22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1

2 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace sídlo: Na Dlouhých 49, Plzeň IČ: zřizovatel školy Plzeň, statutární město vedení školy: Mgr. Božena Světlíková ředitelka školy Mgr. Jaroslava Honsová zástupkyně ředitelky Mgr. Martin Tomik zástupce ředitelky telefonní spojení: ové spojení: webové stránky školy: 1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení č. j / rozhodnutí ze dne s účinností od č. j. ŠMS/4139/14 rozhodnutí ze dne s účinností od školní družina č. j. ŠMS/8909/14 rozhodnutí ze dne s účinností od školní jídelna 1.3 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení) Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Na Dlouhých 49, Plzeň Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských zařízení Popis oboru Kód oboru Kapacita oboru Základní škola - denní forma vzdělávání C/ Název ŠVP Č. j. v ročníku Školní vzdělávací program Radost z vědění, radost ze života se zaměřením na cizí jazyk, informatiku a atletiku 22ZS/702/ ZS/1043/ ZS/704/ ; 9. 3.; ; Součásti školy Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 2014/ /2015 ZŠ ŠD atd. 2

3 1.6 Zařízení školního stravování Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,25 * uvádějte bez cizích strávníků 1.7 Zajištění dalšího stravování ano ne Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * X - Projekt Mléko do škol X - Projekt Ovoce a zelenina do škol X - * podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 1.6 Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 1.7 Spádový školský obvod školy Plzeň 4 - Doubravka 1.8 Speciální třídy Počet Počet zařazených žáků tříd Přípravná třída Speciální třída S rozšířenou výukou Poznámka jazyky informatika atletika 1.9 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků Ročník Mentálně postižení - - Sluchově postižení - - Zrakově postižení - - S vadami řeči - - Tělesně postižení - - S autismem ; 9. S více vadami - - S vývojovou poruchou učení S vývojovou poruchou chování Celkem 64 3

4 1.10 Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: tělocvičnu se zázemím (šatny, sprchy, atd.) pohybovou učebnu školní hřiště s umělým povrchem v areálu školy hřiště na streeball odbornou učebnu fyziky a chemie odbornou učebnu cizích jazyků dvě odborné učebny výpočetní techniky informační centrum odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy učebnu přírodopisu společenskou místnost - aulu školní dílnu školní zahradu školní kuchyňku žákovskou a učitelskou knihovnu Žáci i pracovníci školy mohou využít malé prodejny (mléčné svačiny, občerstvení, papírnické potřeby). Školní jídelna a školní družina je propojena s učebnovými pavilony spojovací chodbou. Kromě finančních prostředků, které škola získává jako příspěvková organizace z rozpočtu Magistrátu města Plzně, posiluje svůj rozpočet pronájmem tělocvičny a učeben v době mimo vyučování Školská rada (datum jejího zřízení, počet členů, poslední volby) zřizovací listina ze dne současná školská rada ze dne počet členů 9 2 Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený/fyz. % Celkový počet pedagogických pracovníků 52,1/57 - Z toho odborně kvalifikovaných 48,1/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci počet: 20 4

5 2.6 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let let více let 0 1 Celkem 8 33 Rodičovská dovolená Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Název kurzu Počet zúčastněných pracovníků IPad ve výuce na 1. stupni, 22. ZŠ - IC 19 Setkání se zástupcem Školy Online tiskové sestavy 1 Aktiv učitelek zdravotnic 1 ASC rozvrhy 2 Montessori pomůcky ve výuce 1 Konference pro učitele 1. stupně 1 Jiné dítě ve vaší třídě M. Veselá (Společně k bezpečí) 2 Jak na ně 2 Teaching English: Upper Primary (OUP, KCVJŠ) 2 Genetická metoda čtení a psaní, Montessori pomůcky ve výuce v 1. třídě 1 Práce s tabletem ve výuce 3 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání 2 Den učitelů dějepisu 2015 (KCVJŠ) 1 How to prepare an Effective conversation class? (KCVJŠ) 1 Projektové řízení 1 Novela školského zákona 1 Mapování klimatu třídy, sociometrie (PPP Plzeň) 1 Interpretace sociometrie a co pak 1 Setkání školních metodiků prevence ZŠ (PPP Plzeň) 1 Jak na preventivní program (KCVJŠ) 1 Kolegiální poradenství 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 21 Právní odpovědnost pedagogických pracovníků 3 Zákon o pedagogických pracovnících 1 Celkem Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický): 3,58/6 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 3,58/6 5

6 3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počet Z toho přijatých na celkem Gymnázia Gymnázia Gymnázia SOŠ SOU Jiné 4 letá 6 letá 8 letá Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 26 - přijatých na víceletá gymnázia Počet žáků absolventů ZŠ dle 4.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 Počet kurzů Počet absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně (s pochvalou) počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť ( 38, 41, 42) 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené 202 6

7 4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 11 Důvody: stěhování Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 11 Důvody: stěhování, příchod nebo návrat ze zahraničí 5 Prevence sociálně patologických jevů Každé pondělí ráno stále pokračují třídnické hodiny, kdy třídní učitelé pracují se svými žáky, upozorňují mimo jiné na nezbytnost dodržování školního řádu a pravidel slušného a bezpečného chování. V případě porušení některých z těchto zásad dohlíží na správné a včasné řešení celé situace. V případě větších problémů spolupracuje třídní učitel společně s metodikem prevence s ostatními vyučujícími, případně se Střediskem výchovné péče v Plzni. Preventivní působení vyučujících na žáky probíhá dále i v rámci hodin občanské výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Na začátku školního roku se vyskytl problém se šířením intimních fotografií na internetu. Byli obeznámeni rodiče daného žáka a ostatní žáci byli upozorněni v rámci třídnických hodin o závažnosti tohoto problému. Byl uspořádán mimořádný třídní aktiv ve třídě, kde docházelo k šíření těchto fotografií nejvíce. Rodiče byli informováni o vzniklé situaci. V rámci monitorování žáků bylo opět zjištěno sebepoškozování žáků. Neprodleně jsme informovali rodiče, třídní učitelka byla se vším seznámena. Právě podle třídní učitelky byl již tento problém řešen. V prosinci se zde objevil i náznak kyberšikany, prostřednictvím facebooku. Vše probíhalo mimo školní vyučování, nicméně žákyně se přišla svěřit a chtěla pomoct při dalším postupu. Do školy byli pozváni rodiče žáků, aby byli informováni o vzniklé situaci. V tomto pololetí se také dva žáci naší školy podrobili dvouměsíčního pobytu ve Středisku výchovné péče v Plzni. Preventistka navštívila středisko po skončení pobytu, aby se informovala na výsledky chování i prospěchu. I nadále spolupracujeme, protože jeden žák stále ambulantně dochází. Pro žáky je na naší škole stále široká nabídka volnočasových aktivit v rámci Centra sportu a VOČASu. Stále přetrvává trend, že kroužky navštěvují spíše děti z prvního stupně. Starší děti mají kroužky většinou specializované a zajištěné soukromě ze strany rodičů. I nadále na naší škole funguje školní parlament. Zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí na svých schůzkách. V květnu dokonce parlament vyjel na prožitkový kurz do kempu, kde společně se školním parlamentem partnerské školy upevnili vzájemné vazby a prožili krásný týden. Pro integrované a nadané žáky má škola upravené vzdělávací plány. Škola pořádá pravidelné Dny otevřených dveří, kdy zve rodiče do školy. Zájem mají především rodiče dětí z prvního stupně. Na pravidelných třídních schůzkách jsou rodiče informování o nutnosti včasného omlouvání absencí dětí. Jako preventivní opatření neomluvených hodin, je škola zapojena již několikátým rokem do on-line systému. Funguje zde třídní kniha, kde si rodiče mohou denně kontrolovat docházku svého dítěte. Rodiče často využívají ovou komunikaci s učiteli (omluva absence, zasílání formulářů a žádostí, potvrzení plateb apod.) 7

8 Konkretizované akce Na prvním stupni průběžně probíhal program Zdravé zuby. Ve dnech , a proběhla přednáška o zubní hygieně. Studenti lékařské fakulty velice zajímavým způsobem dětem přiblížili pravidla správné péče o zuby a zubní dutinu. Dále žáci prvního stupně pravidelně docházeli na dopravní hřiště a účastnili se dalších aktivit v podobě projektových dnů, například Den Z, Ochrana člověka za mimořádných situací, Sportovní den, atd. Na druhém stupni na začátku září proběhl tradičně Adaptační kurz pro žáky 6. tříd, kterého se tento rok účastnilo 42 dětí a 4 pedagogové. Tento rok jsme opět jeli do osvědčeného tábořiště U Mloka u řeky Berounky. Kolektivy se skvěle stmelily a bez problémů absolvovaly celý školní rok. Jako každý rok proběhl projektový Den ochrany člověka za mimořádných situací. Byl vyhlášen poplach a celý den žáci docházeli na jednotlivá stanoviště, kde čerpali nové znalosti a ověřovali si své dovednosti. Dále byly uspořádány různé projektové dny jako Den jazyků, Slovenský den, Den Z a Sportovní den, které mají podporovat komunikační dovednosti, posilovat vědomí fair play, vést žáky ke zdravému životnímu stylu a upozorňovat na multikulturní a environmentální výchovu. Uskutečnil se Den zdraví pro žáky 8. ročníků jako výstup z celoročního vyučovacího předmětu Výchova ke Zdraví. Na děti čekala velká spousta úkolů na šesti stanovištích. Nejlepší skupina, která za tři hodiny získala nejvíce bodů, byla odměněna ovocem, jogurtovými drinky, cereálními pochutinami apod. Dne se žáci 7. ročníků podíleli na projektu na téma - Škodlivost užívání alkoholu mladistvými. V rámci 4 vyučovacích hodin byli žáci seznámeni s účinky alkoholu, s rizikovým chováním spojeným s pitím alkoholu, s legislativou týkající se pitím a problematikou závislostí na alkoholu a možnostmi, jak alkohol odmítat. Žáci 2. stupně se účastnili motivačního představení s názvem Rozum v zastoupení, zaměřený na logický úsudek a zdravý rozum, diskutující témata závislostí, zdraví, motivace a životních hodnot a postojů. (viz zpráva na webu školy). Dále se žáci účastnili hudebně vzdělávacího programu Drogy, média a hudba. Žákům bylo představeno několik hudebních osobností, jejich život a u většiny s nich jejich fatální následky nesprávného životního styl a užívání různých návykových látek. Stejně tak i pro žáky 1. stupně byl připraven výchovný koncert s názvem Zdraví máme jen jedno. Prostřednictvím známých pohádkových písniček a hitů byli žáci seznámeni se šikanou, kyberšikanou, problémem drog a alkoholu. Dále se žáci 1. stupně účastnili program Vítej na palubě, diskutující témata jako jsou základní slušnost, hodnoty, postoj ke kouření a alkoholu, týmová práce, atd. (viz zpráva na webu školy). Žáci navštívili mnoho akcí a věřím, že tyto akce výrazně přispěli k prohloubení znalostí v dané problematice, ke zdravé spolupráci a k upevnění vztahů v rámci kolektivu. 8

9 6 Nadstandardní aktivity 6.1 Zájmová činnost organizovaná školou Organizaci zájmové činnosti zajišťuje občanské sdružení VOČAS, Centrum sportu při 22. ZŠ Plzeň, SENCO Doubravka a Rapid Plzeň, které působí při škole. Ve školním roce 2014/2015 ve škole pracovaly tyto zájmové kroužky: Informatika 2 kroužky Zdravotnický kroužek Šachy 2 kroužky Junior aerobik 2 kroužky Sportovní hry Mažoretky 2 kroužky Atletika Tenis 2 kroužky Házená 2 kroužky Baby club Taneční průprava 2 kroužky 6.2 Mimoškolní aktivity Akce Spolupráce s MŠ návštěva dětí ve škole Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně Anketa NÁŠ ÁMOS Sběr pomerančové kůry - výtěžek je použit na sponzorování želvy ostruhaté v ZOO Plzeň Maškarní karneval školní družiny Rozloučení se žáky 9. tříd Dopisování žáků s žáky z USA, z Německa (v angličtině); navázání kontaktů s Čínou Konverzační soutěže Nocování ve školní družině Noc s Andersenem Ručičky kraje akce KÚ ve Škroupově ulici Akce uspořádané pro veřejnost Dny otevřených dveří spojené s humanitární akcí Vystoupení sboru Žabáčci v Domě pro seniory sv. Jiří Vernisáž žákovských prací v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 Čekání na Ježíška posezení s rodiči Karneval ŠD Velikonoční jarmark Veřejné zasedání žákovského parlamentu v aule 9

10 Finále pěvecké soutěže hvězdička školní družina Vernisáž pro maminky ke Dni matek Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Školní akademie k 50. výročí založení školy Vydávání školního časopisu Dvaadvacítka Kurz zdravovědy pro děti a rodiče Školní exkurze ZOO Plzeň Záchranná stanice živočichů Plzeň Doubravka Plzeňské synagogy Lidice Národní technické muzeum Krásno, Loket Ekofarma Šťáhlavy Karlštejnsko Plasy Techmánie Praha Vyšehrad, Josefov Sofronka, Bolevecké rybníky Mariánské Lázně Kulturní a vzdělávací akce Plzeňská filharmonie Beseda s pamětníky Plzeň 1945 Návštěva městské knihovny Doubravka pasování na čtenáře Akce Zdravé zuby - přednáška Projekt prevence Kouření a alkohol, Rozum v zastoupení, Vítej na palubě, Lidská práva, Zdraví máme jen jedno, Drogym média a hudba Přednášky o včelách Přednáška Karibik Návštěvy planetária v Techmánii, Zoologické a botanické zahrady v Plzni, Západočeského muzea, Divadla Alfa Malování na hedvábí Netradiční výtvarné techniky Besedy o knihách se studenty VŠ Jazykové animace Výstava Brána vesmíru Beseda na Úřadu práce Plzeň pro vycházející žáky Listování scénické čtení 10

11 Branný den s Policií ČR Slovenský den Beseda o energetice Energie budoucnost lidstva Školy v přírodě, LVVZ a zahraniční výjezdy ŠvP Nové Hutě 3. třídy Turistický kurz Rybník 5. třídy Adaptační kurz 6. třídy kemp U Mloka LVVZ Železná Ruda penzion Sládek 7. třídy Cyklistický kurz 8. třídy Vodácký kurz 9. třídy Zájezd do Anglie výběr 6.3 Partnerství se školami v tuzemsku Partnerství se školami v zahraničí Realschule Hürtgenwald, August-Scholl Str. 4a, Hürtgenwald Lafayette Elementary School, Kalifornie, USA dopisování Winmarleigh CE Primary Schooll Anglie dopisování Spojená škola - Základní škola s mateřskou školou a základní umělecká škola, Letná, Poprad Yinzhou Donghu Primary Scholl v Číně - dopisování 6.5 Zapojení do projektů V rámci akce Plzeň EHMK 2015 účast žáků, jejich rodičů a zaměstnanců školy na zahájení projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury ve výtvarné soutěži Náš domov Evropa získala žákyně školy Cenu poroty, další žákyně školy cenu ve 2. kategorii soutěže a žák školy cenu ve 3. kategorii soutěže škola zapojila do akce Den otevřených zahrad v rámci projektu Plzeň pro včely se uskutečnila prohlídka školní zahrady a stanoviště včel a přednáška o chovu včel Ostatní Řemeslo má zlaté dno žák školy získal 1. místo v 1. kategorii základních škol za exponát Vikingská loď OPVK - projekt Let s Speak Together Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, partner Gymnázia L. Pika Plzeň 11

12 6.6 Výchovné poradenství Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů Třídní učitelé byli seznámeni s novými žáky v kartotéce výchovné poradkyně, poté také vyučující předmětů, kterých se integrace ve zprávě týká. Platnost vyšetření je probírána individuálně s třídními učiteli. Pokud platnost vyšetření skončí, jsou informování rodiče prostřednictvím žákovských knížek. Každý měsíc je odevzdáván aktualizovaný přehled integrovaných žáků ředitelce školy. Změny v integraci jsou ukládány také do školy online. Ve škole letos působilo 6 asistentů pedagoga, probíhaly hodiny ambulantní nápravné péče na 1. a 2. stupni. Veškerá jednání s rodiči byla zapisována do formuláře Návštěva rodičů ve škole, originály jsou uloženy u výchovné poradkyně. K bylo v evidenci výchovné poradkyně 68 integrovaných žáků 36 žáků na 1. stupni, 32 žáků na 2. stupni. Třídní učitelé 9. tříd vedli evidenci, kam žáci budou dělat přijímací zkoušky, postupně se jim tiskli přihlášky na střední školy. Během května a června třídní učitelé 9. ročníku doplňovali, na kterou střední školu byli žáci přijati. Žákům z 5. tříd bylo vydáno celkem 23 přihlášek na gymnázia, žákům 7. tříd byly vydány 3 přihlášky. Během školního roku bylo svoláno několik za účasti rodičů, vyučujících, vedení školy, výchovné poradkyně a sociální pracovnice výchovných komisí, převážně z důvodů nevhodného chování žáků a neomluvené absence Ve spolupráci s metodičkou prevence probíhaly rozhovory s problémovými žáky a jejich rodiči. Byl vytvořen nový formulář pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který obsahuje všechny předepsané náležitosti. Výchovná poradkyně hospitovala ve třídách, kde jsou žáci s IVP. O hospitacích jsou vedeny záznamy Spolupráce s PPP Během školního roku se konzultací ve škole zúčastnila pracovnice PPP Plzeň Mgr. Dolejšová. Pedagogové i rodiče tyto konzultace využili. Mgr. Dolejšová se zúčastnila i výuky ve třídě, aby byla lépe informována o problematickém chování žáků. 12

13 6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO. Škola spolupracovala s občanskými sdruženími: Rada rodičů 22. ZŠ VOČAS Asociace školních sportovních klubů ČR Centrum sportu Spolupráce s jinými organizacemi: Policie ČR Plzeňský deník, Doubravecké listy příspěvky žáků a učitelů do periodik Mateřské školy v obvodě návštěva dětí v 1. třídách Pedagogická fakulta zajištění náslechů a praxí pro studenty FPe Gymnázium L. Pika Plzeň Tandem FC Viktoria Plzeň Žákovské parlamenty S. O. S. Úřad práce Plzeň - projekty k volbě povolání Knihovna Doubravka AIESEC Plzeň Institut pro další vzdělávání o.p.s. 6.7 Účast v soutěžích Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků Umístění 1. místo 2. místo 3. místo okresní Přespolní běh IV. kat okresní Přespolní běh III. kat okresní Přespolní běh II. kat. 8 - x - okresní Přespolní běh I. kat. 8 x - x okresní Coca-Cola Cup 15 x - - okresní Šplh 12 2x - - okresní Plavání 1. stupeň dívky I. 4 x - - okresní Plavání 1. stupeň hoši I. 4 x - - okresní Plavání 1. stupeň hoši II. 4 x - - okresní OVOV 15 x x okresní Pohár rozhlasu- mladší ž x okresní Pohár rozhlasu- starší ž. 18-2x - okresní Házená, Novinářský 11 - x - kalamář, IV. kat. regionální Coca-Cola Cup 13 x - - krajské Pohybové skladby 14 - x - okresní Minifotbal, IV. kat x 13

14 Mládežnický florbal: Mladší žáci 1. místo v okresním kole o Pohár hejtmana Plzeňského kraje postup do krajského finále na Lokomotivě Plzeň 2. místo - Krajské finále stejní žáci Mládežnický florbal: Mladší žáci - Think Blue Cup okresní kolo 1. místo postup do krajského kola Šachy: ŠSPK 1. st.: okresní kolo 1. místo, krajské kolo 2. místo 2. st.: okresní kolo 9. místo Škola je pořadatelem: Krajského kola v pohybových skladbách Okresního kola ve šplhu na tyči Další soutěže: Výtvarná Malování o hudbě čestné uznání Výtvarná Náš domov Evropa cena poroty; ocenění ve 2. a 3. kategorii Technická Řemeslo má zlaté dno 1. místo Zdravotní Malý záchranář 4. místo Recitační okresní kolo - 1. místo Dopravní Dopravní soutěž ml. cyklistů 5. místo Branný závod - 3. místo Účast v okresním kole: Olympiáda v českém jazyce (4. místo) Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda Konverzační soutěž v německém jazyce (7. místo) Olympiáda v zeměpise (5. a 7. místo) Chemická olympiáda 7 Údaje o zapojení školy do: a) rozvojových programů EU OPVK výzva 56 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) podána žádost o grant v programu Erasmus+ - Strategická partnerství 14

15 8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Let`s Speak Together výuka anglického jazyka ve spolupráci s rodilým mluvčím Poznej svůj okres - mikroregionální atlasy tvorba výukových materiálů Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji spolupráce s Gymnáziem Luďka Pika v Plzni projekt Zajímavá fyzika 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 a) termín inspekční činnosti: b) závěry inspekční činnosti: Pozitiva jsou ve vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP, kvalitně nastavený systém vzdělávání žáků se SVP, funkční spolupráce vedení školy s výchovnou poradkyní a třídními učiteli, zavedení ambulantní nápravné péče a logopedické péče pro žáky s vadami řeči. Ve škole nabyly zjištěny žádné zásadní a neodstranitelné nedostatky. Rezervy jsou v metodách a formách práce a hodnocení žáků se SVP ve výuce českého jazyka na 2. Stupni. Ke zlepšení uvedeného stavu ČŠI doporučuje zaměřit se na využití metod a forem práce a hodnocení žáků se SVP tak, aby byly v souladu s nastaveným systémem školy a odpovídaly typu žákova zdravotního postižení, další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na seznamování s možnými metodami a formami práce se žáky se SVP. 11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Úřad práce Plzeň-město ÚMO 4 Plzeň 4 D klub Doubravka Policie ČR Knihovna Doubravka Nakladatelství Fraus Studijní a vědecká knihovna Rakouská a německá knihovna Záchranná stanice živočichů v Doubravce SSÚPŠ Zámeček TANDEM česko-německé koordinační centrum Gymnázium Luďka Pika, Plzeň Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 15

16 1 Údaje o zaměstnancích Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 (fyzický stav / přepočtený stav) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 52,336/49,429 19,167/17,061 Dosažený průměrný měsíční plat Kč Kč 2 Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Příspěvek zřizovatele na investice 0 Příspěvek zřizovatele na provoz 6, ,- Odvod zřizovateli z IF 2, ,- Státní rozpočet příspěvek na přímé vzdělávání 24, ,- Vlastní tržby a výnosy 4,384210,50 Finanční prostředky z dotací a grantů 0 Příjmy celkem 35, ,50 Náklady celkem 34, ,27 Hospodářský výsledek ,213 Datum: Mgr. Božena Světlíková v. r. ředitelka školy Razítko organizace 16

17 Zpráva o činnosti metodického sdružení ročníku Metodické sdružení (MS) tříd v tomto školním roce pracovalo ve složení: Mgr. Ivana Mašíková, Mgr. Eva Přibylová, Mgr. Radka Peteříková, Mgr. Petra Zdanovcová, Mgr. Věra Valentová (1. ročník) Mgr. Marcela Kliková, Mgr. Eva Lauberová, Mgr. Renata Handšuchová (2. ročník) Mgr. Michaela Holubová, Mgr. Liběna Hornová, Mgr. Andrea Löffelmannová (3. ročník) Rozdělení zodpovědnosti: 1. ročník: Mgr. Radka Peteříková; 2. ročník: Mgr. Renata Handšuchová; 3. ročník: Mgr. Michaela Holubová Práce MS byla zaměřena na dvě základní oblasti oblast výchovnou a oblast vzdělávací. Ve výchovné oblasti jsme se věnovaly podpoře vytváření pozitivní atmosféry ve třídách, což zahrnuje podporu vzájemné komunikace mezi žáky, potlačování agresivního chování, vulgárního vyjadřování či jinak neadekvátního chování žáků. Ve všech třídách byla nastavena pravidla chování, dodržování těchto pravidel bylo důsledně sledováno a hodnoceno nejen pedagogy, ale i samotnými žáky v rámci vzájemného i osobního hodnocení. V prvním ročníku jsme se zaměřily především na adaptaci žáků na školní práci, na utváření potřebných návyků při vyučování i mimo něj. Obecně jsme se snažily vést žáky k samostatnosti a plnění povinností. Na schůzce MS byly projednány změny v klasifikačním řádu - byly uvítány možnosti doplněných opatření vyloučení z výuky a forma denního hlášení u problematických žáků. Ve vzdělávací oblasti byly na začátku školního roku upraveny tematické plány, došlo ke sjednocení plánů v rámci ročníku tak, aby případné metodické změny ve vyučování korespondovaly s učivem v ŠVP. Ve výuce jsme se zaměřily na názornost výuky (účelné využívání didaktických pomůcek, didaktické techniky interaktivních tabulí), využívání metod a forem učení zlepšujících úroveň čtení a porozumění textu. Vzájemně jsme se informovaly a diskutovaly zkušenosti, popř. doporučily výukové materiály, metody a formy práce, materiály. Na říjnové schůzce MS jsme se začaly zabývat metodikou skupinové práce. Vyhledávaly jsme odborné materiály k dané problematice, došlo ke konfrontaci s vlastními zkušenostmi, snažily jsme se směřovat ke sjednocení metodiky za účelem dlouhodobější lepší efektivity ve vyučovacím procesu. Zároveň jsme se více zaměřily na zařazení psaní souvislých textů s ohledem na možnosti žáků v tom kterém ročníku, kladly jsme větší důraz 17

18 na diktát, opis, přepis. Velký důraz jsme kladly též na práci se žáky, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů. Důležitá byla také metodika práce s dětmi s IVP a efektivní spolupráce s asistenty pedagogů (v rámci tříd MS tříd působili tři asistenti pedagoga). Snažily jsme se o včasnou diagnostiku případných specifických poruch učení, koncentrace i chování dětí a o dodržování již zpracovaných individuálních plánů a doporučení z PPP. V oblasti rozvíjení čtenářské gramotnosti jsme se snažily podporovat zájem o dětskou literaturu. Ve třídách probíhaly čtenářské soutěže, žákům bylo pravidelně předčítáno. Žáky jsme vedly k prezentacím přečtených knih. Pravidelně byly nabízeny knihy z nakladatelství Albatros. Všechny třídy zhlédly jednou či dvakrát divadelní představení v divadle Alfa. S velkým úspěchem se setkalo opět scénické čtení v rámci projektu Listování. Děti zhlédly představení Kvak a Žbluňk podle knihy A. Lobela. V 1. ročníku byl po dohodě s rodiči zajištěn nákup jednoho společného titulu, který byl následně během 2. pololetí přečten všemi žáky jako mimočítanková četba. Knihy jsme si vzájemně mezi sebou vypůjčily, žáci 1. ročníku tak ve 2. pololetí zvládli přečíst 2 3 tituly z edice První čtení jako mimočítankovou četbu při vyučování českého jazyka. Pravidelné návštěvy knihovny s výukovým programem už patří k tradici, v průběhu června byli všichni žáci 1. ročníku pasováni na čtenáře. K podpoře čtenářské gramotnosti zejména do budoucna s jistotou přispělo i to, že devět z jedenácti vyučujících MS ročník absolvovalo v letošním školním roce kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Žáci všech tříd včetně prvních si vyzkoušeli napsat svůj příspěvek na téma Škola budoucnosti, ty nejpovedenější práce se staly součástí každoročně vydávané Knihy příběhů. Ve všech ročnících probíhala výuka podle metodiky prof. Hejného a učebnic matematiky nakladatelství Fraus, nedílnou součástí vyučování jsou interaktivní učebnice. Žáci druhých a třetích tříd se zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kde je úspěšně uplatňována metoda výuky matematiky prof. Hejného, která rozvíjí u dětí logický úsudek a matematickou představivost. Třídy se účastnily různých akcí. Tou úvodní již v prvním týdnu školního roku byl den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací, během podzimních dnů pak bylo pro některé třídy připraveno vyučování v projektových dnech, tematicky zaměřené na aktuální roční období - podzim. V prvním prosincovém týdnu proběhl Den otevřených dveří. Z druhých a třetích ročníků byli vybráni zástupci žáků do okresní soutěže ve šplhu a 18

19 v posledním týdnu před Vánocemi všechny třídy v rámci jednotlivých ročníků změřily své síly na Vánočním turnaji v házené a kopané. V rámci předvánoční atmosféry proběhly v některých třídách oblíbené tematicky zaměřené vyučovací dny ( Čertí škola ) spojené s Mikulášskou nadílkou, popřípadě vánoční besídky. Všechny třídy se s nadšením zúčastnily soutěže O nejkrásnější vánoční stromeček, kterou zaštítil žákovský parlament. Spolupracujeme s mateřskými školami. V prvních třídách jsme v průběhu 1. pololetí přivítaly učitelky z mateřských škol a následně jsme s nimi konzultovaly adaptaci dětí na školní práci. V lednu se pak do prvních tříd přišli podívat i budoucí prvňáčci. Před zápisem do prvních tříd navštívily učitelky třetího ročníku dvě mateřské školy, kde poskytly důležité informace pro rodiče dětí, které čeká zahájení školní docházky v příštím školním roce. Zápis dětí do prvních tříd proběhl úspěšně v lednu, a to zábavnou formou, při které bylo připomenuto výročí 50 let od vzniku televizního Večerníčka. Snažily jsme se podporovat akce spojené s projektem Plzeň hlavní město kultury Všichni třídní učitelé připravili se svými žáky příspěvek na školní akademii, která byla součástí oslav 50. výročí založení školy. Na schůzkách metodického sdružení se dále navzájem informujeme o absolvovaných seminářích v rámci dalšího vzdělávání učitelů týkajících se jak výchovné, tak i vzdělávací oblasti. Nadále se snažíme navzájem informovat o poznatcích z absolvovaných seminářů DVPP. Již zmíněný kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení považujeme za velmi přínosný. Myšlenky a metody práce s jistotou obohatily každého účastníka. Snažily jsme se zvolna tento přístup zařazovat do výuky, hledaly jsme materiály a další možnosti použitelné v rámci třífázového modelu učení. V rámci evaluace školy jsme se snažily zabývat se tématem dětské fyzické kondice v souvislosti s výživou dětí. Témata týkající se výživy dětí školního věku a jejich celkové tělesné kondice jsou v dnešní době zájmem mnoha diskuzí. Byl vypracován dotazník, který byl zadán žákům 2. ročníku. Cílem našeho šetření zadáním tohoto dotazníku bylo zjistit na vzorku 75 dětí z 2. ročníku, jak často se během dne stravují, jaké je přibližné složení jejich celodenní stravy, zda dodržují pitný režim, jaké potraviny upřednostňují, mají-li možnost volby. 19

20 Vyučující třetího ročníku připravily v průběhu dubna a května opětovně pro své budoucí žáky (příští žáky prvního ročníku) přípravný kurz Hrajeme si na školu, který má za úkol seznámit žáky se školním prostředím a případně včas diagnostikovat zjevné obtíže, které by mohly nastat při adaptaci žáků v 1. třídě. Vyučující tak mohou s předstihem doporučit rodičům dětí logopedickou či jinou odbornou péči ještě před začátkem školní docházky, zodpovědět na dotazy spojené se zahájením nového školního roku. Všichni vyučující se snažili výuku zpestřit různými projekty, soutěžemi, návštěvami míst, která dětem přiblížila probírané učivo. Zpracovala Mgr. Radka Peteříková, vedoucí MS ročníku 20

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Personální zabezpečení školy... 5 3. Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 25. základní škola Plzeň Chválenická 17 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2013/2014 dne 17. 9. 2014.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 1 Charakteristika školy 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06, IČO: 63434504 ------------------------------------------------------------------------------------------ Výroční zpráva o činnosti

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více