22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1

2 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace sídlo: Na Dlouhých 49, Plzeň IČ: zřizovatel školy Plzeň, statutární město vedení školy: Mgr. Božena Světlíková ředitelka školy Mgr. Jaroslava Honsová zástupkyně ředitelky Mgr. Martin Tomik zástupce ředitelky telefonní spojení: ové spojení: webové stránky školy: 1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení č. j / rozhodnutí ze dne s účinností od č. j. ŠMS/4139/14 rozhodnutí ze dne s účinností od školní družina č. j. ŠMS/8909/14 rozhodnutí ze dne s účinností od školní jídelna 1.3 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení) Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Na Dlouhých 49, Plzeň Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských zařízení Popis oboru Kód oboru Kapacita oboru Základní škola - denní forma vzdělávání C/ Název ŠVP Č. j. v ročníku Školní vzdělávací program Radost z vědění, radost ze života se zaměřením na cizí jazyk, informatiku a atletiku 22ZS/702/ ZS/1043/ ZS/704/ ; 9. 3.; ; Součásti školy Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 2014/ /2015 ZŠ ŠD atd. 2

3 1.6 Zařízení školního stravování Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,25 * uvádějte bez cizích strávníků 1.7 Zajištění dalšího stravování ano ne Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * X - Projekt Mléko do škol X - Projekt Ovoce a zelenina do škol X - * podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 1.6 Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 1.7 Spádový školský obvod školy Plzeň 4 - Doubravka 1.8 Speciální třídy Počet Počet zařazených žáků tříd Přípravná třída Speciální třída S rozšířenou výukou Poznámka jazyky informatika atletika 1.9 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků Ročník Mentálně postižení - - Sluchově postižení - - Zrakově postižení - - S vadami řeči - - Tělesně postižení - - S autismem ; 9. S více vadami - - S vývojovou poruchou učení S vývojovou poruchou chování Celkem 64 3

4 1.10 Materiálně technické zajištění školy Škola má k dispozici: tělocvičnu se zázemím (šatny, sprchy, atd.) pohybovou učebnu školní hřiště s umělým povrchem v areálu školy hřiště na streeball odbornou učebnu fyziky a chemie odbornou učebnu cizích jazyků dvě odborné učebny výpočetní techniky informační centrum odbornou učebnu výtvarné výchovy odbornou učebnu hudební výchovy učebnu přírodopisu společenskou místnost - aulu školní dílnu školní zahradu školní kuchyňku žákovskou a učitelskou knihovnu Žáci i pracovníci školy mohou využít malé prodejny (mléčné svačiny, občerstvení, papírnické potřeby). Školní jídelna a školní družina je propojena s učebnovými pavilony spojovací chodbou. Kromě finančních prostředků, které škola získává jako příspěvková organizace z rozpočtu Magistrátu města Plzně, posiluje svůj rozpočet pronájmem tělocvičny a učeben v době mimo vyučování Školská rada (datum jejího zřízení, počet členů, poslední volby) zřizovací listina ze dne současná školská rada ze dne počet členů 9 2 Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený/fyz. % Celkový počet pedagogických pracovníků 52,1/57 - Z toho odborně kvalifikovaných 48,1/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci počet: 20 4

5 2.6 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let let více let 0 1 Celkem 8 33 Rodičovská dovolená Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Název kurzu Počet zúčastněných pracovníků IPad ve výuce na 1. stupni, 22. ZŠ - IC 19 Setkání se zástupcem Školy Online tiskové sestavy 1 Aktiv učitelek zdravotnic 1 ASC rozvrhy 2 Montessori pomůcky ve výuce 1 Konference pro učitele 1. stupně 1 Jiné dítě ve vaší třídě M. Veselá (Společně k bezpečí) 2 Jak na ně 2 Teaching English: Upper Primary (OUP, KCVJŠ) 2 Genetická metoda čtení a psaní, Montessori pomůcky ve výuce v 1. třídě 1 Práce s tabletem ve výuce 3 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání 2 Den učitelů dějepisu 2015 (KCVJŠ) 1 How to prepare an Effective conversation class? (KCVJŠ) 1 Projektové řízení 1 Novela školského zákona 1 Mapování klimatu třídy, sociometrie (PPP Plzeň) 1 Interpretace sociometrie a co pak 1 Setkání školních metodiků prevence ZŠ (PPP Plzeň) 1 Jak na preventivní program (KCVJŠ) 1 Kolegiální poradenství 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 21 Právní odpovědnost pedagogických pracovníků 3 Zákon o pedagogických pracovnících 1 Celkem Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický): 3,58/6 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 3,58/6 5

6 3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počet Z toho přijatých na celkem Gymnázia Gymnázia Gymnázia SOŠ SOU Jiné 4 letá 6 letá 8 letá Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 26 - přijatých na víceletá gymnázia Počet žáků absolventů ZŠ dle 4.2. * kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 1 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 * vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 Počet kurzů Počet absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k ) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně (s pochvalou) počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť ( 38, 41, 42) 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2. stupeň z toho 3. stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené 202 6

7 4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 11 Důvody: stěhování Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 11 Důvody: stěhování, příchod nebo návrat ze zahraničí 5 Prevence sociálně patologických jevů Každé pondělí ráno stále pokračují třídnické hodiny, kdy třídní učitelé pracují se svými žáky, upozorňují mimo jiné na nezbytnost dodržování školního řádu a pravidel slušného a bezpečného chování. V případě porušení některých z těchto zásad dohlíží na správné a včasné řešení celé situace. V případě větších problémů spolupracuje třídní učitel společně s metodikem prevence s ostatními vyučujícími, případně se Střediskem výchovné péče v Plzni. Preventivní působení vyučujících na žáky probíhá dále i v rámci hodin občanské výchovy, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Na začátku školního roku se vyskytl problém se šířením intimních fotografií na internetu. Byli obeznámeni rodiče daného žáka a ostatní žáci byli upozorněni v rámci třídnických hodin o závažnosti tohoto problému. Byl uspořádán mimořádný třídní aktiv ve třídě, kde docházelo k šíření těchto fotografií nejvíce. Rodiče byli informováni o vzniklé situaci. V rámci monitorování žáků bylo opět zjištěno sebepoškozování žáků. Neprodleně jsme informovali rodiče, třídní učitelka byla se vším seznámena. Právě podle třídní učitelky byl již tento problém řešen. V prosinci se zde objevil i náznak kyberšikany, prostřednictvím facebooku. Vše probíhalo mimo školní vyučování, nicméně žákyně se přišla svěřit a chtěla pomoct při dalším postupu. Do školy byli pozváni rodiče žáků, aby byli informováni o vzniklé situaci. V tomto pololetí se také dva žáci naší školy podrobili dvouměsíčního pobytu ve Středisku výchovné péče v Plzni. Preventistka navštívila středisko po skončení pobytu, aby se informovala na výsledky chování i prospěchu. I nadále spolupracujeme, protože jeden žák stále ambulantně dochází. Pro žáky je na naší škole stále široká nabídka volnočasových aktivit v rámci Centra sportu a VOČASu. Stále přetrvává trend, že kroužky navštěvují spíše děti z prvního stupně. Starší děti mají kroužky většinou specializované a zajištěné soukromě ze strany rodičů. I nadále na naší škole funguje školní parlament. Zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí na svých schůzkách. V květnu dokonce parlament vyjel na prožitkový kurz do kempu, kde společně se školním parlamentem partnerské školy upevnili vzájemné vazby a prožili krásný týden. Pro integrované a nadané žáky má škola upravené vzdělávací plány. Škola pořádá pravidelné Dny otevřených dveří, kdy zve rodiče do školy. Zájem mají především rodiče dětí z prvního stupně. Na pravidelných třídních schůzkách jsou rodiče informování o nutnosti včasného omlouvání absencí dětí. Jako preventivní opatření neomluvených hodin, je škola zapojena již několikátým rokem do on-line systému. Funguje zde třídní kniha, kde si rodiče mohou denně kontrolovat docházku svého dítěte. Rodiče často využívají ovou komunikaci s učiteli (omluva absence, zasílání formulářů a žádostí, potvrzení plateb apod.) 7

8 Konkretizované akce Na prvním stupni průběžně probíhal program Zdravé zuby. Ve dnech , a proběhla přednáška o zubní hygieně. Studenti lékařské fakulty velice zajímavým způsobem dětem přiblížili pravidla správné péče o zuby a zubní dutinu. Dále žáci prvního stupně pravidelně docházeli na dopravní hřiště a účastnili se dalších aktivit v podobě projektových dnů, například Den Z, Ochrana člověka za mimořádných situací, Sportovní den, atd. Na druhém stupni na začátku září proběhl tradičně Adaptační kurz pro žáky 6. tříd, kterého se tento rok účastnilo 42 dětí a 4 pedagogové. Tento rok jsme opět jeli do osvědčeného tábořiště U Mloka u řeky Berounky. Kolektivy se skvěle stmelily a bez problémů absolvovaly celý školní rok. Jako každý rok proběhl projektový Den ochrany člověka za mimořádných situací. Byl vyhlášen poplach a celý den žáci docházeli na jednotlivá stanoviště, kde čerpali nové znalosti a ověřovali si své dovednosti. Dále byly uspořádány různé projektové dny jako Den jazyků, Slovenský den, Den Z a Sportovní den, které mají podporovat komunikační dovednosti, posilovat vědomí fair play, vést žáky ke zdravému životnímu stylu a upozorňovat na multikulturní a environmentální výchovu. Uskutečnil se Den zdraví pro žáky 8. ročníků jako výstup z celoročního vyučovacího předmětu Výchova ke Zdraví. Na děti čekala velká spousta úkolů na šesti stanovištích. Nejlepší skupina, která za tři hodiny získala nejvíce bodů, byla odměněna ovocem, jogurtovými drinky, cereálními pochutinami apod. Dne se žáci 7. ročníků podíleli na projektu na téma - Škodlivost užívání alkoholu mladistvými. V rámci 4 vyučovacích hodin byli žáci seznámeni s účinky alkoholu, s rizikovým chováním spojeným s pitím alkoholu, s legislativou týkající se pitím a problematikou závislostí na alkoholu a možnostmi, jak alkohol odmítat. Žáci 2. stupně se účastnili motivačního představení s názvem Rozum v zastoupení, zaměřený na logický úsudek a zdravý rozum, diskutující témata závislostí, zdraví, motivace a životních hodnot a postojů. (viz zpráva na webu školy). Dále se žáci účastnili hudebně vzdělávacího programu Drogy, média a hudba. Žákům bylo představeno několik hudebních osobností, jejich život a u většiny s nich jejich fatální následky nesprávného životního styl a užívání různých návykových látek. Stejně tak i pro žáky 1. stupně byl připraven výchovný koncert s názvem Zdraví máme jen jedno. Prostřednictvím známých pohádkových písniček a hitů byli žáci seznámeni se šikanou, kyberšikanou, problémem drog a alkoholu. Dále se žáci 1. stupně účastnili program Vítej na palubě, diskutující témata jako jsou základní slušnost, hodnoty, postoj ke kouření a alkoholu, týmová práce, atd. (viz zpráva na webu školy). Žáci navštívili mnoho akcí a věřím, že tyto akce výrazně přispěli k prohloubení znalostí v dané problematice, ke zdravé spolupráci a k upevnění vztahů v rámci kolektivu. 8

9 6 Nadstandardní aktivity 6.1 Zájmová činnost organizovaná školou Organizaci zájmové činnosti zajišťuje občanské sdružení VOČAS, Centrum sportu při 22. ZŠ Plzeň, SENCO Doubravka a Rapid Plzeň, které působí při škole. Ve školním roce 2014/2015 ve škole pracovaly tyto zájmové kroužky: Informatika 2 kroužky Zdravotnický kroužek Šachy 2 kroužky Junior aerobik 2 kroužky Sportovní hry Mažoretky 2 kroužky Atletika Tenis 2 kroužky Házená 2 kroužky Baby club Taneční průprava 2 kroužky 6.2 Mimoškolní aktivity Akce Spolupráce s MŠ návštěva dětí ve škole Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně Anketa NÁŠ ÁMOS Sběr pomerančové kůry - výtěžek je použit na sponzorování želvy ostruhaté v ZOO Plzeň Maškarní karneval školní družiny Rozloučení se žáky 9. tříd Dopisování žáků s žáky z USA, z Německa (v angličtině); navázání kontaktů s Čínou Konverzační soutěže Nocování ve školní družině Noc s Andersenem Ručičky kraje akce KÚ ve Škroupově ulici Akce uspořádané pro veřejnost Dny otevřených dveří spojené s humanitární akcí Vystoupení sboru Žabáčci v Domě pro seniory sv. Jiří Vernisáž žákovských prací v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 Čekání na Ježíška posezení s rodiči Karneval ŠD Velikonoční jarmark Veřejné zasedání žákovského parlamentu v aule 9

10 Finále pěvecké soutěže hvězdička školní družina Vernisáž pro maminky ke Dni matek Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Školní akademie k 50. výročí založení školy Vydávání školního časopisu Dvaadvacítka Kurz zdravovědy pro děti a rodiče Školní exkurze ZOO Plzeň Záchranná stanice živočichů Plzeň Doubravka Plzeňské synagogy Lidice Národní technické muzeum Krásno, Loket Ekofarma Šťáhlavy Karlštejnsko Plasy Techmánie Praha Vyšehrad, Josefov Sofronka, Bolevecké rybníky Mariánské Lázně Kulturní a vzdělávací akce Plzeňská filharmonie Beseda s pamětníky Plzeň 1945 Návštěva městské knihovny Doubravka pasování na čtenáře Akce Zdravé zuby - přednáška Projekt prevence Kouření a alkohol, Rozum v zastoupení, Vítej na palubě, Lidská práva, Zdraví máme jen jedno, Drogym média a hudba Přednášky o včelách Přednáška Karibik Návštěvy planetária v Techmánii, Zoologické a botanické zahrady v Plzni, Západočeského muzea, Divadla Alfa Malování na hedvábí Netradiční výtvarné techniky Besedy o knihách se studenty VŠ Jazykové animace Výstava Brána vesmíru Beseda na Úřadu práce Plzeň pro vycházející žáky Listování scénické čtení 10

11 Branný den s Policií ČR Slovenský den Beseda o energetice Energie budoucnost lidstva Školy v přírodě, LVVZ a zahraniční výjezdy ŠvP Nové Hutě 3. třídy Turistický kurz Rybník 5. třídy Adaptační kurz 6. třídy kemp U Mloka LVVZ Železná Ruda penzion Sládek 7. třídy Cyklistický kurz 8. třídy Vodácký kurz 9. třídy Zájezd do Anglie výběr 6.3 Partnerství se školami v tuzemsku Partnerství se školami v zahraničí Realschule Hürtgenwald, August-Scholl Str. 4a, Hürtgenwald Lafayette Elementary School, Kalifornie, USA dopisování Winmarleigh CE Primary Schooll Anglie dopisování Spojená škola - Základní škola s mateřskou školou a základní umělecká škola, Letná, Poprad Yinzhou Donghu Primary Scholl v Číně - dopisování 6.5 Zapojení do projektů V rámci akce Plzeň EHMK 2015 účast žáků, jejich rodičů a zaměstnanců školy na zahájení projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury ve výtvarné soutěži Náš domov Evropa získala žákyně školy Cenu poroty, další žákyně školy cenu ve 2. kategorii soutěže a žák školy cenu ve 3. kategorii soutěže škola zapojila do akce Den otevřených zahrad v rámci projektu Plzeň pro včely se uskutečnila prohlídka školní zahrady a stanoviště včel a přednáška o chovu včel Ostatní Řemeslo má zlaté dno žák školy získal 1. místo v 1. kategorii základních škol za exponát Vikingská loď OPVK - projekt Let s Speak Together Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji, partner Gymnázia L. Pika Plzeň 11

12 6.6 Výchovné poradenství Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů Třídní učitelé byli seznámeni s novými žáky v kartotéce výchovné poradkyně, poté také vyučující předmětů, kterých se integrace ve zprávě týká. Platnost vyšetření je probírána individuálně s třídními učiteli. Pokud platnost vyšetření skončí, jsou informování rodiče prostřednictvím žákovských knížek. Každý měsíc je odevzdáván aktualizovaný přehled integrovaných žáků ředitelce školy. Změny v integraci jsou ukládány také do školy online. Ve škole letos působilo 6 asistentů pedagoga, probíhaly hodiny ambulantní nápravné péče na 1. a 2. stupni. Veškerá jednání s rodiči byla zapisována do formuláře Návštěva rodičů ve škole, originály jsou uloženy u výchovné poradkyně. K bylo v evidenci výchovné poradkyně 68 integrovaných žáků 36 žáků na 1. stupni, 32 žáků na 2. stupni. Třídní učitelé 9. tříd vedli evidenci, kam žáci budou dělat přijímací zkoušky, postupně se jim tiskli přihlášky na střední školy. Během května a června třídní učitelé 9. ročníku doplňovali, na kterou střední školu byli žáci přijati. Žákům z 5. tříd bylo vydáno celkem 23 přihlášek na gymnázia, žákům 7. tříd byly vydány 3 přihlášky. Během školního roku bylo svoláno několik za účasti rodičů, vyučujících, vedení školy, výchovné poradkyně a sociální pracovnice výchovných komisí, převážně z důvodů nevhodného chování žáků a neomluvené absence Ve spolupráci s metodičkou prevence probíhaly rozhovory s problémovými žáky a jejich rodiči. Byl vytvořen nový formulář pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který obsahuje všechny předepsané náležitosti. Výchovná poradkyně hospitovala ve třídách, kde jsou žáci s IVP. O hospitacích jsou vedeny záznamy Spolupráce s PPP Během školního roku se konzultací ve škole zúčastnila pracovnice PPP Plzeň Mgr. Dolejšová. Pedagogové i rodiče tyto konzultace využili. Mgr. Dolejšová se zúčastnila i výuky ve třídě, aby byla lépe informována o problematickém chování žáků. 12

13 6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO. Škola spolupracovala s občanskými sdruženími: Rada rodičů 22. ZŠ VOČAS Asociace školních sportovních klubů ČR Centrum sportu Spolupráce s jinými organizacemi: Policie ČR Plzeňský deník, Doubravecké listy příspěvky žáků a učitelů do periodik Mateřské školy v obvodě návštěva dětí v 1. třídách Pedagogická fakulta zajištění náslechů a praxí pro studenty FPe Gymnázium L. Pika Plzeň Tandem FC Viktoria Plzeň Žákovské parlamenty S. O. S. Úřad práce Plzeň - projekty k volbě povolání Knihovna Doubravka AIESEC Plzeň Institut pro další vzdělávání o.p.s. 6.7 Účast v soutěžích Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků Umístění 1. místo 2. místo 3. místo okresní Přespolní běh IV. kat okresní Přespolní běh III. kat okresní Přespolní běh II. kat. 8 - x - okresní Přespolní běh I. kat. 8 x - x okresní Coca-Cola Cup 15 x - - okresní Šplh 12 2x - - okresní Plavání 1. stupeň dívky I. 4 x - - okresní Plavání 1. stupeň hoši I. 4 x - - okresní Plavání 1. stupeň hoši II. 4 x - - okresní OVOV 15 x x okresní Pohár rozhlasu- mladší ž x okresní Pohár rozhlasu- starší ž. 18-2x - okresní Házená, Novinářský 11 - x - kalamář, IV. kat. regionální Coca-Cola Cup 13 x - - krajské Pohybové skladby 14 - x - okresní Minifotbal, IV. kat x 13

14 Mládežnický florbal: Mladší žáci 1. místo v okresním kole o Pohár hejtmana Plzeňského kraje postup do krajského finále na Lokomotivě Plzeň 2. místo - Krajské finále stejní žáci Mládežnický florbal: Mladší žáci - Think Blue Cup okresní kolo 1. místo postup do krajského kola Šachy: ŠSPK 1. st.: okresní kolo 1. místo, krajské kolo 2. místo 2. st.: okresní kolo 9. místo Škola je pořadatelem: Krajského kola v pohybových skladbách Okresního kola ve šplhu na tyči Další soutěže: Výtvarná Malování o hudbě čestné uznání Výtvarná Náš domov Evropa cena poroty; ocenění ve 2. a 3. kategorii Technická Řemeslo má zlaté dno 1. místo Zdravotní Malý záchranář 4. místo Recitační okresní kolo - 1. místo Dopravní Dopravní soutěž ml. cyklistů 5. místo Branný závod - 3. místo Účast v okresním kole: Olympiáda v českém jazyce (4. místo) Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda Konverzační soutěž v německém jazyce (7. místo) Olympiáda v zeměpise (5. a 7. místo) Chemická olympiáda 7 Údaje o zapojení školy do: a) rozvojových programů EU OPVK výzva 56 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) podána žádost o grant v programu Erasmus+ - Strategická partnerství 14

15 8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Let`s Speak Together výuka anglického jazyka ve spolupráci s rodilým mluvčím Poznej svůj okres - mikroregionální atlasy tvorba výukových materiálů Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji spolupráce s Gymnáziem Luďka Pika v Plzni projekt Zajímavá fyzika 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 a) termín inspekční činnosti: b) závěry inspekční činnosti: Pozitiva jsou ve vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP, kvalitně nastavený systém vzdělávání žáků se SVP, funkční spolupráce vedení školy s výchovnou poradkyní a třídními učiteli, zavedení ambulantní nápravné péče a logopedické péče pro žáky s vadami řeči. Ve škole nabyly zjištěny žádné zásadní a neodstranitelné nedostatky. Rezervy jsou v metodách a formách práce a hodnocení žáků se SVP ve výuce českého jazyka na 2. Stupni. Ke zlepšení uvedeného stavu ČŠI doporučuje zaměřit se na využití metod a forem práce a hodnocení žáků se SVP tak, aby byly v souladu s nastaveným systémem školy a odpovídaly typu žákova zdravotního postižení, další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na seznamování s možnými metodami a formami práce se žáky se SVP. 11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Úřad práce Plzeň-město ÚMO 4 Plzeň 4 D klub Doubravka Policie ČR Knihovna Doubravka Nakladatelství Fraus Studijní a vědecká knihovna Rakouská a německá knihovna Záchranná stanice živočichů v Doubravce SSÚPŠ Zámeček TANDEM česko-německé koordinační centrum Gymnázium Luďka Pika, Plzeň Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 15

16 1 Údaje o zaměstnancích Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 (fyzický stav / přepočtený stav) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 52,336/49,429 19,167/17,061 Dosažený průměrný měsíční plat Kč Kč 2 Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Příspěvek zřizovatele na investice 0 Příspěvek zřizovatele na provoz 6, ,- Odvod zřizovateli z IF 2, ,- Státní rozpočet příspěvek na přímé vzdělávání 24, ,- Vlastní tržby a výnosy 4,384210,50 Finanční prostředky z dotací a grantů 0 Příjmy celkem 35, ,50 Náklady celkem 34, ,27 Hospodářský výsledek ,213 Datum: Mgr. Božena Světlíková v. r. ředitelka školy Razítko organizace 16

17 Zpráva o činnosti metodického sdružení ročníku Metodické sdružení (MS) tříd v tomto školním roce pracovalo ve složení: Mgr. Ivana Mašíková, Mgr. Eva Přibylová, Mgr. Radka Peteříková, Mgr. Petra Zdanovcová, Mgr. Věra Valentová (1. ročník) Mgr. Marcela Kliková, Mgr. Eva Lauberová, Mgr. Renata Handšuchová (2. ročník) Mgr. Michaela Holubová, Mgr. Liběna Hornová, Mgr. Andrea Löffelmannová (3. ročník) Rozdělení zodpovědnosti: 1. ročník: Mgr. Radka Peteříková; 2. ročník: Mgr. Renata Handšuchová; 3. ročník: Mgr. Michaela Holubová Práce MS byla zaměřena na dvě základní oblasti oblast výchovnou a oblast vzdělávací. Ve výchovné oblasti jsme se věnovaly podpoře vytváření pozitivní atmosféry ve třídách, což zahrnuje podporu vzájemné komunikace mezi žáky, potlačování agresivního chování, vulgárního vyjadřování či jinak neadekvátního chování žáků. Ve všech třídách byla nastavena pravidla chování, dodržování těchto pravidel bylo důsledně sledováno a hodnoceno nejen pedagogy, ale i samotnými žáky v rámci vzájemného i osobního hodnocení. V prvním ročníku jsme se zaměřily především na adaptaci žáků na školní práci, na utváření potřebných návyků při vyučování i mimo něj. Obecně jsme se snažily vést žáky k samostatnosti a plnění povinností. Na schůzce MS byly projednány změny v klasifikačním řádu - byly uvítány možnosti doplněných opatření vyloučení z výuky a forma denního hlášení u problematických žáků. Ve vzdělávací oblasti byly na začátku školního roku upraveny tematické plány, došlo ke sjednocení plánů v rámci ročníku tak, aby případné metodické změny ve vyučování korespondovaly s učivem v ŠVP. Ve výuce jsme se zaměřily na názornost výuky (účelné využívání didaktických pomůcek, didaktické techniky interaktivních tabulí), využívání metod a forem učení zlepšujících úroveň čtení a porozumění textu. Vzájemně jsme se informovaly a diskutovaly zkušenosti, popř. doporučily výukové materiály, metody a formy práce, materiály. Na říjnové schůzce MS jsme se začaly zabývat metodikou skupinové práce. Vyhledávaly jsme odborné materiály k dané problematice, došlo ke konfrontaci s vlastními zkušenostmi, snažily jsme se směřovat ke sjednocení metodiky za účelem dlouhodobější lepší efektivity ve vyučovacím procesu. Zároveň jsme se více zaměřily na zařazení psaní souvislých textů s ohledem na možnosti žáků v tom kterém ročníku, kladly jsme větší důraz 17

18 na diktát, opis, přepis. Velký důraz jsme kladly též na práci se žáky, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů. Důležitá byla také metodika práce s dětmi s IVP a efektivní spolupráce s asistenty pedagogů (v rámci tříd MS tříd působili tři asistenti pedagoga). Snažily jsme se o včasnou diagnostiku případných specifických poruch učení, koncentrace i chování dětí a o dodržování již zpracovaných individuálních plánů a doporučení z PPP. V oblasti rozvíjení čtenářské gramotnosti jsme se snažily podporovat zájem o dětskou literaturu. Ve třídách probíhaly čtenářské soutěže, žákům bylo pravidelně předčítáno. Žáky jsme vedly k prezentacím přečtených knih. Pravidelně byly nabízeny knihy z nakladatelství Albatros. Všechny třídy zhlédly jednou či dvakrát divadelní představení v divadle Alfa. S velkým úspěchem se setkalo opět scénické čtení v rámci projektu Listování. Děti zhlédly představení Kvak a Žbluňk podle knihy A. Lobela. V 1. ročníku byl po dohodě s rodiči zajištěn nákup jednoho společného titulu, který byl následně během 2. pololetí přečten všemi žáky jako mimočítanková četba. Knihy jsme si vzájemně mezi sebou vypůjčily, žáci 1. ročníku tak ve 2. pololetí zvládli přečíst 2 3 tituly z edice První čtení jako mimočítankovou četbu při vyučování českého jazyka. Pravidelné návštěvy knihovny s výukovým programem už patří k tradici, v průběhu června byli všichni žáci 1. ročníku pasováni na čtenáře. K podpoře čtenářské gramotnosti zejména do budoucna s jistotou přispělo i to, že devět z jedenácti vyučujících MS ročník absolvovalo v letošním školním roce kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Žáci všech tříd včetně prvních si vyzkoušeli napsat svůj příspěvek na téma Škola budoucnosti, ty nejpovedenější práce se staly součástí každoročně vydávané Knihy příběhů. Ve všech ročnících probíhala výuka podle metodiky prof. Hejného a učebnic matematiky nakladatelství Fraus, nedílnou součástí vyučování jsou interaktivní učebnice. Žáci druhých a třetích tříd se zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kde je úspěšně uplatňována metoda výuky matematiky prof. Hejného, která rozvíjí u dětí logický úsudek a matematickou představivost. Třídy se účastnily různých akcí. Tou úvodní již v prvním týdnu školního roku byl den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací, během podzimních dnů pak bylo pro některé třídy připraveno vyučování v projektových dnech, tematicky zaměřené na aktuální roční období - podzim. V prvním prosincovém týdnu proběhl Den otevřených dveří. Z druhých a třetích ročníků byli vybráni zástupci žáků do okresní soutěže ve šplhu a 18

19 v posledním týdnu před Vánocemi všechny třídy v rámci jednotlivých ročníků změřily své síly na Vánočním turnaji v házené a kopané. V rámci předvánoční atmosféry proběhly v některých třídách oblíbené tematicky zaměřené vyučovací dny ( Čertí škola ) spojené s Mikulášskou nadílkou, popřípadě vánoční besídky. Všechny třídy se s nadšením zúčastnily soutěže O nejkrásnější vánoční stromeček, kterou zaštítil žákovský parlament. Spolupracujeme s mateřskými školami. V prvních třídách jsme v průběhu 1. pololetí přivítaly učitelky z mateřských škol a následně jsme s nimi konzultovaly adaptaci dětí na školní práci. V lednu se pak do prvních tříd přišli podívat i budoucí prvňáčci. Před zápisem do prvních tříd navštívily učitelky třetího ročníku dvě mateřské školy, kde poskytly důležité informace pro rodiče dětí, které čeká zahájení školní docházky v příštím školním roce. Zápis dětí do prvních tříd proběhl úspěšně v lednu, a to zábavnou formou, při které bylo připomenuto výročí 50 let od vzniku televizního Večerníčka. Snažily jsme se podporovat akce spojené s projektem Plzeň hlavní město kultury Všichni třídní učitelé připravili se svými žáky příspěvek na školní akademii, která byla součástí oslav 50. výročí založení školy. Na schůzkách metodického sdružení se dále navzájem informujeme o absolvovaných seminářích v rámci dalšího vzdělávání učitelů týkajících se jak výchovné, tak i vzdělávací oblasti. Nadále se snažíme navzájem informovat o poznatcích z absolvovaných seminářů DVPP. Již zmíněný kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení považujeme za velmi přínosný. Myšlenky a metody práce s jistotou obohatily každého účastníka. Snažily jsme se zvolna tento přístup zařazovat do výuky, hledaly jsme materiály a další možnosti použitelné v rámci třífázového modelu učení. V rámci evaluace školy jsme se snažily zabývat se tématem dětské fyzické kondice v souvislosti s výživou dětí. Témata týkající se výživy dětí školního věku a jejich celkové tělesné kondice jsou v dnešní době zájmem mnoha diskuzí. Byl vypracován dotazník, který byl zadán žákům 2. ročníku. Cílem našeho šetření zadáním tohoto dotazníku bylo zjistit na vzorku 75 dětí z 2. ročníku, jak často se během dne stravují, jaké je přibližné složení jejich celodenní stravy, zda dodržují pitný režim, jaké potraviny upřednostňují, mají-li možnost volby. 19

20 Vyučující třetího ročníku připravily v průběhu dubna a května opětovně pro své budoucí žáky (příští žáky prvního ročníku) přípravný kurz Hrajeme si na školu, který má za úkol seznámit žáky se školním prostředím a případně včas diagnostikovat zjevné obtíže, které by mohly nastat při adaptaci žáků v 1. třídě. Vyučující tak mohou s předstihem doporučit rodičům dětí logopedickou či jinou odbornou péči ještě před začátkem školní docházky, zodpovědět na dotazy spojené se zahájením nového školního roku. Všichni vyučující se snažili výuku zpestřit různými projekty, soutěžemi, návštěvami míst, která dětem přiblížila probírané učivo. Zpracovala Mgr. Radka Peteříková, vedoucí MS ročníku 20

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 204/205 Základní údaje o škole. Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Montessori Plzeň sídlo: nám. Odboje 550/8, 32300 Plzeň IČ: 025527

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více