JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ"

Transkript

1 JOSEF VÁCLAV FRIÈ: PÍSNÌ Z BAŠTY A JINÉ BÁSNÌ

2 CO NEVÍ LID, JAK BY TO NIKDO NEVÌDÌL CO NEPOCHOPÍ, NA TO NEBUÏ POMYŠLENO; CO VNIKNE V LID, JEN S NÍM A PROÒ BUÏ PROVEDENO VŠAK NUTNO TÉŽ, BY LID NAD TÍM SVÝM DÍLEM BDÌL! Blaník 1868

3 PÍSNÌ Z BAŠTY Flecte, quod est rigidum, fove, quod est frigidum! Z PÍSNÌ ROBERTA KRÁLE I. PÍSEÒ VÁLEÈNÁ Netrap nás, kypí už kalich žalù, stohlavý ty draku s dechem morným; propadáš a trón tvých zhoubných králù rozpadá se hromem svìtoborným. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte sužby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Nezachvìj se, duše èinolaèná, drak že zchvátil na sta pokolení - viz, nad ním již staženy ty mraèna... a tvùj bol - ten vìènì nevyplení! - Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

4 Zbroj se, zbroj, mùj lide utrápený, v boji stùj do bratra posledního, boj a skonèí život otrávený, ním pak vzejde zoøe dne soudního! - Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Z mrtvých tìl nastavte barikády, z okovù svých meèù nadìlejte, køikem vdov prolomte vrahù øady a svùj pot horoucí na nì lejte. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. A ty tvrdé lebky bratrù padlých, naplòte je svatým otcù prachem, na tisíce rázem bab tìch zchøadlých do pekel a sletí s bìsným strachem. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

5 Každá jiskra slze žalurodné promìní tu lebku v granát žhoucí, ta když zchvátí vrahy zkázuplodné, uleví nám v srdcích pal horoucí. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Až tak všickní v pekla svá zaletí, blahých dnù pak nastane nám záøe - A když padnem? - zabte i svých dìtí, a jen kostry vlekou do žaláøe. Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány. Luhy své radš vùkol vyžehejte, neplodná práhnoucí a Sahara vraha vítá - vše radš v obì dejte, a jen mor navùkol zdìsí cára! Zvoòte hrany za tyrany, mstìte služby nekárany, shoïte služby, zkojte tužby, již nás pálí naše rány.

6 KALICH Pozdvihni kalich náš - znak slávy nesmrtelné, a jasnou nadìjí v budoucnost vedeni najdeme touhy cíl, té neuhasitelné - pak zavdej nám a pij - pohár to nadšení! Pozdvihni kalich náš - ten pohár utrpení; pøed soudný svìt a stùl a pøedstoupíme s ním, a našich vrahù smích tam v úpìní se zmìní; pøipijme si a buï to pomsty znamením. Pozdvihni kalich náš - ten dùkaz hanby naší, kypí on slzami a kletbou našich žen, ten pohled stále nám a spánek s oka plaší, neznejme klid a mír, až vypijem i ten. Pozdvihni kalich náš - krví ho naplníme; on láskou, odvahou nám žíly prožene, on písní nadchne nás, že v boj se dostavíme, a vítìz probudí pak otce milené. Pozdvihni kalich náš - tu hvìzdu táboritù, a kouzlem bratrství nás vede k volnosti, a slávy naší pln se vznese k nebes štítu, kdos boží bojovník - pak zpij se radostí!

7 MISTR Jan Hus, ten jest a zùstane nám heslem, to jméno nás i z hrobu vyvolá. Valí se dým a plamen plápolá: to naše hvìzda, plavci, hnìte veslem! Dusíte nás, vy sovy, a my pìjem. Kostnickou hranici èi zøíte tam? To svìtlo rozžehli jste sami nám, nuž, divte se, že za tím svìtlem spìjem. A pøijdem-li tam pozdì, najdouc všude jen pusté ticho, bratøí, na co lkát? Hrabte se v pùdì, tu nám nechal kat - i svatá hlína ta nám drahá bude. I vám teï bude drahá! V pekla s vámi! Katujte, muète, duste, palte nás, z tìch plamenù k nám volá Mistra hlas; a padnem-li - vy propadnete s námi!

8 HALLELUJAH 1859 Pozdvihni hlavu, šij tu zjízvenou a ruku kostnatou, obtíženou staletým øetìzem, - tu k nebi již teï vztáhni; dlí tam otec, hospodin, jenž poznal, bedrám tvým že tìžký køíž, pod nímž jak jindy jeho vlastní syn jsi náhle skles; tvùj kat již marnì høeší! Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?! Jen ranami dycháme; odplatou nám ale vzácnou vrahù šílenost. Zpili se naší krví, Golgatou nás nepovleèou dál; bùh pravil: Dost již krve, ran a podlých zloèinù, trestávám bleskem takých zlosynù, i poslal hrom a kat už sám se vìší: Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?! Kdos bál se zahynout, pus mimo strach a rozraduj se, vrah tvùj klesá v prach. Soud boží nastává, kdo zachován jsi životu, aj, pus se v hlasný køik a k nebi vznes nejrozkošnìjší dík. Tvùj trapiè - pán je v hanbu pochován, i hrom se z krásné úlohy své tìší: Aj vraze, èemu ty tu našu krv piješi?!

9 SVOBODA Tou krùpìjí, tou èirou slzou byla, co z nitra Kristova se vyronila, když pád Siona vìstil duší svou, a pak se promìnila v tu perlu krvavou, co zachvìla se na velebném èele, když v smrti zápasila ta vìrná duše, boha spasitele. I zanikla - až náhle v lùnì lesù co vlnka vyskoèila v hravém plesu neznáma krutým lidem na zemi; jen málo vìrných bylo, co kvítím, písnìmi v bojácném kruhu svém ji uvítali: propadlo, co tam žilo, a vnuci nám jen kletbou dìkovali. Však udusit již více nedala se, stala se bystøicí a rozdmula se, podryla stromy - cesty vymlela a kámen pøeskoèila, až náhle zardìla se plným živým proudem v krev kypící: jak se tu podìsila ta cháska v kalu tom se brouzdající! Co øeka již si vlastní razí cestu, a bìda kraji, bìda tomu mìstu,

10 co jezem, hrázemi jí staví proud. Kdo se jí opøe, pozná jen boží hnìv i soud. Jak Niagára - tato válka vìèná i v pádu svém je hrozná - kde zoužena, tam hloubkou nebezpeèná. A teï - kde ví, že velmoøem se stane, jak bùjný kùò se vzpíná - neustane, až vítìznì se k cíli provalí. Dva hrdí svìta páni ten rozkaz vydali, by moøe bylo bito - v pouta dáno. - Cáøi jsou pochováni, však moøe podnes není pøekonáno.

11 DUMKA Jsem sám, co družku mám jen hluchou noc, té zazvuèím teï tesknou píseò svou: Kdo pøijde vìrné stráži na pomoc, až zrána outokem se poženou? Jsem sám - a tábor bratrù daleký, ba pøál bych jim ten tichý, klidný sen; však hrùza, spìjí-li tam na vìky a pøeslechnou-li mroucí stráže stén. Jsem sám - a vìru rád tu zahynu, jen píseò má a k bratrùm zaletí, a probudí tu milou družinu, by prápor náš nepadl obìtí. Jsem sám - a padnu rád, však prápor svùj, ten musím vìrným rukoum odevzdat. Nuž probuï, ozbroj muže, lide mùj, bych pokojnì moh za vás umírat.

12 SLOVAN Ba otrok - rab je Slovan; však tím otrokem byl i ten bùh na køíži. Vždy stíhán, zrazen, souzen, bièován; budoucnost pøece nosil v tom velkém srdci svém. Od malé hrstky žen a chatry litován i k zemi kles, pod hrozna køíže tíží, a pøece sám nad sebou nezaplakal. Napohled zhynul - byl i pochován - tam v hrobì však odil se vìèným životem, by celý svìt - i peklo z tmy vylákal. Strážníci, pozor! Vzkøísení se blíží! - Ba otrok, rab je Slovan - ale Spartakus mìl také duši v sobì - hrozíte se vyhrùžky takové? Jsme také nazí, sprostí - pøec máme citu kus a poznali jsme, èí jsme bídní sluhové a starý svìt že jedním krokem v hrobì. Nedáme s mrtvolou se pochovávat, nám kynou noví, mocní bohové. Rab zlámal okovy - teï, svìte, s ním to zkus; neradno bylo k zábavì mu dávat meè do rukou; ten meè teï platí tobì. Ba otrok, rab je Slovan - ale hodina i nám i vám již bila! Upøímnost, lásku, víru, stateènost, ba vše, èím oplývala ta slávská rodina,

13 vydrala vaše nám nenávist, zùøivost, a slávu naši v hanbu potopila. Jak dusno bylo nám tím živoøením v okovech zlých, kde byla høíchem ctnost, kde hlad byl otcem nám a sestrou chudina, kde zráda spásou, láska umuèením... až nádìjná jen zoufalost nám zbyla! Ba otrokem byl Slovan - bílým otrokem a kles pod jarma tíží. Nastává soud: všech pánù hrozný pán, ten osud neuprosný, zeptá se v hnìvu svém, proè vámi Slovan v pluh byl zapøahán, proè posmíván a rozpøažen na køíži. Vy plémì Kainù, co mu odpovíte? - Do rukou jeho buï náš život dán, on dobrý - všecko zlé nesplácel nikdy zlem! Možná! Jen pozor, a se nezmýlíte, a držte v pamìti, že soudný den se blíží!

14 K ZÁPADU Za Bílou horou zapadlo jsi tam ty, naše dítì, naše slunko zlaté; ach, nezapadlos ani prvníkráte, a pøece teskno, pøece ouzko nám. Bez tebe kraj tak zoužen, a tak sám, ty òadra touhou po tvé kráse vzòaté již mrou. Kde dlíš? Což po kolébce svaté své nezatoužíš? - což tì nepoznám? V domácím lùnì našich hrobù zplozené, v krvavý oceán vesmíra hozené jak bludná hvìzda pøeoráváš svìty a dìsíš vrahy, dìsíš babské kmety. Zdali nám východem, a znovuzrozené se vrátíš - kdož to ví? Nedoufám v národ bratrovraždou kletý!

15 DOLÙ S BAŠTY Kdo heslo nezná - chraò se, chraò, mám požehnanou v ruce zbraò a bráním popel otcù svých, i slávu rekù minulých, a válèím pro vìk budoucí až na krev - a to horoucí! Kdo se to plouží v šeru tam? Dej heslo! Jméno mé, to klam, jsem láskou dnes a pokorou, a zejtra èervem pod korou - jsem vùdcem vám a dusím vás - kacíøi, neznáš matky hlas? Hoj, dále, od hradu dále, zachvátím tì, vìø, nenadále. Kdo se to žene pouští tou? Dej heslo! Zvu se osvìtou od severa i západu, nesu vám svìtlo do hradu; vytírám slepým lidem zrak, však život jich, ten dávím pak. Jen dále, od hradu dále, zasáhne tì cep nenadále.

16 A kdo tam dáví pøed branou ten brav? Jsme stáda ochranou; od boha máme zub i moc a vìrnou družkou nám ta noc: pryè s kalichem - dvouhlavý drak buï jediný vám svatý znak. Hoj dále, od hradu dále, a nezlámete vaz nenadále! Kdo heslo nezná - ten se chraò, mám požehnanou v ruce zbraò a bráním popel otcù svých, i slávu vìkù minulých, a válèím pro vìk budoucí až na krev: a to horoucí!

17 TÌM NEVÌRNÝM Pomníte, potaji jak jsme si ruku tiskli, tak cele sví, jen teskni doby hnilobou - však jisti, že bychom si rázem pozavýskli, až udeøil by hrom nad naší sirobou? A hrom ten udeøil! Tak nám ten osud pøál. - Kde zùstal ohlas váš, když brat se v zápas dral, kde láska ochotná trud jeho podepøíti? kde touha vzájemná s ním k spáse žít a møíti? Aj nevìrní, vy nevìrní! Jen hlouèek nadšených tu duší láskou svorných postaèil rozrazit nám louko losù zlých. Nevíte, k dùkladné zhoubì živlù vzdorných byl k rukoum blesk nám dán všech útrap zkusených? Však vy jste zpívali, když tøeba bylo hømít - a vy jste zoufali, ba chtìlo se vám møít, když nad mohylou nám duch èasu zaburácel, když odvìký náš sok z tisíce ran krvácel. Aj nevìrní, vy nevìrní! A v kole nemužù tìch, útìk velebících, støehl jsem jedinou tváø studem zardìlou, poctiva hnìvu žár mu vzplanul v jarých lících, když náhle propukl v svou kletbu pøesmìlou. Ustaò! zde ruka má - radìji bludíštìm se béøme pospolu a vzkažme cestu tìm, co matku milují! tak dìl jsem, chopiv se ho jak Orest Pylada, jak plavec vesla svého - Aj nevìrný, ten nevìrný!

18 Mìl orlí zrak a zdál se k slunci spìti - druh dávno kýžený mé hrozné samoty. Však náhle šílený, chtìl vlastní matce kleti, ranám se rouhaje té naší nahoty... Aj, prasklos, veslo mé, mou pìstí sevøené, a mníš se vítìzem, kdes v bahno vnoøené? K smíchu ti, Pylade, tvùj Orest po èem toužil? Ten blázen! opìt sám v novou se bouø pohroužil. Ach nevìrný, ty nevìrný!

19 ZRADA V TÁBOØE Nechápete, mí drazí, že vida nebezpeèí, jež hrozí záhubou všem pøíštím pokolením, ni o sebe, ni o vás neveda víc péèi dbám jen o pøíští spásu, zchvácen rozèílením. Však zrada v táboøe! I jest mi vyraziti a druhy zmámené svým køikem vydìsiti. Náš prápor ohrožen! Zhyò, kdo mi k hrdlu sahá, vím to, že zrazuji! - ne bratry však - jen vraha. Ty bratry varoval jsem, zøe, jak nás obchází podloudný vrah; však marnì - oddali se snìní. Proè nepohrdli pitkou? - Aj, teï leží nazí bez vlády v prachu svém a celí omámení. Kdo na dno nedopil ten pohár sladka jedu, teï vzkøíkni: Vzhùru! Zrada v našem støedu! A tøeba družná ti teï ruka k hrdlu sahá, nedbej a sraž ji! Ona v službì - vraha.

20 SPÌTE SPÁNEMBOHEM! Na baštì své i po pùlnoci bdím a v lùno hrobù, v širou vlast hledím. Viz, mnohý rek tam z mohyly se zvedá, ta dlouhá noc mu také spáti nedá. Tu s dechem zatajeným náhle zøím, že pod hlavou vítìznou zbraò svou hledá, i leknu se a zvolám žalným rohem: Spi ještì, milý brachu, spánembohem! Zašlehla nad hlavou mi korouhev, a z kalicha vystøíkla vøelá krev, na skráni bolestnì mi vykypìla, a duše má se žalem rozechvìla. Vtom zaøval dole uvìznìný lev, až celá zem se vùkol rozevøela; - i skoèím a zastenám silným rohem: Jen chvíli ještì spìte spánembohem! Nastává neslýchanì krutý boj, vy ale, bratøí, nechystáte zbroj. Vždy hotoví se vzdát, jen vzdornì spíte, až v tuhých okovech se probudíte. Co dím? Vždy vítaný vám hanby zdroj, ba jménem zrádcù vy se honosíte! Vám k hanbì zavolám teï soudným rohem: Bývalí bratøí, spìte spánembohem! Vy ale, bratøí, kteøí dlíte jen hotoví k zbrani sáhnout v soudný den,

21 jenž lva i s kalichem pak pozdravíte a pod èeský se prápor seøadíte - vím to, že nesnesete matky stén, že s ní buï padnete, buï zvítìzíte. Kýž potom zvolá Sláva jasným rohem: Vítìzná chaso má, spi spánembohem!

22 ÈESKÝM JEZOVCÙM Ne, není míru mezi námi, pelešíte s katanami! - Co nám zradou, vám to vìrné, co nám bílé, vám to èerné: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Nám bratøím láska v srdce vpsána, vám jen shùry zvìstována; ctíme boha v potu tváøi, ale vy jen pøi oltáøi - Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Jakým to drzým, smìlým èelem chlubíte se èeským tìlem? - vzdechù, slov a kostí dosti, zdaž i ducha do sytosti? Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Ne, není shody mezi bloudem a tím živým svìta proudem; mezi jasnou pravdou boží a tou lží, co pop tam vloží! Nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! -

23 Nejeden zrádce ten vám svatý, ètete mše za naše katy; co nám slávou, vám to žalost, co nám smrtí, vám to radost: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Snoubíte dýku naostøenou s naší ránou rozjítøenou; z pouhé lásky, kvùli míru dodáváte síly štíru: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! - Když ale chcem a budem žíti, naè nám vaše jedy píti? Ani dýkou medem hladkou smrt nám nezmìní se v sladkou: nuž, jaká tedy shoda s vámi, a co chcete mezi námi?! -

24 SLOUŽÍM Po svìtle v trapných tmách, po cíli v bludných snách, po kráse, pravdì, po volnosti toužím. Kdo dí, že cíl už zná, že svìtlo v nájmu má, bùh ví, pro jeho záš pramálo že se soužím. Ne vrahùm tedy èerným, leè bratøím smìle vìrným, ne v línì chorém míru, jen v boje živém víru, ni vùdcem ani sluhou, však snahou pracnì tuhou, jak roveò rovni, duchem, krví sloužím. Neøeknu aniž dìl jsem porobníkùm: Sloužím. Jen kulí v leb, tak dìl jsem pochlebníkùm: Sloužím. V té válce soužených jen stranu znám: té sloužím. Mám nadìj, sílu v nich, an vím, že sám nesloužím! Zasaïte srdci mému sterou ránu: sloužím! Však pevnou víru mám, že vìrnì slouže vám, nejlépe tajemnému svìta pánu sloužím!

25 II Z VÌZENÍ ROKU 1850 Zazni, písni teskna žalu mého, tøeba duše z bolù hlubokosti poletìla bùjných na perutích èasem v marnou øíši smìlých snù: Mrtvì kráèí dál ta doba našich dnù a volnosti hlas -jako by navždy utich. Otèino má drahá! což se pøed krutostí vrahù budeš vìènì koøit v prach? Nevzbudí tì ze sna staletého žádná bolest, žádná rána více, kterých na tì sype litý vrah? Zhaslas navždy, Slávy nám denice? Dohømìly jste navždy, zbranì táboritù - doznìly jste navždy, písnì orebitù? Národ døímá - a má kletba: žíti. - Vlast umírá - a má duše cítí, že se blíží soudù okamžení! - Slávie! èas neváhá s porodem, a lid, jenž své síly vìdom není, není hoden slouti národem!

26 BOUØE Ladným luhem bouøe táhne, èerné mraèno nebe kryje; zvonù srdce tesknì bije - ha! tím spíš je blesk zasáhne. Nebem mým hnìv boží táhne, vášeò kypí - vzdej se, zmije! Nevzdám! srdce s touhou bije, vždy po božím hnìvu práhne.

27 KONEC PÝCHY Ztichni, smìlý duchu mùj, ty rozbouøený! Ani tìlem tvým ti vládnout není dáno, i to tìlo tvé je kletbou pøipoutáno - naè tedy zalétáš v život ozáøený? Darmo se již vzpouzíš, budeš umoøený! Tøeba statnì bylo tebou bojováno, dosud koneèné i zkáze odoláno, èas na tebe má teï jícen rozevøený: Vzdoruj plouživé se chvíli - bez obrany, nahý k sloupu vìèné hanby pøikovaný!... Aj, kam prchla junácká tvá síla? Kam i pýcha tvá, ten meè a štít tvùj branný? Dítì! Mocnìjší tì bytost unavila - hochu - vždy i tebe žena porodila!

28 RESIGNACE Cyklus písní z vazby na Komárnì Nuž, buï mé tìlo k hvìzdám vyvrženo vzhùru, skáceno zru od nich v èerný Tartar neukojitelným osudù vírem - zavraždit pøec mne nemùže! AISCHYLA PROMETHEUS I Krutý osude, ty druhu velkých duchù, hrobe smìlých plánù Krista, Napoleóna - buï mi vítán, že mne, tebe nehodného, sleduješ svým zkázným, titánským pøec krokem. Nehledím-li na tì takým smìlým okem jak ta vzdorná pýcha ducha slovutného, jehož hluchá síla kácí s hrda tróna, snesu pøec ty rány svìtového ruchu. Vzhùru, mutný duchu mùj, neboj se zkázy, tøeba v hlubiny tì vìèné hanby hází - pomni na svùj krásný, velký cíl: tvá to vina není, že jsi marnì žil! - II Plujte dále, tìchy žití mého, peruti mých drahých, sladkých snù,

29 mìly jste mi býti zorou jarních dnù, a vy opouštíte bleskem skáceného! - Plujte dále, i ty nadìj v spásy den, plyò za slávou, vírou, sladkou touhou - a ty jistá, žádoucí teï smrti, muè mne vyhlídkou, že ruka tvá mne zdrtí! Já to vím, že jsem tvou høíèkou pouhou, dlím však tiše, na vše pøipraven. III I vám, i vám buï nyní výhost dán, vy milé høíèky plaché milosti; sen lásky musí mnou být pochován! to do vzpomínky smutné tichosti. Jen aby møela, žít smí láska moje, jen rozervat smí tlukot srdce mé; aè mír nenajdou jeho nepokoje, pøec váhá zamknout zdroje touhy své. Proè jsem zalítnul v divých bouøí kraje, pøehlušiv citù vroucích ohlasy? Proè zapíral jsem, co mi v òadrech hraje? Buï zticha, posvátné to byly úžasy! - To tvá mne, matko, bolest v bouø vyhnala, tvých ran to byly stopy, vlasti má; èi smìl jsem váhat, když jsi zavolala: Ach synové, kdo z vás mne ještì zná?! -

30 IV A tebe když jsem slyšel hlasnì štkáti až k nebesùm - nám stále vraživým, když vrazi jali se tì v posmìch bráti, tu chutì výhost dal jsem plesùm svým. Ó matko, ty mne znáš, zøela jsi slzy moje, tvùj žal mne vábil, bouøil, pobádal, a když jsi svìøila mi utrpení svoje, vroucí jsem s tebou prosby k nebi slal. Však hlucho, ticho bylo v nebi zamraèeném, vždy více ubíjel tì nevolníkù pán, tak mrtvo, teskno bylo v kraji utlaèeném, že byl mým prosbám smìle výhost dán - an problesklo mou duší cos o nebezpeèné povìsti utlaèených prarodù, jež dí, že nemùže být bùh té lásky vìèné tím chladným zhoubcem jarých národù. V I zbledly pro mne hvìzdy na nebesku, a když se luna v noci rozvila, èím vìtší pùvab vùkol vylila, tím víc mne strašil hrob v svém dìsném lesku. Hvìzdy, svìtùm jiným slunce jasná, naší zemi osudnice èerné, luna, obraz družky, vdovy vìrné - bolelo to duši, že je krásná! Krásná je a musí nad mohylou kvílet; aè mi vítaná vítìzném na bojišti, nedodá pøec lesku hrobùm - popravišti! Protož radší v boj! než rabskou hanbu sdílet.

31 VI Tak jsem dìl, ve víru nových svìtù vùlí svou chtì sil svých zùstat bohem; volala mne sláva jasným rohem, naè mi tedy berlí dìtských kmetù?!... Spìchaje dobývat vlasti zmrtvýchvstání, pohrobiv svou lásku, zapøev sebe, mnìl jsem, osudù že hvìzdy strhnu s nebe, nesešlou-li povinné mi požehnání. Nespasí-li nás tu dobrý bùh, pomoz bujarý nám, vlastní, smìlý duch! VII Dohrál jsem! a laèná tužeb kánì užírá mi srdce, jež tak vroucnì bilo pro to dìcko, jež se - nezrodilo... aniž pøeje místa nové ránì. Dohráls! dychtiv slávyplné hrùzy; doznáváš jen žalost, potupení, piješ nejtrpèí teï kalich pohanìní: soucit slabých lidí, posmìch divé lùzy! Dohrál jsi! vrah lépe hráti umìl... Koho jsi chtìl spasit, aj, ten tì proklíná! Dopij kalich svùj: tøeba svìt zapomíná, jen když sobì sám jsi povždy porozumìl. VIII Krásná je to smrt, umírat na bojišti, zhynout s mroucí vlastí, nevìda o zkáze;

32 krásná je to smrt, svùj život prodat draze, v støedu ustrašených møít na popravišti, smát se z málomocné zloby katujících, pást své mroucí zraky na jich strachu, krví svou vyžehnat reky z matky prachu - slyšet duchem svým budoucnì vítìzících!... Ale trpká smrt, umírat s vlastí mroucí, každou ránu cítit - s matkou pochovávat v cizinì své krásné sny -je zažehnávat, boly národù ukrývat v srdce žhoucí, v srdce, kteréž pro lid nepøestává tlouci. IX Pokojnì bych zasnul v lùnì matky siré, rád bych sklonil tiše hlavu k òadrùm jejím - a zatím co chøadnu, touhou po ní blednu, uložil bych s ní se radší v rakev jednu. Ale matka moje umøíti nemùže, trápí se - a vlastní syn jí nepomùže; nepomùže matce, nemùže pomoci, hory, doliny jich dìlí - luhy širé... Nicménì pøec doufám, že nezapomnìla, vìrného že ve mnì povždy syna mìla. X Matko, koho teï si zvolíš ku pomoci? Bude mu snad lépe štìstí pøát? Zdaž tì vyrve z temna bolných nocí,

33 zdažli v lùnì tvém smí umírat? - Požehnání tvého syna neš astného, to ho po všech cestách sprovázej; poznej srdce tvé v nìm reka svého, èistá láska má v nìm zplápolej. S vítìzným kýž køikem klesne v náruè tvou! Jako já tvou slzu, kýž tvou radost vidí, ruka osudu a milostnì ho øídí, aby poznal v tobì š astnou matku svou! XI Zdlouhavì se kradeš, zákeønická smrti, doby poslední mi otravovat žádáš - šípy samoty mne polehounku drtí. Chceš snad, bych ten oltáø ideálù strhnul, chceš, bych pokoøen se tobì k nohám vrhnul, abych zapøel v sobì i tu Stou svatou, abych pøed modlou své vlastní mdloby padnul, s berlou znova vzatou poznenáhla chøadnul, bys nad vykropenou rakví mojí stála, vítìznì pak všem se snahám lidstva smála? - Ne tak! - do svatynì òader mých nevnikneš, chrámy vìèné pravdy nepronikneš! - Dotkneš-li se bran, zahuèí její zvony, které na poplach svìt celý vyvolají: Jak se pak tvùj klam a moc tvá ztroskotají!

34 XII Aj smrti, až mne bude chtít vraždit ocel tvùj, jak chladnì jej pocítím! Duch mých krásných snù, truchlící - však pokojný, zoøe blahých dnù ti požehnají mírem poslední tlukot mùj. Nuž pøijï a zboø ten chrám tajemných svìtù mých, i v zøíceninách tebe duch mùj strašit bude, a ten, kdo jeho blahou pamì nezabude, ten zbuduje mu kapli díkù v òadrech svých! Jako rusálka sídla posvátného, i když ho znièí necitelná moc, v památce lidu nám co vìrný strážce žije, aè v smutek samoty vždy hloub a hloub se kryje... tak bude žít duch ideálu mého, až v den se promìní ta dlouhá noc. XIII Aè jsem doznal bol, ach nejkrutìjší - národa bol, navždy upadlého, neleží pøec na mnì kletba lidu mého: kletba svatozrády nejsmutnìjší! Aè umírám s touhou nejsvìtìjší, nezkojenou, lidstva bloudivého, které marnì hledá cíle svého - v òadrech svých pøec chovám pravdy nejtajnìjší! Dlouho by pokojnì bylo svítívalo svìtlo malé, jasné, v kapli tužeb mých; vynesli ho v bouø - aj zachvìlo se - zhaslo! Ptejte se svìtýlka, proè nád bouøí žaslo?...

35 Bouøí zhaslo, blesk ho znova vznítil, promìnil ho v požár, jenž i z hrobu mého èasem vyšlehne, aè teï se v chmury halí. Ptejte se požáru, èím se zdme - proè pálí! - OREL Rci mi, orle bystrozraký, rci mi, jak umíráš? Èi ty mroucím, kalným zrakem do mrakù pozíráš? - Rci mi, orle bystroletý, èi svou peru skládáš? Aneb snad jak duše moje v letu møít si žádáš? - Ani v letu ani v mdlobì, orel neumírá; on svým jasným smìlým zrakem v mraky nepozírá. Jen pøed sluncem, hrdou sílou peru svou rozkládá, letí k nebi, a od nìj tam, vìèný život žádá.

36 STÍN MÉHO ŽIVOTA S obláèkù rùžových hbitým se perutím domácí èáp na naši chatrè snášel, svùj bystrý støeha let pøed mraèen dotknutím v bolestný matky klín - co dítì mì unášel. Vtom blízké hory klín vyhrnul dìsný stín: krvavé dítì Slávy - zadusené. To rostlo výš a výš, prolítlo mrakù øíš a prostøelilo èápa køídlo rozpøažené. Nebeský posel stanul, bránil se a kles - na mechu naší chatky jeho srdce zchøadlo. Když ale strážný duch mne do kolébky snes, zdmula se hnìvivá navùkol pøíroda - a v duši mou co krùpìj krvavá upadlo neštìstí mého národa. Zdøímla-li nìkdy moje matka ubohá u praskotu ohniska rodinného, vzbouøila ji nejednou chtivá žalost má, i povstala, by ztíchla píseò hladového. Vymnula z oèí sen a pospíchala ven, vyžebrati mi sousto okoralé; když vrátila se v síò, ploužil se za ní stín bídného dítìte, které to sousto malé

37 mi z ruky trhalo, jak pominutý pes, takže mi nedotknuté k èerné zemi padlo, a když ho matka zvedla, økouc mi: Synu, jez! smálo se dítì. - Jez, vždy byla ouroda. Tak rouhavì mi na choré se srdce kladlo neštìstí mého národa. V pošmúrné noci snù mých taky zardìla se tichá hvìzda lásky, plna vnady. Vítìznou písní se mi lyra zachvìla: mé vlasti šírý hrob zmìnil se v zlaté sady. Domácí truchloháj mi v krásný zkvetl ráj - má bohynì, má hvìzda nad ním zplála. Již jsem jí k nohoum pad, an mžikem zrádný had obtoèil nohu mou - a dívka má se - smála! Palèivou bolestí jsem uštknut k zemi kles - pøi jejím smíchu však mi srdce náhle zchladlo. Zašláp jsem hada: zdech jak uhranutý bìs... odèarována svadla vùkol pøíroda a v tu chvíli jak zloèin na mne spadlo neštìstí mého národa. S nejístým krokem, sám - a kletbou stopován své choré oudy k jístým hrobùm nese. Lhostejných bratøí osudnicí žrán, té palmy vìèné slávy nedotkne se. Na blízkou horu tam se vleèe sám a sám,

38 svých padlých otcù mohyly tam hledá, a kryje bolest svou v tu pùdu ztrhanou, na nižto bolnì tak pozírá luna bledá. Jen jeden stín mu hrozí. Tam, kde v dumu kles, kde v boji zoufalém tisíce srdcí zchøadlo, kde kletbou sevøená se vzpouzí pøíroda, tam zrak svùj ztrhaný s tou prosbou k nebi vznes: Kýž by tu se mnou v jeden hrob zapadlo neštìstí mého národa!

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI OKNA V BOUØI Mnì líto oken, když se v bouøi tøesou. Ty první cítí vìtru nárazy, zvìst první hromù dunících k nám nesou, v nich šlehnou blesku první obrazy. A po nich první

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ

Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ M Vèera ještì lomcoval mnou žal, tìžko mi bylo, že jsi tak brzy na mne zapomnìla a že tak krátce, že tak krátce se ti ve mnì zalíbilo. Dnes ráno, bùhvíkde se vzal trysk jako kdysi

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino Český esperantský svaz, Svitavy (Muzeum esperanta), a Společnost Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, (Muzeum Otokara Březiny), Česká republika. Ceha Esperanto-Asocio, Svitavy (Esperanto-Muzeo), kaj

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY

František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY František Hrubín: ZPÍVÁNO Z DÁLKY SRPNOVÁ NOC Za hvìzdou hvìzdu polyká slzící obzor, pøivíraje pod víèky nebes spící kraje s písní, jež ze strun uniká, ze strun, jež plný souzvuk spojí na tìle jako na

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Denisa Václavíková - Noční procházka

Denisa Václavíková - Noční procházka Denisa Václavíková - Noční procházka Pomalu kráčím po tmavém pokoji k oknu, musím dávat pozor, ať o něco nezakopnu, odhrnuji záclonu a dívám se skzr žaluzie ven, je to realita, nebo sen? Otevírám dveře

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností.

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. ( Nový Čas nový Stroj a uprostřed nich přetrvává neobyčejný sen.) Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. Obrazy, které opětovně

Více