SPOLEČENSKÁ RUBRIKA novomanželům červnu Valouch Rozsívalová Vysloužil Klimková Raiskub Veselá Bačovský Zelinková Buš Nykodýmová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSKÁ RUBRIKA novomanželům červnu Valouch Rozsívalová Vysloužil Klimková Raiskub Veselá Bačovský Zelinková Buš Nykodýmová"

Transkript

1

2

3 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci červnu uzavřeli sňatek: Vladan Valouch, Brno Eva Rozsívalová, Meziříčko Milan Vysloužil, Moravská Chrastová Jana Klimková, Moravská Chrastová Ondřej Raiskub, Boskovice Monika Veselá, Boskovice Jan Bačovský, Křetín Monika Zelinková, Křetín Jan Buš, Blansko Olga Nykodýmová, Blansko Zbyněk Tesař, Sebranice Veronika Hrušková, Zábludov Aleš Křivinka, Svitavy Daniela Hejlová, Meziříčko Marek Cabák, Boskovice Jana Vaněrková, Boskovice Ladislav Petr, Letovice Kateřina Pivoňková, Želízy Jiří Bohatec, Letovice Martina Pelíšková, Letovice Lukáš Heger, Letovice Lucie Alexová, Stvolová Tomáš Hökl, Letovice Klára Postlová, Letovice Leopold Bittner, Prostějov Adéla Kohoutková, Drvalovice Srdečně blahopřejeme Všem, kteří v měsíci červnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Zdeňka Olšanová Vlasta Tenorová Libuše Šticová Jaroslav Ženatý Libuše Svobodová František Doležal Jaroslava Hejlová Věra Adamová Milan Řehoř Alois Horníček Emilie Kosičková Věra Dokoupilová Věra Striová Bohumil Kocina Anna Štěrbová Miroslav Dvořák Jaroslav Fadrný Vojtěch Parolek Ludmila Janoušková Milada Chábková Marie Stránská Ludmila Hoderová Marie Hladilová Helena Hudcová Štěfan Ivanič Božena Skoupá Marie Lucová Vlasta Kudynková Miroslav Doskočil Marie Kizlinková Antonín Novotný Věra Zvěřinová Božena Dušilová Věra Šrámová Věra Hubáčková Marie Műllerová Marta Tintěrová V měsíci červnu oslavila významné životní jubileum 90 let paní Věra ZVĚŘINOVÁ, ul. J. Haška. K tomuto vzácnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Věra Jílková. Srdečně blahopřejeme. V měsíci červnu oslavili krásné životní jubileum ZLATOU SVATBU 50 let společného života paní Helena a pan Milan KŘÍŽOVI, Kladoruby. K tomu významnému jubileu jim osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Jindřiška Volšanová. Srdečně blahopřejeme. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Pokorný Josef, Masarykovo náměstí, ve věku 67 let, Olšan Dalibor, V Domkách, ve věku 57 let, Lhotský Zdeněk, Na Požáru, ve věku 78 let Čest jejich památce! 3

4 OKÉNKO STAROSTY Polovina prázdnin je za námi, mnozí již mají za sebou dlouho plánovanou dovolenou a mnozí ještě na pracovní volno čekají. V měsíci červenci proběhlo ve městě a okolních obcích mnoho akcí. Zejména bych chtěl vyzvednout oslavy 130. výročí založení hasičů v Kochově a 100. výročí založení sborů v Zábludově a na Chlumu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o důstojné oslavy těchto výročí a popřát hasičům do dalších roků mnoho úspěchů. Rovněž nás čeká i v srpnu mnoho kulturních a sportovních akcí. Hned v úvodu měsíce je to festival 3+1. V letošním roce je poněkud v netradičním termínu, ale jeho doprovodný program bude vyhovovat nejen dospělým, ale i rodinám s dětmi. Jako tradičně opět můžeme na Křetínce sledovat závody dračích lodí, tentokrát i v neděli, kdy se pojedou závody poloprofesionálů. Chtěl bych opět apelovat na návštěvníky z blízkého okolí, aby došli podpořit svoje týmy, ale pěšky. Kapacita parkovacích míst je omezená, nechte tedy svoje vozidla doma. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat firmám, které se podílely na opravě silnice do Křetína za dodržení termínu oprav. Práce v žádném případě již nenaruší průběh této významné sportovní akce. Horší to bude s množstvím vody v přehradě, která při tomto horkém počasí každodenně ubývá. I v letních měsících se pracuje na zlepšení podmínek života ve městě. Bude zahájena stavba propojení a tím i posílení vodovodního řádu Jevíčská Havírna, chodník na ulici Purkyňova a P.Fr.Krchňáka. Jistě jste si všimli, že pokračují práce na náměstí, rozkopané chodníky a zpevněné plochy budeme muset ještě nějaký čas vydržet. Začínají rovněž nové ročníky sportovních soutěží. Zde bych chtěl popřát všem klubům, aby od samého začátku soutěží na všech úrovních bojovaly o co nejlepší výsledky a postupy do vyšších soutěží. Závěrem bych měl ještě jednu připomínku. I když se všichni staráme o co nejhezčí město a jeho okolí, najde se ještě pár jedinců, kteří nám naši práci kazí. Od maličkostí, jako je pohození odpadků mimo koše až po vandalismus a ničení zeleně po ulicích a v parku. Nebuďme lhostejní a všímejme si těchto projevů. Přece nebudeme trpět, aby pár výtržníků ničilo poctivou práci většiny těch poctivých. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE ZPRÁVY Z RADNICE RADA MĚSTA LETOVICE NA SVÝCH SCHŮZÍCH DNE 9., 26. A , PROJEDNALA 1. Informace k zastavení soudního řízení mezi městem a p. Martinem Křivým, Brno, ve věci změny ÚP města. 2. Dispozice s majetkem města. 3. Plnění úkolů v místních částech města v 1. pololetí roku Informace k přípravě komunálních voleb ve dnech 10. a 11. října 2014 v Letovicích. 5. Stížnost ve věci sousedských sporů. 6. Žádost o sdělení k problematice veřejné kanalizace v Meziříčku. 7. Žádost obce Lazinov a žádost obce Křetín o rozšíření veřejnoprávní smlouvy na činnost MP Letovice na území těchto obcí. 8. Informace k soukromému záměru zřízení dětské skupiny v Letovicích. 9. Informace k přípravě opravy komunikace Letovice Horní Poříčí a termíny zahájení této akce. 10. Zajištění psů v případě jejich nálezů na území města. 11. Odstoupení p. Antonína Žilky z funkce člena Rady města Letovice ke dni Hospodaření města za období 1-5/2014 s následujícími údaji: 13. Dopis ve věci úpravy revizní šachty kanalizace na soukromém pozemku. 14. Dispozice s majetkem města. 15. Informace k přípravě Festivalu 3+1 včetně rozpočtu. 16. Přípravu koordinační schůzky ve věci opravy ul. Nádražní za účasti zástupců města, SÚS JmK, České dráhy, DOPAZ s.r.o. 17. Informace k průběhu opravy komunikace Letovice Křetín. 18. Informace k přípravě rekonstrukce vedení el. energie v ul. Česká a Masarykovo nám. 19. Žádost TOP 09, RV Blansko, o poskytnutí vývěsní skříňky města. 20. Rada města doporučila: zastupitelstvu města neschválit změnu ÚP města na p.č. 2468/7 a 2468/8 v k.ú. Letovice (lokalita nad nádražím ČD), zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Letovice s účinností od , Vladimír Stejskal - starosta města 4

5 zastupitelstvu města Letovice schválit poskytnutí finančního transferu jako účelovou dotaci z příjmů z loterií a jiných podobných her v roce 2014 pro: - TJ Sokol Letovice ve výši ,00 Kč, - AFK Letovice ve výši ,00 Kč, zastupitelstvu města Letovice schválit poskytnutí účelového transferu pro TJ Sokol Letovice na podporu sportující mládeže v roce 2014 ve výši ,- Kč, zastupitelstvu města Letovice schválit rozpočtová opatření č , 13.2., 13.4./2014, zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne s Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ , týkající se zkrácení vázací doby plnění programu na 10 let a provedení výmazu zástavního práva MMR ČR na p. č. 369/7 (č. p. 846) a parc. č. 370 (číslo popisné 681) vše v k. ú. Letovice (nadstavba a vestavba bytových domů ul. Komenského 6, 8, 10, 12 a 14, 16 Letovice, 12 b.j.). 21. Rada města schválila: doplnění autobusové linky č. 270 o spoje č. 53, 54, 57 a 58 (Letovice Lhota). nezadávat výběrové řízení na dodavatele programu na elektronické aukce, přijetí dotace od JmK na realizaci projektu Změna č. 2 územního plánu Letovice ve výši ,- Kč, uzavření smlouvy na tuto dotaci a pověřila starostu podpisem smlouvy, zápis do kroniky místních částí Zboněk, Kladoruby, Kochov, Dolní Smržov, Babolky za rok 2013, fotokroniku města za rok 2013, přijetí účelové neinvestiční dotace z JmK ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu Letovice Zdravé město 2014, uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace a pověřila starostu podpisem smlouvy, podání žádosti CSSML o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v JmK II, přijetí finančního daru pro CSSML dle předloženého návrhu, přijetí dotace z JmK pro Centrum sociálních služeb města Letovice na Pečovatelskou službu ve výši 33 tis. Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí této a pověřila starostu jejím podpisem. poskytnutí finančního transferu z loterií v roce 2014 pro: MĚSTO LETOVICE INFORMUJE - BACARDI Letovice ve výši ,00 Kč; - Letecký klub ve výši 6 967,00 Kč; - LMK Letovice ve výši 8 458,00 Kč; - RKM Letostroj Letovice ve výši ,00 Kč; - DDM Letovice ve výši ,00 Kč; - BOP Křetínka ve výši 7 500,00 Kč; - NSZdP Letovice ve výši 1 639,00 Kč, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na sportující mládež v roce 2014: - AFK Letovice ve výši ,00 Kč; - Letecký klub ve výši 391,00 Kč; - LMK Letovice ve výši 977,00 Kč; - RMK Letostroj Letovice ve výši 2 931,00 Kč; - DDM Letovice ve výši ,00 Kč, provedení rozpočtového opatření č. 14/2014 dle písemného materiálu, poskytnutí finančního transferu pro Diakonii ČCE středisko v Brně, pobočku Letovice se sídlem Alšova 3, Letovice ve výši 3.000,- Kč, vyřazení navrhovaného majetku dle písemného materiálu, vyřazení navrhovaného majetku v majetku CSSML, přijetí účelově určeného daru pro MKS Letovice dle předloženého návrhu, přijetí účelově určeného daru pro Mateřskou školu Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu, přidělení grantů města v roce 2014 dle písemného návrhu jednotlivých komisí, žádost MŠ Třebětín o udělení výjimky v počtu dětí v každé třídě o 1 dítě pro školní rok 2014/2015, příspěvek města SDH Zábludov na zajištění oslav 100. výročí založení sboru ve výši 10 tis. Kč, příspěvek města CANIS-HIPO-LAMOTERAPII, o.p.s., Ústup 39, na činnost v roce 2014 ve výši 10 tis. Kč, Smlouvu o zajištění školení strážníků MP Letovice se Statutárním městem Brno Městskou policií Brno, Dominikánské nám. 1, Brno, uzavření dotační smlouvy s JmK, Městem Letovice a MKS Letovice na zkvalitňování služeb TIC ve výši 37 tis. Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy, přidělení zakázky Městský úřad Letovice chlazení kanceláří společnosti SOKRA, s.r.o., Bohúňova 1342, Praha 11, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila starostu podpisem smlouvy, poskytnutí finančního daru města Michalu Šafaříkovi (zák. zástupce Vlastimil Šafařík), Letovice, za reprezentaci v silovém trojboji ve výši 6 tis. Kč, 5

6 provedení rozpočtových opatření č. 15/2014 dle písemného materiálu, poskytnutí účelového transferu pro občanské sdružení PaLetA, Letovice, ve výši 2 tis. Kč na financování akce BiGy Fest a pověřila starostu podpisem smlouvy, vypsání výběrového řízení na zajištění služeb daňového poradenství dle předloženého písemného materiálu, uzavření Darovací smlouvy s p. Janem Čechem, bytem Letovice, Lhota 37, na straně dárce a Městem Letovice na straně obdarovaného a pověřila starostu podpisem smlouvy, uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi KOMETOU GROUP, a.s., se sídlem Brno, Křídlovická 34 a Městem Letovice, na zajištění vzájemné propagace a reklamy od do a pověřila starostu podpisem smlouvy, čerpání rezervního fondu ZŠ Letovice dle předloženého písemného materiálu, udělení výjimky pro Mateřskou školu Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkovou organizaci, v počtu dětí v jedné ze tří tříd na 25 dětí ve školním roce 2014/2015, čerpání investičního fondu Technických služeb Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle předloženého návrhu, použití investičního fondu TS Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na úhradu vlastního podílu k dotaci na nákup automobilu s výměnnými nástavbami, vypsání výběrového řízení TS Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na dodání automobilu s výměnnými nástavbami, změnu odpisového plánu Technických služeb Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle předloženého písemného materiálu, vypsání výběrového řízení Technickými službami Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na výměru oken administrativní budovy, dodavatele akce Letovice, ul. Albína Krejčího oprava chodníku pro pěší u BD 4-10, společnost HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, Křetín, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila starostu města jejím podpisem, dodavatele akce Oprava fasády MěÚ Letovice společnost Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila starostu města jejím podpisem, Smlouvu o právu provést stavbu III/37418, III/37417 Podolí průtah a most MĚSTO LETOVICE INFORMUJE se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, a pověřila starostu města jejím podpisem, podání žádosti města o finanční podporu z rozpočtu JmK podle Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích ve výši ,- Kč na umělou obnovu sadbou melioračních dřevin (buk) a stavbu oplocenek a pověřila starostu města podpisem žádosti, Návštěvní řád pro nemovitou kulturní a přírodní památku PARK Letovice, realizovat zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města ve variantě č. 2 - formou služby, dodavatele akce Elektronický hlasovací, evidenční a řídící systém - zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města - upřesnění ZD - firmu BitEST, Hloušecká 25/11, Kutná Hora, za cenu ,- Kč včetně DPH (zajištění průběhu ZM službou), smlouvu s vybranou firmou a pověřila starostu města podpisem smlouvy, opravu vstupního schodiště do domu Družstevní 22, navýšit počet strážníků Městské policie Letovice na 6 členů s platností ood , Plán schůzí Rady města a Zastupitelstva města na 2. pololetí 2014, delegaci města na družební návštěvě Maďarska ve dnech a 14. srpna 2014, zástupce města na družební návštěvě Chorvatska (Stari Grad) ve dnech , Smlouvu o připojení k distribuční soustavě v hladině nízkého napětí č se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice, a pověřila starostu města jejím podpisem. Finanční odbor Informace k poplatkům Splatnost poplatku za komunální odpad na rok 2014 byla 30. dubna 2014 pro ty poplatníky, kteří mají jednu splátku. Splatnost celého poplatku je nejpozději Splatnost poplatku za psa pro rok 2014 byla 15. února Žádáme o urychlenou platbu nedoplatků. Možnosti plateb jsou buď hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice /0100 s Vašim 6

7 variabilním symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je speciálně přidělený VS. Nezapomínejte na ohlašovací povinnost podle článku 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o nakládání s komunálním odpadem. Jedná se především o povinnost přihlášení k poplatku z důvodu přistěhování, nabytí nemovitosti, kolaudace stavby, narození dítěte, vlastnictví nemovitosti, ve které není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu. Dále pak podávejte odhlášení z důvodu změny trvalého bydliště. Změny se hlásí do 15 dnů od doby, kdy nastaly. Tiskopisy pro přihlášení, změny, osvobození obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.net-městský úřad-formuláře-finanční odbor- N E P Ř E H L É D N Ě T E Vyzýváme ty, kteří dosud neprovedli platby se splatností před , aby je urychleně provedli nebo přišli osobně řešit své nedoplatky. Jinak nastane proces vymáhání, exekuce a poplatek se navyšuje o další náklady, které je poplatník povinen zaplatit. Pokud potřebujete informace, můžete přijít osobně, zavolat na tel nebo svůj d o t a z p o s l a t e - m a i l e m n a a d r e s u Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti. Připomínáme některá ustanovení obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 2/2005, ve znění pozdějších předpisů O čistotě a pořádku ve městě Letovice Článek 2, odst. 2 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další místa přístupná každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Článek III, odst. 2 Psi středně velkých a velkých plemen nebo psi od hmotnosti 15 kg musí být vždy na veřejném prostranství opatřeni MĚSTO LETOVICE INFORMUJE náhubkem a mohou se na veřejných prostranstvích pohybovat pouze v doprovodu osob starších dvanácti let. odst. 4 Je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části města a místních částí města včetně zámeckého p a r k u, k r o m ě o p l o c e n é h o a r e á l u kynologického klubu v zámeckém parku. odst. 6 Každký držitel psa je povinen na veřejném prostranství města odklízet po svém psu exkrementy(výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil. PĚŠKY NA KOPEC, DO KNĚŽEVISKA, ZÁBLUDOVA A LHOTY se v sobotu 24. května vydali ti, kteří chtěli podpořit Světový den bez tabáku akcí, kterou připravilo Město Letovice a komise Projektu Zdravé město Letovice. I přes nepřízeň počasí se sešlo v 9,00 hodin před Městským úřadem v Letovicích, na tři desítky účastníků. Trasa výletu byla vedena mimo frekventované komunikace z náměstí do místních částí města. Zajímavé panoramatické pohledy si mohli účastníci porovnat s historickými fotografiemi. Účastníci se v úvodu a při pravidelných zastávkách seznámili se zajímavostmi regionu, aktivitami Národní sítě Zdravých měst ČR. Zakončení bylo ve Lhotě, kde nám zástupci z osadního výboru připravili lavičky a stoly a všichni obdrželi malé občerstvení a dle výběru odměnu. Bohuslav Kuda, předseda komise Projektu Zdravé město Letovice a Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21 Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj 7

8 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Celková oprava budovy osadního výboru v Dolním Smržově Budova byla postavena v šedesátých letech minulého století. V té době byl Dolní Smržov spolu se Skrchovem a tvořily samostatný Místní národní výbor. V roce 1986 jsme se integrovali pod správu Letovic, jako celá řada dalších obcí v regionu. V té době Letovice měly devatenáct místních částí. V roce 1990 se tento počet snížil na třináct místních částí k městu. Tento stav nastal po komunálních volbách. Odtržené obce utvořily samostatné obecní úřady. Dolní Smržov zůstal nadále pod správou města Letovice. Zmíněná stavba budovy, byla prováděna svépomocí, zvané v akci Z, jako v té době řada dalších staveb. Občané vypomáhali brigádně! Za tuto více jak padesátiletou dobu si budova vyžadovala rozsáhlejší opravu, jak střechy, tak pláště budovy. K nárokovaným opravám postupně došlo v tomto volebním období. Hrubý popis prací při opravách: Celkové zesílení a vyrovnání krovů. Byly použity hranoly potřebných rozměrů, nové laťování s novou krytinou včetně všech klempířských prvků. Plášť budovy byl opatřen novou fasádou s probarvením. Byl proveden celkový nátěr oken, dveří a vrat garáže. Úprava prostranství kolem budovy chodníky. Dodatečně bylo osazeno třetí sklo do oken. Opravy přesahující ,- Kč byly financovány z rozpočtu města Letovice. Nutno podotknout, že budova byla v té době postavena na darovaném soukromém pozemku bez přepisu na nového uživatele. Až v tomto roce po opakovaném jednání s vlastníky došlo k oboustranné dohodě k odkupu. Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva města Letovice byl odhlasován odkup a převod na město Letovice. Velký dík patří v této akci panu starostovi Vladimíru Stejskalovi, panu místostarostovi Ing. Jiřímu Palbuchtovi a paní Marii Sedláčkové v administrativní přípravě k převodu na město. Jedná se o odkup více jak 4000 m2. Na těchto pozemcích stojí nejen hlavní budova, ale ještě dvě přilehlé, sloužící kulturní činnosti v obci. V těsném sousedství na samostatné parcele je vodní nádrž ve vlastnictví tří vlastníků. Byla snaha města o odkup a převod, ale to zatím nedopadlo ve prospěch města. V letošním roce v červnu započaly Lesy České republiky jako vlastníci vodních toků v obci Dolní Smržov budovat záchytné přehrádky na levostranných přítocích Zavadilky. Tento požadavek byl uplatňován po povodních v roce 2009, kdy voda způsobila nemalé škody v obci. Přehrádky mají pojmout při přívalové vodě veškeré přírodní naplaveniny z přilehlých strání. Hlavní záměr je ochránit majetek jak občanů obce, tak zabránit p o n i č e n í v e ř e j n ý c h prostranství. Miloš Toul, předseda OV 8

9 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst strážníků městské policie Letovice Zákonné podmínky: státní občanství ČR (viz 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii) minimální věk 21 let (viz 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii) minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (viz 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii) bezúhonnost dle 4a, zákona 553/91 Sb. o obecní policii spolehlivost dle 4b, zákona 553/91 Sb. o obecní policii zdravotní způsobilost dle 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii. Další požadované předpoklady: osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i práce v týmu, dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu a zátěžovým situacím, dobrou fyzickou kondici, ochotu učit se novým věcem znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.) řidičský průkaz skupiny B praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě - výhodou zbrojní průkaz skupiny D výhodou platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii - výhodou. Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnání a odborných znalostech týkajících se vypisovaného pracovního místa, zájmy a koníčky výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia čestné prohlášení o bezúhonnosti dle 4a odst. 1 písm. b) a c), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění čestné prohlášení o spolehlivosti dle 4b odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění Lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka (dle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie) a lékařské potvrzení o schopnosti výkonu práce v noci a schopnosti řídit vozidla s modrým výstražným zařízením Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Nabízíme: platové zařazení - do úspěšného složení zkoušky - 5. platová třída platové zařazení po úspěšném složení zkoušky - 7. platová třída + příplatky po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou stravenky 25 dnů dovolené Nepravidelnou pracovní dobu předpokládaný nástup do pracovního poměru od Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu kontaktní adresa (je-li rozdílná od trvalého pobytu) a číslo telefonu ovou adresu, telefonní kontakt číslo občanského průkazu datum a podpis uchazeče 9

10 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Pro podání přihlášky se určuje termín do 29. srpna 2014 do hodin, přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Letovice, nebo zašlete na adresu: MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 19, Letovice. Přední stranu obálky označte slovy: Výběrové řízení Strážník MP - Neotvírat. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni elektronickou poštou k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště. Odborné vyšetření hradí uchazeč a nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném výběrovém řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. Bližší informace podá Jaroslav Halata, velitel MP , KULTURNÍ PŘEHLED Kurzy patchworku a fima v Městské knihovně v Letovicích Pro všechny tvořivé a kreativní ženy a dívky jsou opět v Městské knihovně v Letovicích připraveny kurzy fima a patchworku. V uplynulém školním roce proběhly kurzy patchworku pro začátečníky. Děvčata se seznámila se základními patchworkovými vzory a ušila si své první výrobky polštáře, ubrusy, kosmetické taštičky. V kurzu pro pokročilé budeme šít složitější projekty kabelky, dekorace a určitě zvládneme i první patchworkovou deku quilt. Také sobotní kurzy fima zaujaly a budeme v nich pokračovat. A protože nám jeden den k fimování nestačil, pořádáme pro zájemce v termínu 12. až 14. září 2014 Fimovíkend v Protivanově. Pokud se chcete odreagovat a vlastnoručně si vyrobit své originální šperky, můžete se přihlásit. Pokud máte o kurzy patchworku pro začátečníky i fima zájem, kontaktujte mne prosím na adrese: nebo v kanceláři Městské knihovny v Letovicích. Eva Schwarzová 10

11

12 MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V srpnu jsme pro Vás připravili: V rámci Festivalu 3+1 XV. ročník výstavy KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ Pátek 1. srpna 2014 v hod. Kulturní dům Výstava potrvá do V rámci Festivalu 3+1 Jazzový koncert Roman Pokorný Grant Green Tribute (Najponk, Petr Dvorský, Martin Kopřiva) Pátek 1. srpna 2014 ve hod. Sál ZUŠ Letovice, Vstupné: 150,- Kč FESTIVAL ročník Adam Mišík, BSP, Los Rumberos, Tygři a jejich Laura, Etien Band, Ta Druhá, Dvě a půl promile, DJ Luboš Kořístek Sobota 2. srpna 2014 od hod. AREÁL KOUPALIŠTĚ LETOVICE Vstupné: 200,- Kč do na místě: 250,- Kč Divadelní představení KŠANDA Pondělí 4. srpna 2014 ve hod. AREÁL KOUPALIŠTĚ LETOVICE Vstupné: 100,- Kč KULTURNÍ PŘEHLED Letní kino na koupališti Kinematograf Pavla Čadíka Pondělí 18. srpna 2014 ve hod. Angelika Úterý 19. srpna 2014 ve hod. Fantomas Středa 20. srpna 2014 ve hod. Jáchyme hoď ho do stroje Čtvrtek 21. srpna 2014 ve hod. Poklad na Stříbrném jezeře Koncert BLUES & ROCK N ROLL & JAZZ Kaderus Blues (Moravská Třebová), Jazzulátka (Letovice), Bluemy (Jevíčko), Karlovy Hračky (Boskovice) Sobota 30. srpna 2014 v hod. Vstupné: 100,- Kč Připravujeme: 18. ročník závodu BĚH ZÁMECKÝM PARKEM Středa 17. září 2014 v hod. Prezence závodníků od hod. Talk show O sexu převážně nevážně Pátek 19. září 2014 v hod. Účinkují: Radim Uzel a Pepa Štross Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč Dětské divadelní představení Pohádky o mašinkách Úterý 23. září 2014 v hod. Účinkují: Divadlo Tramtarie Olomouc Vstupné: 40,- Kč Vernisáž výstavy obrazů AKVARELY TEMPERY Doc. Ing. František Kořístek, Csc. Čtvrtek 25. září 2014 v hod. Koncert Biblické písně Neděle 28. září 2014 v hod. Účinkuje: Musica Nova 12

13 KULTURNÍ PŘEHLED V Letovicích vystaví svá díla Klub moravských fotografů To nejlepší ze své práce představí od 1. srpna do 17. srpna pětadvacet členů Klubu Moravských fotografů v Brně. Výstava uspořádaná k 26. výročí tohoto zájmového uskupení se uskuteční v sále Kulturního domu Letovice. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží od 18 hodin. Portrét, krajina, akt, abstrakce i makro. Na třicet rozmanitých velkoformátových fotografií 25 autorů ozdobí od pátku 1. srpna prostorný sál letovického Kulturního domu. Výstava je oslavou šestadvaceti let fungování Klubu moravských fotografů. Za tuto dobu prošli tímto sdružením desítky umělců, kteří uspořádali přes stovku společných a šedesát autorských výstav zejména na jižní Moravě a na Vysočině. Na nejnovější expozici nebude chybět tvorba osmdesátiletého zakladatele Klubu Bohumila Kociny, i nejmladší členky - desetileté Kláry Pospíšilové. I to vystihuje podstatu naší snahy. Chceme sdružovat lidi napříč generacemi i zaměřením. Hlavním pojítkem je zájem o fotografii a chuť dělat něco nezištně pro druhé, vysvětlil dlouholetý předseda Jiří Sláma starší. Klub moravských fotografů vznikl v roce Absolventi Školy výtvarné fotografie se na závěrečném semináři shodli, že vznikla dobrá parta a že by byla škoda, kdyby se dál nescházeli a konfrontovali výsledky své práce. Fotografie má mnoho podob. Někdy je utvořena jako prostá písnička, srozumitelná všem, jindy představuje moderní symfonii, málo způsobilou k našemu vnímání. Proto prosím, až budete postupovat kolem panelů, nesuďte jednoznačně podle kritéria líbí - nelíbí. Spíše si v duchu říkejme rozumím - nerozumím, ale snažím se pochopit, vyzývá Bohumil Kocina. Kontakt: Ing. Jiří Sláma, předseda klubu

14

15 GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na prodejní výstavu OBRAZŮ, KERAMIKY A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ (obrazy žijících i nežijících autorů za výhodné ceny), která bude přístupná od pátku 15. srpna 2014 v době Po Pá hod., So hod., Ne hod. Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba červen - září: Pondělí - pátek: , sobota - neděle: hod. tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED KNIHOVNA Upozornění! S platností od dochází ke změně registračního poplatku. Roční čtenářské zápisné: dospělí 100,- Kč, důchodci 50,- Kč, studenti 50,- Kč, děti 50,- Kč Ostatní poplatky zůstávají beze změny. Viz ceník služeb Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý , Pátek , NÁVRATY SPORT - výstavka životopisných knih na dospělém oddělení. HLAVOU I RUKAMA Prezentace studentů Masarykovy střední školy Letovice. Výstava je přístupná po celý červenec a srpen v prostorách čítárny knihovny VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PANA JANA KOŠŤÁLA Výstava je přístupná po celé prázdniny v otevírací době Turistického informačního centra Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací doba o letních prázdninách: Úterý, čtvrtek: hod. Písmena a číslice daří se nám velice! Výstava výtvarných prací a příběhů třídy 3. B ZŠ Letovice. Dozvíte se, jak se dětem podařilo zdolat nástrahy při psaní písmen a číslic. Prázdninová nabídka: V otevírací době dětského oddělení si můžete přijít zahrát tyto hry: Bang!, Česko otázky a odpovědi, Activity, Scrabble, Carcassonne, Černé historky, Bílé historky, Timeline, Dobble, Sabotér, Příběhy z kostek a další. 15

16 KULTURNÍ PŘEHLED GALERIE PEX Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu kreseb a plastik Františka Navrátila, která se koná Vernisáž proběhne v pátek 22. srpna 2014 od hodin v prostorách galerie Pex, Letovice, Pražská 70. Otevřeno: úterý - pátek 11:00-18:00 hodin, v sobotu od 9:00-13:00 hodin a v neděli od 14:00-18:00 hodin. Na setkání s Vámi se těší Helena a Jiří Kalasovi - Dále Vás zveme na nově otevřené Muzeum letovické keramiky s dvěma expozicemi. První expozice obsahuje více jak sto plastik sochařů Emila Hlavici a Rudolfa Hlavici, Františka Hořavy, Františka Úprky a dalších sochařů. V druhé expozici můžeme obdivovat krásnou keramiku z letovické keramičky Josefa Mrázka. Druhé expozice této keramiky se nachází v Muzeu umění v Dallasu v USA. Do muzea se vchází přes galerii Pex, Pražská 70, Letovice. Otevřeno: úterý - pátek 11:00-18:00 hodin, v sobotu od 9:00-13:00 hodin a v neděli od 14:00-18:00 hodin. Vstupné jednotné 50,- Kč (od 15 let). Na setkání s Vámi se těší Helena a Jiří Kalasovi

17

18 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: ZŠ Letovice Školní sportovní areál ZŠ Letovice bude v červenci a srpnu pro veřejnost otevřen denně od do hod. MŠ Komenského Letovice Exkurze po přírodních zahradách II. V sobotu 7. června 2014 proběhla Exkurze po přírodních zahradách II., kterou letos pořádalo ve spolupráci s MŠ Komenského město Letovice. Program exkurze navazoval na loňský rok, kdy účastníci navštívili zahradu MŠ Adélka v Brně a tři z pěti pracovišť Lipky školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Letos jsme zopakovali návštěvu Jezírka, kde během minulého roku vybudovali v blízkém okolí praktickou naučnou stezku o osmi originálních stanovištích, která nabízejí mnohá překvapení: vyvažování osoby kameny na dřevěné váze, stopy zvířat s příběhem, povídání o lýkožroutovi, vodní svět s pumpou a dvěma potůčky s odlišně tvarovanými koryty, průhledy na zvířata jako živá, maxidendrofon Na ukázkové TyMiJáNové zahradě ZŠ v Rousínově jsme aktivně vyzkoušeli kolo, které vyrábí při šlapání elektřinu, jež dokáže napájet varnou konvici a při dostatečné výdrži v ní ohřát vodu na čaj či kávu. Rousínovská zahrada nabídla plno inspirací jak pro vzdělávací práci s dětmi, tak pro údržbu, která se neskládá jen z nepopulárního pletí nebo sekání, ale i ze zajímavých pokusů a zákoutí, kvůli kterým děti překvapivě rády opustí i atraktivní hodiny informatiky. Plody ze zahrádky jsme ocenili v rámci osvěžujícího a estetického občerstvení. Neméně pestré občerstvení na nás čekalo i na poslední zastávce na lipkové Kamenné: jednohubka s muškátovým máslem a lístečkem květu slézu, který svou fialovou barvou k ochutnání přímo lákal. Jednohubky pocházely ze semináře o využití bylinek, který na Kamenné probíhal současně s naší návštěvou a výsledkem kterého byl i výborný smažený jitrocel nebo levandule, reveňová polévka či bylinková sůl. O d b o r n á l e k t o r k a D a n a Křivánková nám ukázala, jak jde uspořádat zahrádku na malém prostoru, kde všude lze pěstovat bylinky, jak hledat jejich nevšední využití, dostávala mnoho dotazů a vynikající zprávou je, že v odpovídání na ně bude pokračovat i na podzim přímo v MŠ Komenského, kde přislíbila vedení seminářů v nově vybudované zahradě. Romana Korbářová, MŠ Komenského 18

19 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Výtvarné studio V mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme po síti 2014 v Českém rozhlase na téma: Děti chrání planetu Zemi vystavovala Karolína Pavlů 15 let malbu pod názvem Sloni. Na vernisáži s bohatým kulturním programem jí byla dne 12. června 2014 slavnostně předána odměna a diplom a cena ředitele Českého rozhlasu. Slavnostního otevření výstavy se zúčastnila herečka Zora Jandová vedoucí Radia Junior, Lenka Kupková vedoucí projektu a herečka Naďa Konvalinková. Dílo je umístěné na výstavě v Muzeu Kinských, V Národopisném muzeu Národního muzea v Praze a také na internetových stránkách Českého rozhlasu pro děti Webík Radia Junior. Bohumila Letochová Karolína Pavlů 15 let: Sloni Bazárek KDE - MKS LETOVICE ( KULTURNÍ DŮM ) KDY hod. a hod. příjem a prodej hod. a hod. prodej hod. a hod. prodej a výdej Možnost nákupu a prodeje dětských věcí, oblečení, obuvi, autosedaček, kočárků, postýlek, věci pro těhotné atd. Prodej - možný pouze pro přihlášené prodávající z důvodu omezené kapacity. Zájemci o prodej nás proto kontaktujte nejpozději do Jeden prodávají bude mít k dispozici 1 stůl - poplatek 50 Kč. Zboží musí být oceněno a označeno (jménem, značkou). Možnost zanecháni zboží i vlastní prodej. ( za zanechané zboží neručíme). Přihlásit se SMS na tel nebo poslat mail na Kontakt pro informace :Ilona Hrušková

20 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Volnočasový klub Plán B Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. V zimních měsících se scházíme v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13). Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. A kdy je klub otevřen? Úterý Středa Čtvrtek Pokud je hezké počasí, kluby bývají na hřišti u ZŠ. Více info a aktuální program najdete na webových stránkách LetFest 2014 Letos nás čeká již 4. ročník LetFestu, a to v termínu Můžete se těšit na vše, co probíhalo v minulých letech a další novinky. Na LetFest dorazí přes 20 zahraničních lektorů (USA, Norsko, Velká Británie, Rusko). Více informací a možnosti registrace najdete na webových stránkách Taneční skupina VO CO GOU Letovice oznamuje změnu tréninků mažoretek! Změna je platná od 1. září Tréninky mažoretek: VO CO GOU přípravka /Bulová Renáta/ pondělí hod. VO CO GOU I. /Křížová Magdaléna/ úterý hod. VO CO GOU II. /Procházková Dagmar/ pondělí hod. VO CO GOU III. /Ondráčková Barbora/ úterý hod. VO CO GOU IV. /Nováková Kamila/ úterý hod. Taneční skupina VO CO GOU otvírá přípravku pro malé mažoretky. První trénink bude v pondělí 1. září 2014 od hod. v Kulturním domě. Jedinou podmínkou je dovršení 5 let. Na malé tanečnice a všechny naše mažoretky se po prázdninách těší vedoucí VO CO GOU. Zdravá mládež O tomto projektu a dalších podrobnostech se dočtete na webových stránkách 20

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Petr Hlávka, Brno Tereza Češková, Svitavy Tomáš Kymlička,

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: Vít Halata, Letovice Vladěna Hrdličková, Letovice Srdečně

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz,

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Alena Valouchová

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY ROČNÍK VI., ÚNOR 2011, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II/2011 Otevřený dopis strana 1 Sčítání lidu, domů a bytů strana 4 Studenti chtějí bojovat strana 5 Program kulturního domu strana 8 Mikroregion Bystřicko (Rodkov,

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ŘÍJEN 2013 Z vernisáže výstavy Tomáše Vrány 2 0 1 4 Město Adamov vydá nový kalendář Město Adamov připravilo pro rok 2014 opět stolní kalendář, který tentokrát ponese tématiku

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J KVĚTEN 2012 2. Ples města Adamova Výstava Miroslava Štolfy MKM Velikonoční dílna Za Adamov čistější ZŠ vybíjená Otevření hřiště Mírová 24.3. II. Ples města Adamova v MKS Město

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Vánoce přerušily práce na stavbě základní umělecké školy, ale hned po novém roce se opět začalo pracovat. Provádí se montáž ústředního

Více

Dům s pečovatelskou službou končí?!

Dům s pečovatelskou službou končí?! Duben 2013/číslo 4 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Dům s pečovatelskou službou končí?! Vážení spoluobčané, rád bych touto cestou odpověděl na hromadící se dotazy ohledně aktuální situace a budoucnosti

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová

Zastupitelka Jana Zwyrtek Hamplová 2013 březen PLYN PRO MĚSTO JE L E V N Ě J Š Í Vzhledem k tomu, že k 28.2.2013 skončila městu Mohelnice smlouva s dodavatelem zemního plynu, rozhodla se Rada města Mohelnice realizovat nákup zemního plynu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str.

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Poslední promítání na apríla. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT...

Z RCA DLO Z RCA DLO. Poslední promítání na apríla. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 6 23. března 2012 Distribuční

Více