ALMANACH 30 K VÝROČÍ 30 OTEVŘENÍ 30 ŠKOLY 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALMANACH 30 K VÝROČÍ 30 OTEVŘENÍ 30 ŠKOLY 30"

Transkript

1

2 30 ALMANACH 30 K VÝROČÍ 30 OTEVŘENÍ 30 ŠKOLY

3 Když škola slaví.. Třicet let. Člověk za dobu třiceti let projde několika fázemi života, od narození přes dětství, období vzdělávání až po dospělost. Nejinak je tomu i v případě školy. Od svého otevření v roce 1979 dospěla i Základní škola Bezdrevská do období dospělosti. Třicet let zaznamenávala školní budova všechny události. Její paměť je plná lidí, kteří tyto události vytvářeli, kteří od počátku byli se školou spojeni. Učitelé, žáci, ekonomové, kuchařky, uklízečky a školníci. Bez nich by škola nemohla urazit tak dlouhou cestu, prožít své dětství i své vzdělávání. Dnes se škola nachází ve fázi dospělosti. Stále se učí, vzdělává a mění. Učebny jsou modernizovány a uzpůsobeny moderním metodám výuky. Bývalí absolventi či zaměstnanci školy jsou jistě udiveni její proměnou. Mění se i to, co není vidět na první pohled. Výuka. Pedagogové se ji snaží co nejvíce přiblížit současným potřebám žáků. Snaží se, aby všichni chodili do školy s chutí a radostí. Základní škola tak prožívá svou dospělost úspěšně. Do příštího období přeji škole - oslavenkyni, ať v ní panuje stále dobrá a optimistická nálada, ať je stále úspěšná, ať se nadále těší přízni nejen dětí a rodičů, ale také zřizovatele. Mgr. Bc. Dagmar Koubová vedoucí odboru školství Magistrátu České Budějovice, předsedkyně Školské rady ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 2

4 Něco z historie školy Na nově vznikající sídliště se koncem osmdesátých let minulého století stěhovaly stovky nových rodin s dětmi a bylo nutné pro ně zajistit základní vzdělávání. Proto byla 1. září roku 1979 otevřena nová základní škola. Zprvu byly zprovozněny pavilony 1. stupně a ve 12 třídách se tehdy učilo asi 360 žáků. Otevřena byla také první 4 oddělení školní družiny. Vzhledem k tomu, že stavební firma předávala školu postupně, chyběly ještě tělocvičny, sportoviště, školní jídelna a kuchyně. Stravování bylo zprvu zabezpečeno dovozem jídla, které se podávalo v jídelně zřízené provizorně v několika třídách. Zakládající pedagogický sbor měl 13 členů. Škola se dále vybavovala nábytkem a pomůckami, to vše za plného provozu. K úspěšnému překlenutí tohoto nelehkého období přispěla obětavá práce všech pedagogických a provozních pracovníků i zaměstnanců školní jídelny. Stavba všech pavilonů byla dokončena v polovině roku Od počátku školního roku 1980/81 tak mohla být zahájena výuka ve všech pavilonech. Škola byla postavena tabulkově pro 36 tříd. Bylo počítáno s odbornými pracovnami, klubovnami pro školní družinu a mimoškolní činnost. Ale i tyto místnosti se brzy staly kmenovými třídami. Následující roky byly ve znamení rychlého nárůstu počtu žáků a úměrně tomu i počtu pedagogických a provozních pracovníků. Další rozrůstání a zahušťování sídliště bylo příčinou nedostatečné kapacity školy. Ročně přibývalo asi 300 žáků. Například ve školním roce 1981/82 jich do školy chodilo 1142 a byli umístěni ve 34 třídách a 9 odděleních školní družiny V té době se o ně starali 54 pedagogičtí pracovníci. O 4 roky později, tedy ve školním roce 1985/86, to byli již 2134 žáci v 62 třídách a 26 odděleních školní družiny - všichni pod vedením 103 pedagogických pracovníků. Kmenovými třídami se postupně staly všechny odborné pracovny, místnosti určené původně jen pro školní družinu, učilo se rovněž ve větších kabinetech, naplněnost tříd byla téměř 40 žáků. Přestože škola získala ve školním roce 1984/85 budovu bývalé školy v ulici U Výstaviště se 6 třídami (tuto školu opustila až ve školním roce 1996/97), situace byla kritická a ve školním roce 1985/86 se do budov nevešlo 5 tříd. Jejich žáci museli odejít do jiných základních škol, konkrétně do ZŠ Čéčova a ZŠ Kubatova. Kritická situace trvala i v následujícím školním roce 1986/87, kdy se již do školy vešli jen žáci 1. až 6. ročníků. Ostatní museli dojíždět do ZŠ Čéčova, ZŠ Kubatova, ZŠ Nerudova a dokonce i do ZŠ v Suchém Vrbném. Tato situace však nebyla pro školu dobrá. Se začátkem školního roku 1988/89 odešel celý 5. ročník do výše uvedených škol a ve škole se opět začalo vyučovat, kromě onoho pátého ročníku, i ve všech ostatních ročnících. Plně organizovanou školou se všemi ročníky se stala až ve školním roce 1992/93. Mezitím, ve školním roce 1991/92, získala škola pavilony bývalé Mateřské školy ve Vodňanské ulici, které bezprostředně navazovaly na areál základní školy. Tyto pavilony škola opustila až v roce Počet žáků po vrcholu v létech 1984 až 1989 postupně klesal. Např. ve školním roce 1999/2000 na 1057 žáků ve 48 třídách, ve školním roce 2003/2004 na 760 žáků v 33 třídách, později se počet žáků stabilizoval na počtu cca 600 žáků. Snahou vedení školy bylo od samého počátku vybavit školu moderními učebními pomůckami a zařízením. Tak například ve školním roce 1987/88 vybudovala tehdy jako jedna z prvních vnitřní televizní okruhy. Škola také jako jedna z prvních začala s vybavováním výpočetní technikou. Nejprve vlastnila 8bitové počítače, první 16bitový koupila v roce 1990 a o rok později již vlastnila celou učebnu s těmito počítači. V současné době je škola vybavena cca 100 počítači spojenými v síti a s přístupem na internet. Byla také jednou z prvních, které začaly uplatňovat multimediální výuku. Přispěly k tomu instalace několika interaktivních tabulí do 3

5 tříd v roce V současné době je jich využíváno již 13 a jejich počet se bude v nejbližší době zvyšovat. V řadě tříd byly rovněž pro podporu výuky instalovány dataprojektory. Škola vždy měla zájem o kvalitní stravování žáků. Proto celou dobu dbala i na moderní vybavení školní kuchyně i školní jídelny. Jako jedna z prvních nabídla žákům výběr ze dvou jídel. Umožnila ji to instalace elektronického odbavování strávníků již před patnácti lety. V roce 2009 prošlo toto zařízení celkovou modernizací. V posledních letech došlo také k výměně sedacího nábytku ve třídách, rekonstrukci toalet, opravě odpočinkových ploch pro žáky, zřízení bufetu, vybavení učeben žaluziemi, rekonstrukci podlah v tělocvičnách, regulaci topného systému, a k celé řadě dalších oprav a úprav. V letech 2006 až 2009 došlo k výraznému zlepšení tepelně izolačních vlastností budov. Byly zatepleny fasády a vyměněna všechna okna. Tato mnohamilionová investice mohla být uskutečněna pouze za výrazného přispění zřizovatele, poslední fáze v roce 2009 pak s vyžitím peněz z fondů EU. Škola se vždy snažila nabídnout žákům také různé vzdělávací možnosti, které nejsou všude běžné. Ve školním roce 1992/93 byly poprvé zřízeny třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (v nabídce byl anglický, německý a francouzský jazyk). Žáci z těchto tříd se tradičně velmi dobře uplatňovali zejména na gymnáziích a ostatních středních školách. Od školního roku 1993/94 nabízí škola žákům také třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pro žáky s poruchami učení a chování byly v období určeny zprvu vyrovnávací, později specializované třídy, většinou ve třech ročnících (podle počtu žáků). Historickým krokem a velkým přínosem pro žáky i pro jejich rodiče bylo rozšíření školy o základní uměleckou školu ve školním roce 1997/98. Kapacita této součásti školy byla stanovena na 310 a byla a je plně využívána. V nabídce je individuální i skupinová výuka v hudebních oborech a dramatickém oboru. Ukazuje se, že spojení základní školy (navíc s rozšířenou výukou hudební výchovy v některých třídách) a základní umělecké školy je jak po stránce pedagogické tak po stránce ekonomické velmi výhodným řešením. Významným historickým mezníkem pro školu byl rovněž počátek roku 1992, kdy se škola stala jako první základní škola v kraji právním subjektem. Dne se navíc součástí právního subjektu základní školy stala také školní jídelna, což s sebou přineslo celou řadu dalších výhod. Pád železné opony v roce 1989 umožnil rozvíjet mezinárodní vztahy. Škola spolupracovala například se školami ve Freistadtu a Ennsu v sousedním Rakousku, v Bennekomu v Holandsku, žáci měli možnost absolvovat kurzy anglického jazyka v Londýně. V létech byla škola zapojena do projektu EU Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na volbu budoucího povolání. V období se škola a další tři partnerské školy z Velké Británie, Španělska a Švédska zúčastnily projektu Comenius v rámci Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme) při komisi EU. Cílem projektu s názvem Sdílení kultury přes hranice bylo seznámit se s kulturou a životem obyvatel partnerských zemí, navázat komunikaci a přátelství se žáky a studenty těchto zemí, zlepšit a rozvíjet své znalosti zvoleného komunikačního jazyka (angličtina) a dále rozvíjet dovednosti ve využívání ICT. K chloubě školy patří již 22 let dětský pěvecký sbor Canzonetta, který vznikl původně ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Od roku 1997 je jejím zřizovatelem již jen škola. Za dobu své existence dosáhl sbor řady ocenění doma i v zahraničí. Canzonetta úspěšně reprezentovala školu, město, ale i republiku v mnoha evropských zemích, 4

6 například v Dánsku, Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Řecku, Kanadě, Itálii, Belgii a Slovensku. Přípravným sborem Canzonetty je od roku 1989 dětský pěvecký sbor Da Capo, který za svého působení získal rovněž řadu ocenění. Nejvýznamnějším je asi zlaté pásmo ve dvou kategoriích a zvláštní cena poroty na Mezinárodním pěveckém festivalu pěveckých sborů "Svátky písní" v Olomouci. V roce 2006 vznikl komorní sbor Canzonetta, jehož jádrem jsou bývalí členové dětského pěveckého sboru Canzonetta. Vede si velmi úspěšně a často vystupuje na veřejnosti. Ani na poli sportovním se naše škola neztratila. Družstvo chlapců se v roce 1998 stalo mistrem republiky v sálovém fotbale, naše volejbalistky se umístili v roce 2009 na 3. místě mezi školami České republiky. Mezi absolventy školy je řada významných osobností, které vynikaly nebo vynikají v různých oblastech našeho života. Ohlédnutí i pohled vpřed Třicetiletá cesta naší školy je prodchnuta především snahou všech pracovníků o co nejlepší přípravu žáků na další život. Uplatnění absolventů, výsledky různých srovnávacích zkoušek v rámci ČR i vlastní autoevaluační systém svědčí o tom, že se škole daří udržovat vysoký výchovně vzdělávací standard. V roce 2004 škola zahájila práci na vlastním školním vzdělávacím programu. Dokončen byl o dva roky později a v současné době se podle něho učí žáci ročníků a žáci ročníků. Postupně přejde na tento program celá škola. Jde v něm zejména o to, abychom se kromě předávání určitého přiměřeného množství poznatků z jednotlivých předmětů, zaměřili rovněž na oblasti důležité pro život. Naší snahou je: vychovat žáka mravně odpovědného vychovat žáka, který se umí orientovat v hodnotách (svoboda, respektování lidských práv, důstojnost člověka, spolupráce, solidarita, kulturní tradice a hodnoty apod.) vychovat žáka k samostatnému myšlení, svobodnému jednání a rozhodování (vytvářet prostor k samostatnému projevu, interpretaci, srovnávání, vlastnímu posuzování, argumentaci apod.) vychovat žáka, který se dokáže orientovat v množství různých informací, dokáže je třídit a používat naučit žáka se učit vychovat žáka schopného komunikace a spolupráce (nalézat vhodné prostředky k vyjádření kromě jazykové přípravy a přípravy v oblasti informačních technologií rozvíjet i další způsoby vyjadřování) připravit žáka na zvládnutí praktických činností denního života (aplikace poznatků a zkušeností v různých situacích, které přináší život) výchova žáka k chápání globálních problémů (odpovědnost generací za budoucnost, rozporné důsledky rozvoje vědy a techniky, řešení ekonomických disproporcí, ochrana životního prostředí pro trvale udržitelný rozvoj apod.) vychovat člověka odpovědného za své zdraví, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu Samozřejmě, že tento náročný úkol můžeme zvládnout jen za spolupráce a s přispěním zákonných zástupců žáka. 5

7 V současné době patří škola ke středně velkým, s kvalitními prostorovými i výukovými podmínkami. Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci rádi chodí, kde se kvalitně a s použitím moderních metod a prostředků dobře připraví na další studium i zaměstnání, kde jim bude umožněno rozvíjet své zájmy. Žáci mohou navštěvovat od 1. ročníku třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Po ukončení vyučování mohou rozvíjet své zájmy v hudebním a literárně-dramatickém oboru ZUŠ. Ve škole je po vyučování otevřeno informační centrum s knihovnou, počítači včetně přístupu na internet a velkým množstvím multimediálních programů (cca 300). Škola disponuje celou řadou odborných pracoven (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, informatika, dějepis, cizí jazyky, hudební výchova, dílny, školní zahrada, kuchyňka). Pro zkvalitnění výuky jsou ve třinácti učebnách využívány interaktivní tabule a v nejbližší době by se měl jejich počet zvýšit. V celé řadě tříd je počítač s dataprojektorem a připojením na internet. Škola má tři tělocvičny, koncertní sál pro 120 návštěvníků. Je vybavena moderními pomůckami. Všechny pavilony školy mají nová okna, jsou zateplené a mají novou fasádu. Škola se zapojuje do celé řady aktivit včetně projektů např. Duha, Kamarád jako kamarád, Třídění odpadů, Soutěž mezi třídami (org. šk. parlament), Stromy, Absolventské práce a mnoho dalších. Úspěšně se účastní celé řady soutěží a různých akcí (viz. webové stránky-výroční zpráva). V letech bude realizovat projekt v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, jehož název je Multimediální výuka na ZŠ a ZUŠ. Tento projekt byl přijat a z peněz EU na jeho realizaci škola obdrží téměř 4 miliony korun. Mgr. Pravoslav Němeček ředitel školy Milí žáci, vážení učitelé, vážení rodiče, naše škola oslaví v tomto roce 30. výročí svého založení. Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu dětí a mládeže je spolupráce školy s rodinou. Po celou dobu existence školy mají rodiče možnost ovlivňovat kvalitu vzdělávání svých dětí. Dřívější SRPŠ posléze SRPDŠ, nahradila v roce 1999 Unie rodičů, která je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí. Činnost Unie je zaměřena zejména na respektování práv, potřeb a zájmů dětí a tedy i vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli. Rodiče tak mají možnost prostřednictvím Unie a prostřednictvím svých zástupců ve školské radě prosazovat své názory a návrhy na zlepšení vzdělávání dětí. Unie rodičů má přibližně 600 členů. Veškeré finanční prostředky získané z členských příspěvků jsou věnovány na mnoho školních a mimoškolních aktivit. Je to zejména finanční podpora na činnost informačního centra a nákup časopisů, odměny žákům, exkurze, lyžařský výcvik žáků sedmých tříd, činnost pěveckých sborů a zájmových kroužků, příspěvky na akce školní družiny a plavání. Pod hlavičkou Unie rodičů se také uskutečnilo několik akcí žáků v zahraničí, například účast našeho sboru na soutěži v USA. Mezi další aktivity patří rovněž účast zástupců rodičů ve výchovné a stravovací komisi školy. Jsem vděčný, a určitě nejen já, ale i řada dalších rodičů, že vedení školy se spolu s celým učitelským sborem trvale snaží hledat nové možnosti a zkvalitňovat výuku i samotné prostředí ve škole. Jsem pevně přesvědčen, že kolektiv pedagogů bude i v dalších letech dbát o dobré renomé Základní školy a základní umělecké školy Bezdrevská a bude nadále pokračovat v zodpovědné činnosti při výchově a vzdělávání naší nejmladší generace. Za toto úsilí patří všem učitelům dík nás rodičů. 6

8 Závěrem přeji žákům nynějším i budoucím, aby se jim ve škole líbilo, aby se hodně naučili a v dospělosti na školní léta rádi vzpomínali. Učitelům přeji hlavně dostatek trpělivosti a odpovídajících podmínek při jejich nelehké a záslužné práci. Radim Kovanda předseda Unie rodičů O životě Život začíná v okamžiku, kdy se narodíš. S tebou na nový svět přichází i práva. Vzdát se jich nemůžeš. Možná ti budou vadit, ale věř, že ti pomůžou. Jestli ti je někdo chce vzít, tak se braň! Nenech si to líbit. Kromě práv a povinností nemusíš mít nic. Žij tak, ať máš vždy víc. Přátel, štěstí, zdraví a lásky. Denisa Votočková, žákyně Zamyšlení: Škola a strom Bylo nám 6 let, když jsme vstoupili do budovy, kde jsme zanechali většinu svého dětství. Krásně načesané upravené malé holčičky kráčely vznešeně a s úsměvem do budoucnosti. Dokonce i někteří chlapci se těšili na povinnou školní docházku, ale objevili se i malí lumpové, kteří by raději zůstali v mateřské školce a hráli si s autíčky, či stavěli domy z lega a kostek. Uběhlo pár měsíců, roků a skoro všechny děti změnily svůj názor na úroveň dřívějších šibalů a cestou do školy už se jen pomalu plíží rychlostí želvy a těší se, až z ústavu vypadnou. Než jsme se nadáli, stojíme jednou nohou na středních školách a druhou se loučíme a vzpomínáme na zlaté časy základky. Chlapci už si nemontují stavebnici Merkur a děvčata si nehrají s panenkami Barbie. Pomalu, ale jistě vstupují do samostatného života. Je to jako strom, který od počáteční sazeničky roste do dospělé podoby a každá větev představuje zkušenost a každý květ představuje krásu ducha. Někteří strom zasadili do úrodné půdy a s úspěchem vystupují po schodech života, avšak těm, kteří ho zasadili do bažiny, se schody spíše proměňují ve skluzavku, jež končí hluboko někde v černé díře. 7

9 Nastal den D, konec základního vzdělání. Slavnostně předáme kroniku našeho memory stromu a symbolický kyblík na zalévání žákům osmých tříd. Rozloučíme se a tu druhou nohu přesuneme k té první končetině na střední školu. Až v dospělosti si vzpomeneme na větu našich moudrých předků, učitelů a profesorů ŠKOLA JE ZÁKLAD ŽIVOTA. Marie Toncarová, bývalá žákyně Naše škola má narozeniny První stupeň školy, to je základ, na němž stojí vzdělání našich žáků. A tak, jak už to bývá, základ to musí být hodně pevný. O to se snaží vyučující I. stupně. Naše škola prošla za dobu třiceti let určitým vývojem. A jako správná dáma v nejlepších letech se na ty své narozeniny slavnostně oblékla. Dostala nový kabát v podobě zateplené fasády, nové boty v podobě chodníků na dvoře školy. Ani šaty naší dámy nezůstaly pozadu. Máme na I. stupni třídy vybavené novým moderním nábytkem, počítače se staly běžnou součástí našich tříd a skvělými kamarády našich žáků. Mnohým žákům dělá ve třídě společnost interaktivní tabule, mezi žáky velice oblíbená, která je jako mávnutím proutku spojí s celým světem. Ale co je hlavní, ta naše dáma má ráda děti. Snaží se, aby byly ve škole spokojené, hodně se naučily, osvojily si základy slušného chování a odcházely od ní připravené pro život. V průběhu posledních šesti let vypracovali vyučující školy svůj vlastní Školní vzdělávací program, podle kterého vzdělávají své žáky. Tento program zohledňuje potřeby a možnosti žáků při dosažení cílů základního vzdělání. Přihlíží k potřebám a možnostem žáků, vytváří nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků. Vytváří příznivé sociální, emocionální a pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Zvýrazňuje účinnou spolupráci s rodiči. Specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci I. a II. stupně základní školy. Cílem programu je poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání, orientovaného zejména na praktické jednání, motivovat žáky pro celoživotní učení. K tomu slouží vypracovaná projektová učení žáků, informační centrum školy, učebna výpočetní techniky a moderní učební pomůcky. Napomáhá i spolupráce školy s jinými institucemi, např. Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Hvězdárnou a planetáriem v Českých Budějovicích, pobočkou vědecké knihovny na sídlišti Vltava, besedami se zajímavými osobnostmi, apod.. Žáci I. stupně se každoročně zúčastňují soutěží: výtvarných, matematických a velice oblíbených sportovních soutěží, jako je např. fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, házenkářský turnaj Budějovický pohár, Běh pro zdraví, Olympiáda v plavání, školní ročníkové turnaje ve vybíjené aj.. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s rodiči našich žáků. Velké oblibě se těší školní jarmark a společné akce rodičů, žáků a učitelů. Žáci se rádi zapojují, někdy i za pomoci celé rodiny, do sběru pomerančové a citrónové kůry, do sběru žaludů a kaštanů, neboť si dobře uvědomují prospěšnost těchto činností. 8

10 Výsledky práce naší dámy jsou vidět všude kolem nás. Narážíme na ně v každodenním životě. Jsou to právě naši žáci, kteří se uplatňují v různých povoláních. Vždyť za dobu třiceti let prošly jejími dveřmi tisíce žáků. A co naší dámě popřát? Aby stále rostla do krásy a držela krok se světem. Ať má stále dost zvídavých a spokojených žáků, kteří nikdy nezapomenou, kam chodili do školy, kdo je učil číst, psát, počítat a poznávat historii a krásy přírody naší země. Je nám 30 Vyučující 1. stupně Druhý stupeň obsahem navazuje na stupeň první. Přispívá k tomu i umístění žáků pátých tříd v pavilonu II. stupně, které podporuje jejich aklimatizaci. Zvykají si na více vyučujících ve třídě, jsou pak samostatnější a nebojí se pohybovat mezi staršími spolužáky. To, že se učitelkám a učitelům daří stavět na dobrých základech prvního stupně docela vysoko, je fakt, že se naši žáci bez větších problémů dostávají na střední školy. Těší nás jejich další úspěchy ve studiu na těchto školách rádi se jimi chodí pochlubit. Na druhém stupni mohou žáci své nadání rozvíjet v nepovinných a volitelných předmětech keramice, pohybových hrách pro dívky, v základech první pomoci, informatice, domácnosti (s novou moderně vybavenou kuchyní), technických činnostech, semináři z přírodopisu. Posledně jmenovaný předmět je u nás oblíben díky ekologické výchově. Děti tráví volný i vyučovací čas na zahradě, která je budována pro tyto účely ve spolupráci s CEGV Cassiopeia. Naším cílem je získat mezinárodní titul EKO ŠKOLA. Práce s talentovanými žáky přináší výsledky v soutěžích na různých úrovních. V loňském roce to bylo např. 3. místo v celostátní soutěži ve volejbale dívek, nebo 2. místo v krajském kole biologické olympiády, kterého se účastní i víceletá gymnázia. Vyučující se snaží zpestřovat výuku novými pomůckami a prostředky. Stejně jako na prvním stupni jsou v odborných učebnách interaktivní tabule nebo dataprojektory. Žáci se velmi rádi zapojují do projektů celoškolských (právě probíhá DUHA) nebo v rámci jednotlivých předmětů. Již tradiční jsou na závěr školní docházky Absolventské práce žáků devátých tříd.. Je to taková malá obhajoba vlastní práce před porotou a auditoriem spolužáků. Cílem všech pedagogických pracovníků je poskytnout dětem nejen kvalitní vzdělání, ale vytvořit jim i bezpečné a příjemné prostředí, aby do školy chodili s chutí a beze strachu. Mají možnost prostřednictvím žákovského parlamentu řešit své stížnosti, připomínky ke školnímu řádu, podávat návrhy na zlepšení podmínek a prostředí ve škole i v okolí školy. Parlament organizuje soutěž mezi třídami, započítává se prospěch, chování, úroveň třídy, třídění plastů, dobročinné akce, úspěchy v soutěžích. Vybraní žáci zastupují své spolužáky i ve stravovací komisi a mají tak příležitost ovlivňovat skladbu jídelníčku, pomáhají i řešit problémy s kázní žáků ve školní jídelně. Přáli bychom si, aby naše škola byla pořád mladá, držela krok s dobou, ale aby přitom nezapomínala na dobré zkušenosti. Přejeme jí co nejvíce spokojených a šikovných dětí. Mgr. Anna Kubálková, zástupkyně 2. stupně 9

11 Školní družina slaví I školní družina zůstává důležitým zařízením naší školy. Úkolem nás vychovatelek je, aby žáci prostřednictvím hry pocítili potřebu tvořit, uplatnili vlastní nápady, rozvíjeli svou fantazii a prožili legraci, uvolnění a dobrodružství. Nejdůležitější je, aby s námi žáci prožívali radost a pohodu, aby našli uspokojení z pestré a přitažlivé činnosti. V současné době máme šest oddělení v samostatných místnostech. Ve vybavení naší družiny nechybí stolní hry, konstruktivní stavebnice, sportovní načiní, dětské časopisy, knihy. Pro zájmové činnosti využíváme tělocvičny, hřiště ŠD, informační centrum a učebnu výpočetní techniky. Už třetím rokem uskutečňujeme celoroční projekty. Například Putování s kamarádem Ferdou Mravencem, Lovci orchidejí. Letošním projektem nás provází nejen zvířátka z celého světa, ale především pejsek z knihy K. Čapka Dášenka. Žáci mohou pracovat v kroužcích různého zaměření: výtvarném, dovedných rukou, počítačů, sportovním a tanečním. Taneční kroužek má za sebou řadu vystoupení a předtančení. Pořádá též odpolední programy v Domově pro seniory. Úspěšně se rozvíjí spolupráce se studenty z Teologické fakulty JU oboru pedagogika volného času. Do školní družiny chodí žáci rádi a těší se vždy, co nového budou číst, tvořit, kreslit a na co a s čím si budou hrát. Můžeme si přát, aby tomu tak bylo i nadále. I. Břečková, vedoucí vychovatelka Činnost ZUŠ a její výsledky V současné době prochází základní umělecké školství, podobně jako základní, mnoha změnami. Dochází k dalšímu rozvoji vzdělávání v ZUŠ zaváděním nových systémů, tzv. Rámcově vzdělávacích programů pro jednotlivé obory ZUŠ. V návaznosti na ně každá škola vytvoří svůj vlastní školní vzdělávací program, podle kterého všechny základní umělecké školy od zahájí výuku. V naší ZUŠ se učí podle stávajících učebních plánů, které zahrnují přípravné studium (pro žáky od pěti let), základní studium (I. stupeň, II. stupeň) a studium pro dospělé. Pro studium zvláště hudebního oboru jsou na škole velmi dobré podmínky, včetně pěkného koncertního sálu. V současné době se v ZUŠ vzdělává 309 žáků v hudebním i literárně-dramatickém oboru. V jednotlivých uměleckých oborech se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka. V individuální výuce jsou žáci vedeni k dosahování co nejlepších výsledků v nástrojové i teoretické výuce. Škola pořádá pravidelné koncerty, tematická vystoupení žáků, výchovné koncerty, interní soutěže, přehlídky komorní a souborové hry. Na koncertu k 10. výročí ZUŠ se podíleli žáci obou uměleckých oborů. Pěvecké sbory Da Capo, Canzonetta a Komorní sbor pořádají velké množství koncertů a vystoupení, účastní se celé řady soutěží doma i za hranicemi. Žáci ZUŠ se také zapojují do projektů např. Comenius. Od ledna 2010 pracujeme na projektu Využití multimédií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jeho rozpočet činí téměř 4 miliony Kč. Na škole vyučují kvalifikovaní učitelé, kteří na sobě neustále pracují a vzdělávají se, mnozí z nich jsou výkonní hudebníci. 10

12 Za dobu své existence vychovala škola velký počet absolventů. Někteří pokračují ve studiu na konzervatořích nebo na pedagogických školách, z jiných se po dalších studiích stali hudební pedagogové. Pěvecké oddělení Žáci pěveckého oddělení v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská se vzdělávají 7 let v I. cyklu, kde se naučí základním pěveckým návykům (správný pěvecký postoj a držení těla, žeberně-brániční dýchání, hlavový tón a posazení hlasu do masky, měkké tvoření tónu, kantilénu). Pomocí pěvecké techniky tak nejprve zvládají lidové písně, později i různě obtížné skladby z období baroka, klasicismu, romantismu a 20. století. Po ukončení I. cyklu a získání těchto dovedností se mohou další čtyři roky vzdělávat ve studiu II. cyklu a zaměřit se na žánr, který je zajímá (muzikálový zpěv, populární písně, jazz...). Kromě výuky sólového zpěvu se žáci pěveckého oddělení vzdělávají i v komorním zpěvu a hudební nauce. Součástí pěveckého oddělení je také sborová výchova, na naší škole působí DPS Da Capo a DPS Canzonetta. Ve sborech se žáci seznamují se studiem lidových písní, klasického repertoáru, ale i soudobé hudby. Nejstarší žáci či absolventi obou sborů mohou zpívat v Komorním sboru, zaměřeném zejména na soudobou populární hudbu, spirituály a muzikál. V rámci hudebního oboru patří pěvecké oddělení k nejúspěšnějším reprezentantům školy jak na soutěžích vyhlašovaných MŠMT v sólovém a komorním zpěvu, tak na sborových přehlídkách i soutěžních festivalech. Oddělení dechových a bicích nástrojů Má ve škole dlouholetou tradici. Pod vedením zkušených pedagogů probíhá ve škole výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baryton. Velké oblibě se již u předškoláků a žáků 1. tříd těší hra na sopránovou zobcovou flétnu. Každoroční přehlídka komorní a souborové hry je na naší škole již tradicí. Oddělení bicích nástrojů se specializuje na hru na bicí soupravu, melodické bicí nástroje a percusse v žánrech jazz, rock a pop. Výuka vychází z praktických zkušeností pedagogů, kteří účinkují v různých orchestrech a hudebních skupinách, a používá všech dostupných a nejnovějších notových materiálů včetně CD, DVD apod. Oddělení smyčcových a strunných nástrojů Patří k nejméně početně zastoupeným. Ve škole probíhá individuální výuka hry na housle. Kytarové oddělení se zaměřuje především na výuku hry na klasickou kytaru. Nedílnou součástí výuky je i komorní hra. Oddělení klávesových nástrojů V ZŠ a ZUŠ Bezdrevská se vyučuje hra na klavír a keyboard. V I. stupni, který trvá sedm let, si žáci osvojují hudebně teoretické znalosti, základní nástrojové dovednosti, zdokonalují technickou stránku hry a rozvíjejí celkovou hudebnost a estetické cítění. Ve hře na keyboard se žáci seznamují se specifickými možnostmi nástroje, tj. doprovodné programy, hra s flash diskem, někteří využívají počítač k zápisu doprovodů, které se pak využívají s rejstříky různých nástrojů, převedením do MIDI systému. Po ukončení I. stupně se mohou žáci vzdělávat další čtyři roky ve II. stupni základního studia a zaměřují se už na užší výběr žánrů dle svého zájmu (hudba klasická, populární, taneční a jazzová). Někteří pokračují také jako doprovazeči nebo hráči v komorních seskupeních nebo školním orchestru. Po ukončení II. stupně někteří pokračují ve studiu pro dospělé. Za zmínku z mnoha koncertů stojí Koncert Pocta Mozartovi k 250. výročí jeho narození (duben 2006), 2 koncerty Procházka českou hudbou (duben 2009) a Koncert k 200. výročí narození F. M. Bartholdyho (listopad 2009). 11

13 Dětský pěvecký sbor Da Capo DPS Da Capo působí v ZŠ a ZUŠ již od roku Za dobu své existence se ve sboru vystřídaly již stovky dětí.většina z nich po dovršení dvanácti let odchází do DPS Canzonetta. V současné době sbor navštěvuje 42 dětí druhých až pátých tříd, převážně žáků z rozšířené výuky hudební výchovy. V repertoáru dětí najdeme jak lidové písně, které jsou pilířem veškerého zpívání vůbec, ale i dětské písně období romantismu, 20. století i soudobých skladatelů. Spektrum působení Da Capa zahrnuje jak školní akce, výchovné koncerty, vánoční koncerty, tak festivalové přehlídky a soutěže. Pravidelně zpíval na Českobudějovickém sborovém festivalu a Chodurově festivalu pěveckých sborů v Č. Budějovicích. Mezi nejvýraznější úspěchy v posledních pěti letech patří: 2x zlaté pásmo v Krajské přehlídce DPS v Písku 1. místo na soutěži Jarní petrklíč v Jesenici u Prahy 1x zlaté a 1x stříbrné pásmo na Zahradě písní v Praze Sbormistryní sboru je od začátku Václava Míková, korepetitor a klavírní doprovod Lyudmyla Izugrafova, hlasový poradce Olga Strnadová. Pod tímto vedením se v současné době sbor připravuje na Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze a festival pěveckých sborů Vánoční akordy Ostrava. Českobudějovický dětský pěvecký sbor Canzonetta DPS Canzonetta oslavil v roce 2008 dvacáté výročí své existence, byl totiž založen již roku Od svého počátku sbor pracuje pod vedením Anny Knotkové a před rokem 2000 také Vladimíra Vačkáře, v září 2004 sestavu doplnila další sbormistryně Petra Nová. Do nástupu klavíristky Aleny Špatné (2002) zastával funkci korepetitora Michal Prokop, po odchodu A. Špatné v červnu 2009 mají korepetice na starosti Sergej Prepeljatnik a posluchači konzervatoře. Sbor sdružuje zpěváky ve věku let nejen ze své zřizovatelské ZŠ a ZUŠ, ale i jiných českobudějovických škol, aktuálně se zpěváků schází okolo čtyřiceti. Hlavní náplní činnosti sboru je kromě každoročně pořádaných jarních, adventních, vánočních a výchovných koncertů vystupování na domácích i zahraničních pódiích (Německo, Itálie, Kanada, Řecko, Francie, Švédsko, Dánsko, Slovensko). Těleso má na svém kontě také několik významných úspěchů ze sborových festivalů a soutěží. Z nedávných ocenění jmenujme: zlaté pásmo na soutěžním festivalu vánoční hudby Vánoční akordy, Ostrava zlaté pásmo na soutěžní přehlídce DPS Zahrada písní, Praha stříbrné pásmo na Mezinárodním festivalu vánoční a duchovní hudby, Bratislava zlaté pásmo a cena poroty cum laude na 54. ročníku Evropského hudebního festivalu pro mládež, Neerpelt (Belgie) Za dobu své činnosti natočila Canzonetta 5 vlastních CD (zatím poslední vzniklo ve studiu Českého rozhlasu v listopadu 2009), na dalších albech spolupracovali Netoličtí vrabčáci a Budvarka. V říjnu 2008 se Canzonetta podílela s prof. K. Fráňou na nahrávce Staročeských koled v úpravě F. Vránka. V současnosti je prioritou sboru příprava na sborový hudební festival Svátky písní v Olomouci a zároveň na Celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně. A kromě obvyklých vystoupení plánuje Canzonetta ve spolupráci s oblastním výborem UČPS slavnostní koncert k 80. výročí narození jihočeského hudebního skladatele Jiřího Laburdy. 12

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 7. 10. Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Filip Parkan 2. místo Ondřej Linhart 3. místo Ladislav Drápal 4. místo Karel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006 zpracovala: RNDr. Hana Bustová Ve Vyškově 12.9. 2006 Mgr. Pavel Pospíšil ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Výsledková listina krajského kola soutěží MŠMT ČR, typ A, školní rok 2014 15

Výsledková listina krajského kola soutěží MŠMT ČR, typ A, školní rok 2014 15 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, kategorie 0. 9. typ školy ZUŠ 1 klarinet 0 Mikolášek Jan ZUŠ Františkovy Lázně 1.místo 2 0 Salačová Marie ZUŠ Kraslice 1.místo 3 0 Vokáčová

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Pravoslav Němeček Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více