Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně."

Transkript

1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít. Veškeré hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. V rámci vyučovacího předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Obsahové vymezení Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Hudební výchova. V počáteční etapě na 1. stupni základního vzdělávání - si klade Hudební výchova za cíl povzbudit zájem žáka o setkávání s hudbou a rozvíjet jeho elementární hudební dovednosti prostřednictvím pěveckých, rytmických, poslechových, instrumentálních a pohybových činností. Základem je hra, která poskytuje prostor pro uplatnění dětské aktivity, spontánnosti včetně vlastního experimentování. Časové vymezení Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Základní formou realizace je vyučovací hodina, která bývá doplněna dalšími akcemi např. návštěvy koncertů, žákovská vystoupení, školní pěvecký sbor, Výuka v 1. až 3. ročníku probíhá převážně v kmenové třídě vybavené klavírem či kytarou, audiopřehrávačem, Orffovým instrumentářem včetně řady dalších rytmických nástrojů. Hodiny Hudební výchovy 4. a 5. ročníku probíhají zpravidla v odborné učebně HV, která je vybavena audiovizuální technikou, hudebními nástroji, Orffovým instrumentářem. Žáci využívají učebnic a pracovních sešitů dle příslušného ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení Učitel seznamuje žáky se základními návyky a dovednostmi v oblastech hudebních činností, vše podporuje osobním příkladem. Žák si vytváří pozitivní vztah k umění. 1

2 Kompetence k řešení problémů Učitel se snaží najít příčiny neúspěchu žáka, pomáhá je odstraňovat a následně rozvíjet dovednosti jedince. Kompetence komunikativní Žák se učí rozumět komunikačním prostředkům hudby, učí se je také používat. Současně se žák učí porozumět notovému záznamu a pracovat s ním. Kompetence sociální a personální Učitel vybírá pro žáky vhodné hudebně pohybové hry s rytmicko melodickým doprovodem, připravuje různé soutěže a kvízy, které vyžadují práci ve skupině. Kompetence občanské Učitel navštěvuje se žáky hudební besedy, divadelní představení, koncerty; připravuje se žáky veřejná vystoupení. Kompetence pracovní Žák si osvojuje základy hlasové hygieny, učí se správnému držení těla při zpěvu i zásadám práce s lidským hlasem. Formy a metody práce: Učitel ve výuce využívá, dle svého rozhodnutí, následující formy práce: skupinová individuální účasti na soutěžích veřejná vystoupení pro rodiče a veřejnost Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: VMEGS: VDO: ENV: OSV: MKV: Evropa a svět nás zajímají Jsme Evropané Objevujeme Evropu a svět Občan, občanská společnost a stát Ekosystémy Komunikace Rozvoj schopností poznávání Lidské vztahy Multikulturalita 2

3 Ročník: 1. snaží se dbát na správné dýchání a držení těla snaží se správně vyslovovat zná význam not umí rozlišit tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní umí rozlišit krátké, dlouhé, vysoké a hluboké tóny učí se používat dětské hudební nástroje v rytmických cvičeních a hudebních doprovodech pozná a umí pojmenovat některé hudební nástroje (klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, bubínek) provádí jednoduché taneční hry, chůzi, pochod hlasová a dechová cvičení pěvecký a mluvní projev hlasová hygiena melodizace a rytmizace říkadel a jednoduchých textů vybrané písně ve 2/4 taktu rytmizace, hudební hry doprovody na jednoduché hudební nástroje VMEGS Evropa a svět nás zajímá (lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) Projekt: Malý flétnista pozná vybrané hudební nástroje poslechem pozná hymnu ČR a umí se při ní chovat pozná vybrané skladby jednoduché taneční hry chůze, pochod kvality tónů, zvuků hudba vokální, instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka) VDO - Občan, občanská společnost a stát 3

4 Ročník: 2. rozlišuje tempo pomalé a rychlé, vzestupnou a sestupnou melodii, zeslabování a zesilování umí vytleskat rytmus říkadel a vybraných písní zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč učí se rozlišit noty, pomlky a takty pozná a umí pojmenovat hudební nástroje (trubka, housle, pikola) využívá dětské hudební nástroje pohybuje se podle rytmu při tanci tleská umí spojit zpěv s tancem pozná vybrané skladby rozlišuje umělou a lidovou píseň realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu hlasová hygiena, pěvecké dovednosti dynamické odlišení zpěvu rozšiřování hlasového rozsahu hra na hudební nástroje Orfeova instrumentáře rytmizace hudební hry hudební improvizace taktování 2/4 taktu pohybové vyjádření hudby (improvizace) poskok kvality tonů, akord instrumentální hudební styly (hudba taneční, pochodová, ukolébavka) VMEGS Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace) ENV - Ekosystémy (píseň o lese, vodě, rostlinách, zvířatech) OSV- Komunikace Projekt: Malý flétnista 4

5 Ročník: 3. dbá na správné dýchání rozliší z notového zápisu 2/4 a 3/4 takt podle zápisu not pozná vzestupnou a sestupnou melodii umí napsat notu celou, půlovou a čtvrťovou rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, umí uvést příklad doprovází písně na rytmické nástroje učí se rytmus polky a valčíku rozliší polkové a valčíkové kroky snaží se pohybově vyjádřit hudbu zná některá díla B. Smetany a Antonína Dvořáka poslechem rozezná některé hudební nástroje poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu pěvecké dovednosti, dynamický odlišný zpěv hudební rytmus jednoduchý dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon) hra na hudební nástroje Orfeova instrumentáře rytmizace, hudební hry (otázkaodpověď) hudební improvizace polkové a valčíkové kroky taktování 2/4 a 3/4 taktu pohybová improvizace kvality tónů, vztahy mezi tóny (akordy) instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj hudební styly (hudba klasická, pochodová, taneční, ukolébavka,..) MKV Lidské vztahy (vztahy mezi kulturami) ENV- Ekosystémy (vybraná píseň o lese, vodě, zvířatech, ) Projekt: Malý flétnista OSV - Rozvoj schopnosti poznávání VMEGS - Objevujeme Evropu a svět 5

6 Ročník: 4. umí napsat houslový klíč rozlišuje délky not a umí je napsat zná pojmy repetice, dynamická znaménka (p, mf, f) a umí je v písních použít zná názvy not (stupnice C dur) rozšiřování pěveckých dovedností lidový dvojhlas a kánon hudební rytmus (písně ve 3/4 a 4/4 taktu) intonace (durová a mollová tónina) orientace v notovém záznamu MKV Multikulturalita (multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování) rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí doprovodí písně na rytmických nástrojích umí pohybově vyjádřit hudbu učí se valčíkový krok pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi pozná opakující se téma v poslouchané skladbě poslouchá vybrané skladby doprovody jednoduchých písní pomocí rytmických nástrojů rytmizace a melodizace textu tvorba hudebního doprovodu, hudební hry taktování, pohybový doprovod pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) rozlišování kvality tónů a vztahy mezi nimi instrumentální, hudební nástroje hudební styly a žánry interpretace hudby (slovní vyjádření pocitů) TV - rytmická gymnastika VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 6

7 Ročník: 5. zná stupnici C dur, čte a umí psát noty v rozsahu c1- c2 pozná basový klíč, zná pojmy repetice, zesílení, zeslabení taktuje 4/4 takt umí provést rozbor písně (notový zápis, takt, melodie, druh písně) zná původ státní hymny, její text a melodii umí zpívat jednoduchý dvojhlas doprovodí písně na rytmické a melodické nástroje pozná smyčcové nástroje (housle, violoncello, kontrabas), dechové nástroje (trubka, pozoun, lesní roh) seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru doprovodí pohybem znějící hudbu seznámí se s životem a některými díly A. Dvořáka a L. Janáčka zná názvy oper B. Smetany poslouchá vybrané skladby rozšiřování pěveckých dovedností hudební rytmus (písně ve 2/4, 3/4,4/4 taktu) dvojhlasé písně intonace (durové a mollové tóniny) orientace v notovém zápisu doprovody na nástrojích Orfeova instrumentáře rytmizace a melodizace instrumentálních doprovodů grafický záznam melodie pohybový doprovod znějící hudby (polka, valčík, menuet) pohybová improvizace instrumentální, hudební nástroje hudební styly a žánry interpretace hudby (slovní) hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace) OSV - Rozvoj schopností poznávání TV - rytmická gymnastika VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 7

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Hudební výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 3. - HUDEBNÍ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více