4. L E K C E. V této kapitole se dozvíte:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. L E K C E. V této kapitole se dozvíte:"

Transkript

1 4. L E K C E V této kapitole se dozvíte: - že se některá přídavná jména ve španělštině zkracují, pokud se nacházejí před p.jm. a která to jsou - jak se časuje a používá sloveso ser/být - jaký význam mají předložky de, a - o časování sloves II.třídy - o tvarových zvláštnostech nepravidelných sloves hacer/dělat, tener/ mít, saber/vědět, umět - jak se chovají v určitých situacích spojky y/a, o/nebo Klíčová slova této kapitoly: Přídavné jméno el adjetivo, zkracování la apócope, sloveso el verbo, slovesná třída conjugación, pravidelné sloveso el verbo regular, nepravidelné sloveso el verbo irregular, nepravidelnost la irregularidad, předložka la preposición, spojka la conjunción Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 3 hodiny 45

2 4.1. Krácení přídavných jmen - La apócope en los adjetivos Některá přídavná jména mužského rodu v jednotném čísle se zkracují, stojí-li před podstaným jménem: BUENO / DOBRÝ - BUEN MALO / ŠPATNÝ - MAL SANTO / SVATÝ - SAN GRANDE /VELKÝ i VELKÁ - GRAN Obdobně dochází ke krácení i u číslovky a členu neurčitého UNO a u některých zájmen: ALGUNO, NINGUNO, CUALQUIERA V množném čísle k tvarové změně nedochází. SANTO vypouští poslední slabiku před mužskými křestními jmény, pokud nezačínají na To- a Do- - v množném čísle a před p.jm. obecnými ke zkrácení nedochází Ukázkový příklad: Un buen actor. Un mal amigo. - Hay un banco por aquí cerca? - Sí, hay uno en la calle Serrano. Un gran escritor. Una gran emoción. San Cristóbal, San Juan, Santo Domingo, Santo Tomás Pozor! Todo el santo día, Santos Pedro y Pablo, Santo Padre 4.2. Sloveso ser/ být - El verbo ser - je nepravidelné (irregular) - v přítomném čase oznamovacího způsobu (el presente de indicativo) má tvary: č.j. č.mn. 1. soy 1. somos 2. eres 2. sois 3. es 3. son Základní funkce: 1. je sponovým slovesem (el verbo copulativo), je-li jmenným přísudkem: a/ podstatné jméno vyjadřující národnost, zaměstnání, náboženské přesvědčení, původ, příbuzenský vztah, jméno, trvalou vlastnost b/ přídavné jméno, pokud se jím označuje trvalá nebo neodmyslitelná vlastnost c/ zájmeno d/ číslovka 46

3 Ukázkový příklad: Pedro es español, es de España y es católico. María es camarera. El agua del mar es salada. Mis amigas son buenas. Estas llaves son mías. Nuestro programa es este. Somos tres.(jsme tři.) 2. je pomocným slovesem (el verbo auxiliar) při tvoření trpného rodu. 3. je plnovýznamovým slovesem (el verbo conceptual) s platností: existir/existovat, ocurrir / stát se, přihodit se; suceder / stát s; tener lugar / konat se Ukázkový příklad: Pienso, luego soy.(= existo) La reunión será el jueves.(= tendrá lugar) Kontrolní otázka Jaké funkce zastává ve španělštině sloveso ser? 4.3. Předložky Las preposiciones de, a Se členem určitým mužského rodu v jednotném čísle se spojují v jeden tvar: DE + EL = DEL A + EL = AL Pozor! Ke stažení nedochází, je-li člen součástí vlastního jména. Ukázkový příklad: Salen del cine corriendo. Voy al cuarto de baño. Esta traducción de El quijote es excelente. Použití předložky a - ve 3. a 4. pádu u životných podstatných jmen 47 Lo daré a Pedro.

4 Ayer encontramos al doctor Jiménez. - směr a určení a casa, al cine, traducir al francés - místo (v některých ustálených vazbách) al sol ( na slunci), a la sombra ( ve stínu), a la mesa ( u stolu) - vzdálenost Vivo a dos pasos de aquí. - časové údaje a principios a mediados a los cuarenta años al año de irme (rok po mém odchodu) dos veces a la semana - způsob a primera vista a la francesa - cena están a tres euros el kilo - příčina a causa (de) - uvozuje nepřímý předmět po některých slovesech comenzar/empezar a hacer algo dedicarse a obligar a ayudar a acercarse a alguien ir a asistir a - uplatňuje se v opisných slovesných vazbách s infinitivem ir + a + infinitiv = blízká budoucnost ponerse + a + infinitiv = počátek děje volver + a + infinitiv = opakování děje Použití předložky de - vyjadřuje 2.pád - látka, původ, obsah una puerta de hierro una falda de algodón - vlastnost un hombre de carácter firme - původ a směr odkud es de Chile - časové nebo zeměpisné údaje v přístavku po výrazech jako: el mes, la ciudad, la provincia, apod. el mes de febrero, la ciudad de Ostrava - některé časové údaje de día (ve dne), de noche ( v noci) de dos a tres (od dvou do tří) 48 - rozměr

5 dos metros de alto - určení funkce předmětu el papel de envolver una máquina de coser - způsob de este modo, de pie, de frente (zepředu) - uvozuje nepřímý předmět po některých slovesech: acabar de, acordarse de, tratar de hacer algo acordarse de algo/ alguien despedirse de alguien hacer el favor de tener ganas de Úkol č Doplňte předložku a nebo de: Complete con las preposiciones a o de: 1. Vivo cerca y siempre voy pie. 2. Esta mañana nos hemos levantado.las seis. 3. El armario es alto. Tiene dos metros.alto. 4. Hágame el favor.apagar el cigarillo. 5. No me gusta la ropa acrílica, prefiero la algodón. 6...cuánto están ahora las manzanas? 7. Nació en la ciudad..ostrava. 8. Trata. traducirlo! No es tan difícil. 9. Se casó.los treinta y cinco años qué te dedicas? Tienes alguna afición? 4.4. Slovesa II.třídy - Los verbos de la II a conjugación V infinitivu končí na -er a časují se pomocí koncovek, které se přidávají ke kmeni: comprend + er -o, -es, -e, -emos, -éis, -en Přízvuk v 1. a 2.os.č.mn. přechází na koncovku! 1.comprendo 1. comprendemos 2.comprendes 2. comprendéis 3.comprende 3. comprenden Nepravidelná slovesa Los verbos irregulares hacer, tener, saber Průvodce studiem: Španělština má mnoho nepravidelných sloves. Nepravidelné tvary se objevují nejenom v přítomném čase oznamovacího způsobu, jak je prezentuji v těchto i následujících kapitolách, ale i v dalších časech a způsobech. Nejsnazší způsob, jak zjistit, které sloveso 49

6 je pravidelné a které je nepravidelné, je seznámit se s přehledem sloves ve Velkém španělskočeském slovníku v úvodní gramatické části. HACER / DĚLAT hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen TENER / MÍT tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen SABER / VĚDĚT(následuje-li vedlejší věta nebo je použito samostatně), UMĚT ( následujeli podstatné jméno) sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben 4.6. Spojky - Las conjunciones y, o Spojka y znamená v češtině a, mění se ve tvar e před slovy začínajícími na i-, hi- Spojka o znamená nebo a mění se ve tvar u před slovy začínajícími na o-, ho- Ukázkový příklad: italiano e inglés siete u ocho SHRNUTÍ: - některá přídavná jména v r.m..č.j. zkracují svůj tvar, stojí-li před p.jm. - sloveso ser /být je pomocným i plnovýznamovým slovesem (trpný rod, sponové sloveso ve jmenném přísudku, význam konat se, existovat) - nejčastěji používanými předložkami jsou de, a - de označuje směr odkud, vztah 2. a 6.pádu, je součástí slovesných vazeb - a znamená směr někam, vyjadřuje vztah 3. pádu a 4.pádu u životných p.jm., spojuje některá slovesa s předmětem nepřímým, je součástí slovesných vazeb - slovesa II.třídy jsou v infinitivu zakončená na er, časují se v přít. čase oznamovacího způsobu pomocí konovek -o, -es, -e, -emos, -éis, -en - tvary nepravidelných sloves hacer, tener, saber je třeba ovládat; v 1.os.č.j. mají všechna tři slovesa nepravidelný kmen, sloveso tener navíc v dalších osobách kmen rozšiřuje - spojka y mění tvar na e (před i-, hi-) a spojka o mění tvar na u (před o-, ho-) Korespondenční úkol: Vytvořte 15 vět s předložkami a, de. Přeložte je. 50

7 4.7. AUTOKOREKTIVNÍ TEST 4 Trvání: 10 minut Celkový počet bodů: 20 Míra úspěšnosti: 70% bodů I.Doplňte příslušné tvary slovesa ser: Complete con la formas adecuadas del verbo ser: 5 bodů(1) 1.. las doce. 2. Querer poder. 3. Nosotros. de Madrid. 4. Yo profesor. 5. De dónde..tú? II. Určete, zda je tvar přídavného jména správný/ano, NE/: Señale si es correcta/sí/ o no /NO/ la forma del adjetivo: 5 bodů(1) 1. Santa Bárbara SÍ NO 2. San Tomás SÍ NO 3. un gran escritor SÍ NO 4. un tiempo malo SÍ NO 5. un buen hombre SÍ NO III. Doplňte předložku a nebo de: 10 bodů(1) Complete con la preposición a o de: 1. día hace mucho calor..sol. 2. cuánto están hoy los tomates? 3. dónde son estas naranjas? 4. qué hora viene tu padre? 5. Se casó los cuarenta años. 6. quién viste ayer? 7. El coche mi hermano es rojo. 8. Viven cien metros de aquí. 9. Os gusta jugar las cartas? 10. Ayúdame.. lavar ropa. 51

8 Klíč Úkol č a 2. a 3. de 4. de 5. de 6. A 7. de 8. de 9. a 10. A Autokorektivní test 4 I. 1. Son; 2. es; 3. somos; 4. soy; 5. eres; II.1. SÍ; 2. NO; 3. SÍ; 4. SÍ; 5. SÍ; III. 1. De al; 2. A; 3. De; 4. A; 5. a; 6. A; 7. de; 8. a; 9. a; 10. a; 52

9 Další zdroje: CASTRO, F. Uso de la gramática española. Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. de nivel elemental Madrid: Edelsa, CASTRO, F. Uso de la gramática española. Clave elemental Madrid: Edelsa, CASTRO, F. Uso de la gramática española. Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. de nivel intermedio Madrid: Edelsa, CASTRO, F. Uso de la gramática española. Clave intermedio Madrid: Edelsa, CASTRO, F. Ven 1. Pracovní sešit Pro české vydání upravily J.Králová a J.Kováčová. Plzeň: Fraus, CASTRO, F. Ven 2. Pracovní sešit Pro české vydání upravily J.Králová a J.Kováčová. Plzeň: Fraus, DUBSKÝ, J. Velký česko-španělský slovník. Díl I. A-O. Díl II.P-Ž Praha: Leda, DUBSKÝ, J. Velký španělsko-český slovník. Díl I. A-H. Díl II. I-Z Praha: Academia, GONZÁLEZ HERMOSO, A., SÁNCHEZ ALFARO, M. Curso práctico. Ejercicios nivel 1 Madrid: Edelsa, GONZÁLEZ HERMOSO, A., SÁNCHEZ ALFARO, M. Curso práctico. Ejercicios nivel 2 Madrid: Edelsa, KRBCOVÁ, M. Ejercicios y soluciones. Cvičení s klíčem k Moderní gramatice španělštiny Plzeň: Fraus, PROKOPOVÁ, L. Španělština Praha: Leda,

10

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Španělský jazyk Autor: RNDr. Vladimír Přech, vladimir.prech@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075

Více

PŘEDMLUVA. jsou označeny texty, které si můžete poslechnout na audionahrávce. III

PŘEDMLUVA. jsou označeny texty, které si můžete poslechnout na audionahrávce. III PŘEDMLUVA Milí studenti! Právě jste otevřeli první díl Učebnice současné španělštiny a my upřímně doufáme, že knihu hned zase nezavřete. Tato učebnice vás provede základy španělského jazyka tak, abyste

Více

Velká španělská gramatika

Velká španělská gramatika Olga Macíková, Ludmila Mlýnková Velká španělská gramatika Vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice, a nikde jste to nenašli Computer Press Brno 2010 Velká španělská gramatika Vše, co jste kdy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Marcela Sáňková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOSOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMANISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OPISNÉ SLOVESNÉ VAZBY INFINITIVNÍ V TEXTECH PRÁVA EVROPSKÉ UNIE

Více

Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třída 3AOD

Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třída 3AOD Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třída 3AOD Předmět: ŠPANĚLSKÝ JAZYK Vyučující: Mgr. Olga Vejvodová Studijní texty Literatura povinná: Equipo Prisma: Prisma Continúa (A2) método

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 20/2013 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2013/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

Italština pro samouky a věčné začátečníky

Italština pro samouky a věčné začátečníky Miroslava Ferrarová, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 2013 Edika Brno Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 Miroslava Ferrarová, Vlastimila

Více

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.8.1 DCJ - Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.8.1.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.8.1.2 Španělský jazyk DCJ- Španělský

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Instituto Cervantes de Praga

Instituto Cervantes de Praga Instituto Cervantes de Praga El Instituto Cervantes fue creado en 1991 por el Gobierno de España como institución cultural oficial para la promoción del español y de la cultura hispana en el mundo. La

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: III/2 - Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r. II-II-1- Days, month, dates Juránková Vladimíra, Sládková Eva, 222 cvičení z anglické gramatiky, DAMIRO 1999, 63 stran Materiál je určen pro 8. ročník, kde je opět nutné v úvodu školního roku zopakovat

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2014/2015 23/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. ze španělského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. ze španělského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA ze španělského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška ze španělského jazyka písemná práce Zpracoval

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny v ročníku týdně) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Instituto Cervantes de Praga

Instituto Cervantes de Praga Instituto Cervantes de Praga El Instituto Cervantes fue creado en 1991 por el Gobierno de España como institución cultural oficial para la promoción del español y de la cultura hispana en el mundo. La

Více

Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o.

Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o. Autorky děkují všem, kteří přispěli k vytvoření této učebnice. Byli to zejména doc. Zdenka Švarcová a Harumi Jamada (q0%ž), které celý text lektorovaly a svými cennými radami v mnohém vylepšily, Rjóko

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

E S K O - P A N L S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - P A N L S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - P A N L S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - P A N L S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Diccionario checo-español: trabajo intercultural ČESKO-ŠPANĚLSKÝ

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

P Ř E H L E D R U M U N S K É G R A M A T I K Y

P Ř E H L E D R U M U N S K É G R A M A T I K Y P Ř E H L E D R U M U N S K É G R A M A T I K Y www.jazykovy-koutek.cz 1 Rumunština (limba română) je jazyk 24 milionů lidí v Rumunsku a Moldávii a kolem 4 milionů Rumunů žijících v zahraničí, ať už v

Více

Školský management Kombinované studium

Školský management Kombinované studium Školský management Kombinované studium POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk A, 1. roč. LS) (k prvnímu zápočtu) Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i zkoušce). 1. Strukturovaný

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3 VITE! 1. díl Lekce 1 Les mots (str. 17) Přízvuky a znaky Pozoruj následující slova: Émilie atd. Ve francouzštině můţe být psaný přízvuk tzv. ostrý (aiguë) nachází se nad e nebo tzv. těţký (grave) nachází

Více