17 blog, blogovat, bloger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17 blog, blogovat, bloger"

Transkript

1 blog, blogovat, bloger 17 blog, blogovat, bloger Zajímal by mě Váš postoj ke slovům weblog, blog, k použití sloves blogovat, blognout a k označení bloger, blogerka. Je správné je počešťovat, nebo by bylo lepší neměnit anglický přepis webblog, blogger a raději neskloňovat? Anglické výrazy weblog a blog a slova od nich odvozená se stejně jako jevy, které popisují, v českém prostředí objevily až po r Užívají se dnes velmi často a v oblasti žurnalistiky se staly celkem běžnou součástí slovní zásoby. Mimo jiné i proto, že čeština pro ně nemá jednoslovný ekvivalent a je nucena je opisovat více slovy (internetový deník). Domníváme se, že většinu z těchto anglických termínů lze bez obav použít. V případě slovesné podoby doporučujeme tvar blogovat. Přípona -ovat je u přejatých sloves nejčastější a tradičně užívaná, a navíc se vzhledem k nedokonavému významu tohoto slovesa (,vést/psát internetový deník, zápisník ) nedokonavé sloveso jeví i jako nejvhodnější. V době, kdy jazyková poradna odpovídala na tento dotaz (v r. 2006), ještě nebyla podoba všech uvedených slov vzhledem k jejich novosti zcela ustálena. V případě slov blog, weblog (webblog), blogový, weblogový (webblogový) se objevovala varianta delší i kratší, ale už tehdy výrazně převažovaly podoby zkrácené: blog, blogový (kolem výskytů v internetovém vyhledávači Morfeo). Tato tendence se v průběhu doby potvrdila a zkrácená podoba v úzu zcela převládla. V případě blog(g)era (příp. blog(g)erky) už nebyla situace tak jasná. Sice rovněž převažovala zkrácená varianta bez komponentu web-, ale pravopisná podoba byla rozkolísanější. Je zajímavé, že podle internetových vyhledávačů převažoval původní anglický pravopis se dvěma g (počet výskytů byl v řádu tisíců, zatímco zjednodušená podoba s jedním g měla výskyty v řádu stovek). Po šesti letech se ukazuje, že pravopisná podoba stále není zcela ustálená, ale poměr výskytů se překvapivě obrátil a dnes lze pomocí internetových vyhledávačů nalézt více než 2 miliony výskytů podoby blogger a bloggerka a více než 3 miliony výskytů podoby bloger a blogerka. Ani jednu variantu nelze odmítat. Ale ať už se rozhodneme pro kteroukoli z uvedených podob, v českém textu je třeba tato slova uvádět v náležitých tvarech tedy skloňovat a časovat. [ks] 25

2 bodejť 18 bodejť Jak nebo z čeho vzniklo slovo bodejť? Výrazy bodej, bodejť, bodeť, bodejž (někdy psané též jako *bodeď, *bodejď) vznikly ze staročeského spojení bóh daj (tj. dej bůh) a zesilovací (intenzifikační) slovotvorné částice -ž (bodejž) nebo -ť (bodeť, bodejť). Postup hláskových změn byl zhruba takovýto: bóh daj > bohdaj (srov. též bohdá) > bohdajž/bohdajť > (pravidelnou změnou téžeslabičného aj > ej) bo(h)dejž/bo(h)dejť > bodejž/bodejť. Mimo toto spojení se původní podoba bóh (tj. bůh) na základě pravidelných hláskových změn ó > uo > ů změnila v podobu bůh: bóh > buoh > bůh. [mb] 76 koncové -ť a -ž 19 boss V dnešních novinách je velký nadpis: Zatkli příbramského fotbalového bossa Starku. Mám problém s tvarem bossa. Je to správně? Myslím si, že by mělo být napsáno: zatkli bosse. Děkuji za objasnění. Titulek je v pořádku, přestože tvar bossa je možná pro některé uživatele češtiny překvapivý. Zalistujeme-li tiskem, čteme obvykle: dopadli kolumbijského drogového bosse, soud zablokoval účty příbramského bosse, vyšetřují vraždu bosse Mrázka. Někdy však také vidíme: byli připraveni odrazit jakýkoli útok na svého bossa, kariéru drogového bossa odstartoval v roce 1993, proslavil se rolí mafiánského bossa. Mužská životná podstatná jména zakončená na -s skloňujeme převážně podle tvrdého vzoru pán, např. albatros 2. p. albatrosa, ďas ďasa, kos kosa, losos lososa, pštros pštrosa, ras rasa, rys rysa, virtuos virtuosa. Mezi vzorem pán a muž kolísají podle mluvnic podstatná jména rorýs, platýs a pilous. Ta mohou mít ve 2. a 4. p. j. č. dva tvary: rorýsa i rorýse, platýsa i platýse, pilousa i pilouse. Podle NASCS z roku 2005 má i podstatné jméno boss dvojí tvary (bossa i bosse). Starší vydání tohoto slovníku (ASCS 1995) a SSJČ mají však u výrazu boss jen tvrdé skloňování, tedy ve 2. pádě tvar bossa. Přechod ke vzoru muž je dán uživatelským územ, doklady z ČNK a z internetu svědčí o značné převaze skloňování podle měkkého vzoru. Podoba bosse je hojně doložena i v textech z devadesátých let, přestože v tu dobu nebyla v souladu s doporučeným skloňováním a měla být korektory vyhodnocena jako chybná. 26

3 bůhzdarma Působí zde nejspíš analogie s vlastními jmény zakončenými na -s (a také na -z a -x), která se v dnešní češtině skloňují převážně podle vzoru muž, původně však patřila ke vzoru pán proto ve starších textech vídáme ve 2. a 4. pádě tvary Aloisa, Felixa apod., v současných textech výrazně převažují podoby Aloise, Felixe, Borise apod. Podobný posun k měkkému skloňování můžeme sledovat i u dalších životných mužských podstatných jmen zakončených na -s (některá z nich jsou expresivní), např. u slov primas, karas, kalous, ibis, chabrus, chuďas, kakabus, kliďas, kandrdas, morous, vágus. U nich však slovníky (zatím) uvádějí pouze skloňování podle vzoru pán. [ač] 20 bude bývat Lze ve spisovné češtině používat sousloví bude bývat, a to pro vyjádření děje, který očekáváme v budoucnosti a je jasné, že bude probíhat nějaký delší čas? Jako příklad bych uvedl větu Mistrovství světa v ledním hokeji bude bývat ve Švýcarsku. Tento výraz působí již na první pohled dost kostrbatě a obsah sdělení se dá vyjádřit o poznání libozvučnější větou, ale zajímá mě, jestli je sousloví bude bývat jako takové ve spisovné češtině teoreticky vůbec možné. Věty uvedeného typu nejsou v úzu sice příliš časté, ale doklady najít lze, například na internetu: sobotní setkání bude bývat vždy na faře, pokoj bude bývat uklizen, Square dance bude bývat opět jednou za měsíc atd. Je pravděpodobné, že jde o moravskou konstrukci, neboť všechny dohledané výskyty pocházejí z Moravy. Zdá se, že uživatelé češtiny takové konstrukce občas potřebují, a to tehdy, chtějí-li vyjádřit, že se děj bude opakovat. V jazykovědné literatuře byla jejich gramatická přijatelnost obhajována P. Karlíkem ve stati Pasivum v češtině (Slovo a slovesnost 65, 2004, s ). [od] 21 bůhzdarma V pátečním vysílání pořadu Uvolněte se, prosím použil pan Kraus slovo bůhzdarma. V Pravidlech českého pravopisu jsem našla pouze slovo zbůhdarma. Předpokládám, že pan Kraus tuto přesmyčku používá záměrně, ale přesto mi není jasné, jaký byl původně význam tohoto příslovce. Podoba bůhzdarma je plně spisovná. Můžeme se o tom přesvědčit zcela jednoduše například nahlédnutím do čtyřsvazkového SSJČ. Ale na rozdíl 27

4 bůhzdarma od podoby zbůhdarma se jí užívá ojediněle. Podle dat z ČNK z několika posledních let připadá v aktuálním jazykovém úzu na každých dvě stě výskytů varianty zbůhdarma přibližně jen jeden výskyt varianty bůhzdarma a s variantami zbohadarma, zbohadarmo, živými ještě na počátku 20. století, se dnes nesetkáme vůbec. Všechny čtyři varianty tohoto příslovce jsou synonymní a význam je jednoznačný: bez užitku, bez prospěchu, bez příčiny, bezdůvodně, zbytečně, nadarmo, marně, pro nic za nic. Všimněme si, že příslovce zbůhdarma se poměrně často vyskytuje ve spojeních s různými expresivními výrazy a vnímání jejich expresivity zesiluje, i když samo o sobě expresivní není: zbůhdarma vyhozené/rozházené peníze, zbůhdarma prošustrovaný čas, zbůhdarma se flákat, zbůhdarma okounět, čas zbůhdarma strávený konzumací idiotské televize (doklady z ČNK). Zesilující význam i funkci mělo toto příslovce vždy. Je totiž utvořeno zdvojením: skládá se ze dvou částí, které mají stejný význam. Průhlednější se dnešnímu uživateli jistě bude jevit část druhá, -darmo, odvozená od slova dar (resp. od slovesa dát) příponou -mo, tedy stejnou příponou jako příslovce krad-mo, zkus-mo či let-mo. Příslovce darmo původně znamenalo (dát) darem, ale v průběhu historického vývoje se jeho význam posunul k dnešnímu významu marně, zbytečně, který snadno identifikujeme i v dalších odvozeninách, jako je např. nadarmo, zadarmo, darmožrout či darmošlap. První část příslovce, zbůh-, vznikla spojením staročeské předložky vz (resp. z) a podstatného jména bóh, tedy vzbóh, resp. zbóh, které ve staré češtině znamenalo bez odměny pozemské, zadarmo, v oslabeném významu pak marně, nadarmo. Takové zesílení příslovečného významu zdvojením, které jsme si ukázali na vzniku a vývoji složeného příslovce zbůhdarma, je v češtině sice vzácným slovotvorným postupem, ale přece jen ho můžeme doložit ještě na dalších příslovcích. Patří mezi ně například jenjen, užuž, kolkolem a rovněž dennodenně, oblíbené ve školních diktátech proto, že se v něm vyskytuje čtyřikrát písmeno n. Tato příslovce jsou naštěstí slovotvorně i významově zcela zřetelná a k jejich výkladu už exkurzi do historie češtiny nepotřebujeme. [lu] 28

5 buzikán 22 bulík, buličí, bulet Rád bych se Vás zeptal, co přesně znamená slovo bulík. Často se používá ve spojení věšet bulíky na nos. Jsou od slova bulík odvozena i slova bulet (brečet) a buličí (buličí oko toto spojení sice znám, ale též nevím, co znamená)? Slovo bulík definuje SSJČ jako 1. mladý vůl, volek, 2. hlupák. Spojení věšet někomu bulíky na nos by tedy bylo možné volně přeložit jako dělat z někoho vola. Od slova bulík je odvozeno přídavné jméno buličí. SSJČ ho definuje jako něčím připomínající bulíka a uvádí právě příklad buličí oko (ve významu velké, kulaté oko ). Podle uvedeného slovníku se toto spojení užívá rovněž jako lidové označení sasanky nebo blatouchu. Přeneseně se buličí oko také užívá jako označení pro volské oko, tedy pro typ přípravy vajec na pánvi. Sloveso bulet je původu zvukomalebného (srov. citoslovce bú při brečení), vývojovou souvislost se slovem bulík tak nejspíše nemá. [jch] 23 buzikán Snažně Vás prosím o vysvětlení slova buzikán. Jde o výraz z heraldiky, ale v Českomoravské heraldice jsem vysvětlení nenalezl a v Ottově slovníku či v čtyřdílné Všeobecné encyklopedii rovněž ne. Podle PSJČ i SSJČ je podstatné jméno buzikán jednou z četných variant slova buzdogan; další varianty jsou buzdovan, buzdygan, buzdykan, buzigan, buzikan, buzogan, buzovan, buzygan, buzykan; lidovou etymologií pak vznikly i podoby bodsekáň, podsekáň, posekáň. Je to bývalá turecká velitelská hůl a také zbraň, podobná našemu palcátu kumánská válečná sekera na dlouhé násadě. Se slovem se můžeme setkat např. v díle A. Jiráska: Hejtman kumánský svým buzdyganem udeřil zezadu do starcovy lebky. V Ottově slovníku naučném slovo zachyceno je, ale v podobě buzogány: Buzogány, také buzdován a buzykán, původně turecká hůl maršálská, na jednom konci ozdobená kovovou nebo křišťálovou koulí, které také jako zbraně po způsobu palcátu užito býti mohlo. U Maďarův udržela se po Turcích dlouho v pozměněné poněkud formě jako sekyra na dlouhé násadě. Ve slovenských pohádkách se můžeme setkat se slovem budzogáň (s varian tou buzogáň) označuje se tak velký, těžký kyj. Ve Slovníku slovenského jazyka je příklad: Hraško zakrútil okolo hlavy svojím veľkým budzogáňom. Machek v etymologickém slovníku u hesla buz(d)ogan vysvětluje, že české tvary uvedené u Jungmanna mohly být převzaty jako dobové názvy 29

6 buzikán přímo z osmanského bozdoγan; slovenské jsou z maďarského buzogány, původ je kumánský. Výraz buzikán je užit např. v popisu plzeňského znaku: Za štítem jsou dvě přílby s halapartnou na pravé straně, uprostřed tři pahorky s olivovými ratolestmi a nápisem: In hoc signo vinces. Na levé straně je vojevůdcovská hůl buzikán. [ač] 24 cash flow Chtěla bych se zeptat, jakého rodu je cash flow. NASCS uvádí, že jde o nesklonné ženské jméno. S nesklonným bych souhlasila, ale ženský rod se mi nezdá. Všude se uvádí např. diskontovaný cash flow, tedy v mužském rodě. Jaký rod je tedy správný? Určit rod přejatých cizích slov bývá obtížné. Pokud jsou totiž nesklonná, musíme se při stanovování rodu opírat o shodné tvary řízených větných členů (především o shodné přívlastky). V případě cash flow s Vámi souhlasíme v tom, že se ženský rod příliš neužívá. Kromě rodu mužského je však vcelku častý i rod střední. To je navíc komplikováno tím, že mužský a střední rod odlišíme pomocí přívlastku pouze v některých pádech mluvíme-li třeba o očekávaném cash flow, přicházejí v úvahu rody oba. Pak by nám mohlo pomoci např. vztažné zájmeno (cash flow, který/které ) nebo přísudek (cash flow byl/bylo ). Na rozdíl od NASCS doporučujeme slovo cash flow používat v mužském či středním rodě nebo ho nahradit českými ekvivalenty peněžní tok, finanční tok. [od] 25 Cee Můj kamarád (Čech s českými předky alespoň, co měl možnost zjistit) má zvláštní příjmení. Jmenuje se Cee. Zajímalo by mě, jaký je jazykový původ tohoto jména, které se (jak jsem se dívala na web) v Česku občas vyskytuje. Domníváme se, že toto příjmení lze vyložit dvěma způsoby. První výklad vychází z označení písmene C, jméno tedy snad vzniklo jako zkratka nějakého jména začínajícího na písmeno C. Podobně se někdy vykládají příjmení Bé, Cé, El, Eška, Zet. Druhé možné vysvětlení je založeno na německých příjmeních Zäh, Zeh nebo Zehe. Všechna tato příjmení měla význam nepoddajný, tuhý; houževnatý, neústupný; vytrvalý, příjmení Zeh a Zehe mohou 30

7 čínsko-americký a čínskoamerický navíc souviset se středohornoněmeckým zehe prst na noze. Příjmení tedy mohlo odrážet nějaký nápadný znak prstu/prstů u nohou prvního nositele tohoto osobního jména. Výklad z němčiny pokládáme vzhledem k motivaci za přesvědčivější. Tzv. příjmí, z nichž se příjmení vyvinula, bývala totiž velmi často motivována povahovými či fyzickými rysy svých nositelů, zatímco pojmenování písmen v abecedě jsou pro vznik příjmí či příjmení používána jen výjimečně. [vš] 26 časomíra Mohu používat v množném čísle slovo časomíra jako synonymum pro hodinky nebo časoměřič? Slovo časomíra ve významu zařízení k měření času lze použít v množném čísle, stejně jako v množném čísle používáme slovo zařízení. Lze prodávat různá zařízení, tedy i různé časomíry. Jde o poměrně nový, velice frekventovaný význam tohoto slova starší slovníky, např. PSJČ a SSJČ, uvádějí jen synonyma časoměřič nebo časoměr. Z kontextu by ovšem mělo být vždy jasné, kdy se mluví o zařízení/přístroji a kdy o časomíře v původním významu slova, tedy v dějovém významu měření, určování času (např. ve spojení člověk pověřený časomírou). [mpra] 27 čínsko-americký a čínskoamerický Výrazy vietnamsko-americký, kubánsko-americký jsou předpokládám napsány správně (na rozdíl od latinskoamerický, afroamerický ap.). Je ale možné psát bez spojovníku čínskoamerický? Možné je psaní obou podob, se spojovníkem i bez něj, každá z nich má však poněkud jiný význam. Máme-li na mysli reciproční vztah mezi uvedenými zeměmi, pak je namístě spojovník: vietnamsko-americká válka, kubánsko-americká krize apod., proto bude v tomto významu spojovník i v případě výrazu čínsko-americký (např. čínsko-americké vztahy); od roku 2008 nám pomůže i IJP, která uvádí, že spojovník se píše, stojí-li obě složky proti sobě. Druhá varianta (čínskoamerický) se běžně neužívá, ale z hlediska slovotvorného je možná. Pokud bychom měli na mysli např. člověka, jev apod., který je v jistém smyslu společný oběma zemím, tedy např. americký, ale s čínskými kořeny (nešlo by o vzájemný vztah mezi Amerikou a Čínou), 31

8 čínsko-americký a čínskoamerický pak bychom zvolili pravopis bez spojovníku (např. čínskoamerická komunita tedy Američané původem z Číny), analogicky k typu afroamerický, latinskoamerický apod. [od] 177 rýžojáhelný 28 číslovky a počítaný předmět Je nějaký známý důvod, proč se 2. pád podstatného jména používá až od číslovky 5 výše (čtyři květiny, pět květin)? Proč jsou dvě, tři, čtyři + 1. pád množného čísla podstatného jména (čtyři květiny)? Proč se nezačíná například už od číslovky dvě (dvě květin) nebo až třeba od číslovky šest (pět květiny, šest květin)? Proč zrovna číslovka 5 a více či neurčité? A proč se vůbec začal 2. pád používat? Forma spojení číslovky a počítaného předmětu je dána původním slovnědruhovým charakterem číslovky. Podle Gebauerovy Historické mluvnice jazyka českého jsou číslovky jeden, dva, tři, čtyři svou povahou adjektiva, tudíž se musí mluvnicky shodovat se jménem počítaného předmětu (jeden muž, jednoho muže, jednomu muži; dvě květiny, dvou květin, dvěma květinám ). U ostatních základních číslovek, které jsou povahy substantivní, se jako základní prostředek vyjádření kvantovosti ustálil počítaný předmět ve 2. pádě množného čísla (tzv. numerativ, genitiv numerativní: pět mužů pěti mužů, tisíc mužů tisíce mužů ). [mpra] 29 demisólista Co znamená slovo demisólista? Význam tohoto složeného slova nám poněkud napoví jeho první část, demi-, která znamená půl, poloviční, polo-. Demisólisté a také demisólistky jsou baletní a taneční sólisté a sólistky, kteří ztvárňují menší sólové role a vedle toho mají povinnost účinkovat ve sboru. V NASCS ani v SSJČ sice tyto specifické výrazy z baletní a taneční terminologie nenajdeme, zato se však můžeme na mnoha našich divadelních scénách setkat s vynikajícími představiteli demisólových rolí. [lu] 32

9 desetinná čísla tvary počítaného předmětu 30 desetinná čísla skloňování Chtěl bych Vás poprosit o radu, jak číst desetinná čísla. V žádné gramatice jsem nebyl s to najít příslušné pravidlo. Jak třeba přečíst 3,4 mil.? Spojení obsahující desetinné číslo patří mezi ty jazykové jevy, které dosud v odborné literatuře nejsou dostatečně popsány. Jazyková poradna ÚJČ považuje za základní skloňování, které vychází z plně čtené podoby desetinného čísla (viz IJP). Správně bychom měli číst např. 0,1 nula/žádná celá jedna desetina; 0,2 nula/žádná celá dvě desetiny (event. nula/žádná celá dva); 0,5 nula/žádná celá pět desetin; 1,2 jedna celá dvě desetiny (event. jedna celá dva); 1,4 jedna celá čtyři desetiny; 1,9 jedna celá devět desetin; 2,3 dvě celé tři desetiny; 3,4 tři celé čtyři desetiny; 5,1 pět celých jedna desetina; 25,4 dvacet pět celých čtyři desetiny (nikoli *pětadvacet celých čtyři); 100,6 sto celých šest desetin; 103,8 sto tři celé/celých osm desetin; 1000,5 tisíc celých pět desetin; 1024,7 tisíc dvacet čtyři celé/celých sedm desetin atd. V případě, který uvádíte, bychom tedy doporučili tři celé čtyři desetiny milionu slovo milion bude ve 2. pádě jednotného čísla. Za méně formální a stylově nižší lze považovat možnosti 3,4 milionů (u slova milion se zachovává 2. pád, a protože je to jiný počet než jedna, dává se do množného čísla) a 3,4 miliony (shoda podle posledního členu čtyři miliony). Ve stylově vyšších, oficiálních projevech bychom však radili se těmto dvěma zmíněným variantám vyhnout. [mpra] 31 desetinná čísla tvary počítaného předmětu 31 desetinná čísla tvary počítaného předmětu Při používání navigace jsem narazil na problém při skloňování desetinných čísel. V žádné jazykové příručce jsem uspokojivou odpověď nenašel, proto se obracím s prosbou o vysvětlení na Vás. Jde o věty typu: Po dvou kilometrech odbočte vpravo. Jak správně skloňovat v případě: po 3,4 km odbočte vpravo? Je správné skloňovat všechna slova, tedy po třech celých čtyřech kilometrech? Jaké je pak správné skloňování v případech: po 1,2 km (po jednom celém dvou kilometrech/kilometru, po jednom celých dvou kilometrech nebo jinak?), po 1,1 km (po jednom celém jednom kilometru?), po 35,1 km (po třiceti pěti celých jednom kilometru/kilometrech?), po 35,1 mi (po třiceti pěti celých jedné míli/mílích?)? 33

10 desetinná čísla tvary počítaného předmětu Je správné skloňovat pouze číslovku před čárkou a potom slovo kilometr, tedy po třech celých čtyři kilometrech? Jaké je pak správné skloňování v případech: po 1,2 km (po jednom celých dva kilometrech/kilometru?), po 1,1 km (po jednom celých jedna kilometru?), po 35,1 km (po třiceti pěti celých jedna kilometrech?), po 35,1 mi (po třiceti pěti celých jedna mílích?). Nebo jsou správné či přípustné nějaké jiné varianty? V jazykových příručkách byste odpověď hledal marně, syntaktické chování číslovek s desetinami nebylo dosud podrobně popsáno. Syntaktickou analýzou číslovkových výrazů lze dospět k určitému řešení, avšak nikoli striktnímu a jednoznačnému. Ze syntaktického hlediska má číslovkový výraz s desetinným číslem tři hlavní syntaktické uzly : jako první číslovku označující celé číslo, jako druhý číslovku označující desetinné číslo (popř. též ve spojení se samotným slovem desetina) a jako třetí označení počítaného předmětu: po třech celých čtyřech desetinách kilometru. Právě plné vyjádření i se slovem desetina je při rozboru přijatelnosti čtení číslovkového výrazu nejvýhodnějším východiskem, protože každý z uzlů má explicitně vyjádřen svůj řídící člen a syntaktické vztahy jsou tedy snadno odvoditelné: tvary všech zastoupených číslovek jsou řízeny předložkou po a stejně tak výraz desetinách, tvar počítaného předmětu je pak udělen právě podstatným jménem desetina (+ 2. pád). Zvláštním případem je číslovka 1, jejíž rod může být dán rodem počítaného předmětu: po jednom celém (kilometru). Zcela vyloučen však není ani ženský rod, který má číslovka 1 takříkajíc vnitřně daný, neboť se chápe jako jednotka (srov. MČ2): po jedné celé jedné desetině kilometru. Pokud se tedy chcete jednoznačně vyhnout potížím, užívejte plná vyjádření. Snadno tím vyřešíte všechny zaslané případy: po jednom celém jedné desetině kilometru, po jednom celém dvou desetinách kilometru apod. Při vypuštění slova desetina se syntaktické vztahy v číslovkovém výrazu změní, řídící člen (slovo desetina) pro tvar počítaného předmětu není ve větě přítomen, což vede k nutnosti řídit tvar počítaného předmětu podle předložky po (tj. kilometru/kilometrech), nejistota však panuje v užití jednotného nebo množného čísla počítaného předmětu: je lépe po dvou celých dvou kilometru, nebo po dvou celých dvou kilometrech? Pomozme si vyššími číslovkami. Asi spíše řekneme po dvou celých třiceti pěti kilometrech než po dvou celých třiceti pěti kilometru. Toto řešení nám patrně zní přirozeněji kvůli linearitě sdělení. Pro řízení tvaru posledního podstatného jména je jednak výhodné užít člen bezprostředně předcházející, nikoli o dva uzly vzdálenější předložku, jednak nám snad právě kvůli linearitě spojení jiné číslovky než 1 a množného čísla u jména počítaného předmětu zní logičtěji. Tvar jednotného či množného čísla podstatného jména 34

11 diagnostikovat kilometr řízený bezprostředně předcházející číslovkou tedy považujeme za druhé, méně vhodné, ale možné řešení: po jednom celém dvou kilometrech, po třiceti pěti celých jedné míli, po jednom celém jednom kilometru, po třiceti pěti celých dvaceti osmi kilometrech atp. Ještě se okrajově zmiňme o jedné eventualitě, se kterou v dotazu nepočítáte. Vyjdeme-li důsledně z toho, že podle současných mluvnic lze ponechat část číslovkového výrazu nebo i celý výraz nesklonný, můžeme teoreticky připustit širokou škálu řešení typu: po jedna celá jedna kilometru / po jedné celé jedna kilometru / *po jedna celá jedné kilometru nebo po třicet pět celých jedna kilometru / *po třiceti pěti celých jedné kilometru / *po třiceti pět celých jedna kilometru / *po třiceti pěti celých jedné kilometru atp. Je však zřejmé, že nelze předpokládat libovolnou variabilitu těžko přijatelná řešení jsou označena hvězdičkou. Domníváme se, že únosnost částečné nesklonnosti je obtížně předvídatelná. Ze tří předložených variant jsou vyjádření typu odbočte po jedna celá jedna kilometru či odbočte po třicet pět celých jedna kilometru vhodná nejméně. Závěrem dodejme, že obtížím se skloňováním číslovek s desetinnými čísly lze předejít také volbou jiného způsobu udání vzdálenosti, např. odbočte po (ujetí) vzdálenosti tři celé čtyři (desetiny) kilometru nebo odbočte po dvou kilometrech a čtyřech stech metrech apod. [mpra] 30 desetinná čísla skloňování 32 diagnostikovat Jak se správně používá výraz diagnostikovat diagnostikuje se osoba, nebo choroba? Byl diagnostikován na AIDS, nebo Byl u něj diagnostikován AIDS? Diagnostikovat znamená určit diagnózu nemoci, tedy např. diagnostikovat AIDS u osoby XY; diagnostikovat lze poruchy, potíže, akutní stavy. Pokud by šlo o osobu, řekli bychom spíše testovat osobu na AIDS. Místo nechte se diagnostikovat bychom měli říci nechte si udělat diagnózu, nechte se vyšetřit. V úzu se sice objevují obě varianty, ale diagnostikovat něco (někomu / u někoho) je znatelně častější než diagnostikovat někoho (na něco). [od] 35

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo II. kategorie Počet bodů:... Příjmení a jméno:... Škola:...

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí "j"/

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí j/ Výtah z učebnice prof. Karla Petráčka, Učebnice spisovné arabštiny, Praha SPN 1965, 1. díl. Text byl pouze nepatrně upraven, především pokud jde o psaní velkých písmen a přepis. Velká písmena v označení

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2-4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Seminární práce z jazykové komparatistiky Dny v týdnu v českém a ruském jazyce Vedoucí práce: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 f.voborská/41-46/6 6.2.2009 21:56 Stránka 41 Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tools for Inputting Morphological Data A Proposal

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více