Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 1/2015"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 1/2015 Kolektivní smlouva pro období byla podepsána strana 2 V Pavlově vzniká unikátní archeologický park strana 4 Výroční zpráva OHL ŽS za rok 2013 mezi 10 nejlepšími strana 6

2 obsah 1/2015 Úvodník Ing. Michala Štefla, předsedy představenstva a generálního ředitele OHL ŽS, a.s. 1 Kolektivní smlouva pro období byla podepsána 2 V Pavlově vzniká unikátní archeologický park 4 Úsek Lidských zdrojů se představuje 5 Dvaadvacáté setkání Klubu důchodců OSŽ 8 Výroční zpráva OHL ŽS za rok 2013 mezi 10 nejlepšími 6 Předání cen výtvarné soutěže 9 Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje 7 Rekonštrukcia budovy Spišského múzea v Levoči 10 Foto na titulní straně: 29. ledna 2015 byla slavnostně otevřena nová lékárna Fakultní nemocnice Olomouc. Bližší informace o této stavbě Vám přineseme v čísle 2/2015. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Bc. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Ministerstvem kultury pod. č. E ze dne

3 úvodník 1/ Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních pět let bylo poznamenáno silnou krizí v odvětví stavebnictví ve všech zemích střední Evropy, kde naše firma působí. Přesto lze o roce 2014 konstatovat, že v jeho druhé polovině již bylo možné pozorovat obrat a mírné oživení. Naše firma dosáhla významného posunu v objemu dosažených výnosů o cca 25 % z 8 na více než 10 mld. Kč a zřejmě tak postoupila na 4. místo mezi největšími stavebními společnostmi v ČR. Nicméně dopady snížení cenových hladin na nerealistickou úroveň mezi % se ještě v tomto období zapsaly negativně do ekonomických výsledků. Výborných výsledků dosáhl závod v teritoriu České republiky, který opět překročil objem výnosů 4 mld. Kč a jehož většina divizí splnila plánované výsledky. Celkový zisk závodu překročil objem 200 mil. Kč, což je v tak tvrdé konkurenci velmi pozitivní trend. Významný faktor, který udržoval růst stavebnictví v naší republice, byla masa evropských dotací, směřovaných z kohezních fondů do vodohospodářských staveb. U železničního závodu, který působil v daném roce v regionech ČR, na Slovensku, v Polsku a Slovinsku a dosáhnul objemu výnosů na úrovni 4,4 mld. Kč, byly již zakázky získávány v racionální cenové relaci umožňující dosáhnout pozitivní rentabilitu. Několik zakázek získaných v období destrukce stavebního trhu dopravních staveb za ministra Bárty však drželo v loňském roce ekonomiku závodu v rovině ztráty. Vedení závodu však udělalo celou řadu kroků k její minimalizaci, především v rámci polského projektu Krzeszowice Trzebinia, na slovenském V. koridoru Beluša Púchov nebo stavbách v ČR Rekonstrukce žst. Olomouc a Modernizace trati Tábor Sudoměřice u Tábora. U závodu zahraničních staveb se v roce 2014 nedařilo realizovat stavby s dostatečnou rentabilitou, což bude potřeba v příštím období změnit. V obchodní oblasti je třeba vyzdvihnout fakt, že se zásoba práce udržuje na 1,5 až 2letém objemu výnosů, tedy osciluje kolem 20 mld. Kč. V závěru roku překračovala úroveň 17 mld. Kč. Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Její oborová struktura je uspokojivá a kopíruje výrobně technický potenciál naší firmy. Zásoba práce se postupně zvyšuje nejen v oborech železničních staveb, ale i mostních, tunelových, vodohospodářských a pozemních, stejně jako v oboru elektro a silničních staveb. V personální oblasti došlo ke stabilizaci počtu pracovníků na cca 1500, což je úroveň reflektující potřebu razantního omezeni správních režií v krizových letech. Nyní dochází k mírnému nárůstu pracovníků, především jednotlivých stavebních profesí. Formování projektových týmů, jakož i posílení kapacit oborů železnic, silnic, mostů a tunelů je významným strategickým cílem společnosti. V loňskem období byla také zpracována strategie rozvoje na období , která kopíruje potřebu stanovení cílů i podmínek

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS k jejich dosažení v druhém programovacím období pro využití evropských, především kohezních, fondů. Tato strategie je orientovaná na zvýšení růstového potenciálu společnosti s cílem udržení naší vedoucí pozice v oboru železničních staveb a výrazného posílení v oboru silničních staveb. V oboru pozemních staveb chceme více využít potenciálu hlavního města Prahy, z pohledu zahraniční strategie chceme působit na Slovensku jako na domácím trhu a v dalších zemích, kde působíme, budeme více využívat proexportních instrumentů při financování projektů. Při investování se chceme soustředit na technologii potřebnou pro modernizaci železnic a moderní technologie pro mostní a tunelové obory. Chceme rovněž získat podíl na racionálně lokalizovaných obalovnách v ČR a SR. Vážení kolegové, chtěl bych vám velmi poděkovat za úsilí, které věnujete přípravě a realizaci projektů, které naše firma pro zákazníky buduje, jakož i za to, že jste vydrželi pracovat s vysokým nasazením i v období krize, která negativně ovlivnila i vývoj motivace a stimulačních možností společnosti. Chtěl bych na tomto místě rovněž poděkovat panu Franciscu Marínovi, dlouholetému předsedovi dozorčí rady OHL ŽS, za velkou podporu v časech dobrých i zlých. Pevně věřím, že to nejproblémovější období je za námi a přeji vám v letošním roce hodně osobních i pracovních úspěchů a samozřejmě i hodně zdraví. Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. odborová činnost KOLEKTIVNÍ SMLOUVA pro období byla podepsána OHL ŽS, a.s. dlouhodobě usiluje o zachování sociálního smíru a budování dobrých vztahů s odborovou organizací. V průběhu roku 2014 probíhala intenzivní jednání o podmínkách nové Kolektivní smlouvy, kde se obě strany snažily vybalancovat požadavky zástupců zaměstnanců s možnostmi společnosti. K slavnostnímu podpisu této smlouvy došlo 11. prosince 2014 mezi vedením společnosti, zastoupeným předsedou představenstva a generálním ředitelem Michalem Šteflem, 1. místopředsedou představenstva Manuelem Vicianou Pedrosou, a Josefem Šlachtou, který zastoupil nemocného Oldřicha Sobola, předsedu Výboru OSŽ. Vzhledem k dlouholeté vzájemné důvěře obou stran a očekávané stabilizaci segmentu stavebnictví, byla i tentokrát Kolektivní smlouva podepsána na pětileté období, tedy Společnost tak jasně deklarovala specifika pracovních podmínek a úroveň poskytovaných benefitů a dala zaměstnancům jistotu naplnění uvedených zaměstnaneckých výhod pro příští střednědobý horizont. Obsah nové Kolektivní smlouvy je nutno chápat jako výsledek oboustranného a komplikovaného vyjednávání, které se snažilo vybalancovat požadavky odborové organizace s ekonomickou situací, v níž se společnost nachází, přičemž s výsledkem vyjádřily obě strany spokojenost. Výraznou proměnou prošla zejména struktura Kolektivní smlouvy, která je nově členěna do několika logických celků pro usnadnění přehlednosti. Po stránce obsahové je v Kolektivní smlouvě nově definován okruh zaměstnanců, na které se smlouva vztahuje, což jsou všichni zaměstnanci, jejichž vztah ke společnosti byl založen na základě pracovní smlouvy. Na zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) se nová Kolektivní smlouva nevztahuje. Kolektivní smlouva definuje průměrnou úroveň navýšení mzdy, ke které bude při splnění určitých podmínek pravidelně jedenkrát ročně docházet, ale nově určuje i podmínky, za kterých může k navýšení mzdy docházet i v průběhu roku. V oblasti odměňování dále došlo ke sjednocení pojmů prémie a výkonnostní odměna a je popsáno, kterým skupinám zaměstnanců a za splnění jakých podmínek bude k její výplatě docházet. Výkonnostní odměna pro zaměstnance pracující na projektech v sobě nyní slučuje prvky dříve existujícího Podílu na ekonomickém výsledku projektu a Podílu na nadlimitním výsledku projektu. Nově jsou definovány i důvody,

5 1/ Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s., společně s předsedou Výboru OSŽ Oldřichem Sobolem při závěrečné fázi kolektivního vyjednávání. které vedou k poměrnému krácení výkonnostní odměny. Pro zaměstnance, jejichž projekty započaly před 1. lednem 2015, platí přechodné ustanovení tak, aby byly při vyčíslení a vyhodnocení odměn zohledněny již dříve platné podmínky. Kolektivní smlouva reagovala i na legislativní změny, a to zejména úpravou minimální mzdy v nejnižším tarifním stupni, od níž se odvíjí i zvýšení příplatku za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí. Rovněž došlo k zavedení příplatku pro osoby, na něž je vázána živnost společnosti uvedená v živnostenském rejstříku. V oblasti kapitálového životního pojištění, penzijního spoření a doplňkového penzijního spoření byly změněny podmínky, za kterých získávají zaměstnanci na tyto benefity nárok. Díky tomu budou tyto benefity dosažitelné pro širší okruh zaměstnanců, než tomu bylo doteď. Příspěvek se u všech výše uvedených benefitů zvyšuje na Kč měsíčně. V Kolektivní smlouvě se nově objevuje možnost čerpání určitého počtu dní hrazeného volna pro osamělé zaměstnance vychovávající dítě do 15 let věku. Zcela vymizely odměny při dosažení životního jubilea, což bylo kompenzováno navýšením hodnoty darů spojených s dosažením výročí pracovního. Společnost v Kolektivní smlouvě jasně deklarovala závazek každoročně oceňovat nejlepší zaměstnance roku a jedenkrát ročně uspořádat sportovní hry. V obou případech se jedná o akce, které společnost dlouhodobě organizovala, avšak nyní je tento závazek jasně zakotven i v tomto dokumentu. Nově se snížily limity plnění v případě úmrtí vzniklého následkem pracovního úrazu zaměstnance. Z přílohy Kolektivní smlouvy tak vymizely dříve uváděné skupiny zaměstnanců s odlišnými limity plnění. Nyní byly pro všechny zaměstnance tyto limity sjednoceny na stejnou úroveň. V přílohách se naopak nově objevuje jmenný přehled představitelů všech odborových organizací, které u společnosti působí a jejich vrcholového vedení. V dokumentu samozřejmě došlo i k celé řadě dalších dílčích úprav, ať už ve vazbě na legislativu, anebo z důvodu neaktuálnosti, nebo nadbytečnosti některých pasáží Kolektivní smlouvy tak, aby byl celý dokument maximálně přehledný a uživatelsky vstřícný. V současné chvíli je Kolektivní smlouva uveřejněna na Portále společnosti a obsah konkrétních změn je prezentován zaměstnanci úseku Lidských zdrojů v rámci probíhajících seminářů výrobních techniků. Vzhledem k množství změn obsažených v Kolektivní smlouvě, není v možnostech tohoto článku o všech změnách detailně informovat. V případě potřeby či nejasností jsou zaměstnanci úseku Lidských zdrojů připraveni změny vysvětlit. Chtěla bych zároveň požádat všechny vedoucí zaměstnance, zejména ty, kteří pracují na projektech, aby s aktuálním zněním nové Kolektivní smlouvy seznámili své zaměstnance, kteří nemají přístup na Portál společnosti. Ing. Ivana Julínková, CSc., ředitelka úseku Lidských zdrojů

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby V Pavlově vzniká UNIKÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ PARK V polovině prosince byla v Pavlově slavnostně zahájena výstavba archeologického parku, který návštěvníkům umožní zblízka si prohlédnout jedinečné paleolitické sídliště a dozvědět se mnohé podrobnosti o životě našich předků. Návštěvníkům má výstavní prostor evokovat jeskyni prakticky celý objekt je skryt v terénní vlně. Investorem projektu je Regionální muzeum v Mikulově, autorem architektonického návrhu a dokumentace pro provedení stavby je Ing. arch. Radko Květ. OHL ŽS, a.s., zhotoví tuto technologicky zajímavou stavbu ve sdružení se společností SKR stav. V nové převážně jednopodlažní muzejní budově se dvěma galeriemi bude stálá expozice, v níž budou zakomponovány odkryté archeologické vrstvy i s unikátními nálezy. Budova bude skýtat jedinečné výhledy na jezero a Děvín, a přesto citlivě zapadne do pálavské krajiny. Právě způsob zohlednění archeologických situací v kontextu prezentace kulturního dědictví činí tento projekt jedinečným. Zvenčí bude objekt vypadat jako louka s nepravidelně rozmístěnými světlíky z bílého pohledového betonu. Slavnostního poklepu základního kamene se zúčastnili (zleva): Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D., ředitelka divize 1 společnosti OHL ŽS, a.s., Bohumila Beranová, radní Jihomoravského kraje, Mgr. Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru implementace, ROP Jihovýchod, Ing. arch. Radko Květ, architekt projektu Návštěvníci uvidí nejen osídlení z doby před lety, ale také umělecké i technologické předměty, či rituální hroby. Sídliště paleolitických lovců bylo objeveno již v 50. až 70. letech minulého století a vzhledem ke svému mimořádnému významu prohlášeno národní kulturní památkou. Záměrem Regionálního muzea v Mikulově je za podpory Jihomoravského kraje toto kulturní dědictví zpřístupnit adekvátním způsobem veřejnosti a přispět ke zkvalitnění kulturně turistické nabídky v oblasti pro co nejširší vrstvy návštěvníků. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji edukačních aktivit. Hlavní budova, stávající z výstavních prostor, administrativního, technického a sociálního zázemí, je řešena jako železobetonový monolit. Interiér bude utvářen kombinací pohledového betonu s reliéfními otisky nehoblovaných prken, dubového dřeva a skla. Budova bude napojena na nově budované inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci s parkovištěm. Pro zajištění budoucího provozu vzniknou tři nové úvazky. Financování projektu, jehož cena je bezmála 96 mil. Kč, je umožněno díky dotaci z programu ROP Jihovýchod. Téměř 20 miliony korun jej podpořil Jihomoravský kraj. Útvar Kancelář GŘ

7 1/ představujeme ÚSEK LIDSKÝCH ZDROJŮ se představuje Koncem loňského roku byl povýšen odbor Řízení lidských zdrojů na úroveň úseku Lidských zdrojů. Tento nový úsek se stal organizačním celkem v rámci podnikové struktury, který bude realizovat nové úkoly a plnit komplexnější portfolio personálních procesů s důrazem, který na tuto oblast majoritní akcionář klade. Úměrně k těmto očekáváním jsme přistoupili i k určitým personálním změnám dříve poddimenzovaného odboru, a s pomocí nových kolegů jsme vytvořili úsek, jehož struktura odpovídá spektru procesů, které bude v blízké budoucnosti tento celek zajišťovat. Ředitel Ivana Julínková Rozvoj zaměstnanců Jan Rupp Informační systémy, reporting Hana Krystiánová Odměňování a benefity Olga Nešporová Pracovní právo Robert Erhart Útvar pracovně právních vztahů Karla Kohlíčková (51,52,53,541,542) Útvar mzdové účtárny Eliška Popelová Útvar bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, PO a ŽP Radek Turin Systémy řízení a spisovna Ivana Vodvárková Simona Žůrková (A22, A23, A26) Věra Hofmanová (A, A21, A27, A29) Dagmar Rozkošná (544, 54 T) Olga Jiroušková (54U, závod 6) Irena Umlaufová (A24, A25, A28) Lucie Škrháková (545, 54 B, 54D, 54G, zahraničí, OS) Dana Lisá Marie Kozlová Alena Ludvíková, vč. personalistiky ŘS Jiří Kalla Radek Kostka Milos Šupal Pavel Vrba Marcela Vurbalová Šárka Dobrovolná Karla Hašlarová Miroslav Kleveta Jana Šauerová Monika Kejdová Jiří Kalabis Jitka Párová Součástí mého týmu se stala čtveřice HR manažerů, zaměřených na organizaci procesů v oblasti odměňování a zaměstnaneckých výhod, zjednodušení katalogu pracovních pozic a následně jejich ohodnocení (gradingu), srovnání odměňování s okolním trhem, pracovně právními vztahy a jejich specifiky v tuzemsku i v zahraničí, mobilitu zaměstnanců v rámci OHL ŽS, a.s., jejích organizačních složek a dceřiných společností, reportingu, analýz, plánování, hodnocení zaměstnanců, nastavení jejich karierních drah a rozvoje, spolupráce s vysokými, středními školami a odbornými učilišti. Cílem je všechny výše uvedené oblasti zvládnout po metodické stránce a následně popsat a připravit realizaci procesů, které je třeba promítnout do řídících norem společnosti. HR manažeři rovněž úzce spolupracují s odbornými útvary: útvarem Pracovně právních vztahů, útvarem Mzdové účtárny, útvarem BOZP, PO a ŽP a útvarem Systémů řízení a spisovny. Vedle těchto manažerů jsou hlavními partnery vedoucí inovovaných útvarů, kde došlo ke změně zejména v útvaru Pracovně právních vztahů. Zaniklo dřívější dělení na tzv. personální referenty a referenty výchovy a vzdělávání a obsahy činností těchto pozic byly sloučeny do pozic personálních specialistů. Jejich úkolem bude zajišťovat všechny typy personálních činností v celé šíři, od personální administrativy (což byla v minulosti naprosto převažující role) až po personální poradenství. Cílem je vyšší obslužnost a detailnější znalost zaměstnanců, což je pro personální práci klíčovou podmínkou. Navíc i zde došlo k personálnímu posílení tak, abychom zlepšili poměr zaměstnanců připadající na jednoho specialistu a zejména lépe řídili situaci v organizačních složkách a do budoucna patrně i v dceřiných společnostech.

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Nově vzniknul i samostatný útvar mzdové účtárny a dále došlo ke sloučení činností útvaru Systémy řízení se spisovnou, archivem a podatelnou. Naopak útvaru BOZP, PO a ŽP se žádné změny působnosti nedotkly. V současné chvíli se ocitáme v přechodovém období, kdy je na zaměstnance úseku kladen velký tlak v souvislosti se začátkem roku, který je vždy hektický. Probíhají semináře výrobních techniků, ale zejména dochází ke změně rolí a náplně práce, kterou musí jednotliví, zejména personální specialisté zvládnout tak, aby byli k 1. dubnu 2015 schopni poskytovat své služby a podporu ostatním výrobním i nevýrobním jednotkám. Věřím, že výše popsané změny přinesou jak zprofesionalizování úseku Lidské zdroje, tak rozšíření vějíře poskytovaných služeb a silnou podporu byznysu způsobem, který bude přínosem pro všechny organizační útvary OHL ŽS. Ing. Ivana Julínková, CSc., personální ředitelka soutěže VÝROČNÍ ZPRÁVA OHL ŽS za rok 2013 mezi 10 nejlepšími Akciová společnost OHL ŽS uspěla v 21. ročníku soutěže nejlepších výročních zpráv, kterou organizuje významné sdružení CZECH TOP 100. Hodnocení odborné poroty, v jejíž řadách sedí odborníci z řad auditorů, finančních analytiků, grafiků, jazykových, komunikačních a polygrafických odborníků, se již tradičně skládalo z 35 obsahových a grafických kritérií. V dřívějších úspěšných ročnících obsadila výroční zpráva OHL ŽS 16. místo (za rok 2011) a 13. místo (za rok 2012). V aktuálním ročníku je to poprvé, co naše firma pronikla do TOP 10, a stále drží vítěznou pozici mezi stavebními firmami. Časopis CZECH TOP 100 FORUM, ZIMA 2014/2015 Celkové vítězství v soutěži již po několikáté v řadě obhájila akciová společnost ČEZ, na druhém místě se umístila akciová společnost Pražská energetika a na třetím místě akciová společnost PPF. Děkujeme všem zaměstnancům společnosti, kteří se na sestavování výroční zprávy podílejí. TOP 10 SOUTĚŽE VÝROČNÍCH ZPRÁV ZA ROK ČEZ, a.s. 2. Pražská energetika, a.s. 3. PPF a.s. 4. CTP Invest, s.r.o. 5. DEK a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Lesy České republiky, s.p. 8. CETELEM ČR, a.s. 9. UNIQA pojišťovna, a.s. 10. OHL ŽS, a.s. Útvar Kancelář GŘ

9 1/ představujeme REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL Jihomoravského kraje Akciová společnost OHL ŽS dlouhodobě podporuje učňovské školství v ČR, zejména pak v Jihomoravském kraji. Řeší tak nedostatek kvalifikovaných učňů stavebních řemesel, kteří tradičně tvoří jádro naší zaměstnanecké základny. V současné době jsme prohloubilii spolupráci se Střední školou stavebních řemesel Bosonohy a jako partneři školy jsme se 16. prosince 2014 zúčastnili slavnostního poklepání základního kamene nově budovaného Regionálního centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje. Cílem projektu je modernizovat výuku. Jedná se o naplnění vzdělávací koncepce, která je zaměřena na vybrané stavební profese s využitím moderních forem výuky opírajících se o demonstraci a výuku na funkčních zařízeních a technologiích, které se na reálné stavbě vyskytují. Zásadní roli bude mít centrum v přípravě žáků technických profesí ve stavebnictví, dřevařství a strojnictví, a to jak v odborné, tak i v teoretické výuce a zejména pak i v odborném výcviku. V plné míře to platí pro obory vzdělání kominík, mechanik plynových zařízení a instalatér. Velmi významně pro obory vzdělání zedník, zedník obkladač, montér suchých staveb. A také pro obory vzdělání tesař, klempíř, pokrývač a strojní mechanik. Díky vybavení pětiosým CNC zdokonalí své kompetence v programování frézování také truhláři a nábytkáři. Vybavení centra moderními technologiemi významně přispěje k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. podpory Veřejné služby regionálního významu a byl uplatněn a schválen v rámci výzvy Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku. Potřebám výuky je přizpůsoben i samotný pavilon, který je projektován s centrální zastřešenou dvoranou a umožní umístit, instalovat a vzájemně propojovat funkční systémy vytápění, funkční spalinové cesty, související rozvody plynu, vody, elektrické energie a řídící systémy pro měření a regulaci i s využitím technologií obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, biomasa). Konstrukce objektu bude umožňovat umístění jednotlivých demonstračních systémů spalinových cest s přístupem pro účely výuky v celém výškovém profilu. Ve druhém nadzemním podlaží bude zřízena přednášková místnost pro 50 osob. Dále specializovaná učebna pro CNC dřevoobrábění s pětiosým dřevoobrábějícím strojem. V objektu bude rovněž Slavnostního poklepu základního kamene se mj. zúčastnili Mgr. Jan Rupp, manažer HR společnosti OHL ŽS, a.s., pan Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava, s.r.o., Ing. Eva Mokošínová, zástupce marketingu firmy Schiedel, s.r.o., Ing. Jan Neuer, zástupce ředitele AP Investing, RNDr. Pavel Grégr, Ph.D., projektový manažer Regionální rozvojové agentury jižní Moravy Cílem projektu je rovněž zbudovat kvalitní podmínky pro další vzdělávání a umožnit naplňování konceptu celoživotního učení prostřednictvím aktivit SŠSŘ Brno Bosonohy v této oblasti. Projekt je v souladu s operačním programem ROP NUTS II Jihovýchod, oblastí

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS kabinet, tři kanceláře s moderní IT technologií a sklad. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 34,7 mil. Kč, přičemž 85% nákladů je hrazeno z ROP Jihovýchod a zbylých 15 bude hrazeno z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje. Dokončení stavby je plánováno na září roku Konkurence ze strany relativně snadno dostupných maturitních oborů zvyšuje potřebu prezentace technických oborů z hlediska perspektivy zaměstnání. Jihomoravský kraj dlouhodobě usiloval o vybudování tzv. Regionálního informačně vzdělávacího střediska, které by sladilo nabídku vzdělávání s potřebami na trhu práce. Středisko má za cíl komunikovat se zaměstnavateli v kraji a mapovat jejich požadavky na nové zaměstnance. Druhou složkou jeho práce je motivovat mladé lidi a jejich rodiče ke vzdělávání v profesích, o které je na trhu práce zájem a které jsou z hlediska zaměstnanosti a udržení konkurenceschopnosti pro podnikatelskou sféru důležité. Aby se požadavky zaměstnavatelů a budoucích absolventů protnuly, je především potřeba poskytovat skutečně atraktivní vzdělání na špičkové úrovni, které bude produkovat odborníky ve své profesi, kteří nebudou mít před nástupem do praxe problémy s nedostatečnou kvalifikací. Právě proto byl připraven projekt Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje a byl koncipován jako vzorový model podmínek pro praktický výcvik profesí ve stavebnictví opřený o specifické obory střední školy v Bosonohách. Společně s nedávno dokončeným Centrem vzdělávání všem, které zajišťuje informační, poradenskou a školící činnost, tak vytvoří celistvý systém vzdělávání a rekvalifikace, řešící nezaměstnanost v kraji. Na základě tiskové zprávy SŠSŘ Brno Bosonohy zpracoval Útvar Kancelář GŘ odborová činnost Dvaadvacáté setkání KLUBU DŮCHODCŮ OSŽ V uplynulém roce oslavil Klub důchodců dvaadvacet let své existence. Během této doby uspořádal řadu kulturních a turistických programů pro své členy. Na mnoho zajímavých kulturních a turistických akcí se mohou členové těšit i v novém roce V prvním pololetí přichystal klub pro svých 166 členů pět divadelních představení, ve druhém pololetí pak další tři. Navštívili jsme nejen činohru, ale i překrásnou operu, balet a muzikál a věřím, že všichni účastníci si tyto jedinečné události užili. Kromě divadla se naši členové mohli zúčastnit zájezdů po českých přírodních i kulturních památkách a dokonce i dvou zájezdů do zahraničí. Návštěvy maďarských lázní naši členové velice ocenili, však také prospěly jak jejich fyzické, tak i psychické pohodě. Největšímu zájmu se těšil výlet na Baťův kanál s návštěvou Napajedelského hřebčína a rozhledny Lhotka, kterého se zúčastnilo dokonce dvaapadesát našich členů. Jen o něco menší účast měl povedený třídenní zájezd do Rychlebských hor. Ačkoli na Borůvkové hoře byla mlha, na Venušiných miskách panovalo krásné počasí, takže nám ani déšť v jeskyni na Špičáku vůbec nevadil. Při našich výletech jsme zavítali na Pálavské vrchy, do Brumova Bylnice či do lázeňského města Luhačovic, které obklopuje nádherná příroda a kde jsme měli možnost se napít z místních léčivých pramenů, mezi které patří například všem známý pramen Vincentka. Pro ty, kteří se na celodenní výlet necítili, jsme v samém srdci Brna připravili nenáročnou komentovanou prohlídku Jakubského kostela. Rok jsme zakončili tradičním oblíbeným listopadovým setkáním v hotelu Slovan. Ráda bych závěrem všem poděkovala za činnost v klubu a srdečně vás pozvala na další výlety v letošním roce. A též bych připomněla, že naše výlety a návštěvy divadel jsou otevřeny všem a mohou se jich také účastnit členové se zdravotními komplikacemi. Vždy je tak možné na místě program přizpůsobit, nebo si vytvořit vlastní a namísto pěší vycházky například odpočívat v místě pobytu. Naším krédem je totiž především utvářet příležitosti pro setkání známých a poznání přátel nových. Svatava Zídková, Jednatelka Klubu důchodců OSŽ

11 1/ podporujeme Předání cen VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Ve středu 10. prosince 2014 proběhlo na půdě sídla společnosti v Brně slavnostní vyhodnocení mezinárodní výtvarné soutěže, do které se v závěru loňského roku poprvé zapojily děti našich zaměstnanců. Tématem soutěže bylo nakreslení libovolného obrázku s tématem Vánoc. Sekundárním cílem soutěže byla i idea našich španělských kolegů využít vybrané obrázky jako podklad pro přípravu vánočních přání rozesílaných obchodním partnerům. A obrázky našich dětí slavily úspěch. Jedenáctiletá Anička Kokotková, dcera našeho zaměstnance Václava Kokotka, obsadila v kategorii starších dětí třetí místo, což je v konkurenci stovek obrázků zaslaných z celého světa výborné umístění, na které jsme právem hrdí. Velké poděkování však zaslouží všechny děti, pro které jsme za jejich invenci a angažovanost připravili ocenění. Úsek Lidských zdrojů uspořádal při příležitosti návštěvy nového předsedy dozorčí rady, pana Ignacia Botelly, kterého jsme měli čest přivítat v České republice, slavnostní setkání se všemi dětskými účastníky soutěže a jejich rodiči. Celé odpoledne bylo vyplněno programem, který pro naše děti zajistili herci z divadla Koráb. Ti také zorganizovali tvorbu společného výtvarného projektu, na kterém se podílely děti i přítomní hosté, naučili děti vyrábět zvířátka z nafukovacích balónků, předvedli bublinovou show a ke společným aktivitám strhli děti i jejich rodiče. Děti pak z rukou předsedy dozorčí rady OHL ŽS, a.s., pana Ignácia Boteilly, a ředitelky úseku Lidských zdrojů, paní Ivany Julínkové, převzaly za přítomnosti dalších členů dozorčí rady a představenstva společnosti připravené ceny, plakáty, pohlednice a adventní kalendáře, které jsme pro děti nechali zhotovit za použití jejich vlastních obrázků, se kterými se zapojily do soutěže. Vítězce výtvarné soutěže Aničce Kokotkové předal ocenění předseda dozorčí rady pan Ignacio Botella Věříme, že účast v této soutěži se stane tradicí a v příštím roce se budeme těšit na další výtvarná díla z rukou našich dětí. Mgr. Jan Rupp, manažer HR

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS zahraničí Rekonštrukcia budovy SPIŠSKÉHO MÚZEA V LEVOČI Na Slovensku sa OHL ŽS SK, a.s. darí realizovať rekonštrukcie historických budov a národných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich bol aj významný pamiatkový objekt v Levoči. Mesto Levoča je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A práve tu v rokoch 2013 a 2014 prebiehali rekonštrukčné práce objektu Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči. Objekt je typickým predstaviteľom romanticko staviteľského spôsobu rekonštrukcie pamiatkového objektu v regióne, hojne užívaného v prvej tretine minulého storočia a aj z dnešného hľadiska má svoje nesporné kvality. Bývalá mestská zbrojnica je neskorogotická, nárožná, pôvodne jednoposchodová budova zo 16. storočia, ktorá vznikla spojením troch stredovekých objektov. V polovici 17. storočia bola prestavaná a v roku 1930 adaptovaná pre svoje súčasné využitie. Objekt vo vlastníctve Spišského múzea sa len sporadicky využíval, čo viedlo k chátraniu a až do rekonštrukcie slúžil ako depozitár muzeálnych zbierok. Suterén tvoria kamenné gotické pivnice s valenými klenbami. Prízemie je sprístupnené z Mäsiarskej ulice bránou s lomenými gotickým portálom, ktorá vedie do podjazdu zaklenutého valenou klenbou s lunetami. Prízemie rovnako ako poschodie disponuje na dnešné pomery veľkorysými priestormi a množstvom unikátnych kamenných, kovových či drevených prvkov. Miestnosti na poschodí sú vzájomne poprepájané dverami s lomenými gotickými portálmi. Pred rekonštrukciou boli fasády rôznorodé, poznačené prestavbami a dostavbami na jednej strane, ale i so zachovalými, historicky cennými kamennými artefaktmi na strane druhej. Väčšina kamenných ostení bola však Pohľad na nádvornú časť budovy prekrytá nevhodnými novšími cementovo vápennými omietkami, ktoré spôsobili zvýšenú tvorbu solí a zavlhnutie stien objektu do cca 1/3 jeho výšky. Interiér objektu bol značne postihnutý vlhkosťou i kvôli sporadickému užívaniu objektu. Exteriérové kamenné články boli miestami povrchovo zvetrané, lepšie to bolo v interiéroch, kde boli pomerne zachovalé. Kované prvky (mreže) boli silne skorodované, drevené prvky boli zjavne opotrebované. Objekt vykazoval poruchy staticko stavebného charakteru. V rámci rekonštrukcie na nás čakala veľká výzva: pri zachovaní podmienok pamiatkového úradu vybudovať prístavbu objektu a dostavbu podkrovia. Rekonštrukciou historického objektu získalo Slovenské národné múzeum zlepšenie muzeálneho zázemia, kvalitné a moderné uloženie muzeálnych zbierok, ktoré spĺňa požiadavky kladené na zachovanie zbierok tým, že priestory sú náležite odvetrané, odvlhčené, s možnosťou udržiavania celoročnej stabilnej klímy a vlhkosti. Rozšírili sa pracovné priestory múzea, rozptýlené pracoviská sa sústredili na jedno miesto. Objekt je z hľadiska prevádzky dispozične a funkčne delený na časť verejnú, prístupnú návštevníkom múzea a časť neverejnú, určenú iba pre zamestnancov múzea

13 1/ (odbornú verejnosť, lektorov, reštaurátorov, pomocný technický personál a administratívnych pracovníkov). Ich celkový počet je stanovený na cca 18 osôb. Bol stanovený medzný počet návštevníkov a to externé lapidárium (zbierka kamenných starožitností), depozitáre, administratívne priestory a archív. Pre verejnosť vznikne knižnica pre nevidiacich, verejne prístupné depozitáre a špeciálne pracoviská. prieskume počas stavebných prácach. Počas realizácie sa odkryli významné archeologické a architektonické prvky, s ktorými sa v pôvodnej dokumentácii neuvažovalo a taktiež neboli odkryté počiatočným prieskumom. Napr. v suteréne sa pri výkopových a búracích prácach objavila studňa. Táto skutočnosť posunula termín výstavby dohodnutý v zmysle podmienok zmluvy o dielo. V súvislosti s prestavbou, prístavbou a nadstavbou objektu sa rátalo jednak s úpravami konštrukcií jestvujúcich, tak i s vytvorením konštrukcií nových, doplnkových, spevňovacích a samostatných. Vykonávali sa tieto stavebné práce: Exteriérové drevené schodisko 7 osôb súčasne, čiže dokopy maximálne 25 osôb, aby sa predišlo opotrebovaniu zrekonštruovanej budovy. Pre zamestnancov múzea vznikli reštaurátorské dielne, Základné informácie o stavbe: Názov projektu Miesto stavby Levoča, Mäsiarska 18 Cena diela 1,86 mil. Financovanie projektu: Investor: Traťová rychlost Vedúci člen skupiny Člen skupiny Termín zahájenia 09/2012 Termín dokončenia 12/2014 Štvorpodlažný objekt, ktorého rekonštrukcia trvala viac ako 24 mesiacov, postupne odkrýval svoje tajomstvá pri prebiehajúcom archeologickom Rekonštrukcia budovy SNM Spišského múzea v Levoči Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky km 69,311 km 77,163 (hlavní stavební práce) OHL ŽS SK, a.s., Bratislava OHL ŽS, a.s., Brno búracie práce, základové konštrukcie: pod prístavbou bočného krídla boli navrhnuté monolitické, pásové, z prostého betónu, zvislé konštrukcie: obvodové a nosné murivo, nové exteriérové schodisko drevené, nové vnútorné dvojramenné schodisko, rekonštrukcia pôvodných schodísk, vodorovné konštrukcie: zosilnenie pôvodných drevených stropov, výmena podláh za keramickú dlažbu a realizácia podláh nových, celková oprava strechy spojená so zateplením a nová strešná krytina, generálna oprava okien, okeníc a dverí (oprava, nátery), nové výplne otvorov prispôsobené pôvodným, povrchové úpravy: oprava vnútorných omietok stropov a stien a realizácia nových, úprava vonkajších povrchov, výmena odkvapov a zvodov za nové medené, elektroinštalácie, vzduchotechnika, vykurovanie, vodovod a kanalizácia, plyn.

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Projekt vytvorí množstvo príležitostí pre rozvoj služieb múzea a zároveň výrazne prispeje k ochrane unikátnych muzeálnych depozitárnych zbierok. Znížením prevádzkových nákladov múzea, ktoré sa dosiahli realizáciou projektu, sa docieli finančná úspora, ktorú bude možné investovať do odbornej činnosti múzea. Výsledky projektu budú mať pozitívny vplyv pre rozvoj kultúry a činnosť múzea na regionálnej úrovni. Pre našu spoločnosť táto stavba predstavovala výzvu pre vytvorenie súhry ducha histórie a súčasnosti. Stavebné práce prepojili požiadavky a štandardy dnešnej doby s nádychom minulosti ukrytej v klenbách, drevených stropoch, okách a kamenných prvkoch, z ktorých dýcha minulosť. Bola to ukážka spolupráce reštaurátorov, archeológov, pracovníkov ministerstva kultúry a stavebného manažmentu OHL ŽS SK, a.s., ktorej výsledkom je hodnotné dielo regionálneho významu. FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ Útvar Komunikace a Image Skupiny OHL prodlužuje termín uzávěrky I. ročníku fotografické soutěže Focus Soutěžní snímky lze posílat až do 27. února na e mail spolu s těmito údaji: 1. Jméno a příjmení 2. Divize (OHL Construcción) a jméno společnosti ze Skupiny OHL (OHL ŽS) Připomínáme podmínky soutěže, které jsme uváděli v časopise č /2014: Ing. Zuzana Knapová, referent pre systémy riadenia Soutěž se týká jak projektů již dokončených, tak i těch, které jsou teprve ve výstavbě, a je rozčleněna do kategorií: 1. Infrastruktura, 2. Pozemní stavby, 3. Strojový park, 4. I+D+I (výzkum, vývoj, inovace), 5. Udržitelný rozvoj. BLAHOPŘÁNÍ V lednu 2015 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 30 let pracují u společnosti Jiří Tumidajewicz, ŘSMV nákladních automobilů a tahačů (středisko 6130) Josef Pintera, provozní zámečník (středisko 5421) Miroslav Langer, zámečník kolejových konstrukcí (středisko 5421) 20 let pracují u společnosti Ing. Oldřich Zlámal, ředitel výstavby (středisko 54D4) Jaroslav Řepa, stavbyvedoucí (středisko A282) Eva Dardová, specialista administrátor divize (středisko A221) 15 let pracují u společnosti Martin Silný, elektromontér (středisko 54T3) Marek Česal, mistr (středisko 54T3) Ladislav Sečkář, instalatér (středisko A272) Karel Orosi, instalatér (středisko A272) Jiří Pupp, zedník (středisko A232) Ing. Karol Bozán, vedoucí útvaru Nabídky (středisko 1114) Ladislav Dankovič, tesař (středisko A232) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, úsek Lidských zdrojů 6. Prevence pracovních rizik, 7. Sociální činnost. Fotografie musí splňovat následující požadavky: barevná, formát JPG, minimální velikost pixelů, maximální velikost 5 MB, minimální rozlišení 200 pixelů na palec, jeden účastník může přihlásit maximálně 5 fotografií do jedné či několika kategorií. Fotografie, na kterých budou jasně rozeznatelné osoby odlišné od přihlašovatele, musí být bez výjimky doprovázeny podepsaným prohlášením, ve kterém tyto osoby udělují souhlas s použitím. O vzor tohoto prohlášení můžete požádat e mailem: Vítěz každé kategorie získá cenu v hodnotě 500 a diplom. Další dva finalisté si kromě diplomu odnesou i cenu v hodnotě 250. Všem účastníkům soutěže přejeme hodně štěstí.

15 1/ STŘEDISKO SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE NABÍZÍ: Stříkaná hydroizolace OHL ŽS, a.s., středisko Speciálních technologií A283 kontaktní osoba: Ing. Milan Matějíček, vedoucí střediska tel.: strojem REAKU VÝHODY: bezešvé spoje strojní aplikace snadná realizace problematických detailů chemická odolnost odolnost proti mechanickému poškození vysoká přilnavost k podkladu vysoká průtažnost, překlenutí trhlin POUŽITÍ: pozemní stavby ploché střechy, přímo pojížděné garáže, spodní stavba dopravní stavby izolace mostů vodohospodářské stavby izolace nádrží POPIS SYSTÉMU: dvousložková izolační membrána je na polyuretanové bázi k mísení obou složek polyuretanu dochází za horka v aplikační trysce izolační membrána vytvrzuje do sekund, poté je už pochůzná VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY: 2013 Sportovní areál PPV parkoviště, VUT v Brně 2012 Sanace žel. mostu Dolní loučky 2011 ČS Orlová Lutyně oprava střechy 2010 Rozšíření TS R110 kv Mikulov izolace vany 2009 Hala myčky osobních vozů, Odstavné nádraží Brno 2009 Žel.most na trati Bystřice Český Těšín 2009 Dálniční most na D1 v km 256,326, Kojetín

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Zahraničí Management a správa závodu Zahraničí Olšanská 1a, Praha 3 tel.: , fax: Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Vzdělávací a tréninkové centrum Ústeckého kraje

Vzdělávací a tréninkové centrum Ústeckého kraje Vzdělávací a tréninkové centrum Ústeckého kraje PROBLÉMY S NOVÝMI PRACOVNÍKY MALÁ MOTIVACE PRACOVAT CHYBÍ, NEBO JSOU NEDOSTATEČNÉ ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ KOMPETENCE (chodit pravidelně do práce, dodržovat nařízení,

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od 6. - 9. třídy technicky zdatné děti vést k technickým povoláním, speciální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Centrum technického vzdělávání Ostrov

Centrum technického vzdělávání Ostrov Centrum technického vzdělávání Ostrov Základní popis projektu V roce 2006 došlo v rámci optimalizace krajského školství ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Proč pořádáme Ceresit Campus Praktické zkušenosti s aplikací

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby www.inzenyrske-stavby.cz èasopis Vydavatelství JAGA

èasopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby www.inzenyrske-stavby.cz èasopis Vydavatelství JAGA èasopis 32 Periodicita: sedmkrát roènì Cena: 69 Kè* Rozsah: 56 a 112 stran Roèník: 57. Náklad: 3 500 výtiskù * Aktuální cena předplatného je na. Zábìr èasopisu Titul je federálním periodikem, tedy časopisem

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Statut soutěže Česká hlava

Statut soutěže Česká hlava Statut soutěže Česká hlava 1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. - Hradešínská 977/5, Praha 10 jakožto realizátor projektu Česká hlava na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více