3/10.2 Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/10.2 Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli"

Transkript

1 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 1 Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli Zákoník práce upravuje náhrady škody v pracovněprávních vztazích v ust. 248 až 275. odle subjektů, na něž dopadá odpovědnost za vzniklou škodu, rozlišujeme odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavatelem a odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. Škodu lze definovat jako majetkovou újmu vyčíslitelnou v penězích. řípady, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu, je nutné vyřešit nejen po právní stránce, ale vzniklou škodu je také nutné správně daňově posoudit a zaúčtovat. Zaměstnavatel při likvidaci škody postupuje podle zákoníku práce, podle občanského zákoníku, zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví, ale také v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě, případně s nařízením stanoveným vnitřním předpisem. odle zákoníku práce rozlišujeme čtyři typy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli: 1. Obecná odpovědnost. 2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvracení škody. 3. Odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování. 4. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. Ekonomická charakteristika

2 str. 2 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci V rámci pracovní činnosti však může zaměstnanec způsobit škodu nejen zaměstnavateli, ale i třetí osobě. Obecně platí, že v těchto případech je osobou odpovídající za škodu třetím osobám vždy zaměstnavatel. To znamená, že poškozená osoba se bude obracet na zaměstnavatele a s ním bude také jednat o náhradě škody. A až následně bude zaměstnavatel vymáhat škodu po svém zaměstnanci. říklad 1 Zaměstnanec při pracovní cestě služebním automobilem narazil do rodinného domu třetí osoby pana Holíka a tím jej značně poškodil. Organizace byla povinna panu Holíkovi vyplatit náhradu škody. Následně zaměstnavatel zaměstnanci prokázal míru zavinění a uplatňoval na něm náhradu škody. ovinnost organizace nahradit škodu třetí osobě vyplývá z obecně platných právních předpisů (obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce). Náklady spojené s náhradou škody třetí osobě jsou v neomezené výši daňově uznatelné. V případě vzniklé škody by měl zaměstnavatel celou záležitost pečlivě prošetřit a následně projednat se zaměstnancem. Mimo prokázání zavinění (např. nedodržení bezpečnostních předpisů, se kterými byl zaměstnanec prokazatelně seznámen) musí být projednána také výše náhrady škody a způsob její úhrady. V průběhu řízení je mimo jiné také nutné rozlišit, zda ke škodě došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v jiné souvislosti. ři posuzování odpovědnosti zaměstnance je nutné zjistit všechny okolnosti vzniku škody, neboť od správného posouzení škody z právního hlediska se odvíjí postup při účtování a daňovém posuzování jednotlivých případů. ro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je typické, že jde zásadně o odpovědnost za zavinění. Zákoník práce rozlišuje odpovědnost zaměstnance na:

3 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 3 tzv. obecnou odpovědnost, zvláštní odpovědnost. Tyto odpovědnosti se vzájemně liší nejen z pohledu osobní odpovědnosti zaměstnance za škodu, ale i pokud jde o její náhradu a její velikost. Ad. 1 Obecná odpovědnost, 250 zákoníku práce Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Nárok na náhradu škody od zaměstnance zaměstnavateli vzniká pouze tehdy, pokud prokáže zaměstnancovo zavinění. Ke vzniku odpovědnosti zaměstnance je třeba, aby nastaly následující předpoklady: porušení povinností, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody, zavinění zaměstnance. Z uvedených skutečností vyplývá, že zaměstnanec odpovídá jen za tu škodu, kterou zavinil porušením pracovních povinností a která z toho důvodu skutečně vznikla. Neodpovídá za tu část škody, která byla způsobena porušením povinností ze strany zaměstnavatele, jiného zaměstnance nebo zaviněním třetích osob. Na rozdíl od běžné občanské odpovědnosti, podle které ten, kdo škodu způsobil, má povinnost nahradit veškerou škodu, je výše náhrady škody způsobené při výkonu zaměstnání omezena.vzniklou škodu může zaměstnanec odčinit především uvedením v předešlý stav. Jinak nesmí náhrada škody plynoucí z obecné odpovědnosti přesáhnout 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Toto omezení ovšem neplatí v případech, jestliže škoda byla způsobena v opilosti nebo po zneužití

4 str. 4 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci návykových látek a nebo byla-li škoda způsobena úmyslně. Jestliže za škodu odpovídá více zaměstnanců, je každý povinen hradit poměrnou část škody podle svého zavinění. Jde o dělenou odpovědnost, neboť solidární odpovědnost upravená v občanském zákoníku, v zákoníku práce neplatí. říklad 2 Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu služebním vozidlem. Dodržel všechny podmínky stanovené zaměstnavatelem pracovní cestu vykonal ve stanovený den, do určeného místa, vozidlo parkoval na vyhrazeném místě apod. V průběhu pracovní cesty, kdy měl zaměstnanec služební vozidlo zaparkované na vyhrazeném místě, bylo vozidlo poškozeno neznámým pachatelem. Zaměstnavatel po prošetření záležitosti došel k závěru, že zaměstnanec dodržel všechny nařízení a předpisy a za vzniklou škodu neodpovídá. říklad 3 Mzdová účetní způsobila svému zaměstnavateli škodu ve výši Kč tím, že vyplatila zaměstnanci panu Holému vyšší nemocenské dávky. an Holý výplatu vyšších dávek nezavinil a odmítl přeplatek zaměstnavateli vrátit. Z uvedených skutečností vyplývá, že byly splněny předpoklady obecné odpovědnosti. V popisovaném případě měla organizace v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě zřízenu komisi, která se likvidací škod zabývala. Komise po přezkoumání souvisejících okolností omezila odpovědnost mzdové účetní na 50 %. Komise rozhodla, že zbývajících 50 % škody zavinil zaměstnavatel, neboť nezajistil dostatečné personální obsazení (ve mzdové účtárně obvykle pracují 3 pracovnice a v době vzniku škody byly dvě pracovnice nemocné). Zaměstnavatel se také mohl rozhodnout, že náhradu škody po mzdové účetní vymáhat nebude, neboť tuto povinnost zákoník práce neukládá.

5 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 5 říklad 4 Zaměstnanec organizace pan Volek způsobil nesprávnou manipulací se stavebním strojem škodu na automobilu třetí osoby. Zaměstnanec byl řádně seznámen s obsluhou stroje, ovšem z nedbalosti nedodržel všechny předpisy. ři šetření škody bylo prokázáno, že se nejednalo o úmysl, zaměstnanec nevykonával práci pod vlivem alkoholu. růměrný měsíční výdělek pana Volka činí Kč. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat po zaměstnanci náhradu škody maximálně ve výši 4,5násobku průměrné mzdy, tj Kč. říklad 5 okud by pan Volek způsobil škodu pod vlivem alkoholu, má zaměstnavatel nárok na náhradu škody v plné výši. okud by nastal případ, že zaměstnanec způsobí škodu úmyslně (např. z důvodu, aby se zaměstnavateli pomstil za snížení platu), může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku. V novém zákoníku práce není stanovena odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou vadnou prací (vyrobení zmetku). Vyrobí-li zaměstnanec vadný výrobek, bude mu za vykonanou práci příslušet mzda (plat nebo odměna z dohod o provedení práce). V tomto případě zaměstnanec odpovídá za vzniklou škodu podle zásad obecné odpovědnosti a bude povinen ji uhradit do výše limitované čtyř a půlnásobkem průměrného měsíčního výdělku. Tyto škody nejčastěji vznikají u manuálně pracujících zaměstnanců při výrobě, montáži, opravách apod. Škoda způsobená vyrobením neshodného výrobku spočívá v nákladech vynaložených na materiál, režii, mzdy a nutné opravy. Organizace při kalkulaci ve většině případů s těmito nedokonalými výrobky počítají, protože jsou součástí výrobního procesu a spojené náklady se promítnou do konečné ceny výrobku. Většinou bývá na zmet- Škoda způsobená vyrobením neshodných výrobků (zmetků)

6 str. 6 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci kovitost podle povahy výrobku určeno procento výrobních nákladů, které je zahrnuto do kalkulačního vzorce. říklad 6 Organizace zaváděla novou výrobu. Zjistila skutečnou zmetkovitost ve výši 1% (ze 300 vyrobených kusů byly vyrobeny tři neshodné výrobky). o prověření této hodnoty v delším časovém úseky bylo procento zmetkovitosti ve výši 1% zahrnuto do kalkulačního vzorce. Z daňového hlediska se tyto výrobky nepovažují za škodu, ale za technologické úbytky zásob. okud je hodnota zmetku (jeho část) na základě interního předpisu zaměstnancem uhrazena, jedná se u zaměstnavatele o zdanitelný příjem. Ad 2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvracení škody, 251 zákoníku práce Odpovědný je zaměstnanec, který nesplnil svoji zákonnou povinnost k odvracení škody, ačkoli by tím bylo zabráněno vzniku škody, a škodu není možno uhradit jinak. Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat, aby se zaměstnanec podílel na náhradě vzniklé škody, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu. Nový zákoník práce upravuje tento druh odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli obdobně jako původní zákoník práce. Nová právní úprava však již neobsahuje (tak jako starý zákoník práce) část, podle které zaměstnavatel při stanovení náhrady škody přihlédne k osobním a majetkovým poměrům zaměstnance. Důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel nemá právo zjišťovat osobní a majetkové poměry a zaměstnanec nemá povinnost je zaměstnavateli sdělovat. Mnozí zaměstnanci nechtějí donášet na své spolupracovníky a z toho důvodu nadřízené na hrozící škodu neupozorní. okud zaměstnanec neupozorní na hrozící škodu vedoucího pracovníka a ke vzniku škody dojde, v zásadě za ni zaměstnanec odpovídá (i když ji sám konkrétně nezpůsobil).

7 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 7 Výše náhrady škody může činit maximálně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Ad 3. Odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování 252 zákoníku práce Zaměstnanec odpovídá v plné výši za svěřené hodnoty pokud s ním byla uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Nový zákoník práce již nepoužívá pojem dohoda o hmotné odpovědnosti. Svěřenými hodnotami se rozumí např. hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu, bloky na benzín nebo naftu, vratné obaly apod. K náhradě hodnot svěřených k vyúčtování zaměstnanci lze svěřit pouze hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. okud tato podmínka nebude splněna a zaměstnavatel zaměstnanci znemožní se svěřenými hodnotami nakládat, může se zaměstnanec zčásti nebo i zcela odpovědnosti za schodek zprostit. ředmětem této zvýšené odpovědnosti nemohou být hodnoty, které nejsou předmětem obratu nebo oběhu např. inventář kanceláře, dílny nebo prodejny (nábytek, kontrolní váhy, psací stroje, obrazy apod.). Výše náhrady škody může činit při individuální odpovědnosti skutečně vzniklou škodu. odmínkou odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách je řádné uzavření pracovní smlouvy a dohody o odpovědnosti. Dohodu lze uzavřít i se zaměstnancem, který u zaměstnavatele pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Uplatňuje-li zaměstnavatel vůči zaměstnanci odpovědnost za schodek, je povinen v případném sporu dohodu o odpovědnosti předložit. Bez existence dohody o odpovědnosti nemůže být náhrada škody na svěřených hodnotách uplatněna. Do- Dohoda o odpovědnosti

8 str. 8 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci hoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně a nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku. Normy přirozených úbytků Inventarizace Účetní jednotka má možnost (nikoli však povinnost) stanovit si interní směrnicí normy přirozených úbytků. Takovéto normy je možné sestavovat až na základě podrobných propočtů a zjištění v konkrétních podmínkách dané ÚJ. Stanovená norma musí být ekonomicky odůvodněná a v případě změny podmínek aktualizovaná. Každá ÚJ si musí stanovit normy přirozených úbytků sama podle svých vlastních poznatků, nemůže převzít normy jiné ÚJ, a to i když má obdobnou činnost. Na druhou stranu bude kontrolní orgán, pravděpodobně výši norem u jednotlivých organizací s obdobnou činností porovnávat. Určité rozdíly lze samozřejmě vysvětlit a prokázat. Stejně jako v původním zákoníku práce nestanoví ani nový zákoník práce jako podmínku platnosti dohody o odpovědnosti provedení inventarizace. Její neprovedení nemá za následek neplatnost dohody o odpovědnosti, ale může způsobit problémy při dokazování a likvidaci manka či schodku. odle zákoníku práce se inventarizace provádí při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru. Ostatní termíny inventarizace řeší zákon o účetnictví v ust. 29. Inventarizace je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků prováděný za účelem zjištění, zda účetní údaje odpovídají skutečnosti. Ke zdokladování inventur je nutné vyhotovit samostatné inventurní soupisy, jejichž obsahové náležitosti vymezuje ust. 30 odst. 2 zákona o účetnictví. Dokladová inventura. odstata dokladové inventury spočívá v tom, že se stav majetku ověřuje jen pomocí různých písemností. Těmi mohou být např. různé smlouvy, faktury, dodací listy, účetní doklady dokumentace apod.

9 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 9 Fyzickou inventuru je nutné provést u všeho majetku, který lze zjistit spočítáním, změřením, zvážením apod. Jedná se zejména o zásoby materiálu, zboží, pokladní hotovost, ceniny, dlouhodobý majetek apod. I přes současné možnosti, kdy jsou organizace vybaveny nejrůznějšími čidly, snímači, elektronickými snímači apod., bude pravděpodobně nezbytná fyzická přítomnost člověka. Fyzický kontakt mezi členem inventarizační komise a předmětným majetkem bude jistě nezbytný. Schéma 1 Zjednodušený proces inventarizace INVENTARIZACE FYZICKÁ INVENTURA DOKLADOVÁ INVENTURA SKUTEČNÝ STAV ZÁSOB ÚČETNÍ STAV ZÁSOB OROVNÁNÍ MANKO STAV BEZ ROZDÍLU ŘEBYTEK S Schéma 2 Zjednodušené znázornění postupu organizace po zjištění inventarizačního rozdílu INVENTARIZACE Rozdíl zjištěný inventarizací do předem stanovené normy, nad předem stanovenou normu ZJIŠTĚNÝ ROZDÍL (MANKO DO STANOVENÉ NORMY) Tento rozdíl je považován za součást spotřeby (např. prodeje). Do předem stanoveného limitu se jedná o daňově uznatelný náklad. S ZJIŠTĚNÝ ROZDÍL (MANKO NAD STANOVENOU NORMU) ři zjištění rozdílu je nutné určit odpovědné osoby a stanovit výši náhrady škody. Manko je daňově uznatelné pouze do výše náhrad přijatých od odpovědných osob. Škody nad rámec náhrady jsou daňově neúčinné.

10 str. 10 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci říklad 7 Organizace v rámci své hospodářské činnosti provozovala prodejnu. Vnitřním předpisem byla na základě prokazatelného propočtu stanovena norma ztrát ve výši 0,578 % z dosaženého obratu. Obrat za předmětné období činil 10 mil. Kč, částka považovaná za přirozený úbytek tedy činí Kč. Na základě dokladové inventury měl činit stav zásob Kč, fyzickou inventurou byl zjištěn skutečný stav zásob ve výši Kč. Inventarizací byl tedy zjištěn rozdíl (manko) ve výši Kč. Organizace na základě stanovené normy ztrát rozdělila zjištěný inventarizační rozdíl následujícím způsobem: manko do normy ve výši Kč. Tuto částku lze považovat za součást spotřeby a daňově ji uplatnit. Úbytky zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtují podle charakteru zásob na účet 501 Spotřeba materiálu nebo 504 rodané zboží (úbytky do normy se neúčtují na účtu 548 Manka a škody). Manko nad stanovenou normu ve výši Kč je škoda, kterou je nutné předepsat odpovědným zaměstnancům k náhradě. Nároky na náhrady mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649 Jiné ostatní výnosy. V případě, že náhrada bude nižší než vzniklá škoda, např Kč (třeba z důvodu částečného zproštění odpovědnosti zaměstnance), bude rozdíl ve výši Kč daňově neúčinným nákladem organizace. Ad 4. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů, 255 zákoníku práce Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů je upravena v ust. 255 Z a spočívá na stejných principech jako odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování. Základem této odpovědnosti je dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, zkráceně dohoda

11 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 11 o odpovědnosti. Obsahuje přesné označení účastníků, vymezení hodnot svěřených k vyúčtování i pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců. Společným znakem svěřených hodnot je to, že jsou určeny pro oběh a že s nimi má zaměstnanec možnost po celou dobu nakládat. Jedná se zejména o ochranné pracovní pomůcky, bloky na naftu nebo benzin, ale i o některé nářadí. Zaměstnanec, který odpovídá za ztrátu svěřených předmětů, je povinen nahradit ztrátu v plné výši. Zákoník práce účinný od nově stanoví, že zaměstnanci mohou být svěřeny předměty, jejichž hodnota převyšuje Kč jen na základě písemné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. rávní úprava Z rovněž pamatuje na to, aby hodnotu předmětu, kdy je požadováno uzavření dohody o odpovědnosti, mohla vláda prováděcím právním předpisem zvýšit. okud zaměstnanec prokáže, že ztrátu svěřeného předmětu nezavinil, může se odpovědnosti zprostit. Jedná se zejména o případy, kdy ke ztrátě dojde náhodou bez zavinění zaměstnance, nedbalého jednání třetích osob, živelní pohromy, krádeže apod. říklad 8 Zaměstnanec pan Novosad převzal na základě písemného potvrzeni elektrické kladivo v hodnotě Kč. o určité době zaměstnanec na příkaz svého nadřízeného půjčil kladivo jinému zaměstnanci na jiné pracoviště, kde došlo ke ztrátě tohoto nářadí. an Novosad se odpovědnosti za svěřený předmět zprostil, neboť prokázal, že on sám pracoval podle příkazů zaměstnavatele na jiném místě a o kladivo svěřené jinému zaměstnanci se nemohl starat. V případě, kdy zaměstnanec ztratí nebo poškodí svěřený předmět, způsobí zaměstnavateli škodu, kterou je nutné uhradit. Zaměstnavateli vznikne pohledávka za zaměstnancem ve výši způsobené škody. Škodu je nutné vyčíslit s ohledem na skutečnou hodnotu majetku (opotřebení

12 str. 12 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci S atd). Náhrada škody tedy může být nižší, než byla hodnota majetku při jeho pořízení. Schéma 3 Rekapitulace informací souvisejících s postupem organizace při vzniku škody způsobené zaměstnancem Škoda Vznik Výše náhrady rokazování Obecná odpovědnost Zvláštní odpovědnost Vznikem pracovního poměru Smlouvou o odpovědnosti, písemnou smlouvou o svěření předmětů do 4,5násobku průměrné mzdy v případě alkoholu v plné výši v případě úmyslu v plné výši včetně ušlého zisku V plné výši Zavinění zaměstnance prokazuje zaměstnavatel. Nevinu prokazuje zaměstnanec. Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci prokazovat zavinění. rávní úprava Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. l/ daňově účinné jsou škody vzniklé v důsledku živelní pohromy 24 odst. 2 písm. p/ daňově účinné jsou výdaje, ke kterým je poplatník povinen 25 odst. 1 písm. n/ daňově neúčinná jsou manka a škody přesahující náhrady 25 odst. 2 škodou se rozumí fyzické znehodnocení majetku Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Část čtvrtá Způsoby oceňování Část pátá Inventarizace majetku a závazků Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 250 Obecná odpovědnost

13 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvracení škody 252 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat 253, 254 dohoda o odpovědnosti 255, 256 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 257, 258, 259 Rozsah náhrady škody 260 společná odpovědnost za schodek 261, 262, 264 Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu společná ustanovení o odpovědnosti za škodu Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník okyn D 300 k jednotnému postupu při výkladu některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Účtování územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Některá ustanovení zákona o účetnictví se provádějí vyhláškou č. 505/2002 Sb. Ve Finančním zpravodaji č /2003 byly zveřejněny České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. ři účtování o popisované problematice budeme postupovat v souladu s postupy uvedenými v níže uvedených českých účetních standardech (ČÚS): ČÚS 506 Rozdíly zjištěné inventarizací ČÚS 514 Zásoby ČÚS 516 Zúčtovací vztahy ČÚS 517 Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávních celků, k rozpočtu orga- Základní účetní postupy

14 str. 14 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci nizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty ČÚS 518 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků ČÚS 519 Náklady organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací ČÚS 520 Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ři účtování o škodách způsobených zaměstnanci účetní jednotka využije zejména následující účty: 331 Zaměstnanci 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 241 Běžný účet 261 okladna 335 ohledávky za zaměstnanci 378 Jiné pohledávky 501 Spotřeba materiálu 504 rodané zboží 548 Manka a škody 649 Jiné ostatní výnosy Inventarizační rozdíly je nutné vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. V účtové skupině 5 účtují územní samosprávné celky veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti a příspěvkové organizace veškeré náklady spojené s jejich činností. Organizace neúčtují v této účtové třídě náklady rozpočtového hospodaření.

15 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 15 Inventarizační rozdíly u pořízeného zboží a materiálu je nutné rozlišit na úbytky do limitu stanoveného normou přirozených úbytků a nad normu. Na vrub účtu 548 Manka a škody se účtují škody na majetku manka nad stanovenou normu, s výjimkou schodku na pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči odpovědné osobě. Na vrub účtu 548 Manka a škody je nutné zaúčtovat zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku vyřazeného v důsledku manka nebo škody. Ve prospěch účtu 649 Jiné ostatní výnosy se účtují nároky na náhradu škod a manka. Na vrub účtu 501 Spotřeba materiálu, případně 504 rodané zboží se účtují inventarizační rozdíly do výše stanovené normou ztrát. Tab. 1 ostupy účtování inventarizačních rozdílů T text MD DAL Inventarizační rozdíl účtování o zásobách způsobem A 132 (112) do stanovené normy nad stanovenou normu 504 (501) 548 Inventarizační rozdíl nad normu účtování o zásobách (501) způsobem B ředpis náhrady od odpovědného zaměstnance 378 (335) 649 Úhrada od zaměstnance 261 (241) 378 (335) odkladem pro účtování škod jsou vnitřní účetní doklady podložené zápisy o vyřazení majetku. Inventarizační rozdíl (schodek nebo přebytek) musí být doložen zápisem o provedené inventarizaci. ostup při účtování škod způsobených zaměstnanci musí být v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě (nařízením ve vnitřním předpisu). V mnohých organizacích je ustanovena

16 str. 16 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci škodní komise, která předmětnou záležitost posuzuje a rozhoduje o způsobu likvidace škody. Daňové hledisko okud posuzujeme škodu z hlediska zákona o daních z příjmů, je nutné postupovat v souladu s ust. 24 ost. 2 písm. l/ a 25 odst. 1 písm. n/ ZD. odle těchto ustanovení je možné škodu daňově uplatnit jen v následujících případech: Škodě nebylo možné předejít (živelní pohromy). V případech, kdy škoda byla způsobena neznámým pachatelem (organizace musí mít k dispozici potvrzení od olicie ČR). Daňově lze také uplatnit tzv. manko do normy. Organizace nemá povinnost tvořit normu přirozených úbytků, jedná se pouze o možnost, kterou lze využít. okud nebude norma ztrát stanovena, považuje se za manko (škodu) plná výše úbytku zásob zjištěná inventarizací. okud zaměstnanec způsobil škodu třetí osobě, je zaměstnavatel povinen vzniklou škodu v plné výši poškozenému uhradit. ro zaměstnavatele se jedná o daňově účinný náklad v souladu s ust. 24 odst. 2 písm. p/ ZD. V ostatních případech nebude možné náklady vzniklé z titulu škody uplatnit jako položku snižující základ daně z příjmů. Výjimku tvoří případy, kdy je poskytnuta náhrada (např. zaměstnancem nebo pojišťovnou), v těchto případech lze předmětné výdaje uplatnit do výše náhrady. ři posuzování jednotlivých případů je také nutné neopomenout skutečnost, že škodu lze definovat jako neodstranitelné poškození nebo zničení majetku z objektivních nebo subjektivních příčin. Vzhledem k této skutečnosti je nutné při účtování o vzniklé škodě rozlišit, zda došlo k neodstranitelnému poškození nebo ne. Neopravitelné

17 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 17 poškození nebo zničení majetku a následné vyřazení přitom musí představovat fyzické znehodnocení. Vyřazení v důsledku tzv. morálního zastarání škodu pole ZD nepředstavuje. říklad 9 V organizaci (při provozování hospodářské činnosti) došlo ke dvěma nehodám služebních vozidel. V prvním případě došlo k tak vážnému poškození, že vozidlo bylo neopravitelné a organizace rozhodla o jeho vyřazení z používání. Zůstatková cena vozidla byla přeúčtována na vrub účtu 548. Ve druhém případě nebylo vozidlo tolik poškozeno a po opravě bylo dále provozováno. Nedošlo tedy k neodstranitelnému poškození a cena za opravu byla zaúčtována na vrub účtu 511. Inventarizace V praxi se občas zaměňují pojmy: inventarizace a inventura. Zatímco inventurou se obecně rozumí zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni, zahrnuje inventarizace daleko širší soubor prací, jejichž součástí je i inventura. Inventarizace zahrnuje: provedení fyzických a dokladových inventur, porovnání výsledků inventur se stavem v účetnictví nebo v operativní evodenci, vyčíslení inventarizačních rozdílů a návrhy na jejich vypořádání. Nejčastější chyby Formální inventury Některé ÚJ provádějí inventury nedůsledně a pouze formálně. V důsledku toho je chybně vyčíslen inventarizační rozdíl a může dojít k nesprávnému předepsání náhrady škody zaměstnanci k úhradě.

18 str. 18 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci Nesprávné potvrzení o svěření předmětů Někdy vznikají problémy při posuzování odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Nutným předpokladem vzniku této odpovědnosti je převzetí svěřených předmětů na základě písemného dokladu, na kterém budou svěřené předměty specifikovány a který bude podepsán oběma stranami. Také není správné požadovat po zaměstnanci písemné potvrzení např. na vybavení kanceláře, nábytek, stroje, k nimž mají přístup i jiné osoby. Neodborně a neprůkazně stanovená norma ztrát Daňovými kontrolami je občas zjištěno, že stanovené normy ztrát neodpovídají charakteru činnosti organizace a obvyklé výši norem. okud organizace nebude schopna prokázat a odůvodnit uplatněnou normu ztrát, dá se předpokládat, že správce daně zvýší o příslušný rozdíl základ daně. Jak již bylo v předchozím textu uvedeno, má organizace právo (nikoli však povinnost) vypracovat normu přirozených úbytků. ři tvorbě normy je nutné vycházet ze správně vedené skladové evidence a výsledků inventarizace. Současně je vhodné po určitou dobu sledovat a evidovat skutečné úbytky, a to podle jejich charakteru. ředmětnou evidencí bude prokázáno, jaké částky byly do normy zkalkulovány. Neoprávněné předepsání náhrady škody zaměstnanci V praxi občas nastanou případy, kdy je zaměstnanci předepsána škoda neoprávněně. Zaměstnanec, který neporušil právní předpisy a nařízení nadřízeného pracovníka, má právo se bránit a prokazovat, že za vzniklou škodu neodpovídá.

19 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 19 říklad 10 Organizace chtěla předepsat zaměstnanci panu Adámkovi k náhradě náklady za neshodné výrobky nad stanovené procento zmetkovitosti. Zaměstnanec si byl vědom toho, že při práci dodržoval předepsaný technologický postup, ohradil se a požádal o prověření celé záležitosti. Organizace při prošetření zjistila, že vyšší zmetkovitost byla zapříčiněna vadnými měřidly. Nejednalo se tedy o pochybení pana Adámka, ale vedoucího zaměstnance, který v souladu s příslušnými předpisy nezajistil pravidelnou kontrolu (ocejchování) měřidel. V praxi někdy dochází k případům, že zaměstnavatel paušálně vyčíslí náhradu škody způsobenou zaměstnancem, aniž by prošetřil příčiny jejího vzniku. ři posuzování jednotlivých případů je třeba důsledně rozlišovat zavinění úmyslné od zavinění nedbalostního, neboť na tomto zjištění je závislá i výše náhrady škody. ři posuzování zavinění z nedbalosti je třeba přihlížet také k míře odborných znalostí zaměstnance a k jeho možnostem. říklad 11 Organizace v rámci své hospodářské činnosti provozovala strojírenskou výrobu. Zaměstnanec pan Adámek byl z práce soustružníka na klasických strojích (soustruh SV-18) přeřazen na práci na numericky řízených strojích (NC). Svojí neznalostí zadal chybné hodnoty do C a poškodil upínací zařízení NC stroje. Tím způsobil zaměstnavateli škodu ve výši Kč. Škodní komise při likvidaci škody zohlednila skutečnost, že zaměstnanec sice měl pro výkon funkce potřebnou kvalifikaci, ale vedoucí zaměstnanec neověřil schopnosti a znalosti pana Adámka. Zaměstnavatel by měl všechny vzniklé škody důkladně prošetřit a následně projednat se zaměstnancem. Mimo jiné je také nutné projednat výši požadované náhrady a způsob její úhrady. ro správné Stanovení náhrady škody ečlivé prošetření jednotlivých případů škod

20 str. 20 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci posouzení míry zavinění zaměstnance je nutné v každém jednotlivém případě šetřit a vyhodnotit všechny příčiny vzniku škody, ať již byly zaviněny zaměstnancem, zaměstnavatelem nebo třetí osobou. říklad 12 Organizace rozšířila svoji hospodářskou činnost. Vzhledem k náročným účetním operacím zadala část účetních prací externí firmě. ro zjednodušení a urychlení plateb organizace poskytla pracovníkovi externí firmy i právo disponovat s určitými finančními prostředky. V průběhu daňové kontroly byly zjištěny značné nedostatky a chyby v účetnictví. ři prošetřování celého případu organizace zjistila, že externí firma prostřednictvím pověřeného pracovníka neoprávněně odčerpala z účtu organizace finanční prostředky. Z důvodu nesprávného účetního a daňového postupu vznikla organizaci finanční škoda spočívající nejen v doměřené dani, ale také v sankci, kterou představovalo penále a předepsaná pokuta. Odpovědnost za účetnictví je upravena ust. 5 odst. 2 zákona o účetnictví. odle tohoto ustanovení zákona je účetní jednotka odpovědna za vedení účetnictví a této odpovědnosti se nezbaví, pokud pověří zpracováním účetnictví jinou osobu. Také škodu vzniklou neoprávněným čerpáním finančních prostředků nemohla organizace řešit podle zákoníku práce, neboť škodu nezpůsobil její zaměstnanec. V popisovaném případě bude organizaci čekat poměrně náročné a dlouhodobé řízení, při kterém bude nutné postupovat zejména v souladu s obchodním zákoníkem a trestním zákonem. Možnost pojištění případné náhrady škody způsobené zaměstnavateli Vzniku škody, za niž by zaměstnanec odpovídal svému zaměstnavateli, lze předejít zodpovědným přístupem k plnění pracovních úkolů a svěřenému majetku, avšak jen do určité míry. Výkon práce bývá mnohdy náročný a zejména v některých profesích je možnost vzniku škody

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook Inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni (např. inventura ve skladu materiálu k 31.12.). Členění: a) fyzická inventura : provádí se u majetku hmotné povahy, např. materiál

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Více

Inventarizace. Vymezení a účtování

Inventarizace. Vymezení a účtování Inventarizace Vymezení a účtování Obsah 1. Podstata inventarizace 2. Druhy inventarizace 3. Podstata inventury 4. Druhy inventury 5. Inventarizační rozdíly 6. Řešení inventarizačních rozdílů 7. Účtování

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje spravovaným

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Mgr. Ing. Šárka Dytková

Mgr. Ing. Šárka Dytková ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V RÁMCI PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 1 NO Dotazy Dotaz č. 1 Prosíme o radu, jak postupovat při přefakturaci. Jsme nezisková organizace (občanské sdružení), účtujeme v podvojném účetnictví.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více