D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// # ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$" name="description"> D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// # ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$">

5H H! 6. <$ -! $ a D! %&%! &- %! -! $ $ %% % & & % %%!& &!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5H H! 6. <$ -! $ a D! %&%! &- %! -! $ $ %% %!@ % & & % %%!& &!"

Transkript

1 5?H#H!9D%< 1 5H H! 6 6 "'/#$<#+ 2 #$ <$ -! $ a D! %&%! '&$# &- %! -! $ $ %% % & $- & % %%!& &!!&&% 1 #+-#A=%#=!#>D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// #

2 ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$ #=!,-/ 3+-# #= #/!= /0,=(-)#=+/--//,# = D# 8 = #=$#=!,-/3+-##+0=#=! #= #= #= #=!,-/./#. 08()##= #= (. 2%-P 455;$ 455J) 0, =$ #, >? -=./ #, =1 ##, /$- #=! -=%=$#=01-!/H0#.#,0!-!0?!3-,/?#+-// M (! ) #$ # 18 >? #!=.$ =/ #, #/$ 1++, / 0# -,! #- ( # #= + / +0) 0K+

3 %%/ 3 O #8 18!,$ #= 3 -$ - %%/$ - = - 18 /!, + %%/$ -0-# %% 18$ /!, /+!=!=/$80#./.(.D##455C)!K-/ / 8/+/ / O#8-188./#+/$-#$8!=./# < %% (4555 9) ++ >#=/ #+/ ##? O#8!!0.-/= - +/ 0+ #!08, - (/-./#! $ -# # 3 +- #)$./ ##0-/F0K+/%%./+# $ 8 -./#.+ %/#$./0-./ /+-# %/- %0 K--# %/##/(.<4556) +8/ 8/+//#+#+M%/ # -.-/-,$#= -/-#=# /# 3( 2%-P 455;) <8 / #= H3 / /+ #,!-#1$ #=!,-/ -# #= 3$ 3 3= 8K+/ #,#,3=0,(.M4556) 3 >"8/+/#,-,%1$1!//-=.#$# 455G)

4 </ K,!= - -# =,##$##=-/+/-#- >+#/ -1 -,?(V )-0 / 8-8 # 00 3= / >? >#+ #+? D! 2 (455J 7)$ >8K+/ 3 #= -+/ /1 #+/, ()- # - ++/ 0#, #.0 3, (.V%3,#+#+%)$++/-##= " ++ +./ 1, %/ (.,3,B., $ +/ $, $!/ $ #,!0-. V% 455J)$#= - += 3 #.+-// -/!=.(/8) 4 E#/0818-#$8./-==$ -= #,!-#1$!,-/!= # 8/+ = / 3 ##3/ = (!,,) E# -30-/ / - ' "$ -"( "$ - " "$ " "$ "$ ") "./0 ( "( E#./# 0 / # V% $#+!,+ 4 <.8-/+0/,##$ +0 =! - / -30-8/+ ( +)!#,1!$Q8-+-0K+/3%%/!- +%/8/+//!#F-=3+#/ #0.=,##

5 3+-# %+0 #+( 2 455G)$ #+(-$ <.#+, 3+#!// / +!.0##/!+ $#= 18 -/. /OA(9CGC)$ % (9CJ9)$f(9CGC)$ = D(. 4555)$ %%(. 4555)$ <(4556) /M!-#0-/!//.!,./1 # / #, #, $ #, K- / #%/ #, #,,$#, -- +#,N+-##= 0-- = /$ -#=-!=# 0/ -/ #,#, 2 Vymezení populismu minimální definice E/ #, =! - +#$ +8%3-"%(. 9CC64CJ :J:$ 9CJ9)3##3/%(#!0 /. V 4556$! 455;$ D 4599) ++/ -# = % - -./,# #+/ / 3#-##, #/!--// +- /#1, +.1 D-, + # # 9C ( 9CJ9$

6 9CC6) E,# / #, - / #-+ /.! -/ 3= %#=#-/#-#=##=%$ +S(9CCJ)+-#-"% 5 (. 4557$ 4554$ D 4599)%-" % / = %!//#/ 3$./ 0#=#3#=8$-=##=! #, 1 2/./ + #-# %$ -# # $./0 1! #=##( X## 4555$ S 9CCJ$L3K455;$V4556) E##-/+18!,!!=3#= 0$ # +/ #= / -# -" %/ # / 3 %/ 0 +/, O %#+,! 3 #= / - + #+ + +/ --/ 3/.1 O%#=./-08#=-,1!$8, --/ +/ #1$ =# --/ 11$./0 1 / #, #= F + -# (-") %/ # / 3 ##3/ %/ $ 8-! / 8= 0 E# #=!-# 5 "30-+,.#%#=/-%<.8!!.-0 8= 8/. / >H8+?! >.0+ %?$ 8/ + %#=/

7 / + #=$ --8 -$ % 3 -+/ -/ 3/#,1P/3,!=#+-/+#$ 18 8 #= $ -#+ /-- 8/+/ + K-# 3/-##=M+#-!#=!/-30T$8/=$% -+/ / ##+(. 2%-P$'% 455C$ E%$ f% 455;) P# -# #=- 0 ++/H#-,1 N0T / +# # 18 -/ $ <(4556 9) 3- #= -+ $ > 08 - #, # ##=!?#=-+./.+#/+-0H -=##$#=/+!0- /3+E (9)## -# %/.(4) 10/ % (:)++/-#+0#8== ( 4557$'&#4594$D4599) 2.1 Lid a elita jako homogenní skupina P/3, - - >?$ /,-# #+ 3 %/ # 3, +- < -# #= #- -+ /+/0/3#.-#!+!8#= +/V(!3=$3>!3-/=?)-+ ##+/( / ) 0 >#+/ +-?$ #= -/ +-

8 ##+ + >?(V#$ ;:) < # ++ #/##./(V 4556:C)$#+ 8K- 8 $ %% # = +.-/ >? / "$=!=8-// =%%#=!(")D,/>?%%8/+ #--3(%%4554G; GJ)%%-/ 30.- /.+/ + # #-!=1/+/-##=%>? -8+/!./#,%/$.$! (V4556:4) 6 %%-/#-//,# $#,-#+0%%#$ (OA9CGC$ 9CJ9$ =D4555$ 4557$<4556) 2.2 Antagonistický vztah lidu a elit E/ #/3, 1 #= # ++ 1K+/ +0#=#,<=/$8!3=- +, $#= H-0 +-/,0 / !08, ",#,# %#= 18!,.//--'"((<)$ 6 E##/3,#%%/.++%/##$ #+ - 2/. /+/ #= # 3/ #,8-/(D455J957)

9 #,!= # ##, % D < D - < #=$ 8 >!K-/!= +./ ##=#$0=0=$#-/#= -#%/.//,$#/$!!-/,.1?(D 9CCG 4C9) F - = 0#- + D 8 < /-/.3/!$ 3 #,!# M D-! /$!Q0-###,!-# (#$ % 3 ) # 0 D -/<- #!/#=.!80 ++/$-#-- - % (D 9CCG 4C4 4C:$ 9CJ9)! (4555) 7 E+ % <!- D -H/#$-8./#+./$!3==<-/-#=!31!0/ 1 #, " 3/ <..- / 3#, ##(-).+/+,$3#,$ 0(,)+.-//#,#< <- +K #+ %/ 3 0+ =# /.+ #, +(D9CCG4C7 4C6) 7 M/.#-//$8D#/-</#, $-##=E##,+./.$.$#./ #0-/$.#+-/ 0#,##= #+$-#3-D

10 218= -$ 8!, #= #, 0.-8-##=$>?+-//!$ #, H-0!0 >-? 3, +/ 10K- #<#=#=-/-#+>3=#?$ -#!-/ #$#./ #+8! >#.,? <#= #= 0K =, #, $#= 0-/ -/## (##=) 8 -/-.0"=8/== 8 1## #, A D./ = #= 8 / %(##! $./0 )$# #-, ( < = "->+?0+3-//(D9C;G$3# D 4556$ ##. S$ D# 9CCJ$ P!+ 455;) 9 "13 ##= 8.+#+ %./0 #, #,!/$! # %#+ +0$# - +0! 2## 8!K- 8 D-08//==#=$#+-#+10 /-1-//1,#1#==(D4556) 9 A 3=/.+D./#,+ = = %#=" 0 -/ -# = 3 # $#+- # = /0/ %#= #,0 ++ / #, + "3 %#= +/$##= +/$ / 3=#/( 45544: 47)

11 ## 1 #= #$#+- #= #= #+(!0-/8) F+K -!-#! + /.-$ 8 -./0 >##=?(+/) / $#+ - >-? +0 <! =# - / + / #- - #=! -# #$ #= #= #3 +! V # +D##3+30+-// -/EE= V - 0/ -+/$ -+/ -+/ (D 9CCG :5:) <#= #= ## -/ 13!, #,+$-/!08-##=" ---##/00-/$8-=,<#= #= / -+/ (!K-// ##= +# 8)$ =0 / 3/ #-/ +- / #, -# 3+ >#8=?#=! 2.3 Obhajoba lidu jako suveréna <#= #=! -/-#-= 10=! $ #, - /+ -# +0 #8, =!= #= H-0 # # 8/-/ #= 2#, / 1- + >0#?$ 3 / #1./= # N!-!

12 ./= #. /./0 #, #, 1# 0 8 -# #,$ /!,,# ## = / # / - #./$ #=!/ >#, #/? <!= / / =-##=$ +/!,$#== 956) = +/$ 8 1#,./ # / +!0!,! $ 1#,$#, =.#+-/ # ()$!= 1$#+-.+ / N! # - <./+ # #!, #.# / 1 0$# /1<=-/-#.-/3$#, >!3-= 30#? (D 455J 956) / 1$-#+/<L3K()$/>0++/?$+/+ 31 <= # / + $.-= /0/$ /$ 8 +-/ +->!3-=30#?(. 9CJ7$ 4557$ 4557)

13 O 6P # E 6$ # # < ++ 3+/!/ % 3 #= 8/ 1, #, / ++ # +, -=#=#=$#!,-/-=P2%-P '% (455C)$ < L3K (455;)! - X## (4555)$ 8 #! % $ #, #, (. 9CJ9$ 4555$4557) '% 2%-PK-// +$ -/8/+-#$!#-###$ #, + #+ 8/+ <.#+0-/ # = 0 0-/### +!+/## #, (#+ g #+)$!Q 2%-P '%(455C) = -/18#8+#+8/#= - 0 <../ + -0/ >/ 3? #, K-/ 3. D(455J) = ## 0-/# ####=$-8-%>?(- +-/ +- 3, #! /+/ -# %/ )$ % >?( /+/ -# #=!#)$ 8 >?(# ##= /+/ >!3-, /?) # (++/ +/ +/ #

14 !)$3=+/.++/(./= #) / # # # ( #= #+/ # #!3 8/ # # +-// )" =./= 0= D# +0 2%-P '% >+#? / #=#./#8=#1#= (#,,# b 9$./,# b 5$6 /#,,# b 5) 28= #8= #,#8=!/!!/33/10$#, /=#=28=+0! #+/ # >8? # #= (2%-P$ '% 455C) 2%-P '% # ## / #, #, $!Q (3 - -= #)!, 1= /. 3+/ #, <!0=#,#,#,## / E ( 4557)$ #./ >.!08 % #,? D= #= (D! ##$ X,# $ 0#=!#+$ "+#,!#$ # M+/ #+# < S). / 3-# #=! /. 0###%/./ #-, #, #1 (# $./+ #$!, ) -- %

15 " 2%-P,'%,./#=3+30 /- $#=->-# -" % #!, / %$ Q 8.0,!, ( )$ 30 #$ #%$!?( )<!00-+ '&# % #-$ 8 > ,%/E-00!0-/-/ #+//=%.00./## -,/##, 1, #/ --=/ + +! 3#-// 0/ %,!?('&#$ %$ 4594) <. %#=. +3=,# 3, #, K- -,./0-/ 1 -= # S!3-= 30#$ #= -$ +# D ##$ / = # G5 $ = $ # M+/ "1 O+[ 3 0# D ##= E# /+ ( )$ >+0 3+# C5!08,- +#= #?$.38 K- 8/+/,$ # +/ (-#./# 3, 1 D) <!, 0!/ H < %%$ #, +/$ 8 >- +- ##+.1$ #+.1$ #1$ #1$?(%% 4555:)$ ++$ 8 - #= >+=

16 (( ")?$ -!#/3, / / -, %/$#= 0.-/ 0#= $-#,- $! +/<%%#++.,0/ /%/M/>#,%/?!$! #$ #=!,-/ 3 K+ 1,./, -= (. +/!! #+/ )$ ++ #(%%45557) <0# 0 #! /- X## X## 1K- 8/+/ / -# (3 -#) -# (!) E #. /$ 8- /,$!#+" /./08/+#+ =#$=./0+!/# #= =$ - / +/ 3+/ --/ X## + / ### #, /-/ 0-./#1$#=.0#,#./##= (X##4555) E# 0+ / 1, 1 #, -/ + A% <-(455C)$#, 0- #=./,/ 0 +#/#%/ =(") / (")")<#+18!,++-#+$ # >---/!/ 8 #= /0= %#= 0 / 8!--/ / B! =#= = E,.3$ + - $#=-#!/

17 ,%#,#!,+/#/? (<- 455C 446) M / -, 0#= /0,./ 3/ #1B/$! >.-/ =#= #=.0 %, ()!/ B! 0/ % /$ 8 ++ #, +-, /1? (<- 455C 44G) <- - 0## 1 / $ -#= 3/ / +-/ -# -/, $.38 -# #/3= #= (() + ##, #= N!0 = -0%3//$#++8//,/(<- 455C 44;) <- +0.$ 3. / " #+/ =/ 1$#./-! #+/ $ - + -/= #% #, #,("),B#,#, (T0" ") M#= #=!0-#=/=-/D#=>?./# $ =0 / =/ 1 /0/ #= M /---,"-lz"$ #- 0/#%M=B#=#=/ /-=+/%#=3#= $ 8/-/ #= #=- 0 / /.$-88/-#.#0/!/!/#+-08 ##,$#=-++-#/#8/H0

18 !-/#(<- 455C)" +/././.+/ <-./, #!0 %3,B#, #, $ --! -# %#,/ F-=,#=#=#/-# =B.=#=<L3K$#,-! 1K- # 0 #%#=. #= = (L3K$455;$455;!)!' ' ^ $%%$<-/1+8/-#,/! + = / +#/ #%/B1 #, #= <#+ =#B% 8 #= # #-/!T-#-+ -# %0 0, #, $! #-#(/ 3 =0 %#,)0#+/%-,#, O +0(3 ) #, #, - & #=(-#!+,)E++0#, #,-#/.=13+-//#!-! +-1 >!3-, /?$ $ - 3+-#-+ F # 3/ 0/ (-) #, -+.= $ 8 # #/./# # 8+=

19 %#=/030/-/../#.= %#= $ = 0/ #=##-.#=! / = #= / 10 " +0 #= 0 /-# (3/),!(+/ #$!+/ $#.Q###= )$ # =, 8, % -// # (# #=! ##= ) E- ## - / =, 0. / #=($!)$ # = -# #, %# -!8/ - ++/ +0 #,.-0 / #= #= $ 8/,. A% <-(455C)! < L30(455;$ 455;!) / #= #= 8-, +0 $ 8 -/(/0) = 0/ #= #$./0.//-/ -/.//$8/ -#!-#$#= -/ 3/ #=## M# - +0 #+-0#-(./0#/3)$# -+/--/=L+0#, 0 /!,-+ #= $ 8 #! % -/B0-/ 3-= - 0 E# 10 N0#=! #,#-!, /DD#-$8<+-/ //0/ $ 0 D/-0!2#././##, +$ -// (H-)## >, +##? < ++0#,81D+$8!+#- -#>+%?(D9CCG:54)

20 --8,$ #= %#=,# /=#(=)3=/+/,#+ -- = # =#(K 3+30) +/ +0 #= O#! +0 #= / ++ $ /+ -# %!##3/ %$ #/3+-!(-=)%#=,!/! %/##3/%//+/$8 0 0 /+ =./ -#=# %#= #+"# %/#/ /?t /.#+$ 8!!#-##D-0#-08# =3#+.+/$8#,(+-1 +-// +)- =#, +-$ # #3, " _Z"./.-0 +/.#$ 8 /!, 8##=/% 11 "./0 0#, #, - 8/ #= =# 1# 3 >? K# -- +/ >%=!/? <+0#=#= # -/-#.0, %$./0 0 +/# 3= % -= -/. / 3 #, E# #,./# +0 #, #,$#,$#=./80#+0 11 #,./#!%!,.-"($

21 #=/%#=8/-/#=$=#+0 =#=D-0-#./0+0#,#, -= +0 #=#= (-= 3/),/ #/3+--!//+ $ / /= <.8 ## #= K./80 -/ >?! -/ -# / #, #=1$!-/ +0#/+$./0#=-,#=$#, 8!/ /+/$ + ## B!L+0#,-/#,+, 3+/ #, -1$,#+./8, +/! = 3!, = M# / +0#,3/+ 0(3/%/) 00=% M8+#% #, +, 1#,! -,!-! +-1.0# 8/+/ / M// +$ 8# #, - -= / #+ < 8K %%/! #,!1$ # 3/ 0 #, 3-- %,!1-# #, F 8 # +-/ +- >?$ Q 8-## =$!-+/ +-1 #= / ".0-3!

22 #%/ #,. %- # #= 3K--# +/ # #= $ --8=#!B-+0#=2, #, #, - +0 #= #= $ #,.- #, - 3+/ 3!/ % % 8K- # #, # #= %/ # / #, / -, %/,!+ +./#%/ / %/ 3 #, (. #+0=#=$#=#=) D 0/ #-/ #, #, %(##=)./,/$#-9CJC8= #30 #= 0-// -!/ %$./0 %,0#=$--!/8=3/8=-. ##,##3/ = -// # #, 3 3/ %$ #= $#=#!-/ #, -# %#.0, % <./# / -. 3#="0.-=$ #, D( / = )! D!3#=0/$!#=M+//!##!.! #+! = -././,/. 3#= D8/!#!#+#+ ##$D8/0/#1D#!D#++/ ('/#$ <#+ #) " +/ 0-8 -# +0

23 #= 3. #= ##$ # M+/!#V% 20#% #= #= # #,-#,# #0 8/-// #, $ #8+ -=#F+/#-=/,# 0=$ 8 / +0 #= #=!-,0##=./,/ 12 <+- 08 #3$ 8.8-//,# #= # 3= +/ 0 F/ / #+0 + ##, 81 - / #.#,0 +0 #= #= $!/8// # / >##=? #+!/ H0 +0 #, #, ('/#$ <#+ #)<!+,/!/$=0#- #, + + 8= #= % #, #,#,=./,/3-$ 8! = #,!, # = - #(./)./!/# ( ( 0!$ 3%#,)$ #+# $ --13#=!#=#1!/#,",# 12 D-,-#.-/#+V(D/Q)$#+/#0## +1 9CC4 # 0-# + / = <##= $ #= N!3#= /$#= /# / /!+ 455C$#= #3/##=#N!3#=/ 1!0!/!!/###$ '/

24 ! 1 #, , #, 3 ##, #$ </#!1#,-="3+0#, -/ =.0>30/?#$--H0-./#=!/ % +-// #, $ 3 ## #= =3+#8=##=="./0+/ #,-/>?/#-#../,##,,-!. +1, %3/ = ##=/ +/%/=+0#=#= L+ % 18!, /+-#./ >!+?$#8 #+8, /0= 1, #, (-=018-#+0=$0= -# #-./# T#= #= <# 18!,-+[!,!/#= 0, ) E 0 8= 0 =.! +0 #, -- +/ % M /././ 3/+ +0 / +#/ 1 #, (# 0 /!=. #=) # 18B #= 0$ 3#,M/$-#--8/$//H3= $-# 3,.-,#, #, =1$-/ -# 83= # 0/ #,- (-) #= # #,/

25 %' <.8,# #, #,.- 3#/--//!%#=!++/$!=! -!+ 3/ / #, #, <.#++!/. +#/./1 #/ #,#,30./#=-+$ #= 8 # -/=,# #+/ #, #, M +#0 # /,!,# #= + + <-$ X##$! %% - +#/#% #, #, #-// / #= = ##=/ #= < - 0 +#/#%#, +0+0#=#= O+0#=#=0-/-#= $-#-- %, / +%/$./0 3 0K- -!/8= 3 ## 8=-..# 0#= 3/ #, O+0 #= - # #= %# +0/$ +0(#! +-# %) 30 # %/ M 3+30 #= #= #!-/ #, -,$.0%#,%#,-# /(/3=0%#,)K#+/%

26 L+ #% 3/ +#!, 3+-// #= $ 0! # # 0 +#/! 3 +/-+./,##=#=# #-/$ 8 18!, H,# #= (Q 8! %!?t##3/ %)$ -0-# + 3+/ /.- = #!-// #, (-,) %#, / M/.8-//,# = #, 18!, 08,, #/#%+/=#== 8!$455:K-/,'/"$ V 4599 /( " " V$<%#,39J999 9:4!$P$D455;/"8"($<D$ 66(4)756 D/# / G 2, fff BB#--!B&!BB%%$0.# $ A 4554 K-+(/"$ K A 5$ E <97C :6

27 $ $ 9CJ7 m/[!/ /$ A N 9C:94 :4; $ 4554 #% < < < O% 2 O = c$ Dc() 8" / A-$ '<%$46 77 $ 4557/"/%"7E<O%C $S$'+#$E$Dh$N4599/"H-" +/%#,H V%$ D$ V 455J D"/" /T">%?"/" 5 5--F- / /" F," 8"$ $ L &$ 2= fff BB&#B%B!B2_45D_45V_ 45_45V%$0.#4:4594 $E$'$2$P&$4557H"/>KK( /"-" A"" +)," /"$ 2, fff BB&&&&BBO%B"_45_45<`:9-74;9J

28 2%-P$ P 455; < V% < < O A++$ N$ 8#$ A (455;) H-",> 8 M," OH -=+# 2%-P$P$'%$455C%T"6"2A />%(8-"/KA+$<d <:;J49 J79 2%-P$ P 455; / L- /"( 5 /,"$ D"- H-",> 8 M," A`!! Nu% A+++ A%- O <! (O"N)$ 455; 2, fff BB&&&&BB##BB`$ 0. # #$ " 4554 K ' " "7 D.#= #= O" 2, fff BB&&&BB#aO2b:5$0.# S$ <() 9CCJ/# )" " +/%#,H S$<D#$

29 S$ 9CCJM8M-(7<DgV"O;7J ;G6 '/#$" 4599 W 0-#, #, / 0C:G ;J '/#$"$<#+$ #/",-A","$ <.+ '&#$ P$ %$ D$ $ "-/K$ 2, fff&&&-%bf#%<b<2sb95j;$ 0.# O$ A A () 9CGC / M 6- A""$VfM E%$E$f%$D455;/(>K"( "l " B-$ E < 3 7G$:9C :76 P!+$ 455;==<%#,3397$995 94: V$4556fmMaO<$S()/6""" 8"($V M&c#"$:4 65

30 V#$ < M& % % O <$ S () < 2 V M& c#"$ 9;4 454 V$ - $ -D/#$E-"-+$<(4599) <" " " =5$ A < 3,# #$59B : $ V 455J A""( D" L/","$ D" 6") 6"7 O < $ S! D% 2, fffbb!b-bbb56j9j$0.#:+./4594 $ 455:/"# )" " d < 2$ 2 455G K F /> 5-/ L- "$<34G$94G 9:4 =c$dc()45548"/a-$' <% $ 4555M/"(!/""!/$ <D397$:: 6: $ 4557< F% A N 3:C$ 674 6G:

31 <$ S 4556 O O <$ S()/ 6""" 8"($V M&c#"$9 :9 M$< >H"/","6"$!%!%L< <-$ A 455C <"% L < f<3g4$449 4G5 -$ $ V%$ D$ f 4594 K J-7 /"-"-'("F","$<<9 45 2= fff BBk%!BB9B7B77;v$ 0.#4J4594 D$ A 9C;G/"( "( ($ K "T" " ($!%!%L< D$ A 4556 D #= = ## D$9CCG-<-!<<34$4C9 :94 D##$ 455C/" /$ <DO f#% 455C-54 L %VDDD

32 X##$ 4555 < Of f#% < M 9 2,fff&&&&B!--B--5C-99$0.# C '" 9:I: ""( $ <- D377$46; 4;5 D-+$"$"#+$' 455J/ B$% A +"'$ D.#= #= g 2, fff BB&&&B#aO2b::6$0.# L3K$<MA"T' "-( + 2, fff BBB<LB<B764;47B `<`` `M&` ``!`D%``D#`<$ 0. # L3K$ < 455;/"!/! K-,'/, A","$DOD&34;$7C G4

33 *A+++$N* 8#$A$D#$8"(/ 97; f$ < 9CGC D$ M 2 O O$ A A$ () / M 6- A""$ V f M$9GG 9;C F$ 455J * D * D*> " "- " -"7 < D $D& L$ D&$ L P%$ $ 455J 2, fff BB&&&#B-BB6B455JBF$0.#9+./4594

! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

! #$%&#'()*&#+, #$%&#'-.010/ #$%&#'(*0102 #$%&#'3.4*(%*#5 !'+6#$%&#'3.4*5 #$%&#')78!5  (6.7%*#+79.*#+6$6&#'((6. Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j. 18864/95-230 ze dne 14.4.1995 s účinností od l.května 1995. 1 MNSTERSTVO

Více

8. Severoamerické jazyky 10/5/06

8. Severoamerické jazyky 10/5/06 8. Severoamerické jazyky 10/5/06 1. Jazyková diverzita 1,2 A. Arctic z. a s. pobřeží Aljašky (AK), s. Yukon Territory (YT), s. Northwestern Territories (NT), větš. NU, s. Quebec (QC), s. Labrador 1. eskymácko-aleutské

Více

84. členskou aukci notafilistického materiálu

84. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 84. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 31. března 2012 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

É Ě ů Č ú Č ň ň Č Ť Ý ň ú ň ť ů ú ů ů ů ú ů ň Ě ú ň ů É Ň ú Ť ŤÁŇ ť ť Ť Ý Áň Ť Ý Ď Ď Á Ň Ť ů ň ú Ň ň ů ň ů ú Ý ú ů ú ť ů ů Á ť ú ň ů ů Ů ů Ý Ú ň ť Á Č Č ň É ť Á ť ť ň Ť Č Č Č ú É Ť ť ť Á Ť Ť ů ň Ú ů ť

Více

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H J Č B Pedagogick fakulta Katedra matematiky B S matematiky Vypracoval: A H V RND P T, CSc. Č B 2013 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci na téma Sbírka příkladů z matematiky pro 8. ročník

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

esk vysok u en technick vpraze Fakultaelektrotechnick Dvouj drov optick vl kna provl knov lasery (diserta n pr ce) Praha, ervenec1999 kolitel:ing.karelnovotn,csc. kolitel-specialista:ing.ji Ka ka,csc.

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

2. Stolový program FORM

2. Stolový program FORM 2. Stolový program FORM Stoly FORM jsou dodávány ve 4 variantách podnoží pro každý tvar stolové desky XX v ceníku nahrazuje kód varianty - FF, DF, PF, TF FF Free Form * ergonomický tvar LTD * podnož v

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Ceník řada 108. Strana 1. 108CT Stolek 1260 x 480 x 835 ks 10 841,00 21% 13 118,00

Ceník řada 108. Strana 1. 108CT Stolek 1260 x 480 x 835 ks 10 841,00 21% 13 118,00 Strana 1 108WC1D Skleník 1D 800 x 550 x 2100 ks 32 307,00 21% 39 091,00 108WC2D Skleník 2D 1000 x 450 x 2100 ks 38 474,00 21% 46 554,00 108WC4D Skleník 4D 1800 x 450 x 2100 ks 61 986,00 21% 75 003,00 108WS

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Pel mel :zajímavé momentky,minely,omyly.

Pel mel :zajímavé momentky,minely,omyly. Pel mel :zajímavé momentky,minely,omyly. Náš turnaj nabídnul řadu zajímavých momentek z on-line partií, kdy favorité měli občas problémy s elově slabšími hráči. Dovolil jsem si na některé upozornit : (4)

Více

Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice

Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice Josef Frýdl, Petr Novotný Úvod V České republice i ostatních evropských zemích s vyspělým lesním hospodářstvím je v posledních desetiletích

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY rizika a silných a slabých stránkách daného subjektu. Pro získání Ratingu MSP od Hospodářské komory hl. m. Prahy stačí, když zájemce vyplní příslušné formuláře na

Více

Cogmed - trénink pracovní paměti

Cogmed - trénink pracovní paměti Cogmed - trénink pracovní paměti Cogmed trénink pracovní paměti je komplexní pětitýdenní program podobný počítačové hře, který napomáhá dětem i dospělým s deficity pozornosti tím, že tréninkem zvyšuje

Více

8.7 Přehled případových studií

8.7 Přehled případových studií EVALUACE PINCIPU MEZINÁODNÍ SPOLUPÁCE POGAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL 8.7 Přehled případových studií Česká republika Návštěva [N] ozhovory[] Název Téma UL N Slezská diakonie kancelář EQUAL, Viaduktová

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více