CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Veronika Holubová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Veronika Holubová"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Veronika Holubová Olomouc 2015

2

3 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Imigrace na ostrov Mayotte: Projekt kvalitativního výzkumného šetření Veronika Holubová Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

4

5 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v bibliografickém seznamu literatury. V Olomouci dne Veronika Holubová

6

7 Poděkování: Chtěla bych poděkovat Mgr. Vladislavě Závrské za vstřícné a povzbuzující odborné vedení práce a také všem blízkým, kteří mě během psaní podporovali.

8 Obsah ÚVOD PROJEKT VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ - TEORETICKÁ ČÁST MIGRACE Pojem migrace Formy migrace Migrační teorie INTEGRACE IMIGRANTŮ CIZINCI VE FRANCII: OSTROV MAYOTTE Geografie ostrova Mayotte Demografie ostrova Mayotte Historie ostrova Mayotte Struktura organizace L UTAS Sud Poslání, cíle a popis služeb organizace l UTAS Sud PROJEKT VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ METODOLOGICKÁ ČÁST CIL ŠETŘENÍ VÝZKUMNE OTÁZKY VÝZKUMNÝ PRISTUP: KVALITATIVNI TERENNI VÝZKUM METODY SBĚRU DAT VÝZKUMNÝ SOUBOR POZICE TAZATELE VSTUP DO TERÉNU A JEHO REFLEXE ETICKE HLEDISKO VÝZKUMU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY INTERNETOVÉ ZDROJE ANOTACE SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA 1: PŘIJÍMACÍ FORMULÁŘ L UTAS SUD VE MĚSTĚ MRAMADOUDOU.. 43

9 PŘÍLOHA 2: FORMULÁŘ PRO POTRAVINOVOU POMOC... 47

10 Úvod Cílem této absolventské práce je vytvoření projektu kvalitativního výzkumného šetření zaměřeného na zjištění, jakým faktorům imigranti na ostrově Mayotte přikládají důleţitost v souvislosti s rozhodnutím opustit svou rodnou zemi. Tato práce je tedy výzkumným projektem, na který navazuje samotný kvalitativní výzkum zveřejněný v mé bakalářské práci 1. Na CARITAS Vyšší odborné škole sociální Olomouc je v letním semestru druhého ročníku povinná zahraniční stáţ. Destinace, kam jsem se chystala odjet, byl ostrov Mayotte, proto jsem se rozhodla, ţe zkušenosti ze zahraniční praxe zúročím ve své závěrečné absolventské práci. Motivoval mě k tomu především fakt, ţe Mayotte, který je francouzským departmentem, je velmi lákavý pro migranty (především z Afriky a z blízkých Komorských ostrovů), kterých je na ostrově velmi vysoký počet. Jelikoţ se mi zdá problematika migrace velmi zajímavá, rozhodla jsem se tuto oblast podrobněji probádat. Jak jsem jiţ zmínila výše, tato práce je projektem výzkumného šetření, coţ znamená, ţe jsem ji sepsala dříve, neţ mohl proběhnout samotný výzkum. Některé kapitoly jsem však doplnila aţ po návratu ze stáţe, proto se v práci objevují i informace ze kterých je patrné, ţe jiţ jistou zkušenost z ostrova mám. Na Mayotte jsem pracovala v organizaci l UTAS Sud, která spadá pod státní správu ostrova zvanou Conseil Général a mezi jednu z jejích cílových skupin spadají i imigranti (legální i nelegální). Jelikoţ mi tato informace byla předem známa, rozhodla jsem se, ţe zpracuji výzkum právě z této oblasti a mohla jsem se na to tedy, před samotnou cestou na místo, dostatečně připravit. Tato absolventská práce byla základním stavebním kamenem celého výzkumného šetření, který na Mayotte započal a který je součástí mé bakalářské práce. Jak jsem jiţ zmínila výše, ostrov Mayotte je pro imigranty zajímavou lokalitou hlavně proto, ţe je jediným ze čtyř Komorských ostrovů, který se dobrovolně stal součástí Francie. V roce 2009 proběhlo mezi jeho mahorskými obyvateli referendum, ve 1 HOLUBOVÁ, V., Imigrace na ostrov Mayotte. Olomouc: Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta (bakalářská práce). 6

11 kterém 95,2% obyvatel hlasovalo pro to, aby se Mayotte stal francouzským zámořským departmentem, kterým je oficiálně od roku Pro cizince je tedy lákavá moţnost ţít na místě, které je politicky územím Evropské unie a na kterém mohou čerpat výhody plynoucí z tohoto legislativního postavení státu. Tuto práci jsem rozdělila do dvou částí. Obě její části jsou projektem výzkumného šetření, zaměřeného na zjištění, jakým faktorům imigranti na ostrově Mayotte přikládají důleţitost v souvislosti s rozhodnutím opustit svou rodnou zemi. První polovina této práce je čistě teoretického rázu a je dále rozdělena do tří částí. První z nich je nazvaná Migrace, druhá Integrace imigrantů a třetí jsem pojmenovala Cizinci ve Francii: ostrov Mayotte. V první části věnující se migraci je uvedeno vysvětlení toho, co to vlastně migrace je. Dále se zde objevuje její členění a různé migrační teorie. Druhá část se zabývá integrací imigrantů a jejími podobami. V poslední kapitole této části práce popisuji současný stav imigrantů ve Francii, ostrov Mayotte a organizaci l UTAS Sud. Čísla uvedená v této kapitole se sice týkají Francie obecně a nejsou zaměřena na konkrétní zámořský department, ale jelikoţ Mayotte je franouzské území, tak jsem je do této práce zahrnula. Hlavní kapitoly druhé části práce jsou cíl práce, výzkumné otázky, metodologie výzkumu a metody sběru dat. Na ně navazuje popis výzkumného souboru, pozice výzkumníka a konečně samotný vstup do terénu a jeho reflexe, který byl doplněn aţ po návratu z ostrova Mayotte a ve kterém se objevuje příklad toho, jak probíhaly rozhovory s respondenty. Tuto část práce završuji kapitolou věnující se etickému hledisku výzkumu, jehoţ role by neměla být opomíjena. 7

12 1 Projekt výzkumného šetření - teoretická část Teoretická část mé absolventské práce je rozdělena na tři podkapitoly. První se zabývá teorií migrace, ve druhé části popisuji integraci imigrantů a ve třetí kapitole se věnuji prostředí, ve kterém se bude odehrávat výzkum - ostrovu Mayotte. 1.1 Migrace Jak je patrné i z názvu této práce (Imigrace na ostrov Mayotte), pojem migrace se v ní objevuje často a je důleţitý pro pochopení souvislostí týkajících se nejen migrace samotné, ale i projektu výzkumného šetření, které bude zaměřeno na cílovou skupinu imigrantů na ostrově Mayotte. V první podkapitole teoretické části práce se tedy budu věnovat právě migraci, jejím formám, mezi které se řadí imigrace, a migračním teoriím Pojem migrace Pojem migrace znamená stěhování, změnu lokace v prostoru. Pouţívá se pro popsání pohybu jak v oblasti věd o ţivé přírodě, tak o lidské společnosti. Je to také společenská strategie slouţící k získání obţivy, vyrovnání se s přírodními vlivy a řešení společenských konfliktů. Rozmístění lidí na zeměkouli je výsledkem migrací (Hirt, Jakoubek, 2005: 258). Drbohlav (1999: 75) popisuje migraci takto: Migrace je jedna z forem prostorové mobility obyvatelstva. Tou rozumíme pohyb obyvatelstva v geografickém prostoru z důvodu uspokojování potřeb v širším významu tohoto pojmu. Prostorová mobilita není pouhým fyzickým přemístěnim, ale je to téţ proces výběru místa, spojený s emocionální vazbou k objektům či prostorovým celkům. Rabušic a Burjanek uvádějí, ţe: z velmi obecného pohledu lze migraci chápat jako pohotovou reakci (adaptaci) na vzniklý nedostatek v místních zdrojích způsobený populačním přírůstkem. (Cit dle Rabušic, Burjanek, 2003: 9). Henig (2007) chápe migraci v širokém slova smyslu jako multidimensionální fenomén. Held (2003: 283) zase tvrdí, ţe migrace je jedna z nejstarších a nejvýraznějších forem globalizace, protoţe lidé se vţdy dočasně nebo trvale přemísťovali na různě dlouhé vzdálenosti. 8

13 William Petersen píše, ţe nejstarší formou lidské migrace je stěhování celých příbuzenských nebo etnických skupin, které z původního prostoru vytlačovaly přírodní změny, nedostatek obţivy nebo útoky jiných skupin (dle Hirt, Jakoubek, 2005: 258). Důvody migrace mohou být různé. Castles a Miller (1993: 20) uvádějí, ţe do roku 1989 převládaly zejména válečné, náboţenské, rasové či politické i ekonomické důvody migrace a koncem 20. století pak dominují hlavně ekonomické faktory. Nejvýznamnějším ekonomickým faktorem je snaha dosáhnout vyšší ţivotní úrovně. Castles a Miller (2009: 10-12) identifikovali určité tendence a obecné znaky soudobé migrace. Jsou to např. globalizace migrace, coţ znamená, ţe země přijímají nově příchozí různého náboţenského, kulturního a sociálního vyznání. Dále růst migrace, který klade zvýšené nároky na vlády přijímacích států, které vytvářejí migrační programy, které mohou sniţovat mezinárodní migraci. Dalším znakem současné migrace je diferenciace, coţ je imigrace do určité oblasti v daném čase. Dále feminizace migrace, jiţ zmíněná výše anebo např. politizace migrace především na mezinárodní úrovni. Bariéru pro migraci mohou představovat politiky cílových zemí, které se snaţí příliv migrantů na svá území regulovat. Proti nim se však mohou stavět podnikatelé, pro které migranti představují levnou pracovní sílu (Šišková, 2001: 19). Britský sociolog John Rex (dle Barša, 2003: 215) rozlišuje tři typy poválečného přistěhovalectví. Prvním typem je ekonomická migrace osob, které si hledají lepší práci a výdělek ve vyspělejších zemích. Buď posílají finanční výpomoc domů, anebo si šetří, aby se mohli vrátit a ţít lépe, ale také mohou mít asimilační záměr. Druhým typem jsou přistěhovalci, kteří jsou součástí určité etnické skupiny a rozptylují se na několika územích. Tito přistěhovalci jsou připraveni ţít v cizích zemích a přesouvají se podle ekonomických příleţitostí. Třetí kategorii tvoří uprchlíci, kteří mohou mít nacionalistický projekt k návratu nebo naopak silný projekt asimilace. Specifičnost poválečného přistěhovalectví do Evropy je zaloţena na druhém typu migrace, který Rex shrnuje pod pojmem transnacionálního migračního společenství. Výše se vyskytly pojmy přistěhovalci, uprchlíci a asimilace. Pojmy přistěhovalec a uprchlík vysvětluji v následujících odstavcích, protoţe se tyto pojmy úzce pojí se 9

14 samotným pojmem migrace. Co se týče pojmu asimilace, ten bude zmíněn aţ v kapitole Integrace imigrantů. Podle Šiškové (2001: 32) je uprchlík člověk, jehoţ statut je někde na pomezí mezi občanem a cizincem. Není však občanem se všemi právy a povinnostmi, ale není ani cizinec, protoţe postavení uprchlíka je silnější, neţ postavení cizince. Podle Dohnalové (2012: 14) je uprchlík státní příslušník třetí země, který můţe pobývat na území členského státu. Příslušníkem třetí země se zase rozumí osoba, která není občanem Evropské unie podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. Ne však všichni cizinci, kteří nemají státní občanství členského státu EU, jsou přiřazováni k cizincům třetích zemí. Mnoho z nich je totiţ rodinnými příslušníky občanů EU a cizinecké právo je proto řadí k občanům EU. Cizinec je naopak fyzická osoba, která není státním občanem dané země ani občanem Evropské unie. Termín cizinec má legislativní povahu, na rozdíl od pojmu migrant (Dohnalová, 2012: 7). Sartori (2011: 70) popisuje cizince jako někoho, kdo pochází z jiného státu a je nám cizí. Pod tímto slovem je však skryta jakási odlišnost tohoto člověka od společnosti, do které přišel. Imigrace je povaţována za závaţný akt, který hluboce zasahuje člověka v jeho ţivotě. Stres z migrace je často přirovnáván ke stresu z rozvodu nebo z úmrtí blízké osoby. Uprchlíci totiţ přicházejí do nového prostředí nepřipraveni, bez osobních kontaktů a bez finančních a materiálních prostředků a mnohdy také nedobrovolně (Šišková, 2001: 23) Formy migrace Podoby migrace jsou různé. Můţe se jednat o imigraci, během níţ obyvatelé do země přicházejí. Emigraci, kdy ze země odcházejí. A reemigraci, kdy obyvatelé nejprve emigrují, ale pak imigrují zpět do země původu (Dohnalová, 2012: 10). Matoušek (2013: 344) dělí nově příchozí migranty podle způsobu přijetí a podle statutu pobývání v určité zemi. Dělí je do několika základních skupin: legálně přijatí imigranti, legálně přijatí dočasní imigranti, Ilegální imigranti, Ţadatelé o azyl a uprchlíci. Legálně přijatí imigranti se usazují v cílové zemi natrvalo buď jako jednotlivci anebo s rodinou a to podle platných zákonů dané země. Legálně přijatí dočasní imigranti jsou skupina, která zahrnuje studenty, pracovníky dojíţdějící za prací 10

15 přes hranice nebo pracovníky mezinárodních organizací. Ilegální imigranti překračují hranice daného státu bez povolení, případně zůstávají v cílové zemi i po vypršení lhůty víza. Ţadatelé o azyl vstupují na území daného státu s ţádostí o mezinárodní ochranu. A uprchlíci jsou ti, kteří se nemohou, nebo nechtějí vrátit do své rodné země, a kteří získali statut uprchlíka poté, co prokázali oprávněnou obavu z pronásledování z důvodu rasy, náboţenství, politického přesvědčení nebo příslušnosti k určité sociální skupině. Migrace má také mnoho forem, které popsalo několik autorů. Například Nygren- Krug (2003: 9 10) dělí migraci na legální, nelegální a na dobrovolnou a nucenou. Při určování, zda se jedná o migraci legální nebo nelegální rozlišujeme, jestli příchozí cizinec vstoupil a setrval na území na základě platného pobytového oprávnění poţadovaného úřady přijímající země. Nelegální migrace nastane v případě, kdyţ migrant nedodrţí předepsanou délku pobytu nebo zůstane na území za jimým účelem. K dobrovolné patří např. pracovní migrace, migrace z důvodu sloučení rodiny nebo z důvodu studia. Nedobrovolná migrace můţe být způsobena válečným konfliktem v zemi původu, ţivelnou katastrofou, hladomorem atd. Kymlicka (2002) píše, ţe ilegální imigranti se nemohou řádným způsobem začlenit do ţivota většinové společnosti a představují pro ni trvalou zátěţ. Zpravidla o začlenění ani neusilují a nemají ambice prosazovat své zájmy prostřednictvím občanské společnosti. Také Parnwell (1993: 11) dělí migraci do několika kategorií. I u něj se objevuje dělení migrace na dobrovolnou a nucenou, kterou rozlišuje podle kritéria příčiny migrace. Dle kritéria časovosti rozlišujeme migraci dočasnou a trvalou. A podle kritéria lokalizace ji dělí na mezinárodní a na vnitrostátní. Matoušek (2013: 344) označuje dobrovolnou migraci za rozhodnutí samotného migranta a to nezávisle na vnějších příčinách. Naproti tomu nucená migrace v dnešním světě probíhá obvykle formou evakuace či vyhoštění, nicméně v historii se často jednalo o násilný přesun otroků či trestanců. Dohnalová (2012: 10) píše, ţe příčinou násilné migrace bývá válečný stav, nastolení diktatury nebo výrazné zhoršení ţivotních podmínek. Matoušek (2008: 102) definuje mezinárodní a vnitrostátní migraci. Uvádí, ţe migrace je stěhování obyvatel z jedné oblasti do druhé. Pokud se děje v rámci jedné 11

16 země, jde o migraci vnitrostátní. K mezinárodní migraci dochází, pokud se lidé stěhují mezi státy nebo mezi kontinenty. Oucho (1995: 170) člení migraci do čtyř dalších kategorií: trvalá migrace, pracovní migrace, přesuny uprchlíků a ilegální migrace. Brettelová a Hollifield (2000: 50) tvrdí, ţe kaţdý druh migrace v sobě obsahuje prvky vnějšího tlaku, stejně tak jako svobodné volby Migrační teorie Vojtková (2015) uvádí, ţe migrace je sloţitý proces, který zatím nemá jednotnou teorii. Existuje však několik teorií, které byly vyvinuty nezávisle na sobě v rámci různých oborů. Teorie se často liší v tom, jakou příčinu mezinárodní migrace povaţují za hlavní a na jaké otázky hledají odpovědi. Ţádný z teoretických migračních přístupů neodpovídá na všechny tři hlavní otázky současně a neexistuje teorie, která by odpovědi na ně sjednocovala, a proto jsou jednotlivé přístupy různorodé. Tyto problematické otázky jsou: velikost a směr migračních toků, asimilační proces migrantů a vliv migrantů na přijímací ekonomiku (Borjas, 1989: ). Procházková Ilinitchi (2010: 3-4) uvádí, ţe takový model, který by poskytl odpovědi na výše zmíněné otázky, doposud neexistuje. Neoklasická teorie Přístupy vycházející z neoklasické teorie jsou známy také jako push a pull teorie. D. J. Bogue (dle Hirt, Jakoubek, 2005: ) říká, ţe k tomu, aby člověk emigroval, ho musí z území, kde ţije, vypuzovat nějaké síly (push) a zároveň jej přitahovat (pull) do cílové země. Tuto teorii push a pull rozvinula řada autorů a z jejich závěrů lze vyvodit, ţe migrační pohyb nastane tehdy, kdyţ faktory, které ho z určité země vytlačují a do jiné přitahují, dosáhnou určité intenzity. Dále, ţe ne kaţdý se k emigraci rozhodne, tudíţ migrační aktivity působí selektivně. Také velikost migračního proudu závisí na podmínkách a překáţkách v cílové zemi. K faktorům, které migranty nutí opustit svou zemi, řadíme demografický růst, nízkou úroveň ţivotních podmínek, nedostatek ekonomických a pracovních příleţitostí 12

17 a politické represe. K faktorům, které je do jiné země přitahují patří poptávka po práci, dostupnost pozemků, příznivé ekonomické příleţitosti a politické svobody (Vojtková, 2015). Základním předpokladem migrace podle neoklasického přístupu jsou příjmové rozdíly a podmínky zaměstnání v různých zemích a náklady na případnou migraci. K migraci dojde tehdy, kdyţ se jedinec rozhodne k přesunu do jiné oblasti poté, co posoudil náklady a výhody, které pro něj z migrace vyplývají. Pokud očekává kladnou čistou návratnost většinou v peněţní formě, rozhodne se k migraci. Tato ekonomicky motivovaná migrace bude probíhat do té doby, neţ se vyrovnají mzdy v cílové i původní oblasti. Základním předpokladem této teorie je trţní prostředí, díky kterému mohou státy migraci také regulovat (Massey a kol., 1998: 18-19). Nové ekonomické přístupy Nové ekonomické přístupy připouštějí, ţe migrace nemůţe být vysvětlována pouze mzdovými rozdíly mezi zeměmi. Berou v úvahu, ţe k migraci se nerozhodují sami jednotlivci, ale k rozhodnutím dochází na úrovni rodin či domácností, jde tedy do jisté míry o druh kolektivního rozhodnutí. Účelem je maximalizace předpokládaného příjmu osob, ale také minimalizace rizik spojených s nepředvídatelnými událostmi a výkyvy trhu (Vojtková, 2015). Někteří jedinci jsou do cizí země posláni za prací a posílají příjmy domů ostatním členům rodiny. Pomocí migrujících členů dochází k investování příjmů do jiţ existujících aktivit v původních oblastech (Castles, Miller, 2009: 24). Teorie dvojího pracovního trhu Teorie dvojího pracovního trhu vychází z rozdělení pracovního trhu na primární a sekundární pracovní sektor. Primární sektor je tvořen vysoce kvalifikovanými odborníky a je poměrně stabilní. Sekundární pracovní sektor je naproti tomu tvořen nekvalifikovanými pracovníky a je typický malou atraktivitou kvůli nízkým mzdám, často i špatným pracovním podmínkám a nestabilitě zaměstnání. Mezinárodní migrace je důsledkem neustálé poptávky po pracovních silách ve vyspělých průmyslových zemích. Příčinami tedy jsou pouze pull faktory v cílových zemích (Castles, Miller, 2009: 25). 13

18 Teorie světových systémů Teorie světových systémů vysvětluje mezinárodní migraci přes obecné makro modely sociálního, ekonomického a politického vývoje. Spojuje její příčiny se strukturou světových trhů a s postupující především ekonomickou globalizací. Kapitalistické ekonomické vztahy pronikají z center do okrajových, periferních oblastí a vytváří tím předpoklady pro mezinárodní migraci. Firmy z vyspělých zemí hledají na periferii a v chudých státech levnější půdu a suroviny, levnou pracovní sílu atd. Tento proces probíhá v různé míře jiţ od šestnáctého století. V minulosti hlavně prostřednictvím koloniálních reţimů a dnes prostřednictvím vlád vyspělých zemí a nadnárodních firem. Migrace je tedy přirozeným důsledkem narušení, která jsou nevyhnutelně spjata s procesem kapitalistického rozvoje (Vojtková, 2015). Barša a Baršová upozorňují na to, ţe vstup kapitalismu do chudých zemí rozvrací mnohdy nestabilní ekonomické, politické a sociální systémy a vytváří tak vykořeněné pracovní síly, které jsou k migraci v podstatě donuceny (Barša, Baršová, 2005: 272). Teorie sítí Teorie sítí zdůrazňuje v migračním procesu význam mezilidských vazeb např. příbuzenských, přátelských nebo vazeb v rámci komunity. Vznikají tak neformální sítě migrantů mezi migranty, bývalými imigranty a těmi, kteří zůstali v zemi původu a sniţují tak risk a náklady na migraci mezi nově příchozími a nepřímo zvyšují i očekávaný zisk z migrace. Migranti často vytvářejí své vlastní ekonomické i sociální sítě. Tyto sítě jsou ţádanou strategií a mohou poskytovat spolehlivý prostředek k příjmu (Massey a kol., 1998: 42-43). Institucionální teorie Institucionální teorie klade důraz na vliv institucionálních subjektů. Někdy se mluví o tzv. migračním průmyslu. V rámci institucionální teorie existují dvě skupiny institucionálních subjektů. První skupinou jsou organizace a jednotlivci, kteří nelegální migraci pomáhají za účelem zisku, někdy i prostřednictvím černého trhu. Vydělávají tak na migrantech, kteří se snaţí často ilegálně dostat do země. Jde např. o převody přes hranice, pašování lidí ze země původu do jiné, falšování dokumentů atd. Migranti jsou často vykořisťováni, okrádáni nebo zneuţíváni. Druhou skupinu tvoří nevládní a 14

19 mezinárodní organizace a jedinci, kteří poskytují migrantům rady, sociální sluţby nebo právní poradenství. Všechny tyto instituce a organizace pomáhají udrţovat mezinárodní migraci (Vojtková, 2015). Teorie kumulativní příčiny Podle teorie kumulativní příčiny mění kaţdý akt migrace společenský kontext, ve kterém se o migraci rozhoduje, a to často tak, ţe další migrace je pravděpodobnější. V důsledku mezinárodní migrace nastávají změny v ekonomické, sociální i kulturní oblasti v zemi původu i v cílové zemi (Massey a kol., 1998: 45-46). Vojtková (2015) píše v této souvislosti například o tzv. social labeling některých zaměstnání. Některá zaměstnání s vysokým zastoupením imigrantů, získají nálepku zaměstnání nevhodného pro domácí obyvatele, coţ vede k další poptávce po imigrantech. Toto stigma vychází pouze ze zastoupení imigrantů v této profesi. Teorie migračních systémů Teorie migračních systémů klade důraz na mezinárodní vztahy, národní hospodářství, kolektivní jednání a institucionální faktory. Migrační systém je tvořen dvěma nebo více zeměmi, které si navzájem mezi sebou vyměňující nejen migranty, ale i zboţí a kapitál. Tyto výměny jsou intenzivnější mezi zeměmi, které tvoří jeden systém. Známe regionální migrační systémy, jako je např. západní Evropa, severní Amerika, jiţní Pacifik a západní Afrika (Vojtková, 2015). Teorii migračních systémů lze popsat také jako: součást historicky utvořených regionálních systémů ekonomické směny a politické, kulturní a informační interakce mezi různými sociálními skupinami z různých národních společností. (Barša, Baršová, 2005: 274). 15

20 1.2 Integrace imigrantů V kapitole s názvem Pojem migrace se vyskytlo cizí slovo a to asimilace. Tento termín se pokusím vysvětlit v této kapitole. Nejprve však popíšu proces integrace, jehoţ součástí je právě asimilace. Národní integrace je dlouhodobý proces, při kterém se etnické, místní a jiné skupiny rozmělňují v oddělených společnostech politicky organizovaných národních států. Lze jej chápat buď jako důsledek záměrných politik státu nebo jako součást širších ekonomických a sociálních dějů. Proces národní integrace má dvě stránky. První stránka tohoto procesu je sociální mobilizace a je zapříčiněná rozvojem kapitalismu a industrializace a tím způsobené prohloubení dělby práce. Lidé jsou kvůli zvětšujícímu se trhu nuceni opouštět své rodné vesnice a začínají hledat práci v průmyslových oblastech. Místní dialekty jsou zatlačovány dominantním jazykem a lokální kultury upadají. Druhou stránkou národní integrace je budování národa. Toto budování homogenní národní identity moderním státem má pozitivní i negativní způsoby. Stát se snaţí vytvořit kolektivní identitu a tím v lidech vyvolat pocit národní sounáleţitosti, ale zároveň potlačuje etnicko-kulturní pluralitu (Barša, 2003: ). Asimilace je také začleňující proces, k němuţ dochází, pokud mohou příslušníci okrajové skupiny vstoupit do plnohodnotného občanského ţivota za podmínky, ţe potlačí svou primární identitu. Asimilační proces je členům znevýhodněných skupin umoţněn díky výchově k občanství, díky níţ se mohou účastnit demokratického a občanského ţivota. Předmětem učení není jen občanská způsobilost, ale i snaha, aby byli schopni vystupovat jako příslušníci ústřední skupiny, do které se chtějí asimilovat. Asimilace je přirozená reakce na rozdíl mezi veřejným občanstvím a vlastní individualitou. Asimilovat lze etnickou příslušnost, jazyk, ale i rasu, gender i sexuální orientaci. Díky asimilaci zůstane odděleno soukromí a to, co je zjevné na veřejnosti (Alexander, 2001: 60-63). Alexander dále uvádí, ţe: V případě asimilativního začlenění se vlastnosti, jeţ definují cizí a odlišné, nemění; namísto toho je osobám, jeţ jsou příslušníky cizích a odlišných okrajových skupin, umoţněno zbavit se těchto vlastností během svého působení na veřejnosti. Z odlišných a cizích se mohou proměnit v normální a jedny z nás. (cit dle Alexander, 2001: 62). 16

21 Šišková (2001: 24) popisuje asimilační teorii, která byla formována ve 20. a 30. letech 20. století tzv. chicagskou školou. Ta vysvětluje adaptaci migranta v novém prostředí jako přirozený proces vývoje, který končí splynutím s majoritní společností. Dále se objevuje model tavícího kotle (melting pot), který však minoritně přiznává určitou národotvornou roli. Model salátové mísy vyjadřuje spíše souţití etnických skupin mezi sebou i s majoritou, které můţe mít různou intenzitu. Proces asimilace končí v ideálním případě tzv. strukturální asimilací, která přiznává imigrantům rovnoprávnost a zároveň jim umoţňuje uchovat si specifické etnické rysy. Šišková však není jediná autorka, která sepsala asimilační teorii. Integrací migrantů se zabývalo mnoho autorů a kaţdý z nich pojmenoval různé podoby integrace jinak. Šišková uvádí kategorie adaptace, tavící kotel a model salátové mísy. Další kategorie uvádí například Barša: asimilace, tavící tyglík a kulturní pluralismus. Uherek zase rozlišuje pracovně migrační přístupy, asimilaci a multikulturalismus. Dále autor Bauböck popisuje postoje většinové společnosti vůči menšině a jmenuje rasistický segregacionismus, rasistický paradox, liberální asimilacionismus, liberální pluralismus a kulturní segregacionismus. Jak je tedy zjevné, opět v tomto směru neexistuje jednotná teorie, která by formy integrace migrantů sjednotila. Výše jsem popsala proces asimilace a dále bude potřeba ujasnit, co je to multikulturalismus, coţ je pojem, který se také hojně vyskytuje v tématu integrace cizinců. Nejprve však uvedu samotné teorie podle Barši, Uherka a Bauböcka. Barša (2003: 231) rozlišuje tři roviny integrace: kulturní, sociálně-ekonomickou a občansko-politickou. V kulturní rovině rozlišujeme asimilaci, tavící tyglík a kulturní pluralismus. Asimilační integrace proběhne ve chvíli, kdy menšina opustí své vlastní hodnoty a zvyky a rozpustí se ve většinové společnosti. Tavící tyglík nastane tehdy, kdyţ menšina splyne s celkem, ale zároveň jej obohatí. Ke kulturně-pluralistické integraci dojde, kdyţ si menšina zachová svou kulturní odlišnost, ale ekonomicky a politicky je součástí dominantní společnosti. Uherek (Hirt, Jakoubek, 2005: 266) píše, ţe v jednotlivých evropských zemích můţeme zaznamenat tři odlišné přístupy k integraci cizinců, které jsou viditelné zejména ve sféře vzdělávání a kultury. Jedná se o přístupy pracovně migrační, asimilační a multikulturní. 17

22 Podle Bauböcka (dle Barša, 2003: ) můţe většina zaujmout vůči menšině pět základních postojů: rasistický segregacionismus, rasistický paradox, liberální asimilacionismus, liberální pluralismus a kulturní segregacionismus. Rasistický segregacionismus neumoţňuje skupině, aby se kulturně adaptovala, a odmítá, aby se její členové zapojovali do širší společnosti. Současná evropská krajní pravice je spíše charakteristická rasistickým paradoxem, kdy jsou menšiny povaţovány za neasimilovatelné a většina by je nikdy nepřijala i přesto, ţe jsou k asimilaci vyzývány. Liberální asimilacionismus umoţňuje udrţování partikulárních identit i v kulturně nepřátelských kontextech. Liberální kulturní pluralismus (anebo jeho silnější varianta multikulturalismus) je typický tím, ţe umoţňuje kulturním skupinám, aby se rozvíjely, pokud respektují svobody a práva všech občanů dané společnosti. A kulturní segregace znamená oddělování a uzavírání menšinové skupiny zvenčí, ale i zevnitř skupiny. Nyní dle odborné literatury vymezím pojem multikulturalismus. Hirt a Jakoubek (2008: 9) píší, ţe multikulturalismus se vzpírá jednoznačnému vymezení, a proto můţe mít v různých kontextech různé významy. Jednou je jím myšlen typ společenské situace, jindy vědecká teorie či politický cíl. Zároveň je multikulturalismus klasifikován jako ideologie, koncept, princip, diskurz, hnutí, hodnota, postoj, problém nebo výzva. Předpona multi ve slově multikulturalismus znamená, ţe se jedná o mnoţství kultur a ţe tyto kuktury jsou různých druhů. Slovo kultura označuje tradici kulturní, ale i náboţenskou a etnickou. Slovo multikulturalismus je spojeno s existencí mnoha různorodých jazyků, kultur a etnik na světě. Dnes je také toto slovo spojeno s určitou ideologií (Sartori, 2011: 46-48). Na závěr této kapitoly bych chtěla uvést případ z České republiky, kde během let vznikl projekt s názvem Integration of immigrants and refugees, jehoţ hlavním cílem bylo zefektivnit integrační programy a na jehoţ realizaci se podílely vysoké školy a nestátní neziskové organizace. Výstupem tohoto projektu je publikace věnovaná problematice sociální práce s traumatizovanými uprchlíky, interkulturní komunikace, koučování, posílení klienta v integraci a zlepšení kvality ţivota migrantů (Bajer, 2007: ). 18

23 1.3 Cizinci ve Francii: ostrov Mayotte V této části práce se pokusím popsat prostředí, ve kterém bude výzkum probíhat. Ačkoliv ostrov Mayotte je geograficky součástí Komorského souostroví a leţí aţ v Mosambickém kanálu, politicky je to zámořský department Francie, tudíţ je její součástí jako ostatní departmenty, které leţí na evropském kontinentu. Poslední dostupná čísla z let uvádějí, ţe v metropolitní Francii je 3,5 milionů cizinců, coţ je 5,6% z celkové populace. Z toho se jich narodilo ve Francii (0,8%). Zde mám na mysli pouze cizince. Oproti imigrantům je rozdíl v tom, ţe z imigrantů se mohou stát Francouzi, pokud získají státní občanství. Počet imigrantů je vyšší neţ počet cizinců ve Francii. Je jich 5 miliónů. V roce 2008 se Francie znovu stala první zemí v Evropě, kde se nejčastěji ţádá o azyl s počtem zaregistrovaných ţádostí (Mermet, 2010: ). Dále se pokusím přiblíţit ostrov Mayotte z hlediska geografického, demografického i historického. Následně popíši strukturu, poslání a cíle organizace l UTAS Sud, ve které bude probíhat alespoň polovina výzkumných rozhovorů s respondenty, a jejíţ popis je pro výzkum neméně důleţitý Geografie ostrova Mayotte Mayotte je ostrov vulkanického původu o rozloze 374 km 2, který leţí v Indickém oceánu, v Mosambickém kanálu mezi Afrikou a Madagaskarem. Ostrov je geograficky součástí Komorského souostroví a od nejbliţšího ostrova Anjouanu je vzdálen 70 km. Mayotte je vzdálený od Réunionu 1500 km a od Mosambiku 450 km (Marie-Céline Moatty, 2010: 9-11). Teritorium se skládá ze dvou hlavních ostrovů: Grand Terre (365 km 2 ) a Petite Terre (10 km 2 ) a z mnoha malých ostrůvků (M Tsamboro, M Bouzi a ostrůvek Bandrélé). Ostrov leţí uprostřed laguny, kterou od hlubokého moře odděluje korálová bariéra dlouhá 197 km. Laguna je známá jako jedna z největších na světě (Marie-Céline Moatty, 2010: 9-11). Vegetace je zde tropická a můţeme tu najít mnoho druhů zvířat a spoustu endemitů např. lemura madagaskarského nebo kaloně komorského. Klima je tropické, 19

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Techniky sběru dat ve společnosti

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Techniky sběru dat ve společnosti Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Datum tvorby 10.3.2013 Anotace Techniky

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B-PeR) Téma 4: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Metody sociálního výzkumu 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Problémy při sociálním výzkumu Sociální realita často zachytitelná jen skrze indikátory potřebná informace: je přímo pozorovatelná

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Zeměpis sexta Mgr. Martin Kulhánek 64 VH Regionální zeměpis

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010 Přehled v českém jazyce Mezinárodní migrace je nadále jedním z nejdůleţitějších politických

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více