Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!"

Transkript

1 Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo již v dáli, - co tě církev v sboru svatých chválí, - Prokope, ty chloubo, zdobo Čech, - chvála tvá nechť zní po vlastech všech. 2. Blahoslavená ty prostá chýše ve Chotůňském tichém údolí, - tobě Pán, jenž protiví se pýše, - požehnal! Dnes slavně hlaholí chvála tvého starobyla rodu po všech vlastech, po všem po národu, - z něhož květ nám vykvet spanilý na oslavu celé otčiny! 3. Požehnané Sázavské vy skály dávno zašlé slávy ozvěno; - Jeho svatost jste vy dobře znaly, - k vám jenž přišel svoje pro věno: - sluhou stáť se svaté lásky Boží! Kéž ta láska dary svoje množí v lidu tvém, o vypros, Světče náš! Dokaž, že se k nám jak Otec znáš! 4. Abys příkladem nám v čele kráčel, - vyvolil jsi družskou chudobu, - v měkká roucha tělas neobláčel, - krasší vezdy hledal s ozdobu: - na Kristova sluhu jak se sluší stkvostem ctností svoji krášlil s duši. Ved, o ted nás v krásný nebes stan, - ctnosti odměnou jenž uchystán! 5. V lásce Boží kochaje se vřele, - opustil jsi toho světa vír, - v samotu šeľs Bohu sloužit cele, - tam jsi hledal svatý duše mír; - mír ten sladký, jehož nepodává zlato ni česti, ani světa sláva! Pokoj blahý, svorné lásky klid pro tebe kéž má vždy český lid!

2 6. Modlitba a práce vroucí tužbou v Sázavské Ti byla jeskyni, -již jsi touto věrnou bohoslužbou změnil v velkolepou svatyni! Co zde rozsil s, pros u Dárce spásy aby vzešlo v těžké plné klasy shromážděno Boha u Otce tvoji práce zlaté ovoce! 7. Blah, kdo jak ty projde poutí světa bez úhony, Bohu svému mil; - blah, kdo jak ty po vše svoje léta s Bohem kráčel, Bohu svému žil; - blažené se také dočká chvíle, - za odměnu prací všech a píle sám Pán také jemu pokyrie, - jako tebe k sobě přivine! 8. Nyní s láskou bratra k nám se sklání svatý Čech a věrný Páně kněz, - štědré nese Boží požehnání za sebou nám Kyrie do nebes! Kéž, Ó Pane, za jeho vždy vzorem plémě Čechů kráčí jarým sborem tam, tvůj jest věčný jasný stan, - a kde dlí náš slavný nebešťan! 9. Sázavo, tvých luzných břehův háje dodnes šumí jeho prosbami; - pro něj prapor pravdy Boží vlaje dodnes nad českými nivami! Láska tvá kéž národ tvůj vždy blaží, - Světče náš, kéž jest mu mocnou stráži proti všeho zlého pohromám, štítem, silou vezdy budiž k nám! 10. Ochraň, obraň, velký Boží muži Svoji krásnou, drahou českou zem; - její děti, rodnou tvoji druží, - střežiž vezdy silným ramenem! Patrone náš, k dobrému nám dílu zjednej pomoc, vypros zdar i sílu, - za tebou ať všichni dospějem, - tam tvé chvály píseň dopějem!

3 Píseň k svatému Prokopu (nápěv: Svatý Václave ) 1. Svatý Prokope, zástupce české země, Otče náš, vzpomeň na nás, nyní i v každý čas, Kyrie eleison. 2. Tys přítel Boha věčného, ctitel a milovník jeho, upros nám pokoj, zažeň válku, bo, svatý Prokope, Kyrie eleison. 3. Zažeň hlad, morovou ránu, od svých pobožných krajanů ať tvá čest, sláva, vždy se rozmáhá, svatý Prokope, Kyrie eleison. 4. Národ tvůj velmi soužený, prosí za tvé smilování, uslyš vroucné prosby naše, svatý Prokope, Kyrie eleison. 5. Zrcadlo života ctného, tupiteli světa lstného, zažeň od nás každý zlý čas, svatý Prokope, Kyrie eleison. 6. Přimluv se v nebeské říši, za nás, Ó český rodiči, pomoz své vlasti, dej úrodné časy, na znamení lásky, s svatým Václavem, s svatým Vítem, s svatým Vojtěchem, s svatým Zikmundem, s svatým Josefem, s svatým Benediktem, s svatým Norbertem, s svatým Ivanem, s svatým Janem Nepomuckým, s svatou Annou, s svatou Ludmilou, svatý Prokope, Kyrie eleison. 7. Myt naději k tobě chováme, pomoci tvé vždy čekáme, potěš nás smutné, vzdal od nás vše zlé, svatý Prokope, Kyrie eleison. 8. Nedej nám, Prokope svatý, v hříších našich tvrdě spáti, v poslední hodinu, proti ďáblu zlému, škůdci našemu, přispěj každému, Kyrie eleison.

4 9. Pros Boha věčného za nás, ať odvrátí hněv svůj od nás, v hodinu smrti přispěje milostí, s věčnou radostí, svatý Prokope, Kyrie eleison. 10. Vzdejme chválu Bohu Otci, Synu jeho, rovné moci, i Duchu svatému, Bohu jedinému, Kyrie eleison. Amen.

5 Postrachu zpupných (text: J. Zahradníček, nápěv: Nebeští kavalérové ) 1. Postrachu zpupných v dobách všech, - s jakou to slávou - zdvíháš se mocný v srdci Čech - tam nad Sázavou, - svých krajanů vždy věrná stráž, - veliká pomoc, mluvčí náš - v tom sporu odvěkém - o víru, řeč a zem. 2. Poustevník v lesních tišinách, - jenž hořel Kristem, - naháněls peklu hrozný strach - v dychtění čistém - křesťanství pevně zasadit - do srdce země jako štít - proti všem nástrahám - jak světlo proti tmám. 3. By přešlo zlo a vládl Bůh, - svázal jsi ďábla - a zapřáhl jej v těžký pluh, - moc jeho slábla, - a rostlo světlo, celá zem - vzkvétala Božím odkazem, - zorána pluhem tvým - s tím divným spřežením. 4. Neb jen když nitra neplodná, - ó Hospodáři, - zkypří se v pole úrodná, - setbě se daří. - Proto jsi oráč srdcí byl - a slovo spásy do nich sil, - že dodnes tady zrá - pro Krista setba tvá. 5. Udeř svou berlou vetřelce, - jenž odkudkoli - na statky víry sáhnout chce, - zahoj, co bolí. - Záštito čistých, dej, by zlo - zkroceno tebou sloužilo - v náš prospěch bezděký - tady i na věky. 6. Drž silně, hrozný opate, - navzdory smrti - dědictví kdysi přijaté, - jež nerozdrtí - zlý čas ni vládců nepřízeň, - nepřestane se vlnit žeň - a stoupat v modrojas - vděčnosti naší hlas.

6 Svatý Prokope, náš milý 1. Svatý Prokope náš milý, patrone vždycky příznivý, k tobě my se utíkáme, za přímluvu tě žádáme. 2. Tys v ctnostech našim příkladem, nebeské slávy základem: tamʹs nás předešel v jistotě, pros za nás, svatý Prokope. 3. Ty jsi sláva země naší a pomocník po vše časy: ve všeliké bídě, psotě pros za nás, svatý Prokope. 4. Ty jsi zlých duchů krotitel, tys v zármutku potěšitel: kteří jsme v smutné sirotě, pros za nás, svatý Prokope. 5. Ty jsi pokušení míval, však vždy v čistotě živ býval: ať jsme my živi v čistotě, pros za nás, svatý Prokope. 6. Tys býval ctnosti činitel, všech lidí laskavý přítel: ať jsme my živi v dobrotě, pros za nás, svatý Prokope. 7. Ty jsi chudé obživoval, pro ně v poli pracovával: v naší práci a klopotě pros za nás, svatý Prokope. 8. Ty jsi slovo Boží kázal, hříšníky k pokání vázal: to ať činíme v jistotě, pros za nás, svatý Prokope. 9. Tys českou zem obhajoval, za ni v bídách orodoval: v nedostatku a drahotě pros za nás, svatý Prokope. 10. Když budeme umírati, pomáhej nám, otče svatý: ať kráčíme po tvé stopě, pomoz; ó svatý Prokope. Amen.

PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS

PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Vroucně vítán budiž Vroucně vítán budiž, Jene svatý / země česká plesá jménem tvým, / píseň slávy v stánek nebes

Více

Novéna ke sv. Zdislavě

Novéna ke sv. Zdislavě Novéna ke sv. Zdislavě 1. den Tajemství svaté Zdislavy Víra svaté Zdislavy Svatá Zdislava z Lemberka žila necelých 32 let, ale žila dokonale. Její životní cesta byla ozářena vírou, kterou zdědila po svých

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM

Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM M O D L ITBY Školské sestry sv. Františka Česká provincie Praha 2004 Školské sestry sv. Františka Česká provincie Foto: Miroslav Oberreiter Ilustrace: P. Michal František Pometlo OFM 2 POKOJ A DOBRO! Tato

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

pro všední dny doby adventní

pro všední dny doby adventní ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH (PŘÍMLUVY) pro všední dny doby adventní 2 Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním schválením Biskupství

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 HISTORIE MĚSTA Město Újezd u Brna leží v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km jihovýchodně od Brna na březích řeky Litavy (dříve Cézavy).

Více

Říjen listopad 2014 č. 140. Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X.

Říjen listopad 2014 č. 140. Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Říjen listopad 2014 č. 140 Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X. Brno, 20. srpna Svatého Bernarda Drazí věřící, Matka Boží 13. července 1917 ve Fatimě pravila: Aby se tomu zabránilo (válce, hladu,

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Modlitby za uzdravení

Modlitby za uzdravení Modlitby za uzdravení Prosebníci sv. Rafaela Věnováno Janě, která se měla uzdravit, ale věřím, že nás bude provázet svoji přímluvou z nebe. Církevní schválení uděleno biskupstvím královéhradeckým dne 19.3.2010

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ MODLITBY ZA UZDRAVENÍ PROSEBNÍCI SV. RAFAELA 2 Prosebníci za uzdravení: (= SPOLEČENSTVÍ LIDÍ) Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně (ne kurzívou)

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709

www.frbill.info modlitby version 4.01_250709 s p o l e č e n s t v í m l á d e ž e F a t i m s k é h o A p o š t o l á t u v Č R www.frbill.info modlitby společenství version 4.01_250709 1 společenství mládeže Fatimského Apoštolátu v ČR Mládež FA

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 17. 24. března 2013 Úvodní slovo České Budějovice 20. prosince 2012 Opět se blíží každoroční setkání mládeže s biskupy v diecézích před Květnou nedělí 2013. Tato událost už v naší

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

Nešpory. výročí posvěcení kostela

Nešpory. výročí posvěcení kostela Nešpory výročí posvěcení kostela Úvodní slovo V starokřesťanských obcích patřila denní modlitba církve spolu s křtem, eucharistií a dalšími svátostmi k společnému slavení velikonočního tajemství. Proto

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více