Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002"

Transkript

1 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. Hovorčovická 1281/11, Praha 8 IČO , OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka tel./fax: Absolventská práce Povodně Praha 8/2002 Vzdělávací program: Krizové řízení Příjmení a jméno absolventa: Buriánek Jakub Adresa: Králova Lhota 12, Vedoucí absolventské práce: Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

2

3

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Povodně Praha 8/2002 vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne Jakub Buriánek

5 Poděkování Děkuji svému vedoucímu absolventské práce, Ing. Milanu Říhovi, Ph.D., DiS., za ochotu, vstřícnost, odborné rady a přátelský přístup při psaní mé absolventské práce na téma Povodně Praha 8/2008. Praha, dne 3. dubna

6 Obsah 1. Úvod Základní pojmy Historie povodní Povodeň Legislativa povodní Krizové stavy Regulace chování obyvatel Srpen První vlna srážek Druhá vlna srážek MHD Praha Postup dopravního podniku při povodni Průběh zatopení metra Práce IZS a krizového štábu hl. m. Prahy a povodňových komisí Hasičský záchranný sbor Záchranná zdravotnická služba Policie ČR Ostatní složky IZS Krizový štáb hlavního města Prahy Povodňové komise Vyhodnocení povodňových škod Závěr Seznam použitých bibliografických pramenů... 32

7 1. Úvod Co si představit pod problematikou povodní? Povodně jsou v českých zemích velmi aktuálním tématem. Jedná se o nejčastěji se vyskytující přírodní pohromu na našem území a je neodmyslitelně spjata i s naší historií. Od první zdokumentované povodně 1 se lidé naučili přizpůsobovat a začala vznikat různá opatření pro zamezení vzniku povodní nebo alespoň snížení jejich dopadů. Dlouhou dobu se za nejzávažnější povodeň na našem území považovala povodeň z roku 1845, která na dlouhou dobu určila standardy pro ochranu před povodněmi, a nikdo nepočítal s přívaly vody, které se objevily v roce Po této živelní pohromě byla upravena legislativa, která se touto problematikou zabývá a byly zřízeny nové protipovodňové opatření, například zřízení mobilních protipovodňových zábran. Povodně se promítly i do územního plánování, kde nově vznikly zóny, ve kterých již stavební úřady nepovolují stavbu nových domů. Povodně v roce 2002 jsou v současné době nejhorší povodní na českém území, kdy zemřelo 19 lidí, a škody přesáhly 73 miliard korun. Řada oblastí byla díky nim označena jako neobyvatelná, byly vytyčené nové zátopové zóny a byl zvýšen důraz na údržbu a obsluhu vodních děl. O povodních se v současné době uvažuje nejvíce jako o sezonní záležitosti, i když druhů povodní je více. Zkušenosti z posledních let ukazují, že složky systému, které se ochranou před povodněmi zabývají, udělaly velký posun kupředu a rok od roku se jim je daří zvládat lépe. Velkou roli také hrají dobrovolníci a dobročinné organizace, které poskytují nejen materiální pomoc, ale i lidskou sílu, která se podílí na omezování dopadů a následném odklízení škod, které po sobě živelní pohroma zanechává. 1 KROLMUS Wácslav, Kronyka čili dějepis wšech powodni poslaupných let. Praha: Vetterl, 1845, str. 23 1

8 Obrázek 1 Stavba protipovodňových hrází (Převzato ze serveru lidovky.cz 2 ) Jedním z nejdůležitějších prvků povodňové ochrany je pak předpovědní a hlásná služba. Zkušenosti ukázaly, že včasné varování obyvatel může zachránit desítky životů a zmírnit dopady škod v řádu desítek procent. 2. Základní pojmy Základním pojmem je živelní pohroma. Jedná se o událost vzniklou v důsledku působení přírodních sil. Přináší škody na majetku, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Vzniká rychlým nebo pozvolným procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně planety Země, vlivem rozdílů teplot anebo jiných faktorů. Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru. Živelní pohromy vznikají pohybem hmot (zemětřesení, sesuvy půdy), fyzikálními a chemickými procesy uvolňujících v hlubinách Země energii a přivádějící ji na její povrch (zemětřesení, sopečná činnost), zvýšením vodní hladiny (povodně, mořské zátopy, tsunami), mimořádně silným větrem (orkány, větrné bouře, cyklony, tornáda), atmosférickými poruchami (bouře) a kosmickými vlivy (záření, dopad meteoritu). 2 Lidovky.cz, 11. srpna :26, aktualizováno 18:25; 2

9 V základu je můžeme rozdělit na tři skupiny: Vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy), vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, požáry, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko) a vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady meteoritů). Dalším důležitým termínem je povodeň. Tento pojem označuje zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije po zemském povrchu. Může se jednat jak o povodeň mořskou (kterou bylo postiženo např. New Orleans v USA v roce 2005), tak o povodeň říční (v roce 2002 na území ČR). Povodně ohrožují přibližně tři čtvrtiny zemského povrchu. U povodní rozeznáváme celkem pět základních druhů: přívalové, jednoduché, složité, sezónní a zvláštní. Přívalové povodně vznikají po krátkých dešťových přívalech, jsou typické pro pouštní a polopouštní oblasti a vnikají v místech, která mají omezenou schopnost vsakování vody do půdy (může se jednat třeba i o města s nevhodně navrženou kanalizací). Jednoduché povodně mají pouze jedno maximum a jsou způsobeny krátkými vydatnými dešti s několika sty milimetrů srážek v časovém úseku několika dnů. Složité povodně mají několik maxim, mohou trvat několik dnů až několik týdnů a vznikají v případě, že jsou srážky rozloženy na delší dobu a mění se jejich intenzita. Sezónní povodně jsou opakující se klimatické jevy spojené se vzdouváním hladiny oceánů nebo pravidelné zvyšování vodní hladiny řek. U říčních povodní jsou způsobeny změnami meteorologických podmínek, táním sněhu, ucpáním řečiště ledovými krami a monzunovými dešti. Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat: Zvláštní povodeň typu 1, která vzniká protržením hráze vodního díla, zvláštní povodeň typu 2, jež vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody) a zvláštní povodeň typu 3, která vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla. 3

10 Obrázek 2 Dělení povodní POVODNĚ PŘÍROZENÉ ZVLÁŠTNÍ zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intensity zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy ledové povodně v období tání ledové povodně v období mrazů způsobené poruchou vodního díla vyvolané ztrátou akumulační schopnosti krajiny jímat vodu toky s dnovým ledem toky s ledovou kaší Dále se ještě můžeme setkat s pojmem záplava, který označuje vylití vody z koryta řeky v důsledku povodně. Pojem záplavová území je zaveden ustanovením 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) a jedná se o administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Oproti dřívější úpravě je tak přímo v zákoně stanoveno kritérium, podle kterého mají být tato záplavová území vymezena. Podle zákona ( 66 odstavec 2) má vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku vymezit aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Stupeň povodňové aktivity (zkratka SPA) je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný zákon 3 tři možné stupně povodňové aktivity: I. Stupeň povodňové aktivity, stav bdělosti, nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí a na vodních dílech nastává tento stav při 3 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 4

11 dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích. II. Stupeň povodňové aktivity, stav pohotovosti, vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň skutečnou a vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu III. Stupeň povodňové aktivity, stav ohrožení, vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území a vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány. Průtok je základní hydrologickou veličinou, která vyjadřuje objem vody, který proteče daným profilem vodního toku za jednotku času. Obvykle se udává v m 3 s -1 nebo v l. s -1. Odlišným pojmem je odtok, který označuje proces odtékání vody z povodí a udává se v jednotkách objemu za dané časové období. Maximální průtok je nejvyšší průtok za dané období, odpovídá vrcholu (kulminaci) průtokové vlny. Zjišťování a analýza maximálních průtoků jsou důležitou součástí vyhodnocení srážkoodtokových událostí, zvláště povodní. N-letý maximální průtok, také známý pod pojmy N-letý průtok či N-letá voda, představuje takový maximální průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za N let. Pravděpodobnost výskytu (označovaná také jako doba opakování či perioda) N-letého průtoku je tedy 1/N. 5

12 Hladina řeky je údaj o rozdílu mezi hladinou řeky a jejím korytem. V následujícím textu budu používat tento termín jako maximální rozdíl, tj. rozdíl mezi hladinou a nejhlubším místem koryta. Měřením vodních stavů se rozumí systém zjišťování stavů řek a vodních ploch (rybníků, jezer, vodních děl). Je prováděn buďto okamžitým odečtem (vodočtem), což je odečtení hodnoty ta pevně umístěné stupnici, nebo kontinuálním odečtem na limnigrafu Obrázek 3 Měření vodních stavů - limnigraf Zdroj: Přístroje používaná na hydrologická měření na pobočce ČHMÚ Ostrava 4 Povodím se rozumí území, z něhož odtéká voda ze srážek a ze stálé sněhové pokrývky povrchovou i podzemní cestou do řeky. Je prostorově vymezené rozvodnicí, či rozvodní čárou. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zřizuje dle zákona 19 zákona č. 458/1992 Sb. předpovědní povodňovou službu a to ve spolupráci se správci vodních toků. 4 6

13 Obrázek 4 Systém varování obyvatel (Převzato z OBRUSNÍK, 2002) 3. Historie povodní Povodně jsou v České republice nejvýznamnější živelní pohromou, neboť jiné, rozsahem ničivější přírodní katastrofy, jako např. velká zemětřesení se zde nevyskytují a silné větry nedosahují ničivých účinků známých z jiných částí světa. Nejstarší významnou historicky doloženou povodní na území dnešní České republiky je povodeň z roku , která v Praze poškodila Juditin most. Ten byl sedmdesát let později zničen povodní v roce 1342, která byla způsobena jarním táním a nesla s sebou značné množství volně plujících ledových ker. V roce 1432 poškodila povodeň v Praze Karlův most, kdy strhla pět mostních pilířů. Roku 1768 se v Písku následkem povodně zřítila levobřežní brána Kamenného mostu. Roku 1784 způsobilo náhlé oteplení nadměrné tání sněhu doprovázené vydatnými dešti povodeň na Vltavě, která kulminovala 28. února a dosáhla odhadovaného průtoku 4580 m 3. s -1. Povodeň v roce 1845 byla jedna z největších povodní na území Čech i Moravy v novověku. Průtok vody Prahou během povodně v roce 1845 je odhadován na 4500 m³. s Další tragickou povodní na území České Republiky byly povodně na jižní Moravě 9. června Zemřelo při ní 35 osob a napáchala velké materiální škody. Při povodni bylo 5 KROLMUS Wácslav, Kronyka čili dějepis wšech powodni poslaupných let. Praha: Vetterl, 1845, str. 23 7

14 těžce poškozeno několik silnic a železničních tratí. Byl zatopen a zaplaven bahnem hlubinný důl Dukla v Šardicích, v němž také zemřelo 34 z 35 obětí povodně. Poslední obětí se stalo tříleté děvčátko, které spadlo do zatopeného sklepa. 6 V živé paměti je ještě katastrofální povodeň na horní a střední Moravě a Odře z července roku 1997, které se více věnuji v další podkapitole. Po ní přišla v červenci roku 1998 katastrofální povodeň ve východních Čechách, při níž bylo zmařeno 6 lidských životů, a materiální škody se pohybovaly kolem 2 miliard Kč. Při následující povodňové pohromě v Čechách na Vltavě, Labi a dalších vodních tocích v srpnu roku 2002 zahynulo 19 osob a materiální škody dosáhly zhruba 73 miliard Kč. V roce 2006 způsobily záplavy na různých řekách ČR úmrtí 7 osob. V roce 2009 zabila živelní pohroma 13 lidí. Během dvou povodní v roce 2010 zemřelo celkem 6 lidí Povodeň 1997 Povodně, které zasáhly naší republiku v roce 1997, měly katastrofální účinek hlavně proto, že neexistovala účinná protipovodňová opatření a v podstatě neexistovala legislativa, která by se touto problematikou zabývala. Následuje průběh povodně po dnech: 4. července - V pátek leželo naše území na přední straně výškové brázdy nízkého tlaku, která pomalu postupovala ze západní do střední Evropy. V ní se vlnila studená fronta, která dorazila na Moravu k večeru téhož dne. Denní srážkové úhrny v přeháňkách a bouřkách s ní spojených dosáhly hodnot 3-35 mm. 5. července. - tato fronta se dále vlnila. Současně se v oblasti Alp začala v nižších hladinách atmosféry prohlubovat samostatná tlaková níže, která v řídícím jihozápadním proudění postupovala k severovýchodu. Její srážkové pásmo během dopoledne postupně zasáhlo celou severní Moravu a Slezsko. Nad naším územím se tak vytvořilo tzv. střihové proudění - ve vyšších hladinách atmosféry proudil teplý a vlhký vzduch ze Středomoří a při zemi naopak poměrně chladnější vzduch od severu. Na jejich styku se vytvořila silná vrstva extrémně nasyceného vzduchu. Návětří hor podporovalo srážení a srážková činnost nabývala rychle na síle. 6 MUNZAR Jan, ONDŘÍČEK Stanislav: Utajovaná povodeň na jižní Moravě 9. června 1970, Vesmír 2010/6, str CHALOUPSKÁ, Markéta. Nejničivější povodně v novodobé historii ČR. In: Aktuálně.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

15 6. července - Vzhledem ke značné stagnaci celé situace trval tento proces i po celou neděli, kdy mohutné, trvalé srážky vesměs přesáhly hodnotu 100 mm, na Lysé hoře, Rejvízu a v Šancích dokonce 200 mm denních srážkových úhrnů. Zaplavena byla většina silnic v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná a Ostrava, vyhlášeny stavy povodňové aktivity. Třetí stupeň vyhlášen na Bečvě u Valašského Meziříčí, na Jesenicku a na Bruntálsku. Evakuovány Karlovice, Hynčice na Albrechticku, Široká Niva, Třebovice a Opatov na Orlickoústecku. 7. července - Ještě v pondělí a v úterý zůstávala situace víceméně beze změny. Tlaková níže stagnovala nad jižním Polskem a teplá fronta se pomalu přibližovala od severovýchodu ke Slezsku. Odpoledne se srážky přechodně zmírnily, místy i přestaly, především v nížinách. Večer však déšť uhodil s novou silou, hlavně v horských oblastech. Mohutné srážky opět pokračovaly celou noc na úterý, celý den a na Ostravsku a v Beskydech až do středečního rána. Záplavy si vyžádaly prvních pět obětí. Z břehů se vylily Opava, Opavice, Bělá, Bečva, Tichá Orlice, Třebovka, Smědá, Úpa a Morava. U Suchdolu nad Odrou na Novojičínsku na podemleté trati vykolejil mezinárodní rychlík Sobieski jedoucí z Vídně do Varšavy, více než 60 lidí zraněno. Ustaven celostátní krizový protipovodňový štáb. 8. července - Obec Troubky na Přerovsku v noci zalila voda a v několika hodinách nechala v troskách 150 domů. Na Bruntálsku zaplaveno přes 70 procent obcí, na Jesenicku desítky měst a obcí. Nejvíce postiženy oblasti podél Opavy a Opavice. Na Orlickoústecku voda mírně klesá. Většina moravských a některé východočeské železniční tratě vyřazeny z provozu. 9. července - Ve středu dopoledne začala tlaková níže konečně ustupovat k východu, srážky ustaly a oblačnost se protrhala. Povodňová vlna zaplavila Kroměřížsko, v centru Olomouce se rozlila Morava, voda protrhla hráz u Hradce Králové, v Ostravě stoupla hladina Ostravice a ohrozila hutní podniky Vítkovice a Nová huť. V mnoha oblastech nedostatek pitné vody, přerušena dodávka energií a nefungují telefony. 10. července - Povodeň už postihla 23 okresů. Na dolním toku Moravy voda zasáhla Kroměříž, Zlín a Uherské Hradiště. Na severu Moravy a ve východních Čechách se lidé začali vracet do domů plných bahna. 11. července - Morava zaplavila Uherské Hradiště a Otrokovice. Před vodou evakuováno už přes lidí. 12. července - Morava zaplavila další část Uherského Hradiště a zdejší nemocnice evakuována. Velká zátopová vlna se vylila před Veselím nad Moravou. Na všech tocích povodí Labe hladina klesá. Písek. lidí. 13. července - Morava vystoupila z břehů ve Veselí nad Moravou a zatopila Moravský 14. července - Voda se přiblížila k Hodonínu, ze kterého muselo odejít několik tisíc 15. července - Záplavová vlna začala po deseti dnech ztrácet na síle. Pod vodou stále část Uherského Hradiště. 9

16 16. července - Lidé se začali vracet do postižených oblastí a začali uklízet spoušť. 24. července - Ústřední povodňová komise zrušila svůj krizový štáb. 29. července - Na celém zaplaveném území odvolán třetí povodňový stupeň; posledním okresem, kde byl zrušen, byla Břeclav. Extrémnost srážek potvrzují naměřené úhrny za čtyři kritické dny Až na výjimky napršelo za toto období všude více než 100 mm, což se dá srovnat s dlouhodobým červencovým průměrem. Na mnoha místech, zvláště v Beskydech dosáhly však srážky několikanásobku této hodnoty. Např. na Šancích spadlo 601 mm, na Lysé hoře 570 mm, na Pradědu 443 mm, na přehradě Morávka za 3 dny ( ) 403 mm. Několik dalších stanic mělo k hranici 400 mm velmi blízko. 4. Legislativa povodní Legislativa týkající se povodní se zásadním způsobem změnila po roce Hlavními předpisy, které se této problematice věnují, jsou zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Podrobný seznam zákonů a navazujících vyhlášek a prováděcích předpisů i s jejich popisem uvádím v příloze 1. Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti zabezpečují přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly ostatních účastníku ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Postavení a činnost povodňových orgánu jsou specifikována ve dvou časových úrovních: a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány: a. orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí, b. obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, c. krajské úřady, d. Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra. 10

17 b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány: a. povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí, b. povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, c. povodňové komise krajů, d. Ústřední povodňová komise. Povodňové komise zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolu v době povodně. Povodňové komise mohou k plnění svých operativních úkolu vytvářet pracovní štáby. V době povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod povodňového orgánu nižšího stupně, nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně nestáčí vlastními silami a prostředky cenit potřebná opatření a není vyhlášen krizový stav, převezme řízení ochrany před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně (obec s rozšířenou působností, krajský úřad, nebo ústřední povodňový orgán Ministerstvo životního prostředí). V případě vyhlášení krizových stavu podle zákona c. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonu (krizový zákon), ve znění zákona c. 320/2002 Sb., přecházejí oprávnění a povinnosti povodňových orgánu na místně příslušné orgány krizového řízení. Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou zejména správci významných vodních toků, správci drobných vodních toků, vlastníci (uživatelé) nebo správci objektu na vodních tocích, pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ, vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území, hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany, útvary Policie CR, složky Armády CR, orgány ochrany veřejného zdraví, organizace pověřená prováděním technickobezpečnostního dohledu a další subjekty, které mohou pomoci např. dopravními prostředky a těžkou mechanizací. Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi je obsažena v zákonu c. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), ve znění zákona c. 76/2002 Sb., zákona c. 320/2002 Sb., zákona c. 274/2003 Sb., a zákona c. 20/2004 Sb. Je zabezpečována podle územně příslušných povodňových plánu a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. Povodňové plány se na základě 15 nařízení vlády c. 36/2003 Sb., kterým se mění 11

18 nařízení vlády c. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona c. 240/2000 Sb., krizového zákona, stávají přílohou územně příslušného krizového plánu. 4.1 Krizové stavy Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný ( 77, odst. 9 vodního zákona). V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu ( 39, odst. 2 krizového zákona). Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle územně příslušných povodňových plánu a při vyhlášení krizového stavu krizovými plány ( 63, odst. 2 vodního zákona). Povodňové plány se na základě 15 nařízení vlády c. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády c. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona c. 240/2000 Sb., krizového zákona, stávají přílohou územně příslušného krizového plánu. Vyhlášení konkrétního krizového stavu, doba jeho trvání a pravomoci orgánu krizového řízení jsou specifikovány územně a časové: Stav nebezpečí ( 3 krizového zákona) se jako neodkladné opatření muže vyhlásit, jsou-li v případě povodňového ohrožení ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a není možné odvrátit povodňové ohrožení běžnou činností povodňových orgánu a složek integrovaného záchranného systému. Pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje stav nebezpečí hejtman, v Praze primátor hlavního města Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit s uvedením důvodu na nezbytné nutnou dobu. Rozhodnutí o stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah a musí být zveřejněno na úředních deskách na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen. Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje stejné jako nařízení kraje a nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Zveřejnění rozhodnutí se dále vyhlašuje prostřednictvím hromadných informačních prostředku, místními rozhlasy a dalšími prostředky. Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn ( 14, odst. 3, 5 a 6 krizového zákona): a) koordinovat záchranné a likvidační práce ( 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb, 12

19 b) organizovat a koordinovat evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, c) zajištovat ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace, d) organizovat a koordinovat humanitární pomoc, e) chránit práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životu a zdraví osob, f) rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, g) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení, h) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob, i) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péci nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, j) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sboru, k) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě. Hejtman a v Praze primátor hlavního města Prahy vyhlašuje stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část, o vyhlášení stavu nebezpečí neprodlené informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny. Nouzový stav: není-li možné účelné odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodlené požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Vláda v době trvání nouzového stavu na ohroženém území muže na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném nutném rozsahu omezit ústavní svobodu občanu a je oprávněna v době trvání nouzového stavu například nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb na vymezených místech nebo území, rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace a další opatření podle 6, odst. 2 krizového zákona. 13

20 4.2 Regulace chování obyvatel V místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinku povodně řídí záchranné a likvidační práce velitel zásahu. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení. Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředku složky integrovaného záchranného systému, který v místě zásahu provádí převažující činnost. Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn a) zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět, b) nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí, c) vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, d) zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou pomoc, e) rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředku do podřízenosti velitelů sektoru a úseku. IZS úzce spolupracuje s médii, tj. televizí, rozhlasem a tištěnými a internetovými deníky k zajištění informovanosti obyvatelstva. Dále se pak pro informování obyvatel používá místní rozhlasová síť (je-li k dispozici) a je-li to možné, tak se o informovanost obyvatel stará i Policie ČR přímo v místě události. 14

21 5. Srpen 2002 Povodně v létě 2002 postihly střední Evropu a po pouhé pětileté pauze znovu významně zasáhly i Českou republiku. Při povodních způsobených přívalovými dešti došlo k enormním škodám na majetku i na životech a zdraví lidí. V České republice zasáhla první vlna srážek ve dnech 6. a 7. srpna především jižní Čechy a způsobila rozvodnění toků v horní části povodí Vltavy (zejména Malše a Černé). Druhá vlna srážek přišla ve dnech srpna a zasáhla již i západní, střední a severní Čechy. Vzhledem k nasycenosti povodí a již plným korytům řek nastal rychlý vzestup a rozvodnění všech toků v zasažené oblasti. V celé řadě sledovaných profilů vodních toků v ČR byly zaznamenány historicky nejvyšší vodní stavy a průtoky. Vývoj povodně v Praze byl výsledkem souběhu povodňové vlny na odtoku z kaskády nádrží na Vltavě a povodňové vlny na Berounce. Vltava v Praze kulminovala ve středu 12. srpna v poledne na úrovni přesahující všechna zaznamenaná maxima od roku Povodeň na dolním Labi kulminovala ve čtvrtek Obrázek 5 Úhrny srážek od 6. do 15. srpna 2002 (převzato z 15

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) orgány obcí orgány obcí s

Více

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Oprávnění Zákon č. 240/2000 Sb. Vláda Poznámka Omezení: - práva na nedotknutelnost osoby a obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Povinnosti Povodňového orgánu obce Základní předpis Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Zpracoval : Obecní úřad Neumětely Datum zpracování : 30.8.2013 Schválil: Luděk Kuniak v.r. Projednáno Zastupitelstvem obce Neumětely dne 4.10.2013 Seznam členů povodňové komise

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu: Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

OBCE D R A Ž I Č K Y

OBCE D R A Ž I Č K Y POVODŇOVÝ PLÁN OBCE D R A Ž I Č K Y Schválil: MěÚ Tábor odbor životního prostředí Datum: Revize povodňového plánu:... 1 x za rok Revize povodňového plánu:... Revize povodňového plánu:... Revize povodňového

Více

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Město Město Valašské Meziříčí Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Obyvatelé České republiky se prakticky seznámili s povodněmi v červenci 1997, kdy zasáhly

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva Největší povodně v Praze do katastrofální povodně

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.1. POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU OBSAH strana A. OBECNÁ ČÁST 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace ve správním

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Činnost povodňových orgánů, základní ustanovení k ochraně před povodněmi Ing. Helena Skálová Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 853 E-mail: helena.skalova@mzp.cz Ochrana před povodněmi HLAVA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec s rozšířenou působností NEPOMUK

Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec s rozšířenou působností NEPOMUK Č. j.: HSPM-6335-3/2016 ÚPP Počet listů: 9 Přílohy: 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec s rozšířenou působností NEPOMUK Obsah a) Zásady provádění evakuace...

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 Datum: 18. května 2010 Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila

Více

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Obsah: Struktura řízení ochrany před povodněmi... 3 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek...

Více

Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní)

Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní) Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní) Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod MŽP josef.reidinger@mzp.cz Uložený

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

STATUT Krizového štábu ORP Rosice

STATUT Krizového štábu ORP Rosice STATUT Krizového štábu ORP Rosice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rosice (dále jen Štáb ) je stálým pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. školení starostů obcí 2015

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. školení starostů obcí 2015 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ školení starostů obcí 2015 1 OBSAH definice orgány krizového řízení bezpečností rady krizové štáby krizové stavy povinnosti starosty kontrola 2 DEFINICE Krizové řízení je souhrn řídících

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBEC OKRES:Příbram A) Věcná část 1/ Charakteristika území: se vyznačuje stabilním horninovým podložím bez evidovaných poddolovaných území a důlních děl. Vodní režim je poměrně vyrovnaný,

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro management právnických

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi 1. Úroveň obcí (měst, městysů a městských a místních částí statutárního

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Pojďme se ve čtvrtém díle seriálu Informačního portálu Vlčoun.cz podívat na novinky, jaké přinesl čtvrtek 15. srpna 2002.

Pojďme se ve čtvrtém díle seriálu Informačního portálu Vlčoun.cz podívat na novinky, jaké přinesl čtvrtek 15. srpna 2002. PRAHA - Ačkoli Vltava má již po kulminaci a hladina začíná klesat, pod zemí se dokonává dílo zkázy. Postupně jsou zaplavovány stanice metra, kde byla voda jen v kolejišti. Autobusy se naopak pomalu vrací

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu Metodický list číslo 1 Ř Vydáno

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH: Ročník 2005 Věstník právních předpisů Částka 2 Rozeslána dne 15. 6. 2005 OBSAH: 19. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 24/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán Strana 42 Věstník právních předpisů

Více

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 5 / Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Hydrologická situace na tocích ORP

Hydrologická situace na tocích ORP Hydrologická situace na tocích ORP Magistrát města Olomouce Odbor ochrany 28.2.2012 Informace k hydrometeorologické situaci na území ORP a města Olomouce v období 29.2. - 1.3.2012 Vlivem oteplení během

Více

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI základní strategický dokument vztahuje se na krizové situace (katastrofy) analyzuje současnost a navrhuje opatření ke zlepšení ZDROJE

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 Kódové označení: T OOB - 16 Praha 25. července 2013 listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

ROZHODNUTÍ hejtmana Středočeského kraje (č. 1) o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje

ROZHODNUTÍ hejtmana Středočeského kraje (č. 1) o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, hejtman Praha, 1. dubna 2006 Č.j.: 63/2006-OOŘKS ROZHODNUTÍ hejtmana Středočeského kraje (č. 1) o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje (zákon č. 240/2000 Sb., o

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek Obec a její finanční zabezpečení krizových situací Aleš Kudlák Město Písek 1 Motta: Neštěstí (povodeň) nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není povodní zaskočen. Protipovodňové

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

6.9. Povodeň v červenci 1997

6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9.1Meteorologické příčiny povodně Začátek července byl ve znamení uzavřené tlakové výše se středem nad britskými ostrovy s postupným přesunem brázdy do oblasti západně od

Více

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 4/4/2013 Praha, Regionservis, Hotel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Krizové řízení Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více