Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy vedení školy dne tento Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání, vydanému dne , s účinností od Účinnost tohoto Dodatku č. 1.: od Jazykové vzdělávání a komunikace Změna textu v poznámce č. 1 Ve školním roce 2012/2013 si žáci volí anglický, ruský nebo německý jazyk. Přidání osnovy předmětu Ruský jazyk Osnova předmětu ruský jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Garant předmětu Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem jazykového vzdělávání je doplňovat a prohlubovat jazykové vzdělávání, které je propojeno s dalšími vyučovacími předměty, zejména se společenskovědními, ale i odbornými. V rámci oboru Zdravotnický asistent zároveň představuje specifické jazykové vzdělávání vymezené studovaným oborem. Výuka vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností a k praktickému používání v základních životních situacích na takové úrovni, aby byli schopni v cizím jazyce řešit základní situace každodenního života ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovávat informace ze zahraniční literatury týkající se oboru vzdělávání a porozumět jednoduchému textu. Jazykové vzdělávání je zaměřeno i na orientaci v reáliích rusky mluvících zemí, znalost společenské kultury a dovednosti sociokulturního chování. Znalost cizího nejen prohlubuje všeobecné vzdělávání žáků, ale napomáhá jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a připravuje je na život v multikulturní Evropě. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy směřují k osvojení komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Charakteristika učiva Výuka je zaměřena na systematické rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků získaných v průběhu základního vzdělávání. Obsah učiva je rozdělen do čtyř kategorií: - řečové dovednosti, které zahrnují produktivní, receptivní, interaktivní ústní i písemné dovednosti, - jazykové prostředky přiměřeného rozsahu, tzn. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí přibližně lexikálních jednotek za rok) včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), gramatiky, zvukové a grafické stránky, - tematické zaměření obsahu (základní tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření, komunikační situace), - reálie, zahrnující poznatky z historie, geografie, národních tradic a zvyků, politického, hospodářského

2 a kulturního života v České republice a v rusky mluvících zemích. Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací a jazykových funkcí, základních tematických okruhů a specifických okruhů z oblasti studovaného oboru. Hlavní náplní a obsahem výuky je nácvik ústního i písemného vyjadřování. Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života i studovaného oboru vzdělání, k reáliím České republiky i rusky mluvících zemí, reagují na věk a zájmovou orientaci žáků i na aktuální události. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí V rámci posilování komunikačních, personálních a občanských kompetencí žák objektivně hodnotí práci druhých a sám adekvátně přijímá hodnocení své práce. Rozpozná vhodnost jazykových prostředků vůči komunikační situaci a je schopen je adekvátně použít. V kolektivu je podporována týmová práce, otevřenost a vzájemná důvěra. Strategie výuky (pojetí výuky) Výuka jazyků má podněcovat žáky k tomu, aby dokázali adekvátním způsobem vyjadřovat své myšlenky a názory, pracovat s cizojazyčnými texty a využívat je jako informační zdroje. Má vést k upevnění a rozšíření učiva základní školy. Ve výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti čtení, psaní, mluvení (dialog a monolog) a poslech, běžně jsou používány formy a metody, jako rozhovor, diskuse, překlad, skupinová a týmová práce, práce s textem, s audiovizuální technikou. Součástí je procvičování a upevňování gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby, pravopisu, reálií rusky mluvících zemí, konverzace v ruském jazyce na dané téma podle studovaného oboru. Do výuky jsou zařazeny prvky budující povědomí o zdvořilostních normách cizího a chování v cizojazyčném prostředí. Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům. Hodnocení výsledků žáků Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží různé formy ústního a písemného zkoušení. Žáci jsou hodnoceni v těchto oblastech: - gramatika, - práce s textem, - ústní projev, - slovní zásoba, - obsahové a jazykové zvládnutí tematických okruhů (ústní a písemné), - aktivita v hodinách, - poslech. Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, tzn. postupné zdokonalování ústního projevu srozumitelnost, plynulost, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost a schopnost komunikace. Kromě krátkých průběžných testů jsou součástí hodnocení také písemné práce a didaktické testy, které jsou zařazeny nejen k prověřování znalostí, ale i k nácviku dovedností, nezbytných ke zvládnutí maturitní zkoušky. Důraz je kladen také na sebehodnocení, kdy žáci sami hodnotí dosaženou úroveň svých znalostí v oblastech čtení, poslechu, mluvení a psaní. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů Vzdělávání v ruském jazyce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat. Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz především na komunikativní kompetence a občanské kompetence. Žák musí být schopen formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, reagovat, přijímat radu a kritiku, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních aktivit, vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu ke společenskému dění, kultuře, literatuře a umění. U průřezových témat se jedná o využití multimediálních programů a vyhledávání informací na internetu, o verbální komunikaci při důležitých jednáních, o významu vzdělávání pro život, orientaci v globálních problémech lidstva, o rozlišování osobní, občanské a profesní odpovědnosti za stav životního prostředí. Mezipředmětové vztahy: - český jazyk, občanská nauka, tělesná výchova, informační a komunikační technologie, psychologie a komunikace, společenskovědní seminář, biologie a ekologie, odborná praxe.

3 Průřezová témata pokrývaná předmětem Informační a komunikační technologie Žáci se učí využívat multimediální programy a vyhledávat informace na internetu. Člověk a svět práce Žáci pojmenovávají různé profese v cizím jazyce, hovoří o jejich kladech a záporech, píší životopis v cizím jazyce, odpovídají na fiktivní inzeráty s nabídkou pracovních příležitostí, aby se naučili písemně prezentovat při jednání s potencionálními zaměstnavateli a dokázali formulovat své priority. Člověk a životní prostředí Součástí výuky jsou témata zaměřená na ochranu životního prostředí. Občan v demokratické společnosti Žáci jednoduchým způsobem popisují historické události a komentují dění ve společnosti. 1.ročník dotace 2 hodiny 68 hodin Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce Personální a sociální kompetence reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly Občanské kompetence a kulturní povědomí dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

4 Fonetika odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného a koriguje odlišnosti zvukové podoby Pravopis využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média -zvuková výstavba slova, zvuková stránka věty, intonace věty oznamovací, rozkazovací a tázací (s tázacími slovy i bez nich) zákonitosti vyplývající z psané podoby pro frázování a intonaci Gramatika formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby Slovní zásoba a tematické okruhy porozumí školním a pracovním pokynům používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem vytvoří text v podobě dopisu, blahopřání, pozvání a odpovědi na dopis - rod podstatných jmen se zřetelem k rozdílům proti češtině (lexikálně) - podst.jména nesklonná (kino, metro, radio) skloňování podstatných jmen typů zavod, škola, právilo v rámci frekventovaných syntaktických struktur - zájmena: skloňování zájmen osobních, přivlastňovacích, ukazovacích a tázacích ve frekventovaných syntaktických strukturách - číslovky: lexikálně základní číslovky slovesa I. A II. časování typu čitať, govoriť v přítomném, minulém a budoucím čase - zvratná slovesa užití některých tvarů sloves se změnou kmenové souhlásky (pisať, skazať, chodiť) ve frekventovaných syntaktických strukturách -produktivní osvojování nových lexikálních jednotek v rámci probíraných tematických okruhů a komunikativních situací -receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného -jednoduchý překlad -receptivní osvojení menšího počtu dalších lexikálních jednotek v souvislosti s poslechem a četbou doplňkových materiálů -postoj, názor, stanovisko obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, souhlas, nesouhlas, svolení, vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje, možnost, nemožnost, nutnost, potřeba, zákaz, příkaz - oblast osobnostní identita, způsob vnímání sebe sama -kratší písemný projev pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, odpověď, osobní dopis oblast osobní- cizí domov, krajina, společenské vztahy, blízcí lidé, spolupracovníci

5 REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie 2.ročník dotace 2 hodiny 68 hodin Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný Kompetence k řešení problémů spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení Personální a sociální kompetence přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly Občanské kompetence a kulturní povědomí uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet Fonetika odhaduje význam neznámých výrazů na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného a koriguje odlišnosti zvukové podoby Pravopis využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média Gramatika - zvuková stránka - místo a intenzita přízvuku - intonace vět - základní vztahy mezi zvukovou a grafickou stránkou zákonitosti vyplývající z psané podoby pro frázování a intonaci - skloňování podst. jmen typu tramvaj, nědělja,

6 dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce Slovní zásoba a tematické okruhy popíše své pocity porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace zdanije - zájmena: skloňování zájmen osobních, přivlastňovacích, ukazovacích tázacích - číslovky: tvoření číslovek řadových - slovesa: minulý a budoucí čas sloves I. a II. časování - časování sloves se změnou kmenové souhlásky (pisať, skazať, chodiť aj.) - vykání - vazby sloves odlišné od češtiny - emoce libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/ zklamání, překvapení, údiv, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost, strach - morální postoje a funkce omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost, přiznání, odsouzení - kratší písemný projev- žádost, inzerát, - oblast osobnostní identita, způsob vnímání sebe sama, světonázor REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA - každodenní život a tradice, rodina, vzdělávání, národní záliby a zvláštnosti průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie 3.ročník dotace 3 hodiny 102 hodiny Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení Občanské kompetence a kulturní povědomí podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií Fonetika vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného a koriguje odlišnosti zvukové podoby komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích - místo přízvuku v produktivně osvojovaných slovech a jejich tvarech včetně přízvuku pohyblivého -interakce ústní Pravopis

7 vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi - pravopis předpon typu raz-/ras-, iz-/is-, bez-/ bes- - funkční užití měkkého a tvrdého znaku Gramatika Slovní zásoba a tematické okruhy vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi přednese souvislý projev na zadané téma řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu, včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života, a vlastních zálib zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění prokazuje faktické znalosti o kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí přeloží text a používá slovníky i elektronické vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru -delší písemný projev podrobný životopis (osobní údaje, každodenní život, trávení volného času, zábava), vypravování -péče o tělo a zdraví -samostatný ústní projev popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení, prezentace, reprodukce textu -oblast vzdělávací primární, sekundární a terciární školství v ČR a v zemích studovaného, vybavení učeben, práce v učebnách, debaty a diskuse, zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, anotace, výpisků REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA - literatura, významná díla a autoři -věda, technika, sport, umění, významné osobnosti, díla, úspěchy - život a tradice, rodina, vzdělávání, národní záliby a zvláštnosti odborné texty průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce 4.ročník dotace 2 hodiny 68 hodin Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně

8 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce Personální a sociální kompetence přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly Občanské kompetence a kulturní povědomí podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií Fonetika vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného a koriguje odlišnosti zvukové podoby komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích -intonace v rámci souvětí Pravopis logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů Gramatika sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby Slovní zásoba a tematické okruhy čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace používá stylisticky vhodné obraty umožňující -psaní velkých písmen (názvy států, důležité zeměpisné názvy, významné mezinárodní organizace) - podst.jména: skloňování podst.jmen typu tětraď - příd. jména: stupňování příd.jmen 2. i 3. Stupeň - číslovky neurčité - určování hodin - slovesa: podmiňovací a rozkazovací způsob sloves - vyjadřování syntaktických vztahů pomocí spojek jesli, li - slovesné vazby odlišné od češtiny - delší písemný projev- úvaha - interakce formální i neformální rozhovor, diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor, náhodné situace v osobním i profesním životě, komunikace prostřednictvím telefonu a dalších médií -oblast společenská příroda, životní prostředí, ekologie, globální problémy, věda a technika, pokrok REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA - literatura, významná díla a autoři - média a jejich účinky na jednotlivce a společnost - odborné texty

9 nekonfliktní vztahy a komunikaci čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce zapojí se do hovoru bez přípravy odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí přeloží text a používá slovníky i elektronické vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce 5.ročník dotace 2 hodiny 60 hodin Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce Občanské kompetence a kulturní povědomí podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet Fonetika vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného a koriguje odlišnosti zvukové podoby rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích Pravopis -místo přízvuku v produktivně osvojovaných slovech a jejich tvarech včetně přízvuku pohyblivého

10 podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související -pravopis lexikálních jednotek a mluvnických tvarů určených k produktivnímu osvojení Gramatika reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek Slovní zásoba a tematické okruhy postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášených ve standardním hovorovém tempu sdělí a zdůvodní svůj názor dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače rozpozná význam obecných sdělení a hlášení přeloží text a používá slovníky i elektronické zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země -zájmena: neurčitá a záporná -slovesa: tvary podmiňovacího a rozkazovacího způsobu - rozlišování dokonavého a nedokonavého vidu sloves (lexikálně) - vyjadřování syntaktických vztahů pomocí spojky čtoby -slovesné vazby odlišné od češtiny -předložkové vazby (např. protiv, meždu, sredi) delší písemný projev - podrobný popis, odborný popis - čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné, faktografické, dokumentární, imaginativní i umělecké - samostatný ústní projev popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení, prezentace, reprodukce textu - informace z médií tisk, rozhlas, televize, internet, film, audionahrávky, videonahrávky, veřejná hlášení, telefon -receptivní řečová dovednost sluchová poslech a porozumění monologickým a dialogickým projevům -produktivní řečová dovednost ústní mluvení zaměřené situačně a tematicky REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA - politické a ekonomické postavení ve světě - stručná charakteristika ekonomiky, společnosti a kultury -aktuální události a dění většího významu - autentické materiály tisk, rozhlas, film odborné texty průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce

11 Ostatní text školního vzdělávacího programu Zdravotnický asistent, denní forma, zůstává v platnosti beze změn. V Kroměříži dne Mgr. Dagmar Ondrušková ředitelka školy

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 78-42-M/07 Vojenské lyceum 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/05 Grafický design 82-41-M/05 Grafický design MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

82-41-M/17 Multimediální tvorba

82-41-M/17 Multimediální tvorba 82-41-M/17 Multimediální tvorba MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební osnovy Jazykové vzdělávání Český jazyk (Čj) Charakteristika

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ekologie ochrana Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ochrana ekologie Vydalo Ministerstvo

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

78 42 M/01 Technické lyceum

78 42 M/01 Technické lyceum MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78 42 M/01 Technické lyceum 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

26 47 M/01 Informační technologie

26 47 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 47 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Anglický jazyk je připravit žáky na aktivní život v multikulturní společnosti prostřednictvím získání jak obecných,

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) (RUJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin

Více

26 41 M/01 Elektrotechnika

26 41 M/01 Elektrotechnika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 41 M/01 Elektrotechnika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více