RUSKÉ SVATEBNÍ OBŘADY RUSSIAN WEDDING CEREMONIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUSKÉ SVATEBNÍ OBŘADY RUSSIAN WEDDING CEREMONIES"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY RUSKÉ SVATEBNÍ OBŘADY (V POROVNÁNÍ S ČESKÝMI SVATEBNÍMI OBŘADY) RUSSIAN WEDDING CEREMONIES (COMPARED TO CZECH WEDDING CEREMONIES) VYPRACOVALA: Radka Mořická VEDOUCÍ PRÁCE: prof. Ludmila Stěpanova, CSc. 2013

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a uvedla všechny použité prameny. V Olomouci, Podpis

3 Děkuji prof. Ludmile Stěpanové, CSc. a Mgr. Darii Valentinové za konzultace, rady a připomínky, které mi během psaní diplomové práce poskytly. Podpis

4 OBSAH ÚVOD PŘÍPRAVA SVATBY PLÁNOVÁNÍ VÝDAJŮ PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA SVATEBNÍ AGENTURY NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY SLUŽBY POSKYTOVANÉ SVATEBNÍMI AGENTURAMI MÍSTO UZVAŘENÍ SŇATKU SVATEBNÍ SCÉNÁŘE FOTOGRAFOVÁNÍ, VÝZDOBA, DOPRAVA A DALŠÍ SLUŽBY SVATEBNÍ SALONY A ČASOPISY NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ NABÍDKA SVATEBNÍCH SALONŮ SVATEBNÍ ČASOPISY SVATEBNÍ ZVYKY A OBŘADY SVATEBNÍ ZVYKY A OBŘADY V RUSKÉ FEDERACI STATISTICKÉ ÚDAJE O SŇATCÍCH V RUSKÉ FEDERACI PŘED SVATEBNÍM DNEM SVATEBNÍ DEN ZVYKY V DALŠÍCH DNECH PO SVATBĚ VÝZNAMNÍ LIDÉ NA SVATBĚ SVATEBNÍ PŘEDSUDKY A POVĚRY V RUSKÉ FEDERACI SVATEBNÍ ZVYKY A OBŘADY V ČESKÉ REPUBLICE STATISTICKÉ ÚDAJE O SŇATCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE PŘED SVATEBNÍM DNEM SVATEBNÍ DEN ZVYKY V DALŠÍCH DNECH PO SVATBĚ DARY PRO NOVOMANŽELE

5 7 SVATBY V RUSKÉ FEDERACI A ČESKÉ REPUBLICE: SROVNÁNÍ ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY Příloha č. 1: Rusko-český glosář se svatební tématikou Příloha č. 2: Obrazová dokumentace

6 ÚVOD S měnícími se poměry ve společnosti se také změnil pohled lidí na sňatek. Více přemýšlejí o tom, zdali k životu opravdu potřebují oddací list, či nikoliv. Je to tradice, která se, bohužel, začíná pomalu ze současného života vytrácet. Pro některé to ale pořád znamená víc, než již zmiňovaný právní dokument a chtějí sňatek uzavřít. Na trhu se objevilo mnoho firem, které se zabývají organizací svatby, půjčují nebo prodávají svatební oděvy a doplňky či vydávají časopisy se svatební tématikou. Avšak ne všichni touží po tom, aby jim svatbu někdo naplánoval, a proto hodně párů raději volí druhou variantu svatbu si zorganizují sami. Téma Ruské svatební obřady jsem si zvolila z důvodu, že jsou mi tyto svatební zvyky blízké. Žiji v malém městě na jižní Moravě, kde se stále dodržují tradiční svatební zvyky, avšak citelně zaznamenáváme i módní vlivy, které do naší země přichází z celého světa. Při svém zahraničním pobytu v Moskvě, jsem navštívila chrámy, kde se uzavírají sňatky a nejoblíbenější místa novomanželů pro svatební fotografování. Zároveň jsem měla možnost zakoupit odbornou literaturu a časopisy, které se věnují organizaci svateb. V této bakalářské práci se budeme zabývat shodnými a odlišnými rysy svatebních obřadů v Ruské federaci a v České republice. První kapitola je určena přípravě svatby, v níž popíšeme, co všechno je potřebné k tomu, aby mohli snoubenci vstoupit do manželství a naopak, v jakých případech nelze sňatek uzavřít. Největší část práce bude určena analýze názvů svatebních agentur. Zajímáme se o specializované agentury, které nabízejí uspořádání svatby. Téměř šedesát názvů takových společností rozdělíme do skupin, a v neposlední řadě provedeme rozbor služeb nabízených těmito firmami. Část věnovaná svatebním salonům bude koncipována podobně jako předchozí část, tzn. budeme se zabývat původem a zařazením názvů svatebních salonů do skupin a nabídkou služeb takto zaměřených salonů. Také porovnáme svatební časopisy a celkově představíme jejich názvy. V poslední části věnované již svatbě samotné porovnáme svatební zvyky, tradice a obřady v Ruské federaci a v České republice částečně s těmito zvyky v minulosti, především ale v současné době. 6

7 K práci budou připojeny dvě přílohy: rusko-český glosář se svatební tématikou a dále obrazová dokumentace. Informace pro náš výzkum budeme čerpat z odborných knih zaměřených na tuto problematiku, z konzultací s rodilými mluvčími i z mých poznatků z Ruské federace a České republiky. 7

8 1 PŘÍPRAVA SVATBY Přípravě svatby se v posledních letech dává více prostoru než v minulosti, což je dáno moderní dobou a jinými životními nároky. Vznikla proto řada svatebních agentur, salónů a také časopisů, které jsou na přípravu svatby zaměřeny a mají tak pomoci snoubencům a ulehčit jim práci například při výběru místa konání svatby, šatů, občerstvení pro hosty a dalších věcech, které s tím souvisejí. Pokud chtějí čeští i ruští snoubenci uzavřít sňatek v chrámu, resp. v kostele, musí (v případě České republiky) doložit osvědčení doložené matričním úřadem, ne starší tří měsíců o tom, že splnili všechny nezbytné požadavky pro uzavření sňatku (www.mvcr.cz). V Ruské federaci je nutné, aby byl církevní sňatek uzavřen až po sňatku občanském. Oba sňatky mohou být uzavřeny v jeden den, ale není výjimkou, že se uzavírají i po delší odmlce. Snoubencům přitom musí být více než 18 let. Další podmínkou pro obě dvě národnosti samozřejmě je, že oba dva snoubenci musí být pokřtěni. V případě, že jeden z partnerů není pokřtěn, v České republice mu udělí výjimku a církevní sňatek dvojice může uzavřít. Tato situace nastává, pokud se jeden ze snoubenců nestihne do svatebního dne pokřtít. Avšak je nutné, aby dotyčný chodil ke knězi na poučení a zajímal se o církevní záležitosti. Křest poté probíhá v nejbližším možném termínu. Pro ruské dvojice platí, že nesmí po čtvrté vstupovat do manželství (pravoslaví dovoluje maximálně tři manželství). V obou zemích je nutností, aby jak muž, tak žena byli stejného vyznání. Církevní sňatky mezi různými náboženstvími nejsou povoleny (www.woman.ru). Co se týče občanských sňatků, i tady platí prakticky ta samá pravidla, jako u církevního sňatku. V obou zemích je nutné vyplnit žádost o uzavření sňatku na matrice nebo na úřadě. V Ruské federaci jsou k tomu potřebné dokumenty: паспорт pas cвидетельство о расторжении предыдущего брака или cвидетельство о смерти бывшего супруга (супруги), если брак сочетается повторно pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela cвидетельство о рождении, если брак регистрируется впервые rodný list (pokud se jedná o první sňatek) 8

9 pазрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста, если кто-либо из вас является несовершеннолетним povolení k uzavření sňatku vzhledem k věku (pokud je jeden z páru nezletilý) квитанция об уплате госпошлины (квитанцию и банковские реквизиты берем в отделе ЗАГС перед подачей заявления, размер госпошлины в Российской Федерации - одна минимальная ставка оплаты труда) potvrzení o zaplacení poplatku (potvrzení a bankovní náležitosti se odevzdávají v oddělení matriky před podáním žádosti, výše cla v Ruské federaci jedna minimální mzda) vyplněná žádost se musí odevzdat minimálně jeden měsíc před konáním svatby (www.podgotovka-k-svadbe.ru) Na české straně to jsou tyto dokumenty: občanský průkaz rodný list doklad o státním občanství výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu výpis z evidence obyvatel o osobním stavu pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela/manželky. V případě, že je jeden ze snoubenců cizinec, musí mít (v Ruské federaci i v České republice) osobní dokumenty přeloženy do odpovídajícího jazyka té země, ve které se svatba má konat. Pokud je některý ze snoubenců němý, či hluchý, musí být přítomen i tlumočník, bez kterého by sňatek nemohl být uznán právoplatným. Vždy musí být přítomni dva svědci, jeden svědčí nevěstě a druhý ženichovi (www.mvcr.cz). K přípravě svatby můžeme zařadit následující činnosti, a to plánování výdajů a uzavření předmanželské smlouvy. Plánování výdajů je již tradiční činností, nad kterou se nikdo nepozastavuje, avšak uzavření předmanželské smlouvy se v širším povědomí společnosti objevilo až v poslední době. Nicméně každý z těchto úkonů má své opodstatnění před organizováním svatby. 9

10 1.1 PLÁNOVÁNÍ VÝDAJŮ V současné době je nevyhnutelné, aby si snoubenci naplánovali částku, kterou chtějí do svatby investovat. V rámci plánování je užitečné navštívit obchody se svatebními oděvy, květinářství a další specializované firmy a tímto způsobem si udělat představu, jaké věci na svatbě mít a bez čeho se obejít. Často o tom rozhoduje cena požadovaného produktu. Svatební agentury doporučují své služby i na základě ušetření výdajů spojených s těmito záležitostmi. Zdůvodňují to tím, že mají již své cateringové, květinářské, cukrářské a další speciálně zaměřené firmy či dodavatele, kteří jim poskytují nižší ceny. Často se setkáváme se situací, kdy svatbu neplatí snoubenci ale jejich rodiče. Podle staré anglické tradice za jednotlivé úkony při přípravě svatby a svatbě samotné platili buď rodiče nevěsty, nevěsta nebo ženich. Rodiče nevěsty například platili za svatební šaty pro nevěstu a družičky, dopravu k obřadu pro nevěstu a sebe samotné, fotografování, hostinu či ubytování blízkých příbuzných. Nevěsta za sebe platila útratu v kosmetickém a kadeřnickém salonu, prstýnek pro snoubence nebo dárky pro rodiče. Ženich měl na starosti zaplatit oblek pro sebe a družbu, nechával vázat květiny pro nevěstu a družičky, zařizoval vše potřebné ke svatební cestě atd. Některé tyto zvyky se v České republice i Ruské federaci zachovaly dodnes. Je to například již zníněná platba nevěsty za kosmetické a kadeřnické služby nebo ženichova koupě květin pro nevěstu (Свадьба по правилам: Как сoтворить чудо 2012: 20 22). 1.2 PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA Předmanželskou smlouvu v poslední době před svatbou uzavírá mnoho párů. Jedná se o dokument, který musí být zapsán formou notářského zápisu u notáře. Uzavírají ho především ti snoubenci, kteří nabyli před svatbou nebo v průběhu manželství jmění, které nechtějí dělit (v případě rozvodu) nebo například v případě zdědění majetku ho mohou připsat do společného jmění. Předmanželská smlouva má jak výhody, tak nevýhody. Někteří zastávají názor, že předmanželská smlouva je pouze důkaz toho, že se snoubenci v budoucnu rozvedou. Názory notářů jsou ale umírněnější a vyznívají ve prospěch uzavření této smlouvy, aby se do budoucna předešlo možným komplikacím v majetkových poměrech (www.nkcr). 10

11 2 SVATEBNÍ AGENTURY V této části práce se zaměříme na svatební agentury, které se nacházejí v Moskvě. Je jich opravdu velký počet. Pro ukázku zde uvádíme několik názvů těchto agentur: Lucksherry Wedding, Красная Горка, Мr. Holiday, Подкова, VIP FOR YOU, Mama Мia, Love story, Умная невеста, Mon Amour, Golden Fish, Ажур-Веддинг a další (www.google.com). Prakticky všechny agentury nabízí podobné, ne-li stejné služby. Začínají od svatebních služeb (např. svatba v zahraničí, jubilejní svatba), místa konání svatby, svatebních scénářů, přes výběr fotografa a kameramana, moderátorů svatby, zábavného programu, výzdoby sálu, automobilu či kočáru, ale také choreografa, který s vámi připraví svatební tanec a v neposlední řadě i výběr svatebního dortu (www.krasnayagorka.ru). 2.1 NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR V Ruské federaci můžeme najít velké množství svatebních agentur. Nejvíce se jich nachází v Moskvě a poté ve městech s milionovým počtem obyvatel. S velikostí města, resp. s počtem obyvatel klesá i počet takových firem, které se zabývají organizací svateb. Obecně platí, že čím lepší (zapamatovatelnější, vtipnější) název agentura má, tím na první pohled zaujme více zákazníků. Dále se zaměříme na analýzu názvů svatebních agentur. Ty lze rozdělit na názvy cizí a původní, které se poté dělí na další skupiny CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH AGENTUR V dnešní době se cizí názvy objevují snad v každém odvětví lidské činnosti, a proto nejsou výjimkou ani v názvech svatebních agentur. Je to i určitý módní trend, který dané agentuře dělá reklamu. K cizím názvům patří: názvy anglického původu, např.: moskevská agentura Valentin, která převzala název od anglosaského svátku zamilovaných, agentura Elegance z Petrohradu, která nabízí elegantní svatbu a Well z Moskvy, White Day (Bílý den) z Novosibirska, Special Day (Speciální den) z Petrohradu, Dream Day (Den snů) z Moskvy, Royal Wedding 11

12 (Královská svatba) z Petrohradu, Luxe Wedding (Luxusní svatba) z Moskvy a Mr. Holiday, taktéž z Moskvy, upozorňuje jednak na svatební cestu po svatbě a bezstarostnou organizaci svatby, To be Love (Být milován) nebo Wedding in Style (Stylová svatba), Хеппенинг (Happening Událost) z Petrohradu názvy francouzského původu, např.: Mon Amour (Moje láska) nebo Je t aime (Miluji tě) nebo cyrilicí psané Шенонсо (Chenonceau), což je název zámku ve střední Francii názvy italského původu, např.: Mama Mia je název agentury z Moskvy, která si tento původně italský výraz převzala ze stejnojmenného amerického filmu a muzikálu, ve kterém se odehrála svatba; název moskevské agentury Маэстро (Maestro původně italský učitel) patří k internacionálním názvům názvy španělského původu, např.: Mi Amor (Moje láska) z Moskvy PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY Původně ruských názvů svatebních agentur je více než těch, které mají cizojazyčný název. Jak už bylo řečeno, názvy cizích jazyků jsou dnes velmi populární, módní, zato původně ruské názvy připomínají ruskou tradici a kulturu. Pro lepší přehlednost uvádíme následující členění do skupin. 1. K agenturám, které mají ve svém názvu vlastní jméno, se řadí např. agentura z Voroněže Мария (Marie), petrohradská agentura Виктория (Viktorie) nebo agentura z Kazaně Апипяй (Apipjaj). Agentura Мария převzala své jméno od svaté Marie, která podle Bible počala Ježíše Krista z Ducha svatého. Je to proto symbol čistoty a neposkvrněnosti. Další jméno v názvu Виктория pochází původně z latinského jazyka, ze slova victoria, což znamená výhra, vítězství. Tento název můžeme chápat jako nejlepší výběr agentury pro provedení svatby. Zajímavý je název svatební agentury Апипяй. Tato agentura se nachází v hlavním městě republiky Tatarstán Kazaň. Název Апипяй bylo vytvořeno od tatarského substantiva апипа (nebo апипя) a označuje tatarský lidový tanec, který se často tančí na svatbách. V této skupině se vyskytují také jména svatebních agentur, které mají v názvu jméno a příjmení osoby, která se určitým způsobem podílí na organizaci takové události. Je to například Наталия Ивашева ze Samary, která se živí jako 12

13 organizátorka svateb. A také Марина Мендельсон z Tomsku nebo Валерия Живолевская z Kaliningradu, jejíž agentura má název Свадебное агенство Валерии Живолевской. Tyto názvy dále komentovat nebudeme. 2. K další skupině svatebních agentur se řadí ty, které mají v názvu slovo svatba, nevěsta (a jejich deriváty), resp. nějaký atribut svatby (nebo slovní spojení týkající se svatby nebo nevěsty). V Moskvě se nachází např. Золотая свадьба (Zlatá svatba), v Murmansku Наша свадьба (Naše svatba), v Petrohradě Наш день (Náš den), v Permi Свадебный гид (Svatební průvodce) a ve městě Yoškar-Ola Свадебный мир а Мир свадьбы (Svatební svět a Svět svatby). Irkutská svatební agentura Белое (Bílé) symbolizuje bílé šaty nevěsty a čistotu. Moskevská agentura Умная невеста (Chytrá nevěsta) zase poukazuje na chytrost nevěsty při výběru této agentury pro zajištění svatby. 3. V názvech agentur, které vyjadřují štěstí, se často setkáváme se slovy золото, золотой - zlato (zlatý) a звезда, звездный - hvězda (hvězdný). Slovo золотой se objevuje v názvu čeljabinské agentury Золотая рыбка (Zlatá rybka) nebo omské agentury Золотой венец (Zlatý věnec). Výraz золотая рыбка pochází z lidové pohádky, později převyprávěné A. S. Puškinem, představuje splněná přání a štěstí. Název Золотой венец můžeme chápat jako dvě části: золотой jako něco výjimečného, hezkého, drahého a венец poukazuje na církevní obřad венчание, při kterém se nad hlavami ženicha a nevěsty drží věnce. Také zde název vyjadřuje unikátnost takové události. 4. V dalším případě se názvy spojují se slovem звезда (звездный). Jedná se o agentury Звeздный дождь (Hvězdný déšť) z Petrohradu a Алая звeзда (Červená hvězda) z Moskvy. Звeздный дождь představuje padající hvězdy, které jsou známy jako symbol splněných přání. Jiné agentury užívají v názvu tradiční symboly štěstí jako Седьмое небо (Sedmé nebe) z města Yoshkar-Ola nebo Подкова (Podkova) z Moskvy. Ustálené slovní spojení cедьмое небо vyjadřuje radost, štěstí nebo pocit blaženosti. Poprvé se o tomto slovním spojení zmínil Aristoteles ve svém díle O nebi. Domníval se, že nebe je tvořeno sedmi nehybnými křišťálovými sférami, na kterých jsou upevněny hvězdy a planety (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2005: 13

14 465). Symbol podkovy je známý v mnoha zemích. Podkova má odhánět vše zlé a smůlu a přinášet štěstí. 5. K agenturám, které mají ve svém pojmenování svátek či událost, se řadí: Карнавал (Karneval) z města Balakovo v Saratovské oblasti a Красная Горка z Moskvy. Карнавал je symbol svátku, který probíhá v období před Popeleční středou. Lidé se loučí s plesy a zábavami a poté začíná postní období, které trvá až do Velikonoc. Красная Горка je staroruský svátek, který se objevil po rozmachu křesťanství a slavil se buď první neděli na tzv. Фомин день nebo pondělí po Velikonocích nebo na tzv. Юрьев день, den kdy se vyháněl skot na pastvu. Je to svátek jara a mládí. Slovo красная je stará forma slova красивый, což symbolizovalo přírodu zbavenou od sněhu, připravenou na nový život. V některých místech se v tento den konaly svatby, jinde se nejdříve šlo na hřbitovy, kde se zapalovaly svíčky za zesnulé a poté se začalo oslavovat (www.dic.academic.ru). Také se můžeme setkat s petrohradskými názvy jako Гала (Gala) nebo Вернисаж (Vernisáž), které oba vyjadřují eleganci a jedinečnost události. 6. Některé názvy agentur obsahují jména božstva. Patří sem název agentury Амур (Amor) z Tambova nebo Аврора (Aurora) ze Samary. Název Амур se vztahuje k bohu lásky Amorovi. Аврора byla bohyně červánků či úsvitu. 7. Moskevské agentury Белый шоколад (Bílá čokoláda) a Карамель (Karamel) vyjadřují něco sladkého, oblíbeného. Agentura Белый шоколад slovem белый (bílý) představuje svatební zaměření. Můžeme se také setkat s názvem, ve kterém je přímo uvedeno místo svatby, např. Ярославская свадьба (Jaroslavská svatba). 8. Názvy svatebních agentur mohou také obsahovat frazeologismus nebo metaforu. K takovým názvům patří např. Изюминка (Šmrnc) z města Orel, Свадебный генерал (Svatební generál) z Petrohradu, Лавка чудес (Obchod se zázraky) z Moskvy, Любовь-Морковь (Láska) z Voroněže, Два апельсина (Dva pomeranče) z Moskvy, Два сердца (Dvě srdce) z města Rmenskoe nebo Калейдоскоп (Krasohled) z Voroněže. Význam spojení cвадебный генерал pochází z minulosti, kdy si kupci pronajímali prostory pro konání svatby. Bylo považováno za prestižní mít na svatbě nějakého důležitého člověka, např. vysloužilého generála, kterého poté 14

15 pohostili. Dnes je toto označení chápáno jako podstrčení zdánlivě významného člověka, který předstírá autoritu, avšak ve skutečnosti nemá při té příležitosti žádný význam (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2005: 134). Výrazem апельсин (pomeranč) se myslí květy pomerančovníku, které jsou symbolem plodnosti a svatby. Nejvíce jimi nevěsty zdobily své šaty v 19. století (www.insai.ru). 9. V názvech agentur můžeme najít i přání k úspěšné svatbě nebo přání do společného života. V Petrohradu a v Moskvě se nachází agentury se stejným názvem Будьте Счастливы, který vyjadřuje novomanželům přání, aby byli v budoucnu šťastní. Moskevská agentura Свадьба без хлопот! láká snoubence svým názvem Bezstarostná svatba. Мечты сбываются (Splněné sny) je název agentury z Kazaně. Názvy mají pozitivní charakter a snoubencům mají navodit pocit bezstarostného zařízení a prožití svatby. 2.2 SLUŽBY POSKYTOVANÉ SVATEBNÍMI AGENTURAMI MÍSTO UZVAŘENÍ SŇATKU Mnohé svatební agentury dávají snoubencům možnost výběru, kde mohou uskutečnit svou svatbu v Rusku nebo v zahraničí. Pokud si pár vybere možnost svatebního obřadu v Rusku, je možné si u některých agentur vybrat obřad buď na matrice, nebo mimo ni, například ve sňatkovém paláci, parku či na lodi. Klasický obřad na radnici nabízí v Moskvě a okolí každá agentura. Je pouze na páru, kterou radnici si vyberou. V nabídce je nespočet radničních sálů a salonků pro tuto příležitost. Sály se liší výzdobou a velikostí. Můžeme se setkat s honosnými sály, ale také s obyčejnou kanceláří. Rozdíl mezi svatbou na radnici a svatbou na jiném místě (s povolením radnice) je v tom, že na radnici je možné uzavřít sňatek pouze v pátek nebo v sobotu. Zatímco na jiném místě (sídlo, park, atd.) je možné vstoupit do manželství v den, který si snoubenci vyberou sami (Свадьба по правилам: Как сoтворить чудо 2012: 56). Poté obvykle následuje hostina a zábavný program v restauraci nebo ve slavnostním sále. V Moskvě a jejím okolí existuje takových míst, kde lze uzavřít sňatek mimo radnici, několik. V některých případech tyto sňatkové paláce nejsou označeny na stránkách agentur názvem, ale pro lepší orientaci podle stanic metra, které se v jejich 15

16 blízkosti nacházejí. Jsou to například sídla u stanic metra Savelovskaja na severu Moskvy nebo Novoslobodskaja v centru města, dále sídla Solněčnogorskij rajon (www.lucksherry.ru), který se nachází na sever od Moskvy, Kuskovo či Serednikovo (www.sv4you.ru). Další možností pro uzavření sňatku jsou obřady v parku či na ostrově pod konstrukcí v podobě obrovského stanu. Doprava na takový ostrov je možná parníkem nebo jachtou. Většinou je v ceně soukromá pláž nebo bazén. Prostory takového stanu jsou srovnatelné s prostory v klasických sálech. I zde se svatební obřady mohou konat v zimě, jelikož mají stany i vyhřívání. Tuto službu nabízí například svatební agentury Lucksherry Wedding nebo Mr. Holiday. Neméně oblíbeným místem pro svatební obřady jsou parníky a jachty. Pár si zde může vybrat i velikost takové jachty nebo lodě. Na parníku je možné provést slavnostní obřad, hostinu i zábavný program a při tom se kochat krásami Moskvy (www.lucksherry.ru). Některé agentury dávají na výběr jako místo k uzavření sňatku cizí zemi. Nabízí se především evropské země, v některých z nich je možné uzavřít sňatek i oficiálně. K nejčastěji nabízeným patří Česká republika, Itálie, Francie nebo Německo. Výjimkou nejsou ani exotické země. Agentura VIP For You nabízí svatbu v Thajsku nebo Dominikánské republice, Mr.Holiday zase svatbu v Polynésii. V agentuře Подкова je možné si svatební obřad objednat hned na několika místech v České republice. Například na Staroměstské radnici v Praze, na hradě Karlštejn nebo zámku Hluboká nad Vltavou. Základní ceny se pohybují od 79 tisíc rublů a výše (www.podkova.org) SVATEBNÍ SCÉNÁŘE Agentury se nezabývají pouze organizací svatby, ale i uspořádáním прощания со свободой (вечеринки) loučení se svobodou. K této příležitosti agentura připraví páru loučení v jakémkoli stylu (Karneval v Rio de Janeiro, Tajemné Benátky či Pivní bavorské slavnosti), vybere místo pro tuto akci a zajistí občerstvení podle představ účastníků (www.mholiday.ru). Mimo klasických provedení svateb, jsou v poslední době velmi oblíbené svatební scénáře. Tyto scénáře mají za úkol sjednotit celý průběh svatby od obřadu, hostiny, oblečení hostů až po zábavný program. Těchto scénářů je celá řada. Tyto nabízí hned 16

17 několik agentur: Рыцарская свадьба Rytířská svatba, Гавайская свадьба Hawajská svatba, Гангстерская свадьба Gangsterská svatba, Русская народная свадьба Ruská lidová svatba (www.sv4you.ru). Agentura Красная Горка má přímo nabídku scénářů rozdělenou do několika tematických okruhů Кино-мания Kinománie (ve stylu známých seriálů či filmů), Исторический оттенок Historický nádech (Carská svatba, Styl 18. století nebo Mušketýrská svatba), Ретро Retro (Disko 80. let či Pevnost Boyard), Национальные сценарии Národní scénáře (Řecká svatba nebo Španělská svatba), Оригинальные сценарии Originální scénáře (Brazilský karneval, Pionýrská svatba) či Стилизованные сценарии Stylizované scénáře (Květinová svatba nebo Čokoládová svatba). Nejsou výjimkou ani svatby ve stylu Popelka a Princ, Alenka v říši divů, Pirátská svatba či Moulin Rouge (www.krasnayagorka.ru). Novým trendem se stala tzv. Эко-свадьба Eko-svatba, kterou nabízí už i některé české svatební agentury. Jedná se o svatbu, která probíhá ve venkovním prostředí, svatební oznámení je vytištěno nebo napsáno na recyklovaném papíře, k občerstvení je podáván zelený čaj a bioprodukty. Důraz se klade na všudypřítomnou zeleň a květiny (www.svatba.cz) FOTOGRAFOVÁNÍ, VÝZDOBA, DOPRAVA A DALŠÍ SLUŽBY Tuto službu poskytuje řada agentur. Zákazníci si pouze vyberou jaký druh fotografování a natáčení chtějí. Nabízí se jak fotografování ve vnitřních prostorech fotografického ateliéru či v místech, kde svatba probíhá, tak i fotografování ve venkovních prostranstvích. Pár má poté na výběr z několika možností z fotografií si může nechat zhotovit fotoalbum, fotoknihu nebo pouze fotografie. Natáčení průběhu svatby je neoddělitelnou součástí každé svatby, a proto je vhodné před svatbou popřemýšlet o tom, jestli si pár vybere profesionálního kameramana nebo mu postačí amatérská nahrávka (Свадьба по правилам: Как сотворить чудо: 44 49). Nejedná se pouze o výzdobu sálu, ale i stolů, židlí nebo například automobilu. V tomto případě záleží čistě na vkusu a fantazii páru, jakým způsobem chtějí mít prostory vyzdobeny. Agentury mají k dispozici aranžéry květin a designéry, kteří mají za úkol se o tyto služby postarat. Vždy je třeba brát v úvahu, na jakém místě se svatba koná, v jakém ročním období, kolik bude mít hostů, atd. 17

18 Co se týče dopravy na svatbu, mají svatební páry opravdu široký výběr. Mohou si vybrat od kočárů, přes historické automobily až po limuzíny, které patří k neoblíbenějším. Pro hosty jsou k dispozici mikrobusy. Svatební agentura Красная Горка nabízí například i Party-bus, což je autobus přebudovaný k pořádání večírků, jiné agentury zase nabízí k pronájmu vrtulník či loď (www.mholiday.ru a K dalším službám nabízených agenturami patří například objednání moderátorů svatby, kteří se budou starat o zajištění zábavného programu. Agentura Mr.Holiday dává na výběr z 26 moderátorů v podání hvězd jak z televize, tak i z rádia. V Lucksherry Wedding se výběr moderátora může vyšplhat i na 100 tisíc rublů. Prakticky každá agentura nabízí jako zábavný program ohňostroje, hudební doprovod v podání orchestru či nějaké skupiny, profesionálního umělce například gymnasty, zpěváky, malíře atd. Oblíbené jsou i barmanská a taneční představení. K banketu se často přidávají různé čokoládové fontány a fontány ze šampaňského. Agentury každému pomohou s výběrem poledního menu, rautem nebo s dortem (www.mholiday.ru a 3 SVATEBNÍ SALONY A ČASOPISY Na přípravě svatby se v každém případě podílí i svatební salony a časopisy. Svatební salon a časopis jsou první dvě místa, do kterých budoucí nevěsta nahlédne. Časopis zaměřený na přípravu svatby dává snoubencům různé tipy kde svatbu pořádat, jaký catering zajistit, jaké jsou módní trendy atd. Svatební salon naopak již přesně nabídne snoubencům to, co potřebují. Jedná se o svatební šaty, doplňky a jiné. 3.1 NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ Tak jako svatebních agentur i svatebních salonů můžeme po celé Ruské federaci najít velké množství. Svatební salony mají podobné názvy jako svatební agentury. Také je rozdělíme do skupin podle toho, k čemu se jejich název vztahuje a zdali jsou názvy cizí nebo původně ruské. 18

19 3.1.1 CIZOJAZYČNÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ I v názvech svatebních salonů se setkáváme s názvy z cizích jazyků. Tak jako u svatebních agentur nejvíce názvů jsou anglického původu, méně poté francouzského, či italského. - názvy anglického původu, např.: Admire (Obdiv) z Moskvy, Best Bride (Nejlepší nevěsta) z Petrohradu, To be Bride (Být nevěstou) z Moskvy a Čeljabinsku nebo Marry Me (Vezmi si mě) z Krasnodaru - názvy francouzského původu, např.: Шато де Лямур (Chateau l amour Zámek lásky) z Moskvy - názvy italského původu, např.: Дольче Вита (Dolce Vita Sladký život) a Беллиссимо (Krásná) z Moskvy nebo Примадонна (Diva) z města Ivanovo PŮVODNĚ RUSKÉ NÁZVY SVATEBNÍCH SALONŮ 1. Z vlastních jmen si salony převzaly ženská jména: Эльза (Elza) a Софи (Sofie) z moskevských salonů, Александрия (Alexandrie) z Jekatěrinburgu, Людмила (Ludmila) z Kurganu nebo Жаклин (Jacqueline) z města Balakovo. Jméno Софи má řecké kořeny a znamená moudrost. Людмила je slovanského původu a můžeme ho rozdělit na dvě slova: люд (lid) а мила (milá). V překladu znamená lidu milá. U Rusů je toto jméno velmi oblíbené, je to také hrdinka pohádkové poemy A. S. Puškina Ruslan a Ludmila. U jména Жаклин je původ jasný. Jedná se o jméno bývalé první dámy Spojených států amerických Jacqueline Kennedyové, která byla proslulá svým skvělým vkusem z oblasti módy. Nejednou byla na titulních stranách známých časopisů. Patří sem i salony, které si do svého názvu daly jméno návrháře resp. návrhářky nebo název značky šatů. Mohou být napsány azbukou: Ирина-Люкс (Irina-Luxe), Милано Вера (Milano Vera) nebo mohou být napsána latinkou: Alicia d Nozze, Pepe Botella či Anna Bogdan. 2. K názvům, které se vztahují k vyšším bytostem (božstvům a králům), můžeme uvést např. salony Богиня (Bohyně) z Jekatěrinburgu nebo Королева (Královna) z města Nižnij Novgorod. 19

20 3. Romantickými postavami se nechaly inspirovat salony Ромео и Джульетта (Romeo a Julie), Алёнушка (Alenka) z Moskvy a Ассоль (Assol) z Rostova na Donu. Ромео и Джульетта je již klasický světoznámý romantický příběh o dvou milencích, který napsal William Shakespeare. Název Алёнушка pochází z tradiční ruské pohádky Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (Sestřička Alenka a bratříček Ivánek), která vypráví o sourozencích Alence a Ivánkovi. Sourozenci zvítězí nad zlou čarodějnicí, která Alenku potopí do vody, aby získala jejího manžela (www.skazki.kakras.ru). Postava Ассоль také pochází z romantického díla ruského spisovatele A. Grina Алые паруса (Červená plachetnice). Ассоль je malé děvče, které žije pouze se svým otcem, vyrábějícím hračky. Jednou Ассоль potká v lese muže, který ji poví, že se jednou provdá za prince, který připluje na červené plachetnici. Ассоль tomu věří a jednou se jí to opravdu splní a princ na červené plachetnici si ji vezme. 4. Existují názvy, které můžeme přiřadit k významné události, svátku, úspěchu či nadšení. Jsou to následující salony: Эйфория (Euforie) a Триумф (Triumf) ze Samary a také třeba Венеция (Benátky) z města Machačkala. 5. Objevují se i názvy spojené se slovem svatba, např. Свадьба сити (Svadba city) z Moskvy nebo Свадебный стиль (Svatební styl) z města Iževsk z republiky Udmurtsko. 6. Asi největší skupinou názvů svatebních salonů tvoří slova nebo slovní spojení, které mají určitou symboliku spojenou se svatbou samotnou, nebo s nevěstou (resp. dalšími atributy svatby). Do podskupiny názvů vyjadřujících dokonalost a krásu patří salony: Совершенство (Dokonalost) z Petrohradu. Symbol čistoty je zastoupen v názvech salonů Лилия (Lilie) z města Ivanovo, Белый лебедь (Bílá labuť) z města Machačkala nebo nižněnovgorodský Город Ангелов (Město andělů). Pro svatbu jsou symbolické i názvy Гармония (Harmonie), Надежда (Naděje) nebo Вивальди (Vivaldi). Poslední salon je nazván na počest slavného hudebního skladatele Antonia Vivaldi, jehož díla se na svatbách často hrají. Název Миллениум для двоих (Millenium pro dva) nese moskevský salon, upozorňující na novou etapu života ženicha a nevěsty. Další podskupinu symbolických slov tvoří názvy spojené s nevěstou či jejími šaty. Oblíbený název je Невеста (Nevěsta), který se nachází 20

70 hostů Obřad: civilní, zámek Hostina: Restaurace Uhříněves

70 hostů Obřad: civilní, zámek Hostina: Restaurace Uhříněves 70 hostů Obřad: civilní, zámek Hostina: Restaurace Uhříněves položka Poplatek za obřad svatební boty - nevěsta snubní prsteny květiny - družičky /4ks korsáž do klopy - ženich myrty / 100ks polštářek na

Více

Poplatek za obřad - zahrady Další poplatky - zahrady

Poplatek za obřad - zahrady Další poplatky - zahrady 50 hostů Obřad: církevní, Ledeburská zahrada Hostina: Restaurace Praha 7 Troja Poplatek za obřad - zahrady Další poplatky - zahrady Oddávající Kameraman 5h Květina - družičky 4ks Dekorace na obřadní stůl

Více

70 hostů Obřad: civilní, zámek Hostina: Restaurace Uhříněves

70 hostů Obřad: civilní, zámek Hostina: Restaurace Uhříněves 70 hostů Obřad: civilní, zámek Hostina: Restaurace Uhříněves položka Poplatek za obřad svatební boty - nevěsta snubní prsteny květiny - družičky /4ks korsáž do klopy - ženich myrty / 100ks polštářek na

Více

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství na tuto prezentaci navazují pracovní listy: manželství pracovní list č.1 svatební tradice a zvyky

Více

40 hostů. Obřad: církevní, kostel Hostina: Restaurace Praha 5. agentura. Příspěvek - kostel

40 hostů. Obřad: církevní, kostel Hostina: Restaurace Praha 5. agentura. Příspěvek - kostel 40 hostů Obřad: církevní, kostel Hostina: Restaurace Praha 5 Příspěvek - kostel Fotograf Kameraman Květiny - nevěsta Květiny - svědkyně Korsáž do klopy - ženich Myrty pro svatební hosty Živá hudba - smyčce

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Balíček č.1. GRAFICKÉ PRÁCE Tvorba DVD prezentací (promítání fotografií s hudbou), grafické zpracování (rámečky, montáže, koláže, retuše, )

Balíček č.1. GRAFICKÉ PRÁCE Tvorba DVD prezentací (promítání fotografií s hudbou), grafické zpracování (rámečky, montáže, koláže, retuše, ) Balíček č.1 Balíček zahrnuje fotografování obřadu od příchodu do svatební síně, fotografie novomanželů, rodičů, svědků, nasazování prstýnků, první polibek, podpisy novomanželů a svědků, přípitek, gratulace

Více

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe SVATEBNÍ SEN v hotelu Savannah****deluxe NEJPOVOLANĚJŠÍ PARTNER PRO VAŠI SVATBU SNŮ Toužíte po nezapomenutelných momentech? Rádi byste si užili vysněnou svatbu, uvolněnou atmosféru a spokojené hosty?

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA Zámek Mitrowicz

SVATEBNÍ NABÍDKA Zámek Mitrowicz SVATEBNÍ NABÍDKA Zámek Mitrowicz SVATEBNÍ OBŘAD Obřad v zámecké zahradě 4.900 Kč Obřad v kapli sv. Anny 5.900 Kč Obřad v hlavním zámeckém sále 7.900 Kč V ceně poplatku za svatební obřad jsou zahrnuty následující

Více

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Termíny svatebních obřadů pro rok 2016 Zimní svatba v zámecké oranžerii: 22.ledna 23.ledna 19.února 20.února 25.března 26.března Svatební sezóna v plném proudu, aneb

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST40 Číslo materiálu 40

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Obec Kunín Informace pro snoubence. Podmínky pro využití zámku v Kuníně k svatebním obřadům

Obec Kunín Informace pro snoubence. Podmínky pro využití zámku v Kuníně k svatebním obřadům 1 Obec Kunín Informace pro snoubence Podmínky pro využití zámku v Kuníně k svatebním obřadům Zámek a zámecký park v Kuníně nejsou místy úředně určenými pro konání svatebních obřadů, jsou však místy, o

Více

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku Směrnice Mezisborové rady č. 2/2008, Pravidla pro provádění církevních sňatků ve znění aktualizace ze dne 25.4.2009 Čl. 1. Obecná ustanovení (1) Křesťanské sbory, státem registrovaná církev, IČ: 00460541

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

SVATBA NA ZÁMKU KAČINA

SVATBA NA ZÁMKU KAČINA SVATBA NA ZÁMKU KAČINA SVATEBNÍ OBŘAD V případě vašeho zájmu o svatební obřad na Zámku Kačina je nejdůležitější zajistit si závazný termín obřadu. Ten lze sjednat výlučně na matrice obecního úřadu ve Sv.

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Svatební veletrhy 2011

Svatební veletrhy 2011 Svatební veletrhy 2011 SVATEBNÍ VELETRHY LEDEN 2011 Svatební festival Praha 2011 Název výstavy: Svatební festival Termín konání: 8. a 9. ledna 2011 Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague Otevírací

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Svatební katalog 2010

Svatební katalog 2010 Svatební katalog 2010 Dávám Ti lásku z lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky to, co Ti dnes slibuji. 2 Vážení zákazníci, představujeme Vám čtvrté, aktualizované vydání svatebního katalogu s nabídkou

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ RODINNÉ PRÁVO Soubor právních norem, které se vztahují k osobním a majetkovým vztahům mezi členy rodiny Základním právním předpisem, který

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte.

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. 7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. Milá budoucí nevěsto! Je nám potěšením představit Vám zcela nový Svatební diář Smart. Na následujících stránkách se Vám pokusíme

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

Svatba na zámku BON REPOS

Svatba na zámku BON REPOS Obřad v kapli Nejsvětější trojice Svatba na zámku BON REPOS Obřad v nádherné restaurované kapli, kde se mohou konat civilní i církevní obřady. Počet míst k sezení je 25 sedících hostů Cena pronájmu 10

Více

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy.

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy. 1. Obecná pravidla získání ruských víz K vjezdu do Ruské federace občané České republiky musí mít vízum, vystavené konzulárním oddělením RF v Praze, které naše cestovní agentura MORAVIA CONTACT po dohodě

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

HOTEL ZÁMEK MOSTOV, WESTBOHEMIA HOTELS

HOTEL ZÁMEK MOSTOV, WESTBOHEMIA HOTELS Mostov 1, 353 01 Cheb, Czech Republic www.westbohemiahotels.cz www.mostov.cz Svatby na zámku Mostov Romantické prostředí s nádechem historie přímo stvořené pro Váš nejkrásnější den v životě. Zámeckou kapli

Více

Obec Kunín Správa zámku Kunín. Informace pro snoubence Podmínky pro využití zámku v Kuníně ke svatebním obřadům

Obec Kunín Správa zámku Kunín. Informace pro snoubence Podmínky pro využití zámku v Kuníně ke svatebním obřadům Obec Kunín Správa zámku Kunín Informace pro snoubence Podmínky pro využití zámku v Kuníně ke svatebním obřadům Zámek v Kuníně není místem úředně určeným pro konání svatebních obřadů, je však místem, o

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Jiráskova 4, 411 12 Čížkovice - www.harrer.eu - studio@harrer.eu - +420 774 427 737 PORTRÉT KLASICKÝ Portrét před černým nebo bílým pozadím dá

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

SVATEBNÍ SLUŽBY VAŠICH SNŮ. www.svatbanazamku.cz www.jemniste.cz

SVATEBNÍ SLUŽBY VAŠICH SNŮ. www.svatbanazamku.cz www.jemniste.cz SVATEBNÍ SLUŽBY VAŠICH SNŮ www.svatbanazamku.cz www.jemniste.cz Dobrý den ze zámku Jemnište, velice nás těší, že právě zámek Jemniště zaujal Vaši pozornost při výběru tohoto jedinečného dne. Na sezónu

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

Organizace firemního večírku

Organizace firemního večírku Organizace firemního večírku Vánoční večírek Malínková Aneta Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle projektu... 3 Cílové

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

OBSAH. Nabídka Svatební den v netradičních prostorách. Obřad. Hostina. Doplňkové služby. Rezervace a kontakty. Obřad v Pivovarském muzeu

OBSAH. Nabídka Svatební den v netradičních prostorách. Obřad. Hostina. Doplňkové služby. Rezervace a kontakty. Obřad v Pivovarském muzeu SVATEBNÍ NABÍDKA Nabídka Svatební den v netradičních prostorách Obřad Obřad v Pivovarském muzeu Obřad v pivovaru Hostina Doplňkové služby Svatební hostina v Plzeňském Prazdroji Kapacity salonků a sálů

Více

SVATEBNÍ SLUŽBY VAŠICH SNŮ. www.jemniste.cz

SVATEBNÍ SLUŽBY VAŠICH SNŮ. www.jemniste.cz SVATEBNÍ SLUŽBY VAŠICH SNŮ www.jemniste.cz Dobrý den ze zámku Jemnište, velice nás těší, že právě zámek Jemniště zaujal Vaši pozornost při výběru tohoto jedinečného dne. Na sezónu 2015 rozšířila matrika

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - reportážní a dokumentární fotografie

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - reportážní a dokumentární fotografie Jiráskova 4, 411 12 Čížkovice - www.harrer.eu - studio@harrer.eu - +420 774 427 737 FOTOGRAFOVÁNÍ SVATEB Je mnoho fotografů, kteří nabízejí fotografování svateb jako snadný způsob své vlastní obživy, ale

Více

JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011

JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011 SVATEBNÍ SALES KIT JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011 Svatební veletrh fakt jinak 2 340 návštěvníků

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely

pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Květen 2016 13. ročník, č. 5 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Obsah květnového čísla: Měsíc květen..........strana 1 Společenská rubrika.......strana 2 Kulturní a společenské akce......strana

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne...

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne... Z Á P I S o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v...., sepsaný dne... Dostavili se: OTEC: jméno, popřípadě jména příjmení (popřípadě

Více

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray W - v i d e o s t u d i o, J a r o m í r W o j t y l a, K o m e n s k é h o 3 4, L h o t a u O p a v y 7 4 7 9 2 T e l : 6 0 3 4 3 7 1 8 8, 7 2 4 0 9 2 7 5 5, e m a i l : w - v i d e o @ w - v i d e o.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

A. Matrika. Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel

A. Matrika. Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel Vážení spoluobčané, dnem 1. července 2001 nabyla účinnost nová právní úprava týkající se matrik, jména a příjmení zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

TV Barrandov Popelka. Premiéra každý všední den v 16:20 Soutěžní pořad s prvky reality show 46 minut Charakteristika pořadu:

TV Barrandov Popelka. Premiéra každý všední den v 16:20 Soutěžní pořad s prvky reality show 46 minut Charakteristika pořadu: TV Barrandov Popelka Premiéra každý všední den v 16:20 Soutěžní pořad s prvky reality show 46 minut Charakteristika pořadu: Závislost na nakupování je považována v západní civilizaci již několik let za

Více

Druhou možností je, že hosté jdou první, udělají "špalír", kterým potom procházejí takto: - ženich s matkousvědkové - družičky - nevěsta s otcem

Druhou možností je, že hosté jdou první, udělají špalír, kterým potom procházejí takto: - ženich s matkousvědkové - družičky - nevěsta s otcem Jdete na svatbu poprvé a nevíte jak to tam bude probíhat? Né že bychom to věděli lépe, i pro nás je to něco nového. Možná se Vám tedy tak jako nám bude hodit pár užitečných rad... třeba se někomu ještě

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více