Naučíme naše děti zpívat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naučíme naše děti zpívat?"

Transkript

1 Naučíme naše děti zpívat? Josef Fryščák Lidský hlas je nejpodivuhodnější hudební nástroj. Z vnějšku nepotřebuje nic, žádný předmět, žádný zprostředkující mechanismus. Člověk se svým fyzickým a psychickým vybavením se tu sám stává hráčem, ale zároveň i nástrojem. Žádný hudební nástroj kromě lidského hlasu také nemá současně k dispozici jak výrazové prostředky hudby, tak i slovesného umění. Síla hudební inspirace je umocněna hloubkou básníkova pohledu. To je důvod, proč se píseň a další vokální formy staly nejrozšířenějším hudebním útvarem. Navíc je to nástroj, který vlastní všichni lidé. Ne všichni jej ale umějí ovládat, protože mnozí si navykli používat jej pouze k mluvnímu projevu. Naprostá většina nezpěváků, bručounů, či jak jsme si ještě jinak navykli je nazývat, jsou prostě jenom nerozvinutí zpěváci. Mají všechny předpoklady ke zpěvu, ale nedokáží je správným způsobem rozvinout. Chceme-li se zabývat problematikou dětského hlasu s ohledem na rozvoj pěveckých schopností dítěte, velice nám prospěje, když si uvědomíme několik podstatných skutečností. Hlas je pro člověka od okamžiku narození prvním a nejdůležitějším prostředkem komunikace s okolním světem. Ta se zprvu odehrává prostřednictvím interjekcí hlasových projevů, které jsou spontánním vyjádřením pocitů a reakcemi na podněty z vnějšího světa. Zahrnují celou paletu zvuků od křiku, pláče, hekání až po smích, výskání, radostný jekot, kojenecké broukání a další obtížně popsatelné hlasové výlevy. Jejich společným znakem z akustického hlediska je znějící tón, pohybující se zprvu v malém rozsahu zhruba kvinty. Postupně se hlasový rozsah interjekcí rozšiřuje a ve věku kolem 3 let, t.j. krátce předtím, než se prostředkem komunikace stane v plném rozsahu mluva, dosáhne rozsahu kolem jedné a půl až dvou oktáv v oblasti mezi c až c. Hlas je prvním prostředkem komunikace novorozeněte s okolním světem. Křikem dává najevo pocity své nespokojenosti hladu, žízně, chladu smíchem vyjadřuje svou dobrou pohodu a radost z kontaktů s blízkými osobami. Paleta těchto interjekcí spontánních hlasových projevů emocionálního života dítěte a jeho reflexivních reakcí na podněty z okolního světa se s postupujícím věkem stále rozrůstá a diferencuje. Z akustického pohledu se tu jedná o různě modulované tóny, vytvářené zapojením celého hlasového aparátu, přičemž zvláště zřetelná je aktivní účast kompletního dýchacího ústrojí. Dítě při nich využívá celý rozsah hlasu v podstatě rovnoměrně a udržuje tak jeho rejstříkovou rovnováhu. Když si dítě začne postupně osvojovat umění řeči, dochází k radikální změně ve způsobu užívání hlasu: - Zvuky už nevznikají spontánně a reflexívně, nýbrž mezi vnějším podnětem a hlasovou reakcí na něj proběhne myšlenkový proces s mluveným slovem jako jeho výsledkem. - Náročná je též samotná artikulace. Řeč na rozdíl od interjekcí je založena na soustavě přesně definovaných hlásek, jež se pak skládají do slabik a slov. Pro její zvládnutí se musí dítě naučit dřívější spontánně tvořené a jakémukoliv řádu se vymykající zvuky interjekcí rozčlenit do řady zřetelně formovaných a výrazně diferencovaných vokálů. - Současně musí uvést do činnosti artikulační aparát a překonat těžkosti a komplikace při tvorbě jednotlivých konsonantů. Jak řádná diferenciace samohlásek, tak i správná výslovnost souhlásek je velice náročná a složitá činnost. Trvá řadu let, než ji dítě uspokojivě zvládne, často teprve s pomocí zkušeného logopeda.

2 Lidský hlas je výsledkem souhry dvou mechanismů uvnitř fonačního ústrojí hrtanu. V hloubkách převládá činnost mechanismu hrudního rejstříku, ve výškách mechanismus rejstříku hlavového.1.) Pokud byl hlas v období komunikace dítěte prostřednictvím interjekcí zatěžován rovnoměrně v hloubkách i výškách, byla aktivita rejstříkových mechanismů vyrovnaná a hlas vytvářel zvukově jednotný celek. Řeč je však položena do spodní poloviny celkového hlasového rozsahu. Z toho důvodu je nyní více zatěžován a procvičován mechanismus hloubek hrudní rejstřík zatímco mechanismus hlavového rejstříku se oslabuje, jeho podíl na tvorbě mluvního hlasu se postupně stále zmenšuje (viz graf b, c, d) a původní rejstříková rovnováha je tím jednou pro vždy narušena. Všechny tyto komplikace a nové skutečnosti spojené s osvojováním procesu mluvy boří původní spontaneitu a funkční přirozenost tvorby dětského hlasu. Přechod ke komunikaci prostřednictvím řeči je komplikovaný a dlouhodobý proces. Může se rozvíjet v zásadě dvěma způsoby: Buďto budeme dále rozvíjet schopnost emocionálního prožitku dítěte i jeho vyjádření prostřednictvím interjekcí a slovo mu přiblížíme jak formou mluvy, tak i formou zpěvu: nebo tento hlasový potenciál postavíme pouze do služeb řeči a tím výrazně okleštíme jeho vývoj ve všech podstatných kvalitách (rozsah, síla, pružnost a barevnost hlasu). 1/ Zabývat se podrobně anatomií a fyziologií hlasového orgánu by přesahovalo rámec naší publikace. Zájemcům o tuto problematiku doporučuji: F. Husler, Y. Roddová-Marlingová: Zpěv (F-PRINT Ostrava, 1995) nebo O. Lacina: Problémy zpěvního hlasu (Panton Praha, 1977).

3 Podle cesty, kterou zvolíme, může se hlas dítěte ve své předmutační podobě (do let) vyvinout do zcela odlišných podob, jak je patrno z uvedených diagramů. K rozvíjení smyslu dítěte pro tónovou stránku jeho hlasového projevu můžeme však použít i dalšího prostředku, jež stojí někde uprostřed mezi interjekcemi a zpěvem. Jsou to nápodoby přírodních zvuků: cinkání zvonečků, mňoukání kočky, vrčení psa, kukání kukačky, houkání meluzíny atd. Svou formou jsou to už podle zákonů řeči artikulované sledy hlásek či slabik, avšak bez sémantického obsahu, plnící převážně funkci zvukomalby. Spojují činnost artikulačního ústrojí, která je podmínkou pro zvládnutí nového úkolu osvojení si řeči s původní převážně tónotvornou složkou prvotních interjekcí. Můžeme je už formovat melodicky i rytmicky a mohou nám úspěšně sloužit i jako pomůcky při nácviku písní. V posledních desetiletích, ruku v ruce s rozvojem a rozšířením elektronických médií (rozhlas, televize, magnetofon, CD přehrávač atd.), se ke komplikacím se zvládnutím řeči přidávají další negativní vlivy, které stále výrazněji ovlivňují všeobecný úpadek pěveckých schopností dětské populace. Mohli bychom je označit jako vlivy civilizační: U dětí a nejen u nich sledujeme stále výraznější přechod od aktivního provádění hudby ( a především zpěvu, který je její nejdostupnější a nejrozšířenější formou ) k pasivnímu poslechu. Nač se obtěžovat vlastní činností, když stačí zmáčknout tlačítko, zapnout vypínač. Chybí také pozitivní pěvecký vzor, který kdysi představovala především matka a v blízkém rodinném a školním prostředí sourozenci a učitel. Před nástupem elektronických médií byla zpěvu věnována mnohem větší pozornost, byla to oblíbená forma zábavy i společenského vyžití. Dnes se matka mnohem výrazněji podílí na ekonomickém zajištění rodiny a na někdejší formy výchovného působení nemá dost času. Navíc většinou už sama zpívat neumí, nebo ke zpěvu nemá vztah. Také ve školách se zpívá méně než kdysi, upadají i pěvecké schopnosti učitelů a učitelek. Místo toho zní všude v mnohých rodinách nepřetržitě jako zvuková kulisa na komerční cíle orientovaná populární hudba. Její interpretace vyžaduje od zpěváků často hlasový projev založený spíše na mechanismu křiku a chrapotu než na mechanismu zpěvu. Dětem je tu předkládán negativní vzor, jehož nápodobou dochází k autodestrukci dětského hlasu; je to záporný vzor stejné síly, jakým byl dřív ovšem v pozitivním smyslu vliv zpívající matky, rodiny a školy. V období, kdy dítě užívá ke komunikaci výlučně nebo alespoň převážně interjekcí, používá hlas rovnoměrně ve výškách i hloubkách a tak udržuje v rovnováze a dobré vzájemné koordinaci oba rejstříkové systémy lidského hlasu systém hlavového rejstříku a systém hrudního rejstříku. Napomáhá tomu také dýchání s výrazně akcentovaným zapojením břišních svalů a bránice. Tato skutečnost je nesmírně důležitá, poněvadž aktivní podíl abdominálního dýchání, zejména pak účast bránice na procesu dýchání je podmínkou pro zapojení činnosti jednoho z nejdůležitějších prvků napínacích procesů v samotném hrtanu stahovačů musc. sterno-thyreoideus a musc. crico

4 pharyngeus - do komplexní činnosti hlasového orgánu. Teprve jeho aktivní zapojení umožňuje dosažení rejstříkové rovnováhy hlasového orgánu. 1 Školenými zpěváky je tento fenomén vnímán jako dechová opora. V době, kdy si dítě začne osvojovat řeč, která se mu postupně stane hlavní formou komunikace a často i jedinou formou užívání hlasového nástroje dochází doslova k revoluci ve tvoření a způsobu užívání hlasu: Zvuky už nevznikají spontánně a reflexivně, nýbrž mezi vnějším podnětem a mluvní reakcí na něj proběhne myšlenkový proces s mluveným slovem jako jeho výsledkem. Dříve spontánně tvořené a jakémukoli řádu se vymykající zvuky interjekcí se musí formovat do pevného systému výrazně diferencovaných samohlásek, z nichž každá má odlišné napětí a posazení. Zcela novým úkolem je ovládnutí artikulačního aparátu, koordinace mluvidel při tvorbě jednotlivých souhlásek. Jak řádná diferenciace samohlásek, tak i správná výslovnost souhlásek je náročná činnost a trvá řadu let, než ji dítě uspokojivě zvládne. Všechny tyto skutečnosti narušují dosavadní automaticky funkčně správně fungující mechanismus tvorby hlasu. Řeč je položena do spodní poloviny hlasového rozsahu, tedy do polohy, v níž hraje dominantní úlohu mechanismus hrudního rejstříku. Mluvou je tedy soustavně více nárokovaná činnost hrudního rejstříku. Pokud není současně procvičován interjekcemi, zpěvem i mechanismus hlavového rejstříku (jehož činnost dominuje ve výškách), dojde k výraznému oslabení hlavového rejstříku a jeho podíl na tvorbě mluvního hlasu se postupně stále zmenšuje, případně i zcela vytrácí. V důsledku civilizačních vlivů degeneruje původní vrozené kostálně-abdominální dýchání v plytké kostální dýchání, čímž je hlas dítěte připraven o někdejší vrozenou dechovou oporu (viz pozn.l ) a tím i o rejstříkovou rovnováhu. Uvedené vlivy výrazně potlačují původně dominantní tónovou složku hlasu ve prospěch složky artikulační. Jsou-li z akustického hlediska interjekce, stejně jako zpěv, převážně znějící tón, je řeč z téhož pohledu modifikovaný šum, hluk. 2 Také tato skutečnost nám naznačuje, že řeč není vhodným východiskem pro rozvíjení zpěvního hlasu. Chceme-li se zabývat možnostmi rozvoje zpěvního hlasu žáka, měla by nám uvedená zjištění naznačit směr, kterým bychom se měli ubírat: 1) Obnovit funkčně vyváženou činnost dechového ústrojí s důrazem na zapojení abdominálního dýchání. 2) Oživit činnost mechanismu hlavového rejstříku a propojit činnost obou rejstříkových mechanismů hrudního a hlavového do jednoho zvukově homogenního celku. 3) Do tohoto tónotvorného základu dětského hlasu vložit postupně přes nápodoby zvuků z přírody a okolního světa, jednotlivé slabiky a dvojice vhodně volených slabik textovou složku. Ad l) Problematice dýchání se nevyhne nikdo, kdo se chce vážně a zodpovědně zabývat hlasovou technikou na každé elementární i nejvyšší profesionální úrovni. Správně dýchat v žádném případě neznamená dokázat nadechnout co nejvíce vzduchu, nýbrž naopak umět vzduch vypouštět s aktivním zapojením celého dechového aparátu, zejména jeho abdominální části tak, aby 1 Podrobný popis zmíněného procesu by přesahoval rámec tohoto článku. Zájemce odkazuji na publikaci F.Husler, Y.Roddová-Marlingová: Zpěv, nakl. F-PRINT Ostrava l995, str 35-37, 52 a F.Husler, Y.Roddová-Marlingová: Zpěv, str.96 : Zpěv a řeč jako akustické materiály jsou dva již ve svých kořenech rozdílné fenomény. Ten první je tón, ten druhý modifikovaný hluk, šum.

5 díky této aktivitě došlo k optimálnímu napětí ve fonačním ústrojí (hrtanu) a tím i k minimální spotřebě vzduchu při tvorbě tónu. K dosažení tohoto cíle existuje řada postupů dýchání v leže na zádech a foukání na padající peříčko, nádech jako když chceme přivonět ke kytičce atd. Mohou být účinné, ale vyžadují buď pro zpěv nepřirozenou polohu, nebo soustředění pozornosti na dýchání, které není snadné trvale udržet. Navíc napětí dýchacího aparátu to, co školený zpěvák vnímá jako tzv. dechovou oporu není při zpěvu v průběhu klesající a stoupající melodické linky konstantní: ve výškách narůstá a s klesající melodií povoluje. Jako optimální řešení se ukázalo zařadit do procesu dýchání pohyb celého těla: během přechodu do mírného předklonu a lehkého podřepu při současném mírném zapažení provedeme nádech. Během výdechu přejdeme z podřepu do vztyčení a z předklonu ( při současném vedení paží ze zapažení přes předpažení do vzpažení) do vzpřímení a to tak, že popsaný pohyb se rozloží na celou výdechovou frázi. Pohyb rukou a vzpřímení nesmí být vnímáno jako uvolňovací švih, ale jako tah naplněný elastickým napětím břišních svalů. Tento vzhledem k sledovanému cíli nejúčinnější pohyb lze později kombinovat s jinými pohyby paží, jež mají podobné účinky: komíhání pažemi ze strany na stranu v mírném předpažení, kroužení pažemi v protipohybu v předpažení a pod. (Po čtvrthodinovém tímto způsobem realizovaném rozezpívání se dýchací ústrojí uvede spolehlivě do správné činnosti a děti pak mohou při nácviku stát nebo sedět už bez pohybu.) Ad 2) Zpěv je u dětí pevně svázán s představou řeči a tudíž i jejím mechanismem, ve kterém převládá činnost hrudního rejstříku. Při oživování funkce mechanismu hlavového tónu proto zprvu pomineme vše, co by navazovalo na mluvu a vypomůžeme si představami z přírody a okolního světa, které evokují tvorbu měkce nasazeného tónu a jeho melodický pohyb v relativně velkém rozsahu: bzučení čmeláka, let včelky nahoru a dolů (pro cviky v brumendu, t.zn.se zavřenými ústy), zvuk meluzíny a vrčení psa (glissanda v rozsahu l a l/2 až 2 oktáv i více), ochočená meluzína (vedení meluzíny po dané melodické lince), mňoukání kočky (glissanda na mi-a-u v menším rozsahu (kvarta až oktáva), dialog starého kocoura a malé kočičky (glissanda zdola nahoru a shora dolů na mi-a-u v rozsahu až 2 oktáv, juchání hej juch (z hluboké hlasové polohy glissandem co nejvýše, často až do tříčárkované oktávy). Úspěšná a vytyčenému cíli oživení mechanismu hlavového rejstříku a jeho propojení s mechanismem hrudního rejstříku prospěšná realizace cviků je podmíněná tím, že k ní dojde současně s činností popsanou v bodě 1). Měli bychom dbát, aby napětí dechového aparátu, vnímané jako pružné napětí břišní stěny a boků nad pánví, dosáhlo svého maxima (t.zn. ruce se dostaly do předpažení) při nejvyšších tónech probíhajícího glissanda. Ad 3) Abychom co nejméně narušili tónový základ, vybudovaný předchozími cviky, a naopak ještě posílili rezonanční zakotvení tónu v masce, můžeme pro nácvik přechodu k artikulovanému zpěvu zvolit cinkání zvonečků bim bam, bum bam, bom bom. Doporučuji začít se slabikou bom, která nejlépe umožňuje uvolněný pohyb spodní čelisti, nebo dvojicí bum bam (vokál u jako vokál hlavového tónu). Na krátký, hbitým pohybem čelisti provázený úder slabiky bo (v p nebo mp) navazuje intenzivní proznění souhlásky m (viz brumendo v předchozím oddílu). Cviky sestavujeme v jednoduchých melodických řadách. Zprvu diatonickou řadou v malém rozpětí (tercie) procvičíme hlubokou polohu (po f1), abychom do ní vnesli prvek hlavového rejstříku. Po opětovném procvičení tónotvorné složky některým cvikem z oddělení 2) (meluzína,

6 vrčení psa) zvětšíme rozsah přípravného artikulačního cvičení na kvintu a později oktávu a vedle diatonických řad použijeme rozložený durový kvintakord. Jako další krok zvolíme propojení zvonečků s meluzínou: bim bam ju (viz podrobný popis cviků v příloze). Procvičení legata následuje na dvojice slabik pro začátek doporučuji kombinaci ju no. Na procvičení pohyblivosti spodní čelisti a rezonančního zakotvení tónu v masce jsou vhodné slabiky no a mo (v sestupných diatonických řadách), pak vhodná jednoduchá slova voláme na maminku: mámo, mámo; mami, mami; též: máme, máme. Také nácvik písně provádíme tak, že si ji nejdříve několikrát zacinkáme v různých tóninách na bim bam nebo bum bam, případně též na ju no a pak ji teprve zazpíváme na slova. Všechny cviky opět provádíme se zapojením pohybu, popsaném v bodě l), který nám umožňuje zapojením komplexní činnosti dechového aparátu navodit a posílit funkčně správné napětí v hrtanu, otevřít cestu do vysoké polohy a propojit ji s hloubkami do jednolité, barevně i dynamicky vyrovnané tónové řady. Pro vyrovnání a scelení rejstříků je velice prospěšné procvičovat jednotlivá krátká cvičení v celém hlasovém rozsahu tak, že cvik netransponujeme nahoru v chromatické nebo diatonické řadě ( C, Cis, D, Es, E, F dur nebo C, D, E, F dur), nýbrž ve skocích kvarta nahoru, malá tercie dolů, kvarta nahoru atd. (C, F, D, G, E, A dur) nebo kvinta nahoru, kvarta dolů, kvinta nahoru, kvarta dolů atd. ( C, G, D, A, E, H dur). V průběhu hlasové rozcvičky střídáme cviky z okruhu 2 (tónotvorné, na interjekce navazující prvky meluzínu, mňoukání, vrčení - vše v glissandu) s cviky z okruhu 3 (přechod k prvkům deklamačním zvonečky ve všech variantách, dvojice slabik a pod.). Průpravné deklamační cviky procvičujeme v hluboké a střední poloze až po f2, glissanda a meluzínu až k hranici tříčárkované oktávy, vše s pohybem popsaným v bodě l. Tento způsob rozvíjení dětského zpěvního hlasu je o to účinnější, oč dříve začneme. Činnost tónotvorných mechanismů interjekcí je u 6-7 letého dítěte v jeho fyziologické paměti zachována mnohem jasněji a živěji než u dítěte l0 - l2 letého a lze na ně mnohem snadněji navázat. Jeho princip spočívá v oživení od narození funkčního hlasového mechanismu interjekcí, na který naroubujeme zprvu jednoduché deklamační prvky, a postupně pěveckou deklamaci takovým způsobem, aby artikulační složka nepotlačila či zcela nevytlačila složku tónotvornou, jak tomu bývá pravidlem při běžném přechodu z interjekcí na řeč. Nejlépe si lze tento přístup k rozvíjení dětského hlasu osvojit formou praktického semináře, při kterém bude k dispozici skupina dětí..všechny nuance uvedeného postupu totiž nelze verbálně dokonale popsat, a u zpěvu, jak všichni dobře víme, často záleží více na tom jak než pouze na tom co děláme. V případě zájmu lze seminář dohodnout. Pro základní představu připojujeme ukázkový model hlasové rozcvičky.

7 Notová příloha I. Hlasová rozcvička l) Čmelák 2) Včelka letí nahoru a dolů 3) Zvonečky (uvolnit spodní čelist, nejlépe nejdřív na bom bom bom bom pak na bum bam bum bam sa bim bam bim bam 4) Meluzína

8 5) Zvonečky 6) Opakovat meluzínu, navázat vrčení psa (cv.č.4) 7) Zvonečky a meluzína (pokračovat v tóninách H,E; C,F; D,G; E,A; F,B dur) 8) Mňoukání kočky (důraz klademe na propojení vokálů i-a-u ) 9) Dialog kocoura a kočičky (propojujeme vokály a glissandem hloubky s výškami)

9 10) Cinkání zvonečků 11) Ochočená meluzína (cvičení transponujme do stejných tónin jako cv.č.7) 12) Nácvik artikulace: procvičit nejdříve na: no, no, no, no; mo, mo, mo, mo; mámo, mámo; mami, mami; máme, máme atp. : později též na: 13) Juchání (se zákmihem paží a výskokem):

10 14) Nácvik melodie a rytmu nové písně (Skákal pes) střídavě na: bim bam bim; bum bam bum; ju no ju; (začít v Es dur, dále procvičit v C, F, D, G dur) 15) Zpěv písně Skákal pes na text Hlasovou rozcvičku je možno rozšířit a obohatit o další cviky: 1) Radostné překvapení 2) Propojení vokálů a rejstříků

11 3) Nácvik vedení hlavového tónu 4) Spojení legata a vyrovnávání vokálů 5) Nácvik legata - krátká vokalíza

12 6) Kukačka 7) Dvě kukačky 8) Cinkání zvonečků sestupná diatonika v rozsahu kvinty 9) Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu kvinty 10) Zvonečky a meluzína

13 11) Nácvik staccata 12) Nácvik staccata pro rozvoj výšek postup nahoru v kvartových skocích 13) Vyrovnávání vokálů 14) Vyrovnávání vokálů rozšířená varianta Vyznačený rozsah, ve kterém máme jednotlivá cvičení procvičovat, je stanoven pouze orientačně. Vycházíme z okamžitých hlasových možností žáků, které se budou při správném vedení postupně rozšiřovat. Hlasové schopnosti zpěváků, budeme dále rozvíjet na zpěvu písní. Dbejme přitom těchto zásad: Nedovolme dětem křičet vždyť i kráva má silný hlas, a přesto raději posloucháme slavíka! Zpočátku si melodii písně zacinkejme na bim bam, bum bam nebo bom bom, nejlépe v několika různých tóninách;

14 Volme písně začínající v horní části svého rozsahu ( Dobrú noc, má milá, Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Skákal pes, Žádnyj neví, co jsou Domažlice atd. ) Počáteční tón volme zprvu dostatečně vysoko nad hranicí rejstříkového zlomu ( f 1 ), tedy alespoň b l, h 1, c 2, abychom zabránili přetahování hrudního rejstříku směrem nahoru. Základní dynamikou je pohodlné mf, které směrem nahoru rozkvétá do zvuku a směrem dolů je zeslabujeme. Až si zpěváci navyknou zpívat přiměřenou silou, kdy hlas přechází přirozeně z oblasti hrudního do oblasti hlavového rejstříku, začneme zpívat i písně, jejichž melodie začínají uprostřed nebo i vespod jejich celkového rozsahu (Už se ten tálinskej rybník nahání, A já sú synek z Polanky, Voděnka studená jako led atd.). Dbáme však stále na dodržování přiměřené síly a ušlechtilosti tónu, na přirozené zesilování stoupající melodické fráze a zeslabování klesající melodie. Tóniny písní volme tak, abychom zpěvem pomáhali oživovat ochabující činnost hlavového mechanismu, tzn. abychom odlehčili hloubky a používaný rozsah posunuli nahoru alespoň po f 2. V praxi to znamená zpívat písně postupně o velkou sekundu až velkou tercii výše než je notový záznam v učebnicích HV. Hlasová rozcvička žáků v hodinách HV nesmí být příliš dlouhá (zprvu 5-10 minut, později kolem 5 minut). Jejím cílem je osvěžit a oživit ochablou funkci hlavového mechanismu a připravit hlas ke zpěvu písní. Na jejich pestrém melodickém materiálu pak budeme dále rozvíjet pěvecké schopnosti malých zpěváků. Pracujeme-li s dětským sborem, volíme hlasovou rozcvičku delší u malých dětí (1.st.NŠ ) asi 10 minut, u starších ( 2.st.NŠ a SŠ ) minut, abychom dosáhli výraznějšího rozvoje pěveckých schopností, potřebných ke zvládnutí sborového repertoáru. Hlasová rozcvička je ovšem pouze úvod k vlastní pěvecké praxi, k ní směřuje a jí slouží. Nacvičením správného, o činnost břišních svalů a bránice opřeného dýchání, oživením mechanismu hlavového rejstříku a jeho propojením s hrudním rejstříkem dětem postupně vybudujete základy pěvecké techniky. Dále ji budete rozvíjet při nácviku písňového repertoáru dodržováním elementárních pěveckých zásad. dbáme na správné dýchání (tj. dýchání s aktivní účastí břišních svalů a bránice); při zpěvu vycházíme z dynamiky pohodlného mf, které plynule a pružně rozvíjíme do f a zeslabujeme do p; nedovolíme dětem křičet stále ve f; těžiště rezonančního zakotvení hlasu vnímáme v prostoru nad měkkým a tvrdým patrem v místě, kde jsou kořeny horních řezáků; dbáme, aby děti v hluboké a střední poloze ubraly na síle, protože když příliš zatíží hloubky a střed, omezí tím rozvoj výšek; nenecháme děti otvírat přehnaně ústa, ale dbáme, aby při artikulaci měly pružně se pohybující a dopředu mírně vysunutou spodní čelist; tvar úst při všech vokálech je spíše neutrální, jednotlivé vokály jsou vytvářeny především polohou a tvarem jazyka v ústech; Nebojme se k cvičením přistupovat kreativně a využívat vlastních nápadů. I. 1.- Dechová cvičení v leže (foukání na peříčko, na chmýří pampelišky atp.): 2.- Čmelák brumendo ( se zavřenými ústy ve spodní části hlasového rozsahu):

15 3.- Výskání ( se zákmitem a výskokem): 4.- Meluzína. Obdobným způsobem možno procvičit vrčení psa (není na snímku): 5.a Kukačka : 5.b Dvě kukačky (08:10): 6.a - Mňoukání kočky ( důraz klademe na propojení vokálů: mni-a-u ): 6.b Mňoukání kočičky a kocoura ( propojujeme vokály a glissandem hloubky s výškami): :

16 7.a Cinkání zvonečků sestupná diatonika v rozsahu kvinty: Poznámka: při provádění cviků můžeme postupovat buď chromaticky (jak je zachyceno na videosnímku) nebo po velkých sekundách (jak uvádí notový záznam tohoto i některých dalších cvičení). 7.b Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu kvinty : 7.c Cinkání zvonečků sestupný kvintakord v rozsahu oktávy : 8.a Včelka brumendo (se zavřenými ústy ve střední části hlasového rozsahu) : 8.b Včelka letí nahoru a dolů ( brumendo, glissando podle pohybu ruky) :

17 9. Radostné překvapení : l0. Nácvik melodie písně : II. 1. Dechová cvičení: sfouknutí svíčky, chmýří pampelišky apod.: 2. Čmelák - viz I.2 procvičit i v hlubší poloze : 3.a Zvonečky diatonika v rozsahu tercie ( procvičit hlubokou polohu až po f1) :

18 3.b Zvonečky rozložený kvintakord v rozsahu kvinty, podruhé o kvartu výše : (vložena meluzína I.4.) 3. Ochočená meluzína : Poznámka: m na konci cviků je vlastně brumendo, které pomáhá upevnit představu správného posazení hlasu. 5. Zvonečky a meluzína : (vloženo mňoukání kočičky a kocoura I.6b):

19 6. Vyrovnávání vokálů : 7. Nácvik staccata : 8. Nácvik legata - krátká vokalíza (27:05): 9. Nácvik artikulace : 1O. Propojení vokálů a rejstříků :

20 III. 1. Brumendo ( viz II.2. Čmelák ) : 2.a Zvonečky diatonická řada v rozsahu tercie (viz II. 3a) : 2.b Zvonečky kvintakord v rozsahu kvinty : 2.c Zvonečky - dva kvintakordy nad sebou : 2.d Zvonečky a meluzína varianta předchozího cviku (36:40):

21 3. Vyrovnávání vokálů rozšířená varianta cviku II.6. : 4. Nácvik staccata procvičení hluboké a střední polohy : 5. Ochočená meluzína dvě vlny nad sebou (viz II.4.) : 6. Nácvik artikulace varianta cviku II.9. : 7.a Nácvik hlavového tónu :

22 7.b Nácvik vedení hlavového tónu : 8. Vyrovnávání vokálů další varianta: 9. Spojení legata a vyrovnávání vokálů další varianta využití krátké vokalízy: 1O. Nácvik staccata pro rozvoj výšek viz II.7., avšak postup nahoru v kvartových skocích :

23 11.a Nácvik artikulace legato na jednom tónu : 11.b Nácvik artikulace legato na sestupné melodické řadě : 12. Nácvik piana (52:55): 13. Propojení vokálů a rejstříků viz II.lO.,avšak ve větším rozsahu :

24 POKYNY K SAMOSTATNÉ PRÁCI: Uvedený způsob rozvoje zpěvního hlasu ukazuje jednu z možných cest. Hlasová cvičení v jednotlivých odděleních dětského sboru na sebe navazují. U nejmladších ( tř. ZŠ ) vycházíme výlučně z interjekcí a nápodob zvuků z přírody. V další skupině ( tř. ZŠ ) rozvíjíme tento základ a formujeme jej do konkrétních melodických a rytmických tvarů. V koncertním sboru (zpěváci od 10 do 18 let a výše ) dále obohacujeme melodicky i rytmicky jednotlivá cvičení, rozšiřujeme jejich rozsah i délku, zaměřujeme je cílevědomě k řešené problematice ( staccato, legato, vyrovnávání rejstříků a vokálů, deklamace atd.). Cviky jsou seřazeny do 9 skupin a představují jakýsi jídelníček, z kterého sestavujeme jednotlivá menu. Hlasová rozcvička by neměla být příliš dlouhá. Jejím cílem je osvěžit a oživit ochablou funkci hlavového mechanismu a připravit hlas ke zpěvu. Sestavu cviků budeme volit tak, aby v ní byly zastoupeny cviky z různých skupin, jak jsou dále seřazeny pod jednotlivými písmeny. Není nutné procvičovat každou zkoušku všechny prvky. Povinně, byť třeba jen krátce, by měly být zastoupeny skupiny: A dýchání (a o ně dbáme při zpěvu neustále! ) B rozezpívání v dolní části hlasu, C uvolnění výšek, D procvičení střední polohy CH nácvik melodie písně na slabiky ( pouze u začínajících dětí ), H rozvoj výšek (u vyspělejších). V každé hodině se pak zaměříme alespoň na jednu ze zbývajících skupin: E vyrovnávání vokálů a rejstříků, F nácvik piana hlavový tón, G nácvik artikulace. Hlasové schopnosti pak budeme dále rozvíjet na zpěvu písní. Dbejme přitom těchto zásad: - Nedovolme dětem křičet vždyť i kráva má silný hlas, a přesto raději posloucháme slavíka! - Zpočátku si melodii písně zacinkejme na bim bam nebo bam bam. - Volme písně začínající v horní části svého rozsahu ( Dobrú noc, má milá, Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Skákal pes, Žádnyj neví, co jsou Domažlice atd. ) - Počáteční tón volme zprvu dostatečně vysoko nad hranicí rejstříkového zlomu ( f 1 ), tedy alespoň b l, h 1, c 2, abychom zabránili přetahování hrudního rejstříku směrem nahoru. Základní dynamikou je pohodlné mf, které směrem nahoru rozkvétá do zvuku a směrem dolů je zeslabujeme. Až si děti navyknou zpívat přiměřenou silou, kdy hlas přechází přirozeně z oblasti hrudního do oblasti hlavového rejstříku, začneme zpívat i písně, jejichž melodie začínají uprostřed nebo i vespod jejich celkového rozsahu (Už se ten tálinskej rybník nahání, A já sú synek z Polanky, Voděnka studená jako led atd.). Dbáme však stále na dodržování přiměřené síly a ušlechtilosti tónu, na přirozené zesilování stoupající melodické fráze a zeslabování klesající melodie. Tóniny písní volme tak, abychom zpěvem pomáhali oživovat ochabující činnost hlavového mechanismu, tzn. abychom odlehčili hloubky a používaný rozsah posunuli nahoru alespoň po f 2. V praxi to znamená zpívat písně postupně o velkou sekundu až velkou tercii výše než je notový záznam v učebnicích HV.

25 Pracujeme-li s dětským sborem, volíme hlasovou rozcvičku delší u malých dětí (1.st.ZŠ ) 5-10 minut, u starších ( 2.st.ZŠ a SŠ ) minut, abychom dosáhli výraznějšího rozvoje pěveckých schopností, potřebných ke zvládnutí sborového repertoáru. Jestliže se při práci s dětmi v hodinách HV budeme opírat především o cvičení z okruhu I. a II., při práci se sborem přesuneme těžiště pozvolna na cviky z okruhu III. ( koncertní sbor). Cviky v dolní a střední oblasti hlasového rozsahu ( zhruba od malého a po f 2, event. g 2 ) procvičujeme s celým sborem, hloubky pod malým a pouze alti, výšky od g 2 nahoru pouze sopráni. Po začátku v hluboké poloze v dynamice p-mp volíme jako základní dynamiku pohodlné a přirozeně znějící mf, které průběžně zesilujeme do poco f a zeslabujeme do p i pp, abychom dosáhli pružnosti a rejstříkové vyrovnanosti hlasu. ZAŘAZENÍ CVIKŮ DO JEDNOTLIVÝCH SKUPIN A DÝCHÁNÍ Není důležité, kolik vzduchu dítě nadechne, nýbrž zda do dýchání zapojí celý dýchací aparát, zejména břišní svaly a bránici (viz dýchání kojenců v úvodní části videosnímku ). Teprve jejich aktivní účastí při tvorbě hlasu dochází k optimálnímu využití všech napínacích procesů v hrtanu. Dýchání s aktivní účastí břišních svalů a bránice je tedy základní podmínkou pro funkčně správnou činnost lidského hlasu, umožňující plné využití hlasového potenciálu každého jedince. I.1.a Vleže: uvolnění, představa spánku; foukáme na padající peříčko, chmýří z pampelišky; zintenzivňujeme výdech (použitím části zbytkového vzduchu, tzn. mírným zatažením břicha při výdechu ), nemyslíme na nádech ( protože po správném výdechu následuje automaticky správný nádech). Ve stoje: u malých dětí zapojením pohybu celého těla ( viz I.3. výskání: podřep a výskok se současným kmitáním paží ). Pohyb možno připojit též k meluzíně ( I.4. ) a mňoukání kočičky a kocoura (I.6. ):v hloubce předklon, se stoupající melodií vzpřímit trup a vzpažit ruce a opakovat s pohybem melodie. U vyspělejších žáků ve stoje: připomenout výdechový impuls dole v podbřišku (těsně nad kostí stydkou ) hned na začátku rozcvičky a prověřit správné dýchání hned při prvních cvicích ( foukání na odkvetlou pampelišku, sfouknutí svíčky, čmelák a cinkání zvonečků v nízké poloze). Funkci bráničního dýchání posílit použitím zbytkového (reziduálního ) vzduchu při výdechu vědomě poněkud zatáhnout břicho. PAMATUJ: - Dechová cvičení začínáme vždy výdechem ( - po správném výdechu následuje automaticky správný nádech ). - zatažením břicha výdech, - vyklenutím břicha nádech ( také hrudník se může mírně vyklenout, avšak ramena se nesmějí zvedat!) B ZAČÁTEK ROZEZPÍVÁNÍ - vždy v dolní části hlasového rozsahu (od nejhlubších tónů po f1)

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká 1 CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká Duben 2013 2 Při výuce hry na cimbál nejsou kladeny na

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řečí hrou na přefukovou píšťalu - koncovku Technika direktivní muzikoterapie

Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řečí hrou na přefukovou píšťalu - koncovku Technika direktivní muzikoterapie Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řečí hrou na přefukovou píšťalu - koncovku Technika direktivní muzikoterapie Autor: MUDr. Martin Kučera ORL centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou www.hlascentrum.cz

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

2. zkouška pro děti a rodiče (září) HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

2. zkouška pro děti a rodiče (září) HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 2. zkouška pro děti a rodiče (září) HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY UVOLŇOVACÍ, DECHOVÁ A PŘÍPRAVNÁ HLASOVÁ CVIČENÍ Po zazvonění zvonečku a pozdravu vybídneme děti, aby si našly místo v prostoru naší zkušebny. Dnes

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Uvolni se, je to jen cesta do pekel, hlásá jeden slogan k americkému filmu. V různých situacích, v nichž se objevuje neklid, stažení a podobné pocity, se

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Rozsah dětského hlasu jako kritérium pro výběr písňového materiálu

Rozsah dětského hlasu jako kritérium pro výběr písňového materiálu Rozsah dětského hlasu jako kritérium pro výběr písňového materiálu PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D. Úvod Prvním projevem novorozence je křik. Objevuje se po prvním vdechu a podporuje rozpínání plicních sklípků.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více