Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin"

Transkript

1 Informace o volbách do poslanecké sn movny Volby do PS se budou konat v pátek dne 2. ervna 2006 od hodin do hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8 00 do hodin. V Hrádku je ustanoven jeden volební okrsek, tedy jedna volební místnost v zasedací místnosti Obecního ú adu. Hlasovací lístky voli i obdrží do svých poštovních schránek nejpozd ji 3 dny p ed dnem voleb. V p ípad jejich ztráty nebo poškození voli obdrží hlasovací lístky nové p ímo ve volební místnosti. Voli i nebude umožn no hlasování, pokud s po p íchodu do volební místnosti neprokáže platným ob anským pr kazem nebo cestovním pasem. Taktéž mu nebude umožn no hlasování, pokud se neodebere do prostoru za plentou. Každý voli hlasuje samostatn, zastoupení není ípustné. Pouze ten, kdo pro svou t lesnou vadu nem že íst nebo psát, m že požádat jiného voli e, aby mu s úpravou hlasovacího lístku pomohl.voli i mohou ze závažných d vod (zejména zdravotních) požádat obecní ú ad, aby mohli volit mimo volební místnost. kování ps proti vzteklin Podle zákona. 166/1999 Sb., (veterinární zákon) a podle pokyn Okresní veterinární správy ve Frýdku-Místku, bude v zájmu ochrany území R provedeno o kování ps starších 3 m síc proti vzteklin. Žádáme proto majitele ps, aby p ivedli svá zví ata na následující svodná místa: v úterý dne 23. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika U prodejny Harcowianka v úterý dne 23. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika v 830 hodin v 9 00 hodin v 930 hodin v 1600 hodin v 1630 hodin U prodejny Harcowianka v 1645 hodin ve st edu dne 24. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika v 1600 hodin v 1630 hodin U prodejny Harcowianka v 1645 hodin Upozor ujeme chovatele, že o kování proti vzteklin je povinné! Chovatelé jsou povinni p edložit u ps starších 3 m síc známku a o kovací pr kaz a zajistit dosp lou osobu k pat né fixaci zví ete s použitím náhubku. O kování bude hrazeno na míst majitelem. Poplatek iní 80,-- K za jednoho psa. Hrádecké noviny vydává Obecní ú ad Hrádek, registra ní íslo FMt23. Zodpov dná osoba Robert Borski, ing. Robert Cie lar. Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 600 ks. Zdarma. íslo 2, kv ten Ro ník X íslo 2 Kv ten 2006 Vážení spoluob ané, v krátké dob se za ne budovat obchvat Návsí Jablunkov na který bude navazovat i pr tah naší obcí. Za ne zvýšený pohyb stavebních vozidel ale v íme, že vše bude probíhat s oboustrannou tolerancí a ohledem. Cesty jsou velmi pro náš region pot ebné, jsou prioritou pro rozvoj celého regionu. Naše obec usiluje o vybudování kanalizace ješt p ed výstavbou koridoru, aby se již nekopalo v hotových komunikacích. Budou chodit projektanti po obci, je možno od nich získat informace o systému kanalizace. V sou asné dob chce obec provést ješt další investice, jako je p estavba rodinného domu odkoupeného od p. Kantora, kde vzniknou dva byty 2+1 a dva byty 1+1 a rozší it h bitov o 160 míst ze zahrady uvedeného RD. P ipravuje se projekt na rozší ení vodovodního ádu v osad Kemp ice, ten by m l být hotov ješt letos asi pro 13 rodinných dom. Rada se po zvážení rozhodla p ipravit dokumenta i finan generální p estavbu budovy.p. 251 požární zbrojnice, kde by m l vzniknout byt 3+1 a snad i 1+1, dle statiky budovy. Budova se zvýší do úrovn celého patra a pokud to statika základní chodby umožní bude poschodí rozší ené nad tuto p ístavbu. Dále p ipravujeme opravu a možná vým nu st echy na budov Mate ské školy polské. Zde dle nabídky se bude rozhodovat zda znova provést nát r nebo rad ji zm nit na nový povrch z lehkých plechových krytin. Stále jsme hledali pozemek vhodný ke stavb t locvi ny, která v obci chybí. Je v jednání pozemek vedle základní školy eské na kterém by byla ást t locvi ny umíst na a zbytek by se využil pro parkování vozidel, jak návšt vník tak u itel a zam stnanc školy. Vestavbou t locvi ny do ásti budovy by vznikl komplex školy ve které by byly vybudovány další t ídy v nevyužitých p dních prostorech. Stále se pokoušíme odkoupit pozemek ve st edu obce, kde je polorozpadlý rodinný d m. 10. Zde by bylo možno vybudovat, asi 6 malometrážních byt pro ob any. P ipravuje se projekt zm ny st echy budovy obecního ú adu, která je ve špatném stavu a zárove využití volného p dního prostoru. Po ítá se i t eba s klubem senioru, i když je to v druhém pat e, nová místnost pro sch zování apod. Máme rovn ž zám r vybudovat na h išti velký p íst ešek pro akce obce i ve ejnosti tak, aby bylo kde v p ípad nepohody pokra ovat v zábav. Bylo by tam podium a ohništ a místo asi pro dv st lidí. Druhá strana podia by byla využita jako malá tribuna asi o 6 8 stupních s p ekrytou st echou sm rem do h išt.v sou asnosti p estavujeme starou kotelnu OÚ na místnost pro p evlékání pracovník VPP a malou dílnu. Je p ipraven projekt pro zádve í budovy základní školy polské aby netrp ly velké dve e od pov trnostních vliv a hlavn aby malé d ti byly chrán ny ed v trem p i vcházení do budovy (nejsou schopny tak velké dve e ve v tru udržet). Na všechny tyto aktivity zpracováváme žádosti o dotace ale p esto, když se dotace obdrží 1

2 je nutno z vlastního rozpo tu dofinancovat, aby byla zaru ena spoluú ast obce. Výše dotací se zní, u jednotlivých akcí se pohybuje od 40% až po 80% ( což bude možná u kanalizace, která bude tlaková). N které dotace a to hlavn na bytový fond jsou podmín ny schváleným územním plánem obce, který bude, jak pevn v íme, schválen na zá ijovém zasedání zastupitelstva obce. Nejv tší zásah do života obce bude stavba koridoru, který by m l za ít v roce 2007 na podzim. Jist se najdou odp rci tohoto ešení, ale v te, že jsme d lali všechny možné pokusy vést silnici jinde ale o tom již bylo eno a popsáno hodn papíru. Žel koridor by se stejn budoval st edem obce a tak bude spole ný se silnicí. Chci pod kovat t m ob an m, kte í pochopili d ležitost tohoto rozhodnutí s dopadem na život obce a souhlasili se zábory svých pozemk pro místní komunikaci, která jim bude za tratí sloužit. Vybojovali si posunutí podjezdu sm rem k Žilin p ed OÚ ve kterém bude 1,5 m široký, chodník a bude ústit na staré cest. Místo železni ního p ejezdu bude podchod s výtahy pro vozí ká e, další podchody budou v Kompa ov, u h išt a v podjezdu na Harcov, který bude mít pr jezdnou výšku 4,2 m, odpovídající mezinárodní norm pro vysoká vozidla (je áby, kamiony, lesní technika atp.) Bylo vedeno hodn hodin jednání až se dosp lo ke kompromis m, jak ze strany D, tak ze strany ob an a obce. Když jste si p etli tento lánek je t eba ješt dodat, že d íve si nešlo sáhnout na v tší dotace, protože obec m la povinnost uhradit p ky a nebyl územní plán, který se zastavil v projednávání v roce 1998 pro nedo ešení kapitoly doprava. P esto všechny tyto p ipravované akce budou obec stát peníze, ale pokud se nám poda í zám ry se školou a t locvi nou, kanalizací a t eba s výstavbou byt m že se obec dotáhnout po letech na 2000 obyvatel, a to je už jiný koeficient p erozd lení daní a tím více pen z do rozpo tu obce. P esto si musí obec vzít znova úv ry na dofinancování staveb ale budou to úv ry dlouhodobé, které neovlivní ádný chod obce. Budou se pohybovat do 30% ro ního rozpo tu, což je obec schopna postupn splácet a postup- zmín né akce realizovat. Úkol je hodn ale myslím si, že všechny sp jí k lepšímu prost edí v obcí a k vaší spokojenosti, což je hlavní úkol starosty, rady i zastupitelstva. Pavel Tom ala, starosta obce Usnesení z jednání ZOH. 19/2006, konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek ZOH projednalo a schvaluje: program jednání s uvedenými zm nami návrhovou komisi ve složení: p. Turo, p. Walek ov ovatele zápisu: p. Mitrengová, p. ing. Cieslarová rozpo et na rok 2006, jako schodkový se zapojením z statku z p edešlých let Obecn závaznou vyhlášku. 1/2006 o Fondu rozvoje bydlení komisi pro výb r zájemc o dotace a to: p. Cieslarová, p. Polok. Walek, p. Turo, p. Raszka, p. Cieslar, p. Mitrengová odkoupení pozemk parcely íslo 1332/1, 1332/6, 1328 za 100 K /1 m posunutí podjezdu s pr jezdnou výškou 2,5m ve st edu obce a zárove zanesení do návrhu ÚP obce zám r odkoupení pozemk.parcel 711 a 705/1, pro umíst ní OV a t locvi ny schvaluje dle na ízení vlády. 50 ze dne , o odm nách za výkon funkce neuvol- ného lena zastupitelstva s platností od a poskytnutí rozdílu mezi výši m sí ních odm n od do dle l. II odst. 1,2. vnit ní p edpis o užívání sociálního fondu, dle zásad k tomu vydaných ZOH projednalo a bere na v domí: zprávu z jednání rady kontrolu usnesení informace o opat eních dle sm rnic rady EU. 349/2005, o postupu v p íprav výskytu Pta í ch ipky na území naší obce informace starosty o nákladech na zimní údržbu komunikace další informace starosty uvedené v zápisu Pavel Tom ala, starosta obce 2 Robert Borski, místostarosta obce N ové ceny 2006 BETONOVÉ VÝROBKY sleva 10% Firm a Š toura (u vybraných položek) O b ru b n ík y : stará cena nová cena 1 00 cm, výška 22 cm, váha 25 kg..74 K...66,60 K 50 cm, výška 2 2 cm, vá ha 12,5 kg.37 K ,30 K Palisády svahové : ø 1 2 cm, výška 50 cm, váha 12 kg.50 K...45 K ø 1 2 cm, výška 80 cm, váha 22 kg.75 K..67,50 K ø 1 2 cm, výška 120 cm, váha 31 kg K...81 K Žlaby p íkopové, p lkulaté : 45 x 30 x 4 cm, váha 15 kg..45 K..40,50 K Ž lá b k y s p le ch o v ým ro š tem : 50 x 17 x 15 cm, váha 1 5 kg K S tu d. s k ru ž e : vnit n í ø 80 cm, výška 75 cm, K vnit n í ø 100 cm, výška 5 0 cm, K K o m p le tn í b u d k y n a p lyn H U P : š. 69 cm, h l. 43 cm, v. 7 0 cm, K VENDRYN

3 Obecn závazná vyhláška. 1/2006 O vytvo ení a použití ú elových prost edk Fondu rozvoje bydlení na území obce Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek se na svém 19. ádném zasedání usneslo dne podle ust. 12 a 84 odst. 2 písm. i), zákona. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), vydat tuto obecn závaznou vyhlášku. lánek 1. Základní ustanovení 1. Obec Hrádek v zájmu zlepšení úrovn bydlení, životního prost edí a vzhledu obce vytvo ila Fond rozvoje bydlení obce Hrádek (dále jen fond, zkratka FRB-H), který slouží: a) k úhrad náklad na opravy a modernizaci obytných budov na území obce Hrádek, jejichž vlastníkem je obec Hrádek b) k poskytování p ek k úhrad náklad na opravy a modernizaci obytných budov na území obce jejich vlastník m, a to podle dále stanovených pravidel a podmínek lánek 2. íjmy fondu 1. P íjmy fondu jsou: - splátky p ek poskytnuté obcí vlastník m obytných budov a byt a úrokové výnosy z nich - splátky p j ek p ijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a p íslušný úrok ve výši 3 % p.a. - dar a p ípadné výpomoci z prost edk sponzor (nap. bank, podnik, firem apod.) - nejmén 50 % výnos z prodeje dom a bytu v majetku obce od roku následujícího po vydání této vyhlášky - jiné p íjmy (z rozpo tu obce) 2. P ípadné p ír stky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Hrádek a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. lánek 3 Výdaje fondu 1. Prost edky fondu je možno použít k úhrad náklad na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví obce Hrádek, p emž pro poskytování a erpání t chto prost edk se použití p im ená pravidla pro poskytování p ek dále uvedená. 2. Prost edky fondu je možné použít výhradn k poskytování p ek p i nejmenším úroku 4 % a nejdelší lh splatnosti 8 let mimo rok, v n mž byla p ka poskytnuta subjekt m a podle pravidel dále uvedených Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované eské spo iteln a.s. za z ízení a vedení ú tu dle lánku 6. a náklady výb rového ízení dle lánku

4 4. Adresáty p ek z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby (dále jen žadatelé), které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce a které p ijmou závazek poskytnutou p ku podle stanovených a ve smlouv uvedených pravidel ve prosp ch t chto obytných budov, nebo jejich staveb použít. 5. Z fondu se poskytují tyto druhy p ek: Po. íslo Název / ú el Lh ta splatnosti Úrok Horní hranice p ky 5.1. p i p dní nástavb bytu rušící ploché st echy 8 let 4 % do K na 1 byt i vestavb bytu p dního prostoru ízení bytové jednotky v nevyužitých p dních 8 let 4% do K na 1 byt prostorách zm na topení z pevných paliv na ekologická, 4 roky 4 % do K etn vým ny radiátor a rozvodu ÚT vým na oken u rodinného domu 4 roky 4 % do K 5.5. zateplení obvodového plášt domu staršího 10 let 4 roky 4 % do K 5.6. oprava st echy u rodinného domu 4 roky 4 % do K 5.7. rekonstrukce koupelny nebo kuchyn 4 roky 4 % do K 6. Jednotlivé tituly p ek lze kumulovat. P ky lze erpat v pr hu jednoho roku po ínaje dnem podepsání smlouvy o p ce. P ky 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. a 5.7. lze erpat do konce kalendá ního roku. Další p ka pro jiný ú el m že být poskytnuta až po zaplacení p edtím poskytnuté p ky. Úroky se platí podle smlouvy o p ce, jistina se splácí rovnom rn tvrtletními nebo m sí ními splátkami, po ínaje I. tvrtletím po uplynutí doby, která byla stanovena na erpání p ky. lánek 4. Výb rové ízení 1. Žadatelé, kte í spl ují podmínky dle l. 3 odst. 3 mohou získat p ku z fondu výhradn na základ výb rového ízení. Výb rové ízení organizuje Obec Hrádek maximáln 2 x ro. 2. Podmínky výb rového ízení musí být vyv šeny a vhodným zp sobem zve ejn ny, lh ta na podání žádosti k ú asti ve výb rovém ízení se stanoví v rozmezí do 45 dní ode dne vyv šení podmínek tohoto výb rového ízení. 3. Výb rové ízení probíhá maximáln 2x v kalendá ním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. asov musí být organizováno tak, aby smlouvy o p kách mohly být uzav eny v I. pololetí do konce dubna, v II. pololetí do konce zá í p íslušného roku. 4. Obsah žádosti se stanoví výv skou dle odst. 2. Žádost musí vždy obsahovat zejména: a) jméno a název žadatele, pop ípad statutárního zástupce b) adresu bydlišt nebo sídlo žadatele c) p esné ozna ení p edm tné obytné budovy nebo její stavby: - adresa, íslo popisné (je-li vydáno), íslo parcely - doklad o vlastnictví domu i stavby 4-2 -

5 Vážení ob ané Hrádku, 24 Ing. Rudolf Kufa motto: I politik m že být slušný lov k volební rok 2006 rozhodne o dalším sm ování vývoje celé naší spole nosti. Budeme-li i nadále spole ností solidarity, tolerance a výrazných hospodá ských úsp ch, i se staneme spole ností intolerance a bezohledné dravosti, o tom rozhodnete vy svými hlasy v ervnových parlamentních volbách. Navázat na z etelné hospodá ské úsp chy vlády SSD, stejn jako realizovat plány pro další volební období, se nám poda í pouze s vaší pomocí. Deset závazk pro tento region: Podpora místních samospráv regionu t inecko-jablunkovska Investice do dopravní infrastruktury zejména silnice I/11 Realizace obchvatu Jablunkova Zjednodušení pravidel a tím zv tšení objemu erpání prost edk z evropských fond, ERDF evrop. fondu regionálního rozvoje a Evropského ídícího a garan ního fondu EAGGF ur- eného pro zem lství Využití prost edk Evropského sociálního fondu ESF ur eného pro snižování nezam stnanosti Spolupráce s místními agenturami pro regionální rozvoj Rozvoj agroturistiky Rozvoj ekolog. zem lství Podpora projekt využití obnovitelných zdroj energie Snižování ekologické zát že astnou ruku v Parlamentních volbách vám p eje kandidát SSD.10 - stavební povolení i jiný p íslušný doklad o p ípustnosti akce na níž i v jejímž rámci je žádáno o p ku - p íslušnou projektovou dokumentaci d) p esný popis ú elu, na který je p ka nebo p ky požadovány, p i kumulaci titul je t eba popis provést odd len e) p edpokládaná lh ta dokon ení p edm tné akce f) žadatel musí být zapojen do systému nakládání s komunálním odpadem v obci g) žadatel nemá u obce žádné závazky po lh splatnosti h) žadatel musí být napojen na splaškovou kanalizaci, pokud bude v obci vybudována 5. Obecní ú ad pro snazší zpracování žádostí podle odstavce 3 vydá závazný formulá, který musí být k dispozici v den vyhlášení výb rového ízení. 6. Komise FRB-H vyhodnotí p edložené žádosti o p ky a navrhne konkrétní záv r výb rového ízení. 7. Výb rové ízení vyhlašuje a o výb ru rozhodne rada obce. Výb rové ízení je ukon eno nabídkami k uzav ení smluv o p kách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se. 8. Výb rovou komisi FRB-H navrhuje rada obce. 9. O výsledku výb rového ízení budou všichni žadatelé vyrozum ni neprodlen. Vybraní žadatelé budou vyzvání k uzav ení smlouvy o p ce. Právo na uzav ení smlouvy zaniká pokud se žadatel nedostaví k uzav ení smlouvy do 30 dn po vyrozum ní výb rového ízení. 10. Z výše uvedeného d vodu se žádosti u nichž OÚ zjistí, že jsou nesprávn nebo neúpln vypln né, nebudou vraceny žadatel m k p epracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o p ku. lánek 5. Smlouva o p ce 1. S žadateli, kte í úsp šn projdou výb rovým ízením (dále jen uživatelé), uzav e obec smlouvu o p e, a to bez zbyte ných odklad. 2. Smlouva musí obsahovat alespo tyto údaje: - smluvní strany - identifikace typu p ky podle lánku 3. - celková ástka p ky, v p ípad více titul i skladba - lh ta splatnosti p ky - režim splácení (úroky, jistina), v etn dne v p íslušném m síci - závazek uživatele k užití p ky k dohodnutému ú elu - smluvní pokuta za pozdní splacení - záruka za p ku formou prohlášení ru itel vydaným OÚ Hrádek - dohoda o otev ení ú tu eské spo itelny a.s. - souhlas uživatele s kontrolním p sobením pen žního ústavu a OÚ a jeho závazek p edkládat eské spo iteln a.s. ú etní doklady o erpání ú tu 3. Obecní ú ad m že v dohod s eskou spo itelnou a.s. v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o p ce

6 4. Obecní ú ad neprodlen po podpisu smlouvy o p ce p edá dohodnutý po et exemplá eské spo iteln a.s. s výzvou na otev ení ú tu a k p evodu prost edk z fondu na n j. 5. Záruka k p ce do 50 tis. K jeden ru itel, k p ce do 150 tis. K dva ru itele, dlužník p edloží obci v podob prohlášení ru itel. 6 lánek 6. Režim erpání prost edk fondu O zp sobu a lh tách p evod prost edk mezi fondem a ú ty uživatel a správ všech pohledávek fondu uzav e Obec Hrádek zvláštní smlouvu s eskou spo itelnou a.s., s doložkou specifikace materiál a prací uhraditelných z p ky. lánek 7. Ustanovení dopl ková, záv re ná a p echodná 1. Rada obce je povinna p edložit s návrhem na vyhlášení dalšího výb rového ízení vyhodnocení hospoda ení fondu i dosažených v cných efekt za p edchozí období. 2. Tato vyhláška nabývá platnosti a ú innosti 15 dnem následujícím po dni jejího vyhlášení Tom ala Pavel starosta Josef Bojko Adolf Lisztwan Anna Heczková Adam Pilch Helena Sikorová 85 let 80 let 75 let Evžen Kubiena Helena Czudková Rudolf Szkandera Gustav Szotkowski Pavel Branc Jubilanti - Jubilaci V m sící b eznu - ervnu W miesi cu marcu - czerwcu Ba iny Martynki dina Rovn Lyngi dina Ba iny Polyniska Pod Vilou U pily 65 let Zuzanna Konderlová Helena Bocková Helena Walachová Anna Pilchová 60 let Ivona Šenke íková Olga Schneiderová Bronislava Turo ová Jana Stonawská Anna Kupcová Jitka Vym talová Zuzana Legierská Helena Szkanderová Pavla Kawuloková Borski Robert místostarosta Gru Lyngi Pod Vilou Lyngi Gabryše Chalup oki-haže Chalup oki-haže Chalup oki-haže Gabryše Polyniska Gru Pod Vilou Chodury Vážení spoluob ané, dovolte, abych vás také i já pozdravil v novém roce,pop ál pevného zdraví a co nejvíce úsp ch v osobním i pracovním život. Pevn v ím, že se všichni dokážeme zdárn vypo ádat s nebývalé tvrdou letošní zimou, kdy se st ídají p ívaly sn hu s t eskutými mrazy. Rok 2006 za al za mimo ádn obtížných klimatických podmínek. Jako by tento ostrý za átek symbolizoval výjime nost celého roku. Hned v únoru jsme všichni fandili našim olympionik m v Turín a t šili se ze skv lých výsledk Katky Neumannové, Lukáše Bauera a party našich hokejist. Pomalu se blíží další adrenalinový vrchol fotbalové mistrovství sv ta v N mecku. Ale ješt íve než bude první výkop, nás eká jiné významné klání. Vstoupili jsme totiž rovnýma nohama do roku dvojích voleb.nejprve v ervnu se rozhodne o tom,kdo dostane dále mandát vést tuto zemi.zda to bude nadále úsp šná vláda v ele s SSD nebo zda ob ané vyslyší hlasy opozice (p edevším ODS), která se prezentovala p edevším svou nulovou tolerancí a p áním ídit se heslem ím h e, tím lépe. Komu dáte sv j hlas, o tom rozhoduje každý sám za sebe,d ležité však je,vážení ob ané,p IJ TE K VOLBÁM, aby Váš hlas zbyte nepropadl. Protože i hlas, který z stane doma,je hlasem,jež v kone ném ú tování m že být p id len politické stran,které by jste t eba v žádném p ípad sv j hlas nedali. Vážení spoluob ané Hrádku ve Slezsku, do tohoto tvrdého p edvolebního klání vstupuji znovu i já, jako váš stávající poslanec a znovu kandidát SSD za náš T inecko-jablunkovský region. Jsem rád, že se nám práv v tomto období poda ilo finan zajistit a zrealizovat významné investi ní akce u vás v Hrádku ve Slezsku jako jsou rekonstrukce základní školy, které si všiml i denní tisk. Tyto, pro vás, d ležité investice by se nepoda ilo zrealizovat bez výborné a bezchybné spolupráce s vedením vaší obce v ele se starostou Pavlem Tom alou, kterému za to pat í velký dík. A o tom, kdo dále povede vaší obec rozhodnete v komunálních volbách na podzim. ím,že p edevším s vaší podporou a k vaší spokojenosti se nám bude da it dále rozvíjet spolupráci ku prosp chu vaší obce Hrádek ve Slezsku, ostatn další projekty jsou již nachystány k realizaci nap. plošná kanalizace. FUNK NÍ PRÁDLO zn. KLIMATEX nejen pro sportovce inertní v i bakteriím prádlo je velmi lehké rychle odvádí pot a vlhkost z povrchu t la Vše dobré vám p eje váš poslanec Radim Turek ( SSD) nevyvolává alergické reakce možnost použití po celý rok snadná údržba celý sortiment kolekce roku 2006 nabízí ZDRAVOTNICKÉ POT EBY JABLUNKOV Po Pá hod. tel: ( v prostorách polikliniky)

7 Hrádek má nejnižší míru nezam stnanosti v regionu! ADRA výsledky velikono ní sbírky 2006 Dne byla v jablunkovském regionu ukon ena tradi ní velikono ní sbírka humanitární organizace ADRA R. Pokladni ky byly na OÚ v Návsí ú edn rozpe et ny a jejich obsah spo ítán. Díky Vám, všem št drým dárc m, dosáhla výsledná ástka výše ,-K a peníze byly ješt týž den vloženy v SOB na ú et /0300, var. symbol 211, na který m žete ješt stále zasílat Vaše finan ní dary. Výt žek letošní sbírky, který dosáhl výše K, bude rozd len do 3 oblastí: 1) sociální projekty v jednotlivých regionech R (v letošním roce p jde zejména o pomoc zaplaveným lidem) 2) zahrani ní humanitární projekty: a) Bosna - podpora sociáln slabších rodin s d tmi (projekt Adopce v balí ku) - podpora rozvoje zam stnanosti (projekt Mikroúv ry) b) Srbsko - potravinová pomoc v uprchlických táborech c) Kosovo - pomoc d tem ze sociáln slabých rodin (rozší ení projektu Adopce v balí ku) d) Moldávie - pojízdná zubní ambulance p sobící v místech vzdálených od b žných zdravotních st edisek (Mobident) e) Rusko - psychosociální pomoc a podpora t m, kte í prošli hr zou teroristického útoku v zá í 2004 v Beslanu a trpí jeho d sledky nejvíce f) Kambodža - zdravotní a sociální podpora d tí nakažených HIV 3) fond pro naléhavé krizové situace p írodní katastrofy,války, atd. kujeme za vst ícné jednání zam stnanc m m stských a obecních ú ad v obcích na jablunkovsku, hlavn za pomoc i plakátování a celkovém zviditeln ní sbírky v obecních zpravodajích. Dále d kujeme editeli a u itel m ZŠ Návsí a rodi m student a žák za pochopení a podporu, a hlavn všem mladým dobrovolník m za nadšení, s kterým realizovali tuto sbírku. ejeme Boží požehnání Vám všem ochotným dárc m, kte í jste p isp li na pomoc ob tem p írodních katastrof, vále ných konflikt a na pomoc sociáln a zdravotn ohroženým obyvatel m jak v R, tak i v zemích Evropy, Asie a Afriky. ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace, která má pobo ky ve sto ty iceti zemích sv ta. Snaží se zasahovat tam, kde jsou lidé p ímo ohroženi na život v d sledku p írodních katastrof, hladomor i vále ných konflikt. ADRA pomáhá bez ohledu na politickou i etnickou p íslušnost nebo náboženské vyznání a realizuje také rozvojové projekty. Pomáhá u nás, ale hlavn ve sv. eská ADRA vznikla v roce 1992, její pracovišt ve Zlín o rok pozd ji. V R p sobí ADRA již t ináct let. Velikono ní sbírka se letos konala již popáté. H. Raszková, M. Janiczková Farma Milíkov zahajuje celosezonní prodej dr beže,obilovin,krmných sm sí,minerálních a vitaminových dopl. Prodejní doba: Po - Pá: 8-11 a So: 8-11 Informace na tel.: Poslední statistický údaj o nezam stnanosti z dubna 2006 má hodnotu 75 nezam stnaných, tj. 8,9%. emž, pr rná míra nezam stnanosti v letošním roce se pohybuje na úrovni 10,3 %. Tyto suchá ísla asi nikomu nic ne eknou. Ve skute nosti je Hrádek již t etím rokem obcí s nejnižší mírou nezam stnanosti ze všech sledovaných obcí a m st v regionu Jablunkovska a ásti T inecka. Loni to bylo 9,7% (jediná obec, která se dostala pod 10%) a p edloni 12,5%. Jsou to krásná ísla. Lze si jen át, aby i t ch 75 nezam stnaných našlo práci, která je bude uspokojovat Hrádek Pr rná míra nezam stnanosti na Jablunkovsku v roce 2006 Vendryn Milíkov Bocanovice Byst ice Píse ná Koša iska Mosty u Jablunkova inec Ze života hrádecké kopané. V roce 2004 byla v Hrádku poprvé založena p ípravka. U zápisu se sešlo p es 20 chlapc a postupn se hlásili další. Stále se mohou p ihlašovat ro níky 95 a mladší, vždy v pond lí a st edy od hodin, kdy probíhá trénink. Naši nejmladší fotbalisté mají ze 13 zápas skóre 36:21 a na tom je poznat, že se kluci snaží a jejich výkonnost stoupá. Letos jsme se p ihlásili do sout že, která se hraje turnajovým systémem. Hrací dny v Hrádku budou pond lky 2 x m sí. P ípravka je pro pozd jší vývoj hrá e velmi d ležitá. Byli bychom rádi, kdyby se o tom rodi e p išli osobn p esv it. Tímto bych cht l pod kovat vedení TJ Sokol Hrádek za podporu a také za nové branky. Zvláštní dík pat í trenér m Bohuslavu Bialožytovi, Romanu Žabkovi a Romanu Nytrovi za ochotu a trp livost, ale i t m rodi m, kte í nám ob as pomohou. P ejeme t m, kte í p ešli k žák m mnoho úsp ch na velkém h išti. Žáci jako celek jsou na tom letos velice dob e a je mezi nimi hodn výborných hrá. Da í se jim i na turnajích v malé kopané, odkud si p ivážejí pohár za první místo. Slabší je naopak dorost. Všichni doufají, že žáci, kte í p jdou do dorostu, mu pom žou odrazit se ode dna tabulky. O mužích bylo psáno na stánkách Hrádeckých novin nedávno, p esto pro dopln ní: jarní sezónu za ali v Orlové B po slabším výkonu porážkou 3 : 0, ale o týden pozd ji p eválcovali Karvinou B na jejich p v pom ru 6 : 0. Ur it by si každý fanoušek hrádecké kopané p ál, aby si takhle vedli co nej ast ji. Ladislav Klus Návsí Bukovec Písek Jablunkov Nýdek Dolní Lomná Hr ava Horní Lomná

8 h Hrádkem stru ná historie Od roku 1995 organizovaný p espolní b h pro muže, ženy a d ti, kte í startují v deseti kategoriích. Tyto svým zp sobem první b žecké (cross) závody v Hrádku se konaly za teplého a slune ného po así (25 o C), za ú astí 92 závodník 14 kategorií. Trat vedly po místních komunikacích a chodnících na r zných okruzích, z ehož vznikly menší problémy, které však nijak neovlivnily pr h této akce. Akci podporovalo 11 místních sponzor. espolní B h Hrádkem se uskute nil za slune ného po así, avšak p i teplot kolem 3 C na áste zasn žených tratích. Celkem startovalo 87 b žc, mezi nimi poprvé i závodníci z Polska a Slovenska. Zú astn ným pat í dík, že se nedali odradit nep ízni po así. Akci podpo ilo 8 sponzor. Závody se konaly za ú asti 161 startujících na zasn ženém a rozb edlém povrchu za doprovodu sn hových p ehán k a teploty 3 C. Velký dík pat í celkem 20 sponzor m. V letošním roce byl B h Hrádkem za azen do celostátního kalendá e a tak ú ast a konkurence ve vyšších v kových kategoriích byla na pat né úrovni. Již tvrtého ro níku tohoto tradi ního povelikono ního B hu Hrádkem se zú astnilo rekordních 262 závodník. Navzdory p edpov dím, tentokrát po así p álo (10 C, zataženo). V tšina kategorií m la vynikající sportovní úrove, vít z hlavní kategorie, reprezentant Zden k Mezulianik p ekonal tra ový rekord o více než minutu. Sportovní událost roku tentokrát sponzorovalo jen 10 firem. Letos se crossový b h vyda il. Ideální slune né po así ur it vykouzlilo v srdcích všech 256 startujících borc p íjemnou náladu. 13 sponzor pomohlo profinancovat závody. íjemné po así a rekordní po et 287 závodník ve dvaceti kategoriích, tak by se ve zkratce dal charakterizovat letošní B h Hrádkem. Dvanáct kategorii p ekonalo tra ový rekord. Závodu se zú astnil absolutn nejstarší ú astník, 72-letý František Zikeš z Frýdku-Místku. Ze stejného m sta byl i tisící závodník Petr Vl ek. Za šest let historie akce startovali borci z celkem 55 m st a obcí. Nejúsp šn jším b žcem Hrádku se stal Patrik Hawliczek, který p ekonal tra ový rekord. Letošní závody zastihlo velmi nep íznivé po así - vytrvalý déš a teploty kolem 3 C. I p es takto nep íznivé podmínky byla ú ast výjime ná a byly p ekonány tra ové rekordy p ti kategorii. Dominovala výprava z Polska s 62 ú astníky. Op t vynikali závodníci ze Slezanu Frýdek-Místek. Bylo jich celkem 46 a 18 z nich (40 %) stálo na stupních vít. Josef Tatarka, František Holec a Michaela Przyczková zvít zili již ty ikrát. Jenom jediný závodník, Roman Slowioczek, se zú astnil všech sedmi závod v historii. OÚ Hrádek, TJ Sokol, Hasi i a PZKO p edvedli vzornou organizaci. Jedinou nep íjemností byl vyvrtnutý kotník jednoho ú astníka. h Hrádkem velmi p ipomínal ten lo ský: op t se sešlo více než 200 borc, znovu nep íznivé po así (10-ti cm vrstva erstvého sn hu, asté husté sn žení) a zase dominovali závodníci z Frýdku-Místku. Tentokrát jich p ijelo 63 a 22 z nich (tj. 35 %) stálo na stupních vít. Vít zem hlavní kategorie se stal bulhar Ivan otov. Kv li nep íznivému po así nedorazil autobus z Polska. Roman Slowioczek jako jediný zažil všechny závody, byl už poosmé na startu. Snad poprvé byla odstartována kategorie "Bu fit". Hráde tí závodníci obsadili jedno 1., dv 2. místa a ty i 3. místa. Dívky v p edškolní a dorostenecké kategorii p ekonaly tra ové rekordy. Devátý ro ník skýtal díky nádhernému po así a pevnému terénu mimo ádné podmínky pro co možná nejlepší výsledky. Ty skute p ed ily o ekávání. Bylo p ekonáno osm tra ových rekord a neuv itelných 15 sekund chyb lo k p ekonání hlavního rekordu. Vít zem hlavní kategorie se stal Vlado Mace ek z Krom íže. 71 b žc ze Slovanu Frýdek-Místek p išlo ukázat svou formu a posbírat co nejvíce titul. 26 jich stálo na stupních vít (37 %) - zase zlepšení. Místní borci sbírali vav íny ve ty ech kategoriích: Gabriela Jo ková a Anna Janeczková v prvních dvou, Michaela Przyczková v hlavní ženské a Jan Jursa v kategorii "Bu fit". Na startu op t stál ú astník všech ro ník Roman Slowioczek a také nestor závodu 75-letý František Zikeš. K rekordní ú asti chyb lo jenom 17 startujících. SUPERSTAR školní družiny V pátek 17. b ezna 2006 byla Školní družina p i ZŠ v Hrádku plná hudby a písni ek. Sedmnáct odvážných zp vák a zp va ek, žák základní a mate ské školy, se utkalo v sout ži o nejlepší veckou hv zdu neboli Superstar. Provázení celého odpoledního programu se ujala moderátorská dvojice Andrea Lipovská a Michal Borski, která vedla rozhovory s jednotlivými sout žícími, ale také s odbornou porotou. Porota, v níž zasedla paní editelka, paní u itelky základní i mate ské školy a rodi e, stejn jako na televizních obrazovkách fundovan hodnotila výkony malých zp vák. O hudební doprovod písní se postarali DJové Jan Turo a Vašek Švenda. Publikum, spolužáci a také rodi e n kterých d tí, se postaralo o velmi p íjemnou atmosféru celého odpoledne. Protože všichni sout žící p edvedli obdivuhodné výkony, bylo pro porotu obtížným úkolem ur it jen jednoho vít ze. Celkovou vít zkou sout že a veckou hv zdou se stala nejmladší sout žící Veronika Szotkowská. Svou vít zku si zvolilo také publikum, tou se stala Gabka Holubová. Ob ma sle nám blahop ejeme. Pop át musíme ale také všem ostatním zp vák m, kte í dokázali p ekonat své obavy a ostych, a sout že se zú astnili. Mária Berešíková, vychovatelka ŠD Superstar jak to vid li diváci V dob, kdy velká v tšina z nás už netrp liv o ekávala jaro a zima se velmi vytrvale držela své vlády, v dob, kdy se sluní ko schovávalo za mraky a naše nálada asto klesala, prob hla v družin eské ZŠ akce, která rozdala radost všem p ítomným. D ti spolu s paní vychovatelkou zorganizovaly p veckou sout ž s názvem Superstar. Repertoár byl široký. Zazn ly hity poslední doby, jako ídla motýlí, Letím ke hv zdám, ale i písn, které svým stá ím více i mén p esahovaly v k našich interpret Pátá, To se oslaví, Na tom pražským most N které písni ky pohladily, vtipné rozesmály a ty veselé a rytmické rozvrt ly a rozpohybovaly celé publikum i porotu. Každý sout žící dal s písni kou i kousek sebe, takže každý výkon byl jedine ný a neopakovatelný. Nikdo ze sout žících neodešel s prázdnou. Všechny d ti za svoje vystoupení a odvahu obdržely diplom a pestrý balí ek. A na záv r slova jedné d tské písn : kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto hezkou písni kou napl me zem celi kou Andrea Szotkowská

9 Plavecký výcvik V polovin ledna letošního roku za al d tem ZŠ Hrádek plavecký výcvik v rámci t lesné výchovy. Abyste také n co m li z jejich bohatých dojm z tohoto plavání, uspo ádali jsme mezi tmi rozhovory.velmi je bavilo zkusit si práci redaktor. O legraci nebyla nouze. My jsme pro Vás zaznamenali alespo n kolik otázek a odpov dí d tí. Musíme upozornit, že otázky ani odpov di tí nebyly upraveny. Barbora: Byl jsi na dovolené na bazén v Byst ici. Je to pravda? Michal: Né! Byl jsem tam jen ú edn. Ale tak se mi tam zalíbilo, že jsem tam z stal t i týdny. Michal: Chovali se k tob plav íci dob e? Barbora: Ano, ale kladli mi veliké p ekážky. Nap íklad házení puk do vody. P ipadala jsem si jako na hokejovém stadión. Radana: Líbily se ti bublinkové koupele? Petra: Ano, moc, myslela jsem, že m to vznáší do oblak. Petra: V jakém jsi byla družstvu? Karolína: V nejlepším a jsem na to hrdá. Jakub: Co se ti p ihodilo v závodu? Tomáš: Sko il jsem šipku a bouchl se do nosu. To m zpomalilo a prohrál jsem závod. Kate ina: No a jaký byl plav ík. Barbora: Nebyl špatný. Dorota: Nau il ses tam n co? Dušan: Ano nau il. Dorota: A co? Dušan: Plavat. No a na záv r nej ast ji opakovaná otázka. Jaká byla voda? Jakub: Dobrá, ale trochu teplá, moc teplá. Michal: Voda byla vlažná, v n kterých místech studená, ale nejvíc m rozrušilo, že byla stude- jší než v plivátku. Karolína: Pro m byla teplejší, ale ne úpln teplá. Barbora: Taková letní Jubilejní 10. ro ník prob hl naprosto bezproblémov a t šil se solidní ú asti závodník, by rekord v po tu startujících p ekonán nebyl. Byly p ekonány celkem 3 tra ové rekordy. Na stupních vít stáli tentokrát jenom 4 borci z Hrádku. Jak se již stalo tradicí, závodu op t dominovali závodníci ze Slezanu Frýdek-Místek. Jejich výsledky byly ohromující, když získali tém polovinu medailí. Na startu op t nechyb l Roman Slowioczek, který jako jediný ze všech b žc startoval ve všech 10-ti ro nících. Stává se již tradicí, že po así organizátor m p eje. I letošní ro ník nebyl výjimkou. Závodu se tentokrát zú astnilo 241 b žc v etn Romana Slowioczka. 61 závodníku z TJ Slovan Frýdek- Místek si tentokrát stálo 24 x na stupních vít. Suverénní byly zejména sestry Markovy a Petr Mikulenka (všichni F-M), vít z hlavního závodu. Místních závodník startovalo 54, jejichž bilance je pouze 2. a 3. místo v kategorii Bu fit a i 3. místa v d tských kategoriích (Karin Dordová, Gabriela Jo ková, Anna Janeczková, Michal Borski). Tra ový rekord p ekonal pouze Jakub Bajza ze Zub í v kategorii chlapc let. Tradi se závodu zú ast uje po etné družstvo z Istebné. Nejlepší umíst ní této výpravy získala Joanna Kawulok (2. místo). hu Hrádkem op t vyšlo perfektní, tém letní po así. Ú astník bylo tentokrát mén než ve t ech edešlých letech. Nechyb l op t Roman Slowioczek a ani 60 atlet Slovanu Frýdek-Místek. Jejich bilance byla celkem 21 umíst ní na stupních vít. Hrádeckých závodník bylo celkem 51. Jejich bilance: 6 medailí (1 zlatá - Vojt ch Wróbel, 3 st íbrné - Karin Dordová, Dominik Martynek, Marek Kostelenec, 2 bronzové - Terezie Borská, Tomáš Martynek ). Hlavní cenu získal Ladislav Sventek z adce, který startoval ve starší mužské kategorii, poprvé v historii tak porazil závodníka z hlavní mužské kategorie. Byly p ekonány dva tra ové rekordy ve dvou nejstarších kategoriích díky Františku Holcovi a Karlu Krav íkovi. Adéla Marková zvít zila ve své kategorii již po tvrté za sebou. Beáta Marková dokonce 5x za sebou. Ob sestry z Frýdku-Místku mají potenciál vít zit i v budoucnu, adí se tak k nejúsp šn jším borc m v historii tohoto závodu. Naopak Gabriela Szotkowská z Most u Jablunkova stále pokouší stupínek nejvyšší, již po páté skon ila druhá. Snad bude úsp šn jší p íšt. Inu co dít, to jiný pohled na v c. Za ZŠ a MŠ Al a Den arod jek v eské škole Jak se již za íná pomalu stávat zvykem, v eské základní škole v Hrádku se v pátek 5. kv tna op t doslova hemžilo arod jnicemi. Všechny d ti i u itelky, n které maminky a dva tatínkové se p edvád li na školním h išti v p evleku za mistry arod jného emesla. Zábava byla spojena s arod jnickým jarmarkem, kde d ti nabízely rodi m své výrobky, také šikovné kouzelnické ruce. Probíhaly závody koš at, házení gumákem a ve er byla upálena jedna (neživá) arod jnice. Vše za asistence hudby DJ Petra Lubowieckého. SRPŠ p ipravilo pro všechny velmi dobrý bufet, p emž nejv tší oblib se t šily langoše. P iložené foto dokládá, že se akce nadmíru vyda ila. (RB) 20 Vít zné trio letošního ro níku foto: Robert Borski

10 10 kategorie A0 150 m dívky celkem 6 chlapci celkem 13 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Klára Teofilová Byst ice 00:33,7 1. Vojt ch Wróbel Hrádek 2. Karin Dordová Hrádek 00:37,3 2. Filip Szotkowski inec 3. Terezie Borská Hrádek 00:38,3 3. Tomáš Martynek Hrádek kategorie A 450 m dívky celkem 15 chlapci celkem 16 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Emily Gerulová Orlová 01:23,0 1. Marek Ml och Frýdek-Místek 01:26,0 2. Gabriela Szotkowská Mosty u Jabl. 01:24,0 2. Dominik Martynek Hrádek 01:27,0 3. Helena Ben ová Frýdek-Místek 01:27,0 3. Rostislav Kisza Guty 01:35,0 kategorie B 450 m let 700 m dívky celkem 23 chlapci celkem 29 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Kristýna Vep eková Frýdek-Místek 01:15,0 1. Juraj Jarina Rájec 02:26,0 2. Veronika Lasotová Byst ice 01:16,0 2. Adam Poloch Frýdek-Místek 02:28,0 3. Kate ina Uhrová Frýdek-Místek 01:18,0 3. Daniel Ciencala Byst ice 02:29,0 kategorie C 700 m dívky celkem 20 chlapci celkem 19 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Beata Marková Frýdek-Místek 02:20,0 1. Tomáš Filipec Frýdek-Místek 02:36,0 2. Nikola Hor ková Frýdek-Místek 02:21,0 2. Marek Kostelenec Hrádek 02:43,0 3. Kate ina Klepá ová Frýdek-Místek 02:24,0 3. Patrycjusz Polok Istebna 02:46,0 kategorie D 950 m dívky celkem 10 chlapci celkem 17 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Ivana Matušková Frýdek-Místek 02:54,0 1. Michal Štefek Frýdek-Místek 04:37,0 2. Roxana Balcarková Orlová 02:55,0 2. Petr Lukeš Frýdek-Místek 04:38,0 3. Alice Pišová Frýdek-Místek 02:56,0 3. Tomasz Kaczmarzyk Istebna 04:47,0 kategorie D m dorostenky celkem 3 dorostenci celkem 8 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Adéla Marková Frýdek-Místek 05:59,0 1. Jakub Bajza Krom íž 11:34,0 2. Nika mcová Frýdek-Místek 06:17,0 2. Jaroslav Jarina Rájec 12:29,0 3. Veronika Kohutová Orlová 06:22,0 3. Ji í Uherek Frýdek-Místek 12:43,0 kategorie E h Hrádkem výsledky 3500 m do 6 let 7-9 let let 950 m let let let juniorky celkem 2 junio i celkem 3 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Pavla Slavíková Frýdek-Místek 16:10,0 1. Jakub Ambros Kop ivnice 12:07,0 2. Veronika Kohutová Orlová 17:33,0 2. Petr íha Frýdek-Místek 12:20,0 3. Jan Petrus Kolín 14:35,0 kategorie F m let m ženy celkem 2 muži celkem 7 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. Hana Haroková Brno 14:05,0 1. Miroslav Kluz Mosty u Jabl. 27:13,4 2. Tereza Droppová Frýdek-Místek 16:08,0 2. Miroslav Lepí ek Frýdek-Místek 27:48,1 3. Rostislav Trávní ek Frýdek-Místek 29:53,0 kategorie G m let m seniorky celkem 3 senio i celkem 8 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. Anna Balošáková adca 13:43,0 1. Ladislav Sventek adca 27:03,4 2. Marcela Svidrová Nýdek 15:37,0 2. Rostislav Kolich inec 27:24,3 3. Ludmila Šokalová Frýdek-Místek 15:40,0 3. Roman Slowioczek Jablunkov 29:10,9 kategorie I m nad 60 let H m 1400 m 3500 m 3500 m let supersenio i celkem 8 senio i celkem 6 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. František Holec Frýdek-Místek 32:15,0 1. Karel Krav ík Karviná 29:04,2 2. Jan Konopka adca 33:50,0 2. Anton Šuška adca 30:09,0 3. Ervín Podžorný eský T šín 34:30,0 3. Zden k Kasí eský T šín 30:52,0 150 m 450 m RECITA NÍ SOUT Ž ŽÁK Za tradici již m žeme pokládat recita ní sout ž žák, která zpest uje významný den v lednu pololetní vysv ení. Vít zové t ídních kol recita ní sout že p ednesou své básn tem naší školy. Tuto sout ž zahajují žáci 1. ro níku, kte í svým hromadným vystoupením navodí správnou atmosféru. T ídy ro níku jsou rozd leny na dv sout žní kategorie, porota je vybrána z ad itel. V letošním školním roce se absolutní vít zkou mladší kategorie stala Veronika Borská. Ve starší kategorii se stali vít zi Michal Borský a Št pán Turo. Zde ka Balogová teme, te, tou (nebo surfují!) Kniha se zví ecím hrdinou, Moje oblíbená kniha, M j oblíbený knižní hrdina, j oblíbený spisovatel to byla témata letošní literární sout že k M síci knihy a internetu na naší škole. Žáci pracovali s knihami doma, ve školní a obecní knihovn, ale také moderní cestou s pomocí internetu. Samoz ejm, že i (zatím) ne tená i prv ci - m li také sv j úkol poskládat puzzle s motivem pohádky a uhodnout její název. Jak se práce d tem povedla? P ij te se podívat sami do naší školy i na obecní ú ad, kde jsou všechny práce vystaveny. Všichni auto i t chto literárních stránek byli odm ni malým dárkem za finan ní podpory Sdružení rodi. Šárka Honusová Byli jsme v Praze Praha, matka m st, naše milované hlavní m sto, místo, kterým procházely d jiny našeho státu. Rozhodli jsme se slavnostn ukon it pololetí školního roku návšt vou Prahy. Bylo to o pololetních prázdninách v sobotu a ned li 4.a 5. února Jak v Praze bylo? P esn jak v Nohavicov písni Ladovská zima. Hradní nádvo í pocukrované sn hem a pracovní eta piln odklízí mimo ádnou sn hovou nadílku. Nápis u šikmého vstupu do Galerie nás state né horaly ze zafujaných Beskyd srde rozesmál. Stálo tam: Pro mimo ádné sn hové podmínky vchod vedle. Bohužel jsme nem li fotoaparát. Praha je centrum kulturního d ní, a proto jsme se i my pedagogové a zam stnanci eské školy v Hrádku rozhodli vym nit televizní kulturu za živou, krásnou. Vybrali jsme si muzikál Elixír života v divadle Ta fantastika a operu Prodaná nev sta v Národním divadle. Aby nedošlo k mýlce jedna skupina šla na muzikál a druhá na operu. Byl s námi sice len, který byl na ope e ve 14:00 v Národním a v 18:00 sledoval muzikál. Jako jediný mohl posoudit ob edstavení a ob se mu velmi líbila. U operních p vc obdivoval sílu hlasu, kdy bez mikrofonu svým hlasem naplnili celý obrovský sál ND. V Ta fantastice se mu líbily texty Gábiny Osvaldové a v bec celý d j p íb hu, neznámého, nového. Kulturní fandové ješt zhlédli v Divadle Bez zábradlí hru Láska. Když jsme se zmrzlí, unavení a ukoukaní vraceli na B evnov, kde jsme byli ubytováni, hodnotili jsme naše dojmy. Je velmi íjemné potkat ob ana naší obce tak daleko od domova, kterému není zat žko zajet za svými rodáky p es celou Prahu. D kujeme Ti Dominiku Drongu. Byli jsme nadšeni, dýchla na nás historie i sou asnost našeho života. eské dráhy nás dovezly do Prahy i zp t dom p esn a bezpe. Pendolino jsme zatím nevyzkoušeli, ale možná p íšt. Libuše Ježowiczová

11 Výrok d tí: Dít :,,Paní u itelko, sundej si brýle..:,,a pro? Dít :,,Protože Ti chci n co íct. Na co letos budou d ti vzpomínat? St ípky ze života d tí v MŠ ,,Mikulášská nadílka Návšt va budoucích prv v 1.t íd ZŠ. Budoucí školá ci navštívili 1.t ídu ZŠ, kde zaujat sledovali výuku, poprvé si vyzkoušeli sed t ve školních lavicích, zapojovali se aktivn do ešení úkol a od p. ed. dostali první školní domácí úkol ,,Den otev ených dve í. Bylo to pro v tšinu p ítomných velice p íjemn strávené odpoledne. Budoucí školáci edvedli svým rodi m výrazný p ednes, rozumové a matematické znalosti, svou zru nost i st íhání, lepení apod. Rodi e mohli sledovat své dít a srovnávat s ostatními. P ítomna byla i p. ed ZŠ Mgr. Libuše Ježowiczová, která krátce pohovo ila rodi m, co všechno by li v t než dít nastoupí do 1.t ídy. Celé odpoledne bylo zakon eno spole nými hrami:,,ovocný koš,,,kominík, do kterých se aktivn zapojili v plném po tu nejen d ti, ale i rodi e. Zažili jsme si spoustu legrace a lou ili jsme se ve skv lé nálad a s úsm vem na tvá ích ,,Karneval loutková pohádka,,jak vodní ek uklízel rybní ek. Od funguje každou st edu pro p edškolní d ti tane ní kroužek pod profesionálním vedením p.petra Rubala starší d ti navštívily kino v Byst ici, kde shlédly loutkovou pohádku,,dlouhý, Široký a Bystrozraký. 14.a 15.3 exkurze v místní knihovn. P.Petra Borská d ti provedla knihovnou, poutavým p íb hem vysv tlila, jak mají zacházet s knihami, p ipravila úkoly, obrázkové knížky, které si mohly prohlédnout a p it do MŠ. Na záv r od p. knihovnice dostaly,,kouzelný perníkový klí ke krásným pohádkovým sn m. Od za ala d tem,,plavecká škola bazén Byst ice divadelní pohádka :,,O ztraceném mí i. Zápis d tí do Mate ské školy v Hrádku pro školní rok 2006/07 se koná v pr hu síc duben, kv ten, erven. Na co se ješt m žou d ti t šit? ,,Rej arod jnic ,,Slaví ek vecká sout ž výlet rodi s d tmi do Divadla loutek v Ostrav, kde shlédnou pohádku,,brou ci a prohlídka ZOO ,,D tské radovánky. Výrok d tí: Dít :,,Já jsem našel pírko od paní u itelky. 18

12 tský tábor Kde jsou ty d ti? Už je p ece tolik hodin, nem žeme tady na n ekat. Vždy mi nikdo nic ne íkal, že by nejely. Až p ijedeme do tábora, tak budu muset zjistit co se s nimi stalo. Zda nezaspaly. Ach jo, to nám to p kn za íná. Toto se odehrálo p i odjezdu autobusu z T ince. V Byst ici mi jedna maminka íká: Ale vždy ty d ti sedí támhle v autobuse. No super. TÁBOR ZA AL. Našt stí celý prob hl bez dalších zmatk. kolika m sí ní p ípravy, spousta materiál, nápad a sout ží mohlo být realizováno. Rovn ž byl as i na chvíli ztišení u Božího slova. Kontrola z krajské hygienické stanice ve FM byla velmi spokojená a povzbudila nás k další realizaci takovýchto tábor. A pro to všechno d láme? Není v tším motorem v této služb, než vysmátý a rozzá ený obli ej dít te. A rovn ž spontánní pod kování rodi. za tým spolupracovník Marta Czyžová Kdy: Každou sobotu v 16:00 Kde: Fara SCEav Hrádek Pozvánka na dorost Na setkání chodím moc rád. Mezi p áteli je vždy nejlépe. Proto mám o programu na sobotní odpoledne jasno. Op t p jdu na dorost. A m žeš jít se mnou. Je jedno jestli je ti dvacet nebo patnáct. N kdy se to zdá až nepochopitelné, že se d cka s takovým v kovým rozdílem dokážou spolu bavit, ale o ividn to jde, když se n kdo nepovyšuje. Parta je bezva. Je nás kolem 25 (záleží na po así). Setkání vypadá asi takto: pokec, modlitba, písn, pokec, výklad, hry, pokec, pokec, pokec... Ale není to jen o sobotním odpoledni. Až bude kone zase léto, tak ur it rozjedeme sezónu basketballu a i ostatních sportovních aktivit... Nemáš-li n co lepšího, tak se stav. Budeš vítán... Primaaprilis Chocia 1 kwietnia by o dopiero w sobot to w naszej szkole ju w pi tek 31 marca odby y si primaaprilisowe arty. Lekcje przeprowadzane by y pod kierownictwem nowych nauczycieli a mianowicie uczniów klasy pi tej. Prócz tego przyby y do naszej szko y nowe uczennice: Marcelka z Nieborów, Kasia z Bystrzycy i Irenka z Jab onkowa. Nowe uczennice najpierw si przedstawi y i zapozna y z kolegami a nast pnie zabra y si razem z nami do rozwi zywania ró nych zada na poszczególnych lekcjach. Na j zyku polskim marzyli my z pani Anet o fantastycznym, nies ychanym wiecie. Na matematyce nauczyciel Filip kaza nam rozwi zywa zadania i rebusy. Podczas lekcji j zyka czeskiego, kt prowadzi a pani Zuzana, uzupe niali my zdania brakuj cymi literami. Ciekaw lekcj by j zyk angielski prowadzony przez pana nauczyciela Andrzeja. W czasie tych zaj zosta y powtórzone znane nam ju s ówka. Fajne by y równie krzy ówki, które rozwi zywali my. Wychowanie fizyczne prowadzili a trzej nauczyciele: pani Hania, pani Kasia i pan Marek. Przygotowali dla nas wspó zawodnictwa, w których zwyci zcami by ka dy z nas. Nowi nauczyciele spisali si znakomicie a w dodatku pod koniec ostatniej lekcji rozdali nam wiadectwa. Z dum mo emy si pochwali, e wszystkie oceny by y bardzo dobre! Pierwszy dzie kwietnia w naszej szkole by weso y i wspania y! Uczniowie klasy drugiej Primaaprilisowe wiadectwo Terezka Ml och ZYK POLSKI ZYK CZESKI ZYK ANGIELSKI MATEMATYKA Imi i nazwisko ucznia WYCHOWANIE FIZYCZNE 1 Podpis ucz cych: Aneta Baselides Zuzana Drong Hania Rusz Kasia M artynek Andrzej Žabka M arek Konderla Filip Nytra 12

13 16 Topienie Marzanny Dnia 21 marca rozpoczyna si astronomiczna wiosna. W nie na ten dzie panie nauczycielki przygotowa y dla nas gry, zabawy i wspó zawodnictwa zwi zane z przyj ciem wiosny. Robili my z papieru pierwszy kwiat wiosny, przebi nieg, i rozpoznawali my kwiaty. Wszystkie zaj cia by y przeprowadzane w wiosennej atmosferze. Po odrobieniu wszystkich ciekawych zaj panie wyt umaczy y nam kim w ciwie jest Marzanna i co symbolizuje. Przed po udniem ca a szko a wraz z Marzann zrobion ze s omy i ubran w stare, porwane achmany, wyruszy a w kierunki Olzy, eby wreszcie pozby si zimy i przywita d ugo oczekiwan wiosn. Id c nad Olz piewali mi piosenk o Marzannie, któr nauczy a nas pani na lekcji muzyki: Marzanna, Marzanna, co w po cie jada a? Groch ze szpyreczkami, mily Pan Bóg z nami! Marzanna, Marzanna, co w po cie pija a? Kiszk z ma lankami, mily Pan Bóg z nami! Marzanna, Marzana zima si nam skó czy a. Ju dla Ciebie dzisiaj godzina wybi a! Dziewczyny, dziewczyny, dok d z ni idziecie? Nad Olz, nad Olz, dobrze o tym wiecie! Z wodami, lodami, jakby na koniku. ynie ju Marzanna Olz do Ba tyku! Wynie li, wynie li Marzanneczk ze wsi! Przynie li, przynie li wioseneczk do wsi! Na mo cie Marzan zapalili my a po chwili wrzucili do wody. P yn a tylko kawa ek, poniewa zahaczy a o stare ga zie stercz ce z brzegu. Tak mi o sp dzili my pierwszy dzie wiosny. Uczniowie klasy pi tej Jak se stát rytí em ádu tená ského? To je velmi jednoduché. Sta í být poslucha em prvního ro níku ZŠ a MŠ v Hrádku, zajít do obecní knihovny v Hrádku, prokázat, že znáte všechna písmenka, splnit n kolik dost složitých úkol na pracovním listu a je to. Tyto strohé ádky nevystihují nádhernou atmosféru, kterou zažili naši prv áci 22. dubna 2006 v naší knihovn. Paní knihovnice Petra Borská si pro budoucí návšt vníky p ipravila krásné povídání o knihovn a knihách. O tom, jak se ke knihám chovat, jak si je vyp it, jak je nepoškozené vrátit. P edala d tem perníkový klí k písmenk m a za to se do kala první odm ny sborové recitace Hrubínovy pohádky Perníková chaloupka. Pak následovala výše zmi ovaná zkouška z tená ství všechny d ti splnily své úkoly bezchybn. Paní Petra si pro n p ipravila pracovní listy, puzzle a sladké odm ny. To bylo radosti. To nás ekal ješt vrchol celého dopoledne. Paní Borská pozvala našeho pana starostu Pavla Tom alu a ten po p ednesení rytí ského slibu a jmenovací formule pasoval položením pravého pohádkového me e na rameno všechny prv ky na rytí e ádu tená ského. Byl to nádherný zážitek. editelka školy pak p edala paní Pet e Borské medaili Za rozvoj tená ství u d tí v Hrádku, kterou ji poslal sám Ve erní ek - druhá odm na paní Borské. D ti se s panem starostou, paní Borskou a nyní už i jejich knihovnou rozlou ili písni kou Voláme sluní ko a byly op t sladce odm ny. Na malé škole v malé obci musí pracovat piln každý. Fotograficky zdokumentovat celou akci bylo úkolem sle ny praktikantky Dominiky Muchové. Za nádhern a pln prožité dopoledne d kuji všem zú astn ným, hlavn paní Borské, která svým milým a p ív tivým vystupováním nám u itel m pomáhá ud lat z d tí tená e, protože bez znalosti tení vám ani nejmodern jší po íta nepom že. Mgr. Libuše Ježowiczová, ed. ZŠ a MŠ Hrádek Soubor - Tábor.pdf

14 14 ÍJMY v tis. K VÝDAJE v tis. K Da z p íjm fyz. osob ze závislé innosti a funk ních požitk 2 320,0 Ostatní záležitosti lesního hospodá ství 10,0 Da z p íjmu fyz. osob ze samostatné vyd le né innosti 560,0 Silnice 1 255,0 Da z p íjmu fyz. osob z kapitálových výnos 150,0 Provoz ve ejné silni ní dopravy 50,0 Da z p íjmu právnických osob 2 642,0 Pitná voda 750,0 Da z p idané hodnoty 4 600,0 Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly 500,0 Odvody za odn tí p dy ze zem lského p dního fondu 1,0 3 - Základní škola a Mate ská škola 830,0 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu - ú et Odpady 510,0 4 - Základní škola a Mate ská škola s polským jazykem vyu ovacím 690,0 Poplatek ze ps 24,0 Základní školy-neinvesti ní dotace 200,0 Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 20,0 Hudební innost - Dny Hrádku 60,0 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1,0 innosti knihovnické 85,0 Poplatek ze vstupného 1,0 Ostatní záležitosti kultury 20,0 Poplatek z ubytovací kapacity 10,0 Po ízení zachování a obnova hodnot místního kult. pov domí-w itos 2,0 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 20,0 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 35,0 Odvod výt žku z provozování loterií 4,0 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk 70,0 Správní poplatky 30,0 Ostatní t lovýchovná innost 60,0 Da z nemovitostí 277,0 Všeobecná ambulantní pé e 10,0 íjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerost 10,0 Bytové hospodá ství 1 500,0 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu 204,3 Nebytové hospodá ství 73,0 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souh. dot. vztahu - ÚZ ,0 Ve ejné osv tlení 300,0 evody z rozpo tových ú - ZBÚ 20,0 Poh ebnictví 100,0 evody z rozpo tových ú - SF 50,0 Územní plánování 200,0 Ozdravování hospodá ských zví at - známky pro psy 1,0 Komunální služby a územní rozvoj 437,0 Silnice 10,7 Sb r a svoz nebezpe ných odpad 70,0 Hudební innost - Dny Hrádku 10,0 Sb r a svoz komunálních odpad 770,0 innosti knihovnické 3,0 Sb r a svoz ostatních odpad 200,0 Ostatní záležitosti kultury 4,5 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 450,0 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 4,0 ísp vek na individuální dopravu - ÚZ ,0 Ostatní t lovýchovná innost - B h Hrádkem 10,5 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m (krom ústavní) 60,0 Bytové hospodá ství 2,3 Požární ochrana - dobrovolná ást 80,0 Nebytové hospodá ství 28,5 Zastupitelstva obcí 880,0 Poh ebnictví 28,0 innost místní správy 1 830,0 Komunální služby a územní rozvoj 240,0 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 42,0 Sb r a svoz komunálních odpad 54,0 Pojišt ní funk nespecifikované 25,0 Sb r a svoz ostatních odpad 100,0 evody vlastním fond m v rozpo etech územní úrovn 70,0 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 0,5 Ostatní finan ní operace 430,0 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m 4,5 Ostatní innosti jinde neza azené 100,0 innost místní správy 9,7 FOND-Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodá ství 700,0 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 4,5 C E L K E M ,0 C E L K E M ,00 FINANCOVÁNÍ 974,0 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech 1 506,0 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p ených prost edk -532,0 C E L K E M ,0 Schválený rozpo et obce Hrádek na rok 2006

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0674/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz žáků se uskutečnil v termínu 12. 18. února 2013 v Malé Morávce (Jeseníky; Chata Strojírny Prostějov). Akce se zúčastnilo 27 žáků sedmého, 7 žáků 8. ročníku

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY STATUTÁRNÍ M STO OPAVA *MMOPP007K78A* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY uzav ená dle ust. 1746 zákona. 89/2012 Sb., ob anského zákoníku lánek I. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 se sídlem Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 (IČ 28194951) v y d á v á na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, konaného dne 25.10.2011 změnu "Prohlášení

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Z Á P I S č. 19/2015

Z Á P I S č. 19/2015 Z Á P I S č. 19/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 1. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více