Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady městyse Častolovice"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín Podzimek Místostarosta městyse Mgr. Alena Zvěřinová Radní městyse Miloslav Sršen Radní městyse Omluveni - Hosté - 1. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM ze dne Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů: Trvají úkoly: Bod č. 3 RM (úprava Zřiz.list. ZŠ a MŠ, viz jednání , zodpovídá: řed. ZŠ a MŠ, úkol trvá) Bod č. 5 RM (rekonstrukce víceúčelového hřiště úkol trvá) Bod č. 12 RM (spolupráce v realitní oblasti rozhodnutí viz RM , bod č. 15) Zápis č. j. RM RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM Stav finančních prostředků na účtech městyse RM byla seznámena s informací o stavech finančních prostředků na účtech městyse. Stav finančních prostředků na účtech ke dni RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech městyse k : Česká spořitelna a.s ,39, Česká národní banka ,35 a ČSOB a.s , Personální problematika na Úřadu městyse 1/7

2 RM byla starostou informována o situaci personálního obsazení Úřadu městyse a o doporučení auditorů KHK rozšířit organizační strukturu úřadu RM vzala informaci na vědomí a pověřila starostu připravit na příští RM podklady pro řešení. 4. Petice občanů a stanovisko projektanta RM se opět zabývala záležitostí vzniklou z iniciativy Petice občanů a stanoviskem projektanta k opravě silnice I/11. Petice občanů a stanovisko projektanta RM schválila vyjádření starosty za Radu městyse k podané petici zaslané podavateli petice, investorovi ŘSD, projektantovi IDProjekt s.r.o. a Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK a potvrdila rozhodnutí per rollam z Konečná faktura od firmy Sovis s.r.o. RM jednala o zaslané konečně faktuře č VS č od firmy Sovis, s.r.o. za stavební práce v ulici Polnodvorské. Dopis, faktura, soupis prací a přehled plateb RM vzala na vědomí dopis firmy SOVIS s.r.o. a pověřila starostu jednat s JUDr. Mothejzlíkovovu o dalších právních krocích a sjednat schůzku se SOVIS s.r.o. 6. Žádost o prodejní místo na stánek s ovocem a zeleninou RM jednala o zájmu o pronájem prodejního místa na stánek s ovocem a zeleninou od pana Lukáše Plavce v lokalitě náměstí. Dopis - žádost 2/7

3 RM vzala na vědomí informaci o užívání veřejného prostranství v lokalitě náměstí panem Lukášem Plavcem za účelem poskytování prodeje ovoce a zeleniny ve dle OZV č. 2/ Žádost ZO ČZS o prominutí poplatku ze vstupného a pronájmu sálu U Lva RM se zabývala žádostí ZO ČZS o prominutí poplatku ze vstupného a pronájmu sálu U Lva na akci Harmonikáři, která se uskutečnila dne 14. března Žádost a vyúčtování RM schválila prominutí poplatku ze vstupného a pronájmu sálu U Lva pro ZO ČZS Častolovice za akci Harmonikáři, uskutečněné dne Oprava plotu - vyjádření RM projednala žádost pana Milana Línka o souhlas s výměnou drátěného plotu za plot z betonových tvarovek. Žádost a situační nákres RM nemá námitek k provedení opravy plotu u nemovitosti pana Milana Línka v ulici Masarykově. 9. Služby administrace cenová nabídka pana Aleše Libotovského RM projednala cenovou nabídku pana Aleše Libotovského na administraci žádosti z programu Škoda Auto a administraci veřejné zakázky na stavební práce. Nabídka pana Libotovského RM schválila nabídku pana Aleše Libotovského na administraci žádosti o dotaci z grantových programů Škoda Auto v částce Kč vč. DPH za jednu žádost a administraci veřejné zakázky na stavební práce v orientační ceně k rozpočtu 3 mil. Kč Kč. Detailní úkony administrace viz popis v nabídce. 10. Rekonstrukce křižovatky u ZŠ RM jednala o nabídce p. Ing. Miloše Buriance na návrh řešení rekonstrukce prostoru křižovatky u základní školy křížení ulic Sokolská, Havlíčkova a Školská. Návrh by měl řešit zvýšení bezpečnosti dopravy (především pěších) a rozšířit i upravit parkovací možnosti. 3/7

4 Nabídka RM vzala nabídku Ing. Buriance na vědomí a pověřila starostu jednat o konkurenční nabídce s Ing. Matysem. 11. Smlouva o zajištění závodního stravování RM projednala smlouvu o zajištění závodního stravování mezi ZŠ a MŠ Častolovice a Městysem Častolovice. Návrh smlouvy RM schválila smlouvu o zajištění závodního stravování mez ZŠ a MŠ Častolovice a městysem Častolovice a pověřila starostu podpisem smlouvy. 12. Veřejnoprávní smlouvy dotace spolkům RM jednala o dořešení dotací spolkům dle schváleného rozpočtu na rok 2015 podle změn ve smyslu ustanovení zákona č. 24/2015 Sb RM vzala na vědomí informaci o situaci v této problematice a pověřila starostu jednat s MěÚ Kostelec nad Orlicí o vypracování vzorové veřejnoprávní smlouvy, která by se stala základem pro vytvoření konkrétních smluv mezi městysem a spolky. 13. Zápis z jednání sociální komise a zápis z jednání finančního výboru RM projednala zápisy z jednání sociální komise a z jednání finančního výboru. Zápis č. 4 komise sociální a zápis č. 6 finančí výbor a jednací řád FV RM vzala na vědomí zápis č. 4 komise sociální a zápis č. 6 finančního výboru. RM projednala bez připomínek návrh jednacího řád finančního výboru a doporučuje Zastupitelstvu městyse jeho schválení. 4/7

5 14. Ekoplan, s.r.o. smlouva o zřízení věcného břemene RM opět jednala o smlouvě o zřízení věcného břemene podle upomínky č. 1. Dopis upomínka č. 1 RM vzhledem k nepřehlednosti požadavku Ekoplan, s.r.o. v návaznosti na kroky minulého vedení pověřila starostu svolat schůzku se zástupkyní Ekoplan paní Makaloušovou za účasti býv. starostky Mgr. Novohradské. 15. Spolupráce v realitní oblasti RM se opět zabývala nabídkou Štěpána Tomašíka Reality Rychnovsko na spolupráci v realitní oblasti. Nabídka a smlouva o zprostředkování RM schválila smlouvu o zprostředkování v realitní oblasti na prodej parcel v ulici Polnodvorské mezi Štěpánem Tomašíkem Reality Rychnovsko a městysem Častolovice a pověřila starostu podpisem smlouvy. 16. Stavba optický datový kabel RM jednala o žádosti Ing. Stanislava Marholda z CTI Projektu o svolení se stavbou přívodu optického datového kabelu ke kostelu trasou pod schody ke kostelu. Žádost, zaměření sítí a zakreslení trasy RM vzala žádost na vědomí a pověřila místostarostu Bc. Tichého pozvat projektanta k jednání o této záležitosti. 17. Seznámení s rozsudkem vyklizení nebytových prostor RM byla seznámena prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Šroma o rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby na paní Milenu Bečičkovou o vyklizení nebytových prostor v přízemí domu čp. 10. Sdělení Mgr. Šroma a rozsudek jménem republiky 5/7

6 RM vzala na vědomí informaci právního zástupce Mgr. Šroma o rozsudcích Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a Krajského soudu v Hradci Králové o povinnosti paní Mileny Bečičkové vyklidit do 7. dubna 2015 nebytové prostory v přízemí čp. 10 a uhradit žalobci částku Kč do 3 měsíců od právní moci rozsudku. Vzhledem k tomu, že v soudem stanoveném termínu nedošlo k vyklizení nebytových pověřila starostu jednat s Mgr. Šromem o dalším postupu. 18. Vyúčtování právních služeb RM byla seznámena s vyúčtováním právních služeb od Mgr. Zdeňka Šroma za období únor březen Vyúčtování právních služeb (faktura) RM schválila vyúčtování právních služeb (fakturu) od Mgr. Šroma za období únor březen 2015 v částce Kč vč. DPH. 19. Přemístění radarového měřiče RM projednala nabídky na přemístění radarového měřiče v ulici Komenského. Nabídky Energomontáže Votroubek a Elektroservis Uher RM schválila realizaci přemístění radarového měřiče v ulici Komenského za nižší nabídkovou cenu od Elektroservis Ivan Uher za částku Kč vč. DPH. 20. Rekonstrukce vrchního vedení VN RM byla seznámena s informací o připravované rekonstrukci vrchního vedení VN zčásti na katastru Častolovic. Dopis + situační mapa RM vzala bez připomínek na vědomí informaci o připravované rekonstrukci VN. 21. Stavební komise RM projednala zápis č. 4 ze stavební komise a dále se zabývala čtyřmi žádostmi o stanovisko ke stavebním záměrům. Zápis č. 4 (4x žádosti v agendě SK) 6/7

7 RM vzala na vědomí zápis č. 4 ze stavební komise a k jednotlivým žádostem RM rozhodla takto: Žádost Jana Smutka RM schvaluje přesné stanovisko SK (viz příloha) Žádost manželů Sedláčkových RM nemá námitek k popsané drobné stavbě, ale za předpokladu respektování neporušení kabeláže VO. 2x žádost manželů Pajorových RM bere na vědomí, bude řešeno dle finančních možností městyse. V Častolovicích /7

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 11.2.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 11.2.2015 - 53 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 11.2.2015 Přítomno: 6 členů rady omluven: František Dvořák Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 32/2014 odpady výběrové řízení - usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 99/4R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015 - 72 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015 Přítomno: 7 členů rady Pan starosta nechal schválit program zasedání. Program: 1. Kontrola usnesení 2. Smlouvy o dílo městské lesy

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis. z 6. mimořádného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 10. 8. 2005 od 16 hod v zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 6. mimořádného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 10. 8. 2005 od 16 hod v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 6. mimořádného zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 10. 8. 2005 od 16 hod v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, M. Kindlová, V. Kellerová, J.

Více

Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více