neděle po Trojici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.9.2014 12. neděle po Trojici"

Transkript

1 neděle po Trojici Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen. Ježíš říká: Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Mt 18,3 Píseň 442 Pane, dnešek je den chvály Modlitba: Hospodine, ty víš. Ty vidíš a víš, kdo jsme. Kdo se tady schází jako tvůj lid. Velcí i malí, mladí, staří i ti mezi tím. Upravení a neupravení. Zdraví i nemocní. Vyrovnaní a rozervaní. Nepřišli jsme se sem před tvou tvář chlubit. Pokud se nám daří, děkujeme tobě. Pokud máme trápení, vztahujeme k tobě ruce a prosíme o tvou podporu, o sílu bojovat nebo aspoň vydržet, prosíme o naději. A všichni prosíme o tvoje odpuštění, protože buď docela přesně víme anebo aspoň tušíme, kde jsme komu zůstali dlužni především svůj zájem, svou přítomnost, svou pomoc. Pane, smiluj se. Prosíme, promluv k nám, pouč nás, vychovávej, napomínej i napřimuj, jak se tobě líbí! Vždyť kdo jiný než tvůj Duch, Duch Kristův může dát skutečný život! Amen. Čtení: 1 K 1,18-30 Píseň (Svítá) 275 Ranní prosba Text: Mt 19,13-15 Kázání: Děti patří ke slabým, zranitelným členům lidského společenství. Zasluhují zvláštní pozornosti a péče. A Ježíš si jich všímá, zastává se jich, bere je v ochranu, vkládá na ně ruce, žehná jim a modlí se za ně. Připadá mi úplně děsivá ta zmínka, že učedníci tomu bránili. Zbláznili se? Zakazovali rodičům či pěstounům přinášet děti k Ježíšovi. Něco takového že dělali

2 učedníci? Ti přece představují Ježíšovy posluchače a následovníky, představují církev, jsou nám vzorem. Jsou tak nechápaví nebo cyničtí nebo zlí? Ta zmínka je stručná, bez vysvětlení, bez komentáře. Jen si domýšlíme: třeba si mysleli, že nemluvňata tomu stejně nerozumí. A že Ježíšův čas je vzácný a jeho síly omezené. Vyčerpávat se dětmi je neefektivní. Tehdy se jich rodilo hodně a hodně jich umíralo. Děti v tomto minipříběhu mohou zastupovat všechny odstrčené, přehlížené, podceňované. A učedníci představují církev, která tak snadno přebírá měřítka a postoje společnosti, v níž žije. Ale pokud jde o děti, tak jsme přece jako církev (i společnost) docela jinde. Poučili jsme se. Vzali jsme Ježíše vážně. Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně necháváme děti přicházet, ba dokonce je zveme, upravujeme jim cestu, usnadňujeme přístup, snažíme se jim maximálně vycházet vstříc. Vše pro dítě! Musíme si jich speciálně všímat, dávat jim prostor, připravit pro ně vhodný program, musíme psát příručky a vydávat dětské bible, skládat a zpívat dětské písně, pořádat výlety a tábory, dbát, aby se náhodou nenudily, aby byly oceněné, chválené, aby se mohly svobodně projevit, poskakovat, žvatlat kdykoli a kdekoli, svačit, hrát si s chytrým telefonem... Nechte děti! Nechte je dělat, co chtějí!? - - Nepřeháníme to? Nejsme už někde jinde, než u toho nechte děti a nebraňte jim jít ke mně? Je dobré, je pro děti zdravé, jsou-li středem pozornosti, mají-li všude přednost v jízdě, je-li jim všechno přizpůsobeno? Ježíš si dětí všímá, vkládá na ně ruce, žehná jim. Ale vzápětí jde dál. Je to jeden z nejkratších příběhů v evangeliu. Jen taková zmínka, věta téměř jakoby pronesená v poklusu přes rameno: nebraňte jim! Požehnal jim a šel dál. Nechte děti takovým patří království nebeské, ano, mají tady svoje místo bez pochybností, jaksi neproblematicky, vemte to na vědomí ale právě proto není možná třeba kolem nich dělat takové zvláštní tanečky. Pojďme dál, věnujme se těm, pro které je nebeské království problémem, těm, kdo jsou mu vzdáleni, kdo po něm touží, ale nepovažují se za toho hodna, anebo jsou z něj druhými

3 vystrkováni, těm, kdo o něm nevědí, ale cosi jim v životě schází, cosi hledají... Právě za těmi jde Ježíš dál. A my z vyprávění evangelia tušíme, že prostředí, v němž se pohyboval, nebylo právě harmonické. (A z novozákonních epištol víme docela jistě, že prvokřesťanské sbory kypěly radostí i napětím, nadějí i četnými spory.) Lidé, s nimiž se Ježíš setkával, které vyhledával a kteří vyhledávali jeho, nebyli vždycky uhlazení, slušní, čistí, příkladní. Naopak. Podivné existence. Zranění, bolaví, špinaví (ve všemožném slova smyslu). A i ti Ježíšovi učedníci, jistě snaživí a upřímní, byli tolikrát zmatení, pobloudilí, omylní. A Ježíš nemluvil jen hezky. Provokoval: náboženské autority ho považovaly za rouhače a politické špičky za revolucionáře. Obyčejní lidé zčásti za proroka a zčásti za opilce. Najednou můžeme vidět tento minipříběh v jiném světle: učedníci se chovají jako odpovědní vychovatelé: nechtějí do tohoto prostředí, do tohoto dobrodružství zatáhnout děti. Prosím vás, nenoste je sem! Tohle není úplně bezpečná půda! Zrovna se tady otevřeně mluvilo o cizoložství, o smilstvu (skutečně taková je bezprostřední souvislost zaznamenaná v Matoušově evangeliu). Jestliže jsou děti slabé a zranitelné, tak právě tady buďme nanejvýš ostražití! Jak v téhle souvislosti budeme vnímat Ježíšovo slovo: Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně!? Vkládá na ně ruce, žehná jim. A jde dál, za svým posláním, vstříc nebeskému království, tj. jde do toho (Božího) zápasu o ztraceného člověka. Možná můžeme jako zvěst z tohoto minipříběhu zaslechnout, že Ježíš se o děti nebojí. A musíme se zamyslet nad tím, co dětem ubližuje a co jim prospívá. Co je jejich ohrožením a co požehnáním. (?) Nebraňte dítkám jít ke mně, říká Ježíš. A my přemýšlíme o tom, zda jsme jako církev, sbor těmi, kdo dětem setkání s Ježíšem zprostředkuje. (?) Jak? Asi ve vyprávění, v biblických příbězích, písních, modlitbách, v bohoslužbě, v životě. A chceme docela pochopitelně brát ohled na dětskou mysl, jejich

4 vnímání. A jejich zranitelnost. Docela jistě musí řeč k dětem být jim přiměřená. Ale ta snaha vyjít dětem vstříc a nabídnout jim něco hezkého, co by se jim líbilo, nenese s sebou nebezpečí, že ten obraz Ježíše nějak přemalujeme? Z některých dětských biblí a křesťanských knížek pro děti jsem rozpačitý. Jako by už to nebyl Ježíš, ale jakýsi Ježíšek-panáček, laskavé dobrotisko... Jestlipak dětem nepředkládáme nějakého hodného a poslušného Ježíše, protože si vlastně podvědomě přejeme, aby ty naše dětičky byly také hodné a poslušné? Jak dětem přiměřeně zprostředkovat Ježíše, jehož slova a skutky zaznívají kritickými a konfrontačními tóny? Ježíš se střetává s náboženskou omezeností, ztuhlostí, s lidskou a společenskou lhostejností a vyprázdněností. Možná to není ani tak problém, jak o tomhle vyprávět, ale jak být jakožto vypravěč autentický. Neboť tušíme, že bychom si pak museli před dětmi připustit, jak nás Ježíš někdy štve, obtěžuje, zatěžuje nás svými nároky, tlačí nás do nepříjemných rozhodnutí. Ale víc než cílená vyprávění působí na děti životní příklad, prostředí, v němž se pohybují. Nebojte se. Nebojte se před dětmi vyznávat své viny tváří v tvář nebeskému Otci. Doufat v odpuštění. Zápasit o pravdu. Jen ať v naší bohoslužbě zaznívají temné tóny, nesnadné, nesrozumitelné písně, ať je tu čitelná bolest, stesk, smutek spolu s nadějí a radostí. Jen ať jsme sebrankou, spolkem podivínů, hledačů, ztroskotanců i nalezenců. Vždyť ti zlí lidé, kteří přivedli Krista na kříž, nejsou tam někde venku, nýbrž v nás samých, a mají-li děti jednou nalézt naději na Boží odpuštění a nový život pro sebe, ať okusí našich zápasů i naší víry. Kristova Ducha a jeho požehnání. Amen. Píseň 419 Mocný Bože, při Kristovu Večeře Páně úvod dle Agendy písně S-167 a S-305 propouštění: 1 J 3,2 Ga 3,29

5 Přímluvná modlitba + Otče náš Ohlášky, sbírka Píseň (Svítá) 109 Jak vzácnou přízeň Poslání: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Dt 6,4-5 Požehnání Píseň 378 Bože, jenž jsi v nebesích

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008 Úvod Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za krokem všechno to, co se během

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

1.12. 2013 1. neděle adventní

1.12. 2013 1. neděle adventní 1.12. 2013 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi,

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2010 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2009 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Království Boží je mezi vámi

Království Boží je mezi vámi Království Boží je mezi vámi Alianční týden modliteb 7.-14.1. 2007 Česká evangelikální aliance Slovo k Aliančnímu týdnu modliteb 2007 Vážení přátelé v Kristu, ve svém okolí se bohužel často setkávám s

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí 5. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 95,6-7 Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh. Uvedení do bohoslužby A Co jsou lidé lidmi, mají své dny všední a

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky, zpívejte mu žalmy, přemýšlejte o všech jeho činech, označte se jeho svatým jménem, ať se

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It?

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? David Wilkerson listopad 1983 A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe (Jan 17:5). Žádný člověk nedokáže správně definovat

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A VSTUPNÍ ANTIFONA Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Nebo: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Uvedení do bohoslužby

Více