SPOLEČENSKÁ RUBRIKA novomanželům červnu Valouch Rozsívalová Vysloužil Klimková Raiskub Veselá Bačovský Zelinková Buš Nykodýmová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSKÁ RUBRIKA novomanželům červnu Valouch Rozsívalová Vysloužil Klimková Raiskub Veselá Bačovský Zelinková Buš Nykodýmová"

Transkript

1

2

3 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci červnu uzavřeli sňatek: Vladan Valouch, Brno Eva Rozsívalová, Meziříčko Milan Vysloužil, Moravská Chrastová Jana Klimková, Moravská Chrastová Ondřej Raiskub, Boskovice Monika Veselá, Boskovice Jan Bačovský, Křetín Monika Zelinková, Křetín Jan Buš, Blansko Olga Nykodýmová, Blansko Zbyněk Tesař, Sebranice Veronika Hrušková, Zábludov Aleš Křivinka, Svitavy Daniela Hejlová, Meziříčko Marek Cabák, Boskovice Jana Vaněrková, Boskovice Ladislav Petr, Letovice Kateřina Pivoňková, Želízy Jiří Bohatec, Letovice Martina Pelíšková, Letovice Lukáš Heger, Letovice Lucie Alexová, Stvolová Tomáš Hökl, Letovice Klára Postlová, Letovice Leopold Bittner, Prostějov Adéla Kohoutková, Drvalovice Srdečně blahopřejeme Všem, kteří v měsíci červnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Zdeňka Olšanová Vlasta Tenorová Libuše Šticová Jaroslav Ženatý Libuše Svobodová František Doležal Jaroslava Hejlová Věra Adamová Milan Řehoř Alois Horníček Emilie Kosičková Věra Dokoupilová Věra Striová Bohumil Kocina Anna Štěrbová Miroslav Dvořák Jaroslav Fadrný Vojtěch Parolek Ludmila Janoušková Milada Chábková Marie Stránská Ludmila Hoderová Marie Hladilová Helena Hudcová Štěfan Ivanič Božena Skoupá Marie Lucová Vlasta Kudynková Miroslav Doskočil Marie Kizlinková Antonín Novotný Věra Zvěřinová Božena Dušilová Věra Šrámová Věra Hubáčková Marie Műllerová Marta Tintěrová V měsíci červnu oslavila významné životní jubileum 90 let paní Věra ZVĚŘINOVÁ, ul. J. Haška. K tomuto vzácnému jubileu jí osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Věra Jílková. Srdečně blahopřejeme. V měsíci červnu oslavili krásné životní jubileum ZLATOU SVATBU 50 let společného života paní Helena a pan Milan KŘÍŽOVI, Kladoruby. K tomu významnému jubileu jim osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města a za SPOZ paní Jindřiška Volšanová. Srdečně blahopřejeme. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Pokorný Josef, Masarykovo náměstí, ve věku 67 let, Olšan Dalibor, V Domkách, ve věku 57 let, Lhotský Zdeněk, Na Požáru, ve věku 78 let Čest jejich památce! 3

4 OKÉNKO STAROSTY Polovina prázdnin je za námi, mnozí již mají za sebou dlouho plánovanou dovolenou a mnozí ještě na pracovní volno čekají. V měsíci červenci proběhlo ve městě a okolních obcích mnoho akcí. Zejména bych chtěl vyzvednout oslavy 130. výročí založení hasičů v Kochově a 100. výročí založení sborů v Zábludově a na Chlumu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o důstojné oslavy těchto výročí a popřát hasičům do dalších roků mnoho úspěchů. Rovněž nás čeká i v srpnu mnoho kulturních a sportovních akcí. Hned v úvodu měsíce je to festival 3+1. V letošním roce je poněkud v netradičním termínu, ale jeho doprovodný program bude vyhovovat nejen dospělým, ale i rodinám s dětmi. Jako tradičně opět můžeme na Křetínce sledovat závody dračích lodí, tentokrát i v neděli, kdy se pojedou závody poloprofesionálů. Chtěl bych opět apelovat na návštěvníky z blízkého okolí, aby došli podpořit svoje týmy, ale pěšky. Kapacita parkovacích míst je omezená, nechte tedy svoje vozidla doma. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat firmám, které se podílely na opravě silnice do Křetína za dodržení termínu oprav. Práce v žádném případě již nenaruší průběh této významné sportovní akce. Horší to bude s množstvím vody v přehradě, která při tomto horkém počasí každodenně ubývá. I v letních měsících se pracuje na zlepšení podmínek života ve městě. Bude zahájena stavba propojení a tím i posílení vodovodního řádu Jevíčská Havírna, chodník na ulici Purkyňova a P.Fr.Krchňáka. Jistě jste si všimli, že pokračují práce na náměstí, rozkopané chodníky a zpevněné plochy budeme muset ještě nějaký čas vydržet. Začínají rovněž nové ročníky sportovních soutěží. Zde bych chtěl popřát všem klubům, aby od samého začátku soutěží na všech úrovních bojovaly o co nejlepší výsledky a postupy do vyšších soutěží. Závěrem bych měl ještě jednu připomínku. I když se všichni staráme o co nejhezčí město a jeho okolí, najde se ještě pár jedinců, kteří nám naši práci kazí. Od maličkostí, jako je pohození odpadků mimo koše až po vandalismus a ničení zeleně po ulicích a v parku. Nebuďme lhostejní a všímejme si těchto projevů. Přece nebudeme trpět, aby pár výtržníků ničilo poctivou práci většiny těch poctivých. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE ZPRÁVY Z RADNICE RADA MĚSTA LETOVICE NA SVÝCH SCHŮZÍCH DNE 9., 26. A , PROJEDNALA 1. Informace k zastavení soudního řízení mezi městem a p. Martinem Křivým, Brno, ve věci změny ÚP města. 2. Dispozice s majetkem města. 3. Plnění úkolů v místních částech města v 1. pololetí roku Informace k přípravě komunálních voleb ve dnech 10. a 11. října 2014 v Letovicích. 5. Stížnost ve věci sousedských sporů. 6. Žádost o sdělení k problematice veřejné kanalizace v Meziříčku. 7. Žádost obce Lazinov a žádost obce Křetín o rozšíření veřejnoprávní smlouvy na činnost MP Letovice na území těchto obcí. 8. Informace k soukromému záměru zřízení dětské skupiny v Letovicích. 9. Informace k přípravě opravy komunikace Letovice Horní Poříčí a termíny zahájení této akce. 10. Zajištění psů v případě jejich nálezů na území města. 11. Odstoupení p. Antonína Žilky z funkce člena Rady města Letovice ke dni Hospodaření města za období 1-5/2014 s následujícími údaji: 13. Dopis ve věci úpravy revizní šachty kanalizace na soukromém pozemku. 14. Dispozice s majetkem města. 15. Informace k přípravě Festivalu 3+1 včetně rozpočtu. 16. Přípravu koordinační schůzky ve věci opravy ul. Nádražní za účasti zástupců města, SÚS JmK, České dráhy, DOPAZ s.r.o. 17. Informace k průběhu opravy komunikace Letovice Křetín. 18. Informace k přípravě rekonstrukce vedení el. energie v ul. Česká a Masarykovo nám. 19. Žádost TOP 09, RV Blansko, o poskytnutí vývěsní skříňky města. 20. Rada města doporučila: zastupitelstvu města neschválit změnu ÚP města na p.č. 2468/7 a 2468/8 v k.ú. Letovice (lokalita nad nádražím ČD), zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Letovice s účinností od , Vladimír Stejskal - starosta města 4

5 zastupitelstvu města Letovice schválit poskytnutí finančního transferu jako účelovou dotaci z příjmů z loterií a jiných podobných her v roce 2014 pro: - TJ Sokol Letovice ve výši ,00 Kč, - AFK Letovice ve výši ,00 Kč, zastupitelstvu města Letovice schválit poskytnutí účelového transferu pro TJ Sokol Letovice na podporu sportující mládeže v roce 2014 ve výši ,- Kč, zastupitelstvu města Letovice schválit rozpočtová opatření č , 13.2., 13.4./2014, zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne s Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ , týkající se zkrácení vázací doby plnění programu na 10 let a provedení výmazu zástavního práva MMR ČR na p. č. 369/7 (č. p. 846) a parc. č. 370 (číslo popisné 681) vše v k. ú. Letovice (nadstavba a vestavba bytových domů ul. Komenského 6, 8, 10, 12 a 14, 16 Letovice, 12 b.j.). 21. Rada města schválila: doplnění autobusové linky č. 270 o spoje č. 53, 54, 57 a 58 (Letovice Lhota). nezadávat výběrové řízení na dodavatele programu na elektronické aukce, přijetí dotace od JmK na realizaci projektu Změna č. 2 územního plánu Letovice ve výši ,- Kč, uzavření smlouvy na tuto dotaci a pověřila starostu podpisem smlouvy, zápis do kroniky místních částí Zboněk, Kladoruby, Kochov, Dolní Smržov, Babolky za rok 2013, fotokroniku města za rok 2013, přijetí účelové neinvestiční dotace z JmK ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu Letovice Zdravé město 2014, uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace a pověřila starostu podpisem smlouvy, podání žádosti CSSML o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v JmK II, přijetí finančního daru pro CSSML dle předloženého návrhu, přijetí dotace z JmK pro Centrum sociálních služeb města Letovice na Pečovatelskou službu ve výši 33 tis. Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí této a pověřila starostu jejím podpisem. poskytnutí finančního transferu z loterií v roce 2014 pro: MĚSTO LETOVICE INFORMUJE - BACARDI Letovice ve výši ,00 Kč; - Letecký klub ve výši 6 967,00 Kč; - LMK Letovice ve výši 8 458,00 Kč; - RKM Letostroj Letovice ve výši ,00 Kč; - DDM Letovice ve výši ,00 Kč; - BOP Křetínka ve výši 7 500,00 Kč; - NSZdP Letovice ve výši 1 639,00 Kč, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na sportující mládež v roce 2014: - AFK Letovice ve výši ,00 Kč; - Letecký klub ve výši 391,00 Kč; - LMK Letovice ve výši 977,00 Kč; - RMK Letostroj Letovice ve výši 2 931,00 Kč; - DDM Letovice ve výši ,00 Kč, provedení rozpočtového opatření č. 14/2014 dle písemného materiálu, poskytnutí finančního transferu pro Diakonii ČCE středisko v Brně, pobočku Letovice se sídlem Alšova 3, Letovice ve výši 3.000,- Kč, vyřazení navrhovaného majetku dle písemného materiálu, vyřazení navrhovaného majetku v majetku CSSML, přijetí účelově určeného daru pro MKS Letovice dle předloženého návrhu, přijetí účelově určeného daru pro Mateřskou školu Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu, přidělení grantů města v roce 2014 dle písemného návrhu jednotlivých komisí, žádost MŠ Třebětín o udělení výjimky v počtu dětí v každé třídě o 1 dítě pro školní rok 2014/2015, příspěvek města SDH Zábludov na zajištění oslav 100. výročí založení sboru ve výši 10 tis. Kč, příspěvek města CANIS-HIPO-LAMOTERAPII, o.p.s., Ústup 39, na činnost v roce 2014 ve výši 10 tis. Kč, Smlouvu o zajištění školení strážníků MP Letovice se Statutárním městem Brno Městskou policií Brno, Dominikánské nám. 1, Brno, uzavření dotační smlouvy s JmK, Městem Letovice a MKS Letovice na zkvalitňování služeb TIC ve výši 37 tis. Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy, přidělení zakázky Městský úřad Letovice chlazení kanceláří společnosti SOKRA, s.r.o., Bohúňova 1342, Praha 11, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila starostu podpisem smlouvy, poskytnutí finančního daru města Michalu Šafaříkovi (zák. zástupce Vlastimil Šafařík), Letovice, za reprezentaci v silovém trojboji ve výši 6 tis. Kč, 5

6 provedení rozpočtových opatření č. 15/2014 dle písemného materiálu, poskytnutí účelového transferu pro občanské sdružení PaLetA, Letovice, ve výši 2 tis. Kč na financování akce BiGy Fest a pověřila starostu podpisem smlouvy, vypsání výběrového řízení na zajištění služeb daňového poradenství dle předloženého písemného materiálu, uzavření Darovací smlouvy s p. Janem Čechem, bytem Letovice, Lhota 37, na straně dárce a Městem Letovice na straně obdarovaného a pověřila starostu podpisem smlouvy, uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi KOMETOU GROUP, a.s., se sídlem Brno, Křídlovická 34 a Městem Letovice, na zajištění vzájemné propagace a reklamy od do a pověřila starostu podpisem smlouvy, čerpání rezervního fondu ZŠ Letovice dle předloženého písemného materiálu, udělení výjimky pro Mateřskou školu Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvkovou organizaci, v počtu dětí v jedné ze tří tříd na 25 dětí ve školním roce 2014/2015, čerpání investičního fondu Technických služeb Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle předloženého návrhu, použití investičního fondu TS Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na úhradu vlastního podílu k dotaci na nákup automobilu s výměnnými nástavbami, vypsání výběrového řízení TS Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na dodání automobilu s výměnnými nástavbami, změnu odpisového plánu Technických služeb Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, dle předloženého písemného materiálu, vypsání výběrového řízení Technickými službami Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, na výměru oken administrativní budovy, dodavatele akce Letovice, ul. Albína Krejčího oprava chodníku pro pěší u BD 4-10, společnost HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, Křetín, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila starostu města jejím podpisem, dodavatele akce Oprava fasády MěÚ Letovice společnost Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice, smlouvu s vybranou firmou na uvedenou akci a pověřila starostu města jejím podpisem, Smlouvu o právu provést stavbu III/37418, III/37417 Podolí průtah a most MĚSTO LETOVICE INFORMUJE se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, a pověřila starostu města jejím podpisem, podání žádosti města o finanční podporu z rozpočtu JmK podle Pravidel pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích ve výši ,- Kč na umělou obnovu sadbou melioračních dřevin (buk) a stavbu oplocenek a pověřila starostu města podpisem žádosti, Návštěvní řád pro nemovitou kulturní a přírodní památku PARK Letovice, realizovat zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města ve variantě č. 2 - formou služby, dodavatele akce Elektronický hlasovací, evidenční a řídící systém - zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města - upřesnění ZD - firmu BitEST, Hloušecká 25/11, Kutná Hora, za cenu ,- Kč včetně DPH (zajištění průběhu ZM službou), smlouvu s vybranou firmou a pověřila starostu města podpisem smlouvy, opravu vstupního schodiště do domu Družstevní 22, navýšit počet strážníků Městské policie Letovice na 6 členů s platností ood , Plán schůzí Rady města a Zastupitelstva města na 2. pololetí 2014, delegaci města na družební návštěvě Maďarska ve dnech a 14. srpna 2014, zástupce města na družební návštěvě Chorvatska (Stari Grad) ve dnech , Smlouvu o připojení k distribuční soustavě v hladině nízkého napětí č se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice, a pověřila starostu města jejím podpisem. Finanční odbor Informace k poplatkům Splatnost poplatku za komunální odpad na rok 2014 byla 30. dubna 2014 pro ty poplatníky, kteří mají jednu splátku. Splatnost celého poplatku je nejpozději Splatnost poplatku za psa pro rok 2014 byla 15. února Žádáme o urychlenou platbu nedoplatků. Možnosti plateb jsou buď hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice /0100 s Vašim 6

7 variabilním symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je speciálně přidělený VS. Nezapomínejte na ohlašovací povinnost podle článku 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o nakládání s komunálním odpadem. Jedná se především o povinnost přihlášení k poplatku z důvodu přistěhování, nabytí nemovitosti, kolaudace stavby, narození dítěte, vlastnictví nemovitosti, ve které není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu. Dále pak podávejte odhlášení z důvodu změny trvalého bydliště. Změny se hlásí do 15 dnů od doby, kdy nastaly. Tiskopisy pro přihlášení, změny, osvobození obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.net-městský úřad-formuláře-finanční odbor- N E P Ř E H L É D N Ě T E Vyzýváme ty, kteří dosud neprovedli platby se splatností před , aby je urychleně provedli nebo přišli osobně řešit své nedoplatky. Jinak nastane proces vymáhání, exekuce a poplatek se navyšuje o další náklady, které je poplatník povinen zaplatit. Pokud potřebujete informace, můžete přijít osobně, zavolat na tel nebo svůj d o t a z p o s l a t e - m a i l e m n a a d r e s u Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti. Připomínáme některá ustanovení obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 2/2005, ve znění pozdějších předpisů O čistotě a pořádku ve městě Letovice Článek 2, odst. 2 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další místa přístupná každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Článek III, odst. 2 Psi středně velkých a velkých plemen nebo psi od hmotnosti 15 kg musí být vždy na veřejném prostranství opatřeni MĚSTO LETOVICE INFORMUJE náhubkem a mohou se na veřejných prostranstvích pohybovat pouze v doprovodu osob starších dvanácti let. odst. 4 Je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části města a místních částí města včetně zámeckého p a r k u, k r o m ě o p l o c e n é h o a r e á l u kynologického klubu v zámeckém parku. odst. 6 Každký držitel psa je povinen na veřejném prostranství města odklízet po svém psu exkrementy(výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil. PĚŠKY NA KOPEC, DO KNĚŽEVISKA, ZÁBLUDOVA A LHOTY se v sobotu 24. května vydali ti, kteří chtěli podpořit Světový den bez tabáku akcí, kterou připravilo Město Letovice a komise Projektu Zdravé město Letovice. I přes nepřízeň počasí se sešlo v 9,00 hodin před Městským úřadem v Letovicích, na tři desítky účastníků. Trasa výletu byla vedena mimo frekventované komunikace z náměstí do místních částí města. Zajímavé panoramatické pohledy si mohli účastníci porovnat s historickými fotografiemi. Účastníci se v úvodu a při pravidelných zastávkách seznámili se zajímavostmi regionu, aktivitami Národní sítě Zdravých měst ČR. Zakončení bylo ve Lhotě, kde nám zástupci z osadního výboru připravili lavičky a stoly a všichni obdrželi malé občerstvení a dle výběru odměnu. Bohuslav Kuda, předseda komise Projektu Zdravé město Letovice a Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21 Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj 7

8 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Celková oprava budovy osadního výboru v Dolním Smržově Budova byla postavena v šedesátých letech minulého století. V té době byl Dolní Smržov spolu se Skrchovem a tvořily samostatný Místní národní výbor. V roce 1986 jsme se integrovali pod správu Letovic, jako celá řada dalších obcí v regionu. V té době Letovice měly devatenáct místních částí. V roce 1990 se tento počet snížil na třináct místních částí k městu. Tento stav nastal po komunálních volbách. Odtržené obce utvořily samostatné obecní úřady. Dolní Smržov zůstal nadále pod správou města Letovice. Zmíněná stavba budovy, byla prováděna svépomocí, zvané v akci Z, jako v té době řada dalších staveb. Občané vypomáhali brigádně! Za tuto více jak padesátiletou dobu si budova vyžadovala rozsáhlejší opravu, jak střechy, tak pláště budovy. K nárokovaným opravám postupně došlo v tomto volebním období. Hrubý popis prací při opravách: Celkové zesílení a vyrovnání krovů. Byly použity hranoly potřebných rozměrů, nové laťování s novou krytinou včetně všech klempířských prvků. Plášť budovy byl opatřen novou fasádou s probarvením. Byl proveden celkový nátěr oken, dveří a vrat garáže. Úprava prostranství kolem budovy chodníky. Dodatečně bylo osazeno třetí sklo do oken. Opravy přesahující ,- Kč byly financovány z rozpočtu města Letovice. Nutno podotknout, že budova byla v té době postavena na darovaném soukromém pozemku bez přepisu na nového uživatele. Až v tomto roce po opakovaném jednání s vlastníky došlo k oboustranné dohodě k odkupu. Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva města Letovice byl odhlasován odkup a převod na město Letovice. Velký dík patří v této akci panu starostovi Vladimíru Stejskalovi, panu místostarostovi Ing. Jiřímu Palbuchtovi a paní Marii Sedláčkové v administrativní přípravě k převodu na město. Jedná se o odkup více jak 4000 m2. Na těchto pozemcích stojí nejen hlavní budova, ale ještě dvě přilehlé, sloužící kulturní činnosti v obci. V těsném sousedství na samostatné parcele je vodní nádrž ve vlastnictví tří vlastníků. Byla snaha města o odkup a převod, ale to zatím nedopadlo ve prospěch města. V letošním roce v červnu započaly Lesy České republiky jako vlastníci vodních toků v obci Dolní Smržov budovat záchytné přehrádky na levostranných přítocích Zavadilky. Tento požadavek byl uplatňován po povodních v roce 2009, kdy voda způsobila nemalé škody v obci. Přehrádky mají pojmout při přívalové vodě veškeré přírodní naplaveniny z přilehlých strání. Hlavní záměr je ochránit majetek jak občanů obce, tak zabránit p o n i č e n í v e ř e j n ý c h prostranství. Miloš Toul, předseda OV 8

9 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst strážníků městské policie Letovice Zákonné podmínky: státní občanství ČR (viz 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii) minimální věk 21 let (viz 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii) minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (viz 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii) bezúhonnost dle 4a, zákona 553/91 Sb. o obecní policii spolehlivost dle 4b, zákona 553/91 Sb. o obecní policii zdravotní způsobilost dle 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii. Další požadované předpoklady: osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i práce v týmu, dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu a zátěžovým situacím, dobrou fyzickou kondici, ochotu učit se novým věcem znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.) řidičský průkaz skupiny B praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě - výhodou zbrojní průkaz skupiny D výhodou platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii - výhodou. Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnání a odborných znalostech týkajících se vypisovaného pracovního místa, zájmy a koníčky výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia čestné prohlášení o bezúhonnosti dle 4a odst. 1 písm. b) a c), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění čestné prohlášení o spolehlivosti dle 4b odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění Lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka (dle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie) a lékařské potvrzení o schopnosti výkonu práce v noci a schopnosti řídit vozidla s modrým výstražným zařízením Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Nabízíme: platové zařazení - do úspěšného složení zkoušky - 5. platová třída platové zařazení po úspěšném složení zkoušky - 7. platová třída + příplatky po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou stravenky 25 dnů dovolené Nepravidelnou pracovní dobu předpokládaný nástup do pracovního poměru od Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu kontaktní adresa (je-li rozdílná od trvalého pobytu) a číslo telefonu ovou adresu, telefonní kontakt číslo občanského průkazu datum a podpis uchazeče 9

10 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Pro podání přihlášky se určuje termín do 29. srpna 2014 do hodin, přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Letovice, nebo zašlete na adresu: MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 19, Letovice. Přední stranu obálky označte slovy: Výběrové řízení Strážník MP - Neotvírat. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni elektronickou poštou k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště. Odborné vyšetření hradí uchazeč a nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném výběrovém řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. Bližší informace podá Jaroslav Halata, velitel MP , KULTURNÍ PŘEHLED Kurzy patchworku a fima v Městské knihovně v Letovicích Pro všechny tvořivé a kreativní ženy a dívky jsou opět v Městské knihovně v Letovicích připraveny kurzy fima a patchworku. V uplynulém školním roce proběhly kurzy patchworku pro začátečníky. Děvčata se seznámila se základními patchworkovými vzory a ušila si své první výrobky polštáře, ubrusy, kosmetické taštičky. V kurzu pro pokročilé budeme šít složitější projekty kabelky, dekorace a určitě zvládneme i první patchworkovou deku quilt. Také sobotní kurzy fima zaujaly a budeme v nich pokračovat. A protože nám jeden den k fimování nestačil, pořádáme pro zájemce v termínu 12. až 14. září 2014 Fimovíkend v Protivanově. Pokud se chcete odreagovat a vlastnoručně si vyrobit své originální šperky, můžete se přihlásit. Pokud máte o kurzy patchworku pro začátečníky i fima zájem, kontaktujte mne prosím na adrese: nebo v kanceláři Městské knihovny v Letovicích. Eva Schwarzová 10

11

12 MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V srpnu jsme pro Vás připravili: V rámci Festivalu 3+1 XV. ročník výstavy KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ Pátek 1. srpna 2014 v hod. Kulturní dům Výstava potrvá do V rámci Festivalu 3+1 Jazzový koncert Roman Pokorný Grant Green Tribute (Najponk, Petr Dvorský, Martin Kopřiva) Pátek 1. srpna 2014 ve hod. Sál ZUŠ Letovice, Vstupné: 150,- Kč FESTIVAL ročník Adam Mišík, BSP, Los Rumberos, Tygři a jejich Laura, Etien Band, Ta Druhá, Dvě a půl promile, DJ Luboš Kořístek Sobota 2. srpna 2014 od hod. AREÁL KOUPALIŠTĚ LETOVICE Vstupné: 200,- Kč do na místě: 250,- Kč Divadelní představení KŠANDA Pondělí 4. srpna 2014 ve hod. AREÁL KOUPALIŠTĚ LETOVICE Vstupné: 100,- Kč KULTURNÍ PŘEHLED Letní kino na koupališti Kinematograf Pavla Čadíka Pondělí 18. srpna 2014 ve hod. Angelika Úterý 19. srpna 2014 ve hod. Fantomas Středa 20. srpna 2014 ve hod. Jáchyme hoď ho do stroje Čtvrtek 21. srpna 2014 ve hod. Poklad na Stříbrném jezeře Koncert BLUES & ROCK N ROLL & JAZZ Kaderus Blues (Moravská Třebová), Jazzulátka (Letovice), Bluemy (Jevíčko), Karlovy Hračky (Boskovice) Sobota 30. srpna 2014 v hod. Vstupné: 100,- Kč Připravujeme: 18. ročník závodu BĚH ZÁMECKÝM PARKEM Středa 17. září 2014 v hod. Prezence závodníků od hod. Talk show O sexu převážně nevážně Pátek 19. září 2014 v hod. Účinkují: Radim Uzel a Pepa Štross Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč Dětské divadelní představení Pohádky o mašinkách Úterý 23. září 2014 v hod. Účinkují: Divadlo Tramtarie Olomouc Vstupné: 40,- Kč Vernisáž výstavy obrazů AKVARELY TEMPERY Doc. Ing. František Kořístek, Csc. Čtvrtek 25. září 2014 v hod. Koncert Biblické písně Neděle 28. září 2014 v hod. Účinkuje: Musica Nova 12

13 KULTURNÍ PŘEHLED V Letovicích vystaví svá díla Klub moravských fotografů To nejlepší ze své práce představí od 1. srpna do 17. srpna pětadvacet členů Klubu Moravských fotografů v Brně. Výstava uspořádaná k 26. výročí tohoto zájmového uskupení se uskuteční v sále Kulturního domu Letovice. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží od 18 hodin. Portrét, krajina, akt, abstrakce i makro. Na třicet rozmanitých velkoformátových fotografií 25 autorů ozdobí od pátku 1. srpna prostorný sál letovického Kulturního domu. Výstava je oslavou šestadvaceti let fungování Klubu moravských fotografů. Za tuto dobu prošli tímto sdružením desítky umělců, kteří uspořádali přes stovku společných a šedesát autorských výstav zejména na jižní Moravě a na Vysočině. Na nejnovější expozici nebude chybět tvorba osmdesátiletého zakladatele Klubu Bohumila Kociny, i nejmladší členky - desetileté Kláry Pospíšilové. I to vystihuje podstatu naší snahy. Chceme sdružovat lidi napříč generacemi i zaměřením. Hlavním pojítkem je zájem o fotografii a chuť dělat něco nezištně pro druhé, vysvětlil dlouholetý předseda Jiří Sláma starší. Klub moravských fotografů vznikl v roce Absolventi Školy výtvarné fotografie se na závěrečném semináři shodli, že vznikla dobrá parta a že by byla škoda, kdyby se dál nescházeli a konfrontovali výsledky své práce. Fotografie má mnoho podob. Někdy je utvořena jako prostá písnička, srozumitelná všem, jindy představuje moderní symfonii, málo způsobilou k našemu vnímání. Proto prosím, až budete postupovat kolem panelů, nesuďte jednoznačně podle kritéria líbí - nelíbí. Spíše si v duchu říkejme rozumím - nerozumím, ale snažím se pochopit, vyzývá Bohumil Kocina. Kontakt: Ing. Jiří Sláma, předseda klubu

14

15 GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na prodejní výstavu OBRAZŮ, KERAMIKY A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ (obrazy žijících i nežijících autorů za výhodné ceny), která bude přístupná od pátku 15. srpna 2014 v době Po Pá hod., So hod., Ne hod. Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba červen - září: Pondělí - pátek: , sobota - neděle: hod. tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED KNIHOVNA Upozornění! S platností od dochází ke změně registračního poplatku. Roční čtenářské zápisné: dospělí 100,- Kč, důchodci 50,- Kč, studenti 50,- Kč, děti 50,- Kč Ostatní poplatky zůstávají beze změny. Viz ceník služeb Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý , Pátek , NÁVRATY SPORT - výstavka životopisných knih na dospělém oddělení. HLAVOU I RUKAMA Prezentace studentů Masarykovy střední školy Letovice. Výstava je přístupná po celý červenec a srpen v prostorách čítárny knihovny VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PANA JANA KOŠŤÁLA Výstava je přístupná po celé prázdniny v otevírací době Turistického informačního centra Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací doba o letních prázdninách: Úterý, čtvrtek: hod. Písmena a číslice daří se nám velice! Výstava výtvarných prací a příběhů třídy 3. B ZŠ Letovice. Dozvíte se, jak se dětem podařilo zdolat nástrahy při psaní písmen a číslic. Prázdninová nabídka: V otevírací době dětského oddělení si můžete přijít zahrát tyto hry: Bang!, Česko otázky a odpovědi, Activity, Scrabble, Carcassonne, Černé historky, Bílé historky, Timeline, Dobble, Sabotér, Příběhy z kostek a další. 15

16 KULTURNÍ PŘEHLED GALERIE PEX Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu kreseb a plastik Františka Navrátila, která se koná Vernisáž proběhne v pátek 22. srpna 2014 od hodin v prostorách galerie Pex, Letovice, Pražská 70. Otevřeno: úterý - pátek 11:00-18:00 hodin, v sobotu od 9:00-13:00 hodin a v neděli od 14:00-18:00 hodin. Na setkání s Vámi se těší Helena a Jiří Kalasovi - Dále Vás zveme na nově otevřené Muzeum letovické keramiky s dvěma expozicemi. První expozice obsahuje více jak sto plastik sochařů Emila Hlavici a Rudolfa Hlavici, Františka Hořavy, Františka Úprky a dalších sochařů. V druhé expozici můžeme obdivovat krásnou keramiku z letovické keramičky Josefa Mrázka. Druhé expozice této keramiky se nachází v Muzeu umění v Dallasu v USA. Do muzea se vchází přes galerii Pex, Pražská 70, Letovice. Otevřeno: úterý - pátek 11:00-18:00 hodin, v sobotu od 9:00-13:00 hodin a v neděli od 14:00-18:00 hodin. Vstupné jednotné 50,- Kč (od 15 let). Na setkání s Vámi se těší Helena a Jiří Kalasovi

17

18 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: ZŠ Letovice Školní sportovní areál ZŠ Letovice bude v červenci a srpnu pro veřejnost otevřen denně od do hod. MŠ Komenského Letovice Exkurze po přírodních zahradách II. V sobotu 7. června 2014 proběhla Exkurze po přírodních zahradách II., kterou letos pořádalo ve spolupráci s MŠ Komenského město Letovice. Program exkurze navazoval na loňský rok, kdy účastníci navštívili zahradu MŠ Adélka v Brně a tři z pěti pracovišť Lipky školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Letos jsme zopakovali návštěvu Jezírka, kde během minulého roku vybudovali v blízkém okolí praktickou naučnou stezku o osmi originálních stanovištích, která nabízejí mnohá překvapení: vyvažování osoby kameny na dřevěné váze, stopy zvířat s příběhem, povídání o lýkožroutovi, vodní svět s pumpou a dvěma potůčky s odlišně tvarovanými koryty, průhledy na zvířata jako živá, maxidendrofon Na ukázkové TyMiJáNové zahradě ZŠ v Rousínově jsme aktivně vyzkoušeli kolo, které vyrábí při šlapání elektřinu, jež dokáže napájet varnou konvici a při dostatečné výdrži v ní ohřát vodu na čaj či kávu. Rousínovská zahrada nabídla plno inspirací jak pro vzdělávací práci s dětmi, tak pro údržbu, která se neskládá jen z nepopulárního pletí nebo sekání, ale i ze zajímavých pokusů a zákoutí, kvůli kterým děti překvapivě rády opustí i atraktivní hodiny informatiky. Plody ze zahrádky jsme ocenili v rámci osvěžujícího a estetického občerstvení. Neméně pestré občerstvení na nás čekalo i na poslední zastávce na lipkové Kamenné: jednohubka s muškátovým máslem a lístečkem květu slézu, který svou fialovou barvou k ochutnání přímo lákal. Jednohubky pocházely ze semináře o využití bylinek, který na Kamenné probíhal současně s naší návštěvou a výsledkem kterého byl i výborný smažený jitrocel nebo levandule, reveňová polévka či bylinková sůl. O d b o r n á l e k t o r k a D a n a Křivánková nám ukázala, jak jde uspořádat zahrádku na malém prostoru, kde všude lze pěstovat bylinky, jak hledat jejich nevšední využití, dostávala mnoho dotazů a vynikající zprávou je, že v odpovídání na ně bude pokračovat i na podzim přímo v MŠ Komenského, kde přislíbila vedení seminářů v nově vybudované zahradě. Romana Korbářová, MŠ Komenského 18

19 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Výtvarné studio V mezinárodní výtvarné soutěži Malujeme po síti 2014 v Českém rozhlase na téma: Děti chrání planetu Zemi vystavovala Karolína Pavlů 15 let malbu pod názvem Sloni. Na vernisáži s bohatým kulturním programem jí byla dne 12. června 2014 slavnostně předána odměna a diplom a cena ředitele Českého rozhlasu. Slavnostního otevření výstavy se zúčastnila herečka Zora Jandová vedoucí Radia Junior, Lenka Kupková vedoucí projektu a herečka Naďa Konvalinková. Dílo je umístěné na výstavě v Muzeu Kinských, V Národopisném muzeu Národního muzea v Praze a také na internetových stránkách Českého rozhlasu pro děti Webík Radia Junior. Bohumila Letochová Karolína Pavlů 15 let: Sloni Bazárek KDE - MKS LETOVICE ( KULTURNÍ DŮM ) KDY hod. a hod. příjem a prodej hod. a hod. prodej hod. a hod. prodej a výdej Možnost nákupu a prodeje dětských věcí, oblečení, obuvi, autosedaček, kočárků, postýlek, věci pro těhotné atd. Prodej - možný pouze pro přihlášené prodávající z důvodu omezené kapacity. Zájemci o prodej nás proto kontaktujte nejpozději do Jeden prodávají bude mít k dispozici 1 stůl - poplatek 50 Kč. Zboží musí být oceněno a označeno (jménem, značkou). Možnost zanecháni zboží i vlastní prodej. ( za zanechané zboží neručíme). Přihlásit se SMS na tel nebo poslat mail na Kontakt pro informace :Ilona Hrušková

20 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Volnočasový klub Plán B Klub je otevřený všem od 7 do 20 let, kdo chtějí trávit svůj volný čas v příjemném a přátelském prostředí. V zimních měsících se scházíme v klubovně budovy Církve bratrské (Okružní 13). Hrajeme různé hry, pořádáme turnaje a souteže. Mezi nejčastější aktivity patří ping-pong, fotbálek, šipky, kulečník, hry na počítači, NERF bitvy, různé stolní hry a další. A kdy je klub otevřen? Úterý Středa Čtvrtek Pokud je hezké počasí, kluby bývají na hřišti u ZŠ. Více info a aktuální program najdete na webových stránkách LetFest 2014 Letos nás čeká již 4. ročník LetFestu, a to v termínu Můžete se těšit na vše, co probíhalo v minulých letech a další novinky. Na LetFest dorazí přes 20 zahraničních lektorů (USA, Norsko, Velká Británie, Rusko). Více informací a možnosti registrace najdete na webových stránkách Taneční skupina VO CO GOU Letovice oznamuje změnu tréninků mažoretek! Změna je platná od 1. září Tréninky mažoretek: VO CO GOU přípravka /Bulová Renáta/ pondělí hod. VO CO GOU I. /Křížová Magdaléna/ úterý hod. VO CO GOU II. /Procházková Dagmar/ pondělí hod. VO CO GOU III. /Ondráčková Barbora/ úterý hod. VO CO GOU IV. /Nováková Kamila/ úterý hod. Taneční skupina VO CO GOU otvírá přípravku pro malé mažoretky. První trénink bude v pondělí 1. září 2014 od hod. v Kulturním domě. Jedinou podmínkou je dovršení 5 let. Na malé tanečnice a všechny naše mažoretky se po prázdninách těší vedoucí VO CO GOU. Zdravá mládež O tomto projektu a dalších podrobnostech se dočtete na webových stránkách 20

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Borotínský zpravodaj

Borotínský zpravodaj Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně foto: Fr. Chlup ml. Borotínský zpravodaj Březen 2013 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové volání

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 20. ročník listopad 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 Usnesením č. 45/2014 zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty. Usnesením č. 46/2014 zastupitelé obce Zahrádky

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více