Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti"

Transkript

1 Fulnecký zdarma Zpravodaj Zastupitelstvo vyčlenilo prostředky na granty 3 Žáci z dolní školy se učili v autobuse 7 Fulnek hostil okresní turnaj v pexesu 11 Radka Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti foto

2 Slovo starostky informace z radnice Vážení spoluobčané, již podruhé se setkáváme na stránkách našeho Zpravodaje, který má za úkol všechny informovat o dění ve městě, na úřadě, na úseku kultury, školství, sportu a samozřejmě i ve všech složkách, spolcích či podnikatelských aktivitách. Z tohoto důvodu je Zpravodaj pro všechny zdarma a věřím, že se stane pravidelným měsíčníkem všech domácností. Vášně po volbách a ustavujícím zasedání již snad ustaly a začal každodenní pracovní život. Noví členové zastupitelstva i jednotlivé orgány města se s pílí začali seznamovat se všemi materiály a vlastním chodem úřadu. Musím poděkovat všem pracovníkům, kteří ochotně a zodpovědně nejen mě, ale i ostatní členy rady objektivně informovali o dění na úřadě, problémech a všech připravovaných či plánovaných akcích. Je také důležité říci, že neprobíhají a nebudou probíhat žádné personální čistky, jak někteří předjímali a pravděpodobně tak uvažovali na základě jednostranných informací. Věřím, že kolektiv je dobrý, schopný a pracovitý a že po vyřešení drobných problémů jistě dojde k uklidnění a dobré spolupráci. Nespočet schůzek, které jsem absolvovala za poslední měsíc, tomu všemu nasvědčuje a ujišťuje mě o schopnosti většiny spolupracovníků. Také 2. zasedání Zastupitelstva města Fulneku se neslo v pracovním duchu a ve snaze pokračovat v práci pro občany našeho města a okolních obcí. Byl schválen především rozpočet na tento rok, kde mezi nejvýznamnější akce bude patřit zateplení KD Děrné, demolice bývalého skladu v Lukavci, opravy komunikací (především v místních částech), bude zadáno zpracování projektové dokumentace na novou mateřskou školku, dále budou zadány projektové dokumentace na rekonstrukce a zateplení ostatních veřejných budov a také vypracování projektových dokumentací na vybudování nebo rekonstrukce hřišť či sportovišť v každé místní části. Nesmím také zapomenout na projektovou přípravu bezbariérové trasy od nádraží až k fotbalovému hřišti, která zahrnuje mj. i bezbariérový přístup na městský úřad. Dalším velkým, důležitým a neustále opomíjeným problémem jsou kanalizace. V prvotní fázi započneme s vypracováním pasportu kanalizací a ke zpracování studií odkanalizování v jednotlivých místních částech. Další postup se bude odvíjet od těchto dokumentů. Uvědomuji si, že toto bude nepopulární řešení, které nebude vidět, ale možná o to víc je tato problematika aktuální. Rovněž bude rozděleno více finančních prostředků na granty města, kdy uzávěrka je Samozřejmostí bude využívání nejrůznějších dotačních titulů, ať investičních nebo neinvestičních. Taktéž se budeme dle možností snažit podporovat všechny aktivní občany, kteří dělají něco pro obec nad rámec povinností a ve svém volném čase, za což jim již nyní patří veliký dík. Stojíme na počátku roku, někteří si dali různá předsevzetí, mají své plány, své sny i přání. Věřím, že i městský úřad může být nápomocen v rámci svých možností k naplnění některých cílů. K naplnění všech předsevzetí a plánů Vám všem přeji do tohoto roku hodně zdraví, úspěchu a optimismu. Radka Krištofová UPOZORNĚNÍ Městský úřad Fulnek oznamuje, že od dochází v pátek ke změně návštěvních hodin na Městském úřadu Fulnek. V tento den bude veřejnosti zpřístupněna pouze podatelna, kde bude možno předat bezodkladné písemnosti pro městský úřad. V ostatních záležitostech bude jednání možné po dohodě s příslušným pracovníkem městského úřadu. vedení města informační měsíčník pro občany města Fulneku. Pod ev. č. MK ČR E vydává Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, Palackého 305, Fulnek, IČ: , tel , fulnek.cz, grafická úprava a sazba: František Brož, úvodní foto: Milan Vícha - tisk: REPRONIS Ostrava, náklad:1500 výtisků, distribuce: MKC Fulnek. Redakční uzávěrka vždy 15. den předchozího měsíce. Redakční rada: Mgr. Alois Kozel, Mgr. Vilma Klevarová, Mgr. Eva Kapolková, Ing. Ludmila Lvová a Mgr. Petr Moc. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Zpravodajské materiály vyžadujeme v elektronické podobě, maximální rozsah příspěvků 2 A4. Fotografie zasílejte v rozlišení minimálně 600px na šířku. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, stylisticky upravovat či nezveřejnit. Podávání žádostí o veřejnou finanční podporu projektů z rozpočtu města Fulneku na rok 2015 Dle čl. 1 odst. 2 Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory projektů z rozpočtu města Fulneku (dále jen Zásady ) vyčlenilo Zastupitelstvo města Fulneku v rámci rozpočtu města na rok 2015 finanční prostředky určené na financování: a) programů a projektů zaměřených na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost, mimoškolních aktivit škol, aktivit ve prospěch zdravotně postižených občanů a humanitárních aktivit, aktivit spojených s ochranou přírody, sociální a zdravotní oblastí (neinvestiční dotace), b) programů zaměřených na podporu sportu, včetně hasičského sportu (neinvestiční dotace). Žadatelé mohou žádat o poskytnutí Zastupitelstvo města Fulneku vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok Město Fulnek bude v rámci tohoto výběrového řízení v roce 2015 poskytovat půjčky fyzickým či právnickým osobám, které vlastní rodinný dům, bytový dům či byt a současně mají trvalý pobyt nebo sídlo na území města Fulneku včetně místních částí. Maximální výše půjčky Usnesením ze dne byly Radou města Fulneku schváleny termíny k uzavření manželství v obřadní síni Městského úřadu Fulnek pro rok VFP do 2. února 2015 do hod. Žadatelé podají své žádosti (projekty) na stanoveném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města cz/granty-mesta-fulnek/ds-1032, a na podatelně Městského úřadu Fulnek. Na stanoveném formuláři lze žádat na jeden konkrétní projekt. Pokud žadatel žádá o poskytnutí VFP na více projektů, je třeba na každý projekt podat samostatnou žádost. K žádosti je nutno doložit: a) kopii registrace žadatele (právnická osoba), b) kopii stanov, statutu nebo jiné zřizovací listiny (právnická osoba), c) kopii dokladu o přidělení IČ (právnická osoba), d) kopii dokladu o volbě nebo je Kč s dobou splatnosti až 5 let., úroková sazba 3-4 % p.a. Termín pro podání žádostí je do s tím, že půjčky bude možno čerpat cca od března 2015 do konce roku Bližší informace byly zveřejněny již ve Fulneckém zpravodaji 10/2014, aktuálně na internetových stránkách / formuláře v sekci Úřad online > Formuláře > Formuláře finančního odboru > Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek. Zde jmenování statutárního orgánu (právnická osoba), e) kopii dokladu o zřízení a vedení bankovního účtu (právnická i fyzická osoba), f) předložení občanského průkazu pověřenému pracovníkovi MěÚ (fyzická osoba), g) čestné prohlášení o tom, že žadatel nemá u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny žádné závazky po lhůtě splatnosti, h) v případě, že byla žadateli přidělena podpora v předchozím roce, nemusí předkládat doklady uvedené pod písm. a) až e), ale předloží pouze čestné prohlášení, že nedošlo k žádným změnám v uvedených dokumentech a roce. Odbor vnitřních věcí Upozornění na blížící se termín pro podání žádostí na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení TERMÍNY SVATEBNÍCH SOBOT V ROCE 2015 Přehled svatebních sobot v roce 2015 (bezplatně) 3. a 17. ledna 7. a 21. února 7. a 21. března 4. a 18. dubna 2. a 16. května 6. a 20. června 4. a 18. července 1. a 15. srpna 5. a 19. září 3. a 17. října 7. a 21. listopadu 5. a 19. prosince naleznete také úplné znění Zásad pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku. K žádosti je nutno přiložit předepsané doklady. Úvěry musí být zajištěny prostřednictvím ručitelského závazku a lze je čerpat pouze bezhotovostní formou po předložení daňového dokladu (faktury apod.), podrobné informace získáte také na Městském úřadě ve Fulneku, finančním odboru u paní Kateřiny Šalatové, tel Finanční odbor Osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství: Ing. Radka Krištofová, starostka František Schindler, místostarosta Mgr. Radek Jaborský, člen zastupitelstva města Ing. Jitka Krčmářová, členka zastupitelstva města Václav David, člen zastupitelstva města Odbor vnitřních věcí 2 3

3 Informace z radnice Tyto ceny je možno považovat za ceny obvyklé, ale ve zvláštních případech mohou být měněny, tj. zvýšeny či sníženy, o čemž rozhoduje příslušný orgán obce. Při určování výše cen bude přihlíženo i k návrhu na využití těchto pozemků dle platného územního plánu. informace z radnice CENY POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA URČENÝCH K PRODEJI A PRONÁJMU Zastupitelstvo města Fulnek konané dne stanovilo ceny pozemků v majetku města určených k prodeji pro rok 2015 dle přiložené tabulky. Tyto ceny je možno považovat za ceny obvyklé, ale ve zvláštních případech mohou být měněny, tj. zvýšeny či sníženy, o čemž rozhoduje příslušný orgán obce. Při určování výše cen bude přihlíženo i k návrhu na využití těchto pozemků dle platného územního plánu. 4 Fulnek obce Pozemky stavební bez nově vybudovaných inž. sítí Kč/m 2 Kč/m 2 rodinné domy, obytné domy, garáže, rekr. objekty cena v čase a místě obvyklá dle znal. posudku cena v čase a místě obvyklá dle znal. posudku Pozemky stavební nezastavěné s nově vybudovanými inž. sítěmi rodinné domy, obytné domy, rekr. objekty, garáže 200 Kč + náklady na vybudování sítí 100 Kč + náklady na vybudování sítí Zahrady a ostatní plochy navazující tvořící i netvořící funkční celek se stavbou 200 Jerlochovice,Stachovice,Děrné, Lukavec, Vlkovice, 100 Jílovec, Pohořílky, Jestřabí, Dolejší Kunčice 50 Ostatní plochy, ostatní komunikace ostatní komunikace jiná plocha, neplodná půda Zemědělské pozemky mimo zastavěné či zastavitelné území ve výjimečných případech, a to dle bonity, minimálně Finanční odbor vzala na vědomí zprávu o stavu na úseku školství za období 2013/2014 stanovila počet členů školské rady Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka, Fulnek, na 6 členů počet členů školské rady Základní školy J. A. Komenského, Fulnek, Česká 339, na 6 členů jmenovala do školské rady Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka, Fulnek, zástupce zřizovatele ve složení: Ing. Taťána Jakešová, p. František Schindler do školské rady Základní školy J. A. Komenského, Fulnek, Česká 339, zástupce zřizovatele ve složení: Ing. Taťána Jakešová, p. František Schindler pověřila členy Zastupitelstva města Fulnek p. Mgr. Radka Jaborského, p. Václava Davida a Ing. Jitku Krčmářovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství zřídila povodňovou a havarijní komisi pro volební období ve smyslu ust. 106 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů při ochraně před povodněmi a jmenovala do funkce místopředsedy povodňové a havarijní komise p. Františka Schindlera, do funkce člena povodňové a havarijní komise Ing. Josefa Benýška, p. Moniku Chovancovou, npor. Bc. Antonína Kurtina, Ing. Ludmilu Lvovou, Ing. et Ing. Petra Skácela, Ing. Danuši Goldovou, Mgr. Radka Finanční odbor Rada města Fulneku po projednání na své 1. schůzi konané dne Jaborského, Ing. Jitku Krčmářovou, p. Václava Davida schválila přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Hasičská zbrojnice Stachovice zateplení a výměna otvorových výplní, akceptační číslo , v celkové výši ,94 Kč přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Hasičská zbrojnice Děrné zateplení a výměna otvorových výplní, akceptační číslo , v celkové výši ,50 Kč přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Ekologické řešení biologického odpadu ve městě Fulnek, akceptační číslo , v celkové výši Kč rozhodla projekčně zpracovat návrh ocelové konstrukce (varianta A ) Lávka přes Husí potok v Jerlochovicích (U Brtníka) a postupovat dle sjednané smlouvy o dílo č. 229/2014/SŘI a ŽP na zhotovení projektové dokumentace uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace Dětská hřiště sportoviště v obcích: Dolejší Kunčice, Jerlochovice a Jestřabí s firmou Ing. Jaroslav Groman, projekční a inženýrská činnost se sídlem Bezručova 879, Studénka neuzavřít smlouvu s dopravcem a neuhradit z rozpočtu města Fulnek prokazatelnou ztrátu dopravní obslužnosti při změně autobusového jízdního řádu spoje mezi městy Fulnek-Odry a zachování provozování spoje č. 34 linky Vítkov-Bílovec-Ostrava v době letních prázdnin Rada města Fulneku po projednání na své 2. mimořádné schůzi konané dne vzala na vědomí zprávu o finančním hospodaření města k protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2013 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2014 u kontrolovaného subjektu Technické služby města Fulnek, p.o., Městské kulturní centrum Fulnek, p.o., Městské lesy Fulnek, p.o., Správa majetku města Fulneku stav pohledávek po splatnosti k oznámení pana Mgr. Petra Moce o vzdání se funkce a ukončení pracovního poměru vedoucího příspěvkové organizace Městské kulturní centrum ke dni zřídila pro volební období ve smyslu ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány: Komisi Sbor pro občanské záležitosti, jmenovala do funkce předsedy komise Mgr. Milenu Milionovou a členky: p. Jarmilu Gerykovou, p. Jarmilu Friedlovou, p. Annu Seligovou, p. Zdeňku Benovou, p. Marii Šichorovou, p. Elišku Klosovou, p. Marii Pospíšilovou Komisi pro životní prostředí a strategického rozvoje města Fulneku, jmenovala do funkce předsedy komise Ing. Radku Krištofovou, starostku města a členy komise: p. Františka Schindlera místostarostu města, Ing. Jitku Krčmářovou členku rady města, p. Václava Davida člena rady města, Ing. Richarda Marka zastupitele města, p. Zuzanu Berlinskou zastupitelku města, p. Jiřího Bártka podnikatele, Mgr. Ivu Mročkovou podnikatelku, Mgr. Annu Kolovratovou zástupce ZŠ TGM, Mgr. Vilmu Klevarovou zástupce ZŠ JAK, p. Annu Bílou za romskou iniciativu, Ing. et. Ing Petra Skácela MěÚ Fulnek, odbor SŘIaŽP, p. Pavlu Maštalířovou - MěÚ Fulnek, odbor SŘIaŽP vzalo na vědomí zprávu o finančním hospodaření města k dopis účastníků 30. valné hromady České unie sportu zvolilo předsedu finančního výboru zastupitelstva města Ing. Richarda Marka a členy Bc. Janu Mocovou, Mgr. Darinu Dvořákovou, Ing. Petra Ertelta, Bc. Janu Chorobinskou předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města p. Komisi Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na volební období , jmenovala do funkce předsedy komise Fondu rozvoje bydlení města Fulneku p. Františka Schindlera a členy Ing. Oldřicha Chromého, Ing. Vlastu Kovačičovou, p. Soňu Mikovou, Ing. et Ing. Petra Skácela Odbornou pracovní skupinu pro zabezpečení Programu regenerace městské památkové zóny Fulnek, jmenovala předsedu pracovní skupiny Ing. Radku Krištofovou starostku města a členy pracovní skupiny: p. Františka Schindlera místostarostu města, p. Václava Davida za Radu města Fulneku, p. - Bohuslava Zlámala za Zastupitelstvo města Fulneku, Mgr. Markétu Juráškovou za Národní památkový ústav Ostrava, Ing. Jitku Koščákovou za Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor kultury a památkové péče, - Bc. Radima Kravčenka za Městský úřad Odry, odbor kultury a školství, - Ing. Oldřicha Chromého za Správu majetku města Fulneku, - Ing. et Ing. Petra Skácela za Městský úřad Fulnek, odbor stavebního řádu, investic a životního prostředí, Mgr. Lic. Pawla Pruszyňskeho SAC za Římskokatolickou farnost Fulnek, p. Josefa Pavlíčka za odbornou veřejnost, p. Teodora Reinholda - za vlastníka kulturní památky na území města Fulneku schválila prominutí poplatku za nájem salonku MKCF, p.o. organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami Fulnek pro pořádání akce Mikulášské odpoledne dne rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21/1 v domě čp. 390 na ulici Masarykova ve Fulneku s panem V. M., na dobu určitou od do Nájemné činí 767 Kč/měsíc že tištěná verze Fulneckého zpravodaje nebude od zpoplatněna. Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 2. zasedání konaném dne Václava Davida a členy Mgr. Petra Moce, Mgr. Jiřího Holčáka, Mgr. Jiřího Kvitu, Mgr. Milenu Milionovou. pověřilo podle ust. 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. 6 odst. 5 písm. f zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako určeného zastupitele pro pořizování změn Územního plánu Fulnek Ing. Radku Krištofovou pokračování na následující straně 5

4 informace z radnice školy pokračování z předchozí strany zřídilo podle 120 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), osadní výbor v části: 6 Děrné v počtu 7 členů, ve složení: předseda: Ing. Martin Chrástek, členové: Mgr. Petr Daňa, Mgr. Jiří Svobodník, Jaromíra Krampotová, Ing. Milan Paulas, Bc. Martin Pachta Dolejší Kunčice v počtu 6 členů, ve složení: předseda: Bohuslav Zlámal, členové: Petr Zlámal, Jaromír Zlámal, Libor Maloušek, René Číp, Lenka Gonsiorová Jerlochovice v počtu 7 členů, ve složení předseda: Ing. Petr Mišun, členové: Jana Cabáková, Martina Koubová, Pavel Šimurda, Miroslav Zlámal, Jitka Kahajová, Ludmila Bordovská Jílovec v počtu 5 členů, ve složení předseda: Marie Šichorová, členové: Jana Nalepová, Marie Blahetová, Zuzana Horská, Jana Slivová Lukavec v počtu 4 členů, ve složení předseda: PharmDr. Ivana Sokolová, členové: Vlastimil John, Jitka Hoschová, Anna Sokolová Pohořílky v počtu 4 členů, ve složení předseda: Tomáš Zwinger, členové: Miloslav Smékal, Šárka Gašperová, Lucie Janošková Jestřabí v počtu 5 členů, ve složení předseda: Kamila Maková, členové: Zdeňka Schenková, Jiří Skýpala, Helena Bělušová, Terezie Kladoničová Stachovice v počtu 4 členů, ve složení předseda: Martin Bill, členové: Mgr. Ivana Lednická, Dagmar Vjaclovská, Stanislav Polášek Vlkovice v počtu 5 členů, ve složení předseda: René Egert, členové: Patrik Zlámal, Libuše Cibulcová, Irena Šenková, Jan Holáň. schválilo změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 18/2014, po kterém činí: příjmy ,28 Kč, výdaje ,84 Kč, financování ,56 Kč rozpočet města Fulneku na rok 2015 jako schodkový dle 4 odst. 5 písm. a, b, zákona č. 250/2000 Sb., takto: rozpočtový rámec příjmů ve výši Kč, rozpočtový rámec výdajů ve výši Kč, rozpočtový rámec financování ve výši Kč s předpokládanou strukturou rámce financování: čerpání prostředků minulých let ve výši Kč, čerpání úvěru ve výši Kč, rozpočtový rámec výdajů na veřejnou finanční podporu rozvoje tělovýchovy a sportu do výše Kč, rozpočtový rámec výdajů na veřejnou finanční podporu - grantové projekty do výše Kč, čerpání sociálního fondu, finanční vztahy a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízeným městem Fulnekem, čerpání kontokorentního úvěru (sml. č /14) do výše Kč, čerpání úvěru (sml. o úvěru č ) do výše Kč, uložilo zabezpečit přípravu podkladů pro přijetí kontokorentního úvěru do výše Kč pro město Fulnek na období od rozhodlo poskytnout veřejnou finanční podporu dar z rozpočtu města Fulnek na rok 2014 pobočnému spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub ZVONEČEK, se sídlem Odry, Nádražní 695/28, IČ: ve výši Kč na podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce 2014 podle ust. 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů neprominout smluvní pokutu ve výši Kč za zhotovení díla: Obnova a regenerace areálu hřbitova ve Fulneku 1. etapa vyčíslené podle smlouvy o dílo č. 202/2014/SŘIaŽP uzavřené dne s právnickou osobou LUBKAR s.r.o., Jerlochovice 161, Fulnek, PSČ , IČ: vykoupit pozemky parc. č. 1360/6 ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 327 m 2 a pozemek parc. č. 1360/7 ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 238 m 2 v k. ú. Lukavec u Bílovce od Lesů České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ: , za celkovou cenu Kč, tj. 97,35 Kč/m 2 vykoupit část pozemku parc. č. 745/5 ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č /2014 se jedná o pozemek parc. č. 745/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m 2 v k. ú. Děrné od p. J. J., za celkovou cenu Kč, tj. 385 Kč/m 2 směnit část pozemku parc. č. 433/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, a to dle geometrického plánu č /2014 pozemku parc. č. 433/3 o výměře 61 m 2 ve vlastnictví města Fulnek za část pozemku parc. č. 444 zahrada, dle geometrického plánu č /2014 parc. č. 444/2 zahrada o výměře 7 m 2 ve vlastnictví p. Z. K. vše v k. ú. Jerlochovice, s tím, že cenu za rozdíl ve výměře 54 m 2 uhradí ve výši Kč, tj. 50 Kč/m 2, p. Z. K. prodat pozemek parc. č. 19/2 zahrada o evidované výměře 60 m 2 v k. ú. Děrné, panu D. S., za celkovou cenu Kč, tj. 100 Kč/m 2 Úplná znění usnesení jsou uveřejněna na webových stránkách města Ing. Radka Krištofová, starostka Výuka probíhala v autobuse? V posledním listopadovém týdnu probíhala výuka některých hodin v šestých ročnících jinak než obvykle. Ke škole byl přistaven autobus ODISbus, ve kterém probíhala dvouhodinová výuka žáků těchto tříd. Měla za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou. Vše se odehrávalo přímo ve speciálně upraveném autobuse Dopravního podniku města Ostravy, a.s., výuka byla zaměřena na několik aspektů cestování veřejnou hromadnou dopravou tak, aby žáci pochopili, že také toto cestování vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Srovnávalo se využití vozovek, přesycenost silnic vozidly, hodnoty vypouštěných plynů, zejména oxidu uhličitého, vždy v přepočtu na jednoho cestujícího buď v osobních automobilech či v Postav se na vlastní nohy 2014 Tentokrát jsme se o penězích a dalších důležitých informacích pro náš samostatný život po odchodu z domova jeli něco dozvědět až do Prahy! Organizace Spolu dětem pro nás připravila projekt Postav se na vlastní nohy Bylo nás pět, já Veronika, Dominika, Kristýna, Aneta a Blanka a s námi teta Pavla. Poprvé jsme vyrazily ve dnech a potom a V Praze nás v hotelu Pramen, kde jsme byly po celou dobu ubytovány, čekala Jana Kučerová - Kotalová, realizátorka projektu. Společně s námi se do projektu zapojily další 4 domovy. Na každém setkání jsme různě ve skupinkách tvořili projekty, které jsme potom prezentovali a následně jsme o daném tématu diskutovali. V průběhu jsme také hráli různé zábavné hry. Na prvním setkání jsme se bavili o penězích. Dozvěděli jsme se, co udělat pro to, abychom je měli, udrželi si je a také jak s nimi nakládat. Druhé setkání se týkalo práce. Odtud jsme si odnesli spoustu užitečných informací, jako například kde sehnat práci, co dělat, když o ni přijdu a také jsme si s odborníky vyzkoušeli hromadných prostředcích. Výsledky a porovnání bylo jasné. Ve skupinách měli žáci také k dispozici tablety, pomocí kterých si vyhledávali možné budoucí spoje autobusů či vlaků. Toto žáci zvládali s přehledem. Překvapením byla nová funkce autobusu, která umožňuje jej naklonit a snížit tak vstup pro vozíčkáře či matky pohovor. Třetí a poslední setkání bylo na téma bydlení. Tentokrát jsme do Prahy odjeli už ve čtvrtek a v pátek časně ráno jsme se vydali do centra Prahy. Naší první zastávkou bylo nízkoprahové centrum Armády spásy. Zde jsme mohli na vlastní kůži poznat, jak je nepříjemné být bezdomovcem, žít v takových podmínkách, a bylo to pro nás především velké ponaučení a možnost zamyslet se nad sebou a říct si: Takhle nechci skončit a udělám všechno pro to, aby se to nestalo. Poté následoval oběd a návštěva nákupního centra Palladia. Odpoledne jsme se vydali na přednášku o Evropské dobrovolné službě a v podvečer s kočárky. I to se žákům líbilo. Celý projekt vznikl na základě programu PIMMS CAPITAL, organizovaného a financovaného Evropskou unií s podporou Moravskoslezského kraje a měl by v budoucnu probíhat také v ostatních ročnících druhého stupně základní školy. Mgr. Jana Víchová, ZŠ a MŠ TGM jsme se vydali na prohlídku Prahy. Průvodce byl opravdu netradiční, byl to bývalý bezdomovec. Takže kromě možnosti vidět krásné stavby v pražské části Hradčany, jsme se mimo jiné dozvěděli, kde tady přečkávají noc lidé bez domova. V sobotu jsme hodnotili předešlý den, mluvili jsme o svých pocitech a dále jsme se bavili o bydlení. Večer jsme si pak udělali rozlučkový večírek a následující den jsme se každý rozjeli zpět do svých domovů s nově získanými vědomostmi a plní vzpomínek na hezky strávené společné tři víkendy. Bylo to pro nás velmi poučné. Veronika Smítalová, DD Loreta 7

5 školy školy Děti (i dospělí) z DD Loreta už vědí, co chtějí, a jak na to Dětský domov Loreta Fulnek byl spolu s dalšími 16 dětskými domovy Moravskoslezského kraje zapojen do velkého několikaletého projektu s výstižným názvem: Vím, co chci Vím, jak na to. Tento projekt byl zahájen a ukončen Záměrem projektu byla podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí v dětských domovech, vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti, při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů. Získali jsme hodně cenných poznatků, které se týkaly například práce s agresivními dětmi nebo zvládání citové deprivace dětí. Velmi zajímavá byla část, která se věnovala vlivu kyberšikany a sociálních sítí na 8 vývoj dítěte, upřesnila zástupkyně ředitelky fulneckého domova Pavlína Rozsypalová. Projekt byl rozdělen na dvě části první byla určena vychovatelům, druhá dětem. Ty se například zúčastnily vícedenních vzdělávacích akcí a prošly interaktivním zážitkovým pobytovým programem. Velmi zajímavou součástí projektu, která souvisela s přípravou na zapojení dětí do samostatného života, byla série setkání s bývalými klienty domova v programu Křeslo pro hosta. Mladí lidé, kteří ve fulneckém domově vyrostli, přiblížili dětem své zkušenosti s hledáním práce nebo bydlení. Důležitou součástí projektu byla také muzikoterapie nebo možnost využití psychologické péče, ve které by i nadále velmi rádi pokračovali. Psychologická péče probíhala v domově, dětem velmi známém prostředí, proto byly Dětský čin roku 2014 již zná své vítěze Ve čtvrtek 4. prosince 2014 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení jubilejního 10. ročníku projektu Dětský čin roku, který organizuje společnost Whirlpool ČR. Za přítomnosti patronů z řad slavných osobností, kterými jsou Jitka Čvančarová, Jan Révai, Aleš Háma, Ben Cristovao, Barbora Špotáková, Jiří Ježek a další, byli vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií. S projektem Rok dobrých skutků aneb podáváme pomocnou ruku jsme se umístili na 1. místě v kategorii kolektivní pomoc. Slavnostní předávání cen probíhalo v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze a pokračovalo zajímavým odpoledním programem v muzeu voskových figurín Grévin. Zažili jsme den plný zábavy a odnesli jsme si hodně krásných zážitků. Odměnou za naši celoroční práci jsou ceny, které jsme si z Prahy přivezli fotoaparát, poukázky na batohy Topgal, na fotoknihu a dokonce poukaz na dvouhodinový let na leteckém simulátoru a spoustu dalších dárků. otevřené a aktivně spolupracovaly, na návštěvy psycholožky se těšily. Projekt byl podnětný i pro vychovatele. Kromě mnoha odborných znalostí a dovedností, které jsme získali, bylo důležité také navázání neformálních kontaktů mezi pracovníky jednotlivých domovů. Dnes je mezi domovy spolupráce mnohem lepší, než byla před třemi lety, a to samozřejmě pomáhá především dětem, dodala Pavlína Rozsypalová. Realizátorem projektu Vím, co chci Vím, jak na to, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/ , bylo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vladislav Sobol Pro naši školu jsme dostali šek na Kč na nákup školních pomůcek. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili a poslali nám svůj hlas. žáci 7. ročníku ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Poděkování rodičům žáků z 1. A ZŠ JAK V naší třídě si žáci zvou své rodiče a ti vypráví o svých povoláních, o koníčcích, kterým věnují svůj volný čas. Děti s nimi diskutují, mohou si na některé věci i sáhnout a některé činnosti vyzkoušet. Díky tatínkovi D. Krystkovi se děti podívaly do firmy R-FIN. Babička Adrianky Orlíkové nám vyprávěla o včeličkách. Maminka Aničky Matějové nám předvedla, co všechno musí umět švadlena. Maminka Adrianky Orlíkové přivedla kolegy policisty. A tatínek Matyáše Zlámala vyprávěl o práci myslivce v lese. JEDNOHO ŘÍJNOVÉHO DNE přišla naše paní učitelka do třídy a povídala nám o dětech, které žijí v dětském domově na Ukrajině. Ukázala nám fotku těchto dětí. Jsou zde kluci i holčičky od 2 až do 15 let. Je jich celkem 10. Naše třída 2. A se rozhodla, že pošleme své nejoblíbenější hračky těmto dětem a uděláme jim jistě velikou radost. Protože se blížily vánoční svátky, nemeškali jsme a hned jsme začali nosit. Neuvěříte, kolik krásných hraček jsme doma objevili. Někteří z nás to i oplakali. Ale ten pocit, že uděláme radost jiným dětem, stojí za to. Přiložili jsme i krátký dopis a odvezli vše panu faráři na faru, který naši zásilku předá. Děkujeme také našim rodičům, že nám pomohli. K poděkování se připojují i paní učitelka s paní asistentkou. Žáci 2. A třídy s H. Jakubíkovou a J. Strnadelovou, ZŠ JAK Všem rodičům děkujeme za jejich čas, který strávili s naší třídou. Děti tak Den otevřených dveří ZŠ J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, Česká 339 Srdečně zveme na Den otevřených dveří všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky Chcete vědět, jak se změnila škola od doby, kdy jste do ní chodili Vy? Pak máte jedinečnou příležitost porovnat výuku, prohlédnout si školu, zavzpomínat. Kdy: 21. ledna 2015 Začátky hodin: 7:55, 8:50, 10:00, 10:55, 11:50, 12:45 Těšíme se na Vás. Informace na získaly představu, co obnáší práce dospělých. Ještě jednou děkujeme. Mgr. Jana Divincová, ZŠ JAK 9

6 školy školy Společnost Člověk v tísni každoročně organizuje projekt Příběhy bezpráví, jehož se i po několikáté zúčastňuje i naše škola. Jeho letošní ročník byl tematicky zaměřen na 25. výročí Sametové revoluce a v průběhu listopadu a začátkem prosince se ho zúčastnilo 387 základních a 302 středních škol z více než 350 míst po celé republice. V rámci projektu jsme spolu s žáky devátého ročníku zhlédli dokumentární snímek Karla Strachoty 1989: Z deníku Ivany A., který popisuje poslední rok komunistického Československa pohledem deníku jedné středoškolačky. Filmové zpracování tak zahrnuje skutečné deníkové záznamy a archivní materiály tehdejších médií i soukromých pramenů. Poděkovat bychom chtěli panu Stanislavu Milionovi, který se stal naším hostem a trefným komentátorem zhlédnutého filmu. Z postřehu žáků nabízíme k přečtení: PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2014 No tak pro mě tam moc věcí nebylo nových, protože o tom vím dost věcí. Tak jak ten pán říkal, že jestli se díváme na Vyprávěj, já se dívám společně s taťkou a on mi to vlastně vysvětluje a připodobňuje k sobě, jaké to bylo ve škole a všude. Beseda s panem Milionem se mi líbila, dokázal odpovědět na cokoliv. Říkal nám svoje vzpomínky a také o sobě nám řekl hodně věcí, co dělal v té době a co si o tom myslel. Režim ve filmu mi připadal tvrdý, ve skutečnosti to muselo být ještě horší. Můj děda je komunista a pořád mluví o tom, jak to bylo super, je poznat, že je komunista podle toho, jak se baví, a je to hrozné. Líbilo se mi, že byl film udělaný jako deník jedné holky. Hodina byla zajímavá a lépe jsem pochopila, jaké to bylo kdysi za komunismu. Tato beseda se mi líbila, i když nemám ráda dějepis. Nejvíce mě zaujala Lennonova zeď. Pan Milion nám pověděl vlastní zážitky a pocity ze Sametové revoluce. Spousta lidí včetně našich rodičů a prarodičů to zažila na vlastní kůži, a proto není problém se o této minulosti kdykoliv dozvědět více. Toto téma mě hrozně zajímá. Mnoho věcí jsem znala ze seriálu Vyprávěj a také jsem toto téma často řešila s rodiči. Snímky a videa z demonstrací mají úžasnou atmosféru. Lidé se dokázali spojit a bojovat za stejnou věc. Sama bych něco takového chtěla zažít. Také se mi hrozně líbilo, že hodně věcí organizovali studenti a mladí lidé. Mladí by měli dělat více reforem či přicházet s novými nápady, protože na to mají odvahu. Teď už více chápu svět před více než 20 lety. Dnes se nemusíme stydět za své názory, máme svobodné volby a můžeme poslouchat hudbu, kterou chceme. Mgr. Karla Střílková, ZŠ a MŠ TGM Ředitelství ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ve Fulneku zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy ve čtvrtek od do hodin v budově školy. Vezměte si s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, pastelky a přezůvky. Těšíme se na vaši účast. ZŠ J.A.Komenského Fulnek, Česká 339, p.o. zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na ZÁPIS DO 1.TŘÍDY pro školní rok 2015 / Zápis se koná ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 15:00 hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, přezůvky pro dítě a pastelky. Těšíme se na Vás. Informace na OKRESNÍ TURNAJ V PEXESU SPECIÁLNÍCH ŠKOL Jak se už u nás stalo v prosinci tradicí, pozvali jsme také letos žáky speciálních škol v našem okrese na středu k nám do školy, abychom poměřili své síly či schopnosti v pexesu. Hra je to na první pohled jednoduchá, vždyť najít k sobě dva stejné obrázky není nic těžkého, chce to jen dobrou paměť a umění se koncentrovat. Protože pár dnů před začátkem naší soutěže to venku dosti klouzalo a Moje nejlepší kniha V měsíci listopadu proběhla v městské knihovně výtvarná a literární soutěž Moje nejlepší kniha. Výtvarné soutěže Tak čtu já se zúčastnilo 111 dětí mateřských i základních škol. Literární části soutěže se zúčastnilo 54 dětí nižšího a vyššího stupně základních škol. ledovka zavládla naprosto všude, báli jsme se, aby to některé naše kamarády soutěžící neodradilo. Ale ne, přijeli všichni, ze Studénky, Nového Jičína, Bílovce i Kopřivnice, z čehož jsme měli velkou radost. Odpočátku zavládla mezi všemi účastníky moc fajn předvánočně soutěžní atmosféra. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií dle věku a po krátkém připomenutí pravidel se mohlo začít hrát. Hráli jsme na tři základní kola, po kterých se výsledky sečetly a čtyři nejlepší soutěžící postoupili do finálových bojů. Finále bylo napínavé, ale jak se říká, vítěz může být jen jeden, respektive dva, každý ve své kategorii. V mladších žácích vyhrál Robin a ze starších žáků si první místo odnesla Veronika oba přijeli z Kopřivnice. Jak jsem již řekla na začátku, panovala mezi všemi účastníky výborná nálada a pohodová atmosféra, která byla umocněna i společným zazpíváním vánočních písní s kytarou a romských melodií doprovázených bubínkem. Mohu za všechny zúčastněné říci, že se akce díky všem učitelům speciálních tříd ZŠ JAK Fulnek, našim žákům, všem soutěžícím i vedení naší školy povedla a všichni z ní odcházeli spokojeni. Komu však musím poděkovat jmenovitě, je Comeniu Fulnek o.s., které nám poskytlo finance na zakoupení zajímavých cen pro vítěze naší soutěže. Dále pak poděkování patří Informačnímu centru města Fulneku, které nám věnovalo pro účastníky soutěže drobné propagační materiály. žáci a učitelé speciálních tříd ZŠ JAK Výtvarná soutěž Tak čtu já Příjmeni, jméno ZŠ Kat. Hodnocení 1. Bartková Adéla ZŠ a MŠ TGM I Šíma Adam ZŠ a MŠ TGM I Balintová Marie ZŠ a MŠ TGM I Zeman Michal ZŠ a MŠ TGM II Mičko Pavel ZŠ Sjednocení II Kudýnová Adéla ZŠ a MŠ TGM II Fišerová Kateřina ZŠ JAK III Mišunová Jindřiška ZŠ JAK III Kováč Šimon ZŠ JAK III. 3. Literární soutěž Moje nejlepší kniha Příjmeni, jméno ZŠ Kat. Hodnocení 1. Mikušová Kateřina ZŠ JAK II Svobodník František ZŠ a MŠ TGM II Štefková Karolína ZŠ a MŠ TGM II Kadlčková Kristýna ZŠ a MŠ TGM III Sokolová Natalie ZŠ a MŠ TGM III Čatkosová Veronika ZŠ JAK III. 3. knihovna Fulnek 10 11

7 školy Napsali nám Jarmarky s Albertem 2014 Jsme velmi rádi, že byl náš dětský domov již podruhé zařazen do projektu Nadačního fondu Albert Jarmarky s Albertem ve spolupráci s organizací Spolu dětem. Posláním tohoto projektu bylo ukázat dětem z dětského domova, že bez práce nejsou koláče. Hravou a poznávací formou předává dětem zkušenosti ze světa podnikání, dává jim možnost tvořit a získat dovednosti, které použijí v samostatném životě mimo dětský domov. Do projektu bylo letos zapojeno celkem 23 dětských domovů včetně našeho. Každý domov získal 3 tisíce Kč na materiál určený na zhotovení výrobků a na jiné výdaje spojené s jarmarkem. V září jsme měli možnost zúčastnit se jednodenního školení obchodních dovedností v Ostravě, kde se vybrané děti mohly seznámit s touto problematikou. Učily se o tom, co je to podnikatelský záměr, jak určit cenu výrobků, jak se chovat při samostatném prodeji, jaké jsou SDH Děrné vás srdečně zve na tradiční 12 v kulturním sále Cena 200,-Kč /večeře a místenka/ Tombola a hry o ceny Taneční vystoupení RELAXKO K tanci a poslechu hraje Kapela Dušana Pospěcha Předprodej vstupenek Krampotová J. tel.: , nejčastější chyby prodejců, jak správně vypsat paragon a další jiné dovednosti. Děti byly velmi spokojené a odnesly si cenné rady. Samotný jarmark se konal 12. prosince v prodejně Albert v Novém Jičíně a byl pro náš dětský domov velmi úspěšný. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, a také našim zákazníkům, kteří svým nákupem podpořili děti, které žijí v dětském domově Loreta ve Fulneku. Děkujeme. tety Lucie a Darina, DD Loreta Redakční rada nezodpovídá za obsah a kvalitu zaslaných příspěvků v rubrice Napsali nám, tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem Depozitář stavebních detailů na Fakultě stavební v Ostravě Na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava vznikl v rámci projektu Rozvoj příhraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektury, ITSM , depozitář stavebních prvků a detailů pro praktickou výuku. Soustřeďují se zde historické stavební prvky, jako jsou například vzorky starých krytin, zdiva, výplně otvorů a další. Položky depozitáře slouží studentům ve výuce dějin architektury, obnovy památek či souvisejících předmětů a jsou přístupné běžným návštěvníkům a badatelům po předchozí domluvě. Součástí depozitáře jsou například V sobotu proběhla výroční členská schůze Českého svazu bojovníků za svobodu ve Fulneku. Předseda základní organizace ČSBS Jaroslav Moravec přivítal milé hosty - místostarostu města Fulneku Františka Schindlera a zástupce OV ČSBS předsedu Josefa Kubového a jednatele ing. Václava Langera. Pak zhodnotil činnost organizace za rok 2014, kdy proběhly oslavy 69.výročí osvobození a ukončení 2.svět.války. Ve Fulneku u pomníku padlých se oslav zúčastnili žáci škol, v Děrném jako každoročně byl průvod z Kostelce k pomníku padlých za účasti hudby Děrničanka, mažoretek, hasičů, dětí mateřské školy a občanů, v Lukavci se občané shromáždili u pomníku, kde zjistili, že někdo vzal desku se jmény padlých. V Jílovci a ve Vlkovicích pak občané hovořili se starostkou města Janou Mocovou a místostarostou Jiřím Kvitou. Jaroslav Moravec kladně hodnotil a poděkoval odboru SŘI a ŽP města za zhotovení a doplnění jména Vladimír Borovský na pomník v Děrném, který padl u Dukly a jeho syn žije v Kostelci. Dále sdělil, že je na odboru ještě požadavek na doplnění pěti jmen padlých vojáků Rudé armády na pomník a dalších l0 i na svou dobu poměrně unikátní tvarovky z konce 17. století z bývalého kapucínského kláštera ve Fulneku. Keramické tvarovky mají v bocích žlábky pro dosednutí dřevěné lišty dveřní zárubně a umožňují tak jednoduché a laciné vyzdívání příček. Jde o zajímavý doklad technologie kapucínského stavitelství v baroku. Ve spolupráci s partnerem Žilinskou univerzitou v Žilině jsou v rámci projektu realizovány další aktivity, zaměřené na společné mapování a dílčí průzkum historických objektů v příhraniční oblasti. Jedná se o terénní workshopy, exkurze a společné setkávání odborníků a padlých hrdinů. Také v Jerlochovicích je zapotřebí doplnit větu Čest a sláva padlým hrdinům. Členové se zúčastnili střeleb v Odrách a zájezdu do Štítiny, kde se narodil generál Heliodor Píka a ZŠ nese jeho jméno a je zde také pomník rozvědčíka Ivana Kubince, vojáka l.čs. armádního sboru, kterého Němci přibili na vrata statku. V diskusi J.Kubový pohovořil o knížce Bojovali, abychom žili, která bude pokřtěna na připravované výstavě ostravsko-opavská operace, která bude ve Fulneku k 70.výročí osvobození a ukončení 2.světové války. Záštitu nad ní převzal ředitel Krajského vojenského velitelství v Ostravě plk.ing. Jaroslav Hrabec. Vernisáž se uskuteční dne a výstava potrvá do Na výstavě se budou podílet OV ČSBS a ZO Fulnek, Jednota ČsOL Nový Jičín, město Fulnek, Comenius Fulnek. Odbornou přípravu zajišťuje Muzeum Novojičínska. Místostarosta Města František Schindler poděkoval členům za práci, přislíbil podporu jejich činnosti. Dále sdělil, že při úpravách Knurrova paláce se počítá s prostorami pro osobnosti města a samozřejmě tam budou i ti, kteří se podíleli na osvobozování naší Keramická tvarovka se žlábky v bocích ze severního křídla konventu bývalého kapucínského kláštera ve Fulneku, konec 17. století. studentů, zaměřených na historickou architekturu, zvláště na výzkum starých krovů. Podrobnosti k depozitáři stavebních detailů a dalším akcím projektu jsou na stránkách Ing. Petr Waldstein, FAST VŠB - TU Ostrava Připravujeme důstojné oslavy 70. výročí osvobození... vlasti. Popřál hodně zdraví všem k Vánocům i do nového roku. V široké diskusi se hovořilo o památkách města, jeho budování a úpravách v dalším období i účasti škol při oslavách ve městě. Předseda ZO ČSBS popřál všem hodně zdraví do nastávajícího období Vánoc a nového roku Josef Kubový, ZO ČSBS Fulnek 13

8 napsali nám napsali nám Supervize dobrovolníků Bílovecké nemocnice Čas běží jako voda a opět jsme se sešli na další supervizi dobrovolníků Bílovecké nemocnice. Koncem roku posílili naše řady noví dobrovolníci. Jsme rádi, že si našli v dnešní době čas studenti Gymnázia v Bílovci i další pracovníci, aby pomohli nemocným a osamělým lidem. Velmi si toho vážíme a děkujeme. Zveme i další zájemce o dobrovolnickou službu. Do naší činnosti se zapojili také dva canisterapeutičtí pejsci. Můj Nero, který zde na oddělení následné péče pracuje od , a nově Graycy se svou canisterapeutkou Petrou od Oba pejsci si velmi dobře rozumějí a Gracy, která má tři a půl roku, Nerovi dodává energii, protože on již má třináct let. Oba pejsci se svým doprovodem jsou při každé návštěvě v nemocnici velmi pěkně přijati jak samotnými pacienty, tak zdravotníky a personálem nemocnice. Na společném setkání jsme si sdělovali své zážitky, které jsou někdy veselé, ale bohužel také i smutné. Zavzpomínali jsme rovněž na pacienty, kteří bohužel již odešli z tohoto světa, k nimž jsme měli přátelský vztah, měli jsme je rádi. Naše práce dobrovolníků nekončí často jen odchodem pacienta z nemocnice, ale s některými jsme na jejich přání v kontaktu i nadále, a to v domácím prostředí, anebo v domovech pro seniory. Bylo to pro nás velmi příjemné, poučné a také oddechové setkání v internetovém knihkupectví a kavárně MoNami v Bílovci. Posíláme poděkování paní Janě Bohačíkové a jejím spolupracovníkům za milé a vlídné přijetí. Supervizi vedla za DC Adra Ostrava koordinátorka dobrovolníků paní Mgr. Zuzana Kuperová. Ocenila práci dobrovolníků v Bílovecké nemocnici a pozvala přítomné na vánoční setkání dobrovolníků z celého našeho kraje, které proběhne již tradičně s bohatým programem v prosinci v Ostravě. Za Bíloveckou nemocnici s námi besedovala sociální sestřička paní Lenka Laturová. Prožili jsme společně pěkné odpoledne a nezbývá, než se těšit na další takováto setkávání s dobrovolníky, kteří nezištně do této práce dávají svá srdce. Eliška Knězková, dobrovolnice ADRA Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín V široké nabídce školy si vybere každý Naše škola s téměř 150letou tradicí nabízí tři maturitní a devět učebních oborů - strojírenských, zemědělských, stavebních a dřevařských. Obory Mechanik strojů a zařízení, Zámečník, Obráběč kovů, Nástrojař, Zedník, Tesař, Truhlář, Instalatér a Opravář zemědělských strojů jsou velmi žádané strojírenskými a stavebními firmami. Také v zemědělství se začíná projevovat značný zájem o kvalifikované pracovníky studijního oboru Agropodnikání. Úspěšné absolvování studijního nebo učebního oboru na naší škole znamená jistotu nabídky zaměstnání, kterou zajišťuje velmi dobrá spolupráce školy s téměř 50 firmami. Je běžné, že firma nabídne žákovi práci již několik měsíců před tím, než školu úspěšně ukončí. Výsledkem spolupráce se zaměstnavateli jsou i motivační odměny pro žáky prvního ročníku ve výši 500 Kč měsíčně. V řadě oborů si s maturitním vysvědčením či výučním listem odnáší náš absolvent i řidičský nebo svářečský průkaz, a to vše zcela bez finanční spoluúčasti rodičů. Máme nabídku i pro studijně nadané žáky, kteří se v oboru Ekologie a biologie připravují na vysokoškolské studium přírodovědy (škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc), veterinárního, všeobecného nebo zubního lékařství, farmacie i dalších oborů. Z prostředků EU ve výši více než 30 miliónů Kč jsme vybudovali nové laboratoře pro biologii, fyziku a chemii, zakoupili deset nových klasických soustruhů a frézek, CNC strojírenské a dřevoobráběcí stroje, moderní vybavení pro zedníky a tesaře, počítače a dataprojektory. V poslední fázi je projekt nového vybavení pro instalatéry. Vlastní školní autoškola a svářečská škola jsou samozřejmostí. Když k tomu připočítáme aktivitu školy při přípravě na odborné a sportovní soutěže, pak jistě nepřekvapí, že žáci školy dosahují velmi dobrých výsledků v okresních, krajských i v celostátních odborných i sportovních soutěžích. V letošním roce jsme žákům nabídli možnost zapojit se do práce chovatelského kroužku se zaměřením na chov papoušků, kteří chodbu školy výrazně oživili. Zájemci o jezdectví a chovatelství koní mohou využít spolupráce školy s rančem Hermelín, farmou Bludička nebo stájí Aranel v Hladkých Životicích. Připravujeme semináře volby povolání Jak se stát lékařem, farmaceutem, učitelem a další aktivity a projekty. Velkou radost máme z úspěchu žáka naší školy Tomáše Havrlanta (Agropodnikání), absolventa ZŠ Komenského 68, Nový Jičín, který byl jako jediný 17letý žák zemědělského oboru z ČR vybrán a dne 13. září 2014 zahájil dvouleté studium v Anglii. Přejeme mu úspěch a těšíme se na jeho dojmy a zkušenosti. Nabídka a možnosti naší školy jsou jak pro studijně nadané, tak pro manuálně zručné a aktivní žáky skutečně mimořádné. Stačí je jen využít, z široké nabídky školy si jistě vybere každý. Další informace naleznete na případné dotazy rádi zodpovíme osobně na dni otevřených dveří, který pořádáme ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 11:00 do 17:00 hodin nebo na tel. číslech (Kusý) nebo (Trávníček). Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín Reakce na nabídky na odkup půdy Vážení spoluobčané, v posledním období se množí případy, kdy se v našich poštovních schránkách objevují nabídky na odkup zemědělské půdy nebo lesních pozemků od různých společností, které se v novodobé historii na tuto oblast podnikatelsky zaměřují. Tyto nabídky mají společné rysy v platbách v hotovosti nebo na účet ihned, garantují rychlé jednání, veškerý servis zdarma apod. Dovolte mi, abych vás před těmito nabídkami varoval. S ohledem na svobodu každého občana nakládat se svým majetkem dle svého uvážení doporučuji na takovéto nabídky reagovat pouze v nutnosti nebo v odůvodněných případech. Je zřejmé, že také díky probíhajícím pozemkových úpravám se vlastníci půdy na území našeho města stávají objektem zájmu, což je pro mnohé nová okolnost. Všude v Evropě jsou vlastníci půdy takto oslovováni, přičemž vlastník rozhoduje, kdo bude na jeho půdě hospodařit, komu půdu pronajme, pokud to nebude přímo on sám. Ve svobodném podnikatelském prostředí je to v pořádku a je nutné se na to připravit. Nicméně, aby byl celý proces korektní, musí být vlastníci vybaveni nutnými informacemi a fakty. Proto dovolte, uvést ten hlavní. Je zřejmé, že v zemích západní Evropy, a především v Německu tržní cena půdy roste. A tento růst bude pokračovat i nadále. V České republice se tato skutečnost zatím silně neprojevuje, ale podobný vývoj se očekávat dá. Lze tedy usuzovat, že vlastnictví půdy představuje pilíř, jehož hodnota poroste a může být pro ekonomickou stabilitu vašich rodin velmi důležitá. Proto obezřetnost a neunáhlování se jsou v tomto případě na místě. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám při této příležitosti jménem svým, a také jménem radního pana Václava Davida a celé místní organizace KDU-ČSL poděkoval za vaši důvěru při komunálních volbách. Zároveň vám přeji šťastný a požehnaný vstup do nového roku 2015, zdraví, dostatek radostných událostí a také spokojenost osobní, rodinnou a společenskou. Ing. Jiří Dubec, Ph.D., zastupitel 14 15

9 osobnost měsíce zábava a volný čas Ing. Radka Krištofová, 42 let, starostka města fulneku Jaké bylo Vaše dětství, kde jste vyrůstala a jak na něj vzpomínáte? Dětství bylo obdobím bezstarostnosti, na které velmi ráda vzpomínám. Narodila jsem se v Novém Jičíně, útlé dětství jsem prožila v Bartošovicích, školní a studentská léta jsem prožila ve Studénce. Čím jste chtěla být a jak se plnily Vaše dětské sny ohledně profese? Jako malá jsem chtěla být baletkou. Když jsem zjistila, že toto nebude asi to pravé, chtěla jsem být knihovnicí. Velice ráda jsem chodila do knihovny. Z tohoto je asi zřejmé, že dětské sny se mi nevyplnily. Ale myslím, že kdykoli si mohu zatančit nebo přečíst knihu. Představte nám, prosím, v krátkosti Vaši rodinu. Jsem vdaná, mám dvě dcery Adélku a Lucku, jedna je žačkou základní školy ve Fulneku a druhá studuje Masarykovu univerzitu v Brně. Odkdy žijete ve Fulneku? Co je ve Fulneku Vaší srdeční záležitostí? Bez čeho by podle Vás nebyl Fulnek Fulnekem? S Fulnekem jsem spjata více než 25 let, žiju tady přes 20 let. Srdeční záležitost tak tento pojem mám spojen s rodinou a dobrými přáteli. A co dělá Fulnek Fulnekem??? první, co mne vždy kdy napadlo, bylo jméno Komenský. Tento učitel národů je znám daleko za hranicemi našeho města, okresu, regionu, ale i za hranicemi naší země. Jeho jméno, jako i velká spousta památek, dělá naše město krásným a malebným s bohatou historií. Jak byste několika slovy charakterizovala sama sebe? Co je pro Vás v životě nejdůležitější? Co považujete za svůj největší úspěch? Byla i nějaká životní prohra, něco se nepodařilo, jak jste si představovala? Pravdomluvná, upřímná a cílevědomá. Nejdůležitější je zdraví. Největší úspěch, tak to jsou určitě mé děti. A prohra???... že bych vyloženě v životě něco prohrála, to se nedá říct, ale je určitě spousta věcí, které se nepovedly hned na poprvé. Ale dle 16 mého názoru se dá ledasco napravit a je asi jedna pravdivá fráze, a to: Co tě nezabije, to tě posílí. Tohle se mi v životě již nejednou potvrdilo. Byl nebo je někdo, kdo je Vaším vzorem ať už v rodinném, nebo profesním životě? Že bych měla jeden vzor, to nemohu říci. Jsem vděčná rodičům, že mne vychovali k pravdomluvnosti a k tomu, abych před hloupostí neskláněla hlavu. V profesním životě si vážím starších a zkušenějších a ráda si nechám poradit. I když jsem se vždy rozhodovala sama, a tak tomu je a bude i nadále. Ve státní správě pracujete dlouho. Co se za tu dobu změnilo k dobrému a co ke špatnému? Vnímáte třeba tolik diskutovaný nárůst byrokracie? Tak nárůst byrokracie tady za ty roky určitě je. Ale hodně je v lidech. Právě lidé, kteří pracují ve veřejné správě, mohou občas byrokracii maličko zmírnit, třeba jen obyčejným úsměvem. Ne nadarmo se říká, že s úsměvem jde všechno líp:). Kdybyste měla možnost změnit jeden zákon, který by to byl? Byl by to asi ten nepsaný zákon, takže já bych jej uzákonila: Tedy: Co nemáš rád sám, tak nečiň druhému, nebo jinými slovy: Chovej se tak, jak bys chtěl, aby se k tobě chovali druzí. Tomuhle nás učila paní učitelka na základní škole. Vykonávat jakoukoli profesi a navíc zastávat vedoucí funkci je v dnešním světě velmi náročné. Čím se dobíjíte, jak se odreagováváte? Tak rozhodně svými koníčky, ráda třeba lenoším v posteli a jen si čtu. Relaxem je pro mne také pohyb a jízda na kole. A někdy jsem vděčná, že mohu odjet se svou rodinou k rodičům na chatu je to místo, kde dávají málem lišky dobrou noc, tak doufám, že zbude pár chvil i na takový odpočinek :). Starostkou města jste od listopadu. Co zatím bylo to nejhorší, s čím jste se setkala, a co to nejlepší, co Vás potkalo? Nejhorší jsou bohužel pomluvy a lži, které se neustále šířily a šíří. A nejlepší, tak to jsou lidé, kteří při mně stáli a stojí, když jsem nebyla starostkou, ale i nyní, když mám tu čest být starostkou našeho krásného města. Stojíte na počátku volebního období. S jakými plány, cíli usedáte do křesla starostky? Byla bych velmi ráda, aby se všichni občané obraceli nejen na mne, ale na všechny zaměstnance úřadu s důvěrou. Uvědomuju si, že jsou to právě zaměstnanci úřadu, kteří vykonávají tu dennodenní práci, kterou se starostka může pak pochlubit :). Jak jsem také nejednou řekla, budu se ze všech sil snažit naše město dobře reprezentovat nejen v okrese, ale také i za hranicemi okresu, což bohužel za minulého vedení tak nebylo. Neodmyslitelně k plánům patří rozvoj a zvelebování našeho města a všech místních částí, to považuji za jakousi povinnost. Neodmyslitelná je ale také podpora kulturního a společenského života. Vím, že na území celého města je mnoho lidí, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch ostatních. Tyto lidi a jejich aktivity budu podporovat, jak to jen půjde. A co říci závěrem??? Snad jen, že 4 roky jsou dlouhá doba, ale uběhnou rychle. Věřím, že se s hrdostí a klidem ohlédnu zpět a uvidím kus práce a také se dál budu dívat všem upřímně do očí. Děkuji Vám za rozhovor. Mgr. Vilma Klevarová soutěžní doplňovačka 1 ovan 2 hlas kukačky 3 hoch 4 asi 5 mládě prasete 6 zušlechtělé železo 7 smrt 8 velké sovy 9 stařec 10 část páteře 11 jméno fenky 12 tkalcovský stroj 13 spojuje břehy 14 zapisovat 15 atak 16 buničina 17 vladařův stolec 18 obuv 19 část obličeje 20 druh trop. mravenců 21 druh květenství 22 druh účesu 23 chlapecká zbraň 24 pokladna /hovor./ 25 okamžitě 26 angl.hvězda 27 obyvatelstvo 28 uniklý /zisk/ 29 německy ne 30 úloha 31 sloven. užitek 32 stupeň 33 kromě 34 žen.jméno /26.7./ 35 osud 36 prolévání slz 37 hl. město Švýcarska 38 monarcha ZIMNÍ RÝMOVÁNÍ Pro bystré hlavy ZIMNÍ RÝMOVÁNÍ Dne 21. prosince nastává pravá zima. Tento den se nazývá ZIMNÍ _. Dne 21. prosince nastává pravá zima. Tento den se nazývá ZIMNÍ _. Dosaď z připravené nabídky rýmy do zimních pranostik Dosaď z připravené nabídky rýmy do zimních pranostik a vylušti tajenku. a vylušti tajenku. Nabídka: škoda, skučí, vysočině, zahustí, sílí, mráz, jiskří, hubený, odnáší, sílí Nabídka: škoda, skučí, vysočině, zahustí, sílí, mráz, jiskří, hubený, 1. Když odnáší, prosinec sílí bystří, po Vánocích. 1. Když 2. Únor prosinec bílý bystří, pole _ po _. Vánocích. 2. Únor 3. Komáři li bílý pole v únoru _ si _. bzučí, v březnu pak mrazivý vítr _. 3. Komáři-li 4. Není li v únoru prosinec studený, bzučí, v bude březnu příští pak rok mrazivý _ vítr _. _. 4. Není-li 5. Co prosinec leden sněhem studený, popráší, bude to únor příští s vichrem rok. _. 5. Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem _. 6. Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé. 6. Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé. 7. Ve dne jas, v noci. 7. Ve dne jas, v noci. 8. V lednu voda, věčná _. 8. V lednu voda, věčná. 9. Když únor vodu spustí, ledem ji březen _. 9. Když únor vodu spustí, ledem ji březen _ Děkujeme Pekařství Illík za partnerství při rozsvícení vánočního stromu 2014 A OVOCI A ZELENINĚ KAMIL SCHICH ZA PARTNERSTVÍ PŘI MIKULÁŠOVÁNÍ S PAVLEM NOVÁKEM V SÁLE MKC FULNEK. MKC Fulnek Zdroj: FANTOVÁ, Petra. Super křížovky pro kluky a holky. 1. vyd. Praha: Fragment, Mgr. Vilma Klevarová Řešení tajenky z minulého čísla: Starostka města Radka Krištofová. Výhercem se stává pan Radan Skřivánek, který získává poukaz na odběr 5 čepovaných piv v hostinci U Jindřicha v Lukavci. Gratulujeme. Řešení aktuální tajenky zašlete do elektronicky nebo poštou redakci Fulneckého zpravodaje. Do předmětu zprávy napište tajenka leden. Vítěz získá CD Jdu světem hnout od Pavla Seidla. Soutěžní doplňovačku připravil Mgr. Alois Kozel. Řešení:Slunovrat 17

10 kulturní přehled Program Leden muzeum novojičínska a comenius fulnek kostel sv. Josefa ve Fulneku KNURRŮV PALÁC výstava zpřístupněna do 8. března 2015, kostel sv. Josefa ve Fulneku JAN JIŘÍ FRÖMEL Výstava zpřístupněna do 25. ledna 2015, oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku výstava k 200. výročí úmrtí malíře J. J. Frömela Autorka výstavy: PhDr. Marie Schenková, CSc. Klub deskových her pátek 16. ledna 2015, hodin, oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku Vstupné: 20,- Kč Klub deskových her 18 Výstava o bohaté historii nejvýstavnějšího domu ve Fulneku Autor výstavy: PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku v Kuníně Vstupné na obě výstavy: 40,- Kč a snížené 20,- Kč Otevřeno: úterý pátek, neděle 9-12, hodin Mimo otevírací dobu možnost objednání na tel , nebo přednáška z cyklu Cesta kolem světa Jeruzalém čtvrtek 29. ledna 2015, 17 hodin, oratoř Kostela sv. Josefa ve Fulneku Povídání o nejposvátnějším městě světa, Jeruzalémě. Místo, kde se psaly dějiny křesťanství, judaismu i islámu. Jaký je příběh svatých míst aneb kde Ježíš otiskl nohu a kde se Židé nechávají pohřbívat, aby byli co nejblíže Mesiáši? Má na Chrámovou horu právo Žid nebo muslim? Jak žijí jednotlivé náboženské komunity dnes a jaký k sobě mají vztah? Kde koupíte tu nejlepší jarmulku a ochutnáte zaručené košer jídlo? Proč je muslimský trh co by kamenem dohodil od Ježíšova hrobu? Jak vypadá současný Jeruzalém, jaká je jeho politika a jak žijí obyčejní lidé? Co uvidíte v tom nejpůsobivějším památníku holocaustu? To vše a mnohem více se dozvíte v cestovatelské besedě o Jeruzalémě s průvodkyní a cestovatelkou Barborou Klementovou. Vstupné: 40,- Kč a snížené 20,- Kč pátek 30. ledna 2015, hodin, oratoř kostela sv. Josefa ve Fulneku Vstupné: 20,- Kč Otevírací doba: úterý pátek, neděle 9-12, hodin Mimo otevírací dobu možnost objednání na tel , nebo inzerce 1_8 a Chcete rozjet svoje podnikání? Pronajmu nebytový prostor blízko centra města o výměře 65 m2, včetně zavedeného terminálu sázkové firmy.!! Jistý měsíční přivýdělek ke své aktivitě!! Více na tel Zveme vás právě probíhá Výstava kreseb a olejů MgA. Lenky Raškové restaurace MKC ve Fulneku do 14. ledna 11. ledna (neděle) Novoroční koncert kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku od 17:00 h 14. ledna (středa) Tři bratři kinokavárna Káčko v MKCF od 17:30 h 17. ledna (sobota) Hasičský ples sál KD Děrné od 20:00 h 24. ledna (sobota) Myslivecký ples hostinec U Jindřicha, Lukavec 24. ledna (sobota) XVII. ples města sál MKC ve Fulneku od 20:00 h 24. ledna (sobota) Maškarní ples pro děti sál KD Děrné 31. ledna (sobota) Myslivecký ples sál KD Děrné od 20:00 h 7. února (sobota) Hasičský ples sál hostince U Splavu ve Stachovicích od 20:00 h 14. února (sobota) Hasičský ples sál MKC ve Fulneku od 20:00 h 14. února (sobota) Tradiční končiny s pochováním basy Děrné 14. února (sobota) Průvod masek s večerním pochováním basy Lukavec 14. února (sobota) Tradiční končiny s pochováním basy Jerlochovice 20. února (pátek) klub Fulnečka Simeon Soul Charger (USA, rock) sál MKCF od 20:00 h 21. února (sobota) Maškarní ples pro děti sál MKC ve Fulneku Více uvnitř tohoto čísla Zpravodaje a na webových stránkách 19

11 zeptali jsme se, foto Dáváte si novoroční předsevzetí, jaké? Daniela MAREJKOVÁ prodavačka, 31 let NE Nedávám. Thanh Lam NGUYEN brigádník, 20 let ANO Aby náš obchod pro Fulnečany dobře fungoval. Vendula POPPOVÁ OSVČ, 32 let ANO Dávám, ale nedodržuji je. prosinec obrazem Mikuláš navštívil děti ve Fulneku.... i ve Stachovicích Buty zahráli v klubu Fulnečka.... a všichni se u toho skvěle bavili. 20

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

DRN PROSINEC 2015 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

DRN PROSINEC 2015 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ DRN PROSINEC 2015 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku 2015 přinášíme přehled dění, které proběhlo v naší obci ať už na poli kulturním či společenském. Jak jste

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více