Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda. Detmar Doering

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda. Detmar Doering"

Transkript

1 Doslov Nedoceněné dědictví Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda Detmar Doering Ludwig Erhard je š astnou náhodou německých dějin. Byl pravým mužem na pravém místě a v pravý čas, když v roce 1949 měnovou reformou zavedl hospodářskou politiku, jež válkou a nacionálně-socialistickou nadvládou zruinovanému Německu (alespoň Západnímu) umožnila hospodářský růst, který nemá obdoby. Sousloví, které je s ním nejčastěji spojováno, je hospodářský zázrak. Erhardovi samotnému se ale vůbec nelíbilo. Pokud tento pojem odmítám, tak proto, že se v Německu neodehrál žádný zázrak, ale uskutečnila se hospodářská politika založená na principech svobody, řekl v roce 1958 ve své přednášce. Že je Ludwig Erhard dodnes označován za otce hospodářského zázraku, není ani v nejmenším znevažováním jeho díla. Je a musí to být považováno za kompliment. Ludwig Erhard patří bezpochyby k oněm velkým státníkům z období založení Spolkové republiky Německo, na které se rádi a všude odvoláváme. Na to, co nazýváme jeho velkým dědictvím, se ovšem navazuje pouze zřídka. Moudrost Ludwiga Erharda bychom v dnešní německé hospodářské a sociální politice marně hledali. 29

2 Oppenheimerův žák Ludwig Erhard se narodil 4. února 1897 v jihoněmeckém Fürthu. Jeho učitelem, u kterého v roce 1925 promoval, nebyl nikdo jiný než velký ekonom a sociolog Franz Oppenheimer. V některých Erhardových biografiích jako například v knize Volkera Hentschela Ludwig Erhard: život politika je Oppenheimerův vliv na Erharda a teorii sociálně-tržního hospodářství považován za velmi malý. To by se Oppenheimerovi sotva líbilo. Od něj totiž pochází stěžejní myšlenka Erhardových pozdějších hospodářsko-politických principů, a sice, že svobodná konkurence jako základní prvek spravedlivého hospodářského pořádku není realizována sama od sebe a ani tak nevznikne. Vytvořit ji je úkolem politiky. Byl to pokus navzájem sjednotit liberální (a ke státu kritické) krédo se sociálně-politickými cíli. Ekonomie, které se naučil u Oppenheimera, měla i nadále předurčovat Erhardův život. V roce 1929 začíná pracovat v Institutu pro sledování hospodářství (Institut für Wirtschaftsbeobachtung) v Norimberku. V roce 1942 se, rovněž v Norimberku, stává ředitelem Institutu pro výzkum průmyslu (Institut für Industrieforschung). Zde vyvíjí koncepty o přechodu válečného (plánovaného) hospodářství do civilních kolejí. Přemýšlení o poválečné době se stalo pro mnoho liberálních ekonomů prostředkem pro relativně bezpečné šíření myšlenek, které byly s nacionálním socialismem neslučitelné říkalo se tomu maskovaná opozice. Přestože stál Erhard proti nacionálnímu socialismu a stýkal se i s vůdčími osobnostmi odporu (např. Carlem- Friedrichem Gördelerem, pro kterého v roce 1944 dokonce napsal hospodářsko-politický dossier), bylo by přehnané Erharda označovat za bojovníka proti režimu. Cesta k měnové reformě A přece: skutečnost, že se prokazatelně distancoval od Hitlerova režimu, jej předurčila k práci na obnově země po vítězství Spojenců. Ti dokázali Erhardovu práci ocenit. Od května

3 působil jako poradce amerických okupačních sil v hospodářských otázkách. V letech určoval dokonce hospodářsko-politický osud Bavorska. Také jeho akademická kariéra postoupila. V Mnichově se stává honorárním profesorem. V roce 1948 je konečně povolán na místo, na kterém uskutečnil to, co jeho jméno nejvíce proslavilo: stává se ředitelem hospodářské správy britské a americké zóny. V hospodářské radě se musí vypořádat se silnými politickými silami, které chtějí vést obnovu hospodářství pomocí plánování, tj. socialistickým způsobem. Dokonce i občanské síly, jako např. nově zformovaná CDU, byly virem socialismu napadeny; oporu nachází Erhard pouze u liberální FDP. Přesto se mu daří nalézt dostatečnou podporu především proto, že v zásadě souhlasí s míněním amerických okupačních sil. 20. června 1948 tak Erhard může konečně vyhlásit měnovou reformu, která prostřednictvím Deutsche Mark s sebou přináší měnovou stabilitu. Brzy poté je ukončena kontrola cen a mezd; hospodářství začíná nabírat dech. Přesto Erhard musí v listopadu 1948 podstoupit hlasování o vyslovení nedůvěry v hospodářské radě, které ovšem bylo, i když velmi těsně (52:42), zamítnuto. V rozhlasovém projevu, den poté, se obhajuje proti skeptikům, kteří míní, že tržní hospodářství je doprovázeno takovými zly, že pouze prostředky plánovaného hospodářství mohou proti nim pomoci: Proti nešvarům tržního hospodářství se musí bojovat tržněhospodářskými prostředky. Politické zrození nepolitika S rokem 1949 zavítala do politického života (Západního) Německa normalita. Vojenský režim Spojenců byl nahrazen demokratickými institucemi nově založené Spolkové republiky. Erhard získává přestože ještě není členem strany na kandidátce CDU křeslo ve spolkovém sněmu. Stává se ministrem hospodářství v Adenauerově kabinetu. Někteří pozorovatelé jsou překvapeni, že nevstoupil do politiky na listině FDP. Proslýchá se, že to byli politici FDP a sám spolkový prezident Theodor Heuss, kteří to Erhardovi (vlastně ke škodě své strany) poradili. 31

4 V malé občanské straně přesvědčené o tržním hospodářství by byl méně užitečný než v polosocialistické velké občanské straně, kterou bylo ještě třeba přesvědčit. Tak se také stalo. V letech, kdy byl Erhard ministrem hospodářství, došlo k největšímu hospodářskému vzestupu Západního Německa. Na vrcholu popularity, roce 1957, se Erhard stává vicekancléřem. Erhard se stává nástupcem Adenauera, který v roce 1963 odstupuje ze svého úřadu pro rozepře s FDP. Přestože (nyní už jako člen CDU) v roce 1965 jako vrcholný představitel své strany dosáhne obrovského vítězství ve volbách, bude to spíše neš astné a krátké období kancléřství. Je to, jak v roce 1966 napsal o Erhardově rezignaci novinář Karl-Hermann Flach, hlásící se k FDP, tragický příběh dobromyslného, ale nepolitického člověka ve vysoké politické funkci. Erhardovi se nikdy nepodaří stranický aparát CDU ovládat a pro své záměry využívat tak dobře, jako se to dařilo Adenauerovi (nebo později Kohlovi). Intriky, namířené proti němu, zesílily s recesí, která začala na konci roku 1965, jež by na dnešní poměry byla považována za lehkou, ovšem podle Erhardových měřítek byla recesí hlubokou. Za první zvrat hospodářského zázraku bylo považováno zavedení zkrácené pracovní doby ve Volkswagenu. Přidaly se starosti s koaličním partnerem. CDU chtěla záplatovat díry ve státním rozpočtu vzniklé recesí velkorysým zvýšením daní, ale FDP se postavila proti. V říjnu roku 1966 se koalice rozpadla. Nová vláda vzešla z nové velké koalice sociálních demokratů a CDU. Nový ministr hospodářství, Karl Schiller z SPD, sledoval politiku, která se v mnoha směrech lišila od Erhardových představ. Stavěl především na globálním řízení" hospodářství prostřednictvím státu, které mělo oživit konjunkturu. Již v následujícím roce odstupuje Erhard z právě získaného místa spolkového předsedy CDU a politicky se stahuje čím dál více do ústraní. Do roku 1976 zůstává členem spolkového sněmu. Umírá 5. května 1977 v Bonnu. 32

5 Sociálně-tržní hospodářství" Ani zlovolní kritici nemohou popřít, že Erhardovo dílo mělo enormní vliv na dějiny spolkového Německa. Pozdější politické neúspěchy, jak soudí skeptik Flach v roce 1966, nemohly zpochybnit alespoň jednu jeho velkou zásluhu:...nikdo mu nemůže vzít a nevezme jeho velkou životní zásluhu na zrušení regulace 20. června 1948, která zahájila vzestup německého hospodářství z trosek nacistické říše. Ta, jako podstata jeho životního díla, zůstane živá." Lze souhlasit s tvrzením, že Erhardovo politické působení, především jeho krátké působení ve funkci kancléře, nebylo vždy úspěšné. Erhard ovšem nebyl ekonomickým expertem, který by ignoroval rámcové podmínky nebo je dokonce ve svých teoriích považoval za něco cizího. Téměř všechny západní průmyslové země trpí dnes tím, že politické procesy lze již stěží zvládnout. Následkem je nekontrolovaný růst zadluženosti a daňového zatížení, rostoucí byrokratizace a centralizace spolu s kritickým vývojem sociálních systémů, u nichž se ukazuje, že je budoucí generace nebudou moci zaplatit. Toto všechno jako důsledek parciálních ekonomických zájmů, které vládnou i v politice (nejen v ekonomice"), analyzuje velmi důkladně nová politická ekonomie (především škola veřejné volby, jak ji rozvinul americký nositel Nobelovy ceny James M. Buchanan). Nelze pochybovat o tom, že by Erhard tyto jmenované vady dnešního státu blahobytu nejenom hluboce odsoudil, nýbrž také, že již dříve pronikl politickými mechanismy, které k těmto nepravostem vedly. Abychom tomu porozuměli, je třeba mít na zřeteli Erhardovo základní chápání hospodářského pořádku, které bylo známo pod názvem sociálně-tržní hospodářství. Sotva nějaký pojem je v současných hospodářsko-politických diskusích nejen v Německu tolik zneužíván jako pojem sociálnětržní hospodářství. Každé sociálně-politické opatření, které zničí část trhu, je ospravedlňováno argumentem, že se teprve prostřednictvím něj uskutečňuje ono sociální, které tržní ho- 33

6 spodářství nemůže poskytnout. Když bylo např. v roce 1994 v Německu zavedeno pojištění pro případ bezmocnosti, které je přesto, že trvající krize stejně organizovaného důchodového systému slouží jako varovný příklad založeno na generační smlouvě, napadne odpovědný ministr své liberální kritiky argumentem, že jsou snad protivníci sociálně tržního hospodářství. Právě proto, že zde jednoznačně existují tržní alternativy, dozajista by použití tohoto termínu Erharda pobouřilo. Ukazuje se, že je dnes pojem sociálně-tržního hospodářství téměř synonymem pro pojem smíšeného hospodářství. V posledně zmíněném uspořádání stojí tržní hospodářství a sociální stát jako protiklady vedle sebe. Naproti tomu Erhard rozuměl pod sociálně-tržním hospodářstvím obojí jako celek. Sociální aspekt by tak měl být dosažen zejména záměrnou podporou konkurence a pomocí prostředků tržního hospodářství. Nikoliv bez souvislosti jednoho a druhého, nýbrž souladem jednolité hospodářské a sociální politiky. Nedorozumění ohledně obsahu pojmu sociálně-tržní hospodářství po Erhardově odchodu má mnoho důvodů. Za prvé: Erhard označoval a z důvodu prodejní taktiky zpočátku zajisté správně koncept sociálně-tržního hospodářství jako střední cestu mezi neomezeným tržním (manchesterským) liberalismem 19. století a totalitním plánovaným hospodářstvím. Neblahým způsobem tak byla přeceněna často uměle vytvářená propast mezi Erhardovými myšlenkami a klasickou liberální tradicí. Povrchním interpretům, kteří přehlížejí, že Erhard vždy mluvil o svobodném tržním hospodářství, umožňuje tato skutečnost chápat tento pojem jako antitezi ke každému reformnímu kroku v tržním hospodářství. Základní Erhardovu myšlenku, totiž že soutěž a konkurence jsou víc než čistým hospodářským principem, nýbrž jak uvedl Erhard v roce 1955 jsou ekonomickým základem pro existenci demokratického státu, v němž je nedotknutelnou hodnotou lidská svoboda přitom předvídali již 34

7 manchesterští liberálové. Frédéric Bastiat 5, pravděpodobně nejradikálnější představitel manchesterské školy může posloužit za příklad, když v roce 1850 říká: Konkurence, kterou můžeme zcela příhodně nazvat svoboda je navzdory útokům, kterým je denně vystavena, skutečným demokratickým zákonem. Za druhé: Pojem sociální, který Erhard většinou více či méně důsledně používá, není patrně v této formě v politice ve své úplnosti sdělitelný, protože náleží k (dávno zapomenuté?) tradici raného liberalismu. Raný liberalismus, v němž Edmund Burke definuje sociální svobodu jako rovnost práv (equality of restraint), vidí v sociálním protiklad k vládě partikulárních zájmů v politice v politice ve prospěch celku a nikoliv jen ve prospěch zájmových skupin. Tak to vidí i Erhard. Později se vzestupem velkých socialistických hnutí v polovině 19. století ale získal tento pojem zcela jiný význam. Do centra zájmu se namísto formální rovnosti práv dostalo politické splnění materiálních partikulárních zájmů lidí, kteří sami sebe chápou jako neprivilegované. V kontextu státoprávně-tržního hospodářského uspořádání je takový význam pojmu sociální cizím tělesem. Liberální nositel Nobelovy ceny Friedrich August von Hayek je dokonce ve světle této moderní a zkreslené interpretace pojmu sociální toho názoru, že by se obecně neměl nadále používat, protože jako přívěsek mění vznešené pojmy tržní hospodářství a spravedlnost v jakési floskule. Konkurence jako politický úkol Disputace o slově sociální na věci nic nemění. Erhardovským politikům nejde o tržní hospodářství plus stát blahobytu, jak tomu patrně věří ti sociální politikové, kteří se na Erharda odvolávají. Naopak: Erhard chápe stát blahobytu jako protiklad toho, čeho chce dosáhnout. V roce 1958 píše: Nic není zpravidla méně sociálního než takzvaný stát blahobytu, který 5 Sbírku nejvýznamnějších statí Frédérica Bastiata vydal pod názvem Co je vidět a co není vidět v roce 1998 Liberální institut pozn. překl. 35

8 nechá usínat lidskou zodpovědnost a klesnout individuální výkon. Protože, jak píše Erhard v roce 1955: Harmonie tržního hospodářství spočívá na volném fungování sil, které směřují k vyrovnání a rovnováze. Tímto způsobem se dosáhne kvantitativního a kvalitativního souladu poptávky a nabídky. Erhard přitom zdůrazňuje (podobně jako mnozí ordoliberální ekonomové jeho doby), že se jeho víra v harmonii tržního hospodářství a konkurence liší od víry v harmonii klasických liberálů v tom, že ví, že ani harmonie, ani konkurence nevznikne sama od sebe. Trh a konkurence jsou úkolem aktivní politiky. Tento poznatek činí ze sociálně-tržního hospodářství něco nového. Přestože jsou pro pochopení Erhardova myšlení důležité, nelze tyto výroky přeceňovat. Klasičtí liberálové rovněž věřili na politické předpoklady tržního hospodářství, i kdyby to byla pouze ochrana vlastnických práv. Pokud se budeme opírat pouze o čistou teorii, lze zpochybnit především Erhardovo zdůvodnění pro trh jako politický úkol. Vychází z toho, že bez podpory státu se trh sám zničí a sice koncentrací soukromé moci ve formě kartelů a monopolů. Naopak je zcela zřejmé, že se ve skutečně svobodné konkurenci za podmínek důsledně svobodného hospodářství podobné kartely a monopoly vytvářejí zřídka a především se neudrží navždy, pročež je možné je jako reálné ohrožení zanedbat. Většina ordoliberálních ekonomů Erhardovy generace zde má tendenci zaplést se do protimluvů. Erhardovi blízký Wilhelm Röpke brání tuto tezi také, ovšem proto, aby na jiném místě s ohledem na tendence koncentrace v Německu na konci 19. století konstatoval, že příčinou je protekcionismus, který nastal s Bismarckovým odklonem od svobodného obchodu. Většinou jde tedy o politické selhání, nikoliv o selhání trhu. V praktické politice to má ale malý význam, protože stát v realitě existuje a etabloval se natolik, že jeho zánik a vize svobodného a na trhu založeného anarchokapitalismu je pouze předmětem akademických diskusí. Protože stát a tržní hospodářství stojí vždy ve vzájemně vyostřeném vztahu a protože stát vždy a nevyhnutelně může být zneužit zájmovými skupinami, musí 36

9 být ve státě samotném zabudována opravná instance, která zakročí proti monopolizačním a mocenským tendencím v hospodářském životě. Zde jsou na místě pragmatická rozhodnutí na politickém základě. V tomto pragmatickém smyslu odpovídá Erhardovo přičinlivé a umíněné úsilí o dokonalé kartelové právo principům klasického liberalismu při zohlednění reálných podmínek. Sám Erhard to uvádí ve své přednášce publikované v roce 1969 ve Schweizer Monatshefte, když míní, že je tím v podstatě učení Adama Smithe ve smyslu blízkém realitě dovedeno dále. Dokonalé a definitivní řešení tím Erhard, který je jako aktivní hospodářský politik nuceně vázán reálnými podmínkami, nenabízí. Není to obtížné jen proto, že ideál tržně konformních státních zásahů, které drží v souladu volnou soutěž a cenový mechanismus, není dosažitelný. Neexistují neutrální daně, ani neutrální sociální zákony. Tomuto ideálu se lze přiblížit, jak argumentuje trierský vědecký teoretik Gerhard Radnitzky. Tvrdí, že pojem tržně konformní by mohl být používán komparativně ve smyslu šetrnější ke svobodě než.... Znamená to ovšem, že poruchy trhu způsobené státem se budou vždy objevovat. Formovaná společnost Erhard rozpoznal, že nebezpečí hospodářské koncentrace moci není problémem neřízené soutěže, která nechá přežít jen silné, nýbrž že kartelizace je často záměrně podporována zákonodárci. Erhard nezapomíná na žádnou zájmovou skupinu. Již v roce 1955 se energicky vyslovuje (a neprávem je proto vystaven posměchu) proti moci odborů, která jim, v rámci státem stanovených podmínek tarifní autonomie, umožňuje uzavírat dohody o nadměrném růstu mezd. Z této debaty pochází výstižná formulace spirála mzda/cena, kterou Erhard označoval problémy, jež z této politiky vznikly. Ušetřena nezůstává ani podnikatelská sféra. Především profesní svazy a s nimi spojené zlo ve formě profesních řádů, moderní forma středověkých cechů, hraje podle Erharda pustošivou roli. Jsou totiž vybaveny quasi-zákono- 37

10 dárnou mocí. Jako monopolisté mohou stanovovat ceny, určovat závazné podmínky vstupu do odvětví nebo vydávat či vynucovat zákazy reklamy vše ve jménu spravedlivé soutěže. Znovu a znovu se Erhard pokouší zlikvidovat toto hospodářství privilegií. Kdyby to byl dokázal, stálo by si dnes Německo lépe. Takto je dnes Německo zemí, v níž se zdají být i takové maličkosti jako zrušení zákona o otevírací době nemožné. Časopis Newsweek o tom krátce a správně poznamenal: Nezaměstnanost láme rekordy, ale pořád se nedá v neděli koupit mléko." Aby zabránil těmto tendencím, pokouší se Erhard vyvinout specifické, vcelku liberální, chápání státu, které předkládá do diskuse pod poněkud neš astně zvolenou etiketou formovaná společnost". Protože má tento pojem nechtěný nádech duševního usměrnění", je neustále špatně chápán. Ve skutečnosti jde o něco, co se dnes nazývá ústavním patriotismem". Podle něj by neměla být omezována duševní a hospodářská různorodost, nýbrž by měl být uznán nedotknutelný rámec, v němž by k ní mohlo docházet. Je výzvou ke zmírnění neomezeného egoismu, který používá moc, namísto toho, aby se vystavil soutěži. Erhardovi jde o společensko-kulturní předpoklady svobodného uspořádání státu a hospodářství. Že takovýto liberální étos v Německu není hluboce zakotven, poznal Erhard brzy na vlastní kůži. Jeho boj proti profesním řádům dalekosáhle ztroskotal. Dokonce jsou schváleny sociální zákony, které odporují principu vlastní zodpovědnosti za prevenci životních rizik, který formuloval ve svém proslovu v roce Příkladem je zavedení dynamizovaného důchodu spočívajícího na generační smlouvě koncem padesátých let. Nakonec zůstalo Erhardovo dílo nedokončeno. Vlastní dynamika politiky, kterou tak výstižně popsal, se ukázala jako příliš silný soupeř. Vidí to sám, když si v předmluvě prvního vydání své knihy Německá hospodářská politika v roce 1962 s jistou obavou klade otázku, zda by se mu podařilo uskutečnit ony velké reformy v roce 1948 v parlamentním systému (bez pomoci spojenecké vojenské moci v pozadí). 38

11 Varování pro současnost Erhardovi současníci často jeho varování před erozí tržního hospodářství nerozuměli a nedbali jej. Možná, že je snazší Erharda pochopit pro dnešní generaci, která důsledky tohoto procesu, mimo jiné vysokou nezaměstnanost, poci uje čím dál tím výrazněji. Denně sledujeme omezování svobody a politický systém, který je kvůli svému propojení se zájmovými skupinami natolik strnulý, že není schopen reformy. Erhardovo dědictví je v posledních desetiletích trestuhodně opomíjeno a to především těmi politiky, kteří se stále zaklínají sociálně-tržním hospodářstvím. Erhardovo varování z roku 1960 zůstává nadále aktuální: Stálou platnost si zachovává jedno: Kdo se dnes bude snažit z povrchních důvodů popularity vyhnout nutné oběti, prohřeší se proti principu parlamentní demokracie. Kromě toho jej najisto odsoudí volič, pokud neúspěchy, které jsou zaviněny dnes, povedou zítra k těžkým nezdarům a zpochybní naši bezpečnost i existenci našeho svobodného řádu a našeho blahobytu. Z německého originálu EIN MISSACHTETES ERBE otištěném v Schweizer Monatshefte, 1998:2, přeložila Ing. Zdeňka Talábová. 39

HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ PORADENSTVÍ: NĚMECKÉ ZKUŠENOSTI V MEZINÁRODNÍ KOMPARACI

HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ PORADENSTVÍ: NĚMECKÉ ZKUŠENOSTI V MEZINÁRODNÍ KOMPARACI HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ PORADENSTVÍ: NĚMECKÉ ZKUŠENOSTI V MEZINÁRODNÍ KOMPARACI Tomáš KRABEC, Vysoká škola ekonomická, Praha Nutnost rozhodovat sahá dále, než možnost poznat. Immanuel Kant 1. Úvod Výsledná

Více

ISE. Současné politické myšlení Čeští autoři o zapomenutých aspektech české historie Mezinárodní politika

ISE. Současné politické myšlení Čeští autoři o zapomenutých aspektech české historie Mezinárodní politika Ročník 23. srpen 2010 134 Současné politické myšlení Čeští autoři o zapomenutých aspektech české historie Mezinárodní politika ISE INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU strana 2 STØEDNÍ EVROPA

Více

Foundation for Economic Education

Foundation for Economic Education LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla Foundation for Economic Education F. A. Hayek SOUKROMÉ PENÍZE: Potřebujeme centrální banku?

Více

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA Pomoc při získání vydavatelských práv poskytl Institute for Humane Studies, George Mason University, Fairfax, Virginia, USA Milton Friedman

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

LIBERÁLNÍ INSTITUT. děkuje za podporu tohoto projektu. Liberty Fund

LIBERÁLNÍ INSTITUT. děkuje za podporu tohoto projektu. Liberty Fund Byrokracie LIBERÁLNÍ INSTITUT děkuje za podporu tohoto projektu Liberty Fund Ludwig von Mises Byrokracie Ludwig von Mises Byrokracie Praha 2002 Překlad z anglického originálu Bureaucracy, Center for Futures

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku John Stuart Mill Dvě stě let od narození Sborník textů Miloslav Bednář, Robert Holman Marek Loužek, Vladimír Čechák Ilona Bažantová Marek Loužek (ed.) č. 53/2006 Obsah

Více

Solidarita. Začněme se učit francouzsky španělsky řecky. Vláda krizi prohlubuje str. 3. Okupace Iráku pokračuje str. 11

Solidarita. Začněme se učit francouzsky španělsky řecky. Vláda krizi prohlubuje str. 3. Okupace Iráku pokračuje str. 11 ŘÍJEN 2010 ÈÍSLO PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU SOLIDÁRNÍ CENA 20 KÈ 47 Začněme se učit francouzsky španělsky řecky Vláda krizi prohlubuje str. 3 Okupace Iráku pokračuje str. 11 V úterý 12. října

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Marshallův plán: mýty a realita Tyler Cowen srpen září 2002 / ročník 3 Mýty, mýty, mýty aneb proč politici nechtějí, abychom znali pravdu Rozhovor

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 1. Dopis Václava Klause 2. Kdo jsme a co chceme 3. Právní stát 4. Ekonomická reforma 5. Zahraniční politika 6. Zemědělství a venkov 7. Sociální

Více

Jak učit o Evropské unii

Jak učit o Evropské unii Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol WWW.AMO.CZ 1 ASOCIACE PRO MEZIN RODNÕ OT ZKY Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol 1 Jak učit o Evropské unii Příručka

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Československá ústava 1920 Devadesát let poté Sborník textů Eva Broklová, Karel Malý, Václav Pavlíček Jan Rychlík, Ferdinand Peroutka, Jan Kuklík Jan Bárta, Petr Wawrosz,

Více

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby

Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby 1 Vydal Liberální Institut 1992 Copyright Liberální Institut, 1992 Translation Pavel a Vladimír Vrecionovi ISBN 80-85467-85-2 2 Obsah Předmluva k českému vydání...

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU PENÍZE V RUKOU STÁTU Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Jak vláda zničila naše peníze Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Praha 2001 Překlad z anglického originálu Murray N. Rothbard: What Has

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

ÚVODEM I. KDO JSME II. CO CHCEME

ÚVODEM I. KDO JSME II. CO CHCEME ÚVODEM V parlamentních volbách roku 1998 dosáhla česká sociální demokracie největšího úspěchu za celou svou existenci po roce 1918. Vděčila za něj tomu, že dokázala přesvědčit značnou část voličů o potřebě

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

Významná periodika u nás i ve světě přinesla prohlášení Daniela Cohn-Bendita a Felixe Marquardta.

Významná periodika u nás i ve světě přinesla prohlášení Daniela Cohn-Bendita a Felixe Marquardta. září / 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER září /2013 Demokraté v Evropě, vzbuďme se! Jiří Weigl: K eskalaci konfliktu v Sýrii Václav Klaus: Bojovat staré bitvy nemá smysl Otázka IVK: Dokládají hospodářské výsledky

Více

FENOMÉN Transformace. Druhé číslo transformačního sešitu 1 /2014

FENOMÉN Transformace. Druhé číslo transformačního sešitu 1 /2014 FENOMÉN Transformace Druhé číslo transformačního sešitu 1 /2014 1 Václav Pavlíček... 3... profesor ústavního práva na Karlově univerzitě Pavel Kysilka... 21... generální ředitel České spořitelny a. s.

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Vztah církví a státu Sborník textů Marek Loužek (ed.) Pavel Dostál, Dominik Duka, Jiří Hanuš Marek Loužek, Rudolf Bubik, Miroslava Němcová Stanislav Přibyl, Jindřich Dejmek,

Více

č.11 Mimořádná příloha BIO - měsíčníku pro trvale udržitelný život

č.11 Mimořádná příloha BIO - měsíčníku pro trvale udržitelný život č.11 Mimořádná příloha BIO - měsíčníku pro trvale udržitelný život M ilí čtenáři, když jsem se v roce 1991 dostal za prací do jednoho biodynamického zahradnictví v Německu a slyšel, jak se zdejší lidé

Více

Jak by vypadala federální Evropa?

Jak by vypadala federální Evropa? Florina-Laura NECULAI Jak by vypadala federální Evropa? Cvi e ní ve schopnosti vize mladé generace Přeložila: Tereza Novotná 1 Tento knižní projekt byl sepsán za technické podpory a know-how Unie evropských

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více