Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002"

Transkript

1 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. Hovorčovická 1281/11, Praha 8 IČO , OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka tel./fax: Absolventská práce Povodně Praha 8/2002 Vzdělávací program: Krizové řízení Příjmení a jméno absolventa: Buriánek Jakub Adresa: Králova Lhota 12, Vedoucí absolventské práce: Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

2

3

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Povodně Praha 8/2002 vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne Jakub Buriánek

5 Poděkování Děkuji svému vedoucímu absolventské práce, Ing. Milanu Říhovi, Ph.D., DiS., za ochotu, vstřícnost, odborné rady a přátelský přístup při psaní mé absolventské práce na téma Povodně Praha 8/2008. Praha, dne 3. dubna

6 Obsah 1. Úvod Základní pojmy Historie povodní Povodeň Legislativa povodní Krizové stavy Regulace chování obyvatel Srpen První vlna srážek Druhá vlna srážek MHD Praha Postup dopravního podniku při povodni Průběh zatopení metra Práce IZS a krizového štábu hl. m. Prahy a povodňových komisí Hasičský záchranný sbor Záchranná zdravotnická služba Policie ČR Ostatní složky IZS Krizový štáb hlavního města Prahy Povodňové komise Vyhodnocení povodňových škod Závěr Seznam použitých bibliografických pramenů... 32

7 1. Úvod Co si představit pod problematikou povodní? Povodně jsou v českých zemích velmi aktuálním tématem. Jedná se o nejčastěji se vyskytující přírodní pohromu na našem území a je neodmyslitelně spjata i s naší historií. Od první zdokumentované povodně 1 se lidé naučili přizpůsobovat a začala vznikat různá opatření pro zamezení vzniku povodní nebo alespoň snížení jejich dopadů. Dlouhou dobu se za nejzávažnější povodeň na našem území považovala povodeň z roku 1845, která na dlouhou dobu určila standardy pro ochranu před povodněmi, a nikdo nepočítal s přívaly vody, které se objevily v roce Po této živelní pohromě byla upravena legislativa, která se touto problematikou zabývá a byly zřízeny nové protipovodňové opatření, například zřízení mobilních protipovodňových zábran. Povodně se promítly i do územního plánování, kde nově vznikly zóny, ve kterých již stavební úřady nepovolují stavbu nových domů. Povodně v roce 2002 jsou v současné době nejhorší povodní na českém území, kdy zemřelo 19 lidí, a škody přesáhly 73 miliard korun. Řada oblastí byla díky nim označena jako neobyvatelná, byly vytyčené nové zátopové zóny a byl zvýšen důraz na údržbu a obsluhu vodních děl. O povodních se v současné době uvažuje nejvíce jako o sezonní záležitosti, i když druhů povodní je více. Zkušenosti z posledních let ukazují, že složky systému, které se ochranou před povodněmi zabývají, udělaly velký posun kupředu a rok od roku se jim je daří zvládat lépe. Velkou roli také hrají dobrovolníci a dobročinné organizace, které poskytují nejen materiální pomoc, ale i lidskou sílu, která se podílí na omezování dopadů a následném odklízení škod, které po sobě živelní pohroma zanechává. 1 KROLMUS Wácslav, Kronyka čili dějepis wšech powodni poslaupných let. Praha: Vetterl, 1845, str. 23 1

8 Obrázek 1 Stavba protipovodňových hrází (Převzato ze serveru lidovky.cz 2 ) Jedním z nejdůležitějších prvků povodňové ochrany je pak předpovědní a hlásná služba. Zkušenosti ukázaly, že včasné varování obyvatel může zachránit desítky životů a zmírnit dopady škod v řádu desítek procent. 2. Základní pojmy Základním pojmem je živelní pohroma. Jedná se o událost vzniklou v důsledku působení přírodních sil. Přináší škody na majetku, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Vzniká rychlým nebo pozvolným procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně planety Země, vlivem rozdílů teplot anebo jiných faktorů. Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru. Živelní pohromy vznikají pohybem hmot (zemětřesení, sesuvy půdy), fyzikálními a chemickými procesy uvolňujících v hlubinách Země energii a přivádějící ji na její povrch (zemětřesení, sopečná činnost), zvýšením vodní hladiny (povodně, mořské zátopy, tsunami), mimořádně silným větrem (orkány, větrné bouře, cyklony, tornáda), atmosférickými poruchami (bouře) a kosmickými vlivy (záření, dopad meteoritu). 2 Lidovky.cz, 11. srpna :26, aktualizováno 18:25; 2

9 V základu je můžeme rozdělit na tři skupiny: Vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy), vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, požáry, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko) a vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady meteoritů). Dalším důležitým termínem je povodeň. Tento pojem označuje zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije po zemském povrchu. Může se jednat jak o povodeň mořskou (kterou bylo postiženo např. New Orleans v USA v roce 2005), tak o povodeň říční (v roce 2002 na území ČR). Povodně ohrožují přibližně tři čtvrtiny zemského povrchu. U povodní rozeznáváme celkem pět základních druhů: přívalové, jednoduché, složité, sezónní a zvláštní. Přívalové povodně vznikají po krátkých dešťových přívalech, jsou typické pro pouštní a polopouštní oblasti a vnikají v místech, která mají omezenou schopnost vsakování vody do půdy (může se jednat třeba i o města s nevhodně navrženou kanalizací). Jednoduché povodně mají pouze jedno maximum a jsou způsobeny krátkými vydatnými dešti s několika sty milimetrů srážek v časovém úseku několika dnů. Složité povodně mají několik maxim, mohou trvat několik dnů až několik týdnů a vznikají v případě, že jsou srážky rozloženy na delší dobu a mění se jejich intenzita. Sezónní povodně jsou opakující se klimatické jevy spojené se vzdouváním hladiny oceánů nebo pravidelné zvyšování vodní hladiny řek. U říčních povodní jsou způsobeny změnami meteorologických podmínek, táním sněhu, ucpáním řečiště ledovými krami a monzunovými dešti. Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat: Zvláštní povodeň typu 1, která vzniká protržením hráze vodního díla, zvláštní povodeň typu 2, jež vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody) a zvláštní povodeň typu 3, která vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla. 3

10 Obrázek 2 Dělení povodní POVODNĚ PŘÍROZENÉ ZVLÁŠTNÍ zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intensity zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy ledové povodně v období tání ledové povodně v období mrazů způsobené poruchou vodního díla vyvolané ztrátou akumulační schopnosti krajiny jímat vodu toky s dnovým ledem toky s ledovou kaší Dále se ještě můžeme setkat s pojmem záplava, který označuje vylití vody z koryta řeky v důsledku povodně. Pojem záplavová území je zaveden ustanovením 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) a jedná se o administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Oproti dřívější úpravě je tak přímo v zákoně stanoveno kritérium, podle kterého mají být tato záplavová území vymezena. Podle zákona ( 66 odstavec 2) má vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku vymezit aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný zákon 3 tři možné stupně povodňové aktivity: I. Stupeň povodňové aktivity, stav bdělosti, nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí a na vodních dílech nastává tento stav při 3 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 4

11 dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích. II. Stupeň povodňové aktivity, stav pohotovosti, vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň skutečnou a vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu III. Stupeň povodňové aktivity, stav ohrožení, vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území a vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány. Průtok je základní hydrologickou veličinou, která vyjadřuje objem vody, který proteče daným profilem vodního toku za jednotku času. Obvykle se udává v m 3 s -1 nebo v l. s -1. Odlišným pojmem je odtok, který označuje proces odtékání vody z povodí a udává se v jednotkách objemu za dané časové období. Maximální průtok je nejvyšší průtok za dané období, odpovídá vrcholu (kulminaci) průtokové vlny. Zjišťování a analýza maximálních průtoků jsou důležitou součástí vyhodnocení srážkoodtokových událostí, zvláště povodní. N-letý maximální průtok, také známý pod pojmy N-letý průtok či N-letá voda, představuje takový maximální průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za N let. Pravděpodobnost výskytu (označovaná také jako doba opakování či perioda) N-letého průtoku je tedy 1/N. 5

12 Hladina řeky je údaj o rozdílu mezi hladinou řeky a jejím korytem. V následujícím textu budu používat tento termín jako maximální rozdíl, tj. rozdíl mezi hladinou a nejhlubším místem koryta. Měřením vodních stavů se rozumí systém zjišťování stavů řek a vodních ploch (rybníků, jezer, vodních děl). Je prováděn buďto okamžitým odečtem (vodočtem), což je odečtení hodnoty ta pevně umístěné stupnici, nebo kontinuálním odečtem na limnigrafu Obrázek 3 Měření vodních stavů - limnigraf Zdroj: Přístroje používaná na hydrologická měření na pobočce ČHMÚ Ostrava 4 Povodím se rozumí území, z něhož odtéká voda ze srážek a ze stálé sněhové pokrývky povrchovou i podzemní cestou do řeky. Je prostorově vymezené rozvodnicí, či rozvodní čárou. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zřizuje dle zákona 19 zákona č. 458/1992 Sb. předpovědní povodňovou službu a to ve spolupráci se správci vodních toků. 4 6

13 Obrázek 4 Systém varování obyvatel (Převzato z OBRUSNÍK, 2002) 3. Historie povodní Povodně jsou v České republice nejvýznamnější živelní pohromou, neboť jiné, rozsahem ničivější přírodní katastrofy, jako např. velká zemětřesení se zde nevyskytují a silné větry nedosahují ničivých účinků známých z jiných částí světa. Nejstarší významnou historicky doloženou povodní na území dnešní České republiky je povodeň z roku , která v Praze poškodila Juditin most. Ten byl sedmdesát let později zničen povodní v roce 1342, která byla způsobena jarním táním a nesla s sebou značné množství volně plujících ledových ker. V roce 1432 poškodila povodeň v Praze Karlův most, kdy strhla pět mostních pilířů. Roku 1768 se v Písku následkem povodně zřítila levobřežní brána Kamenného mostu. Roku 1784 způsobilo náhlé oteplení nadměrné tání sněhu doprovázené vydatnými dešti povodeň na Vltavě, která kulminovala 28. února a dosáhla odhadovaného průtoku 4580 m 3. s -1. Povodeň v roce 1845 byla jedna z největších povodní na území Čech i Moravy v novověku. Průtok vody Prahou během povodně v roce 1845 je odhadován na 4500 m³. s Další tragickou povodní na území České Republiky byly povodně na jižní Moravě 9. června Zemřelo při ní 35 osob a napáchala velké materiální škody. Při povodni bylo 5 KROLMUS Wácslav, Kronyka čili dějepis wšech powodni poslaupných let. Praha: Vetterl, 1845, str. 23 7

14 těžce poškozeno několik silnic a železničních tratí. Byl zatopen a zaplaven bahnem hlubinný důl Dukla v Šardicích, v němž také zemřelo 34 z 35 obětí povodně. Poslední obětí se stalo tříleté děvčátko, které spadlo do zatopeného sklepa. 6 V živé paměti je ještě katastrofální povodeň na horní a střední Moravě a Odře z července roku 1997, které se více věnuji v další podkapitole. Po ní přišla v červenci roku 1998 katastrofální povodeň ve východních Čechách, při níž bylo zmařeno 6 lidských životů, a materiální škody se pohybovaly kolem 2 miliard Kč. Při následující povodňové pohromě v Čechách na Vltavě, Labi a dalších vodních tocích v srpnu roku 2002 zahynulo 19 osob a materiální škody dosáhly zhruba 73 miliard Kč. V roce 2006 způsobily záplavy na různých řekách ČR úmrtí 7 osob. V roce 2009 zabila živelní pohroma 13 lidí. Během dvou povodní v roce 2010 zemřelo celkem 6 lidí Povodeň 1997 Povodně, které zasáhly naší republiku v roce 1997, měly katastrofální účinek hlavně proto, že neexistovala účinná protipovodňová opatření a v podstatě neexistovala legislativa, která by se touto problematikou zabývala. Následuje průběh povodně po dnech: 4. července - V pátek leželo naše území na přední straně výškové brázdy nízkého tlaku, která pomalu postupovala ze západní do střední Evropy. V ní se vlnila studená fronta, která dorazila na Moravu k večeru téhož dne. Denní srážkové úhrny v přeháňkách a bouřkách s ní spojených dosáhly hodnot 3-35 mm. 5. července. - tato fronta se dále vlnila. Současně se v oblasti Alp začala v nižších hladinách atmosféry prohlubovat samostatná tlaková níže, která v řídícím jihozápadním proudění postupovala k severovýchodu. Její srážkové pásmo během dopoledne postupně zasáhlo celou severní Moravu a Slezsko. Nad naším územím se tak vytvořilo tzv. střihové proudění - ve vyšších hladinách atmosféry proudil teplý a vlhký vzduch ze Středomoří a při zemi naopak poměrně chladnější vzduch od severu. Na jejich styku se vytvořila silná vrstva extrémně nasyceného vzduchu. Návětří hor podporovalo srážení a srážková činnost nabývala rychle na síle. 6 MUNZAR Jan, ONDŘÍČEK Stanislav: Utajovaná povodeň na jižní Moravě 9. června 1970, Vesmír 2010/6, str CHALOUPSKÁ, Markéta. Nejničivější povodně v novodobé historii ČR. In: Aktuálně.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

15 6. července - Vzhledem ke značné stagnaci celé situace trval tento proces i po celou neděli, kdy mohutné, trvalé srážky vesměs přesáhly hodnotu 100 mm, na Lysé hoře, Rejvízu a v Šancích dokonce 200 mm denních srážkových úhrnů. Zaplavena byla většina silnic v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná a Ostrava, vyhlášeny stavy povodňové aktivity. Třetí stupeň vyhlášen na Bečvě u Valašského Meziříčí, na Jesenicku a na Bruntálsku. Evakuovány Karlovice, Hynčice na Albrechticku, Široká Niva, Třebovice a Opatov na Orlickoústecku. 7. července - Ještě v pondělí a v úterý zůstávala situace víceméně beze změny. Tlaková níže stagnovala nad jižním Polskem a teplá fronta se pomalu přibližovala od severovýchodu ke Slezsku. Odpoledne se srážky přechodně zmírnily, místy i přestaly, především v nížinách. Večer však déšť uhodil s novou silou, hlavně v horských oblastech. Mohutné srážky opět pokračovaly celou noc na úterý, celý den a na Ostravsku a v Beskydech až do středečního rána. Záplavy si vyžádaly prvních pět obětí. Z břehů se vylily Opava, Opavice, Bělá, Bečva, Tichá Orlice, Třebovka, Smědá, Úpa a Morava. U Suchdolu nad Odrou na Novojičínsku na podemleté trati vykolejil mezinárodní rychlík Sobieski jedoucí z Vídně do Varšavy, více než 60 lidí zraněno. Ustaven celostátní krizový protipovodňový štáb. 8. července - Obec Troubky na Přerovsku v noci zalila voda a v několika hodinách nechala v troskách 150 domů. Na Bruntálsku zaplaveno přes 70 procent obcí, na Jesenicku desítky měst a obcí. Nejvíce postiženy oblasti podél Opavy a Opavice. Na Orlickoústecku voda mírně klesá. Většina moravských a některé východočeské železniční tratě vyřazeny z provozu. 9. července - Ve středu dopoledne začala tlaková níže konečně ustupovat k východu, srážky ustaly a oblačnost se protrhala. Povodňová vlna zaplavila Kroměřížsko, v centru Olomouce se rozlila Morava, voda protrhla hráz u Hradce Králové, v Ostravě stoupla hladina Ostravice a ohrozila hutní podniky Vítkovice a Nová huť. V mnoha oblastech nedostatek pitné vody, přerušena dodávka energií a nefungují telefony. 10. července - Povodeň už postihla 23 okresů. Na dolním toku Moravy voda zasáhla Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště. Na severu Moravy a ve východních Čechách se lidé začali vracet do domů plných bahna. 11. července - Morava zaplavila Uherské Hradiště a Otrokovice. Před vodou evakuováno už přes lidí. 12. července - Morava zaplavila další část Uherského Hradiště a zdejší nemocnice evakuována. Velká zátopová vlna se vylila před Veselím nad Moravou. Na všech tocích povodí Labe hladina klesá. Písek. lidí. 13. července - Morava vystoupila z břehů ve Veselí nad Moravou a zatopila Moravský 14. července - Voda se přiblížila k Hodonínu, ze kterého muselo odejít několik tisíc 15. července - Záplavová vlna začala po deseti dnech ztrácet na síle. Pod vodou stále část Uherského Hradiště. 9

16 16. července - Lidé se začali vracet do postižených oblastí a začali uklízet spoušť. 24. července - Ústřední povodňová komise zrušila svůj krizový štáb. 29. července - Na celém zaplaveném území odvolán třetí povodňový stupeň; posledním okresem, kde byl zrušen, byla Břeclav. Extrémnost srážek potvrzují naměřené úhrny za čtyři kritické dny Až na výjimky napršelo za toto období všude více než 100 mm, což se dá srovnat s dlouhodobým červencovým průměrem. Na mnoha místech, zvláště v Beskydech dosáhly však srážky několikanásobku této hodnoty. Např. na Šancích spadlo 601 mm, na Lysé hoře 570 mm, na Pradědu 443 mm, na přehradě Morávka za 3 dny ( ) 403 mm. Několik dalších stanic mělo k hranici 400 mm velmi blízko. 4. Legislativa povodní Legislativa týkající se povodní se zásadním způsobem změnila po roce Hlavními předpisy, které se této problematice věnují, jsou zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Podrobný seznam zákonů a navazujících vyhlášek a prováděcích předpisů i s jejich popisem uvádím v příloze 1. Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti zabezpečují přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly ostatních účastníku ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Postavení a činnost povodňových orgánu jsou specifikována ve dvou časových úrovních: a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány: a. orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí, b. obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, c. krajské úřady, d. Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra. 10

17 b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány: a. povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí, b. povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, c. povodňové komise krajů, d. Ústřední povodňová komise. Povodňové komise zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolu v době povodně. Povodňové komise mohou k plnění svých operativních úkolu vytvářet pracovní štáby. V době povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod povodňového orgánu nižšího stupně, nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně nestáčí vlastními silami a prostředky cenit potřebná opatření a není vyhlášen krizový stav, převezme řízení ochrany před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně (obec s rozšířenou působností, krajský úřad, nebo ústřední povodňový orgán Ministerstvo životního prostředí). V případě vyhlášení krizových stavu podle zákona c. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonu (krizový zákon), ve znění zákona c. 320/2002 Sb., přecházejí oprávnění a povinnosti povodňových orgánu na místně příslušné orgány krizového řízení. Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou zejména správci významných vodních toků, správci drobných vodních toků, vlastníci (uživatelé) nebo správci objektu na vodních tocích, pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ, vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území, hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany, útvary Policie CR, složky Armády CR, orgány ochrany veřejného zdraví, organizace pověřená prováděním technickobezpečnostního dohledu a další subjekty, které mohou pomoci např. dopravními prostředky a těžkou mechanizací. Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi je obsažena v zákonu c. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), ve znění zákona c. 76/2002 Sb., zákona c. 320/2002 Sb., zákona c. 274/2003 Sb., a zákona c. 20/2004 Sb. Je zabezpečována podle územně příslušných povodňových plánu a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. Povodňové plány se na základě 15 nařízení vlády c. 36/2003 Sb., kterým se mění 11

18 nařízení vlády c. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona c. 240/2000 Sb., krizového zákona, stávají přílohou územně příslušného krizového plánu. 4.1 Krizové stavy Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný ( 77, odst. 9 vodního zákona). V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu ( 39, odst. 2 krizového zákona). Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle územně příslušných povodňových plánu a při vyhlášení krizového stavu krizovými plány ( 63, odst. 2 vodního zákona). Povodňové plány se na základě 15 nařízení vlády c. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády c. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona c. 240/2000 Sb., krizového zákona, stávají přílohou územně příslušného krizového plánu. Vyhlášení konkrétního krizového stavu, doba jeho trvání a pravomoci orgánu krizového řízení jsou specifikovány územně a časové: Stav nebezpečí ( 3 krizového zákona) se jako neodkladné opatření muže vyhlásit, jsou-li v případě povodňového ohrožení ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a není možné odvrátit povodňové ohrožení běžnou činností povodňových orgánu a složek integrovaného záchranného systému. Pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje stav nebezpečí hejtman, v Praze primátor hlavního města Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit s uvedením důvodu na nezbytné nutnou dobu. Rozhodnutí o stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah a musí být zveřejněno na úředních deskách na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje stejné jako nařízení kraje a nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Zveřejnění rozhodnutí se dále vyhlašuje prostřednictvím hromadných informačních prostředku, místními rozhlasy a dalšími prostředky. Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn ( 14, odst. 3, 5 a 6 krizového zákona): a) koordinovat záchranné a likvidační práce ( 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb, 12

19 b) organizovat a koordinovat evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, c) zajištovat ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace, d) organizovat a koordinovat humanitární pomoc, e) chránit práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životu a zdraví osob, f) rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, g) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, h) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob, i) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péci nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, j) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sboru, k) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě. Hejtman a v Praze primátor hlavního města Prahy vyhlašuje stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část, o vyhlášení stavu nebezpečí neprodlené informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny. Nouzový stav: není-li možné účelné odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodlené požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Vláda v době trvání nouzového stavu na ohroženém území muže na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném nutném rozsahu omezit ústavní svobodu občanu a je oprávněna v době trvání nouzového stavu například nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb na vymezených místech nebo území, rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace a další opatření podle 6, odst. 2 krizového zákona. 13

20 4.2 Regulace chování obyvatel V místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinku povodně řídí záchranné a likvidační práce velitel zásahu. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení. Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředku složky integrovaného záchranného systému, který v místě zásahu provádí převažující činnost. Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, b) nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí, c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, d) zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou pomoc, e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředku do podřízenosti velitelů sektoru a úseku. IZS úzce spolupracuje s médii, tj. televizí, rozhlasem a tištěnými a internetovými deníky k zajištění informovanosti obyvatelstva. Dále se pak pro informování obyvatel používá místní rozhlasová síť (je-li k dispozici) a je-li to možné, tak se o informovanost obyvatel stará i Policie ČR přímo v místě události. 14

21 5. Srpen 2002 Povodně v létě 2002 postihly střední Evropu a po pouhé pětileté pauze znovu významně zasáhly i Českou republiku. Při povodních způsobených přívalovými dešti došlo k enormním škodám na majetku i na životech a zdraví lidí. V České republice zasáhla první vlna srážek ve dnech 6. a 7. srpna především jižní Čechy a způsobila rozvodnění toků v horní části povodí Vltavy (zejména Malše a Černé). Druhá vlna srážek přišla ve dnech srpna a zasáhla již i západní, střední a severní Čechy. Vzhledem k nasycenosti povodí a již plným korytům řek nastal rychlý vzestup a rozvodnění všech toků v zasažené oblasti. V celé řadě sledovaných profilů vodních toků v ČR byly zaznamenány historicky nejvyšší vodní stavy a průtoky. Vývoj povodně v Praze byl výsledkem souběhu povodňové vlny na odtoku z kaskády nádrží na Vltavě a povodňové vlny na Berounce. Vltava v Praze kulminovala ve středu 12. srpna v poledne na úrovni přesahující všechna zaznamenaná maxima od roku Povodeň na dolním Labi kulminovala ve čtvrtek Obrázek 5 Úhrny srážek od 6. do 15. srpna 2002 (převzato z 15

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Většina pracovníků mě příjemně překvapila svým aktivním přístupem, tvrdí generální ředitel Milan Houfek

prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Většina pracovníků mě příjemně překvapila svým aktivním přístupem, tvrdí generální ředitel Milan Houfek kontakt prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Vážení spolupracovníci, nadchází pro mnohé z nás jeden z nejkrásnějších časů v roce, vánoční svátky. Chtěl bych Vám i Vašim blízkým popřát jménem představenstva

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Za vodu o stokoruny ročně více

Za vodu o stokoruny ročně více Hlavní téma vodní HOSPODÁŘStví ZaměŘenO na automobily měsíčník pro firmy a veřejnou správu květ en 2011 Velký přehled povodní v Česku 2 Protipovodňová opatření v Bohumíně 4 Projekty Povodí Moravy a Odry

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Schvaluji. Ing. Martin Beneš starosta obce PLÁN OCHRANY OBYVATELSTVA OBCE PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU OBEC

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech

Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech Unie pro řeku Moravu, Brno, květen 1998 Motto: Lid obecný se téhle náhlé povodně nenadál. Málokdo na ni pomyslil, tím méně, aby byl sobě něco odstranil

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 nám. Míru 20, Praha 2 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI Č.j.: 2/2-14/13 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 48

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 ANALÝZA MEDIÁLNÍHO INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ

Více

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma PŘÍLOHA kontakt září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma Protipovodňový systém byl postaven v souladu s Povodňovým plánem hl. m. Prahy pouze na stoletou vodu, ale přišla pětisetletá, a to rozhodlo, tvrdí ředitel

Více

A B S O L V E N T S K Á

A B S O L V E N T S K Á A B S O L V E N T S K Á P R Á C E 2007 ING. MARTIN ČERVENKA 5 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 6, BRNO 602 00 1.1.1.1 A B S O L V E N T S K Á p r á c e Jednotka Ministerstva vnitra České

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2010 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více