Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002"

Transkript

1 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. Hovorčovická 1281/11, Praha 8 IČO , OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka tel./fax: Absolventská práce Povodně Praha 8/2002 Vzdělávací program: Krizové řízení Příjmení a jméno absolventa: Buriánek Jakub Adresa: Králova Lhota 12, Vedoucí absolventské práce: Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

2

3

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Povodně Praha 8/2002 vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne Jakub Buriánek

5 Poděkování Děkuji svému vedoucímu absolventské práce, Ing. Milanu Říhovi, Ph.D., DiS., za ochotu, vstřícnost, odborné rady a přátelský přístup při psaní mé absolventské práce na téma Povodně Praha 8/2008. Praha, dne 3. dubna

6 Obsah 1. Úvod Základní pojmy Historie povodní Povodeň Legislativa povodní Krizové stavy Regulace chování obyvatel Srpen První vlna srážek Druhá vlna srážek MHD Praha Postup dopravního podniku při povodni Průběh zatopení metra Práce IZS a krizového štábu hl. m. Prahy a povodňových komisí Hasičský záchranný sbor Záchranná zdravotnická služba Policie ČR Ostatní složky IZS Krizový štáb hlavního města Prahy Povodňové komise Vyhodnocení povodňových škod Závěr Seznam použitých bibliografických pramenů... 32

7 1. Úvod Co si představit pod problematikou povodní? Povodně jsou v českých zemích velmi aktuálním tématem. Jedná se o nejčastěji se vyskytující přírodní pohromu na našem území a je neodmyslitelně spjata i s naší historií. Od první zdokumentované povodně 1 se lidé naučili přizpůsobovat a začala vznikat různá opatření pro zamezení vzniku povodní nebo alespoň snížení jejich dopadů. Dlouhou dobu se za nejzávažnější povodeň na našem území považovala povodeň z roku 1845, která na dlouhou dobu určila standardy pro ochranu před povodněmi, a nikdo nepočítal s přívaly vody, které se objevily v roce Po této živelní pohromě byla upravena legislativa, která se touto problematikou zabývá a byly zřízeny nové protipovodňové opatření, například zřízení mobilních protipovodňových zábran. Povodně se promítly i do územního plánování, kde nově vznikly zóny, ve kterých již stavební úřady nepovolují stavbu nových domů. Povodně v roce 2002 jsou v současné době nejhorší povodní na českém území, kdy zemřelo 19 lidí, a škody přesáhly 73 miliard korun. Řada oblastí byla díky nim označena jako neobyvatelná, byly vytyčené nové zátopové zóny a byl zvýšen důraz na údržbu a obsluhu vodních děl. O povodních se v současné době uvažuje nejvíce jako o sezonní záležitosti, i když druhů povodní je více. Zkušenosti z posledních let ukazují, že složky systému, které se ochranou před povodněmi zabývají, udělaly velký posun kupředu a rok od roku se jim je daří zvládat lépe. Velkou roli také hrají dobrovolníci a dobročinné organizace, které poskytují nejen materiální pomoc, ale i lidskou sílu, která se podílí na omezování dopadů a následném odklízení škod, které po sobě živelní pohroma zanechává. 1 KROLMUS Wácslav, Kronyka čili dějepis wšech powodni poslaupných let. Praha: Vetterl, 1845, str. 23 1

8 Obrázek 1 Stavba protipovodňových hrází (Převzato ze serveru lidovky.cz 2 ) Jedním z nejdůležitějších prvků povodňové ochrany je pak předpovědní a hlásná služba. Zkušenosti ukázaly, že včasné varování obyvatel může zachránit desítky životů a zmírnit dopady škod v řádu desítek procent. 2. Základní pojmy Základním pojmem je živelní pohroma. Jedná se o událost vzniklou v důsledku působení přírodních sil. Přináší škody na majetku, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Vzniká rychlým nebo pozvolným procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně planety Země, vlivem rozdílů teplot anebo jiných faktorů. Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru. Živelní pohromy vznikají pohybem hmot (zemětřesení, sesuvy půdy), fyzikálními a chemickými procesy uvolňujících v hlubinách Země energii a přivádějící ji na její povrch (zemětřesení, sopečná činnost), zvýšením vodní hladiny (povodně, mořské zátopy, tsunami), mimořádně silným větrem (orkány, větrné bouře, cyklony, tornáda), atmosférickými poruchami (bouře) a kosmickými vlivy (záření, dopad meteoritu). 2 Lidovky.cz, 11. srpna :26, aktualizováno 18:25; 2

9 V základu je můžeme rozdělit na tři skupiny: Vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy), vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, požáry, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko) a vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady meteoritů). Dalším důležitým termínem je povodeň. Tento pojem označuje zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije po zemském povrchu. Může se jednat jak o povodeň mořskou (kterou bylo postiženo např. New Orleans v USA v roce 2005), tak o povodeň říční (v roce 2002 na území ČR). Povodně ohrožují přibližně tři čtvrtiny zemského povrchu. U povodní rozeznáváme celkem pět základních druhů: přívalové, jednoduché, složité, sezónní a zvláštní. Přívalové povodně vznikají po krátkých dešťových přívalech, jsou typické pro pouštní a polopouštní oblasti a vnikají v místech, která mají omezenou schopnost vsakování vody do půdy (může se jednat třeba i o města s nevhodně navrženou kanalizací). Jednoduché povodně mají pouze jedno maximum a jsou způsobeny krátkými vydatnými dešti s několika sty milimetrů srážek v časovém úseku několika dnů. Složité povodně mají několik maxim, mohou trvat několik dnů až několik týdnů a vznikají v případě, že jsou srážky rozloženy na delší dobu a mění se jejich intenzita. Sezónní povodně jsou opakující se klimatické jevy spojené se vzdouváním hladiny oceánů nebo pravidelné zvyšování vodní hladiny řek. U říčních povodní jsou způsobeny změnami meteorologických podmínek, táním sněhu, ucpáním řečiště ledovými krami a monzunovými dešti. Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat: Zvláštní povodeň typu 1, která vzniká protržením hráze vodního díla, zvláštní povodeň typu 2, jež vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody) a zvláštní povodeň typu 3, která vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla. 3

10 Obrázek 2 Dělení povodní POVODNĚ PŘÍROZENÉ ZVLÁŠTNÍ zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intensity zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy ledové povodně v období tání ledové povodně v období mrazů způsobené poruchou vodního díla vyvolané ztrátou akumulační schopnosti krajiny jímat vodu toky s dnovým ledem toky s ledovou kaší Dále se ještě můžeme setkat s pojmem záplava, který označuje vylití vody z koryta řeky v důsledku povodně. Pojem záplavová území je zaveden ustanovením 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) a jedná se o administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Oproti dřívější úpravě je tak přímo v zákoně stanoveno kritérium, podle kterého mají být tato záplavová území vymezena. Podle zákona ( 66 odstavec 2) má vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku vymezit aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný zákon 3 tři možné stupně povodňové aktivity: I. Stupeň povodňové aktivity, stav bdělosti, nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí a na vodních dílech nastává tento stav při 3 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 4

11 dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích. II. Stupeň povodňové aktivity, stav pohotovosti, vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň skutečnou a vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu III. Stupeň povodňové aktivity, stav ohrožení, vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území a vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány. Průtok je základní hydrologickou veličinou, která vyjadřuje objem vody, který proteče daným profilem vodního toku za jednotku času. Obvykle se udává v m 3 s -1 nebo v l. s -1. Odlišným pojmem je odtok, který označuje proces odtékání vody z povodí a udává se v jednotkách objemu za dané časové období. Maximální průtok je nejvyšší průtok za dané období, odpovídá vrcholu (kulminaci) průtokové vlny. Zjišťování a analýza maximálních průtoků jsou důležitou součástí vyhodnocení srážkoodtokových událostí, zvláště povodní. N-letý maximální průtok, také známý pod pojmy N-letý průtok či N-letá voda, představuje takový maximální průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za N let. Pravděpodobnost výskytu (označovaná také jako doba opakování či perioda) N-letého průtoku je tedy 1/N. 5

12 Hladina řeky je údaj o rozdílu mezi hladinou řeky a jejím korytem. V následujícím textu budu používat tento termín jako maximální rozdíl, tj. rozdíl mezi hladinou a nejhlubším místem koryta. Měřením vodních stavů se rozumí systém zjišťování stavů řek a vodních ploch (rybníků, jezer, vodních děl). Je prováděn buďto okamžitým odečtem (vodočtem), což je odečtení hodnoty ta pevně umístěné stupnici, nebo kontinuálním odečtem na limnigrafu Obrázek 3 Měření vodních stavů - limnigraf Zdroj: Přístroje používaná na hydrologická měření na pobočce ČHMÚ Ostrava 4 Povodím se rozumí území, z něhož odtéká voda ze srážek a ze stálé sněhové pokrývky povrchovou i podzemní cestou do řeky. Je prostorově vymezené rozvodnicí, či rozvodní čárou. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zřizuje dle zákona 19 zákona č. 458/1992 Sb. předpovědní povodňovou službu a to ve spolupráci se správci vodních toků. 4 6

13 Obrázek 4 Systém varování obyvatel (Převzato z OBRUSNÍK, 2002) 3. Historie povodní Povodně jsou v České republice nejvýznamnější živelní pohromou, neboť jiné, rozsahem ničivější přírodní katastrofy, jako např. velká zemětřesení se zde nevyskytují a silné větry nedosahují ničivých účinků známých z jiných částí světa. Nejstarší významnou historicky doloženou povodní na území dnešní České republiky je povodeň z roku , která v Praze poškodila Juditin most. Ten byl sedmdesát let později zničen povodní v roce 1342, která byla způsobena jarním táním a nesla s sebou značné množství volně plujících ledových ker. V roce 1432 poškodila povodeň v Praze Karlův most, kdy strhla pět mostních pilířů. Roku 1768 se v Písku následkem povodně zřítila levobřežní brána Kamenného mostu. Roku 1784 způsobilo náhlé oteplení nadměrné tání sněhu doprovázené vydatnými dešti povodeň na Vltavě, která kulminovala 28. února a dosáhla odhadovaného průtoku 4580 m 3. s -1. Povodeň v roce 1845 byla jedna z největších povodní na území Čech i Moravy v novověku. Průtok vody Prahou během povodně v roce 1845 je odhadován na 4500 m³. s Další tragickou povodní na území České Republiky byly povodně na jižní Moravě 9. června Zemřelo při ní 35 osob a napáchala velké materiální škody. Při povodni bylo 5 KROLMUS Wácslav, Kronyka čili dějepis wšech powodni poslaupných let. Praha: Vetterl, 1845, str. 23 7

14 těžce poškozeno několik silnic a železničních tratí. Byl zatopen a zaplaven bahnem hlubinný důl Dukla v Šardicích, v němž také zemřelo 34 z 35 obětí povodně. Poslední obětí se stalo tříleté děvčátko, které spadlo do zatopeného sklepa. 6 V živé paměti je ještě katastrofální povodeň na horní a střední Moravě a Odře z července roku 1997, které se více věnuji v další podkapitole. Po ní přišla v červenci roku 1998 katastrofální povodeň ve východních Čechách, při níž bylo zmařeno 6 lidských životů, a materiální škody se pohybovaly kolem 2 miliard Kč. Při následující povodňové pohromě v Čechách na Vltavě, Labi a dalších vodních tocích v srpnu roku 2002 zahynulo 19 osob a materiální škody dosáhly zhruba 73 miliard Kč. V roce 2006 způsobily záplavy na různých řekách ČR úmrtí 7 osob. V roce 2009 zabila živelní pohroma 13 lidí. Během dvou povodní v roce 2010 zemřelo celkem 6 lidí Povodeň 1997 Povodně, které zasáhly naší republiku v roce 1997, měly katastrofální účinek hlavně proto, že neexistovala účinná protipovodňová opatření a v podstatě neexistovala legislativa, která by se touto problematikou zabývala. Následuje průběh povodně po dnech: 4. července - V pátek leželo naše území na přední straně výškové brázdy nízkého tlaku, která pomalu postupovala ze západní do střední Evropy. V ní se vlnila studená fronta, která dorazila na Moravu k večeru téhož dne. Denní srážkové úhrny v přeháňkách a bouřkách s ní spojených dosáhly hodnot 3-35 mm. 5. července. - tato fronta se dále vlnila. Současně se v oblasti Alp začala v nižších hladinách atmosféry prohlubovat samostatná tlaková níže, která v řídícím jihozápadním proudění postupovala k severovýchodu. Její srážkové pásmo během dopoledne postupně zasáhlo celou severní Moravu a Slezsko. Nad naším územím se tak vytvořilo tzv. střihové proudění - ve vyšších hladinách atmosféry proudil teplý a vlhký vzduch ze Středomoří a při zemi naopak poměrně chladnější vzduch od severu. Na jejich styku se vytvořila silná vrstva extrémně nasyceného vzduchu. Návětří hor podporovalo srážení a srážková činnost nabývala rychle na síle. 6 MUNZAR Jan, ONDŘÍČEK Stanislav: Utajovaná povodeň na jižní Moravě 9. června 1970, Vesmír 2010/6, str CHALOUPSKÁ, Markéta. Nejničivější povodně v novodobé historii ČR. In: Aktuálně.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

15 6. července - Vzhledem ke značné stagnaci celé situace trval tento proces i po celou neděli, kdy mohutné, trvalé srážky vesměs přesáhly hodnotu 100 mm, na Lysé hoře, Rejvízu a v Šancích dokonce 200 mm denních srážkových úhrnů. Zaplavena byla většina silnic v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná a Ostrava, vyhlášeny stavy povodňové aktivity. Třetí stupeň vyhlášen na Bečvě u Valašského Meziříčí, na Jesenicku a na Bruntálsku. Evakuovány Karlovice, Hynčice na Albrechticku, Široká Niva, Třebovice a Opatov na Orlickoústecku. 7. července - Ještě v pondělí a v úterý zůstávala situace víceméně beze změny. Tlaková níže stagnovala nad jižním Polskem a teplá fronta se pomalu přibližovala od severovýchodu ke Slezsku. Odpoledne se srážky přechodně zmírnily, místy i přestaly, především v nížinách. Večer však déšť uhodil s novou silou, hlavně v horských oblastech. Mohutné srážky opět pokračovaly celou noc na úterý, celý den a na Ostravsku a v Beskydech až do středečního rána. Záplavy si vyžádaly prvních pět obětí. Z břehů se vylily Opava, Opavice, Bělá, Bečva, Tichá Orlice, Třebovka, Smědá, Úpa a Morava. U Suchdolu nad Odrou na Novojičínsku na podemleté trati vykolejil mezinárodní rychlík Sobieski jedoucí z Vídně do Varšavy, více než 60 lidí zraněno. Ustaven celostátní krizový protipovodňový štáb. 8. července - Obec Troubky na Přerovsku v noci zalila voda a v několika hodinách nechala v troskách 150 domů. Na Bruntálsku zaplaveno přes 70 procent obcí, na Jesenicku desítky měst a obcí. Nejvíce postiženy oblasti podél Opavy a Opavice. Na Orlickoústecku voda mírně klesá. Většina moravských a některé východočeské železniční tratě vyřazeny z provozu. 9. července - Ve středu dopoledne začala tlaková níže konečně ustupovat k východu, srážky ustaly a oblačnost se protrhala. Povodňová vlna zaplavila Kroměřížsko, v centru Olomouce se rozlila Morava, voda protrhla hráz u Hradce Králové, v Ostravě stoupla hladina Ostravice a ohrozila hutní podniky Vítkovice a Nová huť. V mnoha oblastech nedostatek pitné vody, přerušena dodávka energií a nefungují telefony. 10. července - Povodeň už postihla 23 okresů. Na dolním toku Moravy voda zasáhla Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště. Na severu Moravy a ve východních Čechách se lidé začali vracet do domů plných bahna. 11. července - Morava zaplavila Uherské Hradiště a Otrokovice. Před vodou evakuováno už přes lidí. 12. července - Morava zaplavila další část Uherského Hradiště a zdejší nemocnice evakuována. Velká zátopová vlna se vylila před Veselím nad Moravou. Na všech tocích povodí Labe hladina klesá. Písek. lidí. 13. července - Morava vystoupila z břehů ve Veselí nad Moravou a zatopila Moravský 14. července - Voda se přiblížila k Hodonínu, ze kterého muselo odejít několik tisíc 15. července - Záplavová vlna začala po deseti dnech ztrácet na síle. Pod vodou stále část Uherského Hradiště. 9

16 16. července - Lidé se začali vracet do postižených oblastí a začali uklízet spoušť. 24. července - Ústřední povodňová komise zrušila svůj krizový štáb. 29. července - Na celém zaplaveném území odvolán třetí povodňový stupeň; posledním okresem, kde byl zrušen, byla Břeclav. Extrémnost srážek potvrzují naměřené úhrny za čtyři kritické dny Až na výjimky napršelo za toto období všude více než 100 mm, což se dá srovnat s dlouhodobým červencovým průměrem. Na mnoha místech, zvláště v Beskydech dosáhly však srážky několikanásobku této hodnoty. Např. na Šancích spadlo 601 mm, na Lysé hoře 570 mm, na Pradědu 443 mm, na přehradě Morávka za 3 dny ( ) 403 mm. Několik dalších stanic mělo k hranici 400 mm velmi blízko. 4. Legislativa povodní Legislativa týkající se povodní se zásadním způsobem změnila po roce Hlavními předpisy, které se této problematice věnují, jsou zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Podrobný seznam zákonů a navazujících vyhlášek a prováděcích předpisů i s jejich popisem uvádím v příloze 1. Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti zabezpečují přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly ostatních účastníku ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Postavení a činnost povodňových orgánu jsou specifikována ve dvou časových úrovních: a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány: a. orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí, b. obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, c. krajské úřady, d. Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra. 10

17 b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány: a. povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí, b. povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, c. povodňové komise krajů, d. Ústřední povodňová komise. Povodňové komise zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolu v době povodně. Povodňové komise mohou k plnění svých operativních úkolu vytvářet pracovní štáby. V době povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod povodňového orgánu nižšího stupně, nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně nestáčí vlastními silami a prostředky cenit potřebná opatření a není vyhlášen krizový stav, převezme řízení ochrany před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně (obec s rozšířenou působností, krajský úřad, nebo ústřední povodňový orgán Ministerstvo životního prostředí). V případě vyhlášení krizových stavu podle zákona c. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonu (krizový zákon), ve znění zákona c. 320/2002 Sb., přecházejí oprávnění a povinnosti povodňových orgánu na místně příslušné orgány krizového řízení. Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou zejména správci významných vodních toků, správci drobných vodních toků, vlastníci (uživatelé) nebo správci objektu na vodních tocích, pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ, vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území, hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany, útvary Policie CR, složky Armády CR, orgány ochrany veřejného zdraví, organizace pověřená prováděním technickobezpečnostního dohledu a další subjekty, které mohou pomoci např. dopravními prostředky a těžkou mechanizací. Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi je obsažena v zákonu c. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), ve znění zákona c. 76/2002 Sb., zákona c. 320/2002 Sb., zákona c. 274/2003 Sb., a zákona c. 20/2004 Sb. Je zabezpečována podle územně příslušných povodňových plánu a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. Povodňové plány se na základě 15 nařízení vlády c. 36/2003 Sb., kterým se mění 11

18 nařízení vlády c. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona c. 240/2000 Sb., krizového zákona, stávají přílohou územně příslušného krizového plánu. 4.1 Krizové stavy Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný ( 77, odst. 9 vodního zákona). V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu ( 39, odst. 2 krizového zákona). Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle územně příslušných povodňových plánu a při vyhlášení krizového stavu krizovými plány ( 63, odst. 2 vodního zákona). Povodňové plány se na základě 15 nařízení vlády c. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády c. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona c. 240/2000 Sb., krizového zákona, stávají přílohou územně příslušného krizového plánu. Vyhlášení konkrétního krizového stavu, doba jeho trvání a pravomoci orgánu krizového řízení jsou specifikovány územně a časové: Stav nebezpečí ( 3 krizového zákona) se jako neodkladné opatření muže vyhlásit, jsou-li v případě povodňového ohrožení ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a není možné odvrátit povodňové ohrožení běžnou činností povodňových orgánu a složek integrovaného záchranného systému. Pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje stav nebezpečí hejtman, v Praze primátor hlavního města Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit s uvedením důvodu na nezbytné nutnou dobu. Rozhodnutí o stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah a musí být zveřejněno na úředních deskách na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje stejné jako nařízení kraje a nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Zveřejnění rozhodnutí se dále vyhlašuje prostřednictvím hromadných informačních prostředku, místními rozhlasy a dalšími prostředky. Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn ( 14, odst. 3, 5 a 6 krizového zákona): a) koordinovat záchranné a likvidační práce ( 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb, 12

19 b) organizovat a koordinovat evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, c) zajištovat ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace, d) organizovat a koordinovat humanitární pomoc, e) chránit práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životu a zdraví osob, f) rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, g) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, h) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob, i) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péci nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, j) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sboru, k) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě. Hejtman a v Praze primátor hlavního města Prahy vyhlašuje stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část, o vyhlášení stavu nebezpečí neprodlené informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny. Nouzový stav: není-li možné účelné odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodlené požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Vláda v době trvání nouzového stavu na ohroženém území muže na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném nutném rozsahu omezit ústavní svobodu občanu a je oprávněna v době trvání nouzového stavu například nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb na vymezených místech nebo území, rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace a další opatření podle 6, odst. 2 krizového zákona. 13

20 4.2 Regulace chování obyvatel V místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinku povodně řídí záchranné a likvidační práce velitel zásahu. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení. Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředku složky integrovaného záchranného systému, který v místě zásahu provádí převažující činnost. Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, b) nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí, c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, d) zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou pomoc, e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředku do podřízenosti velitelů sektoru a úseku. IZS úzce spolupracuje s médii, tj. televizí, rozhlasem a tištěnými a internetovými deníky k zajištění informovanosti obyvatelstva. Dále se pak pro informování obyvatel používá místní rozhlasová síť (je-li k dispozici) a je-li to možné, tak se o informovanost obyvatel stará i Policie ČR přímo v místě události. 14

21 5. Srpen 2002 Povodně v létě 2002 postihly střední Evropu a po pouhé pětileté pauze znovu významně zasáhly i Českou republiku. Při povodních způsobených přívalovými dešti došlo k enormním škodám na majetku i na životech a zdraví lidí. V České republice zasáhla první vlna srážek ve dnech 6. a 7. srpna především jižní Čechy a způsobila rozvodnění toků v horní části povodí Vltavy (zejména Malše a Černé). Druhá vlna srážek přišla ve dnech srpna a zasáhla již i západní, střední a severní Čechy. Vzhledem k nasycenosti povodí a již plným korytům řek nastal rychlý vzestup a rozvodnění všech toků v zasažené oblasti. V celé řadě sledovaných profilů vodních toků v ČR byly zaznamenány historicky nejvyšší vodní stavy a průtoky. Vývoj povodně v Praze byl výsledkem souběhu povodňové vlny na odtoku z kaskády nádrží na Vltavě a povodňové vlny na Berounce. Vltava v Praze kulminovala ve středu 12. srpna v poledne na úrovni přesahující všechna zaznamenaná maxima od roku Povodeň na dolním Labi kulminovala ve čtvrtek Obrázek 5 Úhrny srážek od 6. do 15. srpna 2002 (převzato z 15

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA ředitel odboru CNP a strategií

plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA ředitel odboru CNP a strategií plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA ředitel odboru CNP a strategií - právní rámec Hasičského záchranného sboru České republiky - zkušenosti s mimořádnými událostmi za posledních 20 let - zásahy Právní

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Závěrečná zpráva o činnosti při povodni 2013

Závěrečná zpráva o činnosti při povodni 2013 43004 Chomutov chomutov@cervenykriz.eu Závěrečná zpráva o činnosti při povodni 2013 Obec Vraňany, okr. Mělník 43004 Chomutov chomutov@cervenykriz.eu Časová osa Česká republika, Jihočeský a Středočeský

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Prolog. Orientace v příručce

Prolog. Orientace v příručce Prolog Publikace, kterou právě držíte v ruce, navazuje na úspěšnou příručku pro širokou veřejnost Co dělat. aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Zatímco tato příručka byla určena

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 Evakuace vs. invakuace Evakuace souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Informační toky v hlavním městě Praze za povodně v červnu 2013. Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP

Informační toky v hlavním městě Praze za povodně v červnu 2013. Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP Informační toky v hlavním městě Praze za povodně v červnu 2013 Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP Informační toky Tato prezentace se nezabývá využíváním technických prostředků, je zaměřena na problémy

Více

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Seminární práce z matematiky Martin Kubala, Gymnasium prof. Jana Patočky, VII.B 2013/2014 Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracoval sám a případné zdroje

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m.

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. prahy Hasičský záchranný sbor ČR Dopravní podnik hl. m. Prahy Zdravotnická

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události

Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Materiální vybavení ZZS HMP ÚSZS pro mimořádné události Lukáš Tajčman, DiS. Útvar krizového managementu Současný stav Návěsový modul HN Tahač Mercedes Actross návěsovým přívěsem pořízen: květen 2006 Kyslíkový

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO. č. situace str. ZVLÁŠTNOSTI PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V RÁMCI POVODŇOVÉ OCHRANY

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO. č. situace str. ZVLÁŠTNOSTI PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V RÁMCI POVODŇOVÉ OCHRANY C4 EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO č. situace str. 1 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ EVAKUACE 1 2 ZABEZPEČENÍ EVAKUACE 2 3 DRUHY EVAKUACE 3 4 ROZSAH EVAKUAČNÍCH OPATŘENÍ 4 5 ORGÁNY PRO ŘÍZENÍ EVAKUACE 5 6 ČINNOST KRIZOVÉHO

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více