RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ"

Transkript

1 RÁMCOVÁ NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ KONVERZACE V CIZÍCH JAZYCÍCH Jsou zaměřeny na zlepšování komunikačních schopností a dalších jazykových dovedností. Probíraná témata korespondují jak s tématy profilové (školní) maturity, tak s požadavky ke státní maturitě. Podle toho, pro jaký typ maturity se studenti rozhodnou, se výuka zaměřuje více na ústní projev k profilové variantě nebo se procvičují dovednosti potřebné ke státní zkoušce. Studenti se rovněž seznamují se základními reáliemi cizích zemí. Seminář je vhodný nejen pro zájemce o maturitu z daného jazyka, ale i pro ostatní studenty, kteří se chtějí v jazyce zdokonalit a využít ho při budoucím studiu nebo zaměstnání

2 SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ (dvouletý kurz) Bude orientován přednostně dle zakázek zúčastněných studentů a je určen jak těm, kteří chtějí ze ZSV maturovat, tak ostatním se zájmem o problematiku společenských věd. Z hlavních možností se nabízí prohlubující výuka psychologie (s větším důrazem na současnou psychologickou praxi výzkumnou i terapeutickou), sociologie (vývoj oboru, hlavní nástroje, reflexe současné společnosti), urbanismus (současné město, proměny, možnosti, Pelhřimov), státoprávní teorie (konfrontace s realitou ČR, mezinárodní srovnání), právo, ekonomie (hlubší rozbor východisek, směry ekonomického myšlení dominantní i alternativní), religionistika (obecná a speciální), filosofie (seminární četba textů, filosofie 20. století). Dále je možné zabývat se současnou situací společenských věd, jejich vztahem k vědám přírodním, nebo obecnou teorií vědy. Konkrétní zaměření určují přednostně studenti, důraz je kladen na vztah ke skutečné společenské realitě, výstupy ve formě samostatných prací studentů SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ (jednoletý kurz) Tento seminář je určen studentům čtvrtých ročníků, kteří si chtějí zvolit státní maturitu z občanského a společenskovědního základu anebo kteří uvažují o ústní zkoušce ze ZSV. Bude zaměřen na opakování a prohlubování učiva jednotlivých společenských věd (psychologie, sociologie,práva, politologie, ekonomie, filosofie, mezinárodní organizace) a na řešení testových otázek

3 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ (jednoletý kurz) Seminář je postaven na 4 složkách. Jejich poměr si určíme na začátku září v prvních hodinách. Bude záležet na tom, jaká skupina se sejde čtenáři X literární zoufalci. Budu vždy vyžadovat aktivitu studentů a chuť diskutovat. Mým cílem je vás nadchnout pro literaturu (pro čtení). a) Literární teorie komplexní rozbor literárního díla a tzv. close reading (čtení s hlubokým porozuměním). V této části můžeme zopakovat i terminologii literárního rozboru, podíváme se na jazykové prostředky lyriky, epiky i dramatu a na jednotlivé literární žánry. b) Opakování k maturitě opakování literatury devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Zde bude záležet na domluvě, ale rozhodně bychom projeli všechny důležité umělecké směry a zopakovali nejdůležitější díla. Většinou už budete mít vybrané knížky k maturitě (alespoň z 19. století), proto soudím, že tento úsek semináře upotřebí každý. Budu předpokládat, že máte přečtená základní díla (Máj, Kytice ) c) Česká literatura po válce podívali bychom se na významné osobnosti naší poválečné literatury a na jejich tvorbu (Seifert, Šiktanc, Pavel, Fuks, Kundera, Lustig, Körner, Hrabal, Páral, Škvorecký ). Zde budu vyžadovat referáty a četbu zadaných děl (většinou povídky, maximálně novely do 100 stran). d) Filmová zpracování knižních předloh během roku bychom se podívali na několik filmů (namátkou Údolí včel, Jak je důležité míti Filipa, Smrt krásných srnců, Přelet nad kukaččím hnízdem, Spalovač mrtvol ) Hodnoceni budete za práci v hodině + za vypracovanou esej na literární, hudební či filmové dílo, které předem schválím

4 LINGVISTICKÝ SEMINÁŘ (jednoletý kurz) Seminář je určen zájemcům o studium lingvistických a filologických oborů (včetně bohemistiky) na filozofických a pedagogických fakultách. Seznamuje se základními poznatky, klasifikacemi, metodami, postupy a termíny používanými v jazykovědných oborech. Seminaristé se rovněž mohou zapojit do řešení úloh České lingvistické olympiády (http://ufal.mff.cuni.cz/clo). Úvod do lingvistiky, lingvistické obory a disciplíny Vybrané kapitoly z dějin lingvistiky Jazyky světa, typologie jazyků Písmo a jeho vývoj, typy a druhy písma Principy vývoje jazyka, diferenciace jazyků, glottochronologie Kontaktová lingvistika, jazykový substrát a superstrát, pidžiny a kreoly, balkánský jazykový svaz Základy fonetiky a fonologie Počítačová lingvistika Metody lingvistického výzkumu Diferenciace a stratifikace národního jazyka Translatologie

5 SEMINÁŘ Z DĚJEPISU (jednoletý i dvouletý) 3. Ročník České země ve druhé polovině 19. století Regionální dějiny Práce s odbornou literaturou, přednášky a semináře ve spolupráci s archivem a muzeem, exkurze 4. Ročník Světové dějiny druhé poloviny 20. století Československé a české dějiny druhé poloviny 20. století Prohlubování a rozšiřování učiva příprava k maturitní zkoušce Seminární práce

6 DĚJINY UMĚNÍ 1 (jednoletý kurz) Témata Kořeny evropského umění ve starověkém Řecku a Římě. Architektonické řády. Ideál realistického zobrazování. Kalokagathia. Procházka - stavební slohy Pelhřimov - sakrální architektura. Umění Byzance. Umění raného a vrcholného středověku. Mozaika, ornament, schématizovaná postava. Donátoři, objednavatelé, hutě, cechy. Procházka - stavební slohy Pelhřimov - profánní architektura. Umění na přelomu středověku a novověku. Technika nástěnné a deskové malby. Perspektiva. Znalectví. Procházka - středověké město Pelhřimov. Umění vrcholné a pozdní renesance. Malba na plátno, olejomalba. Skica. Popis architektury. Procházka - pelhřimovské náměstí. Umění baroka a druhé poloviny 18. století. Kamenosochařství a dřevořezba. Miniatura, portrét. Barokní krajina. Památková péče. Procházka - restaurátorský ateliér. Umění 19. století, fin de siécle. Architektura z kovu a skla. Vysoké, nízké, lidové umění. Inspirace mimoevropským uměním. Procházka - Pelhřimov pohledem památkáře a urbanisty. Umění 1. poloviny 20. století. Abstrakce, moderní techniky, instalovaný objekt. Archiv. Procházka - moderní Pelhřimov. Umění 2. poloviny 20. století, nejnovější umění. Média, koncept, land art. Galerie a muzeum. Exkurze - galerie Jihlava/Praha

7 DĚJINY UMĚNÍ HV (jednoletý kurz) Cíl: Rozšíření všeobecného přehledu dějin hudby, příprava pro studium nejen uměleckých oborů na vysokých školách. Práce v semináři navazuje na učivo předmětu hudební výchova v 1. a 2. ročníku. Podle požadavků studentů je možno učivo aktuálně přizpůsobit přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy. 1. Posluchač uměleckého díla - aktivní poslech s následným rozborem hudebního díla, estetické hodnocení 2. Hudební teorie, formy, dějiny rozšíření tématu dle požadavků studentů 3. Muzikál, rocková opera 4. Využití počítače - hudební programy (Sibelius) a základy práce s nimi - výukové hudební programy, zvukové editory 5. Folk - česká folková scéna 6. Vývoj populární hudby _ postavení české populární hudby v evropském a světovém kontextu instrumentální činnosti: interpretace doprovodů písní, aranžmá 7. Hudba a jiné druhy umění hudba a slovesné umění hudba a výtvarné umění (vzájemné vlivy ve všech historických epochách) hudba a film, další možnosti uplatnění hudby ve filmu hudební drama hudební scény domácí a světové hudba a pohyb - balet, výrazový tanec, hudba a pantomima 8. Současné trendy - snahy o novou syntézu mezi jednotlivými druhy umění (Rockopera - Oidipus Tyranus, Antigona, M. Kocáb - Odysseus, Landa Rockqiuem, Eben Jeremias, Carmina Burana ) 9. Hudební časopisy, hudební publicistika, hudební kritika, hudební školství 10. Folklór - Lidová píseň na Pelhřimovsku tématika, jazyková stránka, hudební stránka, Horácko 11. Aplikovaná muzikoterapie, muzikorelaxace

8 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU (jednoletý i dvouletý) Seminář je ve 3. ročníku zaměřen na prohloubení a rozšíření učiva a praktická cvičení, ve 4. ročníku (jednoletý i dvouletý) na přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ. Maturantům ze zeměpisu výrazně doporučujeme volbu alespoň jednoletého semináře. 3. ročník 1. Kraje ČR - doplnění a rozšíření učiva 2. Pelhřimovsko - geografická charakteristika regionu 3. Praktická cvičení - práce s mapami, tabulkami, grafy, schématy, statistickými údaji - praktická cvičení budou přednostně zaměřena na místní region (Pelhřimovsko, Vysočina) a) fyzická geografie: - kartografie - geomorfologie - hydrologie - meteorologie b) socioekonomická geografie: - obyvatelstvo - průmysl - doprava - cestovní ruch 4. Rozšiřující témata - vybrané kapitoly, které se do povinného učiva nevešly 4. ročník 1. Sociální geografie - geografie světového zemědělství, průmyslu, dopravy a cestovního ruchu. 2. Kraj Vysočina - geografická charakteristika místního regionu 2. Rozšiřující témata - vybrané kapitoly, které se do povinného učiva nevešly 3. Prohloubení a rozšíření učiva (příprava k maturitě a ke studiu na VŠ) - matematický zeměpis a kartografie - regionální geografie (Asie a SNS, Amerika, Afrika, Austrálie, Evropa) - Česká republika - fyzickogeografická sféra - socioekonomická sféra

9 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE (dvouletý kurz) Seminář je určen zájemcům o biologii, kteří chtějí pokračovat v jejím studiu na přírodovědeckých, lékařských a pedagogických fakultách. V semináři se pracuje převážně teoreticky. Některá témata jsou zadávána k samostatnému vypracování referátů nebo seminárních prací. Součástí semináře jsou i pozorování a pokusy podle podmínek vybavení laboratoře. Pro studenty budou dle možností zajištěny přednášky vysokoškolských vyučujících a návštěvy vybraných pracovišť pelhřimovské nemocnice. Plánovány jsou i biologické exkurze. 3. ročník Prohloubení učiva ve vybraných kapitolách z obecné biologie - látkové složení organismů - prokaryotní buňka - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - rostlinná pletiva - živočišné tkáně - fyziologie rostlin a živočichů - rozmnožování rostlin - rozmnožování živočichů - ontogeneze rostlin a živočichů 4. ročník 1. pololetí prohloubení učiva z oborů genetika, ekologie, eventuelně etologie 2. pololetí opakování k maturitě a příprava na přijímací zkoušky. SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE (jednoletý kurz) 1. pololetí prohloubení učiva z oborů genetika, ekologie, eventuelně etologie. 2. pololetí opakování k maturitě a příprava na přijímací zkoušky. S největší pravděpodobností bude vyučujícím obou dvou seminářů K.Havel

10 CVIČENÍ Z FYZIKY (dvouletý kurz) 1. Mechanika (kinematika, dynamika, práce a energie, tuhé těleso, statika, pevnost, pružnost, kmitavý pohyb), termodynamika, elektřina (střídavé proudy) prohlubování a rozšiřování učiva. 2. Měření (úlohy, které nejsou součástí praktických cvičení ve 3. ročníku). 3. Fyzikální analogie a přehledy (posuvný a rotační pohyb, gravitační a elektrické pole, mechanické a elektromagnetické kmity). 4. Tvorba grafů vybraných fyzikálních závislostí v excelu (formou seminární práce). 5. Řešení standardních i obtížnějších fyzikálních úloh z různých oblastí fyziky. 6. Fyzikální testy (obecná problematika a strategie, konkrétní testy, přijímací zkoušky na VŠ). 7. Diferenciální a integrální počet ve fyzice zavedení na fyzikálních problémech bez nutnosti znalostí z matematiky (časové derivace fyzikálních veličin, extrémy fyzikálních závislostí, integrály ve fyzice). CVIČENÍ Z FYZIKY (jednoletý kurz) 1. Mechanika (kinematika, dynamika, práce a energie, tuhé těleso, statika, pevnost, pružnost, kmitavý pohyb), termodynamika, elektřina (střídavé proudy) výběr prohlubování a rozšiřování učiva. 2. Fyzikální analogie a přehledy (posuvný a rotační pohyb, gravitační a elektrické pole, mechanické a elektromagnetické kmity). 3. Tvorba grafů vybraných fyzikálních závislostí v excelu (formou seminární práce). 4. Fyzikální testy (obecná problematika a strategie, konkrétní testy, přijímací zkoušky na VŠ). 5. Diferenciální počet ve fyzice (redukovaná verze vzhledem k dvouletému VP zavedení na fyzikálních problémech bez nutnosti znalostí z matematiky (časové derivace fyzikálních veličin, extrémy fyzikálních závislostí)

11 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MATEMATIKY (dvouletý kurz) Ve dvouletém semináři z matematiky se bude probírat rozšiřující učivo k jednotlivým již probraným kapitolám z matematiky a dále kapitoly, které se do gymnaziálních osnov nedostaly, ale přesto jsou zajímavé z hlediska matematického myšlení a hledání souvislostí mezi jednotlivými matematickými obory. Tyto rozšiřující kapitoly jsou důležité hlavně pro další studium na VŠ a ke složení profilové části maturitní zkoušky z matematiky. Probírané partie: Komplexní čísla - rozšíření a prohloubení Rovnice a soustavy rovnic ( včetně rovnic s parametrem ) metody řešení, jejich zdůvodnění, geometrický význam Úvod do vektorové algebry, matice a determinanty Diferenciální a integrální počet (látka je nutná k profilové části maturitní zkoušky z matematiky a není probírána v povinných hodinách matematiky) Opakování k maturitní zkoušce a příprava na přijímací zkoušky na VŠ SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MATEMATIKY (jednoletý kurz) V jednoletém semináři z matematiky se bude probírat především rozšiřující učivo k jednotlivým již probraným kapitolám z matematiky a dále kapitoly, které se do gymnaziálních osnov nedostaly, ale přesto jsou zajímavé z hlediska matematického myšlení a hledání souvislostí mezi jednotlivými matematickými obory. Tyto rozšiřující kapitoly jsou důležité hlavně pro další studium na VŠ a ke složení profilové části maturitní zkoušky z matematiky. Probírané partie: Rovnice a soustavy rovnic další metody řešení, jejich zdůvodnění, geometrický význam Základní funkce - opakování Diferenciální a integrální počet (látka je nutná k profilové části maturitní zkoušky z matematiky a není probírána v povinných hodinách matematiky) Opakování k maturitní zkoušce a příprava na přijímací zkoušky na VŠ

12 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA (jednoletý i dvouletý) Při jednoleté i dvouleté variantě dojde k výběru témat dle zájmu přihlášených účastníků. 1. MS Office 2007 Word, Excel, PowerPoint rozšířené využití 2. MS Office 2007 Access základy databázového systému 3. Počítačová grafika práce s rastrovým a vektorovým editorem 4. Digitální fotografie kurz fotografování, zpracování fotografií 5. Technické kreslení práce s programem ArchiCAD 6. Webové prezentace redakční systémy, instalace, správa, CSS 7. Dynamické webové prezentace základy programování v PHP DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE (jednoletý i dvouletý) V semináři z deskriptivní geometrie se probírají následující tematické celky: Kótované promítání Mongeovo promítání Kuželosečky Počítačová grafika Pravoúhlá axonometrie Kurz je přípravou na studium technických oborů a učitelství matematiky

13 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z CHEMIE (jednoletý i dvouletý) Oba předměty jsou určeny zájemcům o studium chemie. Výuka je zaměřena na prohlubování a procvičování učiva obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Seminář pomůže při přípravě na přijímací zkoušky z chemie /VŠCHT, biologické a chemické obory přírodovědeckých fakult, lékařské a farmaceutické fakulty, zemědělské VŠ, veterinární lékařství, pedagogické fakulty/ V semináři se pracuje převážně teoreticky, jsou zadávány některá témata k samostatnému vypracování referátů, nebo seminárních prací, případně se teoretické poznatky mohou ověřit experimentálně. Studenti se učí pracovat samostatně s odbornou literaturou, ve velké míře se využívá cizojazyčná literatura a internet. Součástí semináře a cvičení je experimentální činnost studentů. Pokusy určuje vyučující podle podmínek vybavení školní laboratoře. Zařazují se převážně ty experimenty na které při normální výuce není čas a hlavně experimenty z preparační anorganické i organické chemie a analytiky. Po absolvování semináře z chemie student zvládá sám základní laboratorní úkony, je schopen studovat větší tématické celky a dávat do chemii do širších souvislostí. Pochopí mezipředmětové vztahy a předpokládá se, že úspěšně zvládne nejen maturitní zkoušku z chemie, ale i přijímací zkoušky na zvolenou VŠ. Dokladem toho jsou vynikající výsledky našich studentů, kteří, absolvovali seminář z chemie

14 ZÁKLADY EKONOMIKY (jednoletý kurz) Základní ekonomické pojmy Podnikání, založení podniku Kapitálová a majetková struktura podniku Daňová soustava Trh jako vymezený podnikatelský prostor Význam a úloha marketingu v podniku Marketingové prostředí Nástroje marketingu Úloha managementu v podniku PRÁVNÍ NAUKA (jednoletý kurz) 1) Srozumitelnou formou seznámit se základními instituty jednotlivých právních odvětví a jejich obsahem, zejména z práva trestního a práva občanského s důrazem na použití těchto právních institutů v běžném životě 2) Vysvětlit činnost a strukturu jednotlivých justičních orgánů 3) Vysvětlit činnost a strukturu orgánů obcí, zejména pak ve vztahu k městu Pelhřimov 4) Prakticky seznámit s různými právními listinami a doklady, jako např. s rozsudky, žalobami, obžalobou, odvoláním, kupní a darovací smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z trestního rejstříku, sbírkou zákonů, pracovní smlouvou, směnkou apod. 5) Vysvětlit průběh jednání u soudu a zajistit účast u jednání soudu v řízení trestním a občanskoprávním 6) Vysvětlovat a objasňovat jednotlivé právní případy, např. i aktuálně medializované

15 DALŠÍ CIZÍ JAZYKY RUSKÝ JAZYK(jednoletý kurz) - Dosažení jazykové úrovně A1 - Osvojení azbuky a rozvoj řečových dovedností : čtení, psaní, poslech, ústní projev - Gramatické učivo : skloňování podstatných jmen, základní a řadové číslovky od 1 do 1000, osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, časování sloves 1. a 2. časování, nepravidelná slovesa, minulý čas - Témata : moje rodina, zaměstnání, volný čas, škola, nakupování, cestování popis cesty, města Moskva, Petrohrad, Praha Učebnice : S. Jelínek : Raduga po-novomu 1, Raduga po-novomu 2, Nakladatelství Fraus a doplňující materiály RUSKÝ JAZYK (dvouletý kurz) 1.ročník : - Dosažení jazykové úrovně A1 - Osvojení azbuky a rozvoj řečových dovedností : čtení, psaní, poslech, ústní projev - Gramatické učivo : skloňování podstatných jmen, základní a řadové číslovky od 1 do 1000, osobní, přivlastňovací a tázací zájmena, časování sloves 1. a 2. časování, nepravidelná slovesa, minulý čas - Témata : moje rodina, zaměstnání, volný čas, škola, nakupování, cestování popis cesty, města Moskva, Petrohrad, Praha 2. ročník: - Dosažení jazykové úrovně A2

16 - Osvojení azbuky a rozvoj řečových dovedností : čtení, psaní, poslech, ústní projev - Gramatické učivo : skloňování podstatných jmen, časování sloves, skloňování přídavných jmen měkkých a tvrdých, stupňování přídavných jmen, skloňování řadových číslovek, vyjádření možnosti, nemožnosti, nutnosti a potřebnosti, podmínkové věty, rozkazovací způsob - Témata : vzhled a charakter člověka, oblékání, roční období a počasí, bohatství Sibiře a ochrana přírody, cestování na letišti, v restauraci, ruská kuchyně V obdobném rozsahu je nabízena ŠPANĚLŠTINA a ITALŠTINA.

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 vybírat do konce března 2010 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Anglický divadelní seminář... 2 2. SAJ I - Seminář z anglického jazyka... 2 3. SAJ II Seminář z anglického

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí školní vzdělávací program Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí PLACE HERE Geodézie a katastr nemovitostí Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Geodézie a katastr

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více