Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu."

Transkript

1 Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu. LEGENDA: : : je v rozporu s m cílem koaliční strany. je v zásadě slučitelný s m cílem koaliční strany. UTRÁLNÍ: není v přímém rozporu s m cílem koaliční strany a je možné předpokládat, že po určitých změnách či úpravách může být akceptován. Strana zelených - Boj proti korupci 1. Prevence střetu zájmů a etické kodexy 2. Skutečně nezávislé kontrolní orgány 3. Vnitrostátní offset ve stavebnictví s cílem omezení obchodování s veřejnými zakázkami a rovnoměrnější distribuce veřejných prostředků. 4. Budou vytvořena jednoznačná pravidla pro přezkoumatelnost výběrových řízení nejen kontrolními orgány, ale také veřejností. Současná praxe utajování průběhu a někdy i výsledků výběrových řízení pod pláštíkem obchodního tajemství je nepřijatelná. 5. Správa obecních a krajských prostředků musí být provázena účinnou kontrolou. Vedle výše zmíněných oznámení je třeba zajistit skutečnou nezávislost kontrolním orgánům na všech úrovních. Zelení změní zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu tak, aby vykonával kontroly i v obcích a krajích bez ohledu na to, zda se jedná o kontrolu prostředků státních či samosprávných, a aby aktivně poskytoval metodickou i odbornou pomoc kontrolním orgánům samosprávných jednotek. Odbory vnitřní kontroly a Principiálně ODS má zájem na omezení obchodování s veřejnými zakázkami, ale ne formou offsetů UTRÁLNÍ V případě směřování většího množství investic do venkovských oblastí, může vzniknout určitá shoda.

2 auditu budou personálně podřízeny nikoli exekutivě, ale přímo zastupitelstvu zabrání se tak možnému zastrašování jejich pracovníků ze strany starostů či hejtmanů a ředitelů nebo tajemníků úřadů. Zasedání kontrolních a finančních výborů zastupitelstev budou ze zákona veřejná a zastoupení v nich bude proporcionální vzhledem k počtu získaných mandátů v zastupitelstvu. Předseda kontrolního výboru bude muset být z jiné strany než starosta (nebo nezávislý). Zasedání všech orgánů obce a kraje budou veřejná. 6. Zelení prosadí zákonné podmínky pro přijímání závazných etických kodexů pro zastupitele, starosty i úředníky, jakož i manažery a zaměstnance obecních a městských podniků. Starostové, zastupitelé i úředníci a management obecních a krajských podniků budou každoročně podávat oznámení o činnostech, příjmech a nemovitém majetku. Tato oznámení budou přístupná veřejnosti, aby občané mohli vykonávat účinnou kontrolu. Zelení předloží nový zákon o střetu zájmů závazný pro všechny veřejné funkcionáře volené i jmenované. 7. Zelení nesouhlasí s ve světě ojedinělým rozsahem poslanecké a senátorské imunity. Usilujeme o změnu příslušného článku ústavy, který tuto nemorálnost a nerovnost umožňuje. Dosavadní článek 27 ústavy bude zrušen a nahrazen novým. Strana zelených - ICT 1. Ve státní správě a samosprávě Zelení postupně prosadí přechod na open software. Zbaví tím státní správu i samosprávu monopolu firmy Microsoft. Ne vždy je open source lepší a ve výsledku levnější, je potřeba řešit ad hoc. Problém s komptabilitou systémů, mobilitou pracovních sil a náklady na správu a provoz.

3 2. S otevřenou společností souvisí i internet. Ve srovnání s vyspělým světem má dnes v ČR přístup k internetu málo obyvatel. Zelení budou zavádět přístup k internetu jako veřejnou službu. Kromě univerzálního přístupu k internetu ve veřejných knihovnách a školách budou zelení postupně zavádět celoplošný přístup k internetu, podobně jako stát garantuje přístup k veřejnoprávní televizi. Je věcí trhu a regulace podle zákona o elektronických komunikacích. 3. Elektronický podpis bude zdarma. Strana zelených - Veřejná správa, řízení státu a ostatní příbuzné oblasti 1. Strana zelených bude prosazovat přijetí zákonů o celostátním referendu a krajském referendu. Zrušíme omezující podmínku padesátiprocentní účasti pro platnost všech typů referend. Budeme usilovat o posílení prvků přímé demokracie zavedením přímé volby starostů, hejtmanů a prezidenta. 2. Jde nám zejména o ochranu školských, zdravotních, sociálních, volnočasových a seniorských zařízení, dopravní obslužnosti, záchranné služby, hasičských sborů, apod., které jsou v posledních letech rušeny. Tímto negativním trendem jsou postiženy zejména venkovské oblasti. 3. Modernizace ústřední státní správy je komplementární k reformě státní služby. Naším cílem je odpolitizování veřejné správy bezodkladným přijetím zákona o státní službě v moderní evropské podobě tak, aby byl stabilizován státní aparát, zvýšena jeho výkonnost a odstraněna jeho závislost na krátkodobých politických tlacích. Státní úředníci musí být nestrannými profesionály. Zákon o státní službě nesmí obsahovat tzv. definitivu, ale naopak musí úředníky stimulovat k zlepšování kvality práce a výkonu. Je třeba dosáhnout stavu, kdy úředníci budou opakovaně prokazovat svou odbornou způsobilost. Zákon o státní službě bude klást na úředníky vysoké profesionální nároky a zároveň je bude chránit při výkonu jejich činnosti. 4. Nepřehlednost státní správy i samosprávy není

4 možné přenášet na občana a nutit jej při podávání žádostí a jiné komunikaci se státní správou a samosprávou ke studiu manuálů. 5. Zavedeme univerzalitu podacích míst. To znamená, že občan bude moci podat jakoukoli žádost či jinak komunikovat se státem či samosprávou přes nejbližší podatelnu, místo aby musel kvůli jedné věci na radnici, kvůli jiné do okresního města, kvůli další na kraj a pro jinou zase na zvláštní úřad. Bude starostí úřadu, aby podnět zaslal na příslušná místa a občanovi jej vrátil vyřízený. Obdobným způsobem budou vyřizována podání dopisní a elektronická. 6. Samospráva může být skutečně nezávislá jedině tehdy, bude-li mít pro svůj výkon nezávislé podmínky včetně práva výběru daní. V rámci ekologické daňové reformy provedou zelení úpravu daňového přerozdělení tak, aby větší část daní zůstala přímo v krajích a obcích a motivovala tak samosprávy k efektivnímu hospodaření. Aby obce nemusely vytvářet vlastní výběrčí aparát, budou se daně nadále odvádět na jednom formuláři a stát obcím převede výnos příslušných daní. 7. Základem obecních příjmů bude daň z nemovitosti, nemovitost totiž nelze přestěhovat do daňových rájů. 8. Jedním ze zásadních prvků samosprávy je možnost spravovat určité záležitosti v obci či kraji přímo, bez prostřednictví zastupitelů, pomocí referenda. K tomu je potřeba zkvalitnit zákon o místním referendu a jeho rozšíření na kraje. Stejně jako ve volbách i při referendu bude výsledek závazný a neomezený účastí. 9. Česká republika je signatářem Mezinárodní charty samospráv, která jde v pravomocích samosprávy dále než český zákon o obcích nebo zákon o krajích. Zelení budou z této Charty vycházet a zasadí se o ratifikaci všech jejích článků. 10. Orgány činné v trestním řízení nebudou potřebovat souhlas parlamentní komory k trestnímu stíhání poslance nebo senátora. V přestupkovém či jiném správním řízení bude Vedlo by ke zvýšení daně z nemovitosti. ODS v minulost zvažovala zrušení všech majetkových daní. UTRÁLNÍ Častější využití místního referenda nemusí nutně vadit, problém je však v jeho závaznosti a kvóru při účasti. UTRÁLNÍ UTRÁLNÍ ODS doporučuje nyní výslovně omezit KDU-ČSL navrhuje zrušení daně z nemovitostí u vlastnictví zemědělské půdy UTRÁLNÍ UTRÁLNÍ KDU-ČSL doporučuje omezit trestní

5 poslanec a senátor za jakékoliv své jednání postaven na roveň všem ostatním občanům. Dále uvedeme opatření, která poskytnou poslanci či senátorovi ochranu v tom smyslu, že žádný úkon trestního, přestupkového nebo správního řízení, jemuž má nebo může být přítomen jako účastník, se nebude konat v době schůze sněmovny či jejího orgánu, jehož je poslanec členem, ani den před zahájením takové schůze. 11. Budeme prosazovat snížení věkové hranice pro aktivní volební právo při volbách do samospráv a parlamentu a při referendu z 18 na 16 let. 12. SZ bude jako jeden z důležitých bodů vypořádání se s totalitní minulostí ČR počínaje rokem 1938 iniciovat zřízení výzkumného a dokumentačního ústavu namísto dnešního Úřadu dokumentace a vyšetřování. imunitu pouze u trestných činů souvisejících s korupcí imunitu a zrušit imunitu přestupkovou. 13. Podporujeme přijetí antidiskriminačního zákona. 14. V co nejkratší době chceme prosadit zákon o veřejné prospěšnosti, který by určil, co je veřejně prospěšná UTRÁLNÍ UTRÁLNÍ činnost a jakým způsobem budou patřičné organizace podporovány například nižším nebo žádným zdaněním.

6 KDU-ČSL - Boj proti korupci 1. Reforma policie 2. Pachatelům pravomocně odsouzeným za trestnou činnost související se získáváním nelegálního majetku bude uloženo, aby prokázali legální původ veškerého svého majetku, který v daný okamžik vlastní. 3. Zavedení principu revize a zabavení nečistého majetku do našeho právního řádu. 4. Odstranění všudypřítomné korupce a snahy o zasahování moci výkonné do rozhodování nezávislých soudů. KDU-ČSL ICT 1. Komunikace úřadů s občany a především mezi sebou přes internet. 2. Zabezpečení dat proti zneužití. 3. Vzdělávání úředníků v oblasti ICT. 4. Technologická neutralita a možnost vedle komerčních řešení používat i řešení Open source. 5. Zdokonalování a podpora efektivnějšího využití portálu veřejné správy. 6. Zahájení diskuse o možnosti elektronického hlasování ve volbách (především na regionální úrovni). Možnost však zvážit elektronické hlasování při místním referendu. Strana zelených navrhuje úplný přechod na Open software UTRÁLNÍ 7. Pokračování v současné politice Ministerstva UTRÁLNÍ informatiky. 8. Transformace České pošty na akciovou společnost UTRÁLNÍ

7 se 100% účasti státu a vytvoření jejího zvláštního postavení jako kontaktního místa občana se státem. ODS preferuje privatizaci. Jako kontaktní místo preferuje úřady CZECH POINT 9. Zákon o registrech. KDU-ČSL - Veřejná správa, řízení státu a ostatní příbuzné oblasti 1. Přesun co nejvíce rozhodovacích pravomocí na samosprávu. 2. Zefektivnění a zjednodušení státní správy - levnější vláda orientovaná na klienta. 3. Odstranění nespravedlivých subvencí. 4. Odstranění zbytečných či protekčních regulací, které deformují trh. 5. Snížení nákladů státní správy. 6. Méně úředníků, kteří však budou kvalitnější a lépe zaplaceni (snižování počtu zaměstnanců ve veřejné správě o 5% ročně). 7. Pravidelná komunikace s profesními organizacemi, systematickým vyhodnocováním dopadu zákonů na firmy (s ohledem na náklady a zaměstnanost) zlepšíme podmínky pro podnikání a vymahatelnost práva v ČR. 8. Budeme usilovat o zásadní zjednodušení státní správy.

8 ODS Boj proti korupci 1. Korupce představuje společenské zlo prvního řádu. Chceme a budeme proti ní bojovat. Boj s korupcí stavíme na třech pilířích tzv. protikorupčního balíčku : prevenci, průhlednosti a postihu. Snížíme korupci tím, že omezíme prostor pro korupci, snížíme moc a vliv státní správy a prosadíme důsledné zákony. Zrušíme regulace vytvářející prostor protekcionismu, klientelismu a korupčnímu jednání. Čím méně o nás bude někdo rozhodovat, tím menší bude potřeba někoho korumpovat. 2. Zásadně zjednodušíme legislativu a zrušíme ty regulace a omezení v právních předpisech, které vedou k protekcionismu a korupčnímu jednání. Prosadíme takové zákony, které nebudou umožňovat dvojí výklad. 3. Snížíme prostředky přerozdělované státem, čímž omezíme prostor pro korupční jednání. 4. Omezíme počet zvláštních procesních pravidel a zavedeme srozumitelný univerzální procesní řád, který bude používán ve všech typech zařízení. 5. Zavedeme institut protikorupčního agenta, který bude pod dohledem soudu odhalovat, zjišťovat a usvědčovat pachatele korupce. Agent však nebude navádět k trestné činnosti. 6. Provedeme protikorupční audity na všech úrovních státní správy při účasti renomovaných nezávislých organizací a firem. 7. Podporujeme důsledný zákon o střetu zájmů. Podařilo se nám již tuto normu zpřísnit a zefektivnit, zavádí kontrolu majetku a příjmů veřejných funkcionářů. 8. Zprůhledníme nakládání s veřejnými prostředky. Prosadíme nový zákon o veřejných zakázkách tak, aby veškeré informace o zadání a výběru zakázky byly veřejně dostupné. Navrhneme motivační zákon o státní službě. 9. Při obsazování významných postů ve státní správě bude rozhodovat odborná a morální způsobilost, a podmínky pro přijetí uchazeče budou veřejně dostupné. 10. Zřídíme specializovaný Zvláštní soudní tribunál,

9 který bude rozhodovat o korupci veřejných a ústavních činitelů. Na státním zastupitelství vznikne speciální složka pověřená bojem proti korupci. 11. Přitvrdíme tresty za prokázanou korupci změnou trestního zákona a sankcemi v zákonu o střetu zájmů. 12. Zavedeme princip, že právní úkony učiněné v rozporu s transparentními a platnými pravidly budou od samého počátku neplatné. 13. Zavedeme takový princip odpovědnosti veřejných funkcionářů při správě majetku státu nebo samosprávného celku, jako platí pro členy orgánů obchodních společností.ten, kdo způsobí škodu, bude za ni ručit celým svým majetkem. ODS ICT 1. Zrovnoprávníme listinné formy dokumentů s elektronickými. Zjednodušíme, zlevníme a zrychlíme úřadování. Budeme prosazovat přijímání jen takových právních předpisů, jejichž agendu bude možné vést od přijetí zákona i elektronicky. 2. Prosadíme přijetí tzv. egovernment Act, tedy zákona, který umožní s úřady a mezi úřady komunikovat elektronicky. 3. Zrušíme Ministerstvo informatiky a převedeme jeho kompetence na MVČR ISVS a egovernment, MPO elektronické komunikace a poštovní služby, ÚOOÚ elektronický podpis, ÚV koordinace ICT politik. 4. Zřízení státem garantovaných elektronických schránek pro ty, kteří chtějí komunikovat elektronicky a nechtějí chodit na poštu. 5. Umožnění sílení dat mezi jednotlivými registry s možností jednat s úřady z kteréhokoliv místa projekt CZECH POINT. 6. Podpora a stimulace svobodné soutěže při rozvoji egovernmentu ve formě projektů na elektronizaci jednotlivých agend zajišťovaných orgány veřejné správy. Důsledné dodržování zásady nediskriminace a vytváření rovných podmínek na trhu oproti jednorázovým krokům a nekoncepčním a izolovaným projektům na podporu budování infrastruktury, UTRÁLNÍ

10 vybavení či rozvoje gramotnosti ODS Veřejná správa, řízení státu a ostatní příbuzné oblasti 1. Umožníme vyřídit důležité věci na jediném místě, bez čekání a kdykoli.vytvoříme univerzální podatelny (projekt CZECH POINT), kde lze na jednom místě získat veškerá dostupná data z centrálních registrů spravovaných státem (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík trestů apod.), úředně ověřit dokumenty nebo podpisy na listinách, provést jejich převod do elektronické podoby (nebo obráceně), získat informace o postupu v probíhajících správních řízeních vztahujících se k občanům, a tím provádět i kontrolu tohoto řízení. 2. Umožníme jakékoli podání občanů pro zahájení řízení ve všech věcech, ve kterých správní orgány rozhodují o věci. 3. Přijmeme takové změny služebního zákona, které umožní lépe ohodnotit kvalitní a výkonné úředníky. Posílíme mimotarifní složky platu, které budou motivovat k profesionální práci a slušnosti k lidem. Zavedeme institut manažera veřejné správy odpovědného za výkonnost svěřeného úřadu a podle toho i odměňovaného. 4. Provedeme revizi veškerých kompetencí, které jsou na všech úřadech vykonávány v rámci přenesené působnosti, tedy státní správy. Ty, které jsou vykonávány opakovaně nebo nadbytečně, zrušíme. 5. Územním samosprávným celkům garantujeme finanční zajištění výkonu přenesené působnosti. 6. Zajistíme kvalitnější, dostupnější a levnější nabídku veřejných služeb občanům tím,že umožníme tyto služby poskytovat i soukromým subjektů (tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru) tak, jak to již dnes funguje např. u notářů či exekutorů. Kvalita a dostupnost těchto služeb bude smluvně zajištěna a pravidelně vyhodnocována. 7. Omezíme a v některých věcech i zrušíme místní příslušnost úřadů (např. při vyřizování občanských a jiných průkazů, stavebního povolení apod.). Lidé se tak budou moci obrátit na ten úřad, který bude

11 schopen vyřídit jejich záležitosti profesionálněji, kvalitněji, levněji. 8. Přijmeme tzv. Tošovského (antibyrokratický) zákon, který stanoví transparentní a závazná pravidla pro přípravu a přijímání právních předpisů, jimiž jsou zaváděny nové regulace a omezení. Každý zákon, ale i pozměňovací návrh k zákonu, bude muset být projednán ve veřejném připomínkovém řízení. Vláda bude muset pravidelně každé dva roky předkládat analýzu stavu legislativy v jednotlivých agendách a navrhovat odstranění nadměrné byrokratické zátěže s tím, že některé zákony, vyhlášky a nařízení by mohly být bez náhrady zrušeny. 9. Zrušíme nebo sloučíme některé státní úřady a instituce. Jejich agendu převedeme na již existující úřady a instituce nebo je zprivatizujeme.nadbytečné agendy zrušíme. 10. Provedeme nezávislé procesní, personální a organizační audity v úřadech a institucích veřejné správy, včetně provedení auditů jednotlivý agend. ZPRACOVAL: estat.cz,

Modrá šance pro slušné lidi

Modrá šance pro slušné lidi Modrá šance pro slušné lidi Moderní a bezpečný stát Ivan Langer stínový ministr vnitra ODS č. 9/2004 modrá šance pro slušné lidi stínový ministr vnitra ODS www.langer.cz MUDr. Mgr. Ivan Langer se narodil

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více