Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

2 Obsah: 1. Základní informace o škole Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy Celková charakteristika školy Školská rada Vzdělávací činnost Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled pracovníků školy Seznam pedagogických pracovníků, jejich aprobace a délka praxe Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis do prvních tříd na šk. rok Výsledky přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání ped. pracovníků Výsledky inspekční činnosti prováděné ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované z cizích zdrojů Projekt Využití ICT pro mimoškolní vzdělávání Projekt Možnosti pro každého Projekt "Centrum sportu" Hospodaření školy za rok Celková charakteristika hospodaření organizace Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Hodnocení školního roku ve vztahu k ročnímu plánu práce a dlouhodobé koncepci školy Oblast výuky Výuka Soutěže Exkurze, projekty, akce Výuka cizích jazyků Výuka informatiky Oblast výchovy Environmentální výchova Akce konané školou pro žáky a veřejnost Dobrovolné a dobročinné akce Výchova ve školní družině Závěr

3 1. Základní informace o škole 1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy Název právnické osoby : Základní škola Chotěboř, Smetanova 745 okres Havlíčkův Brod Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Sídlo právnické osoby: Smetanova 745, Chotěboř Ředitel školy: Ing. Milan Janda Zřizovatel: Město Chotěboř Telefonní číslo: Internetová adresa: Školská rada předseda: Ing. Miroslav Čermák 1.2 Celková charakteristika školy Základní škola má 9 ročníků. Ve školním roce měla 23 tříd, 14 tříd 1. stupně, 9 tříd 2. stupně a 5 oddělení školní družiny. Školu navštěvovalo celkem 498 dětí (269 chlapců, 229 dívek), z toho jeden integrovaný žák s tělesným postižením. 1. stupeň navštěvovalo celkem 296 dětí (160 chlapců, 136 dívek), 2. stupeň celkem 202 dětí (109 chlapců, 93 dívek). Ve školní družině trávilo volný čas 153 dětí. Na škole působilo v tomto školním roce zaměstnanců a ve školní družině 5 vychovatelek. 32 učitelů, 9 provozních Výuka probíhala ve 33 učebnách (z toho 5 odborných). Sedm učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Od roku 2010 jsou ve škole k dispozici dvě počítačové učebny, odborná jazyková učebna s ozvučením, interaktivní tabulí a 16 noteboky pro žáky. Podařilo se nám také zakoupit nové PC do staré počítačové učebny. Od září 2011 je v provozu nová učebna chemie a fyziky. Ve 3

4 školním roce proběhla rekonstrukce šaten a tělocvičny. Letos jsme uskutečnili rekonstrukci herny a síně(auly). Škola byla zařazená do sítě škol 11. ledna 1996 zakládací listinou Města Chotěboř. Od se stala škola organizační složkou MěÚ v Chotěboři se zřizovací listinou vydanou dne Od je škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod. Organizace je vedena u Českého statistického úřadu v Hradec Králové pod identifikačním číslem (IČO): Součástí organizace je školní družina Základní školy Chotěboř, Kosmonautů Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Chotěboř. V tomto školním roce pracuje ve složení: Předseda p. Miroslav Čermák členové p. Hana Šimonová p. Helena Golubeva p. Lenka Smutná p. Ivana Andresová p. Lenka Králová Z činnosti školské rady ve školním roce 2012/2013 Vyjadřovala se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho realizaci Projednávala další strategii rozvoje školy Schválila výroční zprávu o činnosti školy Schválila doplnění školního řádu Projednala s ředitelem školy návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjádřila se k rozboru hospodaření Projednala vyjádření zřizovatele ke stavu sportovišť Projednala stížnost rodičů na způsob potrestání jejich syna 4

5 2. Vzdělávací činnost 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle ŠVP ZŠ Chotěboř, Smetanova 745. Učební plán pro 1. stupeň Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Celkem předměty Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura (12) Český jazyk a literatura(35) Cizí jazyk (9) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce (5) Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace

6 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její apl. Matematika Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Občanská a osobnostní výchova Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Člověk a zdraví Informatika Dějepis Občanská a osobnostní výchova Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis ,5 7, ,5 5,5 Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a zdraví Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 3 Tělesná Tělesná výchova a výchova a péče o péče o zdraví zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelný předmět Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

7 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ZŠ ŠD v pracovním poměru 32 5 na dohody /OON/ 0 0 ve smlouvě o dílo 0 0 Ostatní pracovníci ZŠ ŠD v pracovním poměru 9 0 na dohody /OON/ Seznam pedagogických pracovníků funkce třídnictví Mgr. Andresová Ivana učitel 1.st. 2.A Mgr. Bačkovská Marie učitel 1.st. 2.B Mgr. Čermáková Michaela učitel 2.st. Mgr, Češíková Sylva učitel 1.st. 1.A Mgr. Fárková Irena učitel 2.st. 8.A Mgr. Fialová Dagmar učitel 1.st. 5.A Mgr, Havelková Hana učitel 2.st. Mgr. Havlíčková Tereza učitel 2.st. Mgr. Hovorková Hana učitel 1.st. 4.A Mgr, Hradecká Dagmar zást. řed. Ing. Janda Milan ředitel Mgr. Juřičková Růžičková Olga učitel 2.st. Mgr. Kadlecová Renata učitel 2.st. 6.A Mgr, Karlíková Marcela učitel 1.st. 4.B Mgr. Konfršt Zdeněk učitel 2.st. Mgr. Kořínková Ivana učitel 1.st. 2.C Mgr, Krupičková Jana učitel 2.st. 8.B 7

8 Mgr. Míčová Zdeňka učitel 2.st. 9.B Mgr. Myšková Vendula učitel 1.st. 1.C Mgr. Petrusová Ladislava učitel 2.st. Ing., Mgr. Pojmanová Ivana učitel 2.st. 7.A Mgr. Rykr Karel učitel 1.st. Mgr. Skřivanová Jana učitel 1.st. 3.B Mgr. Smutná Lenka učitel 2.st. 6.B RNDr. Sodomková Eva učitel 2.st. 7.C Mgr. Stehnová Marcela učitel 1.st. 3.A Mgr. Stollinová Adéla učitel 1.st. 1.B Mgr. Svobodová Gabriela učitel 2.st. Šedý Radek učitel 2.st. Mgr. Štindlová Jitka učitel 1.st. 4.C Mgr. Tringlová Olga učitel 1.st. 5.B Mgr. Uchytilová Iva učitel 2.st. Mgr. Voborníková Eva učitel 2.st. 7.B Mgr. Vodrážková Monika učitel 2.st. 9.B Mgr. Wasserbauerová Jana učitel 1.st. 2.D Hospodková Dana Josková Marcela Smejkalová Dita Veselá Jaroslava Zachariášová Miloslava vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis do prvních tříd na šk. rok proběhl 25. ledna Zapsáno celkem 73 Odklad 7 Nastoupí 66 8

9 4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy Osmileté gymnázium 12 Gymnázium 8 Střední odborné školy 30 Střední odborná učiliště Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Chování: uspokojivé 0 Prospěch: neuspokojivé 0 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin

10 2. stupeň Chování: uspokojivé 2 neuspokojivé 0 Prospěch: 0 Prospělo s vyznamenáním 44 Prospělo 157 Neprospělo 1 Opakuje ročník 0 Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 0 6. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vytvořen Minimální preventivní program, jehož cílem je mimo orientace v problematice sociálně patologických jevů a ochrany zdraví také trávení volného času žáků a zvládnutí základních sociálních dovedností. Primární prevence na 1. stupni je v kompetenci třídních učitelek, na 2. stupni metodičky prevence. K naplňování programu přispívají adaptační pobyty a nabídka volnočasových aktivit. Strategie prevence sociálně patologických jevů u mládeže vychází z aktuálně zjišťovaných případů zneužívání návykových látek a z toho vycházejících preventivních opatření. Realizace minimálního preventivního programu probíhala v těchto hlavních směrech: - začlenění nejdůležitějších bodů programu do výuky předmětů, primární prevence (prezentace a předávání názorných pomůcek a propagačního materiálu mládeži, zajištění besed s příslušnými odborníky, průběžné sledování žáků, předávání informací rodičům a příslušným institucím), - mimoškolní činnost. 10

11 Působení na žáky v této oblasti umocňuje fakt, že škola je nekuřáckým pracovištěm. Na škole proběhl preventivní program v 6. a 9. třídách. Program vedli lektoři Centra primární prevence Spektrum ze Žďáru nad Sázavou. Program primární prevence byl na téma Umět (se) rozhodnout pro 6. třídy a Láska (ne)bezpečně pro 9. třídy. V devátých třídách proběhla přednáška p. Řeháka na téma AIDS. Cíle v oblasti prevence rizikových projevů chování dané minimálním preventivním plánem byly v uplynulém školním roce splněny a ve škole se nevyskytly v dané oblasti žádné závažnější problémy. 7. Další vzdělávání ped. pracovníků Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizaci Základní škola Chotěboř, Smetanova vyplývá z priorit v oblastí DVPP, definovaných jako vládní priority, z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby zajistit optimální personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu školy. Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání managementu školy, škola v souvislostech práva, rámcové vzdělávací programy, projekty a granty, vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační technologie a vzdělávání v dalších oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů v jejich specializaci. Učitelé zapojení do projektu Možnosti pro každého byli proškoleni na téma čtenářská a informační gramotnost, tvořivá škola-činnostní učení. Celý pedagogický sbor byl proškolen na téma Čtenářská gramotnost napříč všemi předměty. Jelikož využíváme učební pomůcky od Výukových programů, absolvovali učitelé 1.stupně seminář na téma čtenářská gramotnost, práce s didaktickými pomůckami a výuka vyjmenovaných slov. Někteří učitelé Aj se účastnili školení Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností, Efektivní plánování a příprava hodin. Učitelé 1.stupně: Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Hra na drumbeny, Smartboard, Comeniascript, Pokusy a experimenty v přírodovědě, Výuka matematiky Fraus Učitelka logopedie absolvovala Logopedický kurz (týden). Učitelky vedoucí kroužky keramiky navštívily Letní keramický kurz v Praze, Keramický víkend točení na kruhu, Keramický seminář v Jihlavě. Metodik primární prevence se účastnil těchto seminářů: Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Rizikové chování dětí a mládeže, Evropský preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged. 11

12 Metodik environmentální výchovy se zúčastnil Školení k metodické pomůcce Multipolis a dále se účastnil Ekologické konference Evvoluce: průřezová témata. Učitelka zeměpisu navštívila seminář Dnešní energetický svět. 8. Výsledky inspekční činnosti prováděné ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti rodičů na způsob řešení přestupku jejich syna. Šetřením bylo zjištěno, že stížnost byla nedůvodná a škola postupovala správně. 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 11. Projekty realizované z cizích zdrojů 11.1 Projekt Využití ICT pro mimoškolní vzdělávání. 12

13 Obsahem projektu bylo rozšíření výuky o nepovinné kroužky anglické konverzace a druhého cizího jazyku, základy administrativy, digitální fotografie a videa, výchova k evropanství, vybrané historické jevy 19. a 20. století v Aj. K byl tento projekt ukončen. Ve školním roce v souvislosti s tímto projektem v rámci udržitelnosti probíhalo na škole několik aktivit navazujících např. kroužky anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, základy administrativy, výchovy k evropanství aj Projekt Možnosti pro každého Od 1. října 2010 se na naší škole rozběhl druhý projekt Možnosti pro každého, který je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavní přínos tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem tohoto projektu na naší škole je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogů, ročními jazykovými kurzy pro učitele cizích jazyků, jazykovými kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky v čtenářské a informační gramotnosti, ve výuce cizích jazyků a v rozvoji přírodovědné gramotnosti bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin. Zaměříme se hlavně na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Součástí projektu je nákup ICT techniky pro pedagogy zapojené do projektu, vybavení nové jazykové učebny na nejvyšší úrovni, vybavení dalších tříd interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítači. Snížení výskytu rizikového chování u žáků naší školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání je v projektu podpořeno zapojením školního psychologa a zavedením programu primární prevence. Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Předpokládaná doba trvání projektu je 30 měsíců. Ukončen byl Projekt Centrum sportu V školním roce se podařilo získat finanční prostředky z Asociace školních sportovních klubů na podporu sportování našich žáků. Díky tomuto projektu na škole poběží po dobu tří let tyto kroužky: orientační běh, atletika, gymnastika, basketbal, volejbal, sálová kopaná, florbal, taneční kroužky, míčové hry, běžecké lyžování. Celková dotace je ,- Kč /rok Předpokládaná doba trvání projektu je tři roky. 13

14 V letošním roce jsme pořídili gymnastický koberec, kompresor, hodinky, fotbalové dresy, štulpny, stan, florbalové hokejky a rukavice, florbalové masky, míče, rozlišovací dresy, bloky, tretry. 12. Hospodaření školy za rok 2012 Tato kapitola Výroční zprávy o činnosti Základní školy Chotěboř, Smetanova za školní rok 2012/2013 je na rozdíl od předcházejících kapitol zpracovávána v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005sb., za období předcházejícího kalendářního roku Celková charakteristika hospodaření organizace Příspěvková organizace Základní škola Chotěboř, Smetanova je samostatným právním subjektem s vlastním rozpočtem a hospodařením. Přímé vzdělávací náklady zajišťuje prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina stát, v oblasti zajištění provozu školy je škola finančně zcela závislá na dotacích od zřizovatele Město Chotěboř. Z tohoto důvodu je zřizovatel pravidelně informován o čerpání rozpočtu a jsou konzultovány zamýšlené investice. Hlavní činnost Kč Celkem Náklady celkem , ,02 z toho: - mzdy , ,- - ostatní osobní náklady , ,- - pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb , ,- - náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby , ,- - ostatní provozní náklady , ,02 Výnosy celkem , ,34 v tom: - dotace , ,88 - zúčtování fondů , ,- - ostatní výnosy , ,46 Hospodářský výsledek , ,32 Kč 14

15 Zúčtování dotací za rok 2012 Poskytnuto Použito Vratka dotace Komu vráceno Kč Kč Kč Poskytnutá dotace , ,56 z toho: 1. přímé výdaje: , ,- a/ platy , ,- b/ ostatní osobní náklady , ,- c/ ostatní (pojistné + fond kulturních a sociálních potřeb + ONIV) , ,- 2. další dotace celkem , , ,32 FO + RF Tvorba a užití peněžních fondů Stav Stav Tvorba Použití k k Kč Kč Kč Kč Fond odměn , , , ,- Fond kulturních a sociálních potřeb , , , ,03 Rezervní fond , , , ,66 Investiční fond Celkem , , , , Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání patří především: Název instituce, sdružení Forma spolupráce Sdružení rodičů při ZŠ Městský úřad Chotěboř Školská rada Spolupráce při tvorbě vizí a ročních plánů Finanční zajištění provozu školy Spolupráce je uvedena v části 1.2 této zprávy 15

16 Krajský úřad kraje Vysočina PPP v Havlíčkově Brodě Policie ČR Městská policie Úřad práce Havlíčkův Brod Městská knihovna v Chotěboři Vysočina Education Benediktus MŠ a SPC Jihlava Metodologie čerpání státního rozpočtu Spolupráce při monitoringu vývojových vad a následné péče Spolupráce při řešení výskytu sociálně patologických jevů Preventivní akce pro žáky Informativní akce pro žáky školy, besedy Besedy pro žáky školy Spolupráce pro zajištění DVPP pro ped. pracovníky Spolupráce a podpora činnosti charitativního sdružení Spolupráce při péči o děti s autismem 14. Hodnocení školního roku ve vztahu k ročnímu plánu práce a dlouhodobé koncepci školy 14.1 Oblast výuky Výuka V tomto školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Cíle výuky byly zaměřeny především na naplňování klíčových kompetencí tak, jak je stanoveno RVP. Výuka byla zaměřena hlavně na získání vědomostí v českém jazyce, matematice, přírodovědných, společenskovědních předmětech a tělesné výchově v souvislosti s vytvářením a rozvíjením klíčových kompetencí a rozvíjením talentu nadaných dětí a vytvářením učebních podmínek pro děti s vývojovými poruchami učení. Úroveň získaných vědomostí byla prověřována prostřednictvím testů SCIO v 6.,7.,8. a 9. ročníku (vnější evaluace). Na základě hodnocení výsledků žáků vytvořila společnost SCIO komplexní hodnocení práce školy. Společností SCIO byl udělen naší škole Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti. Žáci pátých a devátých ročníků byli zapojeni do celostátního testování z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 16

17 Do programu cvičení v přírodě, které proběhlo ve všech ročnících, bylo zařazeno téma Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Ve škole proběhla řada soutěží k posílení zájmu dětí a motivace k výuce Soutěže 1. stupeň Pythagoriáda 4. a 5. tříd Sportovní soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů 5.tříd krajské kolo Pódiové skladby Recitační soutěž Fotbalový turnaj McDonald s Florbalový turnaj Turnaj ve vybíjené 4. a 5. třídy Soutěž o nejlepšího atleta 5.A,B Netradiční víceboj 5.třídy Dny orientace OB 4.C, 5.A,B Atletická olympiáda 5.A,B Košík plný rozumu krajské kolo 2. stupeň Pythagoriáda 17

18 Matematický klokan Soutěž ve finanční gramotnosti Přírodovědný klokan Olympiáda z českého jazyka Soutěž ve čtení v německém jazyce Soutěž Poznej Vysočinu Právo pro každého krajské kolo Košík plný rozumu krajské kolo Dějepisná olympiáda Soutěž Podnikatelský záměr Soutěž v psaní na klávesnici PC talentovka Havlíčkův Brod Tykvový závod Přebor školy ve skoku vysokém děvčat a chlapců LVVK 7. třídy Pódiové skladby Okresní kolo v přespolním běhu Krajské kolo v přespolním běhu Coca Cola cup fotbalový turnaj Vánoční víceboj kroužek atletiky Vánoční turnaj basketbal Turnaj kroužku basketbalu 18

19 Novoroční běh Okresní kolo v basketbalu 6.-9.tříd Běh parkem Budoucnost Pohár rozhlasu okresní kolo 6.-9.tříd Atletické závody O pohár starosty obce Bezděkova Pohár rozhlasu krajské kolo Okrskové kolo ve florbalu 6.-9.tříd Dny orientace v přírodě OB také pro rodiče a veřejnost Přebor škol v OB okresní kolo Přebor škol v OB krajské kolo Republikové finále v OB Planá nad Lužnicí Okresní kolo ve volejbale dívky 8.-9.tříd Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Atletické závody běh Chotěbořskem Atletický čtyřboj Soutěž tříd Věnuj mobil Exkurze, projekty, akce Celoškolní akcí, trvající celý školní rok, je sběr papíru a hliníku. Další celoškolní akcí byl sběr víček od pet lahví. Byla to akce v rámci programu Pomozte dětem a organizovali ji Fantazáci pod názvem Stavba velikonoční kraslice. Celý první stupeň se účastnil ukázky výcviku služebních psů 19

20 Policie ČR, podobný program absolvovali i žáci 8.a9.tříd. První stupeň navštívil výstavu drobného hospodářského zvířectva včetně výcviku králíků. Druhé až osmé třídy se účastnily výcviku dravců. Žáci naší školy se aktivně zapojili do kulturního programu při rozsvícení Vánočního stromu a podobné vystoupení předvedli pro důchodce v rámci vánoční besídky. Žáci devátých tříd připravili Mikulášskou besídku pro děti z prvního stupně. Děti z pátých tříd připravily pro své mladší spolužáky Dětský den. Žáci šestých ročníků absolvovali týdenní adaptační pobyt v ekologickém centru Chaloupky. 1. ročník Návštěva městské knihovny pasování na čtenáře Chotěbořské divadlení Vodníkův sen 1.A,B,C Spaní ve škole Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Filmové předvánoční představení Rebelka Jak správně čistit zuby Čisté zoubky DM Divadelní představení Vodnická pohádka Faber Výtvarná dílna výrobky z vosku 1.A Ekoprogram Mravenci Horní Krupá Návštěva ekocentra v Horní Krupé - Ptáci na krmítku Divadelní představení - divadlo Úsměv p. Frištenské dopravní tématika Čarodějnický den Bezpečně po městě Besip Projektový týden Indiáni (seznámení s prostředím školy) 2. ročník Chotěbořské divadlení Perníkový dědek 2.B,D Chotěbořské divadlení Vodníkův sen 2.A,C Výstava drobného hospodářského zvířectva Bezpečnost na silnici, přechodech a chodnících BESIP Keramická dílna s rodiči 2.A Autorské čtení městská knihovna 2.A Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Divadlo Včelí medvídci Divadelní představení Vodnická pohádka - Faber Kino Kůzle Ekoprogram Nesu, nesu Moránu Horní Krupá 2.C Výtvarná dílna výrobky z vosku 2.A 20

21 Ekoprogram Ferda Mravenec a jeho kamarádi 2.B,D Kino Šípková Růženka Školní výlet - Babiččina zahrádka Spaní ve škole Návštěva Ekocentra v Horní Krupé Jak chutná vánoční kuba 3. ročník Spaní ve škole Chotěbořské divadlení Dlouhý, Široký a Bystrozraký Výstava drobného hospodářského zvířectva Návštěva farmy ve Střížově Autorské čtení městská knihovna Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Ekoprogram Horní Krupá Filmové předvánoční představení Rebelka Divadelní představení Vodnická pohádka - Faber Nebezpečí číhá všude Besip Beseda v knihovně p. Braunová 3.A Ransko bledule Prevence úrazů a první pomoc Besip Návštěva výtvarné galerie H.B. 3.A Školní výlet Pelhřimov Plavecký výcvik Akce Čistá Vysočina 4. ročník Spaní ve škole Údolí Doubravy Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 4.B Autorské čtení městská knihovna 4.A,C Ekoprogram Najdi si svůj červený kontejner Exkurze Hlinsko 4.B Filmové předvánoční představení Rebelka Divadelní představení Slované Faber Beseda v knihovně p. Braunová Akce Čistá Vysočina - 4.C Školní výlet Šiklův mlýn Kurz dopravní výchovy 21

22 Plavecký výcvik 5. ročník Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 5.A Exkurze Hlinsko Divadelní představení Slované - Faber Beseda v knihovně p. Braunová Exkurze Praha planetárium Dětský den pro žáky prvního stupně 2. stupeň Český jazyk Paní Fantomasová divadlo v nastudování žáků 9.tříd Exkurze Havlíčkova Borová, Lipnice Výstava o Bibli knihovna Chotěboř 6.B Divadelní představení Sen noci svatojánské - Prdubice Divadelní představení studentů gymnázia Mrzák Inishmanský a Světáci Soutěž v psaní na klávesnici na Obchodní akademii Divadelní představení ND Praha Sluha dvou pánů Návštěva 9. tříd na OA Chotěboř Návštěva 8. tříd na SPŠS Havlíčkův Brod Filmové předvánoční představení Sněhurka a lovec Vánoční dílny Divadelní představení Slované Faber Exkurze Ratibořice Občanská výchova Návštěva Úřadu práce Havlíčkův Brod Přednáška MUDr. Radima Uzla 8.a9.třídy Ukázka práce Policie služební psi Besip První pomoc záchranná služba První pomoc SZŠ Spaní ve škole 9.B Sex, aids a vztahy - Řehák 22

23 Dějepis Holokaust přednáška Exkurze do Kutné Hory Exkurze Praha Vítkov, Vojenské muzeum Exkurze Osvětim Přírodopis + ekologická výchova Týdenní pobyt 6. ročníků v ekologickém centru Chaloupky Kurz první pomoci Den Země třídíme s Ekokomem Sběr hliníku soutěž tříd Přírodovědná exkurze Libice nad Doubravou - 7.roč Recyklohraní třídění elektroodpadu, plnění aktuálních úkolů Přírodovědná exkurze Doubravka 6.roč. Německý jazyk Návštěva divadelního představení v němčině Pardubice Výtvarná výchova Chemie Vánoční výstava Muzeum Chotěboř Výstava Městská knihovna v Chotěboři Exkurze JE Dukovany Finanční gramotnost Projekt Podpora rozvoje kompetencí a podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ Výuka cizích jazyků Ve školním roce jsme vyučovali anglický, německý a ruský jazyk. 23

24 Anglický jazyk je vyučován podle ŠVP od 1. ročníku. V 7. ročníku si žáci vybírají druhý povinný cizí jazyk a to německý jazyk a ruský jazyk. Pro děti s SVP nabízíme předmět cvičení z českého jazyka. Od ledna 2012 byla vyučována angličtina pro děti z MŠ jako zájmový kroužek. Škola uspořádala poznávací zájezd do Velké Británie a exkurzi do Osvětimi Výuka informatiky Škola má od ledna 2010 k dispozici dvě počítačové učebny s 38 počítači. Počítače jsou napojeny na internet, který měly děti k dispozici o velké přestávce a v hodinách informatiky, popř. i v jiných předmětech, především k vyhledávání informací k výuce. Předmět informatika je vyučován v 5., 6. a 7. ročníku jako povinný předmět. Škola se účastnila ve školním roce několika kulturních akcí. Kulturní akce byly zaměřeny především na dramatickou výchovu, hudební výchovu, tradice, ochranu před návykovými látkami apod. 15. Oblast výchovy Výchova žáků je zaměřena dle koncepce školy především na pěstování dobrých mezilidských vztahů a na rozvoj individuality každého jednotlivce. Žáci 6. tříd se zúčastnili adaptačního pobytu, aby se lépe poznali i se spolužáky, kteří přišli do naší školy z vesnických škol. Škola uspořádala pro žáky 9. tříd besedu na téma Právní zodpovědnost. Jako součást protidrogové prevence nabízíme žákům řadu zájmových kroužků k hodnotnějšímu využití volného času. Ve školním roce pracovaly na škole tyto zájmové kroužky: Anglický jazyk Keramika 2 skupiny Taneční kroužek 24

25 Hry a dramatika Kroužek dyslektiků Orientační běh Florbal Volejbal Atletika Také letos proběhly ve všech osmých třídách kurzy první pomoci. Školení prováděli pracovníci Červeného kříže z Havlíčkova Brodu a praktickou část školili pracovníci záchranné služby v Chotěboři Environmentální výchova Environmentální výchovu uskutečňujeme dle programu environmentálního vzdělávání a výchovy. Na škole pracuje koordinátor environmentální výchovy. Škola uspořádala v rámci ekologické výchovy pro žáky řadu akcí: Již osmým rokem třídíme ve škole odpad (papír, plast, baterie, elektro) Celoškolní soutěž ve sběru hliníku, papíru Třídenní výukové programy v ekologickém centru Chaloupky Jednodenní výukové programy v ekologickém centru Horní Krupá Den Země třídíme s Ekokomem Recyklohraní projekt třídění elektroodpadu a baterií Podzimní úklid v údolí Doubravy Akce Čistá Vysočina Sběr víček od PET lahví stavba velikonoční kraslice Školní kontejner pro sběr šatstva a obuvi Sběr šatstva pro Charitu Brno Soutěž tříd Věnuj mobil Najdi si svůj červený kontejner recyklační program Separuj, neseparuj se! ukázka správné recyklace pro 1.stupeň Projekt Multipolis 25

26 15.2 Akce konané školou pro žáky a veřejnost LVVK 5. a 7. ročníků Plavecký výcvik 1.,2., 3. a 4. tříd Atletické závody pro děti ze školních družin v Chotěboři a okolí Cvičení v přírodě Dětský den pro žáky 1. stupně pořádaný žáky 5. tříd Besedy pro rodiče předškolních dětí na téma školní zralost Dny otevřených dveří ve školní družině Školka ve škole návštěva předškoláků Den otevřených dveří pro rodiče s dětmi Zápis do 1. tříd ( ) Den Země Kulturní vystoupení při vítání občánků Divadelní představení Paní Fantomasová v nastudování žáků 9.A,B MS v biatlonu školní zájezd Nové Město na Moravě LVVK žáků 5. ročníků se uskutečnil v termínu od 1.2. do a zúčastnilo se ho 31 žáků. LVVK žáků 7. tříd se uskutečnil v termínu od do a zúčastnilo se ho 43 žáků. Kurz dopravní výchovy pro žáky 4. tříd se uskutečnil v měsících březnu, dubnu a květnu Dobrovolné a dobročinné akce Škola dále podporuje africkou dívku a finančně přispívá na její vzdělávání. Děti naší školy se zúčastnily úklidu okolí města v rámci akce Kraje Vysočina Čistá Vysočina. Žáci školy se aktivně zapojili do sbírky na podporu aktivit sdružení Benediktus Výchova ve školní družině Provoz školní družiny probíhal na dvou pracovištích (budova školy a budova ŠD Kosmonautů 262) od 6.30 do hod. 26

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 2013 Projednáno: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Poradou pedagogických pracovníků: 1. 10. 2013 Schváleno: Radou školy dne: 14. 10. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více