RUSKÉ SVATEBNÍ OBŘADY RUSSIAN WEDDING CEREMONIES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUSKÉ SVATEBNÍ OBŘADY RUSSIAN WEDDING CEREMONIES"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY RUSKÉ SVATEBNÍ OBŘADY (V POROVNÁNÍ S ČESKÝMI SVATEBNÍMI OBŘADY) RUSSIAN WEDDING CEREMONIES (COMPARED TO CZECH WEDDING CEREMONIES) VYPRACOVALA: Radka Mořická VEDOUCÍ PRÁCE: prof. Ludmila Stěpanova, CSc. 2013

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a uvedla všechny použité prameny. V Olomouci, Podpis

3 Děkuji prof. Ludmile Stěpanové, CSc. a Mgr. Darii Valentinové za konzultace, rady a připomínky, které mi během psaní diplomové práce poskytly. Podpis

4 OBSAH ÚVOD PŘÍPRAVA SVATBY PLÁNOVÁNÍ VÝDAJŮ PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA SVATEBNÍ AGENTURY NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY SLUŽBY POSKYTOVANÉ SVATEBNÍMI AGENTURAMI MÍSTO UZVAŘENÍ SŇATKU SVATEBNÍ SCÉNÁŘE FOTOGRAFOVÁNÍ, VÝZDOBA, DOPRAVA A DALŠÍ SLUŽBY SVATEBNÍ SALONY A ČASOPISY NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ NABÍDKA SVATEBNÍCH SALONŮ SVATEBNÍ ČASOPISY SVATEBNÍ ZVYKY A OBŘADY SVATEBNÍ ZVYKY A OBŘADY V RUSKÉ FEDERACI STATISTICKÉ ÚDAJE O SŇATCÍCH V RUSKÉ FEDERACI PŘED SVATEBNÍM DNEM SVATEBNÍ DEN ZVYKY V DALŠÍCH DNECH PO SVATBĚ VÝZNAMNÍ LIDÉ NA SVATBĚ SVATEBNÍ PŘEDSUDKY A POVĚRY V RUSKÉ FEDERACI SVATEBNÍ ZVYKY A OBŘADY V ČESKÉ REPUBLICE STATISTICKÉ ÚDAJE O SŇATCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE PŘED SVATEBNÍM DNEM SVATEBNÍ DEN ZVYKY V DALŠÍCH DNECH PO SVATBĚ DARY PRO NOVOMANŽELE

5 7 SVATBY V RUSKÉ FEDERACI A ČESKÉ REPUBLICE: SROVNÁNÍ ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY Příloha č. 1: Rusko-český glosář se svatební tématikou Příloha č. 2: Obrazová dokumentace

6 ÚVOD S měnícími se poměry ve společnosti se také změnil pohled lidí na sňatek. Více přemýšlejí o tom, zdali k životu opravdu potřebují oddací list, či nikoliv. Je to tradice, která se, bohužel, začíná pomalu ze současného života vytrácet. Pro některé to ale pořád znamená víc, než již zmiňovaný právní dokument a chtějí sňatek uzavřít. Na trhu se objevilo mnoho firem, které se zabývají organizací svatby, půjčují nebo prodávají svatební oděvy a doplňky či vydávají časopisy se svatební tématikou. Avšak ne všichni touží po tom, aby jim svatbu někdo naplánoval, a proto hodně párů raději volí druhou variantu svatbu si zorganizují sami. Téma Ruské svatební obřady jsem si zvolila z důvodu, že jsou mi tyto svatební zvyky blízké. Žiji v malém městě na jižní Moravě, kde se stále dodržují tradiční svatební zvyky, avšak citelně zaznamenáváme i módní vlivy, které do naší země přichází z celého světa. Při svém zahraničním pobytu v Moskvě, jsem navštívila chrámy, kde se uzavírají sňatky a nejoblíbenější místa novomanželů pro svatební fotografování. Zároveň jsem měla možnost zakoupit odbornou literaturu a časopisy, které se věnují organizaci svateb. V této bakalářské práci se budeme zabývat shodnými a odlišnými rysy svatebních obřadů v Ruské federaci a v České republice. První kapitola je určena přípravě svatby, v níž popíšeme, co všechno je potřebné k tomu, aby mohli snoubenci vstoupit do manželství a naopak, v jakých případech nelze sňatek uzavřít. Největší část práce bude určena analýze názvů svatebních agentur. Zajímáme se o specializované agentury, které nabízejí uspořádání svatby. Téměř šedesát názvů takových společností rozdělíme do skupin, a v neposlední řadě provedeme rozbor služeb nabízených těmito firmami. Část věnovaná svatebním salonům bude koncipována podobně jako předchozí část, tzn. budeme se zabývat původem a zařazením názvů svatebních salonů do skupin a nabídkou služeb takto zaměřených salonů. Také porovnáme svatební časopisy a celkově představíme jejich názvy. V poslední části věnované již svatbě samotné porovnáme svatební zvyky, tradice a obřady v Ruské federaci a v České republice částečně s těmito zvyky v minulosti, především ale v současné době. 6

7 K práci budou připojeny dvě přílohy: rusko-český glosář se svatební tématikou a dále obrazová dokumentace. Informace pro náš výzkum budeme čerpat z odborných knih zaměřených na tuto problematiku, z konzultací s rodilými mluvčími i z mých poznatků z Ruské federace a České republiky. 7

8 1 PŘÍPRAVA SVATBY Přípravě svatby se v posledních letech dává více prostoru než v minulosti, což je dáno moderní dobou a jinými životními nároky. Vznikla proto řada svatebních agentur, salónů a také časopisů, které jsou na přípravu svatby zaměřeny a mají tak pomoci snoubencům a ulehčit jim práci například při výběru místa konání svatby, šatů, občerstvení pro hosty a dalších věcech, které s tím souvisejí. Pokud chtějí čeští i ruští snoubenci uzavřít sňatek v chrámu, resp. v kostele, musí (v případě České republiky) doložit osvědčení doložené matričním úřadem, ne starší tří měsíců o tom, že splnili všechny nezbytné požadavky pro uzavření sňatku (www.mvcr.cz). V Ruské federaci je nutné, aby byl církevní sňatek uzavřen až po sňatku občanském. Oba sňatky mohou být uzavřeny v jeden den, ale není výjimkou, že se uzavírají i po delší odmlce. Snoubencům přitom musí být více než 18 let. Další podmínkou pro obě dvě národnosti samozřejmě je, že oba dva snoubenci musí být pokřtěni. V případě, že jeden z partnerů není pokřtěn, v České republice mu udělí výjimku a církevní sňatek dvojice může uzavřít. Tato situace nastává, pokud se jeden ze snoubenců nestihne do svatebního dne pokřtít. Avšak je nutné, aby dotyčný chodil ke knězi na poučení a zajímal se o církevní záležitosti. Křest poté probíhá v nejbližším možném termínu. Pro ruské dvojice platí, že nesmí po čtvrté vstupovat do manželství (pravoslaví dovoluje maximálně tři manželství). V obou zemích je nutností, aby jak muž, tak žena byli stejného vyznání. Církevní sňatky mezi různými náboženstvími nejsou povoleny (www.woman.ru). Co se týče občanských sňatků, i tady platí prakticky ta samá pravidla, jako u církevního sňatku. V obou zemích je nutné vyplnit žádost o uzavření sňatku na matrice nebo na úřadě. V Ruské federaci jsou k tomu potřebné dokumenty: паспорт pas cвидетельство о расторжении предыдущего брака или cвидетельство о смерти бывшего супруга (супруги), если брак сочетается повторно pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela cвидетельство о рождении, если брак регистрируется впервые rodný list (pokud se jedná o první sňatek) 8

9 pазрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста, если кто-либо из вас является несовершеннолетним povolení k uzavření sňatku vzhledem k věku (pokud je jeden z páru nezletilý) квитанция об уплате госпошлины (квитанцию и банковские реквизиты берем в отделе ЗАГС перед подачей заявления, размер госпошлины в Российской Федерации - одна минимальная ставка оплаты труда) potvrzení o zaplacení poplatku (potvrzení a bankovní náležitosti se odevzdávají v oddělení matriky před podáním žádosti, výše cla v Ruské federaci jedna minimální mzda) vyplněná žádost se musí odevzdat minimálně jeden měsíc před konáním svatby (www.podgotovka-k-svadbe.ru) Na české straně to jsou tyto dokumenty: občanský průkaz rodný list doklad o státním občanství výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu výpis z evidence obyvatel o osobním stavu pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela/manželky. V případě, že je jeden ze snoubenců cizinec, musí mít (v Ruské federaci i v České republice) osobní dokumenty přeloženy do odpovídajícího jazyka té země, ve které se svatba má konat. Pokud je některý ze snoubenců němý, či hluchý, musí být přítomen i tlumočník, bez kterého by sňatek nemohl být uznán právoplatným. Vždy musí být přítomni dva svědci, jeden svědčí nevěstě a druhý ženichovi (www.mvcr.cz). K přípravě svatby můžeme zařadit následující činnosti, a to plánování výdajů a uzavření předmanželské smlouvy. Plánování výdajů je již tradiční činností, nad kterou se nikdo nepozastavuje, avšak uzavření předmanželské smlouvy se v širším povědomí společnosti objevilo až v poslední době. Nicméně každý z těchto úkonů má své opodstatnění před organizováním svatby. 9

10 1.1 PLÁNOVÁNÍ VÝDAJŮ V současné době je nevyhnutelné, aby si snoubenci naplánovali částku, kterou chtějí do svatby investovat. V rámci plánování je užitečné navštívit obchody se svatebními oděvy, květinářství a další specializované firmy a tímto způsobem si udělat představu, jaké věci na svatbě mít a bez čeho se obejít. Často o tom rozhoduje cena požadovaného produktu. Svatební agentury doporučují své služby i na základě ušetření výdajů spojených s těmito záležitostmi. Zdůvodňují to tím, že mají již své cateringové, květinářské, cukrářské a další speciálně zaměřené firmy či dodavatele, kteří jim poskytují nižší ceny. Často se setkáváme se situací, kdy svatbu neplatí snoubenci ale jejich rodiče. Podle staré anglické tradice za jednotlivé úkony při přípravě svatby a svatbě samotné platili buď rodiče nevěsty, nevěsta nebo ženich. Rodiče nevěsty například platili za svatební šaty pro nevěstu a družičky, dopravu k obřadu pro nevěstu a sebe samotné, fotografování, hostinu či ubytování blízkých příbuzných. Nevěsta za sebe platila útratu v kosmetickém a kadeřnickém salonu, prstýnek pro snoubence nebo dárky pro rodiče. Ženich měl na starosti zaplatit oblek pro sebe a družbu, nechával vázat květiny pro nevěstu a družičky, zařizoval vše potřebné ke svatební cestě atd. Některé tyto zvyky se v České republice i Ruské federaci zachovaly dodnes. Je to například již zníněná platba nevěsty za kosmetické a kadeřnické služby nebo ženichova koupě květin pro nevěstu (Свадьба по правилам: Как сoтворить чудо 2012: 20 22). 1.2 PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA Předmanželskou smlouvu v poslední době před svatbou uzavírá mnoho párů. Jedná se o dokument, který musí být zapsán formou notářského zápisu u notáře. Uzavírají ho především ti snoubenci, kteří nabyli před svatbou nebo v průběhu manželství jmění, které nechtějí dělit (v případě rozvodu) nebo například v případě zdědění majetku ho mohou připsat do společného jmění. Předmanželská smlouva má jak výhody, tak nevýhody. Někteří zastávají názor, že předmanželská smlouva je pouze důkaz toho, že se snoubenci v budoucnu rozvedou. Názory notářů jsou ale umírněnější a vyznívají ve prospěch uzavření této smlouvy, aby se do budoucna předešlo možným komplikacím v majetkových poměrech (www.nkcr). 10

11 2 SVATEBNÍ AGENTURY V této části práce se zaměříme na svatební agentury, které se nacházejí v Moskvě. Je jich opravdu velký počet. Pro ukázku zde uvádíme několik názvů těchto agentur: Lucksherry Wedding, Красная Горка, Мr. Holiday, Подкова, VIP FOR YOU, Mama Мia, Love story, Умная невеста, Mon Amour, Golden Fish, Ажур-Веддинг a další (www.google.com). Prakticky všechny agentury nabízí podobné, ne-li stejné služby. Začínají od svatebních služeb (např. svatba v zahraničí, jubilejní svatba), místa konání svatby, svatebních scénářů, přes výběr fotografa a kameramana, moderátorů svatby, zábavného programu, výzdoby sálu, automobilu či kočáru, ale také choreografa, který s vámi připraví svatební tanec a v neposlední řadě i výběr svatebního dortu (www.krasnayagorka.ru). 2.1 NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR V Ruské federaci můžeme najít velké množství svatebních agentur. Nejvíce se jich nachází v Moskvě a poté ve městech s milionovým počtem obyvatel. S velikostí města, resp. s počtem obyvatel klesá i počet takových firem, které se zabývají organizací svateb. Obecně platí, že čím lepší (zapamatovatelnější, vtipnější) název agentura má, tím na první pohled zaujme více zákazníků. Dále se zaměříme na analýzu názvů svatebních agentur. Ty lze rozdělit na názvy cizí a původní, které se poté dělí na další skupiny CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR V dnešní době se cizí názvy objevují snad v každém odvětví lidské činnosti, a proto nejsou výjimkou ani v názvech svatebních agentur. Je to i určitý módní trend, který dané agentuře dělá reklamu. K cizím názvům patří: názvy anglického původu, např.: moskevská agentura Valentin, která převzala název od anglosaského svátku zamilovaných, agentura Elegance z Petrohradu, která nabízí elegantní svatbu a Well z Moskvy, White Day (Bílý den) z Novosibirska, Special Day (Speciální den) z Petrohradu, Dream Day (Den snů) z Moskvy, Royal Wedding 11

12 (Královská svatba) z Petrohradu, Luxe Wedding (Luxusní svatba) z Moskvy a Mr. Holiday, taktéž z Moskvy, upozorňuje jednak na svatební cestu po svatbě a bezstarostnou organizaci svatby, To be Love (Být milován) nebo Wedding in Style (Stylová svatba), Хеппенинг (Happening Událost) z Petrohradu názvy francouzského původu, např.: Mon Amour (Moje láska) nebo Je t aime (Miluji tě) nebo cyrilicí psané Шенонсо (Chenonceau), což je název zámku ve střední Francii názvy italského původu, např.: Mama Mia je název agentury z Moskvy, která si tento původně italský výraz převzala ze stejnojmenného amerického filmu a muzikálu, ve kterém se odehrála svatba; název moskevské agentury Маэстро (Maestro původně italský učitel) patří k internacionálním názvům názvy španělského původu, např.: Mi Amor (Moje láska) z Moskvy PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY Původně ruských názvů svatebních agentur je více než těch, které mají cizojazyčný název. Jak už bylo řečeno, názvy cizích jazyků jsou dnes velmi populární, módní, zato původně ruské názvy připomínají ruskou tradici a kulturu. Pro lepší přehlednost uvádíme následující členění do skupin. 1. K agenturám, které mají ve svém názvu vlastní jméno, se řadí např. agentura z Voroněže Мария (Marie), petrohradská agentura Виктория (Viktorie) nebo agentura z Kazaně Апипяй (Apipjaj). Agentura Мария převzala své jméno od svaté Marie, která podle Bible počala Ježíše Krista z Ducha svatého. Je to proto symbol čistoty a neposkvrněnosti. Další jméno v názvu Виктория pochází původně z latinského jazyka, ze slova victoria, což znamená výhra, vítězství. Tento název můžeme chápat jako nejlepší výběr agentury pro provedení svatby. Zajímavý je název svatební agentury Апипяй. Tato agentura se nachází v hlavním městě republiky Tatarstán Kazaň. Název Апипяй bylo vytvořeno od tatarského substantiva апипа (nebo апипя) a označuje tatarský lidový tanec, který se často tančí na svatbách. V této skupině se vyskytují také jména svatebních agentur, které mají v názvu jméno a příjmení osoby, která se určitým způsobem podílí na organizaci takové události. Je to například Наталия Ивашева ze Samary, která se živí jako 12

13 organizátorka svateb. A také Марина Мендельсон z Tomsku nebo Валерия Живолевская z Kaliningradu, jejíž agentura má název Свадебное агенство Валерии Живолевской. Tyto názvy dále komentovat nebudeme. 2. K další skupině svatebních agentur se řadí ty, které mají v názvu slovo svatba, nevěsta (a jejich deriváty), resp. nějaký atribut svatby (nebo slovní spojení týkající se svatby nebo nevěsty). V Moskvě se nachází např. Золотая свадьба (Zlatá svatba), v Murmansku Наша свадьба (Naše svatba), v Petrohradě Наш день (Náš den), v Permi Свадебный гид (Svatební průvodce) a ve městě Yoškar-Ola Свадебный мир а Мир свадьбы (Svatební svět a Svět svatby). Irkutská svatební agentura Белое (Bílé) symbolizuje bílé šaty nevěsty a čistotu. Moskevská agentura Умная невеста (Chytrá nevěsta) zase poukazuje na chytrost nevěsty při výběru této agentury pro zajištění svatby. 3. V názvech agentur, které vyjadřují štěstí, se často setkáváme se slovy золото, золотой - zlato (zlatý) a звезда, звездный - hvězda (hvězdný). Slovo золотой se objevuje v názvu čeljabinské agentury Золотая рыбка (Zlatá rybka) nebo omské agentury Золотой венец (Zlatý věnec). Výraz золотая рыбка pochází z lidové pohádky, později převyprávěné A. S. Puškinem, představuje splněná přání a štěstí. Název Золотой венец můžeme chápat jako dvě části: золотой jako něco výjimečného, hezkého, drahého a венец poukazuje na církevní obřad венчание, při kterém se nad hlavami ženicha a nevěsty drží věnce. Také zde název vyjadřuje unikátnost takové události. 4. V dalším případě se názvy spojují se slovem звезда (звездный). Jedná se o agentury Звeздный дождь (Hvězdný déšť) z Petrohradu a Алая звeзда (Červená hvězda) z Moskvy. Звeздный дождь představuje padající hvězdy, které jsou známy jako symbol splněných přání. Jiné agentury užívají v názvu tradiční symboly štěstí jako Седьмое небо (Sedmé nebe) z města Yoshkar-Ola nebo Подкова (Podkova) z Moskvy. Ustálené slovní spojení cедьмое небо vyjadřuje radost, štěstí nebo pocit blaženosti. Poprvé se o tomto slovním spojení zmínil Aristoteles ve svém díle O nebi. Domníval se, že nebe je tvořeno sedmi nehybnými křišťálovými sférami, na kterých jsou upevněny hvězdy a planety (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2005: 13

14 465). Symbol podkovy je známý v mnoha zemích. Podkova má odhánět vše zlé a smůlu a přinášet štěstí. 5. K agenturám, které mají ve svém pojmenování svátek či událost, se řadí: Карнавал (Karneval) z města Balakovo v Saratovské oblasti a Красная Горка z Moskvy. Карнавал je symbol svátku, který probíhá v období před Popeleční středou. Lidé se loučí s plesy a zábavami a poté začíná postní období, které trvá až do Velikonoc. Красная Горка je staroruský svátek, který se objevil po rozmachu křesťanství a slavil se buď první neděli na tzv. Фомин день nebo pondělí po Velikonocích nebo na tzv. Юрьев день, den kdy se vyháněl skot na pastvu. Je to svátek jara a mládí. Slovo красная je stará forma slova красивый, což symbolizovalo přírodu zbavenou od sněhu, připravenou na nový život. V některých místech se v tento den konaly svatby, jinde se nejdříve šlo na hřbitovy, kde se zapalovaly svíčky za zesnulé a poté se začalo oslavovat (www.dic.academic.ru). Také se můžeme setkat s petrohradskými názvy jako Гала (Gala) nebo Вернисаж (Vernisáž), které oba vyjadřují eleganci a jedinečnost události. 6. Některé názvy agentur obsahují jména božstva. Patří sem název agentury Амур (Amor) z Tambova nebo Аврора (Aurora) ze Samary. Název Амур se vztahuje k bohu lásky Amorovi. Аврора byla bohyně červánků či úsvitu. 7. Moskevské agentury Белый шоколад (Bílá čokoláda) a Карамель (Karamel) vyjadřují něco sladkého, oblíbeného. Agentura Белый шоколад slovem белый (bílý) představuje svatební zaměření. Můžeme se také setkat s názvem, ve kterém je přímo uvedeno místo svatby, např. Ярославская свадьба (Jaroslavská svatba). 8. Názvy svatebních agentur mohou také obsahovat frazeologismus nebo metaforu. K takovým názvům patří např. Изюминка (Šmrnc) z města Orel, Свадебный генерал (Svatební generál) z Petrohradu, Лавка чудес (Obchod se zázraky) z Moskvy, Любовь-Морковь (Láska) z Voroněže, Два апельсина (Dva pomeranče) z Moskvy, Два сердца (Dvě srdce) z města Rmenskoe nebo Калейдоскоп (Krasohled) z Voroněže. Význam spojení cвадебный генерал pochází z minulosti, kdy si kupci pronajímali prostory pro konání svatby. Bylo považováno za prestižní mít na svatbě nějakého důležitého člověka, např. vysloužilého generála, kterého poté 14

15 pohostili. Dnes je toto označení chápáno jako podstrčení zdánlivě významného člověka, který předstírá autoritu, avšak ve skutečnosti nemá při té příležitosti žádný význam (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2005: 134). Výrazem апельсин (pomeranč) se myslí květy pomerančovníku, které jsou symbolem plodnosti a svatby. Nejvíce jimi nevěsty zdobily své šaty v 19. století (www.insai.ru). 9. V názvech agentur můžeme najít i přání k úspěšné svatbě nebo přání do společného života. V Petrohradu a v Moskvě se nachází agentury se stejným názvem Будьте Счастливы, který vyjadřuje novomanželům přání, aby byli v budoucnu šťastní. Moskevská agentura Свадьба без хлопот! láká snoubence svým názvem Bezstarostná svatba. Мечты сбываются (Splněné sny) je název agentury z Kazaně. Názvy mají pozitivní charakter a snoubencům mají navodit pocit bezstarostného zařízení a prožití svatby. 2.2 SLUŽBY POSKYTOVANÉ SVATEBNÍMI AGENTURAMI MÍSTO UZVAŘENÍ SŇATKU Mnohé svatební agentury dávají snoubencům možnost výběru, kde mohou uskutečnit svou svatbu v Rusku nebo v zahraničí. Pokud si pár vybere možnost svatebního obřadu v Rusku, je možné si u některých agentur vybrat obřad buď na matrice, nebo mimo ni, například ve sňatkovém paláci, parku či na lodi. Klasický obřad na radnici nabízí v Moskvě a okolí každá agentura. Je pouze na páru, kterou radnici si vyberou. V nabídce je nespočet radničních sálů a salonků pro tuto příležitost. Sály se liší výzdobou a velikostí. Můžeme se setkat s honosnými sály, ale také s obyčejnou kanceláří. Rozdíl mezi svatbou na radnici a svatbou na jiném místě (s povolením radnice) je v tom, že na radnici je možné uzavřít sňatek pouze v pátek nebo v sobotu. Zatímco na jiném místě (sídlo, park, atd.) je možné vstoupit do manželství v den, který si snoubenci vyberou sami (Свадьба по правилам: Как сoтворить чудо 2012: 56). Poté obvykle následuje hostina a zábavný program v restauraci nebo ve slavnostním sále. V Moskvě a jejím okolí existuje takových míst, kde lze uzavřít sňatek mimo radnici, několik. V některých případech tyto sňatkové paláce nejsou označeny na stránkách agentur názvem, ale pro lepší orientaci podle stanic metra, které se v jejich 15

16 blízkosti nacházejí. Jsou to například sídla u stanic metra Savelovskaja na severu Moskvy nebo Novoslobodskaja v centru města, dále sídla Solněčnogorskij rajon (www.lucksherry.ru), který se nachází na sever od Moskvy, Kuskovo či Serednikovo (www.sv4you.ru). Další možností pro uzavření sňatku jsou obřady v parku či na ostrově pod konstrukcí v podobě obrovského stanu. Doprava na takový ostrov je možná parníkem nebo jachtou. Většinou je v ceně soukromá pláž nebo bazén. Prostory takového stanu jsou srovnatelné s prostory v klasických sálech. I zde se svatební obřady mohou konat v zimě, jelikož mají stany i vyhřívání. Tuto službu nabízí například svatební agentury Lucksherry Wedding nebo Mr. Holiday. Neméně oblíbeným místem pro svatební obřady jsou parníky a jachty. Pár si zde může vybrat i velikost takové jachty nebo lodě. Na parníku je možné provést slavnostní obřad, hostinu i zábavný program a při tom se kochat krásami Moskvy (www.lucksherry.ru). Některé agentury dávají na výběr jako místo k uzavření sňatku cizí zemi. Nabízí se především evropské země, v některých z nich je možné uzavřít sňatek i oficiálně. K nejčastěji nabízeným patří Česká republika, Itálie, Francie nebo Německo. Výjimkou nejsou ani exotické země. Agentura VIP For You nabízí svatbu v Thajsku nebo Dominikánské republice, Mr.Holiday zase svatbu v Polynésii. V agentuře Подкова je možné si svatební obřad objednat hned na několika místech v České republice. Například na Staroměstské radnici v Praze, na hradě Karlštejn nebo zámku Hluboká nad Vltavou. Základní ceny se pohybují od 79 tisíc rublů a výše (www.podkova.org) SVATEBNÍ SCÉNÁŘE Agentury se nezabývají pouze organizací svatby, ale i uspořádáním прощания со свободой (вечеринки) loučení se svobodou. K této příležitosti agentura připraví páru loučení v jakémkoli stylu (Karneval v Rio de Janeiro, Tajemné Benátky či Pivní bavorské slavnosti), vybere místo pro tuto akci a zajistí občerstvení podle představ účastníků (www.mholiday.ru). Mimo klasických provedení svateb, jsou v poslední době velmi oblíbené svatební scénáře. Tyto scénáře mají za úkol sjednotit celý průběh svatby od obřadu, hostiny, oblečení hostů až po zábavný program. Těchto scénářů je celá řada. Tyto nabízí hned 16

17 několik agentur: Рыцарская свадьба Rytířská svatba, Гавайская свадьба Hawajská svatba, Гангстерская свадьба Gangsterská svatba, Русская народная свадьба Ruská lidová svatba (www.sv4you.ru). Agentura Красная Горка má přímo nabídku scénářů rozdělenou do několika tematických okruhů Кино-мания Kinománie (ve stylu známých seriálů či filmů), Исторический оттенок Historický nádech (Carská svatba, Styl 18. století nebo Mušketýrská svatba), Ретро Retro (Disko 80. let či Pevnost Boyard), Национальные сценарии Národní scénáře (Řecká svatba nebo Španělská svatba), Оригинальные сценарии Originální scénáře (Brazilský karneval, Pionýrská svatba) či Стилизованные сценарии Stylizované scénáře (Květinová svatba nebo Čokoládová svatba). Nejsou výjimkou ani svatby ve stylu Popelka a Princ, Alenka v říši divů, Pirátská svatba či Moulin Rouge (www.krasnayagorka.ru). Novým trendem se stala tzv. Эко-свадьба Eko-svatba, kterou nabízí už i některé české svatební agentury. Jedná se o svatbu, která probíhá ve venkovním prostředí, svatební oznámení je vytištěno nebo napsáno na recyklovaném papíře, k občerstvení je podáván zelený čaj a bioprodukty. Důraz se klade na všudypřítomnou zeleň a květiny (www.svatba.cz) FOTOGRAFOVÁNÍ, VÝZDOBA, DOPRAVA A DALŠÍ SLUŽBY Tuto službu poskytuje řada agentur. Zákazníci si pouze vyberou jaký druh fotografování a natáčení chtějí. Nabízí se jak fotografování ve vnitřních prostorech fotografického ateliéru či v místech, kde svatba probíhá, tak i fotografování ve venkovních prostranstvích. Pár má poté na výběr z několika možností z fotografií si může nechat zhotovit fotoalbum, fotoknihu nebo pouze fotografie. Natáčení průběhu svatby je neoddělitelnou součástí každé svatby, a proto je vhodné před svatbou popřemýšlet o tom, jestli si pár vybere profesionálního kameramana nebo mu postačí amatérská nahrávka (Свадьба по правилам: Как сотворить чудо: 44 49). Nejedná se pouze o výzdobu sálu, ale i stolů, židlí nebo například automobilu. V tomto případě záleží čistě na vkusu a fantazii páru, jakým způsobem chtějí mít prostory vyzdobeny. Agentury mají k dispozici aranžéry květin a designéry, kteří mají za úkol se o tyto služby postarat. Vždy je třeba brát v úvahu, na jakém místě se svatba koná, v jakém ročním období, kolik bude mít hostů, atd. 17

18 Co se týče dopravy na svatbu, mají svatební páry opravdu široký výběr. Mohou si vybrat od kočárů, přes historické automobily až po limuzíny, které patří k neoblíbenějším. Pro hosty jsou k dispozici mikrobusy. Svatební agentura Красная Горка nabízí například i Party-bus, což je autobus přebudovaný k pořádání večírků, jiné agentury zase nabízí k pronájmu vrtulník či loď (www.mholiday.ru a K dalším službám nabízených agenturami patří například objednání moderátorů svatby, kteří se budou starat o zajištění zábavného programu. Agentura Mr.Holiday dává na výběr z 26 moderátorů v podání hvězd jak z televize, tak i z rádia. V Lucksherry Wedding se výběr moderátora může vyšplhat i na 100 tisíc rublů. Prakticky každá agentura nabízí jako zábavný program ohňostroje, hudební doprovod v podání orchestru či nějaké skupiny, profesionálního umělce například gymnasty, zpěváky, malíře atd. Oblíbené jsou i barmanská a taneční představení. K banketu se často přidávají různé čokoládové fontány a fontány ze šampaňského. Agentury každému pomohou s výběrem poledního menu, rautem nebo s dortem (www.mholiday.ru a 3 SVATEBNÍ SALONY A ČASOPISY Na přípravě svatby se v každém případě podílí i svatební salony a časopisy. Svatební salon a časopis jsou první dvě místa, do kterých budoucí nevěsta nahlédne. Časopis zaměřený na přípravu svatby dává snoubencům různé tipy kde svatbu pořádat, jaký catering zajistit, jaké jsou módní trendy atd. Svatební salon naopak již přesně nabídne snoubencům to, co potřebují. Jedná se o svatební šaty, doplňky a jiné. 3.1 NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ Tak jako svatebních agentur i svatebních salonů můžeme po celé Ruské federaci najít velké množství. Svatební salony mají podobné názvy jako svatební agentury. Také je rozdělíme do skupin podle toho, k čemu se jejich název vztahuje a zdali jsou názvy cizí nebo původně ruské. 18

19 3.1.1 CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ I v názvech svatebních salonů se setkáváme s názvy z cizích jazyků. Tak jako u svatebních agentur nejvíce názvů jsou anglického původu, méně poté francouzského, či italského. - názvy anglického původu, např.: Admire (Obdiv) z Moskvy, Best Bride (Nejlepší nevěsta) z Petrohradu, To be Bride (Být nevěstou) z Moskvy a Čeljabinsku nebo Marry Me (Vezmi si mě) z Krasnodaru - názvy francouzského původu, např.: Шато де Лямур (Chateau l amour Zámek lásky) z Moskvy - názvy italského původu, např.: Дольче Вита (Dolce Vita Sladký život) a Беллиссимо (Krásná) z Moskvy nebo Примадонна (Diva) z města Ivanovo PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ 1. Z vlastních jmen si salony převzaly ženská jména: Эльза (Elza) a Софи (Sofie) z moskevských salonů, Александрия (Alexandrie) z Jekatěrinburgu, Людмила (Ludmila) z Kurganu nebo Жаклин (Jacqueline) z města Balakovo. Jméno Софи má řecké kořeny a znamená moudrost. Людмила je slovanského původu a můžeme ho rozdělit na dvě slova: люд (lid) а мила (milá). V překladu znamená lidu milá. U Rusů je toto jméno velmi oblíbené, je to také hrdinka pohádkové poemy A. S. Puškina Ruslan a Ludmila. U jména Жаклин je původ jasný. Jedná se o jméno bývalé první dámy Spojených států amerických Jacqueline Kennedyové, která byla proslulá svým skvělým vkusem z oblasti módy. Nejednou byla na titulních stranách známých časopisů. Patří sem i salony, které si do svého názvu daly jméno návrháře resp. návrhářky nebo název značky šatů. Mohou být napsány azbukou: Ирина-Люкс (Irina-Luxe), Милано Вера (Milano Vera) nebo mohou být napsána latinkou: Alicia d Nozze, Pepe Botella či Anna Bogdan. 2. K názvům, které se vztahují k vyšším bytostem (božstvům a králům), můžeme uvést např. salony Богиня (Bohyně) z Jekatěrinburgu nebo Королева (Královna) z města Nižnij Novgorod. 19

20 3. Romantickými postavami se nechaly inspirovat salony Ромео и Джульетта (Romeo a Julie), Алёнушка (Alenka) z Moskvy a Ассоль (Assol) z Rostova na Donu. Ромео и Джульетта je již klasický světoznámý romantický příběh o dvou milencích, který napsal William Shakespeare. Název Алёнушка pochází z tradiční ruské pohádky Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (Sestřička Alenka a bratříček Ivánek), která vypráví o sourozencích Alence a Ivánkovi. Sourozenci zvítězí nad zlou čarodějnicí, která Alenku potopí do vody, aby získala jejího manžela (www.skazki.kakras.ru). Postava Ассоль také pochází z romantického díla ruského spisovatele A. Grina Алые паруса (Červená plachetnice). Ассоль je malé děvče, které žije pouze se svým otcem, vyrábějícím hračky. Jednou Ассоль potká v lese muže, který ji poví, že se jednou provdá za prince, který připluje na červené plachetnici. Ассоль tomu věří a jednou se jí to opravdu splní a princ na červené plachetnici si ji vezme. 4. Existují názvy, které můžeme přiřadit k významné události, svátku, úspěchu či nadšení. Jsou to následující salony: Эйфория (Euforie) a Триумф (Triumf) ze Samary a také třeba Венеция (Benátky) z města Machačkala. 5. Objevují se i názvy spojené se slovem svatba, např. Свадьба сити (Svadba city) z Moskvy nebo Свадебный стиль (Svatební styl) z města Iževsk z republiky Udmurtsko. 6. Asi největší skupinou názvů svatebních salonů tvoří slova nebo slovní spojení, které mají určitou symboliku spojenou se svatbou samotnou, nebo s nevěstou (resp. dalšími atributy svatby). Do podskupiny názvů vyjadřujících dokonalost a krásu patří salony: Совершенство (Dokonalost) z Petrohradu. Symbol čistoty je zastoupen v názvech salonů Лилия (Lilie) z města Ivanovo, Белый лебедь (Bílá labuť) z města Machačkala nebo nižněnovgorodský Город Ангелов (Město andělů). Pro svatbu jsou symbolické i názvy Гармония (Harmonie), Надежда (Naděje) nebo Вивальди (Vivaldi). Poslední salon je nazván na počest slavného hudebního skladatele Antonia Vivaldi, jehož díla se na svatbách často hrají. Název Миллениум для двоих (Millenium pro dva) nese moskevský salon, upozorňující na novou etapu života ženicha a nevěsty. Další podskupinu symbolických slov tvoří názvy spojené s nevěstou či jejími šaty. Oblíbený název je Невеста (Nevěsta), který se nachází 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Petra Svobodová Zajišťování společenských akcí - svatby Bakalářská práce 2014 Zajišťování společenských akcí - svatby Bakalářská práce Petra Svobodová Vysoká

Více

SVATEBNÍ MANUÁL. 1 Přípravy. 8 9 měsíců

SVATEBNÍ MANUÁL. 1 Přípravy. 8 9 měsíců Zdroje: Internet, vlastní zkušenosti Verze: 140109 SVATEBNÍ MANUÁL 1 Přípravy 8 9 měsíců určit termín a místo svatby sestavit seznam hostů nutný pro určení místa pro hostinu naplánovat rozpočet vyhledat

Více

vatbou www.svatebni-veletrh-pardubice.cz www.svatebni-inspirace.cz VÁŠ PRŮVODCE

vatbou www.svatebni-veletrh-pardubice.cz www.svatebni-inspirace.cz VÁŠ PRŮVODCE SVATEBNÍ VELETRH PARDUBICE 31.1. - 1. 2. 2014 Budova ČSOB Pojišťovny a.s. 2014 VÁŠ PRŮVODCE vatbou VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH www.svatebni-veletrh-pardubice.cz www.svatebni-inspirace.cz HYPOTÉKA AUTONEHODA

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Svatba jako přechodový rituál na stránkách časopisu Český lid (1892-1932) Veronika Janečková Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Philosophy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Strážnice 2011 2 Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Více

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu duben - červen S vatba je to kouzelné zaříkávadlo, které v každém z nás zanechává hluboké emoce. Dívka či žena se vidí před svatebním oltářem v krásných zdobených šatech, s družičkami v patách. Chlapec

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY BUDDHISMUS V THAJSKU SEMINÁRNÍ PRÁCE Autor práce: Barbora Grossová Konzultant: Mgr. Martin Straka Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla 2 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou Téma: Ať žije masopust! Vydejte se za krásami skla + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE v Hlásné

Více

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví Bakalářská práce Podmínky pro podnikání a život Vietnamců v České republice The conditions for business and life

Více

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny LADY N Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny ZIMA 2014 Moře úsměvů Chantal Poullain Nový koncept osobního bankovnictví Ostrovy velkých divů Freerider Nové Audi A6 Avant s nejnovější quattro

Více

Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu

Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu Obsah: 1. Zásady společenského chování pro průvodce cestovního ruchu...2 1.1 Význam správného společenského chování v práci průvodce cestov. ruchu...2

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2011 číslo 3 ISSN 1804-3283 editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává

Více

LADY N. Jak ženy měnily svět. Jedničkou na trhu. Země dvou kontinentů ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2012

LADY N. Jak ženy měnily svět. Jedničkou na trhu. Země dvou kontinentů ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2012 LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2012 Jedničkou na trhu Země dvou kontinentů Jak ženy měnily svět Elegantní náhrdelník z geometrických plátů navrhla pro poslední kolekci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů Diplomová práce 2014 Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii Velikonoce v Asii Velikonoce jsou jedním z hlavních náboženských událostí římského katolicismu a ostatních křesťanských skupin. Je oslavou vzkříšení Ježíše Krista poté, co byl mrtvý po dobu 3 dnů v důsledku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O. Bc. Volokhina Anna Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce 2013 Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce Bc. Volokhina

Více

PRAHA 1. Parkování: ochrana rezidentů str. 8 až 10. Reportáž Matrika a svatby (14 a 15) sebeobrana 18-19. rozhovor 12. Přátelství s monzou 4

PRAHA 1. Parkování: ochrana rezidentů str. 8 až 10. Reportáž Matrika a svatby (14 a 15) sebeobrana 18-19. rozhovor 12. Přátelství s monzou 4 PRAHA 1 Reportáž Matrika a svatby (14 a 15) Měsíčník městské části Praha 1 červen 20 09 Parkování: ochrana rezidentů str. 8 až 10 f o t o p e t r n a š i c rozhovor 12 Předseda finančního výboru Jan Votoček

Více

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi listopad 2013/11 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Jiřina Nepalová Jsme zahlceni nápady a výzvami str. 1, 10 11 rozhovor měsíce s Jiřinou Nepalovou, zakladatelkou a ředitelkou

Více

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina Adventní program Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech na středních školách str. 3 Pozvánka na zasedání zastupitelstva str. 2 Vítání svatého Martina str. 4 str. 8 Blanenský uličník Dobrovského

Více

Rituály a jejich využití v praxi mateřské školy

Rituály a jejich využití v praxi mateřské školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Rituály a jejich využití v praxi mateřské školy Bakalářská práce Obor: Učitelství pro mateřské školy Studijní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými svazky Zahajská Hana Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Iniciační rituál v rodinné výchově v 21. století

Iniciační rituál v rodinné výchově v 21. století Iniciační rituál v rodinné výchově v 21. století Petra Markantová *, úprava se souhlasem autorky: Michal Vybíral Anotace Text Iniciační rituál v rodinné výchově v 21. století pojednává o tom, jakým způsobem

Více

Úhel pohledu 2014/01. domov. Zákony. soutěž. je tady. city. Srdce. porozumění. Foto Drahomíra Julínková. www.zeny50.cz

Úhel pohledu 2014/01. domov. Zákony. soutěž. je tady. city. Srdce. porozumění. Foto Drahomíra Julínková. www.zeny50.cz Úhel pohledu soutěž domov je tady láskaumění krásné MÓDA milovat vztahy Zdraví novinky pohoda ze světa Srdce porozumění Zákony city Foto Drahomíra Julínková www.zeny50.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Více

Clam-Gallasův palác z Mariánského náměstí, ve výklenku zdi kašna Terezka (foto M. Kotík).

Clam-Gallasův palác z Mariánského náměstí, ve výklenku zdi kašna Terezka (foto M. Kotík). Kdo byl jeho stavitelem a kdo zadavatelem monumentální stavby? Jakou roli hráli jeho majitelé v českých dějinách? Co všechno se v průběhu staletí za palácovými zdmi odehrálo a jaký význam mělo pro tehdejší

Více

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ)

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry

Více

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2011 WWW.KAROLINKA.CZ KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice Projekty - od podzimu loňského roku jsou zpracovávány studie projektů, které mají být vyhlášeny za podpory dotace

Více