Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda. Detmar Doering

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda. Detmar Doering"

Transkript

1 Doslov Nedoceněné dědictví Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda Detmar Doering Ludwig Erhard je š astnou náhodou německých dějin. Byl pravým mužem na pravém místě a v pravý čas, když v roce 1949 měnovou reformou zavedl hospodářskou politiku, jež válkou a nacionálně-socialistickou nadvládou zruinovanému Německu (alespoň Západnímu) umožnila hospodářský růst, který nemá obdoby. Sousloví, které je s ním nejčastěji spojováno, je hospodářský zázrak. Erhardovi samotnému se ale vůbec nelíbilo. Pokud tento pojem odmítám, tak proto, že se v Německu neodehrál žádný zázrak, ale uskutečnila se hospodářská politika založená na principech svobody, řekl v roce 1958 ve své přednášce. Že je Ludwig Erhard dodnes označován za otce hospodářského zázraku, není ani v nejmenším znevažováním jeho díla. Je a musí to být považováno za kompliment. Ludwig Erhard patří bezpochyby k oněm velkým státníkům z období založení Spolkové republiky Německo, na které se rádi a všude odvoláváme. Na to, co nazýváme jeho velkým dědictvím, se ovšem navazuje pouze zřídka. Moudrost Ludwiga Erharda bychom v dnešní německé hospodářské a sociální politice marně hledali. 29

2 Oppenheimerův žák Ludwig Erhard se narodil 4. února 1897 v jihoněmeckém Fürthu. Jeho učitelem, u kterého v roce 1925 promoval, nebyl nikdo jiný než velký ekonom a sociolog Franz Oppenheimer. V některých Erhardových biografiích jako například v knize Volkera Hentschela Ludwig Erhard: život politika je Oppenheimerův vliv na Erharda a teorii sociálně-tržního hospodářství považován za velmi malý. To by se Oppenheimerovi sotva líbilo. Od něj totiž pochází stěžejní myšlenka Erhardových pozdějších hospodářsko-politických principů, a sice, že svobodná konkurence jako základní prvek spravedlivého hospodářského pořádku není realizována sama od sebe a ani tak nevznikne. Vytvořit ji je úkolem politiky. Byl to pokus navzájem sjednotit liberální (a ke státu kritické) krédo se sociálně-politickými cíli. Ekonomie, které se naučil u Oppenheimera, měla i nadále předurčovat Erhardův život. V roce 1929 začíná pracovat v Institutu pro sledování hospodářství (Institut für Wirtschaftsbeobachtung) v Norimberku. V roce 1942 se, rovněž v Norimberku, stává ředitelem Institutu pro výzkum průmyslu (Institut für Industrieforschung). Zde vyvíjí koncepty o přechodu válečného (plánovaného) hospodářství do civilních kolejí. Přemýšlení o poválečné době se stalo pro mnoho liberálních ekonomů prostředkem pro relativně bezpečné šíření myšlenek, které byly s nacionálním socialismem neslučitelné říkalo se tomu maskovaná opozice. Přestože stál Erhard proti nacionálnímu socialismu a stýkal se i s vůdčími osobnostmi odporu (např. Carlem- Friedrichem Gördelerem, pro kterého v roce 1944 dokonce napsal hospodářsko-politický dossier), bylo by přehnané Erharda označovat za bojovníka proti režimu. Cesta k měnové reformě A přece: skutečnost, že se prokazatelně distancoval od Hitlerova režimu, jej předurčila k práci na obnově země po vítězství Spojenců. Ti dokázali Erhardovu práci ocenit. Od května

3 působil jako poradce amerických okupačních sil v hospodářských otázkách. V letech určoval dokonce hospodářsko-politický osud Bavorska. Také jeho akademická kariéra postoupila. V Mnichově se stává honorárním profesorem. V roce 1948 je konečně povolán na místo, na kterém uskutečnil to, co jeho jméno nejvíce proslavilo: stává se ředitelem hospodářské správy britské a americké zóny. V hospodářské radě se musí vypořádat se silnými politickými silami, které chtějí vést obnovu hospodářství pomocí plánování, tj. socialistickým způsobem. Dokonce i občanské síly, jako např. nově zformovaná CDU, byly virem socialismu napadeny; oporu nachází Erhard pouze u liberální FDP. Přesto se mu daří nalézt dostatečnou podporu především proto, že v zásadě souhlasí s míněním amerických okupačních sil. 20. června 1948 tak Erhard může konečně vyhlásit měnovou reformu, která prostřednictvím Deutsche Mark s sebou přináší měnovou stabilitu. Brzy poté je ukončena kontrola cen a mezd; hospodářství začíná nabírat dech. Přesto Erhard musí v listopadu 1948 podstoupit hlasování o vyslovení nedůvěry v hospodářské radě, které ovšem bylo, i když velmi těsně (52:42), zamítnuto. V rozhlasovém projevu, den poté, se obhajuje proti skeptikům, kteří míní, že tržní hospodářství je doprovázeno takovými zly, že pouze prostředky plánovaného hospodářství mohou proti nim pomoci: Proti nešvarům tržního hospodářství se musí bojovat tržněhospodářskými prostředky. Politické zrození nepolitika S rokem 1949 zavítala do politického života (Západního) Německa normalita. Vojenský režim Spojenců byl nahrazen demokratickými institucemi nově založené Spolkové republiky. Erhard získává přestože ještě není členem strany na kandidátce CDU křeslo ve spolkovém sněmu. Stává se ministrem hospodářství v Adenauerově kabinetu. Někteří pozorovatelé jsou překvapeni, že nevstoupil do politiky na listině FDP. Proslýchá se, že to byli politici FDP a sám spolkový prezident Theodor Heuss, kteří to Erhardovi (vlastně ke škodě své strany) poradili. 31

4 V malé občanské straně přesvědčené o tržním hospodářství by byl méně užitečný než v polosocialistické velké občanské straně, kterou bylo ještě třeba přesvědčit. Tak se také stalo. V letech, kdy byl Erhard ministrem hospodářství, došlo k největšímu hospodářskému vzestupu Západního Německa. Na vrcholu popularity, roce 1957, se Erhard stává vicekancléřem. Erhard se stává nástupcem Adenauera, který v roce 1963 odstupuje ze svého úřadu pro rozepře s FDP. Přestože (nyní už jako člen CDU) v roce 1965 jako vrcholný představitel své strany dosáhne obrovského vítězství ve volbách, bude to spíše neš astné a krátké období kancléřství. Je to, jak v roce 1966 napsal o Erhardově rezignaci novinář Karl-Hermann Flach, hlásící se k FDP, tragický příběh dobromyslného, ale nepolitického člověka ve vysoké politické funkci. Erhardovi se nikdy nepodaří stranický aparát CDU ovládat a pro své záměry využívat tak dobře, jako se to dařilo Adenauerovi (nebo později Kohlovi). Intriky, namířené proti němu, zesílily s recesí, která začala na konci roku 1965, jež by na dnešní poměry byla považována za lehkou, ovšem podle Erhardových měřítek byla recesí hlubokou. Za první zvrat hospodářského zázraku bylo považováno zavedení zkrácené pracovní doby ve Volkswagenu. Přidaly se starosti s koaličním partnerem. CDU chtěla záplatovat díry ve státním rozpočtu vzniklé recesí velkorysým zvýšením daní, ale FDP se postavila proti. V říjnu roku 1966 se koalice rozpadla. Nová vláda vzešla z nové velké koalice sociálních demokratů a CDU. Nový ministr hospodářství, Karl Schiller z SPD, sledoval politiku, která se v mnoha směrech lišila od Erhardových představ. Stavěl především na globálním řízení" hospodářství prostřednictvím státu, které mělo oživit konjunkturu. Již v následujícím roce odstupuje Erhard z právě získaného místa spolkového předsedy CDU a politicky se stahuje čím dál více do ústraní. Do roku 1976 zůstává členem spolkového sněmu. Umírá 5. května 1977 v Bonnu. 32

5 Sociálně-tržní hospodářství" Ani zlovolní kritici nemohou popřít, že Erhardovo dílo mělo enormní vliv na dějiny spolkového Německa. Pozdější politické neúspěchy, jak soudí skeptik Flach v roce 1966, nemohly zpochybnit alespoň jednu jeho velkou zásluhu:...nikdo mu nemůže vzít a nevezme jeho velkou životní zásluhu na zrušení regulace 20. června 1948, která zahájila vzestup německého hospodářství z trosek nacistické říše. Ta, jako podstata jeho životního díla, zůstane živá." Lze souhlasit s tvrzením, že Erhardovo politické působení, především jeho krátké působení ve funkci kancléře, nebylo vždy úspěšné. Erhard ovšem nebyl ekonomickým expertem, který by ignoroval rámcové podmínky nebo je dokonce ve svých teoriích považoval za něco cizího. Téměř všechny západní průmyslové země trpí dnes tím, že politické procesy lze již stěží zvládnout. Následkem je nekontrolovaný růst zadluženosti a daňového zatížení, rostoucí byrokratizace a centralizace spolu s kritickým vývojem sociálních systémů, u nichž se ukazuje, že je budoucí generace nebudou moci zaplatit. Toto všechno jako důsledek parciálních ekonomických zájmů, které vládnou i v politice (nejen v ekonomice"), analyzuje velmi důkladně nová politická ekonomie (především škola veřejné volby, jak ji rozvinul americký nositel Nobelovy ceny James M. Buchanan). Nelze pochybovat o tom, že by Erhard tyto jmenované vady dnešního státu blahobytu nejenom hluboce odsoudil, nýbrž také, že již dříve pronikl politickými mechanismy, které k těmto nepravostem vedly. Abychom tomu porozuměli, je třeba mít na zřeteli Erhardovo základní chápání hospodářského pořádku, které bylo známo pod názvem sociálně-tržní hospodářství. Sotva nějaký pojem je v současných hospodářsko-politických diskusích nejen v Německu tolik zneužíván jako pojem sociálnětržní hospodářství. Každé sociálně-politické opatření, které zničí část trhu, je ospravedlňováno argumentem, že se teprve prostřednictvím něj uskutečňuje ono sociální, které tržní ho- 33

6 spodářství nemůže poskytnout. Když bylo např. v roce 1994 v Německu zavedeno pojištění pro případ bezmocnosti, které je přesto, že trvající krize stejně organizovaného důchodového systému slouží jako varovný příklad založeno na generační smlouvě, napadne odpovědný ministr své liberální kritiky argumentem, že jsou snad protivníci sociálně tržního hospodářství. Právě proto, že zde jednoznačně existují tržní alternativy, dozajista by použití tohoto termínu Erharda pobouřilo. Ukazuje se, že je dnes pojem sociálně-tržního hospodářství téměř synonymem pro pojem smíšeného hospodářství. V posledně zmíněném uspořádání stojí tržní hospodářství a sociální stát jako protiklady vedle sebe. Naproti tomu Erhard rozuměl pod sociálně-tržním hospodářstvím obojí jako celek. Sociální aspekt by tak měl být dosažen zejména záměrnou podporou konkurence a pomocí prostředků tržního hospodářství. Nikoliv bez souvislosti jednoho a druhého, nýbrž souladem jednolité hospodářské a sociální politiky. Nedorozumění ohledně obsahu pojmu sociálně-tržní hospodářství po Erhardově odchodu má mnoho důvodů. Za prvé: Erhard označoval a z důvodu prodejní taktiky zpočátku zajisté správně koncept sociálně-tržního hospodářství jako střední cestu mezi neomezeným tržním (manchesterským) liberalismem 19. století a totalitním plánovaným hospodářstvím. Neblahým způsobem tak byla přeceněna často uměle vytvářená propast mezi Erhardovými myšlenkami a klasickou liberální tradicí. Povrchním interpretům, kteří přehlížejí, že Erhard vždy mluvil o svobodném tržním hospodářství, umožňuje tato skutečnost chápat tento pojem jako antitezi ke každému reformnímu kroku v tržním hospodářství. Základní Erhardovu myšlenku, totiž že soutěž a konkurence jsou víc než čistým hospodářským principem, nýbrž jak uvedl Erhard v roce 1955 jsou ekonomickým základem pro existenci demokratického státu, v němž je nedotknutelnou hodnotou lidská svoboda přitom předvídali již 34

7 manchesterští liberálové. Frédéric Bastiat 5, pravděpodobně nejradikálnější představitel manchesterské školy může posloužit za příklad, když v roce 1850 říká: Konkurence, kterou můžeme zcela příhodně nazvat svoboda je navzdory útokům, kterým je denně vystavena, skutečným demokratickým zákonem. Za druhé: Pojem sociální, který Erhard většinou více či méně důsledně používá, není patrně v této formě v politice ve své úplnosti sdělitelný, protože náleží k (dávno zapomenuté?) tradici raného liberalismu. Raný liberalismus, v němž Edmund Burke definuje sociální svobodu jako rovnost práv (equality of restraint), vidí v sociálním protiklad k vládě partikulárních zájmů v politice v politice ve prospěch celku a nikoliv jen ve prospěch zájmových skupin. Tak to vidí i Erhard. Později se vzestupem velkých socialistických hnutí v polovině 19. století ale získal tento pojem zcela jiný význam. Do centra zájmu se namísto formální rovnosti práv dostalo politické splnění materiálních partikulárních zájmů lidí, kteří sami sebe chápou jako neprivilegované. V kontextu státoprávně-tržního hospodářského uspořádání je takový význam pojmu sociální cizím tělesem. Liberální nositel Nobelovy ceny Friedrich August von Hayek je dokonce ve světle této moderní a zkreslené interpretace pojmu sociální toho názoru, že by se obecně neměl nadále používat, protože jako přívěsek mění vznešené pojmy tržní hospodářství a spravedlnost v jakési floskule. Konkurence jako politický úkol Disputace o slově sociální na věci nic nemění. Erhardovským politikům nejde o tržní hospodářství plus stát blahobytu, jak tomu patrně věří ti sociální politikové, kteří se na Erharda odvolávají. Naopak: Erhard chápe stát blahobytu jako protiklad toho, čeho chce dosáhnout. V roce 1958 píše: Nic není zpravidla méně sociálního než takzvaný stát blahobytu, který 5 Sbírku nejvýznamnějších statí Frédérica Bastiata vydal pod názvem Co je vidět a co není vidět v roce 1998 Liberální institut pozn. překl. 35

8 nechá usínat lidskou zodpovědnost a klesnout individuální výkon. Protože, jak píše Erhard v roce 1955: Harmonie tržního hospodářství spočívá na volném fungování sil, které směřují k vyrovnání a rovnováze. Tímto způsobem se dosáhne kvantitativního a kvalitativního souladu poptávky a nabídky. Erhard přitom zdůrazňuje (podobně jako mnozí ordoliberální ekonomové jeho doby), že se jeho víra v harmonii tržního hospodářství a konkurence liší od víry v harmonii klasických liberálů v tom, že ví, že ani harmonie, ani konkurence nevznikne sama od sebe. Trh a konkurence jsou úkolem aktivní politiky. Tento poznatek činí ze sociálně-tržního hospodářství něco nového. Přestože jsou pro pochopení Erhardova myšlení důležité, nelze tyto výroky přeceňovat. Klasičtí liberálové rovněž věřili na politické předpoklady tržního hospodářství, i kdyby to byla pouze ochrana vlastnických práv. Pokud se budeme opírat pouze o čistou teorii, lze zpochybnit především Erhardovo zdůvodnění pro trh jako politický úkol. Vychází z toho, že bez podpory státu se trh sám zničí a sice koncentrací soukromé moci ve formě kartelů a monopolů. Naopak je zcela zřejmé, že se ve skutečně svobodné konkurenci za podmínek důsledně svobodného hospodářství podobné kartely a monopoly vytvářejí zřídka a především se neudrží navždy, pročež je možné je jako reálné ohrožení zanedbat. Většina ordoliberálních ekonomů Erhardovy generace zde má tendenci zaplést se do protimluvů. Erhardovi blízký Wilhelm Röpke brání tuto tezi také, ovšem proto, aby na jiném místě s ohledem na tendence koncentrace v Německu na konci 19. století konstatoval, že příčinou je protekcionismus, který nastal s Bismarckovým odklonem od svobodného obchodu. Většinou jde tedy o politické selhání, nikoliv o selhání trhu. V praktické politice to má ale malý význam, protože stát v realitě existuje a etabloval se natolik, že jeho zánik a vize svobodného a na trhu založeného anarchokapitalismu je pouze předmětem akademických diskusí. Protože stát a tržní hospodářství stojí vždy ve vzájemně vyostřeném vztahu a protože stát vždy a nevyhnutelně může být zneužit zájmovými skupinami, musí 36

9 být ve státě samotném zabudována opravná instance, která zakročí proti monopolizačním a mocenským tendencím v hospodářském životě. Zde jsou na místě pragmatická rozhodnutí na politickém základě. V tomto pragmatickém smyslu odpovídá Erhardovo přičinlivé a umíněné úsilí o dokonalé kartelové právo principům klasického liberalismu při zohlednění reálných podmínek. Sám Erhard to uvádí ve své přednášce publikované v roce 1969 ve Schweizer Monatshefte, když míní, že je tím v podstatě učení Adama Smithe ve smyslu blízkém realitě dovedeno dále. Dokonalé a definitivní řešení tím Erhard, který je jako aktivní hospodářský politik nuceně vázán reálnými podmínkami, nenabízí. Není to obtížné jen proto, že ideál tržně konformních státních zásahů, které drží v souladu volnou soutěž a cenový mechanismus, není dosažitelný. Neexistují neutrální daně, ani neutrální sociální zákony. Tomuto ideálu se lze přiblížit, jak argumentuje trierský vědecký teoretik Gerhard Radnitzky. Tvrdí, že pojem tržně konformní by mohl být používán komparativně ve smyslu šetrnější ke svobodě než.... Znamená to ovšem, že poruchy trhu způsobené státem se budou vždy objevovat. Formovaná společnost Erhard rozpoznal, že nebezpečí hospodářské koncentrace moci není problémem neřízené soutěže, která nechá přežít jen silné, nýbrž že kartelizace je často záměrně podporována zákonodárci. Erhard nezapomíná na žádnou zájmovou skupinu. Již v roce 1955 se energicky vyslovuje (a neprávem je proto vystaven posměchu) proti moci odborů, která jim, v rámci státem stanovených podmínek tarifní autonomie, umožňuje uzavírat dohody o nadměrném růstu mezd. Z této debaty pochází výstižná formulace spirála mzda/cena, kterou Erhard označoval problémy, jež z této politiky vznikly. Ušetřena nezůstává ani podnikatelská sféra. Především profesní svazy a s nimi spojené zlo ve formě profesních řádů, moderní forma středověkých cechů, hraje podle Erharda pustošivou roli. Jsou totiž vybaveny quasi-zákono- 37

10 dárnou mocí. Jako monopolisté mohou stanovovat ceny, určovat závazné podmínky vstupu do odvětví nebo vydávat či vynucovat zákazy reklamy vše ve jménu spravedlivé soutěže. Znovu a znovu se Erhard pokouší zlikvidovat toto hospodářství privilegií. Kdyby to byl dokázal, stálo by si dnes Německo lépe. Takto je dnes Německo zemí, v níž se zdají být i takové maličkosti jako zrušení zákona o otevírací době nemožné. Časopis Newsweek o tom krátce a správně poznamenal: Nezaměstnanost láme rekordy, ale pořád se nedá v neděli koupit mléko." Aby zabránil těmto tendencím, pokouší se Erhard vyvinout specifické, vcelku liberální, chápání státu, které předkládá do diskuse pod poněkud neš astně zvolenou etiketou formovaná společnost". Protože má tento pojem nechtěný nádech duševního usměrnění", je neustále špatně chápán. Ve skutečnosti jde o něco, co se dnes nazývá ústavním patriotismem". Podle něj by neměla být omezována duševní a hospodářská různorodost, nýbrž by měl být uznán nedotknutelný rámec, v němž by k ní mohlo docházet. Je výzvou ke zmírnění neomezeného egoismu, který používá moc, namísto toho, aby se vystavil soutěži. Erhardovi jde o společensko-kulturní předpoklady svobodného uspořádání státu a hospodářství. Že takovýto liberální étos v Německu není hluboce zakotven, poznal Erhard brzy na vlastní kůži. Jeho boj proti profesním řádům dalekosáhle ztroskotal. Dokonce jsou schváleny sociální zákony, které odporují principu vlastní zodpovědnosti za prevenci životních rizik, který formuloval ve svém proslovu v roce Příkladem je zavedení dynamizovaného důchodu spočívajícího na generační smlouvě koncem padesátých let. Nakonec zůstalo Erhardovo dílo nedokončeno. Vlastní dynamika politiky, kterou tak výstižně popsal, se ukázala jako příliš silný soupeř. Vidí to sám, když si v předmluvě prvního vydání své knihy Německá hospodářská politika v roce 1962 s jistou obavou klade otázku, zda by se mu podařilo uskutečnit ony velké reformy v roce 1948 v parlamentním systému (bez pomoci spojenecké vojenské moci v pozadí). 38

11 Varování pro současnost Erhardovi současníci často jeho varování před erozí tržního hospodářství nerozuměli a nedbali jej. Možná, že je snazší Erharda pochopit pro dnešní generaci, která důsledky tohoto procesu, mimo jiné vysokou nezaměstnanost, poci uje čím dál tím výrazněji. Denně sledujeme omezování svobody a politický systém, který je kvůli svému propojení se zájmovými skupinami natolik strnulý, že není schopen reformy. Erhardovo dědictví je v posledních desetiletích trestuhodně opomíjeno a to především těmi politiky, kteří se stále zaklínají sociálně-tržním hospodářstvím. Erhardovo varování z roku 1960 zůstává nadále aktuální: Stálou platnost si zachovává jedno: Kdo se dnes bude snažit z povrchních důvodů popularity vyhnout nutné oběti, prohřeší se proti principu parlamentní demokracie. Kromě toho jej najisto odsoudí volič, pokud neúspěchy, které jsou zaviněny dnes, povedou zítra k těžkým nezdarům a zpochybní naši bezpečnost i existenci našeho svobodného řádu a našeho blahobytu. Z německého originálu EIN MISSACHTETES ERBE otištěném v Schweizer Monatshefte, 1998:2, přeložila Ing. Zdeňka Talábová. 39

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Tak aby všichni hráli podle stejných pravidel!!!

Tak aby všichni hráli podle stejných pravidel!!! BIVŠ Podpora konkurence na trhu => svobodné podnikání Vytvoření vhodného legislativního rámce pro ovlivňování subjektů, které jsou v konfliktu se společenským zájmem (co to je?) Paradox: volný trh x státní

Více

Hospodářská politika. Téma č. 2: Koordinace ekonomiky a hospodářsko-politické koncepce. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 2: Koordinace ekonomiky a hospodářsko-politické koncepce. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 2: Koordinace ekonomiky a hospodářsko-politické koncepce Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Koordinace hospodářství Koordinace hospodářství koordinace = uvedení do vzájemného

Více

Základy politologie 2

Základy politologie 2 Základy politologie 2 1. Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a fungováním jednotlivých prvků politického systému a politického procesu. Osvojení si pojmového aparátu a znalost zákonitostí politického

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Příklady evropských politických. systémů

Příklady evropských politických. systémů EPS III Příklady evropských politických Klasické demokracie Francie Velká Británie Itálie SRN Přechody k demokracii Španělsko Nové demokracie Polsko Slovensko Česká republika systémů Literatura a zdroje

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. Lekce Doprovodné jevy tržního mechanismu Struktura lekce:

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Úvod do hospodářské politiky Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Alena.Kerlinova@law.muni.cz Role státu v tržní ekonomice Poslední třetina 19. stol. až 70. léta 20. stol. postupný nárůst intervencí státu

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

1993 Dostupný z

1993 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 31.01.2017 Zemské zřízení v Rakousku, jeho zásady a současné tendence Syllová, Jindřiška 1993 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-189003

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Obsah Předmluva 11 Rudolf Jindrák Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Vladimír Handl Úvod 13 Metodologický postup - empirická analýza a teorie rolí 15 Přehled rolí 18 Obecné předpoklady

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Klasická politická ekonomie

Klasická politická ekonomie Klasická politická ekonomie Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

"Důvěřujete následujícím institucím?" (%)

Důvěřujete následujícím institucím? (%) INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2004 A 10/2004 DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE JE TRVALE VYSOKÁ. ZNAČNÝ KREDIT V OČÍCH OBČANŮ MÁ I ÚŘAD OMBUDSMANA. Uváděné výsledky vycházejí ze dvou

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Klasická dichotomie a její aplikace a dopady do moderní hospodářské politiky. Řízená konzultace 23. února 2007 S 32 (N6KFF)

Klasická dichotomie a její aplikace a dopady do moderní hospodářské politiky. Řízená konzultace 23. února 2007 S 32 (N6KFF) Klasická dichotomie a její aplikace a dopady do moderní hospodářské politiky Řízená konzultace 23. února 2007 S 32 (N6KFF) Cíl konzultace Shrnutí dosavadních dílčích poznatků z ekonomie, dějin ekonomických

Více

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Témata z oblasti světové politiky se v sociologických šetřeních či průzkumech veřejného mínění neobjevují příliš často, ačkoli

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 3. Mezi reformní marxistické filosofy 60. let nepatří a) Patočka

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri Milan Soika, Bronislav Konečný. M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Praha 1996 Libri OBSAH. Pfedmluva II Úvod 13 ČAST l. PREDM'E:T, METODA A ZAKLADNt OTAZKY EKONOMIE 15 Kapitola l Predmet

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Dějiny ekonomických teorii II. Jan Jonáš KE ESF MU

Dějiny ekonomických teorii II. Jan Jonáš KE ESF MU Dějiny ekonomických teorii II Jan Jonáš KE ESF MU Jak mě kontaktovat Jan Jonáš Kancelářč. 610 jonas@econ.muni.cz Konzultační hodiny St 15:00 16:00 (nejlépe s předchozí emailovou domluvou) Dějiny ekonomických

Více

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE IDA KAMENIŠČÁKOVÁ Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou triangulárních intervencí se zaměřením

Více

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ 116 Doslov Stát, monopoly a hrozba EU Josef Šíma Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph 1. cvičení 10. 10. 2012 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mg. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na základní pojmy z politologie politika, politická strana, rozlišení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 3. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Volný obchod úvod úplně volný obchod pár zemí (Hongkong) není dokonalý, ale lepší než jiné politiky vyhnou se ztrátám efektivity spojené s protekcionismem a získají

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 96/2013-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více