Zápis z jednání výboru KS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání výboru KS"

Transkript

1 STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, Stará Boleslav IČO : číslo registrace: Stará Boleslav Zápis z jednání výboru KS Výbor projednal a vzal na vědomí : 1. Kontrola zápisu minulého vedení KS 2. Výbor rozhodl o nákupu dalších 50 ks pravidel sportovní střelby pro potřeby KS zajistí p. Tomsa 3. Výbor rozhodl o dořešení administrativních věcí týkajících se střeleckých stěn v majetku KS, dořešit zápůjčky SSK DDM Kolín a SSK Benešov úkol p. Gűrtler,připravit doklady o zápůjčce 4. P. Gűrtler předložil návrh ekonomické směrnice,tato projednána,připomínky výboru zapracovány - p. Videcký a p. Gűrtler pověřeni k podpisu směrnice. 5. Informace p. Videckého že proběhlo školení rozhodčích školitelů - p. Parbus, zůčastnil se i p.suntych, KS má k dispozici 50 ks nových pravidel sportovní střelby. Vzhledem k zanedbatelné ceně cca. 100,- Kč za kus bude zájemcům ze strany KS hrazeno. rozdělení zajistí p. Parbus 6. Mistrovství KS neřešit jako samostatný závod ale přičlenit k nějaké vhodné stávající soutěži, výbor se shodl na možnosti, že MKS v malorážce by bylo přičleněno k VC Poděbrad a MKS vzduchové zbraně k VC Benešova, nutno projednat s dotčenými kluby. Je nutné ještě projednat možnosti uspořádání MKS v malorážné pistoli. - zajistí p. Videcký, p. Gűrtler, p.suntych 7. Vyřešit způsob utvoření reprezentace kraje, dle účasti střelců na vybraných soutěžích a způsob odměňování reprezentantů kraje. Výbor navrhuje sestavit kalendář zájmových závodů úkol pro p. Tichého. Jako nejvhodnější způsob odměňování se jeví přímá podpora konkrétních reprezentantů kraje na základě výkonnosti během soutěžní sezóny (finanční podpora,nákupní poukaz na vybavení atd.) - p. Tichý zpracuje návrhy postupu 8. MČR 2013 vytvoření reprezentace krajských družstev p. Tichým na základě výsledků v průběhu sezóny. Úkol byl splněn a na obou MČR dosáhli střelci Stč.kraje výborných výsledků. Startovné bude zástupcům úspěšných klubů proplaceno dle podmínek zveřejněných na webu KS. Výplatu provede zástupcům klubů p.tichý na sjezdu ČSS. 1

2 9. Řešení střeleckých soustředění výbor KS rozhodl nepořádat vlastní soustředění pod hlavičkou KS ale spíše podpořit vybraná klubová soustředění a to jak v pušce, tak i v pistoli. Navrhovaným řešením je např. finanční podpora, dotace střeliva a podpora účasti kvalitních trenérů. Dotaci střeliva řešit po doložení množství účastníků soustředění na základě žádosti klubu. konkrétní podoba podpory úkol pro p.videckého a Tichého 10. I v dalším období podporovat aktivní kluby, sestavit žebříček klubů, stanovit hodnocené soutěže, určit jasná pravidla hodnocení a obsah a formu podpory. Navrhuje se vytvořit směrnici a pravidla pro podporu aktivních klubů. K hodnocení klubů využívat i podklady hodnocení ze strany ČSS. - konkrétní podoba podpory úkol pro p.videckého a Tichého, zpracování příslušné směrnice p. Gűrtler 11. Výbor vzal na vědomí informaci o uspořádání semináře rozhodčích se zaměřením na změny pravidel sportovní střelby a v zájmu vzdělávání rozhodčích působících na soutěžích konaném dne od 10hod. v Brandýse nad Labem v budově ZŠ Palachova, technické zabezpečení p. Tulach. Školení proběhlo za účasti 32 rozhodčích a tří školitelů. 12. Předání účetnictví KS, úkol pro p. Suntycha úkol splněn, úplné účetnictví převzato od p. Chmela ml. dne za přítomnosti předsedy RK p. Stránského. Předání proběhlo bez závad. Bylo rozhodnuto, že staré účetnictví se zapečetí a bude archivováno. 13. Předání funkce předsedy KS na Krajském úřadě, úkol pro p. Videckého úkol splněn, p. Videcký převzal oficiálně dne na KÚ kompletní agendu KS za účasti zástupců KÚ. Předání proběhlo bez závad a o tomto předání byl pořízen protokol. Současně proběhlo i představení p. Videckého jako nového předsedy KS na příslušných odborech KÚ a vzájemnému předání kontaktních informací. 14. Zajištění vydání nového registračního listu KS, úkol pro p. Videckého úkol splněn nový registrační list vydán dne Převedení účtů a podpisových práv bylo rozhodnuto, že podpisová práva budou mít předseda p. Videcký a hospodář p. Suntych. Převod účtů může být proveden až po vystavení nového registračního listu KS. Úkol splněn dne Byla změněna dispoziční práva a podpisové vzory. 16. Webové stránky KS bylo projednáváno, zda ponechat stávající a pouze provést úpravy nebo jít cestou nového webu KS. Vzhledem k nefunkčnosti stávajících stránek a nevhodnému administračnímu systému bylo rozhodnuto zřídit zcela nový,přehledný web KS. Dále byla řešena otázka financování realizace nového webu, p. Gűrtler přislíbil zajistit financování nového webu cestou sponzorských příspěvků které zajistí.úkol splněn k datu byl spuštěn nový plně funkční web KS. Náklady : tvorba webu a grafiky 6000,- Kč, platba za doménu 1000,- Kč. Sponzorsky bylo na tuto akci zajištěno ,- Kč. KS tedy zůstává k dalšímu využití 9.000,- Kč. Náklady na web KS budou v dalších letech 1000,- Kč ročně za placení domény. 17. Dne informoval p. Videcký o jednání ohledně VC Středočeského kraje, sdělil že tento závod bude do dalších let zařazen do 1. kategorie a současně bude sloužit jako sledovaná 2

3 repre soutěž v návaznosti na ME a tím bude zařazena do žebříčku pro nominace reprezentace. Doporučením ČSS je pouze posun soutěže na druhý únorový víkend. Tato změna by měla vést ještě větší prestiži této soutěže. 18. Výroba razítek úkol pro p. Gűrtlera, zajištění výroby razítek, úkol splněn byla vyrobeny 3 ks očíslovaných razítek /výroba zajištěna sponzorsky, náklady pro KS 0,- Kč. Stará razítka zneplatněna, protokol o zneplatnění zveřejněn na stránkách KS. 19. Znak KS úkol pro p. Gűrtlera, úkol splněn, znak byl navržen a jeho grafická podoba odsouhlasena výborem KS, vzhledem k tomu že nový znak v sobě obsahuje i znak Středočeského kraje byla zaslána formální žádost na KÚ pro souhlas s užitím znaku Stč.kraje. Dne v 11hod. má p. Gűrtler jednání s Ředitelem KÚ v dané věci, po projednání zvolena jiná podoba znaku za použití praporce Stč.kraje. Výbor souhlasí s předloženým návrhem znaku a schvaluje jeho užití. 20. P. Gűrtler informoval o průběhu jednání v kanceláři hejtmana středočeského kraje o možnosti získávání dotací pro KS, bylo zjištěno že vzhledem k tomu že na letošní VC Stč.kraje nebyla dotace čerpána je možnost zažádat o dotaci na jiný druh sportovního materiálu ještě pro rok Tématické zadání "Podpora hejtmana" Žádost Kulturní aktivity Sportovní aktivity Oblasti podpory Vzdělávání Podpora činnosti Rekonstrukce v souvislosti se sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací činností Pořízení vybavení pro sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity Minimální spoluúčast žadatele Maximální spoluúčast Středočeského kraje 5% 95% 21. Výbor rozhodl zažádat o dotaci v rámci zvýrazněné položky a zakoupit do majetku KS z této dotace 37 ks terčového zařízení RIKA pro potřeby VC Stč.kraje tak aby KS nebylo při pořádání VC závislé na zápůjčkách těchto zařízení z jiných klubů.. Současně ukládá p. Gűrtlerovi pohlídat i termín k podání žádosti o dotaci na další ročník VC. Termín pro podání 3

4 je min. 2.měsíce před konáním akce. - Úkol pro p. Suntycha je zajistit nabídkové ceny zařízení, úkol pro p. Gűrtlera zajistit podání žádosti na KÚ a její administrace.!! FOND ZRUŠEN, PŘEVEDEN NA POVODNĚ!! 22. Zadávání soutěží do kalendáře ČSS odpovědnost p. Suntych. Na webu KS zajistit zveřejnění termínů zadávání soutěží a propozic do kalendáře ČSS v souladu se směrnicí ČSS, vyvinout tlak na kluby aby byly termíny ze strany klubů striktně dodržovány zajistí p. Gűrtler, p. Suntych 23. Aktualizace a správa webu KS odpovědnost p. Gűrtler 24. VC Stč.kraje 2014, p. Gűrtler informoval o zájmu DDM Nymburk o možnosti podílet se sponzorsky na VC. 25. Výplata odměn odstupujícímu vedení KS úkol pro p. Suntycha učinit veškeré kroky k proplacení schválených odměn v souladu s usnesením valné hromady a vyrovnání závazků vůči bývalému výboru KS. 26. Zrevidovat veškeré směrnice a dokumenty KS, navrhnout a zpracovat k vydání případné změny zajistí p. Gűrtler. Revize provedena, stav v tabulce níže. Název Stav Opatření Ekonomická směrnice Nutné změny formulací, změny jmen, odsouhlasit výše náhrad. Předložit návrh změny na jednání výboru KS p. Gűrtler Jednací řád Bez nutnosti změn, schválen VH, případné změny by musela projednat opět VH. V tomto případě nemůže změny provádět výbor KS. Ponechat beze změn Organizační řád Statut komise rozhodčích Statut trenérské komise Statut revizní komise Statut Krajských sdružení ČSS Bez nutnosti změn, statut KS určuje dokumentem ČSS, mění pouze sjezd ČSS Registrační list KS Aktualizován a vyvěšen na webu KS Ponechat beze změn Provedeno p. Suntych 4

5 Výpis z registru ekonomických subjektů IČ Osvědčení o registraci daňového subjektu DIČ Zatím starý, nutno počkat na provedení změn ze strany úřadu Zatím starý, nutno počkat na provedení změn ze strany úřadu Následně zveřejnit na webu p. Gűtler Provedeno p. Suntych Následně zveřejnit na webu p. Gűtler Zapsal : Ladislav Gűrtler Za správnost : Jan Videcký 5

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4 VZNIK ZÁKLADNÍ

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více