Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let"

Transkript

1 Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Připravil Petr Janský a kolektiv včetně pomoci řady rádců jako pracovní materiál pro diskuzi v rámci projektu Česko hledá budoucnost. Shrnutí Nabízíme východiska pro diskuzi vize české ekonomiky a hospodářské politiky v příštích 15 letech. Česká ekonomika má velký potenciál. Ten ale nyní není naplněn z mnoha důvodů, mezi něž patří i kvalita hospodářských politik. V této studii se pokoušíme nastínit možné odpovědi na otázky odkud, kam a kudy by se měly hospodářské politiky snažit kormidlovat českou ekonomiku. Tyto návrhy nejsou na první pohled obzvláště radikální. Jednotlivá doporučení na lepší využití hospodářských politik vyplývající z diskuze a principů zde uvedených ale mohou výrazně přispět k lepšímu využití potenciálu země. Odkud V první kapitole v krátkosti zachycujeme dosavadní vývoj a současné strukturální změny české ekonomiky a další východiska pro diskuzi o příštích 15 letech. Také ukazujeme na některé omezení ekonomiky, ekonomie a ekonomů, jinak užitečných pomocníků k dosažení dlouhodobých cílů v nejistém světě. Kam Ve druhé kapitole představujeme základní všeobecné hodnoty, na jejichž dosažení se často hospodářská politika zaměřuje. Těmito hodnotami jsou vysoká kvalita života včetně svobody, relativní rovnost příležitostí a případně příjmů mezi lidmi a udržitelnost pro naši budoucnost, děti a další generace. Kudy V třetí kapitole strukturujeme diskuzi způsobů, jak by se vláda měla pomocí hospodářských politik snažit dosáhnout těchto hodnot ve čtyřech podkapitolách: Jak: Zásady kvalitní hospodářské politiky. Nabízíme zásady kvalitní hospodářské politiky, které mají podobnou platnost i pro ostatní veřejné politiky. Mezi těmito zásadami je i rozlišovat od sebe odborné a politické otázky, komplexní přístup k hospodářské politice, důraz na důležité a dlouhodobé otázky, řešit problémy u zdroje a na základě výsledků empirického výzkumu. Kdo: Proměnění aktéři hospodářské politiky. Proměna představitelů politických stran a veřejné správy je nutnou podmínkou pro naplnění potenciálu zastupitelské demokracie, přiblížení se k nejlepší praxi v realizaci veřejných politik (včetně snížení korupce) a zvýšení kompetence v hospodářské politice. 1

2 Kde: Vědomá role vlády v ekonomice. V jakých oblastech a jak moc aktivní a intenzivní by měla být role vlády v ekonomice je důležité politické rozhodnutí. Vláda určuje i jaké veřejné služby bude podporovat a jaké bude celkové přerozdělování mezi sociálními skupinami nebo mezi generacemi. Za co: Udržitelné a efektivní veřejné finance. Veřejné finance s efektivními výdajovými programy a výběrem daní jako spolehlivý pomocník k dosahování cílů veřejných a hospodářských politik. Cílem studie je přispět k diskuzi o hospodářské politice nejen jednotlivými odpověďmi na důležité otázky, ale také poskytnutím vhodné struktury a kontextu pro samotnou diskuzi. Níže pomocí velmi zjednodušené mapy zachycujeme prostředí české ekonomiky a hospodářské politiky a pomocí přerušovaného obdélníku ukazujeme poněkud omezené zaměření této studie především na hospodářské politiky. Snažíme se omezit diskuzi z velké části na domácí, spíše než na evropské a zahraniční otázky hospodářských politik, které, ačkoliv jsou zásadní, tak diskutujeme v této současné studii jen málo a spíše jen implicitně (explicitně se jim věnuje paralelní studie). Zároveň z pohledu naší zahraničních politik je důležité nejen vzít zahraniční situaci v potaz, ale také mít jasno v domácích otázkách a ty pak patřičně zohledňovat při našich zahraničních rozhodnutích. Mapa české ekonomiky a hospodářské politiky Politický systém Politický proces Hospodářské a veřejné politiky Skutečnost Kvalita života Ekonomické chování Domácnosti, spotřebitelé Občané Politici Zájem Firmy Ekonomika Volby pomocí veřejné správy Veřejné politiky Hospodářská politika Občanské aktivity, neziskovky, akademie Všechny ostatní vlivy, svět, příroda, atd. 2

3 Jak vyplývá z mapy, předpokládáme, že na ekonomiku mají občané vliv nejen skrz volby politických subjektů a jejich hospodářských politik, ale i skrz své ekonomické chování (například co kupujeme nebo v jakých společnostech pracujeme) nebo občanské aktivity (široce chápané jako neziskové, akademické a další podobné činnosti). Všechny tyto role občanů stejně tak jako ostatní vlivy světa a přírody (kterými se v této studii navzdory jejich důležitosti detailně nezabýváme) jsou pro ekonomiku zásadní a tato krátká studie se zaměřuje jen na jednu z nich hospodářské politiky (ne, že by byla nutně nejdůležitější, ale protože takové je zaměření této studie). Také je žádoucí zdůraznit, že zásadní jsou nejen vlivy na ekonomiku, ale v konečném důsledku především jaký vliv má ekonomika na občany a jejich kvalitu života. 1 Odkud: Ekonomické proměny a východiska V této první kapitole nejprve ve stručnosti zachycuji dosavadní vývoj a strukturální změny české ekonomiky. Česká republika je dnes relativně rozvinutá a bohatá země, zakotvená ve strukturách EU a NATO. Naše životní úroveň je výrazně vyšší než před 20 lety. Máme se lépe nejen po materiální stránce, ale máme i větší svobodu nebo očekávanou délku dožití. Česká ekonomika se zásadně změnila od roku 1989 a stejně tak se změnil i vliv vlády na ekonomiku. Česká ekonomika nyní prochází dalšími výraznými proměnami a čelí výzvám, které budou spoluvytvářet její podobu v příštích 15 letech, zde vybíráme některé důležité, které jsou zároveň většinou navzájem provázané: Nárůst služeb na úkor průmyslu a další pokles významu zemědělství. Nárůst ekonomické aktivity ve městech na úkor venkova. Nárůst důležitosti i množství vzdělané pracovní síly. Prodlužování očekávané doby dožití a stárnutí populace. Pokrok v informačních technologiích a související změny na trhu práce. Nárůst důležitosti úvěrů a s tím i finančního sektoru pro domácnosti, firmy i vládu. Proměna energetické náročnosti ekonomiky, někde pokles, jinde nárůst. Proměna evropských i jiných mezinárodních pravidel v důsledku současné krize. Globalizace, nejen v obchodu, ale i financích, pracovním trhu a dalších. Proměna komparativních i absolutních výhod vzhledem k zahraničí. Kromě probíhajících ekonomických proměn je hospodářský vývoj závislý na mnoha těžko předvídatelných faktorech, diskutovat o budoucnosti nebo se dokonce snažit tento vývoj ovlivnit hospodářskou politikou tedy vyžaduje mimo jiné i velkou pokoru. Opatrnost vyžadují i černé labutě, zásadní a přitom těžko předvídatelné události negativního (současná hospodářská krize, náhlá změna klimatu, třetí světová válka nebo havárie jaderné elektrárny) nebo pozitivního rázu (výrazný technologický pokrok v medicíně nebo energetice). Tato nejistota se odráží i například v tom, že když nemáme jistotu, která hospodářská politika by byla nejlepší, je v i tak obtížných politických diskuzích další neznámá. Vláda a její hospodářská politika je pouze jeden z mnoha faktorů ovlivňující ekonomiku. Hospodářskou politiku zde široce definujeme jako téměř jakýkoliv vliv vlády na 3

4 ekonomickou aktivitu. Hospodářská politika je tedy nejdůležitější faktor mezi těmi, které může společnost jako celek cíleně ovlivnit. Proto hospodářské politice věnujeme výrazně více pozornosti než by odpovídalo jejímu vlivu na ekonomiku. Hospodářská politika je široký soubor pravidel a rozhodnutí řady úřadů a zákonů a není zdaleka realizována jen Ministerstvem financí prostřednictvím státního rozpočtu nebo Českou národní bankou skrz úrokové sazby. Stejně jako je česká ekonomika provázaná s celou společností, tak i hospodářská politika souvisí s ostatními veřejnými politikami. Jak pozorujeme na současné finanční, hospodářské a politické krizi, občané, politici, ekonomové i další experti mají v mnoha ohledech velmi omezený vliv. I kvůli tomu probíhá přehodnocování stávajících hospodářských politik a dlouhodobých ekonomických cílů u nás i v zahraničí, na ulici i mezi odborníky. Česko je zásadně ovlivňováno vývojem za jeho hranicemi, na nějž má omezený vliv. Zvyšující se globalizace malé a otevřené české ekonomiky je vidět asi nejvíce v pohybu informací, idejí a finančního kapitálu. Propojenost trhu zboží je vysoká. Některé služby jako finanční a turistické jsou zapojeny do globalizace více než jiné. Migrace z i do Česka je oproti potenciálu velmi nízká a její pravidla nejsou optimální. Větší provázanost se světem většinou znamená větší přínosy, ale má také své náklady a rizika, jejich detailní diskuze a jiné zohlednění globalizovaného světa je bohužel nad rámec této studie. Zároveň je dobré rozlišovat v tom, že některé komparativní výhody se relativně rychle mění v čase, včetně relativně levné pracovní síly (ztráta cenové konkurenceschopnosti ve spojitosti s vysokou závislostí na exportu a průmyslovým zaměřením bez zřejmé náhrady) nebo nízkých daní (konkurence daňových rájů). Některé jako geografická poloha ve středu Evropy se nezmění. 2 Kam: Hodnoty a cíle V této druhé kapitole popisujeme tři základní hodnoty, jejichž naplnění může mimo jiné sledovat hospodářská politika: kvalita života, udržitelnost a solidarita. I když tyto hodnoty zní relativně abstraktně a obecně, jejich odraz můžeme vidět ve většině hospodářských i veřejných politik realizovaných nebo diskutovaných v České republice. Pomocí těchto hodnot dále diskutujeme možné cíle hospodářské politiky. Zjednodušeně předpokládáme tři základní všeobecné hodnoty - kvalita života, udržitelnost, solidarita - ačkoliv lidé se přirozeně liší nejen v tom, jak moc velkou důležitost těmto různým hodnotám přikládají, ale také v jejich chápání i samotném výběru těchto hodnot. Lze tyto tři hodnoty považovat jako náš velmi obecný návrh pro začátek diskuze o hodnotách a cílech hospodářských a obecněji veřejných politik. Zjednodušením mimo jiné ukazujeme, že diskuze hospodářských politik nemusí a neměla by být jen ekonomů či jiných vybraných odborníků. Přes velká zjednodušení, kterých se dopouštíme, věříme, že nám tato diskuze pomůže osvětlit některá nejasná místa naší hospodářské politiky a lépe tak diskutovat možné cíle pro budoucnost. Kvalita života je subjektivní spokojenost s vlastním životem ovlivněná objektivními faktory včetně těch ekonomických. Mezi těmito ekonomickými faktory se ale zdaleka 4

5 nejedná jen o hrubý domácí produkt na hlavu, jak velmi názorně diskutuje například závěrečná zpráva tzv. Stiglitzovy komise Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Pro každého z nás nabývá kvalita života různé materiální podoby, pro někoho je důležité vzdělávání pro jiné je zásadní rodina. Zároveň například svoboda jako hodnota je možné i vyčlenit zvlášť pro svou důležitost a také to, že podmiňuje ostatní hodnoty a vůbec možnost se je snažit naplňovat. Efektivita, tedy obecně relativně dobrý výstup na základě daných vstupů, je v určitém smyslu součástí této hodnoty. Nevyslovenou, ale nutnou podmínkou pro všechny tyto hodnoty je možnost lidí pokoušet se naplňovat jejich hodnoty a obecněji tedy občanská svoboda, jejíž relativní váha je zároveň odražena i v našem pojetí ještě obecnější kvalitě života. Udržitelnost je zachování kvalitního života, případně včetně prostředí kolem nás, pro naši budoucnost, naše děti a budoucí generace. Udržitelnost může být také také stabilita současného stavu do budoucnosti. Udržitelnost mimo jiné jako znamení toho, že krátkozraké maximalizování současné kvality života dnes často nestojí samo jako jediná hodnota. Každý občan má svůj subjektivní časový horizont, stejně jako každý občan má svůj subjektivní prostor a lidi kolem sebe. Solidarita je obecně kvalita života lidí kolem nás. Solidarita je konkrétně vyjádřena mimo jiné rovností příležitostí i příjmovou rovností, mezi blízkými i vzdálenějšími lidmi. Ať už v komunitě, České republice, Evropě nebo celém světě. Rovnost navíc vnímán ještě obecněji jako rovnost členů společnosti mezi sebou a před spravedlností. Rovnost příležitostí je často nutnou, ale ne postačující, podmínkou pro solidární fungování společnosti. Lidé mají rovné příležitosti získat kvalitní vzdělání nebo práci, opakem je zvýhodňování nebo diskriminace. Případná rovnost příležitostí následně přirozeně snižuje příjmovou nerovnost a zároveň zlepšuje její vnímání. Relativně nízká příjmová nerovnost je často nutnou podmínkou pro zachování sociálního smíru a vyústěním solidarity s chudšími nebo sociálně slabými lidmi a může být jedním z projevů solidarity. Naopak máme, například, možnost pozitivního vlivu nerovnosti na motivaci pracovat a inovace. Tyto tři hodnoty se v mnoha ohledech navzájem doplňují nebo naopak vylučují. Například větší důraz na udržitelnost pro budoucnost či solidaritu znamená většinou, i když ne vždy, nutně menší důraz na současnou kvalitu života. Kromě našich hodnot jako občanů a celkově České republiky spoluvytváříme a ovlivňujeme, jak bude vypadat svět. Navíc nevyhnutelně každý z nás vnímá tyto a další hodnoty individuálně a přirozeně jinak než ostatní, je tak těžké mluvit o hodnotách, které jako země sdílíme. Přesto věříme, že tyto tři hodnoty jsou dobrými východisky pro diskuzi o dlouhodobých ekonomických cílech. Jak jen to je možné bychom se měli snažit tyto cíle formulovat, pokusit se najít vhodné, pokud možno měřitelné, hodnocení a pomocí něj sledovat plnění stanovených cílů. Základním cílem hospodářské politiky by mělo být pomáhat naplňovat hodnoty občanů, a tedy sledovat veřejný zájem. Předpokládáme, že všichni lidé chtějí vyšší kvalitu života, udržitelnost i solidaritu, ale liší se v důrazu na tyto jednotlivé a někdy konfliktní hodnoty. 5

6 Z toho pohledu by mohlo být zajímavé řešit problémy, u kterých je jedna hodnota naplňována bez negativního dopadu na jinou. Hospodářská politika by tak měla maximálně využít omezeného prostoru a napomáhat zvyšování kvality života, udržitelnosti a solidárnosti v oblastech, kde tyto hodnoty jsou naplňovány bez úkoru na ostatní hodnoty. Většinou bude v rámci politického systému nutné a žádoucí dosahovat kompromisů. 3 Kudy: Strukturovaná diskuze hospodářské politiky Tato třetí kapitola je o tom, kdo, v jakých oblastech a jakým způsobem by měl ovlivňovat českou ekonomiku pomocí hospodářské politiky v příštích 15 letech. 3.1 Jak: Zásady tvorby kvalitních veřejných politik Vláda by měla naplňovat svou roli a cíle i pomocí hospodářské politiky a obecně veřejných politik. Jejich realizace by se mohla řídit mimo jiné i následujícími deseti zásadami kvality. 1. Politické otázky umět oddělit od odborných. Kde je to možné, strukturovat diskuzi i rozhodování tak, aby bylo zřejmé, kde se politici liší v důrazu na různé hodnoty a kdy se neshodnou na výběru odborného řešení problému. Ve skutečné diskuzi se samozřejmě tyto důvody prolínají, i v ní je ale důležité mezi nimi rozlišovat a je i rolí odborníků na toto rozlišení politiky upozorňovat. Pokud existuje široká politická shoda na změnách hospodářských politik, byla by škoda tuto příležitost promeškat kvůli odborným rozdílům, kde se kompromisy většinou vytváří snáz než v politice. S tím souvisí také jasné rozdělení politických a odborných rolí v hospodářské politice, podobně jako ve zbytku veřejné správy. Depolitizace existujících a vznik nových nezávislých institucí je žádoucí, pokud na tom bude politická shoda. Nezávislá Česká národní banka je příkladem odborné role, naopak například velikost přerozdělování bohatství a příjmů bude naopak nejspíše vždy politickou záležitostí. Obecně je žádoucí ještě více využít prostoru, kde existuje shoda (anebo by alespoň existovat měla) a je i větší šance realizovat dlouhodobé ekonomické cíle i na delší dobu. Podle tohoto kritéria se dají otázky hospodářské politiky rozdělit zjednodušeně do následujících skupin: (i) odpovědi stejné a nic (moc) to nestojí, ale realita jiná (podnikatelské prostředí), (ii) odpovědi stejné a něco to stojí a realita jiná (kvalitní systém vzdělávání, věda, kvalitní státní správa, nízká korupce), (iii) strukturovat debatu, i když neexistuje shoda (daňové otázky). 2. Komplexní přístup. Způsob jakým vláda ovlivňuje ekonomické aktivity lidí a firem by měl být řešen komplexně, například velmi často na vládní úrovni ne resortně podle jednotlivých ministerstev, ale ve spolupráci napříč resorty. Často se tak již děje. Zároveň ale řada ministerstev realizuje hospodářskou politiku bez skutečné koordinace, máme mnoho sólistů a jen formálních spoluprací (zhoubný resortismus). Navíc některé části ministerstev hájí spíše úzké soukromé zájmy než veřejný zájem. (Dobré příklady zhoubného resortismu jsou v podpoře rodin s dětmi nebo penzijních systémů viz studie think tanku IDEA při CERGE-EI.) Na vládní úrovni by mohla pomoci například transformace ministerstev a jejich agend, provázanost různých 6

7 regionálních úrovní vládnutí nebo silnější koordinační role premiéra v hospodářské politice. 3. Řešit problémy u jejich zdroje a nejen léčit symptomy. Dobrý příkladem této zásady by bylo zaměřit se na odstranění příčin vzniku a existence sociálně vyloučených osob například skrz vzdělávací a další politiky což by v budoucnu mělo vést ke snížení souvisejících problematických jevů jako nezaměstnanost nebo trestná činnost. Dále například odstraňovat zbytečnou administrativní zátěž podnikům a ne vypisovat často ne příliš smysluplné dotační programy. I při zachování komplexního přístupu k hospodářské politice může být vhodné mít na řešení každého problému jeden konkrétní nástroj hospodářské politiky, spíše než se snažit mnoha nástroji dosáhnout jednoho cíle. Diskutovaná daň z finančních transakcí, také nazývána Tobinova, by mohla být příkladem toho, že když chceme splnit dva a více cílů (zde nejméně rozvojová pomoc a finanční regulace), často se nám nedaří splnit ani jeden. Dalšími příklady můžou být projekt Sazka jako loterie pro financování sportu nebo změny DPH jako nástroj přerozdělování a efektivního výběru daní. 4. Hodnocení, analýzy a výsledky empirického výzkumu. Veřejné politiky je třeba hodnotit a jejich široce definované výnosy a náklady porovnávat. Veřejné politiky by měly být navrhovány a realizovány na základě výsledků empirického výzkumu (anglicky evidence-based policy making) a ne (jen) ideologické svázanosti. Hodnocení dopadů hospodářských politik, využití randomizovaných kontrolovaných experimentů, ekonomické dopady, hodnocení dopadů regulace a dopady na korupční rizika (RIA, CIA) jsou cestou vpřed ke kvalitnějším veřejným politikám. Zatím není téměř využíváno a při zavádění nových reforem často chybí i jen poučení na základě výsledků výzkumu reforem z minulých let. Nejedná se jen o kvantitativní sledování výsledků, ale také kvalitativní (například ve školství nejde jen o počet absolventů, ale také (a v českém vysokém školství nyní především) jejich kvalitu). Využívat svůj interní, ale i externí (například apolitické think tanky, univerzity apod.) výzkum. 5. Identifikace důležitých otázek a problémů. Občané i vláda by si měli uvědomit, která témata jsou pro ně důležitá. Zdroje, i v podobě pozornosti politiků, odborníků a občanů, jsou omezené, a je tedy nutné určovat priority. Pozornost hospodářské politiky by se měla směřovat na důležitá témata, ne na relativní maličkosti (například čerpání z Evropských fondů v řádu desítek či stovek miliard korun versus podpora kosmických technologií v důsledku umístění 50 úředníků evropského projektu Galileo v Praze; daňové zvýhodnění stravenek versus reforma daňového systému včetně podmínek pro OSVČ). To neznamená, že ta méně důležitá by měla být opomenuta, je však důležité, aby jim bylo věnováno odpovídající množství pozornosti, času a úsilí. V dnešní době má někdy bohužel vztah mezi důležitostí a množstvím času nepřímou úměru. 6. Důležitost dlouhého období. Hospodářská politika by se měla zabývat faktory důležitými v dlouhém období, nejen krátkodobými a často alespoň na první pohled urgentními otázkami (dlouhým obdobím myslíme horizont například 15 let, každopádně delší než jedno volební období). Například důraz na podnikatelské prostředí a sociální soužití. Prolomení limitů těžby uhlí by mohlo pomoci řešit energetickou situaci v krátkém období, ale je důležité zvážit to i ve světle řešení 7

8 dlouhodobých energetických potřeb, které bychom měli řešit především. Podnikání podporovat skrz zlepšení prostředí spíše než dotace. Žádoucí řešit strukturální problémy a adaptovat se na další ztrátu cenové konkurenceschopnosti exportu (nejspíše investicemi do vzdělávání). Častý rozpor mezi dlouhodobými zájmy země a osobní krátkodobou motivací vyhrát volby se dá řešit částečně vytvořením nezávislých institucí a mechanismů, které budou plnit jasně stanovené cíle (viz ČNB, stabilita cen a cílování inflace). Je žádoucí motivovat politika pro dlouhodobé cíle, což lze různými způsoby (a k tomu můžou různí lidé a různé instituce přispět různými způsoby, možné zvážit například i možnost udělovat čestné akademické tituly po deseti letech po odstoupení z vysoké funkce a zároveň zachování si čistého štítu během i po této funkci). 7. Efektivní systém s flexibilním nastavením. Existují hospodářské politiky, na nichž se nikdy neshodneme a cíle se budou měnit dle současného politického zastoupení (například míra přerozdělování). Jak jen to je možné, nastavme základní mechanismy fungování hospodářské politiky, aby byly co nejvíce efektivní a nechme naše politické zástupce jen měnit jeho parametry. V případě nastavení daňového systému se inspirujme například nedávnou britskou studií Mirrlees Review, komplexně analyzující možnosti ideálního daňového systému, a rozhodnutí o tom, jak moc regresivní nebo vlídný k životnímu prostředí, nechme na politicích. Ideálně bychom tato minimální apolitické nastavení hospodářské politiky měli všichni sdílet a chtít měnit jen parametry. Ale zároveň zde máme praktický problém téměř každá nová vláda si připadá, že ona teď přebuduje celý systém a pak ostatní už budou jen měnit parametry. Spolu s faktem, že jsme relativně malá a expertíze uzavřená země, máme omezené množství ekonomické expertízy a ekonomů a tudíž i potenciál kvality nastavení systému každých pár let není nejvyšší. 8. Světovost. V otevřenosti novým a osvědčeným myšlenkám i ze zahraničí, tak i plnění naší role, zodpovědného státu v evropské i globální ekonomice, která přispívá k hospodářské a finanční stabilitě v Česku i ve světě i v návaznosti na aktuální vývoj. Využít našeho hlasu v Evropě i ve světě a vtisknout ji a jemu českou stopu. Aktivní přístup na mezinárodní scéně, protože řadu prioritních oblastí může česká vláda ovlivnit efektivně pouze v rámci mezinárodní spolupráce změna klimatu, světové konflikty, regulace světových finančních trhů, ale například i globální nebo evropské finanční a ekonomické krize (a prostřednictvím toho domácí nezaměstnanost). 9. Rozšířit možnosti a vědomě je využívat. Snížit omezení hospodářské politiky a plně využívat prostor daný těmito omezeními. Identifikovat omezení hospodářské politiky, jejichž snížení je výhodné. Například snížit závislost na financování veřejného dluhu na finančních trzích, aby hospodářská politika mohla být soustředěna na občany a ne primárně na trhy. 10. Vláda jde svým chováním příkladem, ať chce nebo nechce. Vláda nejen že určuje ekonomické prostředí a má další abnormální pravomoci, ale celý veřejný sektor dohromady je sám o sobě velký hráč, zaměstnavatel a investor (například odhadem 17% HDP ve veřejných zakázkách). Pro vládu to znamená i určitý imperativ ohledně jejího chování. Nejen, že je ředitelem a dozorcem cirkusu, vystupuje v něm sama jako slon, jde ostatním příkladem, určuje normy a má velký reálný vliv. O to víc by se tedy 8

9 měl chovat dle úsloví, chovej se tak, jak chceš, aby se k Tobě chovali ostatní. Mimo jiné by měl striktně dodržovat pravidla, která určuje, včetně ducha zákona. Špatnými příklady jsou například některé školy, kde by neměli najímat učitele na deset měsíců a po letních prázdninách znovu, nebo ministerstvo financí by nemělo umožňovat obcházet zdanění úroků jako v případě spořících státních dluhopisů. 3.2 Kdo: Proměnění aktéři hospodářské politiky Aktéři hospodářské politiky, tedy lidé, kteří ji ovlivňují nebo o ní rozhodují, se snaží ji změnit dle svých cílů na základě svých hodnot tedy alespoň teoreticky. Na základní úrovni jsou jimi občané, kteří i na otázku Jaké jsou české dlouhodobé ekonomické cíle, jejichž dosažení by měly sledovat hospodářské politiky? pravidelně odpovídají výběrem zástupců nebo kandidaturou ve volbách. Mnoho občanů na podobné otázky odpovídá také zapojením ve veřejné debatě a občanských aktivitách, nezávislých institucí a organizací diskuze těchto důležitých aktérů, odborné i širší veřejnosti, je navzdory jejich důležité roli a jejich žádoucího většího zapojení do diskuze veřejných politik bohužel nad rámec této studie a zaměřujeme se zde spíše pouze na politiky a úředníky jako na jedny z aktérů. Ideální český ekonomický model nejspíše neexistuje, ale věříme, že při jeho demokratickém hledání se mu Česko přibližuje. Považujeme tedy zastupitelskou demokracii za základ systému správy věcí veřejných. Tento předpoklad demokracie jako našeho politického systému ale nemusí platit na vždy a na toto mají velký vliv i konkrétní představitelé tohoto systému, jejichž cílem by mělo být i (získání anebo) udržení trvalé podpory a důvěry občanů pro tento systém. Například korupce působí opačným směrem a mimo jiné přispívá k pocitu deziluze ze situace i vnímané neschopnosti ovlivňovat politiky. V rámci tohoto politického systému jsou přímými aktéry hospodářské politiky především zástupci politických stran a veřejné správy. Nutnou podmínkou pro naplnění potenciálu tohoto systému je proměna politiků, politických stran, úředníků a veřejné správy. Část jejich problémů vyplývá z toho, že nesledují veřejný zájem, ale soukromý ekonomický zájem, ať už je to finanční prospěch pro jejich známého nebo nárůst jejich volného času. Motivací může být jak korupce, tak nedostatek kompetence nebo třeba lenost. Ve všech těchto a dalších ohledech by mohl pomoci kvalitnější vzdělávací systém. Kvalitní vzdělávání občanů, úředníků, politiků a celkově vzdělávací systém implicitně i explicitně zdůrazňující obecně kvalitu a dále etiku a další kladné vlastnosti má velký potenciál na zlepšení současné situace i ve veřejných politikách. Korupce a nekompetence patří k obtížně léčitelným nemocím české politické scény a veřejné správy, i protože pokud se nedostaví vlastní sebereflexe politiků, roste nutnost role občanské společnosti v této přeměně. Nejedná se ale zdaleka jen o problém korupce. Proměna fungování státem vlastněných podniků, změna regulace financování politických stran a lobbingu, zákon o úřednících, větší zájem lidí o aktivní účast v politice patří spolu s dalšími společenskými změnami k proměně, na jejímž konci by měli být (ještě) kompetentnější zástupci politických stran i veřejné správy prosazující veřejný zájem a méně náchylní korupci. 9

10 Firmy ovlivňují hospodářské politiky i ovlivňováním jejich aktérů, vždy by se mělo jednat o průhledné a veřejně známé ovlivňování, které se svou velikostí i způsoby drží v určitých mezích. Velmi často zájmy firem (tedy občanů vlastnících firmy, ale i jejich zaměstnanců a zákazníků) bývají v souladu s veřejným zájmem a tehdy by je aktéři hospodářských politik měli odrazit do realizovaných hospodářských politik. Stále častěji ale máme nejen tušení, ale i důkazy o ovlivňování aktérů hospodářských politik způsobem i směrem, které neodpovídají veřejnému zájmu. V této studii se zabýváme hospodářskými politikami především na vládní úrovni, zásadní jsou samozřejmě ale také krajské, obecní a ostatní regionální úrovně veřejné správy a jejich vzájemné interakce a určení subsidiarity. Jedním z klíčových faktorů pro úspěch aktérů je široká shoda vůbec na potřebě hledání a realizování dlouhodobých ekonomických cílů. Ta politická existuje, tedy alespoň podle oficiálních dokumentů. Zástupci různých politických stran nám nabízejí dlouhodobou hospodářskou vizi například: ve volbách a po nich (ekonomické programy politických stran a vládní prohlášení - různé kvality nebo závaznosti), ve vládních strategiích a koncepcích (například Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti z roku 2011) ve výstupech rad vlády (například závěrečná zpráva té ekonomické (NERV) z roku 2009 nebo také Rámec strategie konkurenceschopnosti v roce 2011, další příklady rad vlády: dříve pro sociální a ekonomickou strategii a později pro udržitelný rozvoj se svojí Strategií udržitelného růstu z roku 2004, dále Strategie hospodářského růstu v roce 2005). Bohužel, když už dlouhodobé strategie oficiálně máme, nebývá většinou jejich politická podpora dostatečně silná nebo široká na jejich realizaci. Zde je prostor nejméně pro hodnotící monitorovací a roli ostatních sektorů než vládního. Například u ambiciózní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti schválené vládou teprve v září 2011 ukáže odpověď na tuto otázku až čas. Kromě vládních existují i nezávislé dokumenty včetně Dřevíčské výzvy z roku 1999, výstupů CESES při FSV UK od roku 2000 nebo studií OECD a další. Některým z nich se kromě reálné politické podpory nedostávalo konkrétních doporučení, realistických cílů, nebo plánu na implementaci a sledování plnění doporučení. 3.3 Kde: Vědomá role vlády v ekonomice V jakých oblastech a jak moc intenzivní by měla být role vlády v ekonomice je důležité politické rozhodnutí. Politické preference, formulované i na základě hodnot, cílů, faktů a odborných podkladů, by v tomto měly hrát prim. Dnešní role vlády se nám může zdát různá, očividně v některých oblastech potřebuje přidat (podnikatelské prostředí) a v některých naopak ubrat (dotační programy podnikatelům). Některé role dnes vláda plní především nominálně (Úřad pro ochranu veřejné soutěže v případě veřejných zakázek), měla by se jich ale zhostit i reálně. Ať už se vláda rozhodne v té či oné oblasti pro žádnou, méně nebo více aktivní roli, tato výsledná hospodářská politika by měla být vědomým rozhodnutím vlády. Pokud by se vláda 10

11 nijak nepostavila ke své roli, hrozí ovládnutí tohoto volného prostoru například lobbistickými zájmy bez patřičného zohlednění veřejného zájmu. Například skutečnost, že některé otázky vláda přenechá k zodpovězení mezinárodní organizaci nebo tržním mechanismům, by měla být vědomě rozhodnuta a případně diskutována a vysvětlena. Zjednodušené ideologické rozdělení podle žádoucí role vlády v ekonomice na pravici a levici neodpovídá různorodosti a komplexnosti této role a zároveň je řada odpovědí ideologicky téměř neutrální. Nezávislé instituce jako univerzity nebo apolitické think tanky by mohly organizovat setkání politických sil k usnesení se na věcných a širokých shodách nebo kompromisech. Jak moc intenzivní by tedy měla být role vlády v ekonomice v jednotlivých oblastech? Tato otázka vybízí občany a politiky k jasnému vymezení rolí vlády v ekonomice včetně zde vyjmenovaných oblastí níže: (jejich rozšíření a analýza jednotlivých oblastí včetně provázaností je bohužel nad rámec této studie): institucionální prostředí; podmínky pro podnikání; mezinárodní ekonomické vztahy; vztah k Evropské Unii; stabilní makroekonomika; ovlivňování hospodářského cyklu a stimulace domácí poptávky; průmyslová politika, podpora podnikání a sektorové zaměření ekonomiky; energetika a zdroje; regulace trhu práce; regulace finančního sektoru; přerozdělování; veřejné služby pro občany; sociální začleňování. 3.4 Za co: Udržitelné a efektivní veřejné finance Veřejné finance jsou nástrojem hospodářské politiky vlády, který jí pomáhá naplňovat její role po makroekonomické a finanční stránce. (Peněžité bohatství ani veřejné finance nebývají hlavním cílem, ale nanejvýš častým prostředkem k dosažení našich cílů, ať už jako jednotlivců nebo jako země. Stejně jako lidé většinou nechtějí být bohatí a mít hodně peněz, ale chtějí tyto věci jen jako prostředek k tomu, aby mohli méně pracovat a mohli si dovolit více zboží a služeb, tak i stát, tedy společenství lidí by mělo využívat ekonomickou sílu (a případně i veřejné finance) jako nástroj a prostředek k dosažení svých cílů.) Pro rozpočtování a financování fungování veřejné správy, veřejných politik a výdajových programů vybírá vláda daně pro veřejné blaho nebo jako nutné a zároveň dobré zlo, dále je důležité zdůrazňovat častou regulační roli daní jako například v případě externalit u dopravy a dalšího znečišťování životního prostředí. Čím efektivnější je veřejná správa, výdajové programy a výběr daní, tím menší nominální zdanění je přirozeně potřeba. Samotné nastavení rozpočtové politiky skrývá možné zvýšení efektivity, k čemuž může vést i větší transparentnost, měření a hodnocení. Makroekonomické aspekty veřejných financí jsou důležité především v dlouhém období. Česko má problém se zadlužením veřejných financí, i když se alespoň zatím nejedná o krizi (analýza tohoto a jiných problémů jsou bohužel nad rámec této studie). 11

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Podklad pro jednání je zpracován a předkládán pouze MF ČR. Prozatím nemáme k dispozici návrh, nad kterým by se shodla

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Složení NEK Josef Bubeník Vladimír Dlouhý František Hrdlička (místopředseda) Miroslav Kubín Petr Moos Petr Otčenášek

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více