Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let"

Transkript

1 Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Připravil Petr Janský a kolektiv včetně pomoci řady rádců jako pracovní materiál pro diskuzi v rámci projektu Česko hledá budoucnost. Shrnutí Nabízíme východiska pro diskuzi vize české ekonomiky a hospodářské politiky v příštích 15 letech. Česká ekonomika má velký potenciál. Ten ale nyní není naplněn z mnoha důvodů, mezi něž patří i kvalita hospodářských politik. V této studii se pokoušíme nastínit možné odpovědi na otázky odkud, kam a kudy by se měly hospodářské politiky snažit kormidlovat českou ekonomiku. Tyto návrhy nejsou na první pohled obzvláště radikální. Jednotlivá doporučení na lepší využití hospodářských politik vyplývající z diskuze a principů zde uvedených ale mohou výrazně přispět k lepšímu využití potenciálu země. Odkud V první kapitole v krátkosti zachycujeme dosavadní vývoj a současné strukturální změny české ekonomiky a další východiska pro diskuzi o příštích 15 letech. Také ukazujeme na některé omezení ekonomiky, ekonomie a ekonomů, jinak užitečných pomocníků k dosažení dlouhodobých cílů v nejistém světě. Kam Ve druhé kapitole představujeme základní všeobecné hodnoty, na jejichž dosažení se často hospodářská politika zaměřuje. Těmito hodnotami jsou vysoká kvalita života včetně svobody, relativní rovnost příležitostí a případně příjmů mezi lidmi a udržitelnost pro naši budoucnost, děti a další generace. Kudy V třetí kapitole strukturujeme diskuzi způsobů, jak by se vláda měla pomocí hospodářských politik snažit dosáhnout těchto hodnot ve čtyřech podkapitolách: Jak: Zásady kvalitní hospodářské politiky. Nabízíme zásady kvalitní hospodářské politiky, které mají podobnou platnost i pro ostatní veřejné politiky. Mezi těmito zásadami je i rozlišovat od sebe odborné a politické otázky, komplexní přístup k hospodářské politice, důraz na důležité a dlouhodobé otázky, řešit problémy u zdroje a na základě výsledků empirického výzkumu. Kdo: Proměnění aktéři hospodářské politiky. Proměna představitelů politických stran a veřejné správy je nutnou podmínkou pro naplnění potenciálu zastupitelské demokracie, přiblížení se k nejlepší praxi v realizaci veřejných politik (včetně snížení korupce) a zvýšení kompetence v hospodářské politice. 1

2 Kde: Vědomá role vlády v ekonomice. V jakých oblastech a jak moc aktivní a intenzivní by měla být role vlády v ekonomice je důležité politické rozhodnutí. Vláda určuje i jaké veřejné služby bude podporovat a jaké bude celkové přerozdělování mezi sociálními skupinami nebo mezi generacemi. Za co: Udržitelné a efektivní veřejné finance. Veřejné finance s efektivními výdajovými programy a výběrem daní jako spolehlivý pomocník k dosahování cílů veřejných a hospodářských politik. Cílem studie je přispět k diskuzi o hospodářské politice nejen jednotlivými odpověďmi na důležité otázky, ale také poskytnutím vhodné struktury a kontextu pro samotnou diskuzi. Níže pomocí velmi zjednodušené mapy zachycujeme prostředí české ekonomiky a hospodářské politiky a pomocí přerušovaného obdélníku ukazujeme poněkud omezené zaměření této studie především na hospodářské politiky. Snažíme se omezit diskuzi z velké části na domácí, spíše než na evropské a zahraniční otázky hospodářských politik, které, ačkoliv jsou zásadní, tak diskutujeme v této současné studii jen málo a spíše jen implicitně (explicitně se jim věnuje paralelní studie). Zároveň z pohledu naší zahraničních politik je důležité nejen vzít zahraniční situaci v potaz, ale také mít jasno v domácích otázkách a ty pak patřičně zohledňovat při našich zahraničních rozhodnutích. Mapa české ekonomiky a hospodářské politiky Politický systém Politický proces Hospodářské a veřejné politiky Skutečnost Kvalita života Ekonomické chování Domácnosti, spotřebitelé Občané Politici Zájem Firmy Ekonomika Volby pomocí veřejné správy Veřejné politiky Hospodářská politika Občanské aktivity, neziskovky, akademie Všechny ostatní vlivy, svět, příroda, atd. 2

3 Jak vyplývá z mapy, předpokládáme, že na ekonomiku mají občané vliv nejen skrz volby politických subjektů a jejich hospodářských politik, ale i skrz své ekonomické chování (například co kupujeme nebo v jakých společnostech pracujeme) nebo občanské aktivity (široce chápané jako neziskové, akademické a další podobné činnosti). Všechny tyto role občanů stejně tak jako ostatní vlivy světa a přírody (kterými se v této studii navzdory jejich důležitosti detailně nezabýváme) jsou pro ekonomiku zásadní a tato krátká studie se zaměřuje jen na jednu z nich hospodářské politiky (ne, že by byla nutně nejdůležitější, ale protože takové je zaměření této studie). Také je žádoucí zdůraznit, že zásadní jsou nejen vlivy na ekonomiku, ale v konečném důsledku především jaký vliv má ekonomika na občany a jejich kvalitu života. 1 Odkud: Ekonomické proměny a východiska V této první kapitole nejprve ve stručnosti zachycuji dosavadní vývoj a strukturální změny české ekonomiky. Česká republika je dnes relativně rozvinutá a bohatá země, zakotvená ve strukturách EU a NATO. Naše životní úroveň je výrazně vyšší než před 20 lety. Máme se lépe nejen po materiální stránce, ale máme i větší svobodu nebo očekávanou délku dožití. Česká ekonomika se zásadně změnila od roku 1989 a stejně tak se změnil i vliv vlády na ekonomiku. Česká ekonomika nyní prochází dalšími výraznými proměnami a čelí výzvám, které budou spoluvytvářet její podobu v příštích 15 letech, zde vybíráme některé důležité, které jsou zároveň většinou navzájem provázané: Nárůst služeb na úkor průmyslu a další pokles významu zemědělství. Nárůst ekonomické aktivity ve městech na úkor venkova. Nárůst důležitosti i množství vzdělané pracovní síly. Prodlužování očekávané doby dožití a stárnutí populace. Pokrok v informačních technologiích a související změny na trhu práce. Nárůst důležitosti úvěrů a s tím i finančního sektoru pro domácnosti, firmy i vládu. Proměna energetické náročnosti ekonomiky, někde pokles, jinde nárůst. Proměna evropských i jiných mezinárodních pravidel v důsledku současné krize. Globalizace, nejen v obchodu, ale i financích, pracovním trhu a dalších. Proměna komparativních i absolutních výhod vzhledem k zahraničí. Kromě probíhajících ekonomických proměn je hospodářský vývoj závislý na mnoha těžko předvídatelných faktorech, diskutovat o budoucnosti nebo se dokonce snažit tento vývoj ovlivnit hospodářskou politikou tedy vyžaduje mimo jiné i velkou pokoru. Opatrnost vyžadují i černé labutě, zásadní a přitom těžko předvídatelné události negativního (současná hospodářská krize, náhlá změna klimatu, třetí světová válka nebo havárie jaderné elektrárny) nebo pozitivního rázu (výrazný technologický pokrok v medicíně nebo energetice). Tato nejistota se odráží i například v tom, že když nemáme jistotu, která hospodářská politika by byla nejlepší, je v i tak obtížných politických diskuzích další neznámá. Vláda a její hospodářská politika je pouze jeden z mnoha faktorů ovlivňující ekonomiku. Hospodářskou politiku zde široce definujeme jako téměř jakýkoliv vliv vlády na 3

4 ekonomickou aktivitu. Hospodářská politika je tedy nejdůležitější faktor mezi těmi, které může společnost jako celek cíleně ovlivnit. Proto hospodářské politice věnujeme výrazně více pozornosti než by odpovídalo jejímu vlivu na ekonomiku. Hospodářská politika je široký soubor pravidel a rozhodnutí řady úřadů a zákonů a není zdaleka realizována jen Ministerstvem financí prostřednictvím státního rozpočtu nebo Českou národní bankou skrz úrokové sazby. Stejně jako je česká ekonomika provázaná s celou společností, tak i hospodářská politika souvisí s ostatními veřejnými politikami. Jak pozorujeme na současné finanční, hospodářské a politické krizi, občané, politici, ekonomové i další experti mají v mnoha ohledech velmi omezený vliv. I kvůli tomu probíhá přehodnocování stávajících hospodářských politik a dlouhodobých ekonomických cílů u nás i v zahraničí, na ulici i mezi odborníky. Česko je zásadně ovlivňováno vývojem za jeho hranicemi, na nějž má omezený vliv. Zvyšující se globalizace malé a otevřené české ekonomiky je vidět asi nejvíce v pohybu informací, idejí a finančního kapitálu. Propojenost trhu zboží je vysoká. Některé služby jako finanční a turistické jsou zapojeny do globalizace více než jiné. Migrace z i do Česka je oproti potenciálu velmi nízká a její pravidla nejsou optimální. Větší provázanost se světem většinou znamená větší přínosy, ale má také své náklady a rizika, jejich detailní diskuze a jiné zohlednění globalizovaného světa je bohužel nad rámec této studie. Zároveň je dobré rozlišovat v tom, že některé komparativní výhody se relativně rychle mění v čase, včetně relativně levné pracovní síly (ztráta cenové konkurenceschopnosti ve spojitosti s vysokou závislostí na exportu a průmyslovým zaměřením bez zřejmé náhrady) nebo nízkých daní (konkurence daňových rájů). Některé jako geografická poloha ve středu Evropy se nezmění. 2 Kam: Hodnoty a cíle V této druhé kapitole popisujeme tři základní hodnoty, jejichž naplnění může mimo jiné sledovat hospodářská politika: kvalita života, udržitelnost a solidarita. I když tyto hodnoty zní relativně abstraktně a obecně, jejich odraz můžeme vidět ve většině hospodářských i veřejných politik realizovaných nebo diskutovaných v České republice. Pomocí těchto hodnot dále diskutujeme možné cíle hospodářské politiky. Zjednodušeně předpokládáme tři základní všeobecné hodnoty - kvalita života, udržitelnost, solidarita - ačkoliv lidé se přirozeně liší nejen v tom, jak moc velkou důležitost těmto různým hodnotám přikládají, ale také v jejich chápání i samotném výběru těchto hodnot. Lze tyto tři hodnoty považovat jako náš velmi obecný návrh pro začátek diskuze o hodnotách a cílech hospodářských a obecněji veřejných politik. Zjednodušením mimo jiné ukazujeme, že diskuze hospodářských politik nemusí a neměla by být jen ekonomů či jiných vybraných odborníků. Přes velká zjednodušení, kterých se dopouštíme, věříme, že nám tato diskuze pomůže osvětlit některá nejasná místa naší hospodářské politiky a lépe tak diskutovat možné cíle pro budoucnost. Kvalita života je subjektivní spokojenost s vlastním životem ovlivněná objektivními faktory včetně těch ekonomických. Mezi těmito ekonomickými faktory se ale zdaleka 4

5 nejedná jen o hrubý domácí produkt na hlavu, jak velmi názorně diskutuje například závěrečná zpráva tzv. Stiglitzovy komise Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Pro každého z nás nabývá kvalita života různé materiální podoby, pro někoho je důležité vzdělávání pro jiné je zásadní rodina. Zároveň například svoboda jako hodnota je možné i vyčlenit zvlášť pro svou důležitost a také to, že podmiňuje ostatní hodnoty a vůbec možnost se je snažit naplňovat. Efektivita, tedy obecně relativně dobrý výstup na základě daných vstupů, je v určitém smyslu součástí této hodnoty. Nevyslovenou, ale nutnou podmínkou pro všechny tyto hodnoty je možnost lidí pokoušet se naplňovat jejich hodnoty a obecněji tedy občanská svoboda, jejíž relativní váha je zároveň odražena i v našem pojetí ještě obecnější kvalitě života. Udržitelnost je zachování kvalitního života, případně včetně prostředí kolem nás, pro naši budoucnost, naše děti a budoucí generace. Udržitelnost může být také také stabilita současného stavu do budoucnosti. Udržitelnost mimo jiné jako znamení toho, že krátkozraké maximalizování současné kvality života dnes často nestojí samo jako jediná hodnota. Každý občan má svůj subjektivní časový horizont, stejně jako každý občan má svůj subjektivní prostor a lidi kolem sebe. Solidarita je obecně kvalita života lidí kolem nás. Solidarita je konkrétně vyjádřena mimo jiné rovností příležitostí i příjmovou rovností, mezi blízkými i vzdálenějšími lidmi. Ať už v komunitě, České republice, Evropě nebo celém světě. Rovnost navíc vnímán ještě obecněji jako rovnost členů společnosti mezi sebou a před spravedlností. Rovnost příležitostí je často nutnou, ale ne postačující, podmínkou pro solidární fungování společnosti. Lidé mají rovné příležitosti získat kvalitní vzdělání nebo práci, opakem je zvýhodňování nebo diskriminace. Případná rovnost příležitostí následně přirozeně snižuje příjmovou nerovnost a zároveň zlepšuje její vnímání. Relativně nízká příjmová nerovnost je často nutnou podmínkou pro zachování sociálního smíru a vyústěním solidarity s chudšími nebo sociálně slabými lidmi a může být jedním z projevů solidarity. Naopak máme, například, možnost pozitivního vlivu nerovnosti na motivaci pracovat a inovace. Tyto tři hodnoty se v mnoha ohledech navzájem doplňují nebo naopak vylučují. Například větší důraz na udržitelnost pro budoucnost či solidaritu znamená většinou, i když ne vždy, nutně menší důraz na současnou kvalitu života. Kromě našich hodnot jako občanů a celkově České republiky spoluvytváříme a ovlivňujeme, jak bude vypadat svět. Navíc nevyhnutelně každý z nás vnímá tyto a další hodnoty individuálně a přirozeně jinak než ostatní, je tak těžké mluvit o hodnotách, které jako země sdílíme. Přesto věříme, že tyto tři hodnoty jsou dobrými východisky pro diskuzi o dlouhodobých ekonomických cílech. Jak jen to je možné bychom se měli snažit tyto cíle formulovat, pokusit se najít vhodné, pokud možno měřitelné, hodnocení a pomocí něj sledovat plnění stanovených cílů. Základním cílem hospodářské politiky by mělo být pomáhat naplňovat hodnoty občanů, a tedy sledovat veřejný zájem. Předpokládáme, že všichni lidé chtějí vyšší kvalitu života, udržitelnost i solidaritu, ale liší se v důrazu na tyto jednotlivé a někdy konfliktní hodnoty. 5

6 Z toho pohledu by mohlo být zajímavé řešit problémy, u kterých je jedna hodnota naplňována bez negativního dopadu na jinou. Hospodářská politika by tak měla maximálně využít omezeného prostoru a napomáhat zvyšování kvality života, udržitelnosti a solidárnosti v oblastech, kde tyto hodnoty jsou naplňovány bez úkoru na ostatní hodnoty. Většinou bude v rámci politického systému nutné a žádoucí dosahovat kompromisů. 3 Kudy: Strukturovaná diskuze hospodářské politiky Tato třetí kapitola je o tom, kdo, v jakých oblastech a jakým způsobem by měl ovlivňovat českou ekonomiku pomocí hospodářské politiky v příštích 15 letech. 3.1 Jak: Zásady tvorby kvalitních veřejných politik Vláda by měla naplňovat svou roli a cíle i pomocí hospodářské politiky a obecně veřejných politik. Jejich realizace by se mohla řídit mimo jiné i následujícími deseti zásadami kvality. 1. Politické otázky umět oddělit od odborných. Kde je to možné, strukturovat diskuzi i rozhodování tak, aby bylo zřejmé, kde se politici liší v důrazu na různé hodnoty a kdy se neshodnou na výběru odborného řešení problému. Ve skutečné diskuzi se samozřejmě tyto důvody prolínají, i v ní je ale důležité mezi nimi rozlišovat a je i rolí odborníků na toto rozlišení politiky upozorňovat. Pokud existuje široká politická shoda na změnách hospodářských politik, byla by škoda tuto příležitost promeškat kvůli odborným rozdílům, kde se kompromisy většinou vytváří snáz než v politice. S tím souvisí také jasné rozdělení politických a odborných rolí v hospodářské politice, podobně jako ve zbytku veřejné správy. Depolitizace existujících a vznik nových nezávislých institucí je žádoucí, pokud na tom bude politická shoda. Nezávislá Česká národní banka je příkladem odborné role, naopak například velikost přerozdělování bohatství a příjmů bude naopak nejspíše vždy politickou záležitostí. Obecně je žádoucí ještě více využít prostoru, kde existuje shoda (anebo by alespoň existovat měla) a je i větší šance realizovat dlouhodobé ekonomické cíle i na delší dobu. Podle tohoto kritéria se dají otázky hospodářské politiky rozdělit zjednodušeně do následujících skupin: (i) odpovědi stejné a nic (moc) to nestojí, ale realita jiná (podnikatelské prostředí), (ii) odpovědi stejné a něco to stojí a realita jiná (kvalitní systém vzdělávání, věda, kvalitní státní správa, nízká korupce), (iii) strukturovat debatu, i když neexistuje shoda (daňové otázky). 2. Komplexní přístup. Způsob jakým vláda ovlivňuje ekonomické aktivity lidí a firem by měl být řešen komplexně, například velmi často na vládní úrovni ne resortně podle jednotlivých ministerstev, ale ve spolupráci napříč resorty. Často se tak již děje. Zároveň ale řada ministerstev realizuje hospodářskou politiku bez skutečné koordinace, máme mnoho sólistů a jen formálních spoluprací (zhoubný resortismus). Navíc některé části ministerstev hájí spíše úzké soukromé zájmy než veřejný zájem. (Dobré příklady zhoubného resortismu jsou v podpoře rodin s dětmi nebo penzijních systémů viz studie think tanku IDEA při CERGE-EI.) Na vládní úrovni by mohla pomoci například transformace ministerstev a jejich agend, provázanost různých 6

7 regionálních úrovní vládnutí nebo silnější koordinační role premiéra v hospodářské politice. 3. Řešit problémy u jejich zdroje a nejen léčit symptomy. Dobrý příkladem této zásady by bylo zaměřit se na odstranění příčin vzniku a existence sociálně vyloučených osob například skrz vzdělávací a další politiky což by v budoucnu mělo vést ke snížení souvisejících problematických jevů jako nezaměstnanost nebo trestná činnost. Dále například odstraňovat zbytečnou administrativní zátěž podnikům a ne vypisovat často ne příliš smysluplné dotační programy. I při zachování komplexního přístupu k hospodářské politice může být vhodné mít na řešení každého problému jeden konkrétní nástroj hospodářské politiky, spíše než se snažit mnoha nástroji dosáhnout jednoho cíle. Diskutovaná daň z finančních transakcí, také nazývána Tobinova, by mohla být příkladem toho, že když chceme splnit dva a více cílů (zde nejméně rozvojová pomoc a finanční regulace), často se nám nedaří splnit ani jeden. Dalšími příklady můžou být projekt Sazka jako loterie pro financování sportu nebo změny DPH jako nástroj přerozdělování a efektivního výběru daní. 4. Hodnocení, analýzy a výsledky empirického výzkumu. Veřejné politiky je třeba hodnotit a jejich široce definované výnosy a náklady porovnávat. Veřejné politiky by měly být navrhovány a realizovány na základě výsledků empirického výzkumu (anglicky evidence-based policy making) a ne (jen) ideologické svázanosti. Hodnocení dopadů hospodářských politik, využití randomizovaných kontrolovaných experimentů, ekonomické dopady, hodnocení dopadů regulace a dopady na korupční rizika (RIA, CIA) jsou cestou vpřed ke kvalitnějším veřejným politikám. Zatím není téměř využíváno a při zavádění nových reforem často chybí i jen poučení na základě výsledků výzkumu reforem z minulých let. Nejedná se jen o kvantitativní sledování výsledků, ale také kvalitativní (například ve školství nejde jen o počet absolventů, ale také (a v českém vysokém školství nyní především) jejich kvalitu). Využívat svůj interní, ale i externí (například apolitické think tanky, univerzity apod.) výzkum. 5. Identifikace důležitých otázek a problémů. Občané i vláda by si měli uvědomit, která témata jsou pro ně důležitá. Zdroje, i v podobě pozornosti politiků, odborníků a občanů, jsou omezené, a je tedy nutné určovat priority. Pozornost hospodářské politiky by se měla směřovat na důležitá témata, ne na relativní maličkosti (například čerpání z Evropských fondů v řádu desítek či stovek miliard korun versus podpora kosmických technologií v důsledku umístění 50 úředníků evropského projektu Galileo v Praze; daňové zvýhodnění stravenek versus reforma daňového systému včetně podmínek pro OSVČ). To neznamená, že ta méně důležitá by měla být opomenuta, je však důležité, aby jim bylo věnováno odpovídající množství pozornosti, času a úsilí. V dnešní době má někdy bohužel vztah mezi důležitostí a množstvím času nepřímou úměru. 6. Důležitost dlouhého období. Hospodářská politika by se měla zabývat faktory důležitými v dlouhém období, nejen krátkodobými a často alespoň na první pohled urgentními otázkami (dlouhým obdobím myslíme horizont například 15 let, každopádně delší než jedno volební období). Například důraz na podnikatelské prostředí a sociální soužití. Prolomení limitů těžby uhlí by mohlo pomoci řešit energetickou situaci v krátkém období, ale je důležité zvážit to i ve světle řešení 7

8 dlouhodobých energetických potřeb, které bychom měli řešit především. Podnikání podporovat skrz zlepšení prostředí spíše než dotace. Žádoucí řešit strukturální problémy a adaptovat se na další ztrátu cenové konkurenceschopnosti exportu (nejspíše investicemi do vzdělávání). Častý rozpor mezi dlouhodobými zájmy země a osobní krátkodobou motivací vyhrát volby se dá řešit částečně vytvořením nezávislých institucí a mechanismů, které budou plnit jasně stanovené cíle (viz ČNB, stabilita cen a cílování inflace). Je žádoucí motivovat politika pro dlouhodobé cíle, což lze různými způsoby (a k tomu můžou různí lidé a různé instituce přispět různými způsoby, možné zvážit například i možnost udělovat čestné akademické tituly po deseti letech po odstoupení z vysoké funkce a zároveň zachování si čistého štítu během i po této funkci). 7. Efektivní systém s flexibilním nastavením. Existují hospodářské politiky, na nichž se nikdy neshodneme a cíle se budou měnit dle současného politického zastoupení (například míra přerozdělování). Jak jen to je možné, nastavme základní mechanismy fungování hospodářské politiky, aby byly co nejvíce efektivní a nechme naše politické zástupce jen měnit jeho parametry. V případě nastavení daňového systému se inspirujme například nedávnou britskou studií Mirrlees Review, komplexně analyzující možnosti ideálního daňového systému, a rozhodnutí o tom, jak moc regresivní nebo vlídný k životnímu prostředí, nechme na politicích. Ideálně bychom tato minimální apolitické nastavení hospodářské politiky měli všichni sdílet a chtít měnit jen parametry. Ale zároveň zde máme praktický problém téměř každá nová vláda si připadá, že ona teď přebuduje celý systém a pak ostatní už budou jen měnit parametry. Spolu s faktem, že jsme relativně malá a expertíze uzavřená země, máme omezené množství ekonomické expertízy a ekonomů a tudíž i potenciál kvality nastavení systému každých pár let není nejvyšší. 8. Světovost. V otevřenosti novým a osvědčeným myšlenkám i ze zahraničí, tak i plnění naší role, zodpovědného státu v evropské i globální ekonomice, která přispívá k hospodářské a finanční stabilitě v Česku i ve světě i v návaznosti na aktuální vývoj. Využít našeho hlasu v Evropě i ve světě a vtisknout ji a jemu českou stopu. Aktivní přístup na mezinárodní scéně, protože řadu prioritních oblastí může česká vláda ovlivnit efektivně pouze v rámci mezinárodní spolupráce změna klimatu, světové konflikty, regulace světových finančních trhů, ale například i globální nebo evropské finanční a ekonomické krize (a prostřednictvím toho domácí nezaměstnanost). 9. Rozšířit možnosti a vědomě je využívat. Snížit omezení hospodářské politiky a plně využívat prostor daný těmito omezeními. Identifikovat omezení hospodářské politiky, jejichž snížení je výhodné. Například snížit závislost na financování veřejného dluhu na finančních trzích, aby hospodářská politika mohla být soustředěna na občany a ne primárně na trhy. 10. Vláda jde svým chováním příkladem, ať chce nebo nechce. Vláda nejen že určuje ekonomické prostředí a má další abnormální pravomoci, ale celý veřejný sektor dohromady je sám o sobě velký hráč, zaměstnavatel a investor (například odhadem 17% HDP ve veřejných zakázkách). Pro vládu to znamená i určitý imperativ ohledně jejího chování. Nejen, že je ředitelem a dozorcem cirkusu, vystupuje v něm sama jako slon, jde ostatním příkladem, určuje normy a má velký reálný vliv. O to víc by se tedy 8

9 měl chovat dle úsloví, chovej se tak, jak chceš, aby se k Tobě chovali ostatní. Mimo jiné by měl striktně dodržovat pravidla, která určuje, včetně ducha zákona. Špatnými příklady jsou například některé školy, kde by neměli najímat učitele na deset měsíců a po letních prázdninách znovu, nebo ministerstvo financí by nemělo umožňovat obcházet zdanění úroků jako v případě spořících státních dluhopisů. 3.2 Kdo: Proměnění aktéři hospodářské politiky Aktéři hospodářské politiky, tedy lidé, kteří ji ovlivňují nebo o ní rozhodují, se snaží ji změnit dle svých cílů na základě svých hodnot tedy alespoň teoreticky. Na základní úrovni jsou jimi občané, kteří i na otázku Jaké jsou české dlouhodobé ekonomické cíle, jejichž dosažení by měly sledovat hospodářské politiky? pravidelně odpovídají výběrem zástupců nebo kandidaturou ve volbách. Mnoho občanů na podobné otázky odpovídá také zapojením ve veřejné debatě a občanských aktivitách, nezávislých institucí a organizací diskuze těchto důležitých aktérů, odborné i širší veřejnosti, je navzdory jejich důležité roli a jejich žádoucího většího zapojení do diskuze veřejných politik bohužel nad rámec této studie a zaměřujeme se zde spíše pouze na politiky a úředníky jako na jedny z aktérů. Ideální český ekonomický model nejspíše neexistuje, ale věříme, že při jeho demokratickém hledání se mu Česko přibližuje. Považujeme tedy zastupitelskou demokracii za základ systému správy věcí veřejných. Tento předpoklad demokracie jako našeho politického systému ale nemusí platit na vždy a na toto mají velký vliv i konkrétní představitelé tohoto systému, jejichž cílem by mělo být i (získání anebo) udržení trvalé podpory a důvěry občanů pro tento systém. Například korupce působí opačným směrem a mimo jiné přispívá k pocitu deziluze ze situace i vnímané neschopnosti ovlivňovat politiky. V rámci tohoto politického systému jsou přímými aktéry hospodářské politiky především zástupci politických stran a veřejné správy. Nutnou podmínkou pro naplnění potenciálu tohoto systému je proměna politiků, politických stran, úředníků a veřejné správy. Část jejich problémů vyplývá z toho, že nesledují veřejný zájem, ale soukromý ekonomický zájem, ať už je to finanční prospěch pro jejich známého nebo nárůst jejich volného času. Motivací může být jak korupce, tak nedostatek kompetence nebo třeba lenost. Ve všech těchto a dalších ohledech by mohl pomoci kvalitnější vzdělávací systém. Kvalitní vzdělávání občanů, úředníků, politiků a celkově vzdělávací systém implicitně i explicitně zdůrazňující obecně kvalitu a dále etiku a další kladné vlastnosti má velký potenciál na zlepšení současné situace i ve veřejných politikách. Korupce a nekompetence patří k obtížně léčitelným nemocím české politické scény a veřejné správy, i protože pokud se nedostaví vlastní sebereflexe politiků, roste nutnost role občanské společnosti v této přeměně. Nejedná se ale zdaleka jen o problém korupce. Proměna fungování státem vlastněných podniků, změna regulace financování politických stran a lobbingu, zákon o úřednících, větší zájem lidí o aktivní účast v politice patří spolu s dalšími společenskými změnami k proměně, na jejímž konci by měli být (ještě) kompetentnější zástupci politických stran i veřejné správy prosazující veřejný zájem a méně náchylní korupci. 9

10 Firmy ovlivňují hospodářské politiky i ovlivňováním jejich aktérů, vždy by se mělo jednat o průhledné a veřejně známé ovlivňování, které se svou velikostí i způsoby drží v určitých mezích. Velmi často zájmy firem (tedy občanů vlastnících firmy, ale i jejich zaměstnanců a zákazníků) bývají v souladu s veřejným zájmem a tehdy by je aktéři hospodářských politik měli odrazit do realizovaných hospodářských politik. Stále častěji ale máme nejen tušení, ale i důkazy o ovlivňování aktérů hospodářských politik způsobem i směrem, které neodpovídají veřejnému zájmu. V této studii se zabýváme hospodářskými politikami především na vládní úrovni, zásadní jsou samozřejmě ale také krajské, obecní a ostatní regionální úrovně veřejné správy a jejich vzájemné interakce a určení subsidiarity. Jedním z klíčových faktorů pro úspěch aktérů je široká shoda vůbec na potřebě hledání a realizování dlouhodobých ekonomických cílů. Ta politická existuje, tedy alespoň podle oficiálních dokumentů. Zástupci různých politických stran nám nabízejí dlouhodobou hospodářskou vizi například: ve volbách a po nich (ekonomické programy politických stran a vládní prohlášení - různé kvality nebo závaznosti), ve vládních strategiích a koncepcích (například Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti z roku 2011) ve výstupech rad vlády (například závěrečná zpráva té ekonomické (NERV) z roku 2009 nebo také Rámec strategie konkurenceschopnosti v roce 2011, další příklady rad vlády: dříve pro sociální a ekonomickou strategii a později pro udržitelný rozvoj se svojí Strategií udržitelného růstu z roku 2004, dále Strategie hospodářského růstu v roce 2005). Bohužel, když už dlouhodobé strategie oficiálně máme, nebývá většinou jejich politická podpora dostatečně silná nebo široká na jejich realizaci. Zde je prostor nejméně pro hodnotící monitorovací a roli ostatních sektorů než vládního. Například u ambiciózní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti schválené vládou teprve v září 2011 ukáže odpověď na tuto otázku až čas. Kromě vládních existují i nezávislé dokumenty včetně Dřevíčské výzvy z roku 1999, výstupů CESES při FSV UK od roku 2000 nebo studií OECD a další. Některým z nich se kromě reálné politické podpory nedostávalo konkrétních doporučení, realistických cílů, nebo plánu na implementaci a sledování plnění doporučení. 3.3 Kde: Vědomá role vlády v ekonomice V jakých oblastech a jak moc intenzivní by měla být role vlády v ekonomice je důležité politické rozhodnutí. Politické preference, formulované i na základě hodnot, cílů, faktů a odborných podkladů, by v tomto měly hrát prim. Dnešní role vlády se nám může zdát různá, očividně v některých oblastech potřebuje přidat (podnikatelské prostředí) a v některých naopak ubrat (dotační programy podnikatelům). Některé role dnes vláda plní především nominálně (Úřad pro ochranu veřejné soutěže v případě veřejných zakázek), měla by se jich ale zhostit i reálně. Ať už se vláda rozhodne v té či oné oblasti pro žádnou, méně nebo více aktivní roli, tato výsledná hospodářská politika by měla být vědomým rozhodnutím vlády. Pokud by se vláda 10

11 nijak nepostavila ke své roli, hrozí ovládnutí tohoto volného prostoru například lobbistickými zájmy bez patřičného zohlednění veřejného zájmu. Například skutečnost, že některé otázky vláda přenechá k zodpovězení mezinárodní organizaci nebo tržním mechanismům, by měla být vědomě rozhodnuta a případně diskutována a vysvětlena. Zjednodušené ideologické rozdělení podle žádoucí role vlády v ekonomice na pravici a levici neodpovídá různorodosti a komplexnosti této role a zároveň je řada odpovědí ideologicky téměř neutrální. Nezávislé instituce jako univerzity nebo apolitické think tanky by mohly organizovat setkání politických sil k usnesení se na věcných a širokých shodách nebo kompromisech. Jak moc intenzivní by tedy měla být role vlády v ekonomice v jednotlivých oblastech? Tato otázka vybízí občany a politiky k jasnému vymezení rolí vlády v ekonomice včetně zde vyjmenovaných oblastí níže: (jejich rozšíření a analýza jednotlivých oblastí včetně provázaností je bohužel nad rámec této studie): institucionální prostředí; podmínky pro podnikání; mezinárodní ekonomické vztahy; vztah k Evropské Unii; stabilní makroekonomika; ovlivňování hospodářského cyklu a stimulace domácí poptávky; průmyslová politika, podpora podnikání a sektorové zaměření ekonomiky; energetika a zdroje; regulace trhu práce; regulace finančního sektoru; přerozdělování; veřejné služby pro občany; sociální začleňování. 3.4 Za co: Udržitelné a efektivní veřejné finance Veřejné finance jsou nástrojem hospodářské politiky vlády, který jí pomáhá naplňovat její role po makroekonomické a finanční stránce. (Peněžité bohatství ani veřejné finance nebývají hlavním cílem, ale nanejvýš častým prostředkem k dosažení našich cílů, ať už jako jednotlivců nebo jako země. Stejně jako lidé většinou nechtějí být bohatí a mít hodně peněz, ale chtějí tyto věci jen jako prostředek k tomu, aby mohli méně pracovat a mohli si dovolit více zboží a služeb, tak i stát, tedy společenství lidí by mělo využívat ekonomickou sílu (a případně i veřejné finance) jako nástroj a prostředek k dosažení svých cílů.) Pro rozpočtování a financování fungování veřejné správy, veřejných politik a výdajových programů vybírá vláda daně pro veřejné blaho nebo jako nutné a zároveň dobré zlo, dále je důležité zdůrazňovat častou regulační roli daní jako například v případě externalit u dopravy a dalšího znečišťování životního prostředí. Čím efektivnější je veřejná správa, výdajové programy a výběr daní, tím menší nominální zdanění je přirozeně potřeba. Samotné nastavení rozpočtové politiky skrývá možné zvýšení efektivity, k čemuž může vést i větší transparentnost, měření a hodnocení. Makroekonomické aspekty veřejných financí jsou důležité především v dlouhém období. Česko má problém se zadlužením veřejných financí, i když se alespoň zatím nejedná o krizi (analýza tohoto a jiných problémů jsou bohužel nad rámec této studie). 11

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Regionální hospodářská konkurenceschopnost

Regionální hospodářská konkurenceschopnost Regionální hospodářská konkurenceschopnost příručka pro představitele veřejné správy Projekt identifikace klastrů v ČR Zadavatel: CzechInvest Zpracovatel: Berman Group Datum: únor 2006 Autoři Ing. Petr

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTŮ ČR METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR ZPRACOVANÁ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY STAVU PŘÍPRAVY A IMPLEMENTACE

Více

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2015 Vize rok 2015: Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Evropským univerzitám se nedaří vytvářet intelektuální a tvůrčí energii, která je zapotřebí ke zvýšení zatím slabé ekonomické výkonnosti kontinentu.

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více