manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad"

Transkript

1 Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1

2 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚ) a) ZÚ vymezuje inventarizační rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví (které nelze prokázat způsobem stanoveným v ZÚ, tj. inventarizací), přitom je-li skutečný stav je nižší než stav v účetnictví, rozdíl se označuje jako manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin ČÚS č inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků: - mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (= tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob) 2

3 Manka a škody v účetnictví - pokračování vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí k ZÚ pro podnikatele (PVZÚ) c) PVZÚ - vzájemné zúčtování je přípustné vzájemné zúčtování rozdílů zjištěných při inventarizaci, které: - vznikly ve stejném inventarizačním období - prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob (např. v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob) - 28 PVZÚ - ostatní provozní náklady zahrnují i inventarizační rozdíly a škody v provozní oblasti (škoda = fyzické znehodnocení, tj. neodstranitelné poškození nebo zničení, dlouhodobého NM a HM zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin) 3

4 Manka a škody v daních z příjmů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) ZDP definice škody a manka pro účely ZDP n) ZDP pravidlo pro daňový režim mank a škod l) ZDP manko a škoda jako daňově účinnými náklady ZDP definice živelní pohromy c) ZDP ZC majetku vyřazeného v důsledku škody zg) ZDP daňově uznatelné náklady při likvidaci zásob pokyn GFŘ D-6 k 24.2 ZDP, body 3, 28 a 29 4

5 Definice manka a škody pro účely daní z příjmů škoda = fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) - majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, - pokud je majetek v důsledku škody vyřazen manko = inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než účetní Příklady: - odcizeno firemní auto m - totální havárie firemního auta (nelze opravit) š - havárie firemního auta, auto lze opravit m š - poškození cizího auta činností zaměstnance firmy m š 5

6 Co není mankem a škodou pro účely daní z příjmů za škody a manka se nepovažují: - technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob), - ztratné v maloobchodním prodeji a - nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou HM (pro účely ZDP), a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem (správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou či obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně) škodou není prokázaný nezaviněný úhyn nebo nutná porážka zvířete základního stáda 6

7 Problematika ztratného existují normy ztratného (závazné, akceptované FÚ)? ne existovaly normy ztratného? ano, např.: - Směrnice č. 28, o normách nezaviněných ztrát v organizacích spotřebního družstevnictví z (Věstník ČSSD 15/1986) - Vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 379 až 386 ze dne , a to normy mank potravinářského zboží ve velkoobchodě, v maloobchodě, ve skladech, v podnicích společného stravování, normy mank chemického zboží, u skla, porcelánu, keramiky a hrnčířského zboží, o způsobu uznávání mank existovala metodika výpočtu ztratného? ano, např.: - Josef Procházka: Normy mank, vydáno jako listovka ministerstva zdravotnictví a výživy ČSR v roce 1972 (výpočty z obratu zásob na skladě nebo z průměrného stavu zásob za sledované období ) 7

8 Daňový režim mank a škod manka a škody [ 25.1.n) ZDP] = DN ve výši přesahující náhrady, s výjimkou tří případů uvedených v 24.2.l) ZDP: - 1. škody vzniklé v důsledku živelních pohrom - 2. škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem - 3. škody jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy ad 1: živelní pohroma ( ZDP) = nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (Richterovy)!! výše škody musí být doložena posudkem pojišťovny (i v případě, kdy poplatník není pojištěn) nebo posudkem soudního znalce!! 8

9 Daňový režim mank a škod - pokračování ad 2: neznámý pachatel - kdy stačí mít potvrzení policie? před DAP / při kontrole FÚ - co když se pachatel najde? 23.3.a).3 ZDP ad 3: zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených obecně závaznými předpisy (pokyn GFŘ D-6, bod 29 k 24.2 ZDP) = např. výdaje (náklady) v důsledku zákazu výroby, technologických postupů, používání přípravků, nařízené likvidace zvířat pokyn GFŘ D-6, bod 28 k 24.2 ZDP: škody ad 1 až 3 u FO s daňovou evidencí daňovými pouze za předpokladu, že nebyly již jako daňové výdaje uplatněny, a to ani v předchozích obdobích 9

10 Vyřazování majetku 24.2.c) ZDP DÚ zůstatková cena hmotného majetku ( 29.2) vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v 24.2.l) ZDP Příklad: automobil pořízen RR za Kč, rovnoměrné odpisy, v RR+2 zcela zničen při havárii, náhrada škody Kč rok procento odpis ZC RR 11,00 % RR+1 22,25 % RR+2 22,25 % <= nebyla-li by škoda 1/2 v RR Z daňové ZC je DÚ = Kč a DN = Kč. 10

11 Vyřazování majetku - pokračování 24.2.c) ZDP obdobně se toto ustanovení vztahuje na ZC hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze účetně, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle 24.2.v) ZDP Příklad: notebook pořízen 06/RR za Kč, nepojištěn, účetní odpisy Kč/měsíc, ztracen v 06/RR+1 => ÚZC = Kč = DN pokyn GFŘ D-6, bod 3 k 24.2 ZDP: likvidace stavebního díla v důsledku škody, je-li nahrazováno stavebním dílem novým - ZC = DÚ v plné výši při vyřazení z důvodů ad 24.2.l) ZDP - ZC = DÚ do výše náhrad při vyřazení v ostatních případech podle 24.2.c) ZDP (tj. nepoužije se ustanovení 24.2.b) ZDP o tom, že by ZC měla být součástí vstupní ceny nového stavebního díla nebo jeho TZ ) - DÚ i výdaje (náklady) vynaložené na odstranění poškozeného nebo zničeného stavebního díla 11

12 Likvidace zásob 24.2.zg) ZDP DÚ výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků ale: - u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu (zvláštní právní předpisy např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) k prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace 12

13 Příklady účtování v souvislosti s mankem a škodou obecně (účty podle přílohy č. 4 PVZÚ): - manka a škody MD 54x - jiné provozní náklady - schodek MD 56x - jiné finanční náklady - mimořádné případy MD 58x - mimořádné náklady chybějící cenné papíry; pokud z je nutno zahájit umořovací řízení: - převod na oddělený analytický účet CP v umořovacím řízení odpisovaný DNM a DHM a neodpisovaný DHM: - účetní ZC MD 54x / D 07x - oprávky k odpisovanému DNM MD 54x / D 08x - oprávky k odpisovanému DHM vyřazení majetku MD 07x / D 01x, MD 08x / D 02x - účetní cena MD 54x / D 03x - neodpisovaný DHM schodek pokladní hotovosti: - schodek s náhradou od zaměstnance MD 33x / D 21x - schodek a škoda v ostatních případech MD 56x / D 21x 13

14 Příklady účtování v souvislosti s mankem a škodou zásoby vedené způsobem A - nakoupené od jiných subjektů: - manko do normy MD 50x / D 1xx - zásoby - manko, škoda MD 54x / D 1xx - zásoby zásoby vedené způsobem A - zásoby vlastní výroby: - manko do normy MD 61x - změna stavu vnitrop. zásob / D 1xx - manko, škoda MD 54x / D 1xx zásoby vedené způsobem B - nakoupené od jiných subjektů: - manko, škoda MD 54x / D 50x zásoby vedené způsobem B - zásoby vlastní výroby: - manko, škoda MD 54x / D 61x pohledávky z titulu náhrady škody: - zaměstnanec MD 33x / D 64x - jiné provozní výnosy - ostatní osoby, pojišťovna MD 37x / D 64x 14

15 a to je vše k výkladu 15

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ Ukázka z části ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 I. Charakteristika Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků

Více

1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ

1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ 1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ Ing. Ivana Mašková MAKO AUDIT s.r.o., daňový poradce, auditor, maskova@mako.cz Právní úprava účetnictví v roce 2006: zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., poslední

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bakalářská práce Autor: Karolína Strnadová Ekonomika a management malého a středního

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 2009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Bakalářská práce 2008 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER TITULU FINANČNÍ MANAGEMENT, vydává Economia, a.s. ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty ČÚS č. 007 obsahuje základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Oceňování majetku. Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu

Oceňování majetku. Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Oceňování majetku Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více