STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE. NOVÁ VES: ( ulice - Javorová, Habrová, Březová, Novoveská )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE. NOVÁ VES: 27.7. - 1.8.2003 ( ulice - Javorová, Habrová, Březová, Novoveská )"

Transkript

1 j ij 58. CíšI6 ODAJ ~PRA STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Dle sdělení dodavatele teplé užitkové vody (TUV) United energy a.s. divize Teplice nebude dodávána do našich objektů TUV z důvodu údržby teplárenského zařízení. Odstávky teplé užitkové vody budou v následujících termínech: Oblast : NOVÁ VES: ( ulice - Javorová, Habrová, Březová, Novoveská ) BÍLÁ CESTA ( ulice - Opavská, Slovenská, Jugoslávská) STŘED MĚSTA ( ulice - Alejní, Čs. Dobrovolců, U Divadla) ŠANOV ( ulice - Tmovanská, Kpt. Jaroše, Doubravická, V Závětří, Fr. Šrámka, Raisova, Vančurova, Horova, Sochorova) TRNOVANY ( ulice - Gagarinova, Arbesova, Maršovská, Krušnohorská, Unčínská, Májová, Přítkovská, Havířská, J. Koziny, Scheinerova, U Č. Kostela, Fibichova, Nedbalova, Edisonova, Ant. Staška) Oblasti, které zde nejsou uvedeny, odstávku TUV nemajf. Z obsahu: 2. Táhnem všichni za jeden provaz? 3. Nové ceny od za energii a služby 4. O členské základně, právní poradna 5. Netěsnící okna a sběrný dvůr 6. Inzerát VOPASEK Milan energetik

2 Často se setkáváme s tím, že někteří družstevníci staví do protikladu sebe. jako družstevníka bydlícího v konkrétním bytovém objektu a správu družstva s předsedou a představenstvem. Rozdílnost názorů se projevuje zejména v případě velkých oprav objektů. U všech větších oprav objektů vybírá technický úsek z více dodavatelů a oslovuje toho dodavatele, s kterým má víceleté dlouhodobě dobré zkušenosti. Při žádosti o dotace je zákonem stanoveno, že musí předcházet výběrové řízení, kde oslovujeme minimálně 5 firem. které mají s konkrétní opravou již dlouholeté zkušenosti. I podmínky pro podání žádosti o dotaci se mění. V dřívějších letech jsme mělí možnost. pokud nám dotace nebyla přislíbena. s opravou počkat a o dotaci žádat znova v následujícím roce. Nyní jso u pravidla pro poskytování dotací značně zpřísněna. Pokud nyní žádáme o poskytnutí dotace, musí už být provedeno výběrové řízení a uzavřena smlouva s prováděcí firmou. Teprve potom lze žádat o dotaci, kde předem nelze zaručit, zda dotaci dostaneme. Dalším chybným názorem řady družstevníků je: pokud já jako družstevník se podílím na placení generálních oprav, mám o těchto opravách rozhodovací právo. To je ale omyl. O opravách rozhoduje majitel objektu ~. družstvo se svým představen stvem. Pokud bychom opravy nechali na vůli družstevníků-nájemníků, ještě nyní bychom rozpočítávali spotřebu studené a teplé vody podle osob žijících v bytě, místo co bychom jezdili výtahem, chodili bychom pěšky protože pěšky je to přece lacinější. V posledních patrech bychom chytali dešťovou vodu do lavorů, hrnců a kýblů a poskytovali postiženým slevy na nájemném, protože nájemníci se nedohodli na nákladné opravě střechy. A tak bych mohl pokračovat. Ani druhý extrém, že do toho nemám co mluvit,není správný. Družstevníci mají právo se k plánovaným opravám vyjádřit.pokud jsou připomínky družstevníků s kutečně konstruktivní, snažíme se jim vyhovět. Tady je důležitá osoba delegáta, který má možnost seznámit se s projektovou dokumentací, případně se zúčastnit vý běrového ří ze ní a seznámit na členské sc hůzi nájemníky ve svém objektu. Musí bft ovšem i snaha druž s tevníků argumenty vyslechnout a posoudit. Jsem-li. dopředu zaujatý a opravy posuzuji jen z hlediska potřeby peněz, pak se asi o potřebě oprav nenechám přesvědčit. Pokud dojde k rozdílnému názoru v případě konkrétní opravy ze strany uživatelů objektu a představenstvem, rozhoduje majitel objektu~. družstvo, protože má ze zákona za tento objekt odpovědno s t. (Nájemníci tuto odpovědno st nemají.) V minulosti se již několikrát stalo. že před s taven stv o rozhodlo o opravě proti vůli nájemníků. Později nám titíž nájenmíci děkovali. Rovněž názor některých druž s te v níků, že generální oprava objektu by se měla provádět tehdy, až bude dostatečně velká suma ve fondu oprav. není ideální. Při bližším zkoumání tento argument neobstojí. Do fondu oprav při spíváme v desítkách i stovkách tisíc korun ročně, ale cena generálních oprav se pohybuje v milionech korun. Kdy tedy bude ta nejvhodnější doba na opravy? Pravděpodobně nikdy, protože ceny za opravy každoročně stoupají. Družstvo. jako velký podnik, má možnost finančně pomoci těm samosprávám, které nemají dostatečnou částku ve fondu oprav, ale opravu je nutné z různých důvodů u s kutečnit co nejdříve. Této možnosti, kterou umožňuje družstevní princip, využila po s tupně většina samospráv. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že aparát družstva spolu s představenstvem nejsou ti, proti kterým je nutné "bojovat". ale mělo by být naší snahou najít spolu to nejoptimálnější řešení při každé konkrétní větší opravě. Ing. Václav Sláma člen představen stva Při opakované žádosti o dotaci na od s tranění vad panelové výstavby na objekty zahájené v roce 2002 jsme dostali pří s lib poskytnutých dotací ve výši 13,5 milionů Kč v roce Bližší informace přineseme v příštím čísle" Zpravodaje "... 2.

3 Od počátku letošního roku vláda ČR a některé firmy rozhodly o úpravě cen energií a služeb, které mají vliv na výši nákladů spojených s bydlením, které se promítají do měsíčních předpisů nájemného v našich družstevních bytech. UNITED ENERGYa.s. MOST SEV VODOVODY A KANALIZACE a.s. vývoj ceny tepla pro vytápění domácností vývoj ceny pitné vody pro domácnosti a ohřev teplé vody a pro přípravu teplé vody Datum cena ( Kč I GJ měřený na vstupu do objektu) Datum cena ( Kč I mj měřený na vstupu do objektu) , , , , , , , , , , , ,48 Růst ceny celkem o 1775% Růst ceny celkem o 5 185% Spotřeba tepla na přípravu l m J teplé vody je přiblížně O,4GJ, tzn.. že v roce 2003 bude cena = ,4 x = 190,60 Kč. Množství tepla na ohřev vody a celkové množství dodané teplé vody stanovuje ze svého měření dodavatel. Všichni odběratelé nahlašují dodavateli naměřená množství vody dle svých vodoměrů.,, VYVOJ CENY TEPLE VODY SBD MÍR TEPLICE vývoj ceny - poplatku na správu družstva Datum cena ( Kč I mj) Datum cena v Kč , , , , , , , , , , Růst ceny celkem o 2072 % Růst ceny celkem o 5444 % Od byla snížena cena elektrické energie nejen pro domácnosti, ale i pro společné prostory v bytových objektech ( světlo na chodbách, ve sklepech. provoz výtahu, prádelny. mandlu). Nová cena činí 4.21 Kč! kwh. V loňském roce to bylo 4, 30KčikWh. Od provede družstvo úpravu zálohových položek za teplo, teplou vodu, studenou vodu a elektrickou energii ve společných prostorách. Do této úpravy se promítne skutečná spotřeba předchozího období a nové ceny energií a vody, které již družstvo hradí dodavatelům od , tzn., že zálohy budou stanoveny tak, aby byl vyrovnán" skluz" od počátku roku. Minimální zálohy: na teplo činí 250,- Kč, na teplou vodu 200,- Kč a na studenou vodu I 00,- Kč.

4 V minulém roce naše družstvo vykonávalo správu u 8419 jednotek. Z toho bylo 8 O 18 bytových jednotek a 401 garáží. Ve vlastnictví družstva je 7815 bytových jednotek a 397 garáží. V osobním vlastnictví je 203 bytů a 4 garáže. V průběhu roku 2002 převedlo 426 členů svá členská práva a povinnosti na jiného člena dle článku 17 a 18 stanov SBD Mír Teplice. Dále předseda představenstva schválil 27 výměn bytů dle článku 55 stanov a udělil 193 souhlasů s podnájmem bytu, nebo jeho části, dle článku 54 stanov. Pro neplnění povinosti člena družstva. většinou neplacení úhrad za užívání bytu. bylo 00 projednání \' bytové komisi, uděleno představenstvem družstva 53 výstrah před vyloučením. V případech. kdy ani po výstraze nabylo dosaženo nápra\)'. rozhodlo představenstvo družstva o vyloučení II 24 členů družstva. Zde je na místě připomenout. že vy loučením zaniká členství v družstvu a tím. dle občan~kého zákona 714, i nájem bytu. Bývalý člen ( členové) a všichni kdo s ním byt užívají jsou poi'inni se z bytu vystěhovat po zajištění bytové náhrady dle 712 občanského zákona. V případě vyloučení za dlužné nájemné stačí zajištění přístřeší a to i pro rodinu s dětmi.přístřeším se rozumí pokoj" ubytovně se zajištěním uskladnění bytového zařízení na náklady vyklizovaného. Pokud se bývalý člen družstva nepřestěhuje dobrovolně, lze se tohoto domáhat soudní cestou. S potěšením musíme konstalol al. že soudy v takových případech již postupují rychleji a i nám se daří takové případy soudně řeši t v poměrně krátkém termínu. V roce 2002 bylo u okresního soudu podáno 7 žalob na vyklizení bytu po vyloučení. Z toho byly 3 byty vyklizeny a ostatní byly ke konci roku v jednání. Dále bylo podáno 6 žalob na při volení k výpovědi z nájmu bytu v případech. kdy nájemníci nej sou členy družstva ( byty převzaté od Města Teplice). Z toho byly 2 žaloby pravomocně rozhodnuty a byty vyklizeny a 3 byty nájemníci vyklidili a předali družstvu po obdržení pozvánky na soudní jednání. neboť si rozumně uvědomi li. že budou muset byt stejně vyklidit a ještě jim vzniknou další. nemalé náklady spojené se soudním řízením. Po podání žalob v předchozích letech bylo \' roce 2002 dokončeno jednání v 6 případech. kde byly vyklizeny byty po pravomocném rozsudku o vyklizení. Další byt byl vyklizen ještě předjednáním. Na základě pravomocných rozsudků o při volení k výpovědi z nájmu bytu byly vyklizeny a družstvu předány další 3 byty. Bylo také realizováno exekuční vyklizení bytu a dvě exekuce na důchod na základě pravomocného platebního rozkazu. Návrhy na vydání platebních rozkazů byly k okresnímu soudu podávány průběžně, stejně tak jako \' minulých letech a tak jak se v tomto trendu pokračuje i v letošním roce. Emil Markuci člen představenstva a předseda bytové koni se o v v MUZE CIZINEC ZDEDlT NEMOVITOST? Zemřela mi příbuzná a budu patrné jedním:; dědiců. Vím, že měla vkladní knížku, ale ostatní dědicové ji zapírají a nechtějí o ní mluvit. Jeden zpříbuznýchje cizinecajá nevím.jestli cizinec může dědit nemovitost..in.,nový Jičín Do aktiva pasiv dědictví patří všechny věci. které měl zůstavitel ve vlastnictví ke dni úmrtí. To platí pro všechny movité i nemovité věci. tedy i pro vkladní knížku. Není rozhodné. zda byla na heslo či na jméno, záleží na tom, zda byla ve vlastnictví zůstavitelky ke dni úmní.je-li tomu tak, potom patří do dědictví a dědicové by ji měli uvést při soupisu m~etku patřícího do dědictví. Devizový zákon připouští, aby devizo"ý cizozemec, tj. osoba. která nemá v tuzemsku trvalý pobyt. dědil nemovitost. Takto může být děděna jakákoliv nemovitost. tj. rodinný dům, pozemek. ale i byt. Byt může být považován za nemovitost pouze za předpokladu. že vlastník nemovitosti učinil prohlášení vlastníka. kterým vyčlenil bytové a nebytové jednotky a převedl byty do vlastnictví. Ladislav Šustr, advokát Přel'zato z deníku SMĚR

5 Nastává jaro, tedy období, kdy se nám uživatelům panelových domů zase trochu uleví. Většinu z nás trápily celou zimu nedostatky a mezery v oknech. Hlavně na některých návětrných sidlištích,kde téměř nepřetržitě fouká vítr, jsou tyto nedostatky i vizuálně patrné na neustálém chvění záclon. Asi není třeba vysvětlovat, co takový přízemní průvan může způsobit, když máte doma malé dítě, které si samozřejmě nejraději hraje na zemi. Přestože se snažíme topit naplno, teplota v místnosti tomu neodpovídá. Řešením mohou být plastová okna. To je však oprava značně nákladná a pracná, časově i na úklid. Jinou variantou je oprava od truhlářů spolu s tzv. švédským těsněním.jsem jedním z nájemníků,kteří již mají s takovou opravou své zkušenosti a ráda bych se s vámi o ně podělila. Oprava netěsnících oken je dle stanov zpravidla placena z 50% z fondu oprava druhou polovinu hradi uživatel bytu. Švédské těsnění se z fondu oprav neplatí (tzn. hradí si jej uživatel plně sám cca 41 Kč/m včetně DPH). Těsnění má různou tloušťku a vsazuje se mezi okna podle skutečné šířky mezery. Tzn. nepoužívá se jen jeden rozměr všude,jak tomu bylo u některých bytů Každý z nás občas řeší problém, kam s věcmi, které už dosloužily. Malé věci lze podle jejich materiálu bez problémů vyhodit do blízkých popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. Ale kam s těmi objemnějšími? Starý nábytek ani vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic nepatří. Ani pokud budou pohozeny v jejich okoli,krušnohorské komunální služby je neodvezou. V panelových bytech není prostor na to, udělat si z některé místnosti skladiš tě. Také umístění do sklepů by se vám nemuselo vyplatit. V lepším případě můžete dostat pokutu za porušování požárního řádu. V tom horším, pokud by došlo k požáru,mohou být škody velkého rozsahu a dotknout se řady nájemníků. Všechny tyto věci je proto nutné odvézt do sběrného dvora.ten je v současné době v provozu v Úprkově ulici, v areálu bývalých Techpřed několika lety. V takovém případě totiž neplní svou funkci a kolem oken táhne stejně jako před jeho namontovánim. Sama jsem nechtěla věřit, že by má zprohýbaná okna byla opravitelná. Dovolte mi,abych na tomto místě veřejně pochválila firmu Bradáč, s níž v současné době naše družstvo spolupracuje.okna mi v bytě, kde jsem měla několik let nežádoucí,"nucenou klimatizaci", opravili tak, že nyní výborně těsní. Přitom na kvalitu služeb u této firmy vás upozorní i taková maličkost, že si tito řeme sln íci přináší své pantofle a nechodí vám po kobercích v botách, jak je tomu u některých firem zvykem. Mají s sebou i vysavač a vše po sobě poctivě uklidí. Kromě montáže těsnění Vám opraví i okenní zámky, které pak okno dobře dotáhnou a tím vyrovnají a utěsní. Celá oprava trvá jen několik hodin.termín opravy si domluvíte s firmou osobně podle toho, jak se vám to hodí. Závěrem bych chtěla zdůraznit, že investice vložená do opravy oken (na byt 3+1 přibližně 2-4 tis. Kč, dle použitého materiálu a pracnosti) se vyplatí a tato částka se za 1-2 roky vrátí v teple, které jinak utíká ohřáli. ven,aniž bychom se doma Ing. Svatava Hakrová člen představenstva Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provozní doba: Letní období ( ) hod hod. 7-12hod hod. Sobota ( každá 1 a 3. sobota v měsíci) nických služeb Teplice. Z Nákladní ulice je třeba odbočit na druhém semaforu od kruhového objezdu v blízkosti supermarketu Interspar. Osobně jsem tento dvůr v březnu letošního roku navštívila (př i likvidaci starého nábytku). Byla jsem příjemně překvapena pořádkem a organizací. Odpad je zde označen a rozdělen podle druhu a velikosti do jed notlivých kontejnerů. Soukromé osoby zde za odložený odpad neplatí. Tyto služby jsou zcela zdarma. Jedinou chybičkou je matoucí označení příjezdové cesty. Šipku, která vás naviguje k odbočení doprava je třeba ignorovat a pokračovat rovně. Po cca 100 metrech se ocitnete přímo ve sběrném dvoře. Chraňme tedy sobě i ostatním životni prostředi a neznečišťujme jej zbytečnými odpady pohozenými na ulici. Ing. Svatava Hakrová Zimní období ( ) hod hod hod. 5.

6 Vážení občané, Ve spolupráci s SBO Mír Teplice dochází k při po j ová ní bytových jednotek k internetu. V současné d obě jsou p řipojová n y domy na Nové Vsi a v Trnovanech. Ostatní domy budou postu p ně připoj ová ny také s lim, že pře dn ostn ě p řip ojeny budou domy, kde bude alespo~ 10 zá j emců. Parametry a ceny připojení k Internetu: zřizovací poplatek: 1900,- Kč bez DPH tj. 1995,- Kč včetně DPH pravidelné měsíční poplatky: 315,- Kč včetně DPH sdnená linka 256 kbitlsec, omezení 1 GB přenesených dat 525,- Kč včetně DPH sdnená linka 128 kbit/sec, bez omezení přenese ných dat 945,- Kč vcetně DPH sdnená linka 256 kbitlsec, bez omezení přenesených dat DPH na pnpojenr k Internetu Je 5% Poznámka: Omezeni 1 GB přenesených dat Vám bez problémů stačí na běžné užívání internetu, tj., prohlížení stránek, hry, chat. linky bez omezeni p řenesených dat dopo ručujeme už i vatelům, kteř í budou ve větší m~e přenášet data (stahování hudby, filmů apod.) Počet p řenesených dat si můžete stále kontrolovat na našich www stránkách. V p řlpadě zájmu zašlete s Vaším jménem, adresou a telefonem na nebo vyp l ~te objednávkový fo rmu l ář na naši pobočce v Teplicích (Alejní ul. Teplice). LDSAN s.r.o. tel Vydává: SBD Mír Teplice, lel.: , R ed a kč n í rada: předseda -Ing. Václav Sláma, tel.: , mobil , Členové redakční rady: Ing.Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing.Vladimír Procházka. JUDr. Karel Humplík. Adresa redakce: Gagarinova 1558, 415 Ol Teplice. Náklad: 8100 výtisků. Sazba, grafická úprava a ti. sk : T-PRESS s.r.o., Teplice, Štúrova 35/590, tel./fax: tl 6.

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

A. j""~ ~PRAVODAJ "... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období

A. j~ ~PRAVODAJ ... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období A. j""~ ~PRAVODAJ STAVEBNíHO BYTOV ÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Číslo 46. Květen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Nejvyšší orgán družstva SHROMÁŽDĚNí "... DELEGATU uzavřel hospodaření SBO Mír Teplice

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

Nejvyšší orgán družstva

Nejvyšší orgán družstva KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne 19.6.2001 zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, 568 02 Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů

Více

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce OBSAH: 1. BYT NENÍ JENOM SLOVO....3 2. OZNAČOVÁNÍ DOMŮ ČÍSLY...4 3. DOMY A BYTY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ...4 3.1 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU...4 3.2 IDENTIFIKACE BUDOV...5 3.3 STAVBY PRO BYDLENÍ...5 3.4 BYTY...5

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

V še,- člen';', našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne, pi'edstavenstva i & TEPLICE KRUPKA ~ 5BD_ @ll~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ 2002. >, "J. \".. ~ :.~..... '

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah:

Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah: Zpráva o činnosti StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany za rok Obsah: 24 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány Správa

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne 12. 2. 2005 opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka. Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery. Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena

Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka. Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery. Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena Mostecký číslo 8/9 2007 ročník V. ZPRAVODAJ Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena Uplynulo pět let činnosti společnosti Mostecká bytová 2 5 9 14 První

Více