D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// # ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$" name="description"> D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// # ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$">

5H H! 6. <$ -! $ a D! %&%! &- %! -! $ $ %% % & & % %%!& &!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5H H! 6. <$ -! $ a D! %&%! &- %! -! $ $ %% %!@ % & & % %%!& &!"

Transkript

1 5?H#H!9D%< 1 5H H! 6 6 "'/#$<#+ 2 #$ <$ -! $ a D! %&%! '&$# &- %! -! $ $ %% % & $- & % %%!& &!!&&% 1 #+-#A=%#=!#>D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// #

2 ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$ #=!,-/ 3+-# #= #/!= /0,=(-)#=+/--//,# = D# 8 = #=$#=!,-/3+-##+0=#=! #= #= #= #=!,-/./#. 08()##= #= (. 2%-P 455;$ 455J) 0, =$ #, >? -=./ #, =1 ##, /$- #=! -=%=$#=01-!/H0#.#,0!-!0?!3-,/?#+-// M (! ) #$ # 18 >? #!=.$ =/ #, #/$ 1++, / 0# -,! #- ( # #= + / +0) 0K+

3 %%/ 3 O #8 18!,$ #= 3 -$ - %%/$ - = - 18 /!, + %%/$ -0-# %% 18$ /!, /+!=!=/$80#./.(.D##455C)!K-/ / 8/+/ / O#8-188./#+/$-#$8!=./# < %% (4555 9) ++ >#=/ #+/ ##? O#8!!0.-/= - +/ 0+ #!08, - (/-./#! $ -# # 3 +- #)$./ ##0-/F0K+/%%./+# $ 8 -./#.+ %/#$./0-./ /+-# %/- %0 K--# %/##/(.<4556) +8/ 8/+//#+#+M%/ # -.-/-,$#= -/-#=# /# 3( 2%-P 455;) <8 / #= H3 / /+ #,!-#1$ #=!,-/ -# #= 3$ 3 3= 8K+/ #,#,3=0,(.M4556) 3 >"8/+/#,-,%1$1!//-=.#$# 455G)

4 </ K,!= - -# =,##$##=-/+/-#- >+#/ -1 -,?(V )-0 / 8-8 # 00 3= / >? >#+ #+? D! 2 (455J 7)$ >8K+/ 3 #= -+/ /1 #+/, ()- # - ++/ 0#, #.0 3, (.V%3,#+#+%)$++/-##= " ++ +./ 1, %/ (.,3,B., $ +/ $, $!/ $ #,!0-. V% 455J)$#= - += 3 #.+-// -/!=.(/8) 4 E#/0818-#$8./-==$ -= #,!-#1$!,-/!= # 8/+ = / 3 ##3/ = (!,,) E# -30-/ / - ' "$ -"( "$ - " "$ " "$ "$ ") "./0 ( "( E#./# 0 / # V% $#+!,+ 4 <.8-/+0/,##$ +0 =! - / -30-8/+ ( +)!#,1!$Q8-+-0K+/3%%/!- +%/8/+//!#F-=3+#/ #0.=,##

5 3+-# %+0 #+( 2 455G)$ #+(-$ <.#+, 3+#!// / +!.0##/!+ $#= 18 -/. /OA(9CGC)$ % (9CJ9)$f(9CGC)$ = D(. 4555)$ %%(. 4555)$ <(4556) /M!-#0-/!//.!,./1 # / #, #, $ #, K- / #%/ #, #,,$#, -- +#,N+-##= 0-- = /$ -#=-!=# 0/ -/ #,#, 2 Vymezení populismu minimální definice E/ #, =! - +#$ +8%3-"%(. 9CC64CJ :J:$ 9CJ9)3##3/%(#!0 /. V 4556$! 455;$ D 4599) ++/ -# = % - -./,# #+/ / 3#-##, #/!--// +- /#1, +.1 D-, + # # 9C ( 9CJ9$

6 9CC6) E,# / #, - / #-+ /.! -/ 3= %#=#-/#-#=##=%$ +S(9CCJ)+-#-"% 5 (. 4557$ 4554$ D 4599)%-" % / = %!//#/ 3$./ 0#=#3#=8$-=##=! #, 1 2/./ + #-# %$ -# # $./0 1! #=##( X## 4555$ S 9CCJ$L3K455;$V4556) E##-/+18!,!!=3#= 0$ # +/ #= / -# -" %/ # / 3 %/ 0 +/, O %#+,! 3 #= / - + #+ + +/ --/ 3/.1 O%#=./-08#=-,1!$8, --/ +/ #1$ =# --/ 11$./0 1 / #, #= F + -# (-") %/ # / 3 ##3/ %/ $ 8-! / 8= 0 E# #=!-# 5 "30-+,.#%#=/-%<.8!!.-0 8= 8/. / >H8+?! >.0+ %?$ 8/ + %#=/

7 / + #=$ --8 -$ % 3 -+/ -/ 3/#,1P/3,!=#+-/+#$ 18 8 #= $ -#+ /-- 8/+/ + K-# 3/-##=M+#-!#=!/-30T$8/=$% -+/ / ##+(. 2%-P$'% 455C$ E%$ f% 455;) P# -# #=- 0 ++/H#-,1 N0T / +# # 18 -/ $ <(4556 9) 3- #= -+ $ > 08 - #, # ##=!?#=-+./.+#/+-0H -=##$#=/+!0- /3+E (9)## -# %/.(4) 10/ % (:)++/-#+0#8== ( 4557$'&#4594$D4599) 2.1 Lid a elita jako homogenní skupina P/3, - - >?$ /,-# #+ 3 %/ # 3, +- < -# #= #- -+ /+/0/3#.-#!+!8#= +/V(!3=$3>!3-/=?)-+ ##+/( / ) 0 >#+/ +-?$ #= -/ +-

8 ##+ + >?(V#$ ;:) < # ++ #/##./(V 4556:C)$#+ 8K- 8 $ %% # = +.-/ >? / "$=!=8-// =%%#=!(")D,/>?%%8/+ #--3(%%4554G; GJ)%%-/ 30.- /.+/ + # #-!=1/+/-##=%>? -8+/!./#,%/$.$! (V4556:4) 6 %%-/#-//,# $#,-#+0%%#$ (OA9CGC$ 9CJ9$ =D4555$ 4557$<4556) 2.2 Antagonistický vztah lidu a elit E/ #/3, 1 #= # ++ 1K+/ +0#=#,<=/$8!3=- +, $#= H-0 +-/,0 / !08, ",#,# %#= 18!,.//--'"((<)$ 6 E##/3,#%%/.++%/##$ #+ - 2/. /+/ #= # 3/ #,8-/(D455J957)

9 #,!= # ##, % D < D - < #=$ 8 >!K-/!= +./ ##=#$0=0=$#-/#= -#%/.//,$#/$!!-/,.1?(D 9CCG 4C9) F - = 0#- + D 8 < /-/.3/!$ 3 #,!# M D-! /$!Q0-###,!-# (#$ % 3 ) # 0 D -/<- #!/#=.!80 ++/$-#-- - % (D 9CCG 4C4 4C:$ 9CJ9)! (4555) 7 E+ % <!- D -H/#$-8./#+./$!3==<-/-#=!31!0/ 1 #, " 3/ <..- / 3#, ##(-).+/+,$3#,$ 0(,)+.-//#,#< <- +K #+ %/ 3 0+ =# /.+ #, +(D9CCG4C7 4C6) 7 M/.#-//$8D#/-</#, $-##=E##,+./.$.$#./ #0-/$.#+-/ 0#,##= #+$-#3-D

10 218= -$ 8!, #= #, 0.-8-##=$>?+-//!$ #, H-0!0 >-? 3, +/ 10K- #<#=#=-/-#+>3=#?$ -#!-/ #$#./ #+8! >#.,? <#= #= 0K =, #, $#= 0-/ -/## (##=) 8 -/-.0"=8/== 8 1## #, A D./ = #= 8 / %(##! $./0 )$# #-, ( < = "->+?0+3-//(D9C;G$3# D 4556$ ##. S$ D# 9CCJ$ P!+ 455;) 9 "13 ##= 8.+#+ %./0 #, #,!/$! # %#+ +0$# - +0! 2## 8!K- 8 D-08//==#=$#+-#+10 /-1-//1,#1#==(D4556) 9 A 3=/.+D./#,+ = = %#=" 0 -/ -# = 3 # $#+- # = /0/ %#= #,0 ++ / #, + "3 %#= +/$##= +/$ / 3=#/( 45544: 47)

11 ## 1 #= #$#+- #= #= #+(!0-/8) F+K -!-#! + /.-$ 8 -./0 >##=?(+/) / $#+ - >-? +0 <! =# - / + / #- - #=! -# #$ #= #= #3 +! V # +D##3+30+-// -/EE= V - 0/ -+/$ -+/ -+/ (D 9CCG :5:) <#= #= ## -/ 13!, #,+$-/!08-##=" ---##/00-/$8-=,<#= #= / -+/ (!K-// ##= +# 8)$ =0 / 3/ #-/ +- / #, -# 3+ >#8=?#=! 2.3 Obhajoba lidu jako suveréna <#= #=! -/-#-= 10=! $ #, - /+ -# +0 #8, =!= #= H-0 # # 8/-/ #= 2#, / 1- + >0#?$ 3 / #1./= # N!-!

12 ./= #. /./0 #, #, 1# 0 8 -# #,$ /!,,# ## = / # / - #./$ #=!/ >#, #/? <!= / / =-##=$ +/!,$#== 956) = +/$ 8 1#,./ # / +!0!,! $ 1#,$#, =.#+-/ # ()$!= 1$#+-.+ / N! # - <./+ # #!, #.# / 1 0$# /1<=-/-#.-/3$#, >!3-= 30#? (D 455J 956) / 1$-#+/<L3K()$/>0++/?$+/+ 31 <= # / + $.-= /0/$ /$ 8 +-/ +->!3-=30#?(. 9CJ7$ 4557$ 4557)

13 O 6P # E 6$ # # < ++ 3+/!/ % 3 #= 8/ 1, #, / ++ # +, -=#=#=$#!,-/-=P2%-P '% (455C)$ < L3K (455;)! - X## (4555)$ 8 #! % $ #, #, (. 9CJ9$ 4555$4557) '% 2%-PK-// +$ -/8/+-#$!#-###$ #, + #+ 8/+ <.#+0-/ # = 0 0-/### +!+/## #, (#+ g #+)$!Q 2%-P '%(455C) = -/18#8+#+8/#= - 0 <../ + -0/ >/ 3? #, K-/ 3. D(455J) = ## 0-/# ####=$-8-%>?(- +-/ +- 3, #! /+/ -# %/ )$ % >?( /+/ -# #=!#)$ 8 >?(# ##= /+/ >!3-, /?) # (++/ +/ +/ #

14 !)$3=+/.++/(./= #) / # # # ( #= #+/ # #!3 8/ # # +-// )" =./= 0= D# +0 2%-P '% >+#? / #=#./#8=#1#= (#,,# b 9$./,# b 5$6 /#,,# b 5) 28= #8= #,#8=!/!!/33/10$#, /=#=28=+0! #+/ # >8? # #= (2%-P$ '% 455C) 2%-P '% # ## / #, #, $!Q (3 - -= #)!, 1= /. 3+/ #, <!0=#,#,#,## / E ( 4557)$ #./ >.!08 % #,? D= #= (D! ##$ X,# $ 0#=!#+$ "+#,!#$ # M+/ #+# < S). / 3-# #=! /. 0###%/./ #-, #, #1 (# $./+ #$!, ) -- %

15 " 2%-P,'%,./#=3+30 /- $#=->-# -" % #!, / %$ Q 8.0,!, ( )$ 30 #$ #%$!?( )<!00-+ '&# % #-$ 8 > ,%/E-00!0-/-/ #+//=%.00./## -,/##, 1, #/ --=/ + +! 3#-// 0/ %,!?('&#$ %$ 4594) <. %#=. +3=,# 3, #, K- -,./0-/ 1 -= # S!3-= 30#$ #= -$ +# D ##$ / = # G5 $ = $ # M+/ "1 O+[ 3 0# D ##= E# /+ ( )$ >+0 3+# C5!08,- +#= #?$.38 K- 8/+/,$ # +/ (-#./# 3, 1 D) <!, 0!/ H < %%$ #, +/$ 8 >- +- ##+.1$ #+.1$ #1$ #1$?(%% 4555:)$ ++$ 8 - #= >+=

16 (( ")?$ -!#/3, / / -, %/$#= 0.-/ 0#= $-#,- $! +/<%%#++.,0/ /%/M/>#,%/?!$! #$ #=!,-/ 3 K+ 1,./, -= (. +/!! #+/ )$ ++ #(%%45557) <0# 0 #! /- X## X## 1K- 8/+/ / -# (3 -#) -# (!) E #. /$ 8- /,$!#+" /./08/+#+ =#$=./0+!/# #= =$ - / +/ 3+/ --/ X## + / ### #, /-/ 0-./#1$#=.0#,#./##= (X##4555) E# 0+ / 1, 1 #, -/ + A% <-(455C)$#, 0- #=./,/ 0 +#/#%/ =(") / (")")<#+18!,++-#+$ # >---/!/ 8 #= /0= %#= 0 / 8!--/ / B! =#= = E,.3$ + - $#=-#!/

17 ,%#,#!,+/#/? (<- 455C 446) M / -, 0#= /0,./ 3/ #1B/$! >.-/ =#= #=.0 %, ()!/ B! 0/ % /$ 8 ++ #, +-, /1? (<- 455C 44G) <- - 0## 1 / $ -#= 3/ / +-/ -# -/, $.38 -# #/3= #= (() + ##, #= N!0 = -0%3//$#++8//,/(<- 455C 44;) <- +0.$ 3. / " #+/ =/ 1$#./-! #+/ $ - + -/= #% #, #,("),B#,#, (T0" ") M#= #=!0-#=/=-/D#=>?./# $ =0 / =/ 1 /0/ #= M /---,"-lz"$ #- 0/#%M=B#=#=/ /-=+/%#=3#= $ 8/-/ #= #=- 0 / /.$-88/-#.#0/!/!/#+-08 ##,$#=-++-#/#8/H0

18 !-/#(<- 455C)" +/././.+/ <-./, #!0 %3,B#, #, $ --! -# %#,/ F-=,#=#=#/-# =B.=#=<L3K$#,-! 1K- # 0 #%#=. #= = (L3K$455;$455;!)!' ' ^ $%%$<-/1+8/-#,/! + = / +#/ #%/B1 #, #= <#+ =#B% 8 #= # #-/!T-#-+ -# %0 0, #, $! #-#(/ 3 =0 %#,)0#+/%-,#, O +0(3 ) #, #, - & #=(-#!+,)E++0#, #,-#/.=13+-//#!-! +-1 >!3-, /?$ $ - 3+-#-+ F # 3/ 0/ (-) #, -+.= $ 8 # #/./# # 8+=

19 %#=/030/-/../#.= %#= $ = 0/ #=##-.#=! / = #= / 10 " +0 #= 0 /-# (3/),!(+/ #$!+/ $#.Q###= )$ # =, 8, % -// # (# #=! ##= ) E- ## - / =, 0. / #=($!)$ # = -# #, %# -!8/ - ++/ +0 #,.-0 / #= #= $ 8/,. A% <-(455C)! < L30(455;$ 455;!) / #= #= 8-, +0 $ 8 -/(/0) = 0/ #= #$./0.//-/ -/.//$8/ -#!-#$#= -/ 3/ #=## M# - +0 #+-0#-(./0#/3)$# -+/--/=L+0#, 0 /!,-+ #= $ 8 #! % -/B0-/ 3-= - 0 E# 10 N0#=! #,#-!, /DD#-$8<+-/ //0/ $ 0 D/-0!2#././##, +$ -// (H-)## >, +##? < ++0#,81D+$8!+#- -#>+%?(D9CCG:54)

20 --8,$ #= %#=,# /=#(=)3=/+/,#+ -- = # =#(K 3+30) +/ +0 #= O#! +0 #= / ++ $ /+ -# %!##3/ %$ #/3+-!(-=)%#=,!/! %/##3/%//+/$8 0 0 /+ =./ -#=# %#= #+"# %/#/ /?t /.#+$ 8!!#-##D-0#-08# =3#+.+/$8#,(+-1 +-// +)- =#, +-$ # #3, " _Z"./.-0 +/.#$ 8 /!, 8##=/% 11 "./0 0#, #, - 8/ #= =# 1# 3 >? K# -- +/ >%=!/? <+0#=#= # -/-#.0, %$./0 0 +/# 3= % -= -/. / 3 #, E# #,./# +0 #, #,$#,$#=./80#+0 11 #,./#!%!,.-"($

21 #=/%#=8/-/#=$=#+0 =#=D-0-#./0+0#,#, -= +0 #=#= (-= 3/),/ #/3+--!//+ $ / /= <.8 ## #= K./80 -/ >?! -/ -# / #, #=1$!-/ +0#/+$./0#=-,#=$#, 8!/ /+/$ + ## B!L+0#,-/#,+, 3+/ #, -1$,#+./8, +/! = 3!, = M# / +0#,3/+ 0(3/%/) 00=% M8+#% #, +, 1#,! -,!-! +-1.0# 8/+/ / M// +$ 8# #, - -= / #+ < 8K %%/! #,!1$ # 3/ 0 #, 3-- %,!1-# #, F 8 # +-/ +- >?$ Q 8-## =$!-+/ +-1 #= / ".0-3!

22 #%/ #,. %- # #= 3K--# +/ # #= $ --8=#!B-+0#=2, #, #, - +0 #= #= $ #,.- #, - 3+/ 3!/ % % 8K- # #, # #= %/ # / #, / -, %/,!+ +./#%/ / %/ 3 #, (. #+0=#=$#=#=) D 0/ #-/ #, #, %(##=)./,/$#-9CJC8= #30 #= 0-// -!/ %$./0 %,0#=$--!/8=3/8=-. ##,##3/ = -// # #, 3 3/ %$ #= $#=#!-/ #, -# %#.0, % <./# / -. 3#="0.-=$ #, D( / = )! D!3#=0/$!#=M+//!##!.! #+! = -././,/. 3#= D8/!#!#+#+ ##$D8/0/#1D#!D#++/ ('/#$ <#+ #) " +/ 0-8 -# +0

23 #= 3. #= ##$ # M+/!#V% 20#% #= #= # #,-#,# #0 8/-// #, $ #8+ -=#F+/#-=/,# 0=$ 8 / +0 #= #=!-,0##=./,/ 12 <+- 08 #3$ 8.8-//,# #= # 3= +/ 0 F/ / #+0 + ##, 81 - / #.#,0 +0 #= #= $!/8// # / >##=? #+!/ H0 +0 #, #, ('/#$ <#+ #)<!+,/!/$=0#- #, + + 8= #= % #, #,#,=./,/3-$ 8! = #,!, # = - #(./)./!/# ( ( 0!$ 3%#,)$ #+# $ --13#=!#=#1!/#,",# 12 D-,-#.-/#+V(D/Q)$#+/#0## +1 9CC4 # 0-# + / = <##= $ #= N!3#= /$#= /# / /!+ 455C$#= #3/##=#N!3#=/ 1!0!/!!/###$ '/

24 ! 1 #, , #, 3 ##, #$ </#!1#,-="3+0#, -/ =.0>30/?#$--H0-./#=!/ % +-// #, $ 3 ## #= =3+#8=##=="./0+/ #,-/>?/#-#../,##,,-!. +1, %3/ = ##=/ +/%/=+0#=#= L+ % 18!, /+-#./ >!+?$#8 #+8, /0= 1, #, (-=018-#+0=$0= -# #-./# T#= #= <# 18!,-+[!,!/#= 0, ) E 0 8= 0 =.! +0 #, -- +/ % M /././ 3/+ +0 / +#/ 1 #, (# 0 /!=. #=) # 18B #= 0$ 3#,M/$-#--8/$//H3= $-# 3,.-,#, #, =1$-/ -# 83= # 0/ #,- (-) #= # #,/

25 %' <.8,# #, #,.- 3#/--//!%#=!++/$!=! -!+ 3/ / #, #, <.#++!/. +#/./1 #/ #,#,30./#=-+$ #= 8 # -/=,# #+/ #, #, M +#0 # /,!,# #= + + <-$ X##$! %% - +#/#% #, #, #-// / #= = ##=/ #= < - 0 +#/#%#, +0+0#=#= O+0#=#=0-/-#= $-#-- %, / +%/$./0 3 0K- -!/8= 3 ## 8=-..# 0#= 3/ #, O+0 #= - # #= %# +0/$ +0(#! +-# %) 30 # %/ M 3+30 #= #= #!-/ #, -,$.0%#,%#,-# /(/3=0%#,)K#+/%

26 L+ #% 3/ +#!, 3+-// #= $ 0! # # 0 +#/! 3 +/-+./,##=#=# #-/$ 8 18!, H,# #= (Q 8! %!?t##3/ %)$ -0-# + 3+/ /.- = #!-// #, (-,) %#, / M/.8-//,# = #, 18!, 08,, #/#%+/=#== 8!$455:K-/,'/"$ V 4599 /( " " V$<%#,39J999 9:4!$P$D455;/"8"($<D$ 66(4)756 D/# / G 2, fff BB#--!B&!BB%%$0.# $ A 4554 K-+(/"$ K A 5$ E <97C :6

27 $ $ 9CJ7 m/[!/ /$ A N 9C:94 :4; $ 4554 #% < < < O% 2 O = c$ Dc() 8" / A-$ '<%$46 77 $ 4557/"/%"7E<O%C $S$'+#$E$Dh$N4599/"H-" +/%#,H V%$ D$ V 455J D"/" /T">%?"/" 5 5--F- / /" F," 8"$ $ L &$ 2= fff BB&#B%B!B2_45D_45V_ 45_45V%$0.#4:4594 $E$'$2$P&$4557H"/>KK( /"-" A"" +)," /"$ 2, fff BB&&&&BBO%B"_45_45<`:9-74;9J

28 2%-P$ P 455; < V% < < O A++$ N$ 8#$ A (455;) H-",> 8 M," OH -=+# 2%-P$P$'%$455C%T"6"2A />%(8-"/KA+$<d <:;J49 J79 2%-P$ P 455; / L- /"( 5 /,"$ D"- H-",> 8 M," A`!! Nu% A+++ A%- O <! (O"N)$ 455; 2, fff BB&&&&BB##BB`$ 0. # #$ " 4554 K ' " "7 D.#= #= O" 2, fff BB&&&BB#aO2b:5$0.# S$ <() 9CCJ/# )" " +/%#,H S$<D#$

29 S$ 9CCJM8M-(7<DgV"O;7J ;G6 '/#$" 4599 W 0-#, #, / 0C:G ;J '/#$"$<#+$ #/",-A","$ <.+ '&#$ P$ %$ D$ $ "-/K$ 2, fff&&&-%bf#%<b<2sb95j;$ 0.# O$ A A () 9CGC / M 6- A""$VfM E%$E$f%$D455;/(>K"( "l " B-$ E < 3 7G$:9C :76 P!+$ 455;==<%#,3397$995 94: V$4556fmMaO<$S()/6""" 8"($V M&c#"$:4 65

30 V#$ < M& % % O <$ S () < 2 V M& c#"$ 9;4 454 V$ - $ -D/#$E-"-+$<(4599) <" " " =5$ A < 3,# #$59B : $ V 455J A""( D" L/","$ D" 6") 6"7 O < $ S! D% 2, fffbb!b-bbb56j9j$0.#:+./4594 $ 455:/"# )" " d < 2$ 2 455G K F /> 5-/ L- "$<34G$94G 9:4 =c$dc()45548"/a-$' <% $ 4555M/"(!/""!/$ <D397$:: 6: $ 4557< F% A N 3:C$ 674 6G:

31 <$ S 4556 O O <$ S()/ 6""" 8"($V M&c#"$9 :9 M$< >H"/","6"$!%!%L< <-$ A 455C <"% L < f<3g4$449 4G5 -$ $ V%$ D$ f 4594 K J-7 /"-"-'("F","$<<9 45 2= fff BBk%!BB9B7B77;v$ 0.#4J4594 D$ A 9C;G/"( "( ($ K "T" " ($!%!%L< D$ A 4556 D #= = ## D$9CCG-<-!<<34$4C9 :94 D##$ 455C/" /$ <DO f#% 455C-54 L %VDDD

32 X##$ 4555 < Of f#% < M 9 2,fff&&&&B!--B--5C-99$0.# C '" 9:I: ""( $ <- D377$46; 4;5 D-+$"$"#+$' 455J/ B$% A +"'$ D.#= #= g 2, fff BB&&&B#aO2b::6$0.# L3K$<MA"T' "-( + 2, fff BBB<LB<B764;47B `<`` `M&` ``!`D%``D#`<$ 0. # L3K$ < 455;/"!/! K-,'/, A","$DOD&34;$7C G4

33 *A+++$N* 8#$A$D#$8"(/ 97; f$ < 9CGC D$ M 2 O O$ A A$ () / M 6- A""$ V f M$9GG 9;C F$ 455J * D * D*> " "- " -"7 < D $D& L$ D&$ L P%$ $ 455J 2, fff BB&&&#B-BB6B455JBF$0.#9+./4594

ň ú Ě É Ř ď ú ú ú ú Č Č Č Č ú ú ú ú Ú ú ú Ú ú ú Ú ú ú ň ú ú ú Ť ú ň ú ť ú ť ú ú ú ť ú ň ú ú Ú Č ú ť ú ú Ď ú ú Ú ú ú ú Ý ú ň ť Ř ť Ř ť ť Ř ť ť ť ť Ý Ž ť ť ť ť ň ť Ř ť É ť ť ňů Ý ť Č ú ť ť Ů ť ť ú Ý ť ť

Více

!"! # $%! (!!%!) **! " +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) # -. >#+#=?

!! # $%! (!!%!) **!  +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) # -. >#+#=? 1!"! # $%! %& -&% %'&$ (!!%!)! **! " +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) #+#=?(@/, 4599) 1./0#! ++%=-#AA75;B5CB5955"D!, #=!

Více

ň ť Č Á ť ň ň Ú Ú Á Ň ď Ú Ů Ý É Ů Ď Č ň ď ň ň ň ň Č ň ň Ď Č ň Š ň Š Š Č ň Ú Š Š Š Ě Ú ť ď ď Á Ď ť É Č ť Ó ň ť Ď Ď Ď Ý Ď Ž Ď Ď Ý Ď Ú ň ň Ď Ď Ý Ď Ď Ď ň ť Ť Ů Ú ň ď ň Ř Ů ň Á Š ť Č ň Š Š ň ň ň ť ť ť ť ť ť

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

ť ž Á ň ž ř ž ř ý ů ó ů ž ř ř ů Č Í Í Č Á ť ž ť Í Ú ů ř ú ť ř é ň ž ř Ú Č ŠŤ Í ů ů ž ý ř ť ů é ó ř ž ř é ť ř ř ý ú ď ů ř ú ž é ř é ž ó ř ž ů ž ž é ů é ž ú ů ř ž é ň ý ř ž ř ř ý é ý ž é ť ý ř é ů ý ž ý

Více

ý ů č č Í ď ř č ý ř ý č č ď č ř ý ř ó Í ř č ď ď ř ů ý ý Š ř ďý ř Ž č č ý ř ý ř ř ý ý čř ď É Ř Ě ý č ů ř ď č č ř ý ř ý č č ý č ř ď ř ů ý ř ř č ř ď ď ď ý ý č ď ů ů ů ř ď ď ř č č ý č ď ř ď ý ý ý ď ů ř ř ď

Více

ÁŘ Ě Ž ň Ť Ť ú ň ň ň Ť ň ň ť ň ú ť Ě Ě ť ň ň ň Ě Ť Ť ť Ý Ť ť ň ň ú ť Ť ň ň Ě ňú ů ň ň Ť ň ď Č ň Ť ň ň Á ď ď ť Č ť ď ď ň ť ňť ň ň Ť Ť Ť ť Ó ď Ó ú ď ď Ě ú ď Ž ú ú ň ň Ó Ě ň ň Ť ť ť ú ď ď ď Š Ť Ó Ť Ó ť ň

Více

ů ů ř É ř řřň ů ů ř ř Ú ó ó ó ť ň ó ó ř ř ř š ř ů ů ů ů š ů ů ř ů ů ř ř ř ř ř ů ř ř ó ň ó š ř É ó š řó š ó řó óž ř ř ž ř ž ř ř ř ř Í ř š ů Š ů ř š Š ř ň Š š Š Š ř ž ť ň ň Š š š ň ř Š ň ň ř š Š Š š Í š

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Čidla vlhkosti a teploty s filtrem a kabelem. Čidlo vlhkosti a teploty s filtrem a terminálem. Typ Měřící rozsahy Výstupy Napájecí Cena

Čidla vlhkosti a teploty s filtrem a kabelem. Čidlo vlhkosti a teploty s filtrem a terminálem. Typ Měřící rozsahy Výstupy Napájecí Cena PC (sk. C 2.3) Čidla vlhkosti a teploty s filtrem a kabelem F - PC 2/5 0-100% 0-10V 24V ss 5 343 F - PC 3/5 0-100% 4-20 ma 24V ss 5 468 A PASIVNÍ ČIDLO TEPLOTY C - PC 2/5 0-100% 0-10V 24V ss 5 875 C -

Více

Ž ď ť ů ú Ž ů ď ů Í ů ů Ó ť ů Í ň ť ů ů ú ů ď ú ú ů ú Ž Ž Š ú ť ú ú ů ú ú ť ť ú ú Ó ú ů ď ů Ú ú ů ú Ú ú ú ú ů ú ú Ú Í ú ň ů ň Š ů ů ú Š ú ú Í ď ů ň Í Í Ž Í Í Í ú ň ť Í Í ú ú ů Ž ů ú Ú ÁÍ Ó ů Í ď ů ň Í

Více

Připojení na sítě elektrické energie a plynu od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Připojení na sítě elektrické energie a plynu od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s. HELGA R Připojení na sítě elektrické energie a u od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s. SESTAVY DO JEDNOHO INTEGROVANÉHO CELKU V JEDNOTNÉM DESIGNU PRO JEDNOHO NEBO VÍCE ODBĚRATELŮ DCK

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

É Í É Ř Č Ú Ú Í Č ž ě Ú ďď ě ž ň ž Č ď ď š š Č Í š Í š š ď š š ú ůě ů Ž Ú ďď ž ú ě Ě š ž ď ď š Ž ň ň ó Í ň ď Ú Í ó Íů ě ú ž ž š ě ž ě š ě ň ů ě ň Č É Ů Í ž ž ž Ú ě ů Ž Ž ě ě ž ď ů š ě ť Č ž ú ňí š Í ť

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 31 cm 3 (1,9 in 3 ) p max 3 bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak 3 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

Č ť ň Č É Č Š É Š Ž ň ž Ž Č Č ž ú ňú ó ó Č ž ž ň ň ž ú Ú Ž ó ú Ž Č ú ž Ž Ú ž ú ž Č ó Ú ť ť Č ď ž Ú ž ž ž Ž ž ž ó ž ó ž ž ó Ť ž Ú ó ž ž Š Š ó Š ó Č ž ž ó ó ó ó ó ň ó Ž ž Č ž ň Ž Ú ž ú úň Ž Ž ó Ž ž Č Ž ó

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

www.ingstuksa.cz MATERIÁLY Tělo: litý hliník Hřídel: ocel Ložisko hřídele: Slinutý bronz Těsnění: nitrilkaučuk

www.ingstuksa.cz MATERIÁLY Tělo: litý hliník Hřídel: ocel Ložisko hřídele: Slinutý bronz Těsnění: nitrilkaučuk M/600 Kyvné křídlové válce Dvojčinné - 0 až 0 úhly natočení Kompaktní konstrukce Vhodné pro kroutící momenty od 0,0 do 0,6 Nm Pevné a nastavitelné úhly natočení Jednokřídlová a dvoukřídlová konstrukce

Více

M/60280 Kyvné křídlové válce Dvojčinné - 30 až 270 úhly natočení

M/60280 Kyvné křídlové válce Dvojčinné - 30 až 270 úhly natočení M/6020 Kyvné křídlové válce Dvojčinné - 0 až 20 úhly natočení Kompaktní konstrukce Vhodné pro kroutící momenty od 0,0 do 02,6 Nm Pevné a nastavitelné úhly natočení Jednokřídlová a dvoukřídlová konstrukce

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

OBSAH Syst MODULI SOUČÁSTI SYSTÉMU. ROZTEČ PODPOR ODOLNOST PROTI ZATÍ ŽENÍ OPATŘENÍ PŘED NSTALACÍ POKYNY PRO NSTALACI

OBSAH Syst MODULI SOUČÁSTI SYSTÉMU. ROZTEČ PODPOR ODOLNOST PROTI ZATÍ ŽENÍ OPATŘENÍ PŘED NSTALACÍ POKYNY PRO NSTALACI MODUL á OL YKARBONÁ OVÉZÁMKOVÉAN L Y OL CMODUL CHN CKÁKN HA V 2004/ 0 Z p 0 M 080 á8/ 620 +420234707043 F x +420234707084 m p b @ C db O m 7832 Č ál 3 +420585340528 F x +4205853400 2 m m @ V b 5430 d m

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn.: 489/2014/ŽP/Sy/Pl/O V Náchodě dne: 21. ledna 2014

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

E B D C C DD E E g e 112 D 0 e B A B B A e D B26 B B K H K A B P C D E 123 456 789 *0# g B A P D C E : 0 9 * # # g B B 52 Y t ] [ N O S T \ T H H G ? > < p B E E D 0 e B D S 112 D B B B C B E g E a

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

ě ě š é Č ě ě š Š š Č ú ě ě ě ě ó š ě ě š é ě é š ě é é é ě é é ěž ě Ž ě ě ě ů ě š ů ů é Ž ňů ňů Ž Ž é ňů ů ď é ů ď é ů Ý ď é é ňů ňů ě ů ňů ů ů ě é ňů Ý ě Ý ď é é š Ž š š Ž ě Ž ů ě š ě Ž Ž š ě é Ž Ž š

Více

ř ř š ý Š ř ž ř š ř šš é é ď š ý š ř ů š ř ů ř é ý ů ť š ř ů Í é é ý š š š ř Í ř é š ž ý ř ř ž ř ů ý ý é š š š š é ř ú é é é ý é š š ď ř é ú é é ř ž Š ř ý ř ř Ž ř é ýš é é ý ú ů ř ř ř ž ý ř ú ř ř ú é é

Více

Světelné zdroje. Světelné zdroje

Světelné zdroje. Světelné zdroje Světelné zdroje Světelné zdroje 27 strana Světelné zdroje 489 542 Zdroje G4 & GY6, 35 7103A 7103 7101AL/W 7101L/W 7103A 35W G4 Stmívatelné 30mm 9mm 7103 35W GY6,35 Stmívatel. 7105 50W GY6,35 Stmívatel.

Více

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP- Obsah Název Pohyblivý unašeč Upevnění vík Upevnění vík (pro lineární pohon s vedením) Středová podpěra Středová podpěra (pro

Více

CENÍK ČERPADEL 2015 / 01

CENÍK ČERPADEL 2015 / 01 CENÍK ČERPADEL 015 / 01 PK PKS Monobloková jednostupňová čerpadla s periperální - turbínový oběžný kole Monobloková jednostupňová čerpadla - litinové provedení PK 60 PK 60-MD PK 65 PK 70 PK 60-MD PK 100

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení.

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení. Zubové čerpadlo High Performance Line GP do, cm (,7 in ) p max bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny s kompenzací

Více

O Z N Á M E N Í o výběru nejvhodnější nabídky

O Z N Á M E N Í o výběru nejvhodnější nabídky Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii Čeperka 215, Opatovice nad Labem, 533 45 telefon: 974 569 520, MT: 723 081 825, fax: 974 569 519 Č.j.: VPŠKP 51-54/ČJ-2013-9609K3 Čeperka 26. 8. 2013 Chládek

Více

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET!"# "$%&'()*+",&("-!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 626704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 !" #" # " $ % "!# & #"

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,-

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,- V L A IM Í A I A Č C H A V LK A Ř Á B K Nb d d d9 bd d b FAN INÁM IV U! q 99 99 NJCNA 9 MB 99 99 NJCNA 99 99 99 NJCNA NJCNA MB é é č ZAKU JMH I I I č b j d Č b h M b F ýd d č é b é č éh d óě h g d CLL

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

Model Obj. číslo Hořáky Trouba Příkon plynu Rozměry Cena bez DPH 4.000 8.000 10.500 8.000 AN Kcal/h kw mm Kč EUR

Model Obj. číslo Hořáky Trouba Příkon plynu Rozměry Cena bez DPH 4.000 8.000 10.500 8.000 AN Kcal/h kw mm Kč EUR SORÁKY SORÁKY STOLNÍ S OTEVŘENÝM HOŘÁKEM LYNOVÉ Otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočlánky. Modely H : s vysoce výkonným hořákem. Sporák CG9-40 Model Obj. číslo Hořáky Trouba říkon plynu Rozměry

Více

Návod pro editaci LIN souborů

Návod pro editaci LIN souborů Návod pro editaci LIN souborů Obsah: Seznam tagů:... 1 Vugraph... 1 Oddělovače... 2 Textové a editační tagy... 2 Barvy... 4 Rozdání... 6 Dražební tagy... 7 Sehrávka... 7 Příklad... 8 Seznam tagů: Soubor

Více

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení cv. 308 Situace 2 na 1 Útočník A1 si naráží míček do běhu s útočníkem A2, kříží se a střílí na bližší branku. Mezitím obránci C1 a D1 vybíhají a střílí na druhou branku, poté C1bere volný míček, přihrává

Více

III. III. A Celkové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 (v Kč)

III. III. A Celkové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 (v Kč) Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve K š VP FM V 19 P š F Mš K 21 M M O ú P 05/2015 15 Nš 4 ů J P Š Z Mň 16 P 625 1390 2015 š ó š ú š V R š ú 27 f V š g fg T MŠ ZŠ ů š š N Š š ů P š 15 V š J fgf R G š J š f ů š ů N š ů A T ů ú V K T š D M

Více

INV. ČÍSLO NÁZEV DAT. ZAŘ CENA OBJEKT MÍSTNOST NÁZEV OBJEKTU I0017515300 SW OFFICE WIN32 EEL LIC/SA MVL 29.8.2007 6 374,00 140500 1405003 Opava

INV. ČÍSLO NÁZEV DAT. ZAŘ CENA OBJEKT MÍSTNOST NÁZEV OBJEKTU I0017515300 SW OFFICE WIN32 EEL LIC/SA MVL 29.8.2007 6 374,00 140500 1405003 Opava INV. ČÍSLO NÁZEV DAT. ZAŘ CENA OBJEKT MÍSTNOST NÁZEV OBJEKTU I0017515000 SW OFFICE WIN32 EEL LIC/SA MVL 29.8.2007 6 374,00 140500 1405003 Opava I0017515200 SW OFFICE WIN32 EEL LIC/SA MVL 29.8.2007 6 374,00

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE " #$" %&" " Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ústav fyzikálního inženýrství Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE student(ka): Bc. Drahoslav Tvarog který/která studuje

Více

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99-

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99- 1999 !!" # $%&'()*+,-'.% /(%'01.- &'(23'.- /(45.- &'(-'6.%. &'%7*(!1'(%8#9%9'0!8: C26 (+8:;'.%)*+,

Více

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM.

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM. STEREOMETRIE Zadání 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK = AK ; M EH; HM = EM ) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K AB; BK = AK ; L CD; DL = CL ; M

Více

Seznam nabízeného majetku

Seznam nabízeného majetku Seznam nabízeného majetku Příloha k č.j. MV-39844-2/OSM-2010 Počet listů: Nomenklatura Název materiálu Typ MJ Množství Cena/MJ Hodnota 061210048000 Sdružovač vozidlový RVX 25 KS 1 1 499,40 1 499,40 061220025000

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Á Č š ů ď š š ů Š š ž ú š š ůž š ú ž ď ů š Á Ú Ř ň Ř ú ň Ú š š ď Ř ž š ž ď ť š ÝÝ ú ú Ř ž ď ž ú ť Ř Ř Ž Ú Á Á ú ď Á ž Č Ž Á Č Š ď ó Ú ž ÁŽ ÁŽ Á ÁňÁ É Ž ž ú ž ů Áž óž ž ú Ř ó ť ť ž ž ů ž ú ú ž ú ď ó ď Ě

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM

NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM PROHLÁŠENÍ O ROZDĚLENÍ PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM podle ustanovení 1166 zák. č. 89/2012 Sb. Článek I. Údaje o vlastníkovi, pozemku a domu Bytové družstvo Vánek IČ: 24142255 se

Více

ů Í ÁŠ č ý ž š ů ž Řž š š Ď ž ž č Ú ž š č č ů ž č č č ý ž ž ž Ď ž Ďý č ž č ú č ž ý č ý š ž ž ý č š č š č č č č č Ď š ú Ý ý š č š ý ů ý ž úč Ú ů č ý Ť ž č ů Ú Ď ů ž Ú ý ó ž ý š Ď ž č É Ó ž ó ý ý ú č ú š

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

ě Á Á é é ě ě ě ú é é é ě é é ď ď ď š š Č Á ě ú Á ď š ě Č ě š ěž ě é ě ě ě ě ě ě Č Á ě Á é ú Ž é š ě š š é Ž ě é š é Š ť Ž ě Č Á ú Á Ť é ě é š ě ě š š ď ď Č é š š Č ě ě ú ě ú Ť é ě š ě ě š ě š ě ě ú ě

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

2,4 l VVT-i řadový zážehový čtyřválec Kód motoru 3ZZ-FE 1ZZ-FE 1AZ-FSE 2AZ-FSE 16 ventilů, DOHC, VVT-i. řadový zážehový čtyřválec

2,4 l VVT-i řadový zážehový čtyřválec Kód motoru 3ZZ-FE 1ZZ-FE 1AZ-FSE 2AZ-FSE 16 ventilů, DOHC, VVT-i. řadový zážehový čtyřválec Toyota Avensis Technické údaje Model Typ motoru 1,6 l VVT-i 1,8 l VVT-i sedan 2,0 l VVT-i 2,4 l VVT-i Kód motoru 3ZZ-FE 1ZZ-FE 1AZ-FSE 2AZ-FSE Zdvihový objem (cm 3 ) 1 598 1 794 1 998 2 362 Maximální výkon

Více

Ýď ň ň ď Ť Á Á ÁĚ ň Ť ď Ť ť Ť Ě ú Á Ť Á Á Á Á Ž Ž Ě Áň ť Á Ú ť ú Á Ě ť ú Ž Ě Á Ě É ď ť Ě ď ú Ř úá É Á Ó Ť Ř Ů ť É ď Ě ť ď ú Ž ú ť Ř Ř ť Č ď Ž ť Ž ť ň Ž ď ď ď ť ň ú ú ď ú ú Ž ť ď ď Č Ž ú ť Ý Ž ť ť Ž Ž

Více

VEHICLE CERTIFICATION LABEL

VEHICLE CERTIFICATION LABEL VEHICLE CERTIFICATION LABEL PREDMLUVA WINDSTAR TENTO KATALOG OBSAHUJE INFORMACE O VOZIDLE WINDSTAR, VYRÁBENÉM OD 1094 Štítek osvedcení vozidla Štítek osvedcení vozidla je pripevnen k zajištovacímu okraji

Více

Kontaktní osoba: Martin Pecka e-mail: reditel@equitana.cz Tel: +420 318 695 318 www.ceskydrezurnipohar.cz

Kontaktní osoba: Martin Pecka e-mail: reditel@equitana.cz Tel: +420 318 695 318 www.ceskydrezurnipohar.cz Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2015 (dále jen ČDP) pořadatel : MD 188, JS Equitana, o.s. Martinice Equitana Hotel Resort Martinice 1, 262 72 Březnice Email: reditel@equitana.cz finále - termín konání

Více

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Vyplní nadace: Číslo žádosti Poznámka Číslo smlouvy Rozsah projektu Informace o organizaci - vyplní žadatel Základní informace Název organizace * IČ * Forma právní subjektivity

Více

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD PRACOVNÍ DNY

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD PRACOVNÍ DNY Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I. část) NÁHRADNÍ DOPRAVA ZA VLAK (I. část) Brno - Střelice (- - Náměšť nad Oslavou) (I. část) Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005 ÚSTECKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004-2005 I. Struktura průmyslu v regionech ČR II. Rizika vývoje průmyslové produkce v regionech ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu (2007)

Více

15. ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 28.3. 2016

15. ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 28.3. 2016 . ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 8.. 06 Hlavní závod muži -7, km St.č. Příjmení a jméno Klub Kat. Roč. Čas Poř. Muži A do 9 80 Nerad Karel Tábor ma 988, 9 Novák Patrik Kamenice nad

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Model: Mercedes-Benz Actros Nový Typ vozidla: 1843 LSnRL Baumuster: 96340612001 Druh vozidla: Tahač návěsů se vzduchovým odpružením zadní nápravy, nízký rám, Lowliner

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

Č Č Ž Č Š Ž ó Č Š ž Š ž Č Č ž ž ž Č ž ú Ž ž ž ó ó ž Ž Ž ď É ú ú Č Č ú ž Ž ž ž ú ó Č ž Ú Č ž ž ž Ž Ú Ž Ž Ž Ú Č ž Ú Ú ž ú Ř Š Á Ž Ý Č Ó Ú Á ú Ť Ž Ž Š Ú Ú Ó ú ž ú Š Ž Ž Ť Ž ž ž ď Ž ú ď Š Ú ú ú Á Č Ů Ú Ť Č

Více

VARNÁ ZAŘÍZENÍ ŘADA 700

VARNÁ ZAŘÍZENÍ ŘADA 700 VARNÁ ZAŘÍZENÍ ŘADA 700 VARNÁ ZAŘÍZENÍ ŘADA 700 UOZORNĚNÍ: řístroje řady 700 se podle možného způsobu montáže dělí na: - I: přístroje samostatné - : přístroje polyvalentní: stolní, pro mostové bloky, nebo

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Č é Á é ó ó é é š é é ú ů é Ú é Ú Ř ň ú Í é Ě ď ú é é éú ň Ž ú ů ď ů ů ů ú é é é ú é é ů Ž Ž Ú Ú ď ů ú é š ú ů Ž é é ů é ú é Ž Ž Ž Ú Ž š ňú ú ú é š ú ů Ž ů ú ú ů ú é é ů ď ů Ž ú ú ú ů Ž éú Ž éú Ů é ů ů

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. února 2009 od 16 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. února 2009 od 16 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. února 2009 od 16 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: omluveni: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2012/2013 SRPEN 27. - 31. 8. (po - pá) přípravný týden 27. 8. (po) pouť pedagogů a zaměstnanců školy 27. -

Více

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č Seznam smluvních lékáren provozovaných poskytovatelem lékárenské péče IČ 28511298 v působnosti Regionální pobočky VZP ČR Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, uzavřená s účinností od 1. 1.

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

É Ě Ó ú ó ó ó Ý Ř Ě Č ň ň ů Ý ň Ú ú Š Ú Š ó ů ž ď ů ó ž ů ú ů ů Ý ů Ú ů Š ď ó ž ú ň ň Š ň Š Š ú Ý ú ď Ú ž ů ó Č Ě ň Ú ů ň ú ň ú ň ň ú ú ó ů Č ú ž ú ó ž ú ď ň ň ž Š ů ů ď ž Ú ú ž ň ž Č ú Č Č ž ú ů ú ů ž

Více

Pneufit C KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ

Pneufit C KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ Pneufit KOMPOZITNÍ ŠROUNÍ Metrické kompozitní šroubení 3 až mm, vnejší Ø hadice Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit a M nabízí rychlou montáž hadic a trubek bez použití náradí, optimalizují průtok

Více

Třícestný elektromagnetický ventil, přímo ovládaný, normálně zavřený Média: Vzduch, voda, pára, lehké oleje Rozsah tlaku: 0 15 bar

Třícestný elektromagnetický ventil, přímo ovládaný, normálně zavřený Média: Vzduch, voda, pára, lehké oleje Rozsah tlaku: 0 15 bar Řada 123 2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servem Dvoucestné elektromagnetické ventily, funkce Magnalift, normálně zavřené, regulace uzavírání (zavřeno-otevřeno) Média: Voda, vzduch, lehké oleje

Více

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci I I Kraj vysočina KUJIP00ZJ0P2 Žittov* 57, 567 33 Jihlava DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce" 1. Smluvní

Více

Obj. číslo Aplikace Popis Výrobce Akční cena*

Obj. číslo Aplikace Popis Výrobce Akční cena* www.autocora.cz Rozjeďte to s námi Využijte výjimečné nabídky akčních cen ze sortimentu světlometů HELLA, MAGNETI MARELLI a TYC. Tato nabídka je platná od 1. 8. 2010 do 30. 9. 2010, nebo do vyprodání zásob.

Více

"#$$% &%'%'( !"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)!

#$$% &%'%'( !#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! ! "#$$% &%'%'(!"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù ZAHRADNICTVÍ U HROBKY OTEVÍRACÍ DOBA PO - PÁ 10-18 HOD. SOBOTA 9-12 HOD. NOVÉ MODELY p r á v ì n y n í

vychází v nákladu 10.000 kusù výtiskù ZAHRADNICTVÍ U HROBKY OTEVÍRACÍ DOBA PO - PÁ 10-18 HOD. SOBOTA 9-12 HOD. NOVÉ MODELY p r á v ì n y n í è ØJ Uø è J š J È! è - š I øò! HY ø š ø ø ì ø ù Pø ù ø è! øì ì! D ø ø ì ìž ì - øò! Uø >>> J úèìš øò š ì øò øò È L Mš Ú Šì D D Lž Fž H H Hšì C øì L M Žè L Lž Lž M Lž Ž H M ž P P Pìž Pìž š ž ò D L ž ž Lø

Více