JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ"

Transkript

1 JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ

2 CO NEVÍ LID, JAK BY TO NIKDO NEVÌDÌL CO NEPOCHOPÍ, NA TO NEBUÏ POMYŠLENO; CO VNIKNE V LID, JEN S NÍM A PROÒ BUÏ PROVEDENO VŠAK NUTNO TÉŽ, BY LID NAD TÍM SVÝM DÍLEM BDÌL! Blaník 1868

3 PÍSNÌ Z BAŠTY Flecte, quod est rigidum, fove, quod est frigidum! Z PÍSNÌ ROBERTA KRÁLE I. PÍSEÒ VÁLEÈNÁ Netrap nás, kypí už kalich žalù, stohlavý ty draku s dechem morným; propadáš a trón tvých zhoubných králù rozpadá se hromem svìtoborným. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte sužby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Nezachvìj se, duše èinolaèná, drak že zchvátil na sta pokolení - viz, nad ním již staženy ty mraèna... a tvùj bol - ten vìènì nevyplení! - Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

4 Zbroj se, zbroj, mùj lide utrápený, v boji stùj do bratra posledního, boj a skonèí život otrávený, ním pak vzejde zoøe dne soudního! - Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Z mrtvých tìl nastavte barikády, z okovù svých meèù nadìlejte, køikem vdov prolomte vrahù øady a svùj pot horoucí na nì lejte. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. A ty tvrdé lebky bratrù padlých, naplòte je svatým otcù prachem, na tisíce rázem bab tìch zchøadlých do pekel a sletí s bìsným strachem. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

5 Každá jiskra slze žalurodné promìní tu lebku v granát žhoucí, ta když zchvátí vrahy zkázuplodné, uleví nám v srdcích pal horoucí. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Až tak všickní v pekla svá zaletí, blahých dnù pak nastane nám záøe - A když padnem? - zabte i svých dìtí, a jen kostry vlekou do žaláøe. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Luhy své radš vùkol vyžehejte, neplodná práhnoucí a Sahara vraha vítá - vše radš v obì dejte, a jen mor navùkol zdìsí cára! Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

6 KALICH Pozdvihni kalich náš - znak slávy nesmrtelné, a jasnou nadìjí v budoucnost vedeni najdeme touhy cíl, té neuhasitelné - pak zavdej nám a pij - pohár to nadšení! Pozdvihni kalich náš - ten pohár utrpení; pøed soudný svìt a stùl a pøedstoupíme s ním, a našich vrahù smích tam v úpìní se zmìní; pøipijme si a buï to pomsty znamením. Pozdvihni kalich náš - ten dùkaz hanby naší, kypí on slzami a kletbou našich žen, ten pohled stále nám a spánek s oka plaší, neznejme klid a mír, až vypijem i ten. Pozdvihni kalich náš - krví ho naplníme; on láskou, odvahou nám žíly prožene, on písní nadchne nás, že v boj se dostavíme, a vítìz probudí pak otce milené. Pozdvihni kalich náš - tu hvìzdu táboritù, a kouzlem bratrství nás vede k volnosti, a slávy naší pln se vznese k nebes štítu, kdos boží bojovník - pak zpij se radostí!

7 MISTR Jan Hus, ten jest a zùstane nám heslem, to jméno nás i z hrobu vyvolá. Valí se dým a plamen plápolá: to naše hvìzda, plavci, hnìte veslem! Dusíte nás, vy sovy, a my pìjem. Kostnickou hranici èi zøíte tam? To svìtlo rozžehli jste sami nám, nuž, divte se, že za tím svìtlem spìjem. A pøijdem-li tam pozdì, najdouc všude jen pusté ticho, bratøí, na co lkát? Hrabte se v pùdì, tu nám nechal kat - i svatá hlína ta nám drahá bude. I vám teï bude drahá! V pekla s vámi! Katujte, muète, duste, palte nás, z tìch plamenù k nám volá Mistra hlas; a padnem-li - vy propadnete s námi!

8 HALLELUJAH 1859 Pozdvihni hlavu, šij tu zjízvenou a ruku kostnatou, obtíženou staletým øetìzem, - tu k nebi již teï vztáhni; dlí tam otec, hospodin, jenž poznal, bedrám tvým že tìžký køíž, pod nímž jak jindy jeho vlastní syn jsi náhle skles; tvùj kat již marnì høeší! Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?! Jen ranami dycháme; odplatou nám ale vzácnou vrahù šílenost. Zpili se naší krví, Golgatou nás nepovleèou dál; bùh pravil: Dost již krve, ran a podlých zloèinù, trestávám bleskem takých zlosynù, i poslal hrom a kat už sám se vìší: Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?! Kdos bál se zahynout, pus mimo strach a rozraduj se, vrah tvùj klesá v prach. Soud boží nastává, kdo zachován jsi životu, aj, pus se v hlasný køik a k nebi vznes nejrozkošnìjší dík. Tvùj trapiè - pán je v hanbu pochován, i hrom se z krásné úlohy své tìší: Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?!

9 SVOBODA Tou krùpìjí, tou èirou slzou byla, co z nitra Kristova se vyronila, když pád Siona vìstil duší svou, a pak se promìnila v tu perlu krvavou, co zachvìla se na velebném èele, když v smrti zápasila ta vìrná duše, boha spasitele. I zanikla - až náhle v lùnì lesù co vlnka vyskoèila v hravém plesu neznáma krutým lidem na zemi; jen málo vìrných bylo, co kvítím, písnìmi v bojácném kruhu svém ji uvítali: propadlo, co tam žilo, a vnuci nám jen kletbou dìkovali. Však udusit již více nedala se, stala se bystøicí a rozdmula se, podryla stromy - cesty vymlela a kámen pøeskoèila, až náhle zardìla se plným živým proudem v krev kypící: jak se tu podìsila ta cháska v kalu tom se brouzdající! Co øeka již si vlastní razí cestu, a bìda kraji, bìda tomu mìstu,

10 co jezem, hrázemi jí staví proud. Kdo se jí opøe, pozná jen boží hnìv i soud. Jak Niagára - tato válka vìèná i v pádu svém je hrozná - kde zoužena, tam hloubkou nebezpeèná. A teï - kde ví, že velmoøem se stane, jak bùjný kùò se vzpíná - neustane, až vítìznì se k cíli provalí. Dva hrdí svìta páni ten rozkaz vydali, by moøe bylo bito - v pouta dáno. - Cáøi jsou pochováni, však moøe podnes není pøekonáno.

11 DUMKA Jsem sám, co družku mám jen hluchou noc, té zazvuèím teï tesknou píseò svou: Kdo pøijde vìrné stráži na pomoc, až zrána outokem se poženou? Jsem sám - a tábor bratrù daleký, ba pøál bych jim ten tichý, klidný sen; však hrùza, spìjí-li tam na vìky a pøeslechnou-li mroucí stráže stén. Jsem sám - a vìru rád tu zahynu, jen píseò má a k bratrùm zaletí, a probudí tu milou družinu, by prápor náš nepadl obìtí. Jsem sám - a padnu rád, však prápor svùj, ten musím vìrným rukoum odevzdat. Nuž probuï, ozbroj muže, lide mùj, bych pokojnì moh za vás umírat.

12 SLOVAN Ba otrok - rab je Slovan; však tím otrokem byl i ten bùh na køíži. Vždy stíhán, zrazen, souzen, bièován; budoucnost pøece nosil v tom velkém srdci svém. Od malé hrstky žen a chatry litován i k zemi kles, pod hrozna køíže tíží, a pøece sám nad sebou nezaplakal. Napohled zhynul - byl i pochován - tam v hrobì však odil se vìèným životem, by celý svìt - i peklo z tmy vylákal. Strážníci, pozor! Vzkøísení se blíží! - Ba otrok, rab je Slovan - ale Spartakus mìl také duši v sobì - hrozíte se vyhrùžky takové? Jsme také nazí, sprostí - pøec máme citu kus a poznali jsme, èí jsme bídní sluhové a starý svìt že jedním krokem v hrobì. Nedáme s mrtvolou se pochovávat, nám kynou noví, mocní bohové. Rab zlámal okovy - teï, svìte, s ním to zkus; neradno bylo k zábavì mu dávat meè do rukou; ten meè teï platí tobì. Ba otrok, rab je Slovan - ale hodina i nám i vám již bila! Upøímnost, lásku, víru, stateènost, ba vše, èím oplývala ta slávská rodina,

13 vydrala vaše nám nenávist, zùøivost, a slávu naši v hanbu potopila. Jak dusno bylo nám tím živoøením v okovech zlých, kde byla høíchem ctnost, kde hlad byl otcem nám a sestrou chudina, kde zráda spásou, láska umuèením... až nádìjná jen zoufalost nám zbyla! Ba otrokem byl Slovan - bílým otrokem a kles pod jarma tíží. Nastává soud: všech pánù hrozný pán, ten osud neuprosný, zeptá se v hnìvu svém, proè vámi Slovan v pluh byl zapøahán, proè posmíván a rozpøažen na køíži. Vy plémì Kainù, co mu odpovíte? - Do rukou jeho buï náš život dán, on dobrý - všecko zlé nesplácel nikdy zlem! Možná! Jen pozor, a se nezmýlíte, a držte v pamìti, že soudný den se blíží!

14 K ZÁPADU Za Bílou horou zapadlo jsi tam ty, naše dítì, naše slunko zlaté; ach, nezapadlos ani prvníkráte, a pøece teskno, pøece ouzko nám. Bez tebe kraj tak zoužen, a tak sám, ty òadra touhou po tvé kráse vzòaté již mrou. Kde dlíš? Což po kolébce svaté své nezatoužíš? - což tì nepoznám? V domácím lùnì našich hrobù zplozené, v krvavý oceán vesmíra hozené jak bludná hvìzda pøeoráváš svìty a dìsíš vrahy, dìsíš babské kmety. Zdali nám východem, a znovuzrozené se vrátíš - kdož to ví? Nedoufám v národ bratrovraždou kletý!

15 DOLÙ S BAŠTY Kdo heslo nezná - chraò se, chraò, mám požehnanou v ruce zbraò a bráním popel otcù svých, i slávu rekù minulých, a válèím pro vìk budoucí až na krev - a to horoucí! Kdo se to plouží v šeru tam? Dej heslo! Jméno mé, to klam, jsem láskou dnes a pokorou, a zejtra èervem pod korou - jsem vùdcem vám a dusím vás - kacíøi, neznáš matky hlas? Hoj, dále, od hradu dále, zachvátím tì, vìø, nenadále. Kdo se to žene pouští tou? Dej heslo! Zvu se osvìtou od severa i západu, nesu vám svìtlo do hradu; vytírám slepým lidem zrak, však život jich, ten dávím pak. Jen dále, od hradu dále, zasáhne tì cep nenadále.

16 A kdo tam dáví pøed branou ten brav? Jsme stáda ochranou; od boha máme zub i moc a vìrnou družkou nám ta noc: pryè s kalichem - dvouhlavý drak buï jediný vám svatý znak. Hoj dále, od hradu dále, a nezlámete vaz nenadále! Kdo heslo nezná - ten se chraò, mám požehnanou v ruce zbraò a bráním popel otcù svých, i slávu vìkù minulých, a válèím pro vìk budoucí až na krev: a to horoucí!

17 TÌM NEVÌRNÝM Pomníte, potaji jak jsme si ruku tiskli, tak cele sví, jen teskni doby hnilobou - však jisti, že bychom si rázem pozavýskli, až udeøil by hrom nad naší sirobou? A hrom ten udeøil! Tak nám ten osud pøál. - Kde zùstal ohlas váš, když brat se v zápas dral, kde láska ochotná trud jeho podepøíti? kde touha vzájemná s ním k spáse žít a møíti? Aj nevìrní, vy nevìrní! Jen hlouèek nadšených tu duší láskou svorných postaèil rozrazit nám louko losù zlých. Nevíte, k dùkladné zhoubì živlù vzdorných byl k rukoum blesk nám dán všech útrap zkusených? Však vy jste zpívali, když tøeba bylo hømít - a vy jste zoufali, ba chtìlo se vám møít, když nad mohylou nám duch èasu zaburácel, když odvìký náš sok z tisíce ran krvácel. Aj nevìrní, vy nevìrní! A v kole nemužù tìch, útìk velebících, støehl jsem jedinou tváø studem zardìlou, poctiva hnìvu žár mu vzplanul v jarých lících, když náhle propukl v svou kletbu pøesmìlou. Ustaò! zde ruka má - radìji bludíštìm se béøme pospolu a vzkažme cestu tìm, co matku milují! tak dìl jsem, chopiv se ho jak Orest Pylada, jak plavec vesla svého - Aj nevìrný, ten nevìrný!

18 Mìl orlí zrak a zdál se k slunci spìti - druh dávno kýžený mé hrozné samoty. Však náhle šílený, chtìl vlastní matce kleti, ranám se rouhaje té naší nahoty... Aj, prasklos, veslo mé, mou pìstí sevøené, a mníš se vítìzem, kdes v bahno vnoøené? K smíchu ti, Pylade, tvùj Orest po èem toužil? Ten blázen! opìt sám v novou se bouø pohroužil. Ach nevìrný, ty nevìrný!

19 ZRADA V TÁBOØE Nechápete, mí drazí, že vida nebezpeèí, jež hrozí záhubou všem pøíštím pokolením, ni o sebe, ni o vás neveda víc péèi dbám jen o pøíští spásu, zchvácen rozèílením. Však zrada v táboøe! I jest mi vyraziti a druhy zmámené svým køikem vydìsiti. Náš prápor ohrožen! Zhyò, kdo mi k hrdlu sahá, vím to, že zrazuji! - ne bratry však - jen vraha. Ty bratry varoval jsem, zøe, jak nás obchází podloudný vrah; však marnì - oddali se snìní. Proè nepohrdli pitkou? - Aj, teï leží nazí bez vlády v prachu svém a celí omámení. Kdo na dno nedopil ten pohár sladka jedu, teï vzkøíkni: Vzhùru! Zrada v našem støedu! A tøeba družná ti teï ruka k hrdlu sahá, nedbej a sraž ji! Ona v službì - vraha.

20 SPÌTE SPÁNEMBOHEM! Na baštì své i po pùlnoci bdím a v lùno hrobù, v širou vlast hledím. Viz, mnohý rek tam z mohyly se zvedá, ta dlouhá noc mu také spáti nedá. Tu s dechem zatajeným náhle zøím, že pod hlavou vítìznou zbraò svou hledá, i leknu se a zvolám žalným rohem: Spi ještì, milý brachu, spánembohem! Zašlehla nad hlavou mi korouhev, a z kalicha vystøíkla vøelá krev, na skráni bolestnì mi vykypìla, a duše má se žalem rozechvìla. Vtom zaøval dole uvìznìný lev, až celá zem se vùkol rozevøela; - i skoèím a zastenám silným rohem: Jen chvíli ještì spìte spánembohem! Nastává neslýchanì krutý boj, vy ale, bratøí, nechystáte zbroj. Vždy hotoví se vzdát, jen vzdornì spíte, až v tuhých okovech se probudíte. Co dím? Vždy vítaný vám hanby zdroj, ba jménem zrádcù vy se honosíte! Vám k hanbì zavolám teï soudným rohem: Bývalí bratøí, spìte spánembohem! Vy ale, bratøí, kteøí dlíte jen hotoví k zbrani sáhnout v soudný den,

21 jenž lva i s kalichem pak pozdravíte a pod èeský se prápor seøadíte - vím to, že nesnesete matky stén, že s ní buï padnete, buï zvítìzíte. Kýž potom zvolá Sláva jasným rohem: Vítìzná chaso má, spi spánembohem!

22 ÈESKÝM JEZOVCÙM Ne, není míru mezi námi, pelešíte s katanami! - Co nám zradou, vám to vìrné, co nám bílé, vám to èerné: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Nám bratøím láska v srdce vpsána, vám jen shùry zvìstována; ctíme boha v potu tváøi, ale vy jen pøi oltáøi - Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Jakým to drzým, smìlým èelem chlubíte se èeským tìlem? - vzdechù, slov a kostí dosti, zdaž i ducha do sytosti? Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Ne, není shody mezi bloudem a tím živým svìta proudem; mezi jasnou pravdou boží a tou lží, co pop tam vloží! Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! -

23 Nejeden zrádce ten vám svatý, ètete mše za naše katy; co nám slávou, vám to žalost, co nám smrtí, vám to radost: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Snoubíte dýku naostøenou s naší ránou rozjítøenou; z pouhé lásky, kvùli míru dodáváte síly štíru: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Když ale chcem a budem žíti, naè nám vaše jedy píti? Ani dýkou medem hladkou smrt nám nezmìní se v sladkou: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! -

24 SLOUŽÍM Po svìtle v trapných tmách, po cíli v bludných snách, po kráse, pravdì, po volnosti toužím. Kdo dí, že cíl už zná, že svìtlo v nájmu má, bùh ví, pro jeho záš pramálo že se soužím. Ne vrahùm tedy èerným, leè bratøím smìle vìrným, ne v línì chorém míru, jen v boje živém víru, ni vùdcem ani sluhou, však snahou pracnì tuhou, jak roveò rovni, duchem, krví sloužím. Neøeknu aniž dìl jsem porobníkùm: Sloužím. Jen kulí v leb, tak dìl jsem pochlebníkùm: Sloužím. V té válce soužených jen stranu znám: té sloužím. Mám nadìj, sílu v nich, an vím, že sám nesloužím! Zasaïte srdci mému sterou ránu: sloužím! Však pevnou víru mám, že vìrnì slouže vám, nejlépe tajemnému svìta pánu sloužím!

25 II Z VÌZENÍ ROKU 1850 Zazni, písni teskna žalu mého, tøeba duše z bolù hlubokosti poletìla bùjných na perutích èasem v marnou øíši smìlých snù: Mrtvì kráèí dál ta doba našich dnù a volnosti hlas -jako by navždy utich. Otèino má drahá! což se pøed krutostí vrahù budeš vìènì koøit v prach? Nevzbudí tì ze sna staletého žádná bolest, žádná rána více, kterých na tì sype litý vrah? Zhaslas navždy, Slávy nám denice? Dohømìly jste navždy, zbranì táboritù - doznìly jste navždy, písnì orebitù? Národ døímá - a má kletba: žíti. - Vlast umírá - a má duše cítí, že se blíží soudù okamžení! - Slávie! èas neváhá s porodem, a lid, jenž své síly vìdom není, není hoden slouti národem!

26 BOUØE Ladným luhem bouøe táhne, èerné mraèno nebe kryje; zvonù srdce tesknì bije - ha! tím spíš je blesk zasáhne. Nebem mým hnìv boží táhne, vášeò kypí - vzdej se, zmije! Nevzdám! srdce s touhou bije, vždy po božím hnìvu práhne.

27 KONEC PÝCHY Ztichni, smìlý duchu mùj, ty rozbouøený! Ani tìlem tvým ti vládnout není dáno, i to tìlo tvé je kletbou pøipoutáno - naè tedy zalétáš v život ozáøený? Darmo se již vzpouzíš, budeš umoøený! Tøeba statnì bylo tebou bojováno, dosud koneèné i zkáze odoláno, èas na tebe má teï jícen rozevøený: Vzdoruj plouživé se chvíli - bez obrany, nahý k sloupu vìèné hanby pøikovaný!... Aj, kam prchla junácká tvá síla? Kam i pýcha tvá, ten meè a štít tvùj branný? Dítì! Mocnìjší tì bytost unavila - hochu - vždy i tebe žena porodila!

28 RESIGNACE Cyklus písní z vazby na Komárnì Nuž, buï mé tìlo k hvìzdám vyvrženo vzhùru, skáceno zru od nich v èerný Tartar neukojitelným osudù vírem - zavraždit pøec mne nemùže! AISCHYLA PROMETHEUS I Krutý osude, ty druhu velkých duchù, hrobe smìlých plánù Krista, Napoleóna - buï mi vítán, že mne, tebe nehodného, sleduješ svým zkázným, titánským pøec krokem. Nehledím-li na tì takým smìlým okem jak ta vzdorná pýcha ducha slovutného, jehož hluchá síla kácí s hrda tróna, snesu pøec ty rány svìtového ruchu. Vzhùru, mutný duchu mùj, neboj se zkázy, tøeba v hlubiny tì vìèné hanby hází - pomni na svùj krásný, velký cíl: tvá to vina není, že jsi marnì žil! - II Plujte dále, tìchy žití mého, peruti mých drahých, sladkých snù,

29 mìly jste mi býti zorou jarních dnù, a vy opouštíte bleskem skáceného! - Plujte dále, i ty nadìj v spásy den, plyò za slávou, vírou, sladkou touhou - a ty jistá, žádoucí teï smrti, muè mne vyhlídkou, že ruka tvá mne zdrtí! Já to vím, že jsem tvou høíèkou pouhou, dlím však tiše, na vše pøipraven. III I vám, i vám buï nyní výhost dán, vy milé høíèky plaché milosti; sen lásky musí mnou být pochován! to do vzpomínky smutné tichosti. Jen aby møela, žít smí láska moje, jen rozervat smí tlukot srdce mé; aè mír nenajdou jeho nepokoje, pøec váhá zamknout zdroje touhy své. Proè jsem zalítnul v divých bouøí kraje, pøehlušiv citù vroucích ohlasy? Proè zapíral jsem, co mi v òadrech hraje? Buï zticha, posvátné to byly úžasy! - To tvá mne, matko, bolest v bouø vyhnala, tvých ran to byly stopy, vlasti má; èi smìl jsem váhat, když jsi zavolala: Ach synové, kdo z vás mne ještì zná?! -

30 IV A tebe když jsem slyšel hlasnì štkáti až k nebesùm - nám stále vraživým, když vrazi jali se tì v posmìch bráti, tu chutì výhost dal jsem plesùm svým. Ó matko, ty mne znáš, zøela jsi slzy moje, tvùj žal mne vábil, bouøil, pobádal, a když jsi svìøila mi utrpení svoje, vroucí jsem s tebou prosby k nebi slal. Však hlucho, ticho bylo v nebi zamraèeném, vždy více ubíjel tì nevolníkù pán, tak mrtvo, teskno bylo v kraji utlaèeném, že byl mým prosbám smìle výhost dán - an problesklo mou duší cos o nebezpeèné povìsti utlaèených prarodù, jež dí, že nemùže být bùh té lásky vìèné tím chladným zhoubcem jarých národù. V I zbledly pro mne hvìzdy na nebesku, a když se luna v noci rozvila, èím vìtší pùvab vùkol vylila, tím víc mne strašil hrob v svém dìsném lesku. Hvìzdy, svìtùm jiným slunce jasná, naší zemi osudnice èerné, luna, obraz družky, vdovy vìrné - bolelo to duši, že je krásná! Krásná je a musí nad mohylou kvílet; aè mi vítaná vítìzném na bojišti, nedodá pøec lesku hrobùm - popravišti! Protož radší v boj! než rabskou hanbu sdílet.

31 VI Tak jsem dìl, ve víru nových svìtù vùlí svou chtì sil svých zùstat bohem; volala mne sláva jasným rohem, naè mi tedy berlí dìtských kmetù?!... Spìchaje dobývat vlasti zmrtvýchvstání, pohrobiv svou lásku, zapøev sebe, mnìl jsem, osudù že hvìzdy strhnu s nebe, nesešlou-li povinné mi požehnání. Nespasí-li nás tu dobrý bùh, pomoz bujarý nám, vlastní, smìlý duch! VII Dohrál jsem! a laèná tužeb kánì užírá mi srdce, jež tak vroucnì bilo pro to dìcko, jež se - nezrodilo... aniž pøeje místa nové ránì. Dohráls! dychtiv slávyplné hrùzy; doznáváš jen žalost, potupení, piješ nejtrpèí teï kalich pohanìní: soucit slabých lidí, posmìch divé lùzy! Dohrál jsi! vrah lépe hráti umìl... Koho jsi chtìl spasit, aj, ten tì proklíná! Dopij kalich svùj: tøeba svìt zapomíná, jen když sobì sám jsi povždy porozumìl. VIII Krásná je to smrt, umírat na bojišti, zhynout s mroucí vlastí, nevìda o zkáze;

32 krásná je to smrt, svùj život prodat draze, v støedu ustrašených møít na popravišti, smát se z málomocné zloby katujících, pást své mroucí zraky na jich strachu, krví svou vyžehnat reky z matky prachu - slyšet duchem svým budoucnì vítìzících!... Ale trpká smrt, umírat s vlastí mroucí, každou ránu cítit - s matkou pochovávat v cizinì své krásné sny -je zažehnávat, boly národù ukrývat v srdce žhoucí, v srdce, kteréž pro lid nepøestává tlouci. IX Pokojnì bych zasnul v lùnì matky siré, rád bych sklonil tiše hlavu k òadrùm jejím - a zatím co chøadnu, touhou po ní blednu, uložil bych s ní se radší v rakev jednu. Ale matka moje umøíti nemùže, trápí se - a vlastní syn jí nepomùže; nepomùže matce, nemùže pomoci, hory, doliny jich dìlí - luhy širé... Nicménì pøec doufám, že nezapomnìla, vìrného že ve mnì povždy syna mìla. X Matko, koho teï si zvolíš ku pomoci? Bude mu snad lépe štìstí pøát? Zdaž tì vyrve z temna bolných nocí,

33 zdažli v lùnì tvém smí umírat? - Požehnání tvého syna neš astného, to ho po všech cestách sprovázej; poznej srdce tvé v nìm reka svého, èistá láska má v nìm zplápolej. S vítìzným kýž køikem klesne v náruè tvou! Jako já tvou slzu, kýž tvou radost vidí, ruka osudu a milostnì ho øídí, aby poznal v tobì š astnou matku svou! XI Zdlouhavì se kradeš, zákeønická smrti, doby poslední mi otravovat žádáš - šípy samoty mne polehounku drtí. Chceš snad, bych ten oltáø ideálù strhnul, chceš, bych pokoøen se tobì k nohám vrhnul, abych zapøel v sobì i tu Stou svatou, abych pøed modlou své vlastní mdloby padnul, s berlou znova vzatou poznenáhla chøadnul, bys nad vykropenou rakví mojí stála, vítìznì pak všem se snahám lidstva smála? - Ne tak! - do svatynì òader mých nevnikneš, chrámy vìèné pravdy nepronikneš! - Dotkneš-li se bran, zahuèí její zvony, které na poplach svìt celý vyvolají: Jak se pak tvùj klam a moc tvá ztroskotají!

34 XII Aj smrti, až mne bude chtít vraždit ocel tvùj, jak chladnì jej pocítím! Duch mých krásných snù, truchlící - však pokojný, zoøe blahých dnù ti požehnají mírem poslední tlukot mùj. Nuž pøijï a zboø ten chrám tajemných svìtù mých, i v zøíceninách tebe duch mùj strašit bude, a ten, kdo jeho blahou pamì nezabude, ten zbuduje mu kapli díkù v òadrech svých! Jako rusálka sídla posvátného, i když ho znièí necitelná moc, v památce lidu nám co vìrný strážce žije, aè v smutek samoty vždy hloub a hloub se kryje... tak bude žít duch ideálu mého, až v den se promìní ta dlouhá noc. XIII Aè jsem doznal bol, ach nejkrutìjší - národa bol, navždy upadlého, neleží pøec na mnì kletba lidu mého: kletba svatozrády nejsmutnìjší! Aè umírám s touhou nejsvìtìjší, nezkojenou, lidstva bloudivého, které marnì hledá cíle svého - v òadrech svých pøec chovám pravdy nejtajnìjší! Dlouho by pokojnì bylo svítívalo svìtlo malé, jasné, v kapli tužeb mých; vynesli ho v bouø - aj zachvìlo se - zhaslo! Ptejte se svìtýlka, proè nád bouøí žaslo?...

35 Bouøí zhaslo, blesk ho znova vznítil, promìnil ho v požár, jenž i z hrobu mého èasem vyšlehne, aè teï se v chmury halí. Ptejte se požáru, èím se zdme - proè pálí! - OREL Rci mi, orle bystrozraký, rci mi, jak umíráš? Èi ty mroucím, kalným zrakem do mrakù pozíráš? - Rci mi, orle bystroletý, èi svou peru skládáš? Aneb snad jak duše moje v letu møít si žádáš? - Ani v letu ani v mdlobì, orel neumírá; on svým jasným smìlým zrakem v mraky nepozírá. Jen pøed sluncem, hrdou sílou peru svou rozkládá, letí k nebi, a od nìj tam, vìèný život žádá.

36 STÍN MÉHO ŽIVOTA S obláèkù rùžových hbitým se perutím domácí èáp na naši chatrè snášel, svùj bystrý støeha let pøed mraèen dotknutím v bolestný matky klín - co dítì mì unášel. Vtom blízké hory klín vyhrnul dìsný stín: krvavé dítì Slávy - zadusené. To rostlo výš a výš, prolítlo mrakù øíš a prostøelilo èápa køídlo rozpøažené. Nebeský posel stanul, bránil se a kles - na mechu naší chatky jeho srdce zchøadlo. Když ale strážný duch mne do kolébky snes, zdmula se hnìvivá navùkol pøíroda - a v duši mou co krùpìj krvavá upadlo neštìstí mého národa. Zdøímla-li nìkdy moje matka ubohá u praskotu ohniska rodinného, vzbouøila ji nejednou chtivá žalost má, i povstala, by ztíchla píseò hladového. Vymnula z oèí sen a pospíchala ven, vyžebrati mi sousto okoralé; když vrátila se v síò, ploužil se za ní stín bídného dítìte, které to sousto malé

37 mi z ruky trhalo, jak pominutý pes, takže mi nedotknuté k èerné zemi padlo, a když ho matka zvedla, økouc mi: Synu, jez! smálo se dítì. - Jez, vždy byla ouroda. Tak rouhavì mi na choré se srdce kladlo neštìstí mého národa. V pošmúrné noci snù mých taky zardìla se tichá hvìzda lásky, plna vnady. Vítìznou písní se mi lyra zachvìla: mé vlasti šírý hrob zmìnil se v zlaté sady. Domácí truchloháj mi v krásný zkvetl ráj - má bohynì, má hvìzda nad ním zplála. Již jsem jí k nohoum pad, an mžikem zrádný had obtoèil nohu mou - a dívka má se - smála! Palèivou bolestí jsem uštknut k zemi kles - pøi jejím smíchu však mi srdce náhle zchladlo. Zašláp jsem hada: zdech jak uhranutý bìs... odèarována svadla vùkol pøíroda a v tu chvíli jak zloèin na mne spadlo neštìstí mého národa. S nejístým krokem, sám - a kletbou stopován své choré oudy k jístým hrobùm nese. Lhostejných bratøí osudnicí žrán, té palmy vìèné slávy nedotkne se. Na blízkou horu tam se vleèe sám a sám,

38 svých padlých otcù mohyly tam hledá, a kryje bolest svou v tu pùdu ztrhanou, na nižto bolnì tak pozírá luna bledá. Jen jeden stín mu hrozí. Tam, kde v dumu kles, kde v boji zoufalém tisíce srdcí zchøadlo, kde kletbou sevøená se vzpouzí pøíroda, tam zrak svùj ztrhaný s tou prosbou k nebi vznes: Kýž by tu se mnou v jeden hrob zapadlo neštìstí mého národa!

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA BYLTÌ jednou jeden starý dobrý král, ale je to dávno, taky od Èech dál, troje moøe, devatery hory dìlí kraj ten od èeské komory, kde on panoval. Byl král irský Lávra,

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH

školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH František Ladislav Čelakovský (1799-1852) básník, autor ohlasové poezie (tvorby v duchu lidové slovesnosti), sběratel lidové slovesnosti,

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Junák je pravdomluvný

Junák je pravdomluvný Pokřik ze soutěže: Pravda je síla pravda je krása dobrá je víla světa je spása Junák je pravdomluvný Pravda je hodnotou sama o sobě. I kdyby lež měla delší nohy, i kdyby lží a podvody bylo lze dosáhnout

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855)

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) I. Skrze gotická, malovaná okna zámecké kaple svítí měsíc. Zážehy různobarevného světla kladou se na mozaikovou podlahu, polívají krásný list vysokých fíkusů,

Více

František Halas: STARÉ ŽENY

František Halas: STARÉ ŽENY František Halas: STARÉ ŽENY STARÉ ŽENY Smutná odpoledne nedìlní smutná starými paními které se belhají k oknùm starou cestou vyšlapanou v koberci starou cestou mezi stolem a lùžkem mezi zrcadlem a fotografiemi

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a V O L N É S R D C E F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E 2 0 0 6 C a r m i l a Jsem dlouho snil a bál se, bál, sbohem jsem snům a strachu dal; srdce je prázdné, šťastné ne a zpátky strach a

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

MÁJ. Karla Hynka Máchy. Báseò. Daleká cesta má! Marné volání!

MÁJ. Karla Hynka Máchy. Báseò. Daleká cesta má! Marné volání! MÁJ Báseò od Karla Hynka Máchy Daleká cesta má! Marné volání! Mnohováženému pánu a panu Hynkovi Kommovi, usedlému mìš anu pražskému, vlastenci horlivému, na dùkaz uctivosti obìtuje spisovatel. Èechové

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více