Regionalizace je činnost směřující k vymezování regionů z pohledu fyziogeografického a socioekonomického.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionalizace je činnost směřující k vymezování regionů z pohledu fyziogeografického a socioekonomického."

Transkript

1 Lokalizace Ing. Josef Zilvar, CSc 1 Teorie lokalizace Regionalistika je vědní obor, který se zabývá prostorovými jevy a procesy a jejich vzájemnými vztahy v lidské společnosti Region je chápán jako územní komplex vniklý diferenciací krajinné sféry. Regionalizace je činnost směřující k vymezování regionů z pohledu fyziogeografického a socioekonomického. Regionální a urbanistická ekonomika, jako součást ekonomických a sociálních věd usiluje o získání obecných poznatků o tvorbě a vývoji sociálně ekonomické struktury území 1.1 Hlavní aktéři rozvoje území Vnik, růst a zánik Druh výroby a úroveň technologie Dodavatelsko odběratelské vztahy Umístění podniku Obyvatelstvo ( domácnosti ) Stát Práce Příjmy a výdaje Zásobování a bydlení Vzdělávání, sociální péče, kultura a volný čas Zajištění infrastruktury Daně a jejich užití Podpora hospodářství 2 Lokalizační rozhodování podniku Podnik je otevřený systém se vztahy k okolí. Musí respektovat sociálně ekonomicképodmínky daného státu, tj. politické, právní, daňové a společenské normy. Lokalizační rozhodování vychází z posouzení řady faktorů působících v daném místě. Důležitost každého faktoru pro rozhodnutí je dána splněním následujících podmínek: - faktor musí mít vliv na podnikové náklady a výnosy - disponibilita, kvalita a cena faktoru musí být regionálně diferencovaná 2.1 Hlavní prostorově diferencované faktory Input Output - výskyt přírodních zdrojů - stav životního prostředí - pracovní síly ( kvalifikace, mzdové nároky ) - dodavatelé výrobků a služeb - dostupnost VTEI - přístup na trh - tržní potenciál ( vzdálenosti, kupní síla domácností, zvyklosti obyvatelů) Právní, politické, společenské faktory mají z hlediska lokalizačního rozhodování význam v mezinárodním srovnávání

2 2.2 Rizika lokalizačního rozhodování - umístění je dlouhodobé, změny investičně i provozně náročné - velké množství a různá váha faktorů vytváří podminky pro chybná rozhodnutí - dlouhodobost rozhodnutí nese riziko změn inputu, outputu i obecného prostoru pro podnikání 3 Teoretické přístupy k lokalizační analýze V literatuře lze rozeznávat tři různé přístupy, které se liší: 3.1 Neoklasické ( normativní) koncepce dle hodnocení předpokladů chování v inputu a outputu dle představ vývoje fungování a struktury hospodářského systému dle toho, jak je lokalizační rozhodnutí spojeno s nadřazenými podnikovými procesy ( strategie, výroba, inovace atd. ) Neoklasické koncepce obecně vycházejí z předpokladu dokonalé konkurence a z tendencí řešit nerovnováhu. Podniky se snaží maximalizovat zisk a lokalizovat se na optimálním místě. Teorie využívá deduktivní přístup, tj. na základě určitých předpokladů ( malosti zákonitosti chování podniků, produkčních fcí... ) se odvodí hypotézy, které lze ověřit empiricky. Uvedená teorie má následující slabiny: cíle podniků nemusí být optimální lokalizace je ovlivněna subjektivnimi faktory ( místem bydliště podnikatele) dostupnost informací může být v rozporu s náklady na jejich získání podniky nerady přecházejí do vzdálených lokalit 3.2 Behavioristické koncepce Behavioristé nezkoumají jak by se podle obecných zákonitostí podniky měly chovat, ale z toho jak skutečně při lokalizačních rozhodnutích postupuji Z toho vytvářejí zobecněni tj. postupují induktivně, zevšeobecňují empirické pozorováni Behavioristické koncepce se od neoklasických liší tim, že: využívají heuristické postupy rozhodování berou v úvahu rozdílnou schopnost podniků racionálně plánovat lokalizační rozhodnutí berou jako proces závislý na ostatních strategických plánovacích procesech Heuristický postup Použití optimalizačních propočtů je velice nejisté s ohledem na vzdálené časové horizonty a komplexnost působeni faktorů ovlivňujících lokalizaci podnikání. Proto jsou využívány předchozí zkušenosti, rutina a další zjednodušené způsoby rozhodování. Praxe využívá zejména tyto heuristické postupy: stupňovité lokalizační rozhodování - nejprve se zvolí stát, pak kraj a nakonec obec tj. konečná lokalita upřednostněni mimořádně důležitých faktorů - cena pozemku, vzdělanost prac. sil, úroveň infrastruktury hledání uspokojivé lokality - nezvažují se všechny možné lokality, ale nejdříve se určí kriterium akceptovatelnosti a pak se postupně zkoumá, která lokalita je první v pořadí přijatelná výběr dle naplněni minimálních požadavků - na všechny lokalizační faktory napodobování úspěšných podniků - vychází z teze, že je-li dané místo vhodné pro jiný dobře fungující podnik, bude vhodné i pro další podniky Využití rozdílů v disponibilitě informací a v úrovni podnikových zdroiů Velké podniky, které mají specializované aparáty pro získávání a kvalitní zpracování relevantních informací se rozhodují racionálněji. Navenek je patrné jejich úzké spojeni s okolím. Podnik lépe vybavený zdroji, lépe snáší náklady na mobilitu.

3 3.2.3 Interakce s dalšími podnikovými strategiemi Podnik často změnu lokality považuje za jednu z možností svého vývoje. Měl by postupovat následovně: zhodnotit dostatečnost výrobních kapacit a možnost odstraněni deficitů zvážit, zda rozšíření kapacit je možné ve stávající lokalitě posoudit, zda přesunout celý podnik, nebo vybudovat jen pobočku vybrat novou lokalitu Využití nové lokality má své přednosti: zjednoduší se zaváděni nových výrob a technologií jsou podmínky pro racionalizaci organizačních a řídících struktur při vzniku pobočky lze lépe usměrňovat růst mezd vytvářejí se podmínky pro další růst 3.3 Strukturální koncepce Zastánci strukturální koncepce kritizují izolaci neoklasických a behavioristických přístupů od vývoje národního či světového hospodářství. Světová ekonomika prochází určitými fázemi, ve kterých dominují vyvíjející se technologické, organizační i politické faktory. Vedle toho periodické krize vyvolávají restrukturalizaci a výrazné změny lokalizace. Lokalizační podmínky nejsou konstantní ale jsou nepřetržitě tvořené ve společenském reprodukčním procesu, jsou výsledkem sociálních procesů. Změny lokalizačních faktorů ovlivňují: strategie velkých podniků svojí poptávkou po prac. síle, dodavatelích a infrastruktuře konflikty mezi prací a kapitálem ( odbory, vynucený lokální růst mezd... ) změny hospodářské politiky státu 4 Důležitost a prostorová diferenciace faktorů Významnost faktorů z hlediska lokalizačního rozhodování je odvozena od druhu produkce a typu technologie, od stupně lokalizace a mobility faktoru. Podstatné faktory jsou posuzovány podle jejich disponíbilního nmožství, kvality a ceny. výrobní procesy se liší svojí náročností na půdu, přírodní zdroje, práci a kapitál, např. náročné na půdu ( na plochy) jsou vedle zemědělství a lesnictví též velkoobchod, skladování a doprava. Vysoké nároky na přírodní zdroje má těžební průmysl, energetika a cest. ruch. Velké objemy kapitálu potřebuje např. zpracovatelský průmysl s vysokým stupněm automatizace výroby. Nárokv na práci se projevují zejména jako nároky na různý stupeň kvalifikace a možností rekvalifikace. V posledních letech stále stoupá význam faktoru inovačních možností. Projevuje se např. při lokalizaci biotechnologických podniků, elektroniky a výroby nových materiálů Tyto činnosti se soustřed'ují do blízkosti universit a výzkumných center. Prostorová diferenciace faktorů je výsledkem jejich schopností se přesouvat (mobility). Nemobilní je půda, přírodní zdroje, místní infrastruktura a aglomerační efekty. Málo mobilní jsou těžké, či vysokoobjemové výrobky, výrobky rychle podléhající zkáze nebo služby vyžadující navázání osobního kontaktu. V ČR jsou málo mobilní pracovní síly s ohledem na rodinné a sociální vztahy. Vysoce mobilní jsou informace, elektrická energie a bankovní kapitál Stupeň lokalizace je výsledkem koncentrace výskytu faktoru v několika málo lokalitách. Dispersní lokalizace je typická např. pro nekvalifikovanou pracovní sílu a pro běžnou infrastrukturu. 5 Historický vývoi působení lokalizačních faktorů Změny významu faktorů jsou způsobeny změnami (vývojem) eko. struktury, vědecko-techníckým pokrokem. Faktor půda byl důležitý pro roztříštěnou zeměděl. výrobu ve vazbě na dopravní vzdáleností. Na začátku industrializace byl významný faktor zdrojů surovin ( uhlí, želená ruda.. ). Později růst dělby práce v průmyslu vedl k využívání prostorové blízkostí podniků (aglomerační efekt ). Zlepšené dopravní systémy snížily význam dopravních nákladů Vznik velkých podniků s více provozovnami a současným zlepšením přenosu informací umožnily prostorové oddělení vrcholového managementu od výroby. Nutná orientace na prac. sílu v řadě průmysl. odvětvích způsobila jejich dekoncentraci do venkovských oblasti. Poválečná expanze služeb, rozvoj informatiky, vědy a výzkumu akcentovala význam lokalizace do blízkostí universit a výzkumných center. Důraz je též kladen na kvalitu životního prostředí, která je oceňována zejména vysoce kvalifikovanou prac. sílou.

4 5.1 Neoklasický přístup Neoklasická lokalizační teorie se zabývá prostorovou diferenciací dopravních nákladů a jejich dopadů na hospodaření podniku. Výrobky se nespotřebovávají na místě, kde se vyrobí. Proto se liší cena, kterou platí spotřebitel a jednotkový výnos výrobce. Tržní cena je suma peněz, kterou spotřebitel zaplatí tm., že produkt přejde do jeho vlastnictví. Dle konkurenční situace dopravní náklady zaplatí výrobce nebo spotřebitel. Podniky hledají lokalitu s minimálními dopravními náklady. Pokud lze náklady zahrnout do ceny výrobku, pak jsou rozhodující náklady na dopravu vstupů Pokud ne, pak je hledána taková lokalita, která umožní co nejnižší celkové dopravní náklady. K přepravě podnik dle charakteru přepravovaného materiálu a vzdáleností využívá různé prostředky, na krátké vzdálenosti využívá silníční, pro střední železniční a pro velké leteckou dopravu. Vedle toho ve vhodných lokalitách při abstrahování od rychlostí lze využit i dopravu lodní. To vše si však žádá vybudovanou dopravní infrastrukturu. Dopravní náklady ovlivňují tržní podmínky podniku. Při pohledu ze strany poptávky, která je soustředěna v tržním centru X a za předpokladu, že vstupy jsou všude stejně dostupné, se výrobci lokalizují v okolí centra. Tržní cena je tvořena za podmínek dokonale konkurenčních. Nejvýhodnější pozici mají výrobci umístění co nejblíže k centru. Jestliže existuje prostorově koncentrovaná nabídka a současně prostorově rozptýlená poptávka, volí prodávající: a) strategii jednotné cenv v místě vvskladnění - spotřebitel kupuje za cenu zvýšenou o dopravní náklady. Poptávka tedy klesá s rostoucí vzdálenosti. Hraníce tržního prostoru je tam, kde poptávka je nulová. b) strategii jednotné spotřebitelské cenv - monopolní výrobce dopravní náklady zahrne do ceny výrobků pro všechny spotřebitele. Hranice tržního prostoru je určená výrobcem a je v místě, kde jednícový výnos je roven jednícovým nákladům. c) strategii cenové diskriminace - postavenou na tvorbě cenových pásem, kdy cena stoupá se vzdáleností od místa výroby. Prostorový monopol je značně stabilní. Při vstupu nového výrobce, který musí získat část kupujících od monopolistů, dojde k umístění nové jednotky na hranice jejich působišť. Jeho nové území však bude zabírat pouze menší část trhu původně etablovaných monopolistů. Podlehne, trh opustí, jestliže nemůže konkurovat výrazně nižší cenou. Tržní území v monotónní rovné krajině má podobu kruhu, v členitém terénu je trh hvězdicovitý dle sítě cest a ohraničený přírodními předěly. 5.2 Behavioristická koncepce zaměřená na organizaci a technologii Neoklasická lokalizační teorie vychází z idealizovaného podniku, který se autonomně rozhoduje, je dokonale informovaný a orientuje se na krátkodobou maximalizaci zisku V praxi taková situace neexistuje. Existují velké podniky, vnitřně strukturované, s výrobními jednotkami ve více regionech. Jejich technologie se rychle vyvíjejí, jsou propojeny sítí subdodavatelů Malé podniky svá lokalizační rozhodnutí provádějí zpravidla pouze při svém založení a jsou více závislé na svém lokalizačním okolí Lokalizační chování ovlivněné organizací podniku Velké podniky a lokalita Velké podniky v 70. letech 20. stol. začaly vykazovat prostorové efekty regionalizace svých činností. Vedle vnějších podmínek ( zlepšeni sítě komunikací a zrychlení přenosu informací ) k tomu přispěly i vnitřní předpoklady ( vnitřní dělba práce s diferenciací lokalizačních požadavků, vyšší kvalifikace pracovníků a kapitálová vybavenost ). Menší a místně komplexní podniky jsou zpravidla organizované funkcionálně. To však nevylučuje aby některá z funkcí byla umístěna do jiné lokality. Větší a komplexnější firmy bývají organizovány divizionálně dle výrobkových skupin nebo dle území Do jednotlivých lokalit jsou umisťovány činnosti, které nejlépe vyhovují místním podmínkám. Přitom tyto podniky jsou schopny i tamní sociálně ekonomické podmínky ovlivňovat. Holdingové uspořádání představuje propojeni mateřské společnosti s dceřinými, kdy rozhodující vztahy jsou kapitálové Vrcholové řídící funkce jsou lokalizovány do aglomeračních center národního či mezinárodního významu s ohledem na možnosti navazování kontaktů s jinými podniky, službami a státní správou Vliv má i dostupnost vysoce kvalifikovaných pracovníků a vyšší úroveň infrastruktury. Centrály divizí ( výrobkových i územních ) jsou umísťovány do národních a regionálních center. Útvary výzkumu a vývoje bývají v sídle podnikové centrály nebo jsou umísťovány do blízkosti universit a výzkumných ústavů Pro lokalizaci výrobních aktivit je rozhodující typ výroby. Kvalifikované aktivity jsou umísťovány do regionů s průmyslovou tradicí a s potřebnou úrovní prac. síly. Pro standardizované činnosti postačí periferní venkovské regiony s levnou prac. sílou, nebo regiony státem podporované.

5 Velké podniky mají větší akční rádius a mohou rychleji využívat výhod prostorové lokalizace. Dochází k hierarchické dělbě práce na různých prostorových úrovních ( mezi vyspělými a rozvojovými státy, státy jednoho hospodářského celku jako je EU, mezi regiony uvnitř státu nebo mezi aglomeracemi a venkovem ). Řízení hospodářské činnosti ze vzdálených center přináší i některá rizika: omezené kompetence managementu divizí vytvářejí málo prac. míst pro vysoce kvalifikované lidi důležitá strategická rozhodnutí vznikají v centrech bez dokonalé malosti místních podmínek a bez účasti místních pracovníků firmy. divize často fungují jako paralelní výroba k pokrytí dočasné extrémní poptávky nebo k snadnějšímu proniknutí na lokální trh. V poslední době se však projevují tendence decentralizace řízení a posilování dispozitivních funkcí do výrobních lokalit Malé podniky a lokalita Posílení důležitosti malých podniků způsobil krizový vývoj světové ekonomiky v 60. a 70. letech min. stol. Nezaměstnaná kvalifikovaná prac. síla se pokouší zakládat podniky a využívat tržní mezery, vzniklé zrušením výrob neefektivních pro velké firmy. Pozdější růst příjmů obyvatel posunul poptávku směrem k méně standardizovaným a na míru vyrobeným výrobkům. Technologický vývoj (elektronizace, pružné technologie) působí též ve prospěch malých podniků Malé podniky se většinou skládají jen z jedné výrobní jednotky a jsou přímo řízené vlastníkem. Lokalizační rozhodnutí dělají zpravidla jen při založení nebo při přemístění celé firmy. Začínající podnikatel nejdříve řeší samotný výrobek a jeho technologii, marketingové a finanční otázky. Nemá pracovníky na získávání a zpracovávání informací. Sám čerpá informace pouze z regionálních zdrojů a z okolí svého předchozího pracoviště. Při výběru lokality upřednostňuje malou vzdálenost od svého bydliště.na zakládání nových podniků mají vliv existující regionální odvětví, jejich stávající velikostní a kvalifikační struktury. S odvětvovou strukturou jsou spojeny specifické vstupní bariéry, technologické předpoklady a tržní dynamika. Odvětví s vysokými nároky na vstupní kapitál nebo s nízkou dynamikou rozvoje neprodukují potenciální podnikatele. V těchto regionech je rozvoj malých podniků pomalý. V regionech kde převládají velké firmy, nejsou při vysoké specializaci pracovníků ( např. jen na některou pracovní operaci) předpoklady pro jejich osamostatněni. V území, kde je vysoký podíl nekvalifikovaných pracovníků ( zemědělské regiony) je též nízký předpoklad spontánního vzniku nových firem. Lokální faktory ovlivňují i další rozvoj nově založených podniků. Jde hlavně o přístup ke kapitálu, trhu a pozemkům. Význam má i lokální a regionální politika veřejné správy, která se projevuje jako soustava podpor rozvoje podnikání směřující k odstranění rozdílů mezi regiony. Pro malé a střední podniky je též důležitá existence lokalizovaných podnikových sítí. Jde o formální i neformální formy spolupráce podniků. Důležité jsou instituce zřízené pro koordinaci hospodářských aktivit, např. odbytové a zásobovací organizace, informační a poradenská centra apod Lokalizační chování ovlivněné výrobky a jejich technologií Lokalizační rozhodování je ovlivněno tím, co podnik vyrábí a jakým způsobem. Technologie z delšího časového hlediska podléhá :změnám. Přicházejí nové výrobky, využívají se nové stroje a nové technologické postupy. Pro poznání těchto :změn je rozhodující teorie inovací vycházející z teorie výrobkového cyklu. Časté výrobkové :změny vyžadují kvalifikovanou pracovní sílu, využívání víceúčelových strojů a pružných technologií. Zároveň je třeba mít k dispozici velký počet dodavatelů, kteří se podle potřeby často mění. Tyto výrobní faktory jsou soustředěny v aglomeracích. Ve fázi růstu objemu produkce daného výrobku se zvyšuje obrat a tržby a jsou vyhledávány další investice. Zisk stoupá díky úsporám z množství výroby. S příchodem nových výrobců se ztrácí monopolní postaveni Díky konkurenci klesají ceny. Inovace výrobku ustupuje a pozornost je věnována novým výrobním procesům, jejich automatizaci. Požadavky na kvalitu prac. síly klesají a nároky na management rostou. Stoupají nároky na výrobní prostory. Podniky zakládají pobočky a hledají lokalitu s možností expanze ve středně velkých centrech. Ve fázi zralostí se tempo růstu objemu produkce zpomaluje a počíná pokles. Konkurence sílí a ceny dále klesají. Snižování nákladů cestou technologických :změn už možné není. Tlak na pokles nákladů vede k přesunu výroby do lokalit s nízkými náklady na prac. sílu a s vysokými státními podporami. Ve fázi poklesu končí výrobu konkurenčně slabší podniky. Dochází ke zpětné koncentraci výroby. Změny v lokalizaci jsou důsledkem redukce produkce.

6 Nově vznikající průmyslová odvětví jsou méně determinovaná nákladovými aspekty. Infrastruktura, prac. síly i některé další výrobní zdroje není možné běžně přesunovat Proto nelze očekávat umísťování nových výrob do periferních oblastí. Nový průmysl ale může přitáhnout potřebné výrobní faktory zejména do středně velkých center. Inovativní prostředí, vznik regionů mimořádnou koncentrací firem s vysoce rozvinutou technologií akceptuje kvalitativní stránky inovačního procesu, informační, sociální a kulturní vztahy. Z výzkumu špičkových center (Silicon Valley, Route 128, M4 - Corridor, Sophie Antipolis, Karlsruhe a dalších) vyplynulo že: inovaci je možné považovat za kolektivní proces při zapojení velkých i malých podniků, výzkumných organizací a škol, poradenských organizací a podpůrných institucí jsou tvořeny lokální sítové systémy jako zdroje informací, znalostí, financování a kooperace. Pro rozvoj těchto faktorů je důležitá územní blízkost a synergie jejich působení Vzájemné vztahy lokalit úspěšnost centra je podmíněna též sociálně - kulturním porozuměním jeho aktérů Podnikatelé se snaží lokalizovat tak, aby bez významné konkurence obsloužili co největší část trhu. Udržují od sebe co největší odstup, jsou dispersně lokalizovány. Jedná se o zásobování, zejména o trh se standardizovanými předměty denní potřeby. Spotřebitel nakupuje co nejblíže svého sídla. Dalším důvodem dispersní lokalizace je rozptýlený výskyt surovin a plošně rozložená půda pro zemědělství. Příčiny prostorové koncentrace hospodářských aktivit spočívají v charakteru aktivit samých a v prostorové koncentraci jiných podniků s navazujícími činnostmi Jindy je významná dostatečná koncentrace poptávky. Efekty koncentrace nevznikají jen pro podniky, ale i pro spotřebitele. Koncentraci vyžaduje též řada infrastrukturních zařízeni. 6.1 Aglomerační efekty Aglomerace ve smyslu seskupování, nahromadění hospodářské činnosti a obyvatelstva přináší různé efekty klesá interní uvnitř již existujících podniků úsporami z velkovýroby a to až do doby pokud křivka mezních nákladů externí vznikající ze vztahů mezi podniky navzájem, ze vztahů mezi podniky a obyvatelstvem a státem Pozitivní efekty vedou k prostorové koncentraci aktivit. Negativní jsou podnětem k disperzní lokalizaci. 6.2 Externí efekty Ovlivňují hospodářský výsledek jednotlivého účastníka, ale jsou kontrolované jiným hospodářským subjektem lokalizační efekty - vznikají mezi různými podniky jednoho odvětví. Pro odvětví jako celek jsou interní, pro jednotlivé podniky jsou externí. Pozitivní lokalizační efekty generují dodavatelské aktivity, specializovaný trh práce, vznik výzkumných a vývojových zařízení. specializovaných vzdělávacích organizací a služeb, vznik specializované infrastruktury. Negativní lokalizační dopady se projevují rostoucími cenami výrobních faktorů a poškozováním životního prostředí urbanizační efekty - projevují se mezi podniky různých odvětví a ostatními aktivitami území. Pozitivní urbanizační efekty zahrnují: zvětšování místního trhu zboží a práce dostupnost služeb a výzkumu rozšiřování infrastruktury ( sociální i technické) možnost přímých hospodářských a sociálních kontaktů Negativní urbanizační efekty se projevují jako vysoké ceny výrobních faktorů Význam externích efektů Urbanizační a lokalizační efekty ovlivňují prostorovou strukturu hospodářství. Některé aktivity se v prostoru koncentrují, jiné jsou rozmístěny disperzně. Jejich důsledkem je diferenciace prostoru na průmyslové a zemědělské oblasti Externí efekty přitahují do určitých regionů hospodářské aktivity, a proto se státní hospodářská politika v zájmu podpory atraktivity regionů snaží pozitivní externí efekty podpořit Nebezpečí spočívá v tom, že se obtížně udržuje optimální rozsah koncentrace, protože

7 podniky reagují na externí efekty, které vycházejí od ostatních a přehlížejí efekty ( často negativní) které samy způsobily. Usilují o získání všech výhod dostupných pozitivních efektů a negativní přesouvají na veřejnou správu 7 Strukturv využívání území Von Thúnen v první polovině 19. stol formuloval na základě zemědělského využívání půdy polohovou rentu, která platí i pro využívání prostoru v regionech. Podstatou je poznání, že na každém stanovišti se vyrábí produkt, který přináší nejvyšší polohový efekt Aplikace této teorie je závislá na vývoji dopravních nákladů. Z této teorie vychází teorie struktury města, spočívající v poznání, že podle vzdálenosti od středu města klesá cena pozemků a bytů. 7.1 Sídelní struktura regionů Vývoj městských systémů v prostoru regionů, tj. prostorové struktury osídlení vychází z teorie centrálních míst. Teorie centrálních míst předpokládá homogenní plochu a plošně rozloženou poptávku a jednotné ceny usměrněné dokonalou konkurencí. Tržní oblast dodavatele je na tzv. horní hranici dosahu, tj. v takové vzdálenosti, kde tržní cena složená z výrobní ceny a dopravních nákladů je tak vysoká, že poptávka je nulová. Dolní hranice dosahu je odvozená od minimálně možného množství produkce s ohledem na podnikové fixní náklady. Vedle produkční funkce výrobce a poptávkového chování spotřebitele je horní a dolní hranice dosahu závislá na hustotě osídlení a dopravních tarifech. Za honí hranicí dosahu je trh nenasycený a je tu prostor pro další výrobce. Horní hranice se dotýkají a mezi nimi vznikají nepokryté plochy. To vede výrobce k vzájemnému přibližování, které je však možné až po dolní hranice dosahu Tak vznikají pro každý výrobek tržní oblasti Z jejich kombinace vznikají prostorové struktury výrobních stanovišť. 7.2 Sídelní struktura a městské systémy Centrální místa Systém centrálních míst jako hierarchistický systém výrobních stanovišť má tyto charakteristické vlastnosti: čim vyšší je dolní hranice dosahu nějakého výrobku, tím silnější je jeho centralita každé centrální místo nabízí i výrobky z nižších centrálních stupňů Vývoj ukazuje postupné změny ve vlivu centrálních míst protože: roste kupní síla domácností roste poptávka po nových vysoce kvalitních výrobcích a centrální místa se posunuíí nahoru zvyšuje se počet obyvatel a tím se zhušťuje síť centrálních míst mobilita obyvatel roste a je možné přeskočit nižší stupně zlepšená soustava dopravy umožňuje zásobování vzdálenějších míst cesty do vzdálených pracovišť vedou k nákupům v blízkosti pracovišť zlepšují se možnosti skladování Koncepční význam teorie centrálních míst spočívá v tom že: vysvětluje proč jsou sídla různé velikosti v prostoru relativně pravidelně rozmístěna popisuje proč nabízejí určité typické výrobky jsou na sobě závislá a navzájem spojená hierarchií centrálních míst Městské systémy a vývoj měst Teorie městských systémů se opírá o nákladovou koncepci teorie centrálních míst ( Chrisller, Losch ) a spojuje ji s novějšímí koncepcemí rozšiřování inovací a informací v prostoru. Ukazuje se, že pro města na stejném centrálním stupni je společné propojení na společné město vyššího hierarchického stupně. Vzdálenost od nejvyššího centra je nazývána hierarchická vzdálenost Modely etapového vývoie měst Teorie Vanhoveho a Klaassena vycházejí z teorie výrobkového cykltl Přitom inovační impulsy vedle výrobních jsou i sociální. Etapový model zahrnující urbanizaci, suburbanizaci a desurbanizaci vnitřní a vnější části, tj. jádra a vnějšího okruhu. Jádro je hustě osídlená část města ( střed ), obklopená vnějším okruhem.

8 Urbanizační etapa Počátek urbanizace byl dán přechodem od agrární společnosti k průmyslové. První průmyslové podniky se lokalizují v existujících sídlech. Po vynálezu parního stroje i v místech bez vlivu vodní energie. Průběh urbanizace byl následující: obyvatelstvo z venkova mígruje do měst za prací bez veřejné dopravy dochází k stěhování do malých bytů v centrech města jsou nucena budovat infrastrukturu průmyslová výroba v místě stoupá díky koncentraci poptávky pozdější vysoká hustota v centru vyvolává růst na okraji ( výrobní i obytné zóny ) a hustota osídlení v centrech začíná klesat do centra se tlačí specializované obchody a správní kanceláře Suburbanizační etapa Vyznačuje se následujícímí jevy: Desurbanizační etapa přesuny obyvatelstva z jádra na vnější okruh sílí dopravní obslužnost umožňuje snadnou dostupnost centra nižší ceny pozemků na okraji umožňují výstavbu bytů a průmyslových jednotek městský region roste ale jen na okrajích na okrajích roste poptávka rostoucí individuální automobilová doprava ničí ŽP počet obyvatel v jádře klesá a mění se jeho demografická struktura V této etapě dochází k následujícím jevům: hustota aktivit na okrajích zvedá ceny pozemků hlavnímí konkurenty se stávají středně velká města v okolí, kde jsou ceny půdy nižší než v jádru i v okolí center životní náklady při relativně stejné úrovni obsluhy jsou nižší přeskupování obyvatelstva a hospodářských aktivit probíhá ve prospěch středně velkých míst Reurbanizační etapa Lze předpokládat že: města se budou snažit oživit ( revitalizovat ) svá centra v oblasti dopravy, pěších zón a veřejné zeleně potřeba obytných ploch na I obyvatele dále poroste, bude vysoká poptávka v centrech, která přinese vysoké ceny a ty budou působit spolu s profesní poptávkou po kvalifikované práci selekci obyvatel v centrech budou převažovat mladí a bezdětní lidé

9

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

Regionální ekonomika a politika

Regionální ekonomika a politika Regionální ekonomika a politika Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Teorie centrálních míst

Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Teorie centrálních míst Teorie centrálních

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním

Více

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Evropská města v noci REGION A REGIONÁLNÍ VĚDY URBANIZACE 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. Lekce Doprovodné jevy tržního mechanismu Struktura lekce:

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Ing. Zuzana Trhlínová 2

Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel URBANIZACE 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace Proces suburbanizace 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proces

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ

AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ AGREGÁTNÍ NABÍDKA V KRÁTKÉM OBDOBÍ Úvod Jak se míra inflace projeví v rozhodování firem AS ukazuje velikost reálného produktu, které jsou firmy ochotny nabízet při různých mírách inflace Nutné rozlišovat

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Kritéria třídění: - Počet zaměstnanců (nejpoužívanější) - Velikost obratu - Velikost kapitálu -

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

6. Regionální politika a dopravní politika

6. Regionální politika a dopravní politika 6. Regionální politika a dopravní politika Ekonomická aktivita geograficky centralizovaná území rozčlenění dle ekonomické aktivity nejaktivnější centrum nejméně aktivní periférie centrum a periférie odděleny

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

optimální velikost města. 5. Teorie využití půdy (Thünen). Teorie městské struktury a další modely vnitřní struktury města. 6. Struktura osídlení a sy

optimální velikost města. 5. Teorie využití půdy (Thünen). Teorie městské struktury a další modely vnitřní struktury města. 6. Struktura osídlení a sy Metodický návod REG1 Centrum celoživotního vzdělávání METODICKÝ NÁVOD MODULU Regionální ekonomika a regionální politika Zkratka modulu: KEU/REG1 Počet kreditů: 3 Tutor: Mgr. Jiří Ježek Semestr: 2ZS I.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Regionální ekonomika Název tématického celku: Úvod do regionální ekonomie, Teorie lokalizace Cíl: Seznámit posluchače se základními

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ

Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU. 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ Přednáška č. 11 PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU 9.12. 2008 doc.ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. PŘEDMĚT T A OBSAH PRODEJE 2. TVORBA STRATEGIE A PLÁNOV NOVÁNÍ PRODEJE 3. ORGANIZAČNÍ ZAČLEN LENĚNÍ

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více