D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// # ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$" name="description"> D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// # ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$">

5H H! 6. <$ -! $ a D! %&%! &- %! -! $ $ %% % & & % %%!& &!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5H H! 6. <$ -! $ a D! %&%! &- %! -! $ $ %% %!@ % & & % %%!& &!"

Transkript

1 5?H#H!9D%< 1 5H H! 6 6 "'/#$<#+ 2 #$ <$ -! $ a D! %&%! '&$# &- %! -! $ $ %% % & $- & % %%!& &!!&&% 1 #+-#A=%#=!#>D!=,#.,/0?(A<75JB99B5;5C) 2 "'/#<#+1!/-#!/P.%S# +// #

2 ! $ $ -! $ $ 1 Úvod " //- 0,#,$ #=!,-/ 3+-# #= #/!= /0,=(-)#=+/--//,# = D# 8 = #=$#=!,-/3+-##+0=#=! #= #= #= #=!,-/./#. 08()##= #= (. 2%-P 455;$ 455J) 0, =$ #, >? -=./ #, =1 ##, /$- #=! -=%=$#=01-!/H0#.#,0!-!0?!3-,/?#+-// M (! ) #$ # 18 >? #!=.$ =/ #, #/$ 1++, / 0# -,! #- ( # #= + / +0) 0K+

3 %%/ 3 O #8 18!,$ #= 3 -$ - %%/$ - = - 18 /!, + %%/$ -0-# %% 18$ /!, /+!=!=/$80#./.(.D##455C)!K-/ / 8/+/ / O#8-188./#+/$-#$8!=./# < %% (4555 9) ++ >#=/ #+/ ##? O#8!!0.-/= - +/ 0+ #!08, - (/-./#! $ -# # 3 +- #)$./ ##0-/F0K+/%%./+# $ 8 -./#.+ %/#$./0-./ /+-# %/- %0 K--# %/##/(.<4556) +8/ 8/+//#+#+M%/ # -.-/-,$#= -/-#=# /# 3( 2%-P 455;) <8 / #= H3 / /+ #,!-#1$ #=!,-/ -# #= 3$ 3 3= 8K+/ #,#,3=0,(.M4556) 3 >"8/+/#,-,%1$1!//-=.#$# 455G)

4 </ K,!= - -# =,##$##=-/+/-#- >+#/ -1 -,?(V )-0 / 8-8 # 00 3= / >? >#+ #+? D! 2 (455J 7)$ >8K+/ 3 #= -+/ /1 #+/, ()- # - ++/ 0#, #.0 3, (.V%3,#+#+%)$++/-##= " ++ +./ 1, %/ (.,3,B., $ +/ $, $!/ $ #,!0-. V% 455J)$#= - += 3 #.+-// -/!=.(/8) 4 E#/0818-#$8./-==$ -= #,!-#1$!,-/!= # 8/+ = / 3 ##3/ = (!,,) E# -30-/ / - ' "$ -"( "$ - " "$ " "$ "$ ") "./0 ( "( E#./# 0 / # V% $#+!,+ 4 <.8-/+0/,##$ +0 =! - / -30-8/+ ( +)!#,1!$Q8-+-0K+/3%%/!- +%/8/+//!#F-=3+#/ #0.=,##

5 3+-# %+0 #+( 2 455G)$ #+(-$ <.#+, 3+#!// / +!.0##/!+ $#= 18 -/. /OA(9CGC)$ % (9CJ9)$f(9CGC)$ = D(. 4555)$ %%(. 4555)$ <(4556) /M!-#0-/!//.!,./1 # / #, #, $ #, K- / #%/ #, #,,$#, -- +#,N+-##= 0-- = /$ -#=-!=# 0/ -/ #,#, 2 Vymezení populismu minimální definice E/ #, =! - +#$ +8%3-"%(. 9CC64CJ :J:$ 9CJ9)3##3/%(#!0 /. V 4556$! 455;$ D 4599) ++/ -# = % - -./,# #+/ / 3#-##, #/!--// +- /#1, +.1 D-, + # # 9C ( 9CJ9$

6 9CC6) E,# / #, - / #-+ /.! -/ 3= %#=#-/#-#=##=%$ +S(9CCJ)+-#-"% 5 (. 4557$ 4554$ D 4599)%-" % / = %!//#/ 3$./ 0#=#3#=8$-=##=! #, 1 2/./ + #-# %$ -# # $./0 1! #=##( X## 4555$ S 9CCJ$L3K455;$V4556) E##-/+18!,!!=3#= 0$ # +/ #= / -# -" %/ # / 3 %/ 0 +/, O %#+,! 3 #= / - + #+ + +/ --/ 3/.1 O%#=./-08#=-,1!$8, --/ +/ #1$ =# --/ 11$./0 1 / #, #= F + -# (-") %/ # / 3 ##3/ %/ $ 8-! / 8= 0 E# #=!-# 5 "30-+,.#%#=/-%<.8!!.-0 8= 8/. / >H8+?! >.0+ %?$ 8/ + %#=/

7 / + #=$ --8 -$ % 3 -+/ -/ 3/#,1P/3,!=#+-/+#$ 18 8 #= $ -#+ /-- 8/+/ + K-# 3/-##=M+#-!#=!/-30T$8/=$% -+/ / ##+(. 2%-P$'% 455C$ E%$ f% 455;) P# -# #=- 0 ++/H#-,1 N0T / +# # 18 -/ $ <(4556 9) 3- #= -+ $ > 08 - #, # ##=!?#=-+./.+#/+-0H -=##$#=/+!0- /3+E (9)## -# %/.(4) 10/ % (:)++/-#+0#8== ( 4557$'&#4594$D4599) 2.1 Lid a elita jako homogenní skupina P/3, - - >?$ /,-# #+ 3 %/ # 3, +- < -# #= #- -+ /+/0/3#.-#!+!8#= +/V(!3=$3>!3-/=?)-+ ##+/( / ) 0 >#+/ +-?$ #= -/ +-

8 ##+ + >?(V#$ ;:) < # ++ #/##./(V 4556:C)$#+ 8K- 8 $ %% # = +.-/ >? / "$=!=8-// =%%#=!(")D,/>?%%8/+ #--3(%%4554G; GJ)%%-/ 30.- /.+/ + # #-!=1/+/-##=%>? -8+/!./#,%/$.$! (V4556:4) 6 %%-/#-//,# $#,-#+0%%#$ (OA9CGC$ 9CJ9$ =D4555$ 4557$<4556) 2.2 Antagonistický vztah lidu a elit E/ #/3, 1 #= # ++ 1K+/ +0#=#,<=/$8!3=- +, $#= H-0 +-/,0 / !08, ",#,# %#= 18!,.//--'"((<)$ 6 E##/3,#%%/.++%/##$ #+ - 2/. /+/ #= # 3/ #,8-/(D455J957)

9 #,!= # ##, % D < D - < #=$ 8 >!K-/!= +./ ##=#$0=0=$#-/#= -#%/.//,$#/$!!-/,.1?(D 9CCG 4C9) F - = 0#- + D 8 < /-/.3/!$ 3 #,!# M D-! /$!Q0-###,!-# (#$ % 3 ) # 0 D -/<- #!/#=.!80 ++/$-#-- - % (D 9CCG 4C4 4C:$ 9CJ9)! (4555) 7 E+ % <!- D -H/#$-8./#+./$!3==<-/-#=!31!0/ 1 #, " 3/ <..- / 3#, ##(-).+/+,$3#,$ 0(,)+.-//#,#< <- +K #+ %/ 3 0+ =# /.+ #, +(D9CCG4C7 4C6) 7 M/.#-//$8D#/-</#, $-##=E##,+./.$.$#./ #0-/$.#+-/ 0#,##= #+$-#3-D

10 218= -$ 8!, #= #, 0.-8-##=$>?+-//!$ #, H-0!0 >-? 3, +/ 10K- #<#=#=-/-#+>3=#?$ -#!-/ #$#./ #+8! >#.,? <#= #= 0K =, #, $#= 0-/ -/## (##=) 8 -/-.0"=8/== 8 1## #, A D./ = #= 8 / %(##! $./0 )$# #-, ( < = "->+?0+3-//(D9C;G$3# D 4556$ ##. S$ D# 9CCJ$ P!+ 455;) 9 "13 ##= 8.+#+ %./0 #, #,!/$! # %#+ +0$# - +0! 2## 8!K- 8 D-08//==#=$#+-#+10 /-1-//1,#1#==(D4556) 9 A 3=/.+D./#,+ = = %#=" 0 -/ -# = 3 # $#+- # = /0/ %#= #,0 ++ / #, + "3 %#= +/$##= +/$ / 3=#/( 45544: 47)

11 ## 1 #= #$#+- #= #= #+(!0-/8) F+K -!-#! + /.-$ 8 -./0 >##=?(+/) / $#+ - >-? +0 <! =# - / + / #- - #=! -# #$ #= #= #3 +! V # +D##3+30+-// -/EE= V - 0/ -+/$ -+/ -+/ (D 9CCG :5:) <#= #= ## -/ 13!, #,+$-/!08-##=" ---##/00-/$8-=,<#= #= / -+/ (!K-// ##= +# 8)$ =0 / 3/ #-/ +- / #, -# 3+ >#8=?#=! 2.3 Obhajoba lidu jako suveréna <#= #=! -/-#-= 10=! $ #, - /+ -# +0 #8, =!= #= H-0 # # 8/-/ #= 2#, / 1- + >0#?$ 3 / #1./= # N!-!

12 ./= #. /./0 #, #, 1# 0 8 -# #,$ /!,,# ## = / # / - #./$ #=!/ >#, #/? <!= / / =-##=$ +/!,$#== 956) = +/$ 8 1#,./ # / +!0!,! $ 1#,$#, =.#+-/ # ()$!= 1$#+-.+ / N! # - <./+ # #!, #.# / 1 0$# /1<=-/-#.-/3$#, >!3-= 30#? (D 455J 956) / 1$-#+/<L3K()$/>0++/?$+/+ 31 <= # / + $.-= /0/$ /$ 8 +-/ +->!3-=30#?(. 9CJ7$ 4557$ 4557)

13 O 6P # E 6$ # # < ++ 3+/!/ % 3 #= 8/ 1, #, / ++ # +, -=#=#=$#!,-/-=P2%-P '% (455C)$ < L3K (455;)! - X## (4555)$ 8 #! % $ #, #, (. 9CJ9$ 4555$4557) '% 2%-PK-// +$ -/8/+-#$!#-###$ #, + #+ 8/+ <.#+0-/ # = 0 0-/### +!+/## #, (#+ g #+)$!Q 2%-P '%(455C) = -/18#8+#+8/#= - 0 <../ + -0/ >/ 3? #, K-/ 3. D(455J) = ## 0-/# ####=$-8-%>?(- +-/ +- 3, #! /+/ -# %/ )$ % >?( /+/ -# #=!#)$ 8 >?(# ##= /+/ >!3-, /?) # (++/ +/ +/ #

14 !)$3=+/.++/(./= #) / # # # ( #= #+/ # #!3 8/ # # +-// )" =./= 0= D# +0 2%-P '% >+#? / #=#./#8=#1#= (#,,# b 9$./,# b 5$6 /#,,# b 5) 28= #8= #,#8=!/!!/33/10$#, /=#=28=+0! #+/ # >8? # #= (2%-P$ '% 455C) 2%-P '% # ## / #, #, $!Q (3 - -= #)!, 1= /. 3+/ #, <!0=#,#,#,## / E ( 4557)$ #./ >.!08 % #,? D= #= (D! ##$ X,# $ 0#=!#+$ "+#,!#$ # M+/ #+# < S). / 3-# #=! /. 0###%/./ #-, #, #1 (# $./+ #$!, ) -- %

15 " 2%-P,'%,./#=3+30 /- $#=->-# -" % #!, / %$ Q 8.0,!, ( )$ 30 #$ #%$!?( )<!00-+ '&# % #-$ 8 > ,%/E-00!0-/-/ #+//=%.00./## -,/##, 1, #/ --=/ + +! 3#-// 0/ %,!?('&#$ %$ 4594) <. %#=. +3=,# 3, #, K- -,./0-/ 1 -= # S!3-= 30#$ #= -$ +# D ##$ / = # G5 $ = $ # M+/ "1 O+[ 3 0# D ##= E# /+ ( )$ >+0 3+# C5!08,- +#= #?$.38 K- 8/+/,$ # +/ (-#./# 3, 1 D) <!, 0!/ H < %%$ #, +/$ 8 >- +- ##+.1$ #+.1$ #1$ #1$?(%% 4555:)$ ++$ 8 - #= >+=

16 (( ")?$ -!#/3, / / -, %/$#= 0.-/ 0#= $-#,- $! +/<%%#++.,0/ /%/M/>#,%/?!$! #$ #=!,-/ 3 K+ 1,./, -= (. +/!! #+/ )$ ++ #(%%45557) <0# 0 #! /- X## X## 1K- 8/+/ / -# (3 -#) -# (!) E #. /$ 8- /,$!#+" /./08/+#+ =#$=./0+!/# #= =$ - / +/ 3+/ --/ X## + / ### #, /-/ 0-./#1$#=.0#,#./##= (X##4555) E# 0+ / 1, 1 #, -/ + A% <-(455C)$#, 0- #=./,/ 0 +#/#%/ =(") / (")")<#+18!,++-#+$ # >---/!/ 8 #= /0= %#= 0 / 8!--/ / B! =#= = E,.3$ + - $#=-#!/

17 ,%#,#!,+/#/? (<- 455C 446) M / -, 0#= /0,./ 3/ #1B/$! >.-/ =#= #=.0 %, ()!/ B! 0/ % /$ 8 ++ #, +-, /1? (<- 455C 44G) <- - 0## 1 / $ -#= 3/ / +-/ -# -/, $.38 -# #/3= #= (() + ##, #= N!0 = -0%3//$#++8//,/(<- 455C 44;) <- +0.$ 3. / " #+/ =/ 1$#./-! #+/ $ - + -/= #% #, #,("),B#,#, (T0" ") M#= #=!0-#=/=-/D#=>?./# $ =0 / =/ 1 /0/ #= M /---,"-lz"$ #- 0/#%M=B#=#=/ /-=+/%#=3#= $ 8/-/ #= #=- 0 / /.$-88/-#.#0/!/!/#+-08 ##,$#=-++-#/#8/H0

18 !-/#(<- 455C)" +/././.+/ <-./, #!0 %3,B#, #, $ --! -# %#,/ F-=,#=#=#/-# =B.=#=<L3K$#,-! 1K- # 0 #%#=. #= = (L3K$455;$455;!)!' ' ^ $%%$<-/1+8/-#,/! + = / +#/ #%/B1 #, #= <#+ =#B% 8 #= # #-/!T-#-+ -# %0 0, #, $! #-#(/ 3 =0 %#,)0#+/%-,#, O +0(3 ) #, #, - & #=(-#!+,)E++0#, #,-#/.=13+-//#!-! +-1 >!3-, /?$ $ - 3+-#-+ F # 3/ 0/ (-) #, -+.= $ 8 # #/./# # 8+=

19 %#=/030/-/../#.= %#= $ = 0/ #=##-.#=! / = #= / 10 " +0 #= 0 /-# (3/),!(+/ #$!+/ $#.Q###= )$ # =, 8, % -// # (# #=! ##= ) E- ## - / =, 0. / #=($!)$ # = -# #, %# -!8/ - ++/ +0 #,.-0 / #= #= $ 8/,. A% <-(455C)! < L30(455;$ 455;!) / #= #= 8-, +0 $ 8 -/(/0) = 0/ #= #$./0.//-/ -/.//$8/ -#!-#$#= -/ 3/ #=## M# - +0 #+-0#-(./0#/3)$# -+/--/=L+0#, 0 /!,-+ #= $ 8 #! % -/B0-/ 3-= - 0 E# 10 N0#=! #,#-!, /DD#-$8<+-/ //0/ $ 0 D/-0!2#././##, +$ -// (H-)## >, +##? < ++0#,81D+$8!+#- -#>+%?(D9CCG:54)

20 --8,$ #= %#=,# /=#(=)3=/+/,#+ -- = # =#(K 3+30) +/ +0 #= O#! +0 #= / ++ $ /+ -# %!##3/ %$ #/3+-!(-=)%#=,!/! %/##3/%//+/$8 0 0 /+ =./ -#=# %#= #+"# %/#/ /?t /.#+$ 8!!#-##D-0#-08# =3#+.+/$8#,(+-1 +-// +)- =#, +-$ # #3, " _Z"./.-0 +/.#$ 8 /!, 8##=/% 11 "./0 0#, #, - 8/ #= =# 1# 3 >? K# -- +/ >%=!/? <+0#=#= # -/-#.0, %$./0 0 +/# 3= % -= -/. / 3 #, E# #,./# +0 #, #,$#,$#=./80#+0 11 #,./#!%!,.-"($

21 #=/%#=8/-/#=$=#+0 =#=D-0-#./0+0#,#, -= +0 #=#= (-= 3/),/ #/3+--!//+ $ / /= <.8 ## #= K./80 -/ >?! -/ -# / #, #=1$!-/ +0#/+$./0#=-,#=$#, 8!/ /+/$ + ## B!L+0#,-/#,+, 3+/ #, -1$,#+./8, +/! = 3!, = M# / +0#,3/+ 0(3/%/) 00=% M8+#% #, +, 1#,! -,!-! +-1.0# 8/+/ / M// +$ 8# #, - -= / #+ < 8K %%/! #,!1$ # 3/ 0 #, 3-- %,!1-# #, F 8 # +-/ +- >?$ Q 8-## =$!-+/ +-1 #= / ".0-3!

22 #%/ #,. %- # #= 3K--# +/ # #= $ --8=#!B-+0#=2, #, #, - +0 #= #= $ #,.- #, - 3+/ 3!/ % % 8K- # #, # #= %/ # / #, / -, %/,!+ +./#%/ / %/ 3 #, (. #+0=#=$#=#=) D 0/ #-/ #, #, %(##=)./,/$#-9CJC8= #30 #= 0-// -!/ %$./0 %,0#=$--!/8=3/8=-. ##,##3/ = -// # #, 3 3/ %$ #= $#=#!-/ #, -# %#.0, % <./# / -. 3#="0.-=$ #, D( / = )! D!3#=0/$!#=M+//!##!.! #+! = -././,/. 3#= D8/!#!#+#+ ##$D8/0/#1D#!D#++/ ('/#$ <#+ #) " +/ 0-8 -# +0

23 #= 3. #= ##$ # M+/!#V% 20#% #= #= # #,-#,# #0 8/-// #, $ #8+ -=#F+/#-=/,# 0=$ 8 / +0 #= #=!-,0##=./,/ 12 <+- 08 #3$ 8.8-//,# #= # 3= +/ 0 F/ / #+0 + ##, 81 - / #.#,0 +0 #= #= $!/8// # / >##=? #+!/ H0 +0 #, #, ('/#$ <#+ #)<!+,/!/$=0#- #, + + 8= #= % #, #,#,=./,/3-$ 8! = #,!, # = - #(./)./!/# ( ( 0!$ 3%#,)$ #+# $ --13#=!#=#1!/#,",# 12 D-,-#.-/#+V(D/Q)$#+/#0## +1 9CC4 # 0-# + / = <##= $ #= N!3#= /$#= /# / /!+ 455C$#= #3/##=#N!3#=/ 1!0!/!!/###$ '/

24 ! 1 #, , #, 3 ##, #$ </#!1#,-="3+0#, -/ =.0>30/?#$--H0-./#=!/ % +-// #, $ 3 ## #= =3+#8=##=="./0+/ #,-/>?/#-#../,##,,-!. +1, %3/ = ##=/ +/%/=+0#=#= L+ % 18!, /+-#./ >!+?$#8 #+8, /0= 1, #, (-=018-#+0=$0= -# #-./# T#= #= <# 18!,-+[!,!/#= 0, ) E 0 8= 0 =.! +0 #, -- +/ % M /././ 3/+ +0 / +#/ 1 #, (# 0 /!=. #=) # 18B #= 0$ 3#,M/$-#--8/$//H3= $-# 3,.-,#, #, =1$-/ -# 83= # 0/ #,- (-) #= # #,/

25 %' <.8,# #, #,.- 3#/--//!%#=!++/$!=! -!+ 3/ / #, #, <.#++!/. +#/./1 #/ #,#,30./#=-+$ #= 8 # -/=,# #+/ #, #, M +#0 # /,!,# #= + + <-$ X##$! %% - +#/#% #, #, #-// / #= = ##=/ #= < - 0 +#/#%#, +0+0#=#= O+0#=#=0-/-#= $-#-- %, / +%/$./0 3 0K- -!/8= 3 ## 8=-..# 0#= 3/ #, O+0 #= - # #= %# +0/$ +0(#! +-# %) 30 # %/ M 3+30 #= #= #!-/ #, -,$.0%#,%#,-# /(/3=0%#,)K#+/%

26 L+ #% 3/ +#!, 3+-// #= $ 0! # # 0 +#/! 3 +/-+./,##=#=# #-/$ 8 18!, H,# #= (Q 8! %!?t##3/ %)$ -0-# + 3+/ /.- = #!-// #, (-,) %#, / M/.8-//,# = #, 18!, 08,, #/#%+/=#== 8!$455:K-/,'/"$ V 4599 /( " " V$<%#,39J999 9:4!$P$D455;/"8"($<D$ 66(4)756 D/# / G 2, fff BB#--!B&!BB%%$0.# $ A 4554 K-+(/"$ K A 5$ E <97C :6

27 $ $ 9CJ7 m/[!/ /$ A N 9C:94 :4; $ 4554 #% < < < O% 2 O = c$ Dc() 8" / A-$ '<%$46 77 $ 4557/"/%"7E<O%C $S$'+#$E$Dh$N4599/"H-" +/%#,H V%$ D$ V 455J D"/" /T">%?"/" 5 5--F- / /" F," 8"$ $ L &$ 2= fff BB&#B%B!B2_45D_45V_ 45_45V%$0.#4:4594 $E$'$2$P&$4557H"/>KK( /"-" A"" +)," /"$ 2, fff BB&&&&BBO%B"_45_45<`:9-74;9J

28 2%-P$ P 455; < V% < < O A++$ N$ 8#$ A (455;) H-",> 8 M," OH -=+# 2%-P$P$'%$455C%T"6"2A />%(8-"/KA+$<d <:;J49 J79 2%-P$ P 455; / L- /"( 5 /,"$ D"- H-",> 8 M," A`!! Nu% A+++ A%- O <! (O"N)$ 455; 2, fff BB&&&&BB##BB`$ 0. # #$ " 4554 K ' " "7 D.#= #= O" 2, fff BB&&&BB#aO2b:5$0.# S$ <() 9CCJ/# )" " +/%#,H S$<D#$

29 S$ 9CCJM8M-(7<DgV"O;7J ;G6 '/#$" 4599 W 0-#, #, / 0C:G ;J '/#$"$<#+$ #/",-A","$ <.+ '&#$ P$ %$ D$ $ "-/K$ 2, fff&&&-%bf#%<b<2sb95j;$ 0.# O$ A A () 9CGC / M 6- A""$VfM E%$E$f%$D455;/(>K"( "l " B-$ E < 3 7G$:9C :76 P!+$ 455;==<%#,3397$995 94: V$4556fmMaO<$S()/6""" 8"($V M&c#"$:4 65

30 V#$ < M& % % O <$ S () < 2 V M& c#"$ 9;4 454 V$ - $ -D/#$E-"-+$<(4599) <" " " =5$ A < 3,# #$59B : $ V 455J A""( D" L/","$ D" 6") 6"7 O < $ S! D% 2, fffbb!b-bbb56j9j$0.#:+./4594 $ 455:/"# )" " d < 2$ 2 455G K F /> 5-/ L- "$<34G$94G 9:4 =c$dc()45548"/a-$' <% $ 4555M/"(!/""!/$ <D397$:: 6: $ 4557< F% A N 3:C$ 674 6G:

31 <$ S 4556 O O <$ S()/ 6""" 8"($V M&c#"$9 :9 M$< >H"/","6"$!%!%L< <-$ A 455C <"% L < f<3g4$449 4G5 -$ $ V%$ D$ f 4594 K J-7 /"-"-'("F","$<<9 45 2= fff BBk%!BB9B7B77;v$ 0.#4J4594 D$ A 9C;G/"( "( ($ K "T" " ($!%!%L< D$ A 4556 D #= = ## D$9CCG-<-!<<34$4C9 :94 D##$ 455C/" /$ <DO f#% 455C-54 L %VDDD

32 X##$ 4555 < Of f#% < M 9 2,fff&&&&B!--B--5C-99$0.# C '" 9:I: ""( $ <- D377$46; 4;5 D-+$"$"#+$' 455J/ B$% A +"'$ D.#= #= g 2, fff BB&&&B#aO2b::6$0.# L3K$<MA"T' "-( + 2, fff BBB<LB<B764;47B `<`` `M&` ``!`D%``D#`<$ 0. # L3K$ < 455;/"!/! K-,'/, A","$DOD&34;$7C G4

33 *A+++$N* 8#$A$D#$8"(/ 97; f$ < 9CGC D$ M 2 O O$ A A$ () / M 6- A""$ V f M$9GG 9;C F$ 455J * D * D*> " "- " -"7 < D $D& L$ D&$ L P%$ $ 455J 2, fff BB&&&#B-BB6B455JBF$0.#9+./4594

ň ť Č Á ť ň ň Ú Ú Á Ň ď Ú Ů Ý É Ů Ď Č ň ď ň ň ň ň Č ň ň Ď Č ň Š ň Š Š Č ň Ú Š Š Š Ě Ú ť ď ď Á Ď ť É Č ť Ó ň ť Ď Ď Ď Ý Ď Ž Ď Ď Ý Ď Ú ň ň Ď Ď Ý Ď Ď Ď ň ť Ť Ů Ú ň ď ň Ř Ů ň Á Š ť Č ň Š Š ň ň ň ť ť ť ť ť ť

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

ů ů ř É ř řřň ů ů ř ř Ú ó ó ó ť ň ó ó ř ř ř š ř ů ů ů ů š ů ů ř ů ů ř ř ř ř ř ů ř ř ó ň ó š ř É ó š řó š ó řó óž ř ř ž ř ž ř ř ř ř Í ř š ů Š ů ř š Š ř ň Š š Š Š ř ž ť ň ň Š š š ň ř Š ň ň ř š Š Š š Í š

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

Č é Á é ó ó é é š é é ú ů é Ú é Ú Ř ň ú Í é Ě ď ú é é éú ň Ž ú ů ď ů ů ů ú é é é ú é é ů Ž Ž Ú Ú ď ů ú é š ú ů Ž é é ů é ú é Ž Ž Ž Ú Ž š ňú ú ú é š ú ů Ž ů ú ú ů ú é é ů ď ů Ž ú ú ú ů Ž éú Ž éú Ů é ů ů

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O Z N Á M E N Í o výběru nejvhodnější nabídky

O Z N Á M E N Í o výběru nejvhodnější nabídky Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii Čeperka 215, Opatovice nad Labem, 533 45 telefon: 974 569 520, MT: 723 081 825, fax: 974 569 519 Č.j.: VPŠKP 51-54/ČJ-2013-9609K3 Čeperka 26. 8. 2013 Chládek

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Č Č Ž Č Š Ž ó Č Š ž Š ž Č Č ž ž ž Č ž ú Ž ž ž ó ó ž Ž Ž ď É ú ú Č Č ú ž Ž ž ž ú ó Č ž Ú Č ž ž ž Ž Ú Ž Ž Ž Ú Č ž Ú Ú ž ú Ř Š Á Ž Ý Č Ó Ú Á ú Ť Ž Ž Š Ú Ú Ó ú ž ú Š Ž Ž Ť Ž ž ž ď Ž ú ď Š Ú ú ú Á Č Ů Ú Ť Č

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

Obj. číslo Aplikace Popis Výrobce Akční cena*

Obj. číslo Aplikace Popis Výrobce Akční cena* www.autocora.cz Rozjeďte to s námi Využijte výjimečné nabídky akčních cen ze sortimentu světlometů HELLA, MAGNETI MARELLI a TYC. Tato nabídka je platná od 1. 8. 2010 do 30. 9. 2010, nebo do vyprodání zásob.

Více

ž é é Č Ž é é Č Č ú é é Ž ů š é ů š é ú ž Ž š Ž Ž é é š é Ž é š š é ů š š é ú é é Ů ů Č Ú Ú é é Š Í ž ň é é Ž ň é é ň š é Ž ň é é é š ů ů ň Ž é Ž é é ú ň é Ž ů ů ů é ů Ž Ž é ú ú ú š Ž ú ž ž Ž é ů é é š

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

ů ž é ž ž ň Š é ž ů ž ž ž ž é é ž ž ž é é ž ů ž ň ž é ž ž ů Ž ž é ž ů é ž é é é ž Ř Č é ů ž é ů é é ž ž ž Ř é Š Š é é ů ž ů ů ž é ů é ů ů ů ů é é ž ů ů é Š ž ž ž ž ů é žň ž ů ž ž é é ž ž ž Ž ů é é é ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

ň ž ň ě ň ň ó óž ě ů ň ž ň ě ě ě ě ě ů ě ň Ú ů ů ů ž ů ě ě ě Ř ň ň ě ů ě ú ě ě ě ě ě ů ěž ě ň ň ž ě ú ň ě ž ú ď ě ě Ť Ž ě ě ě ě ě ě ž ň Ž ě ů ě ě ě ů ě ž Ú ě ě ě ě ě ů ž ž ů ů ě ů ě ď ě ž ě ď ě ě ě ě ě

Více

Č š ú Í ť úď ů Í ů Í Í ú ů ú Ž Í ů ů ů Í ů ů Í Í ň Ó ň ň Í Í š ť ň ž ň ň ů Ů ů ň ů ů ů ů ň ž Ž ž Ž Ž Ž Š Š Ž ů Ž Í Ž ů Í Č Ž ž ň ň Ž ů Ž Ž ú Í ů ů Ý ň ň ň ů Ž Í ď ů ů ů ů ň Ó ů Í ů Š ú ů ú ú Í ů Í ů ů

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. www.nsmascr.cz 2014 výroční zpráva www.nsmascr.cz výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " - -.-

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

É Ě ů Č ú Č ň ň Č Ť Ý ň ú ň ť ů ú ů ů ů ú ů ň Ě ú ň ů É Ň ú Ť ŤÁŇ ť ť Ť Ý Áň Ť Ý Ď Ď Á Ň Ť ů ň ú Ň ň ů ň ů ú Ý ú ů ú ť ů ů Á ť ú ň ů ů Ů ů Ý Ú ň ť Á Č Č ň É ť Á ť ť ň Ť Č Č Č ú É Ť ť ť Á Ť Ť ů ň Ú ů ť

Více

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H)

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H) 11/2014 STAHLGRUBER TIP Nabídka je platná od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob! www.autobenex.cz www.autocora.cz www.stahlgruber.cz PRUŽINY PODVOZKŮ cena KYBRH1711 10467754 Škoda (6Y2,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

ď ě č č č ř ě č úě ň ú ď Ď Ť Ú ř ř Ň ě É ř ř ú č Ó É š Í ě ó ř ě úč Ú ó č ó ř ř É ř É É É ě É ú ě č ť ó É ď ť ú ě Ď É š úó ť úč Í Ý Á š ě ě ě š ť ř Ňů č ú Č č úč č ř Č ř Á Á ř ř ř ť š ě š ě ě ň č ň ě ú

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

é é é ý š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř Ů é ř é é é é Č ý Š ř é ě Č é ř Ý ě ě Š ř š ť ě ž Ě Ě Á é é é š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř ů é ž é ý š é ř š Č ý ř š ě ě š ť ťď ď ě ř š ř ý Č É Á é É é é é ý š ř é ě

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

FORMÁT DAT HLÁŠENKY. Hlavička s kódováním by vypadala takto: Základní hlavička musí být uvedena vždy:

FORMÁT DAT HLÁŠENKY. Hlavička s kódováním by vypadala takto: <?xml version=1.0 encoding=utf-8?> Základní hlavička musí být uvedena vždy: FORMÁT DAT HLÁŠENKY Data se posílají v xml formátu podle níže uvedené struktury dokumentu. Je třeba zajistit na straně aplikace kontrolu na povinné údaje! Záleží na Vás, jestli máte nastavenou kontrolu

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

Noviny, které jsou Vám blízko

Noviny, které jsou Vám blízko N é j V lí JNT MEDIA... 2010 www.g.c V P 1. říj 2010 N N REGION N žé c Rglí jí ř g í Ví lč. N ýc c gj 73% čřů. R ůž í íc íů. N REGION ř V é čřů. Cíl l lí říj lí clí ž č lc. N REGION j cc lý lů jí ý č l

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

Barva laku Černá Deep perleťový efekt. Potahy sedadel Barva interiéru: Titanově černá Koberečky: Černá Přístrojová deska: Titanově černá

Barva laku Černá Deep perleťový efekt. Potahy sedadel Barva interiéru: Titanově černá Koberečky: Černá Přístrojová deska: Titanově černá Golf BlueMotion 1,6 TDI 6G Diesel / 110 PS/81 kw / 1.6l Spotřeba paliva: 3,2 l/100km : 85 g/km Emisie NOx: 0,12 g/km Číslo komise: 0636405 Cena vč. DPH: 510 900 Kč Číslo komise: 0641117 Cena vč. DPH: 428

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

é é é é é ý ý ý ý Í ý ý ý ý ý ý ý ý ý ž ý é é é ó ú ž ú é é ú ú ú ú ó é ž é ú ž Í Í Í ý ý ž ů ú ó ý ů ž ý ů Ď Í ň ů ž ž Í Í ó ý ů ý ů ů ů ý Í ÍÍ é é é ť Í ů ů ů ů ů ý ý é ů é Í é ž ý ý ů ý é ý ý ů ů ý

Více

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

ýú š š Í ď š ú Á Ž Í ÁŠ ž ý ý ý Í ď ž ý ý ó ú ž ú ů š Á Ž Í Š š Í ť ý ť ť ť ť Í š ú ť ý ž ž ž ů Ž š ý ž ý š š ý ď ú žš ó ý š ý ý ž ž ý ú ž ú ú ž š ž ú Ó É ú š ý ž ť ť š Í ú ň š š š ú š Í ú š Ť ť Ě ů ť

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MYCIN, Prospector. Pseudodefinice [Expertní systémy, Feigenbaum a kol. 1988] oblasti kvality rozhodování na úrovni experta.

MYCIN, Prospector. Pseudodefinice [Expertní systémy, Feigenbaum a kol. 1988] oblasti kvality rozhodování na úrovni experta. Expertní systémy MYCIN, Prospector Pseudodefinice [Expertní systémy, Feigenbaum a kol. 1988] Expertní systémy jsou počítačové programy, simulující rozhodovací činnosti experta při řešení složitých úloh

Více

VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH)

VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH) VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH) ČÍSLO VÝKRESU AL (mm) S (mm) D (mm) F LF (mm) L1 (mm) L (mm) HMOTNOST Kg CENA PRODEJ Kč CENA S TĚSNIVEM PRODEJ Kč 9801-0300 40 22 50 M45x1,5 15 36 40 0,267 184 Kč 274 Kč

Více

ELEKTRO. Elektronické regulátory

ELEKTRO. Elektronické regulátory ELEKTRO KO Str. 76 Carel Str. 88 Dixell Str. 89 Dold Str. 9 Ektron Str. 9 Eliwell Str. 94 Evco Str. 04 Honeywell Str. 0 Jumo Str. 0 LE Str. Omron Str. 5 Pyxsys Str. 5 Störktronic Str. 6 Tecnologic Str.

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Č š é ř ě š ř ř ř š šš é é ě š ě ě ě š é š š é š ř š ř ě Š é ř ě ř š ě é š ř ěř ř ě š é ě š ě Č éš š ř é š é ě ú é š ě š ř é š šť š ř š ř ě š š é ě š é ě ú é é Ř š š ďě ř š ě š ě ě š ě š š é ř ř ě š ř

Více

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 IČO: 729 01 110 DIČ: CZ6809300663 scart@email.cz www.s-cart.cz název typ poznámka cena bez DPH Laserové tiskárny - výměny OPC válců jsou

Více

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 1. Členská základna Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav tvořilo k 31.12.2011 13 místních skupin, v průběhu roku byla ukončena činnost a zrušena

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Obsah zákona o silniční dopravě 2.část

Obsah zákona o silniční dopravě 2.část Obsah zákona o silniční dopravě 2.část Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Zákon o silniční

Více

Í ť úí ň š ň Š ú š ý ž ž ý š ů š ž ú ž ž ú ž ž ž ý Ž ý ů ý š ž ž ž Ž ž ú ž ů ý ž ž ý ž ý ů ý š ý ý ý ú ž ž ú ž š ž ž ý š Ž ž ž ů ů ž ž ý ů ž ů ú ý ž ý ý ý ž ý ů ý ů ý ú š ž ž ž ů ý ů Ž ž ž ž ú ýš ýš š

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

ě š ě ýš ý ú ž ř Ú ř ň ě ů š É ý ř ů Ž ý ě ř ř ý ú Č ýš ě Č ě ýš ý ó ú Ž ř ě ě ě ř ě ě Ž ú Ž ěř ěř Ť ě ý Ž ú Ž úř ď ú ě ř š ý ú ě š ě ě ú ň ě ý ě ý š š ý ě ý ň ř Ý ě ň ě ů š ě š ě ě ě ě ý ě ý ě ě ý ž ý

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Mezinárodní soustava jednotek SI Systéme Internationald Unités (Mezinárodní soustava jednotek) zavedena dohodou v roce 1960 Rozdělení Základní jednotky Odvozené

Více

Příklady využití kotlů na pelety. Seminář Horní Bečva 9.11.2011

Příklady využití kotlů na pelety. Seminář Horní Bečva 9.11.2011 Příklady využití kotlů na pelety Seminář Horní Bečva 9.11.2011 - v komunální výstavbě - v technologických aplikacích Ing. Jan Pešat Původní úvaha využití peletových kotlů se vázala vesměs pouze k nalezení

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

TH2 (Tabulka - hodnocení) A oddíl: Obecná analýza (výchovně vzdělávací strategie) Počet hodnocených škol: 100. Poznámky

TH2 (Tabulka - hodnocení) A oddíl: Obecná analýza (výchovně vzdělávací strategie) Počet hodnocených škol: 100. Poznámky TH2 (Tabulka - hodnocení) A oddíl: Obecná analýza (výchovně vzdělávací strategie) hodnocených škol: 100 I. indikátorů A1 95 62,9 A2 20 14,8 B1 145 96,3 C1 44 29,6 C2 39 25,9 C3 56 27 D1 50 33,3 D2 95 62,9

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: list

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

599,- 14 999,- Á SLEVOVÁ KNÍŽKA! 27,5. Sledujte nás -70% LÉTO PŘICHÁZÍ!

599,- 14 999,- Á SLEVOVÁ KNÍŽKA! 27,5. Sledujte nás -70% LÉTO PŘICHÁZÍ! Sduj Nbdk d d b d d zb Dk k % Oud bu Bf I řzu hůz b ř ké hdd řzůbuj éu kuj šh é ku uj k é / NE J C E N A Hké k I " / Su "* Au db Suu XCMDSRLO / h Sh D XT Shdw Sh A Sh BRM hd D I: Su: / NE J C E N A z z

Více