Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

2 Obsah: 1. Základní informace o škole Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy Celková charakteristika školy Školská rada Vzdělávací činnost Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled pracovníků školy Seznam pedagogických pracovníků, jejich aprobace a délka praxe Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis do prvních tříd na šk. rok Výsledky přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání ped. pracovníků Výsledky inspekční činnosti prováděné ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované z cizích zdrojů Projekt Využití ICT pro mimoškolní vzdělávání Projekt Možnosti pro každého Projekt "Centrum sportu" Hospodaření školy za rok Celková charakteristika hospodaření organizace Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hodnocení školního roku ve vztahu k ročnímu plánu práce a dlouhodobé koncepci školy Oblast výuky Výuka Soutěže Exkurze, projekty, akce Výuka cizích jazyků Výuka informatiky Oblast výchovy Environmentální výchova Akce konané školou pro žáky a veřejnost Dobrovolné a dobročinné akce Výchova ve školní družině Závěr

3 1. Základní informace o škole 1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy Název právnické osoby : Základní škola Chotěboř, Smetanova 745 okres Havlíčkův Brod Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Sídlo právnické osoby: Smetanova 745, Chotěboř Ředitel školy: Ing. Milan Janda Zřizovatel: Město Chotěboř Telefonní číslo: Internetová adresa: Školská rada předseda: Ing. Miroslav Čermák 1.2 Celková charakteristika školy Základní škola má 9 ročníků. Ve školním roce měla 23 tříd, 14 tříd 1. stupně, 9 tříd 2. stupně a 5 oddělení školní družiny. Školu navštěvovalo celkem 498 dětí (269 chlapců, 229 dívek), z toho jeden integrovaný žák s tělesným postižením. 1. stupeň navštěvovalo celkem 296 dětí (160 chlapců, 136 dívek), 2. stupeň celkem 202 dětí (109 chlapců, 93 dívek). Ve školní družině trávilo volný čas 153 dětí. Na škole působilo v tomto školním roce zaměstnanců a ve školní družině 5 vychovatelek. 32 učitelů, 9 provozních Výuka probíhala ve 33 učebnách (z toho 5 odborných). Sedm učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Od roku 2010 jsou ve škole k dispozici dvě počítačové učebny, odborná jazyková učebna s ozvučením, interaktivní tabulí a 16 noteboky pro žáky. Podařilo se nám také zakoupit nové PC do staré počítačové učebny. Od září 2011 je v provozu nová učebna chemie a fyziky. Ve 3

4 školním roce proběhla rekonstrukce šaten a tělocvičny. Letos jsme uskutečnili rekonstrukci herny a síně(auly). Škola byla zařazená do sítě škol 11. ledna 1996 zakládací listinou Města Chotěboř. Od se stala škola organizační složkou MěÚ v Chotěboři se zřizovací listinou vydanou dne Od je škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod. Organizace je vedena u Českého statistického úřadu v Hradec Králové pod identifikačním číslem (IČO): Součástí organizace je školní družina Základní školy Chotěboř, Kosmonautů Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Chotěboř. V tomto školním roce pracuje ve složení: Předseda p. Miroslav Čermák členové p. Hana Šimonová p. Helena Golubeva p. Lenka Smutná p. Ivana Andresová p. Lenka Králová Z činnosti školské rady ve školním roce 2012/2013 Vyjadřovala se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho realizaci Projednávala další strategii rozvoje školy Schválila výroční zprávu o činnosti školy Schválila doplnění školního řádu Projednala s ředitelem školy návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjádřila se k rozboru hospodaření Projednala vyjádření zřizovatele ke stavu sportovišť Projednala stížnost rodičů na způsob potrestání jejich syna 4

5 2. Vzdělávací činnost 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle ŠVP ZŠ Chotěboř, Smetanova 745. Učební plán pro 1. stupeň Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Celkem předměty Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura (12) Český jazyk a literatura(35) Cizí jazyk (9) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce (5) Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

6 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její apl. Matematika Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Občanská a osobnostní výchova Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Člověk a zdraví Informatika Dějepis Občanská a osobnostní výchova Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis ,5 7, ,5 5,5 Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a zdraví Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 3 Tělesná Tělesná výchova a výchova a péče o péče o zdraví zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelný předmět Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

7 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ZŠ ŠD v pracovním poměru 32 5 na dohody /OON/ 0 0 ve smlouvě o dílo 0 0 Ostatní pracovníci ZŠ ŠD v pracovním poměru 9 0 na dohody /OON/ Seznam pedagogických pracovníků funkce třídnictví Mgr. Andresová Ivana učitel 1.st. 2.A Mgr. Bačkovská Marie učitel 1.st. 2.B Mgr. Čermáková Michaela učitel 2.st. Mgr, Češíková Sylva učitel 1.st. 1.A Mgr. Fárková Irena učitel 2.st. 8.A Mgr. Fialová Dagmar učitel 1.st. 5.A Mgr, Havelková Hana učitel 2.st. Mgr. Havlíčková Tereza učitel 2.st. Mgr. Hovorková Hana učitel 1.st. 4.A Mgr, Hradecká Dagmar zást. řed. Ing. Janda Milan ředitel Mgr. Juřičková Růžičková Olga učitel 2.st. Mgr. Kadlecová Renata učitel 2.st. 6.A Mgr, Karlíková Marcela učitel 1.st. 4.B Mgr. Konfršt Zdeněk učitel 2.st. Mgr. Kořínková Ivana učitel 1.st. 2.C Mgr, Krupičková Jana učitel 2.st. 8.B 7

8 Mgr. Míčová Zdeňka učitel 2.st. 9.B Mgr. Myšková Vendula učitel 1.st. 1.C Mgr. Petrusová Ladislava učitel 2.st. Ing., Mgr. Pojmanová Ivana učitel 2.st. 7.A Mgr. Rykr Karel učitel 1.st. Mgr. Skřivanová Jana učitel 1.st. 3.B Mgr. Smutná Lenka učitel 2.st. 6.B RNDr. Sodomková Eva učitel 2.st. 7.C Mgr. Stehnová Marcela učitel 1.st. 3.A Mgr. Stollinová Adéla učitel 1.st. 1.B Mgr. Svobodová Gabriela učitel 2.st. Šedý Radek učitel 2.st. Mgr. Štindlová Jitka učitel 1.st. 4.C Mgr. Tringlová Olga učitel 1.st. 5.B Mgr. Uchytilová Iva učitel 2.st. Mgr. Voborníková Eva učitel 2.st. 7.B Mgr. Vodrážková Monika učitel 2.st. 9.B Mgr. Wasserbauerová Jana učitel 1.st. 2.D Hospodková Dana Josková Marcela Smejkalová Dita Veselá Jaroslava Zachariášová Miloslava vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis do prvních tříd na šk. rok proběhl 25. ledna Zapsáno celkem 73 Odklad 7 Nastoupí 66 8

9 4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy Osmileté gymnázium 12 Gymnázium 8 Střední odborné školy 30 Střední odborná učiliště Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Chování: uspokojivé 0 Prospěch: neuspokojivé 0 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin

10 2. stupeň Chování: uspokojivé 2 neuspokojivé 0 Prospěch: 0 Prospělo s vyznamenáním 44 Prospělo 157 Neprospělo 1 Opakuje ročník 0 Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 0 6. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vytvořen Minimální preventivní program, jehož cílem je mimo orientace v problematice sociálně patologických jevů a ochrany zdraví také trávení volného času žáků a zvládnutí základních sociálních dovedností. Primární prevence na 1. stupni je v kompetenci třídních učitelek, na 2. stupni metodičky prevence. K naplňování programu přispívají adaptační pobyty a nabídka volnočasových aktivit. Strategie prevence sociálně patologických jevů u mládeže vychází z aktuálně zjišťovaných případů zneužívání návykových látek a z toho vycházejících preventivních opatření. Realizace minimálního preventivního programu probíhala v těchto hlavních směrech: - začlenění nejdůležitějších bodů programu do výuky předmětů, primární prevence (prezentace a předávání názorných pomůcek a propagačního materiálu mládeži, zajištění besed s příslušnými odborníky, průběžné sledování žáků, předávání informací rodičům a příslušným institucím), - mimoškolní činnost. 10

11 Působení na žáky v této oblasti umocňuje fakt, že škola je nekuřáckým pracovištěm. Na škole proběhl preventivní program v 6. a 9. třídách. Program vedli lektoři Centra primární prevence Spektrum ze Žďáru nad Sázavou. Program primární prevence byl na téma Umět (se) rozhodnout pro 6. třídy a Láska (ne)bezpečně pro 9. třídy. V devátých třídách proběhla přednáška p. Řeháka na téma AIDS. Cíle v oblasti prevence rizikových projevů chování dané minimálním preventivním plánem byly v uplynulém školním roce splněny a ve škole se nevyskytly v dané oblasti žádné závažnější problémy. 7. Další vzdělávání ped. pracovníků Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizaci Základní škola Chotěboř, Smetanova vyplývá z priorit v oblastí DVPP, definovaných jako vládní priority, z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby zajistit optimální personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu školy. Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání managementu školy, škola v souvislostech práva, rámcové vzdělávací programy, projekty a granty, vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační technologie a vzdělávání v dalších oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů v jejich specializaci. Učitelé zapojení do projektu Možnosti pro každého byli proškoleni na téma čtenářská a informační gramotnost, tvořivá škola-činnostní učení. Celý pedagogický sbor byl proškolen na téma Čtenářská gramotnost napříč všemi předměty. Jelikož využíváme učební pomůcky od Výukových programů, absolvovali učitelé 1.stupně seminář na téma čtenářská gramotnost, práce s didaktickými pomůckami a výuka vyjmenovaných slov. Někteří učitelé Aj se účastnili školení Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností, Efektivní plánování a příprava hodin. Učitelé 1.stupně: Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Hra na drumbeny, Smartboard, Comeniascript, Pokusy a experimenty v přírodovědě, Výuka matematiky Fraus Učitelka logopedie absolvovala Logopedický kurz (týden). Učitelky vedoucí kroužky keramiky navštívily Letní keramický kurz v Praze, Keramický víkend točení na kruhu, Keramický seminář v Jihlavě. Metodik primární prevence se účastnil těchto seminářů: Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Rizikové chování dětí a mládeže, Evropský preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged. 11

12 Metodik environmentální výchovy se zúčastnil Školení k metodické pomůcce Multipolis a dále se účastnil Ekologické konference Evvoluce: průřezová témata. Učitelka zeměpisu navštívila seminář Dnešní energetický svět. 8. Výsledky inspekční činnosti prováděné ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti rodičů na způsob řešení přestupku jejich syna. Šetřením bylo zjištěno, že stížnost byla nedůvodná a škola postupovala správně. 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 11. Projekty realizované z cizích zdrojů 11.1 Projekt Využití ICT pro mimoškolní vzdělávání. 12

13 Obsahem projektu bylo rozšíření výuky o nepovinné kroužky anglické konverzace a druhého cizího jazyku, základy administrativy, digitální fotografie a videa, výchova k evropanství, vybrané historické jevy 19. a 20. století v Aj. K byl tento projekt ukončen. Ve školním roce v souvislosti s tímto projektem v rámci udržitelnosti probíhalo na škole několik aktivit navazujících např. kroužky anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, základy administrativy, výchovy k evropanství aj Projekt Možnosti pro každého Od 1. října 2010 se na naší škole rozběhl druhý projekt Možnosti pro každého, který je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavní přínos tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem tohoto projektu na naší škole je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogů, ročními jazykovými kurzy pro učitele cizích jazyků, jazykovými kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky v čtenářské a informační gramotnosti, ve výuce cizích jazyků a v rozvoji přírodovědné gramotnosti bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Zaměříme se hlavně na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Součástí projektu je nákup ICT techniky pro pedagogy zapojené do projektu, vybavení nové jazykové učebny na nejvyšší úrovni, vybavení dalších tříd interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítači. Snížení výskytu rizikového chování u žáků naší školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání je v projektu podpořeno zapojením školního psychologa a zavedením programu primární prevence. Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Předpokládaná doba trvání projektu je 30 měsíců. Ukončen byl Projekt Centrum sportu V školním roce se podařilo získat finanční prostředky z Asociace školních sportovních klubů na podporu sportování našich žáků. Díky tomuto projektu na škole poběží po dobu tří let tyto kroužky: orientační běh, atletika, gymnastika, basketbal, volejbal, sálová kopaná, florbal, taneční kroužky, míčové hry, běžecké lyžování. Celková dotace je ,- Kč /rok Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky. 13

14 V letošním roce jsme pořídili gymnastický koberec, kompresor, hodinky, fotbalové dresy, štulpny, stan, florbalové hokejky a rukavice, florbalové masky, míče, rozlišovací dresy, bloky, tretry. 12. Hospodaření školy za rok 2012 Tato kapitola Výroční zprávy o činnosti Základní školy Chotěboř, Smetanova za školní rok 2012/2013 je na rozdíl od předcházejících kapitol zpracovávána v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005sb., za období předcházejícího kalendářního roku Celková charakteristika hospodaření organizace Příspěvková organizace Základní škola Chotěboř, Smetanova je samostatným právním subjektem s vlastním rozpočtem a hospodařením. Přímé vzdělávací náklady zajišťuje prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina stát, v oblasti zajištění provozu školy je škola finančně zcela závislá na dotacích od zřizovatele Město Chotěboř. Z tohoto důvodu je zřizovatel pravidelně informován o čerpání rozpočtu a jsou konzultovány zamýšlené investice. Hlavní činnost Kč Celkem Náklady celkem , ,02 z toho: - mzdy , ,- - ostatní osobní náklady , ,- - pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb , ,- - náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby , ,- - ostatní provozní náklady , ,02 Výnosy celkem , ,34 v tom: - dotace , ,88 - zúčtování fondů , ,- - ostatní výnosy , ,46 Hospodářský výsledek , ,32 Kč 14

15 Zúčtování dotací za rok 2012 Poskytnuto Použito Vratka dotace Komu vráceno Kč Kč Kč Poskytnutá dotace , ,56 z toho: 1. přímé výdaje: , ,- a/ platy , ,- b/ ostatní osobní náklady , ,- c/ ostatní (pojistné + fond kulturních a sociálních potřeb + ONIV) , ,- 2. další dotace celkem , , ,32 FO + RF Tvorba a užití peněžních fondů Stav Stav Tvorba Použití k k Kč Kč Kč Kč Fond odměn , , , ,- Fond kulturních a sociálních potřeb , , , ,03 Rezervní fond , , , ,66 Investiční fond Celkem , , , , Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání patří především: Název instituce, sdružení Forma spolupráce Sdružení rodičů při ZŠ Městský úřad Chotěboř Školská rada Spolupráce při tvorbě vizí a ročních plánů Finanční zajištění provozu školy Spolupráce je uvedena v části 1.2 této zprávy 15

16 Krajský úřad kraje Vysočina PPP v Havlíčkově Brodě Policie ČR Městská policie Úřad práce Havlíčkův Brod Městská knihovna v Chotěboři Vysočina Education Benediktus MŠ a SPC Jihlava Metodologie čerpání státního rozpočtu Spolupráce při monitoringu vývojových vad a následné péče Spolupráce při řešení výskytu sociálně patologických jevů Preventivní akce pro žáky Informativní akce pro žáky školy, besedy Besedy pro žáky školy Spolupráce pro zajištění DVPP pro ped. pracovníky Spolupráce a podpora činnosti charitativního sdružení Spolupráce při péči o děti s autismem 14. Hodnocení školního roku ve vztahu k ročnímu plánu práce a dlouhodobé koncepci školy 14.1 Oblast výuky Výuka V tomto školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Cíle výuky byly zaměřeny především na naplňování klíčových kompetencí tak, jak je stanoveno RVP. Výuka byla zaměřena hlavně na získání vědomostí v českém jazyce, matematice, přírodovědných, společenskovědních předmětech a tělesné výchově v souvislosti s vytvářením a rozvíjením klíčových kompetencí a rozvíjením talentu nadaných dětí a vytvářením učebních podmínek pro děti s vývojovými poruchami učení. Úroveň získaných vědomostí byla prověřována prostřednictvím testů SCIO v 6.,7.,8. a 9. ročníku (vnější evaluace). Na základě hodnocení výsledků žáků vytvořila společnost SCIO komplexní hodnocení práce školy. Společností SCIO byl udělen naší škole Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti. Žáci pátých a devátých ročníků byli zapojeni do celostátního testování z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 16

17 Do programu cvičení v přírodě, které proběhlo ve všech ročnících, bylo zařazeno téma Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Ve škole proběhla řada soutěží k posílení zájmu dětí a motivace k výuce Soutěže 1. stupeň Pythagoriáda 4. a 5. tříd Sportovní soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů 5.tříd krajské kolo Pódiové skladby Recitační soutěž Fotbalový turnaj McDonald s Florbalový turnaj Turnaj ve vybíjené 4. a 5. třídy Soutěž o nejlepšího atleta 5.A,B Netradiční víceboj 5.třídy Dny orientace OB 4.C, 5.A,B Atletická olympiáda 5.A,B Košík plný rozumu krajské kolo 2. stupeň Pythagoriáda 17

18 Matematický klokan Soutěž ve finanční gramotnosti Přírodovědný klokan Olympiáda z českého jazyka Soutěž ve čtení v německém jazyce Soutěž Poznej Vysočinu Právo pro každého krajské kolo Košík plný rozumu krajské kolo Dějepisná olympiáda Soutěž Podnikatelský záměr Soutěž v psaní na klávesnici PC talentovka Havlíčkův Brod Tykvový závod Přebor školy ve skoku vysokém děvčat a chlapců LVVK 7. třídy Pódiové skladby Okresní kolo v přespolním běhu Krajské kolo v přespolním běhu Coca Cola cup fotbalový turnaj Vánoční víceboj kroužek atletiky Vánoční turnaj basketbal Turnaj kroužku basketbalu 18

19 Novoroční běh Okresní kolo v basketbalu 6.-9.tříd Běh parkem Budoucnost Pohár rozhlasu okresní kolo 6.-9.tříd Atletické závody O pohár starosty obce Bezděkova Pohár rozhlasu krajské kolo Okrskové kolo ve florbalu 6.-9.tříd Dny orientace v přírodě OB také pro rodiče a veřejnost Přebor škol v OB okresní kolo Přebor škol v OB krajské kolo Republikové finále v OB Planá nad Lužnicí Okresní kolo ve volejbale dívky 8.-9.tříd Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Atletické závody běh Chotěbořskem Atletický čtyřboj Soutěž tříd Věnuj mobil Exkurze, projekty, akce Celoškolní akcí, trvající celý školní rok, je sběr papíru a hliníku. Další celoškolní akcí byl sběr víček od pet lahví. Byla to akce v rámci programu Pomozte dětem a organizovali ji Fantazáci pod názvem Stavba velikonoční kraslice. Celý první stupeň se účastnil ukázky výcviku služebních psů 19

20 Policie ČR, podobný program absolvovali i žáci 8.a9.tříd. První stupeň navštívil výstavu drobného hospodářského zvířectva včetně výcviku králíků. Druhé až osmé třídy se účastnily výcviku dravců. Žáci naší školy se aktivně zapojili do kulturního programu při rozsvícení Vánočního stromu a podobné vystoupení předvedli pro důchodce v rámci vánoční besídky. Žáci devátých tříd připravili Mikulášskou besídku pro děti z prvního stupně. Děti z pátých tříd připravily pro své mladší spolužáky Dětský den. Žáci šestých ročníků absolvovali týdenní adaptační pobyt v ekologickém centru Chaloupky. 1. ročník Návštěva městské knihovny pasování na čtenáře Chotěbořské divadlení Vodníkův sen 1.A,B,C Spaní ve škole Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Filmové předvánoční představení Rebelka Jak správně čistit zuby Čisté zoubky DM Divadelní představení Vodnická pohádka Faber Výtvarná dílna výrobky z vosku 1.A Ekoprogram Mravenci Horní Krupá Návštěva ekocentra v Horní Krupé - Ptáci na krmítku Divadelní představení - divadlo Úsměv p. Frištenské dopravní tématika Čarodějnický den Bezpečně po městě Besip Projektový týden Indiáni (seznámení s prostředím školy) 2. ročník Chotěbořské divadlení Perníkový dědek 2.B,D Chotěbořské divadlení Vodníkův sen 2.A,C Výstava drobného hospodářského zvířectva Bezpečnost na silnici, přechodech a chodnících BESIP Keramická dílna s rodiči 2.A Autorské čtení městská knihovna 2.A Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Divadlo Včelí medvídci Divadelní představení Vodnická pohádka - Faber Kino Kůzle Ekoprogram Nesu, nesu Moránu Horní Krupá 2.C Výtvarná dílna výrobky z vosku 2.A 20

21 Ekoprogram Ferda Mravenec a jeho kamarádi 2.B,D Kino Šípková Růženka Školní výlet - Babiččina zahrádka Spaní ve škole Návštěva Ekocentra v Horní Krupé Jak chutná vánoční kuba 3. ročník Spaní ve škole Chotěbořské divadlení Dlouhý, Široký a Bystrozraký Výstava drobného hospodářského zvířectva Návštěva farmy ve Střížově Autorské čtení městská knihovna Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Ekoprogram Horní Krupá Filmové předvánoční představení Rebelka Divadelní představení Vodnická pohádka - Faber Nebezpečí číhá všude Besip Beseda v knihovně p. Braunová 3.A Ransko bledule Prevence úrazů a první pomoc Besip Návštěva výtvarné galerie H.B. 3.A Školní výlet Pelhřimov Plavecký výcvik Akce Čistá Vysočina 4. ročník Spaní ve škole Údolí Doubravy Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 4.B Autorské čtení městská knihovna 4.A,C Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Exkurze Hlinsko 4.B Filmové předvánoční představení Rebelka Divadelní představení Slované Faber Beseda v knihovně p. Braunová Akce Čistá Vysočina - 4.C Školní výlet Šiklův mlýn Kurz dopravní výchovy 21

22 Plavecký výcvik 5. ročník Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 5.A Exkurze Hlinsko Divadelní představení Slované - Faber Beseda v knihovně p. Braunová Exkurze Praha planetárium Dětský den pro žáky prvního stupně 2. stupeň Český jazyk Paní Fantomasová divadlo v nastudování žáků 9.tříd Exkurze Havlíčkova Borová, Lipnice Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 6.B Divadelní představení Sen noci svatojánské - Prdubice Divadelní představení studentů gymnázia Mrzák Inishmanský a Světáci Soutěž v psaní na klávesnici na Obchodní akademii Divadelní představení ND Praha Sluha dvou pánů Návštěva 9. tříd na OA Chotěboř Návštěva 8. tříd na SPŠS Havlíčkův Brod Filmové předvánoční představení Sněhurka a lovec Vánoční dílny Divadelní představení Slované Faber Exkurze Ratibořice Občanská výchova Návštěva Úřadu práce Havlíčkův Brod Přednáška MUDr. Radima Uzla 8.a9.třídy Ukázka práce Policie služební psi Besip První pomoc záchranná služba První pomoc SZŠ Spaní ve škole 9.B Sex, aids a vztahy - Řehák 22

23 Dějepis Holokaust přednáška Exkurze do Kutné Hory Exkurze Praha Vítkov, Vojenské muzeum Exkurze Osvětim Přírodopis + ekologická výchova Týdenní pobyt 6. ročníků v ekologickém centru Chaloupky Kurz první pomoci Den Země třídíme s Ekokomem Sběr hliníku soutěž tříd Přírodovědná exkurze Libice nad Doubravou - 7.roč Recyklohraní třídění elektroodpadu, plnění aktuálních úkolů Přírodovědná exkurze Doubravka 6.roč. Německý jazyk Návštěva divadelního představení v němčině Pardubice Výtvarná výchova Chemie Vánoční výstava Muzeum Chotěboř Výstava Městská knihovna v Chotěboři Exkurze JE Dukovany Finanční gramotnost Projekt Podpora rozvoje kompetencí a podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ Výuka cizích jazyků Ve školním roce jsme vyučovali anglický, německý a ruský jazyk. 23

24 Anglický jazyk je vyučován podle ŠVP od 1. ročníku. V 7. ročníku si žáci vybírají druhý povinný cizí jazyk a to německý jazyk a ruský jazyk. Pro děti s SVP nabízíme předmět cvičení z českého jazyka. Od ledna 2012 byla vyučována angličtina pro děti z MŠ jako zájmový kroužek. Škola uspořádala poznávací zájezd do Velké Británie a exkurzi do Osvětimi Výuka informatiky Škola má od ledna 2010 k dispozici dvě počítačové učebny s 38 počítači. Počítače jsou napojeny na internet, který měly děti k dispozici o velké přestávce a v hodinách informatiky, popř. i v jiných předmětech, především k vyhledávání informací k výuce. Předmět informatika je vyučován v 5., 6. a 7. ročníku jako povinný předmět. Škola se účastnila ve školním roce několika kulturních akcí. Kulturní akce byly zaměřeny především na dramatickou výchovu, hudební výchovu, tradice, ochranu před návykovými látkami apod. 15. Oblast výchovy Výchova žáků je zaměřena dle koncepce školy především na pěstování dobrých mezilidských vztahů a na rozvoj individuality každého jednotlivce. Žáci 6. tříd se zúčastnili adaptačního pobytu, aby se lépe poznali i se spolužáky, kteří přišli do naší školy z vesnických škol. Škola uspořádala pro žáky 9. tříd besedu na téma Právní zodpovědnost. Jako součást protidrogové prevence nabízíme žákům řadu zájmových kroužků k hodnotnějšímu využití volného času. Ve školním roce pracovaly na škole tyto zájmové kroužky: Anglický jazyk Keramika 2 skupiny Taneční kroužek 24

25 Hry a dramatika Kroužek dyslektiků Orientační běh Florbal Volejbal Atletika Také letos proběhly ve všech osmých třídách kurzy první pomoci. Školení prováděli pracovníci Červeného kříže z Havlíčkova Brodu a praktickou část školili pracovníci záchranné služby v Chotěboři Environmentální výchova Environmentální výchovu uskutečňujeme dle programu environmentálního vzdělávání a výchovy. Na škole pracuje koordinátor environmentální výchovy. Škola uspořádala v rámci ekologické výchovy pro žáky řadu akcí: Již osmým rokem třídíme ve škole odpad (papír, plast, baterie, elektro) Celoškolní soutěž ve sběru hliníku, papíru Třídenní výukové programy v ekologickém centru Chaloupky Jednodenní výukové programy v ekologickém centru Horní Krupá Den Země třídíme s Ekokomem Recyklohraní projekt třídění elektroodpadu a baterií Podzimní úklid v údolí Doubravy Akce Čistá Vysočina Sběr víček od PET lahví stavba velikonoční kraslice Školní kontejner pro sběr šatstva a obuvi Sběr šatstva pro Charitu Brno Soutěž tříd Věnuj mobil Najdi si svůj červený kontejner recyklační program Separuj, neseparuj se! ukázka správné recyklace pro 1.stupeň Projekt Multipolis 25

26 15.2 Akce konané školou pro žáky a veřejnost LVVK 5. a 7. ročníků Plavecký výcvik 1.,2., 3. a 4. tříd Atletické závody pro děti ze školních družin v Chotěboři a okolí Cvičení v přírodě Dětský den pro žáky 1. stupně pořádaný žáky 5. tříd Besedy pro rodiče předškolních dětí na téma školní zralost Dny otevřených dveří ve školní družině Školka ve škole návštěva předškoláků Den otevřených dveří pro rodiče s dětmi Zápis do 1. tříd ( ) Den Země Kulturní vystoupení při vítání občánků Divadelní představení Paní Fantomasová v nastudování žáků 9.A,B MS v biatlonu školní zájezd Nové Město na Moravě LVVK žáků 5. ročníků se uskutečnil v termínu od 1.2. do a zúčastnilo se ho 31 žáků. LVVK žáků 7. tříd se uskutečnil v termínu od do a zúčastnilo se ho 43 žáků. Kurz dopravní výchovy pro žáky 4. tříd se uskutečnil v měsících březnu, dubnu a květnu Dobrovolné a dobročinné akce Škola dále podporuje africkou dívku a finančně přispívá na její vzdělávání. Děti naší školy se zúčastnily úklidu okolí města v rámci akce Kraje Vysočina Čistá Vysočina. Žáci školy se aktivně zapojili do sbírky na podporu aktivit sdružení Benediktus Výchova ve školní družině Provoz školní družiny probíhal na dvou pracovištích (budova školy a budova ŠD Kosmonautů 262) od 6.30 do hod. 26

Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod 1. Základní informace o škole... 3 1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy... 3 1.2 Celková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod Výroční zpráva 2013 2014 Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod Obsah: 1. Základní informace o škole... 3 1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy... 3 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více