Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj øíjen 2010"

Transkript

1

2

3 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str Na cestách... str Kultura a sport... str Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. øíjna 2010 foto obálka: Jan rytr 3 Úspìný V. roèník hudebního festivalu komorní hudby Za poklady Broumovska V sobotu 4. záøí 2010 skonèil v pøeplnìném boanovském kostele nádherným koncertem tenoristy svìtového vìhlasu tefana Margity a sopranistky Kateøiny mídové za klavírního doprovodu Kataríny Bauchmannové dalí, letos jubilejní roèník naeho Broumovského festivalu. Jak øekla zakladatelka této novodobé tradice na Broumovsku paní Libue Rùèková, jen tìko si pøi zahájení prvního roèníku dokázala pøedstavit tak výrazný úspìch. Festival pøivedl na Broumovsko stovky lidí i z velkých mìst. Hudebními partnery festivalu se stalo Praské jaro, Concertino Praga, mediálními partnery tøeba deník Mladá fronta, Èeský rozhlas Hradec Králové a dalí. A e se jedná o partnerství ne ledajaké svìdèí napøíklad skuteènost, e hradecký rozhlas úèinnì pomohl vydat z koncertu, který se konal v minulém roce ve Vernéøovicích, první festivalové CD. Na závìreèném ceremoniálu øekl velký pøíznivec festivalu, hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc, e Broumovský hudební festival patøí k 20 nejvýznamnìjím akcím v kraji a e i díky festivalu se otevírá monost obnovy klátera, i kdy v nových funkcích. Hudební festival pøinesl také nám místním letos ji po páté monost zajít kadou prázdninovou sobotu do kostela. Zúèastnit se, kdo chce, posvátné bohosluby, kterou mu kadý koncert nahradil, kdo nechce, jen vyslechnout vynikající koncert v podání dnes ji nejpøednìjích naich, ale i zahranièních interpretù. Protoe ná broumovský festival, jak øekl pøi zahájení letoního roèníku pan kolník, má ambice stát se festivalem mezinárodním. Poslední tøi roèníky hudebního festivalu organizuje a vestrannì zabezpeèuje Agentura pro rozvoj Broumovska. Festival ani øada dalích krásných akcí, poøádaných APRB, by se rozhodnì neobeel bez tìdré podpory Broumovských podnikatelù. I kdy se organizátorùm daøí shánìt finanèní prostøedky také v rámci veøejných zdrojù, tøeba z grantù Královéhradeckého kraje a dalích institucí. A kdy vzpomeneme organizátory, podìkujme za skvìle odvedenou práci, úsmìvy i drobné slubièky poøadatelù, kdy jsme nemohli tøeba najít místo, nebo jenom za milé pøivítání pøi pøíchodu na koncert. Za krásné úsmìvy a srdeènou atmosféru. Veleúspìnì tedy skonèil jubilejní V. roèník hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Opìt za rok se budeme kadou sobotu spoleènì scházet, zdravit mnozí jinak neznámí, které vechny spojuje láska k hudbì, úcta k dìdictví, zanechanému tìmi, kdo tu byli pøed námi. Faktem je, e festival ji má své stálé publikum. Posluchaèe, kteøí pøicházejí, kdy jen trochu mohou a mají jak se dostat, na koncerty do svých kostelù. I proto pøipravují organizátoøi dalí, VI. roèník hudebního festivalu. Spolu se svými partnery z hudebního i mediálního svìta a svými výteènými spolupracovníky tøeba z Prahy, i díky pøíslibu sponzorù, které tlumoèil za vechny na závìreèném ceremoniálu øeditel nejvìtího podniku na Broumovsku Veby a.s. pan Novák. Jsou mezi námi lidé, kteøí nejsou nahraditelní. Obèanské sdruení Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci s mìstem Broumov a ostatními mìsty a obcemi regionu, podnikateli, farnostmi, kláterem a dalími institucemi i jednotlivci ve mìstì i v okolních vesnicích naplòují vizi, ke které se mùeme odpovìdnì vichni zde na Broumovsku hlásit. Vizi sebevìdomého Broumovska, kde je tìstím a radostí ít. Jindøich Horkel, fotografie Jan Záli

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne 1. záøí è. 100 Majetkové záleitosti RM doporuèuje ZM schválit prodej p.p.è. 924/3 o výmìøe 1051 m2 v k.ú. Velká Ves u Broumova panu Zdeòku tìpánovi - Stavebniny, Br.VI/Osvobození 52, za cenu Kè do jeho výluèného vlastnictví. RM doporuèuje ZM schválit koupi st.p.è. 543 o výmìøe 567 m2 a p.p.è. 673/4 o výmìøe 1673 m, ve v k.ú. Broumov za kupní cenu Kè. RM doporuèuje ZM schválit smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene - è. IV /VB/5 za úplatu ve výi Kè (+ DPH) k p.p.è ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit smlouvu o zøízení vìcného bøemene è. IE /VB/1 za úplatu ve výi Kè vè.dph k p.p.è. 2/1, 5, 118, 119/2 121, 544/2, 545/1, 730/ 7, 730/8, 730/9, 745/3, 754/4 a 996 ve v k.ú. Broumov mezi mìstem Broumov a ÈEZ Distribuce a.s. Dìèín. RM schvaluje zmìnu dodavatele zemního plynu a uzavøení smlouvy o dodávkách zemního plynu se spoleèností ÈEZ Prodej s.r.o. pro objekty ve správì odboru SMM, od RM doporuèuje ZM schválit darování stavební parcely è.1121 o výmìøe 181 m a stavební parcely è o výmìøe 506 m v k.ú. Broumov Benediktinskému opatství sv. Václava, Kláterní 1, Broumov. RM doporuèuje ZM schválit koupi p.p.è. 340/2 ostatní plocha-zeleò o výmìøe 633 m v k.ú. Broumov za kupní cenu Kè. RM schvaluje ádost pana Martina Chaloupky za SPAR- TA klub Broumov o výpùjèku budovy se sociálním zaøízením na Dìtském høiti dne 11. záøí 2010, a to ke konání turnaje v nohejbale. RM schvaluje ádost øeditele Základní umìlecké koly Broumov o výpùjèku zastøeeného pódia a monost vyuití Kostelního námìstí, Alejky, popøípadì Støelnice, pro poøádání Svatováclavských oslav v Broumovì dne 25. záøí RM schvaluje zámìr pronájmu p.p.è. 730/14, p.p.è. 729 ke stánkovému prodeji na trzích dne , , , RM schvaluje zámìr pronájmu pozemkové parcely è. 536/3 zahrada o výmìøe m a p.p.è. 538 o výmìøe 757 m zahrada v k.ú. Broumov. RM schvaluje ádost paní Lenky idové za Fotoklub Broumov o výpùjèku výstavní sínì Staré radnice od záøí 2010 a sálu Mìstského divadla dne 4. záøí 2010 na akci Èesko-polské fotografické léto RM schvaluje pøidìlení bytù dle pøedlohy se zapracováním zmìn. RM schvaluje Smìrnici è. 2/2010, jí se upravuje postup pøi doèasné výpùjèce prostor spoleèenského sálu s pøíslu- enstvím v objektu kulturního domu Støelnice v Broumovì, s pøílohou è. 1 dle pøedlohy. RM doporuèuje ZM schválit pøijetí úvìru na profinancování akce Intenzifikace ÈOV v Broumovì ve výi 6,5 mil.kè, a to od SFP ÈR Praha s dobou splatnosti 10 let, se zajitìním zástavou nemovitého majetku. RM doporuèuje ZM schválit zøízení zástavního práva k nemovitostem ve prospìch SFP ÈR, Praha: budova è.p. 54 na parcele st Výbìrová øízení RM schvaluje zadávací dokumentaci pro výbìr zhotovitele akce Zlepení tepelnì-izolaèních vlastností budov M Pøíèná è.p. 226 a 227 vèetnì seznamu oslovených firem, dle pøedlohy. RM schvaluje Zadávací dokumentaci pro výbìr zhotovitele akce Zlepení tepelnì-izolaèních vlastností budov MìÚ Broumov, Budova 3 vèetnì seznamu oslovených firem, dle pøedlohy. RM schvaluje zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na cyklostezku Broumov západ, 2. etapa (ul. Hvìzdecká Pasa), po pøedcházejícím rozhodnutí ZM o rozpoètové zmìnì. RM schvaluje zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na cyklostezku Broumov západ, 2. etapa (ul. Hvìzdecká Pasa), po pøedcházejícím rozhodnutí ZM o rozpoètové zmìnì. RM bere na vìdomí informaci starostky o pøedání stavenitì akce Intenzifikace ÈOV v Broumovì ke dni 7. záøí Rùzné RM bere na vìdomí Smlouvu o právu provést stavbu uzavøenou s SBD Náchod, týkající se zateplení domù na st.p.è. 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 ve v k.ú. Broumov. RM udìluje výjimku z OZV è. 3/2004 Hotelu VEBA s.r.o. na poøádání hudební produkce dne do 24:00 hodin, do 24:00 hodin, do 24:00 hodin, do 24:00 hodin. RM schvaluje ádost Masarykovy Z za úèelem podání projektu do Fondu mikroprojektù v Operaèním programu pøíhranièní spolupráce a doporuèuje ZM schválit rozpoètovou zmìnu ve výi Kè na dofinancování schodolezu. RM doporuèuje ZM schválit pøíspìvek Kè DSO Mikroregion Frýdlantsko, a to na úèel odstranìní následkù povodní. Zastupitelstvo mìsta dne 8. záøí è. 34 ZM schvaluje Pøijetí úvìru na profinancování akce Intenzifikace ÈOV v Broumovì ve výi 6,5 mil. Kè, a to od SFP ÈR, Praha s dobou splatnosti 10 let, se zajitìním zástavou nemovitého majetku. Zøízení zástavního práva k nemovitosti ve prospìch SFP ÈR, Praha: budova è.p. 54 na parcele St Prodej p.p.è. 924/3 o výmìøe 1051 m v k.ú. Velká Ves u Broumova panu Zdenìku tìpánovi - Stavebniny, Br.VI/ Osvobození 52, za cenu Kè do jeho výluèného vlastnictví. Koupi p.p.è. 543 stavební o výmìøe 567 m a p.p.è. 673/ 4, ostatní plocha o výmìøe 1673 m, ve v k.ú. Broumov od akciové spoleènosti VEBA, textilní závody, se sídlem Broumov, Pøadlácká 89, za dohodnutou kupní cenu Kè (dvì stì tøicet pìt tisíc korun èeských). Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene - è. IV /VB/5 za úplatu ve výi Kè (+ DPH) k p.p.è ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Broumov. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene è. IE / VB/1 za úplatu ve výi Kè (cena vèetnì DPH), k p.p.è. 2/1, 5, 118,119/2, 121, 544/2, 545/1, 730/7, 730/8, 730/ 9, 745/3, 754/4 a 996 ve v k.ú. Broumov mezi mìstem Broumov a ÈEZ Distribuce a.s. Dìèín. Darování stavební parcely è.1121 o výmìøe 181 m a stavební parcely è o výmìøe 506 m v k.ú. Broumov Benediktinskému opatství sv. Václava, Kláterní 1, Broumov.

5 Koupi p.p.è. 340/2 ostatní plocha-zeleò o výmìøe 633 m v k.ú. Broumov za kupní cenu Kè. Zmìnu usnesení ZM è.30 ze dne 14. dubna 2010 ve vìci prodeje pohledávek na nájemném a slubách nájemníkù domu Br.II/Soukenická 92, panu Mirceu Milanu Filipcikovi, bytem Br.VI/Kladská 73 v celkové výi ,50 Kè a uzavøení smlouvy o postoupení pohledávky na nájemném a slubách nájemníkù domu Br.II/Soukenická 92 mezi mìstem Broumov a panem Mircea Milanem Filipcikem, bytem Br.VI/Kladská 73 ve výi ,50 Kè. Zmìnu usnesení ZM è. 30 ze dne 14. dubna 2010 ve vìci prodeje pohledávek na nájemném a slubách nájemníkù domu Br.II/Soukenická 51, panu Mirceu Milanu Filipcikovi, bytem Br.VI/Kladská 73 v celkové výi ,50 Kè a uzavøení smlouvy o postoupení pohledávky na nájemném a slubách nájemníkù domu Br.II/Soukenická 51 mezi mìstem Broumov a panem Mircea Milanem Filipcikem, bytem Br.VI/Kladská 73 ve výi ,50 Kè. Pøíspìvek Kè DSO Mikroregion Frýdlantsko, za úèelem odstranìní následkù povodní. Podìkování Radì mìsta vèele s paní starostkou JUDr. Libuí Rùèkovou a èlenùm komise pro zahranièní vztahy a turistický ruch Touto cestou bych velmi rád podìkoval paní starostce JUDr. Libui Rùèkové a Radì mìsta Broumova, dále pak èlenùm komise paní Evì Meierové, paní Jaroslavì Hornychové, panu Mgr. Pavlu Koòarovi a panu Petru Cirklovi za vynikající jazykové znalosti a letité zkuenosti v cestování a slubách. Také bych chtìl pochválit sleènu Bc. Lucii Lesákovou, vedoucí pracovnici Informaèního centra Broumovska, která se o nás pøi naich pravidelných schùzkách pro zahranièní vztahy a cestovní ruch na Staré radnici vdy vzornì starala. Kadý rok v naem ètyøletém období jsme se vìnovali jinému tématu: Partnerská mìsta, Ví o nás svìt?, Krása naeho mìsta! a Rodopis minulých generací. Podnikli jsme nìkolik studijních cest a nasbírané zkuenosti jsme jak v obrazové, tak i v textové podobì pøedávali Radì mìsta, která je vyhodnotila a zpracovala. Dámy a pánové, bylo mi ctí s vámi spolupracovat! Petr Vodal, Pøedseda komise pro zahranièní vztahy a cestovní ruch Dotaèní program Program regenerace mìstské památkové zóny Broumov pro rok 2011 Termín podávání ádostí o pøíspìvek: do 31. øíjna 2010 na MìÚ Broumov Na jaké úèely mùe být pøíspìvek poskytnut: Na zvýené náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek nacházejících se v mìstské památkové zónì Broumov. Pøíspìvky mohou být pouity jen na úhradu prací zabezpeèujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy provádìné v zájmu jejího vlastníka ani na práce investièní povahy. Kdo mùe ádat o pøíspìvek, tj. mùe být jeho pøíjemcem: Vlastník nemovité kulturní památky nacházející se na území mìstské památkové zóny. Náleitosti ádosti: 1. Identifikace objektu (název, ulice, è. popisné, parcelní èíslo). 2. Rejstøíkové èíslo památky v Ústøedním seznamu kulturních památek. 3. Identifikace vlastníka nemovité kulturní památky (jméno a pøíjmení, adresa trvalého bydlitì). 4. Pøipravenost akce z hlediska zákona è. 50/1976 Sb., stavební zákon, a zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi (napø. závazné stanovisko dle zákona o památkové péèi a ohláení udrovacích prací na kult. památce dle stavebního zákona). 5. Termín provedení obnovy nemovitosti. 6. Struèná charakteristika obnovy nemovitosti. 7. Hlavní práce provádìné na obnovì v následujícím roce Vyèíslení nákladù. Finanèní spoluúèast adatele (vlastníka): Je-li adatelem o pøíspìvek: - právnická osoba èi fyzická osoba: min. 40% z celkové ceny obnovy v pøísluném kalendáøním roce (pøíspìvek z programu je max. 50% z celkové ceny a min. 10% je pøíspìvek mìsta), - mìsto èi obec: min. 50% z celkové ceny akce obnovy v pøísluném kalendáøním roce, (pøíspìvek z programu je max. 50% z celkové ceny), - církevní právnická osoba: 10% z celkové ceny obnovy v pøísluném kalendáøním roce, (pøíspìvek z programu je max. 70% z celkové ceny a min. 20% je pøíspìvek mìsta). Informace: Mìstský úøad Broumov, stavební odbor, pracovitì památkové péèe kontaktní osoba: Helena Bureová, tel.: , mob.: Nadace Komerèní banky, a. s. - JISTOTA podpoøila projekt obnovy lùek a noèních stolkù broumovské nemocnice Dne pøedseda správní rady Nadace Komerèní banky, a.s. JISTOTA Ing. Jaroslav Øíský pøedal v objektu nemocnice, za úèasti zástupcù Nadace JISTOTA, Komerèní banky, a.s., vedení mìsta a broumovské nemocnice, Nadaènímu fondu HOSPITAL dar ve výi Kè. Dar je urèen na podporu projektu 2. etapy obnovy lùek a noèních stolkù Oddìlení lùek následné péèe broumovské nemocnice. Nadace JISTOTA ji v roce 2008 podpoøila první etapu obnovy lùek a noèních stolù èástkou Kè. Velice si váíme opakované finanèní podpory ze strany nadace, jakoto darù a pøíspìvkù od dalích subjektù (obèanù, podnikatelù i obcí z regionu), kteøí nadaèní fond podporují. Více se o n a d a è n í m fondu, vyhláené 2. etapì obnovy lùek a noèních stolkù, dozvíte ze stránek nadaèního fondu: Ing. Eva Blaková, pøedsedkynì správní rady NF 5

6 6 KRONIKA Na tradièním srpnovém setkání se seli jubilanté: Zuzana Burdychová, Anna Jansová, Stanislav Král, Anna Kubenová, Edita Netíková, Josef Vido a Jana Fiedlerová. K dobré náladì pøispìl se svojí harmonikou i pan Dojiva a vìøíme, e se vem posezení líbilo. Do dalích let pøejeme hodnì zdraví. Diamantovou svatbu oslavili manelé Karel a Mária Mièkovi. Do dalích spoleèných let jim pøejeme hodnì zdraví. Milovat a být milován je nejvìtím tìstím na svìtì Na spoleènou cestu vykroèili snoubenci: Klára Janeèková a Oto Sloupenský Olga Suchomelová a Václav Jerling Eva Ïoubalíková a Jan Reme Denisa Dostálová a Petr Koriák Lucie Lecnarová a Ondøej Purtig Jiøina Janecká a Vladimír Kolafa Lucie Simková a Norbert Hauck Lenka Kurová a Roman Miigar Pavla Geislerová a Gordan Boiæ Jana Hrábková a Ale Procházka Kateøina Hoková a Václav Jirásek Rozlouèili jsme se s: Vlastou Kalendovou Adolfem Kuelem Frantikou Èihákovou Antonínem Støedou Jiøím Kollertem Jolanou Halukovou Vítání obèánkù V záøí pøivítala paní starostka v obøadní síni nové obèánky Broumova. 11. záøí Patricii Bartoovou, Ellu Èápovou, Adama Dostála, Jana Grunera, Báru Plachtovou, Damiána Jukla, arlotu Mareovou, Luïka Mroèka, Nikolu Demeterovou, a Rudolfa Klièku. 18. záøí Terezu Hakovou, Adélu Sokolovou, Jana evce, Denisu mídovou, Davida a Natálii tejnarovy, Tomáe Tlapáka a Elen Kultovou. Rodièùm pøejeme hodnì radosti pøi jejich výchovì a novým obèánkùm astné dìtství. Za SPOZ N. Burdychová - matrikáøka Znovu otevøené kadeønictví KADEØNICKÝ SALÓN Tyrova Broumov Klára Francová - støíhání bez objednání - tel.:

7 Celostátní DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ i v Centru sociálních slueb Nadìje Broumov Asociace poskytovatelù sociálních slueb ÈR a Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR vyhlaují ji druhý roèník akce Týden sociálních slueb. V rámci tohoto týdne ve dnech otevøe své dveøe iroké veøejnosti více ne poskytovatelù sociálních slueb. Poskytovatelé sociálních slueb pøi této pøíleitosti chtìjí ukázat veøejnosti, e kvalita a úroveò sociálních slueb zaznamenaly za poslední desetiletí znatelné zmìny. Chtìjí upozornit veøejnost na dùleitost a nepostradatelnost sociálních slueb v kadé vyspìlé spoleènosti, tedy i v Èeské republice. K této akci se v úterý pøipojujeme i my, poskytovatelé sociálních slueb v Centru sociálních slueb Nadìje Broumov, tedy zamìstnanci Domova pro seniory a Peèovatelské sluby. Spolu s ostatními poskytovateli sociálních slueb chceme jako jedno zrníèko v iroké mozaice sociálních slueb v Èeské republice prezentovat skuteènost, e sociální sluby v Èeské republice jsou kvalitní sociální sluby v Èeské republice pomáhají statisícùm lidí sociální sluby v Èeské republice zachovávají lidskou dùstojnost a sobìstaènost Tento den mùete vichni, koho problematika sociálních slueb zajímá, vyuít pøíleitost seznámit se s poskytovanými slubami v CSSNB, s jejich kvalitou, zázemím, nabídkou, ale i problémy a úskalími. V úterý 5. øíjna 2010 v Domovì pro seniory Vás budeme oèekávat pøipraveni zodpovìdìt Vae dotazy a seznámit Vás s prostøedím i s prùbìhem poskytovaných slueb. Nezapomeòte tedy: ÚTERÝ dopoledne 9 11 hod odpoledne hod DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUEB NADÌJE BROUMOV Jiráskova 193 Více informací k celostátní akci na www. tyden-socialnich- -sluzeb.cz Ing. Milada Kubalíková, øeditelka CSSNB Z KLUBU SENIORÙ V BROUMOVÌ Váení pøátelé, seniorky a senioøi, vae práce na výstavu I SENIOØI MAJÍ IKOVNÉ RUCE budeme pøijímat v pondìlí 4. øíjna 2010 od 9:00 do 15:30 ve výstavní síni Staré radnice na námìstí. Tìíme se na vae obrazy, fotografie, výivky, pletené a háèkované výrobky, odìvy, kvìtinové vazby, keramiku, rùzné modely, vae drobné zlepováky atd. Organizátoøi výstavy AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Kláter v Broumovì získal 5 milionù korun na pøípravu projektu Krajské zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne rozhodlo o pùjèce pro Opatství sv. Václava v Broumovì ve výi 5 miliónù Kè na pøípravu projektu pro broumovský kláter. Díky této pùjèce zaène Opatství s pøípravou projektu na oivení a vyuití Národní kulturní památky Kláter Broumov a tím nového vyuití tohoto kulturního dìdictví. Projekt zahrnuje úpravy v kláterní zahradì a severovýchodní èásti klátera, kde by vznikl prostor pøedevím pro kulturní, vzdìlávací a dalí veøejnì prospìné aktivity. Celkové náklady na projekt by mohly dosáhnout a 500 miliónù korun. Pøedpokladem je získání dotace z prostøedkù Evropské unie prostøednictvím Integrovaného operaèního programu. Pro úèely oivení a vyuití objektu zaøazeného mezi národní kulturní památky èiní tato dotace 100 % a nevyaduje spoluúèast adatele. Pokud bude dotace získána, bude moné krajskou pùjèku vrátit, nebo bude uznatelným nákladem projektu. Opatství projekt pøipravuje ji delí dobu, nyní se otevøela cesta k dokonèení tak, aby projekt mohl být pøipraven v nejbliím moném termínu. Veøejnosti byla napøíklad pøedstavena idea nového vyuití kláterní zahrady, která zahrnuje vznik multifunkèního letního sálu, galerie, obnovy historického kuelníku èi nauèné stezky. V prostorách klátera samotného se potom poèítá se studovnami a uèebnami a také s odpovídajícím zázemím pro monost dlouhodobìj- ích programù. Jsem rád, e projekt získal podporu. Pùjèku rádi vyuijeme. Chceme, aby mohly být vyuité i èásti klátera, které nyní vyuité být nemohou, øekl pøevor benediktinského arciopatství Petr Prokop Siostrzonek, administrátor Broumovského klátera. Zprovoznìní kláterní zahrady Agenturou pro rozvoj Broumovska podporované mìstem Broumov tak pøináí dalí uitek: vedle monosti vyuití zahrady místními i turisty je to ance získat dotaci na rekonstrukci èásti klátera se zahradou. Díky vem, kdo se na podpoøe podílejí. Pøemysl Sochor, správce klátera achové simultánce v Broumovì opìt nepøálo poèasí V sobotu byl v Broumovì odehrán 2. roèník achové simultánky, která mìla za cíl pøiblíit a zatraktivnit achovou hru irí veøejnosti. Tentokrát jsme pozvali hráèe pocházejícího z Prahy, Lukáe Èernouka, který je mezinárodním mistrem a momentálnì hraje za extraligové drustvo pardubického K Rapid. Z dùvodu nepøíznì poèasí byla simultánka pøesunuta z námìstí do foyer divadla, kde se nakonec s mistrem utkalo 11 achových nadencù, kteøí dohromady sehráli 15 partií. Celkové skóre sice vyznìlo lépe pro hrajícího Èernouka, pøesto mu tøi hráèi místního Slovanu Broumov sebrali 2 body za 2 remízy a 1 výhru. Tu zaznamenal, jak se u stalo na podobných akcích zvykem, Jaroslav Pøibyl. Jsme rádi, e sem tato akce i pøes nepøízeò poèasí pøilákala hráèe a z Náchoda. koda jen, e nepøilo více místních. Velmi nás ovem tìí úèast 4 juniorù, nejmladímu z nich bylo teprve 8 let. Panu Èernoukovi se zde moc líbilo a slíbil úèast na nìkterém z dalích roèníkù. Chtìli bychom tímto podìkovat panu Vondrouovi ze Z Hradební za zapùjèení lavic a idlí, Kateøinì Martincové a Mìstu Broumov za pronájem divadla a upoutávkového stanu a vem hráèùm, kteøí pøili a pomohli se stìhováním i úklidem. DÌKUJEME. Pavlína tìpánová Zábavný den pro dìti a dospìlé akce místní kynologické organizace na konec prázdnin Ráno jsme se seli kolem sedmé hodiny, v dobì, kdy prelo, jsme pøipravovali obèerstvení, tombolu a dalí nezbytné vìci potøebné ke zdaru akce. V deset hodin vypukla ukázka hub, kdo mìl zájem, mohl si prohlédnout sbírku hub, kterou nám pøedvedla Mykologická organizacebroumov. Výstavka byla doplnìna odborným výkladem manelù Fatkových. Poté mohli návtìvníci zhlédnout ukázkupejskaøù. Zde èlenové kynologické organizace ZKO-Mìsto Broumov Velká Ves ukázali své zkuenosti a dovednosti se svými ètyønohými kamarády. V takzvané øadì ukázali, jak se cvièí poslunost, pøivolání, obraty, odloení a dalí Kadý ze èlenù se svými psy pak ukázal své schopnosti na pøekákách, kadý dìlal nìco jiného- tunel, pneumatiky, áèko, kladinu, metrovku. Naím ètyønohým kamarádùm se moc vedlo, lo jim to výbornì. Po ukázce kynologie následovala zajímavá ukázka Klubu historického ermu z Broumova pod vedením Milana Sváti Svatoe. Èlenové klubu ukázali, jak se bojovalo døíve, a pøedvedli své zbranì. Bylo to moc zajímavé, kadý si mohl zbranì prohlédnout a popovídat si o ermíøství. Dalí zábavná ukázka byla velmi zajímavá a nadchla kadého. Byla to ukázka Airsoftu tým Broumov Michal Kotek. Èlenové týmu pøedvedli své zbranì a ukázali nejen princip této zábavné hry, ale také bojovou støelnou akci. Pozvání také pøijali

9 manelé Juritovi z hronovské ZKO. Seznámili veøejnost s obranami a sportovní kynologií, struènì a zábavnì okomentovali ve, co kadého zajímalo, zejména pøi obranách jejich maliòákù (belgický ovèák - Malinois. K vidìní byla také ukázka policejní kynologie policistù z Oblastního øeditelství Cizinecké policie v Hradci Králové s pùsobivým zadrením ozbrojeného pachatele, následovalo vyhledání a oznaèení bomby. Nalo se pár zvìdavých dobrovolníkù, kteøí si nechali schovat nástrahu, ale ovèanda,která ji hledala, byla výborná, vdy nástrahu nala. A e pejskaøení nebylo dnes jediným dùvodem, proè si udìlat èas a zajít na nae cvièitì, bylo vidìt hned po pøíchodu do areálu. Zde vévodila obrovská trampolína, kterou si vyzkouely nejen dìti, ale i dospìlí. V pravé èásti areálu se dìti i s rodièi mohly svézt na osedlaných koních. Po ukázkách bylo k dispozici obèerstvení a mení tombola. Kadý si mohl koupit los a udìlat tak radost nejen svým ratolestem, ale i rodinì. I pøes nepøízeò poèasí se akce povedla. Pøilo sice ménì lidí, ale nikdo nelitoval, vidìli a poznali blíe kynologii a zaili i mnoho dalí zábavy. Na závìr si dovolíme podìkovat nejen vem zúèastnìným èlenùm ZKO VELKÁ VES, ale i broumovské veøejnosti, která si na cvièitì nala cestu. Pevnì vìøíme, e nikdo z pøítomných dne stráveného u nás nelitoval. Na nae cvièitì si mùete najít cestu nejen v dobì konání takovéto akce, ale i kadou sobotu od devíti hodin, kdy probíhá bìný výcvik naich ètyønohých miláèkù. Pøijïte se nejen podívat, ale vezmìte s sebou své pejsky a mùete rozíøit nae øady. Vítán bude kadý. Dále dìkujeme manelùm Juritovým, rodinì Jirmanových, skupinì historického ermu Broumov, Airsoft týmu Broumov, Mykologické organizace Broumov, Cizinecké policii Hradec Králové, prostì vem, kteøí se podíleli na této akci. Lea Pírová! VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ! NEVYMÌNÍ - NEPOJEDE Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich dritelé povinni vymìnit nejpozdìji do 31. prosince Stále je nejvhodnìjí doba podat ádost o výmìnu øidièského prùkazu na pøísluném odboru dopravy obce s rozíøenou pùsobností (dále jen ORP). Dritelé ØP, kteøí budou výmìnu ØP odkládat a dostaví se na pøísluný odbor dopravy ORP ke konci roku 2010, se vystavují reálnému nebezpeèí dlouhých èekacích lhùt, jak na podání ádosti o vydání ØP v rámci povinné výmìny ØP, tak také na vydání ØP. V této souvislosti Ministerstvo dopravy doporuèuje neodkládat výmìny ØP a dostavit se na ORP v dostateèném pøedstihu! (K zbývalo k výmìnì za ORP Broumov 881 øidièských prùkazù) Podrobnosti na: doprava/ridicske_prukazy_autoskoly/statistiky/st-vymena-rp nebo Odbor dopravy MìÚ Broumov 9 Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Police n. Metuji, Tomkova ul.,výjezd na otevøení bytu. Bìhem jízdy byla jednotka odvolána Jetøichov Pasa, Pìkov odstraòování popadaných stromù z prostoru jízdní komunikace Mezimìstí, nákladové nádraí likvidace úniku kyseliny sírové. Spolupráce s JSDH Mezimìstí, SDC Hradec Králové /drání hasièi/ a Policie ÈR Broumov, Luèní ul. - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Mezimìstí,ul. kolní likvidace poáru cisterny s lehkým topným olejem v bývalém ZZN. Spolupráce s JSDH Mezimìstí, Broumov, Veba 01 Olivìtín, Policií ÈR a Zdravotní záchrannou slubou Broumov, Spoøilov výjezd na vylétající jiskry z komína. Místo nenalezeno. Spolupráce s JSDH Broumov Broumov, Olivìtín ucpání vpustì a následné rozlití Svinského potoka na vozovku u eleznièního mostu. Byla instalovaná vakuová zábrana proti vniknutí vody do domu èp.92. Policie ÈR tuto vozovku uzavøela. Spolupráce s JSDH Broumov a JSDHP Veba 01 Olivìtín Broumov, Beneov - odstranìní spadlého stromu ze silnice Broumov, ul. Pod Strání uvolnìní ucpaného mostku na Lièím potoce. Spolupráce s JSDH Broumov Broumov, park Alejka odstranéní vklínìného kmenu stromu z mostku na Lièím potoce Zdoòov likvidace poáru døevìného obloení v chatì. Spolupráce s JSDH Teplice n. Metují a JSDH Adrpach Mezimìstí, ul. 5.kvìtna - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Pìkov likvidace následkù dopravní nehody nákladního a osobního automobilu. Jedna osoba zranìna. Spolupráce s Policií ÈR a ZZS Broumov Osta na ádost Policie ÈR výjezd na hledání pohøeované osoby v prostoru Ostae. Hledaná osoba byla nalezena bez zranìní. Spolupráce s JSDH Police n. Met. a JSDH Bukovice a Policií ÈR Jetøichov likvidace dopravní nehody osobního auta s jeho následným poárem. Jedna osoba zranìna. Spolupráce s JSDH Mezimìstí, Jetøichov, Policií ÈR a ZZS Broumov Police nad Met. a Pìkov likvidace úniku ropných produktù na vozovku. Spolupráce s SÚS Náchod Hynèice, Ruprechtice na ádost PÈR úèast na hledání pohøeované soby. Spolupráce s JSDH Broumov, Hynèice, Jetøichov, Mezimìstí, Veba 01 Olivìtín Broumov, Soukenická ul. výjezd na otevøení bytu, kde hrozilo nebezpeèí z prodlení Otovice likvidace následkù dopravní nehody dvou osobních vozidel. Jedna osoba zranìna. Spolupráce s ZZN a Policií ÈR. npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov

10 10 Broumov - Mìsto stromù Co se v rámci projektu odehrálo v záøí Toulavý autobus v Broumovì V pátek dopoledne vykouklo koneènì zpoza èerných mrakù sluníèko. Asi chtìlo pøivítat Toulavý autobus, který na svých toulkách zavítal a do Broumovského výbìku. Ji devátá pou Toulavého autobusu opìt smìøovala na místa, kde byly realizovány nejlepí projekty týkající se úpravy kolních zahrad a vybudovaných uèeben v pøírodì. Na jeho pøedchozích cestách byla ji Nae zahrada 2007 (u Masarykovy Z a DDM Ulita) prezentována, vechny zaujala, nejen svým krásným prostøedím, ale i tím, e do budování zahrady se zapojili rodièe, áci, uèitelé, pracovníci DDM a dalí zájemci z øad veøejnosti. Pro vechny úèastníky pouti Toulavého autobusu byl, po pøivítání paní øeditelkou Mgr. Vlastou rottovou, pøipravený program, který plasticky dokresloval hlavní mylenku a jednotlivé etapy vzniku zahrady. Se vznikem zahrady poutavì seznámila vechny pøítomné Dáa Zboøilová, která spoleènì s paní Eliáovou vìnovala Naí zahradì spoustu èasu a úsilí. Úèastníci si prohlédli výstavku fotografií a výtvarných prací ákù, dokumentující vznik zahrady a nauèné stezky. Pøítomné paní uèitelky odpovídaly na veteèné dotazy hostù, ukázaly jim i knihu, která vznikla pøi pøíleitosti vzniku tøeòového sadu pøed pavilonem koly. Na závìr si vichni pøítomní proli nauènou stezku a prohlédli si Nai zahradu. S pøáním, aby Nae zahrada i nadále vzkvétala jako dosud, jsme se navzájem rozlouèili. a co nás èeká v øíjnu Slavnostní zahájení roèního projektu Broumov Mìsto stromù V pátek 8. øíjna v hodin v amfiteátru parku Alejka se v Broumovì oficiálnì zahájí roèní projekt Broumov-Mìsto stromù. Zástupci Nadace Partnerství a Mìsta Broumova spoleènì odstartují rok, ve kterém se zájemci z øad veøejnosti budou moci setkávat pøi rùzných akcích pøipravovaných v rámci tohoto projektu. V Alejce budou, po slavnostním zahájení, pøipraveny sportovní a výtvarné hrátky pro dìti ze základních kol a ukázka odborného oetøení stromù firmou Okrasné zahrady arboristika. V sobotu 9. øíjna od hodin v prostoru u vodojemu v Ráji se v rámci zahájení roku Broumov-Mìsto stromù uskuteèní tradièní Drakiáda, kterou kadoroènì pøipravuje DDM Ulita Broumov. Ta letoní bude vìnována Mìstu stromù. Zveme rodièe s dìtmi i jiné zájemce draèí letce. Více informací najdete na pozvánkách DDM Ulita Broumov. Fotografická soutì DDM Ulita Broumov vyhlauje v rámci projektu Broumov Mìsto stromù fotografickou soutì ROK STROMU. Od øíjna 2010 do záøí 2011 fotografujte Vámi vybraný strom nebo detaily z jednoho stromu v rùzných roèních obdobích, pøípadnì znáte-li ivotopis tohoto stromu, napite jeho pøíbìh. Vyhláené kategorie: Rodièe s dìtmi Dìti 7-12 Dìti Mláde Dospìlí 18 výe Uzávìrka soutìních cyklù fotografií bude v polovinì záøí Ze vech pøihláených fotografií uspoøádáme výstavu. Vítìz z kadé kategorie se mùe tìit na pìknou cenu. Více informací èekejte v prùbìhu celého následujícího roku. Pro zájemce -fotografy amatéry - poøádá DDM Ulita v øíjnu krátký fotokurz JAK FOTIT V PØÍRODÌ. Více informací najdete na pozvánkách DDM Ulita. Dlabání dýní V pátek 29. øíjna od 15:00 poøádá Mìsto Broumov, ÈSZ Broumov a Eda Broumov na Mírovém námìstí tradièní soutìní klání v dlabání a vyøezávání dýní. Soutìit se také bude o nejstaidelnìjí masku. Dýnì ve vech velikostech je mono zakoupit pøímo na místì. Vezmìte si s sebou pevnou líci a noík. Doprovodným programem bude prodej dobrot z kuchynì naich en ÈSZ Broumov. Soutì o logo Broumov Mìsto stromù Mìsto Broumov pøipomíná soutì o logo Broumov - Mìsto stromù, keré byla vyhláena v minulém èísle Broumovského zpravodaje. Termín odevzdání návrhù je do do 12 hodin na podatelnu MìÚ Broumov. Návrh musí být uloen v zalepené obálce oznaèené Mìsto stromù logo. Dále je nutné k návrhu pøipojit jméno, pøíjmení, adresu a kontakt na autora a oznaèení soutìní kategorie, pøíp. vìk autora.

11 Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. vyhlauje ji 5. jubilejní roèník programu MÁME RÁDI BROUMOVSKO MÁME RÁDI MÍSTO KDE IJEME, zamìøeného na prohlubování pozitivního vztahu dìtí a mládee k regionu Broumovska. POPIS PROGRAMU Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) je organizace, která si klade za cíl podporu rozvoje Broumovského regionu. Vedle realizace vlastních projektù kterými jsou Vinum et cetera, Stolní kalendáø Broumovsko v historických pohlednicích, ZAHRADA*, je posláním APRB napomáhat institucím a jednotlivcùm v regionu realizovat aktivity zamìøené na rozvoj regionu pøedevím v oblastech vlastivìdných, kulturních a orientovaných na kladný vztah k prostøedí. Tímto je motivováno i vyhláení tohoto programu, který je zamìøen na vechny aktivity spojené s prohlubováním kladného vztahu k regionu Broumovska. Cílovou skupinou jsou dìti a mláde. PROGRAM ZAHRNUJE 1) Pìt vybraných organizací/institucí získá projektový pøíspìvek ve výi Kè na konkrétní aktivity dìtí a mládee vedoucí k cílùm programu. 2) Monost prohlídky broumovského klátera a kláterní ZAHRADY, s pøednákou o jejich historii. Dùleitá upozornìní: Minimální spoluúèast financování projektu je 25%. O úèast v programu mohou ádat èeské neziskové organizace (NO) registrované jako obèanská sdruení, nadaèní fondy, obecnì prospìné spoleènosti, úèelová zaøízení církví a pøíspìvkové organizace, které ve mìstì èi obci prokazatelnì pracují s dìtmi minimálnì poslední 2 roky. Blií informace o grantovém programu, výzvu, pøihláku, kontakty atd. naleznete na podkategorie Podporujeme. Uzávìrka pøihláek je 1. listopadu Broumov u mùe oddìlenì tøídit barevné a bílé sklo zvlá Váení spoluobèané, bìhem prvních záøijových dnù byly na jednadvaceti místech ve mìstì umístìny kontejnery na oddìlený sbìr bílého a barevného skla. Dosud jsme mìli monost sklo vhazovat ve vìtinì pøípadù do starých kovových kontejnerù zelené barvy. Pouze na nìkterých vytipovaných místech byly umístìny bílé kontejnery na èiré sklo. Odteï se ale Broumov mùe pynit velkým poètem rozmístìných kontejnerù na oba typy skel. U vynálezu skla stáli ji staøí Egypané. Nìkdy kolem roku p.ø.n.l. si z nìj vyrábìli rùzné ozdoby. Èetí skláøi svým umem dokáí okouzlit doslova celý svìt. V principu není sklo vlastnì nièím jiným ne roztaveným pískem s pøímìsemi potae, sody nebo oxidu vápenatého. Z rùzného úhlu pohledu mùeme sklo dìlit do skupin na bílé a barevné, rozbitné a nerozbitné, na èisté a pinavé. Sklo má tu výhodu, e se dá recyklovat do nekoneèna - je zkrátka nesmrtelné.... jen ho musí lidé vhazovat do tìch správných kontejnerù! V nìkterých lokalitách jsou kontejnery rozlieny barevnì na bílé a barevné sklo a jinde jsou pouze na barevné sklo. Je to tím, e pøi dalím zpracování barevného skla jeho kvalitu sklo bílé neovlivní. Ovem naopak, mezi bílé sklo nesmí pøijít 11 barevné. Proto tam, kde se bílé sklo nezpracovává, jsou pouze kontejnery na sklo barevné. Podle propoètù vyhodí èlovìk roènì kolem dvaceti kilogramù skla. Toto mnoství pak èiní pøiblinì devìt procent celkového obsahu komunálního odpadu. Výhodou recyklace skla je úspora primárních zdrojù surovin a energie (recyklací tuny skla se uetøí 1,2 tuny pøírodních surovin a velké mnoství energie). Kvalita skla se pouitím recyklátu (pøi zachování nároèných poadavkù) nesniuje a do výrobní smìsi lze pøidávat a osmdesát procent støepù. Vìtina skla se zpracovává ve dvou nejvìtích sklárnách na jiní Moravì a na Teplicku. Pokud se ze starého skla nestane sklo nové, pouije se skelná dr do izolaèních materiálù, brusiv, betonových smìsí nebo na výrobu pìnového skla (ideální jako izolaèní materiál, neprodyný pro plyny, nenasákavé pro tekutiny). Bílý kontejner Vám bude vdìèný za: - èiré prùhledné láhve - sklenice a nádoby z domácnosti - èiré barvy (ne varné sklo) Do zeleného kontejneru pak vhazujte: - lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád) - tabulové sklo, sklenice - sklenìné obaly od léèiv Do kontejnerù na sklo nepatøí: - keramika, porcelán - zrcadla, plexisklo - autosklo, drátové sklo - varné sklo - árovky, výbojky a záøivky - obrazovky monitorù, televizí a rùzné displeje Na závìr se sluí pøipomenout, e vechny kontejnery na oddìlený sbìr barevného a èirého skla mìsto získalo zapùjèením od spoleènosti EKO-KOM, a.s.. Tato spoleènost se zabývá plnìním povinností zpìtného odbìru a vyuitím odpadù z obalù prostøednictvím systémù tøídìného sbìru v obcích a prostøednictvím èinnosti osob oprávnìných nakládat s odpadem. Fyzicky s ním vak nenakládá, ale podílí se zejména na financování nákladù spojených se sbìrem, svozem, tøídìním a vyuitím obalového odpadu. Pøáním mìsta je, aby novì umístìné kontejnery slouily obèanùm a u svým zvyujícím se poètem, nebo stále se zhuovanou sítí sbìrových míst. A naopak, aby obèané zaèali tuto monost vyuívat a ulevili tak stále více se roziøujícím skládkám komunálního odpadu, naí modré planetce a v neposlední øadì také prospìt sami sobì èistím okolím, ve kterém se nám jistì bude lépe ít!

12 12 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství NOVÉ METODY A FORMY PODPORUJÍCÍ ROVNÝ PØÍSTUP KE VZDÌLÁNÍ V MASARYKOVÌ Z Je název nového grantového projektu, který byl zahájen 1. záøí Projekt je financován ESF a Evropskou unií. Partnery projektu jsou Dùm dìtí a mládee ULITA Broumov a obèanské sdruení ZAÈÍT SPOLU. Aktivity v projektu se zamìøují pøedevím na odstranìní strukturálních problémù v regionu a je urèen zejména pro áky za sociálnì znevýhodòujícího prostøedí, pro jejich rodiny a pro pedagogy. Aktivity v projektu usilují o narovnání pøíleitostí dìtí se speciálními vzdìlávacími potøebami jejich rozvojem a zintenzivnìním kontaktu s rodinami tìchto ákù. Jednou z aktivit byl i adaptaèní pobyt pro áky, jejich rodièe a pedagogy pod vedením odborných lektorù, který se uskuteènil od 9. do 11. záøí v táboøe na Janovièkách. Odborní lektoøi pøipravili pro áky mnoho zajímavých programù a pohybových aktivit, které byly pro áky velkým pøínosem. Adaptaèní setkání ve spolupráci se kolou bylo realizováno partnerem projektu Domem dìtí a mládee ULITA a v prùbìhu projektu bude jetì uskuteènìn nìkolikrát pro dalí áky a jejich rodièe. OBVODNÍ KOLO SOUTÌE KOLNÍCH DRUIN V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH Po nìkolika zmìnách termínu kvùli kolním výletùm a jiným akcím se v pondìlí uskuteènily ji tradièní atletické závody kolních druin, letos poprvé na naem novém høiti. Zúèastnily se dìti ze D Hradební, D Mezimìstí, D Martínkovice, D Bukovice, D pøi Masarykovì Z Olivìtín a dìti ze D pøi Masarykovì Z Komenského, která tyto závody poøádala. Letos nám ale nepøálo poèasí, proto se soutìilo ve 3 disciplínách: v bìhu na 50 m, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míèkem. Vytrvalostní bìh se kvùli vydatnému deti nekonal. Objevilo se ale nìkolik závodníkù, kteøí byli zklamaní, protoe právì vytrvalost byla jejich disciplínou. Dìti závodily, snaily se, aby jejich výkony byly co nejlepí, ale poèasí bylo proti nim. Nikdo vak neodstoupil, vichni stateènì bojovali a pøi vyhláení neskrývali své úsmìvy, ale i slzy. Nìkomu se nìco nepovedlo, jak by si pøál, jiný vyhrál, pøemohl soupeøe i poèasí. A jak to ve dopadlo? Celkem soutìilo 85 dìtí a rozdali jsme 91 diplomù. D Hradební reprezentovalo 18 závodníkù a odnesli si celkem 30 diplomù. Z Bukovice pøijelo 11 soutìících a odvezlo si 9 diplomù. Zpìt do Martínkovic putovalo celkem 11 diplomù a 11 sportovcù. Z Mezimìstí dorazilo 15 sportovcù a vracelo se zpìt s 12 diplomy. Z Olivìtína pøilo závodit 7 dìtí a odnesly si 3 diplomy. Nai druinu, která závody pøipravila, reprezentovalo 23 závodníkù a získali 26 diplomù. Nae 2 nejúspìnìjí závodnice: Lenka Kuèerová ze 4. A a Aneta Netíková ze 3. A) Vem gratulujeme a ti, kteøí se umístili na prvním místì, nebo ti, kteøí si odnesli více diplomù, se pojedou utkat 4. èervna 2010 do okresního kola do Náchoda. Pøejeme jim hodnì sportovních úspìchù. A JAK TO DOPADLO V NÁCHODÌ? Celkem odjelo reprezentovat nai kolu 8 sportovcù: Kristýna Dvoøáková, Filip Ptáèek (oba z 1. tøídy), Josef Kuèera, Dominik Jansa, Martin Pøibyl (vichni ze 2. tøídy), Aneta Netíková, Tereza Novotná (obì ze 3. tøídy) a Lenka Kuèerová (4. tøída). Konkurence byla velká, okresních závodù nezúèastnilo na 140 závodníkù. Poèasí pøálo, sluníèko svítilo a naim dìtem se daøilo. Pøivezli jsme 2 zlaté, 4 støíbrné a 5 bronzových medailí. Nejúspìnìjími závodnicemi byly: Terka Novotná, která získala 4 medaile, Lenka Kuèerová, která rozíøila svou sbírku o 3 medaile, a Aneta Netíková, která pøijela se 2 medailemi na krku. Vem závodníkùm dìkujeme za výbornou reprezentaci naí koly a tìíme se na jejich výkony zase pøítí rok. G. Teichmanová, D Tábor 20tisíc mil pod moøem Dvanáctý tábor Z v Mezimìstí nesl název 20tisíc mil pod moøem. V týdnu od srpna 2010 se ve Studené Vodì vydaly druiny Vodomìrek, Nemíkù, Lovcù perel, Olihní, Lachtanù a Potápìèù po stopách kapitána Nema. Prozkoumaly ostrov lidoroutù, vysílaly vlajkovou abecedou, pluly Tichým oceánem a zachraòovaly troseèníka. Také se ztratily se u Boanovského pièáku, kdy putovaly neznámým kontinentem. Námoøníci na své cestì potkali Neptuna a jeho enu a hledali bájnou Atlantidu. Støíleli z luku, pluli lodí, myli pindíru Marry èi pøehazovali vejce ptáka Loskutáka.. Tìko øíct, kdo se víc vyøádil v pìnì, kterou nám naservírovali mezimìsttí hasièi, jestli malí nebo ti odrostlejí? Kadopádnì jsme si to fakt uili a budem vzpomínat na veèerní diskotéky, táborák, v bouøce ztracenou druinu, promylenou lanovou klouzaèku made in Klemt Taky se nedá zapomenout na vudypøítomné bahno, úpìnlivé volání:

13 Já u nemám ádné èisté kalhoty nebo: Chybí mi jeden èlovìk, Davidéééé nebo: Coe, mám jít na stezku odvahy? Tak na to zapomeò! O dìti se straral 19 èlenný tým nadencù a sklidil jedinou kritiku: Bylo to fakt krátký! Take za rok zase na stejném místì, protoe: Vude dobøe, na táboøe nejlépe! Marta Zítková Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Povìsti naeho kraje a gastronomie V 15. století to nai pøedkové v tomto regionu nemìli vùbec jednoduché. Co nevydrancovali husité, to zastali Slezané, kteøí stranili Zikmundovi. Ze starých kronik víme, e roku 1421 vtrhli tito nepøátelé kalicha, naverbovaní broumovským opatem Mikuláem, pøes úzký prùsmyk zvaný Pasy do Police a okolí. Obyvatelstvo pøed zkázou varoval mlynáøský mládek Václav a spolu se svou milou, dcerou hlavòovského mlynáøe Holinky Lidunkou, nael jako vìtina polických obyvatel úkryt ve spleti skal nedalekého Ostae. Mlynáø Holinka vak byl chamtivec. Lakota zatemnila jeho mysl a za slíbenou odmìnu zavedl Slezany na Osta, který byl ji v minulosti útoèitìm mnohých neastníkù. oldnéøi nemìli slitování s nikým, povradili i dìti a staré lidi. Zrádce se doèkal své odmìny - peníze mu sice hodili pod nohy, ale pak mu dali setnout hlavu. Pøi prohlídce Ostae snadno objevíte skalní útvar, který je pøipomínkou jeho ohavného èinu, má tvar zkamenìlé lidské hlavy. Václav s Lidunkou natìstí øádìní krveíznivcù unikli, z dobøe ukrytých penìz obnovili vypálený mlýn a do konce svých let spolu ili v pohodì a lásce. A protoe letoní podzim je mimoøádnì tìdrý pro vechny houbaøe a milovníky houbových specialit, jistì cestou lesem na Osta i jinde v naem okolí najdete plné hoíky hub. S naimi recepty mùete zkusit obmìnit svùj houbový jídelníèek a vyuít jak èerstvé, tak suené houby. A na konec jsme jako dezert zvolili tradièní jablkovou emlovku, díky které zpracujete i letoní padaná jablíèka. Houbové knedlíèky do polévky 100 g veky, 1 vejce, 50 g slaniny, 100 ml mléka, 2 líce hrubé mouky, sùl, pepø, 50 g suených hub. Veku nakrájíme na malé kostièky a v troubì opeèeme. Suené houby uvaøíme a rozsekáme na malé kousky. Mléko rozleháme s vejcem a pøidáme hrubou mouku. Slaninu nakrájíme na drobné kostièky a èásteènì roztavíme. V míse smícháme veku, roztavenou slaninu a pokrájené houby. Ve zalijeme tìstíèkem z mléka, mouky a vejce. Smìs zlehka promícháme, osolíme a opepøíme. Tvarujeme malé kulièky, které uvaøíme v osolené vodì. Vkládáme je do hovìzí èi slepièí polévky. Houbový nákyp s bramborami 500 g èerstvých hub (mùeme pouít i adekvátní mnoství uvaøených suených hub), 500 g vaøených brambor, 200 g anglické slaniny, g cibule, 4 vejce, 100 g sádla, sùl, pepø, mukátový kvìt, zelená petrelka. Brambory uvaøíme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na plátky. Jemnì pokrájenou cibuli osmaíme dorùova na polovinì dávky sádla, pøidáme na nudlièky nakrájenou anglickou slaninu a houby. Ve krátce orestujemea spoleènì podusíme. Osolíme, okoøeníme pepøem a mukátovým kvìtem, potom necháme prochladnout. Druhou polovinou tuku vymaeme zapékací misku nebo pekáèek, vysypeme strouhankou. loutky utøeme se solí a pøimícháme do smìsi brambor a hub se slaninou. Bílky vyleháme do tuhého snìhu, zlehka zamícháme do brambor s houbami, smìs vloíme do zapékací misky. Dáme péct do vyhøáté trouby, peèeme dozlatova. Smetanová omáèka s høíbky 300 g èerstvých høíbkù, 50 g hery, 80 g másla, 100 g hladké mouky, 600 ml mléka, 200 ml smetany, cukr, ocet, sùl. Na tuku pøipravíme svìtlou jíku, zalijeme ji mlékem, roz- leháme, mírnì osolíme a provaøíme. Ke konci varu omáèku zjemníme smetanou, pøikyselíme pøevaøeným octem a pøidáme na plátky pokrájené a na másle poduené høíbky. Omáèku prohøejeme a pøeléváme jí rùzné druhy mas vaøené hovìzí, telecí nebo vepøové. Jako pøílohu mùeme zvolit houskové knedlíky nebo rýi. Jablková emlovka s tvarohem 500 g veky, 3 vejce, 500 ml mléka, 1 vanilkový cukr, 400 g jablek, citronová kùra, lièka skoøice, rozinky, 120 g másla, 400 g tvarohu, 100 g cukru mouèka. Veku nakrájíme na tenèí plátky a zvlhèíme ji mírnì oslazeným mlékem se 2 rozlehanými vejci. Do vymazaného pekáèku nebo formy naklademe vrstvu z poloviny zvlhèené veky, na kterou rozetøeme tvarohovou náplò, kterou jsme pøipravili promícháním tvarohu, rozinek, mouèkového cukru, citronové kùry a 1 vejce. Dalí vrstvu tvoøí na plátky nastrouhaná oloupaná jablka smíchaná s cukrem, skoøicí, citronovou kùrou a rozinkami. Tuto vrstvu pøikryjeme druhou polovinou zvlhèené veky. Pekáèek vloíme do pøedehøáté trouby a zlehka zapeèeme, potom emlovku pokapeme rozputìným máslem a upeèeme dozlatova. Dobrou chu pøejí v øíjnu ètenáøùm Broumovského zpravodaje áci a pracovníci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. Broumovské stavební sdruení, s. r. o., zve broumovskou veøejnost na prohlídku dokonèovaného Èesko-polského infocentra vèetnì sálu bývalého kina na velkém námìstí v Broumovì ve støedu 13. øíjna 2010 od do hod. Budete vítání. Jaroslav Hornych malíø natìraè Tøída Osvobození Broumov Tel.:

14 14 Akce ZU Broumov 2O1O vystoupení sboru Stìnavan kostel sv. Václava od 19 hodin pro rakouské obèany vystoupení taneèního oboru p. Ogrièenkové, esového oddìlení p. Pøibyla v polském Miroovì pøi slavnostním otevøení nové sportovní haly v 18 hodin vystoupení ákù p. øeditele a p. Rokové v kulturním domì v Boguovì Gorcích pøi oslavì Èesko polských dnù kultury Svatováclavské slavnosti, konané v rámci Dnù èesko polské kultury slavnostní me svatá kostel sv. Petra a Pavla vernisá prací ze spoleèných èesko polských plenérù muzeum Broumova Kostelní námìstí koncert jazzového seskupení Online session z Hradce Králové hlavní program ZU Broumov a polských souborù na Kostelním námìstí zakonèení celé slavnosti koncertem sboru Stìnavan a p. uè. Pøibyla v kostele sv. Václava v 18 hodin Walbrzych úèinkování Stìnavanu v rámci Dnù èesko polské kultury Bìhem mìsíce øíjna probíhají interní veèírky v rùzných oddìleních Brno Slavíci ve kolní lavici celorepubliková soutì Bielawa úèinkování sboru Stìnavan v rámci Dnù èesko polské kultury generální zkouka na Staré radnici na Podzimní koncert Podzimní ákovský koncert Stará radnice 17 hodin broumovské námìstí úèinkování ZU pøi rozsvìcení vánoèního stromku adventní koncert sboru Stìnavan 18 hodin kláterní kostel generální zkouka na Vánoèní koncert divadlo Vánoèní koncert divadlo 18 hodin Od Stará radnice výstava prací VO Novinky z gymnázia Tøídy naplnìny Nae gymnázium patøí k nìkolika málo støedním kolám na okrese, které v dobì slabých populaèních roèníkù bez problémù naplnily vechny svoje tøídy novými studenty. Ve kolním roce studuje na Gymnáziu Broumov ve 12 tøídách celkem 355 studentù. Noví èlenové pedagogického sboru Novými uèiteli na broumovském gymnáziu jsou: Mgr.Dana Ledvinková - aprobace anglický jazyk a tìlesná výchova, Mgr.Marek Lengál - dìjepis, výtvarná výchova, Mgr. Filip Dobrovolný - francouzský jazyk a èeský jazyk. Nepovinná religionistika Od letoního kolního roku mají studenti monost studovat nepovinnou religionistiku. Mgr. Martin Lani seznámí studenty nejen s dìjinami køesanství, ale i s kulturním a historickým vývojem v naí zemi. Digináves èinná i v létì I o prázdninách jste mohli vidìt v Èeské televizi novou reportá naich studentù. Pavla Hajpilová ve spolupráci s kameramanem Markem Lichterem natoèili zdaøilou reportá o Jiráskovì Hronovì. Arwine jde ji do 6. tøídy Adoptivní syn souèasné septimy, Arwine Noel z indického státu Karnátaka, jde ji do 6. tøídy základní koly. Pátý roèník zakonèil se samými áèky a béèky, co odpovídá naim jednièkám a dvojkám. M.Kulhánek Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Vás zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 14:00 do 18:00 hod od 8:00 do 12:00 hod. Pro školní rok 2011/2012 nabízíme pro žáky 9. tříd ZŠ tyto obory: STUDIJNÍ OBORY: Technické obory: L/01 Mechanik seřizovač L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik Obory služeb: L/01 Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka) L/01 Obchodník M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodně-podnikatelskou činnost) UČEBNÍ OBORY: Technické obory: H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/01 Nástrojař H/02 Karosář (autoklempíř) H/01 Truhlář H/02 Elektrikář silnoproud H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Obory služeb: H/01 Cukrář H/01 Kuchař číšník H/01 Prodavač H/01 Kadeřník NÁSTAVBA: L/51 Podnikání denní nástavba Telefon: Fax: Adresa: Nové Město nad Metují, Školní URL: Nabízíme pìkné nebytové prostory blízko námìstí v Polici nad Metují. Vhodné pro obchod, kanceláøe, ale i sluby (kadeønictví, kosmetika,masáe) Tel.: Dobroty z hub V pátek se uskuteènila ochutnávka houbových výrobkù. Selo se nám 10 vzorkù. Na prvním místì se umístila paní Marie Voøíková, druhá Julie Klugová a tøetí paní Lenka Nìmcová. Kdy porota skonèila s hodnocením vzorkù, dali se do ochutnávání pøihlíející. Byl to zase pøíjemnì strávený páteèní veèer. Dalí akce bude 8. øíjna a budeme hodnotit tøené buchty, aby si na své také pøili milovníci sladkých pokrmù. Jan Nìmec

15 69.Mykologické okénko Omluva Houbaøení ve mìstì Telefonát potìil Na Broumovsku je vechno jinak Nikdy nedìlejte pøedèasné závìry Omluva V minulém okénku jsme se zmiòovali o nìkterých skvostných úlovcích naich spoluobèanù. Nìkteøí houbaøi byli jmenováni bez souhlasu, tak se jím tímto omlouváme. Houbaøení ve mìstì V srpnu i záøí lo houbaøit pøímo ve mìstì. Na louce pøed spoøilovskými paneláky èi ve Schrollovì parku rostlo témìø masovì nìkolik druhù jedlých holubinek, dokonce i rùovky. Telefonát potìil Radost mi udìlal telefonátem Jiøí Baier, ná významný mykolog. Pochválil Mykologické okénko, ocenil propagaci houbaøení na Broumovsku a sdìlil mi nìkteré novinky ze svìta mykologie. Mykologické okénko patøí k nejdelím pravidelným rubrikám broumovských regionálních tiskovin. Tuíte, kdo nás pøebìhl no pøece pravidelné Tipy mìstské knihovny, které vychází od samého zaèátku Broumovského zpravodaje. Honzo Meiere, dìkujeme. Na Broumovsku je vechno jinak My, co tady bydlíme, to víme. Pan Baier mi to potvrdil telefonicky. Na mysli mìl samozøejmì houbaøení. On sám povauje Broumovsko za jednu z nejlepích houbaøských lokalit v naí zemi. Ocenil nález manelù Fatkových, kteøí objevili v Martínkovicích neuvìøitelný exempláø lesklokorky lesklé. Tato houba, kterou milovali èíntí císaøi a pouívali ji k prodluování ivota, roste na Broumovsku snad nejvíce v Evropì. Zatímco v Evropì rostì bìnì s prùmìrem 20 cm, Fatkovi nali kousek o prùmìru 50 cm. Nikdy nedìlejte pøedèasné závìry Volal mi kamarád z lesa. Jsme v Jetøichovì, stojí to za ho., máme pár kouskù, e jsem sem lezl. Uplynulo deset minut. Ty vole, tohle jsem jetì nevidìl. Tolik høibù jsme nenali za celý ivot. Inu, nuance ivota jsou nádherné, nemyslíte? Broumovská kynologická organizace uspoøádala 28.srpna Zábavný den na ukonèení prázdnin pro dìti a dospìlé. Souèástí bohatého programu byla i výstavka hub. Broumovsko je skuteènì houbaøským rájem. S takovýmto úlovkem se pochlubil Václav Herzán. Blahopøejeme. Pøipravuje Milan Kulhánek 15 Pøemek Podlaha u nás Propagací broumovské mykologie byl i Receptáø nápadù na televizi Prima. Eva Urbanová vysvìtlovala, jak správnì suit a konzervovat houby. Na fotografii mezi Jiøím Baierem a Pøemkem Podlahou. Milan Kulhánek Broumovský DS Wokno v novém Prázdniny skonèily, teploty odtáhly k jihu a ranní mrazíky ohlaují brzký pøíchod podzimu. A to je èas, kdy zase dojdou úcty kamna, kotle, radiátory, tìsnìní do oken a dveøí a samozøejmì teplejí obleèení a obuv. Prostì lépe ne venku bude stále èastìji doma, v kavárnì, v kinì (kdyby bylo) a v divadle. Tak aby bylo naè se tìit, tak vìzte, e divadelní soubor Wokno zahajuje sezónu 2010/2011 velkými zmìnami. V souboru konèí z dùvodu studia herectví dlouholetá èlenka Nikola Rejlová (vynikající Julie v Romeovi a Julii) a také jedna z hlavních opor souboru Pavel Novák (nezapomenutelný Chlestakov v Gogolovì Revizorovi). Zatímco Nikola Rejlová bude se souborem dohrávat komedii Bez roucha, Pavel Novák se své role vzdal ze dne na den a jeho úlohu pøevzal staronový èlen souboru Milan Mach. Vzhledem k tomu, e soubor zaèíná hrát ji po prázdninách a do konce tohoto roku ho èeká hodnì pøedstavení, bylo nutné pøezkouet hru Bez roucha ve velice krátkém èase. Milan Mach nemìl pøed sebou vùbec snadnou úlohu. Pro herce je vdy sloité naskoèit do rozjetého pøedstavení a vzhledem k vytíenosti vech èlenù souboru nepøicházelo v úvahu ani dostatek záskokových zkouek. Byl tedy zvolen zpùsob domácího samostudia pøi videu a jedna záskoková zkouka, která probìhla v nedìli a ze které také pocházejí fotografie. Ve probìhlo nad oèekávání dobøe a diváci se mohou tìit na dalí reprízy této úspìné inscenace DS Wokno. V Broumovì tuto hru soubor uvede v Mìstském divadle od 19 hod. Soubor po krátké pauze také zaèíná zkouet novou inscenaci, její premiéra je stanovena na podzim roku Titul inscenace je zatím pod poklièkou, ale ji nyní mùeme prozradit, e se jedná opìt o komedii, tentokráte s pøíchutí hororu. Vedle známých tváøí souboru se zde také poprvé objeví nové mladé herecké talenty, které jen potvrzují urèitý pøerod celého souboru. DS Wokno pùsobí na herecké amatérské scénì od roku Za tuto dobu pøivedl na jevitì divadla 4 celoveèerní divadelní hry a dalí 3 a kabaret v mením obsazení pro diváky Zahrady. Bìhem pár let se stal uznávaným souborem. Na svém kontì má mnoho cen a ocenìní. Je to soubor, který poøadatelé a hlavnì diváci rádi na svých pódiích vidí. Jan Holek a Antonín Kohl

16 16 na cestách broumovský zpravodaj na cestách 53. díl Úvod Nae témìø pìtimìsíèní cykloputování po Spojených státech amerických je souèástí pùlroèní cykloexpedice po americkém kontinentì, její mìsíèní poèátek byl na Kubì a kousíèek také v Mexiku. Na tuto cyklocestu jsme se vydali s manelkou Renèou sami dva, jen na svých kolech, bez podpory jakéhokoli jiného doprovodného prostøedku, vstøíc vem dobrodrustvím, nástrahám i radostem, které cyklocestování pøináí. USA z krásných parkù do blikajících kasin Bryce Canyon Red Canyon Hned za Bryce Canyonem je dalí podobný park, kde u turisty ale témìø nepotkáte. Je tu parádní kempink, infocentrum a nìkolik pìích i cyklostezek. Zde jsme strávili dalí dva dny a uili si tak opravdu divokou pøírodu bez lidí. Tento národní park je mnohými povaován za to nejlepí, co lze na jihozápadì USA spatøit. A tak jsme byli zvìdaví, jak to zapùsobí na nás. Ne jsme vùbec dorazili do parku, zhruba na pùl dne nás po cestì zdrely bouøky s velikým mnostvím bleskù. A protoe jsme vìdìli, e Bryce je oblast s nejvìtím poètem zásahù èlovìka bleskem na svìtì, tak jsme nechtìli moc riskovat a jezdit v bouøce na kole. Hned na okraji národního parku nás pøekvapila kvanta turistù. Mnohem více ne pøedtím v Arches. V Bryce Canyonu jsme pak celkem strávili asi 5 dní, a to hlavnì kvùli èetným bouøkám a deùm. Ty nám toti kazily výlety a fotografování, a tak jsme ná pobyt stále prodluovali, abychom vidìli ve, co jsme vidìt chtìli, a mìli pøitom hezké poèasí. Proli jsme zde vechny hlavní treky jako napø. Navajo loop, Queens garden, Pekaboo look a Fairyland. Ten poslední se nám asi líbil nejvíce. Leel toti v krajní èásti parku, kde turisté u moc nechodí a navíc pro vìtinu z nich je 12 km se sluným pøevýením moc nároèná trasa. Bìhem celého odpoledne jsme na Fairylandu potkali asi jen 5 lidí. Naopak na tìch pøedchozích stezkách to byly stovky lidí za den. Bryce nás ale i tak zaujal. Tyhle jedineèné skalní vìièky pøipomínající zkamenìlé indiány, které v tomto parku máte monost vidìt z vrchu i zespod, opravdu stojí za to. Fascinující jsou nejen rùzné tvary skalních formací, ale hlavnì duhové barvy od bílé pøes lutou, rùovou a po oranovou. V Bryce Canyonu je také pøíjemná teplota i v létì, nebo národní park se rozkládá ve výkách m. Poèítat zde ale musíte s èetnými bouøkami a pøívalovými deti a hlavnì ji zmínìnými blesky. Jejich dùsledky mùete vidìt vude ve formì shoøených èástí lesa nebo jednotlivých spálených stromù zasaených bleskem. Bryce tedy urèitì je tøeba vidìt, ale nesmíte od nìj èekat ádnou divoèinu. Je to typické americké turistické místo. K zubaøi do Panguitche Renèu ji v Bryce bolel hodnì zub. Pøecházelo to a do celé èelisti a pùlky hlavy. Jene nejblií zubaø byl asi 40km, ale momentálnì na dovolené. Dalí zubaøi pak byli moc daleko, a tak jsme museli èekat 5 dní, ne se zubaø z Panguitche vrátí do práce. Hned první den, co pracoval, si na Renèu udìlal èas, zrentgenoval jí chrup, ve zkontroloval a provedl opravu jednoho zubu. Èekali jsme úèet kolem dolarù, ale nakonec to bylo jen 65,-USD. Take ameriètí zubaøi nejsou tak drazí, jak se povídá. V Panguitchi jsme nakonec strávili jetì dalí dvì noci, nebo nás oslovil pøíjemný staøík a pozval nás k sobì do svého pìkného domeèku. Zion Od zubaøe do národního parku Zion u je to jen kousek. Musíme vystoupat trochu do kopce a pak nás èeká spadnutí na dno Zionu. Dopøedu jsme se ale dozvìdìli, e onen dlouhatánský sjezd nebudeme moci absolvovat na kole, nebo horská silnice je v rekonstrukci. A opravdu tomu tak bylo. Rangerka na bránì nás dále nepustila a zajistila nám svoz nákladním jeepem dolù. A tak jeden z nejkrásnìjích amerických sjezdù po úasné vyhlídkové silnici jsme mìli monost pozorovat pouze z korby jeepu. Ale i tak to byla fantazie. V Zionu jsme strávili zase asi 5 dní, nebo i zde nás kadý den trápily bouøky a dé a komplikovaly nám výlety a focení. Nakonec se nám ale podaøilo uskuteènit

17 vechny hlavní zajímavosti, co park nabízí. Vylezli jsme na horolezeckou vyhlídku Angels Landing, odkud se naskýtá fantastický výhled do kaòonu. Prohlédli jsme si také Hidden Canyon a Plaèící skálu, která je zajímavá tím, e z ní po celý rok teèe spousta prosakující vody. Jedineèným výletem pro nás bylo 5 hodin brodìní se divokou soutìskou Narrows, která byla plná vody po pøedchozích detích. Místy jsme se brodili v kalné hnìdoèervené vodì øeky Virgin River a po prsa, e to vypadalo dost dobrodrunì. Bohuel Zion si na nás pøipravil i problémy. Velké a velmi drzé veverky nás pøes den výraznì rozkousaly nae brany. Hledaly v nich jídlo. Nae Ortlieby ji tedy nejsou vodotìsné. Provizornì jsme je sice zalepili, ale je to koda. Kromì veverek jsme zde mìli jetì jednou ne zcela pøíjemné setkání. Kousíèek od naeho stanu se procházely dvì veliké tarantule. No, nic moc pocit tedy! Zion je opravdu divoký kaòon plný spousty rùznorodých zajímavostí a byla by velká chyba ho nenavtívit. Restaurace Vyhlídka Janovičky u Broumova Vás srdečně zve na OLDIES PARTY S DJ Petrem Cirklem 17 dne 23.října 2010 od 20:00 hodin Doporučujeme rezervaci! Tel.: , , Pár dní odpoèinku v St.George a Ivins Opoutíme poslední národní park Utahu a míøíme k Mohavské pouti. Ztrácíme nadmoøskou výku a znatelnì se otepluje. Po nìkolika chladnìjích týdnech si musíme zaèít zvykat na vedro. A bude hùøe. V jednom kopci Renèu teplo zmáhá a musíme odpoèívat. Pøijídí k nám jedna paní a nabízí odvoz k ní domù a nocleh. Protoe její domek je na naí trase asi jen o 20km dále, tak se domlouváme, e si jen odpoèineme a naveèer k ní dorazíme sami na kolech. A tak tuhle noc pøíjemnì trávíme v postýlce v klimatizované místnosti. Druhý den míøíme dále do Ivins, kde ji na nás èeká lehokolista Jim, který nás k sobì na pár dní pozval. U strýèka Jima, jak jsme si ho pozdìji nazvali, trávíme stranì pøíjemné 3 dny, odpoèíváme, plaveme v bazénu a hodnì si s Jimem povídáme. Jim nás také bere do rezervace Snow Canyon, kde jsou velmi zajímavé skalní útvary. A protoe váháme, jakou cestu na kolech z Ivins dále zvolit, Jim nás bere na okruní jízdu, abychom poznali obì monosti a mohli se rozhodnout. Jde o to, e jednoduí trasa vede soutìskou po dálnici, kde nejsou odstavné pruhy a druhá trasa vede po klidné boèní silnici, ale pøes velký kopec. Po absolvování koleèka autem se jednoznaènì rozhodujeme pro horskou variantu bez aut, nebo dálnièní prùjezd soutìskou by mohl být dost nebezpeèný. Po pøíjemných a pohodových dnech u strýèka Jima se nám nechce ani odjet. Ale musíme. Èas letí a na nás èekají dalí dobrodruství. Dalí detaily z naí cyklocesty, jako napø. zvukové reportáe, fotografie, itineráø atd. naleznete na stránkách Pokraèování pøítì

18 18 broumovský zpravodaj Heydricha. kultura kultura Povìsti stále v prodeji Upozoròujeme ètenáøe, e v Mìstské knihovnì je stále kultura v prodeji kniha Evy Koudelkové Broumovsko v povìstech. (Zásoby se vak tenèí a Vánoce se blíí.) Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Arnot Lustig: Dívka s jizvou Hrdinka novely z doby protektorátu je vychovávaná v ústavu pro rasovì èisté dívky. Tam se dostala po smrti svých rodièù, kteøí se stali obìtí teroru po atentátu na Erazim Kohák: Kopí dona Quijota Výbor z pøednáek, èlánkù a studií humanisticky, køesansky a ekologicky orientovaného myslitele. Lucie Kovaøíková: Cyklostezky Evropy Kniha popisuje cyklostezky vedoucí pøes nìkolik západo- a støedoevropských zemí. Martin Jeek: Køiovatka zvaná Balkán Kniha reportáí rozhlasového redaktora a vystudovaného srbisty poskytuje zasvìcený pohled na mentalitu a problémy lidí ze zemí bývalé Jugoslávie. Bob Mendes: Chu svobody Emocionálnì ladìný román o nepøijatelné lásce patnáctiletého vìznì koncentraèního tábora a o deset let starí eny, která mu pomáhá pøi útìku. Ivanka Devátá: Mezi nebem a peklem Kniha vtipných fejetonù, jejich hlavním motivem je ena a její radosti i strasti. Michael Norman: Slzy v temnotì Románová reportá líèí deportaci a tøíleté utrpení amerických a filipínských vojákù zajatých Japonci po bojích o tichomoøský ostrov Bataan. Gabriel Westonová: Ostøe rudá Autentické vyprávìní lékaøky pøibliuje postavení eny v ryze muském svìtì moderních metropolitních nemocnic. Stanislav Èeka: Staroitná smrt Soukromý detektiv sleduje s kamarádem, faráøem, osudy dávno ukradené a nyní znovu nalezené sochy. Brzy zjistí, e zamíchal do velmi nebezpeèné záleitosti. Eva Roleèková: Lucemburská krev Historický román o moravských lucemburských markrabatech Jotovi a Prokopovi. Miroslav amboch: Èas ít, èas zabíjet Drsný fantasy pøíbìh, jeho hrdinou je bývalý gladiátor, nájemný bijec a vrah. Pøesto je víc tìch, jejich ivoty zachránil, ne tìch, které zabil. Nicole C. Vosselerová: afránový mìsíc Milostný a dobrodruný román z exotické Indie a Arábie v dobì koloniálního britského panství v 19. století. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna. Mìstská knihovna v Broumovì Vás zve na ètení z povídkové knihy HANY LUNDIAKOVÉ V R H N OU T Kromì autorské èetby pøedstaví autorka i èást své písnièkáøské tvorby s akordeonem. Poøad se koná v pátek 15. øíjna 2010 od 18 hodin v H 0 (kiosek u nádraí). Organizaèní výbor 11. Dnù poezie v Broumovì a zúèastnìní autoøi vás srdeènì zvou na zahajovací poøad 11. Dnù poezie Na dnì moøe ver autorská ètení básníøek a básníkù z Polska, Ruska, Èech i Moravy od 17 hodin Kreslírna kláterního gymnázia Broumov 11. Dny poezie jsou souèástí Umìleckého maratónu Východoèeského støediska Obce spisovatelù

19 Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. Na mìsíc øíjen 2010 pøipravujeme - Ve ètvrtek 21. øíjna 2010 poøádáme ji tradiènì léèebný zajezd do Solných lázní v Kudowì Zdroji. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin z obvyklých stanovi! Cena zájezdu 150 Kè /vèetnì dopravy a vstupenky/. Monost procházky, posezení v cukrárnì, návtìva trnice. Dalí termín léèebného zájezdu bude v listopadu. - V pondìlí 25. øíjna 2010 v 15 hodin se sejdeme na broumovském høbitovì k uctìní památky spisovatelky Marie Stryjové, která by se na zaèátku listopadu doila 79let. K úèasti na této pietní chvilce zveme obèany naeho mìsta. - V pátek 29. øíjna 2010 srdeènì zveme irokou broumovskou veøejnost na Dlabání a vyøezávání dýní. Zaèátek v 15 hodin na Mírovém námìstí v Broumovì. Dýnì a obèerstvení zajitìno! Nejlepí dlabaèi a straidla z øad dìtí a dospìlých budou odmìnìni! Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov, na Mírovém námìstí. broumovský zpravodaj sport sport sport 19 Turnaj v nohejbale 14 srpna se u bývalé koly v Romitále uskuteènil turnaj v nohejbale. Po ránu jsme se rozhodovali, jestli turnaj neodvolat, protoe celou noc prelo a na høiti byly kalue. Ale celou situaci zachránila nae mláde - Miroslav Èáp, Martin Nìmec, Jan Nìmec ml. a Václav Netík ml., kteøí se chytili hadrù a kýblù a kalue vysoueli. V prùbìhu dne høitì postupnì vysychalo. Zúèastnilo se 7 soutìních drustev, není dùleité, jak se kdo umístil, ale e se vichni dobøe bavili. Vem bych tímto chtìl podìkovat a a se v pøítím roce zase ve zdraví sejdeme. VÝKUP NÁBYTKU A NEPOTØEBNÉ VETEE Likvidace pozùstalosti. P. Vágner Gen. Svobody, Broumov 1/ Platba v hotovosti!!! Jan Nìmec

20

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Broumovský zpravodaj bøezen 2010 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011 Èíslo 1 listopad 2011 Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat nebo

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov 2 19. 1. Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více