Roční realizační plán EVVO školní rok pracoviště Slovákova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova"

Transkript

1 Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů EVVO všech pracovišť koordinátoři EVVO Formánková Palánová Beseda s městskou policií žáci 1. stupně Zahájení sběru hliníku, nápojových kartonů, papíru, PET lahví, vybitých baterií a uzávěrů z PET lahví Fidlerová školní parlament Sběrový den starého papíru Úprava pokojových květin v učebnách a na chodbách učitelé PČ, Šamšulová, Legnerová, Hrdličková, Brűcknerová září říjen 2014 Projekt Bezpečná cesta do školy žáci 1. a 2. tříd září říjen 2014 Úklid okolí školy žáci 2. stupně učitelé PČ Den mlsných jazýčků školní družina První narozeninová párty školní družina zahájení projektu a tradice společné oslavy narozenin Pravěko-hraní projekt učitelé Bohatcová pracoviště Sušilova 8 žáci dle zájmu Dopravní hřiště žáci 1. ročníku Legnerová

2 říjen 2014 Projekt Náš životní styl odpady Tonda Obal na cestách žáci 4. a 7. tříd Svobodová Martínková Klimek Papoušková říjen 2014 Anthropos Brno Planetárium Mikuláše žáci 5. ročníku Tichá Šamšulová Koperníka Brno výukový program říjen 2014 Akce s Městskou policií Boskovice Přechody pro 1. a 2. ročníky chodce říjen 2014 Dopravní hřiště žáci 4. ročníku Klosová říjen 2014 Zátopkova štafeta výběr žáků 1. a 2. stupně Hrdličková Ondruch říjen 2014 Moravské zemské muzeum Brno Fauna Moravy žáci 2. ročníku říjen 2014 Beseda s Policií ČR v rámci projektu Cyklista v silničním provozu žáci 4. ročníku Klosová Dvořáková říjen 2014 Hnutí na vlastních nohou žáci školy Papoušková Stonožka výroba vánočních přání říjen 2014 Podzimní kreativní dílničky školní družina Halloweenská stezka odvahy rodiče listopad 2014 Sexuální a reprodukční zdraví žáci 8. a 9. ročníku Hrdličková listopad 2014 Beseda Mentální anorexie žáci 8. ročníku Havelková a bulimie listopad 2014 Konference k environmentální výchově KONEV koordinátoři EVVO Formánková Palánová listopad 2014 Adventní jarmark v družině školní družina listopad 2014 Technické muzeum Brno školní družina listopad 2014 Než přijde Mikuláš školní družina

3 listopad 2014 Adventní jarmark rodiče, učitelé, žáci Bohatcová, sdružení rodičů prosinec 2014 Sběrový den starého papíru prosinec 2014 Vánoční koncert Vánoční jarmark Vánoční besídky prosinec 2014 Kouzelný vánoční čas vánoční dílničky školní družina prosinec 2014 Mikuláš je tady! školní družina prosinec 2014 Vernisáž výstavy výtvarných Kocmanová učitelé prací k 30. výročí školy - žáci pracoviště Slovákova prosinec 2014 leden Den otevřených dveří pro mateřské školy žáci 1. tříd, děti MŠ Svobodová Legnerová Martínková leden Lyžařský výcvikový kurz žáci 7. tříd Hrdličková učitelé TV leden Šplh na Lysou horu Hrdličková učitelé štafetový šplh na tyči k 30. žáci Výročí školy pracoviště rodiče Slovákova leden Výukový program O původu oblečení Na vlně s vlnou Lipka Brno žáci 7. ročníku Halouzková leden Tradiční závody psích školní družina spřežení únor Výukový program žáci 7. ročníku Halouzková Přilnu ke lnu Lipka Brno únor 3. anglická burza školní družina únor Beseda se zubní lékařkou 2. ročníky únor Školní recitační soutěž žáci 1. a 2. stupně vedoucí MS,, učitelé Čj

4 březen Sběrový den starého papíru březen Dražba hraček školní družina březen Jarní kreativní dílna školní družina březen - duben Úklid okolí školy žáci 2. stupně učitelé PČ březen Školní pěvecká soutěž žáci 1. ročníku vedoucí MS, duben Výukový program Návštěva ve včelím úle žáci 2. ročníku Jezírko Brno duben Výukový program Večerníček na výletě Jezírko Brno žáci 1. ročníku Legnerová Svobodová Martínková duben Sovy a dravci výukový žáci 1. stupně Ondruch program žáci 2. stupně duben Zeměpisná olympiáda žáci 2. stupně duben Výtvarná a polytechnická žáci školy učitelé VV a PČ soutěž DDM ke Dni Země duben Regionální ekologická soutěž družstvo žáků 9. tříd ke Dni Země duben Celoškolní projekt Den Země duben Beseda Dospívání dívek dívky 5. tříd Legnerová Svobodová duben Jarní jarmark rodiče, učitelé, žáci Bohatcová, sdružení rodičů duben Projekt Den Země školní družina duben Velikonoční dílna školní družina duben Zahrada živlů Brno školní družina duben květen Dopravní hřiště žáci 4. ročníku Klosová květen - červen Školní vlastivědné výlety žáci květen červen Děti odjinud děti Evropy žáci 8. ročníku květen červen Made in - Odkud jsou? žáci 5. ročníku Tichá Šamšulová květen Našim maminkám k svátku školní družina

5 červen Učitelé dětem žáci 1. stupně Klosová červen Rodinná dovolená žáci 9. ročníku Macková červen Sběrový den starého papíru červen Ekologická konference žáků skupina žáků základních a středních škol 2. stupně červen Schůzka koordinátorů EVVO všech pracovišť koordinátoři EVVO Formánková Palánová červen Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových komisí Besedy v městské knihovně žáci školy učitelé Č Projekt Zdravé zuby žáci 1. stupně 1. stupně Muzeum Boskovicka žáci školy výukové programy, výstavy Výtvarné soutěže žáci školy učitelé Vv Informace o školeních, besedách, akcích EVVO učitelé Bohatcová a pomůckách Projekt Zdravá škola, žáci školy vedení školy spolupráce se Zdravým městem Boskovice Informovanost učitelů a žáků žáci školy Bohatcová o probíhajících projektech učitelé Účast na charitativních sbírkách školní parlament vedení školy Fidlerová Další aktivity: Ve školním roce 2014/ budeme vyučovat podle ŠVP Škola mnoha možností. V průběhu školního roku se bude scházet pracovní tým ŠVP (2krát ročně a dále podle potřeby), předmětové komise a metodická sdružení (4krát ročně na pracovišti, 1krát ročně všechna pracoviště). Koordinátoři EVVO jednotlivých pracovišť se budou scházet dle potřeby (alespoň 2krát ročně). Odpovídá: vedení školy, vedoucí PK a MS, koordinátoři EVVO Ve školním roce 2014/ je žákům 8. ročníku nabídnut volitelný předmět Praktikum ze zeměpisu () a Přírodovědný seminář (Hrdličková).

6 Žáci 6. ročníku mohou navštěvovat zájmový útvar Přírodovědný kroužek (Bohatcová) a žáci 2. stupně zájmový útvar Mýma očima (Klimek). Ve školní družině probíhají celoroční projekty: Narozeninová párty tradice společné oslavy narozenin dětí Celé Česko čte dětem pokračující členství Odpovídá: Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Žákům je nabídnuta možnost zakoupení zdravých svačinek. Odpovídá: vedení školy V rámci ročníků a tříd proběhnou krátkodobé projekty, pedagogové budou vhodně zařazovat prvky EVVO do vyučovacích hodin a více uplatňovat výuku v terénu ( během školního roku v návaznosti na učivo). Odpovídají:, učitelé jednotlivých předmětů Vedení školy a pedagogové budou spolupracovat během celého školního roku se školním parlamentem při sběrových akcích, rozhlasových relacích, výukových programech a dalších akcích EVVO (pracovní schůzky školního parlamentu) Odpovídá: vedení školy, Fidlerová, Pracovníci školy, učitelé a žáci budou informováni o EVVO během školního roku prostřednictvím informační nástěnky ve sborovně, ve školním časopise Slováček, prostřednictvím rozhlasových relací a na webových stránkách školy. Pedagogové získají podrobnější informace o akcích EVVO na poradách. Odpovídá: vedení školy, Halouzková, Tichá, Rodiče a veřejnost bude informována o aktivitách školy v rámci EVVO prostřednictvím informačního letáku Občasník ZŠ, prezentací v regionálním a místním tisku, na webových stránkách školy, v rámci Dne otevřených dveří, na nástěnkách školy (). Odpovídá: vedení školy, V rámci podpory zdravého životního stylu budeme vytvářet příjemné prostředí ve škole. Žáci barevně dotvoří interiéry školy, budeme pečovat o výzdobu v učebnách i na chodbách (). Odpovídá:, Šamšulová, Legnerová, Papoušková, Kocmanová, Klimek, Ve třídách i na chodbách budou umístěny nádoby na třídění odpadu. Odpovídá:, Průběžně během školního roku se budeme snažit snížit spotřebu elektrické energie a vody (ekohlídky ve třídách, průběžné kontroly funkčnosti splachování na WC, zásady ekonomického a účinného větrání učeben, důsledné zhasínání nepotřebného svítícího osvětlení). Odpovídají: školník, Při výuce více využijeme terénu v okolí školy pro vlastní pozorování a práci s přírodninami, do výuky budeme zařazovat přírodovědné vycházky. Odpovídají:, učitelé Př Nabídneme žákům mimoškolní činnosti ( akce ekologických středisek, v září nabídka zájmových kroužků DDM Boskovice, aktuální informace o ekologických aktivitách v Boskovicích a blízkém regionu). Odpovídá: vedení školy,, V Žákovské galerii výtvarných prací a fotografií vystavíme práce žáků a pracovníků školy s ekologickou tematikou. Odpovídá: učitelé Vv, Kocmanová, Papoušková Podle finančních možností školy dojde k doplnění pomůcek pro EVVO. Odpovídá: vedení školy,, vedoucí PK a MS

7 Alespoň jeden pedagog z prvního stupně a jeden pedagog z druhého stupně se zúčastní během školního roku 2014/ DVPP s tematikou EVVO (dle aktuální nabídky). Odpovídá: vedení školy, Koordinátor EVVO se bude účastnit DVPP v oblasti EVVO a zvyšovat svoji odbornou úroveň. Odpovídá: vedení školy, Pedagogové budu spolupracovat s koordinátorem EVVO při zkvalitňování EVVO ve škole. Odpovídá: vedení školy, Vypracovala: Alena

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 15. 11. od 15,00 do 17,00 (nám. 9. května, Sušilova) a od 15,30 do 17,30 (Slovákova). V

Více

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013 ZÁŘÍ - 3. 9. 2012 slavnostní zahájení školního roku 2012/2013, porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - znovuotevření třídy s rozšířenou výukou

Více

ážení rodiče! 9. 4. 2015 15.00 do 17.00 hod. 15.30 do 17.30 hod. Úspěchy žáků Pracoviště nám. 9. května Pracoviště Sušilova Pracoviště Slovákova

ážení rodiče! 9. 4. 2015 15.00 do 17.00 hod. 15.30 do 17.30 hod. Úspěchy žáků Pracoviště nám. 9. května Pracoviště Sušilova Pracoviště Slovákova Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 9. 4. 2015 od 15.00 do 17.00 hod. (nám. 9. května, Sušilova), od 15.30 do 17.30 hod. (Slovákova).

Více

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁŘÍ - 1. 9. 2010 slavnostní zahájení školního roku 2010/2011, porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - provozní porady pedagogických pracovníků

Více

- Finanční gramotnost 1. místo E. Tichá, E. Dokoupilová (obě 9. A), R. Ondráček (9. B)

- Finanční gramotnost 1. místo E. Tichá, E. Dokoupilová (obě 9. A), R. Ondráček (9. B) Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 15.00 do 17.00 hod. (nám. 9. května, Sušilova), od 15.30 do 17.30 hod. (Slovákova).

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009

1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009 1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009 Předkladatel Název organizace: Základní škola Boskovice, okres Blansko Adresa: Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 680 01 Boskovice okres

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola a Mateřská škola, Loděnice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola, Loděnice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Loděnice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah Část I.... 4 Základní charakteristika školy... 4 Část II.... 5 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy za rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Název školy: Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO: 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail: zs.hnatni@tiscali.cz Zřizovatel: Obec Hnátnice

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán Tematické zaměření Aktivity/ popis úkolu Úklid a úprava okolí Cílová skupina třída Kdo odpovídá Pč Termín realizace Místo okolí Poznámky způsob hodnocení,... Výzdoba dle ročních období

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15 Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV.; : 376 312 154, fax: 376 326 089, e-mail: skola@maszskt.cz ; internet: www.maszskt.cz; IČO: 708 74 409 Minimální

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Mgr.Roman Hamrus ředitel školy OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. PŘEHLED

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PRO MŠ, ZŠ A ŠD LUČINA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Stálé cíle EVVO na naší škole: Utvářet pozitivní postoje k životnímu prostředí. Vést k úctě

Více

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Září 2014 Mgr.Roman Hamrus ředitel školy OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. PŘEHLED

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Vypracoval: PhDr. Zdena Lašová školní metodik prevence Schválil:Mgr. Tomáš Chytka ředitel školy Dne :1.9.2011 1 1. Charakteristika školy Školní minimální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více