Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod."

Transkript

1 Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák. Hosté: Zdeněk Vraný. Starosta Ing. Josef Čížek zahájil veřejné zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Jan Gerenda. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Lenka Hypešová a Miloš Břeň. Starosta sděluje, že minulý zápis byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány námitky - minulý zápis je schválen. Starosta navrhl doplnění programu o Bod 9 - ČEZ - nabídka levnější energie a o Bod 10- Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy - Vyklizení obecních pozemků Č. 258, 305/1, 1075, 1078 a 1089 v KÚ Vinaře (žaloba). Upravený program byl schválen. Program: 1. Obecně závazná vyhláška Č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav. 3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu "Klubovna na Vinici". 4. Rozpočtové opatření Č. 4 za rok Návrh rozpočtu pro rok Návrh rozpočtových výhledů na roky 2014 až Zpráva finančního výboru. 8. Zpráva kontrolního výboru. 9. ČEZ - nabídka levnější energie. 10. Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy - vyklizení obecních pozemků Č. 258, 305/1, 1075, 1077,1078,1083 a 1089 v KÚ Vinaře (žaloba). 11. Různé. Bod 1 Zastupitel J. Brom předložil ke schválení vyhlášku o místních poplatcích, kterou bylo nutné přepracovat na základě novelizace zákona č.565/1 990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Maximální sazba poplatku je dvousložková = 1000,- Kč. Poplatky se stanovují dle skutečných nákladů za předcházející rok (výpočet je přílohou vyhlášky). Zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě poplatku za odvoz a likvidaci odpadů ze stávajících 350,- Kč na 400,- Kč pro trvale bydlící osoby a ze 480,- Kč na 600,- Kč pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (za nemovitost). Úprava je platná od [Hlasovalo: 6 J'-p-r-o-:6----=-=1 Proti: O I Zdrželo: O ' Bod 2 Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem ředitele Městské nemocnice Čáslav se žádostí o finanční dar pro nemocnici a navrhl výši tohoto daru ,- Kč. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem vyjádřilo souhlas a zmocnilo starostu požádat ředitele nemocnice o zpracování a zaslání návrhu příslušné darovací smlouvy a jejím podpisem. ~ovalo: 6 ] Pro: 6 ~ O ~Zdrželo: O ~

2 Bod 3 Oddíl šipkařů "Klubovna na Vinici" požádalo příspěvěk na svoji činnost. Příspěvek bude využit především na náklady na dopravu na utkání oddílu. V diskusi se zastupitelé opět shodli na částce 5000,- Kč. (Členové oddílu vypomohou s drobnými pracemi při úklidových a jiných pracech na Vinici, po projednání se ZO). ZO schválilo příspěvek pro oddíl šipkařů ve výši 5.000,- Kč. FI-as~-valo: 6 ~ 6=~ -~. --[Proti: O. ~=-. _"'..l-z-drželo: ~ ] Bod 4 Rozpočtové opatření Č. 4 (2012) - navýšení a upravení rozpočtu uvedla zastupitelka L. Hypešová. V příjmové části byla navýšen paragraf 0000 položka 4111.Neinvestični přijatý transfer - volby do krajského zastupitelstva" o 7.941,- Kč a paragraf 6171 položka 2119 "Ostatní příjmy z vlastní činnosti" o 2.000,- Kč. Výdaje byly navýšeny v paragrafu 6115 "Skutečné náklady na volby" o 7.941,- Kč a paragraf 6171 položka 5162 "Služby telekomunikací" o 2.000,- Kč ve výdajové části. Příjmy byly celkem navýšeny o 9.941,- Kč a výdaje celkem o 9.941,- Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Dále byla ve výdajích přesunuta částka ,- Kč z paragrafu 6115 na paragraf 6171 "Činnost m ístn í správy". ZO schválilo rozpočtové opatření Č. 4 pro rok ~sovalo: 6 _ [Pro: 6 [Proti: O [Zdržel~ Bod 5 Místostarosta předložil návrh rozpočtu pro rok 2013 a za tento návrh schválilo. I Hlasovalo: 6 I Pro: 6 o I Proti: O.. r~želo: O ~ I Bod 6 Místostarosta předložil rozpočtový výhled pro následující roky 2014, 2015 a 2016 a za tento rozpočtový výhled schválilo. [H~~alo: 6 ~-ro-~-6-_-_ I Proti: 0_ JZdržel?: O ~ Bod 7 Zastupitel M. Břeň v zastoupení předsedy finančního výboru J. Nováka, seznámil zastupitelstvo obce se zprávou o jednání finančního výboru ze dne Předmětem uskutečněné kontroly byly Kontrola pokladny a pokladní knihy, pokladních dokladů a faktur. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Dále M. Břeň konstatoval. Místní poplatky pro rok 2012 jsou průběžně vybírány dle vypracovaných seznamů. Plánované výdaje podle rozpočtu obce jsou dodržovány a v případě potřeby upravovány rozpočtovým opatřením, které schvaluje ZOo za vzalo zpávu finančního výboru na vědomí. 2

3 Bod 8 Zastupitel J. Brom předložil zprávu kontrolního výboru o kontrole, která se konala Zpráva upozorňuje na skutečnost, že k některým zápisům nejsou přiloženy přílohy rozpočtových opatření. Dále zpráva navrhuje vypustit ze zápisu č.5/2012 bod č.4 text: "ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy". Bod 9 Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem ČEZ, informujícím o možnosti požádat společnost ČEZ o změnu stávající produktové řady na produktovou řadu ČEZ FIX na dodávku elektrické energie. Zastupitelstvo změnu odsouhlasilo a pověřilo starostu podepsat nové smlouvy se společností ČEZ na všechna odběrná místa - s platností do Po tomto termínu lze smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.!pro_ti: 0_.=-~~želo: 9 J ~t-i~sovalo: 6 ~_ 1 Pro: 6_ -=-_ Bod 10 Zastupitelstvo projednalo návrh žaloby k Okresnímu soudu v Kutné Hoře, předložený zastupitelem K. Bártou na Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy, ohledně posedů umístěných na pozemcích ve vlastnictví Obce Vinaře bez jejího souhlasu. Dosavadní jednání s Mysliveckým sdružení Doubrava Vrdy o odstranění posedů nevedla k řešení. Zastupováním obce bude pověřen advokát Mgr. Milan Edelmann z Prahy a ZO pro tuto záležitost je pověřen K. Bárta. ZO odsouhlasilo návrh žaloby k Okresnímu soudu v Kutné Hoře. lhl~~~ valo: 6=--- JPro: 6 rproti:o _ TZdrželo: O Bod 11 - různé 1 - válečné hroby na hřbitově ve Vinařích Starosta informoval zastupitelstvo, že požádal Městský úřad Čáslav (odbor vnitřních věcí) o případný příspěvek na opravu "válečných hrobů" na hřbitově ve Vinařích. Z MěÚ Čáslav obdržel informaci, že v jeho rozpočtu na rok 2013 je začleněna částka ,- kč pro tento účel. Bod 11 - různé 2 - čekárna na Vinici Zastupitel J. Brom informoval, že oddíl šipkařú vymaloval čekárnu na Vinici. ZO očekává, že nám jí nikdo neznehodnotí! Zasedání skončilo v 20:00 hod. Zapisovatel: Jan Gerenda Vyvěšeno:

4 Usnesení Č. 8/2012 ze zasedání za Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák. Hosté: Zdeněk Vraný. Program: 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. Příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav. 3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu "Klubovna na Vinici". 4. Rozpočtové opatření č. 4 za rok Návrh rozpočtu pro rok Návrh rozpočtových výhledů na roky 2014 až Zpráva finančního výboru. 8. Zpráva kontrolního výboru. 9. ČEZ - nabídka levnější energie. 10. Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy - vyklizení obecních pozemků č. 258, 305/1, 1075, 1077,1078,1083 a 1089 v KÚ Vinaře (žaloba). Zastupitelstvo obce: -usnesením č. 8/ schválilo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; -usnesením č. 8/ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Městskou nemocnici Čáslav za rok 2012; -usnesením č. 8/ schválilo příspěvek pro oddíl šipkařů na Vinici ve výši 5.000,- Kč; -usnesením č. 8/ schválilo rozpočtové opatření č. 4. pro rok 2012; -usnesením č. 8/ schválilo návrh rozpočtu pro rok 2013; -usnesením č. 8/ schválilo rozpočtové výhledy pro roky 2014, 2015 a 2016; -usnesením č. 8/ vzalo na vědomí zprávu finančního výboru; -usnesením č, 8/ vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru a schválilo vypuštění textu "ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy" ze zápisu č.5/2012-4; -usnesením č. 8/ schválilo změnu nové produktové řady a pověřilo starostu k podpisu nových smluv se společností ČEZ;

5 -usnesením č, 8/ schválilo návrh žaloby podané k Okresnímu soudu v Kutné Hoře na Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy; obec bude zastupovat advokát Mgr. Milan Edelmann. ZO pověřilo K. 8ártu pro jednání s tímto advokátem; Zasedání skončilo v 20:00 hod. c:::::::::------====-~ ~"-4 Zapisovatel: Jan Gerenda IfL ~~,/i?f'-----'... ~. Ověřovatelé: Lenka Hypešová, Miloš 8řeň Vyvěšeno: Sejmuto:

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.)

Schválení programu: Hlasování: (14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.11.2007 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 20:30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Usnesení č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 15. 3. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 15. 3. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 15. 3. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) Rozpočet pro rok 2012 dle přílohy

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

3) Schválení programu jednání

3) Schválení programu jednání ZÁPIS z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO) konaného dne 08. 12. 2014 v 17,30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě Přítomni: zastupitelé: Bednářová Hana, Bílek Miroslav, Dudláková

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S č. 2. Program:

Z Á P I S č. 2. Program: Z Á P I S č. 2 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 13. prosince 2006 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Řezáčová,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Přítomni: I. Nezbedova, V. Havlík, Ing. Hůrka, Ing. Kaslová, J. Stelšovský,

Více