Členové rady : Hosté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové rady : Hosté"

Transkript

1 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 6 /2008 konané dne v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, MUDr. Aleš Ptáček, MUDr.Miluše Sáblíková, Mgr. Miroslav Novák Členové rady : S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková Hosté : MUDr. Petr Martínek, Ing. Aleš Sitař, Ing. Ivan Buchta, Ing. Jana Jurošová Omluveni : MUDr. Pavel Lukša Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č. 5/2008 : POŘAD SCHŮZE 1 / 06 / 2008 Soutěž na využití vrchu Hora 2 / 06 / 2008 Nájem rybníka Horňák v k.ú. Domanín 3 / 06 / 2008 FRB žádosti o půjčku z fondu rozvoje bydlení 4 / 06 / 2008 Žádost o zvýšení příspěvku na činnost Kulturního domu 5 / 06 / 2008 Úhrada soudního poplatku 6 / 06 / 2008 Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí / 06 / 2008 Evropský den bez aut podepsání Charty / 06 / 2008 Plán rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulicích Jívová a Nádražní 9 / 06 / 2008 Granty na údržbu majetku 10 / 06 / 2008 Pokračování v poskytování masáží na DPS 11 / 06 / 2008 Nájemní smlouva na pronájem prameniště v Lesoňovicích 12 / 06 / 2008 Stížnost Stanislava Fialy na poplatky za pronájem hrobového místa 13 / 06 / 2008 Žádost Františka Dědy o snížení poplatků za odpady 14 / 06 / 2008 Doporučení na jmenování Ing. Jany Jurošové soudním znalcem 15 / 06 / 2008 Žádost Občanského sdružení Nové Město o použití znaku města 16 / 06 / 2008 Zpráva dozorčí rady společnosti Areál sportu, s.r.o. USNESENÍ: 1/6/2008 : Soutěž na využití vrchu Hora Popis : Využití Hory jako dominanty města. Očekáváme, že se k této myšlence přihlásí V lokalitě Hora proběhla v předešlých létech těžba dřeva, která nakrátko odkryla vrchol tohoto dominantního kopce našeho města. Nový a nečekaný pohled, který se tím otevřel pozorovateli z náměstí ( ale nejen odtud ) nás přivedl k úvaze, zda by si toto místo nezasloužilo zcela jiné využití než je tomu dnes, jímž je pěstování a těžbě

2 dřeva. Při rozvíjení této úvahy jsme přišli na souvislosti, které naznačují, že význam tohoto místa je z historického hlediska pravděpodobně ještě větší, než se zdá na první pohled. Poloha vrcholu Hory v jedné linii s oběma kostely ve městě i s kaplí na Černém Vršku ukazuje na hlubší historickou souvislost a vyzývá k pokusu nějak konstruktivně na ni navázat. Škála možných řešení, jak toto téma pojmout a k odkazu se přihlásit, může být skutečně netušená, a proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou soutěž na téma jak odborná tak i laická veřejnost, a že z přeložených návrhů vzejde cosi neotřelého a současně smysluplného. Z hlediska realizace vybraného nápadu je to pravděpodobně mnohaletá záležitost, ovšem sběru nápadů a jejich vyhodnocení se bychom rádi věnovali do podzimu tohoto roku. Usnesení : Rada města vyhlašuje veřejnou soutěž na návrh využití kopce Hora jako dominanty města dle podmínek uvedených v příloze usnesení. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař Termín : neprodleně po schválení 2/6/2008 : Nájem rybníka Horňák v k.ú. Domanín Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo dne s panem RNDr. Ladislavem Švestkou, bytem Nové Město na Moravě, Mírová 1294 a jeho otcem Josefem Švestkou, bytem Domanín 16 smlouvu o přenechání rybníka Horňák v Domaníně k dočasnému užívání za účelem chovu ryb. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do Po uplynutí doby platnosti této smlouvy vyhlásilo město v souladu se zákonem o obcích záměr pronájmu tohoto rybníka, na který se přihlásil Orel jednota Telnice. Na základě tohoto vyhlášeného záměru byla nová nájemní smlouva na pronájem rybníka uzavřena dne s novým nájemcem Orel jednota Telnice. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do Město jako pronajímatel souhlasilo s tím, že nájemce bude na rybníku provozovat loďky a rybolov a rybník bude sloužit veřejnosti ke koupání a rekreaci. Orel jednota Telnice uzavřel dne s panem Karlem Švestkou, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Černý vršek 804 smlouvu o přenechání rybníka k dočasnému užívání za účelem chovu ryb. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do Dne obdrželo Město Bystřice nad Pernštejnem přípis od pana RNDr. Ladislava Švestky ve kterém upozorňuje město na to, že i po ukončená nájemní smlouvy dnem užívá a užíval předmět nájmu se souhlasem města, protože neobdržel od města žádný návrh nebo výzvu ve věci ukončení nájmu. Odkazuje se na ust. 676 odst. 2 OZ, který uvádí, že užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok. Uvádí dále, že žil v přesvědčení, že nájem trvá i nadále, nájemné hradí jeho synovec Karel Švestka. Vzhledem k tomu, že Jednotě Orla Telnice nájem hrazen není, je ochoten ho doplatit. Tvrdí, že rybník užívá na základě nájemní smlouvy ze dne i nadále, má zájem jej užívat i nadále a chce jej v případě prodeje odkoupit. S ohledem na výše uvedené je třeba zmínit, že nájemní vztah s panem RNDr. Ladislavem Švestkou skončil dnem Město uzavřelo nájemní smlouvu s novým nájemcem a nelze přisvědčit panu Švestkovi, že rybník užíval se souhlasem pronajímatele, tedy Města Bystřice nad Pernštejnem. Evidentně pověřil svého

3 Usnesení synovce Karla Švestku, aby o rybník pečoval a ten uzavřel platnou podnájemní smlouvu, tedy s nájemcem Jednotou Orla Telnice, nikoliv s vlastníkem Městem Bystřice nad Pernštejnem. To, že Karel Švestka neplní podmínky podnájemní smlouvy, tedy nehradí Jednotě Orla Telnice nájemné, je věcí těchto smluvních stran, nikoliv Města Bystřice nad Pernštejnem. I kdybychom přistoupili na konstrukci Ladislava Švestky, že užíval rybník se souhlasem města a nájemní smlouva se mu tedy automaticky prodloužila o rok, lze to akceptovat jen do doby uzavření podnájemní smlouvy mezi Orlem jednotou Telnice a Karlem Švestkou, tedy do : Rada města konstatuje, že je uzavřena platná nájemní smlouva na pronájem rybníka Horňák na parc. č o výměře 9971 m 2 v k.ú. Domanín mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a Orlem jednotou Telnice na dobu určitou do Rada města doporučuje panu RNDr. Ladislavu Švestkovi obrátit se v případě pochybností o platnosti této smlouvy na okresní soud. Zodpovídá : JUDr. Eva Špatková 3/6/2008 : FRB žádosti o půjčku z fondu rozvoje bydlení Popis : Na základě výzvy na podávání žádostí o půjčku z FRB, kterou jsme vyhlásili s termínem podání žádostí do konce února Celkem jsme obdrželi 9 žádostí o půjčku v celkové sumě 800 tis. Kč. Dne byly žádosti projednány v komisi FRB. Vzhledem k tomu, že částka určená na půjčky je ve výši 872 tis. Kč, nebylo nutno vyřadit žádnou žádost, ani ponížit požadované částky. Všechny žádosti splnily požadované předpoklady. Komise FRB schválila všech 9 žádostí o půjčku z FRB, z toho 2 žádosti s podmínkou doložení stavebního povolení. Žádosti : pan Zdeněk Mašík, Černý Vršek 793, By 120 tis. Kč pan Miloš Němec, Novoměstská 571, By 120 tis. Kč pan Martin Houdek, Ant. Štourače 723, By 120 tis. Kč pan Petr Čížek, Pod Horou 203, By 100 tis. Kč pan Vladimír Motl, Větrná 721, By 60 tis. Kč paní Helena Hůrková, Černý Vršek 810, By 40 tis. Kč pan Josef Skalník, Černý Vršek 814, By 120 tis. Kč pan Josef Dostál, Na Příkopech 139, By 60 tis. Kč paní Zlata Doležalová, Malá Branka 73, By - 60 tis. Kč Usnesení : Rada města schvaluje poskytnutí půjček z FRB v celkové sumě 800 tis. Kč Termín : /6 /2008 : Žádost o zvýšení příspěvku na činnost Kulturního domu Popis : Dne předložil Mgr. Špaček provozovatel kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem žádost o navýšení dotace na činnost KD na rok 2008 a to o částku asi 322 tis. Kč. Dotace schválená Zastupitelstvem města v rozpočtu na rok 2008 vycházela z platné smlouvy O pronájmu a provozování Kulturního domu a byla schválena ve výši tis. Kč. V prosinci loňského roku proběhlo jednání u starosty města Bystřice, kde pan Špaček požadoval zvýšení dotace na rok 2008 o tis. Kč. Z jednání

4 vyplynulo, že město není dostatečně informováno o hospodaření s finančními prostředky kulturního domu, nemá informace o pořádaných akcích, o návštěvnosti jednotlivých akcí a jejich výnosnosti. Pan Špaček byl požádán, aby předložil rozbor hospodaření kulturního domu. Rozbor poté předložil a to rozbor roku 2006 kde byly pouze shrnuty příjmy a výdaje a vyplynula ztráta Kč. Tento rozbor se jevil jako nedostatečný, proto jsme požádali pana Špačka, zda-li by mohl předložit souhrn akcí, které bude pořádat s předpokládaným vyčíslením nákladů a výnosů. Dne předložil pan Špaček starostovi města přehledný rozbor pořádaných akcí a to v letech s výhledem na rok 2008 a přehled veškerých dalších výdajů. Z rozboru vyplynulo, že jestliže má být zachována četnost a skladba pořádaných akcí kulturního domu je nutno navýšit příspěvek alespoň o 300 tis. Kč. Doporučení : zvážit zvýšení nájmu nebytových prostor především restaurace Club, kde částka tis. měsíčně už po několik let je výrazně nízká. Usnesení : 1) Rada města schvaluje navýšení dotace provozovateli kulturního domu na rok 2008 o 200 tis. Kč a doporučuje Mgr. Miroslavu Špačkovi projednat s podnájemci zvýšení nájemného. 2) Rada města pověřuje komisi kultury prověřit kulturní akce pořádané v KD z hlediska návštěvnosti, ziskovosti a potřeb města. 3) Rada města ukládá vedoucí odboru financí předložit rozpočtová opatření ve čtvrtletním plnění rozpočtu v roce Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 1 Termín : /6 /2008 : Úhrada soudního poplatku Popis : Dne jsme podávali k soudu v Českých Budějovicích odvolání proti rozsudku č.j.:13cm 891/2006 o přezkoumání výměnného poměru akcií a určení výše poplatků. Po konzultaci s právním zástupcem Mgr. Šnajdrem, který město v tomto sporu s E-onem zastupuje a další advokátkou, která má osobní zkušenosti s E-onem, a se starosty zúčastněných obcí ve sporu, jsem se odvolali. Soud v Českých Budějovicích nás vyzval zaplatit soudní poplatek z odvolání a to ,- Kč. Lhůta zaplacení byla 3 dny, proti čemuž jsme se odvolali, soud vyhověl, nová lhůta pro zaplacení poplatku z přípustnosti odvolání je do Všechny starosty zúčastněných obcí jsem oslovila, musí uhradit svůj podíl na poplatku. Usnesení : Rada města schvaluje uhrazení soudního poplatku z odvolání ve výši ,- Kč do Termín : /6 /2008 : Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2008 Popis : bude projednáno ve Finančním výboru plnění rozpočtu za I./Q Příjmy činily částku tis. Kč, výdaje tis. Kč. Rozpočet po konsolidaci je v kladném čísle Kč. V žádném ohledu jsme nepřekročili plánované ukazatele, plnění příjmů probíhá také dle předpokladu. Pro informaci předkládám tabulku, kde jsou zobrazeny příjmy a výdaje za 1. čtvrtletí let 2006, 2007, 2008 bez konsolidace. Usnesení : Rada města souhlasí s plněním rozpočtu za 1.Q/2008 a se zprávou finančního výboru.

5 Termín : /6/2008 : Evropský den bez aut podepsání Charty 2008 Popis : Naše město se každoročně připojuje ke dni EDBA s tím, že MHD je zdarma. V loňském roce jsme oficiálně se připojili k EDBA, podepsáním Charty Taktéž v tomto roce by bylo na místě tuto Charty 2008 podepsat, s tímto podpisem se staneme právoplatnými členy, kteří se k Evropské iniciativě za udržitelnou dopravu připojují. Letos by byla MHD zdarma v pondělí tj , opětovně by dne byla uzavřena místní komunikace ul. Masarykovo nám. (jednosměrná silnice před Krondráfem ), kde by bylo místo pro výkresy s tématem k EDBA (téma Čistý vzduch všem, Zdraví les ) od mateřských školek. Usnesení : Rada města souhlasí s uzavřením jednosměrné místní komunikace ul. Masarykovo nám. pro silniční dopravu dne Rada města zmocňuje starostu města podepsat Chartu 2008 na rok Zodpovídá : Bc. Daniel Jiří 8/6/2008 : Plán rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulicích Jívová a Nádražní Popis : Zastupitelstvo města na svém zasedání č. 6 dne schválilo pod bodem 6 záměr na demolici objektu čp. 609 na ulici Jívové a dále záměr na výstavbu parkoviště a související oprava a rozvoj objektu Jednoty a Perníku (objekt čp. 608). Během přípravy bylo zjištěno, že je v této oblasti nutné zrekonstruovat (přeložit) část vodovodu a kanalizace. Tato věc je průběžně projednávána s VAS a SVK tak, aby byla zařazena do plánu akcí SVK pro rok Usnesení : Rada města schvaluje projektovou přípravu rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulicích Jívová a Nádražní (u objektů čp. 608, 609) a její realizaci v roce 2009 v souladu s usnesením zastupitelstva města 6/6/2007. Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : /6/2008 : Granty na údržbu majetku Popis : Pro rok 2008 máme v rozpočtu města na granty pro údržbu majetku schváleno Kč. Žadatelů bylo 8 a požadovali celkem Kč. Komise pro rozdělení tohoto grantu provedla vyhodnocení viz usnesení. Usnesení : Rada města souhlasí s rozdělením grantů na údržbu majetku podle předloženého návrhu komise pro rozdělení tohoto grantu: 1.Tenisový klub požadavek Kč - úprava odběrného místa pro zavlažování. Komise navrhuje Kč. 2. MVDr. Koukal osadní výbor Bratrušín požadavek Kč pokračování vybudování sportoviště v místní části Bratrušín.Komise navrhuje Kč. 3.Dům dětí a mládeže - požadavek Kč- dokončení úpravy zahrady pro příměstské tábory. Komise navrhuje Kč 4. Z. Skula -osadní výbor Domanín požadavek Kč- opravy v obecňáku Domanín podlahy, oprava vstupních dveří,zateplení stropu. Komise navrhuje Kč.

6 5.SK Bystřice nad Pernštejnem požadavek Kč, opravy oválu, nové střídačky na tréninkovém hřišti. Komise navrhuje Kč 6.Svaz zahrádkářů požadavek Kč opravy cest v koloniích. Komise navrhuje Kč 7.Orel Rovné požadavek Kč úpravy areálu Orla v Rovném, prořez stromů, dětský koutek, oplocení. Komise navrhuje Kč. 8.Junák skauti požadavek Kč opravy dešťové kanalizace, nátěr střechy. Komise navrhuje Kč. Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 10/06/2008 : Pokračování v poskytování masáží na DPS Popis : Rada města projednala v lednu 2008 žádost MUDr. Petra Martínka ohledně poskytování masáží v DPS, viz příloha( výpis z rady ze dne ) Rozhodla, že do bude probíhat zkušební provoz, pak bude rada jednat o dalších podmínkách fungování ad 4) přílohy. MUDr. Petr Martínek předložil požadavek na posouzení možnosti pokračování v poskytování masáží na DPS. Doložil počty klientů za 3 měsíce - celkem 67 - z DPS 30, 45%. Předpokládá, že do budoucna bude počet klientů stoupat. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu žádanou v komunitním plánu a využívá ji cca 45% obyvatel DPS ( za zkušební dobu), považuji tuto službu na DPS za vhodnou a potřebnou. Navrhuji stanovit nájem a služby dle bodu 4 ) písm. a). Usnesení : Rada schvaluje pronájem místnosti v DPS MUDr. Petru Martínkovi, za účelem provozování masáží dle bodu 4) písm. a) s tím, že nájem a služby budou stanoveny za dny, ve kterých služba funguje ( 96 dnů v roce). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do Hlasování : Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0 Přítomen MUDr. Pavel Lukša Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová 11/06/2008 : Nájemní smlouva na pronájem prameniště v Lesoňovicích Popis : Rada města projednala nájemní smlouvu na pronájem prameniště v Lesoňovicích. Jedná se o pronájem parc. č. 399/2 v k.ú. Lesoňovice. Vlastníci nechtějí předmětné pozemky prodat. S vlastníky pozemků bratry Kadlecovými byly předběžně sjednány podmínky nájemní smlouvy na zaplocenou plochu o rozměrech 350 až 400 m2 s tím, že nájemní smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. Nájemné je navrženo 2000 Kč/rok za celou pronajatou plochu. Usnesení : Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou na pronájem prameniště v Lesoňovicích za nájemné 2000 Kč/rok za celkovou pronajatou plochou. Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta 12/06/2008 : Stížnost Stanislava Fialy na poplatky za pronájem hrobového místa Popis : Rada města projednala stížnost Stanislava Fialy, Bystřice n.p., Višňová 910 na vymáhání vysokých poplatků ze strany města za nájem hrobových míst na hřbitově

7 v Bystřici nad Pernštejnem. Stanislav Fiala odmítl v roce 2003 uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa s tím, že má platnou smlouvu do roku Na základě této smlouvy mu skončilo dne užívací právo k hrobovému místu 105/ na hřbitově v Bystřici n.p. Dne byla Stanislavu Fialovi zaslána výzva k uzavření nové nájemní smlouvy, popř. ke sdělení, zda má i nadále zájem o hrobové místo, které by jinak město nabídlo jinému zájemci. Stanislav Fiala zaslal městu stížnost na navýšení poplatku za pronájem hrobového místa se žádostí o zdůvodnění nárůstu poplatků. Usnesení : Rada města konstatuje, že město má schválený Řád pro pohřebiště, jehož součástí je i schválený Ceník služeb na hřbitově. Rada města ukládá městskému úřadu uzavřít se Stanislavem Fialou nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa dle platného ceníku s tím, že pokud nebude pan Fiala ochoten smlouvu za těchto podmínek uzavřít, nabídne se hrobové místo 105/ k pronájmu jinému zájemci. 13/06/2008 : Žádost Františka Dědy o snížení poplatků za odpady Popis : Rada města projednala žádost Františka Dědy o snížení poplatků za odpady za rok 2007 z důvodu neplnění povinností ze strany města spočívajících v tom, že město mu neodváží a netřídí komunální odpad ze samoty, ve které bydlí. Popelářský vůz nezajíždí k jeho nemovitosti, i když jeho nemovitost slouží k trvalému bydlení. Usnesení : Rada města bere na vědomí stížnost Františka Dědy s tím, že o dalším řešení bude město s panem Dědou jednat. Termín : příští zasedání rady 14/06/2008 : Doporučení na jmenování Ing. Jany Jurošové soudním znalcem Popis : Rada města projednala žádost vedoucí odboru financí a OŽÚ MěÚ Ing. Jany Jurošové o doporučení na její jmenování soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a věcná břemena. Vzhledem k tomu, že posouzení cen nemovitostí, movitých věcí, pozemků a věcných břemen je častou problematikou řešenou odborem financí, jsou znalosti v tomto oboru dobře využitelné při plnění jejích pracovních povinností. Doporučení rady města by teoreticky mohlo alespoň zkrátit dobu mezi podáním žádosti a přezkoušením krajským soudem. Usnesení : Rada města doporučuje jmenování Ing. Jany Jurošové soudním znalcem. 15/06/2008 : Žádost Občanského sdružení Nové Město o použití znaku města Popis : Rada města projednala žádost Občanského sdružení Nové Město na Moravě o použití znaku města Bystřice nad Pernštejnem na výroční zprávu za rok Občanská poradna Nové Město na Moravě je členem Asociace občanských poraden ČR a kontaktním místem v Bystřici nad Pernštejnem. Usnesení : Rada města souhlasí s použitím znaku města Bystřice nad Pernštejnem na zadní

8 stranu výroční zprávy za rok 2007 zpracované Občanskou poradnou Nové Město na Moravě Zodpovídá : PhDr. Drahomíra Lukšová 16/06/2008 : Zpráva Dozorčí rady společnosti Areál sportu s.r.o. Popis : Rada byla seznámena se zprávou dozorčí rady společnosti Areál sportu s.r.o. Usnesení : Rada města bere zprávu dozorčí rady společnosti Areál sportu s.r.o. na vědomí. Zodpovídá : Mgr. Miroslav Novák Příští zasedání rady se bude konat dne : ve 14,00 hodin zastupitelstvo se bude konat dne : V Bystřici nad Pernštejnem dne Bc. Josef Vojta místostarosta města Ing. Karel Pačiska starosta města

Členové rady : Hosté Omluveni

Členové rady : Hosté Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2010 konané dne 30.3.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 8 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 8 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m Přítomni ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 8 / 2013 konané dne 11.6.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 15:00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 / 2014 konané dne 7.2.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 /2008 konané dne 11.11.2008 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 / 2014 konané dne 4.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 1 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 1 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 1 / 2015 konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 6 / 2015 konané dne 28.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 8/2004 JEDNÁNÍ. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do volební komise byli jmenováni:

Zápis č. 8/2004 JEDNÁNÍ. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do volební komise byli jmenováni: Zápis č. 8/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 13. 9. 2004 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 17 členů zastupitelstva města, listina

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více