Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin"

Transkript

1 Informace o volbách do poslanecké sn movny Volby do PS se budou konat v pátek dne 2. ervna 2006 od hodin do hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8 00 do hodin. V Hrádku je ustanoven jeden volební okrsek, tedy jedna volební místnost v zasedací místnosti Obecního ú adu. Hlasovací lístky voli i obdrží do svých poštovních schránek nejpozd ji 3 dny p ed dnem voleb. V p ípad jejich ztráty nebo poškození voli obdrží hlasovací lístky nové p ímo ve volební místnosti. Voli i nebude umožn no hlasování, pokud s po p íchodu do volební místnosti neprokáže platným ob anským pr kazem nebo cestovním pasem. Taktéž mu nebude umožn no hlasování, pokud se neodebere do prostoru za plentou. Každý voli hlasuje samostatn, zastoupení není ípustné. Pouze ten, kdo pro svou t lesnou vadu nem že íst nebo psát, m že požádat jiného voli e, aby mu s úpravou hlasovacího lístku pomohl.voli i mohou ze závažných d vod (zejména zdravotních) požádat obecní ú ad, aby mohli volit mimo volební místnost. kování ps proti vzteklin Podle zákona. 166/1999 Sb., (veterinární zákon) a podle pokyn Okresní veterinární správy ve Frýdku-Místku, bude v zájmu ochrany území R provedeno o kování ps starších 3 m síc proti vzteklin. Žádáme proto majitele ps, aby p ivedli svá zví ata na následující svodná místa: v úterý dne 23. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika U prodejny Harcowianka v úterý dne 23. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika v 830 hodin v 9 00 hodin v 930 hodin v 1600 hodin v 1630 hodin U prodejny Harcowianka v 1645 hodin ve st edu dne 24. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika v 1600 hodin v 1630 hodin U prodejny Harcowianka v 1645 hodin Upozor ujeme chovatele, že o kování proti vzteklin je povinné! Chovatelé jsou povinni p edložit u ps starších 3 m síc známku a o kovací pr kaz a zajistit dosp lou osobu k pat né fixaci zví ete s použitím náhubku. O kování bude hrazeno na míst majitelem. Poplatek iní 80,-- K za jednoho psa. Hrádecké noviny vydává Obecní ú ad Hrádek, registra ní íslo FMt23. Zodpov dná osoba Robert Borski, ing. Robert Cie lar. Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 600 ks. Zdarma. íslo 2, kv ten Ro ník X íslo 2 Kv ten 2006 Vážení spoluob ané, v krátké dob se za ne budovat obchvat Návsí Jablunkov na který bude navazovat i pr tah naší obcí. Za ne zvýšený pohyb stavebních vozidel ale v íme, že vše bude probíhat s oboustrannou tolerancí a ohledem. Cesty jsou velmi pro náš region pot ebné, jsou prioritou pro rozvoj celého regionu. Naše obec usiluje o vybudování kanalizace ješt p ed výstavbou koridoru, aby se již nekopalo v hotových komunikacích. Budou chodit projektanti po obci, je možno od nich získat informace o systému kanalizace. V sou asné dob chce obec provést ješt další investice, jako je p estavba rodinného domu odkoupeného od p. Kantora, kde vzniknou dva byty 2+1 a dva byty 1+1 a rozší it h bitov o 160 míst ze zahrady uvedeného RD. P ipravuje se projekt na rozší ení vodovodního ádu v osad Kemp ice, ten by m l být hotov ješt letos asi pro 13 rodinných dom. Rada se po zvážení rozhodla p ipravit dokumenta i finan generální p estavbu budovy.p. 251 požární zbrojnice, kde by m l vzniknout byt 3+1 a snad i 1+1, dle statiky budovy. Budova se zvýší do úrovn celého patra a pokud to statika základní chodby umožní bude poschodí rozší ené nad tuto p ístavbu. Dále p ipravujeme opravu a možná vým nu st echy na budov Mate ské školy polské. Zde dle nabídky se bude rozhodovat zda znova provést nát r nebo rad ji zm nit na nový povrch z lehkých plechových krytin. Stále jsme hledali pozemek vhodný ke stavb t locvi ny, která v obci chybí. Je v jednání pozemek vedle základní školy eské na kterém by byla ást t locvi ny umíst na a zbytek by se využil pro parkování vozidel, jak návšt vník tak u itel a zam stnanc školy. Vestavbou t locvi ny do ásti budovy by vznikl komplex školy ve které by byly vybudovány další t ídy v nevyužitých p dních prostorech. Stále se pokoušíme odkoupit pozemek ve st edu obce, kde je polorozpadlý rodinný d m. 10. Zde by bylo možno vybudovat, asi 6 malometrážních byt pro ob any. P ipravuje se projekt zm ny st echy budovy obecního ú adu, která je ve špatném stavu a zárove využití volného p dního prostoru. Po ítá se i t eba s klubem senioru, i když je to v druhém pat e, nová místnost pro sch zování apod. Máme rovn ž zám r vybudovat na h išti velký p íst ešek pro akce obce i ve ejnosti tak, aby bylo kde v p ípad nepohody pokra ovat v zábav. Bylo by tam podium a ohništ a místo asi pro dv st lidí. Druhá strana podia by byla využita jako malá tribuna asi o 6 8 stupních s p ekrytou st echou sm rem do h išt.v sou asnosti p estavujeme starou kotelnu OÚ na místnost pro p evlékání pracovník VPP a malou dílnu. Je p ipraven projekt pro zádve í budovy základní školy polské aby netrp ly velké dve e od pov trnostních vliv a hlavn aby malé d ti byly chrán ny ed v trem p i vcházení do budovy (nejsou schopny tak velké dve e ve v tru udržet). Na všechny tyto aktivity zpracováváme žádosti o dotace ale p esto, když se dotace obdrží 1

2 je nutno z vlastního rozpo tu dofinancovat, aby byla zaru ena spoluú ast obce. Výše dotací se zní, u jednotlivých akcí se pohybuje od 40% až po 80% ( což bude možná u kanalizace, která bude tlaková). N které dotace a to hlavn na bytový fond jsou podmín ny schváleným územním plánem obce, který bude, jak pevn v íme, schválen na zá ijovém zasedání zastupitelstva obce. Nejv tší zásah do života obce bude stavba koridoru, který by m l za ít v roce 2007 na podzim. Jist se najdou odp rci tohoto ešení, ale v te, že jsme d lali všechny možné pokusy vést silnici jinde ale o tom již bylo eno a popsáno hodn papíru. Žel koridor by se stejn budoval st edem obce a tak bude spole ný se silnicí. Chci pod kovat t m ob an m, kte í pochopili d ležitost tohoto rozhodnutí s dopadem na život obce a souhlasili se zábory svých pozemk pro místní komunikaci, která jim bude za tratí sloužit. Vybojovali si posunutí podjezdu sm rem k Žilin p ed OÚ ve kterém bude 1,5 m široký, chodník a bude ústit na staré cest. Místo železni ního p ejezdu bude podchod s výtahy pro vozí ká e, další podchody budou v Kompa ov, u h išt a v podjezdu na Harcov, který bude mít pr jezdnou výšku 4,2 m, odpovídající mezinárodní norm pro vysoká vozidla (je áby, kamiony, lesní technika atp.) Bylo vedeno hodn hodin jednání až se dosp lo ke kompromis m, jak ze strany D, tak ze strany ob an a obce. Když jste si p etli tento lánek je t eba ješt dodat, že d íve si nešlo sáhnout na v tší dotace, protože obec m la povinnost uhradit p ky a nebyl územní plán, který se zastavil v projednávání v roce 1998 pro nedo ešení kapitoly doprava. P esto všechny tyto p ipravované akce budou obec stát peníze, ale pokud se nám poda í zám ry se školou a t locvi nou, kanalizací a t eba s výstavbou byt m že se obec dotáhnout po letech na 2000 obyvatel, a to je už jiný koeficient p erozd lení daní a tím více pen z do rozpo tu obce. P esto si musí obec vzít znova úv ry na dofinancování staveb ale budou to úv ry dlouhodobé, které neovlivní ádný chod obce. Budou se pohybovat do 30% ro ního rozpo tu, což je obec schopna postupn splácet a postup- zmín né akce realizovat. Úkol je hodn ale myslím si, že všechny sp jí k lepšímu prost edí v obcí a k vaší spokojenosti, což je hlavní úkol starosty, rady i zastupitelstva. Pavel Tom ala, starosta obce Usnesení z jednání ZOH. 19/2006, konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek ZOH projednalo a schvaluje: program jednání s uvedenými zm nami návrhovou komisi ve složení: p. Turo, p. Walek ov ovatele zápisu: p. Mitrengová, p. ing. Cieslarová rozpo et na rok 2006, jako schodkový se zapojením z statku z p edešlých let Obecn závaznou vyhlášku. 1/2006 o Fondu rozvoje bydlení komisi pro výb r zájemc o dotace a to: p. Cieslarová, p. Polok. Walek, p. Turo, p. Raszka, p. Cieslar, p. Mitrengová odkoupení pozemk parcely íslo 1332/1, 1332/6, 1328 za 100 K /1 m posunutí podjezdu s pr jezdnou výškou 2,5m ve st edu obce a zárove zanesení do návrhu ÚP obce zám r odkoupení pozemk.parcel 711 a 705/1, pro umíst ní OV a t locvi ny schvaluje dle na ízení vlády. 50 ze dne , o odm nách za výkon funkce neuvol- ného lena zastupitelstva s platností od a poskytnutí rozdílu mezi výši m sí ních odm n od do dle l. II odst. 1,2. vnit ní p edpis o užívání sociálního fondu, dle zásad k tomu vydaných ZOH projednalo a bere na v domí: zprávu z jednání rady kontrolu usnesení informace o opat eních dle sm rnic rady EU. 349/2005, o postupu v p íprav výskytu Pta í ch ipky na území naší obce informace starosty o nákladech na zimní údržbu komunikace další informace starosty uvedené v zápisu Pavel Tom ala, starosta obce 2 Robert Borski, místostarosta obce N ové ceny 2006 BETONOVÉ VÝROBKY sleva 10% Firm a Š toura (u vybraných položek) O b ru b n ík y : stará cena nová cena 1 00 cm, výška 22 cm, váha 25 kg..74 K...66,60 K 50 cm, výška 2 2 cm, vá ha 12,5 kg.37 K ,30 K Palisády svahové : ø 1 2 cm, výška 50 cm, váha 12 kg.50 K...45 K ø 1 2 cm, výška 80 cm, váha 22 kg.75 K..67,50 K ø 1 2 cm, výška 120 cm, váha 31 kg K...81 K Žlaby p íkopové, p lkulaté : 45 x 30 x 4 cm, váha 15 kg..45 K..40,50 K Ž lá b k y s p le ch o v ým ro š tem : 50 x 17 x 15 cm, váha 1 5 kg K S tu d. s k ru ž e : vnit n í ø 80 cm, výška 75 cm, K vnit n í ø 100 cm, výška 5 0 cm, K K o m p le tn í b u d k y n a p lyn H U P : š. 69 cm, h l. 43 cm, v. 7 0 cm, K VENDRYN

3 Obecn závazná vyhláška. 1/2006 O vytvo ení a použití ú elových prost edk Fondu rozvoje bydlení na území obce Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek se na svém 19. ádném zasedání usneslo dne podle ust. 12 a 84 odst. 2 písm. i), zákona. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), vydat tuto obecn závaznou vyhlášku. lánek 1. Základní ustanovení 1. Obec Hrádek v zájmu zlepšení úrovn bydlení, životního prost edí a vzhledu obce vytvo ila Fond rozvoje bydlení obce Hrádek (dále jen fond, zkratka FRB-H), který slouží: a) k úhrad náklad na opravy a modernizaci obytných budov na území obce Hrádek, jejichž vlastníkem je obec Hrádek b) k poskytování p ek k úhrad náklad na opravy a modernizaci obytných budov na území obce jejich vlastník m, a to podle dále stanovených pravidel a podmínek lánek 2. íjmy fondu 1. P íjmy fondu jsou: - splátky p ek poskytnuté obcí vlastník m obytných budov a byt a úrokové výnosy z nich - splátky p j ek p ijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a p íslušný úrok ve výši 3 % p.a. - dar a p ípadné výpomoci z prost edk sponzor (nap. bank, podnik, firem apod.) - nejmén 50 % výnos z prodeje dom a bytu v majetku obce od roku následujícího po vydání této vyhlášky - jiné p íjmy (z rozpo tu obce) 2. P ípadné p ír stky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Hrádek a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. lánek 3 Výdaje fondu 1. Prost edky fondu je možno použít k úhrad náklad na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví obce Hrádek, p emž pro poskytování a erpání t chto prost edk se použití p im ená pravidla pro poskytování p ek dále uvedená. 2. Prost edky fondu je možné použít výhradn k poskytování p ek p i nejmenším úroku 4 % a nejdelší lh splatnosti 8 let mimo rok, v n mž byla p ka poskytnuta subjekt m a podle pravidel dále uvedených Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované eské spo iteln a.s. za z ízení a vedení ú tu dle lánku 6. a náklady výb rového ízení dle lánku

4 4. Adresáty p ek z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby (dále jen žadatelé), které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce a které p ijmou závazek poskytnutou p ku podle stanovených a ve smlouv uvedených pravidel ve prosp ch t chto obytných budov, nebo jejich staveb použít. 5. Z fondu se poskytují tyto druhy p ek: Po. íslo Název / ú el Lh ta splatnosti Úrok Horní hranice p ky 5.1. p i p dní nástavb bytu rušící ploché st echy 8 let 4 % do K na 1 byt i vestavb bytu p dního prostoru ízení bytové jednotky v nevyužitých p dních 8 let 4% do K na 1 byt prostorách zm na topení z pevných paliv na ekologická, 4 roky 4 % do K etn vým ny radiátor a rozvodu ÚT vým na oken u rodinného domu 4 roky 4 % do K 5.5. zateplení obvodového plášt domu staršího 10 let 4 roky 4 % do K 5.6. oprava st echy u rodinného domu 4 roky 4 % do K 5.7. rekonstrukce koupelny nebo kuchyn 4 roky 4 % do K 6. Jednotlivé tituly p ek lze kumulovat. P ky lze erpat v pr hu jednoho roku po ínaje dnem podepsání smlouvy o p ce. P ky 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. a 5.7. lze erpat do konce kalendá ního roku. Další p ka pro jiný ú el m že být poskytnuta až po zaplacení p edtím poskytnuté p ky. Úroky se platí podle smlouvy o p ce, jistina se splácí rovnom rn tvrtletními nebo m sí ními splátkami, po ínaje I. tvrtletím po uplynutí doby, která byla stanovena na erpání p ky. lánek 4. Výb rové ízení 1. Žadatelé, kte í spl ují podmínky dle l. 3 odst. 3 mohou získat p ku z fondu výhradn na základ výb rového ízení. Výb rové ízení organizuje Obec Hrádek maximáln 2 x ro. 2. Podmínky výb rového ízení musí být vyv šeny a vhodným zp sobem zve ejn ny, lh ta na podání žádosti k ú asti ve výb rovém ízení se stanoví v rozmezí do 45 dní ode dne vyv šení podmínek tohoto výb rového ízení. 3. Výb rové ízení probíhá maximáln 2x v kalendá ním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. asov musí být organizováno tak, aby smlouvy o p kách mohly být uzav eny v I. pololetí do konce dubna, v II. pololetí do konce zá í p íslušného roku. 4. Obsah žádosti se stanoví výv skou dle odst. 2. Žádost musí vždy obsahovat zejména: a) jméno a název žadatele, pop ípad statutárního zástupce b) adresu bydlišt nebo sídlo žadatele c) p esné ozna ení p edm tné obytné budovy nebo její stavby: - adresa, íslo popisné (je-li vydáno), íslo parcely - doklad o vlastnictví domu i stavby 4-2 -

5 Vážení ob ané Hrádku, 24 Ing. Rudolf Kufa motto: I politik m že být slušný lov k volební rok 2006 rozhodne o dalším sm ování vývoje celé naší spole nosti. Budeme-li i nadále spole ností solidarity, tolerance a výrazných hospodá ských úsp ch, i se staneme spole ností intolerance a bezohledné dravosti, o tom rozhodnete vy svými hlasy v ervnových parlamentních volbách. Navázat na z etelné hospodá ské úsp chy vlády SSD, stejn jako realizovat plány pro další volební období, se nám poda í pouze s vaší pomocí. Deset závazk pro tento region: Podpora místních samospráv regionu t inecko-jablunkovska Investice do dopravní infrastruktury zejména silnice I/11 Realizace obchvatu Jablunkova Zjednodušení pravidel a tím zv tšení objemu erpání prost edk z evropských fond, ERDF evrop. fondu regionálního rozvoje a Evropského ídícího a garan ního fondu EAGGF ur- eného pro zem lství Využití prost edk Evropského sociálního fondu ESF ur eného pro snižování nezam stnanosti Spolupráce s místními agenturami pro regionální rozvoj Rozvoj agroturistiky Rozvoj ekolog. zem lství Podpora projekt využití obnovitelných zdroj energie Snižování ekologické zát že astnou ruku v Parlamentních volbách vám p eje kandidát SSD.10 - stavební povolení i jiný p íslušný doklad o p ípustnosti akce na níž i v jejímž rámci je žádáno o p ku - p íslušnou projektovou dokumentaci d) p esný popis ú elu, na který je p ka nebo p ky požadovány, p i kumulaci titul je t eba popis provést odd len e) p edpokládaná lh ta dokon ení p edm tné akce f) žadatel musí být zapojen do systému nakládání s komunálním odpadem v obci g) žadatel nemá u obce žádné závazky po lh splatnosti h) žadatel musí být napojen na splaškovou kanalizaci, pokud bude v obci vybudována 5. Obecní ú ad pro snazší zpracování žádostí podle odstavce 3 vydá závazný formulá, který musí být k dispozici v den vyhlášení výb rového ízení. 6. Komise FRB-H vyhodnotí p edložené žádosti o p ky a navrhne konkrétní záv r výb rového ízení. 7. Výb rové ízení vyhlašuje a o výb ru rozhodne rada obce. Výb rové ízení je ukon eno nabídkami k uzav ení smluv o p kách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se. 8. Výb rovou komisi FRB-H navrhuje rada obce. 9. O výsledku výb rového ízení budou všichni žadatelé vyrozum ni neprodlen. Vybraní žadatelé budou vyzvání k uzav ení smlouvy o p ce. Právo na uzav ení smlouvy zaniká pokud se žadatel nedostaví k uzav ení smlouvy do 30 dn po vyrozum ní výb rového ízení. 10. Z výše uvedeného d vodu se žádosti u nichž OÚ zjistí, že jsou nesprávn nebo neúpln vypln né, nebudou vraceny žadatel m k p epracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o p ku. lánek 5. Smlouva o p ce 1. S žadateli, kte í úsp šn projdou výb rovým ízením (dále jen uživatelé), uzav e obec smlouvu o p e, a to bez zbyte ných odklad. 2. Smlouva musí obsahovat alespo tyto údaje: - smluvní strany - identifikace typu p ky podle lánku 3. - celková ástka p ky, v p ípad více titul i skladba - lh ta splatnosti p ky - režim splácení (úroky, jistina), v etn dne v p íslušném m síci - závazek uživatele k užití p ky k dohodnutému ú elu - smluvní pokuta za pozdní splacení - záruka za p ku formou prohlášení ru itel vydaným OÚ Hrádek - dohoda o otev ení ú tu eské spo itelny a.s. - souhlas uživatele s kontrolním p sobením pen žního ústavu a OÚ a jeho závazek p edkládat eské spo iteln a.s. ú etní doklady o erpání ú tu 3. Obecní ú ad m že v dohod s eskou spo itelnou a.s. v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o p ce

6 4. Obecní ú ad neprodlen po podpisu smlouvy o p ce p edá dohodnutý po et exemplá eské spo iteln a.s. s výzvou na otev ení ú tu a k p evodu prost edk z fondu na n j. 5. Záruka k p ce do 50 tis. K jeden ru itel, k p ce do 150 tis. K dva ru itele, dlužník p edloží obci v podob prohlášení ru itel. 6 lánek 6. Režim erpání prost edk fondu O zp sobu a lh tách p evod prost edk mezi fondem a ú ty uživatel a správ všech pohledávek fondu uzav e Obec Hrádek zvláštní smlouvu s eskou spo itelnou a.s., s doložkou specifikace materiál a prací uhraditelných z p ky. lánek 7. Ustanovení dopl ková, záv re ná a p echodná 1. Rada obce je povinna p edložit s návrhem na vyhlášení dalšího výb rového ízení vyhodnocení hospoda ení fondu i dosažených v cných efekt za p edchozí období. 2. Tato vyhláška nabývá platnosti a ú innosti 15 dnem následujícím po dni jejího vyhlášení Tom ala Pavel starosta Josef Bojko Adolf Lisztwan Anna Heczková Adam Pilch Helena Sikorová 85 let 80 let 75 let Evžen Kubiena Helena Czudková Rudolf Szkandera Gustav Szotkowski Pavel Branc Jubilanti - Jubilaci V m sící b eznu - ervnu W miesi cu marcu - czerwcu Ba iny Martynki dina Rovn Lyngi dina Ba iny Polyniska Pod Vilou U pily 65 let Zuzanna Konderlová Helena Bocková Helena Walachová Anna Pilchová 60 let Ivona Šenke íková Olga Schneiderová Bronislava Turo ová Jana Stonawská Anna Kupcová Jitka Vym talová Zuzana Legierská Helena Szkanderová Pavla Kawuloková Borski Robert místostarosta Gru Lyngi Pod Vilou Lyngi Gabryše Chalup oki-haže Chalup oki-haže Chalup oki-haže Gabryše Polyniska Gru Pod Vilou Chodury Vážení spoluob ané, dovolte, abych vás také i já pozdravil v novém roce,pop ál pevného zdraví a co nejvíce úsp ch v osobním i pracovním život. Pevn v ím, že se všichni dokážeme zdárn vypo ádat s nebývalé tvrdou letošní zimou, kdy se st ídají p ívaly sn hu s t eskutými mrazy. Rok 2006 za al za mimo ádn obtížných klimatických podmínek. Jako by tento ostrý za átek symbolizoval výjime nost celého roku. Hned v únoru jsme všichni fandili našim olympionik m v Turín a t šili se ze skv lých výsledk Katky Neumannové, Lukáše Bauera a party našich hokejist. Pomalu se blíží další adrenalinový vrchol fotbalové mistrovství sv ta v N mecku. Ale ješt íve než bude první výkop, nás eká jiné významné klání. Vstoupili jsme totiž rovnýma nohama do roku dvojích voleb.nejprve v ervnu se rozhodne o tom,kdo dostane dále mandát vést tuto zemi.zda to bude nadále úsp šná vláda v ele s SSD nebo zda ob ané vyslyší hlasy opozice (p edevším ODS), která se prezentovala p edevším svou nulovou tolerancí a p áním ídit se heslem ím h e, tím lépe. Komu dáte sv j hlas, o tom rozhoduje každý sám za sebe,d ležité však je,vážení ob ané,p IJ TE K VOLBÁM, aby Váš hlas zbyte nepropadl. Protože i hlas, který z stane doma,je hlasem,jež v kone ném ú tování m že být p id len politické stran,které by jste t eba v žádném p ípad sv j hlas nedali. Vážení spoluob ané Hrádku ve Slezsku, do tohoto tvrdého p edvolebního klání vstupuji znovu i já, jako váš stávající poslanec a znovu kandidát SSD za náš T inecko-jablunkovský region. Jsem rád, že se nám práv v tomto období poda ilo finan zajistit a zrealizovat významné investi ní akce u vás v Hrádku ve Slezsku jako jsou rekonstrukce základní školy, které si všiml i denní tisk. Tyto, pro vás, d ležité investice by se nepoda ilo zrealizovat bez výborné a bezchybné spolupráce s vedením vaší obce v ele se starostou Pavlem Tom alou, kterému za to pat í velký dík. A o tom, kdo dále povede vaší obec rozhodnete v komunálních volbách na podzim. ím,že p edevším s vaší podporou a k vaší spokojenosti se nám bude da it dále rozvíjet spolupráci ku prosp chu vaší obce Hrádek ve Slezsku, ostatn další projekty jsou již nachystány k realizaci nap. plošná kanalizace. FUNK NÍ PRÁDLO zn. KLIMATEX nejen pro sportovce inertní v i bakteriím prádlo je velmi lehké rychle odvádí pot a vlhkost z povrchu t la Vše dobré vám p eje váš poslanec Radim Turek ( SSD) nevyvolává alergické reakce možnost použití po celý rok snadná údržba celý sortiment kolekce roku 2006 nabízí ZDRAVOTNICKÉ POT EBY JABLUNKOV Po Pá hod. tel: ( v prostorách polikliniky)

7 Hrádek má nejnižší míru nezam stnanosti v regionu! ADRA výsledky velikono ní sbírky 2006 Dne byla v jablunkovském regionu ukon ena tradi ní velikono ní sbírka humanitární organizace ADRA R. Pokladni ky byly na OÚ v Návsí ú edn rozpe et ny a jejich obsah spo ítán. Díky Vám, všem št drým dárc m, dosáhla výsledná ástka výše ,-K a peníze byly ješt týž den vloženy v SOB na ú et /0300, var. symbol 211, na který m žete ješt stále zasílat Vaše finan ní dary. Výt žek letošní sbírky, který dosáhl výše K, bude rozd len do 3 oblastí: 1) sociální projekty v jednotlivých regionech R (v letošním roce p jde zejména o pomoc zaplaveným lidem) 2) zahrani ní humanitární projekty: a) Bosna - podpora sociáln slabších rodin s d tmi (projekt Adopce v balí ku) - podpora rozvoje zam stnanosti (projekt Mikroúv ry) b) Srbsko - potravinová pomoc v uprchlických táborech c) Kosovo - pomoc d tem ze sociáln slabých rodin (rozší ení projektu Adopce v balí ku) d) Moldávie - pojízdná zubní ambulance p sobící v místech vzdálených od b žných zdravotních st edisek (Mobident) e) Rusko - psychosociální pomoc a podpora t m, kte í prošli hr zou teroristického útoku v zá í 2004 v Beslanu a trpí jeho d sledky nejvíce f) Kambodža - zdravotní a sociální podpora d tí nakažených HIV 3) fond pro naléhavé krizové situace p írodní katastrofy,války, atd. kujeme za vst ícné jednání zam stnanc m m stských a obecních ú ad v obcích na jablunkovsku, hlavn za pomoc i plakátování a celkovém zviditeln ní sbírky v obecních zpravodajích. Dále d kujeme editeli a u itel m ZŠ Návsí a rodi m student a žák za pochopení a podporu, a hlavn všem mladým dobrovolník m za nadšení, s kterým realizovali tuto sbírku. ejeme Boží požehnání Vám všem ochotným dárc m, kte í jste p isp li na pomoc ob tem p írodních katastrof, vále ných konflikt a na pomoc sociáln a zdravotn ohroženým obyvatel m jak v R, tak i v zemích Evropy, Asie a Afriky. ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace, která má pobo ky ve sto ty iceti zemích sv ta. Snaží se zasahovat tam, kde jsou lidé p ímo ohroženi na život v d sledku p írodních katastrof, hladomor i vále ných konflikt. ADRA pomáhá bez ohledu na politickou i etnickou p íslušnost nebo náboženské vyznání a realizuje také rozvojové projekty. Pomáhá u nás, ale hlavn ve sv. eská ADRA vznikla v roce 1992, její pracovišt ve Zlín o rok pozd ji. V R p sobí ADRA již t ináct let. Velikono ní sbírka se letos konala již popáté. H. Raszková, M. Janiczková Farma Milíkov zahajuje celosezonní prodej dr beže,obilovin,krmných sm sí,minerálních a vitaminových dopl. Prodejní doba: Po - Pá: 8-11 a So: 8-11 Informace na tel.: Poslední statistický údaj o nezam stnanosti z dubna 2006 má hodnotu 75 nezam stnaných, tj. 8,9%. emž, pr rná míra nezam stnanosti v letošním roce se pohybuje na úrovni 10,3 %. Tyto suchá ísla asi nikomu nic ne eknou. Ve skute nosti je Hrádek již t etím rokem obcí s nejnižší mírou nezam stnanosti ze všech sledovaných obcí a m st v regionu Jablunkovska a ásti T inecka. Loni to bylo 9,7% (jediná obec, která se dostala pod 10%) a p edloni 12,5%. Jsou to krásná ísla. Lze si jen át, aby i t ch 75 nezam stnaných našlo práci, která je bude uspokojovat Hrádek Pr rná míra nezam stnanosti na Jablunkovsku v roce 2006 Vendryn Milíkov Bocanovice Byst ice Píse ná Koša iska Mosty u Jablunkova inec Ze života hrádecké kopané. V roce 2004 byla v Hrádku poprvé založena p ípravka. U zápisu se sešlo p es 20 chlapc a postupn se hlásili další. Stále se mohou p ihlašovat ro níky 95 a mladší, vždy v pond lí a st edy od hodin, kdy probíhá trénink. Naši nejmladší fotbalisté mají ze 13 zápas skóre 36:21 a na tom je poznat, že se kluci snaží a jejich výkonnost stoupá. Letos jsme se p ihlásili do sout že, která se hraje turnajovým systémem. Hrací dny v Hrádku budou pond lky 2 x m sí. P ípravka je pro pozd jší vývoj hrá e velmi d ležitá. Byli bychom rádi, kdyby se o tom rodi e p išli osobn p esv it. Tímto bych cht l pod kovat vedení TJ Sokol Hrádek za podporu a také za nové branky. Zvláštní dík pat í trenér m Bohuslavu Bialožytovi, Romanu Žabkovi a Romanu Nytrovi za ochotu a trp livost, ale i t m rodi m, kte í nám ob as pomohou. P ejeme t m, kte í p ešli k žák m mnoho úsp ch na velkém h išti. Žáci jako celek jsou na tom letos velice dob e a je mezi nimi hodn výborných hrá. Da í se jim i na turnajích v malé kopané, odkud si p ivážejí pohár za první místo. Slabší je naopak dorost. Všichni doufají, že žáci, kte í p jdou do dorostu, mu pom žou odrazit se ode dna tabulky. O mužích bylo psáno na stánkách Hrádeckých novin nedávno, p esto pro dopln ní: jarní sezónu za ali v Orlové B po slabším výkonu porážkou 3 : 0, ale o týden pozd ji p eválcovali Karvinou B na jejich p v pom ru 6 : 0. Ur it by si každý fanoušek hrádecké kopané p ál, aby si takhle vedli co nej ast ji. Ladislav Klus Návsí Bukovec Písek Jablunkov Nýdek Dolní Lomná Hr ava Horní Lomná

8 h Hrádkem stru ná historie Od roku 1995 organizovaný p espolní b h pro muže, ženy a d ti, kte í startují v deseti kategoriích. Tyto svým zp sobem první b žecké (cross) závody v Hrádku se konaly za teplého a slune ného po así (25 o C), za ú astí 92 závodník 14 kategorií. Trat vedly po místních komunikacích a chodnících na r zných okruzích, z ehož vznikly menší problémy, které však nijak neovlivnily pr h této akce. Akci podporovalo 11 místních sponzor. espolní B h Hrádkem se uskute nil za slune ného po así, avšak p i teplot kolem 3 C na áste zasn žených tratích. Celkem startovalo 87 b žc, mezi nimi poprvé i závodníci z Polska a Slovenska. Zú astn ným pat í dík, že se nedali odradit nep ízni po así. Akci podpo ilo 8 sponzor. Závody se konaly za ú asti 161 startujících na zasn ženém a rozb edlém povrchu za doprovodu sn hových p ehán k a teploty 3 C. Velký dík pat í celkem 20 sponzor m. V letošním roce byl B h Hrádkem za azen do celostátního kalendá e a tak ú ast a konkurence ve vyšších v kových kategoriích byla na pat né úrovni. Již tvrtého ro níku tohoto tradi ního povelikono ního B hu Hrádkem se zú astnilo rekordních 262 závodník. Navzdory p edpov dím, tentokrát po así p álo (10 C, zataženo). V tšina kategorií m la vynikající sportovní úrove, vít z hlavní kategorie, reprezentant Zden k Mezulianik p ekonal tra ový rekord o více než minutu. Sportovní událost roku tentokrát sponzorovalo jen 10 firem. Letos se crossový b h vyda il. Ideální slune né po así ur it vykouzlilo v srdcích všech 256 startujících borc p íjemnou náladu. 13 sponzor pomohlo profinancovat závody. íjemné po así a rekordní po et 287 závodník ve dvaceti kategoriích, tak by se ve zkratce dal charakterizovat letošní B h Hrádkem. Dvanáct kategorii p ekonalo tra ový rekord. Závodu se zú astnil absolutn nejstarší ú astník, 72-letý František Zikeš z Frýdku-Místku. Ze stejného m sta byl i tisící závodník Petr Vl ek. Za šest let historie akce startovali borci z celkem 55 m st a obcí. Nejúsp šn jším b žcem Hrádku se stal Patrik Hawliczek, který p ekonal tra ový rekord. Letošní závody zastihlo velmi nep íznivé po así - vytrvalý déš a teploty kolem 3 C. I p es takto nep íznivé podmínky byla ú ast výjime ná a byly p ekonány tra ové rekordy p ti kategorii. Dominovala výprava z Polska s 62 ú astníky. Op t vynikali závodníci ze Slezanu Frýdek-Místek. Bylo jich celkem 46 a 18 z nich (40 %) stálo na stupních vít. Josef Tatarka, František Holec a Michaela Przyczková zvít zili již ty ikrát. Jenom jediný závodník, Roman Slowioczek, se zú astnil všech sedmi závod v historii. OÚ Hrádek, TJ Sokol, Hasi i a PZKO p edvedli vzornou organizaci. Jedinou nep íjemností byl vyvrtnutý kotník jednoho ú astníka. h Hrádkem velmi p ipomínal ten lo ský: op t se sešlo více než 200 borc, znovu nep íznivé po así (10-ti cm vrstva erstvého sn hu, asté husté sn žení) a zase dominovali závodníci z Frýdku-Místku. Tentokrát jich p ijelo 63 a 22 z nich (tj. 35 %) stálo na stupních vít. Vít zem hlavní kategorie se stal bulhar Ivan otov. Kv li nep íznivému po así nedorazil autobus z Polska. Roman Slowioczek jako jediný zažil všechny závody, byl už poosmé na startu. Snad poprvé byla odstartována kategorie "Bu fit". Hráde tí závodníci obsadili jedno 1., dv 2. místa a ty i 3. místa. Dívky v p edškolní a dorostenecké kategorii p ekonaly tra ové rekordy. Devátý ro ník skýtal díky nádhernému po así a pevnému terénu mimo ádné podmínky pro co možná nejlepší výsledky. Ty skute p ed ily o ekávání. Bylo p ekonáno osm tra ových rekord a neuv itelných 15 sekund chyb lo k p ekonání hlavního rekordu. Vít zem hlavní kategorie se stal Vlado Mace ek z Krom íže. 71 b žc ze Slovanu Frýdek-Místek p išlo ukázat svou formu a posbírat co nejvíce titul. 26 jich stálo na stupních vít (37 %) - zase zlepšení. Místní borci sbírali vav íny ve ty ech kategoriích: Gabriela Jo ková a Anna Janeczková v prvních dvou, Michaela Przyczková v hlavní ženské a Jan Jursa v kategorii "Bu fit". Na startu op t stál ú astník všech ro ník Roman Slowioczek a také nestor závodu 75-letý František Zikeš. K rekordní ú asti chyb lo jenom 17 startujících. SUPERSTAR školní družiny V pátek 17. b ezna 2006 byla Školní družina p i ZŠ v Hrádku plná hudby a písni ek. Sedmnáct odvážných zp vák a zp va ek, žák základní a mate ské školy, se utkalo v sout ži o nejlepší veckou hv zdu neboli Superstar. Provázení celého odpoledního programu se ujala moderátorská dvojice Andrea Lipovská a Michal Borski, která vedla rozhovory s jednotlivými sout žícími, ale také s odbornou porotou. Porota, v níž zasedla paní editelka, paní u itelky základní i mate ské školy a rodi e, stejn jako na televizních obrazovkách fundovan hodnotila výkony malých zp vák. O hudební doprovod písní se postarali DJové Jan Turo a Vašek Švenda. Publikum, spolužáci a také rodi e n kterých d tí, se postaralo o velmi p íjemnou atmosféru celého odpoledne. Protože všichni sout žící p edvedli obdivuhodné výkony, bylo pro porotu obtížným úkolem ur it jen jednoho vít ze. Celkovou vít zkou sout že a veckou hv zdou se stala nejmladší sout žící Veronika Szotkowská. Svou vít zku si zvolilo také publikum, tou se stala Gabka Holubová. Ob ma sle nám blahop ejeme. Pop át musíme ale také všem ostatním zp vák m, kte í dokázali p ekonat své obavy a ostych, a sout že se zú astnili. Mária Berešíková, vychovatelka ŠD Superstar jak to vid li diváci V dob, kdy velká v tšina z nás už netrp liv o ekávala jaro a zima se velmi vytrvale držela své vlády, v dob, kdy se sluní ko schovávalo za mraky a naše nálada asto klesala, prob hla v družin eské ZŠ akce, která rozdala radost všem p ítomným. D ti spolu s paní vychovatelkou zorganizovaly p veckou sout ž s názvem Superstar. Repertoár byl široký. Zazn ly hity poslední doby, jako ídla motýlí, Letím ke hv zdám, ale i písn, které svým stá ím více i mén p esahovaly v k našich interpret Pátá, To se oslaví, Na tom pražským most N které písni ky pohladily, vtipné rozesmály a ty veselé a rytmické rozvrt ly a rozpohybovaly celé publikum i porotu. Každý sout žící dal s písni kou i kousek sebe, takže každý výkon byl jedine ný a neopakovatelný. Nikdo ze sout žících neodešel s prázdnou. Všechny d ti za svoje vystoupení a odvahu obdržely diplom a pestrý balí ek. A na záv r slova jedné d tské písn : kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto hezkou písni kou napl me zem celi kou Andrea Szotkowská

9 Plavecký výcvik V polovin ledna letošního roku za al d tem ZŠ Hrádek plavecký výcvik v rámci t lesné výchovy. Abyste také n co m li z jejich bohatých dojm z tohoto plavání, uspo ádali jsme mezi tmi rozhovory.velmi je bavilo zkusit si práci redaktor. O legraci nebyla nouze. My jsme pro Vás zaznamenali alespo n kolik otázek a odpov dí d tí. Musíme upozornit, že otázky ani odpov di tí nebyly upraveny. Barbora: Byl jsi na dovolené na bazén v Byst ici. Je to pravda? Michal: Né! Byl jsem tam jen ú edn. Ale tak se mi tam zalíbilo, že jsem tam z stal t i týdny. Michal: Chovali se k tob plav íci dob e? Barbora: Ano, ale kladli mi veliké p ekážky. Nap íklad házení puk do vody. P ipadala jsem si jako na hokejovém stadión. Radana: Líbily se ti bublinkové koupele? Petra: Ano, moc, myslela jsem, že m to vznáší do oblak. Petra: V jakém jsi byla družstvu? Karolína: V nejlepším a jsem na to hrdá. Jakub: Co se ti p ihodilo v závodu? Tomáš: Sko il jsem šipku a bouchl se do nosu. To m zpomalilo a prohrál jsem závod. Kate ina: No a jaký byl plav ík. Barbora: Nebyl špatný. Dorota: Nau il ses tam n co? Dušan: Ano nau il. Dorota: A co? Dušan: Plavat. No a na záv r nej ast ji opakovaná otázka. Jaká byla voda? Jakub: Dobrá, ale trochu teplá, moc teplá. Michal: Voda byla vlažná, v n kterých místech studená, ale nejvíc m rozrušilo, že byla stude- jší než v plivátku. Karolína: Pro m byla teplejší, ale ne úpln teplá. Barbora: Taková letní Jubilejní 10. ro ník prob hl naprosto bezproblémov a t šil se solidní ú asti závodník, by rekord v po tu startujících p ekonán nebyl. Byly p ekonány celkem 3 tra ové rekordy. Na stupních vít stáli tentokrát jenom 4 borci z Hrádku. Jak se již stalo tradicí, závodu op t dominovali závodníci ze Slezanu Frýdek-Místek. Jejich výsledky byly ohromující, když získali tém polovinu medailí. Na startu op t nechyb l Roman Slowioczek, který jako jediný ze všech b žc startoval ve všech 10-ti ro nících. Stává se již tradicí, že po así organizátor m p eje. I letošní ro ník nebyl výjimkou. Závodu se tentokrát zú astnilo 241 b žc v etn Romana Slowioczka. 61 závodníku z TJ Slovan Frýdek- Místek si tentokrát stálo 24 x na stupních vít. Suverénní byly zejména sestry Markovy a Petr Mikulenka (všichni F-M), vít z hlavního závodu. Místních závodník startovalo 54, jejichž bilance je pouze 2. a 3. místo v kategorii Bu fit a i 3. místa v d tských kategoriích (Karin Dordová, Gabriela Jo ková, Anna Janeczková, Michal Borski). Tra ový rekord p ekonal pouze Jakub Bajza ze Zub í v kategorii chlapc let. Tradi se závodu zú ast uje po etné družstvo z Istebné. Nejlepší umíst ní této výpravy získala Joanna Kawulok (2. místo). hu Hrádkem op t vyšlo perfektní, tém letní po así. Ú astník bylo tentokrát mén než ve t ech edešlých letech. Nechyb l op t Roman Slowioczek a ani 60 atlet Slovanu Frýdek-Místek. Jejich bilance byla celkem 21 umíst ní na stupních vít. Hrádeckých závodník bylo celkem 51. Jejich bilance: 6 medailí (1 zlatá - Vojt ch Wróbel, 3 st íbrné - Karin Dordová, Dominik Martynek, Marek Kostelenec, 2 bronzové - Terezie Borská, Tomáš Martynek ). Hlavní cenu získal Ladislav Sventek z adce, který startoval ve starší mužské kategorii, poprvé v historii tak porazil závodníka z hlavní mužské kategorie. Byly p ekonány dva tra ové rekordy ve dvou nejstarších kategoriích díky Františku Holcovi a Karlu Krav íkovi. Adéla Marková zvít zila ve své kategorii již po tvrté za sebou. Beáta Marková dokonce 5x za sebou. Ob sestry z Frýdku-Místku mají potenciál vít zit i v budoucnu, adí se tak k nejúsp šn jším borc m v historii tohoto závodu. Naopak Gabriela Szotkowská z Most u Jablunkova stále pokouší stupínek nejvyšší, již po páté skon ila druhá. Snad bude úsp šn jší p íšt. Inu co dít, to jiný pohled na v c. Za ZŠ a MŠ Al a Den arod jek v eské škole Jak se již za íná pomalu stávat zvykem, v eské základní škole v Hrádku se v pátek 5. kv tna op t doslova hemžilo arod jnicemi. Všechny d ti i u itelky, n které maminky a dva tatínkové se p edvád li na školním h išti v p evleku za mistry arod jného emesla. Zábava byla spojena s arod jnickým jarmarkem, kde d ti nabízely rodi m své výrobky, také šikovné kouzelnické ruce. Probíhaly závody koš at, házení gumákem a ve er byla upálena jedna (neživá) arod jnice. Vše za asistence hudby DJ Petra Lubowieckého. SRPŠ p ipravilo pro všechny velmi dobrý bufet, p emž nejv tší oblib se t šily langoše. P iložené foto dokládá, že se akce nadmíru vyda ila. (RB) 20 Vít zné trio letošního ro níku foto: Robert Borski

10 10 kategorie A0 150 m dívky celkem 6 chlapci celkem 13 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Klára Teofilová Byst ice 00:33,7 1. Vojt ch Wróbel Hrádek 2. Karin Dordová Hrádek 00:37,3 2. Filip Szotkowski inec 3. Terezie Borská Hrádek 00:38,3 3. Tomáš Martynek Hrádek kategorie A 450 m dívky celkem 15 chlapci celkem 16 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Emily Gerulová Orlová 01:23,0 1. Marek Ml och Frýdek-Místek 01:26,0 2. Gabriela Szotkowská Mosty u Jabl. 01:24,0 2. Dominik Martynek Hrádek 01:27,0 3. Helena Ben ová Frýdek-Místek 01:27,0 3. Rostislav Kisza Guty 01:35,0 kategorie B 450 m let 700 m dívky celkem 23 chlapci celkem 29 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Kristýna Vep eková Frýdek-Místek 01:15,0 1. Juraj Jarina Rájec 02:26,0 2. Veronika Lasotová Byst ice 01:16,0 2. Adam Poloch Frýdek-Místek 02:28,0 3. Kate ina Uhrová Frýdek-Místek 01:18,0 3. Daniel Ciencala Byst ice 02:29,0 kategorie C 700 m dívky celkem 20 chlapci celkem 19 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Beata Marková Frýdek-Místek 02:20,0 1. Tomáš Filipec Frýdek-Místek 02:36,0 2. Nikola Hor ková Frýdek-Místek 02:21,0 2. Marek Kostelenec Hrádek 02:43,0 3. Kate ina Klepá ová Frýdek-Místek 02:24,0 3. Patrycjusz Polok Istebna 02:46,0 kategorie D 950 m dívky celkem 10 chlapci celkem 17 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Ivana Matušková Frýdek-Místek 02:54,0 1. Michal Štefek Frýdek-Místek 04:37,0 2. Roxana Balcarková Orlová 02:55,0 2. Petr Lukeš Frýdek-Místek 04:38,0 3. Alice Pišová Frýdek-Místek 02:56,0 3. Tomasz Kaczmarzyk Istebna 04:47,0 kategorie D m dorostenky celkem 3 dorostenci celkem 8 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Adéla Marková Frýdek-Místek 05:59,0 1. Jakub Bajza Krom íž 11:34,0 2. Nika mcová Frýdek-Místek 06:17,0 2. Jaroslav Jarina Rájec 12:29,0 3. Veronika Kohutová Orlová 06:22,0 3. Ji í Uherek Frýdek-Místek 12:43,0 kategorie E h Hrádkem výsledky 3500 m do 6 let 7-9 let let 950 m let let let juniorky celkem 2 junio i celkem 3 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Pavla Slavíková Frýdek-Místek 16:10,0 1. Jakub Ambros Kop ivnice 12:07,0 2. Veronika Kohutová Orlová 17:33,0 2. Petr íha Frýdek-Místek 12:20,0 3. Jan Petrus Kolín 14:35,0 kategorie F m let m ženy celkem 2 muži celkem 7 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. Hana Haroková Brno 14:05,0 1. Miroslav Kluz Mosty u Jabl. 27:13,4 2. Tereza Droppová Frýdek-Místek 16:08,0 2. Miroslav Lepí ek Frýdek-Místek 27:48,1 3. Rostislav Trávní ek Frýdek-Místek 29:53,0 kategorie G m let m seniorky celkem 3 senio i celkem 8 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. Anna Balošáková adca 13:43,0 1. Ladislav Sventek adca 27:03,4 2. Marcela Svidrová Nýdek 15:37,0 2. Rostislav Kolich inec 27:24,3 3. Ludmila Šokalová Frýdek-Místek 15:40,0 3. Roman Slowioczek Jablunkov 29:10,9 kategorie I m nad 60 let H m 1400 m 3500 m 3500 m let supersenio i celkem 8 senio i celkem 6 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. František Holec Frýdek-Místek 32:15,0 1. Karel Krav ík Karviná 29:04,2 2. Jan Konopka adca 33:50,0 2. Anton Šuška adca 30:09,0 3. Ervín Podžorný eský T šín 34:30,0 3. Zden k Kasí eský T šín 30:52,0 150 m 450 m RECITA NÍ SOUT Ž ŽÁK Za tradici již m žeme pokládat recita ní sout ž žák, která zpest uje významný den v lednu pololetní vysv ení. Vít zové t ídních kol recita ní sout že p ednesou své básn tem naší školy. Tuto sout ž zahajují žáci 1. ro níku, kte í svým hromadným vystoupením navodí správnou atmosféru. T ídy ro níku jsou rozd leny na dv sout žní kategorie, porota je vybrána z ad itel. V letošním školním roce se absolutní vít zkou mladší kategorie stala Veronika Borská. Ve starší kategorii se stali vít zi Michal Borský a Št pán Turo. Zde ka Balogová teme, te, tou (nebo surfují!) Kniha se zví ecím hrdinou, Moje oblíbená kniha, M j oblíbený knižní hrdina, j oblíbený spisovatel to byla témata letošní literární sout že k M síci knihy a internetu na naší škole. Žáci pracovali s knihami doma, ve školní a obecní knihovn, ale také moderní cestou s pomocí internetu. Samoz ejm, že i (zatím) ne tená i prv ci - m li také sv j úkol poskládat puzzle s motivem pohádky a uhodnout její název. Jak se práce d tem povedla? P ij te se podívat sami do naší školy i na obecní ú ad, kde jsou všechny práce vystaveny. Všichni auto i t chto literárních stránek byli odm ni malým dárkem za finan ní podpory Sdružení rodi. Šárka Honusová Byli jsme v Praze Praha, matka m st, naše milované hlavní m sto, místo, kterým procházely d jiny našeho státu. Rozhodli jsme se slavnostn ukon it pololetí školního roku návšt vou Prahy. Bylo to o pololetních prázdninách v sobotu a ned li 4.a 5. února Jak v Praze bylo? P esn jak v Nohavicov písni Ladovská zima. Hradní nádvo í pocukrované sn hem a pracovní eta piln odklízí mimo ádnou sn hovou nadílku. Nápis u šikmého vstupu do Galerie nás state né horaly ze zafujaných Beskyd srde rozesmál. Stálo tam: Pro mimo ádné sn hové podmínky vchod vedle. Bohužel jsme nem li fotoaparát. Praha je centrum kulturního d ní, a proto jsme se i my pedagogové a zam stnanci eské školy v Hrádku rozhodli vym nit televizní kulturu za živou, krásnou. Vybrali jsme si muzikál Elixír života v divadle Ta fantastika a operu Prodaná nev sta v Národním divadle. Aby nedošlo k mýlce jedna skupina šla na muzikál a druhá na operu. Byl s námi sice len, který byl na ope e ve 14:00 v Národním a v 18:00 sledoval muzikál. Jako jediný mohl posoudit ob edstavení a ob se mu velmi líbila. U operních p vc obdivoval sílu hlasu, kdy bez mikrofonu svým hlasem naplnili celý obrovský sál ND. V Ta fantastice se mu líbily texty Gábiny Osvaldové a v bec celý d j p íb hu, neznámého, nového. Kulturní fandové ješt zhlédli v Divadle Bez zábradlí hru Láska. Když jsme se zmrzlí, unavení a ukoukaní vraceli na B evnov, kde jsme byli ubytováni, hodnotili jsme naše dojmy. Je velmi íjemné potkat ob ana naší obce tak daleko od domova, kterému není zat žko zajet za svými rodáky p es celou Prahu. D kujeme Ti Dominiku Drongu. Byli jsme nadšeni, dýchla na nás historie i sou asnost našeho života. eské dráhy nás dovezly do Prahy i zp t dom p esn a bezpe. Pendolino jsme zatím nevyzkoušeli, ale možná p íšt. Libuše Ježowiczová

11 Výrok d tí: Dít :,,Paní u itelko, sundej si brýle..:,,a pro? Dít :,,Protože Ti chci n co íct. Na co letos budou d ti vzpomínat? St ípky ze života d tí v MŠ ,,Mikulášská nadílka Návšt va budoucích prv v 1.t íd ZŠ. Budoucí školá ci navštívili 1.t ídu ZŠ, kde zaujat sledovali výuku, poprvé si vyzkoušeli sed t ve školních lavicích, zapojovali se aktivn do ešení úkol a od p. ed. dostali první školní domácí úkol ,,Den otev ených dve í. Bylo to pro v tšinu p ítomných velice p íjemn strávené odpoledne. Budoucí školáci edvedli svým rodi m výrazný p ednes, rozumové a matematické znalosti, svou zru nost i st íhání, lepení apod. Rodi e mohli sledovat své dít a srovnávat s ostatními. P ítomna byla i p. ed ZŠ Mgr. Libuše Ježowiczová, která krátce pohovo ila rodi m, co všechno by li v t než dít nastoupí do 1.t ídy. Celé odpoledne bylo zakon eno spole nými hrami:,,ovocný koš,,,kominík, do kterých se aktivn zapojili v plném po tu nejen d ti, ale i rodi e. Zažili jsme si spoustu legrace a lou ili jsme se ve skv lé nálad a s úsm vem na tvá ích ,,Karneval loutková pohádka,,jak vodní ek uklízel rybní ek. Od funguje každou st edu pro p edškolní d ti tane ní kroužek pod profesionálním vedením p.petra Rubala starší d ti navštívily kino v Byst ici, kde shlédly loutkovou pohádku,,dlouhý, Široký a Bystrozraký. 14.a 15.3 exkurze v místní knihovn. P.Petra Borská d ti provedla knihovnou, poutavým p íb hem vysv tlila, jak mají zacházet s knihami, p ipravila úkoly, obrázkové knížky, které si mohly prohlédnout a p it do MŠ. Na záv r od p. knihovnice dostaly,,kouzelný perníkový klí ke krásným pohádkovým sn m. Od za ala d tem,,plavecká škola bazén Byst ice divadelní pohádka :,,O ztraceném mí i. Zápis d tí do Mate ské školy v Hrádku pro školní rok 2006/07 se koná v pr hu síc duben, kv ten, erven. Na co se ješt m žou d ti t šit? ,,Rej arod jnic ,,Slaví ek vecká sout ž výlet rodi s d tmi do Divadla loutek v Ostrav, kde shlédnou pohádku,,brou ci a prohlídka ZOO ,,D tské radovánky. Výrok d tí: Dít :,,Já jsem našel pírko od paní u itelky. 18

12 tský tábor Kde jsou ty d ti? Už je p ece tolik hodin, nem žeme tady na n ekat. Vždy mi nikdo nic ne íkal, že by nejely. Až p ijedeme do tábora, tak budu muset zjistit co se s nimi stalo. Zda nezaspaly. Ach jo, to nám to p kn za íná. Toto se odehrálo p i odjezdu autobusu z T ince. V Byst ici mi jedna maminka íká: Ale vždy ty d ti sedí támhle v autobuse. No super. TÁBOR ZA AL. Našt stí celý prob hl bez dalších zmatk. kolika m sí ní p ípravy, spousta materiál, nápad a sout ží mohlo být realizováno. Rovn ž byl as i na chvíli ztišení u Božího slova. Kontrola z krajské hygienické stanice ve FM byla velmi spokojená a povzbudila nás k další realizaci takovýchto tábor. A pro to všechno d láme? Není v tším motorem v této služb, než vysmátý a rozzá ený obli ej dít te. A rovn ž spontánní pod kování rodi. za tým spolupracovník Marta Czyžová Kdy: Každou sobotu v 16:00 Kde: Fara SCEav Hrádek Pozvánka na dorost Na setkání chodím moc rád. Mezi p áteli je vždy nejlépe. Proto mám o programu na sobotní odpoledne jasno. Op t p jdu na dorost. A m žeš jít se mnou. Je jedno jestli je ti dvacet nebo patnáct. N kdy se to zdá až nepochopitelné, že se d cka s takovým v kovým rozdílem dokážou spolu bavit, ale o ividn to jde, když se n kdo nepovyšuje. Parta je bezva. Je nás kolem 25 (záleží na po así). Setkání vypadá asi takto: pokec, modlitba, písn, pokec, výklad, hry, pokec, pokec, pokec... Ale není to jen o sobotním odpoledni. Až bude kone zase léto, tak ur it rozjedeme sezónu basketballu a i ostatních sportovních aktivit... Nemáš-li n co lepšího, tak se stav. Budeš vítán... Primaaprilis Chocia 1 kwietnia by o dopiero w sobot to w naszej szkole ju w pi tek 31 marca odby y si primaaprilisowe arty. Lekcje przeprowadzane by y pod kierownictwem nowych nauczycieli a mianowicie uczniów klasy pi tej. Prócz tego przyby y do naszej szko y nowe uczennice: Marcelka z Nieborów, Kasia z Bystrzycy i Irenka z Jab onkowa. Nowe uczennice najpierw si przedstawi y i zapozna y z kolegami a nast pnie zabra y si razem z nami do rozwi zywania ró nych zada na poszczególnych lekcjach. Na j zyku polskim marzyli my z pani Anet o fantastycznym, nies ychanym wiecie. Na matematyce nauczyciel Filip kaza nam rozwi zywa zadania i rebusy. Podczas lekcji j zyka czeskiego, kt prowadzi a pani Zuzana, uzupe niali my zdania brakuj cymi literami. Ciekaw lekcj by j zyk angielski prowadzony przez pana nauczyciela Andrzeja. W czasie tych zaj zosta y powtórzone znane nam ju s ówka. Fajne by y równie krzy ówki, które rozwi zywali my. Wychowanie fizyczne prowadzili a trzej nauczyciele: pani Hania, pani Kasia i pan Marek. Przygotowali dla nas wspó zawodnictwa, w których zwyci zcami by ka dy z nas. Nowi nauczyciele spisali si znakomicie a w dodatku pod koniec ostatniej lekcji rozdali nam wiadectwa. Z dum mo emy si pochwali, e wszystkie oceny by y bardzo dobre! Pierwszy dzie kwietnia w naszej szkole by weso y i wspania y! Uczniowie klasy drugiej Primaaprilisowe wiadectwo Terezka Ml och ZYK POLSKI ZYK CZESKI ZYK ANGIELSKI MATEMATYKA Imi i nazwisko ucznia WYCHOWANIE FIZYCZNE 1 Podpis ucz cych: Aneta Baselides Zuzana Drong Hania Rusz Kasia M artynek Andrzej Žabka M arek Konderla Filip Nytra 12

13 16 Topienie Marzanny Dnia 21 marca rozpoczyna si astronomiczna wiosna. W nie na ten dzie panie nauczycielki przygotowa y dla nas gry, zabawy i wspó zawodnictwa zwi zane z przyj ciem wiosny. Robili my z papieru pierwszy kwiat wiosny, przebi nieg, i rozpoznawali my kwiaty. Wszystkie zaj cia by y przeprowadzane w wiosennej atmosferze. Po odrobieniu wszystkich ciekawych zaj panie wyt umaczy y nam kim w ciwie jest Marzanna i co symbolizuje. Przed po udniem ca a szko a wraz z Marzann zrobion ze s omy i ubran w stare, porwane achmany, wyruszy a w kierunki Olzy, eby wreszcie pozby si zimy i przywita d ugo oczekiwan wiosn. Id c nad Olz piewali mi piosenk o Marzannie, któr nauczy a nas pani na lekcji muzyki: Marzanna, Marzanna, co w po cie jada a? Groch ze szpyreczkami, mily Pan Bóg z nami! Marzanna, Marzanna, co w po cie pija a? Kiszk z ma lankami, mily Pan Bóg z nami! Marzanna, Marzana zima si nam skó czy a. Ju dla Ciebie dzisiaj godzina wybi a! Dziewczyny, dziewczyny, dok d z ni idziecie? Nad Olz, nad Olz, dobrze o tym wiecie! Z wodami, lodami, jakby na koniku. ynie ju Marzanna Olz do Ba tyku! Wynie li, wynie li Marzanneczk ze wsi! Przynie li, przynie li wioseneczk do wsi! Na mo cie Marzan zapalili my a po chwili wrzucili do wody. P yn a tylko kawa ek, poniewa zahaczy a o stare ga zie stercz ce z brzegu. Tak mi o sp dzili my pierwszy dzie wiosny. Uczniowie klasy pi tej Jak se stát rytí em ádu tená ského? To je velmi jednoduché. Sta í být poslucha em prvního ro níku ZŠ a MŠ v Hrádku, zajít do obecní knihovny v Hrádku, prokázat, že znáte všechna písmenka, splnit n kolik dost složitých úkol na pracovním listu a je to. Tyto strohé ádky nevystihují nádhernou atmosféru, kterou zažili naši prv áci 22. dubna 2006 v naší knihovn. Paní knihovnice Petra Borská si pro budoucí návšt vníky p ipravila krásné povídání o knihovn a knihách. O tom, jak se ke knihám chovat, jak si je vyp it, jak je nepoškozené vrátit. P edala d tem perníkový klí k písmenk m a za to se do kala první odm ny sborové recitace Hrubínovy pohádky Perníková chaloupka. Pak následovala výše zmi ovaná zkouška z tená ství všechny d ti splnily své úkoly bezchybn. Paní Petra si pro n p ipravila pracovní listy, puzzle a sladké odm ny. To bylo radosti. To nás ekal ješt vrchol celého dopoledne. Paní Borská pozvala našeho pana starostu Pavla Tom alu a ten po p ednesení rytí ského slibu a jmenovací formule pasoval položením pravého pohádkového me e na rameno všechny prv ky na rytí e ádu tená ského. Byl to nádherný zážitek. editelka školy pak p edala paní Pet e Borské medaili Za rozvoj tená ství u d tí v Hrádku, kterou ji poslal sám Ve erní ek - druhá odm na paní Borské. D ti se s panem starostou, paní Borskou a nyní už i jejich knihovnou rozlou ili písni kou Voláme sluní ko a byly op t sladce odm ny. Na malé škole v malé obci musí pracovat piln každý. Fotograficky zdokumentovat celou akci bylo úkolem sle ny praktikantky Dominiky Muchové. Za nádhern a pln prožité dopoledne d kuji všem zú astn ným, hlavn paní Borské, která svým milým a p ív tivým vystupováním nám u itel m pomáhá ud lat z d tí tená e, protože bez znalosti tení vám ani nejmodern jší po íta nepom že. Mgr. Libuše Ježowiczová, ed. ZŠ a MŠ Hrádek Soubor - Tábor.pdf

14 14 ÍJMY v tis. K VÝDAJE v tis. K Da z p íjm fyz. osob ze závislé innosti a funk ních požitk 2 320,0 Ostatní záležitosti lesního hospodá ství 10,0 Da z p íjmu fyz. osob ze samostatné vyd le né innosti 560,0 Silnice 1 255,0 Da z p íjmu fyz. osob z kapitálových výnos 150,0 Provoz ve ejné silni ní dopravy 50,0 Da z p íjmu právnických osob 2 642,0 Pitná voda 750,0 Da z p idané hodnoty 4 600,0 Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly 500,0 Odvody za odn tí p dy ze zem lského p dního fondu 1,0 3 - Základní škola a Mate ská škola 830,0 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu - ú et Odpady 510,0 4 - Základní škola a Mate ská škola s polským jazykem vyu ovacím 690,0 Poplatek ze ps 24,0 Základní školy-neinvesti ní dotace 200,0 Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 20,0 Hudební innost - Dny Hrádku 60,0 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1,0 innosti knihovnické 85,0 Poplatek ze vstupného 1,0 Ostatní záležitosti kultury 20,0 Poplatek z ubytovací kapacity 10,0 Po ízení zachování a obnova hodnot místního kult. pov domí-w itos 2,0 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 20,0 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 35,0 Odvod výt žku z provozování loterií 4,0 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk 70,0 Správní poplatky 30,0 Ostatní t lovýchovná innost 60,0 Da z nemovitostí 277,0 Všeobecná ambulantní pé e 10,0 íjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerost 10,0 Bytové hospodá ství 1 500,0 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu 204,3 Nebytové hospodá ství 73,0 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souh. dot. vztahu - ÚZ ,0 Ve ejné osv tlení 300,0 evody z rozpo tových ú - ZBÚ 20,0 Poh ebnictví 100,0 evody z rozpo tových ú - SF 50,0 Územní plánování 200,0 Ozdravování hospodá ských zví at - známky pro psy 1,0 Komunální služby a územní rozvoj 437,0 Silnice 10,7 Sb r a svoz nebezpe ných odpad 70,0 Hudební innost - Dny Hrádku 10,0 Sb r a svoz komunálních odpad 770,0 innosti knihovnické 3,0 Sb r a svoz ostatních odpad 200,0 Ostatní záležitosti kultury 4,5 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 450,0 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 4,0 ísp vek na individuální dopravu - ÚZ ,0 Ostatní t lovýchovná innost - B h Hrádkem 10,5 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m (krom ústavní) 60,0 Bytové hospodá ství 2,3 Požární ochrana - dobrovolná ást 80,0 Nebytové hospodá ství 28,5 Zastupitelstva obcí 880,0 Poh ebnictví 28,0 innost místní správy 1 830,0 Komunální služby a územní rozvoj 240,0 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 42,0 Sb r a svoz komunálních odpad 54,0 Pojišt ní funk nespecifikované 25,0 Sb r a svoz ostatních odpad 100,0 evody vlastním fond m v rozpo etech územní úrovn 70,0 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 0,5 Ostatní finan ní operace 430,0 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m 4,5 Ostatní innosti jinde neza azené 100,0 innost místní správy 9,7 FOND-Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodá ství 700,0 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 4,5 C E L K E M ,0 C E L K E M ,00 FINANCOVÁNÍ 974,0 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech 1 506,0 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p ených prost edk -532,0 C E L K E M ,0 Schválený rozpo et obce Hrádek na rok 2006

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Výstava z historie Sokola.

Výstava z historie Sokola. Vážené sestry, vážení brat i, není lehké psát optimistická slova v dob, kdy se Sokol potýká s nejistou budoucností financování celého hnutí. Jist sledujete zprávy z médií, kde se tak ka denn mluví o nejistém

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více