Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE INFORMAČNÍ SYSTÉM OVOCNÁŘSKÉ ŠKOLKY Ondřej Letocha Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný bakalářský Obor: Informatika a výpočetní technika leden 2009

2 2

3 Poděkování Děkuji panu Ing. Josefu Semrádovi za velkou ochotu, trpělivost a pomoc při psaní této práce. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

5 Abstrakt Ovocnářská školka Ovostrom potřebuje nový informační systém, který bude flexibilní, rychlý a bude využívat moderní technologie. Systém bude zajišťovat vedení několika skladů a poskytovat přehledy potřebné pro rychlé zjišťování informací o položkách skladů. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému a jeho částečnou realizací. Abstract Travel agency Honza needs new information system, which will be flexible, fast and will be using modern IT technologies. The system will provide management of several warehouses and provide the necessary reports for the rapid detection of information about lots of warehouses. This bachelor thesis deals with the design of the system and its partial implementation. 5

6 Obsah Obsah Analýza Školka ovocných stromků Ovostrom Současné řešení Popis nového řešení Nástin nového systému Stručný popis použitých technologií Případy užití systému Uživatelské role Scénáře použití systému Use case diagramy Use case diagram zákazníka Use case diagram uživatele systému ve firmě Datový model Grafické vyjádření datového modelu Popis hlavních částí datového modelu Odhad ceny projektu Cena hardware Cena software Cena vývoje Popis metody výpočtu ceny vývoje Vzorce pro výpočet ceny vývoje Výpočet Celková cena Implementace Popis základních vrstev informačního systému Jádro systému Databáze Vzhled aplikace Úspora množství přenášených dat Popis základních částí webové prezentace Jádro prezentace Vzhled prezentace Vstupy a výstupy systému Vstupy dat do systému Výstupy dat systému Komunikace mezi částmi systému Import dat z Excelu Prezentační vrstva systému Prezentační vrstva informačního systému Jednotlivé části (stránky) systému Hlavní stránka Karta zákazníka Skladová karta stromku Stránka pro úpravy názvů apod Programová část Úvod

7 4.2 Ukázka částí zdrojových kódů Filtrování řádků v hlavní tabulce Části kódu potřebné pro přidání nového záznamu do tabulky Vyorané Část ze zdrojového kódu skladové karty Javascriptová funkce pridatv Kód v souboru send.php Závěr Splněné části Vlastní přínos Možnosti dalšího zlepšování informačního systému Seznam použité literatury Příloha datové médium

8 1 Analýza 1.1 Školka ovocných stromků Ovostrom Firma se zabývá pěstováním a prodejem ovocných stromků. Jedná se o menší společnost, která pěstuje ovocné stromky na několika hektarech půdy ve více různých sadech. Všechny procesy pro pěstování jako jsou sázení, očkování, vyorávání, skladování, chemické ošetření apod. zajišťuje vlastními pracovními silami a prostředky. Pro většinu z prováděných prací je potřeba evidence provedených úkonů, jak pro kontrolu státními orgány, tak i pro vlastní potřeby firmy. Činnost firmy se rozděluje na sezónní a mimosezónní. 1.2 Současné řešení Školka v současnosti nemá žádný ucelený informační systém pro správu jakýchkoliv činností. Nejvíce využívá tabulek v programu Microsoft Excel a pomocí nich řeší různé menší automatické úkony. Toto řešení je velmi neefektivní a nevhodné, protože je těchto tabulkových miniaplikací již velké množství, každá funguje na jiném základu a neexistuje žádné rozumné propojení získaných dat. Zde je menší výčet těchto aplikací: a) Sklad stromků k prodeji Sestává se z hlavní tabulky vytvořené v Excelu, kde je výčet všech typů stromků k prodeji. U každé odrůdy je uvedeno několik hodnot, které určují stavy skladu, počet prodaných kusů, rezervované množství apod. b) Skladová karta stromku Všechny typy stromků, které jsou uvedeny v hlavní tabulce mají svou skladovou kartu, ve které jsou rozšířenější údaje hodnot z hlavní tabulky. Obsahuje data prodejů, jména kupujících, jména prodávajících, rozdělení rezervovaných kusů dle jmen, počty vyoraných stromků, rozdělení stromků do kvalitativních tříd a další informace potřebné u každého stromku. 8

9 Skladová karta je také realizována pomocí tabulky v Excelu. Bohužel má velmi omezující vlastnost všechny odrůdy jsou pouze na jednom listu a každá odrůda má k dispozici maximálně 50 řádků. Dané omezení je způsobeno vzorečky, které jsou použity pro počítání aktuálních hodnot skladu. c) Evidence provedených postřiků a hnojiv Pro potřeby Ministerstva zemědělství se musí vést záznamy o všech provedených postřicích a hnojení na pěstovaných stromkách. Ministerstvo vydalo vzor Excelovské tabulky, jak by tyto evidence měly vypadat. Zapisují se zde konkrétní hodnoty hnojení případně postřiků jako jsou např.: datum, katastrální území, plodina, použité hnojivo, množství živin dodaných do půdy atd. d) Skladová evidence přípravků určených pro postřiky a hnojení Tato evidence je také vedena v Excelu. Jsou zde ukládány informace o stavu zásob postřiků a hnojiv. Zároveň je tento sklad propojen s evidencí provedených postřiků a automaticky počítá stav skladu na základě nakoupených a použitých prostředků. Firma využívá i další tabulky, ale ty již nejsou tak podstatné pro denní chod společnosti. Většina denních úkonů je v závislosti na ročním období prováděna v jedné z výše uvedených miniaplikaci. 1.3 Popis nového řešení Nástin nového systému Společnost potřebuje vyvinout nový informační systém, který by umožnil centralizovanou správu všech činností probíhajících ve firmě. Takového řešení je možné dosáhnout pouze převedením všech tabulek do ucelenějšího formátu a lepším využitím možností současné výpočetní techniky tak, aby odpadlo co největší množství výpočtů, které jsou řešeny zaměstnanci. Díky tomu dojde k minimalizaci chyb způsobených přepisováním a překlepy při 9

10 práci s daty a tím se zároveň zvýší efektivita práce. Důležité je, aby bylo možné postupné vyvíjení a přidávání nových částí, které můžou být potřeba s rostoucími nároky firmy. Součástí nového systému bude i zcela nová webová prezentace firmy s vhodnou SEO optimalizací umožňující získání nových zákazníků. Poslední částí nového systému je aplikace pro hlášení nalezených chyb, požadavků na změny apod. Tato část nesouvisí přímo s chodem firmy, ale je důležitá pro komunikaci mezi vývojářem a zadavatelem systému Stručný popis použitých technologií Nový systém je kompletně založen na Open source webových technologiích. K jeho používání plně dostačuje volně dostupný internetový prohlížeč. Jádro systému je řešeno pomocí skriptovacího jazyku PHP [1], který umožňuje dynamickou tvorbu stránek. Databáze systému běží na platformě MySQL [2]. Dále je využit programovací jazyk Javascript [3], poskytující rychlé reakce a odezvy na práci uživatele. Vzhled systému je řešen pomocí CSS [4]. Z důvodu úspory množství přenesených dat, pohodlí uživatele a rychlejší práci je kladen důraz na využití možností AJAX technologie, která je vlastně soubor výše zmíněných platforem. K webové prezentaci bude využit volně dostupný redakční systém Joomla, který poskytuje solidní rozšiřitelnost, spoustu skinů a pluginů. Velkou výhodou je také lokalizace do češtiny, protože v budoucnu je zamýšleno, že manager firmy bude sám publikovat nové příspěvky na web, aby se tím ušetřilo na výdajích za redaktora. 10

11 1.4 Případy užití systému Uživatelské role Vzhledem k velikosti firmy, využívá systém jen malý počet zaměstnanců. Není potřeba zde zavádět více uživatelských rolí, protože každý administrativní pracovník může pracovat se systémem v plné míře Scénáře použití systému Přehled nejpoužívanějších postupů pro práci se systémem: a) Zjištění skladových zásob jednotlivých odrůd stromků Z menu se vybere odkaz vedoucí na hlavní přehled všech stromků na skladě Pomocí filtrů lze zúžit okruh zobrazených odrůd Nalezení požadovaného stromku a jeho konkrétních hodnot b) Zjištění konkrétních pohybů na skladu s určitým stromkem V hlavním přehledu se nalezne požadovaný stromek (viz postup výše) Zaškrtnutím políčka Otevírat ve stejném okně vyberu, kde se má zobrazit skladová karta a kliknutím na název stromku se karta otevře Zde je možné vidět 4 různé tabulky s vypsanými operacemi a) Inventarizace přehled všech provedených inventarizací b) Rezervace výpis aktuálně zamluvených stromků konkrétními zákazníky c) Prodej přehled všech uskutečněných prodejů dle data d) Vyorávání výpis počtu vyoraných stromků, seřazených dle data a rozdělených do konkrétních kvalitativních tříd c) Práce se skladovou kartou konkrétního stromku Po zobrazení skladové karty stromku lze provádět následující operace a) Zjištění počtů konkrétních kvalitativních tříd stromku na skladě Všechny údaje jsou uvedeny v části Sklad 11

12 b) Přidání inventury stromku Kliknutím na políčko pro zaškrtnutí vedle nápisu Inventury se otevře seznam již provedených inventur a možnost přidat další K jednotlivým třídám se zapíšou zjištěné hodnoty na skladě (pro zobrazení všech existujících tříd se klikne na Ukázat další třídy vedle tlačítka Přidat) Po vypsání všech požadovaných hodnot následuje kliknutí na tlačítko přidat Zobrazí se tabulka s přehledem hodnot ze skladu, inventury a hodnot, které se přidají do inventur viz obr. č. 2 Při rozdílných počtech ve skladu a skutečných (zapsaných) hodnot u konkrétní třídy jsou políčka zvýrazněna červeně Pro výběr správné hodnoty stačí kliknutí přímo na ni Po výběru všech správných hodnot se kliknutím na tlačítko Přidat vloží nová inventura c) Přidání rezervace V části rezervace viz obr. č. 3 se zapíšou počty rezervovaných tříd nebo jen celkový počet do políčka Počet (pro zobrazení všech existujících tříd se klikne na Ukázat další třídy vedle tlačítka Přidat) Vybere se jméno rezervujícího pokud není v seznamu, stačí dvakrát kliknout na rozbalovací seznam a vyskočí okno pro přidání nového jména Samotné přidání se provede tlačítkem Přidat d) Přidání nového prodeje V části se prodej viz obr č. 4 se vypíšou požadované hodnoty Kliknutím na tlačítko Přidat se hodnoty uloží e) Přesun stromku V části prodej se vypíšou požadované hodnoty a zaškrtne se políčko Přesun viz obr. č. 5 12

13 Kliknutím na tlačítko Přidat se přesunou dané hodnoty z hlavního skladu na firmu f) Přidání vyoraných stromků V části Vyorávání se vypíšou požadované údaje Kliknutím na Přidat se zapíšou do systému g) Změna zadaných hodnot Vyberu hodnotu, kterou chci přepsat Změním hodnotu na novou Opuštěním pole s editovanou hodnotou se tato hodnota v databázi změní Úspěšná změna se projeví změnou barvy daného pole na zelenou h) Mazání vložených údajů Naleznu řádek, který chci smazat a kliknutím na tlačítko Del provedu nevratné vymazání z databáze Use case diagramy Tyto diagramy byly vytvořeny programem SmartDraw [5]. 13

14 Use case diagram zákazníka Zákazník, který se dostane na webovou prezentaci firmy zde může najít informace o stromcích poskytujících firmou, vlastnostech různých odrůd a zároveň má i možnost poslat poptávku na určité množství konkrétního stromku. 14

15 Use case diagram uživatele systému ve firmě 15

16 1.5 Datový model Grafické vyjádření datového modelu 16

17 1.5.2 Popis hlavních částí datového modelu Základem je tabulka ok_plany, ve které jsou uloženy všechny řádky se stromky o něž se firma stará. Jednotlivé záznamy v této tabulce reprezentují řádky stromků ze všech sadů. Umístění řádku je obsaženo v atributech skolka a parcela. Popis stromků nacházejícího se na daném řádku určují základní atributy podnoz, odruda, preockovane, typ_vypestku, druh a rok. Tyto atributy zároveň rozdělují stromky na různé typy, podle kterých se pak vypisují v hlavním přehledu skladu. Další atributy jako celkem, rozv, rozv_ock, knipp, dppz, dppmz, dpp, dpm atd určují počty různých tříd daného typu stromku. Další důležitou tabulkou je ok_strom. V této tabulce jsou vybrány všechny možné typy stromků z ok_plany. Je zde navíc přidán atribut puvod, který umožňuje nákup stromků od jiných firem a práci s těmito novými stromky v přehledech. Tabulky ok_inventura, ok_rezervace, ok_presun, ok_vyor, ok_prodej slouží k zaznamenávání operací uskutečněných s každým typem stromku. Jejich základní atributy jsou: id_s pro určení konkrétního stromku, etiketa pro označení stromku různými etiketami a datum pro uchování data, kdy daná činnost na skladě proběhla. Atributy jako jmeno, odkud, pozn a pocet určují v závislosti na tabulce další vlastnosti pro lepší práci se skladem. Zbylé atributy 3min, 3min4, 5pl, a další jsou všechny použitelné typy tříd, které je možné pro práci se stromky využít. Tyto atributy nejsou z důvodu úspory místa v grafickém zobrazení datového modelu vypsány všechny. 1.6 Odhad ceny projektu Cena hardware Vzhledem k tomu, že firma již vlastní několik počítačů, není potřeba kupovat žádný nový hardware. Obecně pro projektovaný systém výkonově postačuje jakýkoliv kancelářský počítač. Cena hardware je tedy nulová. 17

18 1.6.2 Cena software Všechen použitý software je volně použitelný a tudíž je zde cena také nulová Cena vývoje Popis metody výpočtu ceny vývoje Pro odhad ceny vývoje je zvolena metoda COnstructive COst MOdel COCOMO [6]. Tato metoda se rozděluje na tři základní úrovně: 1. Základní model je statický model, který počítá cenu vývoje jako funkci velikosti programu v LOC. Rozděluje se na další tři typy podle pracnosti: Organický mód - malý tým, známé prostředí, známá problematika Přechodný mód - složitější problémy, komunikace, vyšší rozsah Uzavřený mód - krátké termíny, omezení, ladění HW, změny požadavků 2. Střední model počítá cenu vývoje jako funkci velikosti programu v LOC a množiny faktorů (produkt, HW, lidé). 3. Pokročilý model je stejný jako střední model, ale navíc se odhadují ceny faktorů každé etapy softwarového procesu Vzorce pro výpočet ceny vývoje Pro výpočet je použit organický mód základního modelu. Koeficienty pro tento mód mají hodnoty: a = 3,2; b = 1,05; c = 2,5; d = 0,38. Rozsah projektu je odhadem řádků kódu. Rozsah R = 10 [KDSI] (tisíc zdrojových instrukcí) Náročnost N * b = a R [ČM] (člověko-měsíc) Doba trvání projektu D * d = c N [M] (měsíce) Optimální počet pracovníků O = Náročnost / Doba trvání projektu [L] (lidí) 18

19 Výpočet N = a R b = 3,2 10 1,05 = 35,9 ČM D= c N d = 2,5 35,9 0,38 = 9,7 M O = N / D = 35,9 / 9,7 = 3,7 L Je tedy potřeba zaměstnat 4 lidi na 10 měsíců. Při 8 pracovních hodin za den, 20 pracovních dní za měsíc a ohodnocení 200 Kč/hod vychází celková cena vývoje: = Kč Celková cena Cena za Částka [Kč] Hardware 0 Software 0 Vývoj Celkem

20 2 Implementace 2.1 Popis základních vrstev informačního systému Jádro systému Jádro systému funguje na programové platformě PHP. Tento skriptovací jazyk pro psaní webových aplikací poskytuje dostatečnou programovou vybavenost, funkčnost a flexibilitu. Umožňuje jednoduché generování dynamického obsahu a práci s databází. Většina skriptů je prováděna na serveru a do klientského počítače se již přenáší pouze data, která se mají zobrazit, čímž se snižuje jeho zátěž a procesorový čas může být využit například pro zpracování Javascriptové části aplikace Databáze Pro databázovou část aplikace byla zvolena platforma MySQL, která dovoluje jednoduchou správu přes webové rozhraní phpmyadmin [7] a má velkou podporu mezi uživateli kvůli své jednoduché implementaci, díky které je dostupné velké množství řešení různých databázových problémů Vzhled aplikace Uživatelské rozhraní a vzhled aplikace je řešen pomocí kaskádových stylů CSS. Je kladen důraz na přehlednost a jednoduchou použitelnost. V dnešním světě plným informací je důležité zvýraznění hlavních a podstatných údajů, které mohou uživateli napovědět k opravě chyby lidského faktoru nebo k zaměření se například na nastávající nedostatek potřebných zásob. Celkové barevné schéma je jinak voleno střídmě, aby se dalo pracovat se systémem celý pracovní den bez bolavých očí z ostrých barev a únavy z toho vyplívající. 20

21 2.1.4 Úspora množství přenášených dat V systému se již teď pracuje s poměrně velkým objemem dat, jejichž přenos může s dalším nárůstem způsobit velké zatížení sítě a zároveň i počítače, který přijatá data musí zpracovávat. Tento problém nelze brát na lehkou váhu, protože v pozdější fázi by mohlo začít docházet k přetížení sítě a stejně tak i k dlouhým časům odezvy systému na konkrétní činnosti uživatele. Proto je v programové části snaha o co největší využívání technologie AJAX. Toto programové řešení výrazně redukuje množství dat, které se musí přenášet a zpracovávat počítačem. Místo načtení celé stránky se načítá pouze malá část, se kterou je potřeba pracovat. Technologie AJAX je používána ve většině případů, kde dochází k práci s novými daty na již načtené stránce, jako je třeba změna již zapsaných hodnot do databáze stačí změnit požadovanou hodnotu a opuštěním vstupního pole se hodnota automaticky změní na stránce i v databázi bez zbytečného načítání stejné stránky, kde je změněna pouze jedna hodnota. 2.2 Popis základních částí webové prezentace Jádro prezentace Celá webová prezentace funguje na open source CMS systému Joomla, zajišťujícím dostatečnou škálovatelnost a flexibilitu zobrazených stránek. CMS Joomla je neustále vyvíjen, jak z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu uživatelského pohodlí při jeho používání. Stejně jako webová aplikace firemního informačního systému využívá databázi MySQL, což zjednodušuje celou administraci a redukuje čas potřebný ke správě. K běžné publikaci aktualit zde není potřeba odborných znalostí a odpadá tím potřeba najmutí externího redaktora, což pomáhá k ušetření peněz a zvyšuje rychlost přidávání nových článků. 21

22 2.2.2 Vzhled prezentace Barvy pro webovou prezentaci byly vybrány podle barev firemních. Bylo vybráno volně dostupné základní schéma, ve kterém byla změněna hlavička, aby více korespondovala se zaměřením firmy. 2.3 Vstupy a výstupy systému Vstupy dat do systému Všechny data se do systému zadávají přes formuláře webového rozhraní. Každá dílčí část aplikace má přizpůsobené své vstupy pro maximálně pohodlné a rychlé zadávání dat. Při přidávání se automaticky vyplňují pole, která lze vyplnit, jako třeba datum, ale samozřejmě je možné automaticky vyplněné datum i změnit. V jiné části se zase automaticky vybírají hodnoty z již zadaných vstupů. U rozbalovacích seznamů lze nastavit pořadí zobrazených položek a když v seznamu potřebná položka chybí, je možné ji jednoduchým způsobem přidat bez nutnosti přechodu na jinou stránku nebo obnovení samotné stránky toto je možné docílit díky použité technologii AJAX. Dále systém zobrazuje jen ty vstupní pole, které jsou pro dané operace nejdůležitější a nejvíce používanější, přičemž zbývající méně používané se dají zobrazit a skrýt kliknutím na tlačítko. V závislosti na potřebě se některé části viditelné až po rozkliknutí zobrazují i po novém načtení stránky a jiné jsou vždy po načtení schované. Tento výběr záleží na dané práci jeden den může být konkrétní schovaná část potřeba po celou pracovní dobu, ale v jiné dny nemusí být potřeba vůbec Výstupy dat systému Načítání základních dat z databáze potřebných pro správné zobrazení webového rozhraní probíhá hned při načítání stránky. Zobrazují se zase jen data potřebná k práci například při zobrazování prodejů se nezobrazují všechny třídy prodaných stromků u každého jednotlivého prodeje, ale pouze třídy, které byly prodány. 22

23 Obsáhlejší tabulky je možné filtrovat pomocí zvolených kritérií. Příkladem je hlavní tabulka, ve které jsou vypsány stovky řádků všech dostupných typů stromků na skladě. Tuto tabulku je možné filtrovat pomocí pěti různých kritérií a je samozřejmě možné zadat více kritérií současně. Na konci této tabulky jsou vypsány součty všech aktuálně zobrazených dat v tabulce, takže když nevyužijí žádné filtry, jsou zde součty všech typů stromků, ale když použiji filtr třeba na konkrétní odrůdu, tak se vysčítají jen data pro danou odrůdu. Tím si může uživatel jednoduchým a rychlým způsobem zjistit počty například při jednání se zákazníkem po telefonu. Při kliknutí na políčka dat s počty stavů na skladě se tyto hodnoty automaticky sčítají a zobrazují do jednoho pole na konci hlavní tabulky tato funkce zase umožňuje rychlou orientaci v číslech. 2.4 Komunikace mezi částmi systému Po zadání nových dat do vstupních polí a kliknutí na tlačítko Přidat se tato data odešlou pomocí Javascriptu ke zpracování. Funkce data zkontroluje, upraví a provede všechny činnosti potřebné k zajištění zaslání dat ve správném formátu. Z této funkce psané v Javascriptu se pomocí AJAX technologie odešlou data na server. Na serveru přijme data PHP skript, který otevře spojení s MySQL databází a pošle data do databáze. PHP skript dostane odpověď z databáze a pošle zpátky na klientský počítač XML soubor s vyhodnocením proběhlé operace nebo případně i novými daty. Javascript na klientském počítači zpracuje odpověď ze serveru a informuje uživatele o úspěšnosti proběhlé operace nebo zobrazí nová požadovaná data. 2.5 Import dat z Excelu Do nového systému je potřeba importovat data ze starých tabulek vytvořených v Excelu. Tato operace je velmi pracná a zdlouhavá. Většina dat je uložena v naprosto nevhodném formátu a neumožňuje jednoduchý export z Excelu a následný import do MySQL databáze. Nejdříve je potřeba data upravit tak, aby forma jejich uložení odpovídala možnostem importu dat do MySQL tzn. například nadpis Meruňky nakopírovat ke každému řádku, kde jsou meruňky apod. Dále se musí každá tabulka s daty uložit ve formátu vhodném pro import 23

24 jako jsou třeba soubory *.csv. Následně se v rozhraní phpmyadmin vytvoří vhodné SQL tabulky a přes Import se data nahrají. Celý postup je velmi pracný a zdlouhavý, ale správně importovat stará data je velmi důležité pro chod firmy. Některé tabulky se vyplatí přepsat ručně, ale to je jen velmi malé procento případů a většina se musí importovat výše zmíněným postupem. 24

25 3 Prezentační vrstva systému 3.1 Prezentační vrstva informačního systému Pro obyčejného uživatele je to nejdůležitější část informačního systému. Je to vlastně jediná vrstva, se kterou se dostane do styku a podle níž bude posuzovat pohodlnost práce se systémem. Při návrhu je potřeba brát v potaz mnoho faktorů jako například rozmístění ovládacích prvků, barevnost, rychlost reakce na uživatelovi podněty, přehlednost apod. Každý uživatel má odlišné představy o tom, jak by měla aplikace vypadat a proto je potřeba nalézt vhodný kompromis, který bude vyhovovat všem. 3.2 Jednotlivé části (stránky) systému Hlavní stránka Obrázek č. 4 Hlavní stránka systému 25

26 Na obrázku č. 4 je vidět hlavní stránka systému, ze které se uživatel dostává do dalších částí. Úplně nahoře se nachází menu v současnosti se skládající ze 4 položek: Index zde se nachází systém pro hlášení chyb a požadavků, Hlavní stránka viz obrázek a popis níže Úpravy a přidávání podnoží, odrůd atd slouží k přidávání nových položek do tabulek Plány školek výpis a editace všech řádků, na kterých firma pěstuje stromky Největší část obrázku zabírá výpis všech typů stromků. Konkrétně zde je použit filtr, který zobrazil pouze všechny stromky s podnoží BSB 2. Celý výpis stromků zobrazuje pouze 23 viditelných řádků na jedné obrazovce. Takový způsob zobrazení dat je zvolen z důvodu ukotvení hlavičky a patičky tabulky, aby se při hledání stromků umístěných níže v tabulce uživatel neztrácel a stále viděl, jaké hodnoty se ve sloupcích nachází. Zároveň se při najetí myší na číslo zobrazí i přesnější znění názvu sloupce. Zkrácené tvary v hlavičce a patičce jako Vyor., Prod. atd jsou použity z důvodu úspory místa. Kdyby zde byly vypsány v plném znění, tabulka by se velmi rozšířila a uživatelé by pak museli posunovat stránku do strany, což je naprosto nevyhovující a nepohodlné řešení. Kliknutím na položky ve sloupci Odrůda / Přeočk. se uživatel dostane skladovou kartu stromku. Více zvýrazněný řádek v tabulce se mění v závislosti na pozici ukazatele. Předchází se tím přehlednutí na jiný řádek. V posledním řádku tabulky jsou v pravé části vysčítané hodnoty jednotlivých sloupců. V části levé se nachází hodnota, kterou uživatel získá klikáním na jednotlivé buňky tabulky. Buňky jejichž hodnoty jsou zahrnuty do součtu se zvýrazní tmavě zelenou barvou. Kliknutím na tlačítko smaž se počítadlo vynuluje a zvýrazněným buňkám se vrátí původní barva. V pravé části je vidět menší okno orámované zelenou barvou. Toto okno se zobrazí po kliknutí na číslo ve sloupci rezervace. Zobrazuje všechny zákazníky, kteří mají daný stromek rezervovaný a celkový součet jejich rezervací daného stromku. 26

27 3.2.2 Karta zákazníka Obrázek č. 5 Karta zákazníka Stránka s kartou zákazníka je rozdělena na 5 částí: 1. Nejvýše se nachází tabulka se jménem zákazníka a hodnotami Prodáno, Rezervováno a Zbývá dodat. Tento základní přehled slouží k rychlému zjištění základních údajů. 2. Tabulka Zbývá dodat zobrazuje součty všech odrůd, které mají ještě nevyřízené rezervace. 3. Do tabulky Splněné rezervace se přesunou všechny již plně dodané rezervace. 4. Předposlední tabulka s názvem Prodáno se od Splněné rezervace liší tím, že jsou zde nekompletní prodeje, u kterých ještě zbývá zákazníkovi část dodat. 5. Poslední tabulka Rezervace vypisuje všechny rezervace bez vysčítání podle stromků tak, jak byly zadány do systému. Pořadí tabulek na stránce odpovídá tomu, jak moc jsou informace v nich důležité. Poslední tabulku je možné na přání zákazníka jednoduchým způsobem upravit tak, aby bylo 27

28 možné hodnoty rezervovaných tříd upravovat. Provedené změny by se samozřejmě promítly i na skladové kartě každého změněného stromku Skladová karta stromku Pro názornost bude stačit zobrazení pouze dvou částí z celkových pěti, které se na kartě nacházejí. V horní části je výpis stejných údajů zobrazených u každého stromku na hlavní stránce. Hned pod tímto základním přehledem je zobrazen výpis skladových zásob stromku s možností přidávání inventur viz obrázek č [6]. Obrázek č. 6 Sklad a Inventury Protože se inventury přímo promítají do stavu skladu, jsou tyto tabulky umístěny hned u sebe. Většinou se ale inventurami nepracuje a proto je možné zrušit zaškrtnutí a zůstane zobrazena pouze horní tabulka o čtyřech řádcích, ve které jsou vypsány všechny dostupné třídy. Pomocí nejširší tabulky se zadávají nové inventury. Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí okno viz obrázek č. [7], kde je možnost vybrat správné hodnoty, se kterými se má počítat při dalších operacích se stromkem. 28

29 Obrázek č. 7 Přidání nové inventury Zobrazené okno pro přidání nové inventury zvýrazňuje ty hodnoty, které jsou rozdílné na skladu a ze vstupních dat zjištěných inventurou. Kliknutím na jednu z položek ve sloupci se položka přepíše do vstupního pole pod daným sloupcem. Ve vstupních polích se automaticky jako první zobrazí nižší číslo z obou vstupů. Hodnoty ve vstupních polích lze taky měnit zcela nezávisle dle potřeb uživatele. Po korekci všech hodnot se kliknutím na tlačítko Přidat vloží hodnoty do databáze. obr. č [8]. Zbývající části jsou si již velmi podobné a proto stačí příklad na části pro prodej viz Obrázek č. 8 Část prodej ve skladové kartě stromku Pro vkládání nových uskutečněných prodejů je zde zase vidět nejširší část tabulky. K ní je navíc přilepeno zobrazení všech zbývajících tříd, které je možné zadat. Při načtení stránky je vidět pouze základní část pro vkládání a zbylé třídy se zobrazí po kliknutí na text Ukázat další třídy. 29

30 Pod tabulkou pro přidávání je zobrazen výpis všech vložených prodejů. Veškeré hodnoty v této tabulce se dají měnit bez opětovného načtení stránky. Mazání uložených prodejů se provádí tlačítkem Del. Na každé skladové kartě jsou ještě části pro zadávání nových rezervací a vyoraných stromků. Tyto části se od Prodeje odlišují jen v trochu jiných vstupním datech, ale hlavně jsou mají jiné barvy pozadí, které jednoznačně odlišují jinak si podobné části Stránka pro úpravy názvů apod. Obrázek č. 9 Výřez stránky pro úpravy Na zobrazeném výřezu je vidět několik tabulek. V každé z nich se vkládají, ale hlavně upravují jiné hodnoty. U některých jako třeba Přidat třídu nebo Přidat zákazníka se zároveň nastavuje i priorita zobrazení názvů například v rozbalovacím seznamu. 30

31 4 Programová část 4.1 Úvod Hlavní myšlenka pro vytváření AJAX aplikace je z knihy AJAX a PHP [8]. 4.2 Ukázka částí zdrojových kódů Filtrování řádků v hlavní tabulce Ukázková část funkce pro filtrování řádků v tabulce zobrazuje jádro filtrovacího algoritmu psaného v Javascriptu. Tato funkce je volána vždy při změně hodnoty v některém z pěti rozbalovacích seznamů na hlavní stránce. 1. for (var i = 0; i< elm.length; i++){ 2. for (var r = 2; r < table.rows.length-2; r++){ 3. ele = table.rows[r].cells[i].innerhtml.replace(/<[^>]+>/g,""); 4. if(ele.tolowercase().indexof(elm[i].value.tolowercase())>=0 ){ 5. if(table.rows[r].style.display!= 'none'){ 6. table.rows[r].style.display = ''; 7. } 8. }else table.rows[r].style.display = 'none'; 9. } 10. } Na prvním řádku začíná for cyklus, který postupně projde všech pět rozbalovacích seznamů, umístěných na hlavní stránce pro selekci jen chtěných stromků. Cyklus for na řádku dva postupně prochází všechny řádky hlavní tabulky mimo hlavičky a patičky. Třetí řádek přiřazuje do proměnné ele hodnotu buňky z právě prohledávaného řádku. Na čtvrtém řádku se porovnává načtená hodnota buňky - ele s hodnotou která je vybrána v rozbalovacím seznamu. Pokud se v řetězci z buňky nalezne řetězec z rozbalovacího seznamu a daný řádek ještě není vyfiltrován tak, aby se nezobrazil, nastaví se hodnota display na zobrazení řádku. V opačném případě se zůstane řádek nezobrazen. 31

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý Ondřej Vencálek listopad 2008 Motivace Jak to udělat, aby se panu doktorovi ušetřila práce, a přitom aby se nemusel učit R-ko?

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více