Naučíme naše děti zpívat?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučíme naše děti zpívat?"

Transkript

1 Naučíme naše děti zpívat? Josef Fryščák Lidský hlas je nejpodivuhodnější hudební nástroj. Z vnějšku nepotřebuje nic, žádný předmět, žádný zprostředkující mechanismus. Člověk se svým fyzickým a psychickým vybavením se tu sám stává hráčem, ale zároveň i nástrojem. Žádný hudební nástroj kromě lidského hlasu také nemá současně k dispozici jak výrazové prostředky hudby, tak i slovesného umění. Síla hudební inspirace je umocněna hloubkou básníkova pohledu. To je důvod, proč se píseň a další vokální formy staly nejrozšířenějším hudebním útvarem. Navíc je to nástroj, který vlastní všichni lidé. Ne všichni jej ale umějí ovládat, protože mnozí si navykli používat jej pouze k mluvnímu projevu. Naprostá většina nezpěváků, bručounů, či jak jsme si ještě jinak navykli je nazývat, jsou prostě jenom nerozvinutí zpěváci. Mají všechny předpoklady ke zpěvu, ale nedokáží je správným způsobem rozvinout. Chceme-li se zabývat problematikou dětského hlasu s ohledem na rozvoj pěveckých schopností dítěte, velice nám prospěje, když si uvědomíme několik podstatných skutečností. Hlas je pro člověka od okamžiku narození prvním a nejdůležitějším prostředkem komunikace s okolním světem. Ta se zprvu odehrává prostřednictvím interjekcí hlasových projevů, které jsou spontánním vyjádřením pocitů a reakcemi na podněty z vnějšího světa. Zahrnují celou paletu zvuků od křiku, pláče, hekání až po smích, výskání, radostný jekot, kojenecké broukání a další obtížně popsatelné hlasové výlevy. Jejich společným znakem z akustického hlediska je znějící tón, pohybující se zprvu v malém rozsahu zhruba kvinty. Postupně se hlasový rozsah interjekcí rozšiřuje a ve věku kolem 3 let, t.j. krátce předtím, než se prostředkem komunikace stane v plném rozsahu mluva, dosáhne rozsahu kolem jedné a půl až dvou oktáv v oblasti mezi c až c. Hlas je prvním prostředkem komunikace novorozeněte s okolním světem. Křikem dává najevo pocity své nespokojenosti hladu, žízně, chladu smíchem vyjadřuje svou dobrou pohodu a radost z kontaktů s blízkými osobami. Paleta těchto interjekcí spontánních hlasových projevů emocionálního života dítěte a jeho reflexivních reakcí na podněty z okolního světa se s postupujícím věkem stále rozrůstá a diferencuje. Z akustického pohledu se tu jedná o různě modulované tóny, vytvářené zapojením celého hlasového aparátu, přičemž zvláště zřetelná je aktivní účast kompletního dýchacího ústrojí. Dítě při nich využívá celý rozsah hlasu v podstatě rovnoměrně a udržuje tak jeho rejstříkovou rovnováhu. Když si dítě začne postupně osvojovat umění řeči, dochází k radikální změně ve způsobu užívání hlasu: - Zvuky už nevznikají spontánně a reflexívně, nýbrž mezi vnějším podnětem a hlasovou reakcí na něj proběhne myšlenkový proces s mluveným slovem jako jeho výsledkem. - Náročná je též samotná artikulace. Řeč na rozdíl od interjekcí je založena na soustavě přesně definovaných hlásek, jež se pak skládají do slabik a slov. Pro její zvládnutí se musí dítě naučit dřívější spontánně tvořené a jakémukoliv řádu se vymykající zvuky interjekcí rozčlenit do řady zřetelně formovaných a výrazně diferencovaných vokálů. - Současně musí uvést do činnosti artikulační aparát a překonat těžkosti a komplikace při tvorbě jednotlivých konsonantů. Jak řádná diferenciace samohlásek, tak i správná výslovnost souhlásek je velice náročná a složitá činnost. Trvá řadu let, než ji dítě uspokojivě zvládne, často teprve s pomocí zkušeného logopeda.

2 Lidský hlas je výsledkem souhry dvou mechanismů uvnitř fonačního ústrojí hrtanu. V hloubkách převládá činnost mechanismu hrudního rejstříku, ve výškách mechanismus rejstříku hlavového.1.) Pokud byl hlas v období komunikace dítěte prostřednictvím interjekcí zatěžován rovnoměrně v hloubkách i výškách, byla aktivita rejstříkových mechanismů vyrovnaná a hlas vytvářel zvukově jednotný celek. Řeč je však položena do spodní poloviny celkového hlasového rozsahu. Z toho důvodu je nyní více zatěžován a procvičován mechanismus hloubek hrudní rejstřík zatímco mechanismus hlavového rejstříku se oslabuje, jeho podíl na tvorbě mluvního hlasu se postupně stále zmenšuje (viz graf b, c, d) a původní rejstříková rovnováha je tím jednou pro vždy narušena. Všechny tyto komplikace a nové skutečnosti spojené s osvojováním procesu mluvy boří původní spontaneitu a funkční přirozenost tvorby dětského hlasu. Přechod ke komunikaci prostřednictvím řeči je komplikovaný a dlouhodobý proces. Může se rozvíjet v zásadě dvěma způsoby: Buďto budeme dále rozvíjet schopnost emocionálního prožitku dítěte i jeho vyjádření prostřednictvím interjekcí a slovo mu přiblížíme jak formou mluvy, tak i formou zpěvu: nebo tento hlasový potenciál postavíme pouze do služeb řeči a tím výrazně okleštíme jeho vývoj ve všech podstatných kvalitách (rozsah, síla, pružnost a barevnost hlasu). 1/ Zabývat se podrobně anatomií a fyziologií hlasového orgánu by přesahovalo rámec naší publikace. Zájemcům o tuto problematiku doporučuji: F. Husler, Y. Roddová-Marlingová: Zpěv (F-PRINT Ostrava, 1995) nebo O. Lacina: Problémy zpěvního hlasu (Panton Praha, 1977).

3 Podle cesty, kterou zvolíme, může se hlas dítěte ve své předmutační podobě (do let) vyvinout do zcela odlišných podob, jak je patrno z uvedených diagramů. K rozvíjení smyslu dítěte pro tónovou stránku jeho hlasového projevu můžeme však použít i dalšího prostředku, jež stojí někde uprostřed mezi interjekcemi a zpěvem. Jsou to nápodoby přírodních zvuků: cinkání zvonečků, mňoukání kočky, vrčení psa, kukání kukačky, houkání meluzíny atd. Svou formou jsou to už podle zákonů řeči artikulované sledy hlásek či slabik, avšak bez sémantického obsahu, plnící převážně funkci zvukomalby. Spojují činnost artikulačního ústrojí, která je podmínkou pro zvládnutí nového úkolu osvojení si řeči s původní převážně tónotvornou složkou prvotních interjekcí. Můžeme je už formovat melodicky i rytmicky a mohou nám úspěšně sloužit i jako pomůcky při nácviku písní. V posledních desetiletích, ruku v ruce s rozvojem a rozšířením elektronických médií (rozhlas, televize, magnetofon, CD přehrávač atd.), se ke komplikacím se zvládnutím řeči přidávají další negativní vlivy, které stále výrazněji ovlivňují všeobecný úpadek pěveckých schopností dětské populace. Mohli bychom je označit jako vlivy civilizační: U dětí a nejen u nich sledujeme stále výraznější přechod od aktivního provádění hudby ( a především zpěvu, který je její nejdostupnější a nejrozšířenější formou ) k pasivnímu poslechu. Nač se obtěžovat vlastní činností, když stačí zmáčknout tlačítko, zapnout vypínač. Chybí také pozitivní pěvecký vzor, který kdysi představovala především matka a v blízkém rodinném a školním prostředí sourozenci a učitel. Před nástupem elektronických médií byla zpěvu věnována mnohem větší pozornost, byla to oblíbená forma zábavy i společenského vyžití. Dnes se matka mnohem výrazněji podílí na ekonomickém zajištění rodiny a na někdejší formy výchovného působení nemá dost času. Navíc většinou už sama zpívat neumí, nebo ke zpěvu nemá vztah. Také ve školách se zpívá méně než kdysi, upadají i pěvecké schopnosti učitelů a učitelek. Místo toho zní všude v mnohých rodinách nepřetržitě jako zvuková kulisa na komerční cíle orientovaná populární hudba. Její interpretace vyžaduje od zpěváků často hlasový projev založený spíše na mechanismu křiku a chrapotu než na mechanismu zpěvu. Dětem je tu předkládán negativní vzor, jehož nápodobou dochází k autodestrukci dětského hlasu; je to záporný vzor stejné síly, jakým byl dřív ovšem v pozitivním smyslu vliv zpívající matky, rodiny a školy. V období, kdy dítě užívá ke komunikaci výlučně nebo alespoň převážně interjekcí, používá hlas rovnoměrně ve výškách i hloubkách a tak udržuje v rovnováze a dobré vzájemné koordinaci oba rejstříkové systémy lidského hlasu systém hlavového rejstříku a systém hrudního rejstříku. Napomáhá tomu také dýchání s výrazně akcentovaným zapojením břišních svalů a bránice. Tato skutečnost je nesmírně důležitá, poněvadž aktivní podíl abdominálního dýchání, zejména pak účast bránice na procesu dýchání je podmínkou pro zapojení činnosti jednoho z nejdůležitějších prvků napínacích procesů v samotném hrtanu stahovačů musc. sterno-thyreoideus a musc. crico

4 pharyngeus - do komplexní činnosti hlasového orgánu. Teprve jeho aktivní zapojení umožňuje dosažení rejstříkové rovnováhy hlasového orgánu. 1 Školenými zpěváky je tento fenomén vnímán jako dechová opora. V době, kdy si dítě začne osvojovat řeč, která se mu postupně stane hlavní formou komunikace a často i jedinou formou užívání hlasového nástroje dochází doslova k revoluci ve tvoření a způsobu užívání hlasu: Zvuky už nevznikají spontánně a reflexivně, nýbrž mezi vnějším podnětem a mluvní reakcí na něj proběhne myšlenkový proces s mluveným slovem jako jeho výsledkem. Dříve spontánně tvořené a jakémukoli řádu se vymykající zvuky interjekcí se musí formovat do pevného systému výrazně diferencovaných samohlásek, z nichž každá má odlišné napětí a posazení. Zcela novým úkolem je ovládnutí artikulačního aparátu, koordinace mluvidel při tvorbě jednotlivých souhlásek. Jak řádná diferenciace samohlásek, tak i správná výslovnost souhlásek je náročná činnost a trvá řadu let, než ji dítě uspokojivě zvládne. Všechny tyto skutečnosti narušují dosavadní automaticky funkčně správně fungující mechanismus tvorby hlasu. Řeč je položena do spodní poloviny hlasového rozsahu, tedy do polohy, v níž hraje dominantní úlohu mechanismus hrudního rejstříku. Mluvou je tedy soustavně více nárokovaná činnost hrudního rejstříku. Pokud není současně procvičován interjekcemi, zpěvem i mechanismus hlavového rejstříku (jehož činnost dominuje ve výškách), dojde k výraznému oslabení hlavového rejstříku a jeho podíl na tvorbě mluvního hlasu se postupně stále zmenšuje, případně i zcela vytrácí. V důsledku civilizačních vlivů degeneruje původní vrozené kostálně-abdominální dýchání v plytké kostální dýchání, čímž je hlas dítěte připraven o někdejší vrozenou dechovou oporu (viz pozn.l ) a tím i o rejstříkovou rovnováhu. Uvedené vlivy výrazně potlačují původně dominantní tónovou složku hlasu ve prospěch složky artikulační. Jsou-li z akustického hlediska interjekce, stejně jako zpěv, převážně znějící tón, je řeč z téhož pohledu modifikovaný šum, hluk. 2 Také tato skutečnost nám naznačuje, že řeč není vhodným východiskem pro rozvíjení zpěvního hlasu. Chceme-li se zabývat možnostmi rozvoje zpěvního hlasu žáka, měla by nám uvedená zjištění naznačit směr, kterým bychom se měli ubírat: 1) Obnovit funkčně vyváženou činnost dechového ústrojí s důrazem na zapojení abdominálního dýchání. 2) Oživit činnost mechanismu hlavového rejstříku a propojit činnost obou rejstříkových mechanismů hrudního a hlavového do jednoho zvukově homogenního celku. 3) Do tohoto tónotvorného základu dětského hlasu vložit postupně přes nápodoby zvuků z přírody a okolního světa, jednotlivé slabiky a dvojice vhodně volených slabik textovou složku. Ad l) Problematice dýchání se nevyhne nikdo, kdo se chce vážně a zodpovědně zabývat hlasovou technikou na každé elementární i nejvyšší profesionální úrovni. Správně dýchat v žádném případě neznamená dokázat nadechnout co nejvíce vzduchu, nýbrž naopak umět vzduch vypouštět s aktivním zapojením celého dechového aparátu, zejména jeho abdominální části tak, aby 1 Podrobný popis zmíněného procesu by přesahoval rámec tohoto článku. Zájemce odkazuji na publikaci F.Husler, Y.Roddová-Marlingová: Zpěv, nakl. F-PRINT Ostrava l995, str 35-37, 52 a F.Husler, Y.Roddová-Marlingová: Zpěv, str.96 : Zpěv a řeč jako akustické materiály jsou dva již ve svých kořenech rozdílné fenomény. Ten první je tón, ten druhý modifikovaný hluk, šum.

5 díky této aktivitě došlo k optimálnímu napětí ve fonačním ústrojí (hrtanu) a tím i k minimální spotřebě vzduchu při tvorbě tónu. K dosažení tohoto cíle existuje řada postupů dýchání v leže na zádech a foukání na padající peříčko, nádech jako když chceme přivonět ke kytičce atd. Mohou být účinné, ale vyžadují buď pro zpěv nepřirozenou polohu, nebo soustředění pozornosti na dýchání, které není snadné trvale udržet. Navíc napětí dýchacího aparátu to, co školený zpěvák vnímá jako tzv. dechovou oporu není při zpěvu v průběhu klesající a stoupající melodické linky konstantní: ve výškách narůstá a s klesající melodií povoluje. Jako optimální řešení se ukázalo zařadit do procesu dýchání pohyb celého těla: během přechodu do mírného předklonu a lehkého podřepu při současném mírném zapažení provedeme nádech. Během výdechu přejdeme z podřepu do vztyčení a z předklonu ( při současném vedení paží ze zapažení přes předpažení do vzpažení) do vzpřímení a to tak, že popsaný pohyb se rozloží na celou výdechovou frázi. Pohyb rukou a vzpřímení nesmí být vnímáno jako uvolňovací švih, ale jako tah naplněný elastickým napětím břišních svalů. Tento vzhledem k sledovanému cíli nejúčinnější pohyb lze později kombinovat s jinými pohyby paží, jež mají podobné účinky: komíhání pažemi ze strany na stranu v mírném předpažení, kroužení pažemi v protipohybu v předpažení a pod. (Po čtvrthodinovém tímto způsobem realizovaném rozezpívání se dýchací ústrojí uvede spolehlivě do správné činnosti a děti pak mohou při nácviku stát nebo sedět už bez pohybu.) Ad 2) Zpěv je u dětí pevně svázán s představou řeči a tudíž i jejím mechanismem, ve kterém převládá činnost hrudního rejstříku. Při oživování funkce mechanismu hlavového tónu proto zprvu pomineme vše, co by navazovalo na mluvu a vypomůžeme si představami z přírody a okolního světa, které evokují tvorbu měkce nasazeného tónu a jeho melodický pohyb v relativně velkém rozsahu: bzučení čmeláka, let včelky nahoru a dolů (pro cviky v brumendu, t.zn.se zavřenými ústy), zvuk meluzíny a vrčení psa (glissanda v rozsahu l a l/2 až 2 oktáv i více), ochočená meluzína (vedení meluzíny po dané melodické lince), mňoukání kočky (glissanda na mi-a-u v menším rozsahu (kvarta až oktáva), dialog starého kocoura a malé kočičky (glissanda zdola nahoru a shora dolů na mi-a-u v rozsahu až 2 oktáv, juchání hej juch (z hluboké hlasové polohy glissandem co nejvýše, často až do tříčárkované oktávy). Úspěšná a vytyčenému cíli oživení mechanismu hlavového rejstříku a jeho propojení s mechanismem hrudního rejstříku prospěšná realizace cviků je podmíněná tím, že k ní dojde současně s činností popsanou v bodě 1). Měli bychom dbát, aby napětí dechového aparátu, vnímané jako pružné napětí břišní stěny a boků nad pánví, dosáhlo svého maxima (t.zn. ruce se dostaly do předpažení) při nejvyšších tónech probíhajícího glissanda. Ad 3) Abychom co nejméně narušili tónový základ, vybudovaný předchozími cviky, a naopak ještě posílili rezonanční zakotvení tónu v masce, můžeme pro nácvik přechodu k artikulovanému zpěvu zvolit cinkání zvonečků bim bam, bum bam, bom bom. Doporučuji začít se slabikou bom, která nejlépe umožňuje uvolněný pohyb spodní čelisti, nebo dvojicí bum bam (vokál u jako vokál hlavového tónu). Na krátký, hbitým pohybem čelisti provázený úder slabiky bo (v p nebo mp) navazuje intenzivní proznění souhlásky m (viz brumendo v předchozím oddílu). Cviky sestavujeme v jednoduchých melodických řadách. Zprvu diatonickou řadou v malém rozpětí (tercie) procvičíme hlubokou polohu (po f1), abychom do ní vnesli prvek hlavového rejstříku. Po opětovném procvičení tónotvorné složky některým cvikem z oddělení 2) (meluzína,

6 vrčení psa) zvětšíme rozsah přípravného artikulačního cvičení na kvintu a později oktávu a vedle diatonických řad použijeme rozložený durový kvintakord. Jako další krok zvolíme propojení zvonečků s meluzínou: bim bam ju (viz podrobný popis cviků v příloze). Procvičení legata následuje na dvojice slabik pro začátek doporučuji kombinaci ju no. Na procvičení pohyblivosti spodní čelisti a rezonančního zakotvení tónu v masce jsou vhodné slabiky no a mo (v sestupných diatonických řadách), pak vhodná jednoduchá slova voláme na maminku: mámo, mámo; mami, mami; též: máme, máme. Také nácvik písně provádíme tak, že si ji nejdříve několikrát zacinkáme v různých tóninách na bim bam nebo bum bam, případně též na ju no a pak ji teprve zazpíváme na slova. Všechny cviky opět provádíme se zapojením pohybu, popsaném v bodě l), který nám umožňuje zapojením komplexní činnosti dechového aparátu navodit a posílit funkčně správné napětí v hrtanu, otevřít cestu do vysoké polohy a propojit ji s hloubkami do jednolité, barevně i dynamicky vyrovnané tónové řady. Pro vyrovnání a scelení rejstříků je velice prospěšné procvičovat jednotlivá krátká cvičení v celém hlasovém rozsahu tak, že cvik netransponujeme nahoru v chromatické nebo diatonické řadě ( C, Cis, D, Es, E, F dur nebo C, D, E, F dur), nýbrž ve skocích kvarta nahoru, malá tercie dolů, kvarta nahoru atd. (C, F, D, G, E, A dur) nebo kvinta nahoru, kvarta dolů, kvinta nahoru, kvarta dolů atd. ( C, G, D, A, E, H dur). V průběhu hlasové rozcvičky střídáme cviky z okruhu 2 (tónotvorné, na interjekce navazující prvky meluzínu, mňoukání, vrčení - vše v glissandu) s cviky z okruhu 3 (přechod k prvkům deklamačním zvonečky ve všech variantách, dvojice slabik a pod.). Průpravné deklamační cviky procvičujeme v hluboké a střední poloze až po f2, glissanda a meluzínu až k hranici tříčárkované oktávy, vše s pohybem popsaným v bodě l. Tento způsob rozvíjení dětského zpěvního hlasu je o to účinnější, oč dříve začneme. Činnost tónotvorných mechanismů interjekcí je u 6-7 letého dítěte v jeho fyziologické paměti zachována mnohem jasněji a živěji než u dítěte l0 - l2 letého a lze na ně mnohem snadněji navázat. Jeho princip spočívá v oživení od narození funkčního hlasového mechanismu interjekcí, na který naroubujeme zprvu jednoduché deklamační prvky, a postupně pěveckou deklamaci takovým způsobem, aby artikulační složka nepotlačila či zcela nevytlačila složku tónotvornou, jak tomu bývá pravidlem při běžném přechodu z interjekcí na řeč. Nejlépe si lze tento přístup k rozvíjení dětského hlasu osvojit formou praktického semináře, při kterém bude k dispozici skupina dětí..všechny nuance uvedeného postupu totiž nelze verbálně dokonale popsat, a u zpěvu, jak všichni dobře víme, často záleží více na tom jak než pouze na tom co děláme. V případě zájmu lze seminář dohodnout. Pro základní představu připojujeme ukázkový model hlasové rozcvičky.

7 Notová příloha I. Hlasová rozcvička l) Čmelák 2) Včelka letí nahoru a dolů 3) Zvonečky (uvolnit spodní čelist, nejlépe nejdřív na bom bom bom bom pak na bum bam bum bam sa bim bam bim bam 4) Meluzína

8 5) Zvonečky 6) Opakovat meluzínu, navázat vrčení psa (cv.č.4) 7) Zvonečky a meluzína (pokračovat v tóninách H,E; C,F; D,G; E,A; F,B dur) 8) Mňoukání kočky (důraz klademe na propojení vokálů i-a-u ) 9) Dialog kocoura a kočičky (propojujeme vokály a glissandem hloubky s výškami)

9 10) Cinkání zvonečků 11) Ochočená meluzína (cvičení transponujme do stejných tónin jako cv.č.7) 12) Nácvik artikulace: procvičit nejdříve na: no, no, no, no; mo, mo, mo, mo; mámo, mámo; mami, mami; máme, máme atp. : později též na: 13) Juchání (se zákmihem paží a výskokem):

10 14) Nácvik melodie a rytmu nové písně (Skákal pes) střídavě na: bim bam bim; bum bam bum; ju no ju; (začít v Es dur, dále procvičit v C, F, D, G dur) 15) Zpěv písně Skákal pes na text Hlasovou rozcvičku je možno rozšířit a obohatit o další cviky: 1) Radostné překvapení 2) Propojení vokálů a rejstříků

11 3) Nácvik vedení hlavového tónu 4) Spojení legata a vyrovnávání vokálů 5) Nácvik legata - krátká vokalíza

12 6) Kukačka 7) Dvě kukačky 8) Cinkání zvonečků sestupná diatonika v rozsahu kvinty 9) Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu kvinty 10) Zvonečky a meluzína

13 11) Nácvik staccata 12) Nácvik staccata pro rozvoj výšek postup nahoru v kvartových skocích 13) Vyrovnávání vokálů 14) Vyrovnávání vokálů rozšířená varianta Vyznačený rozsah, ve kterém máme jednotlivá cvičení procvičovat, je stanoven pouze orientačně. Vycházíme z okamžitých hlasových možností žáků, které se budou při správném vedení postupně rozšiřovat. Hlasové schopnosti zpěváků, budeme dále rozvíjet na zpěvu písní. Dbejme přitom těchto zásad: Nedovolme dětem křičet vždyť i kráva má silný hlas, a přesto raději posloucháme slavíka! Zpočátku si melodii písně zacinkejme na bim bam, bum bam nebo bom bom, nejlépe v několika různých tóninách;

14 Volme písně začínající v horní části svého rozsahu ( Dobrú noc, má milá, Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Skákal pes, Žádnyj neví, co jsou Domažlice atd. ) Počáteční tón volme zprvu dostatečně vysoko nad hranicí rejstříkového zlomu ( f 1 ), tedy alespoň b l, h 1, c 2, abychom zabránili přetahování hrudního rejstříku směrem nahoru. Základní dynamikou je pohodlné mf, které směrem nahoru rozkvétá do zvuku a směrem dolů je zeslabujeme. Až si zpěváci navyknou zpívat přiměřenou silou, kdy hlas přechází přirozeně z oblasti hrudního do oblasti hlavového rejstříku, začneme zpívat i písně, jejichž melodie začínají uprostřed nebo i vespod jejich celkového rozsahu (Už se ten tálinskej rybník nahání, A já sú synek z Polanky, Voděnka studená jako led atd.). Dbáme však stále na dodržování přiměřené síly a ušlechtilosti tónu, na přirozené zesilování stoupající melodické fráze a zeslabování klesající melodie. Tóniny písní volme tak, abychom zpěvem pomáhali oživovat ochabující činnost hlavového mechanismu, tzn. abychom odlehčili hloubky a používaný rozsah posunuli nahoru alespoň po f 2. V praxi to znamená zpívat písně postupně o velkou sekundu až velkou tercii výše než je notový záznam v učebnicích HV. Hlasová rozcvička žáků v hodinách HV nesmí být příliš dlouhá (zprvu 5-10 minut, později kolem 5 minut). Jejím cílem je osvěžit a oživit ochablou funkci hlavového mechanismu a připravit hlas ke zpěvu písní. Na jejich pestrém melodickém materiálu pak budeme dále rozvíjet pěvecké schopnosti malých zpěváků. Pracujeme-li s dětským sborem, volíme hlasovou rozcvičku delší u malých dětí (1.st.NŠ ) asi 10 minut, u starších ( 2.st.NŠ a SŠ ) minut, abychom dosáhli výraznějšího rozvoje pěveckých schopností, potřebných ke zvládnutí sborového repertoáru. Hlasová rozcvička je ovšem pouze úvod k vlastní pěvecké praxi, k ní směřuje a jí slouží. Nacvičením správného, o činnost břišních svalů a bránice opřeného dýchání, oživením mechanismu hlavového rejstříku a jeho propojením s hrudním rejstříkem dětem postupně vybudujete základy pěvecké techniky. Dále ji budete rozvíjet při nácviku písňového repertoáru dodržováním elementárních pěveckých zásad. dbáme na správné dýchání (tj. dýchání s aktivní účastí břišních svalů a bránice); při zpěvu vycházíme z dynamiky pohodlného mf, které plynule a pružně rozvíjíme do f a zeslabujeme do p; nedovolíme dětem křičet stále ve f; těžiště rezonančního zakotvení hlasu vnímáme v prostoru nad měkkým a tvrdým patrem v místě, kde jsou kořeny horních řezáků; dbáme, aby děti v hluboké a střední poloze ubraly na síle, protože když příliš zatíží hloubky a střed, omezí tím rozvoj výšek; nenecháme děti otvírat přehnaně ústa, ale dbáme, aby při artikulaci měly pružně se pohybující a dopředu mírně vysunutou spodní čelist; tvar úst při všech vokálech je spíše neutrální, jednotlivé vokály jsou vytvářeny především polohou a tvarem jazyka v ústech; Nebojme se k cvičením přistupovat kreativně a využívat vlastních nápadů. I. 1.- Dechová cvičení v leže (foukání na peříčko, na chmýří pampelišky atp.): 2.- Čmelák brumendo ( se zavřenými ústy ve spodní části hlasového rozsahu):

15 3.- Výskání ( se zákmitem a výskokem): 4.- Meluzína. Obdobným způsobem možno procvičit vrčení psa (není na snímku): 5.a Kukačka : 5.b Dvě kukačky (08:10): 6.a - Mňoukání kočky ( důraz klademe na propojení vokálů: mni-a-u ): 6.b Mňoukání kočičky a kocoura ( propojujeme vokály a glissandem hloubky s výškami): :

16 7.a Cinkání zvonečků sestupná diatonika v rozsahu kvinty: Poznámka: při provádění cviků můžeme postupovat buď chromaticky (jak je zachyceno na videosnímku) nebo po velkých sekundách (jak uvádí notový záznam tohoto i některých dalších cvičení). 7.b Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu kvinty : 7.c Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu oktávy : 8.a Včelka brumendo (se zavřenými ústy ve střední části hlasového rozsahu) : 8.b Včelka letí nahoru a dolů ( brumendo, glissando podle pohybu ruky) :

17 9. Radostné překvapení : l0. Nácvik melodie písně : II. 1. Dechová cvičení: sfouknutí svíčky, chmýří pampelišky apod.: 2. Čmelák - viz I.2 procvičit i v hlubší poloze : 3.a Zvonečky diatonika v rozsahu tercie ( procvičit hlubokou polohu až po f1) :

18 3.b Zvonečky rozložený kvintakord v rozsahu kvinty, podruhé o kvartu výše : (vložena meluzína I.4.) 3. Ochočená meluzína : Poznámka: m na konci cviků je vlastně brumendo, které pomáhá upevnit představu správného posazení hlasu. 5. Zvonečky a meluzína : (vloženo mňoukání kočičky a kocoura I.6b):

19 6. Vyrovnávání vokálů : 7. Nácvik staccata : 8. Nácvik legata - krátká vokalíza (27:05): 9. Nácvik artikulace : 1O. Propojení vokálů a rejstříků :

20 III. 1. Brumendo ( viz II.2. Čmelák ) : 2.a Zvonečky diatonická řada v rozsahu tercie (viz II. 3a) : 2.b Zvonečky kvintakord v rozsahu kvinty : 2.c Zvonečky - dva kvintakordy nad sebou : 2.d Zvonečky a meluzína varianta předchozího cviku (36:40):

21 3. Vyrovnávání vokálů rozšířená varianta cviku II.6. : 4. Nácvik staccata procvičení hluboké a střední polohy : 5. Ochočená meluzína dvě vlny nad sebou (viz II.4.) : 6. Nácvik artikulace varianta cviku II.9. : 7.a Nácvik hlavového tónu :

22 7.b Nácvik vedení hlavového tónu : 8. Vyrovnávání vokálů další varianta: 9. Spojení legata a vyrovnávání vokálů další varianta využití krátké vokalízy: 1O. Nácvik staccata pro rozvoj výšek viz II.7., avšak postup nahoru v kvartových skocích :

23 11.a Nácvik artikulace legato na jednom tónu : 11.b Nácvik artikulace legato na sestupné melodické řadě : 12. Nácvik piana (52:55): 13. Propojení vokálů a rejstříků viz II.lO.,avšak ve větším rozsahu :

24 POKYNY K SAMOSTATNÉ PRÁCI: Uvedený způsob rozvoje zpěvního hlasu ukazuje jednu z možných cest. Hlasová cvičení v jednotlivých odděleních dětského sboru na sebe navazují. U nejmladších ( tř. ZŠ ) vycházíme výlučně z interjekcí a nápodob zvuků z přírody. V další skupině ( tř. ZŠ ) rozvíjíme tento základ a formujeme jej do konkrétních melodických a rytmických tvarů. V koncertním sboru (zpěváci od 10 do 18 let a výše ) dále obohacujeme melodicky i rytmicky jednotlivá cvičení, rozšiřujeme jejich rozsah i délku, zaměřujeme je cílevědomě k řešené problematice ( staccato, legato, vyrovnávání rejstříků a vokálů, deklamace atd.). Cviky jsou seřazeny do 9 skupin a představují jakýsi jídelníček, z kterého sestavujeme jednotlivá menu. Hlasová rozcvička by neměla být příliš dlouhá. Jejím cílem je osvěžit a oživit ochablou funkci hlavového mechanismu a připravit hlas ke zpěvu. Sestavu cviků budeme volit tak, aby v ní byly zastoupeny cviky z různých skupin, jak jsou dále seřazeny pod jednotlivými písmeny. Není nutné procvičovat každou zkoušku všechny prvky. Povinně, byť třeba jen krátce, by měly být zastoupeny skupiny: A dýchání (a o ně dbáme při zpěvu neustále! ) B rozezpívání v dolní části hlasu, C uvolnění výšek, D procvičení střední polohy CH nácvik melodie písně na slabiky ( pouze u začínajících dětí ), H rozvoj výšek (u vyspělejších). V každé hodině se pak zaměříme alespoň na jednu ze zbývajících skupin: E vyrovnávání vokálů a rejstříků, F nácvik piana hlavový tón, G nácvik artikulace. Hlasové schopnosti pak budeme dále rozvíjet na zpěvu písní. Dbejme přitom těchto zásad: - Nedovolme dětem křičet vždyť i kráva má silný hlas, a přesto raději posloucháme slavíka! - Zpočátku si melodii písně zacinkejme na bim bam nebo bam bam. - Volme písně začínající v horní části svého rozsahu ( Dobrú noc, má milá, Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Skákal pes, Žádnyj neví, co jsou Domažlice atd. ) - Počáteční tón volme zprvu dostatečně vysoko nad hranicí rejstříkového zlomu ( f 1 ), tedy alespoň b l, h 1, c 2, abychom zabránili přetahování hrudního rejstříku směrem nahoru. Základní dynamikou je pohodlné mf, které směrem nahoru rozkvétá do zvuku a směrem dolů je zeslabujeme. Až si děti navyknou zpívat přiměřenou silou, kdy hlas přechází přirozeně z oblasti hrudního do oblasti hlavového rejstříku, začneme zpívat i písně, jejichž melodie začínají uprostřed nebo i vespod jejich celkového rozsahu (Už se ten tálinskej rybník nahání, A já sú synek z Polanky, Voděnka studená jako led atd.). Dbáme však stále na dodržování přiměřené síly a ušlechtilosti tónu, na přirozené zesilování stoupající melodické fráze a zeslabování klesající melodie. Tóniny písní volme tak, abychom zpěvem pomáhali oživovat ochabující činnost hlavového mechanismu, tzn. abychom odlehčili hloubky a používaný rozsah posunuli nahoru alespoň po f 2. V praxi to znamená zpívat písně postupně o velkou sekundu až velkou tercii výše než je notový záznam v učebnicích HV.

25 Pracujeme-li s dětským sborem, volíme hlasovou rozcvičku delší u malých dětí (1.st.ZŠ ) 5-10 minut, u starších ( 2.st.ZŠ a SŠ ) minut, abychom dosáhli výraznějšího rozvoje pěveckých schopností, potřebných ke zvládnutí sborového repertoáru. Jestliže se při práci s dětmi v hodinách HV budeme opírat především o cvičení z okruhu I. a II., při práci se sborem přesuneme těžiště pozvolna na cviky z okruhu III. ( koncertní sbor). Cviky v dolní a střední oblasti hlasového rozsahu ( zhruba od malého a po f 2, event. g 2 ) procvičujeme s celým sborem, hloubky pod malým a pouze alti, výšky od g 2 nahoru pouze sopráni. Po začátku v hluboké poloze v dynamice p-mp volíme jako základní dynamiku pohodlné a přirozeně znějící mf, které průběžně zesilujeme do poco f a zeslabujeme do p i pp, abychom dosáhli pružnosti a rejstříkové vyrovnanosti hlasu. ZAŘAZENÍ CVIKŮ DO JEDNOTLIVÝCH SKUPIN A DÝCHÁNÍ Není důležité, kolik vzduchu dítě nadechne, nýbrž zda do dýchání zapojí celý dýchací aparát, zejména břišní svaly a bránici (viz dýchání kojenců v úvodní části videosnímku ). Teprve jejich aktivní účastí při tvorbě hlasu dochází k optimálnímu využití všech napínacích procesů v hrtanu. Dýchání s aktivní účastí břišních svalů a bránice je tedy základní podmínkou pro funkčně správnou činnost lidského hlasu, umožňující plné využití hlasového potenciálu každého jedince. I.1.a Vleže: uvolnění, představa spánku; foukáme na padající peříčko, chmýří z pampelišky; zintenzivňujeme výdech (použitím části zbytkového vzduchu, tzn. mírným zatažením břicha při výdechu ), nemyslíme na nádech ( protože po správném výdechu následuje automaticky správný nádech). Ve stoje: u malých dětí zapojením pohybu celého těla ( viz I.3. výskání: podřep a výskok se současným kmitáním paží ). Pohyb možno připojit též k meluzíně ( I.4. ) a mňoukání kočičky a kocoura (I.6. ):v hloubce předklon, se stoupající melodií vzpřímit trup a vzpažit ruce a opakovat s pohybem melodie. U vyspělejších žáků ve stoje: připomenout výdechový impuls dole v podbřišku (těsně nad kostí stydkou ) hned na začátku rozcvičky a prověřit správné dýchání hned při prvních cvicích ( foukání na odkvetlou pampelišku, sfouknutí svíčky, čmelák a cinkání zvonečků v nízké poloze). Funkci bráničního dýchání posílit použitím zbytkového (reziduálního ) vzduchu při výdechu vědomě poněkud zatáhnout břicho. PAMATUJ: - Dechová cvičení začínáme vždy výdechem ( - po správném výdechu následuje automaticky správný nádech ). - zatažením břicha výdech, - vyklenutím břicha nádech ( také hrudník se může mírně vyklenout, avšak ramena se nesmějí zvedat!) B ZAČÁTEK ROZEZPÍVÁNÍ - vždy v dolní části hlasového rozsahu (od nejhlubších tónů po f1)

Snahy naučit děti či dospělé

Snahy naučit děti či dospělé Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích Stanislav Pecháček Snahy naučit děti či dospělé zpívat podle notového zápisu sahají v Čechách a na Moravě, stejně jako v jiných kulturně vyspělých zemích

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta pedagogická 461 17 Liberec 1, Hálkova 6 Tel.: 485352515 Fax: 485352332 Katedra: Obor : PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Rozvíjení rytmického

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2014 Ivana Urbánková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY Hudební činnosti v MŠ Rokycany ve třídě

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor: hra na hoboj Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků Diplomová práce Autor práce: BcA. Eva

Více

DECHOVÉ A HLASOVÉ ČINNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ BREATHING AND VOICE ACTIVITIES AT THE ELEMENTARY SCHOOL ATEM UND STIMMÜBUNGEN IN DER 1.

DECHOVÉ A HLASOVÉ ČINNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ BREATHING AND VOICE ACTIVITIES AT THE ELEMENTARY SCHOOL ATEM UND STIMMÜBUNGEN IN DER 1. Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Kombinace: Učitelství pro 1. stupeň základní školy DECHOVÉ A HLASOVÉ

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY

ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY Klíčová aktivita 04 Osobnostní a sociální rozvoj učitele MŠ ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY PaedDr. Marie Hanzová, CSc. PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Mgr. Šárka Ritschelová

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Konference 2010 Hlas pro zpěv, hlas pro mluvu

Konference 2010 Hlas pro zpěv, hlas pro mluvu Budu ti hrát a zpívat před anděly: zpěv v rozhovoru s Bohem Martin Hlouch Vstoupíme-li někdy do kostela a budeme-li přihlížet dění, které se v něm odehrává, může v nás vyvstat otázka po smyslu toho, co

Více

Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách.

Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách. Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách. A) Popis současného stavu a zjištění problému. str. 2 B) Sluchová výchova

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Mgr. Alžběta Kryštofová

Mgr. Alžběta Kryštofová JAK MLUVIT ZDRAVĚ metodické materiály Mgr. Alžběta Kryštofová 2014 2015 Obsah Úvod do logopedie... 4 Myšlenková mapa rétoriky... 8 Dechová cvičení... 9 Cvičení na regulaci tempa řeči... 10 Cvičení na regulaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více

ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO

ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO PŘÍLOHA METODICKÝCH LISTŮ JÓGY 2/78 Záznam ze seminářů pro cvičitele Praha, Olomouc, Plzeň září - říjen 1978 Ústřední ústav tělesné kultury v Praze

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií Didaktické hry ve výuce Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Vypracoval: Patrik Koucký Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

The practice of selected swimming methods crawl and breast stroke in the period of basic swimming training.

The practice of selected swimming methods crawl and breast stroke in the period of basic swimming training. Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Tělesná výchova - Zeměpis Nácvik vybraných plaveckých způsobů kraul a prsa v etapě základního

Více

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink...

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink... Obsah 2 Obsah Úvod..... 5 I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku..... 6 II.) Roční tréninkový cyklus........ 7 III.) Rozcvičení...... 11 IV.) Kuželkářský trénink........ 17 V.) Technika hry, provedení hodu........

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ

DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: ZDENĚK VĚTROVEC VEDOUCÍ PRÁCE: PHDR. JUDITA

Více