Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin"

Transkript

1 Informace o volbách do poslanecké sn movny Volby do PS se budou konat v pátek dne 2. ervna 2006 od hodin do hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8 00 do hodin. V Hrádku je ustanoven jeden volební okrsek, tedy jedna volební místnost v zasedací místnosti Obecního ú adu. Hlasovací lístky voli i obdrží do svých poštovních schránek nejpozd ji 3 dny p ed dnem voleb. V p ípad jejich ztráty nebo poškození voli obdrží hlasovací lístky nové p ímo ve volební místnosti. Voli i nebude umožn no hlasování, pokud s po p íchodu do volební místnosti neprokáže platným ob anským pr kazem nebo cestovním pasem. Taktéž mu nebude umožn no hlasování, pokud se neodebere do prostoru za plentou. Každý voli hlasuje samostatn, zastoupení není ípustné. Pouze ten, kdo pro svou t lesnou vadu nem že íst nebo psát, m že požádat jiného voli e, aby mu s úpravou hlasovacího lístku pomohl.voli i mohou ze závažných d vod (zejména zdravotních) požádat obecní ú ad, aby mohli volit mimo volební místnost. kování ps proti vzteklin Podle zákona. 166/1999 Sb., (veterinární zákon) a podle pokyn Okresní veterinární správy ve Frýdku-Místku, bude v zájmu ochrany území R provedeno o kování ps starších 3 m síc proti vzteklin. Žádáme proto majitele ps, aby p ivedli svá zví ata na následující svodná místa: v úterý dne 23. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika U prodejny Harcowianka v úterý dne 23. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika v 830 hodin v 9 00 hodin v 930 hodin v 1600 hodin v 1630 hodin U prodejny Harcowianka v 1645 hodin ve st edu dne 24. kv tna 2006 U obecního ú adu U ob ana Nicielnika v 1600 hodin v 1630 hodin U prodejny Harcowianka v 1645 hodin Upozor ujeme chovatele, že o kování proti vzteklin je povinné! Chovatelé jsou povinni p edložit u ps starších 3 m síc známku a o kovací pr kaz a zajistit dosp lou osobu k pat né fixaci zví ete s použitím náhubku. O kování bude hrazeno na míst majitelem. Poplatek iní 80,-- K za jednoho psa. Hrádecké noviny vydává Obecní ú ad Hrádek, registra ní íslo FMt23. Zodpov dná osoba Robert Borski, ing. Robert Cie lar. Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 600 ks. Zdarma. íslo 2, kv ten Ro ník X íslo 2 Kv ten 2006 Vážení spoluob ané, v krátké dob se za ne budovat obchvat Návsí Jablunkov na který bude navazovat i pr tah naší obcí. Za ne zvýšený pohyb stavebních vozidel ale v íme, že vše bude probíhat s oboustrannou tolerancí a ohledem. Cesty jsou velmi pro náš region pot ebné, jsou prioritou pro rozvoj celého regionu. Naše obec usiluje o vybudování kanalizace ješt p ed výstavbou koridoru, aby se již nekopalo v hotových komunikacích. Budou chodit projektanti po obci, je možno od nich získat informace o systému kanalizace. V sou asné dob chce obec provést ješt další investice, jako je p estavba rodinného domu odkoupeného od p. Kantora, kde vzniknou dva byty 2+1 a dva byty 1+1 a rozší it h bitov o 160 míst ze zahrady uvedeného RD. P ipravuje se projekt na rozší ení vodovodního ádu v osad Kemp ice, ten by m l být hotov ješt letos asi pro 13 rodinných dom. Rada se po zvážení rozhodla p ipravit dokumenta i finan generální p estavbu budovy.p. 251 požární zbrojnice, kde by m l vzniknout byt 3+1 a snad i 1+1, dle statiky budovy. Budova se zvýší do úrovn celého patra a pokud to statika základní chodby umožní bude poschodí rozší ené nad tuto p ístavbu. Dále p ipravujeme opravu a možná vým nu st echy na budov Mate ské školy polské. Zde dle nabídky se bude rozhodovat zda znova provést nát r nebo rad ji zm nit na nový povrch z lehkých plechových krytin. Stále jsme hledali pozemek vhodný ke stavb t locvi ny, která v obci chybí. Je v jednání pozemek vedle základní školy eské na kterém by byla ást t locvi ny umíst na a zbytek by se využil pro parkování vozidel, jak návšt vník tak u itel a zam stnanc školy. Vestavbou t locvi ny do ásti budovy by vznikl komplex školy ve které by byly vybudovány další t ídy v nevyužitých p dních prostorech. Stále se pokoušíme odkoupit pozemek ve st edu obce, kde je polorozpadlý rodinný d m. 10. Zde by bylo možno vybudovat, asi 6 malometrážních byt pro ob any. P ipravuje se projekt zm ny st echy budovy obecního ú adu, která je ve špatném stavu a zárove využití volného p dního prostoru. Po ítá se i t eba s klubem senioru, i když je to v druhém pat e, nová místnost pro sch zování apod. Máme rovn ž zám r vybudovat na h išti velký p íst ešek pro akce obce i ve ejnosti tak, aby bylo kde v p ípad nepohody pokra ovat v zábav. Bylo by tam podium a ohništ a místo asi pro dv st lidí. Druhá strana podia by byla využita jako malá tribuna asi o 6 8 stupních s p ekrytou st echou sm rem do h išt.v sou asnosti p estavujeme starou kotelnu OÚ na místnost pro p evlékání pracovník VPP a malou dílnu. Je p ipraven projekt pro zádve í budovy základní školy polské aby netrp ly velké dve e od pov trnostních vliv a hlavn aby malé d ti byly chrán ny ed v trem p i vcházení do budovy (nejsou schopny tak velké dve e ve v tru udržet). Na všechny tyto aktivity zpracováváme žádosti o dotace ale p esto, když se dotace obdrží 1

2 je nutno z vlastního rozpo tu dofinancovat, aby byla zaru ena spoluú ast obce. Výše dotací se zní, u jednotlivých akcí se pohybuje od 40% až po 80% ( což bude možná u kanalizace, která bude tlaková). N které dotace a to hlavn na bytový fond jsou podmín ny schváleným územním plánem obce, který bude, jak pevn v íme, schválen na zá ijovém zasedání zastupitelstva obce. Nejv tší zásah do života obce bude stavba koridoru, který by m l za ít v roce 2007 na podzim. Jist se najdou odp rci tohoto ešení, ale v te, že jsme d lali všechny možné pokusy vést silnici jinde ale o tom již bylo eno a popsáno hodn papíru. Žel koridor by se stejn budoval st edem obce a tak bude spole ný se silnicí. Chci pod kovat t m ob an m, kte í pochopili d ležitost tohoto rozhodnutí s dopadem na život obce a souhlasili se zábory svých pozemk pro místní komunikaci, která jim bude za tratí sloužit. Vybojovali si posunutí podjezdu sm rem k Žilin p ed OÚ ve kterém bude 1,5 m široký, chodník a bude ústit na staré cest. Místo železni ního p ejezdu bude podchod s výtahy pro vozí ká e, další podchody budou v Kompa ov, u h išt a v podjezdu na Harcov, který bude mít pr jezdnou výšku 4,2 m, odpovídající mezinárodní norm pro vysoká vozidla (je áby, kamiony, lesní technika atp.) Bylo vedeno hodn hodin jednání až se dosp lo ke kompromis m, jak ze strany D, tak ze strany ob an a obce. Když jste si p etli tento lánek je t eba ješt dodat, že d íve si nešlo sáhnout na v tší dotace, protože obec m la povinnost uhradit p ky a nebyl územní plán, který se zastavil v projednávání v roce 1998 pro nedo ešení kapitoly doprava. P esto všechny tyto p ipravované akce budou obec stát peníze, ale pokud se nám poda í zám ry se školou a t locvi nou, kanalizací a t eba s výstavbou byt m že se obec dotáhnout po letech na 2000 obyvatel, a to je už jiný koeficient p erozd lení daní a tím více pen z do rozpo tu obce. P esto si musí obec vzít znova úv ry na dofinancování staveb ale budou to úv ry dlouhodobé, které neovlivní ádný chod obce. Budou se pohybovat do 30% ro ního rozpo tu, což je obec schopna postupn splácet a postup- zmín né akce realizovat. Úkol je hodn ale myslím si, že všechny sp jí k lepšímu prost edí v obcí a k vaší spokojenosti, což je hlavní úkol starosty, rady i zastupitelstva. Pavel Tom ala, starosta obce Usnesení z jednání ZOH. 19/2006, konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrádek ZOH projednalo a schvaluje: program jednání s uvedenými zm nami návrhovou komisi ve složení: p. Turo, p. Walek ov ovatele zápisu: p. Mitrengová, p. ing. Cieslarová rozpo et na rok 2006, jako schodkový se zapojením z statku z p edešlých let Obecn závaznou vyhlášku. 1/2006 o Fondu rozvoje bydlení komisi pro výb r zájemc o dotace a to: p. Cieslarová, p. Polok. Walek, p. Turo, p. Raszka, p. Cieslar, p. Mitrengová odkoupení pozemk parcely íslo 1332/1, 1332/6, 1328 za 100 K /1 m posunutí podjezdu s pr jezdnou výškou 2,5m ve st edu obce a zárove zanesení do návrhu ÚP obce zám r odkoupení pozemk.parcel 711 a 705/1, pro umíst ní OV a t locvi ny schvaluje dle na ízení vlády. 50 ze dne , o odm nách za výkon funkce neuvol- ného lena zastupitelstva s platností od a poskytnutí rozdílu mezi výši m sí ních odm n od do dle l. II odst. 1,2. vnit ní p edpis o užívání sociálního fondu, dle zásad k tomu vydaných ZOH projednalo a bere na v domí: zprávu z jednání rady kontrolu usnesení informace o opat eních dle sm rnic rady EU. 349/2005, o postupu v p íprav výskytu Pta í ch ipky na území naší obce informace starosty o nákladech na zimní údržbu komunikace další informace starosty uvedené v zápisu Pavel Tom ala, starosta obce 2 Robert Borski, místostarosta obce N ové ceny 2006 BETONOVÉ VÝROBKY sleva 10% Firm a Š toura (u vybraných položek) O b ru b n ík y : stará cena nová cena 1 00 cm, výška 22 cm, váha 25 kg..74 K...66,60 K 50 cm, výška 2 2 cm, vá ha 12,5 kg.37 K ,30 K Palisády svahové : ø 1 2 cm, výška 50 cm, váha 12 kg.50 K...45 K ø 1 2 cm, výška 80 cm, váha 22 kg.75 K..67,50 K ø 1 2 cm, výška 120 cm, váha 31 kg K...81 K Žlaby p íkopové, p lkulaté : 45 x 30 x 4 cm, váha 15 kg..45 K..40,50 K Ž lá b k y s p le ch o v ým ro š tem : 50 x 17 x 15 cm, váha 1 5 kg K S tu d. s k ru ž e : vnit n í ø 80 cm, výška 75 cm, K vnit n í ø 100 cm, výška 5 0 cm, K K o m p le tn í b u d k y n a p lyn H U P : š. 69 cm, h l. 43 cm, v. 7 0 cm, K VENDRYN

3 Obecn závazná vyhláška. 1/2006 O vytvo ení a použití ú elových prost edk Fondu rozvoje bydlení na území obce Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek se na svém 19. ádném zasedání usneslo dne podle ust. 12 a 84 odst. 2 písm. i), zákona. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), vydat tuto obecn závaznou vyhlášku. lánek 1. Základní ustanovení 1. Obec Hrádek v zájmu zlepšení úrovn bydlení, životního prost edí a vzhledu obce vytvo ila Fond rozvoje bydlení obce Hrádek (dále jen fond, zkratka FRB-H), který slouží: a) k úhrad náklad na opravy a modernizaci obytných budov na území obce Hrádek, jejichž vlastníkem je obec Hrádek b) k poskytování p ek k úhrad náklad na opravy a modernizaci obytných budov na území obce jejich vlastník m, a to podle dále stanovených pravidel a podmínek lánek 2. íjmy fondu 1. P íjmy fondu jsou: - splátky p ek poskytnuté obcí vlastník m obytných budov a byt a úrokové výnosy z nich - splátky p j ek p ijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a p íslušný úrok ve výši 3 % p.a. - dar a p ípadné výpomoci z prost edk sponzor (nap. bank, podnik, firem apod.) - nejmén 50 % výnos z prodeje dom a bytu v majetku obce od roku následujícího po vydání této vyhlášky - jiné p íjmy (z rozpo tu obce) 2. P ípadné p ír stky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Hrádek a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. lánek 3 Výdaje fondu 1. Prost edky fondu je možno použít k úhrad náklad na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví obce Hrádek, p emž pro poskytování a erpání t chto prost edk se použití p im ená pravidla pro poskytování p ek dále uvedená. 2. Prost edky fondu je možné použít výhradn k poskytování p ek p i nejmenším úroku 4 % a nejdelší lh splatnosti 8 let mimo rok, v n mž byla p ka poskytnuta subjekt m a podle pravidel dále uvedených Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované eské spo iteln a.s. za z ízení a vedení ú tu dle lánku 6. a náklady výb rového ízení dle lánku

4 4. Adresáty p ek z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby (dále jen žadatelé), které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce a které p ijmou závazek poskytnutou p ku podle stanovených a ve smlouv uvedených pravidel ve prosp ch t chto obytných budov, nebo jejich staveb použít. 5. Z fondu se poskytují tyto druhy p ek: Po. íslo Název / ú el Lh ta splatnosti Úrok Horní hranice p ky 5.1. p i p dní nástavb bytu rušící ploché st echy 8 let 4 % do K na 1 byt i vestavb bytu p dního prostoru ízení bytové jednotky v nevyužitých p dních 8 let 4% do K na 1 byt prostorách zm na topení z pevných paliv na ekologická, 4 roky 4 % do K etn vým ny radiátor a rozvodu ÚT vým na oken u rodinného domu 4 roky 4 % do K 5.5. zateplení obvodového plášt domu staršího 10 let 4 roky 4 % do K 5.6. oprava st echy u rodinného domu 4 roky 4 % do K 5.7. rekonstrukce koupelny nebo kuchyn 4 roky 4 % do K 6. Jednotlivé tituly p ek lze kumulovat. P ky lze erpat v pr hu jednoho roku po ínaje dnem podepsání smlouvy o p ce. P ky 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. a 5.7. lze erpat do konce kalendá ního roku. Další p ka pro jiný ú el m že být poskytnuta až po zaplacení p edtím poskytnuté p ky. Úroky se platí podle smlouvy o p ce, jistina se splácí rovnom rn tvrtletními nebo m sí ními splátkami, po ínaje I. tvrtletím po uplynutí doby, která byla stanovena na erpání p ky. lánek 4. Výb rové ízení 1. Žadatelé, kte í spl ují podmínky dle l. 3 odst. 3 mohou získat p ku z fondu výhradn na základ výb rového ízení. Výb rové ízení organizuje Obec Hrádek maximáln 2 x ro. 2. Podmínky výb rového ízení musí být vyv šeny a vhodným zp sobem zve ejn ny, lh ta na podání žádosti k ú asti ve výb rovém ízení se stanoví v rozmezí do 45 dní ode dne vyv šení podmínek tohoto výb rového ízení. 3. Výb rové ízení probíhá maximáln 2x v kalendá ním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. asov musí být organizováno tak, aby smlouvy o p kách mohly být uzav eny v I. pololetí do konce dubna, v II. pololetí do konce zá í p íslušného roku. 4. Obsah žádosti se stanoví výv skou dle odst. 2. Žádost musí vždy obsahovat zejména: a) jméno a název žadatele, pop ípad statutárního zástupce b) adresu bydlišt nebo sídlo žadatele c) p esné ozna ení p edm tné obytné budovy nebo její stavby: - adresa, íslo popisné (je-li vydáno), íslo parcely - doklad o vlastnictví domu i stavby 4-2 -

5 Vážení ob ané Hrádku, 24 Ing. Rudolf Kufa motto: I politik m že být slušný lov k volební rok 2006 rozhodne o dalším sm ování vývoje celé naší spole nosti. Budeme-li i nadále spole ností solidarity, tolerance a výrazných hospodá ských úsp ch, i se staneme spole ností intolerance a bezohledné dravosti, o tom rozhodnete vy svými hlasy v ervnových parlamentních volbách. Navázat na z etelné hospodá ské úsp chy vlády SSD, stejn jako realizovat plány pro další volební období, se nám poda í pouze s vaší pomocí. Deset závazk pro tento region: Podpora místních samospráv regionu t inecko-jablunkovska Investice do dopravní infrastruktury zejména silnice I/11 Realizace obchvatu Jablunkova Zjednodušení pravidel a tím zv tšení objemu erpání prost edk z evropských fond, ERDF evrop. fondu regionálního rozvoje a Evropského ídícího a garan ního fondu EAGGF ur- eného pro zem lství Využití prost edk Evropského sociálního fondu ESF ur eného pro snižování nezam stnanosti Spolupráce s místními agenturami pro regionální rozvoj Rozvoj agroturistiky Rozvoj ekolog. zem lství Podpora projekt využití obnovitelných zdroj energie Snižování ekologické zát že astnou ruku v Parlamentních volbách vám p eje kandidát SSD.10 - stavební povolení i jiný p íslušný doklad o p ípustnosti akce na níž i v jejímž rámci je žádáno o p ku - p íslušnou projektovou dokumentaci d) p esný popis ú elu, na který je p ka nebo p ky požadovány, p i kumulaci titul je t eba popis provést odd len e) p edpokládaná lh ta dokon ení p edm tné akce f) žadatel musí být zapojen do systému nakládání s komunálním odpadem v obci g) žadatel nemá u obce žádné závazky po lh splatnosti h) žadatel musí být napojen na splaškovou kanalizaci, pokud bude v obci vybudována 5. Obecní ú ad pro snazší zpracování žádostí podle odstavce 3 vydá závazný formulá, který musí být k dispozici v den vyhlášení výb rového ízení. 6. Komise FRB-H vyhodnotí p edložené žádosti o p ky a navrhne konkrétní záv r výb rového ízení. 7. Výb rové ízení vyhlašuje a o výb ru rozhodne rada obce. Výb rové ízení je ukon eno nabídkami k uzav ení smluv o p kách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se. 8. Výb rovou komisi FRB-H navrhuje rada obce. 9. O výsledku výb rového ízení budou všichni žadatelé vyrozum ni neprodlen. Vybraní žadatelé budou vyzvání k uzav ení smlouvy o p ce. Právo na uzav ení smlouvy zaniká pokud se žadatel nedostaví k uzav ení smlouvy do 30 dn po vyrozum ní výb rového ízení. 10. Z výše uvedeného d vodu se žádosti u nichž OÚ zjistí, že jsou nesprávn nebo neúpln vypln né, nebudou vraceny žadatel m k p epracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o p ku. lánek 5. Smlouva o p ce 1. S žadateli, kte í úsp šn projdou výb rovým ízením (dále jen uživatelé), uzav e obec smlouvu o p e, a to bez zbyte ných odklad. 2. Smlouva musí obsahovat alespo tyto údaje: - smluvní strany - identifikace typu p ky podle lánku 3. - celková ástka p ky, v p ípad více titul i skladba - lh ta splatnosti p ky - režim splácení (úroky, jistina), v etn dne v p íslušném m síci - závazek uživatele k užití p ky k dohodnutému ú elu - smluvní pokuta za pozdní splacení - záruka za p ku formou prohlášení ru itel vydaným OÚ Hrádek - dohoda o otev ení ú tu eské spo itelny a.s. - souhlas uživatele s kontrolním p sobením pen žního ústavu a OÚ a jeho závazek p edkládat eské spo iteln a.s. ú etní doklady o erpání ú tu 3. Obecní ú ad m že v dohod s eskou spo itelnou a.s. v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o p ce

6 4. Obecní ú ad neprodlen po podpisu smlouvy o p ce p edá dohodnutý po et exemplá eské spo iteln a.s. s výzvou na otev ení ú tu a k p evodu prost edk z fondu na n j. 5. Záruka k p ce do 50 tis. K jeden ru itel, k p ce do 150 tis. K dva ru itele, dlužník p edloží obci v podob prohlášení ru itel. 6 lánek 6. Režim erpání prost edk fondu O zp sobu a lh tách p evod prost edk mezi fondem a ú ty uživatel a správ všech pohledávek fondu uzav e Obec Hrádek zvláštní smlouvu s eskou spo itelnou a.s., s doložkou specifikace materiál a prací uhraditelných z p ky. lánek 7. Ustanovení dopl ková, záv re ná a p echodná 1. Rada obce je povinna p edložit s návrhem na vyhlášení dalšího výb rového ízení vyhodnocení hospoda ení fondu i dosažených v cných efekt za p edchozí období. 2. Tato vyhláška nabývá platnosti a ú innosti 15 dnem následujícím po dni jejího vyhlášení Tom ala Pavel starosta Josef Bojko Adolf Lisztwan Anna Heczková Adam Pilch Helena Sikorová 85 let 80 let 75 let Evžen Kubiena Helena Czudková Rudolf Szkandera Gustav Szotkowski Pavel Branc Jubilanti - Jubilaci V m sící b eznu - ervnu W miesi cu marcu - czerwcu Ba iny Martynki dina Rovn Lyngi dina Ba iny Polyniska Pod Vilou U pily 65 let Zuzanna Konderlová Helena Bocková Helena Walachová Anna Pilchová 60 let Ivona Šenke íková Olga Schneiderová Bronislava Turo ová Jana Stonawská Anna Kupcová Jitka Vym talová Zuzana Legierská Helena Szkanderová Pavla Kawuloková Borski Robert místostarosta Gru Lyngi Pod Vilou Lyngi Gabryše Chalup oki-haže Chalup oki-haže Chalup oki-haže Gabryše Polyniska Gru Pod Vilou Chodury Vážení spoluob ané, dovolte, abych vás také i já pozdravil v novém roce,pop ál pevného zdraví a co nejvíce úsp ch v osobním i pracovním život. Pevn v ím, že se všichni dokážeme zdárn vypo ádat s nebývalé tvrdou letošní zimou, kdy se st ídají p ívaly sn hu s t eskutými mrazy. Rok 2006 za al za mimo ádn obtížných klimatických podmínek. Jako by tento ostrý za átek symbolizoval výjime nost celého roku. Hned v únoru jsme všichni fandili našim olympionik m v Turín a t šili se ze skv lých výsledk Katky Neumannové, Lukáše Bauera a party našich hokejist. Pomalu se blíží další adrenalinový vrchol fotbalové mistrovství sv ta v N mecku. Ale ješt íve než bude první výkop, nás eká jiné významné klání. Vstoupili jsme totiž rovnýma nohama do roku dvojích voleb.nejprve v ervnu se rozhodne o tom,kdo dostane dále mandát vést tuto zemi.zda to bude nadále úsp šná vláda v ele s SSD nebo zda ob ané vyslyší hlasy opozice (p edevším ODS), která se prezentovala p edevším svou nulovou tolerancí a p áním ídit se heslem ím h e, tím lépe. Komu dáte sv j hlas, o tom rozhoduje každý sám za sebe,d ležité však je,vážení ob ané,p IJ TE K VOLBÁM, aby Váš hlas zbyte nepropadl. Protože i hlas, který z stane doma,je hlasem,jež v kone ném ú tování m že být p id len politické stran,které by jste t eba v žádném p ípad sv j hlas nedali. Vážení spoluob ané Hrádku ve Slezsku, do tohoto tvrdého p edvolebního klání vstupuji znovu i já, jako váš stávající poslanec a znovu kandidát SSD za náš T inecko-jablunkovský region. Jsem rád, že se nám práv v tomto období poda ilo finan zajistit a zrealizovat významné investi ní akce u vás v Hrádku ve Slezsku jako jsou rekonstrukce základní školy, které si všiml i denní tisk. Tyto, pro vás, d ležité investice by se nepoda ilo zrealizovat bez výborné a bezchybné spolupráce s vedením vaší obce v ele se starostou Pavlem Tom alou, kterému za to pat í velký dík. A o tom, kdo dále povede vaší obec rozhodnete v komunálních volbách na podzim. ím,že p edevším s vaší podporou a k vaší spokojenosti se nám bude da it dále rozvíjet spolupráci ku prosp chu vaší obce Hrádek ve Slezsku, ostatn další projekty jsou již nachystány k realizaci nap. plošná kanalizace. FUNK NÍ PRÁDLO zn. KLIMATEX nejen pro sportovce inertní v i bakteriím prádlo je velmi lehké rychle odvádí pot a vlhkost z povrchu t la Vše dobré vám p eje váš poslanec Radim Turek ( SSD) nevyvolává alergické reakce možnost použití po celý rok snadná údržba celý sortiment kolekce roku 2006 nabízí ZDRAVOTNICKÉ POT EBY JABLUNKOV Po Pá hod. tel: ( v prostorách polikliniky)

7 Hrádek má nejnižší míru nezam stnanosti v regionu! ADRA výsledky velikono ní sbírky 2006 Dne byla v jablunkovském regionu ukon ena tradi ní velikono ní sbírka humanitární organizace ADRA R. Pokladni ky byly na OÚ v Návsí ú edn rozpe et ny a jejich obsah spo ítán. Díky Vám, všem št drým dárc m, dosáhla výsledná ástka výše ,-K a peníze byly ješt týž den vloženy v SOB na ú et /0300, var. symbol 211, na který m žete ješt stále zasílat Vaše finan ní dary. Výt žek letošní sbírky, který dosáhl výše K, bude rozd len do 3 oblastí: 1) sociální projekty v jednotlivých regionech R (v letošním roce p jde zejména o pomoc zaplaveným lidem) 2) zahrani ní humanitární projekty: a) Bosna - podpora sociáln slabších rodin s d tmi (projekt Adopce v balí ku) - podpora rozvoje zam stnanosti (projekt Mikroúv ry) b) Srbsko - potravinová pomoc v uprchlických táborech c) Kosovo - pomoc d tem ze sociáln slabých rodin (rozší ení projektu Adopce v balí ku) d) Moldávie - pojízdná zubní ambulance p sobící v místech vzdálených od b žných zdravotních st edisek (Mobident) e) Rusko - psychosociální pomoc a podpora t m, kte í prošli hr zou teroristického útoku v zá í 2004 v Beslanu a trpí jeho d sledky nejvíce f) Kambodža - zdravotní a sociální podpora d tí nakažených HIV 3) fond pro naléhavé krizové situace p írodní katastrofy,války, atd. kujeme za vst ícné jednání zam stnanc m m stských a obecních ú ad v obcích na jablunkovsku, hlavn za pomoc i plakátování a celkovém zviditeln ní sbírky v obecních zpravodajích. Dále d kujeme editeli a u itel m ZŠ Návsí a rodi m student a žák za pochopení a podporu, a hlavn všem mladým dobrovolník m za nadšení, s kterým realizovali tuto sbírku. ejeme Boží požehnání Vám všem ochotným dárc m, kte í jste p isp li na pomoc ob tem p írodních katastrof, vále ných konflikt a na pomoc sociáln a zdravotn ohroženým obyvatel m jak v R, tak i v zemích Evropy, Asie a Afriky. ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace, která má pobo ky ve sto ty iceti zemích sv ta. Snaží se zasahovat tam, kde jsou lidé p ímo ohroženi na život v d sledku p írodních katastrof, hladomor i vále ných konflikt. ADRA pomáhá bez ohledu na politickou i etnickou p íslušnost nebo náboženské vyznání a realizuje také rozvojové projekty. Pomáhá u nás, ale hlavn ve sv. eská ADRA vznikla v roce 1992, její pracovišt ve Zlín o rok pozd ji. V R p sobí ADRA již t ináct let. Velikono ní sbírka se letos konala již popáté. H. Raszková, M. Janiczková Farma Milíkov zahajuje celosezonní prodej dr beže,obilovin,krmných sm sí,minerálních a vitaminových dopl. Prodejní doba: Po - Pá: 8-11 a So: 8-11 Informace na tel.: Poslední statistický údaj o nezam stnanosti z dubna 2006 má hodnotu 75 nezam stnaných, tj. 8,9%. emž, pr rná míra nezam stnanosti v letošním roce se pohybuje na úrovni 10,3 %. Tyto suchá ísla asi nikomu nic ne eknou. Ve skute nosti je Hrádek již t etím rokem obcí s nejnižší mírou nezam stnanosti ze všech sledovaných obcí a m st v regionu Jablunkovska a ásti T inecka. Loni to bylo 9,7% (jediná obec, která se dostala pod 10%) a p edloni 12,5%. Jsou to krásná ísla. Lze si jen át, aby i t ch 75 nezam stnaných našlo práci, která je bude uspokojovat Hrádek Pr rná míra nezam stnanosti na Jablunkovsku v roce 2006 Vendryn Milíkov Bocanovice Byst ice Píse ná Koša iska Mosty u Jablunkova inec Ze života hrádecké kopané. V roce 2004 byla v Hrádku poprvé založena p ípravka. U zápisu se sešlo p es 20 chlapc a postupn se hlásili další. Stále se mohou p ihlašovat ro níky 95 a mladší, vždy v pond lí a st edy od hodin, kdy probíhá trénink. Naši nejmladší fotbalisté mají ze 13 zápas skóre 36:21 a na tom je poznat, že se kluci snaží a jejich výkonnost stoupá. Letos jsme se p ihlásili do sout že, která se hraje turnajovým systémem. Hrací dny v Hrádku budou pond lky 2 x m sí. P ípravka je pro pozd jší vývoj hrá e velmi d ležitá. Byli bychom rádi, kdyby se o tom rodi e p išli osobn p esv it. Tímto bych cht l pod kovat vedení TJ Sokol Hrádek za podporu a také za nové branky. Zvláštní dík pat í trenér m Bohuslavu Bialožytovi, Romanu Žabkovi a Romanu Nytrovi za ochotu a trp livost, ale i t m rodi m, kte í nám ob as pomohou. P ejeme t m, kte í p ešli k žák m mnoho úsp ch na velkém h išti. Žáci jako celek jsou na tom letos velice dob e a je mezi nimi hodn výborných hrá. Da í se jim i na turnajích v malé kopané, odkud si p ivážejí pohár za první místo. Slabší je naopak dorost. Všichni doufají, že žáci, kte í p jdou do dorostu, mu pom žou odrazit se ode dna tabulky. O mužích bylo psáno na stánkách Hrádeckých novin nedávno, p esto pro dopln ní: jarní sezónu za ali v Orlové B po slabším výkonu porážkou 3 : 0, ale o týden pozd ji p eválcovali Karvinou B na jejich p v pom ru 6 : 0. Ur it by si každý fanoušek hrádecké kopané p ál, aby si takhle vedli co nej ast ji. Ladislav Klus Návsí Bukovec Písek Jablunkov Nýdek Dolní Lomná Hr ava Horní Lomná

8 h Hrádkem stru ná historie Od roku 1995 organizovaný p espolní b h pro muže, ženy a d ti, kte í startují v deseti kategoriích. Tyto svým zp sobem první b žecké (cross) závody v Hrádku se konaly za teplého a slune ného po así (25 o C), za ú astí 92 závodník 14 kategorií. Trat vedly po místních komunikacích a chodnících na r zných okruzích, z ehož vznikly menší problémy, které však nijak neovlivnily pr h této akce. Akci podporovalo 11 místních sponzor. espolní B h Hrádkem se uskute nil za slune ného po así, avšak p i teplot kolem 3 C na áste zasn žených tratích. Celkem startovalo 87 b žc, mezi nimi poprvé i závodníci z Polska a Slovenska. Zú astn ným pat í dík, že se nedali odradit nep ízni po así. Akci podpo ilo 8 sponzor. Závody se konaly za ú asti 161 startujících na zasn ženém a rozb edlém povrchu za doprovodu sn hových p ehán k a teploty 3 C. Velký dík pat í celkem 20 sponzor m. V letošním roce byl B h Hrádkem za azen do celostátního kalendá e a tak ú ast a konkurence ve vyšších v kových kategoriích byla na pat né úrovni. Již tvrtého ro níku tohoto tradi ního povelikono ního B hu Hrádkem se zú astnilo rekordních 262 závodník. Navzdory p edpov dím, tentokrát po así p álo (10 C, zataženo). V tšina kategorií m la vynikající sportovní úrove, vít z hlavní kategorie, reprezentant Zden k Mezulianik p ekonal tra ový rekord o více než minutu. Sportovní událost roku tentokrát sponzorovalo jen 10 firem. Letos se crossový b h vyda il. Ideální slune né po así ur it vykouzlilo v srdcích všech 256 startujících borc p íjemnou náladu. 13 sponzor pomohlo profinancovat závody. íjemné po así a rekordní po et 287 závodník ve dvaceti kategoriích, tak by se ve zkratce dal charakterizovat letošní B h Hrádkem. Dvanáct kategorii p ekonalo tra ový rekord. Závodu se zú astnil absolutn nejstarší ú astník, 72-letý František Zikeš z Frýdku-Místku. Ze stejného m sta byl i tisící závodník Petr Vl ek. Za šest let historie akce startovali borci z celkem 55 m st a obcí. Nejúsp šn jším b žcem Hrádku se stal Patrik Hawliczek, který p ekonal tra ový rekord. Letošní závody zastihlo velmi nep íznivé po así - vytrvalý déš a teploty kolem 3 C. I p es takto nep íznivé podmínky byla ú ast výjime ná a byly p ekonány tra ové rekordy p ti kategorii. Dominovala výprava z Polska s 62 ú astníky. Op t vynikali závodníci ze Slezanu Frýdek-Místek. Bylo jich celkem 46 a 18 z nich (40 %) stálo na stupních vít. Josef Tatarka, František Holec a Michaela Przyczková zvít zili již ty ikrát. Jenom jediný závodník, Roman Slowioczek, se zú astnil všech sedmi závod v historii. OÚ Hrádek, TJ Sokol, Hasi i a PZKO p edvedli vzornou organizaci. Jedinou nep íjemností byl vyvrtnutý kotník jednoho ú astníka. h Hrádkem velmi p ipomínal ten lo ský: op t se sešlo více než 200 borc, znovu nep íznivé po así (10-ti cm vrstva erstvého sn hu, asté husté sn žení) a zase dominovali závodníci z Frýdku-Místku. Tentokrát jich p ijelo 63 a 22 z nich (tj. 35 %) stálo na stupních vít. Vít zem hlavní kategorie se stal bulhar Ivan otov. Kv li nep íznivému po así nedorazil autobus z Polska. Roman Slowioczek jako jediný zažil všechny závody, byl už poosmé na startu. Snad poprvé byla odstartována kategorie "Bu fit". Hráde tí závodníci obsadili jedno 1., dv 2. místa a ty i 3. místa. Dívky v p edškolní a dorostenecké kategorii p ekonaly tra ové rekordy. Devátý ro ník skýtal díky nádhernému po así a pevnému terénu mimo ádné podmínky pro co možná nejlepší výsledky. Ty skute p ed ily o ekávání. Bylo p ekonáno osm tra ových rekord a neuv itelných 15 sekund chyb lo k p ekonání hlavního rekordu. Vít zem hlavní kategorie se stal Vlado Mace ek z Krom íže. 71 b žc ze Slovanu Frýdek-Místek p išlo ukázat svou formu a posbírat co nejvíce titul. 26 jich stálo na stupních vít (37 %) - zase zlepšení. Místní borci sbírali vav íny ve ty ech kategoriích: Gabriela Jo ková a Anna Janeczková v prvních dvou, Michaela Przyczková v hlavní ženské a Jan Jursa v kategorii "Bu fit". Na startu op t stál ú astník všech ro ník Roman Slowioczek a také nestor závodu 75-letý František Zikeš. K rekordní ú asti chyb lo jenom 17 startujících. SUPERSTAR školní družiny V pátek 17. b ezna 2006 byla Školní družina p i ZŠ v Hrádku plná hudby a písni ek. Sedmnáct odvážných zp vák a zp va ek, žák základní a mate ské školy, se utkalo v sout ži o nejlepší veckou hv zdu neboli Superstar. Provázení celého odpoledního programu se ujala moderátorská dvojice Andrea Lipovská a Michal Borski, která vedla rozhovory s jednotlivými sout žícími, ale také s odbornou porotou. Porota, v níž zasedla paní editelka, paní u itelky základní i mate ské školy a rodi e, stejn jako na televizních obrazovkách fundovan hodnotila výkony malých zp vák. O hudební doprovod písní se postarali DJové Jan Turo a Vašek Švenda. Publikum, spolužáci a také rodi e n kterých d tí, se postaralo o velmi p íjemnou atmosféru celého odpoledne. Protože všichni sout žící p edvedli obdivuhodné výkony, bylo pro porotu obtížným úkolem ur it jen jednoho vít ze. Celkovou vít zkou sout že a veckou hv zdou se stala nejmladší sout žící Veronika Szotkowská. Svou vít zku si zvolilo také publikum, tou se stala Gabka Holubová. Ob ma sle nám blahop ejeme. Pop át musíme ale také všem ostatním zp vák m, kte í dokázali p ekonat své obavy a ostych, a sout že se zú astnili. Mária Berešíková, vychovatelka ŠD Superstar jak to vid li diváci V dob, kdy velká v tšina z nás už netrp liv o ekávala jaro a zima se velmi vytrvale držela své vlády, v dob, kdy se sluní ko schovávalo za mraky a naše nálada asto klesala, prob hla v družin eské ZŠ akce, která rozdala radost všem p ítomným. D ti spolu s paní vychovatelkou zorganizovaly p veckou sout ž s názvem Superstar. Repertoár byl široký. Zazn ly hity poslední doby, jako ídla motýlí, Letím ke hv zdám, ale i písn, které svým stá ím více i mén p esahovaly v k našich interpret Pátá, To se oslaví, Na tom pražským most N které písni ky pohladily, vtipné rozesmály a ty veselé a rytmické rozvrt ly a rozpohybovaly celé publikum i porotu. Každý sout žící dal s písni kou i kousek sebe, takže každý výkon byl jedine ný a neopakovatelný. Nikdo ze sout žících neodešel s prázdnou. Všechny d ti za svoje vystoupení a odvahu obdržely diplom a pestrý balí ek. A na záv r slova jedné d tské písn : kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto hezkou písni kou napl me zem celi kou Andrea Szotkowská

9 Plavecký výcvik V polovin ledna letošního roku za al d tem ZŠ Hrádek plavecký výcvik v rámci t lesné výchovy. Abyste také n co m li z jejich bohatých dojm z tohoto plavání, uspo ádali jsme mezi tmi rozhovory.velmi je bavilo zkusit si práci redaktor. O legraci nebyla nouze. My jsme pro Vás zaznamenali alespo n kolik otázek a odpov dí d tí. Musíme upozornit, že otázky ani odpov di tí nebyly upraveny. Barbora: Byl jsi na dovolené na bazén v Byst ici. Je to pravda? Michal: Né! Byl jsem tam jen ú edn. Ale tak se mi tam zalíbilo, že jsem tam z stal t i týdny. Michal: Chovali se k tob plav íci dob e? Barbora: Ano, ale kladli mi veliké p ekážky. Nap íklad házení puk do vody. P ipadala jsem si jako na hokejovém stadión. Radana: Líbily se ti bublinkové koupele? Petra: Ano, moc, myslela jsem, že m to vznáší do oblak. Petra: V jakém jsi byla družstvu? Karolína: V nejlepším a jsem na to hrdá. Jakub: Co se ti p ihodilo v závodu? Tomáš: Sko il jsem šipku a bouchl se do nosu. To m zpomalilo a prohrál jsem závod. Kate ina: No a jaký byl plav ík. Barbora: Nebyl špatný. Dorota: Nau il ses tam n co? Dušan: Ano nau il. Dorota: A co? Dušan: Plavat. No a na záv r nej ast ji opakovaná otázka. Jaká byla voda? Jakub: Dobrá, ale trochu teplá, moc teplá. Michal: Voda byla vlažná, v n kterých místech studená, ale nejvíc m rozrušilo, že byla stude- jší než v plivátku. Karolína: Pro m byla teplejší, ale ne úpln teplá. Barbora: Taková letní Jubilejní 10. ro ník prob hl naprosto bezproblémov a t šil se solidní ú asti závodník, by rekord v po tu startujících p ekonán nebyl. Byly p ekonány celkem 3 tra ové rekordy. Na stupních vít stáli tentokrát jenom 4 borci z Hrádku. Jak se již stalo tradicí, závodu op t dominovali závodníci ze Slezanu Frýdek-Místek. Jejich výsledky byly ohromující, když získali tém polovinu medailí. Na startu op t nechyb l Roman Slowioczek, který jako jediný ze všech b žc startoval ve všech 10-ti ro nících. Stává se již tradicí, že po así organizátor m p eje. I letošní ro ník nebyl výjimkou. Závodu se tentokrát zú astnilo 241 b žc v etn Romana Slowioczka. 61 závodníku z TJ Slovan Frýdek- Místek si tentokrát stálo 24 x na stupních vít. Suverénní byly zejména sestry Markovy a Petr Mikulenka (všichni F-M), vít z hlavního závodu. Místních závodník startovalo 54, jejichž bilance je pouze 2. a 3. místo v kategorii Bu fit a i 3. místa v d tských kategoriích (Karin Dordová, Gabriela Jo ková, Anna Janeczková, Michal Borski). Tra ový rekord p ekonal pouze Jakub Bajza ze Zub í v kategorii chlapc let. Tradi se závodu zú ast uje po etné družstvo z Istebné. Nejlepší umíst ní této výpravy získala Joanna Kawulok (2. místo). hu Hrádkem op t vyšlo perfektní, tém letní po así. Ú astník bylo tentokrát mén než ve t ech edešlých letech. Nechyb l op t Roman Slowioczek a ani 60 atlet Slovanu Frýdek-Místek. Jejich bilance byla celkem 21 umíst ní na stupních vít. Hrádeckých závodník bylo celkem 51. Jejich bilance: 6 medailí (1 zlatá - Vojt ch Wróbel, 3 st íbrné - Karin Dordová, Dominik Martynek, Marek Kostelenec, 2 bronzové - Terezie Borská, Tomáš Martynek ). Hlavní cenu získal Ladislav Sventek z adce, který startoval ve starší mužské kategorii, poprvé v historii tak porazil závodníka z hlavní mužské kategorie. Byly p ekonány dva tra ové rekordy ve dvou nejstarších kategoriích díky Františku Holcovi a Karlu Krav íkovi. Adéla Marková zvít zila ve své kategorii již po tvrté za sebou. Beáta Marková dokonce 5x za sebou. Ob sestry z Frýdku-Místku mají potenciál vít zit i v budoucnu, adí se tak k nejúsp šn jším borc m v historii tohoto závodu. Naopak Gabriela Szotkowská z Most u Jablunkova stále pokouší stupínek nejvyšší, již po páté skon ila druhá. Snad bude úsp šn jší p íšt. Inu co dít, to jiný pohled na v c. Za ZŠ a MŠ Al a Den arod jek v eské škole Jak se již za íná pomalu stávat zvykem, v eské základní škole v Hrádku se v pátek 5. kv tna op t doslova hemžilo arod jnicemi. Všechny d ti i u itelky, n které maminky a dva tatínkové se p edvád li na školním h išti v p evleku za mistry arod jného emesla. Zábava byla spojena s arod jnickým jarmarkem, kde d ti nabízely rodi m své výrobky, také šikovné kouzelnické ruce. Probíhaly závody koš at, házení gumákem a ve er byla upálena jedna (neživá) arod jnice. Vše za asistence hudby DJ Petra Lubowieckého. SRPŠ p ipravilo pro všechny velmi dobrý bufet, p emž nejv tší oblib se t šily langoše. P iložené foto dokládá, že se akce nadmíru vyda ila. (RB) 20 Vít zné trio letošního ro níku foto: Robert Borski

10 10 kategorie A0 150 m dívky celkem 6 chlapci celkem 13 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Klára Teofilová Byst ice 00:33,7 1. Vojt ch Wróbel Hrádek 2. Karin Dordová Hrádek 00:37,3 2. Filip Szotkowski inec 3. Terezie Borská Hrádek 00:38,3 3. Tomáš Martynek Hrádek kategorie A 450 m dívky celkem 15 chlapci celkem 16 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Emily Gerulová Orlová 01:23,0 1. Marek Ml och Frýdek-Místek 01:26,0 2. Gabriela Szotkowská Mosty u Jabl. 01:24,0 2. Dominik Martynek Hrádek 01:27,0 3. Helena Ben ová Frýdek-Místek 01:27,0 3. Rostislav Kisza Guty 01:35,0 kategorie B 450 m let 700 m dívky celkem 23 chlapci celkem 29 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Kristýna Vep eková Frýdek-Místek 01:15,0 1. Juraj Jarina Rájec 02:26,0 2. Veronika Lasotová Byst ice 01:16,0 2. Adam Poloch Frýdek-Místek 02:28,0 3. Kate ina Uhrová Frýdek-Místek 01:18,0 3. Daniel Ciencala Byst ice 02:29,0 kategorie C 700 m dívky celkem 20 chlapci celkem 19 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Beata Marková Frýdek-Místek 02:20,0 1. Tomáš Filipec Frýdek-Místek 02:36,0 2. Nikola Hor ková Frýdek-Místek 02:21,0 2. Marek Kostelenec Hrádek 02:43,0 3. Kate ina Klepá ová Frýdek-Místek 02:24,0 3. Patrycjusz Polok Istebna 02:46,0 kategorie D 950 m dívky celkem 10 chlapci celkem 17 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Ivana Matušková Frýdek-Místek 02:54,0 1. Michal Štefek Frýdek-Místek 04:37,0 2. Roxana Balcarková Orlová 02:55,0 2. Petr Lukeš Frýdek-Místek 04:38,0 3. Alice Pišová Frýdek-Místek 02:56,0 3. Tomasz Kaczmarzyk Istebna 04:47,0 kategorie D m dorostenky celkem 3 dorostenci celkem 8 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Adéla Marková Frýdek-Místek 05:59,0 1. Jakub Bajza Krom íž 11:34,0 2. Nika mcová Frýdek-Místek 06:17,0 2. Jaroslav Jarina Rájec 12:29,0 3. Veronika Kohutová Orlová 06:22,0 3. Ji í Uherek Frýdek-Místek 12:43,0 kategorie E h Hrádkem výsledky 3500 m do 6 let 7-9 let let 950 m let let let juniorky celkem 2 junio i celkem 3 po. jméno íjmení obec (škola) as (s) po. jméno íjmení obec (škola) as (s) 1. Pavla Slavíková Frýdek-Místek 16:10,0 1. Jakub Ambros Kop ivnice 12:07,0 2. Veronika Kohutová Orlová 17:33,0 2. Petr íha Frýdek-Místek 12:20,0 3. Jan Petrus Kolín 14:35,0 kategorie F m let m ženy celkem 2 muži celkem 7 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. Hana Haroková Brno 14:05,0 1. Miroslav Kluz Mosty u Jabl. 27:13,4 2. Tereza Droppová Frýdek-Místek 16:08,0 2. Miroslav Lepí ek Frýdek-Místek 27:48,1 3. Rostislav Trávní ek Frýdek-Místek 29:53,0 kategorie G m let m seniorky celkem 3 senio i celkem 8 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. Anna Balošáková adca 13:43,0 1. Ladislav Sventek adca 27:03,4 2. Marcela Svidrová Nýdek 15:37,0 2. Rostislav Kolich inec 27:24,3 3. Ludmila Šokalová Frýdek-Místek 15:40,0 3. Roman Slowioczek Jablunkov 29:10,9 kategorie I m nad 60 let H m 1400 m 3500 m 3500 m let supersenio i celkem 8 senio i celkem 6 po. jméno íjmení obec as (s) po. jméno íjmení obec as (s) 1. František Holec Frýdek-Místek 32:15,0 1. Karel Krav ík Karviná 29:04,2 2. Jan Konopka adca 33:50,0 2. Anton Šuška adca 30:09,0 3. Ervín Podžorný eský T šín 34:30,0 3. Zden k Kasí eský T šín 30:52,0 150 m 450 m RECITA NÍ SOUT Ž ŽÁK Za tradici již m žeme pokládat recita ní sout ž žák, která zpest uje významný den v lednu pololetní vysv ení. Vít zové t ídních kol recita ní sout že p ednesou své básn tem naší školy. Tuto sout ž zahajují žáci 1. ro níku, kte í svým hromadným vystoupením navodí správnou atmosféru. T ídy ro níku jsou rozd leny na dv sout žní kategorie, porota je vybrána z ad itel. V letošním školním roce se absolutní vít zkou mladší kategorie stala Veronika Borská. Ve starší kategorii se stali vít zi Michal Borský a Št pán Turo. Zde ka Balogová teme, te, tou (nebo surfují!) Kniha se zví ecím hrdinou, Moje oblíbená kniha, M j oblíbený knižní hrdina, j oblíbený spisovatel to byla témata letošní literární sout že k M síci knihy a internetu na naší škole. Žáci pracovali s knihami doma, ve školní a obecní knihovn, ale také moderní cestou s pomocí internetu. Samoz ejm, že i (zatím) ne tená i prv ci - m li také sv j úkol poskládat puzzle s motivem pohádky a uhodnout její název. Jak se práce d tem povedla? P ij te se podívat sami do naší školy i na obecní ú ad, kde jsou všechny práce vystaveny. Všichni auto i t chto literárních stránek byli odm ni malým dárkem za finan ní podpory Sdružení rodi. Šárka Honusová Byli jsme v Praze Praha, matka m st, naše milované hlavní m sto, místo, kterým procházely d jiny našeho státu. Rozhodli jsme se slavnostn ukon it pololetí školního roku návšt vou Prahy. Bylo to o pololetních prázdninách v sobotu a ned li 4.a 5. února Jak v Praze bylo? P esn jak v Nohavicov písni Ladovská zima. Hradní nádvo í pocukrované sn hem a pracovní eta piln odklízí mimo ádnou sn hovou nadílku. Nápis u šikmého vstupu do Galerie nás state né horaly ze zafujaných Beskyd srde rozesmál. Stálo tam: Pro mimo ádné sn hové podmínky vchod vedle. Bohužel jsme nem li fotoaparát. Praha je centrum kulturního d ní, a proto jsme se i my pedagogové a zam stnanci eské školy v Hrádku rozhodli vym nit televizní kulturu za živou, krásnou. Vybrali jsme si muzikál Elixír života v divadle Ta fantastika a operu Prodaná nev sta v Národním divadle. Aby nedošlo k mýlce jedna skupina šla na muzikál a druhá na operu. Byl s námi sice len, který byl na ope e ve 14:00 v Národním a v 18:00 sledoval muzikál. Jako jediný mohl posoudit ob edstavení a ob se mu velmi líbila. U operních p vc obdivoval sílu hlasu, kdy bez mikrofonu svým hlasem naplnili celý obrovský sál ND. V Ta fantastice se mu líbily texty Gábiny Osvaldové a v bec celý d j p íb hu, neznámého, nového. Kulturní fandové ješt zhlédli v Divadle Bez zábradlí hru Láska. Když jsme se zmrzlí, unavení a ukoukaní vraceli na B evnov, kde jsme byli ubytováni, hodnotili jsme naše dojmy. Je velmi íjemné potkat ob ana naší obce tak daleko od domova, kterému není zat žko zajet za svými rodáky p es celou Prahu. D kujeme Ti Dominiku Drongu. Byli jsme nadšeni, dýchla na nás historie i sou asnost našeho života. eské dráhy nás dovezly do Prahy i zp t dom p esn a bezpe. Pendolino jsme zatím nevyzkoušeli, ale možná p íšt. Libuše Ježowiczová

11 Výrok d tí: Dít :,,Paní u itelko, sundej si brýle..:,,a pro? Dít :,,Protože Ti chci n co íct. Na co letos budou d ti vzpomínat? St ípky ze života d tí v MŠ ,,Mikulášská nadílka Návšt va budoucích prv v 1.t íd ZŠ. Budoucí školá ci navštívili 1.t ídu ZŠ, kde zaujat sledovali výuku, poprvé si vyzkoušeli sed t ve školních lavicích, zapojovali se aktivn do ešení úkol a od p. ed. dostali první školní domácí úkol ,,Den otev ených dve í. Bylo to pro v tšinu p ítomných velice p íjemn strávené odpoledne. Budoucí školáci edvedli svým rodi m výrazný p ednes, rozumové a matematické znalosti, svou zru nost i st íhání, lepení apod. Rodi e mohli sledovat své dít a srovnávat s ostatními. P ítomna byla i p. ed ZŠ Mgr. Libuše Ježowiczová, která krátce pohovo ila rodi m, co všechno by li v t než dít nastoupí do 1.t ídy. Celé odpoledne bylo zakon eno spole nými hrami:,,ovocný koš,,,kominík, do kterých se aktivn zapojili v plném po tu nejen d ti, ale i rodi e. Zažili jsme si spoustu legrace a lou ili jsme se ve skv lé nálad a s úsm vem na tvá ích ,,Karneval loutková pohádka,,jak vodní ek uklízel rybní ek. Od funguje každou st edu pro p edškolní d ti tane ní kroužek pod profesionálním vedením p.petra Rubala starší d ti navštívily kino v Byst ici, kde shlédly loutkovou pohádku,,dlouhý, Široký a Bystrozraký. 14.a 15.3 exkurze v místní knihovn. P.Petra Borská d ti provedla knihovnou, poutavým p íb hem vysv tlila, jak mají zacházet s knihami, p ipravila úkoly, obrázkové knížky, které si mohly prohlédnout a p it do MŠ. Na záv r od p. knihovnice dostaly,,kouzelný perníkový klí ke krásným pohádkovým sn m. Od za ala d tem,,plavecká škola bazén Byst ice divadelní pohádka :,,O ztraceném mí i. Zápis d tí do Mate ské školy v Hrádku pro školní rok 2006/07 se koná v pr hu síc duben, kv ten, erven. Na co se ješt m žou d ti t šit? ,,Rej arod jnic ,,Slaví ek vecká sout ž výlet rodi s d tmi do Divadla loutek v Ostrav, kde shlédnou pohádku,,brou ci a prohlídka ZOO ,,D tské radovánky. Výrok d tí: Dít :,,Já jsem našel pírko od paní u itelky. 18

12 tský tábor Kde jsou ty d ti? Už je p ece tolik hodin, nem žeme tady na n ekat. Vždy mi nikdo nic ne íkal, že by nejely. Až p ijedeme do tábora, tak budu muset zjistit co se s nimi stalo. Zda nezaspaly. Ach jo, to nám to p kn za íná. Toto se odehrálo p i odjezdu autobusu z T ince. V Byst ici mi jedna maminka íká: Ale vždy ty d ti sedí támhle v autobuse. No super. TÁBOR ZA AL. Našt stí celý prob hl bez dalších zmatk. kolika m sí ní p ípravy, spousta materiál, nápad a sout ží mohlo být realizováno. Rovn ž byl as i na chvíli ztišení u Božího slova. Kontrola z krajské hygienické stanice ve FM byla velmi spokojená a povzbudila nás k další realizaci takovýchto tábor. A pro to všechno d láme? Není v tším motorem v této služb, než vysmátý a rozzá ený obli ej dít te. A rovn ž spontánní pod kování rodi. za tým spolupracovník Marta Czyžová Kdy: Každou sobotu v 16:00 Kde: Fara SCEav Hrádek Pozvánka na dorost Na setkání chodím moc rád. Mezi p áteli je vždy nejlépe. Proto mám o programu na sobotní odpoledne jasno. Op t p jdu na dorost. A m žeš jít se mnou. Je jedno jestli je ti dvacet nebo patnáct. N kdy se to zdá až nepochopitelné, že se d cka s takovým v kovým rozdílem dokážou spolu bavit, ale o ividn to jde, když se n kdo nepovyšuje. Parta je bezva. Je nás kolem 25 (záleží na po así). Setkání vypadá asi takto: pokec, modlitba, písn, pokec, výklad, hry, pokec, pokec, pokec... Ale není to jen o sobotním odpoledni. Až bude kone zase léto, tak ur it rozjedeme sezónu basketballu a i ostatních sportovních aktivit... Nemáš-li n co lepšího, tak se stav. Budeš vítán... Primaaprilis Chocia 1 kwietnia by o dopiero w sobot to w naszej szkole ju w pi tek 31 marca odby y si primaaprilisowe arty. Lekcje przeprowadzane by y pod kierownictwem nowych nauczycieli a mianowicie uczniów klasy pi tej. Prócz tego przyby y do naszej szko y nowe uczennice: Marcelka z Nieborów, Kasia z Bystrzycy i Irenka z Jab onkowa. Nowe uczennice najpierw si przedstawi y i zapozna y z kolegami a nast pnie zabra y si razem z nami do rozwi zywania ró nych zada na poszczególnych lekcjach. Na j zyku polskim marzyli my z pani Anet o fantastycznym, nies ychanym wiecie. Na matematyce nauczyciel Filip kaza nam rozwi zywa zadania i rebusy. Podczas lekcji j zyka czeskiego, kt prowadzi a pani Zuzana, uzupe niali my zdania brakuj cymi literami. Ciekaw lekcj by j zyk angielski prowadzony przez pana nauczyciela Andrzeja. W czasie tych zaj zosta y powtórzone znane nam ju s ówka. Fajne by y równie krzy ówki, które rozwi zywali my. Wychowanie fizyczne prowadzili a trzej nauczyciele: pani Hania, pani Kasia i pan Marek. Przygotowali dla nas wspó zawodnictwa, w których zwyci zcami by ka dy z nas. Nowi nauczyciele spisali si znakomicie a w dodatku pod koniec ostatniej lekcji rozdali nam wiadectwa. Z dum mo emy si pochwali, e wszystkie oceny by y bardzo dobre! Pierwszy dzie kwietnia w naszej szkole by weso y i wspania y! Uczniowie klasy drugiej Primaaprilisowe wiadectwo Terezka Ml och ZYK POLSKI ZYK CZESKI ZYK ANGIELSKI MATEMATYKA Imi i nazwisko ucznia WYCHOWANIE FIZYCZNE 1 Podpis ucz cych: Aneta Baselides Zuzana Drong Hania Rusz Kasia M artynek Andrzej Žabka M arek Konderla Filip Nytra 12

13 16 Topienie Marzanny Dnia 21 marca rozpoczyna si astronomiczna wiosna. W nie na ten dzie panie nauczycielki przygotowa y dla nas gry, zabawy i wspó zawodnictwa zwi zane z przyj ciem wiosny. Robili my z papieru pierwszy kwiat wiosny, przebi nieg, i rozpoznawali my kwiaty. Wszystkie zaj cia by y przeprowadzane w wiosennej atmosferze. Po odrobieniu wszystkich ciekawych zaj panie wyt umaczy y nam kim w ciwie jest Marzanna i co symbolizuje. Przed po udniem ca a szko a wraz z Marzann zrobion ze s omy i ubran w stare, porwane achmany, wyruszy a w kierunki Olzy, eby wreszcie pozby si zimy i przywita d ugo oczekiwan wiosn. Id c nad Olz piewali mi piosenk o Marzannie, któr nauczy a nas pani na lekcji muzyki: Marzanna, Marzanna, co w po cie jada a? Groch ze szpyreczkami, mily Pan Bóg z nami! Marzanna, Marzanna, co w po cie pija a? Kiszk z ma lankami, mily Pan Bóg z nami! Marzanna, Marzana zima si nam skó czy a. Ju dla Ciebie dzisiaj godzina wybi a! Dziewczyny, dziewczyny, dok d z ni idziecie? Nad Olz, nad Olz, dobrze o tym wiecie! Z wodami, lodami, jakby na koniku. ynie ju Marzanna Olz do Ba tyku! Wynie li, wynie li Marzanneczk ze wsi! Przynie li, przynie li wioseneczk do wsi! Na mo cie Marzan zapalili my a po chwili wrzucili do wody. P yn a tylko kawa ek, poniewa zahaczy a o stare ga zie stercz ce z brzegu. Tak mi o sp dzili my pierwszy dzie wiosny. Uczniowie klasy pi tej Jak se stát rytí em ádu tená ského? To je velmi jednoduché. Sta í být poslucha em prvního ro níku ZŠ a MŠ v Hrádku, zajít do obecní knihovny v Hrádku, prokázat, že znáte všechna písmenka, splnit n kolik dost složitých úkol na pracovním listu a je to. Tyto strohé ádky nevystihují nádhernou atmosféru, kterou zažili naši prv áci 22. dubna 2006 v naší knihovn. Paní knihovnice Petra Borská si pro budoucí návšt vníky p ipravila krásné povídání o knihovn a knihách. O tom, jak se ke knihám chovat, jak si je vyp it, jak je nepoškozené vrátit. P edala d tem perníkový klí k písmenk m a za to se do kala první odm ny sborové recitace Hrubínovy pohádky Perníková chaloupka. Pak následovala výše zmi ovaná zkouška z tená ství všechny d ti splnily své úkoly bezchybn. Paní Petra si pro n p ipravila pracovní listy, puzzle a sladké odm ny. To bylo radosti. To nás ekal ješt vrchol celého dopoledne. Paní Borská pozvala našeho pana starostu Pavla Tom alu a ten po p ednesení rytí ského slibu a jmenovací formule pasoval položením pravého pohádkového me e na rameno všechny prv ky na rytí e ádu tená ského. Byl to nádherný zážitek. editelka školy pak p edala paní Pet e Borské medaili Za rozvoj tená ství u d tí v Hrádku, kterou ji poslal sám Ve erní ek - druhá odm na paní Borské. D ti se s panem starostou, paní Borskou a nyní už i jejich knihovnou rozlou ili písni kou Voláme sluní ko a byly op t sladce odm ny. Na malé škole v malé obci musí pracovat piln každý. Fotograficky zdokumentovat celou akci bylo úkolem sle ny praktikantky Dominiky Muchové. Za nádhern a pln prožité dopoledne d kuji všem zú astn ným, hlavn paní Borské, která svým milým a p ív tivým vystupováním nám u itel m pomáhá ud lat z d tí tená e, protože bez znalosti tení vám ani nejmodern jší po íta nepom že. Mgr. Libuše Ježowiczová, ed. ZŠ a MŠ Hrádek Soubor - Tábor.pdf

14 14 ÍJMY v tis. K VÝDAJE v tis. K Da z p íjm fyz. osob ze závislé innosti a funk ních požitk 2 320,0 Ostatní záležitosti lesního hospodá ství 10,0 Da z p íjmu fyz. osob ze samostatné vyd le né innosti 560,0 Silnice 1 255,0 Da z p íjmu fyz. osob z kapitálových výnos 150,0 Provoz ve ejné silni ní dopravy 50,0 Da z p íjmu právnických osob 2 642,0 Pitná voda 750,0 Da z p idané hodnoty 4 600,0 Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly 500,0 Odvody za odn tí p dy ze zem lského p dního fondu 1,0 3 - Základní škola a Mate ská škola 830,0 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu - ú et Odpady 510,0 4 - Základní škola a Mate ská škola s polským jazykem vyu ovacím 690,0 Poplatek ze ps 24,0 Základní školy-neinvesti ní dotace 200,0 Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 20,0 Hudební innost - Dny Hrádku 60,0 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1,0 innosti knihovnické 85,0 Poplatek ze vstupného 1,0 Ostatní záležitosti kultury 20,0 Poplatek z ubytovací kapacity 10,0 Po ízení zachování a obnova hodnot místního kult. pov domí-w itos 2,0 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 20,0 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 35,0 Odvod výt žku z provozování loterií 4,0 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk 70,0 Správní poplatky 30,0 Ostatní t lovýchovná innost 60,0 Da z nemovitostí 277,0 Všeobecná ambulantní pé e 10,0 íjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerost 10,0 Bytové hospodá ství 1 500,0 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu 204,3 Nebytové hospodá ství 73,0 Neinvest. p ijaté dotace ze SR v rámci souh. dot. vztahu - ÚZ ,0 Ve ejné osv tlení 300,0 evody z rozpo tových ú - ZBÚ 20,0 Poh ebnictví 100,0 evody z rozpo tových ú - SF 50,0 Územní plánování 200,0 Ozdravování hospodá ských zví at - známky pro psy 1,0 Komunální služby a územní rozvoj 437,0 Silnice 10,7 Sb r a svoz nebezpe ných odpad 70,0 Hudební innost - Dny Hrádku 10,0 Sb r a svoz komunálních odpad 770,0 innosti knihovnické 3,0 Sb r a svoz ostatních odpad 200,0 Ostatní záležitosti kultury 4,5 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 450,0 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 4,0 ísp vek na individuální dopravu - ÚZ ,0 Ostatní t lovýchovná innost - B h Hrádkem 10,5 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m (krom ústavní) 60,0 Bytové hospodá ství 2,3 Požární ochrana - dobrovolná ást 80,0 Nebytové hospodá ství 28,5 Zastupitelstva obcí 880,0 Poh ebnictví 28,0 innost místní správy 1 830,0 Komunální služby a územní rozvoj 240,0 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 42,0 Sb r a svoz komunálních odpad 54,0 Pojišt ní funk nespecifikované 25,0 Sb r a svoz ostatních odpad 100,0 evody vlastním fond m v rozpo etech územní úrovn 70,0 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 0,5 Ostatní finan ní operace 430,0 Ostatní sociální pé e a pomoc starým ob an m 4,5 Ostatní innosti jinde neza azené 100,0 innost místní správy 9,7 FOND-Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodá ství 700,0 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 4,5 C E L K E M ,0 C E L K E M ,00 FINANCOVÁNÍ 974,0 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech 1 506,0 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p ených prost edk -532,0 C E L K E M ,0 Schválený rozpo et obce Hrádek na rok 2006

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více