3/10.2 Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/10.2 Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli"

Transkript

1 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 1 Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli Zákoník práce upravuje náhrady škody v pracovněprávních vztazích v ust. 248 až 275. odle subjektů, na něž dopadá odpovědnost za vzniklou škodu, rozlišujeme odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavatelem a odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. Škodu lze definovat jako majetkovou újmu vyčíslitelnou v penězích. řípady, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu, je nutné vyřešit nejen po právní stránce, ale vzniklou škodu je také nutné správně daňově posoudit a zaúčtovat. Zaměstnavatel při likvidaci škody postupuje podle zákoníku práce, podle občanského zákoníku, zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví, ale také v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě, případně s nařízením stanoveným vnitřním předpisem. odle zákoníku práce rozlišujeme čtyři typy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli: 1. Obecná odpovědnost. 2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvracení škody. 3. Odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování. 4. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. Ekonomická charakteristika

2 str. 2 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci V rámci pracovní činnosti však může zaměstnanec způsobit škodu nejen zaměstnavateli, ale i třetí osobě. Obecně platí, že v těchto případech je osobou odpovídající za škodu třetím osobám vždy zaměstnavatel. To znamená, že poškozená osoba se bude obracet na zaměstnavatele a s ním bude také jednat o náhradě škody. A až následně bude zaměstnavatel vymáhat škodu po svém zaměstnanci. říklad 1 Zaměstnanec při pracovní cestě služebním automobilem narazil do rodinného domu třetí osoby pana Holíka a tím jej značně poškodil. Organizace byla povinna panu Holíkovi vyplatit náhradu škody. Následně zaměstnavatel zaměstnanci prokázal míru zavinění a uplatňoval na něm náhradu škody. ovinnost organizace nahradit škodu třetí osobě vyplývá z obecně platných právních předpisů (obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce). Náklady spojené s náhradou škody třetí osobě jsou v neomezené výši daňově uznatelné. V případě vzniklé škody by měl zaměstnavatel celou záležitost pečlivě prošetřit a následně projednat se zaměstnancem. Mimo prokázání zavinění (např. nedodržení bezpečnostních předpisů, se kterými byl zaměstnanec prokazatelně seznámen) musí být projednána také výše náhrady škody a způsob její úhrady. V průběhu řízení je mimo jiné také nutné rozlišit, zda ke škodě došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v jiné souvislosti. ři posuzování odpovědnosti zaměstnance je nutné zjistit všechny okolnosti vzniku škody, neboť od správného posouzení škody z právního hlediska se odvíjí postup při účtování a daňovém posuzování jednotlivých případů. ro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je typické, že jde zásadně o odpovědnost za zavinění. Zákoník práce rozlišuje odpovědnost zaměstnance na:

3 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 3 tzv. obecnou odpovědnost, zvláštní odpovědnost. Tyto odpovědnosti se vzájemně liší nejen z pohledu osobní odpovědnosti zaměstnance za škodu, ale i pokud jde o její náhradu a její velikost. Ad. 1 Obecná odpovědnost, 250 zákoníku práce Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Nárok na náhradu škody od zaměstnance zaměstnavateli vzniká pouze tehdy, pokud prokáže zaměstnancovo zavinění. Ke vzniku odpovědnosti zaměstnance je třeba, aby nastaly následující předpoklady: porušení povinností, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody, zavinění zaměstnance. Z uvedených skutečností vyplývá, že zaměstnanec odpovídá jen za tu škodu, kterou zavinil porušením pracovních povinností a která z toho důvodu skutečně vznikla. Neodpovídá za tu část škody, která byla způsobena porušením povinností ze strany zaměstnavatele, jiného zaměstnance nebo zaviněním třetích osob. Na rozdíl od běžné občanské odpovědnosti, podle které ten, kdo škodu způsobil, má povinnost nahradit veškerou škodu, je výše náhrady škody způsobené při výkonu zaměstnání omezena.vzniklou škodu může zaměstnanec odčinit především uvedením v předešlý stav. Jinak nesmí náhrada škody plynoucí z obecné odpovědnosti přesáhnout 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Toto omezení ovšem neplatí v případech, jestliže škoda byla způsobena v opilosti nebo po zneužití

4 str. 4 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci návykových látek a nebo byla-li škoda způsobena úmyslně. Jestliže za škodu odpovídá více zaměstnanců, je každý povinen hradit poměrnou část škody podle svého zavinění. Jde o dělenou odpovědnost, neboť solidární odpovědnost upravená v občanském zákoníku, v zákoníku práce neplatí. říklad 2 Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu služebním vozidlem. Dodržel všechny podmínky stanovené zaměstnavatelem pracovní cestu vykonal ve stanovený den, do určeného místa, vozidlo parkoval na vyhrazeném místě apod. V průběhu pracovní cesty, kdy měl zaměstnanec služební vozidlo zaparkované na vyhrazeném místě, bylo vozidlo poškozeno neznámým pachatelem. Zaměstnavatel po prošetření záležitosti došel k závěru, že zaměstnanec dodržel všechny nařízení a předpisy a za vzniklou škodu neodpovídá. říklad 3 Mzdová účetní způsobila svému zaměstnavateli škodu ve výši Kč tím, že vyplatila zaměstnanci panu Holému vyšší nemocenské dávky. an Holý výplatu vyšších dávek nezavinil a odmítl přeplatek zaměstnavateli vrátit. Z uvedených skutečností vyplývá, že byly splněny předpoklady obecné odpovědnosti. V popisovaném případě měla organizace v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě zřízenu komisi, která se likvidací škod zabývala. Komise po přezkoumání souvisejících okolností omezila odpovědnost mzdové účetní na 50 %. Komise rozhodla, že zbývajících 50 % škody zavinil zaměstnavatel, neboť nezajistil dostatečné personální obsazení (ve mzdové účtárně obvykle pracují 3 pracovnice a v době vzniku škody byly dvě pracovnice nemocné). Zaměstnavatel se také mohl rozhodnout, že náhradu škody po mzdové účetní vymáhat nebude, neboť tuto povinnost zákoník práce neukládá.

5 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 5 říklad 4 Zaměstnanec organizace pan Volek způsobil nesprávnou manipulací se stavebním strojem škodu na automobilu třetí osoby. Zaměstnanec byl řádně seznámen s obsluhou stroje, ovšem z nedbalosti nedodržel všechny předpisy. ři šetření škody bylo prokázáno, že se nejednalo o úmysl, zaměstnanec nevykonával práci pod vlivem alkoholu. růměrný měsíční výdělek pana Volka činí Kč. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat po zaměstnanci náhradu škody maximálně ve výši 4,5násobku průměrné mzdy, tj Kč. říklad 5 okud by pan Volek způsobil škodu pod vlivem alkoholu, má zaměstnavatel nárok na náhradu škody v plné výši. okud by nastal případ, že zaměstnanec způsobí škodu úmyslně (např. z důvodu, aby se zaměstnavateli pomstil za snížení platu), může zaměstnavatel požadovat i náhradu ušlého zisku. V novém zákoníku práce není stanovena odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou vadnou prací (vyrobení zmetku). Vyrobí-li zaměstnanec vadný výrobek, bude mu za vykonanou práci příslušet mzda (plat nebo odměna z dohod o provedení práce). V tomto případě zaměstnanec odpovídá za vzniklou škodu podle zásad obecné odpovědnosti a bude povinen ji uhradit do výše limitované čtyř a půlnásobkem průměrného měsíčního výdělku. Tyto škody nejčastěji vznikají u manuálně pracujících zaměstnanců při výrobě, montáži, opravách apod. Škoda způsobená vyrobením neshodného výrobku spočívá v nákladech vynaložených na materiál, režii, mzdy a nutné opravy. Organizace při kalkulaci ve většině případů s těmito nedokonalými výrobky počítají, protože jsou součástí výrobního procesu a spojené náklady se promítnou do konečné ceny výrobku. Většinou bývá na zmet- Škoda způsobená vyrobením neshodných výrobků (zmetků)

6 str. 6 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci kovitost podle povahy výrobku určeno procento výrobních nákladů, které je zahrnuto do kalkulačního vzorce. říklad 6 Organizace zaváděla novou výrobu. Zjistila skutečnou zmetkovitost ve výši 1% (ze 300 vyrobených kusů byly vyrobeny tři neshodné výrobky). o prověření této hodnoty v delším časovém úseky bylo procento zmetkovitosti ve výši 1% zahrnuto do kalkulačního vzorce. Z daňového hlediska se tyto výrobky nepovažují za škodu, ale za technologické úbytky zásob. okud je hodnota zmetku (jeho část) na základě interního předpisu zaměstnancem uhrazena, jedná se u zaměstnavatele o zdanitelný příjem. Ad 2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvracení škody, 251 zákoníku práce Odpovědný je zaměstnanec, který nesplnil svoji zákonnou povinnost k odvracení škody, ačkoli by tím bylo zabráněno vzniku škody, a škodu není možno uhradit jinak. Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat, aby se zaměstnanec podílel na náhradě vzniklé škody, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu. Nový zákoník práce upravuje tento druh odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli obdobně jako původní zákoník práce. Nová právní úprava však již neobsahuje (tak jako starý zákoník práce) část, podle které zaměstnavatel při stanovení náhrady škody přihlédne k osobním a majetkovým poměrům zaměstnance. Důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel nemá právo zjišťovat osobní a majetkové poměry a zaměstnanec nemá povinnost je zaměstnavateli sdělovat. Mnozí zaměstnanci nechtějí donášet na své spolupracovníky a z toho důvodu nadřízené na hrozící škodu neupozorní. okud zaměstnanec neupozorní na hrozící škodu vedoucího pracovníka a ke vzniku škody dojde, v zásadě za ni zaměstnanec odpovídá (i když ji sám konkrétně nezpůsobil).

7 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 7 Výše náhrady škody může činit maximálně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Ad 3. Odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování 252 zákoníku práce Zaměstnanec odpovídá v plné výši za svěřené hodnoty pokud s ním byla uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Nový zákoník práce již nepoužívá pojem dohoda o hmotné odpovědnosti. Svěřenými hodnotami se rozumí např. hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu, bloky na benzín nebo naftu, vratné obaly apod. K náhradě hodnot svěřených k vyúčtování zaměstnanci lze svěřit pouze hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. okud tato podmínka nebude splněna a zaměstnavatel zaměstnanci znemožní se svěřenými hodnotami nakládat, může se zaměstnanec zčásti nebo i zcela odpovědnosti za schodek zprostit. ředmětem této zvýšené odpovědnosti nemohou být hodnoty, které nejsou předmětem obratu nebo oběhu např. inventář kanceláře, dílny nebo prodejny (nábytek, kontrolní váhy, psací stroje, obrazy apod.). Výše náhrady škody může činit při individuální odpovědnosti skutečně vzniklou škodu. odmínkou odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách je řádné uzavření pracovní smlouvy a dohody o odpovědnosti. Dohodu lze uzavřít i se zaměstnancem, který u zaměstnavatele pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Uplatňuje-li zaměstnavatel vůči zaměstnanci odpovědnost za schodek, je povinen v případném sporu dohodu o odpovědnosti předložit. Bez existence dohody o odpovědnosti nemůže být náhrada škody na svěřených hodnotách uplatněna. Do- Dohoda o odpovědnosti

8 str. 8 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci hoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně a nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku. Normy přirozených úbytků Inventarizace Účetní jednotka má možnost (nikoli však povinnost) stanovit si interní směrnicí normy přirozených úbytků. Takovéto normy je možné sestavovat až na základě podrobných propočtů a zjištění v konkrétních podmínkách dané ÚJ. Stanovená norma musí být ekonomicky odůvodněná a v případě změny podmínek aktualizovaná. Každá ÚJ si musí stanovit normy přirozených úbytků sama podle svých vlastních poznatků, nemůže převzít normy jiné ÚJ, a to i když má obdobnou činnost. Na druhou stranu bude kontrolní orgán, pravděpodobně výši norem u jednotlivých organizací s obdobnou činností porovnávat. Určité rozdíly lze samozřejmě vysvětlit a prokázat. Stejně jako v původním zákoníku práce nestanoví ani nový zákoník práce jako podmínku platnosti dohody o odpovědnosti provedení inventarizace. Její neprovedení nemá za následek neplatnost dohody o odpovědnosti, ale může způsobit problémy při dokazování a likvidaci manka či schodku. odle zákoníku práce se inventarizace provádí při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru. Ostatní termíny inventarizace řeší zákon o účetnictví v ust. 29. Inventarizace je proces zjišťování skutečného stavu majetku a závazků prováděný za účelem zjištění, zda účetní údaje odpovídají skutečnosti. Ke zdokladování inventur je nutné vyhotovit samostatné inventurní soupisy, jejichž obsahové náležitosti vymezuje ust. 30 odst. 2 zákona o účetnictví. Dokladová inventura. odstata dokladové inventury spočívá v tom, že se stav majetku ověřuje jen pomocí různých písemností. Těmi mohou být např. různé smlouvy, faktury, dodací listy, účetní doklady dokumentace apod.

9 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 9 Fyzickou inventuru je nutné provést u všeho majetku, který lze zjistit spočítáním, změřením, zvážením apod. Jedná se zejména o zásoby materiálu, zboží, pokladní hotovost, ceniny, dlouhodobý majetek apod. I přes současné možnosti, kdy jsou organizace vybaveny nejrůznějšími čidly, snímači, elektronickými snímači apod., bude pravděpodobně nezbytná fyzická přítomnost člověka. Fyzický kontakt mezi členem inventarizační komise a předmětným majetkem bude jistě nezbytný. Schéma 1 Zjednodušený proces inventarizace INVENTARIZACE FYZICKÁ INVENTURA DOKLADOVÁ INVENTURA SKUTEČNÝ STAV ZÁSOB ÚČETNÍ STAV ZÁSOB OROVNÁNÍ MANKO STAV BEZ ROZDÍLU ŘEBYTEK S Schéma 2 Zjednodušené znázornění postupu organizace po zjištění inventarizačního rozdílu INVENTARIZACE Rozdíl zjištěný inventarizací do předem stanovené normy, nad předem stanovenou normu ZJIŠTĚNÝ ROZDÍL (MANKO DO STANOVENÉ NORMY) Tento rozdíl je považován za součást spotřeby (např. prodeje). Do předem stanoveného limitu se jedná o daňově uznatelný náklad. S ZJIŠTĚNÝ ROZDÍL (MANKO NAD STANOVENOU NORMU) ři zjištění rozdílu je nutné určit odpovědné osoby a stanovit výši náhrady škody. Manko je daňově uznatelné pouze do výše náhrad přijatých od odpovědných osob. Škody nad rámec náhrady jsou daňově neúčinné.

10 str. 10 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci říklad 7 Organizace v rámci své hospodářské činnosti provozovala prodejnu. Vnitřním předpisem byla na základě prokazatelného propočtu stanovena norma ztrát ve výši 0,578 % z dosaženého obratu. Obrat za předmětné období činil 10 mil. Kč, částka považovaná za přirozený úbytek tedy činí Kč. Na základě dokladové inventury měl činit stav zásob Kč, fyzickou inventurou byl zjištěn skutečný stav zásob ve výši Kč. Inventarizací byl tedy zjištěn rozdíl (manko) ve výši Kč. Organizace na základě stanovené normy ztrát rozdělila zjištěný inventarizační rozdíl následujícím způsobem: manko do normy ve výši Kč. Tuto částku lze považovat za součást spotřeby a daňově ji uplatnit. Úbytky zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtují podle charakteru zásob na účet 501 Spotřeba materiálu nebo 504 rodané zboží (úbytky do normy se neúčtují na účtu 548 Manka a škody). Manko nad stanovenou normu ve výši Kč je škoda, kterou je nutné předepsat odpovědným zaměstnancům k náhradě. Nároky na náhrady mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649 Jiné ostatní výnosy. V případě, že náhrada bude nižší než vzniklá škoda, např Kč (třeba z důvodu částečného zproštění odpovědnosti zaměstnance), bude rozdíl ve výši Kč daňově neúčinným nákladem organizace. Ad 4. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů, 255 zákoníku práce Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů je upravena v ust. 255 Z a spočívá na stejných principech jako odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování. Základem této odpovědnosti je dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, zkráceně dohoda

11 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 11 o odpovědnosti. Obsahuje přesné označení účastníků, vymezení hodnot svěřených k vyúčtování i pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců. Společným znakem svěřených hodnot je to, že jsou určeny pro oběh a že s nimi má zaměstnanec možnost po celou dobu nakládat. Jedná se zejména o ochranné pracovní pomůcky, bloky na naftu nebo benzin, ale i o některé nářadí. Zaměstnanec, který odpovídá za ztrátu svěřených předmětů, je povinen nahradit ztrátu v plné výši. Zákoník práce účinný od nově stanoví, že zaměstnanci mohou být svěřeny předměty, jejichž hodnota převyšuje Kč jen na základě písemné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. rávní úprava Z rovněž pamatuje na to, aby hodnotu předmětu, kdy je požadováno uzavření dohody o odpovědnosti, mohla vláda prováděcím právním předpisem zvýšit. okud zaměstnanec prokáže, že ztrátu svěřeného předmětu nezavinil, může se odpovědnosti zprostit. Jedná se zejména o případy, kdy ke ztrátě dojde náhodou bez zavinění zaměstnance, nedbalého jednání třetích osob, živelní pohromy, krádeže apod. říklad 8 Zaměstnanec pan Novosad převzal na základě písemného potvrzeni elektrické kladivo v hodnotě Kč. o určité době zaměstnanec na příkaz svého nadřízeného půjčil kladivo jinému zaměstnanci na jiné pracoviště, kde došlo ke ztrátě tohoto nářadí. an Novosad se odpovědnosti za svěřený předmět zprostil, neboť prokázal, že on sám pracoval podle příkazů zaměstnavatele na jiném místě a o kladivo svěřené jinému zaměstnanci se nemohl starat. V případě, kdy zaměstnanec ztratí nebo poškodí svěřený předmět, způsobí zaměstnavateli škodu, kterou je nutné uhradit. Zaměstnavateli vznikne pohledávka za zaměstnancem ve výši způsobené škody. Škodu je nutné vyčíslit s ohledem na skutečnou hodnotu majetku (opotřebení

12 str. 12 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci S atd). Náhrada škody tedy může být nižší, než byla hodnota majetku při jeho pořízení. Schéma 3 Rekapitulace informací souvisejících s postupem organizace při vzniku škody způsobené zaměstnancem Škoda Vznik Výše náhrady rokazování Obecná odpovědnost Zvláštní odpovědnost Vznikem pracovního poměru Smlouvou o odpovědnosti, písemnou smlouvou o svěření předmětů do 4,5násobku průměrné mzdy v případě alkoholu v plné výši v případě úmyslu v plné výši včetně ušlého zisku V plné výši Zavinění zaměstnance prokazuje zaměstnavatel. Nevinu prokazuje zaměstnanec. Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci prokazovat zavinění. rávní úprava Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. l/ daňově účinné jsou škody vzniklé v důsledku živelní pohromy 24 odst. 2 písm. p/ daňově účinné jsou výdaje, ke kterým je poplatník povinen 25 odst. 1 písm. n/ daňově neúčinná jsou manka a škody přesahující náhrady 25 odst. 2 škodou se rozumí fyzické znehodnocení majetku Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Část čtvrtá Způsoby oceňování Část pátá Inventarizace majetku a závazků Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 250 Obecná odpovědnost

13 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvracení škody 252 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat 253, 254 dohoda o odpovědnosti 255, 256 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 257, 258, 259 Rozsah náhrady škody 260 společná odpovědnost za schodek 261, 262, 264 Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu společná ustanovení o odpovědnosti za škodu Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník okyn D 300 k jednotnému postupu při výkladu některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Účtování územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Některá ustanovení zákona o účetnictví se provádějí vyhláškou č. 505/2002 Sb. Ve Finančním zpravodaji č /2003 byly zveřejněny České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. ři účtování o popisované problematice budeme postupovat v souladu s postupy uvedenými v níže uvedených českých účetních standardech (ČÚS): ČÚS 506 Rozdíly zjištěné inventarizací ČÚS 514 Zásoby ČÚS 516 Zúčtovací vztahy ČÚS 517 Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních samosprávních celků, k rozpočtu orga- Základní účetní postupy

14 str. 14 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci nizačních složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty ČÚS 518 Náklady organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků ČÚS 519 Náklady organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací ČÚS 520 Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ři účtování o škodách způsobených zaměstnanci účetní jednotka využije zejména následující účty: 331 Zaměstnanci 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 241 Běžný účet 261 okladna 335 ohledávky za zaměstnanci 378 Jiné pohledávky 501 Spotřeba materiálu 504 rodané zboží 548 Manka a škody 649 Jiné ostatní výnosy Inventarizační rozdíly je nutné vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. V účtové skupině 5 účtují územní samosprávné celky veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti a příspěvkové organizace veškeré náklady spojené s jejich činností. Organizace neúčtují v této účtové třídě náklady rozpočtového hospodaření.

15 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 15 Inventarizační rozdíly u pořízeného zboží a materiálu je nutné rozlišit na úbytky do limitu stanoveného normou přirozených úbytků a nad normu. Na vrub účtu 548 Manka a škody se účtují škody na majetku manka nad stanovenou normu, s výjimkou schodku na pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči odpovědné osobě. Na vrub účtu 548 Manka a škody je nutné zaúčtovat zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku vyřazeného v důsledku manka nebo škody. Ve prospěch účtu 649 Jiné ostatní výnosy se účtují nároky na náhradu škod a manka. Na vrub účtu 501 Spotřeba materiálu, případně 504 rodané zboží se účtují inventarizační rozdíly do výše stanovené normou ztrát. Tab. 1 ostupy účtování inventarizačních rozdílů T text MD DAL Inventarizační rozdíl účtování o zásobách způsobem A 132 (112) do stanovené normy nad stanovenou normu 504 (501) 548 Inventarizační rozdíl nad normu účtování o zásobách (501) způsobem B ředpis náhrady od odpovědného zaměstnance 378 (335) 649 Úhrada od zaměstnance 261 (241) 378 (335) odkladem pro účtování škod jsou vnitřní účetní doklady podložené zápisy o vyřazení majetku. Inventarizační rozdíl (schodek nebo přebytek) musí být doložen zápisem o provedené inventarizaci. ostup při účtování škod způsobených zaměstnanci musí být v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě (nařízením ve vnitřním předpisu). V mnohých organizacích je ustanovena

16 str. 16 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci škodní komise, která předmětnou záležitost posuzuje a rozhoduje o způsobu likvidace škody. Daňové hledisko okud posuzujeme škodu z hlediska zákona o daních z příjmů, je nutné postupovat v souladu s ust. 24 ost. 2 písm. l/ a 25 odst. 1 písm. n/ ZD. odle těchto ustanovení je možné škodu daňově uplatnit jen v následujících případech: Škodě nebylo možné předejít (živelní pohromy). V případech, kdy škoda byla způsobena neznámým pachatelem (organizace musí mít k dispozici potvrzení od olicie ČR). Daňově lze také uplatnit tzv. manko do normy. Organizace nemá povinnost tvořit normu přirozených úbytků, jedná se pouze o možnost, kterou lze využít. okud nebude norma ztrát stanovena, považuje se za manko (škodu) plná výše úbytku zásob zjištěná inventarizací. okud zaměstnanec způsobil škodu třetí osobě, je zaměstnavatel povinen vzniklou škodu v plné výši poškozenému uhradit. ro zaměstnavatele se jedná o daňově účinný náklad v souladu s ust. 24 odst. 2 písm. p/ ZD. V ostatních případech nebude možné náklady vzniklé z titulu škody uplatnit jako položku snižující základ daně z příjmů. Výjimku tvoří případy, kdy je poskytnuta náhrada (např. zaměstnancem nebo pojišťovnou), v těchto případech lze předmětné výdaje uplatnit do výše náhrady. ři posuzování jednotlivých případů je také nutné neopomenout skutečnost, že škodu lze definovat jako neodstranitelné poškození nebo zničení majetku z objektivních nebo subjektivních příčin. Vzhledem k této skutečnosti je nutné při účtování o vzniklé škodě rozlišit, zda došlo k neodstranitelnému poškození nebo ne. Neopravitelné

17 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 17 poškození nebo zničení majetku a následné vyřazení přitom musí představovat fyzické znehodnocení. Vyřazení v důsledku tzv. morálního zastarání škodu pole ZD nepředstavuje. říklad 9 V organizaci (při provozování hospodářské činnosti) došlo ke dvěma nehodám služebních vozidel. V prvním případě došlo k tak vážnému poškození, že vozidlo bylo neopravitelné a organizace rozhodla o jeho vyřazení z používání. Zůstatková cena vozidla byla přeúčtována na vrub účtu 548. Ve druhém případě nebylo vozidlo tolik poškozeno a po opravě bylo dále provozováno. Nedošlo tedy k neodstranitelnému poškození a cena za opravu byla zaúčtována na vrub účtu 511. Inventarizace V praxi se občas zaměňují pojmy: inventarizace a inventura. Zatímco inventurou se obecně rozumí zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni, zahrnuje inventarizace daleko širší soubor prací, jejichž součástí je i inventura. Inventarizace zahrnuje: provedení fyzických a dokladových inventur, porovnání výsledků inventur se stavem v účetnictví nebo v operativní evodenci, vyčíslení inventarizačních rozdílů a návrhy na jejich vypořádání. Nejčastější chyby Formální inventury Některé ÚJ provádějí inventury nedůsledně a pouze formálně. V důsledku toho je chybně vyčíslen inventarizační rozdíl a může dojít k nesprávnému předepsání náhrady škody zaměstnanci k úhradě.

18 str. 18 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci Nesprávné potvrzení o svěření předmětů Někdy vznikají problémy při posuzování odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Nutným předpokladem vzniku této odpovědnosti je převzetí svěřených předmětů na základě písemného dokladu, na kterém budou svěřené předměty specifikovány a který bude podepsán oběma stranami. Také není správné požadovat po zaměstnanci písemné potvrzení např. na vybavení kanceláře, nábytek, stroje, k nimž mají přístup i jiné osoby. Neodborně a neprůkazně stanovená norma ztrát Daňovými kontrolami je občas zjištěno, že stanovené normy ztrát neodpovídají charakteru činnosti organizace a obvyklé výši norem. okud organizace nebude schopna prokázat a odůvodnit uplatněnou normu ztrát, dá se předpokládat, že správce daně zvýší o příslušný rozdíl základ daně. Jak již bylo v předchozím textu uvedeno, má organizace právo (nikoli však povinnost) vypracovat normu přirozených úbytků. ři tvorbě normy je nutné vycházet ze správně vedené skladové evidence a výsledků inventarizace. Současně je vhodné po určitou dobu sledovat a evidovat skutečné úbytky, a to podle jejich charakteru. ředmětnou evidencí bude prokázáno, jaké částky byly do normy zkalkulovány. Neoprávněné předepsání náhrady škody zaměstnanci V praxi občas nastanou případy, kdy je zaměstnanci předepsána škoda neoprávněně. Zaměstnanec, který neporušil právní předpisy a nařízení nadřízeného pracovníka, má právo se bránit a prokazovat, že za vzniklou škodu neodpovídá.

19 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 19 říklad 10 Organizace chtěla předepsat zaměstnanci panu Adámkovi k náhradě náklady za neshodné výrobky nad stanovené procento zmetkovitosti. Zaměstnanec si byl vědom toho, že při práci dodržoval předepsaný technologický postup, ohradil se a požádal o prověření celé záležitosti. Organizace při prošetření zjistila, že vyšší zmetkovitost byla zapříčiněna vadnými měřidly. Nejednalo se tedy o pochybení pana Adámka, ale vedoucího zaměstnance, který v souladu s příslušnými předpisy nezajistil pravidelnou kontrolu (ocejchování) měřidel. V praxi někdy dochází k případům, že zaměstnavatel paušálně vyčíslí náhradu škody způsobenou zaměstnancem, aniž by prošetřil příčiny jejího vzniku. ři posuzování jednotlivých případů je třeba důsledně rozlišovat zavinění úmyslné od zavinění nedbalostního, neboť na tomto zjištění je závislá i výše náhrady škody. ři posuzování zavinění z nedbalosti je třeba přihlížet také k míře odborných znalostí zaměstnance a k jeho možnostem. říklad 11 Organizace v rámci své hospodářské činnosti provozovala strojírenskou výrobu. Zaměstnanec pan Adámek byl z práce soustružníka na klasických strojích (soustruh SV-18) přeřazen na práci na numericky řízených strojích (NC). Svojí neznalostí zadal chybné hodnoty do C a poškodil upínací zařízení NC stroje. Tím způsobil zaměstnavateli škodu ve výši Kč. Škodní komise při likvidaci škody zohlednila skutečnost, že zaměstnanec sice měl pro výkon funkce potřebnou kvalifikaci, ale vedoucí zaměstnanec neověřil schopnosti a znalosti pana Adámka. Zaměstnavatel by měl všechny vzniklé škody důkladně prošetřit a následně projednat se zaměstnancem. Mimo jiné je také nutné projednat výši požadované náhrady a způsob její úhrady. ro správné Stanovení náhrady škody ečlivé prošetření jednotlivých případů škod

20 str. 20 Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci posouzení míry zavinění zaměstnance je nutné v každém jednotlivém případě šetřit a vyhodnotit všechny příčiny vzniku škody, ať již byly zaviněny zaměstnancem, zaměstnavatelem nebo třetí osobou. říklad 12 Organizace rozšířila svoji hospodářskou činnost. Vzhledem k náročným účetním operacím zadala část účetních prací externí firmě. ro zjednodušení a urychlení plateb organizace poskytla pracovníkovi externí firmy i právo disponovat s určitými finančními prostředky. V průběhu daňové kontroly byly zjištěny značné nedostatky a chyby v účetnictví. ři prošetřování celého případu organizace zjistila, že externí firma prostřednictvím pověřeného pracovníka neoprávněně odčerpala z účtu organizace finanční prostředky. Z důvodu nesprávného účetního a daňového postupu vznikla organizaci finanční škoda spočívající nejen v doměřené dani, ale také v sankci, kterou představovalo penále a předepsaná pokuta. Odpovědnost za účetnictví je upravena ust. 5 odst. 2 zákona o účetnictví. odle tohoto ustanovení zákona je účetní jednotka odpovědna za vedení účetnictví a této odpovědnosti se nezbaví, pokud pověří zpracováním účetnictví jinou osobu. Také škodu vzniklou neoprávněným čerpáním finančních prostředků nemohla organizace řešit podle zákoníku práce, neboť škodu nezpůsobil její zaměstnanec. V popisovaném případě bude organizaci čekat poměrně náročné a dlouhodobé řízení, při kterém bude nutné postupovat zejména v souladu s obchodním zákoníkem a trestním zákonem. Možnost pojištění případné náhrady škody způsobené zaměstnavateli Vzniku škody, za niž by zaměstnanec odpovídal svému zaměstnavateli, lze předejít zodpovědným přístupem k plnění pracovních úkolů a svěřenému majetku, avšak jen do určité míry. Výkon práce bývá mnohdy náročný a zejména v některých profesích je možnost vzniku škody

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook Inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni (např. inventura ve skladu materiálu k 31.12.). Členění: a) fyzická inventura : provádí se u majetku hmotné povahy, např. materiál

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Inventarizace. Vymezení a účtování

Inventarizace. Vymezení a účtování Inventarizace Vymezení a účtování Obsah 1. Podstata inventarizace 2. Druhy inventarizace 3. Podstata inventury 4. Druhy inventury 5. Inventarizační rozdíly 6. Řešení inventarizačních rozdílů 7. Účtování

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Mgr. Ing. Šárka Dytková

Mgr. Ing. Šárka Dytková ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V RÁMCI PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 10. INVENTARIZACE MAJETKU ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSJN/214/2008 Mgr. Karel Handlíř,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Odpovědnost zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu Zákoník práce rozeznává následující druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli: 1.) obecná odpovědnost, 2.) odpovědnost za nesplnění povinnosti k

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Metodický pokyn. k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2014

Metodický pokyn. k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2014 Příloha č 1 k usnesení Rady HMP č 2730 ze dne 7 10 2014 Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k 31 12 2014 Usnesení Rady HMP č ze dne nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Inventarizace a všechno kolem

Inventarizace a všechno kolem Inventarizace a všechno kolem Problematika správného provedení inventarizace je velmi často opomíjená. Přitom pouze jejím kvalitním provedením je možné zjistit aktuální a správný stav majetku, který účetní

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č.

S platností od 01.11.2012 ruší znění přílohy č. 1,2,3 k Pokynu ředitele č. 5/2011 a nahrazuje se takto: Příloha č. 1 k Příkazu č. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2014 Směrnice o provádění inventarizací majetku a závazků - změna přílohy č. 1,2,3 k Pokynu č. 5/2011 Platí od: 01.11.2014 Určeno: v š e m

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

12. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ

12. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ ÚČETNICTVÍ 1 12. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více