Hl sky, kterè se liöì od SJ a jejich v slovnost: ł, l[ľ], ĺ, ń, ŕ, i,, dz, dû a souhl sky změkčelè (retnice b, f, m, p, v ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hl sky, kterè se liöì od SJ a jejich v slovnost: ł, l[ľ], ĺ, ń, ŕ, i,, dz, dû a souhl sky změkčelè (retnice b, f, m, p, v )."

Transkript

1 Mluvnice čelem tèto č sti slovnìku nenì předloûit celkov podrobn přehled mluvnice souvisejìcì s n řečìm, n brû uk zat jen na nejmarkantnějöì odliönosti a zvl ötnosti, kter mi se hl skoslovì a tvaroslovì n řečì liöì od spisovnèho jazyka (SJ). Nejsou v něm proto obsaûeny vöechny v jimky, neboť mnohè z nich lze povaûovat za zbytečně komplikujìcì a nepodstatnè. HL SKOSLOVÕ PÌsmo a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t,u,v,y,z (q,w,x) A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Y,Z (Q,W,X) Samohl sky Oproti SJ m valaöskè n řečì samohl sek öest - a, e, i, o, u, y (kr tk ch i dlouh ch) Souhl sky V n řečì lze zaznamenat jedenatřicet souhl sek b,c,č,d,ď,f,g,h,ch,j,k,ł,l[ľ],ĺ,m,n,ń,ň,p,r,ŕ,ř,s,ö,t,ť, v,z,û,dz,dû TvrdÈ souhl sky: h, ch, k, ł, r, ŕ, d, t, n, (ń) MěkkÈ souhl sky: c, č, ď, j, l[ľ], ĺ, ň, ř, ö, ť, dz, dû (c, č, ř, ö */) ZměkčelÈ souhl sky: b, f, m, p, v ObojetnÈ souhl sky: b, f, l, m, p, s, v, z (s, z */) */ Přestoûe souhl sky ř, ö, č řadìme k měkk m, lze v někter ch lokalit ch (Roûnovsko, Karlovicko) najìt v n řečnìch z pisech A. Vaöka v slovnost tvrdou (b řyť, přyjìť, přyv zať, zapřyhať, Yč n, skočyť, děfčyca). Tak byly zaps ny i slabiky tvořenè pìsmeny c, s, z (cymb ł, cycek, cyplìk, měs c, nosyť, sy, zyngať, zyma, łozyť ap.); dle Bartoöe po těchto sykavk ch "tvrdne i a neliöì se nic od y" (ve v slovnosti se jedn spìöe o střednì i/y - ani podnebnè, ani hrdelnè). Hl sky, kterè se liöì od SJ a jejich v slovnost: ł, l[ľ], ĺ, ń, ŕ, i,, dz, dû a souhl sky změkčelè (retnice b, f, m, p, v ). ł, l[ľ] V n řečì se původně uplatňovala v slovnost dvojìho l - tvrdèho ł a k němu změkčelèho (palatizovanèho) ľ. StaröÌ generace tuto z sadu dodrûovala velmi důsledně, neboť v slovnost měla mnohdy vliv i na v znam slova (płuť/pľuť). Dnes vûitè střednì l se uûìvalo obvykle jen ve slovech přejat ch nebo později vznikl ch. Ve slovnìku, ve shodě s modernìmi dialektologick mi zvyklostmi, byl ponech n z pis tvrdèho ł, pro jeho změkčelou formu je uûito pìsmene l, kterè se ve vöech n řečnìch slovech vyslovuje měkce jako ľ [bľčať, gľuť sa, ľ tosť, ľèska ap.]. ĺ, ŕ Obě tyto dlouhè souhl sky jsou mezi dvěma jin mi souhl skami slabikotvornè a vyslovujì se dlouze [bĺkať, gĺgn ť, vŕzať, kŕdel, hŕkn ť ap.]. Hl ska ĺ se vyslovuje vûdy měkce (jako ľ). 1

2 i, y V n řečì se uûìv fonetickè varianty i - y (měkkè - tvrdè) velmi důsledně. Zachov nìm obou těchto samohl sek se n řečì odliöuje od SJ v jejich celkovèm počtu. V slovnost těchto dvou samohl sek m ve svèm důsledku vliv i na artikulaci souhl sek, s nimiû jsou spřaûeny ve slabice [by/bi, ły/li, my/mi, py/pi, sy/si, vy/vi, zy/zi]. dz, dû Jsou samostatnè, v pìsmu i v slovnosti nedělitelnè souhl sky, kterè se vyskytujì jen v někter ch expresivnìch a velmi star ch slovech. ń PÌsmeno se zvl ötnì prodlouûenou nosovou v slovnostì (alveol rnì ń) se vyskytuje před hl skami k a g [cińgať, spińkať, hońgať ap.]. Ve slovnìku nenì toto ń zvl öť vyznačov no. MěkkÈ retnice b, f, m, p, v se vyskytujì v n řečì proto, ûe u nich nedoölo v historickèm v voji k plnè depalatizaci, a tak n m oproti tvrdè podobě zůstaly takè jejich změkčelè tvary. Tyto retnice se vyskytujì obvykle před samohl skami a při jejich v slovnosti uûìv me retnici s jotov m přìdechem (b (j)e, f (j)e,m (j)e, p (j)e, v (j)e). Z pis slov s retnicemi se mnohdy liöil (p ekn, p (j)ekn, pjekn, pěkn ). Ve zjednoduöenèm z pisu uûìvajì autoři n řečnìch textů dnes jiû vesměs ve shodě se SJ u samohl sky e spojenì retnice s hl skou ě (běd kať, fěrtoch, měsìc, pěkn, věděť atd.); u ostatnìch samohl sek, a takè u dlouhèho È, je vöak zachov n ortodoxnì z znam s rozloûenou měkkou retnicì bj, mj, pj, vj (dr bja, hł bjèj, objìcn, omjaga, mjègať, pjať, zh ûvjať, onakvjèj ap.). Tak jsou slova zaps na na doporučenì JČ AV v Brně i v tomto slovnìku. ou, ě Změna >Ù>ou probìhajìcì v českèm jazyce ve 14. a 15. stol. se v n řečì neuskutečnila, proto takè tato dvojhl ska v n řečì zcela chybì. Ve vöech slovech, kde SJ uûìv dvojhl sku ou, pìöeme důsledně (ł ka, m ka, b da, k öček). Hl sku ě, v n řečì původně nezn mou (obdobně jako ve slovenötině), uûìv me ve shodě se SJ ve slabik ch dě, ně, tě mìsto ďe, ňe, ťe a po měkk ch retnicìch (b,f,m,p,v ), jak bylo uvedeno v předchozìm odstavci, přičemû v tomto způsobu z pisu se skr v v slovnost s rozloûenou měkkou retnicì i v slovnost se zachovalou měkkou labi lou.. PÌsemn z znam n řečnìho textu Připusťme, ûe vöechna moravsk i česk n řečì jsou působenìm masìvnìho vlivu spisovnèho jazyka vìcemèně na stupu, ne-li v plnèmu z niku. Proto ani u valaöskèho n řečì nelze předpokl dat, ûe by mohlo někdy dojìt k jeho opětnèmu oûivenì, a to jak ve formě mluvenè, tak i psanè. Dnes můûeme uû pouze nostalgicky uvaûovat o jeho zachov nì pro zkou skupinu z jemců v oblasti lidovè kultury, či jako historickè zvl ötnosti kraje pro naöe potomky. MusÌme je navìc pracně vydob vat z n řečnìch zbytků, ze vzpomìnek pamětnìků a sporadicky publikovan ch n řečnìch textů. Toto uchov nì vöak můûe mìt různè podoby. V původnì fonetickè formě se n řečì zachovalo jen velmi vz cně (poslednì jeho uûivatelè, kteřì nebyli öiroce zasaûenì ökolnì v chovou, četbou, či poslechem rozhlasu, vymřeli v polovině minulèho stoletì) a jsme proto odk z ni jen na paměť, nebo ojedinělè pìsemnè z pisy. I tyto vöak mohou b t provedeny různ m způsobem. Lze to předvèst na několika uk zk ch. 2

3 B ł edeň člov eg veľice chudobn na sv eťe. NarodÌł sa mu chłapeček, ale û den mu nechcèł dza kmotra, ûe b ł tak chudobn. Otecy povid : "Mił Boûe, tak sem chudobn, ûe ňe û dn nechce f tèj v ecy posł ûiť; vemu sy chłapca a půjdu, a koho potk m, teho napt m za kmotra, a nepotk m i û dnèho, kosteľnìg ňe přecaj snať posł ûì!" Pěkňe sa zebr ł a öèł a potk ł smrť; ale on nev eďèł, co je to za osoba, była p ekn ûenck jako jin ûenck. Pt ł za kmotřičku. Ona sa nevymł vała a hneďo přivìtała kmoch čkem, vzała chłapca na ruky a nèsła ho do kosteła. ChasnÌčka okřtiľi jak patřì. (uk zka roûnovskèho n řečì s pravopisem fonetick m z knihy Frantiöka Bartoöe Dialektologie moravsk, vydanè v roce 1886) Toû v Ìte j sem m Èła matičku. A t matička choďìvała k n m. Dycky večèr. No a toö to ti mus m pov eďeť. B ł u n s p n učyteľ - prvňìho p na ř dìc ho pamatuju. A on m eł synka P iuseg mu było, Pius. No počkaj a on b ł n jmłač, on m Èł sedum syn ten star ř dìc. No a jak tì matička öli od n s, no a oni chodìvaľi dycky přes potok, přez lafku, no a jak öľi jedenkr ť od n s to było p nocy - oni chodìvaľi ai o p łnoci - a ten P iusek seďèł na łafce v koö ľce, bylo mu dva roky tedy. A matička mu prav : "Ale P i sku, co tu ďeł ö, ale P i sku!" A chytaľi ho za ruku a P i seg ûblung do vody. To m Èł byď basrman. Tak to vykł daľi. A v eckr ď matička v nocy od n z neöľi. (vypr věla Barbora Hajn z Vidče, nar. 1870, zapsal AntonÌn Vaöek) Je nespornè, ûe takto pìsemně zaznamenan vypr věn n řečnì text, je obtìûně čiteln. Proto pouûìvajì autoři psan ch textů vyd van ch v n řečì jednoduööìho z znamu, kter je pro běûnèho čten ře srozumitelnějöì a mèně obtìûn. Zde je několik zkr cen ch uk zek. Było to pr m o hrozènkovsk ch hodoch. Mach sa stavìł v hospodě, co tam hr ła muziga. Sedňaci do k ta dał si ûèdlìk gořałky nalèť a zap lìł si do fajky, aby t trampotu zahn ł. Neraz b ł hładn, ale ûe je chudobn m, nedolehło naň, aû dnes, dyû mu star Bazała řek: "Ty ûebr ku!" - éebr k! Dyť on přeca nechodìł po ûebrotě, aby sa ptan m chlebem ûivìł. Nesed val u cesty ukazujaci podr zgan nohu, neûapł ł, aby mu dobřì ludè hodili grejcar, lebo kus chleba do čèpky. B ł paneboûechvałatv mład, zdrav, siln chłap. A Bazała mu nad ł do ûebr k, ûe b ł chudobn. (uk zka z knihy J.M.SlavičÌnskÈho Vlk Krampotů, napsanè autorem kolem roku 1900) N jvěc p ny hryzlo, ûe jim velikè slobodnè majetky fojtovskè nenes ani robot ani sluûeb, ani jinèho uûitku. Přitom fojti, odjakûiva eöče, ke vöeckèmu nepokojnè hlavy n rodu zdvihali, n rod buntovali. Začali sa p ni, pojednu, fojtů popt vať po jejich listin ch na slobody. MnozÌ fojti ani û dn ch listin neměli, přiöli o ně za v lek ohněm a zk z, mnoh m přiöly za těch nepokojn ch dob, ztracènìm a zapomen tìm ve skryt ch mìstoch, tak jak rovněû negdy t poklady ludskè. (uk zka z knihy J.Kobz ně U poč tků vod, napsanè autorem kolem roku 1930) Naöi prastařìček - to byli chlap! To mi dycky o nich vykl dali tatìček, kdyû jsem b l eöče mal m ogarcem, jak oni měli velk silu. é dn chlap sa s nima měřať nemohl. Neraz oni vytahovali formanom naloûen vůz, kdyû uvìzl v mokřině alebo kdyû vůz zeörajdov l do zgrapy. Za slobodna - to nebylo lepöìho tanečnìka nad ně. To si dycky zabr sili do b rkerej dědiny k muzice. (uk zka z knihy G.Imr öka Čertoviny z Valaöska, napsanè autorem kolem roku 1950) Dyû si včil zpomìn m na svojèho stařìčka, toû sa ně ťakvì v mysli tajak ûiv. PomenöÌ, troöku uû přihnut k zemi, s čag nkem v ruce a kr tk fajk v hubě, v červenèm, uû hodně odřenèm bruncleku, na kerèm sa ale mosaznè gombìky svìtily jak ze zlata, ve lněnèj koöuli z voln ma ruk vami a po čèrnu vyöit m lèmečkem u krku; na noh ch obyčajně bìlè s kenè papuče, koû oböitè. Pod vysok m čèrn m klob kem ze öiröì střech - mil tv ř - ale Boûe, tu uû v m nemoûu vypodobniť tak jasno, jaksi sa ně ztr c v mlh ch, dyť je to ťanu takèj kolèj rok, co n m odeöèl. äak sa doûìl poûehnanèho st řì - 85 rok. (uk zka z povìdky J.Cedidly StařÌčkovy dělky, napsanè autorem kolem roku 1950) Z uveden ch uk zek je patrnè, ûe psan text v n řečì můûe mìt mnoho forem a kaûd autor uûìv k z znamu svèho vypr věnì různ ch způsobů. Pomineme-li nedůslednost v uûìv nì spr vn ch n řečnìch slov a jejich tvarů (někdy jde jen o česk text proloûen obecně zn m mi v razy z dialektu), vidìme, ûe v textech se objevujì hl sky, kterè n řečì nezn (ě, ů, ou), a naopak, někdy sch zì hl sky pro n řečì typickè (, ł, ĺ, ŕ a hl sky změkčenè). Pokud m b t vyj dřena spr vn původnì v slovnost, měly by b t určitè jednotnè z sady přepisu dodrûov ny. 3

4 Je vöak samozřejmě plně v moci autora i redakce, jakou formu z znamu zvolì. Je pravdou, ûe z znam textu v původnì archaickè podobě je velice těûkop dn a pro čten ře sloûit. Čten ř by při čtenì povìdek psan ch v n řečì neměl b t ruöen luötěnìm neběûn ch symbolů a pìsmov ch kombinacì vyjadřujìcìch n řečnì v slovnost; grafick obraz textu by se měl co nejmèně liöit od obrazu slov, jak jej m me zafixov n ze spisovnèho jazyka. Jde mu přece předevöìm o přìběh, zajìmav a trefn přirovn nì, vtipnè frazeologickè obraty a lidov rčenì, nikoli o stereotypně se opakujìcì hl skoslovnè n řečnì znaky. VydavatelÈ knih psan ch v n řečì proto vesměs pouûìvajì zjednoduöenèho z znamu, kter vypouötì hl sku ł, vynech vajì dlouhè samohl sky v muûskèm rodě u přìčestì minulèho. Obvykle takè doch zì k uplatňov nì krouûkovanèho ů mìsto tam, kde je to obvyklè ve SJ. Slova, kter začìnajì v n řečì na i/ì se zapisujì shodně se spisovnou transkripcì (jìdlo, jiskra ap.). UpouötÌ se zpravidla i od označov nì spodoby - pìöe se kde, nikdo, kdyû (nikoli gde, nigdo, dyö/gdyû) a takè vöak, vöecko, kdyby (mìsto öak, öecko, dyby), jakoû i jsem, jsi, jest (mìsto vyslovovanèho sem, si, ste, sme). N řečnì přìklonn podmìnkov spojka -i/-ji se pìöe ve shodě se spisovn m jazykem byl-li (nikoli b ł-i/ji). Jsou to sice obvykle nemalè z sahy do přepisu dialektu. Čten ř si je ale schopen n řečnì formy slov vytvořit, pokud m vůbec potřebu si je rekonstruovat. ZjednoduöenÌ neubere nic na kr se dialektu a čten ři značně usnadnì a zpřìjemnì četbu (dr. Balhar). V slovnost Slova by měla b t vyslovov na tak, aby se jejich zněnì co nejvìce blìûilo původnì v slovnosti n řečì, kter m naöi předkovè mluvili po dobu nejmèně 350 let ( ), tj. od jeho vzniku a ust lenì aû do doby, kter sv mi vlivy způsobila jeho z nik. Obecně platì pro v slovnost tyto z sady: 1) Odliöov nì tvrdèho a měkkèho ł, l[ľ], y, i ve v slovnosti (mladöì generace je uû ovlivněna působenìm SJ a vyslovuje uû spìöe střednì l a y). 2) Souhl sku v před samohl skou vyslovujeme v n řečì čistě a nezkresleně [vojvoda, v z, vakeöa, kov ř], stejně tak ji vyslovujeme v předponě [vchodiť, vlèzť, vraziť]. Avöak před souhl skou a na konci slova ji větöinou vyslovujeme jako f [např. děfča, doprotifky, FsetÌn, fčil, jałofčì, krèf, łafka, ofca, předeföeck m, Roûnof, zafčasu ap.], ve slovnìku je tato v slovnost označena symbolem [v/f]. 3) U slov začìnajìcìch na ji- (i na övu sloûenin) se obvykle vyslovuje i/ì bez hi tovèho j [Ìť, Ìdło, itrnica, dûìť], ve slovnìku označ. (i-). 4) Slabiky s ě po retnicìch b, f, m, p, v se vyslovujì zvl öť měkce. 5) Hl ska n před k a g m zvl ötnì nosovou, prodlouûenou (alveol rnì) v slovnost. 6) Hl ska i po měkk ch slabik ch û,ö,c,č,ř a obojetn ch z, s se obvykle vyslovuje tvrdě (tèměř jako tvrdè y), ve zvl öť markantnìch přìkladech je tato v slovnost uvedena přìmo ve slovnìku [cymb ł, cycek, sydła, syła, zyma, z pať apod.] značkou pro v slovnost. 7) Hl sky ĺ a ŕ se vyslovujì dlouze (jako tři spojenè hl sky, u ŕ se zřetelnou vibracì). 8) Ve v slovnosti bychom měli tak jako ve spisovnèm jazyce dodrûovat dèlky samohl sek (kr tk ch i dlouh ch) v souladu se z pisem. 4

5 Kromě těchto obecně platn ch z sad v slovnosti n řečnìch slov platily pro jednotlivè oblasti Valaöska jeötě určitè odchylky: a) v oblasti Frenöt tska doch zì pod vlivem laöskèho n řečì ke kr cenì dlouh ch samohl sek (fěrtuöek, błukať, gryčna, polaňka) a k měkčenì d, t, n před e; b) v oblasti jiûnìho Valaöska (Valaöskokloboucko, Brumovsko, ZlÌnsko) se v infinitivu u větöiny sloves neuûìv ť jako v ostatnìch č stech regionu, ale t (moset, dělat, chodit, ûat - v jimky viz tvořenì infinitivu sloves). Kromě toho staröì generace v tèto oblasti nevyslovovala ř, ale zřejmě pod vlivem slovenötiny jen r ("r k nì"); c) na Roûnovsku lze u staröì generace vypozorovat v někter ch slovech dlouûenì samohl sek v předposlednì přìzvučnè slabice (dûm, budète, křyčèła, nemjèli, udrûèła, kupov ly). Hl ska g ve spojenì s d na zač tku někter ch slov se na Roûnovsku a Karlo-vicku vyslovovala jako h (hdyû, hde, hdo); d) na VsetÌnsku (HovězÌ, Luûn, ale takè Hodslavice) se v minulosti vyskytovalo tzv."obałov nì", tj. v slovnost tvrdèho ł jako neslabičnèho u. PřÌzvuk PůvodnÌ n řečnì přìzvuk se nach zel na předposlednì slabice slova. Naöe staröì generace takovèho přìzvuku jeötě leckde pouûìv (u okna, co děł ö, takov, do kosteła, na VsetÌně). Dnes vöak i do n řečì pronikl přìzvuk na prvnì slabice nebo předloûce jako hlavnì a vedlejöìm se stal přìzvuk na slabice předposlednì (červenochvostek, devades t, na VsetÌně). Pravopis Z sady spisovnèho jazyka a jeho pravopisn pravidla (pokud se od nich n řečì neodliöuje) musì b t dodrûov ny i v z pisu n řečnìm. T k se to zejmèna psanì vlastnìch jmen, psanì velk ch pìsmen, psanì zkratek a značek, rozdělovacìch znamènek (tečka, otaznìk, vykřičnìk, střednìk, č rka, uvozovky, dvojtečka a po-mlčka). Slova přejat do n řečì z cizìch jazyků zapisujeme z sadně ve zněnì povalaötěnèm (UherčÌk, Rak se, Talij nsko, Saksi, renda, apatèka, hûflìferant, hystûryja). PÌsmeno x se obvykle přepisuje jako ks, v skyt pìsmene q a w je vz cn. TVAROSLOVÕ PODSTATN JM NA V n řečì, stejně jako ve SJ, je trojì rod (muûsk, ûensk a střednì); stejn je i počet p dů (v přehledu je zachov no i jejich pořadì). Pro určenì tvaru koncovky v rodech i p dech jsme zvolili vzory, podle nichû je moûno určit spr vnou koncovku. Aby nedoölo k z měně se SJ, byly vzory vybr ny z měrně ze slov n řečnìch. Ke kaûdèmu vzoru je přiřazen čìseln symbol (m1, û3, s2), kter bude uveden u vöech podstatn ch jmen v česko-valaöskèm slovnìku, jehoû vyd nì se připravuje. U tvarů nepravideln ch budou p dovè koncovky uvedeny přìmo u slova. Podstatn jmèna rodu muûskèho Vzory pro skloňov nì: (tvrdè) chłap, kł t, (měkkè) k ň, kroj, starosta (mìsto p n, hrad, muû, stroj, předseda) 5

6 m1 j.č. - 1.chłap, 2.chłap-a, 3.chłap-ovi, 4.chłap-a, 5.chłap-e!, 6.(o) chłap-ovi, 7. chłap-em mn.č. - 1.chłap-i (-È**/), 2.chłap- (- ch, -uv*/), 3.chłap-om, 4.chłap-y, 5.chłap-i!, 6.(o) chłap-och, 7.chłap-ama m2 j.č. - 1.kł t, 2.kł t-a, 3.kł t-u, 4.kł t, 5.kł t-e!, 6.(o) kł -tě, 7.kł t-em mn.č. - 1.kł t-y, 2.kł t- (- ch, -uv*/) 3.kł t-om, 4.kł t-y, 5.kł t-y!, 6.(o) kł t-och, 7.kł t-ama m3 j.č. - 1.k ň, 2.koň-a, 3.koň-ovi, 4.koň-a, 5.koň-u!, 6.(o) koň-ovi, 7.kon-ěm mn.č. - 1.kon-ě, 2.koň- (- ch, -uv*/), 3.koň-om, 4.kon-ě, 5.kon-ě!, 6.(o) koň-och, 7.koň-ama m4 j.č. - 1.kroj, 2.kroj-a, 3.kroj-i(u), 4.kroj, 5.kroj-u!, 6.(o) kroj-i(u), 7.kroj-em mn.č. - 1.kroj-e, 2.kroj- (- ch, -uv*/), 3.kroj-om, 4.kroj-e, 5.kroj-e!, 6.(o) kroj-och, 7.kroj-ama m5 j.č. - 1.starost-a, 2.starost-y, 3.starost-ovi, 4.starost-u, 5.starost-o!, 6.(o) starost-ovi, 7.starost- mn.č. - 1.starost-È, 2.starost- (- ch, -uv*/), 3.starost-om, 4.starost-y, 5.starost-È!, 6.(o) starost-och, 7.starost-ama Pozn mka: Ve 2.p. jedn.č. je u někter ch podst. jmen hromadn ch, l tkov ch a abstraktnìch slov, kter vyjadřujì něco nehmotnèho, koncovka -u (cukru, maku, hrachu, hładu, strachu, dechu, času). Pomnoû. jmèna končìcì na -ice (Karłovice, Vizovice, Jasenice) majì v 2., 3. a 6.p. mnoû. čìsla koncovky -ic, - ic m, -ic ch (Karłovic, Karłovic m, Karłovic ch). */ V oblasti Roûnovska a Karlovicka se ve 2.p. mnoû. čìsla uûìvala koncovka - ch, v oblasti Frenöt tska se ve 2.p. mnoû. čìsla uûìvala koncovka -uv. **/ U jmen označujìcìch obyvatele mìst, končìcìch přìponou -an, b v v 1.p. mn.č. koncovka -È (LhocanÈ, HověûanÈ, BrumovjanÈ, RoûnovjanÈ, KarlovjanÈ, LuöovjanÈ ). Podstatn jmèna rodu ûenskèho Vzory pro skloňov nì: (tvrd ) roba, (měkk ) duöa, (bez konc.) ûìûeň, złosť (mìsto ûena, růûe, pìseň, kost) û1 j.č. - 1.rob-a, 2.rob-y, 3.rob-ě, 4.rob-u, 5.rob-o!, 6.(o) rob-ě, 7.rob- mn.č. - 1.rob-y, 2.rob, 3.rob- m, 4.rob- ch, 5.rob-y!, 6.(o) rob- ch, 7.rob-ama û2 j.č. - 1.duö-a, 2.duö-e, 3.duö-i, 4.duö-u, 5.duö-o!, 6.(o) duö-i, 7.duö- mn.č. - 1.duö-e, 2.duö-Ì (-Ìch*/), 3.duö- m, 4.duö-e, 5.duö-e!, 6.(o) duö- ch, 7.duö-ama û3 j.č. - 1.ûÌûeň, 2.ûÌûn-ě, 3.ûÌûn-i, 4.ûÌûeň, 5.ûÌûň-i!, 6.(o) ûìûň-i, 7.ûÌûň- mn.č. - 1.ûÌûn-ě, 2.ûÌûň-Ì (-Ìch*/), 3.ûÌûň- m, 4.ûÌûn-ě, 5.ûÌûn-ě!, 6.(o) ûìûň- ch, 7.ûÌûň-ama û4 j.č. - 1.złosť, 2.złosť-i, 3.złosť-i, 4.złosť, 5.złosť-i!, 6.(o) złosť-i, 7.złosť- mn.č. - 1.złosť-i, 2.złosť-Ì (-Ìch*/), 3.złosť- m, 4.złosť-i, 5.złosť-i!, 6.(o) złosť- ch, 7.złosť-ama 6

7 Pozn mka: U slov podle vzoru duöa končìcìch v 1.p. na souhl sku je 4.p d rovněû bez koncovky (maöal, zem, ökřaň, kuchyň). Ve 2. p dě mn.č. u substantiv končìcìch v 1. p dě na -ca, -ica je tvar bez koncovky (brc, slibovic, tr vnic, noûnic, ûnic, ale ovec i ovcì). */ Na Roûnovsku a Karlovicku se se u vzoru û2, û3, û4 ve 2.p. mnoû. čìsla uûìvalo koncovky -Ìch. Podstatn jmèna rodu střednìho Vzory pro skloňov nì: (tvrd ) dřevo, (měkk ) hoře, h sa, (dlouh ) bolènì (mìsto město, moře, kuře, stavenì) s1 j.č. - 1.dřev-o, 2.dřev-a, 3.dřev-u, 4.dřev-o, 5.dřev-o!, 6.(o) dřev-u, 7.dřev-em mn.č. - 1.dřev-a, 2.dřev, 3.dřev-om, 4.dřev-a, 5.dřev-a!, 6.(o) dřev-och, 7.dřev-y s2 j.č. - 1.hoř-e, 2.hoř-e, 3.hoř-i/u, 4.hoř-e, 5.hoř-e!, 6.(o) hoř-i/u, 7.hoř-em mn.č. - 1.hoř-e, 2.hoř-Ì (-Ìch*/), 3.hoř-om, 4.hoř-e, 5.hoř-e!, 6.(o) hoř-och, 7.hoř-ama s3 j.č. - 1.h s-a, 2.h s-ata, 3.h s-ati, 4.h s-a, 5.h s-a!, 6.(o) h s-sati, 7.h s-atem mn.č. - 1.h s-ata, 2.h s-at, 3.h s-atom, 4.h s-ata, 5.h s-ata!, 6.(o) h s-atoch, 7. h s-atama s4 j.č. - 1.bolÈn-Ì, 2.bolÈň-, 3.bolÈň-Ì/, 4.bolÈn-Ì, 5.bolÈn-Ì!, 6.(o) bolèň-ì/, 7.bolÈn-Ìm mn.č bolÈn-Ì, 2.bolÈn-Ì (-Ìch*/), 3.bolÈň- m/om, 4.bolÈn-Ì, 5.bolÈn-Ì!, 6.(o) bolèň- ch, 7.bolÈň-ama Pozn mka: Podle vzoru dřevo se skloňujì takè substantiva zakončen na -isko (chłapisko, psisko, strnisko). U vzoru bolènì se v 1.p. jedn. čìsla vyskytuje takè koncovka -È (zelè, obilè). */ Ve 2.p. mnoû.čìsla u vzoru s2, s4 se na Roûnovsku a Karlovicku uûìvala koncovka -Ìch. PŘÕDAVN JM NA PřÌdavn jmèna jsou stejně jako ve SJ tvrd a měkk. Sv mi tvary vyjadřujì p d, čìslo a rod. Jejich skloňov nì se tèměř neliöì od SJ, pro n řečì vöak zvolìme rovněû odliönè vzory: dobr, zimnì (mìsto mlad, jarnì) 1.dobr, 2.dobrÈho, 3.dobrÈmu, 4.dobrÈho, 6.(o) dobrèm, 7.dobr m 1.dobr, 2.dobrÈj, 3.dobrÈj, 4.dobr, 6.(o) dobrèj, 7.dobr 1.dobrÈ, 2.dobrÈho, 3.dobrÈmu, 4.dobrÈ, 6.(o) dobrèm, 7.dobr m 1.zimnÌ, 2.zimnÌho, 3.zimnÌmu, 4.zimnÌ, 6.(o) zimnìm, 7.zimnÌm 1.zimnÌ, 2.zimnÌ, 3.zimnÌ, 4.zimnÌ, 6.(o) zimnì, 7.zimnÌ 1.zimnÌ, 2.zimnÌho, 3.zimnÌmu, 4.zimnÌ, 6.(o) zimnìm, 7.zimnÌm 1.dobřÌ/dobrÈ, 2.dobr ch, 3.dobr m, 4.dobrÈ, 6.dobr ch, 7.dobr ma 1.zimnÌ, 2.zimnÌch, 3.zimnÌm, 4. zimnìch, 6.(o) zimnìch, 7.zimnÌma PřÌdavn jmèna přivlastňovacì se skloňujì stejně jako ve spisovnèm jazyce, kromě 7.p. mn.č., kde m me koncovku -ov ma, -i(y)n ma, (otcov ma, matčin ma). Stupňov nì přìdavn ch jmen 7

8 Větöina přìdavn ch jmen můûe při srovn v nì zvl ötnìmi tvary, tak jako ve SJ, vyjadřovat trojì stupeň vlastnostì. Druh stupeň se tvořì přìponami -ejöì, -ějöì (modřejöì), -öì (horöì, tvrdöì) nebo -Ì (- ). TřetÌ stupeň tvořìme z druhèho stupně předponou n j- (n jnovějöì, n jmenöì). StaröÌ generace uûìvaly k vyj dřenì třetìho stupně vlastnosti takè pomocnèho slova sam (sam n jöikovnějöì, sam n jhoröì). Někter přìdavn jmèna se stupňujì nepravidelně. Z JMENA Stejně jako ve SJ zn me z jmena osobnì, přivlastňovacì, ukazovacì, t zacì, vztaûn, neurčit a z porn. Z jmena osobnì a jejich skloňov nì: 1. j, 2. mňa, 3. ně/mně, 4. ňa/mňa, 6. (o) mně, 7. mn 1. ty, 2. ťa/tebja, 3. tobě, 4. ťa/tebja, 5. ty!, 6. (o) tobě, 7. teb 1. on, 2. něho, 3. mu/němu, 4. ho, 6. (o) něm, 7. nìm 1. ona, 2. nì, 3. nì, 4. ju, 6. (o) nì, 7. ň 1. ono, 2. něho, 3. mu/němu, 4. ho, 6. (o) něm, 7. nìm 1. my, 2. n s, 3. n m, 4. n s, 6. (o) n s, 7. nama, -my 1. vy, 2. v s, 3. v m, 4. v s, 5. vy!, 6. (o) v s, 7. vama, -my 1. oni (ony), 2. nich, 3. nim, 4. jich, 6. (o) nich, 7. nima, -my Z jm. zvratnè: 2. sebe, 3. sobě/si, 4. sebe/sa (se*/), 6. (o)sobě, 7. seb */ jen na Frenöt tsku Z jmena ukazovacì a jejich skloňov nì: vzor tvrd - ten, vzor měkk - n ö 1. ten/n ö, 2. teho/naöeho, 3. temu/naöemu, 4. teho/naöeho, 6. (o) tem/naöem, 7. t m/naöìm 1. t /naöa, 2. tèj/naöèj, 3. tèj/naöèj, 4. t /naöu, 6. (o) tèj/naöèj, 7. t /naö 1. to/naöe, 2. teho/naöeho, 3. temu/naöemu, 4. to/naöe, 6. (o) tem/naöem, 7. t m/naöìm 1. tì/naöi, 2. t ch/naöich, 3. t m/naöim 4. t ch/naöich, 6. (o) t ch/naöich, 7. t ma/naöima, -my 1. ty/naöe, 2. tych/naöich, 3. tym/naöim, 4. ty/naöe, 6. (o) tych/naöich, 7. tyma/naöima, -my Pozn mka: Podle z jmennèho skloňov nì tvrdèho (ten) se skloňujì takè z jmena tente, tentehle, on, onen. Z jmena přivlastňovacì: patřì mezi ně zejmèna z jmena - m j, tv j, n ö, v ö, jeho, jejì, jejich a zvratnè přivl. z jmeno sv j. Z jmena t zacì: patřì sem z jmena - gdo/do, co, čì, ker, jak Z jmena vztaûn : řadìme k nim - gdo/do, co, ker, jak, čì 8

9 Z jmena neurčit : z jmena - nedo, neco, nečì, neker, nejak, dosik, cosik, čìsik, ker sik, jak sik, d le pak z jmena sloûen ze z jmen t zacìch a předpon (ne-, leda, gde(de)-, m lo-) a přìpon -sik, -kolvěk, jako např. (neco, ledagdo, ledaco, gdegdo, gdo-kolvěk, cokolvěk, m łogdo, vöecko, gdosik/dosik, nigdo, kaûd, s m, ten sam. Z jmena z porn : z jmena - nido, nic, nijak, ničì, û dn. Skloňov nì z jmen přivlastňovacìch, t zacìch, vztaûn ch, neurčit ch a z porn ch: Ve skloňov nì z jmennèm tvrdèm (podle vzoru ten) skloňujeme tato z jmena - ten, tento, onen, gdo, negdo, gdosi, ledagdo, gdegdo, m łogdo, gdeco, gdosi/dosi, negdo/nedo. Ve skl. z jmennèm měkkèm (podle vzoru n ö) skloňujeme z jmena - n ö, v ö, co, neco, cosi, ledaco, nic. Ve skloňov nì podle přìdavn ch jmen podle tvrdèho vzoru dobr skloňujeme z jmena - m j, tv j, takov, ker, jak, nejak, kaûd, vöecko, ten sam, s m, sam, nijak, û dn, sv j. Ve skloňov nì podle přìd. jmen podle měkkèho vzoru zimnì skloňujeme z jmena - jejì, čì, nečì, čìsi, ničì. ČÕSLOVKY Stejně jako ve SJ se v n řečì uplatňujì čìslovky z kladnì, řadovè, druhovè a n sobnè. Pouze některè se vöak liöì od SJ, a jen těch si vöimneme. ČÌslovky z kladnì (kolik?) - jeden, dva, tři/třè, ötyry/ötyřè,... sedum (sedn), osum (osn),...jeden st, ötrn st, sedumn st, osumn st, devatn st, dvacet, jedenadvacet,...ötyryadvacet,...sedumadvacet, osumadvacet,...ötyryaötyrycet, sedumaötyrycet, osumaötyrycet, sedum/osum/a sedumdes t, sedum/osum/aosumdes t,... sto,... tisìc, milijûn. OstatnÌ jako ve SJ. ČÌslovky řadovè (kolik t?) - prvnì druh, třetì, ötvrt, öèst, sèdm, Ûsm, ötrn st, sedumn st atd. ČÌslovky druhovè (koliker?) - dvojì, trojì, ötver, ötrn ster, sedumn ster,... ostatnì stejně jako ve SJ. ČÌslovky n sobnè (kolikr t, kolikan sobn?) - jedn c/jedenkr ť, dvakr ť, dvojn sobn, trojn sobn atd. ČÌslovky neurčitè - nekolik, tolik, moc, m lo, nekolikr ť, mockr ť, nekolik t atd. Skloňov nì čìslovek ČÌslovky řadovè, druhovè a n sobnè se skloňujì jako přìdavn jmèna vzoru tvrdèho (druh, Ûsm, trojì, dvojn sobn ) nebo měkkèho (prvnì, třetì, tisìcì, obojì, trojì). ČÌslovky z kladnì sto, tisìc, milijûn se skloňujì jako podstatn jmèna stejně zakončen (podle vz. m1, m4, m2). ČÌslovka jeden m z jmennè skloňov nì podle vzoru ten. ČÌslovky dva/dvě, oba/obě (4.p. = 1.p du), dv ch/ob ch ( 2. a 6.p d), dv ma/ob ma ( 3. a 7.p d). ČÌslovky třè, ötyřè se skloňujì: 2.p.třoch/ötyřoch, 3.p.třom/ötyřom, 6.p.(o) třoch/ ötyřoch, 7.p.třoma/ötyřma. 9

10 OstatnÌ z kladnì čìslovky (5 aû 99) majì jen dva tvary: pět, öest, atd. (v 1.a 4. p dě) a pěti, öesti atd. ve vöech p dech ostatnìch. NeurčitÈ čìslovky nekolik, tolik, kolik, moc majì takè jen dva tvary (1.p d = 4. p du), ostatnì p dy jen tvar nekolika, kolika, mnoha. ČÌslovka m lo (ve spojenì s počìtan m předmětem) je nesklonn (avöak 2.p. = m la). StojÌ-li sama o sobě, skloňuje se. SLOVESA V znam a tvořenì sloves i jejich mluvnickè v znamy (osoba, čìslo, čas, způsob, rod a vid) jsou stejnè jako ve SJ. Povöimneme si pouze rozdìlů. Infinitiv se tvořì přìponou -ť ke kmeni minulèmu: nès-ť, bra-ť, kupova-ť. Takto se tvořì infinitiv i u sloves s kmenem zakončen m na k nebo h (řècť, tł cť, mocť, pècť), slovesa s kmenem zakonč. na nu se neměnì na ou (min ť, kopn ť). Na jiûnìm Valaösku se infinitiv tvořì přev ûně přìponou -t (moset, ûat, pit, t hn t), avöak slovesa I. třìdy s kmeny končìcìmi sykavkami s a z majì (dle F. Bartoöe) v infinitivu -ť (hňèsť, jesť, kłasť, kysť, mň sť, nèsť, p sť, přasť, r sť, tř sť, vèsť, zesť, hryzť, lèzť, vèzť aj.), ostatnì slovesa tèto třìdy končì rovněû na t. Slovesa zvratn jsou spojena se zvratn m z jmenem sa (se), si (se jen na Frenöt tsku!). Koncovky osobnì nejsou u vöech sloves stejnè a jsou trojìho typu: jedn. čìslo: 1.os. -u(i), -Ìm, - m 2.os. -eö, -Ìö, - ö 3.os. -e, -Ì, - mnoû. čìs.: 1.os. -em(e), -Ìme, - me 2.os. -ete, -Ìte, - te 3.os. -, -, - Podle tvaru 3. os. jedn.čìs.přìtomnèho času je dělìme stejně jako ve SJ na 5 třìd: I. -e, II. - ne, III. -je, IV. -Ì,V. - (vzory pro časov nì jsou odliönè od SJ). */ Časov nì vzorů sloves I. třìdy a) vèzť (vezu, vezeö, veze, vezem(e), vezete, vez ); vez, vezme, vezte!; veza(ci); vèz/vèzł b) hr ť (hraju, hrajeö, hraje, hrajem(e), hrajete, hraj ); hraj, hrajme, hrajte!; hraja(ci), hr ł*/ c) vŕzať (vŕûu, vŕûeö, vŕûe, vŕûem(e), vŕûete, vŕû ); vrû, vrûme, vrûte!; vŕzaja(ci); vŕz ł **/ d) sècť (seču, sečeö, seče, sečem(e), sečete, seč ); seč, sečme, sečte!; seča(ci), sèk/sèkł */ e) třìť (třu, třeö, tře, třem(e), třete, tř ); tři, třime, třite!; třaja(ci); třèł **/ Časov nì vzorů sloves II. třìdy a) t hn ť (t hnu, t hneö, t hne, t hnem(e), t hnete, t hn ); t hni, t hnime, t hnite!; t hňa(ci); t h/t hł */ b) chytn ť (chytnu, chytneö, chytne, chytnem(e), chytnete, chytn ); chyť, chyťme, chyťte!; chytňa(ci); chyt/chytł c) sedn ť (sednu, sedneö, sedne, sednem(e), sednete, sedn ); sedni, sednime, sednite!; sedňa(ci); sed/sedł Časov nì vzorů sloves III. třìdy a) kuť (kuju, kujeö, kuje, kujem(e), kujete, kuj ); kuj, kujme, kujte!; kuja(ci); k ł **/ b) rabovať (rabuju, rabujeö, rabuje, rabujem(e), rabujete, rabuj ); rabuj, rabujme, rabujte!; rabuja(ci), rabov ł **/ Časov nì vzorů sloves IV. třìdy 10

11 a) kosiť (kosìm, kosìö, kosì, kosìme, kosìte, kosij ); kos, kosme, koste!; kosa(ci); kosìł **/ b) vrtěť (vrtìm, vrtìö, vrtì, vrtìme, vrtìte, vrtij ); vrť, vrťme, vrťte!; vrťa(ci); vrťèł **/ c) zněť (znìm, znìö, znì, znìme, znìte, znij ); zněj, znějme, znějte!; zněja(ci); zňèł **/ Časov nì vzoru slovesa V. třìdy vołať (voł m, voł ö, voł, voł me, voł te, vołaj ); vołaj, vołajme, vołajte!; vołaja(ci), voł ł **/ Časov nì sloves nepravideln ch byť (budu, budeö, bude, budem, budete, bud ); buď, buďme, buďte!; buďa(ci); b ł **/ jesť (Ìm/jÌm, Ìö/jÌö, Ì/jÌ, Ìme/jÌme, Ìte/jÌte, ij /jij ); jez, jezme, jezte!; jeďa(ci); jed/jedł věděť (vìm, vìö, vì, vìme, vìte, vij ); věďèł **/ chtěť (chcu, chceö, chce, chcem, chcete, chc ); chtěj, chtějme, chtějte!; chťa(ci); chťèł **/ U sloves I., II. a III. třìdy je 1.os.mn.č. oznam. způsobu přìt. času zakončena oproti SJ koncovkou -em (nesem, řeûem, berem, tłučem, idem), na Roûnovsku a VK je uûìv na koncovka -Ème (nesème), na Frenöt tsku koncovka -emy (něsemy). U sloves I. II. a III. třìdy je ve 3. os.mn.č. oznam. způs. přìt. času koncovka - (nes, ber, jed, umř ), u sloves IV. třìdy se vyskytuje koncovka -ij (prosij, trpij, učij sa) a u sloves V. třìdy koncovka -aj (děłaj, utěkaj, zavìraj ). U sloves II. třìdy se v přìčestì minulèm pouûìv tvar bez -nu- (t hł, chytł, sekł, spadł, uschł, k sł, tiskł). NepravidelnÈ sloveso byť se časuje v indik. prèz. takto: sg. 1. su/sem, 2. si, 3. je, pl. 1. sme/zme, 2. ste, 3. s. NepravidelnÈ sloveso jesť mìv v indik. prèz. vedle tvarů s j- takè tvary bez j- (jìm/ìm, jìö/ìö, jìme/ìme, jìte/ìte, jij /ij ). RozkazovacÌ způsob se uûìv jen pro 2. os. jedn. čìsla, 1. a 2. osobu mnoû. čìsla (vołaj!, vołajme!, vołajte!). PřechodnÌk přìtomn : jeho pouûìv nì bylo značně rozöìřeno. Pro vöechny rody se uûìvalo pouze dvou tvarů s koncovkami -a, -aci (beraci, buďaci, čekajaci, čujaci, d vajaci, hleďa/ci/, choďa/ci/, chyťa/ci/, obuďa/ci/ sa, řekňa/ci/ - řeci, stoja/ci/, přìjďa/ci/, učujaci, viďa/ci/, v jďa/ci/ apod.). PřechodnÌk minul se v n řečì neuûìval. PřÌčestÌ minulè se tvořì stejně jako ve SJ přìponami připojen mi ke kmeni minulèmu (-l, -ła, ło, li, ly, ly). V přìčestìch označen ch */ doch zì ve vöech osob ch k dlouûenì kmenovè samohl sky (nèsł, vèdła, vèzło, hr li), u označen ch **/ pak pouze v j.č. muûskèho rodu (kupov ł/kupovała, k ł/kuli, prosìł/prosiło), u neoznačen ch k dlouûenì nedoch zì vůbec (chyt/chytli, sed/sedło, jed/jedły).!!! - na Roûnovsku a Karlovicku se dlouûenì kmenovè samohl sky vyskytovalo u vöech sloves, ve vöech rodech (musèła, voł ło, pasème, kupov li), na Frenöt tsku naopak k dlouûenì nedoch zelo vůbec (vrtěł, kuł, vołał, chtěł, kupovał). PřÌčestÌ trpnè tvořìme rovněû přìponami ke kmeni minulèmu, tyto jsou vöak odliönè od SJ - (e)n /t, -(e)n /t, -(e)nè/tè, -(e)nì/tì, -(e)nè/tè, -(e)nè/tè (chv len /umyt, chv len /umyt, chv lenè/umytè,... chv lenì/umytì...) PodmiňovacÌ způsob přìtomn slovesa se vytvořì z přìčestì minulèho a tvarů bych, bys, by, bysme, byste, by (voł ł bych, tancovali bysme, chodili by, přìpadně takè abych, gdybysme). K vytvořenì podmiň. způsobu minulèho přid me přìčestì minulè slovesa b ti ( b ł,-a,-o,-i,-y, nebo b v ł,-a,-o,-i,-y - b ł bych voł ł, b v ł bych chťèł věděť). Jeho uûìv nì v mluvenè řeči bylo vöak jen ojedinělè. Čas budoucì se u sloves dokonav ch vyjadřuje tvary přìtomn mi (zavoł m, vr tìm sa), u nedokonav ch se budoucì čas vyjadřuje tvarem sloûen m z budoucìho času slovesa byť - budu, budeö, bude, budem, budete, bud a infinitivu (budu vołať, bud tancovať). 11

12 Čas minul se tvořì z přìčestì minulèho ( voł ł, hr ła, tancovali) a z přìt. tvarů slovesa b t (kromě 3.osoby) - sem, si, sme/zme, ste (voł ł sem, sed(ł) si, hr li sme, tancovali ste). U t zacì formy 2. os. j.č. minulèho času se uûìv takè zkr cen tvar slovesa b t - s mìsto si (např. vèzł s?, vŕz ł s?, sèkł s?, t hł s?, chytł s?, kosìł s?, vrťèł s?, voł ł s?, b ł s?, jedł s?, věďèł s?). U sloves zvratn ch se toto kr cenì neuûìv. PŘÕSLOVCE Stejně jako ve SJ vyjadřujì přìslovce i v n řečì různè bliûöì okolnosti dějů a předmětů (mìsto, čas, způsob, přìčinu a důvod), nebo označujì stupeň vlastnosti a mìru věci. PřÌslovce jsou slova neohebn a tvořì se větöinou od přìd. jmen přìponami -e a -o (přìpona -o je v n řečì častějöì - rovno, neskoro, słabo, tenko, vasko; dobře, okoličně...). Někter přìslovce mohou b t odvozena z přìčestì (stojačky, seďačky, klekačky apod.), nebo i přìponami -Èj (včilèj, prvèj, zasèj, kolèj ap.), -em (honem, k rem, sp tkem...), -k, -kaj (gdesyk, jaksyk, tadyk; dneskaj, toťkaj, henkaj ap.), - čko(y) (malučko, suchučko teplučko, pomalučky), - nko (lehunko, słab nko, malunko...), -y (nenazdajky, potichy, pom ły, poöepty, ötvernoöky, zdoły, zdomy, ap.). PřÌslovce odkud, odsud, odtamtud, pokud, posud, potud majì tři tvary (otkel/otk ť/otky, stuotel/stuoc ť/stuoty, stamotel/stamoc ť/ stamoty, pokel/pok ť/poky, posel/pos ť, potel/pot ť/poty). Druh stupeň přìslovcì se tvořì přìponami -öì, -čì, -ejöì (lehčì, horöì, těûöì, teplejöì...), -Èj (bliûèj, meňèj, pomeňèj, dalèj...) nebo se vyskytujì i bez koncovky (blìû, mèň, spěö...) TřetÌ stupeň se tvořì pomocì předpony n j- (n jmeňèj/n jmèň, n jpłyďèj, n jpěkňèj, n jzdravjèj...) PŘEDLOéKY, SPOJKY, Č STICE, CITOSLOVCE Jsou to slova neohebn a pro jejich uûitì v n řečì platì v plnèm rozsahu pravidla platn ve spisovnèm jazyce. Tato platnost se vztahuje samozřejmě jen na takov slova, kter se v n řečì uûìvajì. N ŘEČNÕ SLOVOTVORBA A OBOHACOV NÕ SLOVNÕ Z SOBY VE VALAäSK M N ŘEČÕ Podstatn jmèna JmÈna rodin se odvozujì od muûova přìjmenì. Nejčastěji je u přìjmenì nebo jeho přezdìvky koncovka -È, -Ì (KoöuťÈ, Vr ûlè, KopečtÌ, VrchovötÌ) u přìjmenì končìcìch na -k, -ek, - ec takè koncovka -i (ZajÌčci, äul ci, Ors ci, Adamci). JmÈna vdan ch ûen se tvořì od muûsk ch přìjmenì, přìpadně přezdìvek. NejčastějöÌmi koncovkami těchto jmen jsou -ka, -ena (Mikulč čka, Vr blìčka, KoňařÌčka, Pol öčena, Holčena, Zbrančena). JmÈna svobodn ch dcer se odvozujì od otcova přìjmenì přìponou -ova, -Èho (Vojtkova, Jochcova, Holcova, äťastnèho, HajnÈho, HrubÈho). JmÈna dom ck se tvořì podobn mi přìponami jako ve SJ, existujì vöak odchylky. U osobnìch jmen muûsk ch jsou častè koncovky -oö, -uö, -ek (Antoö, Mat ö, Janek, Vincek, OzÈfek). U ûensk ch jmen se v zakončenì často vyskytujì přìpony -a, -ča, -ina, -uöa, - na (Roz ra, Aneöa, Kača, Hanča, RozÌna, Maruöa, Mar na). JmÈna zdrobněl se v n řečì vyskytujì častěji neû ve SJ. TvořÌ se nejčastěji přìponami -ek, -ka, -ko (sklèpek, hoł bek, stromek, öenkèrka, putènka, sklènka), - öek (bř öek, koû öek), -ča (cèrča, pt ča, chud ča), -ica (łavica, truhlica, polica), -ec (ogarec, zvonec, chlèvec, stolec, zhłavec), -co, -ca (kolco, okènco, dvèrca, suknica, sanica). ZdrobněnÌ se vyjadřuje takè 12

13 koncovkou -eček, -ečka (k sìneček, cèrenečka, chvilenečka), zv öenì intenzity zdrobněnì lze dos hnout zdvojenìm přìponovè slabiky (k sìneneček, cèrenenečka, chvìlenenečka). JmÈna zveličel a zhruběl, vyjadřujìcì oproti z kladnìm slovům větöì mìru vlastnosti, jsou v n řečì poměrně čast m jevem. Mezi přìpony, jimiû jsou tvořeny, patřì nejčastěji -isko (chłapisko, psisko, dobračisko, koc řisko), -sko, -cko (rob-sko, babsko, telacko, jahňacko), - n (ham n, čah n, křikl n), -oň (křupoň, blboň, hłupoň, n toň), - č (k l č, f s č, kaf č, mał č), - l (noh l, břuch l, ok l, nos l), -ała, -ala (ť pała, k vała, oûrała, srala), -aňa (kabaňa, blbaňa). Podobně jako u zdrobnělin větöina těchto slov zesiluje z kladnì v znam slova a takè citov vztah mluvčìho ke zmiňovanèmu objektu. N zvy vlastnostì a povol nì se podobně jako ve SJ tvořì přìponami. Pro n řečì jsou typickè -osť (radosť, bujnosť, hł posť, m rnosť, starosť), -ota (ûebro-ta, dobrota, słota, istota), -stvo, - ctvo (pestvo, złodějstvo), - ř (bedn ř, stołař, sadař, hospod ř, koöìk ř), -ina (sedlačina, řezničina, dřina), -ista (h slista, cymbalista, basista). JmÈna nositelů vlastnostì tvořìme přìponami -ec, -ica (usmŕkanec, usople-nec, naf kanec, zavöivenec, darebnica), -oň (hłuchoň, blboň, křupoň), - č (břu-ch č, pupk č, nah č), -uöa (dobruöa, strakuöa). JmÈna obyvatelsk se odvozujì od mìstnìch přìponou -an, -jan, - k (Lipta-lan, Lhocan, Roûnovjan, Brumovjan, Hrozenkovjan, VsetÌň k, Mezř č k/-čan). JmÈna mìstnì se tvořì řadou přìpon, z nichû nejčastějöìm b v zakončenì na -isko, -iöče, - ňa, rňa, -Èrňa, -ovňa (rubisko, oranisko, hradiöče, kolňa, kov rňa, palèrňa, ovčìrňa, ledovňa). JmÈna hromadn jsou obvykle zakončena přìponou -ctvo, -ina (ptactvo, četina, letina). NejoblÌbenějöÌm zakončenìm jmen hromadn ch je přìpona -Ì (pr tì, pch čì/pch lì, lèöčì, bûřì, chach lì, chabaûdûì, vŕbì, kł čì, krkoöčì). JmÈna l tkov b vajì zakončena na -inec, - k, -ačka, -ica (kuřinec, trnč k, vlň k, chudačka, česnekačka, kyselica). JmÈna činitelsk (nositele děje) jsou nejčastěji zakončena přìponami -tel, -ač/ č, - k, -a, -ała/ala, -oň (kazatel, učitel, roznaöač, pomahač, tuł k, pij k, bŕłomta, oceba, nemrava, oûrała, r pała, brbłoň, ömatłoň). Substantiva dějov b vajì zakončena přìponami -Ì, -a, -ačka, -ba (topènì, vozènì, dûjènì, oprava, n jeza, noöa, paöa, zabijačka, öuchtačka, opletačka, ûè-nitba, sadba). PřÌdavn jmèna TvořÌ se ve větöině přìpadů stejně jako ve spisovnèm jazyce. PřÌdavn jmèna přivlastňovacì se tvořì obvykle koncovkami: -, -uv**/, -ova, -ovo, -in, - ina, -ino, -Ì, -sk /ck */; vyjadřujìcì l tkov původ: -ov, -ěn, -n ; mìstnì a prostorov : -nì, - ov, -it, -sk /ck */; vyjadřujìcì jakost: -at, -nat, -iv, -av ; značìcì podobnost: -ov, - ovit, -at, -nat ; vyjadřujìcì vlastnost: -n, -nì, -v, -av, -iv, -ačn, - cn, -kav. */ 1. p. mnoû. čìsla se u takto zakončen ch přìd. jmen tvořì koncovkou -öčì nebo -ččì. **/ -uv jen na Frenöt tsku! Na Brumovsku b vala u přìdavn ch jmen přivlastňovacìch koncovka -oj. PřÌdavn jmèna zesilujìcì činek jsou v n řečì často ûìvan. OdvozujÌ se přìponami - nsk, -at nsk (öirok nsk, dł hat nsk ). Typick m valaösk m zakončenìm je koncovka - cn, -ajzn, -čajzn (star cn, kyseł cn, velikajzn, öiročajzn ). K těmto přìdavn m jmènům patřì i ta, kter majì zdrobňovacì a citovou funkci. Mohou b t vyj dřena celou řadou přìpon: - učk, -unk, -ulink, -uöenk (malučk, chuďučk, bleďučk, uzunk, hłaďunk, teňulink, maluöenk ). Zv öenì intenzity zdrobněnì je moûno dos hnout zdvojenìm přìponovè slabiky (drobululink, maluluöenk ). Slovesa 13

14 U sloves, kter vyjadřujì expresivně pojat děj se tato tvořì přìponami -otať, - čiť, - oliť, - Ûniť (blkotať, drkotať, plkotať, ťapčiť, dropčiť, prdoliť, mrholiť, hûniť). Slovesa zdrobněl (mazliv ) tvořìme přìponou -kať, a zesìlenè -in/ynkať (huökať, hopkať, rypkať, čapkať, drckať, spinkať/spinunkať, čurkať/čurynkať, capkať/capinkať). Slovesa vyjadřujìcì zhrubělou kvalitu děje tvořìme přìponami - ňať, - zňať, - zgať, - ňať, - ňať, - zňať, - cn ť, -gať (bř ňať, pał zňať, trm zgať, chlach ňať sa, zgł ňať, ökrab ňať, zvor zňať, kop cn ť, chlop cn ť, zderygať, vŕzgať, ömarygať), nebo toho můûeme dos hnout změnou kmenovè souhl sky (dŕcať, gŕcať, gŕgať, gècať). I v n řečì, stejně jako ve SJ, se slovnì z soba měnila a vyvìjela. PůvodnÌ jednoduch lidov řeč zemědělců a pastevců byla ovlivňov na různ mi faktory a slovnì z soba se postupně rozöiřovala. Ke slovům typicky n řečnìm (odliön m) a těm, kter se shodujì s obecnou čeötinou (např. k ň, husa, koza, voda, ruka, kostel, cesta atd.) přibyla slova přejat z cizìch jazyků a nov slova, kter přinesla změna zemědělsk ch pracovnìch procesů i technick pokrok a rozvoj vöeobecnè vzdělanosti. NejvÌce cizìch slov bylo přejato z němčiny a slovenötiny, s nimiû obyvatelstvo přich zelo do styku nejčastěji. Tato slova byla pak v pozměněnè formě přejata i do n řečì (např. h reöt, kvèr, kvicht, prubovať, pucovať, hał öka, kon r, dereö, demogracija, krucifix atd.). Četnost slov přejat ch z jin ch jazyků nebyla tak v razn (to platì i o rumunötině, z nìû to bylo jen asi 30 slov zce se vztahujìcìch k salaönictvì ). Slova spojen s vědou se v běûnè lidovè mluvě nevyskytovala. Technick pokrok zasahujìcì do 2. pol. 19. stol. přinesl s sebou dalöì neb valè mnoûstvì nov ch slov, předevöìm v řemeslech a dopravě. I tato slova měla obvykle svè n řečnì ekvivalenty (např. ciment, tèr, ûent r, Èro, glajza, ötreka, raöpla, bicygl, repeť k atd.). Pro přijetì slova do n řečì byla vöak rozhodujìcì doba jeho vzniku. Slova vznikl po přelomu 19. stol. jiû nemohou b t povaûov na za n řečnì, neboť v tèto době byl jiû v voj n řečnì formy fakticky ukončen. Proto takè je zařa-zov nì nov ch slov spojen ch s rozvojem modernì vědy a techniky (jakoû i dalöìch slov z cizìch jazyků) do n řečì problematickè, jelikoû jejich n řečnì formy nebyly jiû vytvořeny (např. pad k, vrtulnìk, sbìječka, nadjezd, kosmonaut, počìtač, laser, radar, internet, digit lnì, tankovat, surfovat atd.). Je-li vöak uûitì takov ch slov v n řečnìm textu nezbytnè, neměla by jiû b t nijak měněna, ale uûìv na jako jin slova shodujìcì se se spisovnou či obecnou čeötinou, pouze s n řečnìmi odchylkami v tvaroslovì (počìtača, sbìječk, digit lnìma, surfuj ). Skladba V n řečì se tèměř v hradně jednalo o mluven projev. Ten byl ve svè podstatě vûdy sporn a jednoduch. Sloh psanèho textu, pokud je zpracov v n v n řečnì formě, by si měl proto v co největöì mìře zachovat tyto znaky a měl by samozřejmě obsahovat pouze takov slova, kter se v n řečì uûìvala. Větn skladba se od dneönì poněkud odliöovala a jejì formu je třeba vnìmat jako zastaralou. Proto bychom dnes v psanèm projevu měli přijmout ta pravidla, kter jsou platn ve spisovnèm jazyce, jak to činì větöina autorů, kteřì s texty psan mi v n řečì pracujì. 14

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková Nástrahy pravopisu - vznik nových slov Ing. Kateřina Tomšíková Spřahování Jeden ze slovotvorných postupů, kterými vznikají nová slova. Oba členy si v něm uchovávají ve všech jeho tvarech, nebo alespoň

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU 1. Zopakujte si vyjmenovaná slova. Doplňte y,ý/i,í. Pak si práci zkontrolujte a zapište počet získaných bodů. Skl zeň ob lí se v dařila.

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Letem světem českým jazykem aneb Opakování je matka moudrosti Anotace Pracovní listy k souhrnnému procvičování

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Co se děje v trávě? Zuzana Musilová Cíl: vnímat živou i neživou přírodu všemi smysly, rozvíjet v dětech schopnost chránit ji a učit se ji chápat, položit základy k celoživotnímu vzdělávání, umět pomoci

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 Místo tábora : LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ z.s., ev.č.

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

í Ý í í í ž ú í š š é í í í š ě ú ť í š š ě é íťě é É š ě ž í ě ó ó ú í ěž ó é í Č é š íí ž óí ě ž é í ó í é í ř í řě í ěž é úé í í í ú ě ř ó í ž í úé ó ú ú í í í š í í š Ý š é ř Á ú ó í í é úé íé ě í

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ Perfektní skrýš Kale musel schovat červené semínko, které nalezli předešlého dne v sekvoji. Rozhodl se, že hradní knihovna bude tím nejbezpečnějším místem. Šel až do obrovského sálu, v němž

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

ľ ř ě ř č ě ř ě á ř á á é ľ áš é á á ĺ ě á é ď á Ą ž čí á ě ř á č Ż á ž ě š ě ř ř ě á é č é á á ž š á á á ĺ á š é ě ě á ř á é č ář ě ě ě č á č ř á ě é á á é ř á š ř ě ě ě řč á ř ě é č á ĺ á ž é á č ř á

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda)

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda) TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 pořádá národní turnaj v boccie OZP

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

SUBSTANTIVA SKLOŇOVÁNÍ FEMININ

SUBSTANTIVA SKLOŇOVÁNÍ FEMININ SUBSTANTIVA SKLOŇOVÁNÍ FEMININ Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0106 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena. SN č. 25/1990 Mende 169W (1931) Zpracoval: Ing. Miroslav Beran Skříň: Dvoudílná. Horní část (tělo skříně) je výlisek z tmavohnědého bakelitu, dolní (sokl) je lakovaný výlisek z plechu. Zadní stěna plechová,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více