číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč"

Transkript

1 číslo 5 ročník XXVI 6. května 2015 cena 3,- Kč Milí spoluobčané, rád bych se ve svém příspěvku věnoval tématu rozvoje našeho města. Čekají nás v blízké době drobné úpravy územního plánu. Tento plán nám dává základní rámec rozvoje města. Je zde především rozpracováno několik významných projektů, které se nás, ač si to možná ještě plně neuvědomujeme, jako občanů významně dotknou. Jedná se například o Stezku v korunách stromů, rozšíření Skiresortu Černá hora na Hofmanových boudách nebo připravovaný a bouřlivě diskutovaný projekt Protěž. Pokud se tyto projekty podaří úspěšně realizovat, budou pro naše město znamenat významný nárůst návštěvnosti. Tento nárůst přinese zákonitě problémy v dopravě, zhoršení kvality ovzduší nebo například i v čerpání zdrojů pitné vody, na jejíž kvalitu můžeme být stále hrdí. Je to daň za rozvoj, který přináší i pozitiva, jako jsou nová pracovní místa. Z navýšení počtu návštěvníků budou profitovat samozřejmě i místní podnikatelé ve službách a v neposlední řadě město růstem finančních příjmů i prestiže významného lázeňského a turistického centra. Zásadním problémem a naší snahou je vyvážení únosné míry rozvoje města a uchování si lázeňského charakteru a pohodové atmosféry. Čistota prostředí, krása horské přírody, za kterou k nám lidé jezdí, je to nejcennější, co tu máme. Po několika zkušenostech z mého nedlouhého působení v zastupitelstvu města musím říct, že je to složitý úkol. Byl bych proto rád, kdybyste nám Vy občané města pomohli a aktivně přicházeli s podněty, jakým směrem rozvíjet Janské Lázně. Je to přeci naše město! Možná by stačil větší zájem nás občanů o dění ve městě. Někdy se jednání zastupitelstva podobají komornímu klubu. Přeji Vám krásný zbytek jara a příjemné nastupující léto. Pavel Kout, 2.místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 2. dubna 2015 Zastupitelstvo města schválilo: zápis z 3. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení, bere na vědomí kontrolu plnění a bere na vědomí zprávu o činnosti rady zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Janské Lázně, Zvonečková ulice výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,janské Lázně, Zvonečková ulice 2

2 seznam obeslaných firem pro zakázku malého rozsahu,,janské Lázně, Zvonečková, a to: M-SILNICE, a.s., STRABAG, a.s., SOVIS CZ, a.s., EUROVIA CS, a.s., COLAS CZ, a.s. rozpočtové opatření č. 2/2015, které se v seskupení 413 povinně třídí s 6330 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Janské Lázně a Sportovním klubem Janské Lázně dle předloženého návrhu pana Martina Košťála jako zástupce města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konanou dne ; jako náhradníka delegovalo pana Michala Honzíka Zastupitelstvo města pověřilo: kontrolní výbor kontrolou vyúčtování všech příspěvků poskytnutých z rozpočtu města organizacím a dobrovolným spolkům za rok 2014 Zastupitelstvo města jmenovalo: komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, včetně posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu,,janské Lázně, Zvonečková ulice ve složení: Ing. Petr Straka, Mgr. Filip Bejdák, Milan Bečvář, Jiří Vorel, Ing. Pavel Kout. Jako náhradníci byli jmenováni: Bc. Karolína Antošová, Petr Janovec, Michal Honzík, Ing. Jiří Hradecký, Martin Košťál Zasedání Rady města Janské Lázně dne 8. dubna 2015 Rada města schválila: vytvoření 2 pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací od další kroky v realizaci Územní studie Protěž na základě návrhu komise pro rozvoj, na realizaci Územní studie US2, UO Protěž rozpracovat variantu 2 zmenšená upravenou následovně: hmotu kumulovat na západní straně, s možností plně využít výškový parametr uvedený v územním plánu; hmotu objektů lze v této části kumulovat do podoby uceleného objektu postupně snižovat výšku objektů (kaskádovitě) k východu, s ustupující výškou budoucích staveb. směrem k severu a východu rozvolnit hmotu objektů dodržet limity územního plánu nenarušit stávající pohodu bydlení nebude překročen dvojnásobek stávající kumulace návštěvníků lokality tj. cca 250 osob do možného využití území zapojit objekty služeb podporující aktivity ubytovaných (krytá sportoviště, venkovní sportoviště, venkovní mobiliář, apod.). ubytování navrhovat převážně apartmáno-hotelového typu. Samostatné apartmány minimálně ochrana před syndromem mrtvého města v mimo sezóně s umístěním stavby Vodovodní a kanalizační přípojka čp. 189 Janské Lázně, dle 3 projektové dokumentace vypracované Ing. Matějkovou, zakázka č. 5/2015 objednání znaleckého posudku na cenu pozemků p. p. č. 123/21, 123/22, 123/23 a p. p. č. 123/26 v katastrálním území Janské Lázně u objektu čp. 93 v Janských Lázních vytvořit facebookové stránky města Janské Lázně Rada města souhlasila: s umístěním plynové přípojky pro novostavbu rodinného domu st.p.č. 84 a p.p.č. 88/3 v katastrálním území Janské Lázně dle projektové dokumentace vypracované Ing. Karlíkem za předpokladu dodržení ustanovení technické zprávy dodatek č. 1 z 03/2015, podle kterého dojde k posunutí umístění navrženého objektu o 1,3 m směrem na jih oproti původnímu projektu ze září Vzdálenost nového objektu RD od severní hranice pozemku nebude menší než 3,45 m s umístěním stavby Novostavba rodinného domu se třemi byty v Janských Lázních dle projektové dokumentace č , kterou vypracoval Ing. Valenta, ve znění souhrnné technické zprávy dodatek č. 1 z 03/2015, situačního výkresu širších vztahů z 03/2015, situačního výkresu z 03/2015, koordinačního situačního výkresu z 03/2015 a katastrálního situačního výkresu z 03/2015, podle kterých dojde k posunutí umístění navrženého objektu o 1,3 m směrem na jih oproti původnímu projektu ze září Nejkratší vzdálenost nového objektu rodinného domu od severní hranice pozemku nebude menší než 3,45 m s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. N 02/12 ze dne na zajištění příjezdu k rodinnému domu Zasedání Rady města Janské Lázně dne 22. dubna 2015 Rada města schválila: zřízení pracovní komise pro přípravu pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a jmenovala členy ve složení: Petr Janovec, Norbert Tippelt ml., Norbert Tippelt st., Věra Válová, Jindřich Kalivoda; administraci bude zajišťovat Bc. Karolína Antošová ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp Zdena k z důvodu stěhování nájemce zveřejnění záměru města pronajmout uvolněný byt v čp. 15 Zdena za stávajících podmínek, tj. žadatel musí být starobní důchodce s trvalým pobytem v Janských Lázních Rada města vzala na vědomí: doporučení Dopravního inspektorátu v Trutnově a konstatovala, že současné dopravní značení u Lesního domu není třeba měnit pozvánku na slavnost Polanické reprospektivy, která se uskuteční ve městě Polanica-Zdrój s tím, že se slavnosti zúčastní rada města a zájemci z řad zastupitelů města 4

3 Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku města p.p.č. 210/1 v k.ú. Janské Lázně a smlouvy o právu provést stavbu plynovodní přípojky na pozemku města p.p.č. 85/4 v k.ú. Janské Lázně pro stavbu,,novostavba rodinného domu s třemi byty v Janských Lázních s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku města p.p.č. 4/14 v k.ú. Janské Lázně k zajištění přístupu a příjezdu (služebnost cesty) k novostavbě rodinného domu na p.p.č. 4/15 v k.ú. Janské Lázně s výpovědí nájemní smlouvy č. N 5/94 z důvodu narovnání majetkových vztahů mezi jednotlivými subjekty (lokalita za Lesním domem) Rada města zamítla: žádost o finanční vyrovnání za zaplacenou pokutu s tím, že výnos z pokuty lze použít pouze na zlepšení životního prostředí v obci žádost o finanční dar na zřízení nového babyboxu v Jičíně z důvodu napjatého rozpočtu Rada města uložila starostovi města: jednat s vlastníkem domu čp. 93 o prodeji části okolních pozemků p.p.č. 123/21, 123/22, 123/23 a 123/26 v k.ú. Janské Lázně (MV) OZNÁMENÍ V souladu s ustanovením 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 Quisisana (prostory doposud používané jako kavárna a čajovna) Prostory o celkové výměře 54,43 m² (místnost 18,83 m², místnost 16,25 m², vstup 10,80 m², předsíň 5,51 m², WC 1,49 m², sprcha 1,55 m²) se nacházejí v 1. PP. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Minimální měsíční nájemné činí Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu, sázkové kanceláře apod. Výběr proběhne dle kritérií: 1) účel pronájmu 2) cena pronájmu Projednání záměru proběhne po uplynutí zákonem stanovené lhůty k vyvěšení 5 na jednání zastupitelstva města. Zájemci se mohou dle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 20. května 2015 do 11 hodin v zalepených obálkách s adresou uchazeče a s nápisem,,neotvírat pronájem 1. PP. Na pronájem nebytového prostoru není právní nárok a město Janské Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru. Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Očkování psů proti vzteklině proběhne dne v době od 14:00 do 14:20 hodin na parkovišti pod čp Quisisana (naproti poště). Cena vakcinace: vzteklina 250 Kč, kombinace 350 Kč. Každoroční vakcinace proti vzteklině je v ČR povinná. Očkování provede MVDr. Bohuslav Hádek. Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, Školní 81, Janské Lázně Základní škola a Mateřská škola v Janských Lázních zve všechny rodiče s dětmi K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2015/2016 Zápis se koná v budově mateřské školy ve dnech května Těšíme se na Vás i Vaše děti. 6

4 V této rubrice uveřejňujeme v abecedním pořadí jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2015 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně gratulujeme! Na začátku nového volebního období položila redakce janskolázeňských novin Fontána všem členům nového Zastupitelstva města Janské Lázně tyto otázky : 1) Můžete se krátce představit, a jak dlouho žijete v Janských Lázních? 2) Co se Vám v Janských Lázních líbí? 3) Co pokládáte za největší problém Janských Lázní, případně co zde chybí? 4) Co budete v tomto volebním období prosazovat především? Postupně uveřejňujeme odpovědi jednotlivých zastupitelů v tom pořadí, v jakém jsou doručeny. V tomto čísle odpovídá pan Petr JANOVEC 1) Do Janských Lázní jsem přišel v roce 1986 krátce po absolvování stavební školy, za zaměstnáním ke Státním lázním Janské Lázně, spolu se svojí ženou, která pracuje také u Lázní v dětské lázeňské léčebně Vesna jako fyzioterapeutka. V průběhu let jsem vystřídal v Léčebných lázních práci na několika pracovních pozicích, většinou v technickém provozu lázní. Dnes pracuji na pracovní pozici - vedoucí technického odboru. Mým úkolem je starost o vedení technického odboru, který zajišťuje technický chod lázní, opravy, rekonstrukce budov a další technický rozvoj lázní. Zároveň jsem odborně způsobilou osobou k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů v Janských Lázních, která ze zákona zajišťuje sběr povinných údajů o zdrojích a dohlíží nad jejich ochranou popř. rozvojem. 2) Janské Lázně byly krásnou náhodou mého života. V lázeňském městě jsem se ocitl poprvé v dětském věku, jako host na hotelu Siréna, v jehož okolí jsem okusil i první krůčky na "nezbedných prkýnkách". To že se objevila možnost přestěhovat se sem za prací je náhoda nebo nějaká vyšší prozřetelnost, ale lázeňskému městečku jsem propadl celou svou duší. Skloubení sportu, hor spolu s krásným koutem lázeňství 7 je věc nepříliš častá. Janské Lázně mají své vnitřní kouzlo dané právě symbiózou zdraví, aktivity a horské krásy divoké přírody. A to je to co mne právě na Janských Lázních okouzluje a přitahuje. Líbí se mi i prolínání lidí a jejich osudů, ať už rodáků a nás, kteří jsme se do hor dostali řízením osudu či vlastní vůlí. Každý přinese svým dílem něco ze svého prožitku právě do života města a jeho společenství a vzniká na malé ploše, v relativně malé skupině lidí, právě ona zvláštní symbióza. 3) Největší problém Janských Lázní si myslím už pominul. To, že neexistovala komunikace mezi největšími partnery ve městě, bylo dle mého názoru, i jeho největším problémem. Dnešní stav, jak se již přesvědčujeme, je jen ku prospěchu města jako takového. Najednou není problém naplánovat společné akce podchycující všechny, kteří mají zájem se bavit, vzdělávat či jen v Janských Lázních trávit volný čas. Samozřejmě zde chybí řada drobností spojených s užíváním města. Ulice města nejsou vždy úplně výstavní, ale již se dle mého názoru blýská na lepší časy. Do města plynou evropské peníze a přinášejí to, na co by jsme jinak čekali řadu let. Chybí zde dnes moderní malé sportoviště pro volný čas, s využitím pro všechny nadšence pohybu. Jít si dnes zahrát volejbal či tenis pod širým nebem je docela oříšek. Síť malých prodejen v centru města není dostatečná a reflektují na to hlavně klienti lázní, kteří jsou na naše město po dobu léčení vázáni a samozřejmě turisté a návštěvníci města, kteří jsou ubytování v místních penzionech a hotelech. 4) Co je mojí prioritou ve funkci zastupitele, je nasnadě z předchozí odpovědi. Jelikož se věnuji ve volném čase organizaci dobrovolné sportovní činnosti ve městě, budu se snažit především zlepšit možnosti sportovního vyžití pro občany a jejich ratolesti, popř. návštěvníky města. Samozřejmě vše v rámci vyrovnaného rozpočtu města popř. odpovědného investování ušetřených peněz z předcházejících období. Příliv evropských peněz na životaschopné projekty je třeba i nadále udržovat a aktivně vyhledávat. Město musí mít i nadále transparentní agendu, plně přístupnou veřejnosti. Lidé žijící nebo jen navštěvující naše město musí mít pocit, že se o jejich problémy a rozumné podněty někdo zajímá, popřípadě se snaží je uvést v život. A to je dle mého názoru právě úkolem zastupitelů a tedy i úkolem mým. Petr Janovec, člen zastupitelstva města Klub důchodců pořádá v úterý dne jednodenní výlet pro důchodce z Janských Lázní. Odjezd v 7:00 hod. od Kolonády. Předpokládaný návrat mezi 18 20:00 hod. Program: přehrada Les Království prohlídka, Hospital Kuks s průvodcem a prohlídka zahrady individuálně, Vojenské muzeum Na Chlumu u Hradce Králové - prohlídka s průvodcem, Skanzen Krňovice prohlídka s průvodcem Zájemci o zájezd se nemusí přihlašovat, kdo přijde, ten jede. 8

5 KVĚTEN 2015 Telefon a záznamník: Přidejte se k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/kinovlast.janskelazne 4. pondělí NEZLOMNÝ USA tit. v 19:30 Režie: Angelina Jolie Hrají: J. O Connell, G. Hedlund, J. Courtney, D. Gleeson,... Životní příběh Louise Zamperiniho, slavného amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a válečného zajatce dokazuje, že když máte dostatečně silnou vůli, přežijete skoro všechno. Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, ale před následky svých činů dokázal skoro vždycky utéct. Staršího bratra Peta napadlo, že by běžecký talent mohl využít na závodní dráze. A tak to Louis dotáhl až do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce O pár let později ohromoval spojence jako člen posádky amerického bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Pak se ocitl v zajetí.. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 6. středa PÍSEŇ MOŘE Irsko dabing v 18:00 Režie: Tomm Moore V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Nádherně animovaný svět keltských mýtů a působivé vyprávění o síle mateřské a sourozenecké lásky vynesl mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Vstupné 80,- přístupný 7. čtvrtek PERNÝ DEN VB tit. PROJEKT 100 v 19:30 Režie: Richard Lester Hrají: J. Lennon, P. McCartney, G. Harrison, R. Starr, W. Brambell,... John, Paul, George a Ringo v době své největší slávy, v době kdy beatlemánie doslova hýbala světem a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků. Film doprovází členy skupiny The Beatles během jejich jednodenního maratónu - od cesty vlakem do hotelu a do TV studia a ukazuje jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob. Skvělá hudba a anglický humor v podání čtyř proslulých zpěváků. Vstupné 80,- přístupný 11.pondělí FÉNIX SRN tit. v 19:30 Režie: Christian Petzold Hrají: N. Hossová, R. Zehrfeld, N. Kunzendorfová, M. Maertens, Vizuálně podmanivý thriller z poválečného Berlína 9 kam se vrací zraněná a zjizvená Nelly, která přežila Osvětim. Nelly se ještě zcela nezotavila po operaci tváře a navzdory varováním se vydává hledat svého manžela Johnnyho. Celá Nellyina rodina zahynula během holokaustu a Johnny je přesvědčen, že nepřežila ani jeho manželka. Když ho Nelly konečně najde, Johnny odmítá uvěřit, že je to skutečně ona. V naději, že tak získá dědictví její rodiny, navrhuje Nelly, aby na sebe vzala identitu jeho zesnulé ženy. Nelly souhlasí a ujímá se role sebe sama Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 13. středa DIVOČINA USA tit. v 19:30 Režie: Jean-Marc Vallée Hrají: R. Witherspoon, L. Dern, T. Sadoski, M. Huisman, Po smrti matky a krachu manželství, si Cheryl myslí, že už přišla o všechno. Do života jí navíc vstoupí i drogy a náhodné známosti na jednu noc. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu, nejtěžší a nejdivočejší stezku v celé Americe. V dramatickém snímku prožije hlavní hrdinka odhodlání, hněv, beznaděj, vyčerpání, osamělost a na konci své pouti znovuobjeví vlastní sílu, radost, odvahu a krásu. Vstupné 110,- do 15 let nevhodný 14. čtvrtek ČAROVNÝ LES USA tit. v 19:30 Režie: Rob Marshall Hrají: M. Streep, E. Blunt, J. Corden, A. Kendrick,... Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Moderní zpracování oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se protínají příběhy hned několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání jejich postav. Vstupné 80,- přístupný 18.pondělí VOLETTE Francie, Belgie tit. v 19:30 Režie: Martin Provost Hrají: E. Devos, S. Kiberlain, O. Gourmet, C. Hiegel, Životopisný film o Violette Leducové, která se narodila na počátku minulého století jako nemanželské dítě. Dívka, která celé dětství trpěla nízkým sebevědomím, se utíkala do světa literatury, který jí skýtal jistou útěchu a možnost seberealizace. V poválečném Saint-Germaindes-Prés potkává Violette Simone de Beauviorovou, slavnou spisovatelku a feministickou ikonu, ke které Violette zahoří neopětovanou láskou. Nicméně díky Simone se z nemilované a přehlížené dívky stává uznávaná a obdivovaná spisovatelka. Vstupné 90,- do 15 let nevhodný 20. středa GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL USA dabing v 19:30 Režie: Pierre Morel Hrají: S. Penn, J. Bardem, R. Winstone, I. Elba,... 10

6 Akční špionážní thriller s oscarovým Seanem Pennem v roli vyčerpaného bývalého žoldáka a zabijáka Jima Terriera, který se ocitne ve smrtící smyčce svých bývalých kolegů. Jim bude muset očistit své jméno a postavit se organizaci, pro kterou pracoval. Býval jejím vykonavatelem, dělal strašné věci a byl přesvědčen, že pomáhá světu. Mýlil se a jeho bývalí zaměstnavatelé se ho teď snaží zabít. Rozbíhá se dramatická hra na kočku a na myš, která vede Seana Penna přes půl světa. Ví, že neuteče nikam. Jediný způsob, jak se zachránit, je zabít ty, kteří ho chtějí zabít. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 21. čtvrtek PROTI PŘÍRODĚ Norsko tit. v 19:30 Režie: Ole Giæver Hrají: O. Giæver, R. Nystabakk, M. M. Solem, Sivert, Upřímný a pozoruhodný film je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fantazie sahají od prostých dětinskostí až k hlubším dilematům lidského života. Severský snímek je přímočarým a humorným portrétem muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí. Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 25.pondělí NOČNÍ BĚŽEC USA tit. v 19:30 Režie: Jaume Collet-Serra Hrají: L. Neeson, E. Harris, J. Kinnaman, V akčním krimifilmu brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon, kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele mafiánského bosse, pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv, který byl celých 30 let vždy o krok pozadu. V poslední době se však zdá, že Jimmy nachází jedinou životní útěchu na dně sklenky whisky. Ale když se terčem stane Mike, Jimmyho syn, kterého celá léta neviděl, musí se Jimmy rozhodnout mezi zločineckou rodinou, kterou si vybral dobrovolně, a skutečnou rodinou, kterou kdysi dávno opustil. Vstupné 100,- do 15 let nevhodný 27. středa POŘÁD JSEM TO JÁ USA tit. v 19:30 Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland Hrají: J. Moore, K. Steward, K. Bosworth, A. Baldwin, Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. Působivý dramatický film s vynikající představitelkou hlavní role. Vstupné 80,- do 12 let nevhodný 28. čtvrtek KRÁLOVA ZAHRADNICE Šv., Dán., Nor tit. v 19:30 Režie: Alan Rickman Hrají: K. Winslet, A. Rickman, S. Tucci, J. Ehle, 11 Velká romantická kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli emancipované zahradnice Sabine De Barra, která je povolána do zámku, aby pro krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvora krále Slunce jsou ale potřeba hodně ostré lokty. A Sabine musí obstát i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti... Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 30.sobota TUČŇÁCI Z MADAGASKARU USA dabing v 15:00 Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka supertajných agentů: Skipper, Kowalski, Rico a Vojín. Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. A nebezpečí se objeví v podobě chobotnice - doktora Octaviuse Brinea, výstředního génia a velice úspěšného vědce. který má za sebou strašlivou tajemnou minulost a hodně nesnáší všechny tučňáky. Animovaná komedie pro celou rodinu. Vstupné děti zdarma/dospělí 50,- přístupný Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. Vážení spoluobčané, v loňském roce se mladí hasiči zúčastnili výtvarné soutěže požární ochrana očima dětí. Dále se zúčastnili dvou závodů požární všestrannosti, kde děti využily všechny své nabyté vědomosti. Děti soutěžily ve dvou kategoriích - starší žáci a mladší dorostenky. V letošním roce jsme začali teorií a trénujeme uzle, značky, požární 12

7 bezpečnost, jednotlivé odbornostní odznaky, motání hadic. Chodíme trénovat fyzickou zdatnost běháním. Až začne být teplejší počasí, tak budeme trénovat štafetu 60m. Trénujeme každou sobotu od 14:00 v klubovně. Stále hledáme nové mladé hasiče. Za sbor dobrovolných hasičů a mladé hasiče Ondřej Elišák Nabízíme pracovní pozici recepční pokojská na hlavní pracovní poměr. Práce v mladém kolektivu s nepravidelnou pracovní dobou. Požadavky: znalost práce na PC, NJ podmínkou, AJ výhodou, časová flexibilita. Životopis posílejte na Pro více informací volejte

8 15 16

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti

Více

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 29. června 2015 Rada města schválila: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 29. června 2015 Rada města schválila: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11. číslo 8 ročník XXVI 3. srpna 2015 cena 3,- Kč Opravy Janského potoka se o prázdninách nezastavily. Práce pokračují a stavební firmy, mnohdy i díky téměř zapomenutému řemeslu kameník, dávají mnohamilionové

Více

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě

Více

2. Události chronologicky

2. Události chronologicky 1. Úvod Psaní kroniky jsem převzala po paní Drahoslavě Andersové, která psala kroniku v roce 2009. Jako nová kronikářka bych se Vám měla krátce představit. Jmenuji se Tereza Boleslavská, rozená Špačková.

Více

číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč

číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč Vážení a milí spoluobčané, Rok se sešel s rokem a je tedy čas na další roční bilancování práce zastupitelstva tohoto volebního období. Jsem přesvědčen,

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Neodmyslitelná součást města

Neodmyslitelná součást města V tomto vydání Nabídka kompostérů zdarma Den otevřených dveří v MŠ Exkurze do České televize 50 let Hvězdárny Fr. Pešty Hlasujte o Miss Sympatie! Kulturní a sportovní akce 2 4 5 6 7 8 10 Krátce z radnice

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 Návštěva předškoláčků z mateřských škol mezi budoucími spolužáky v 1. základní škole Sedlčany. Halový turnaj TATRAN Sedlčany 2015 V neděli 1. února jsme v tělocvičně SOU

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008

JOSEF BRANDEJS. Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 Cena 10 Kč Číslo 3 BŘEZEN 2008 JOSEF BRANDEJS Po lednovém a únorovém čísle PM, jejichž obálky jsme věnovali zakladatelům průmyslu na Policku (k dalším se ještě po čase vrátíme), přejdeme na několik příštích

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 3 květen 2015 Zličínská Letní slavnost Myslivecké odpoledne Rozhovor se Zuzanou Hejnovou a Janem Žaludem Jízdy pražským motoráčkem

Více

DUBEN 4/2007. Z obsahu novin. Muzeum Napajedla. Koncert napjatých strun. 50. Divadelní festival ochotnických souborù NAPAJEDLA 2007

DUBEN 4/2007. Z obsahu novin. Muzeum Napajedla. Koncert napjatých strun. 50. Divadelní festival ochotnických souborù NAPAJEDLA 2007 NAPAJEDELSKÉ VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA ROÈNÍK XII. DUBEN 4/2007 neprodejné Zámecký bál zahájili Ing. Irena Brabcová, starostka Napajedel a Ing. Petr Síleš, ředitel Fatra a.s. Fotoreportáž na str. 8 a 9 50.

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

Jaro ve Vidrholci. V tomto čísle najdete: 2 0 1 5 K L Á N O V I C K Ý. XXIV. ročník. CENA VE VOLNÉM PRODEJI 10 Kč. Slovo starosty

Jaro ve Vidrholci. V tomto čísle najdete: 2 0 1 5 K L Á N O V I C K Ý. XXIV. ročník. CENA VE VOLNÉM PRODEJI 10 Kč. Slovo starosty Klánovice 4 15WWW 7.4.2015 9:58 Stránka 1 4 XXIV. ročník 2 0 1 5 K L Á N O V I C K Ý zpravodaj V tomto čísle najdete: Jaro ve Vidrholci Slovo starosty Z Rady i zastupitelstva Čuníci v lese Téma čísla:

Více

Klimkovic. Zklidňování a vymísťování tranzitní dopravy Beseda o dopravě

Klimkovic. Zklidňování a vymísťování tranzitní dopravy Beseda o dopravě n a města Klimkovic Klimkovic města a lázní Městský úřad Klimkovice červen 2014 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté.. U příležitosti oslav šedesáti let naší ZUŠ v prostředí lázeňské

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč LEDEN 2007 CENA 5,- Kč ANTONÍN SOVA Ekloga Jedno slovo slovo najít v pravý čas, a uzdravit jím k smrti smutnou duši. Najít, za

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL!

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! DUBEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE...3 Usnesení RM Železný Brod z 6. schůze...3 Kontrola na Městské čerpací stanici...5

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více