JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ"

Transkript

1 JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ

2 CO NEVÍ LID, JAK BY TO NIKDO NEVÌDÌL CO NEPOCHOPÍ, NA TO NEBUÏ POMYŠLENO; CO VNIKNE V LID, JEN S NÍM A PROÒ BUÏ PROVEDENO VŠAK NUTNO TÉŽ, BY LID NAD TÍM SVÝM DÍLEM BDÌL! Blaník 1868

3 PÍSNÌ Z BAŠTY Flecte, quod est rigidum, fove, quod est frigidum! Z PÍSNÌ ROBERTA KRÁLE I. PÍSEÒ VÁLEÈNÁ Netrap nás, kypí už kalich žalù, stohlavý ty draku s dechem morným; propadáš a trón tvých zhoubných králù rozpadá se hromem svìtoborným. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte sužby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Nezachvìj se, duše èinolaèná, drak že zchvátil na sta pokolení - viz, nad ním již staženy ty mraèna... a tvùj bol - ten vìènì nevyplení! - Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

4 Zbroj se, zbroj, mùj lide utrápený, v boji stùj do bratra posledního, boj a skonèí život otrávený, ním pak vzejde zoøe dne soudního! - Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Z mrtvých tìl nastavte barikády, z okovù svých meèù nadìlejte, køikem vdov prolomte vrahù øady a svùj pot horoucí na nì lejte. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. A ty tvrdé lebky bratrù padlých, naplòte je svatým otcù prachem, na tisíce rázem bab tìch zchøadlých do pekel a sletí s bìsným strachem. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

5 Každá jiskra slze žalurodné promìní tu lebku v granát žhoucí, ta když zchvátí vrahy zkázuplodné, uleví nám v srdcích pal horoucí. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Až tak všickní v pekla svá zaletí, blahých dnù pak nastane nám záøe - A když padnem? - zabte i svých dìtí, a jen kostry vlekou do žaláøe. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Luhy své radš vùkol vyžehejte, neplodná práhnoucí a Sahara vraha vítá - vše radš v obì dejte, a jen mor navùkol zdìsí cára! Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

6 KALICH Pozdvihni kalich náš - znak slávy nesmrtelné, a jasnou nadìjí v budoucnost vedeni najdeme touhy cíl, té neuhasitelné - pak zavdej nám a pij - pohár to nadšení! Pozdvihni kalich náš - ten pohár utrpení; pøed soudný svìt a stùl a pøedstoupíme s ním, a našich vrahù smích tam v úpìní se zmìní; pøipijme si a buï to pomsty znamením. Pozdvihni kalich náš - ten dùkaz hanby naší, kypí on slzami a kletbou našich žen, ten pohled stále nám a spánek s oka plaší, neznejme klid a mír, až vypijem i ten. Pozdvihni kalich náš - krví ho naplníme; on láskou, odvahou nám žíly prožene, on písní nadchne nás, že v boj se dostavíme, a vítìz probudí pak otce milené. Pozdvihni kalich náš - tu hvìzdu táboritù, a kouzlem bratrství nás vede k volnosti, a slávy naší pln se vznese k nebes štítu, kdos boží bojovník - pak zpij se radostí!

7 MISTR Jan Hus, ten jest a zùstane nám heslem, to jméno nás i z hrobu vyvolá. Valí se dým a plamen plápolá: to naše hvìzda, plavci, hnìte veslem! Dusíte nás, vy sovy, a my pìjem. Kostnickou hranici èi zøíte tam? To svìtlo rozžehli jste sami nám, nuž, divte se, že za tím svìtlem spìjem. A pøijdem-li tam pozdì, najdouc všude jen pusté ticho, bratøí, na co lkát? Hrabte se v pùdì, tu nám nechal kat - i svatá hlína ta nám drahá bude. I vám teï bude drahá! V pekla s vámi! Katujte, muète, duste, palte nás, z tìch plamenù k nám volá Mistra hlas; a padnem-li - vy propadnete s námi!

8 HALLELUJAH 1859 Pozdvihni hlavu, šij tu zjízvenou a ruku kostnatou, obtíženou staletým øetìzem, - tu k nebi již teï vztáhni; dlí tam otec, hospodin, jenž poznal, bedrám tvým že tìžký køíž, pod nímž jak jindy jeho vlastní syn jsi náhle skles; tvùj kat již marnì høeší! Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?! Jen ranami dycháme; odplatou nám ale vzácnou vrahù šílenost. Zpili se naší krví, Golgatou nás nepovleèou dál; bùh pravil: Dost již krve, ran a podlých zloèinù, trestávám bleskem takých zlosynù, i poslal hrom a kat už sám se vìší: Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?! Kdos bál se zahynout, pus mimo strach a rozraduj se, vrah tvùj klesá v prach. Soud boží nastává, kdo zachován jsi životu, aj, pus se v hlasný køik a k nebi vznes nejrozkošnìjší dík. Tvùj trapiè - pán je v hanbu pochován, i hrom se z krásné úlohy své tìší: Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?!

9 SVOBODA Tou krùpìjí, tou èirou slzou byla, co z nitra Kristova se vyronila, když pád Siona vìstil duší svou, a pak se promìnila v tu perlu krvavou, co zachvìla se na velebném èele, když v smrti zápasila ta vìrná duše, boha spasitele. I zanikla - až náhle v lùnì lesù co vlnka vyskoèila v hravém plesu neznáma krutým lidem na zemi; jen málo vìrných bylo, co kvítím, písnìmi v bojácném kruhu svém ji uvítali: propadlo, co tam žilo, a vnuci nám jen kletbou dìkovali. Však udusit již více nedala se, stala se bystøicí a rozdmula se, podryla stromy - cesty vymlela a kámen pøeskoèila, až náhle zardìla se plným živým proudem v krev kypící: jak se tu podìsila ta cháska v kalu tom se brouzdající! Co øeka již si vlastní razí cestu, a bìda kraji, bìda tomu mìstu,

10 co jezem, hrázemi jí staví proud. Kdo se jí opøe, pozná jen boží hnìv i soud. Jak Niagára - tato válka vìèná i v pádu svém je hrozná - kde zoužena, tam hloubkou nebezpeèná. A teï - kde ví, že velmoøem se stane, jak bùjný kùò se vzpíná - neustane, až vítìznì se k cíli provalí. Dva hrdí svìta páni ten rozkaz vydali, by moøe bylo bito - v pouta dáno. - Cáøi jsou pochováni, však moøe podnes není pøekonáno.

11 DUMKA Jsem sám, co družku mám jen hluchou noc, té zazvuèím teï tesknou píseò svou: Kdo pøijde vìrné stráži na pomoc, až zrána outokem se poženou? Jsem sám - a tábor bratrù daleký, ba pøál bych jim ten tichý, klidný sen; však hrùza, spìjí-li tam na vìky a pøeslechnou-li mroucí stráže stén. Jsem sám - a vìru rád tu zahynu, jen píseò má a k bratrùm zaletí, a probudí tu milou družinu, by prápor náš nepadl obìtí. Jsem sám - a padnu rád, však prápor svùj, ten musím vìrným rukoum odevzdat. Nuž probuï, ozbroj muže, lide mùj, bych pokojnì moh za vás umírat.

12 SLOVAN Ba otrok - rab je Slovan; však tím otrokem byl i ten bùh na køíži. Vždy stíhán, zrazen, souzen, bièován; budoucnost pøece nosil v tom velkém srdci svém. Od malé hrstky žen a chatry litován i k zemi kles, pod hrozna køíže tíží, a pøece sám nad sebou nezaplakal. Napohled zhynul - byl i pochován - tam v hrobì však odil se vìèným životem, by celý svìt - i peklo z tmy vylákal. Strážníci, pozor! Vzkøísení se blíží! - Ba otrok, rab je Slovan - ale Spartakus mìl také duši v sobì - hrozíte se vyhrùžky takové? Jsme také nazí, sprostí - pøec máme citu kus a poznali jsme, èí jsme bídní sluhové a starý svìt že jedním krokem v hrobì. Nedáme s mrtvolou se pochovávat, nám kynou noví, mocní bohové. Rab zlámal okovy - teï, svìte, s ním to zkus; neradno bylo k zábavì mu dávat meè do rukou; ten meè teï platí tobì. Ba otrok, rab je Slovan - ale hodina i nám i vám již bila! Upøímnost, lásku, víru, stateènost, ba vše, èím oplývala ta slávská rodina,

13 vydrala vaše nám nenávist, zùøivost, a slávu naši v hanbu potopila. Jak dusno bylo nám tím živoøením v okovech zlých, kde byla høíchem ctnost, kde hlad byl otcem nám a sestrou chudina, kde zráda spásou, láska umuèením... až nádìjná jen zoufalost nám zbyla! Ba otrokem byl Slovan - bílým otrokem a kles pod jarma tíží. Nastává soud: všech pánù hrozný pán, ten osud neuprosný, zeptá se v hnìvu svém, proè vámi Slovan v pluh byl zapøahán, proè posmíván a rozpøažen na køíži. Vy plémì Kainù, co mu odpovíte? - Do rukou jeho buï náš život dán, on dobrý - všecko zlé nesplácel nikdy zlem! Možná! Jen pozor, a se nezmýlíte, a držte v pamìti, že soudný den se blíží!

14 K ZÁPADU Za Bílou horou zapadlo jsi tam ty, naše dítì, naše slunko zlaté; ach, nezapadlos ani prvníkráte, a pøece teskno, pøece ouzko nám. Bez tebe kraj tak zoužen, a tak sám, ty òadra touhou po tvé kráse vzòaté již mrou. Kde dlíš? Což po kolébce svaté své nezatoužíš? - což tì nepoznám? V domácím lùnì našich hrobù zplozené, v krvavý oceán vesmíra hozené jak bludná hvìzda pøeoráváš svìty a dìsíš vrahy, dìsíš babské kmety. Zdali nám východem, a znovuzrozené se vrátíš - kdož to ví? Nedoufám v národ bratrovraždou kletý!

15 DOLÙ S BAŠTY Kdo heslo nezná - chraò se, chraò, mám požehnanou v ruce zbraò a bráním popel otcù svých, i slávu rekù minulých, a válèím pro vìk budoucí až na krev - a to horoucí! Kdo se to plouží v šeru tam? Dej heslo! Jméno mé, to klam, jsem láskou dnes a pokorou, a zejtra èervem pod korou - jsem vùdcem vám a dusím vás - kacíøi, neznáš matky hlas? Hoj, dále, od hradu dále, zachvátím tì, vìø, nenadále. Kdo se to žene pouští tou? Dej heslo! Zvu se osvìtou od severa i západu, nesu vám svìtlo do hradu; vytírám slepým lidem zrak, však život jich, ten dávím pak. Jen dále, od hradu dále, zasáhne tì cep nenadále.

16 A kdo tam dáví pøed branou ten brav? Jsme stáda ochranou; od boha máme zub i moc a vìrnou družkou nám ta noc: pryè s kalichem - dvouhlavý drak buï jediný vám svatý znak. Hoj dále, od hradu dále, a nezlámete vaz nenadále! Kdo heslo nezná - ten se chraò, mám požehnanou v ruce zbraò a bráním popel otcù svých, i slávu vìkù minulých, a válèím pro vìk budoucí až na krev: a to horoucí!

17 TÌM NEVÌRNÝM Pomníte, potaji jak jsme si ruku tiskli, tak cele sví, jen teskni doby hnilobou - však jisti, že bychom si rázem pozavýskli, až udeøil by hrom nad naší sirobou? A hrom ten udeøil! Tak nám ten osud pøál. - Kde zùstal ohlas váš, když brat se v zápas dral, kde láska ochotná trud jeho podepøíti? kde touha vzájemná s ním k spáse žít a møíti? Aj nevìrní, vy nevìrní! Jen hlouèek nadšených tu duší láskou svorných postaèil rozrazit nám louko losù zlých. Nevíte, k dùkladné zhoubì živlù vzdorných byl k rukoum blesk nám dán všech útrap zkusených? Však vy jste zpívali, když tøeba bylo hømít - a vy jste zoufali, ba chtìlo se vám møít, když nad mohylou nám duch èasu zaburácel, když odvìký náš sok z tisíce ran krvácel. Aj nevìrní, vy nevìrní! A v kole nemužù tìch, útìk velebících, støehl jsem jedinou tváø studem zardìlou, poctiva hnìvu žár mu vzplanul v jarých lících, když náhle propukl v svou kletbu pøesmìlou. Ustaò! zde ruka má - radìji bludíštìm se béøme pospolu a vzkažme cestu tìm, co matku milují! tak dìl jsem, chopiv se ho jak Orest Pylada, jak plavec vesla svého - Aj nevìrný, ten nevìrný!

18 Mìl orlí zrak a zdál se k slunci spìti - druh dávno kýžený mé hrozné samoty. Však náhle šílený, chtìl vlastní matce kleti, ranám se rouhaje té naší nahoty... Aj, prasklos, veslo mé, mou pìstí sevøené, a mníš se vítìzem, kdes v bahno vnoøené? K smíchu ti, Pylade, tvùj Orest po èem toužil? Ten blázen! opìt sám v novou se bouø pohroužil. Ach nevìrný, ty nevìrný!

19 ZRADA V TÁBOØE Nechápete, mí drazí, že vida nebezpeèí, jež hrozí záhubou všem pøíštím pokolením, ni o sebe, ni o vás neveda víc péèi dbám jen o pøíští spásu, zchvácen rozèílením. Však zrada v táboøe! I jest mi vyraziti a druhy zmámené svým køikem vydìsiti. Náš prápor ohrožen! Zhyò, kdo mi k hrdlu sahá, vím to, že zrazuji! - ne bratry však - jen vraha. Ty bratry varoval jsem, zøe, jak nás obchází podloudný vrah; však marnì - oddali se snìní. Proè nepohrdli pitkou? - Aj, teï leží nazí bez vlády v prachu svém a celí omámení. Kdo na dno nedopil ten pohár sladka jedu, teï vzkøíkni: Vzhùru! Zrada v našem støedu! A tøeba družná ti teï ruka k hrdlu sahá, nedbej a sraž ji! Ona v službì - vraha.

20 SPÌTE SPÁNEMBOHEM! Na baštì své i po pùlnoci bdím a v lùno hrobù, v širou vlast hledím. Viz, mnohý rek tam z mohyly se zvedá, ta dlouhá noc mu také spáti nedá. Tu s dechem zatajeným náhle zøím, že pod hlavou vítìznou zbraò svou hledá, i leknu se a zvolám žalným rohem: Spi ještì, milý brachu, spánembohem! Zašlehla nad hlavou mi korouhev, a z kalicha vystøíkla vøelá krev, na skráni bolestnì mi vykypìla, a duše má se žalem rozechvìla. Vtom zaøval dole uvìznìný lev, až celá zem se vùkol rozevøela; - i skoèím a zastenám silným rohem: Jen chvíli ještì spìte spánembohem! Nastává neslýchanì krutý boj, vy ale, bratøí, nechystáte zbroj. Vždy hotoví se vzdát, jen vzdornì spíte, až v tuhých okovech se probudíte. Co dím? Vždy vítaný vám hanby zdroj, ba jménem zrádcù vy se honosíte! Vám k hanbì zavolám teï soudným rohem: Bývalí bratøí, spìte spánembohem! Vy ale, bratøí, kteøí dlíte jen hotoví k zbrani sáhnout v soudný den,

21 jenž lva i s kalichem pak pozdravíte a pod èeský se prápor seøadíte - vím to, že nesnesete matky stén, že s ní buï padnete, buï zvítìzíte. Kýž potom zvolá Sláva jasným rohem: Vítìzná chaso má, spi spánembohem!

22 ÈESKÝM JEZOVCÙM Ne, není míru mezi námi, pelešíte s katanami! - Co nám zradou, vám to vìrné, co nám bílé, vám to èerné: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Nám bratøím láska v srdce vpsána, vám jen shùry zvìstována; ctíme boha v potu tváøi, ale vy jen pøi oltáøi - Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Jakým to drzým, smìlým èelem chlubíte se èeským tìlem? - vzdechù, slov a kostí dosti, zdaž i ducha do sytosti? Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Ne, není shody mezi bloudem a tím živým svìta proudem; mezi jasnou pravdou boží a tou lží, co pop tam vloží! Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! -

23 Nejeden zrádce ten vám svatý, ètete mše za naše katy; co nám slávou, vám to žalost, co nám smrtí, vám to radost: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Snoubíte dýku naostøenou s naší ránou rozjítøenou; z pouhé lásky, kvùli míru dodáváte síly štíru: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Když ale chcem a budem žíti, naè nám vaše jedy píti? Ani dýkou medem hladkou smrt nám nezmìní se v sladkou: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! -

24 SLOUŽÍM Po svìtle v trapných tmách, po cíli v bludných snách, po kráse, pravdì, po volnosti toužím. Kdo dí, že cíl už zná, že svìtlo v nájmu má, bùh ví, pro jeho záš pramálo že se soužím. Ne vrahùm tedy èerným, leè bratøím smìle vìrným, ne v línì chorém míru, jen v boje živém víru, ni vùdcem ani sluhou, však snahou pracnì tuhou, jak roveò rovni, duchem, krví sloužím. Neøeknu aniž dìl jsem porobníkùm: Sloužím. Jen kulí v leb, tak dìl jsem pochlebníkùm: Sloužím. V té válce soužených jen stranu znám: té sloužím. Mám nadìj, sílu v nich, an vím, že sám nesloužím! Zasaïte srdci mému sterou ránu: sloužím! Však pevnou víru mám, že vìrnì slouže vám, nejlépe tajemnému svìta pánu sloužím!

25 II Z VÌZENÍ ROKU 1850 Zazni, písni teskna žalu mého, tøeba duše z bolù hlubokosti poletìla bùjných na perutích èasem v marnou øíši smìlých snù: Mrtvì kráèí dál ta doba našich dnù a volnosti hlas -jako by navždy utich. Otèino má drahá! což se pøed krutostí vrahù budeš vìènì koøit v prach? Nevzbudí tì ze sna staletého žádná bolest, žádná rána více, kterých na tì sype litý vrah? Zhaslas navždy, Slávy nám denice? Dohømìly jste navždy, zbranì táboritù - doznìly jste navždy, písnì orebitù? Národ døímá - a má kletba: žíti. - Vlast umírá - a má duše cítí, že se blíží soudù okamžení! - Slávie! èas neváhá s porodem, a lid, jenž své síly vìdom není, není hoden slouti národem!

26 BOUØE Ladným luhem bouøe táhne, èerné mraèno nebe kryje; zvonù srdce tesknì bije - ha! tím spíš je blesk zasáhne. Nebem mým hnìv boží táhne, vášeò kypí - vzdej se, zmije! Nevzdám! srdce s touhou bije, vždy po božím hnìvu práhne.

27 KONEC PÝCHY Ztichni, smìlý duchu mùj, ty rozbouøený! Ani tìlem tvým ti vládnout není dáno, i to tìlo tvé je kletbou pøipoutáno - naè tedy zalétáš v život ozáøený? Darmo se již vzpouzíš, budeš umoøený! Tøeba statnì bylo tebou bojováno, dosud koneèné i zkáze odoláno, èas na tebe má teï jícen rozevøený: Vzdoruj plouživé se chvíli - bez obrany, nahý k sloupu vìèné hanby pøikovaný!... Aj, kam prchla junácká tvá síla? Kam i pýcha tvá, ten meè a štít tvùj branný? Dítì! Mocnìjší tì bytost unavila - hochu - vždy i tebe žena porodila!

28 RESIGNACE Cyklus písní z vazby na Komárnì Nuž, buï mé tìlo k hvìzdám vyvrženo vzhùru, skáceno zru od nich v èerný Tartar neukojitelným osudù vírem - zavraždit pøec mne nemùže! AISCHYLA PROMETHEUS I Krutý osude, ty druhu velkých duchù, hrobe smìlých plánù Krista, Napoleóna - buï mi vítán, že mne, tebe nehodného, sleduješ svým zkázným, titánským pøec krokem. Nehledím-li na tì takým smìlým okem jak ta vzdorná pýcha ducha slovutného, jehož hluchá síla kácí s hrda tróna, snesu pøec ty rány svìtového ruchu. Vzhùru, mutný duchu mùj, neboj se zkázy, tøeba v hlubiny tì vìèné hanby hází - pomni na svùj krásný, velký cíl: tvá to vina není, že jsi marnì žil! - II Plujte dále, tìchy žití mého, peruti mých drahých, sladkých snù,

29 mìly jste mi býti zorou jarních dnù, a vy opouštíte bleskem skáceného! - Plujte dále, i ty nadìj v spásy den, plyò za slávou, vírou, sladkou touhou - a ty jistá, žádoucí teï smrti, muè mne vyhlídkou, že ruka tvá mne zdrtí! Já to vím, že jsem tvou høíèkou pouhou, dlím však tiše, na vše pøipraven. III I vám, i vám buï nyní výhost dán, vy milé høíèky plaché milosti; sen lásky musí mnou být pochován! to do vzpomínky smutné tichosti. Jen aby møela, žít smí láska moje, jen rozervat smí tlukot srdce mé; aè mír nenajdou jeho nepokoje, pøec váhá zamknout zdroje touhy své. Proè jsem zalítnul v divých bouøí kraje, pøehlušiv citù vroucích ohlasy? Proè zapíral jsem, co mi v òadrech hraje? Buï zticha, posvátné to byly úžasy! - To tvá mne, matko, bolest v bouø vyhnala, tvých ran to byly stopy, vlasti má; èi smìl jsem váhat, když jsi zavolala: Ach synové, kdo z vás mne ještì zná?! -

30 IV A tebe když jsem slyšel hlasnì štkáti až k nebesùm - nám stále vraživým, když vrazi jali se tì v posmìch bráti, tu chutì výhost dal jsem plesùm svým. Ó matko, ty mne znáš, zøela jsi slzy moje, tvùj žal mne vábil, bouøil, pobádal, a když jsi svìøila mi utrpení svoje, vroucí jsem s tebou prosby k nebi slal. Však hlucho, ticho bylo v nebi zamraèeném, vždy více ubíjel tì nevolníkù pán, tak mrtvo, teskno bylo v kraji utlaèeném, že byl mým prosbám smìle výhost dán - an problesklo mou duší cos o nebezpeèné povìsti utlaèených prarodù, jež dí, že nemùže být bùh té lásky vìèné tím chladným zhoubcem jarých národù. V I zbledly pro mne hvìzdy na nebesku, a když se luna v noci rozvila, èím vìtší pùvab vùkol vylila, tím víc mne strašil hrob v svém dìsném lesku. Hvìzdy, svìtùm jiným slunce jasná, naší zemi osudnice èerné, luna, obraz družky, vdovy vìrné - bolelo to duši, že je krásná! Krásná je a musí nad mohylou kvílet; aè mi vítaná vítìzném na bojišti, nedodá pøec lesku hrobùm - popravišti! Protož radší v boj! než rabskou hanbu sdílet.

31 VI Tak jsem dìl, ve víru nových svìtù vùlí svou chtì sil svých zùstat bohem; volala mne sláva jasným rohem, naè mi tedy berlí dìtských kmetù?!... Spìchaje dobývat vlasti zmrtvýchvstání, pohrobiv svou lásku, zapøev sebe, mnìl jsem, osudù že hvìzdy strhnu s nebe, nesešlou-li povinné mi požehnání. Nespasí-li nás tu dobrý bùh, pomoz bujarý nám, vlastní, smìlý duch! VII Dohrál jsem! a laèná tužeb kánì užírá mi srdce, jež tak vroucnì bilo pro to dìcko, jež se - nezrodilo... aniž pøeje místa nové ránì. Dohráls! dychtiv slávyplné hrùzy; doznáváš jen žalost, potupení, piješ nejtrpèí teï kalich pohanìní: soucit slabých lidí, posmìch divé lùzy! Dohrál jsi! vrah lépe hráti umìl... Koho jsi chtìl spasit, aj, ten tì proklíná! Dopij kalich svùj: tøeba svìt zapomíná, jen když sobì sám jsi povždy porozumìl. VIII Krásná je to smrt, umírat na bojišti, zhynout s mroucí vlastí, nevìda o zkáze;

32 krásná je to smrt, svùj život prodat draze, v støedu ustrašených møít na popravišti, smát se z málomocné zloby katujících, pást své mroucí zraky na jich strachu, krví svou vyžehnat reky z matky prachu - slyšet duchem svým budoucnì vítìzících!... Ale trpká smrt, umírat s vlastí mroucí, každou ránu cítit - s matkou pochovávat v cizinì své krásné sny -je zažehnávat, boly národù ukrývat v srdce žhoucí, v srdce, kteréž pro lid nepøestává tlouci. IX Pokojnì bych zasnul v lùnì matky siré, rád bych sklonil tiše hlavu k òadrùm jejím - a zatím co chøadnu, touhou po ní blednu, uložil bych s ní se radší v rakev jednu. Ale matka moje umøíti nemùže, trápí se - a vlastní syn jí nepomùže; nepomùže matce, nemùže pomoci, hory, doliny jich dìlí - luhy širé... Nicménì pøec doufám, že nezapomnìla, vìrného že ve mnì povždy syna mìla. X Matko, koho teï si zvolíš ku pomoci? Bude mu snad lépe štìstí pøát? Zdaž tì vyrve z temna bolných nocí,

33 zdažli v lùnì tvém smí umírat? - Požehnání tvého syna neš astného, to ho po všech cestách sprovázej; poznej srdce tvé v nìm reka svého, èistá láska má v nìm zplápolej. S vítìzným kýž køikem klesne v náruè tvou! Jako já tvou slzu, kýž tvou radost vidí, ruka osudu a milostnì ho øídí, aby poznal v tobì š astnou matku svou! XI Zdlouhavì se kradeš, zákeønická smrti, doby poslední mi otravovat žádáš - šípy samoty mne polehounku drtí. Chceš snad, bych ten oltáø ideálù strhnul, chceš, bych pokoøen se tobì k nohám vrhnul, abych zapøel v sobì i tu Stou svatou, abych pøed modlou své vlastní mdloby padnul, s berlou znova vzatou poznenáhla chøadnul, bys nad vykropenou rakví mojí stála, vítìznì pak všem se snahám lidstva smála? - Ne tak! - do svatynì òader mých nevnikneš, chrámy vìèné pravdy nepronikneš! - Dotkneš-li se bran, zahuèí její zvony, které na poplach svìt celý vyvolají: Jak se pak tvùj klam a moc tvá ztroskotají!

34 XII Aj smrti, až mne bude chtít vraždit ocel tvùj, jak chladnì jej pocítím! Duch mých krásných snù, truchlící - však pokojný, zoøe blahých dnù ti požehnají mírem poslední tlukot mùj. Nuž pøijï a zboø ten chrám tajemných svìtù mých, i v zøíceninách tebe duch mùj strašit bude, a ten, kdo jeho blahou pamì nezabude, ten zbuduje mu kapli díkù v òadrech svých! Jako rusálka sídla posvátného, i když ho znièí necitelná moc, v památce lidu nám co vìrný strážce žije, aè v smutek samoty vždy hloub a hloub se kryje... tak bude žít duch ideálu mého, až v den se promìní ta dlouhá noc. XIII Aè jsem doznal bol, ach nejkrutìjší - národa bol, navždy upadlého, neleží pøec na mnì kletba lidu mého: kletba svatozrády nejsmutnìjší! Aè umírám s touhou nejsvìtìjší, nezkojenou, lidstva bloudivého, které marnì hledá cíle svého - v òadrech svých pøec chovám pravdy nejtajnìjší! Dlouho by pokojnì bylo svítívalo svìtlo malé, jasné, v kapli tužeb mých; vynesli ho v bouø - aj zachvìlo se - zhaslo! Ptejte se svìtýlka, proè nád bouøí žaslo?...

35 Bouøí zhaslo, blesk ho znova vznítil, promìnil ho v požár, jenž i z hrobu mého èasem vyšlehne, aè teï se v chmury halí. Ptejte se požáru, èím se zdme - proè pálí! - OREL Rci mi, orle bystrozraký, rci mi, jak umíráš? Èi ty mroucím, kalným zrakem do mrakù pozíráš? - Rci mi, orle bystroletý, èi svou peru skládáš? Aneb snad jak duše moje v letu møít si žádáš? - Ani v letu ani v mdlobì, orel neumírá; on svým jasným smìlým zrakem v mraky nepozírá. Jen pøed sluncem, hrdou sílou peru svou rozkládá, letí k nebi, a od nìj tam, vìèný život žádá.

36 STÍN MÉHO ŽIVOTA S obláèkù rùžových hbitým se perutím domácí èáp na naši chatrè snášel, svùj bystrý støeha let pøed mraèen dotknutím v bolestný matky klín - co dítì mì unášel. Vtom blízké hory klín vyhrnul dìsný stín: krvavé dítì Slávy - zadusené. To rostlo výš a výš, prolítlo mrakù øíš a prostøelilo èápa køídlo rozpøažené. Nebeský posel stanul, bránil se a kles - na mechu naší chatky jeho srdce zchøadlo. Když ale strážný duch mne do kolébky snes, zdmula se hnìvivá navùkol pøíroda - a v duši mou co krùpìj krvavá upadlo neštìstí mého národa. Zdøímla-li nìkdy moje matka ubohá u praskotu ohniska rodinného, vzbouøila ji nejednou chtivá žalost má, i povstala, by ztíchla píseò hladového. Vymnula z oèí sen a pospíchala ven, vyžebrati mi sousto okoralé; když vrátila se v síò, ploužil se za ní stín bídného dítìte, které to sousto malé

37 mi z ruky trhalo, jak pominutý pes, takže mi nedotknuté k èerné zemi padlo, a když ho matka zvedla, økouc mi: Synu, jez! smálo se dítì. - Jez, vždy byla ouroda. Tak rouhavì mi na choré se srdce kladlo neštìstí mého národa. V pošmúrné noci snù mých taky zardìla se tichá hvìzda lásky, plna vnady. Vítìznou písní se mi lyra zachvìla: mé vlasti šírý hrob zmìnil se v zlaté sady. Domácí truchloháj mi v krásný zkvetl ráj - má bohynì, má hvìzda nad ním zplála. Již jsem jí k nohoum pad, an mžikem zrádný had obtoèil nohu mou - a dívka má se - smála! Palèivou bolestí jsem uštknut k zemi kles - pøi jejím smíchu však mi srdce náhle zchladlo. Zašláp jsem hada: zdech jak uhranutý bìs... odèarována svadla vùkol pøíroda a v tu chvíli jak zloèin na mne spadlo neštìstí mého národa. S nejístým krokem, sám - a kletbou stopován své choré oudy k jístým hrobùm nese. Lhostejných bratøí osudnicí žrán, té palmy vìèné slávy nedotkne se. Na blízkou horu tam se vleèe sám a sám,

38 svých padlých otcù mohyly tam hledá, a kryje bolest svou v tu pùdu ztrhanou, na nižto bolnì tak pozírá luna bledá. Jen jeden stín mu hrozí. Tam, kde v dumu kles, kde v boji zoufalém tisíce srdcí zchøadlo, kde kletbou sevøená se vzpouzí pøíroda, tam zrak svùj ztrhaný s tou prosbou k nebi vznes: Kýž by tu se mnou v jeden hrob zapadlo neštìstí mého národa!

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI OKNA V BOUØI Mnì líto oken, když se v bouøi tøesou. Ty první cítí vìtru nárazy, zvìst první hromù dunících k nám nesou, v nich šlehnou blesku první obrazy. A po nich první

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi,

Více

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ VSTUPNÍ MODLITBA Ve jménu života i radosti i krásy. Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buï svato jméno tvé

Více

František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY

František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY SRPNOVÁ NOC Za hvìzdou hvìzdu polyká slzící obzor, pøivíraje pod víèky nebes spící kraje s písní, jež ze strun uniká, ze strun, jež plný souzvuk spojí na tìle jako na

Více

Karel Sabina: HROBNÍK

Karel Sabina: HROBNÍK Karel Sabina: HROBNÍK I Byl to krásný den letní; uprostøed oblohy skvìlo se slunce polední, oudolí a hory støíbrnou záøí svou posívajíc; i tøpytily se kraje vùkolní, jako by po luzích èeských zlaté bylo

Více

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ.

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. VICTOR HUGO BÁSNĚ přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. Dějiny. I. II. Šťastný. Zpěv areny. Zpěv cirku. Sváteční zpěv Nerona. Příteli S. B. Tobě. Ještě tobě. Její jmeno. Stínu dítěte.

Více

Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA

Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA JSEM VÍC, JSEM MÍÒ Jsem víc, než tucet mužù u obìda se støíbrnými pøíbory, s jazykem svým a žaludkem, a se smyslnou pletí žen v hedvábí vedoucích hovory, jsem víc, než tisíc

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA TÌŽKÁ HODINA A. M. Píšovi Pøišel jsem na svìt, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnièka na zaèátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé

Více

František Halas: TVÁØ

František Halas: TVÁØ František Halas: TVÁØ TICHO Noc prozkoumává mne zda nezapomnìl jsem na dny tak tajemné kdy ze tmy vyšel jsem Je ševel listùm dán v úzkostech nevyslovení milosti slov si žádám toužících po vykoupení PODZIM

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

Bohuslav Reynek: HAD NA SNÌHU

Bohuslav Reynek: HAD NA SNÌHU Bohuslav Reynek: HAD NA SNÌHU Ráj je zachmuøen a zachumelen, Eva prchá mezi køovinami; klikatá pìšinka jejích stop je stále rostoucím hadem na snìhu, který se jí zahryzuje do milostných pat, jež krvácejí...

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

Benjamin Klièka: DIVOŠKA JAJA

Benjamin Klièka: DIVOŠKA JAJA Benjamin Klièka: DIVOŠKA JAJA Hlava první Znavené pobøeží oddychuje ve vlažné pršce prvé doby dešù. Tøíš vypaøených vln se rozstøíkla až do pralesù a jako hra duhy vystupuje nad hlavy palem. Slunce, podobno

Více

i^s ^, -'m^- f If' VÝBOR prací ELNJŠÍCH SPISOVATEL ESKOSLOVANSKÝCH. DÍL TVRTÝ. SPISY JANA Z HVZDY. SVAZEK PRVNÍ, -0^C3"«V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ I. L. KOBKA. JANA Z HVZDY c SEBRANÉ SPISY. SVAZEK

Více

Autorem portrétu Charlese Baudelaira na obálce e-knihy je Étienne Carjat.

Autorem portrétu Charlese Baudelaira na obálce e-knihy je Étienne Carjat. Znění tohoto textu vychází z díla Výbor z Květů zla tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím J. Otty v roce 1895 (BAUDELAIRE, Charles. Výbor z Květů zla. Přel. Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Goll. Praha : J.

Více

KVĚTY ZLA CHARLES BAUDELAIRE. Věnování

KVĚTY ZLA CHARLES BAUDELAIRE. Věnování KVĚTY ZLA CHARLES BAUDELAIRE Věnování Posvěcenému básníku, dokonalému čaroději francouzského písemnictví, svému velmi drahému a velmi váženému Mistru a příteli Théophilu Gautierovi s pocity nejhlubší pokory

Více

Baudelaire Charles. Květy zla

Baudelaire Charles. Květy zla Baudelaire Charles Květy zla Spleen & ideál 2 & Věnování 2 & Předmluva 2 & Žehnání 2 & Albatros 3 & Vzlétání 3 & Spojitosti 3 & Miluji vzpomínku 4 & Majáky 4 & Nemocná Musa 4 & Prodejná Musa 5 & Nehodný

Více

Zpěvník To ovský Jan, 2002

Zpěvník To ovský Jan, 2002 Zpěvník Tošovský Jan, 2002 Lucie MERIK mi Nandej mi do hlavy tvý brouky mi Bùh nám seber beznadìj V duši zbylo svìtlo z jedný holky Tak mi teï za to vynadej Zima a promarnìný touhy o vrásek stromù padá

Více

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly Údolí mrtvých králů (I.) Červánky svou rudou záři, zalévají sivé nebe Chladná rosa z ranních očí, stébla trávy ladně zebe Sladká vůně dechu jara, vánku tváře líbá Černá můra temné noci, před rozedněním

Více

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU Zaèarovaná studánka U kaple písková socha ta korunovaná vrabèím hnízdem pamatuje øadu lásek Veèer jdou milenci k lesu a za nimi v patách se líbají modré stíny

Více

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi

Více

JAN OPOLSKÝ SÁM VŠECHEN ŽIVOT BÝTI. (výbor z básnických sbírek 1899 1936)

JAN OPOLSKÝ SÁM VŠECHEN ŽIVOT BÝTI. (výbor z básnických sbírek 1899 1936) JAN OPOLSKÝ SÁM VŠECHEN ŽIVOT BÝTI (výbor z básnických sbírek 1899 1936) EDICE ZAPOMENUTÉ SVĚTLO, SVAZEK ČTVRTÝ PRAHA a VLAŠIM, 2004 Jan Opolský dědicové, 2004 Zapomenuté světlo, 2004 NÁLADA Dva černí

Více

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ VY SRDCE V OHNI MROUCÍ VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ Praha 2010 VY SRDCE V OHNI MROUCÍ Editor & epilogue Petr Fabian,

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

o v r iukjl biulibia.

o v r iukjl biulibia. o v r iukjl biulibia. w w \\^ FRANT. LAD. ELAKOVSKÉHO RUZE STOLISTÁ. BA SEN A PRAVDA. S podobiznou spisovatelovou. -i^

Více