Slavisches Seminar Hankův přínos polskému mluvnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavisches Seminar Hankův přínos polskému mluvnictví"

Transkript

1 Slavisches Seminar Hankův přínos polskému mluvnictví Tilman Berger (univerzita v Tubinkách)

2 Rozvrh přednášky I. Vnější okolnosti vzniku Hankovy mluvnice polštiny II. Zdroje mluvnice III. Struktura mluvnice IV. Pravopis a fonetika V. Sloveso VI. Skloňování VII. Skladba VIII. Shrnutí 2 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

3 Vnější okolnosti vzniku Hankovy mluvnice polštiny součást slavistické tvorby Václava Hanky vznik mezi lety 1821 a 1839 problematické období spisovné polštiny po rozdělení Polska, zvlášť na území Rakouska polské kontakty Václava Hanky 3 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

4 Josef Hanuš o polské mluvnici Mluvnice polského jazyka, připravovaná již od r s pomocí Kladzińského, vyšla r a připsána Rościszewskému. Pro povahu a slovanství Hankovo není nezajímavo, že pokládal za nutné omluviti se Uvarovu, že mluvnici polskou vydal před ruskou:»ja načal izdavatь«psal Uvarovu 7. února 1840»grammatiki dlja Čechov na drugich narěčijach slavjanskich. Polьskim, čtob otvratitь vnimanije Pravitelьstva našego v poslědstvije ot Russkago i čto u nas krasivago tipa Russkago nět.«(hanuš , 780) 4 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

5 Hankovy polské kontakty Adam Rościszewski Junosza ( ): publicista a mecenáš lvovského Ossolinea a Národního muzea v Praze Leopold Kłodziński ( ): knihovník, ředitel Ossolinea literatura o tomto tématu: - Vrtel-Wierczyński, Stefan: Adam Junosza Rościszewski, przedstawiciel potomności Zakładu narodowego im. Ossolinskich i jego korespondencja z Wacławem Hanką. Poznań Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

6 Motivace zájmu o polštinu Gazyk polský nebyl sice tak záhy gako pannonská a český, předce wšak předewšemi ginými slowanskými na pjsemnj powýšen. Pokudž nám známo, od 14. wěku počaly se w něm knihy psáti, gichž čjslo do prwnjho tisku tak welmi hogno nebylo; zwlášť ale w šestnáctém wěku literatura polská mocným krokem se zdwjhla, tak že pjsma tehdáž wydaná, co do slohu, posawad wzorem zůstáwagj, a ačkoli w 17tém a z počátku 18ho též se zanedbáwati počjnala, předce to nikdy tak hluboko neklesalo, gako w češtině, a giž w druhé polowici 18ho wěku powstali Spisowatelé, gežto wznik gazyka polského zotawili [ ] (Hanka 1839, IX) 6 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

7 Struktura mluvnice Předmluva (všeobecně o slovanských jazycích a polštině) Uwedenj (o výslovnosti a pravopisu) Twořenj slow (velmi důkladně, zčásti už o časování) Skloňowánj Časowánj slowes Skladna všechno podle Dobrovského a úplně jinak než v jiných mluvnicích polštiny 7 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

8 Zdroje Hanky mluvnice jaké dobové mluvnice mohl znát Hanka? - Kopczyński, Onufry: Grammatyka języka polskiego i łacińskiego dla szkół narodowych na klasę pierwszą. Warszawa na klasę drugą na klasę trzecią (mnoho dalších vydání) - Mrongovius, Christoph Cölestin: Polnisches Lesebuch, Lexikon und Sprachlehre. Königsberg (řada dalších vydání) - Vater, Johann Severin: Grammatik der polnischen Sprache in Tabellen, Regeln und Beispielen. Halle Mroziński, Józef: Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego. Warszawa Hanka několikrát kriticky mluví o Kopczyńském, nikdy ho však necituje; jediná kniha, o níž se zmiňuje, je tato: - Rozprawy i wnioski o orthografii polskiej. Warszawa hlavní předloha: Dobrovský resp. jeho opracování Hankou 8 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

9 Fonetika základní systém podle Dobrovského v podstatě dobrý popis dobového systému - systém samohlásek (včetně samogłosek pochylonych ) - sykavky - přízvuk na předposlední slabic přesto zčásti neoprávněná identifikace s českým systémem 9 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

10 Pravopis a fonetika Hanka odmítá pravopis Kopczyńského a radši drží se návrhů komise z roku 1830, dovoluje si však také odchýlky od ní: - Gá sem se držel, pokud to etymologii w doswadnj saustawě neodporowalo, předpisů těchto, a nepatrná uchylenj moge od nich, gsau wždy swým mjstem důwody opatřena. nejradši by však viděl úplně jiný pravopis: - Magjli se kdy slowanská nářečj wzágemně srozumitelněgšj pjsmem učiniti, prawopisem se to neyzdařilegi, zwlášť oněch, gešto stegného pjsma užjwagj, docjliti může. A sice prawopisem takowým, kterýž z wlastnosti gazyka samého wyňat, wšeobecná prawidla pewně stanowj, a gen na nedůslednosti wzniklé wýminky odstraňuge. Takowý prawopis gest tak nazwaný analogický, s dobrau wýslownostj se srownáwagjcj, a giž w neystaršjch památkách staroslowanského pjsma nám za wzor swjtjcj. 10 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

11 Přehled hlásek 11 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

12 Fonetika (pokračování) Čárkowané é, ó, ń, ł gake české e (!), ů, ň a hrubé ľ: chléb, wóz, koń, ławka gako chljb, wůz, koń, láwka. Toto hrubé ł snadno se wyslowj, když gazyk k podnebj zubů se dotkne, a gest zwuk ten podoben welmi k w, tak řjkage prostředek mezi l a w. Čárkowané ź, ś, ć ani gako ž, š, č, ani gako z, s, c pronášeti se nesměgj, ale zwukem šeplawým u prostřed těchto ležjcjm, tak gako děti neuměgjce geště dobře mluwiti ž, š, č wyslowug[j]: źmija, śmierć, nić. Spogené ie, rz, sz, cz gest naše ě, ř, š, č: niemy, rzéka, szelma, czekam gako němý, řjka, šelma, čekam. (Hanka 1839, 2) 12 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

13 Sloveso popis časování podle kmenu přítomného času málo údajů o vidu který se nakonec přece objevuje na scéně dobrý, přesto ale historizující popis minulých časů Prostý minulý čas gest giž w Polštině dáwno zastaralý, a nowěgšj pomáhagj si i kdeby prostý státi měl, opsaným minulým časem, který zwlášť w básnictwj welmi wadj, ugjmage rčenj gadrné krátkosti: pich, wołach. Opsanému minulému času základem gest přjčestj (participium), s njmž pomocné slowo em mjsto jesm, eś mjsto jesi, śmy, scie, spogeno býwá [ ] 13 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

14 Skloňování substantiv dobrý popis skloňování hodně údajů o životnosti, které jsou však zčásti nesystematické zajímavé postřehy ohledně možnosti užívat neživotné tvary pro lidi a životné tvary pro zvířata a předměty Wšecka ostatnj žiwotná i nežiwotná magj wýchod y: staw, stawy, moł moły, koł koły, drąg drągi, wiek wieki. Ano w pohrdánj, snižowánj a w pauhém newšjmánj mohau i gména osob tento wýchod y mjti: chłopy, herzty, pachoły, bogi, pijaki; tak gako naopak wýchod s přjrostkiem owie gak gména osob tak zwjřat i nežiwotných bytnostj, když totiž oněm wětšj wážnost, těmto pak i osobnost i s wážnostj w řeči přimysliti chceme: panowie, świadkowie, ptaszkowie, wiaterkowie. 14 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

15 Skloňování adjektiv Hanka odmítá umělé rozlišování mužských a středních adjektiv v množném čísle, jak to zavedl Kopczyński Stařj nerozeznáwali Lokal od Sociativu w mužském a střednjm pohlawj, poněwadž se čárkowané é gako y, i wyslowuge; nowěgšj ale půwodem Kopczyńského pohlawj mužské od střednjho w těchto pádech rozeznáwati chtěgjce, pjšj w Lokalu i Soc. mužském ym, im, w střednjm pak ém, iém, wšak proti analogii; neb kdyby w tom důsledni býti chtěli, musiliby wšecky pády mužského pohlawj y neb i psáti: prawygo, prawymu, tanigo, tanimu a t. d. Mnohem lépe bude Lok. od Sociativu rozeznáwati, gakož to ostatnj nářečj činj, a gak sme to w obrazci postawili. 15 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

16 Pohl (1773) 16 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

17 Skladba Promluwa a přjwětiwosti Zwláštnj užjwánj slowes Zwláštnj užjwánj předložek a jiných částeček málo údajů o skladbě ve vlastním slova smyslu zajímvaý výklad o oslovování a zdvořilosti 17 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

18 Shrnutí zajímavý pokus popsat polštinu v rámci češtiny na výši své doby, zajímavé deskriptivní postřehy ale přesto z dnešního hlediska zvláštní text, protože - autor dává rady těm, jejichž jazyk popisuje - autor vidí polštinu jako součást většího slovanského celku 18 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

19 Děkuji dziękuję kontakt: Tilman Berger Slavisches Seminar Wilhelmstraße 50, Tübingen 19 Tilman Berger 2010 Universität Tübingen

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka Analýza mluvnice Františka Martina Pelcla Grundsätze der Böhmischen Grammatik Analysis of František Martin Pelcls Czech Language Grammar

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLIII - 2006 č. 1 a 2 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLIII (2006), číslo 1 a 2 Vydává Jazykovědné

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Specifická funkce ukazovacího zájmena tenhleten

Specifická funkce ukazovacího zájmena tenhleten Specifická funkce ukazovacího zájmena tenhleten Tilman Berger 1. Úvod Ukazovacímu zájmenu tenhleten v dosavadní literatuře bylo věnováno poměrně málo pozornosti. Samozřejmě se o něm zmiňují všechny normativní

Více

KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO.

KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO. KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO. \Y y d á w á n p ř i s p j w á n ) m mnoha duchownjch a učených mužů o d Knjžecj Arcibiskupské Pražské Iíonsistoie. Čtwrtý ročnj běh. Swazek třeťj. W P r a z e, 1831. W Knjžecj

Více

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003

Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M W Předkladatel: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku září 2003 OBSAH A. NÁZEV, PŘEDKLADATEL, ANOTACE 3 ÚVODEM - Prof.PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 3 POVAHA WALDOFSKÉ

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Jazyky indoevropské a slovanské 3 2.1 Jazyky indoevropské 4 2.2 Jazyky slovanské 4 3. Vývojová období českého jazyka 5 3.1 Nejstarší období 5 3.2

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice - 1 - Český jazyk Maturitní otázky z mluvnice Martin Kantor 2003 - 2 - Maturitní otázky z mluvnice Obecné poznatky o jazyce: Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl

Více

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky,

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, CASÖFI8 PRO w u i D á w i i s r o n li N.1 / ECJ A R C IB IS K U P S K É PRAŽSKÉ S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, Utaimir

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň Čtyřleté všeobecné studium

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň Čtyřleté všeobecné studium (aktualizované vydání)

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce O BČANSKÉ SDRUŽ ENÍ Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Editoři: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Eva Pechová, Vztah učitele a studenta významně ovlivňuje komunikace, jako každý jiný vztah. Aby komunikace

Více

VÝVOJ LÁTKY V ČEŠTINĚ OD 1. DO 6. TŘÍDY Miloš Kučera

VÝVOJ LÁTKY V ČEŠTINĚ OD 1. DO 6. TŘÍDY Miloš Kučera VÝVOJ LÁTKY V ČEŠTINĚ OD 1. DO 6. TŘÍDY Miloš Kučera OBSAH ÚVOD PROFILUJÍCÍ LÁTKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD PRVNÍ TŘÍDA DRUHÁ TŘÍDA TŘETÍ TŘÍDA ČTVRTÁ TŘÍDA PÁTÁ TŘÍDA ŠESTÁ TŘÍDA RĚSUMĚ VÝVOJE LÁTKY Komentář

Více

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 Milan Hrdlička ABSTRACT: On the Presentation of Czech Declension for Foreigners. The presentation of the Czech declension system in books for foreign

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví Archivnictví Lucie Špitálská Získávání a zpracovávání osobních fondů a Dodatek k písemné pozůstalosti PhDr. Franze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kateřina Jeřábková, Jana Hatašová Anotace: V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se

Více

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4

OBSAH 1. ÚVOD 1. Povinně volitelné předměty z jiných oborů, o nichž je známo, že budou vypsány 4 Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu Oddělení pro západoslovanské jazyky a literatury Katedra českého jazyka a literatury NÁVRH PROGRAMU STUDIJNÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH 1. ÚVOD 1 2.

Více

Maturita Český jazyk

Maturita Český jazyk Maturita Český jazyk také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Maturita Literatura e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Maturita Němčina e-kniha Český jazyk

Více

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Analýza významu textových zpráv Aleš Janda Vedoucí práce: Ing. Jan Koutník Studijní program: Elektrotechnika

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

L I N G V A L A T I N A

L I N G V A L A T I N A HANS H. ØRBERG L I N G V A L A T I N A PER SE ILLVSTRATA PARS I FAMILIA ROMANA L A T I N E D I S C O I (Učím se latinsky) PŘÍRUČKA PRO STUDENTY (kap. I XXXV) do češtiny přeložil, upravil a vlastním nákladem

Více

Příběh ženy, která bydlela na hranickém hřbitově

Příběh ženy, která bydlela na hranickém hřbitově kdysi a nedávno 3 / 2012 2 Příběh ženy, která bydlela na hranickém hřbitově gallašova povídka, její historické pozadí a pokus o psychologický portrét hrdinky Jiří J. K. Nebeský Jedna Gallašova povídka

Více