Naučíme naše děti zpívat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučíme naše děti zpívat?"

Transkript

1 Naučíme naše děti zpívat? Josef Fryščák Lidský hlas je nejpodivuhodnější hudební nástroj. Z vnějšku nepotřebuje nic, žádný předmět, žádný zprostředkující mechanismus. Člověk se svým fyzickým a psychickým vybavením se tu sám stává hráčem, ale zároveň i nástrojem. Žádný hudební nástroj kromě lidského hlasu také nemá současně k dispozici jak výrazové prostředky hudby, tak i slovesného umění. Síla hudební inspirace je umocněna hloubkou básníkova pohledu. To je důvod, proč se píseň a další vokální formy staly nejrozšířenějším hudebním útvarem. Navíc je to nástroj, který vlastní všichni lidé. Ne všichni jej ale umějí ovládat, protože mnozí si navykli používat jej pouze k mluvnímu projevu. Naprostá většina nezpěváků, bručounů, či jak jsme si ještě jinak navykli je nazývat, jsou prostě jenom nerozvinutí zpěváci. Mají všechny předpoklady ke zpěvu, ale nedokáží je správným způsobem rozvinout. Chceme-li se zabývat problematikou dětského hlasu s ohledem na rozvoj pěveckých schopností dítěte, velice nám prospěje, když si uvědomíme několik podstatných skutečností. Hlas je pro člověka od okamžiku narození prvním a nejdůležitějším prostředkem komunikace s okolním světem. Ta se zprvu odehrává prostřednictvím interjekcí hlasových projevů, které jsou spontánním vyjádřením pocitů a reakcemi na podněty z vnějšího světa. Zahrnují celou paletu zvuků od křiku, pláče, hekání až po smích, výskání, radostný jekot, kojenecké broukání a další obtížně popsatelné hlasové výlevy. Jejich společným znakem z akustického hlediska je znějící tón, pohybující se zprvu v malém rozsahu zhruba kvinty. Postupně se hlasový rozsah interjekcí rozšiřuje a ve věku kolem 3 let, t.j. krátce předtím, než se prostředkem komunikace stane v plném rozsahu mluva, dosáhne rozsahu kolem jedné a půl až dvou oktáv v oblasti mezi c až c. Hlas je prvním prostředkem komunikace novorozeněte s okolním světem. Křikem dává najevo pocity své nespokojenosti hladu, žízně, chladu smíchem vyjadřuje svou dobrou pohodu a radost z kontaktů s blízkými osobami. Paleta těchto interjekcí spontánních hlasových projevů emocionálního života dítěte a jeho reflexivních reakcí na podněty z okolního světa se s postupujícím věkem stále rozrůstá a diferencuje. Z akustického pohledu se tu jedná o různě modulované tóny, vytvářené zapojením celého hlasového aparátu, přičemž zvláště zřetelná je aktivní účast kompletního dýchacího ústrojí. Dítě při nich využívá celý rozsah hlasu v podstatě rovnoměrně a udržuje tak jeho rejstříkovou rovnováhu. Když si dítě začne postupně osvojovat umění řeči, dochází k radikální změně ve způsobu užívání hlasu: - Zvuky už nevznikají spontánně a reflexívně, nýbrž mezi vnějším podnětem a hlasovou reakcí na něj proběhne myšlenkový proces s mluveným slovem jako jeho výsledkem. - Náročná je též samotná artikulace. Řeč na rozdíl od interjekcí je založena na soustavě přesně definovaných hlásek, jež se pak skládají do slabik a slov. Pro její zvládnutí se musí dítě naučit dřívější spontánně tvořené a jakémukoliv řádu se vymykající zvuky interjekcí rozčlenit do řady zřetelně formovaných a výrazně diferencovaných vokálů. - Současně musí uvést do činnosti artikulační aparát a překonat těžkosti a komplikace při tvorbě jednotlivých konsonantů. Jak řádná diferenciace samohlásek, tak i správná výslovnost souhlásek je velice náročná a složitá činnost. Trvá řadu let, než ji dítě uspokojivě zvládne, často teprve s pomocí zkušeného logopeda.

2 Lidský hlas je výsledkem souhry dvou mechanismů uvnitř fonačního ústrojí hrtanu. V hloubkách převládá činnost mechanismu hrudního rejstříku, ve výškách mechanismus rejstříku hlavového.1.) Pokud byl hlas v období komunikace dítěte prostřednictvím interjekcí zatěžován rovnoměrně v hloubkách i výškách, byla aktivita rejstříkových mechanismů vyrovnaná a hlas vytvářel zvukově jednotný celek. Řeč je však položena do spodní poloviny celkového hlasového rozsahu. Z toho důvodu je nyní více zatěžován a procvičován mechanismus hloubek hrudní rejstřík zatímco mechanismus hlavového rejstříku se oslabuje, jeho podíl na tvorbě mluvního hlasu se postupně stále zmenšuje (viz graf b, c, d) a původní rejstříková rovnováha je tím jednou pro vždy narušena. Všechny tyto komplikace a nové skutečnosti spojené s osvojováním procesu mluvy boří původní spontaneitu a funkční přirozenost tvorby dětského hlasu. Přechod ke komunikaci prostřednictvím řeči je komplikovaný a dlouhodobý proces. Může se rozvíjet v zásadě dvěma způsoby: Buďto budeme dále rozvíjet schopnost emocionálního prožitku dítěte i jeho vyjádření prostřednictvím interjekcí a slovo mu přiblížíme jak formou mluvy, tak i formou zpěvu: nebo tento hlasový potenciál postavíme pouze do služeb řeči a tím výrazně okleštíme jeho vývoj ve všech podstatných kvalitách (rozsah, síla, pružnost a barevnost hlasu). 1/ Zabývat se podrobně anatomií a fyziologií hlasového orgánu by přesahovalo rámec naší publikace. Zájemcům o tuto problematiku doporučuji: F. Husler, Y. Roddová-Marlingová: Zpěv (F-PRINT Ostrava, 1995) nebo O. Lacina: Problémy zpěvního hlasu (Panton Praha, 1977).

3 Podle cesty, kterou zvolíme, může se hlas dítěte ve své předmutační podobě (do let) vyvinout do zcela odlišných podob, jak je patrno z uvedených diagramů. K rozvíjení smyslu dítěte pro tónovou stránku jeho hlasového projevu můžeme však použít i dalšího prostředku, jež stojí někde uprostřed mezi interjekcemi a zpěvem. Jsou to nápodoby přírodních zvuků: cinkání zvonečků, mňoukání kočky, vrčení psa, kukání kukačky, houkání meluzíny atd. Svou formou jsou to už podle zákonů řeči artikulované sledy hlásek či slabik, avšak bez sémantického obsahu, plnící převážně funkci zvukomalby. Spojují činnost artikulačního ústrojí, která je podmínkou pro zvládnutí nového úkolu osvojení si řeči s původní převážně tónotvornou složkou prvotních interjekcí. Můžeme je už formovat melodicky i rytmicky a mohou nám úspěšně sloužit i jako pomůcky při nácviku písní. V posledních desetiletích, ruku v ruce s rozvojem a rozšířením elektronických médií (rozhlas, televize, magnetofon, CD přehrávač atd.), se ke komplikacím se zvládnutím řeči přidávají další negativní vlivy, které stále výrazněji ovlivňují všeobecný úpadek pěveckých schopností dětské populace. Mohli bychom je označit jako vlivy civilizační: U dětí a nejen u nich sledujeme stále výraznější přechod od aktivního provádění hudby ( a především zpěvu, který je její nejdostupnější a nejrozšířenější formou ) k pasivnímu poslechu. Nač se obtěžovat vlastní činností, když stačí zmáčknout tlačítko, zapnout vypínač. Chybí také pozitivní pěvecký vzor, který kdysi představovala především matka a v blízkém rodinném a školním prostředí sourozenci a učitel. Před nástupem elektronických médií byla zpěvu věnována mnohem větší pozornost, byla to oblíbená forma zábavy i společenského vyžití. Dnes se matka mnohem výrazněji podílí na ekonomickém zajištění rodiny a na někdejší formy výchovného působení nemá dost času. Navíc většinou už sama zpívat neumí, nebo ke zpěvu nemá vztah. Také ve školách se zpívá méně než kdysi, upadají i pěvecké schopnosti učitelů a učitelek. Místo toho zní všude v mnohých rodinách nepřetržitě jako zvuková kulisa na komerční cíle orientovaná populární hudba. Její interpretace vyžaduje od zpěváků často hlasový projev založený spíše na mechanismu křiku a chrapotu než na mechanismu zpěvu. Dětem je tu předkládán negativní vzor, jehož nápodobou dochází k autodestrukci dětského hlasu; je to záporný vzor stejné síly, jakým byl dřív ovšem v pozitivním smyslu vliv zpívající matky, rodiny a školy. V období, kdy dítě užívá ke komunikaci výlučně nebo alespoň převážně interjekcí, používá hlas rovnoměrně ve výškách i hloubkách a tak udržuje v rovnováze a dobré vzájemné koordinaci oba rejstříkové systémy lidského hlasu systém hlavového rejstříku a systém hrudního rejstříku. Napomáhá tomu také dýchání s výrazně akcentovaným zapojením břišních svalů a bránice. Tato skutečnost je nesmírně důležitá, poněvadž aktivní podíl abdominálního dýchání, zejména pak účast bránice na procesu dýchání je podmínkou pro zapojení činnosti jednoho z nejdůležitějších prvků napínacích procesů v samotném hrtanu stahovačů musc. sterno-thyreoideus a musc. crico

4 pharyngeus - do komplexní činnosti hlasového orgánu. Teprve jeho aktivní zapojení umožňuje dosažení rejstříkové rovnováhy hlasového orgánu. 1 Školenými zpěváky je tento fenomén vnímán jako dechová opora. V době, kdy si dítě začne osvojovat řeč, která se mu postupně stane hlavní formou komunikace a často i jedinou formou užívání hlasového nástroje dochází doslova k revoluci ve tvoření a způsobu užívání hlasu: Zvuky už nevznikají spontánně a reflexivně, nýbrž mezi vnějším podnětem a mluvní reakcí na něj proběhne myšlenkový proces s mluveným slovem jako jeho výsledkem. Dříve spontánně tvořené a jakémukoli řádu se vymykající zvuky interjekcí se musí formovat do pevného systému výrazně diferencovaných samohlásek, z nichž každá má odlišné napětí a posazení. Zcela novým úkolem je ovládnutí artikulačního aparátu, koordinace mluvidel při tvorbě jednotlivých souhlásek. Jak řádná diferenciace samohlásek, tak i správná výslovnost souhlásek je náročná činnost a trvá řadu let, než ji dítě uspokojivě zvládne. Všechny tyto skutečnosti narušují dosavadní automaticky funkčně správně fungující mechanismus tvorby hlasu. Řeč je položena do spodní poloviny hlasového rozsahu, tedy do polohy, v níž hraje dominantní úlohu mechanismus hrudního rejstříku. Mluvou je tedy soustavně více nárokovaná činnost hrudního rejstříku. Pokud není současně procvičován interjekcemi, zpěvem i mechanismus hlavového rejstříku (jehož činnost dominuje ve výškách), dojde k výraznému oslabení hlavového rejstříku a jeho podíl na tvorbě mluvního hlasu se postupně stále zmenšuje, případně i zcela vytrácí. V důsledku civilizačních vlivů degeneruje původní vrozené kostálně-abdominální dýchání v plytké kostální dýchání, čímž je hlas dítěte připraven o někdejší vrozenou dechovou oporu (viz pozn.l ) a tím i o rejstříkovou rovnováhu. Uvedené vlivy výrazně potlačují původně dominantní tónovou složku hlasu ve prospěch složky artikulační. Jsou-li z akustického hlediska interjekce, stejně jako zpěv, převážně znějící tón, je řeč z téhož pohledu modifikovaný šum, hluk. 2 Také tato skutečnost nám naznačuje, že řeč není vhodným východiskem pro rozvíjení zpěvního hlasu. Chceme-li se zabývat možnostmi rozvoje zpěvního hlasu žáka, měla by nám uvedená zjištění naznačit směr, kterým bychom se měli ubírat: 1) Obnovit funkčně vyváženou činnost dechového ústrojí s důrazem na zapojení abdominálního dýchání. 2) Oživit činnost mechanismu hlavového rejstříku a propojit činnost obou rejstříkových mechanismů hrudního a hlavového do jednoho zvukově homogenního celku. 3) Do tohoto tónotvorného základu dětského hlasu vložit postupně přes nápodoby zvuků z přírody a okolního světa, jednotlivé slabiky a dvojice vhodně volených slabik textovou složku. Ad l) Problematice dýchání se nevyhne nikdo, kdo se chce vážně a zodpovědně zabývat hlasovou technikou na každé elementární i nejvyšší profesionální úrovni. Správně dýchat v žádném případě neznamená dokázat nadechnout co nejvíce vzduchu, nýbrž naopak umět vzduch vypouštět s aktivním zapojením celého dechového aparátu, zejména jeho abdominální části tak, aby 1 Podrobný popis zmíněného procesu by přesahoval rámec tohoto článku. Zájemce odkazuji na publikaci F.Husler, Y.Roddová-Marlingová: Zpěv, nakl. F-PRINT Ostrava l995, str 35-37, 52 a F.Husler, Y.Roddová-Marlingová: Zpěv, str.96 : Zpěv a řeč jako akustické materiály jsou dva již ve svých kořenech rozdílné fenomény. Ten první je tón, ten druhý modifikovaný hluk, šum.

5 díky této aktivitě došlo k optimálnímu napětí ve fonačním ústrojí (hrtanu) a tím i k minimální spotřebě vzduchu při tvorbě tónu. K dosažení tohoto cíle existuje řada postupů dýchání v leže na zádech a foukání na padající peříčko, nádech jako když chceme přivonět ke kytičce atd. Mohou být účinné, ale vyžadují buď pro zpěv nepřirozenou polohu, nebo soustředění pozornosti na dýchání, které není snadné trvale udržet. Navíc napětí dýchacího aparátu to, co školený zpěvák vnímá jako tzv. dechovou oporu není při zpěvu v průběhu klesající a stoupající melodické linky konstantní: ve výškách narůstá a s klesající melodií povoluje. Jako optimální řešení se ukázalo zařadit do procesu dýchání pohyb celého těla: během přechodu do mírného předklonu a lehkého podřepu při současném mírném zapažení provedeme nádech. Během výdechu přejdeme z podřepu do vztyčení a z předklonu ( při současném vedení paží ze zapažení přes předpažení do vzpažení) do vzpřímení a to tak, že popsaný pohyb se rozloží na celou výdechovou frázi. Pohyb rukou a vzpřímení nesmí být vnímáno jako uvolňovací švih, ale jako tah naplněný elastickým napětím břišních svalů. Tento vzhledem k sledovanému cíli nejúčinnější pohyb lze později kombinovat s jinými pohyby paží, jež mají podobné účinky: komíhání pažemi ze strany na stranu v mírném předpažení, kroužení pažemi v protipohybu v předpažení a pod. (Po čtvrthodinovém tímto způsobem realizovaném rozezpívání se dýchací ústrojí uvede spolehlivě do správné činnosti a děti pak mohou při nácviku stát nebo sedět už bez pohybu.) Ad 2) Zpěv je u dětí pevně svázán s představou řeči a tudíž i jejím mechanismem, ve kterém převládá činnost hrudního rejstříku. Při oživování funkce mechanismu hlavového tónu proto zprvu pomineme vše, co by navazovalo na mluvu a vypomůžeme si představami z přírody a okolního světa, které evokují tvorbu měkce nasazeného tónu a jeho melodický pohyb v relativně velkém rozsahu: bzučení čmeláka, let včelky nahoru a dolů (pro cviky v brumendu, t.zn.se zavřenými ústy), zvuk meluzíny a vrčení psa (glissanda v rozsahu l a l/2 až 2 oktáv i více), ochočená meluzína (vedení meluzíny po dané melodické lince), mňoukání kočky (glissanda na mi-a-u v menším rozsahu (kvarta až oktáva), dialog starého kocoura a malé kočičky (glissanda zdola nahoru a shora dolů na mi-a-u v rozsahu až 2 oktáv, juchání hej juch (z hluboké hlasové polohy glissandem co nejvýše, často až do tříčárkované oktávy). Úspěšná a vytyčenému cíli oživení mechanismu hlavového rejstříku a jeho propojení s mechanismem hrudního rejstříku prospěšná realizace cviků je podmíněná tím, že k ní dojde současně s činností popsanou v bodě 1). Měli bychom dbát, aby napětí dechového aparátu, vnímané jako pružné napětí břišní stěny a boků nad pánví, dosáhlo svého maxima (t.zn. ruce se dostaly do předpažení) při nejvyšších tónech probíhajícího glissanda. Ad 3) Abychom co nejméně narušili tónový základ, vybudovaný předchozími cviky, a naopak ještě posílili rezonanční zakotvení tónu v masce, můžeme pro nácvik přechodu k artikulovanému zpěvu zvolit cinkání zvonečků bim bam, bum bam, bom bom. Doporučuji začít se slabikou bom, která nejlépe umožňuje uvolněný pohyb spodní čelisti, nebo dvojicí bum bam (vokál u jako vokál hlavového tónu). Na krátký, hbitým pohybem čelisti provázený úder slabiky bo (v p nebo mp) navazuje intenzivní proznění souhlásky m (viz brumendo v předchozím oddílu). Cviky sestavujeme v jednoduchých melodických řadách. Zprvu diatonickou řadou v malém rozpětí (tercie) procvičíme hlubokou polohu (po f1), abychom do ní vnesli prvek hlavového rejstříku. Po opětovném procvičení tónotvorné složky některým cvikem z oddělení 2) (meluzína,

6 vrčení psa) zvětšíme rozsah přípravného artikulačního cvičení na kvintu a později oktávu a vedle diatonických řad použijeme rozložený durový kvintakord. Jako další krok zvolíme propojení zvonečků s meluzínou: bim bam ju (viz podrobný popis cviků v příloze). Procvičení legata následuje na dvojice slabik pro začátek doporučuji kombinaci ju no. Na procvičení pohyblivosti spodní čelisti a rezonančního zakotvení tónu v masce jsou vhodné slabiky no a mo (v sestupných diatonických řadách), pak vhodná jednoduchá slova voláme na maminku: mámo, mámo; mami, mami; též: máme, máme. Také nácvik písně provádíme tak, že si ji nejdříve několikrát zacinkáme v různých tóninách na bim bam nebo bum bam, případně též na ju no a pak ji teprve zazpíváme na slova. Všechny cviky opět provádíme se zapojením pohybu, popsaném v bodě l), který nám umožňuje zapojením komplexní činnosti dechového aparátu navodit a posílit funkčně správné napětí v hrtanu, otevřít cestu do vysoké polohy a propojit ji s hloubkami do jednolité, barevně i dynamicky vyrovnané tónové řady. Pro vyrovnání a scelení rejstříků je velice prospěšné procvičovat jednotlivá krátká cvičení v celém hlasovém rozsahu tak, že cvik netransponujeme nahoru v chromatické nebo diatonické řadě ( C, Cis, D, Es, E, F dur nebo C, D, E, F dur), nýbrž ve skocích kvarta nahoru, malá tercie dolů, kvarta nahoru atd. (C, F, D, G, E, A dur) nebo kvinta nahoru, kvarta dolů, kvinta nahoru, kvarta dolů atd. ( C, G, D, A, E, H dur). V průběhu hlasové rozcvičky střídáme cviky z okruhu 2 (tónotvorné, na interjekce navazující prvky meluzínu, mňoukání, vrčení - vše v glissandu) s cviky z okruhu 3 (přechod k prvkům deklamačním zvonečky ve všech variantách, dvojice slabik a pod.). Průpravné deklamační cviky procvičujeme v hluboké a střední poloze až po f2, glissanda a meluzínu až k hranici tříčárkované oktávy, vše s pohybem popsaným v bodě l. Tento způsob rozvíjení dětského zpěvního hlasu je o to účinnější, oč dříve začneme. Činnost tónotvorných mechanismů interjekcí je u 6-7 letého dítěte v jeho fyziologické paměti zachována mnohem jasněji a živěji než u dítěte l0 - l2 letého a lze na ně mnohem snadněji navázat. Jeho princip spočívá v oživení od narození funkčního hlasového mechanismu interjekcí, na který naroubujeme zprvu jednoduché deklamační prvky, a postupně pěveckou deklamaci takovým způsobem, aby artikulační složka nepotlačila či zcela nevytlačila složku tónotvornou, jak tomu bývá pravidlem při běžném přechodu z interjekcí na řeč. Nejlépe si lze tento přístup k rozvíjení dětského hlasu osvojit formou praktického semináře, při kterém bude k dispozici skupina dětí..všechny nuance uvedeného postupu totiž nelze verbálně dokonale popsat, a u zpěvu, jak všichni dobře víme, často záleží více na tom jak než pouze na tom co děláme. V případě zájmu lze seminář dohodnout. Pro základní představu připojujeme ukázkový model hlasové rozcvičky.

7 Notová příloha I. Hlasová rozcvička l) Čmelák 2) Včelka letí nahoru a dolů 3) Zvonečky (uvolnit spodní čelist, nejlépe nejdřív na bom bom bom bom pak na bum bam bum bam sa bim bam bim bam 4) Meluzína

8 5) Zvonečky 6) Opakovat meluzínu, navázat vrčení psa (cv.č.4) 7) Zvonečky a meluzína (pokračovat v tóninách H,E; C,F; D,G; E,A; F,B dur) 8) Mňoukání kočky (důraz klademe na propojení vokálů i-a-u ) 9) Dialog kocoura a kočičky (propojujeme vokály a glissandem hloubky s výškami)

9 10) Cinkání zvonečků 11) Ochočená meluzína (cvičení transponujme do stejných tónin jako cv.č.7) 12) Nácvik artikulace: procvičit nejdříve na: no, no, no, no; mo, mo, mo, mo; mámo, mámo; mami, mami; máme, máme atp. : později též na: 13) Juchání (se zákmihem paží a výskokem):

10 14) Nácvik melodie a rytmu nové písně (Skákal pes) střídavě na: bim bam bim; bum bam bum; ju no ju; (začít v Es dur, dále procvičit v C, F, D, G dur) 15) Zpěv písně Skákal pes na text Hlasovou rozcvičku je možno rozšířit a obohatit o další cviky: 1) Radostné překvapení 2) Propojení vokálů a rejstříků

11 3) Nácvik vedení hlavového tónu 4) Spojení legata a vyrovnávání vokálů 5) Nácvik legata - krátká vokalíza

12 6) Kukačka 7) Dvě kukačky 8) Cinkání zvonečků sestupná diatonika v rozsahu kvinty 9) Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu kvinty 10) Zvonečky a meluzína

13 11) Nácvik staccata 12) Nácvik staccata pro rozvoj výšek postup nahoru v kvartových skocích 13) Vyrovnávání vokálů 14) Vyrovnávání vokálů rozšířená varianta Vyznačený rozsah, ve kterém máme jednotlivá cvičení procvičovat, je stanoven pouze orientačně. Vycházíme z okamžitých hlasových možností žáků, které se budou při správném vedení postupně rozšiřovat. Hlasové schopnosti zpěváků, budeme dále rozvíjet na zpěvu písní. Dbejme přitom těchto zásad: Nedovolme dětem křičet vždyť i kráva má silný hlas, a přesto raději posloucháme slavíka! Zpočátku si melodii písně zacinkejme na bim bam, bum bam nebo bom bom, nejlépe v několika různých tóninách;

14 Volme písně začínající v horní části svého rozsahu ( Dobrú noc, má milá, Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Skákal pes, Žádnyj neví, co jsou Domažlice atd. ) Počáteční tón volme zprvu dostatečně vysoko nad hranicí rejstříkového zlomu ( f 1 ), tedy alespoň b l, h 1, c 2, abychom zabránili přetahování hrudního rejstříku směrem nahoru. Základní dynamikou je pohodlné mf, které směrem nahoru rozkvétá do zvuku a směrem dolů je zeslabujeme. Až si zpěváci navyknou zpívat přiměřenou silou, kdy hlas přechází přirozeně z oblasti hrudního do oblasti hlavového rejstříku, začneme zpívat i písně, jejichž melodie začínají uprostřed nebo i vespod jejich celkového rozsahu (Už se ten tálinskej rybník nahání, A já sú synek z Polanky, Voděnka studená jako led atd.). Dbáme však stále na dodržování přiměřené síly a ušlechtilosti tónu, na přirozené zesilování stoupající melodické fráze a zeslabování klesající melodie. Tóniny písní volme tak, abychom zpěvem pomáhali oživovat ochabující činnost hlavového mechanismu, tzn. abychom odlehčili hloubky a používaný rozsah posunuli nahoru alespoň po f 2. V praxi to znamená zpívat písně postupně o velkou sekundu až velkou tercii výše než je notový záznam v učebnicích HV. Hlasová rozcvička žáků v hodinách HV nesmí být příliš dlouhá (zprvu 5-10 minut, později kolem 5 minut). Jejím cílem je osvěžit a oživit ochablou funkci hlavového mechanismu a připravit hlas ke zpěvu písní. Na jejich pestrém melodickém materiálu pak budeme dále rozvíjet pěvecké schopnosti malých zpěváků. Pracujeme-li s dětským sborem, volíme hlasovou rozcvičku delší u malých dětí (1.st.NŠ ) asi 10 minut, u starších ( 2.st.NŠ a SŠ ) minut, abychom dosáhli výraznějšího rozvoje pěveckých schopností, potřebných ke zvládnutí sborového repertoáru. Hlasová rozcvička je ovšem pouze úvod k vlastní pěvecké praxi, k ní směřuje a jí slouží. Nacvičením správného, o činnost břišních svalů a bránice opřeného dýchání, oživením mechanismu hlavového rejstříku a jeho propojením s hrudním rejstříkem dětem postupně vybudujete základy pěvecké techniky. Dále ji budete rozvíjet při nácviku písňového repertoáru dodržováním elementárních pěveckých zásad. dbáme na správné dýchání (tj. dýchání s aktivní účastí břišních svalů a bránice); při zpěvu vycházíme z dynamiky pohodlného mf, které plynule a pružně rozvíjíme do f a zeslabujeme do p; nedovolíme dětem křičet stále ve f; těžiště rezonančního zakotvení hlasu vnímáme v prostoru nad měkkým a tvrdým patrem v místě, kde jsou kořeny horních řezáků; dbáme, aby děti v hluboké a střední poloze ubraly na síle, protože když příliš zatíží hloubky a střed, omezí tím rozvoj výšek; nenecháme děti otvírat přehnaně ústa, ale dbáme, aby při artikulaci měly pružně se pohybující a dopředu mírně vysunutou spodní čelist; tvar úst při všech vokálech je spíše neutrální, jednotlivé vokály jsou vytvářeny především polohou a tvarem jazyka v ústech; Nebojme se k cvičením přistupovat kreativně a využívat vlastních nápadů. I. 1.- Dechová cvičení v leže (foukání na peříčko, na chmýří pampelišky atp.): 2.- Čmelák brumendo ( se zavřenými ústy ve spodní části hlasového rozsahu):

15 3.- Výskání ( se zákmitem a výskokem): 4.- Meluzína. Obdobným způsobem možno procvičit vrčení psa (není na snímku): 5.a Kukačka : 5.b Dvě kukačky (08:10): 6.a - Mňoukání kočky ( důraz klademe na propojení vokálů: mni-a-u ): 6.b Mňoukání kočičky a kocoura ( propojujeme vokály a glissandem hloubky s výškami): :

16 7.a Cinkání zvonečků sestupná diatonika v rozsahu kvinty: Poznámka: při provádění cviků můžeme postupovat buď chromaticky (jak je zachyceno na videosnímku) nebo po velkých sekundách (jak uvádí notový záznam tohoto i některých dalších cvičení). 7.b Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu kvinty : 7.c Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu oktávy : 8.a Včelka brumendo (se zavřenými ústy ve střední části hlasového rozsahu) : 8.b Včelka letí nahoru a dolů ( brumendo, glissando podle pohybu ruky) :

17 9. Radostné překvapení : l0. Nácvik melodie písně : II. 1. Dechová cvičení: sfouknutí svíčky, chmýří pampelišky apod.: 2. Čmelák - viz I.2 procvičit i v hlubší poloze : 3.a Zvonečky diatonika v rozsahu tercie ( procvičit hlubokou polohu až po f1) :

18 3.b Zvonečky rozložený kvintakord v rozsahu kvinty, podruhé o kvartu výše : (vložena meluzína I.4.) 3. Ochočená meluzína : Poznámka: m na konci cviků je vlastně brumendo, které pomáhá upevnit představu správného posazení hlasu. 5. Zvonečky a meluzína : (vloženo mňoukání kočičky a kocoura I.6b):

19 6. Vyrovnávání vokálů : 7. Nácvik staccata : 8. Nácvik legata - krátká vokalíza (27:05): 9. Nácvik artikulace : 1O. Propojení vokálů a rejstříků :

20 III. 1. Brumendo ( viz II.2. Čmelák ) : 2.a Zvonečky diatonická řada v rozsahu tercie (viz II. 3a) : 2.b Zvonečky kvintakord v rozsahu kvinty : 2.c Zvonečky - dva kvintakordy nad sebou : 2.d Zvonečky a meluzína varianta předchozího cviku (36:40):

21 3. Vyrovnávání vokálů rozšířená varianta cviku II.6. : 4. Nácvik staccata procvičení hluboké a střední polohy : 5. Ochočená meluzína dvě vlny nad sebou (viz II.4.) : 6. Nácvik artikulace varianta cviku II.9. : 7.a Nácvik hlavového tónu :

22 7.b Nácvik vedení hlavového tónu : 8. Vyrovnávání vokálů další varianta: 9. Spojení legata a vyrovnávání vokálů další varianta využití krátké vokalízy: 1O. Nácvik staccata pro rozvoj výšek viz II.7., avšak postup nahoru v kvartových skocích :

23 11.a Nácvik artikulace legato na jednom tónu : 11.b Nácvik artikulace legato na sestupné melodické řadě : 12. Nácvik piana (52:55): 13. Propojení vokálů a rejstříků viz II.lO.,avšak ve větším rozsahu :

24 POKYNY K SAMOSTATNÉ PRÁCI: Uvedený způsob rozvoje zpěvního hlasu ukazuje jednu z možných cest. Hlasová cvičení v jednotlivých odděleních dětského sboru na sebe navazují. U nejmladších ( tř. ZŠ ) vycházíme výlučně z interjekcí a nápodob zvuků z přírody. V další skupině ( tř. ZŠ ) rozvíjíme tento základ a formujeme jej do konkrétních melodických a rytmických tvarů. V koncertním sboru (zpěváci od 10 do 18 let a výše ) dále obohacujeme melodicky i rytmicky jednotlivá cvičení, rozšiřujeme jejich rozsah i délku, zaměřujeme je cílevědomě k řešené problematice ( staccato, legato, vyrovnávání rejstříků a vokálů, deklamace atd.). Cviky jsou seřazeny do 9 skupin a představují jakýsi jídelníček, z kterého sestavujeme jednotlivá menu. Hlasová rozcvička by neměla být příliš dlouhá. Jejím cílem je osvěžit a oživit ochablou funkci hlavového mechanismu a připravit hlas ke zpěvu. Sestavu cviků budeme volit tak, aby v ní byly zastoupeny cviky z různých skupin, jak jsou dále seřazeny pod jednotlivými písmeny. Není nutné procvičovat každou zkoušku všechny prvky. Povinně, byť třeba jen krátce, by měly být zastoupeny skupiny: A dýchání (a o ně dbáme při zpěvu neustále! ) B rozezpívání v dolní části hlasu, C uvolnění výšek, D procvičení střední polohy CH nácvik melodie písně na slabiky ( pouze u začínajících dětí ), H rozvoj výšek (u vyspělejších). V každé hodině se pak zaměříme alespoň na jednu ze zbývajících skupin: E vyrovnávání vokálů a rejstříků, F nácvik piana hlavový tón, G nácvik artikulace. Hlasové schopnosti pak budeme dále rozvíjet na zpěvu písní. Dbejme přitom těchto zásad: - Nedovolme dětem křičet vždyť i kráva má silný hlas, a přesto raději posloucháme slavíka! - Zpočátku si melodii písně zacinkejme na bim bam nebo bam bam. - Volme písně začínající v horní části svého rozsahu ( Dobrú noc, má milá, Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Skákal pes, Žádnyj neví, co jsou Domažlice atd. ) - Počáteční tón volme zprvu dostatečně vysoko nad hranicí rejstříkového zlomu ( f 1 ), tedy alespoň b l, h 1, c 2, abychom zabránili přetahování hrudního rejstříku směrem nahoru. Základní dynamikou je pohodlné mf, které směrem nahoru rozkvétá do zvuku a směrem dolů je zeslabujeme. Až si děti navyknou zpívat přiměřenou silou, kdy hlas přechází přirozeně z oblasti hrudního do oblasti hlavového rejstříku, začneme zpívat i písně, jejichž melodie začínají uprostřed nebo i vespod jejich celkového rozsahu (Už se ten tálinskej rybník nahání, A já sú synek z Polanky, Voděnka studená jako led atd.). Dbáme však stále na dodržování přiměřené síly a ušlechtilosti tónu, na přirozené zesilování stoupající melodické fráze a zeslabování klesající melodie. Tóniny písní volme tak, abychom zpěvem pomáhali oživovat ochabující činnost hlavového mechanismu, tzn. abychom odlehčili hloubky a používaný rozsah posunuli nahoru alespoň po f 2. V praxi to znamená zpívat písně postupně o velkou sekundu až velkou tercii výše než je notový záznam v učebnicích HV.

25 Pracujeme-li s dětským sborem, volíme hlasovou rozcvičku delší u malých dětí (1.st.ZŠ ) 5-10 minut, u starších ( 2.st.ZŠ a SŠ ) minut, abychom dosáhli výraznějšího rozvoje pěveckých schopností, potřebných ke zvládnutí sborového repertoáru. Jestliže se při práci s dětmi v hodinách HV budeme opírat především o cvičení z okruhu I. a II., při práci se sborem přesuneme těžiště pozvolna na cviky z okruhu III. ( koncertní sbor). Cviky v dolní a střední oblasti hlasového rozsahu ( zhruba od malého a po f 2, event. g 2 ) procvičujeme s celým sborem, hloubky pod malým a pouze alti, výšky od g 2 nahoru pouze sopráni. Po začátku v hluboké poloze v dynamice p-mp volíme jako základní dynamiku pohodlné a přirozeně znějící mf, které průběžně zesilujeme do poco f a zeslabujeme do p i pp, abychom dosáhli pružnosti a rejstříkové vyrovnanosti hlasu. ZAŘAZENÍ CVIKŮ DO JEDNOTLIVÝCH SKUPIN A DÝCHÁNÍ Není důležité, kolik vzduchu dítě nadechne, nýbrž zda do dýchání zapojí celý dýchací aparát, zejména břišní svaly a bránici (viz dýchání kojenců v úvodní části videosnímku ). Teprve jejich aktivní účastí při tvorbě hlasu dochází k optimálnímu využití všech napínacích procesů v hrtanu. Dýchání s aktivní účastí břišních svalů a bránice je tedy základní podmínkou pro funkčně správnou činnost lidského hlasu, umožňující plné využití hlasového potenciálu každého jedince. I.1.a Vleže: uvolnění, představa spánku; foukáme na padající peříčko, chmýří z pampelišky; zintenzivňujeme výdech (použitím části zbytkového vzduchu, tzn. mírným zatažením břicha při výdechu ), nemyslíme na nádech ( protože po správném výdechu následuje automaticky správný nádech). Ve stoje: u malých dětí zapojením pohybu celého těla ( viz I.3. výskání: podřep a výskok se současným kmitáním paží ). Pohyb možno připojit též k meluzíně ( I.4. ) a mňoukání kočičky a kocoura (I.6. ):v hloubce předklon, se stoupající melodií vzpřímit trup a vzpažit ruce a opakovat s pohybem melodie. U vyspělejších žáků ve stoje: připomenout výdechový impuls dole v podbřišku (těsně nad kostí stydkou ) hned na začátku rozcvičky a prověřit správné dýchání hned při prvních cvicích ( foukání na odkvetlou pampelišku, sfouknutí svíčky, čmelák a cinkání zvonečků v nízké poloze). Funkci bráničního dýchání posílit použitím zbytkového (reziduálního ) vzduchu při výdechu vědomě poněkud zatáhnout břicho. PAMATUJ: - Dechová cvičení začínáme vždy výdechem ( - po správném výdechu následuje automaticky správný nádech ). - zatažením břicha výdech, - vyklenutím břicha nádech ( také hrudník se může mírně vyklenout, avšak ramena se nesmějí zvedat!) B ZAČÁTEK ROZEZPÍVÁNÍ - vždy v dolní části hlasového rozsahu (od nejhlubších tónů po f1)

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 1.

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká 1 CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká Duben 2013 2 Při výuce hry na cimbál nejsou kladeny na

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Nečinnost ohrožuje naše tělo. aneb od léta do léta, a je tu sníh

Nečinnost ohrožuje naše tělo. aneb od léta do léta, a je tu sníh » Zimní dovolená je spojena s další velmi oblíbenou pohybovou aktivitou lyžováním či snowboardingem, při kterém se zapojují i ty nejmenší svaly na těle. Nečinnost ohrožuje naše tělo aneb od léta do léta,

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

1.r. HV ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD. Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka. Tématický okruh. Pěvecký a mluvní projev hlasová.

1.r. HV ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD. Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka. Tématický okruh. Pěvecký a mluvní projev hlasová. Měsíc ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD Tématický okruh Vokální Téma(učivo) Očekávané výstupy Poznámka Poslechové Vokální Poslechové Vokální Kvalita tónu délka, síla, barva, výška Rozlišuje tóny Kvalita tónu délka,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 33 Hudební výchova 3. období 6. ročník Učební texty: Hudební výchova pro 6. ročník Základní školy Charakteristika

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

REHABILITAČNÍ SYSTÉM A DOPORUČENÁ CVIČENÍ PŘI PRÁCI S POŠKOZENÝM HLASEM U UČITELŮ

REHABILITAČNÍ SYSTÉM A DOPORUČENÁ CVIČENÍ PŘI PRÁCI S POŠKOZENÝM HLASEM U UČITELŮ 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 REHABILITAČNÍ SYSTÉM A DOPORUČENÁ CVIČENÍ PŘI PRÁCI S POŠKOZENÝM HLASEM U UČITELŮ Jana FROSTOVÁ Souhrn: V příspěvku je prezentován Systém rehabilitace hlasu při

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Hračky, loutky a hráči Časový rozsah lekce 2 hodiny Věková skupina (ročník) 3. ročník Vzdělávací

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více