číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč"

Transkript

1 číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč Milí spoluobčané, rád bych se ve svém příspěvku věnoval tématu rozvoje našeho města. Čekají nás v blízké době drobné úpravy územního plánu. Tento plán nám dává základní rámec rozvoje města. Je zde především rozpracováno několik významných projektů, které se nás, ač si to možná ještě plně neuvědomujeme, jako občanů významně dotknou. Jedná se například o Stezku v korunách stromů, rozšíření Skiresortu Černá hora na Hofmanových boudách nebo připravovaný a bouřlivě diskutovaný projekt Protěž. Pokud se tyto projekty podaří úspěšně realizovat, budou pro naše město znamenat významný nárůst návštěvnosti. Tento nárůst přinese zákonitě problémy v dopravě, zhoršení kvality ovzduší nebo například i v čerpání zdrojů pitné vody, na jejíž kvalitu můžeme být stále hrdí. Je to daň za rozvoj, který přináší i pozitiva, jako jsou nová pracovní místa. Z navýšení počtu návštěvníků budou profitovat samozřejmě i místní podnikatelé ve službách a v neposlední řadě město růstem finančních příjmů i prestiže významného lázeňského a turistického centra. Zásadním problémem a naší snahou je vyvážení únosné míry rozvoje města a uchování si lázeňského charakteru a pohodové atmosféry. Čistota prostředí, krása horské přírody, za kterou k nám lidé jezdí, je to nejcennější, co tu máme. Po několika zkušenostech z mého nedlouhého působení v zastupitelstvu města musím říct, že je to složitý úkol. Byl bych proto rád, kdybyste nám Vy občané města pomohli a aktivně přicházeli s podněty, jakým směrem rozvíjet Janské Lázně. Je to přeci naše město! Možná by stačil větší zájem nás občanů o dění ve městě. Někdy se jednání zastupitelstva podobají komornímu klubu. Přeji Vám krásný zbytek jara a příjemné nastupující léto. Pavel Kout, 2.místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 2. dubna 2015 Zastupitelstvo města schválilo: zápis z 3. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení, bere na vědomí kontrolu plnění a bere na vědomí zprávu o činnosti rady zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Janské Lázně, Zvonečková ulice výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,janské Lázně, Zvonečková ulice 2

2 seznam obeslaných firem pro zakázku malého rozsahu,,janské Lázně, Zvonečková, a to: M-SILNICE, a.s., STRABAG, a.s., SOVIS CZ, a.s., EUROVIA CS, a.s., COLAS CZ, a.s. rozpočtové opatření č. 2/2015, které se v seskupení 413 povinně třídí s 6330 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Janské Lázně a Sportovním klubem Janské Lázně dle předloženého návrhu pana Martina Košťála jako zástupce města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne ; jako náhradníka delegovalo pana Michala Honzíka Zastupitelstvo města pověřilo: kontrolní výbor kontrolou vyúčtování všech příspěvků poskytnutých z rozpočtu města organizacím a dobrovolným spolkům za rok 2014 Zastupitelstvo města jmenovalo: komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, včetně posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu,,janské Lázně, Zvonečková ulice ve složení: Ing. Petr Straka, Mgr. Filip Bejdák, Milan Bečvář, Jiří Vorel, Ing. Pavel Kout. Jako náhradníci byli jmenováni: Bc. Karolína Antošová, Petr Janovec, Michal Honzík, Ing. Jiří Hradecký, Martin Košťál Zasedání Rady města Janské Lázně dne 8. dubna 2015 Rada města schválila: vytvoření 2 pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací od další kroky v realizaci Územní studie Protěž na základě návrhu komise pro rozvoj, na realizaci Územní studie US2, UO Protěž rozpracovat variantu 2 zmenšená upravenou následovně: hmotu kumulovat na západní straně, s možností plně využít výškový parametr uvedený v územním plánu; hmotu objektů lze v této části kumulovat do podoby uceleného objektu postupně snižovat výšku objektů (kaskádovitě) k východu, s ustupující výškou budoucích staveb. směrem k severu a východu rozvolnit hmotu objektů dodržet limity územního plánu nenarušit stávající pohodu bydlení nebude překročen dvojnásobek stávající kumulace návštěvníků lokality tj. cca 250 osob do možného využití území zapojit objekty služeb podporující aktivity ubytovaných (krytá sportoviště, venkovní sportoviště, venkovní mobiliář, apod.). ubytování navrhovat převážně apartmáno-hotelového typu. Samostatné apartmány minimálně ochrana před syndromem mrtvého města v mimo sezóně s umístěním stavby Vodovodní a kanalizační přípojka čp. 189 Janské Lázně, dle 3 projektové dokumentace vypracované Ing. Matějkovou, zakázka č. 5/2015 objednání znaleckého posudku na cenu pozemků p. p. č. 123/21, 123/22, 123/23 a p. p. č. 123/26 v katastrálním území Janské Lázně u objektu čp. 93 v Janských Lázních vytvořit facebookové stránky města Janské Lázně Rada města souhlasila: s umístěním plynové přípojky pro novostavbu rodinného domu st.p.č. 84 a p.p.č. 88/3 v katastrálním území Janské Lázně dle projektové dokumentace vypracované Ing. Karlíkem za předpokladu dodržení ustanovení technické zprávy dodatek č. 1 z 03/2015, podle kterého dojde k posunutí umístění navrženého objektu o 1,3 m směrem na jih oproti původnímu projektu ze září Vzdálenost nového objektu RD od severní hranice pozemku nebude menší než 3,45 m s umístěním stavby Novostavba rodinného domu se třemi byty v Janských Lázních dle projektové dokumentace č , kterou vypracoval Ing. Valenta, ve znění souhrnné technické zprávy dodatek č. 1 z 03/2015, situačního výkresu širších vztahů z 03/2015, situačního výkresu z 03/2015, koordinačního situačního výkresu z 03/2015 a katastrálního situačního výkresu z 03/2015, podle kterých dojde k posunutí umístění navrženého objektu o 1,3 m směrem na jih oproti původnímu projektu ze září Nejkratší vzdálenost nového objektu rodinného domu od severní hranice pozemku nebude menší než 3,45 m s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. N 02/12 ze dne na zajištění příjezdu k rodinnému domu Zasedání Rady města Janské Lázně dne 22. dubna 2015 Rada města schválila: zřízení pracovní komise pro přípravu pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a jmenovala členy ve složení: Petr Janovec, Norbert Tippelt ml., Norbert Tippelt st., Věra Válová, Jindřich Kalivoda; administraci bude zajišťovat Bc. Karolína Antošová ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp Zdena k z důvodu stěhování nájemce zveřejnění záměru města pronajmout uvolněný byt v čp. 15 Zdena za stávajících podmínek, tj. žadatel musí být starobní důchodce s trvalým pobytem v Janských Lázních Rada města vzala na vědomí: doporučení Dopravního inspektorátu v Trutnově a konstatovala, že současné dopravní značení u Lesního domu není třeba měnit pozvánku na slavnost Polanické reprospektivy, která se uskuteční ve městě Polanica-Zdrój s tím, že se slavnosti zúčastní rada města a zájemci z řad zastupitelů města 4

3 Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku města p.p.č. 210/1 v k.ú. Janské Lázně a smlouvy o právu provést stavbu plynovodní přípojky na pozemku města p.p.č. 85/4 v k.ú. Janské Lázně pro stavbu,,novostavba rodinného domu s třemi byty v Janských Lázních s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku města p.p.č. 4/14 v k.ú. Janské Lázně k zajištění přístupu a příjezdu (služebnost cesty) k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 4/15 v k.ú. Janské Lázně s výpovědí nájemní smlouvy č. N 5/94 z důvodu narovnání majetkových vztahů mezi jednotlivými subjekty (lokalita za Lesním domem) Rada města zamítla: žádost o finanční vyrovnání za zaplacenou pokutu s tím, že výnos z pokuty lze použít pouze na zlepšení životního prostředí v obci žádost o finanční dar na zřízení nového babyboxu v Jičíně z důvodu napjatého rozpočtu Rada města uložila starostovi města: jednat s vlastníkem domu čp. 93 o prodeji části okolních pozemků p.p.č. 123/21, 123/22, 123/23 a 123/26 v k.ú. Janské Lázně (MV) OZNÁMENÍ V souladu s ustanovením 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 Quisisana (prostory doposud používané jako kavárna a čajovna) Prostory o celkové výměře 54,43 m² (místnost 18,83 m², místnost 16,25 m², vstup 10,80 m², předsíň 5,51 m², WC 1,49 m², sprcha 1,55 m²) se nacházejí v 1. PP. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Minimální měsíční nájemné činí Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu, sázkové kanceláře apod. Výběr proběhne dle kritérií: 1) účel pronájmu 2) cena pronájmu Projednání záměru proběhne po uplynutí zákonem stanovené lhůty k vyvěšení 5 na jednání zastupitelstva města. Zájemci se mohou dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 20. května 2015 do 11 hodin v zalepených obálkách s adresou uchazeče a s nápisem,,neotvírat pronájem 1. PP. Na pronájem nebytového prostoru není právní nárok a město Janské Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru. Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Očkování psů proti vzteklině proběhne dne v době od 14:00 do 14:20 hodin na parkovišti pod čp Quisisana (naproti poště). Cena vakcinace: vzteklina 250 Kč, kombinace 350 Kč. Každoroční vakcinace proti vzteklině je v ČR povinná. Očkování provede MVDr. Bohuslav Hádek. Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, Školní 81, Janské Lázně Základní škola a Mateřská škola v Janských Lázních zve všechny rodiče s dětmi K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2015/2016 Zápis se koná v budově mateřské školy ve dnech května Těšíme se na Vás i Vaše děti. 6

4 V této rubrice uveřejňujeme v abecedním pořadí jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2015 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně gratulujeme! Na začátku nového volebního období položila redakce janskolázeňských novin Fontána všem členům nového Zastupitelstva města Janské Lázně tyto otázky : 1) Můžete se krátce představit, a jak dlouho žijete v Janských Lázních? 2) Co se Vám v Janských Lázních líbí? 3) Co pokládáte za největší problém Janských Lázní, případně co zde chybí? 4) Co budete v tomto volebním období prosazovat především? Postupně uveřejňujeme odpovědi jednotlivých zastupitelů v tom pořadí, v jakém jsou doručeny. V tomto čísle odpovídá pan Petr JANOVEC 1) Do Janských Lázní jsem přišel v roce 1986 krátce po absolvování stavební školy, za zaměstnáním ke Státním lázním Janské Lázně, spolu se svojí ženou, která pracuje také u Lázní v dětské lázeňské léčebně Vesna jako fyzioterapeutka. V průběhu let jsem vystřídal v Léčebných lázních práci na několika pracovních pozicích, většinou v technickém provozu lázní. Dnes pracuji na pracovní pozici - vedoucí technického odboru. Mým úkolem je starost o vedení technického odboru, který zajišťuje technický chod lázní, opravy, rekonstrukce budov a další technický rozvoj lázní. Zároveň jsem odborně způsobilou osobou k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů v Janských Lázních, která ze zákona zajišťuje sběr povinných údajů o zdrojích a dohlíží nad jejich ochranou popř. rozvojem. 2) Janské Lázně byly krásnou náhodou mého života. V lázeňském městě jsem se ocitl poprvé v dětském věku, jako host na hotelu Siréna, v jehož okolí jsem okusil i první krůčky na "nezbedných prkýnkách". To že se objevila možnost přestěhovat se sem za prací je náhoda nebo nějaká vyšší prozřetelnost, ale lázeňskému městečku jsem propadl celou svou duší. Skloubení sportu, hor spolu s krásným koutem lázeňství 7 je věc nepříliš častá. Janské Lázně mají své vnitřní kouzlo dané právě symbiózou zdraví, aktivity a horské krásy divoké přírody. A to je to co mne právě na Janských Lázních okouzluje a přitahuje. Líbí se mi i prolínání lidí a jejich osudů, ať už rodáků a nás, kteří jsme se do hor dostali řízením osudu či vlastní vůlí. Každý přinese svým dílem něco ze svého prožitku právě do života města a jeho společenství a vzniká na malé ploše, v relativně malé skupině lidí, právě ona zvláštní symbióza. 3) Největší problém Janských Lázní si myslím už pominul. To, že neexistovala komunikace mezi největšími partnery ve městě, bylo dle mého názoru, i jeho největším problémem. Dnešní stav, jak se již přesvědčujeme, je jen ku prospěchu města jako takového. Najednou není problém naplánovat společné akce podchycující všechny, kteří mají zájem se bavit, vzdělávat či jen v Janských Lázních trávit volný čas. Samozřejmě zde chybí řada drobností spojených s užíváním města. Ulice města nejsou vždy úplně výstavní, ale již se dle mého názoru blýská na lepší časy. Do města plynou evropské peníze a přinášejí to, na co by jsme jinak čekali řadu let. Chybí zde dnes moderní malé sportoviště pro volný čas, s využitím pro všechny nadšence pohybu. Jít si dnes zahrát volejbal či tenis pod širým nebem je docela oříšek. Síť malých prodejen v centru města není dostatečná a reflektují na to hlavně klienti lázní, kteří jsou na naše město po dobu léčení vázáni a samozřejmě turisté a návštěvníci města, kteří jsou ubytování v místních penzionech a hotelech. 4) Co je mojí prioritou ve funkci zastupitele, je nasnadě z předchozí odpovědi. Jelikož se věnuji ve volném čase organizaci dobrovolné sportovní činnosti ve městě, budu se snažit především zlepšit možnosti sportovního vyžití pro občany a jejich ratolesti, popř. návštěvníky města. Samozřejmě vše v rámci vyrovnaného rozpočtu města popř. odpovědného investování ušetřených peněz z předcházejících období. Příliv evropských peněz na životaschopné projekty je třeba i nadále udržovat a aktivně vyhledávat. Město musí mít i nadále transparentní agendu, plně přístupnou veřejnosti. Lidé žijící nebo jen navštěvující naše město musí mít pocit, že se o jejich problémy a rozumné podněty někdo zajímá, popřípadě se snaží je uvést v život. A to je dle mého názoru právě úkolem zastupitelů a tedy i úkolem mým. Petr Janovec, člen zastupitelstva města Klub důchodců pořádá v úterý dne jednodenní výlet pro důchodce z Janských Lázní. Odjezd v 7:00 hod. od Kolonády. Předpokládaný návrat mezi 18 20:00 hod. Program: přehrada Les Království prohlídka, Hospital Kuks s průvodcem a prohlídka zahrady individuálně, Vojenské muzeum Na Chlumu u Hradce Králové - prohlídka s průvodcem, Skanzen Krňovice prohlídka s průvodcem Zájemci o zájezd se nemusí přihlašovat, kdo přijde, ten jede. 8

5 KVĚTEN 2015 Telefon a záznamník: Přidejte se k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/kinovlast.janskelazne 4. pondělí NEZLOMNÝ USA tit. v 19:30 Režie: Angelina Jolie Hrají: J. O Connell, G. Hedlund, J. Courtney, D. Gleeson,... Životní příběh Louise Zamperiniho, slavného amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a válečného zajatce dokazuje, že když máte dostatečně silnou vůli, přežijete skoro všechno. Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, ale před následky svých činů dokázal skoro vždycky utéct. Staršího bratra Peta napadlo, že by běžecký talent mohl využít na závodní dráze. A tak to Louis dotáhl až do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce O pár let později ohromoval spojence jako člen posádky amerického bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Pak se ocitl v zajetí.. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 6. středa PÍSEŇ MOŘE Irsko dabing v 18:00 Režie: Tomm Moore V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Nádherně animovaný svět keltských mýtů a působivé vyprávění o síle mateřské a sourozenecké lásky vynesl mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Vstupné 80,- přístupný 7. čtvrtek PERNÝ DEN VB tit. PROJEKT 100 v 19:30 Režie: Richard Lester Hrají: J. Lennon, P. McCartney, G. Harrison, R. Starr, W. Brambell,... John, Paul, George a Ringo v době své největší slávy, v době kdy beatlemánie doslova hýbala světem a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků. Film doprovází členy skupiny The Beatles během jejich jednodenního maratónu - od cesty vlakem do hotelu a do TV studia a ukazuje jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá hudba a anglický humor v podání čtyř proslulých zpěváků. Vstupné 80,- přístupný 11.pondělí FÉNIX SRN tit. v 19:30 Režie: Christian Petzold Hrají: N. Hossová, R. Zehrfeld, N. Kunzendorfová, M. Maertens, Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína 9 kam se vrací zraněná a zjizvená Nelly, která přežila Osvětim. Nelly se ještě zcela nezotavila po operaci tváře a navzdory varováním se vydává hledat svého manžela Johnnyho. Celá Nellyina rodina zahynula během holokaustu a Johnny je přesvědčen, že nepřežila ani jeho manželka. Když ho Nelly konečně najde, Johnny odmítá uvěřit, že je to skutečně ona. V naději, že tak získá dědictví její rodiny, navrhuje Nelly, aby na sebe vzala identitu jeho zesnulé ženy. Nelly souhlasí a ujímá se role sebe sama Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 13. středa DIVOČINA USA tit. v 19:30 Režie: Jean-Marc Vallée Hrají: R. Witherspoon, L. Dern, T. Sadoski, M. Huisman, Po smrti matky a krachu manželství, si Cheryl myslí, že už přišla o všechno. Do života jí navíc vstoupí i drogy a náhodné známosti na jednu noc. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu, nejtěžší a nejdivočejší stezku v celé Americe. V dramatickém snímku prožije hlavní hrdinka odhodlání, hněv, beznaděj, vyčerpání, osamělost a na konci své pouti znovuobjeví vlastní sílu, radost, odvahu a krásu. Vstupné 110,- do 15 let nevhodný 14. čtvrtek ČAROVNÝ LES USA tit. v 19:30 Režie: Rob Marshall Hrají: M. Streep, E. Blunt, J. Corden, A. Kendrick,... Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Moderní zpracování oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se protínají příběhy hned několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav. Vstupné 80,- přístupný 18.pondělí VOLETTE Francie, Belgie tit. v 19:30 Režie: Martin Provost Hrají: E. Devos, S. Kiberlain, O. Gourmet, C. Hiegel, Životopisný film o Violette Leducové, která se narodila na počátku minulého století jako nemanželské dítě. Dívka, která celé dětství trpěla nízkým sebevědomím, se utíkala do světa literatury, který jí skýtal jistou útěchu a možnost seberealizace. V poválečném Saint-Germaindes-Prés potkává Violette Simone de Beauviorovou, slavnou spisovatelku a feministickou ikonu, ke které Violette zahoří neopětovanou láskou. Nicméně díky Simone se z nemilované a přehlížené dívky stává uznávaná a obdivovaná spisovatelka. Vstupné 90,- do 15 let nevhodný 20. středa GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL USA dabing v 19:30 Režie: Pierre Morel Hrají: S. Penn, J. Bardem, R. Winstone, I. Elba,... 10

6 Akční špionážní thriller s oscarovým Seanem Pennem v roli vyčerpaného bývalého žoldáka a zabijáka Jima Terriera, který se ocitne ve smrtící smyčce svých bývalých kolegů. Jim bude muset očistit své jméno a postavit se organizaci, pro kterou pracoval. Býval jejím vykonavatelem, dělal strašné věci a byl přesvědčen, že pomáhá světu. Mýlil se a jeho bývalí zaměstnavatelé se ho teď snaží zabít. Rozbíhá se dramatická hra na kočku a na myš, která vede Seana Penna přes půl světa. Ví, že neuteče nikam. Jediný způsob, jak se zachránit, je zabít ty, kteří ho chtějí zabít. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 21. čtvrtek PROTI PŘÍRODĚ Norsko tit. v 19:30 Režie: Ole Giæver Hrají: O. Giæver, R. Nystabakk, M. M. Solem, Sivert, Upřímný a pozoruhodný film je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fantazie sahají od prostých dětinskostí až k hlubším dilematům lidského života. Severský snímek je přímočarým a humorným portrétem muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí. Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 25.pondělí NOČNÍ BĚŽEC USA tit. v 19:30 Režie: Jaume Collet-Serra Hrají: L. Neeson, E. Harris, J. Kinnaman, V akčním krimifilmu brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele mafiánského bosse, pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv, který byl celých 30 let vždy o krok pozadu. V poslední době se však zdá, že Jimmy nachází jedinou životní útěchu na dně sklenky whisky. Ale když se terčem stane Mike, Jimmyho syn, kterého celá léta neviděl, musí se Jimmy rozhodnout mezi zločineckou rodinou, kterou si vybral dobrovolně, a skutečnou rodinou, kterou kdysi dávno opustil. Vstupné 100,- do 15 let nevhodný 27. středa POŘÁD JSEM TO JÁ USA tit. v 19:30 Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland Hrají: J. Moore, K. Steward, K. Bosworth, A. Baldwin, Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. Působivý dramatický film s vynikající představitelkou hlavní role. Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 28. čtvrtek KRÁLOVA ZAHRADNICE Šv., Dán., Nor tit. v 19:30 Režie: Alan Rickman Hrají: K. Winslet, A. Rickman, S. Tucci, J. Ehle, 11 Velká romantická kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli emancipované zahradnice Sabine De Barra, která je povolána do zámku, aby pro krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvora krále Slunce jsou ale potřeba hodně ostré lokty. A Sabine musí obstát i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti... Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 30.sobota TUČŇÁCI Z MADAGASKARU USA dabing v 15:00 Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka supertajných agentů: Skipper, Kowalski, Rico a Vojín. Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. A nebezpečí se objeví v podobě chobotnice - doktora Octaviuse Brinea, výstředního génia a velice úspěšného vědce. který má za sebou strašlivou tajemnou minulost a hodně nesnáší všechny tučňáky. Animovaná komedie pro celou rodinu. Vstupné děti zdarma/dospělí 50,- přístupný Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. Vážení spoluobčané, v loňském roce se mladí hasiči zúčastnili výtvarné soutěže požární ochrana očima dětí. Dále se zúčastnili dvou závodů požární všestrannosti, kde děti využily všechny své nabyté vědomosti. Děti soutěžily ve dvou kategoriích - starší žáci a mladší dorostenky. V letošním roce jsme začali teorií a trénujeme uzle, značky, požární 12

7 bezpečnost, jednotlivé odbornostní odznaky, motání hadic. Chodíme trénovat fyzickou zdatnost běháním. Až začne být teplejší počasí, tak budeme trénovat štafetu 60m. Trénujeme každou sobotu od 14:00 v klubovně. Stále hledáme nové mladé hasiče. Za sbor dobrovolných hasičů a mladé hasiče Ondřej Elišák Nabízíme pracovní pozici recepční pokojská na hlavní pracovní poměr. Práce v mladém kolektivu s nepravidelnou pracovní dobou. Požadavky: znalost práce na PC, NJ podmínkou, AJ výhodou, časová flexibilita. Životopis posílejte na Pro více informací volejte

8 15 16

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal.

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal. ZÁPIS ze 43. jednání Rady města Libáň konané dne 3.9.2012 od 16.00 hodin Přítomni: p. Bc. David Holman p. Jindřich Řezníček p. Petr Soukup Ing. Michal Zahradníček od 16.30 hodin Mgr. Jitka Šedivá Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

2D/T, Režie: James Wan Hrají: Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker

2D/T, Režie: James Wan Hrají: Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker den čas titul vstupné popis 1.4.2015 1.4.2015 2.4.2015 2.4.2015 17:30 Biásek pro nejmenší Konečně doma (Heme)Animovaný / Dobrodružný / Fantasy, USA, 2015, 3D/ČD Režie: Tim 20:00 Představení filmového klubu

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. Marková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 8. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

NOVÉ Zásady prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Prysk.

NOVÉ Zásady prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Prysk. NOVÉ Zásady prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Prysk. Zastupitelstvo obce Prysk na svém zasedání dne 10.3.2010 schválilo tyto: Zásady prodeje a oceňování pozemku ve vlastnictví obce Prysk.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více