Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

2 Obsah: 1. Základní informace o škole Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy Celková charakteristika školy Školská rada Vzdělávací činnost Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled pracovníků školy Seznam pedagogických pracovníků, jejich aprobace a délka praxe Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis do prvních tříd na šk. rok Výsledky přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání ped. pracovníků Výsledky inspekční činnosti prováděné ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované z cizích zdrojů Projekt Využití ICT pro mimoškolní vzdělávání Projekt Možnosti pro každého Projekt "Centrum sportu" Hospodaření školy za rok Celková charakteristika hospodaření organizace Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hodnocení školního roku ve vztahu k ročnímu plánu práce a dlouhodobé koncepci školy Oblast výuky Výuka Soutěže Exkurze, projekty, akce Výuka cizích jazyků Výuka informatiky Oblast výchovy Environmentální výchova Akce konané školou pro žáky a veřejnost Dobrovolné a dobročinné akce Výchova ve školní družině Závěr

3 1. Základní informace o škole 1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy Název právnické osoby : Základní škola Chotěboř, Smetanova 745 okres Havlíčkův Brod Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Sídlo právnické osoby: Smetanova 745, Chotěboř Ředitel školy: Ing. Milan Janda Zřizovatel: Město Chotěboř Telefonní číslo: Internetová adresa: Školská rada předseda: Ing. Miroslav Čermák 1.2 Celková charakteristika školy Základní škola má 9 ročníků. Ve školním roce měla 23 tříd, 14 tříd 1. stupně, 9 tříd 2. stupně a 5 oddělení školní družiny. Školu navštěvovalo celkem 498 dětí (269 chlapců, 229 dívek), z toho jeden integrovaný žák s tělesným postižením. 1. stupeň navštěvovalo celkem 296 dětí (160 chlapců, 136 dívek), 2. stupeň celkem 202 dětí (109 chlapců, 93 dívek). Ve školní družině trávilo volný čas 153 dětí. Na škole působilo v tomto školním roce zaměstnanců a ve školní družině 5 vychovatelek. 32 učitelů, 9 provozních Výuka probíhala ve 33 učebnách (z toho 5 odborných). Sedm učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Od roku 2010 jsou ve škole k dispozici dvě počítačové učebny, odborná jazyková učebna s ozvučením, interaktivní tabulí a 16 noteboky pro žáky. Podařilo se nám také zakoupit nové PC do staré počítačové učebny. Od září 2011 je v provozu nová učebna chemie a fyziky. Ve 3

4 školním roce proběhla rekonstrukce šaten a tělocvičny. Letos jsme uskutečnili rekonstrukci herny a síně(auly). Škola byla zařazená do sítě škol 11. ledna 1996 zakládací listinou Města Chotěboř. Od se stala škola organizační složkou MěÚ v Chotěboři se zřizovací listinou vydanou dne Od je škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod. Organizace je vedena u Českého statistického úřadu v Hradec Králové pod identifikačním číslem (IČO): Součástí organizace je školní družina Základní školy Chotěboř, Kosmonautů Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Chotěboř. V tomto školním roce pracuje ve složení: Předseda p. Miroslav Čermák členové p. Hana Šimonová p. Helena Golubeva p. Lenka Smutná p. Ivana Andresová p. Lenka Králová Z činnosti školské rady ve školním roce 2012/2013 Vyjadřovala se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho realizaci Projednávala další strategii rozvoje školy Schválila výroční zprávu o činnosti školy Schválila doplnění školního řádu Projednala s ředitelem školy návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjádřila se k rozboru hospodaření Projednala vyjádření zřizovatele ke stavu sportovišť Projednala stížnost rodičů na způsob potrestání jejich syna 4

5 2. Vzdělávací činnost 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle ŠVP ZŠ Chotěboř, Smetanova 745. Učební plán pro 1. stupeň Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Celkem předměty Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura (12) Český jazyk a literatura(35) Cizí jazyk (9) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce (5) Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

6 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její apl. Matematika Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Občanská a osobnostní výchova Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Člověk a zdraví Informatika Dějepis Občanská a osobnostní výchova Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis ,5 7, ,5 5,5 Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a zdraví Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 3 Tělesná Tělesná výchova a výchova a péče o péče o zdraví zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelný předmět Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

7 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ZŠ ŠD v pracovním poměru 32 5 na dohody /OON/ 0 0 ve smlouvě o dílo 0 0 Ostatní pracovníci ZŠ ŠD v pracovním poměru 9 0 na dohody /OON/ Seznam pedagogických pracovníků funkce třídnictví Mgr. Andresová Ivana učitel 1.st. 2.A Mgr. Bačkovská Marie učitel 1.st. 2.B Mgr. Čermáková Michaela učitel 2.st. Mgr, Češíková Sylva učitel 1.st. 1.A Mgr. Fárková Irena učitel 2.st. 8.A Mgr. Fialová Dagmar učitel 1.st. 5.A Mgr, Havelková Hana učitel 2.st. Mgr. Havlíčková Tereza učitel 2.st. Mgr. Hovorková Hana učitel 1.st. 4.A Mgr, Hradecká Dagmar zást. řed. Ing. Janda Milan ředitel Mgr. Juřičková Růžičková Olga učitel 2.st. Mgr. Kadlecová Renata učitel 2.st. 6.A Mgr, Karlíková Marcela učitel 1.st. 4.B Mgr. Konfršt Zdeněk učitel 2.st. Mgr. Kořínková Ivana učitel 1.st. 2.C Mgr, Krupičková Jana učitel 2.st. 8.B 7

8 Mgr. Míčová Zdeňka učitel 2.st. 9.B Mgr. Myšková Vendula učitel 1.st. 1.C Mgr. Petrusová Ladislava učitel 2.st. Ing., Mgr. Pojmanová Ivana učitel 2.st. 7.A Mgr. Rykr Karel učitel 1.st. Mgr. Skřivanová Jana učitel 1.st. 3.B Mgr. Smutná Lenka učitel 2.st. 6.B RNDr. Sodomková Eva učitel 2.st. 7.C Mgr. Stehnová Marcela učitel 1.st. 3.A Mgr. Stollinová Adéla učitel 1.st. 1.B Mgr. Svobodová Gabriela učitel 2.st. Šedý Radek učitel 2.st. Mgr. Štindlová Jitka učitel 1.st. 4.C Mgr. Tringlová Olga učitel 1.st. 5.B Mgr. Uchytilová Iva učitel 2.st. Mgr. Voborníková Eva učitel 2.st. 7.B Mgr. Vodrážková Monika učitel 2.st. 9.B Mgr. Wasserbauerová Jana učitel 1.st. 2.D Hospodková Dana Josková Marcela Smejkalová Dita Veselá Jaroslava Zachariášová Miloslava vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis do prvních tříd na šk. rok proběhl 25. ledna Zapsáno celkem 73 Odklad 7 Nastoupí 66 8

9 4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy Osmileté gymnázium 12 Gymnázium 8 Střední odborné školy 30 Střední odborná učiliště Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Chování: uspokojivé 0 Prospěch: neuspokojivé 0 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin

10 2. stupeň Chování: uspokojivé 2 neuspokojivé 0 Prospěch: 0 Prospělo s vyznamenáním 44 Prospělo 157 Neprospělo 1 Opakuje ročník 0 Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 0 6. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vytvořen Minimální preventivní program, jehož cílem je mimo orientace v problematice sociálně patologických jevů a ochrany zdraví také trávení volného času žáků a zvládnutí základních sociálních dovedností. Primární prevence na 1. stupni je v kompetenci třídních učitelek, na 2. stupni metodičky prevence. K naplňování programu přispívají adaptační pobyty a nabídka volnočasových aktivit. Strategie prevence sociálně patologických jevů u mládeže vychází z aktuálně zjišťovaných případů zneužívání návykových látek a z toho vycházejících preventivních opatření. Realizace minimálního preventivního programu probíhala v těchto hlavních směrech: - začlenění nejdůležitějších bodů programu do výuky předmětů, primární prevence (prezentace a předávání názorných pomůcek a propagačního materiálu mládeži, zajištění besed s příslušnými odborníky, průběžné sledování žáků, předávání informací rodičům a příslušným institucím), - mimoškolní činnost. 10

11 Působení na žáky v této oblasti umocňuje fakt, že škola je nekuřáckým pracovištěm. Na škole proběhl preventivní program v 6. a 9. třídách. Program vedli lektoři Centra primární prevence Spektrum ze Žďáru nad Sázavou. Program primární prevence byl na téma Umět (se) rozhodnout pro 6. třídy a Láska (ne)bezpečně pro 9. třídy. V devátých třídách proběhla přednáška p. Řeháka na téma AIDS. Cíle v oblasti prevence rizikových projevů chování dané minimálním preventivním plánem byly v uplynulém školním roce splněny a ve škole se nevyskytly v dané oblasti žádné závažnější problémy. 7. Další vzdělávání ped. pracovníků Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizaci Základní škola Chotěboř, Smetanova vyplývá z priorit v oblastí DVPP, definovaných jako vládní priority, z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby zajistit optimální personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu školy. Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání managementu školy, škola v souvislostech práva, rámcové vzdělávací programy, projekty a granty, vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační technologie a vzdělávání v dalších oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů v jejich specializaci. Učitelé zapojení do projektu Možnosti pro každého byli proškoleni na téma čtenářská a informační gramotnost, tvořivá škola-činnostní učení. Celý pedagogický sbor byl proškolen na téma Čtenářská gramotnost napříč všemi předměty. Jelikož využíváme učební pomůcky od Výukových programů, absolvovali učitelé 1.stupně seminář na téma čtenářská gramotnost, práce s didaktickými pomůckami a výuka vyjmenovaných slov. Někteří učitelé Aj se účastnili školení Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností, Efektivní plánování a příprava hodin. Učitelé 1.stupně: Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Hra na drumbeny, Smartboard, Comeniascript, Pokusy a experimenty v přírodovědě, Výuka matematiky Fraus Učitelka logopedie absolvovala Logopedický kurz (týden). Učitelky vedoucí kroužky keramiky navštívily Letní keramický kurz v Praze, Keramický víkend točení na kruhu, Keramický seminář v Jihlavě. Metodik primární prevence se účastnil těchto seminářů: Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Rizikové chování dětí a mládeže, Evropský preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged. 11

12 Metodik environmentální výchovy se zúčastnil Školení k metodické pomůcce Multipolis a dále se účastnil Ekologické konference Evvoluce: průřezová témata. Učitelka zeměpisu navštívila seminář Dnešní energetický svět. 8. Výsledky inspekční činnosti prováděné ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti rodičů na způsob řešení přestupku jejich syna. Šetřením bylo zjištěno, že stížnost byla nedůvodná a škola postupovala správně. 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 11. Projekty realizované z cizích zdrojů 11.1 Projekt Využití ICT pro mimoškolní vzdělávání. 12

13 Obsahem projektu bylo rozšíření výuky o nepovinné kroužky anglické konverzace a druhého cizího jazyku, základy administrativy, digitální fotografie a videa, výchova k evropanství, vybrané historické jevy 19. a 20. století v Aj. K byl tento projekt ukončen. Ve školním roce v souvislosti s tímto projektem v rámci udržitelnosti probíhalo na škole několik aktivit navazujících např. kroužky anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, základy administrativy, výchovy k evropanství aj Projekt Možnosti pro každého Od 1. října 2010 se na naší škole rozběhl druhý projekt Možnosti pro každého, který je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavní přínos tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem tohoto projektu na naší škole je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogů, ročními jazykovými kurzy pro učitele cizích jazyků, jazykovými kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky v čtenářské a informační gramotnosti, ve výuce cizích jazyků a v rozvoji přírodovědné gramotnosti bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Zaměříme se hlavně na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Součástí projektu je nákup ICT techniky pro pedagogy zapojené do projektu, vybavení nové jazykové učebny na nejvyšší úrovni, vybavení dalších tříd interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítači. Snížení výskytu rizikového chování u žáků naší školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání je v projektu podpořeno zapojením školního psychologa a zavedením programu primární prevence. Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Předpokládaná doba trvání projektu je 30 měsíců. Ukončen byl Projekt Centrum sportu V školním roce se podařilo získat finanční prostředky z Asociace školních sportovních klubů na podporu sportování našich žáků. Díky tomuto projektu na škole poběží po dobu tří let tyto kroužky: orientační běh, atletika, gymnastika, basketbal, volejbal, sálová kopaná, florbal, taneční kroužky, míčové hry, běžecké lyžování. Celková dotace je ,- Kč /rok Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky. 13

14 V letošním roce jsme pořídili gymnastický koberec, kompresor, hodinky, fotbalové dresy, štulpny, stan, florbalové hokejky a rukavice, florbalové masky, míče, rozlišovací dresy, bloky, tretry. 12. Hospodaření školy za rok 2012 Tato kapitola Výroční zprávy o činnosti Základní školy Chotěboř, Smetanova za školní rok 2012/2013 je na rozdíl od předcházejících kapitol zpracovávána v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005sb., za období předcházejícího kalendářního roku Celková charakteristika hospodaření organizace Příspěvková organizace Základní škola Chotěboř, Smetanova je samostatným právním subjektem s vlastním rozpočtem a hospodařením. Přímé vzdělávací náklady zajišťuje prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina stát, v oblasti zajištění provozu školy je škola finančně zcela závislá na dotacích od zřizovatele Město Chotěboř. Z tohoto důvodu je zřizovatel pravidelně informován o čerpání rozpočtu a jsou konzultovány zamýšlené investice. Hlavní činnost Kč Celkem Náklady celkem , ,02 z toho: - mzdy , ,- - ostatní osobní náklady , ,- - pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb , ,- - náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby , ,- - ostatní provozní náklady , ,02 Výnosy celkem , ,34 v tom: - dotace , ,88 - zúčtování fondů , ,- - ostatní výnosy , ,46 Hospodářský výsledek , ,32 Kč 14

15 Zúčtování dotací za rok 2012 Poskytnuto Použito Vratka dotace Komu vráceno Kč Kč Kč Poskytnutá dotace , ,56 z toho: 1. přímé výdaje: , ,- a/ platy , ,- b/ ostatní osobní náklady , ,- c/ ostatní (pojistné + fond kulturních a sociálních potřeb + ONIV) , ,- 2. další dotace celkem , , ,32 FO + RF Tvorba a užití peněžních fondů Stav Stav Tvorba Použití k k Kč Kč Kč Kč Fond odměn , , , ,- Fond kulturních a sociálních potřeb , , , ,03 Rezervní fond , , , ,66 Investiční fond Celkem , , , , Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání patří především: Název instituce, sdružení Forma spolupráce Sdružení rodičů při ZŠ Městský úřad Chotěboř Školská rada Spolupráce při tvorbě vizí a ročních plánů Finanční zajištění provozu školy Spolupráce je uvedena v části 1.2 této zprávy 15

16 Krajský úřad kraje Vysočina PPP v Havlíčkově Brodě Policie ČR Městská policie Úřad práce Havlíčkův Brod Městská knihovna v Chotěboři Vysočina Education Benediktus MŠ a SPC Jihlava Metodologie čerpání státního rozpočtu Spolupráce při monitoringu vývojových vad a následné péče Spolupráce při řešení výskytu sociálně patologických jevů Preventivní akce pro žáky Informativní akce pro žáky školy, besedy Besedy pro žáky školy Spolupráce pro zajištění DVPP pro ped. pracovníky Spolupráce a podpora činnosti charitativního sdružení Spolupráce při péči o děti s autismem 14. Hodnocení školního roku ve vztahu k ročnímu plánu práce a dlouhodobé koncepci školy 14.1 Oblast výuky Výuka V tomto školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Cíle výuky byly zaměřeny především na naplňování klíčových kompetencí tak, jak je stanoveno RVP. Výuka byla zaměřena hlavně na získání vědomostí v českém jazyce, matematice, přírodovědných, společenskovědních předmětech a tělesné výchově v souvislosti s vytvářením a rozvíjením klíčových kompetencí a rozvíjením talentu nadaných dětí a vytvářením učebních podmínek pro děti s vývojovými poruchami učení. Úroveň získaných vědomostí byla prověřována prostřednictvím testů SCIO v 6.,7.,8. a 9. ročníku (vnější evaluace). Na základě hodnocení výsledků žáků vytvořila společnost SCIO komplexní hodnocení práce školy. Společností SCIO byl udělen naší škole Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti. Žáci pátých a devátých ročníků byli zapojeni do celostátního testování z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 16

17 Do programu cvičení v přírodě, které proběhlo ve všech ročnících, bylo zařazeno téma Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Ve škole proběhla řada soutěží k posílení zájmu dětí a motivace k výuce Soutěže 1. stupeň Pythagoriáda 4. a 5. tříd Sportovní soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů 5.tříd krajské kolo Pódiové skladby Recitační soutěž Fotbalový turnaj McDonald s Florbalový turnaj Turnaj ve vybíjené 4. a 5. třídy Soutěž o nejlepšího atleta 5.A,B Netradiční víceboj 5.třídy Dny orientace OB 4.C, 5.A,B Atletická olympiáda 5.A,B Košík plný rozumu krajské kolo 2. stupeň Pythagoriáda 17

18 Matematický klokan Soutěž ve finanční gramotnosti Přírodovědný klokan Olympiáda z českého jazyka Soutěž ve čtení v německém jazyce Soutěž Poznej Vysočinu Právo pro každého krajské kolo Košík plný rozumu krajské kolo Dějepisná olympiáda Soutěž Podnikatelský záměr Soutěž v psaní na klávesnici PC talentovka Havlíčkův Brod Tykvový závod Přebor školy ve skoku vysokém děvčat a chlapců LVVK 7. třídy Pódiové skladby Okresní kolo v přespolním běhu Krajské kolo v přespolním běhu Coca Cola cup fotbalový turnaj Vánoční víceboj kroužek atletiky Vánoční turnaj basketbal Turnaj kroužku basketbalu 18

19 Novoroční běh Okresní kolo v basketbalu 6.-9.tříd Běh parkem Budoucnost Pohár rozhlasu okresní kolo 6.-9.tříd Atletické závody O pohár starosty obce Bezděkova Pohár rozhlasu krajské kolo Okrskové kolo ve florbalu 6.-9.tříd Dny orientace v přírodě OB také pro rodiče a veřejnost Přebor škol v OB okresní kolo Přebor škol v OB krajské kolo Republikové finále v OB Planá nad Lužnicí Okresní kolo ve volejbale dívky 8.-9.tříd Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Atletické závody běh Chotěbořskem Atletický čtyřboj Soutěž tříd Věnuj mobil Exkurze, projekty, akce Celoškolní akcí, trvající celý školní rok, je sběr papíru a hliníku. Další celoškolní akcí byl sběr víček od pet lahví. Byla to akce v rámci programu Pomozte dětem a organizovali ji Fantazáci pod názvem Stavba velikonoční kraslice. Celý první stupeň se účastnil ukázky výcviku služebních psů 19

20 Policie ČR, podobný program absolvovali i žáci 8.a9.tříd. První stupeň navštívil výstavu drobného hospodářského zvířectva včetně výcviku králíků. Druhé až osmé třídy se účastnily výcviku dravců. Žáci naší školy se aktivně zapojili do kulturního programu při rozsvícení Vánočního stromu a podobné vystoupení předvedli pro důchodce v rámci vánoční besídky. Žáci devátých tříd připravili Mikulášskou besídku pro děti z prvního stupně. Děti z pátých tříd připravily pro své mladší spolužáky Dětský den. Žáci šestých ročníků absolvovali týdenní adaptační pobyt v ekologickém centru Chaloupky. 1. ročník Návštěva městské knihovny pasování na čtenáře Chotěbořské divadlení Vodníkův sen 1.A,B,C Spaní ve škole Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Filmové předvánoční představení Rebelka Jak správně čistit zuby Čisté zoubky DM Divadelní představení Vodnická pohádka Faber Výtvarná dílna výrobky z vosku 1.A Ekoprogram Mravenci Horní Krupá Návštěva ekocentra v Horní Krupé - Ptáci na krmítku Divadelní představení - divadlo Úsměv p. Frištenské dopravní tématika Čarodějnický den Bezpečně po městě Besip Projektový týden Indiáni (seznámení s prostředím školy) 2. ročník Chotěbořské divadlení Perníkový dědek 2.B,D Chotěbořské divadlení Vodníkův sen 2.A,C Výstava drobného hospodářského zvířectva Bezpečnost na silnici, přechodech a chodnících BESIP Keramická dílna s rodiči 2.A Autorské čtení městská knihovna 2.A Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Divadlo Včelí medvídci Divadelní představení Vodnická pohádka - Faber Kino Kůzle Ekoprogram Nesu, nesu Moránu Horní Krupá 2.C Výtvarná dílna výrobky z vosku 2.A 20

21 Ekoprogram Ferda Mravenec a jeho kamarádi 2.B,D Kino Šípková Růženka Školní výlet - Babiččina zahrádka Spaní ve škole Návštěva Ekocentra v Horní Krupé Jak chutná vánoční kuba 3. ročník Spaní ve škole Chotěbořské divadlení Dlouhý, Široký a Bystrozraký Výstava drobného hospodářského zvířectva Návštěva farmy ve Střížově Autorské čtení městská knihovna Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Ekoprogram Horní Krupá Filmové předvánoční představení Rebelka Divadelní představení Vodnická pohádka - Faber Nebezpečí číhá všude Besip Beseda v knihovně p. Braunová 3.A Ransko bledule Prevence úrazů a první pomoc Besip Návštěva výtvarné galerie H.B. 3.A Školní výlet Pelhřimov Plavecký výcvik Akce Čistá Vysočina 4. ročník Spaní ve škole Údolí Doubravy Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 4.B Autorské čtení městská knihovna 4.A,C Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Exkurze Hlinsko 4.B Filmové předvánoční představení Rebelka Divadelní představení Slované Faber Beseda v knihovně p. Braunová Akce Čistá Vysočina - 4.C Školní výlet Šiklův mlýn Kurz dopravní výchovy 21

22 Plavecký výcvik 5. ročník Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 5.A Exkurze Hlinsko Divadelní představení Slované - Faber Beseda v knihovně p. Braunová Exkurze Praha planetárium Dětský den pro žáky prvního stupně 2. stupeň Český jazyk Paní Fantomasová divadlo v nastudování žáků 9.tříd Exkurze Havlíčkova Borová, Lipnice Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 6.B Divadelní představení Sen noci svatojánské - Prdubice Divadelní představení studentů gymnázia Mrzák Inishmanský a Světáci Soutěž v psaní na klávesnici na Obchodní akademii Divadelní představení ND Praha Sluha dvou pánů Návštěva 9. tříd na OA Chotěboř Návštěva 8. tříd na SPŠS Havlíčkův Brod Filmové předvánoční představení Sněhurka a lovec Vánoční dílny Divadelní představení Slované Faber Exkurze Ratibořice Občanská výchova Návštěva Úřadu práce Havlíčkův Brod Přednáška MUDr. Radima Uzla 8.a9.třídy Ukázka práce Policie služební psi Besip První pomoc záchranná služba První pomoc SZŠ Spaní ve škole 9.B Sex, aids a vztahy - Řehák 22

23 Dějepis Holokaust přednáška Exkurze do Kutné Hory Exkurze Praha Vítkov, Vojenské muzeum Exkurze Osvětim Přírodopis + ekologická výchova Týdenní pobyt 6. ročníků v ekologickém centru Chaloupky Kurz první pomoci Den Země třídíme s Ekokomem Sběr hliníku soutěž tříd Přírodovědná exkurze Libice nad Doubravou - 7.roč Recyklohraní třídění elektroodpadu, plnění aktuálních úkolů Přírodovědná exkurze Doubravka 6.roč. Německý jazyk Návštěva divadelního představení v němčině Pardubice Výtvarná výchova Chemie Vánoční výstava Muzeum Chotěboř Výstava Městská knihovna v Chotěboři Exkurze JE Dukovany Finanční gramotnost Projekt Podpora rozvoje kompetencí a podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ Výuka cizích jazyků Ve školním roce jsme vyučovali anglický, německý a ruský jazyk. 23

24 Anglický jazyk je vyučován podle ŠVP od 1. ročníku. V 7. ročníku si žáci vybírají druhý povinný cizí jazyk a to německý jazyk a ruský jazyk. Pro děti s SVP nabízíme předmět cvičení z českého jazyka. Od ledna 2012 byla vyučována angličtina pro děti z MŠ jako zájmový kroužek. Škola uspořádala poznávací zájezd do Velké Británie a exkurzi do Osvětimi Výuka informatiky Škola má od ledna 2010 k dispozici dvě počítačové učebny s 38 počítači. Počítače jsou napojeny na internet, který měly děti k dispozici o velké přestávce a v hodinách informatiky, popř. i v jiných předmětech, především k vyhledávání informací k výuce. Předmět informatika je vyučován v 5., 6. a 7. ročníku jako povinný předmět. Škola se účastnila ve školním roce několika kulturních akcí. Kulturní akce byly zaměřeny především na dramatickou výchovu, hudební výchovu, tradice, ochranu před návykovými látkami apod. 15. Oblast výchovy Výchova žáků je zaměřena dle koncepce školy především na pěstování dobrých mezilidských vztahů a na rozvoj individuality každého jednotlivce. Žáci 6. tříd se zúčastnili adaptačního pobytu, aby se lépe poznali i se spolužáky, kteří přišli do naší školy z vesnických škol. Škola uspořádala pro žáky 9. tříd besedu na téma Právní zodpovědnost. Jako součást protidrogové prevence nabízíme žákům řadu zájmových kroužků k hodnotnějšímu využití volného času. Ve školním roce pracovaly na škole tyto zájmové kroužky: Anglický jazyk Keramika 2 skupiny Taneční kroužek 24

25 Hry a dramatika Kroužek dyslektiků Orientační běh Florbal Volejbal Atletika Také letos proběhly ve všech osmých třídách kurzy první pomoci. Školení prováděli pracovníci Červeného kříže z Havlíčkova Brodu a praktickou část školili pracovníci záchranné služby v Chotěboři Environmentální výchova Environmentální výchovu uskutečňujeme dle programu environmentálního vzdělávání a výchovy. Na škole pracuje koordinátor environmentální výchovy. Škola uspořádala v rámci ekologické výchovy pro žáky řadu akcí: Již osmým rokem třídíme ve škole odpad (papír, plast, baterie, elektro) Celoškolní soutěž ve sběru hliníku, papíru Třídenní výukové programy v ekologickém centru Chaloupky Jednodenní výukové programy v ekologickém centru Horní Krupá Den Země třídíme s Ekokomem Recyklohraní projekt třídění elektroodpadu a baterií Podzimní úklid v údolí Doubravy Akce Čistá Vysočina Sběr víček od PET lahví stavba velikonoční kraslice Školní kontejner pro sběr šatstva a obuvi Sběr šatstva pro Charitu Brno Soutěž tříd Věnuj mobil Najdi si svůj červený kontejner recyklační program Separuj, neseparuj se! ukázka správné recyklace pro 1.stupeň Projekt Multipolis 25

26 15.2 Akce konané školou pro žáky a veřejnost LVVK 5. a 7. ročníků Plavecký výcvik 1.,2., 3. a 4. tříd Atletické závody pro děti ze školních družin v Chotěboři a okolí Cvičení v přírodě Dětský den pro žáky 1. stupně pořádaný žáky 5. tříd Besedy pro rodiče předškolních dětí na téma školní zralost Dny otevřených dveří ve školní družině Školka ve škole návštěva předškoláků Den otevřených dveří pro rodiče s dětmi Zápis do 1. tříd ( ) Den Země Kulturní vystoupení při vítání občánků Divadelní představení Paní Fantomasová v nastudování žáků 9.A,B MS v biatlonu školní zájezd Nové Město na Moravě LVVK žáků 5. ročníků se uskutečnil v termínu od 1.2. do a zúčastnilo se ho 31 žáků. LVVK žáků 7. tříd se uskutečnil v termínu od do a zúčastnilo se ho 43 žáků. Kurz dopravní výchovy pro žáky 4. tříd se uskutečnil v měsících březnu, dubnu a květnu Dobrovolné a dobročinné akce Škola dále podporuje africkou dívku a finančně přispívá na její vzdělávání. Děti naší školy se zúčastnily úklidu okolí města v rámci akce Kraje Vysočina Čistá Vysočina. Žáci školy se aktivně zapojili do sbírky na podporu aktivit sdružení Benediktus Výchova ve školní družině Provoz školní družiny probíhal na dvou pracovištích (budova školy a budova ŠD Kosmonautů 262) od 6.30 do hod. 26

Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod 1. Základní informace o škole... 3 1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy... 3 1.2 Celková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod Výroční zpráva 2013 2014 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod Obsah: 1. Základní informace o škole... 3 1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy... 3 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více