číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč"

Transkript

1 číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč Milí spoluobčané, rád bych se ve svém příspěvku věnoval tématu rozvoje našeho města. Čekají nás v blízké době drobné úpravy územního plánu. Tento plán nám dává základní rámec rozvoje města. Je zde především rozpracováno několik významných projektů, které se nás, ač si to možná ještě plně neuvědomujeme, jako občanů významně dotknou. Jedná se například o Stezku v korunách stromů, rozšíření Skiresortu Černá hora na Hofmanových boudách nebo připravovaný a bouřlivě diskutovaný projekt Protěž. Pokud se tyto projekty podaří úspěšně realizovat, budou pro naše město znamenat významný nárůst návštěvnosti. Tento nárůst přinese zákonitě problémy v dopravě, zhoršení kvality ovzduší nebo například i v čerpání zdrojů pitné vody, na jejíž kvalitu můžeme být stále hrdí. Je to daň za rozvoj, který přináší i pozitiva, jako jsou nová pracovní místa. Z navýšení počtu návštěvníků budou profitovat samozřejmě i místní podnikatelé ve službách a v neposlední řadě město růstem finančních příjmů i prestiže významného lázeňského a turistického centra. Zásadním problémem a naší snahou je vyvážení únosné míry rozvoje města a uchování si lázeňského charakteru a pohodové atmosféry. Čistota prostředí, krása horské přírody, za kterou k nám lidé jezdí, je to nejcennější, co tu máme. Po několika zkušenostech z mého nedlouhého působení v zastupitelstvu města musím říct, že je to složitý úkol. Byl bych proto rád, kdybyste nám Vy občané města pomohli a aktivně přicházeli s podněty, jakým směrem rozvíjet Janské Lázně. Je to přeci naše město! Možná by stačil větší zájem nás občanů o dění ve městě. Někdy se jednání zastupitelstva podobají komornímu klubu. Přeji Vám krásný zbytek jara a příjemné nastupující léto. Pavel Kout, 2.místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 2. dubna 2015 Zastupitelstvo města schválilo: zápis z 3. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení, bere na vědomí kontrolu plnění a bere na vědomí zprávu o činnosti rady zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Janské Lázně, Zvonečková ulice výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,janské Lázně, Zvonečková ulice 2

2 seznam obeslaných firem pro zakázku malého rozsahu,,janské Lázně, Zvonečková, a to: M-SILNICE, a.s., STRABAG, a.s., SOVIS CZ, a.s., EUROVIA CS, a.s., COLAS CZ, a.s. rozpočtové opatření č. 2/2015, které se v seskupení 413 povinně třídí s 6330 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Janské Lázně a Sportovním klubem Janské Lázně dle předloženého návrhu pana Martina Košťála jako zástupce města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne ; jako náhradníka delegovalo pana Michala Honzíka Zastupitelstvo města pověřilo: kontrolní výbor kontrolou vyúčtování všech příspěvků poskytnutých z rozpočtu města organizacím a dobrovolným spolkům za rok 2014 Zastupitelstvo města jmenovalo: komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, včetně posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu,,janské Lázně, Zvonečková ulice ve složení: Ing. Petr Straka, Mgr. Filip Bejdák, Milan Bečvář, Jiří Vorel, Ing. Pavel Kout. Jako náhradníci byli jmenováni: Bc. Karolína Antošová, Petr Janovec, Michal Honzík, Ing. Jiří Hradecký, Martin Košťál Zasedání Rady města Janské Lázně dne 8. dubna 2015 Rada města schválila: vytvoření 2 pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací od další kroky v realizaci Územní studie Protěž na základě návrhu komise pro rozvoj, na realizaci Územní studie US2, UO Protěž rozpracovat variantu 2 zmenšená upravenou následovně: hmotu kumulovat na západní straně, s možností plně využít výškový parametr uvedený v územním plánu; hmotu objektů lze v této části kumulovat do podoby uceleného objektu postupně snižovat výšku objektů (kaskádovitě) k východu, s ustupující výškou budoucích staveb. směrem k severu a východu rozvolnit hmotu objektů dodržet limity územního plánu nenarušit stávající pohodu bydlení nebude překročen dvojnásobek stávající kumulace návštěvníků lokality tj. cca 250 osob do možného využití území zapojit objekty služeb podporující aktivity ubytovaných (krytá sportoviště, venkovní sportoviště, venkovní mobiliář, apod.). ubytování navrhovat převážně apartmáno-hotelového typu. Samostatné apartmány minimálně ochrana před syndromem mrtvého města v mimo sezóně s umístěním stavby Vodovodní a kanalizační přípojka čp. 189 Janské Lázně, dle 3 projektové dokumentace vypracované Ing. Matějkovou, zakázka č. 5/2015 objednání znaleckého posudku na cenu pozemků p. p. č. 123/21, 123/22, 123/23 a p. p. č. 123/26 v katastrálním území Janské Lázně u objektu čp. 93 v Janských Lázních vytvořit facebookové stránky města Janské Lázně Rada města souhlasila: s umístěním plynové přípojky pro novostavbu rodinného domu st.p.č. 84 a p.p.č. 88/3 v katastrálním území Janské Lázně dle projektové dokumentace vypracované Ing. Karlíkem za předpokladu dodržení ustanovení technické zprávy dodatek č. 1 z 03/2015, podle kterého dojde k posunutí umístění navrženého objektu o 1,3 m směrem na jih oproti původnímu projektu ze září Vzdálenost nového objektu RD od severní hranice pozemku nebude menší než 3,45 m s umístěním stavby Novostavba rodinného domu se třemi byty v Janských Lázních dle projektové dokumentace č , kterou vypracoval Ing. Valenta, ve znění souhrnné technické zprávy dodatek č. 1 z 03/2015, situačního výkresu širších vztahů z 03/2015, situačního výkresu z 03/2015, koordinačního situačního výkresu z 03/2015 a katastrálního situačního výkresu z 03/2015, podle kterých dojde k posunutí umístění navrženého objektu o 1,3 m směrem na jih oproti původnímu projektu ze září Nejkratší vzdálenost nového objektu rodinného domu od severní hranice pozemku nebude menší než 3,45 m s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. N 02/12 ze dne na zajištění příjezdu k rodinnému domu Zasedání Rady města Janské Lázně dne 22. dubna 2015 Rada města schválila: zřízení pracovní komise pro přípravu pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a jmenovala členy ve složení: Petr Janovec, Norbert Tippelt ml., Norbert Tippelt st., Věra Válová, Jindřich Kalivoda; administraci bude zajišťovat Bc. Karolína Antošová ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp Zdena k z důvodu stěhování nájemce zveřejnění záměru města pronajmout uvolněný byt v čp. 15 Zdena za stávajících podmínek, tj. žadatel musí být starobní důchodce s trvalým pobytem v Janských Lázních Rada města vzala na vědomí: doporučení Dopravního inspektorátu v Trutnově a konstatovala, že současné dopravní značení u Lesního domu není třeba měnit pozvánku na slavnost Polanické reprospektivy, která se uskuteční ve městě Polanica-Zdrój s tím, že se slavnosti zúčastní rada města a zájemci z řad zastupitelů města 4

3 Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku města p.p.č. 210/1 v k.ú. Janské Lázně a smlouvy o právu provést stavbu plynovodní přípojky na pozemku města p.p.č. 85/4 v k.ú. Janské Lázně pro stavbu,,novostavba rodinného domu s třemi byty v Janských Lázních s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku města p.p.č. 4/14 v k.ú. Janské Lázně k zajištění přístupu a příjezdu (služebnost cesty) k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 4/15 v k.ú. Janské Lázně s výpovědí nájemní smlouvy č. N 5/94 z důvodu narovnání majetkových vztahů mezi jednotlivými subjekty (lokalita za Lesním domem) Rada města zamítla: žádost o finanční vyrovnání za zaplacenou pokutu s tím, že výnos z pokuty lze použít pouze na zlepšení životního prostředí v obci žádost o finanční dar na zřízení nového babyboxu v Jičíně z důvodu napjatého rozpočtu Rada města uložila starostovi města: jednat s vlastníkem domu čp. 93 o prodeji části okolních pozemků p.p.č. 123/21, 123/22, 123/23 a 123/26 v k.ú. Janské Lázně (MV) OZNÁMENÍ V souladu s ustanovením 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 Quisisana (prostory doposud používané jako kavárna a čajovna) Prostory o celkové výměře 54,43 m² (místnost 18,83 m², místnost 16,25 m², vstup 10,80 m², předsíň 5,51 m², WC 1,49 m², sprcha 1,55 m²) se nacházejí v 1. PP. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Minimální měsíční nájemné činí Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu, sázkové kanceláře apod. Výběr proběhne dle kritérií: 1) účel pronájmu 2) cena pronájmu Projednání záměru proběhne po uplynutí zákonem stanovené lhůty k vyvěšení 5 na jednání zastupitelstva města. Zájemci se mohou dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 20. května 2015 do 11 hodin v zalepených obálkách s adresou uchazeče a s nápisem,,neotvírat pronájem 1. PP. Na pronájem nebytového prostoru není právní nárok a město Janské Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru. Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Očkování psů proti vzteklině proběhne dne v době od 14:00 do 14:20 hodin na parkovišti pod čp Quisisana (naproti poště). Cena vakcinace: vzteklina 250 Kč, kombinace 350 Kč. Každoroční vakcinace proti vzteklině je v ČR povinná. Očkování provede MVDr. Bohuslav Hádek. Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, Školní 81, Janské Lázně Základní škola a Mateřská škola v Janských Lázních zve všechny rodiče s dětmi K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2015/2016 Zápis se koná v budově mateřské školy ve dnech května Těšíme se na Vás i Vaše děti. 6

4 V této rubrice uveřejňujeme v abecedním pořadí jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2015 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně gratulujeme! Na začátku nového volebního období položila redakce janskolázeňských novin Fontána všem členům nového Zastupitelstva města Janské Lázně tyto otázky : 1) Můžete se krátce představit, a jak dlouho žijete v Janských Lázních? 2) Co se Vám v Janských Lázních líbí? 3) Co pokládáte za největší problém Janských Lázní, případně co zde chybí? 4) Co budete v tomto volebním období prosazovat především? Postupně uveřejňujeme odpovědi jednotlivých zastupitelů v tom pořadí, v jakém jsou doručeny. V tomto čísle odpovídá pan Petr JANOVEC 1) Do Janských Lázní jsem přišel v roce 1986 krátce po absolvování stavební školy, za zaměstnáním ke Státním lázním Janské Lázně, spolu se svojí ženou, která pracuje také u Lázní v dětské lázeňské léčebně Vesna jako fyzioterapeutka. V průběhu let jsem vystřídal v Léčebných lázních práci na několika pracovních pozicích, většinou v technickém provozu lázní. Dnes pracuji na pracovní pozici - vedoucí technického odboru. Mým úkolem je starost o vedení technického odboru, který zajišťuje technický chod lázní, opravy, rekonstrukce budov a další technický rozvoj lázní. Zároveň jsem odborně způsobilou osobou k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů v Janských Lázních, která ze zákona zajišťuje sběr povinných údajů o zdrojích a dohlíží nad jejich ochranou popř. rozvojem. 2) Janské Lázně byly krásnou náhodou mého života. V lázeňském městě jsem se ocitl poprvé v dětském věku, jako host na hotelu Siréna, v jehož okolí jsem okusil i první krůčky na "nezbedných prkýnkách". To že se objevila možnost přestěhovat se sem za prací je náhoda nebo nějaká vyšší prozřetelnost, ale lázeňskému městečku jsem propadl celou svou duší. Skloubení sportu, hor spolu s krásným koutem lázeňství 7 je věc nepříliš častá. Janské Lázně mají své vnitřní kouzlo dané právě symbiózou zdraví, aktivity a horské krásy divoké přírody. A to je to co mne právě na Janských Lázních okouzluje a přitahuje. Líbí se mi i prolínání lidí a jejich osudů, ať už rodáků a nás, kteří jsme se do hor dostali řízením osudu či vlastní vůlí. Každý přinese svým dílem něco ze svého prožitku právě do života města a jeho společenství a vzniká na malé ploše, v relativně malé skupině lidí, právě ona zvláštní symbióza. 3) Největší problém Janských Lázní si myslím už pominul. To, že neexistovala komunikace mezi největšími partnery ve městě, bylo dle mého názoru, i jeho největším problémem. Dnešní stav, jak se již přesvědčujeme, je jen ku prospěchu města jako takového. Najednou není problém naplánovat společné akce podchycující všechny, kteří mají zájem se bavit, vzdělávat či jen v Janských Lázních trávit volný čas. Samozřejmě zde chybí řada drobností spojených s užíváním města. Ulice města nejsou vždy úplně výstavní, ale již se dle mého názoru blýská na lepší časy. Do města plynou evropské peníze a přinášejí to, na co by jsme jinak čekali řadu let. Chybí zde dnes moderní malé sportoviště pro volný čas, s využitím pro všechny nadšence pohybu. Jít si dnes zahrát volejbal či tenis pod širým nebem je docela oříšek. Síť malých prodejen v centru města není dostatečná a reflektují na to hlavně klienti lázní, kteří jsou na naše město po dobu léčení vázáni a samozřejmě turisté a návštěvníci města, kteří jsou ubytování v místních penzionech a hotelech. 4) Co je mojí prioritou ve funkci zastupitele, je nasnadě z předchozí odpovědi. Jelikož se věnuji ve volném čase organizaci dobrovolné sportovní činnosti ve městě, budu se snažit především zlepšit možnosti sportovního vyžití pro občany a jejich ratolesti, popř. návštěvníky města. Samozřejmě vše v rámci vyrovnaného rozpočtu města popř. odpovědného investování ušetřených peněz z předcházejících období. Příliv evropských peněz na životaschopné projekty je třeba i nadále udržovat a aktivně vyhledávat. Město musí mít i nadále transparentní agendu, plně přístupnou veřejnosti. Lidé žijící nebo jen navštěvující naše město musí mít pocit, že se o jejich problémy a rozumné podněty někdo zajímá, popřípadě se snaží je uvést v život. A to je dle mého názoru právě úkolem zastupitelů a tedy i úkolem mým. Petr Janovec, člen zastupitelstva města Klub důchodců pořádá v úterý dne jednodenní výlet pro důchodce z Janských Lázní. Odjezd v 7:00 hod. od Kolonády. Předpokládaný návrat mezi 18 20:00 hod. Program: přehrada Les Království prohlídka, Hospital Kuks s průvodcem a prohlídka zahrady individuálně, Vojenské muzeum Na Chlumu u Hradce Králové - prohlídka s průvodcem, Skanzen Krňovice prohlídka s průvodcem Zájemci o zájezd se nemusí přihlašovat, kdo přijde, ten jede. 8

5 KVĚTEN 2015 Telefon a záznamník: Přidejte se k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/kinovlast.janskelazne 4. pondělí NEZLOMNÝ USA tit. v 19:30 Režie: Angelina Jolie Hrají: J. O Connell, G. Hedlund, J. Courtney, D. Gleeson,... Životní příběh Louise Zamperiniho, slavného amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a válečného zajatce dokazuje, že když máte dostatečně silnou vůli, přežijete skoro všechno. Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, ale před následky svých činů dokázal skoro vždycky utéct. Staršího bratra Peta napadlo, že by běžecký talent mohl využít na závodní dráze. A tak to Louis dotáhl až do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce O pár let později ohromoval spojence jako člen posádky amerického bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Pak se ocitl v zajetí.. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 6. středa PÍSEŇ MOŘE Irsko dabing v 18:00 Režie: Tomm Moore V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Nádherně animovaný svět keltských mýtů a působivé vyprávění o síle mateřské a sourozenecké lásky vynesl mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Vstupné 80,- přístupný 7. čtvrtek PERNÝ DEN VB tit. PROJEKT 100 v 19:30 Režie: Richard Lester Hrají: J. Lennon, P. McCartney, G. Harrison, R. Starr, W. Brambell,... John, Paul, George a Ringo v době své největší slávy, v době kdy beatlemánie doslova hýbala světem a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků. Film doprovází členy skupiny The Beatles během jejich jednodenního maratónu - od cesty vlakem do hotelu a do TV studia a ukazuje jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá hudba a anglický humor v podání čtyř proslulých zpěváků. Vstupné 80,- přístupný 11.pondělí FÉNIX SRN tit. v 19:30 Režie: Christian Petzold Hrají: N. Hossová, R. Zehrfeld, N. Kunzendorfová, M. Maertens, Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína 9 kam se vrací zraněná a zjizvená Nelly, která přežila Osvětim. Nelly se ještě zcela nezotavila po operaci tváře a navzdory varováním se vydává hledat svého manžela Johnnyho. Celá Nellyina rodina zahynula během holokaustu a Johnny je přesvědčen, že nepřežila ani jeho manželka. Když ho Nelly konečně najde, Johnny odmítá uvěřit, že je to skutečně ona. V naději, že tak získá dědictví její rodiny, navrhuje Nelly, aby na sebe vzala identitu jeho zesnulé ženy. Nelly souhlasí a ujímá se role sebe sama Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 13. středa DIVOČINA USA tit. v 19:30 Režie: Jean-Marc Vallée Hrají: R. Witherspoon, L. Dern, T. Sadoski, M. Huisman, Po smrti matky a krachu manželství, si Cheryl myslí, že už přišla o všechno. Do života jí navíc vstoupí i drogy a náhodné známosti na jednu noc. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu, nejtěžší a nejdivočejší stezku v celé Americe. V dramatickém snímku prožije hlavní hrdinka odhodlání, hněv, beznaděj, vyčerpání, osamělost a na konci své pouti znovuobjeví vlastní sílu, radost, odvahu a krásu. Vstupné 110,- do 15 let nevhodný 14. čtvrtek ČAROVNÝ LES USA tit. v 19:30 Režie: Rob Marshall Hrají: M. Streep, E. Blunt, J. Corden, A. Kendrick,... Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Moderní zpracování oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se protínají příběhy hned několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav. Vstupné 80,- přístupný 18.pondělí VOLETTE Francie, Belgie tit. v 19:30 Režie: Martin Provost Hrají: E. Devos, S. Kiberlain, O. Gourmet, C. Hiegel, Životopisný film o Violette Leducové, která se narodila na počátku minulého století jako nemanželské dítě. Dívka, která celé dětství trpěla nízkým sebevědomím, se utíkala do světa literatury, který jí skýtal jistou útěchu a možnost seberealizace. V poválečném Saint-Germaindes-Prés potkává Violette Simone de Beauviorovou, slavnou spisovatelku a feministickou ikonu, ke které Violette zahoří neopětovanou láskou. Nicméně díky Simone se z nemilované a přehlížené dívky stává uznávaná a obdivovaná spisovatelka. Vstupné 90,- do 15 let nevhodný 20. středa GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL USA dabing v 19:30 Režie: Pierre Morel Hrají: S. Penn, J. Bardem, R. Winstone, I. Elba,... 10

6 Akční špionážní thriller s oscarovým Seanem Pennem v roli vyčerpaného bývalého žoldáka a zabijáka Jima Terriera, který se ocitne ve smrtící smyčce svých bývalých kolegů. Jim bude muset očistit své jméno a postavit se organizaci, pro kterou pracoval. Býval jejím vykonavatelem, dělal strašné věci a byl přesvědčen, že pomáhá světu. Mýlil se a jeho bývalí zaměstnavatelé se ho teď snaží zabít. Rozbíhá se dramatická hra na kočku a na myš, která vede Seana Penna přes půl světa. Ví, že neuteče nikam. Jediný způsob, jak se zachránit, je zabít ty, kteří ho chtějí zabít. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 21. čtvrtek PROTI PŘÍRODĚ Norsko tit. v 19:30 Režie: Ole Giæver Hrají: O. Giæver, R. Nystabakk, M. M. Solem, Sivert, Upřímný a pozoruhodný film je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fantazie sahají od prostých dětinskostí až k hlubším dilematům lidského života. Severský snímek je přímočarým a humorným portrétem muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí. Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 25.pondělí NOČNÍ BĚŽEC USA tit. v 19:30 Režie: Jaume Collet-Serra Hrají: L. Neeson, E. Harris, J. Kinnaman, V akčním krimifilmu brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele mafiánského bosse, pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv, který byl celých 30 let vždy o krok pozadu. V poslední době se však zdá, že Jimmy nachází jedinou životní útěchu na dně sklenky whisky. Ale když se terčem stane Mike, Jimmyho syn, kterého celá léta neviděl, musí se Jimmy rozhodnout mezi zločineckou rodinou, kterou si vybral dobrovolně, a skutečnou rodinou, kterou kdysi dávno opustil. Vstupné 100,- do 15 let nevhodný 27. středa POŘÁD JSEM TO JÁ USA tit. v 19:30 Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland Hrají: J. Moore, K. Steward, K. Bosworth, A. Baldwin, Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. Působivý dramatický film s vynikající představitelkou hlavní role. Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 28. čtvrtek KRÁLOVA ZAHRADNICE Šv., Dán., Nor tit. v 19:30 Režie: Alan Rickman Hrají: K. Winslet, A. Rickman, S. Tucci, J. Ehle, 11 Velká romantická kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli emancipované zahradnice Sabine De Barra, která je povolána do zámku, aby pro krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvora krále Slunce jsou ale potřeba hodně ostré lokty. A Sabine musí obstát i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti... Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 30.sobota TUČŇÁCI Z MADAGASKARU USA dabing v 15:00 Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka supertajných agentů: Skipper, Kowalski, Rico a Vojín. Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. A nebezpečí se objeví v podobě chobotnice - doktora Octaviuse Brinea, výstředního génia a velice úspěšného vědce. který má za sebou strašlivou tajemnou minulost a hodně nesnáší všechny tučňáky. Animovaná komedie pro celou rodinu. Vstupné děti zdarma/dospělí 50,- přístupný Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. Vážení spoluobčané, v loňském roce se mladí hasiči zúčastnili výtvarné soutěže požární ochrana očima dětí. Dále se zúčastnili dvou závodů požární všestrannosti, kde děti využily všechny své nabyté vědomosti. Děti soutěžily ve dvou kategoriích - starší žáci a mladší dorostenky. V letošním roce jsme začali teorií a trénujeme uzle, značky, požární 12

7 bezpečnost, jednotlivé odbornostní odznaky, motání hadic. Chodíme trénovat fyzickou zdatnost běháním. Až začne být teplejší počasí, tak budeme trénovat štafetu 60m. Trénujeme každou sobotu od 14:00 v klubovně. Stále hledáme nové mladé hasiče. Za sbor dobrovolných hasičů a mladé hasiče Ondřej Elišák Nabízíme pracovní pozici recepční pokojská na hlavní pracovní poměr. Práce v mladém kolektivu s nepravidelnou pracovní dobou. Požadavky: znalost práce na PC, NJ podmínkou, AJ výhodou, časová flexibilita. Životopis posílejte na Pro více informací volejte

8 15 16

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 5.prosince 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014 které se konalo dne 24. 11. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/2/2014-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 10. 08. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 8. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 13.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 111/2016 Snižování stavu holubů ve městě Český Brod, návrh

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová Omluveni: Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová Omluveni: Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6 Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Biograf na Špici, Hořice Program LISTOPAD 2014

Biograf na Špici, Hořice Program LISTOPAD 2014 Biograf na Špici, Hořice Program LISTOPAD 2014 Sobota 1.11., 17.00 Intimity ČR 2014, 104min., česky, od 12 let Komedie / romantický / 2D / 110,-Kč Sedm příběhů o lásce a intimitě, které se navzájem prolínají.

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne 2. 5. 2016 v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/33/2016-RM Rada města schvaluje program 33. zasedání s navrženým doplněním

Více

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 31. 10. 2013: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne 26. 11. 2012 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/24/2012 Rada města schvaluje program 24. zasedání s navrženým doplněním.

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

2D/T, Režie: James Wan Hrají: Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker

2D/T, Režie: James Wan Hrají: Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker den čas titul vstupné popis 1.4.2015 1.4.2015 2.4.2015 2.4.2015 17:30 Biásek pro nejmenší Konečně doma (Heme)Animovaný / Dobrodružný / Fantasy, USA, 2015, 3D/ČD Režie: Tim 20:00 Představení filmového klubu

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 21. 9. 2016 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Josef Karlík, Josef Hynek Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Václav Štarman, Josef

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 17. 12. 2012 v 17.00 hod., str. 1/2 U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 17. 12. 2012 v 17.00 hod.

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 51. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/51R/2016

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2016

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2016 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2016 konaného dne 13. prosince 2016 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Zápis a Usnesení č. XIV/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne

Zápis a Usnesení č. XIV/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne Zápis a Usnesení č. XIV/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 15. 12. 2015. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová, Ivan Vokřál, Taťána Hurtová, Karel Freund, Pavel Flieger,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 19/3.9.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 23.8.2013 Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 9. 2013 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více