Dodatek č. I. K dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:"

Transkript

1 Dodatek č. I K dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1 hodiny na 0 hodin týdně. Učební plán I. stupeň (str. 17) Vzdělávací oblasti (obory) Dotace RVP Disponibilní dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X X 1 1 X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 1 Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova X Výtvarná výchova Člověka a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X Celkem v ročníku Učebních osnov charakteristika předmětu Český jazyk a Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk - I. stupeň (str. 21) Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník - 9 hodin týdně 2. ročník - 8 hodin týdně 3. ročník - 8 hodin týdně 4. ročník - 8 hodin týdně 5. ročník - 7 hodin týdně Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho obsahem je naplňování výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 382

2 Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Obsahuje tyto složky: mluvnice, sloh, čtení, psaní, literární výchova. Výuka probíhá v kmenových třídách. Je doplňována různými krátkodobými projekty - návštěvy knihoven, besedy o životě a tvorbě spisovatelů, práce s knihou, návštěvy divadelních představení. Důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností. Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje - čtení a psaní. Důraz je kladen na čtení s porozuměním, rozvíjení slovní zásoby, naučit žáky základy gramatiky. Metody a formy práce: frontální vyučování skupinová práce individuální práce besedy, exkurze projektové vyučování Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva vést žáky k systematickému učení a ukládání informací naučit žáky používat pravidla pravopisu v praxi seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny Kompetence k řešení problémů naučit žáky nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení vést žáky k tomu, aby se pokusili sami nalézt pravidla, kterými se řídí dané učivo Kompetence komunikativní pomocí gramatického a literárního učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků učit žáky správné výslovnosti, srozumitelné stavbě větných celků, vyprávění učit žáky porozumět literárním textům, básni Kompetence sociální a personální vytvářet příležitosti k diskusi, práce ve skupinkách, diskuse v rámci celé třídy nabádat žáky, aby se nebáli požádat o radu, pomoc Kompetence občanské vhodnou formou seznamovat žáky s naším slovesným dědictvím, vysvětlovat jeho význam podporovat potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní příprava a udržování pořádku učebního prostoru V českém jazyce budou realizována tato průřezová témata MV, VDO, MDV, OSV 383

3 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika (str. 95) Obsahové, organizační a časové vymezení Na I. stupni je předmět Informatika vyučován v 5. ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně. Na II. stupni je předmět informatika vyučován v 8. ročníku jednu hodinu týdně, v 9. ročníku 2 hodiny. V 9. ročníku mohou být žáci děleni podle znalostí a schopností na začátečníky a pokročilé. Výuka probíhá v počítačových učebnách. Vzdělávání v předmětu informatika vede k chápání a správnému využívání pojmů z oblasti hardware a software učí žáky zvládnout práci s grafikou i textem učí žáky vyhledávat informace na webových stránkách a kopírovat je do jiných aplikací podporuje využívání elektronické pošty vede žáky k praktickému zvládnutí práce s tabulkami a k tvorbě prezentací Klíčové kompetence žáků Kompetence k učení žák umí vyhledávat a třídit informace za pomocí počítače je schopen operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly umí získané informace porovnat a posoudit Kompetence k řešení problémů umí vyhledat informace a postupy k řešení daného problému umí problémy samostatně řešit je schopen si ověřit správnost řešení problémů řešení problému je schopen si obhájit Kompetence komunikativní na základě získaných informací umí vyjadřovat své myšlenky a názory rozumí různým typům textů a záznamů umí využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální umí spolupracovat ve skupině je schopen vytvořit příjemnou pracovní atmosféru ve skupině Kompetence občanské respektuje zákony, předpisy, nařízení, společenské normy je si vědom svých práv a povinností dokáže se vcítit do postojů druhých 384

4 Kompetence pracovní umí dodržovat vymezená pravidla umí používat bezpečně a účinně vybavení dokáže využít získané poznatky a znalosti pro svůj osobnostní rozvoj Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Mediální výchova (MV) 3. Učiva, komentářů týká se Českého jazyka ve 4. ročníku a Informatiky v 5. ročníku. Viz. tabulky. Český jazyk 4. ročník odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí rozlišuje větu jednoduchou a souvětí vytvoří z vět jednoduchých souvětí vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché zvládá základní příklady syntaktického pravopisu seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově zabarvená rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary užívá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova ohebná a neohebná, zná vzory podstatných jmen umí určit jejich rod, číslo, pád a vzor skloňuje podstatná jména podle vzoru (i předseda a soudce) píše správně zeměpisné názvy pozná zvratná slovesa, neurčitek umí určit osobu, číslo, čas časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím, rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku věta jednoduchá, souvětí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché shoda přísudku s podmětem tvorba souvětí z vět jednoduchých, vzorce souvětí spojky slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita slova citově zabarvená slova spisovná, výstižná slova ohebná a neohebná psaní skupin bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně uvádění příkladů ve větách rozdělení slova na předponu, kořen, příponu rozlišování a správné psaní předložky a předpony vzory podstatných jmen rod, číslo, pád podstatných jmen skloňování podstatných jmen podle vzoru zeměpisné názvy, psaní velkých písmen 385

5 rozlišuje předpony a předložky a správně je píše určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) + koncovky vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku vyhledává v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telefonní seznam) sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti vypravuje podle osnovy posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení popíše jednoduchou věc, při vypravování a popisu užívá slova spisovná, citově zabarvená rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu, umí se vyjádřit v běžných situacích píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte nahlas i potichu, rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává odliší podstatné a okrajové informace dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do deníku volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru práce s hlasem práce s čtenářským deníkem seznámí se s autory dětských knih (B. Němcová, K. J. Erben, J. Seifert, F. Halas, Z. Kriebel, M. Macourek, H. Ch, Andersen, A. Lindgrenová, R. Kipling) seznámí se s různými literárnímu žánru a pojmy (povídka, pohádka, verš ) zvratná slovesa neurčitek osoba, číslo, čas sloves skloňování sloves v čase přítomném, minulém a budoucím vypravování podle osnovy (užívání slov spisovných, citově zabarvených) vyjadřování v běžných situacích jednoduchá grafická úpravu textu základní komunikační dovednosti vyhledávání v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telefonní seznam) řazení podle abecedy hlasité a tiché čtení s porozuměním reprodukce přečteného textu výběr podstatných a okrajových informací zápis do čtenářského deníku osoby hlavní a vedlejší recitace - B. Němcová - K. J. Erben - J. Seifert - F. Halas - Z. Kriebel - M. Macourek - H. Ch, Andersen - A. Lindgrenová - R. Kipling Přesahy Aj (4) ->stavba věty, Vl (4) ->Místo, kde žijeme, Vl (4) ->Lidé kolem nás, Aj (4) ->seznámení s přítomným časem prostým, Aj (4) ->slovesné tvary to be, I have got, Pd (4) ->Rozmanitost přírody, Tv (4) ->míčové hry, Aj (4) ->pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování, představování sebe i kamarádů, Pd (4) ->Neživá příroda, Pč (4) ->příprava pokrmů, Pč (4) ->práce s drobným materiálem, Pd (4) ->Živá příroda, Pč (4) ->konstrukční činnosti, Vv (4) ->čeští ilustrátoři, Pč (4) ->pěstitelské činnosti, Hv (4) ->vokální činnosti, 386

6 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Kreativita Kulturní diference Poznávání lidí Rozvoj schopností poznávání MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Komunikace Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Informatika 5. ročník Hygiena a bezpečnost při práci na počítači respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady zná zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s prací na počítači Přesahy do Vko (9) ->Činnosti lidí, Vkz (8) ->1. pomoc OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy - bezpečnost práce - řád učebny Základy práce s počítačem využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie na konkrétních příkladech umí popsat strukturu počítače a přídavných zařízení _ pracuje s texty a obrázky v textovém editoru Word umí spustit aplikace typu Malování, Word, Kalkulačka dokáže se bez problémů orientovat na klávesnici orientuje se v základních formátech souborů (doc, gif, mp3, mp4) umí kopírovat texty, obrázky, kopírovat mezi aplikacemi respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i - struktura počítače - hardware, software - vstupní a výstupní zařízení počítače - spouštění a vypínání aplikací - orientace na klávesnici - formáty souborů - textový editor Word - vysvětlení pojmu - základní formáty souborů (doc, gif, jpg, mp3, mp4) 387

7 software a postupuje poučeně v případě jejich závady dovede postupovat v případě, kdy počítač zamrzne, dokáže restartovat počítač v případě potíží umí použít Nápovědu zná zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s prací na počítači chrání data před poškozením a zneužitím umí si data bezpečně uložit na dané místo (soubor, složka) zná tzv. nebezpečné klávesy založí si vlastní složku, ukládá do složky OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - kopírování textu, obrázku - restart počítače - nabídka Nápověda - správné sezení a zásady bezpečnosti při práci na PC - prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním PC - ukládání dat, koš - nebezpečné klávesy - kreslení v programu malování - práce s nástroji guma, lupa Vyhledávání informací a komunikace při vyhledávání informací na Internetu používá jednoduché a vhodné cesty umí bezpečně a účelně surfovat na Internetu zná základní způsoby komunikace ( , chat) dokáže si vytvořit vlastní ovou schránku chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím zná rizika pohybu na Internetu dokáže rozlišit, jaká data může umístit na Internet OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Komunikace MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti - surfování na Internetu - prohlížeče webových stránek - internetové adresy - , chat - vytvoření vlastní e- mailové schránky - nebezpečí sítě, kyberšikana Tento dodatek č. I k ŠVP je veden pod čj. ŠVP 1/2012. Ve Valašském Meziříčí Mgr. Daniela Miklová ředitelka ZŠ Vyhlídka 388

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY OOBBEECC TTUUČČAAPPYY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Název školy Základní škola a Mateřská škola Tučapy Adresa školy Tučapy 200, 392 26 Ředitel Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠVP ZŠ Chotíkov ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 330 17 Chotíkov 173 1 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program 1. zpracovaný podle RVP ZV 1 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola pro zrakově postižené Adresa školy: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Kontakty: tel: 224

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon,

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon, Z Á K L A D N Í Š K O L A P R A H A - P E T R O V I C E Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351-nový pavilon, Praha 10-Petrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní charakteristika

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více