CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Veronika Holubová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Veronika Holubová"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Veronika Holubová Olomouc 2015

2

3 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Imigrace na ostrov Mayotte: Projekt kvalitativního výzkumného šetření Veronika Holubová Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

4

5 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v bibliografickém seznamu literatury. V Olomouci dne Veronika Holubová

6

7 Poděkování: Chtěla bych poděkovat Mgr. Vladislavě Závrské za vstřícné a povzbuzující odborné vedení práce a také všem blízkým, kteří mě během psaní podporovali.

8 Obsah ÚVOD PROJEKT VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ - TEORETICKÁ ČÁST MIGRACE Pojem migrace Formy migrace Migrační teorie INTEGRACE IMIGRANTŮ CIZINCI VE FRANCII: OSTROV MAYOTTE Geografie ostrova Mayotte Demografie ostrova Mayotte Historie ostrova Mayotte Struktura organizace L UTAS Sud Poslání, cíle a popis služeb organizace l UTAS Sud PROJEKT VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ METODOLOGICKÁ ČÁST CIL ŠETŘENÍ VÝZKUMNE OTÁZKY VÝZKUMNÝ PRISTUP: KVALITATIVNI TERENNI VÝZKUM METODY SBĚRU DAT VÝZKUMNÝ SOUBOR POZICE TAZATELE VSTUP DO TERÉNU A JEHO REFLEXE ETICKE HLEDISKO VÝZKUMU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY INTERNETOVÉ ZDROJE ANOTACE SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA 1: PŘIJÍMACÍ FORMULÁŘ L UTAS SUD VE MĚSTĚ MRAMADOUDOU.. 43

9 PŘÍLOHA 2: FORMULÁŘ PRO POTRAVINOVOU POMOC... 47

10 Úvod Cílem této absolventské práce je vytvoření projektu kvalitativního výzkumného šetření zaměřeného na zjištění, jakým faktorům imigranti na ostrově Mayotte přikládají důleţitost v souvislosti s rozhodnutím opustit svou rodnou zemi. Tato práce je tedy výzkumným projektem, na který navazuje samotný kvalitativní výzkum zveřejněný v mé bakalářské práci 1. Na CARITAS Vyšší odborné škole sociální Olomouc je v letním semestru druhého ročníku povinná zahraniční stáţ. Destinace, kam jsem se chystala odjet, byl ostrov Mayotte, proto jsem se rozhodla, ţe zkušenosti ze zahraniční praxe zúročím ve své závěrečné absolventské práci. Motivoval mě k tomu především fakt, ţe Mayotte, který je francouzským departmentem, je velmi lákavý pro migranty (především z Afriky a z blízkých Komorských ostrovů), kterých je na ostrově velmi vysoký počet. Jelikoţ se mi zdá problematika migrace velmi zajímavá, rozhodla jsem se tuto oblast podrobněji probádat. Jak jsem jiţ zmínila výše, tato práce je projektem výzkumného šetření, coţ znamená, ţe jsem ji sepsala dříve, neţ mohl proběhnout samotný výzkum. Některé kapitoly jsem však doplnila aţ po návratu ze stáţe, proto se v práci objevují i informace ze kterých je patrné, ţe jiţ jistou zkušenost z ostrova mám. Na Mayotte jsem pracovala v organizaci l UTAS Sud, která spadá pod státní správu ostrova zvanou Conseil Général a mezi jednu z jejích cílových skupin spadají i imigranti (legální i nelegální). Jelikoţ mi tato informace byla předem známa, rozhodla jsem se, ţe zpracuji výzkum právě z této oblasti a mohla jsem se na to tedy, před samotnou cestou na místo, dostatečně připravit. Tato absolventská práce byla základním stavebním kamenem celého výzkumného šetření, který na Mayotte započal a který je součástí mé bakalářské práce. Jak jsem jiţ zmínila výše, ostrov Mayotte je pro imigranty zajímavou lokalitou hlavně proto, ţe je jediným ze čtyř Komorských ostrovů, který se dobrovolně stal součástí Francie. V roce 2009 proběhlo mezi jeho mahorskými obyvateli referendum, ve 1 HOLUBOVÁ, V., Imigrace na ostrov Mayotte. Olomouc: Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta (bakalářská práce). 6

11 kterém 95,2% obyvatel hlasovalo pro to, aby se Mayotte stal francouzským zámořským departmentem, kterým je oficiálně od roku Pro cizince je tedy lákavá moţnost ţít na místě, které je politicky územím Evropské unie a na kterém mohou čerpat výhody plynoucí z tohoto legislativního postavení státu. Tuto práci jsem rozdělila do dvou částí. Obě její části jsou projektem výzkumného šetření, zaměřeného na zjištění, jakým faktorům imigranti na ostrově Mayotte přikládají důleţitost v souvislosti s rozhodnutím opustit svou rodnou zemi. První polovina této práce je čistě teoretického rázu a je dále rozdělena do tří částí. První z nich je nazvaná Migrace, druhá Integrace imigrantů a třetí jsem pojmenovala Cizinci ve Francii: ostrov Mayotte. V první části věnující se migraci je uvedeno vysvětlení toho, co to vlastně migrace je. Dále se zde objevuje její členění a různé migrační teorie. Druhá část se zabývá integrací imigrantů a jejími podobami. V poslední kapitole této části práce popisuji současný stav imigrantů ve Francii, ostrov Mayotte a organizaci l UTAS Sud. Čísla uvedená v této kapitole se sice týkají Francie obecně a nejsou zaměřena na konkrétní zámořský department, ale jelikoţ Mayotte je franouzské území, tak jsem je do této práce zahrnula. Hlavní kapitoly druhé části práce jsou cíl práce, výzkumné otázky, metodologie výzkumu a metody sběru dat. Na ně navazuje popis výzkumného souboru, pozice výzkumníka a konečně samotný vstup do terénu a jeho reflexe, který byl doplněn aţ po návratu z ostrova Mayotte a ve kterém se objevuje příklad toho, jak probíhaly rozhovory s respondenty. Tuto část práce završuji kapitolou věnující se etickému hledisku výzkumu, jehoţ role by neměla být opomíjena. 7

12 1 Projekt výzkumného šetření - teoretická část Teoretická část mé absolventské práce je rozdělena na tři podkapitoly. První se zabývá teorií migrace, ve druhé části popisuji integraci imigrantů a ve třetí kapitole se věnuji prostředí, ve kterém se bude odehrávat výzkum - ostrovu Mayotte. 1.1 Migrace Jak je patrné i z názvu této práce (Imigrace na ostrov Mayotte), pojem migrace se v ní objevuje často a je důleţitý pro pochopení souvislostí týkajících se nejen migrace samotné, ale i projektu výzkumného šetření, které bude zaměřeno na cílovou skupinu imigrantů na ostrově Mayotte. V první podkapitole teoretické části práce se tedy budu věnovat právě migraci, jejím formám, mezi které se řadí imigrace, a migračním teoriím Pojem migrace Pojem migrace znamená stěhování, změnu lokace v prostoru. Pouţívá se pro popsání pohybu jak v oblasti věd o ţivé přírodě, tak o lidské společnosti. Je to také společenská strategie slouţící k získání obţivy, vyrovnání se s přírodními vlivy a řešení společenských konfliktů. Rozmístění lidí na zeměkouli je výsledkem migrací (Hirt, Jakoubek, 2005: 258). Drbohlav (1999: 75) popisuje migraci takto: Migrace je jedna z forem prostorové mobility obyvatelstva. Tou rozumíme pohyb obyvatelstva v geografickém prostoru z důvodu uspokojování potřeb v širším významu tohoto pojmu. Prostorová mobilita není pouhým fyzickým přemístěnim, ale je to téţ proces výběru místa, spojený s emocionální vazbou k objektům či prostorovým celkům. Rabušic a Burjanek uvádějí, ţe: z velmi obecného pohledu lze migraci chápat jako pohotovou reakci (adaptaci) na vzniklý nedostatek v místních zdrojích způsobený populačním přírůstkem. (Cit dle Rabušic, Burjanek, 2003: 9). Henig (2007) chápe migraci v širokém slova smyslu jako multidimensionální fenomén. Held (2003: 283) zase tvrdí, ţe migrace je jedna z nejstarších a nejvýraznějších forem globalizace, protoţe lidé se vţdy dočasně nebo trvale přemísťovali na různě dlouhé vzdálenosti. 8

13 William Petersen píše, ţe nejstarší formou lidské migrace je stěhování celých příbuzenských nebo etnických skupin, které z původního prostoru vytlačovaly přírodní změny, nedostatek obţivy nebo útoky jiných skupin (dle Hirt, Jakoubek, 2005: 258). Důvody migrace mohou být různé. Castles a Miller (1993: 20) uvádějí, ţe do roku 1989 převládaly zejména válečné, náboţenské, rasové či politické i ekonomické důvody migrace a koncem 20. století pak dominují hlavně ekonomické faktory. Nejvýznamnějším ekonomickým faktorem je snaha dosáhnout vyšší ţivotní úrovně. Castles a Miller (2009: 10-12) identifikovali určité tendence a obecné znaky soudobé migrace. Jsou to např. globalizace migrace, coţ znamená, ţe země přijímají nově příchozí různého náboţenského, kulturního a sociálního vyznání. Dále růst migrace, který klade zvýšené nároky na vlády přijímacích států, které vytvářejí migrační programy, které mohou sniţovat mezinárodní migraci. Dalším znakem současné migrace je diferenciace, coţ je imigrace do určité oblasti v daném čase. Dále feminizace migrace, jiţ zmíněná výše anebo např. politizace migrace především na mezinárodní úrovni. Bariéru pro migraci mohou představovat politiky cílových zemí, které se snaţí příliv migrantů na svá území regulovat. Proti nim se však mohou stavět podnikatelé, pro které migranti představují levnou pracovní sílu (Šišková, 2001: 19). Britský sociolog John Rex (dle Barša, 2003: 215) rozlišuje tři typy poválečného přistěhovalectví. Prvním typem je ekonomická migrace osob, které si hledají lepší práci a výdělek ve vyspělejších zemích. Buď posílají finanční výpomoc domů, anebo si šetří, aby se mohli vrátit a ţít lépe, ale také mohou mít asimilační záměr. Druhým typem jsou přistěhovalci, kteří jsou součástí určité etnické skupiny a rozptylují se na několika územích. Tito přistěhovalci jsou připraveni ţít v cizích zemích a přesouvají se podle ekonomických příleţitostí. Třetí kategorii tvoří uprchlíci, kteří mohou mít nacionalistický projekt k návratu nebo naopak silný projekt asimilace. Specifičnost poválečného přistěhovalectví do Evropy je zaloţena na druhém typu migrace, který Rex shrnuje pod pojmem transnacionálního migračního společenství. Výše se vyskytly pojmy přistěhovalci, uprchlíci a asimilace. Pojmy přistěhovalec a uprchlík vysvětluji v následujících odstavcích, protoţe se tyto pojmy úzce pojí se 9

14 samotným pojmem migrace. Co se týče pojmu asimilace, ten bude zmíněn aţ v kapitole Integrace imigrantů. Podle Šiškové (2001: 32) je uprchlík člověk, jehoţ statut je někde na pomezí mezi občanem a cizincem. Není však občanem se všemi právy a povinnostmi, ale není ani cizinec, protoţe postavení uprchlíka je silnější, neţ postavení cizince. Podle Dohnalové (2012: 14) je uprchlík státní příslušník třetí země, který můţe pobývat na území členského státu. Příslušníkem třetí země se zase rozumí osoba, která není občanem Evropské unie podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. Ne však všichni cizinci, kteří nemají státní občanství členského státu EU, jsou přiřazováni k cizincům třetích zemí. Mnoho z nich je totiţ rodinnými příslušníky občanů EU a cizinecké právo je proto řadí k občanům EU. Cizinec je naopak fyzická osoba, která není státním občanem dané země ani občanem Evropské unie. Termín cizinec má legislativní povahu, na rozdíl od pojmu migrant (Dohnalová, 2012: 7). Sartori (2011: 70) popisuje cizince jako někoho, kdo pochází z jiného státu a je nám cizí. Pod tímto slovem je však skryta jakási odlišnost tohoto člověka od společnosti, do které přišel. Imigrace je povaţována za závaţný akt, který hluboce zasahuje člověka v jeho ţivotě. Stres z migrace je často přirovnáván ke stresu z rozvodu nebo z úmrtí blízké osoby. Uprchlíci totiţ přicházejí do nového prostředí nepřipraveni, bez osobních kontaktů a bez finančních a materiálních prostředků a mnohdy také nedobrovolně (Šišková, 2001: 23) Formy migrace Podoby migrace jsou různé. Můţe se jednat o imigraci, během níţ obyvatelé do země přicházejí. Emigraci, kdy ze země odcházejí. A reemigraci, kdy obyvatelé nejprve emigrují, ale pak imigrují zpět do země původu (Dohnalová, 2012: 10). Matoušek (2013: 344) dělí nově příchozí migranty podle způsobu přijetí a podle statutu pobývání v určité zemi. Dělí je do několika základních skupin: legálně přijatí imigranti, legálně přijatí dočasní imigranti, Ilegální imigranti, Ţadatelé o azyl a uprchlíci. Legálně přijatí imigranti se usazují v cílové zemi natrvalo buď jako jednotlivci anebo s rodinou a to podle platných zákonů dané země. Legálně přijatí dočasní imigranti jsou skupina, která zahrnuje studenty, pracovníky dojíţdějící za prací 10

15 přes hranice nebo pracovníky mezinárodních organizací. Ilegální imigranti překračují hranice daného státu bez povolení, případně zůstávají v cílové zemi i po vypršení lhůty víza. Ţadatelé o azyl vstupují na území daného státu s ţádostí o mezinárodní ochranu. A uprchlíci jsou ti, kteří se nemohou, nebo nechtějí vrátit do své rodné země, a kteří získali statut uprchlíka poté, co prokázali oprávněnou obavu z pronásledování z důvodu rasy, náboţenství, politického přesvědčení nebo příslušnosti k určité sociální skupině. Migrace má také mnoho forem, které popsalo několik autorů. Například Nygren- Krug (2003: 9 10) dělí migraci na legální, nelegální a na dobrovolnou a nucenou. Při určování, zda se jedná o migraci legální nebo nelegální rozlišujeme, jestli příchozí cizinec vstoupil a setrval na území na základě platného pobytového oprávnění poţadovaného úřady přijímající země. Nelegální migrace nastane v případě, kdyţ migrant nedodrţí předepsanou délku pobytu nebo zůstane na území za jimým účelem. K dobrovolné patří např. pracovní migrace, migrace z důvodu sloučení rodiny nebo z důvodu studia. Nedobrovolná migrace můţe být způsobena válečným konfliktem v zemi původu, ţivelnou katastrofou, hladomorem atd. Kymlicka (2002) píše, ţe ilegální imigranti se nemohou řádným způsobem začlenit do ţivota většinové společnosti a představují pro ni trvalou zátěţ. Zpravidla o začlenění ani neusilují a nemají ambice prosazovat své zájmy prostřednictvím občanské společnosti. Také Parnwell (1993: 11) dělí migraci do několika kategorií. I u něj se objevuje dělení migrace na dobrovolnou a nucenou, kterou rozlišuje podle kritéria příčiny migrace. Dle kritéria časovosti rozlišujeme migraci dočasnou a trvalou. A podle kritéria lokalizace ji dělí na mezinárodní a na vnitrostátní. Matoušek (2013: 344) označuje dobrovolnou migraci za rozhodnutí samotného migranta a to nezávisle na vnějších příčinách. Naproti tomu nucená migrace v dnešním světě probíhá obvykle formou evakuace či vyhoštění, nicméně v historii se často jednalo o násilný přesun otroků či trestanců. Dohnalová (2012: 10) píše, ţe příčinou násilné migrace bývá válečný stav, nastolení diktatury nebo výrazné zhoršení ţivotních podmínek. Matoušek (2008: 102) definuje mezinárodní a vnitrostátní migraci. Uvádí, ţe migrace je stěhování obyvatel z jedné oblasti do druhé. Pokud se děje v rámci jedné 11

16 země, jde o migraci vnitrostátní. K mezinárodní migraci dochází, pokud se lidé stěhují mezi státy nebo mezi kontinenty. Oucho (1995: 170) člení migraci do čtyř dalších kategorií: trvalá migrace, pracovní migrace, přesuny uprchlíků a ilegální migrace. Brettelová a Hollifield (2000: 50) tvrdí, ţe kaţdý druh migrace v sobě obsahuje prvky vnějšího tlaku, stejně tak jako svobodné volby Migrační teorie Vojtková (2015) uvádí, ţe migrace je sloţitý proces, který zatím nemá jednotnou teorii. Existuje však několik teorií, které byly vyvinuty nezávisle na sobě v rámci různých oborů. Teorie se často liší v tom, jakou příčinu mezinárodní migrace povaţují za hlavní a na jaké otázky hledají odpovědi. Ţádný z teoretických migračních přístupů neodpovídá na všechny tři hlavní otázky současně a neexistuje teorie, která by odpovědi na ně sjednocovala, a proto jsou jednotlivé přístupy různorodé. Tyto problematické otázky jsou: velikost a směr migračních toků, asimilační proces migrantů a vliv migrantů na přijímací ekonomiku (Borjas, 1989: ). Procházková Ilinitchi (2010: 3-4) uvádí, ţe takový model, který by poskytl odpovědi na výše zmíněné otázky, doposud neexistuje. Neoklasická teorie Přístupy vycházející z neoklasické teorie jsou známy také jako push a pull teorie. D. J. Bogue (dle Hirt, Jakoubek, 2005: ) říká, ţe k tomu, aby člověk emigroval, ho musí z území, kde ţije, vypuzovat nějaké síly (push) a zároveň jej přitahovat (pull) do cílové země. Tuto teorii push a pull rozvinula řada autorů a z jejich závěrů lze vyvodit, ţe migrační pohyb nastane tehdy, kdyţ faktory, které ho z určité země vytlačují a do jiné přitahují, dosáhnou určité intenzity. Dále, ţe ne kaţdý se k emigraci rozhodne, tudíţ migrační aktivity působí selektivně. Také velikost migračního proudu závisí na podmínkách a překáţkách v cílové zemi. K faktorům, které migranty nutí opustit svou zemi, řadíme demografický růst, nízkou úroveň ţivotních podmínek, nedostatek ekonomických a pracovních příleţitostí 12

17 a politické represe. K faktorům, které je do jiné země přitahují patří poptávka po práci, dostupnost pozemků, příznivé ekonomické příleţitosti a politické svobody (Vojtková, 2015). Základním předpokladem migrace podle neoklasického přístupu jsou příjmové rozdíly a podmínky zaměstnání v různých zemích a náklady na případnou migraci. K migraci dojde tehdy, kdyţ se jedinec rozhodne k přesunu do jiné oblasti poté, co posoudil náklady a výhody, které pro něj z migrace vyplývají. Pokud očekává kladnou čistou návratnost většinou v peněţní formě, rozhodne se k migraci. Tato ekonomicky motivovaná migrace bude probíhat do té doby, neţ se vyrovnají mzdy v cílové i původní oblasti. Základním předpokladem této teorie je trţní prostředí, díky kterému mohou státy migraci také regulovat (Massey a kol., 1998: 18-19). Nové ekonomické přístupy Nové ekonomické přístupy připouštějí, ţe migrace nemůţe být vysvětlována pouze mzdovými rozdíly mezi zeměmi. Berou v úvahu, ţe k migraci se nerozhodují sami jednotlivci, ale k rozhodnutím dochází na úrovni rodin či domácností, jde tedy do jisté míry o druh kolektivního rozhodnutí. Účelem je maximalizace předpokládaného příjmu osob, ale také minimalizace rizik spojených s nepředvídatelnými událostmi a výkyvy trhu (Vojtková, 2015). Někteří jedinci jsou do cizí země posláni za prací a posílají příjmy domů ostatním členům rodiny. Pomocí migrujících členů dochází k investování příjmů do jiţ existujících aktivit v původních oblastech (Castles, Miller, 2009: 24). Teorie dvojího pracovního trhu Teorie dvojího pracovního trhu vychází z rozdělení pracovního trhu na primární a sekundární pracovní sektor. Primární sektor je tvořen vysoce kvalifikovanými odborníky a je poměrně stabilní. Sekundární pracovní sektor je naproti tomu tvořen nekvalifikovanými pracovníky a je typický malou atraktivitou kvůli nízkým mzdám, často i špatným pracovním podmínkám a nestabilitě zaměstnání. Mezinárodní migrace je důsledkem neustálé poptávky po pracovních silách ve vyspělých průmyslových zemích. Příčinami tedy jsou pouze pull faktory v cílových zemích (Castles, Miller, 2009: 25). 13

18 Teorie světových systémů Teorie světových systémů vysvětluje mezinárodní migraci přes obecné makro modely sociálního, ekonomického a politického vývoje. Spojuje její příčiny se strukturou světových trhů a s postupující především ekonomickou globalizací. Kapitalistické ekonomické vztahy pronikají z center do okrajových, periferních oblastí a vytváří tím předpoklady pro mezinárodní migraci. Firmy z vyspělých zemí hledají na periferii a v chudých státech levnější půdu a suroviny, levnou pracovní sílu atd. Tento proces probíhá v různé míře jiţ od šestnáctého století. V minulosti hlavně prostřednictvím koloniálních reţimů a dnes prostřednictvím vlád vyspělých zemí a nadnárodních firem. Migrace je tedy přirozeným důsledkem narušení, která jsou nevyhnutelně spjata s procesem kapitalistického rozvoje (Vojtková, 2015). Barša a Baršová upozorňují na to, ţe vstup kapitalismu do chudých zemí rozvrací mnohdy nestabilní ekonomické, politické a sociální systémy a vytváří tak vykořeněné pracovní síly, které jsou k migraci v podstatě donuceny (Barša, Baršová, 2005: 272). Teorie sítí Teorie sítí zdůrazňuje v migračním procesu význam mezilidských vazeb např. příbuzenských, přátelských nebo vazeb v rámci komunity. Vznikají tak neformální sítě migrantů mezi migranty, bývalými imigranty a těmi, kteří zůstali v zemi původu a sniţují tak risk a náklady na migraci mezi nově příchozími a nepřímo zvyšují i očekávaný zisk z migrace. Migranti často vytvářejí své vlastní ekonomické i sociální sítě. Tyto sítě jsou ţádanou strategií a mohou poskytovat spolehlivý prostředek k příjmu (Massey a kol., 1998: 42-43). Institucionální teorie Institucionální teorie klade důraz na vliv institucionálních subjektů. Někdy se mluví o tzv. migračním průmyslu. V rámci institucionální teorie existují dvě skupiny institucionálních subjektů. První skupinou jsou organizace a jednotlivci, kteří nelegální migraci pomáhají za účelem zisku, někdy i prostřednictvím černého trhu. Vydělávají tak na migrantech, kteří se snaţí často ilegálně dostat do země. Jde např. o převody přes hranice, pašování lidí ze země původu do jiné, falšování dokumentů atd. Migranti jsou často vykořisťováni, okrádáni nebo zneuţíváni. Druhou skupinu tvoří nevládní a 14

19 mezinárodní organizace a jedinci, kteří poskytují migrantům rady, sociální sluţby nebo právní poradenství. Všechny tyto instituce a organizace pomáhají udrţovat mezinárodní migraci (Vojtková, 2015). Teorie kumulativní příčiny Podle teorie kumulativní příčiny mění kaţdý akt migrace společenský kontext, ve kterém se o migraci rozhoduje, a to často tak, ţe další migrace je pravděpodobnější. V důsledku mezinárodní migrace nastávají změny v ekonomické, sociální i kulturní oblasti v zemi původu i v cílové zemi (Massey a kol., 1998: 45-46). Vojtková (2015) píše v této souvislosti například o tzv. social labeling některých zaměstnání. Některá zaměstnání s vysokým zastoupením imigrantů, získají nálepku zaměstnání nevhodného pro domácí obyvatele, coţ vede k další poptávce po imigrantech. Toto stigma vychází pouze ze zastoupení imigrantů v této profesi. Teorie migračních systémů Teorie migračních systémů klade důraz na mezinárodní vztahy, národní hospodářství, kolektivní jednání a institucionální faktory. Migrační systém je tvořen dvěma nebo více zeměmi, které si navzájem mezi sebou vyměňující nejen migranty, ale i zboţí a kapitál. Tyto výměny jsou intenzivnější mezi zeměmi, které tvoří jeden systém. Známe regionální migrační systémy, jako je např. západní Evropa, severní Amerika, jiţní Pacifik a západní Afrika (Vojtková, 2015). Teorii migračních systémů lze popsat také jako: součást historicky utvořených regionálních systémů ekonomické směny a politické, kulturní a informační interakce mezi různými sociálními skupinami z různých národních společností. (Barša, Baršová, 2005: 274). 15

20 1.2 Integrace imigrantů V kapitole s názvem Pojem migrace se vyskytlo cizí slovo a to asimilace. Tento termín se pokusím vysvětlit v této kapitole. Nejprve však popíšu proces integrace, jehoţ součástí je právě asimilace. Národní integrace je dlouhodobý proces, při kterém se etnické, místní a jiné skupiny rozmělňují v oddělených společnostech politicky organizovaných národních států. Lze jej chápat buď jako důsledek záměrných politik státu nebo jako součást širších ekonomických a sociálních dějů. Proces národní integrace má dvě stránky. První stránka tohoto procesu je sociální mobilizace a je zapříčiněná rozvojem kapitalismu a industrializace a tím způsobené prohloubení dělby práce. Lidé jsou kvůli zvětšujícímu se trhu nuceni opouštět své rodné vesnice a začínají hledat práci v průmyslových oblastech. Místní dialekty jsou zatlačovány dominantním jazykem a lokální kultury upadají. Druhou stránkou národní integrace je budování národa. Toto budování homogenní národní identity moderním státem má pozitivní i negativní způsoby. Stát se snaţí vytvořit kolektivní identitu a tím v lidech vyvolat pocit národní sounáleţitosti, ale zároveň potlačuje etnicko-kulturní pluralitu (Barša, 2003: ). Asimilace je také začleňující proces, k němuţ dochází, pokud mohou příslušníci okrajové skupiny vstoupit do plnohodnotného občanského ţivota za podmínky, ţe potlačí svou primární identitu. Asimilační proces je členům znevýhodněných skupin umoţněn díky výchově k občanství, díky níţ se mohou účastnit demokratického a občanského ţivota. Předmětem učení není jen občanská způsobilost, ale i snaha, aby byli schopni vystupovat jako příslušníci ústřední skupiny, do které se chtějí asimilovat. Asimilace je přirozená reakce na rozdíl mezi veřejným občanstvím a vlastní individualitou. Asimilovat lze etnickou příslušnost, jazyk, ale i rasu, gender i sexuální orientaci. Díky asimilaci zůstane odděleno soukromí a to, co je zjevné na veřejnosti (Alexander, 2001: 60-63). Alexander dále uvádí, ţe: V případě asimilativního začlenění se vlastnosti, jeţ definují cizí a odlišné, nemění; namísto toho je osobám, jeţ jsou příslušníky cizích a odlišných okrajových skupin, umoţněno zbavit se těchto vlastností během svého působení na veřejnosti. Z odlišných a cizích se mohou proměnit v normální a jedny z nás. (cit dle Alexander, 2001: 62). 16

21 Šišková (2001: 24) popisuje asimilační teorii, která byla formována ve 20. a 30. letech 20. století tzv. chicagskou školou. Ta vysvětluje adaptaci migranta v novém prostředí jako přirozený proces vývoje, který končí splynutím s majoritní společností. Dále se objevuje model tavícího kotle (melting pot), který však minoritně přiznává určitou národotvornou roli. Model salátové mísy vyjadřuje spíše souţití etnických skupin mezi sebou i s majoritou, které můţe mít různou intenzitu. Proces asimilace končí v ideálním případě tzv. strukturální asimilací, která přiznává imigrantům rovnoprávnost a zároveň jim umoţňuje uchovat si specifické etnické rysy. Šišková však není jediná autorka, která sepsala asimilační teorii. Integrací migrantů se zabývalo mnoho autorů a kaţdý z nich pojmenoval různé podoby integrace jinak. Šišková uvádí kategorie adaptace, tavící kotel a model salátové mísy. Další kategorie uvádí například Barša: asimilace, tavící tyglík a kulturní pluralismus. Uherek zase rozlišuje pracovně migrační přístupy, asimilaci a multikulturalismus. Dále autor Bauböck popisuje postoje většinové společnosti vůči menšině a jmenuje rasistický segregacionismus, rasistický paradox, liberální asimilacionismus, liberální pluralismus a kulturní segregacionismus. Jak je tedy zjevné, opět v tomto směru neexistuje jednotná teorie, která by formy integrace migrantů sjednotila. Výše jsem popsala proces asimilace a dále bude potřeba ujasnit, co je to multikulturalismus, coţ je pojem, který se také hojně vyskytuje v tématu integrace cizinců. Nejprve však uvedu samotné teorie podle Barši, Uherka a Bauböcka. Barša (2003: 231) rozlišuje tři roviny integrace: kulturní, sociálně-ekonomickou a občansko-politickou. V kulturní rovině rozlišujeme asimilaci, tavící tyglík a kulturní pluralismus. Asimilační integrace proběhne ve chvíli, kdy menšina opustí své vlastní hodnoty a zvyky a rozpustí se ve většinové společnosti. Tavící tyglík nastane tehdy, kdyţ menšina splyne s celkem, ale zároveň jej obohatí. Ke kulturně-pluralistické integraci dojde, kdyţ si menšina zachová svou kulturní odlišnost, ale ekonomicky a politicky je součástí dominantní společnosti. Uherek (Hirt, Jakoubek, 2005: 266) píše, ţe v jednotlivých evropských zemích můţeme zaznamenat tři odlišné přístupy k integraci cizinců, které jsou viditelné zejména ve sféře vzdělávání a kultury. Jedná se o přístupy pracovně migrační, asimilační a multikulturní. 17

22 Podle Bauböcka (dle Barša, 2003: ) můţe většina zaujmout vůči menšině pět základních postojů: rasistický segregacionismus, rasistický paradox, liberální asimilacionismus, liberální pluralismus a kulturní segregacionismus. Rasistický segregacionismus neumoţňuje skupině, aby se kulturně adaptovala, a odmítá, aby se její členové zapojovali do širší společnosti. Současná evropská krajní pravice je spíše charakteristická rasistickým paradoxem, kdy jsou menšiny povaţovány za neasimilovatelné a většina by je nikdy nepřijala i přesto, ţe jsou k asimilaci vyzývány. Liberální asimilacionismus umoţňuje udrţování partikulárních identit i v kulturně nepřátelských kontextech. Liberální kulturní pluralismus (anebo jeho silnější varianta multikulturalismus) je typický tím, ţe umoţňuje kulturním skupinám, aby se rozvíjely, pokud respektují svobody a práva všech občanů dané společnosti. A kulturní segregace znamená oddělování a uzavírání menšinové skupiny zvenčí, ale i zevnitř skupiny. Nyní dle odborné literatury vymezím pojem multikulturalismus. Hirt a Jakoubek (2008: 9) píší, ţe multikulturalismus se vzpírá jednoznačnému vymezení, a proto můţe mít v různých kontextech různé významy. Jednou je jím myšlen typ společenské situace, jindy vědecká teorie či politický cíl. Zároveň je multikulturalismus klasifikován jako ideologie, koncept, princip, diskurz, hnutí, hodnota, postoj, problém nebo výzva. Předpona multi ve slově multikulturalismus znamená, ţe se jedná o mnoţství kultur a ţe tyto kuktury jsou různých druhů. Slovo kultura označuje tradici kulturní, ale i náboţenskou a etnickou. Slovo multikulturalismus je spojeno s existencí mnoha různorodých jazyků, kultur a etnik na světě. Dnes je také toto slovo spojeno s určitou ideologií (Sartori, 2011: 46-48). Na závěr této kapitoly bych chtěla uvést případ z České republiky, kde během let vznikl projekt s názvem Integration of immigrants and refugees, jehoţ hlavním cílem bylo zefektivnit integrační programy a na jehoţ realizaci se podílely vysoké školy a nestátní neziskové organizace. Výstupem tohoto projektu je publikace věnovaná problematice sociální práce s traumatizovanými uprchlíky, interkulturní komunikace, koučování, posílení klienta v integraci a zlepšení kvality ţivota migrantů (Bajer, 2007: ). 18

23 1.3 Cizinci ve Francii: ostrov Mayotte V této části práce se pokusím popsat prostředí, ve kterém bude výzkum probíhat. Ačkoliv ostrov Mayotte je geograficky součástí Komorského souostroví a leţí aţ v Mosambickém kanálu, politicky je to zámořský department Francie, tudíţ je její součástí jako ostatní departmenty, které leţí na evropském kontinentu. Poslední dostupná čísla z let uvádějí, ţe v metropolitní Francii je 3,5 milionů cizinců, coţ je 5,6% z celkové populace. Z toho se jich narodilo ve Francii (0,8%). Zde mám na mysli pouze cizince. Oproti imigrantům je rozdíl v tom, ţe z imigrantů se mohou stát Francouzi, pokud získají státní občanství. Počet imigrantů je vyšší neţ počet cizinců ve Francii. Je jich 5 miliónů. V roce 2008 se Francie znovu stala první zemí v Evropě, kde se nejčastěji ţádá o azyl s počtem zaregistrovaných ţádostí (Mermet, 2010: ). Dále se pokusím přiblíţit ostrov Mayotte z hlediska geografického, demografického i historického. Následně popíši strukturu, poslání a cíle organizace l UTAS Sud, ve které bude probíhat alespoň polovina výzkumných rozhovorů s respondenty, a jejíţ popis je pro výzkum neméně důleţitý Geografie ostrova Mayotte Mayotte je ostrov vulkanického původu o rozloze 374 km 2, který leţí v Indickém oceánu, v Mosambickém kanálu mezi Afrikou a Madagaskarem. Ostrov je geograficky součástí Komorského souostroví a od nejbliţšího ostrova Anjouanu je vzdálen 70 km. Mayotte je vzdálený od Réunionu 1500 km a od Mosambiku 450 km (Marie-Céline Moatty, 2010: 9-11). Teritorium se skládá ze dvou hlavních ostrovů: Grand Terre (365 km 2 ) a Petite Terre (10 km 2 ) a z mnoha malých ostrůvků (M Tsamboro, M Bouzi a ostrůvek Bandrélé). Ostrov leţí uprostřed laguny, kterou od hlubokého moře odděluje korálová bariéra dlouhá 197 km. Laguna je známá jako jedna z největších na světě (Marie-Céline Moatty, 2010: 9-11). Vegetace je zde tropická a můţeme tu najít mnoho druhů zvířat a spoustu endemitů např. lemura madagaskarského nebo kaloně komorského. Klima je tropické, 19

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010 Přehled v českém jazyce Mezinárodní migrace je nadále jedním z nejdůleţitějších politických

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Integrace cizinců v podmínkách České republiky

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Integrace cizinců v podmínkách České republiky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Integrace cizinců v podmínkách České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Vošický

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Mechanický pohyb obyvatelstva

Mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb obyvatelstva (prostorová mobilita) Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Typologické kritéria mobility obyvatelstva mobilita: prostorová a sociální dimenze nejdůležitější

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2.

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. 2014 Etnicita (Giddens 1999) kulturní praktiky a názory určité skupiny

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Zpracovatel Člověk v tísni, o.p.s. Realizace 4.11.2008 28.4.2009

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE V dalším textu jsou pouţity následující termíny: - Termínem akreditační poţadavky

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice EDICE STUDIE Věnujeme všem, kdo hledají svoje místo v České republice. Ediční rada SocioLOgického Nakladatelství

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBČANSKÁ NAUKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 33 hodin/ročník

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Přehled Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Naše historie Sdružení Futura vzniká v roce 1981 na popud skupiny dobrovolníků různých profesí, rodičů a dětí se zdravotním postižením pro začlenění osob se zdravotním

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Sociální a ekonomické dopady zahraniční migrace na rozvoj regionu. Iva Kotfaldová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Sociální a ekonomické dopady zahraniční migrace na rozvoj regionu. Iva Kotfaldová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Sociální a ekonomické dopady zahraniční migrace na rozvoj regionu Iva Kotfaldová Bakalářská práce 2010 University of Pardubice Faculty of economics and administration

Více