informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12"

Transkript

1 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu 16. srpna a nedìli 17. srpna. Pod kaštany, naproti budovì obecního úøadu jsme mohli po oba dny obdivovat umìlecké øemeslníky a jejich výrobky si i zakoupit. Anebo i sami udìlat na hrnèíøském kruhu misku, hrneèek, vázu Toto zpestøení pøi procházce poutí bylo milé a vítané. Všude bylo vidìt, že organizaci letošní pouti se obec více vìnovala. Oproti pøedešlým letùm zde bylo více stánkù s obèerstvením. Také si nešlo nepovšimnout osázení ulic, které k poøádání pouti slouží, odpadkovými koši. Kvasice byly na pou upravené, uklizené a naleštìné. To zajisté pøispìlo k sváteèní náladì sobotního a nedìlního hodování. Spokojenost se dala èíst z tváøí návštìvníkù pouti. Redakce Kvasická pou Cena 8,- Kè Pozvání na výstavu V sobotu 27. záøí ve 14 hodin bude v zasedací místnosti Obecního úøadu Kvasice zahájena výstava Staré èasy mìsteèka Kvasice. V tento den výstava potrvá až do 18. hodiny a následující den, v nedìli, bude otevøena dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 18 hodin. Další návštìvní dny v mìsíci øíjnu, kdy bude výstava zpøístupnìna, budou ještì upøesnìny. Ve všední dny, v pøípadì zájmu mateøské školky Staré èasy mìsteèka Kvasice nebo základní školy èi jiných organizací, je možné termín návštìvy dohodnout na obecním úøadì. Výstava potrvá až do konce mìsíce øíjna. Jedná se o první výstavu svého druhu ve Kvasicích. Hlavní myšlenkou je zachytit alespoò pár støípkù z historie našeho mìsteèka, která v prùbìhu staletí byla opravdu bohatá. Návštìvníci tak mùžou zhlédnout staré pohlednice, fotografie a rùzné písemné dokumenty. Výstava je rozdìlená do rùzných tématických celkù a provede Vás tak obdobím od prvního osídlení naší krajiny až po druhou svìtovou válku. Nebudou chybìt ani rùzné zajímavosti, uvidíte napøíklad kvasický kroj, zvon ze høbitovního kostela a podobu kvasického hradu z 15. století. Nezbývá než popøát, aby se Vám naše výstava líbila a tìšíme se na Vaši návštìvu.

2 strana 2 U s n e s e n í ze 4. veøejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice, konaného dne 26. èervna 2003 v hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice 27/ ZO bere na vìdomí zprávu o èinnosti rady 28/ ZO schvaluje zámìr prodeje pozemku a budov ve Starém Dvoøe na pozemku parc. è. 29/1 v k. ú. Kvasice. 29/ ZO schvaluje hospodaøení obce za rok 2002 na základì zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za kalendáøní rok provedené Krajským úøadem Zlínského kraje. Výsledky referenda o pøistoupení ÈR k Evropské unii v Èeské republice v Kvasicích Celkem oprávnìných volièù Pro hlasovalo ,3 % ,86 % Proti hlasovalo ,7 % ,14 % Úèast 55,2 % 56,78 % Sbor pro obèanské záležitosti 30/ ZO ruší usnesení è. 171 ze dne Vyhláška Obce Kvasice è. 3/2002, kterou se stanoví øád veøejného pohøebištì Kvasice. 31/ ZO schvaluje Vyhlášku Obce Kvasice è. 1/2003, kterou se stanoví øád veøejného pohøebištì v Kvasicích. 32/ ZO schvaluje vyplacení mimoøádné pololetní odmìny ve výši poloviny další odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva podle naøízení vlády è. 37/2003 Sb., 4, odst / ZO schvaluje vyplacení mimoøádné pololetní odmìny èlenùm výborù a komisí ve výši 100,-Kè a pøedsedùm komise pro obè. záležitosti a komise sociální ve výši 400,-Kè, kteøí nejsou èleny zastupitelstva podle zák. è. 128/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù 84, odst. 2, písm. y). Kvasice dne Libuše Staòková, místostarosta Zdenìk Kohout, starosta obce My se ptáme a pan starosta odpovídá Jak pokroèila obec v øešení zpevnìní pravého bøehu Panenského potoka? Z nìkolika jednání a prostudování nemálo map vyšlo najevo, že vlastníkem problematické èásti Panenského potoka je stát. V souèasné dobì dostala obec povolení od státu k tomu, aby mohlo zaèít s postupným zpevòováním pravého bøehu. Obec zajistí vyklizení døevin a vyèištìní bøehu od porostu. Potom nastoupí Zemìdìlskovodohospodáøská správa Kromìøíž se svojí technikou a dokonèí práce na Panenském potoku. Vše by mìlo být hotovo bìhem tohoto podzimu. Co je nového v jednání s Krajským úøadem ve Zlínì o pøevodu zámeckého parku do majetku obce? Obec zaène jednat o tomto pøevodu až po úplném doøešení problému Panenského potoka. Není dobré, aby bylo mnoho vìcí rozjednáno a nic dokonèeno. Pøedpokládáme, že jednání zaènou ještì do koncem tohoto roku. Má obec pøehled, kolik vlastníkù nemovitostí reagovalo na vaši výzvu, aby odpadní vody z domù napojili pøímo na veøejnou kanalizaci a nadále nevypouštìli do kanalizace odpadní vody pøes septiky èi žumpy? Na obci máme pouze pøehled, komu jsme vydali materiál na provedení odstavení septiku èi žumpy a napojení odpadních vod pøímo na kanalizaci. Následnì není v naší kompetenci kontrolovat, zda vlastník nemovitosti tyto práce provedl. My mùžeme pouze obèany upozornit, aby tyto úpravy provedli co nejdøíve a tím se vyvarovali protizákonného jednání. Výsledky na èistièce odpadních vod nám ukazují, že informace podané obyvatelùm Kvasic o této záležitosti se neminuly úèinkem. Èistièka pracuje v souèasné dobì (ještì ve zkušebním provozu) na 80 % a v provozu jsou všechny tøi jednotky. To je také výsledek napojení odpadních vod pøímo na kanalizaci u základní školy, mateøské školy, obecního úøadu a dalších obecních budov. Po prodlouženém zkušebním provozu (listopad 2003) bude èistièka pracovat na dvì jednotky, tøetí jednotka bude sloužit jako záloha pro pøípad poruchy. Redakce Když mne požádala èlenka redakèní rady Kvasických novin o napsání èlánku o èinnosti Sboru pro obèanské záležitosti, který je komisí Rady obecního zastupitelstva, právì jsme se vrátili ze zájezdu dùchodcù. Po Kvasicích lze potkat øadu lidí a zvláštì dìtí, které se tu objevují právì vždy jen v tomto prázdninovém období a v tu dobu zase nepotkáte nìkteré kvasické obèany prostì proto, že je i doba dovolených, doba sbìru okurkù, doba kvašákù, zavaøování merunìk a broskví, doba cestování za ještì vìtším a stálejším sluncem, než je to naše. Zkrátka normální okurková sezóna pøed pou ovým gruntováním v domácnosti a obci. Právì èas sednout si a povyprávìt o èinnosti sboru. Sbor pro obèanské záležitosti má 12 èlenù, z toho 9 èlenù pracuje již nìkolikáté období a 3 èlenové jsou od posledních voleb noví. Do èinnosti sboru spadají radostné i ménì radostné události a všechny se týkají konkrétních obèanù. Mezi ty radostné patøí pøedevším svatby ty provádí pan starosta Zdenìk Kohout, místostarostka paní Libuše Staòková a èlen rady obce pan Ing. Pavel Ševèík, matrikáøka sleèna Marcela Kovaøíková, recitátorky a varhaník pan Mlèoch. V roce 2002 bylo sedm svateb a letos jedna v obøadní síni obce a jedna se konala v kostele. Do tìchto radostných obøadù patøí i vítání obèánkù do života, které provádìjí paní Doleželová, paní Hájková, paní Pospíšilová a varhaník. Paní uèitelka Mgr. Jana Štìbrová nacvièila s dìtmi pásmo básnièek a písnièek. Tyto dìti mají vždy nejvìtší úspìch a vyvolají nejednu slzièku u rodièù i pøíbuzných. Myslím si, že mohou litovat ti, kteøí na naše pozvání nereagují a se svými miminky nepøijdou. V minulém roce jsme na obecním úøadì pøivítali deset dìtí a letos již sedm. Tak jak jde život a pøibývají léta, èlovíèek zaène chodit do mateøské školy a pak do základní školy. Vítají je a louèí se s nimi nejen paní uèitelky a páni uèitelé, ale bývají i pøítomni èlenové zastupitelstva obce nebo Sboru pro obèanské záležitosti. A malý školák se dál vzdìlává, dospívá, pracuje a pomalu stárne, až zaène využívat dùchodu. Ani pak na nìj sbor nezapomíná poøádá zájezdy pro dùchodce. Tìm, kteøí dosáhnou 70, 75 a 80 let pak posíláme písemné blahopøání. V minulém roce to bylo 65 blahopøání a letos k 1. srpnu již 45. Zasílání blahopøání má na starosti matrikáøka obce. K 80, 85, 90-tinám a pak již každým rokem chodí èlenové sboru za tìmito obèany s kytièkou a malým dárkem blahopøát. Èlenové sboru se v návštìvách støídají. V minulém roce to bylo 23 návštìv a letos do konce srpna 11 návštìv. Nejstarší obèané Kvasic jsou paní Františka Hrubíková (98), paní Anežka Chytilová (94), paní Adolfína Hanaèíková (94), paní Štìpánka Opluštilová (93), paní Marie Zlámalová (93) a pan František Skopalík (92). Málo úspìšný je Sbor pro obèanské záležitosti pøi provádìní zlatých svateb. Vìtšina zlatých manželù obøad na obecním úøadu odmítá, a již ze zdravotních nebo jiných dùvodù. Škoda. Poslední zlatou svatbu jsme poøádali pro manžele Kuchaøovy v roce Sbor se nevyhýbá ani tìm smutným událostem, které také patøí k životu. Pokud to lze, louèí se zástupce sboru na církevních i obèanských pohøbech. Zápokraèování na str. 3

3 dokonèení ze str. 2 stupcem sboru pøi tìchto pøíležitostech je paní Skácelová a pan Kuchaø. V roce 2002 bylo 38 pohøbù a letos 16. Naši smuteèní øeèníci patøí k velmi dobrým, jejich projevy jsou vždy na vysoké úrovni. Nechci skonèit svoje povídání o èinnosti sboru smutnì, a tak jsem si nechala nakonec nìkolik poznámek k tradiènímu poøádání zájezdù pro dùchodce. Zájezdy zaèal poøádat pan Šiška a po jeho úmrtí si vzal sbor tyto zájezdy na starosti. Zaèali jsme v dubnu 1999, letos je to tedy jubilejní pátý roèník. Na starosti je mají paní Jana Doleželová, pan Svatopluk Hájek a zdravotní dozor má i zaskakuje za vedoucí zájezdu paní Jiøina Pospíšilová. Roènì jsme uskuteènili vždy 8 zájezdù. Z rozpoètu obce je hrazena doprava autobusem (v loòském roce to bylo Kè) a ostatní náklady si platí úèastníci sami. Pro nìkteré osamìlé a ménì zdravotnì schopné obèany je to ta jediná možnost, jak navštívit øadu krásných míst naší vlasti. Nìkteré zájezdy jsou celodenní, jiné pùldenní. O nìkteré atraktivnìjší zájezdy je takový zájem, že musím vzít i židle navíc a ještì odmítnout nìkteré zájemce. V minulém roce jsme navštívili Šternberk, Tovaèov, Úsov a Mladeè, Telè, Helfštýn, elektrárnu Dlouhé Stránì a výrobnu ruèního papíru ve Velkých Losinách, muzeum aut v Kopøivnici a Štramberk a na závìr byla návštìva Octárny Kromìøíž, Ranèe Kostelany a Kudlovské doliny. Poprvé tam byli s námi i manželé Muchovi a paní Muchová se svou harmonikou nás všechny rozezpívala tak, že se nám domù ani nechtìlo. Všichni velice rádi také vzpomínáme na návštìvu pøeèerpávací elektrárny Dlouhé Stránì v Jeseníkách. Nìkteøí vidìli toto zaøízení zevnitø poprvé. Pøálo nám také krásné poèasí. Rozhled po Jeseníkách od vybudovaného Horského jezera máme pøed oèima poøád. Na základì této zkušenosti jsme se rozhodli jezdit nejen po zámcích a hradech, ale vybírat rùzná témata. Tak jsme letos v dubnu jeli po stopách J. A. Komenského navštívili jsme Muzeum J. A. Komenského v Uherské Brodì a obec Nivnice, kde obecní úøad vybudoval minimuzeum Komenského a zaøízení staré slovácké selské usedlosti. Škoda tìch nìkolika volných míst v autobuse. Druhý zájezd v kvìtnu letošního roku byl celodenní. Navštívili jsme atomovou elektrárnu v Dukovanech. Hodnì se v posledním období hovoøí o tìchto elektrárnách, a tak jsme doufám pøispìli k upøesnìní pøedstav našich obèanù o takovém objektu. Mimochodem zde i pracoval náš rodák ing. Luboš Kopèil. Navštívili jsme také výstavu rozmìrných obrazù Alfonse Muchy v Moravském Krumlovì Slovanskou epopej. Zájem o tento zájezd byl velký, a tak zase pøišla k užitku židle navíc. Tøetím zájezdem za poznáním byla návštìva hvìzdárny a muzea ve Valašském Meziøíèí. I ta se líbila a bylo zcela obsazeno. Ètvrtý zájezd byl do Valašské dìdiny v Rožnovì pod Radhoštìm. Ve skanzenu jsme už byli pøed dvìma lety a tak letos byla na programu kopcovitá vesnièka s lidmi i zvíøaty. My, kteøí jsme zdravotnì ten valašský kopec nezvládli, jsme navštívili hrob Emila Zátopka a kulturní vystoupení souboru z Valašské Bystøice. Byli jsme všichni spokojeni. Zájezd nebyl plnì obsazen. Ale už se tìšíme na další zájezdy. K hodnocení všech zájezdù a poslouží povzdech jedné z úèastnic ve skanzenu: Je tady krásnì, prožila jsem pìkné odpoledne a kdoví, jestli se sem ještì nìkdy podívám. Dobøe, že jsem jela. Doma bych sedìla sama a pøemýšlela, co mne kde bolí. A je to tak osazenstvo zájezdù se mìní. Nìkdo už není mezi námi, nìkdo nemùže jet ze zdravotních dùvodù. Ale pøicházejí další mladší dùchodci a doplòují naše øady. A za všechny, kteøí mohou jezdit na zájezdy èi dostanou blahopøání nebo dárek k jubileu, patøí podìkování obecnímu zastupitelstvu. Pamatuje ve svém rozpoètu na starší, staré a nemohoucí obèany a vìnuje jim pozornost. Chci také za sebe podìkovat touto cestou všem èlenùm a pomocníkùm Sboru pro obèanské záležitosti za jejich práci. Bez nich by bylo i ménì spokojených obèanù našeho mìsteèka Kvasice. Ing. Jana Doleželová Pøedsedkynì Sboru pro obèanské záležitosti strana 3 Na otázky redakce Kvasických novin odpovídal zástupce obce pan Václav Mucha. Spoleènì s panem Muchou jsme oslovili i pana Libora Boudu, nového zastupitele obce. Pan Bouda nám sdìlil, že nebude na naše otázky odpovídat. 1. Z jakého dùvodu jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce? Co Vás k tomu vedlo? V. M. Dùvodem byla snaha podílet se svými zkušenostmi na zlepšování životního prostøedí v naší obci a jejím okolí. Jsem pøesvìdèen, že tato problematika zajímá pøevážnou èást obyvatel Kvasic. Ti nejsou lhostejní ke svému bydlišti a ve svém vlastním zájmu chtìjí pokraèovat ve spolupráci s obecním úøadem ve zvelebování našeho okolí. 2. Proè si myslíte, že Vám volièi dali svou dùvìru svùj hlas? V. M. Myslím, že jako dlouholetý èlen a funkcionáø Èeského zahrádkáøského svazu ve Kvasicích jsem mìl možnost se stýkat s vìtším poètem spoluobèanù støední a starší generace. Pøi poøádání spoleèných akcí jsme se dostateènì poznali a pøedávali si své poznatky a zkušenosti. Tato spolupráce byla snad oboustrannì prospìšná, a proto mi projevili svou dùvìru pøi kandidování do zastupitelstva obce. 3. Už jste dostateènì dlouhou dobu v zastupitelstvu obce. Splòuje tato funkce Vaše oèekávání a pøedstavy? V. M. V zastupitelstvu jsem první volební období. Za 8 mìsícù, kdy se nové zastupitelstvo ujalo své práce jsem nabyl dojmu, že se sešla parta lidí, kteøí mají spoleèný zájem na tom, aby se obèané v našem mìsteèku dobøe cítili, aby se jim v upraveném a èistém prostøedí dobøe bydlelo, aby se k nám hosté a návštìvníci rádi vraceli a odnášeli si ty nejlepší dojmy. Mé pøedstavy do budoucna jsou takové, abychom se na konci volebního období nemuseli stydìt za výsledky své práce, a abychom svým nástupcùm pøedali prosperující a upravené mìsteèko i s jeho okolím. Chceme, aby Kvasice patøily k nejlepším obcím na Kromìøížsku, tak jako to bývalo v minulosti. Vzhledem ke svým tradicím si to právem zasluhují. 4. Co Vy osobnì považujete za nejvìtší nedostatek v obci? Máte z Vašeho pohledu øešení? V. M. K nejvìtším problémùm patøí stále špatný stav námìstí Antoše Dohnala a nedokonèené zpevnìní bøehù Panenského potoka s pøilehlým zámeckým parkem. Obecní úøad má pøedstavy o øešení tìchto záležitostí, ale všechno závisí na vyjádøení nadøízených orgánù a uvolnìní finanèních prostøedkù. Dalším nedostatkem je nepoøádek na neobdìlávaných polích smìrem na Tlumaèov. Semena plevelù roznáší vítr po okolí a ty zneèiš ují obdìlávané kultury. Neošetøené a zanedbané zahrady a ovocné sady jsou rovnìž pøítìží pro obec a slouží vìtšinou k zakládání divokých skládek. Mám na mysli sad smìrem na Sulimov, park za fotbalovým areálem a podobnì. Problém je i v neukáznìnosti chovatelù psù pøevážnì vìtších plemen, kteøí je chodí venèit do míst, která jsou zcela nevhodná k tomuto úèelu. Napø. zámecký park, okolí základní školy a prostory kolem námìstí A. Dohnala. Doufám, že po osazení sbìrných košù na psí výkaly budou chovatelé natolik disciplinovaní, že po svých svìøencích budou uklízet. Tím se zabrání zneèis ování jmenovaných prostor. Øešení tohoto stavu je v každodenní práci našich obèanù pøi zvelebování okolí svých obydlí. Mìli by si všímat narušitelù poøádku a upozoròovat na nedostatky v jejich chování. Nenechat nièit spoleèný majetek a výsledky své práce skupinami vandalù a neodpovìdných jednotlivcù. Obecní úøad by mìl využít svých pravomocí a pøistižené delikventy tvrdì postihovat. V letošním roce vykonali pracovníci obce v péèi o vzhled obce velký kus práce a urèitì si zaslouží uznání od našich obyvatel. Z mnoha akcí bych chtìl jmenovat alespoò nìkteré: - likvidaci starých nemocných stromù a náletových døevin kolem cesty k Chlumu, vèetnì vysázení mladých ovocných stromkù - vyèištìní prostoru a vykácení keøù kolem køížové cesty na Kalvárii - úprava okolí sochy sv. Jana Nepomuckého na námìstí - úprava terénu kolem èistièky odpadních vod K dobrým pøíkladùm patøí též trvale hezky upravené okolí pošty, osázená okna na obecním úøadu i na domech, na balkonech i v zahrádkách našich obyvatel. Vážíme si hezkého pøístupu obèanù k upravenosti naší obce. Jejich pøíklad si zasluhuje následování a vìøím, že spoleènou prací nás všech dosáhneme dobrého výsledku.

4 strana 4 Na sobotu 17. kvìtna pøipadl památný den, kdy z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, pøijalo ve kvasické farnosti jedenadvacet hochù a dívek svátost biømování. V tradici západní církve tato tvoøí spolu se køtem uvedení do køes anského života. Symbolickým pomazáním køižmem (vonným olejem, jenž oèiš uje, uzdravuje a dává vyzaøovat zdraví a kráse) naplòuje biskup Kristovu vùli pøedání daru Ducha svatého. Mladí lidé takto zpeèe ují svou dospìlost a jsou pøipraveni nést dìdictví otcù, dar víry, schraòovaný v naší zemi po více než tisíc let od dob cyrilometo- Katolická farnost Kvasice 2003 li kromìøížský dìkan P. Josef Øíha, administrátor farnosti P. Marek Adamczuk, P. Piotr Koloch, který vedl pøípravu biømovancù (oba sídlí u Bl. P. Marie v Kromìøíži), nìkdejší kvasický správce farnosti ThDr. doc. Rudolf Smahel, který nyní pùsobí na Katedøe køes anské výchovy Cyrilometodìjské teologické fakulty UP v Olomouci a v neposlední øadì rodák P. Bohumil Øezníèek, který namísto zaslouženého odpoèinku nese témìø celou tíhu pastoraèní práce ve farnosti. D D D Ke slavnosti v kvasickém chrámu Nanebevzetí P. Marie pøispìlo též vyveøejnosti byly nové varhany pøedstaveny na koncertì, poøádaném 4. kvìtna, kde pøedvedla díla Bachova, Mendelssohnova, Musilova a Regerova paní Anna Šebestíková. Je jen s podivem, jak malý zájem je ve kvasickém okolí o hodnotný kulturní zážitek tohoto rozmìru. D D D Za uplynulé desetiletí bylo vynaloženo velké úsilí na údržbì a opravách církevních objektù, které pøedstavují architektonickou ozdobu obce a památníky její historie. Jak by vyhlíželo bez chrámù, kaplièek, bez sochy sv. Jana Nepomuckého, fary se sluneèními hodinami a èetpoèet vìøících v našich zemích klesá, mùžeme s potìšením konstatovat, že naše farnost žije. V naší místní církvi nehledáme majetek a seberealizaci, ale své místo v pevných jistotách duševního a duchovního života. Bìhem celého liturgického roku tìžíme z bohatých tradic našich pracovitých a zbožných pøedkù, jejich zkušeností a životních pøíkladù. Souèasnì se nebráníme moderním zpùsobùm, tøeba jak šíøit radostnou zvìst evangelia a vzájemné spojení na Internetu. Hledáme odpovìdi, jak v podmínkách dnešního rychlého a nároèného života udržet nepøekonatelné etické hoddìjských. Èetné rodinné památky dokladují, jak si naši pøedkové vážili této svátosti. Nejen vystavené pamìtní listiny, obrázky a cenné dárky, ale zejména celoživotní pøátelství s kmotry a kmotøenkami patøily k tradiènímu bohatství v èeských a moravských rodinách. D D D Pøi slavnostní mši svaté arcibiskup Jan hovoøil s mladými lidmi pøátelským a velmi souèasným jazykem, aby zdùraznil, že nejde o formální slavnostní akt, nýbrž o cenný duchovní rozmìr jejich života. A oni to ve svém pøíslibu vìrnosti víøe pochopili a ocenili. Že jde pøi biømovacím slibu o skuteènou hodnotu, nás dnes pøesvìdèuje i zkušenost, kolik minulých i souèasných politicky i jinak orientovaných organizací a sdružení své mladé vede k napodobením, jež našly v køes anském aktu vzor. Pøi mši koncelebrovastoupení místní schóly za doprovodu nových varhan. Tyto byly poøízeny letos na jaøe ze sbírky farníkù a za významného laskavého pøispìní z rozpoètu kvasické radnice. Historické varhany z r po stoletém provozu volají po nákladné rekonstrukci a únosným øešením bylo poøízení moderního funkèního nástroje. Tím jsou varhany, zkonstruované podle principu digitálního samplingu. Zvuk klasických píš al je zaznamenán, digitalizován a uložen do pamìti poèítaèe, odkud je pøi høe reprodukován v pùvodní podobì. Výsledkem není pouhé napodobení, ale pøesná reprodukce tónù více originálních nástrojù. Aktivní vícepásmové reprodukèní soustavy dokáží pøenést zvuk vèetnì nastavitelné zvukové plasticity i dozvuku. Mají nespoèet funkcí a možností a podle slov tìch, kdo je umí rozezvuèet, je radost na nich hrát. Široké ných køížù naše mìsteèko chudì a nevýraznì. Pøesto nepovažujeme toto dìdictví za jediné a dominantní. Mimo nedìlní, všední a pøíležitostné bohoslužby se scházíme v nìkolika spoleèenstvích. Dalo by se øíct zájmových skupinách podle vìku a zamìøení od dìtí po seniory. Zde se snažíme hledat odpovìdi na bìžné starosti a problémy denního života, hledáme inspiraci v nevyèerpatelné a nepøekonané knihovnì v Bibli a v mnoha zajímavých svìdectvích, kterých pøibývá, jak se svìt pøibližuje po informaèní dálnici. Ceníme si souèasného daru svobody, když spoleènì sedáme po veèerech, tøeba namísto televize. Radost máme z naší poèetné a tvoøivé skupiny dospívajících, soustøedìných kolem zmínìné schóly pìveckého kruhu. D D D Pøes proklamované statistiky médií o tom, jak noty Desatera s dùrazem na vzájemné pochopení a snášenlivost. Jak najít èas pro nezbytnou duševní oèistu a tolik potøebný a hledaný vnitøní pokoj. Cíl vidíme v neustálém vzdìlávání a ve stálém spojení s naším Pánem. Nechceme pouèovat, ani se vyvyšovat. Vìøíme i v to, že nás zjednodušenì neonálepkujete jako zkostnatìlé pánbíèkáøe a kostelníky. Snažíme se o víc. Na to podáváme ruku s naším Pokoj vám! Václav Dosoudil

5 Návštìva v Sulimovì strana 5 V mìsíci srpnu jsme navštívili paní Zdeòku Ševèíkovou, místostarostku obce Sulimov. Dùvodem k návštìvì bylo získat základní informace o obci, která se nachází v blízkém okolí Kvasic. Sulimov je samostatnou katastrální obcí, jednou z nejmenších na území okresu Kromìøíž. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku Sulimov je uveden jako souèást vlastnictví Milota a Budiše z Benešova. V historických záznamech z roku 1514 a 1548 je pøipomínán jako osada úplnì pustá, která byla snad už koncem 16. a zaèátkem 17. století znovu osídlena. Název obce prošel nìkoli- Dominantou obce je socha její patronky sv. Anny, která byla postavena na památku tragicky zesnulého sulimovského obèana na konci 2. svìtové války. Další významnou Socha sv. Anny. vým klubem RAPOS Sulimov a v blízké dobì jej doplní i klub turistù. Redakce Poznámka: V dalších vydáních Kvasických novin Vám chceme pøedstavit ostatní okolní obce. Budova bývalé školy. ka zmìnami, ve staré literatuøe se vyskytuje v nìkolika variantách. Poslední zmìna ze Silimov na dnešní podobu Sulimov byla provedena Úøedním listem v roce Název je odvozen od osobního jména Sulim. Svou dnešní podobou patøí Sulimov mezi vesnice ulicového typu. Její délka je 971 m. Lemuje silnici v prudkém stoupání a výškový rozdíl mezi horní a dolní èástí obce je 66 m. Nadmoøská výška je udávána 280 m n.m. Výmìra katastru je 197 ha. V obci žije 178 obyvatel, jejichž vìkový prùmìr je 36 let, což øadí obec k nejmladším v regionu. stavbou je pálenice, díky které je obec známá v širokém okolí. Její historie zaèíná už v roce 1906 a úspìšnì funguje dodnes. Centrem dìní se v poslední dobì stává novì opravená budova bývalé školy. Dnes je z ní, spolu s pøilehlým venkovním areálem, støedisko kulturní i sportovní, kde se odehrávají všechny významné obecní i soukromé události. Co se týká spoleèenského života v obci, je nejaktivnìjší Sbor dobrovolných hasièù, který kromì svých základních povinností organizuje i rùzné kulturní akce. Sport je oficiálnì zastoupen šacho- Zvonice.

6 strana 6 KAPITOLY Z NAŠÍ HISTORIE Rekonstrukce vnitøku polozemnice s pecí. Ještì než budeme pokraèovat dál v našem putování místní historií, vra me se krátce k pøedchozímu èlánku o pravìku. Novì objevené písemné zprávy, jež zpracoval v devatenáctém století faráø Mádr, popisují nálezy popelnic, v nichž byly uloženy zpopelnìné pozùstatky našich prapøedkù. Tyto popelnice se našly na polních tratích Rubanica, za Novým Dvorem, za Bažantnicí blíž k Lavkám a na novì rozšíøeném høbitovì, k jehož rozšíøení došlo v roce Tyto vzácné nálezy byly umístìny do muzejních sbírek v Brnì a v Praze. Od první vlny osídlení Slovany v 6. století se postupnì mìnila nejen hmotná a duchovní kultura populace, ale také osídlení podél bøehù Moravy postupnì sílí až do století tøináctého. Zdokonalila se øemeslná výroba a mìnila se také obydlí, ve kterých lidé žili. Pùvodní polozemnice se mìní na povrchové stavby se srubovou a kùlovou konstrukcí stìn. Kde pøesnì se osada, která dala základ dnešním Kvasicím, nacházela, se už asi nepodaøí zjistit. S nejvìtší pravdìpodobností se rozkládala v blízkosti dnešního zámku a námìstí Antoše Dohnala, odkud se postupnì rozšiøovala smìrem k Horní ulici. Archeologické nálezy v podobì úlomkù keramiky z doby hradištní, nalezené v okolí zámku, svìdèí o tom, že osada byla situovaná u øeky. V dobì, kdy Kvasice vznikaly, byly vesnice zakládány v blízkosti vodních tokù a jejich pùdorys ovlivòovalo nìkolik faktorù. Byly to povaha terénu, nadmoøská výška a hlavnì kvalita pùdy, která byla dùležitá pro obživu. Èasné slovanské vesnice mìly na Moravì pøevážnì návesní nebo øádové uspoøádání zástavby. Pokud náves nebyla dostateènì prostorná pro vybudování kostela, byl zpravidla vybudován poblíž osady /do 500 metrù / a byl obehnán vysokým náspem, ploty, pozdìji zdí. Takové místo mìlo v nepokojných dobách svùj význam, hlavnì obranný, sloužilo totiž jako útoèištì pro obyvatele osady. Nejinak tomu pravdìpodobnì bylo i ve Kvasicích. Období nazývané mladší a pozdní dobou hradištní (druhá polovina 10. stol. až první polovina 13. stol.) uzavírá poèáteèní historickou dobu raného støedovìku. Na území Moravy se vytváøí farní sí vìtšinou již s kamennými kostely románského èi ranì gotického slohu. Zaèíná pohøbívání na høbitovech kolem tìchto kostelù, zcela mizí mohyly a dary v podobì rùzných pøedmìtù, vkládaných do hrobu. V první polovinì 13. století vzniká i románská kaple na vrcholu kopce nad Kvasicemi, kolem které se rozkládá také høbitov, jenž navazuje na staré pohøebištì. Postupné pøestavby kaple konèí až v baroku, ale její pùvodní èást se øadí mezi nejstarší dochované památky ve Kvasicích. Kostel na høbitovì nebyl v Kvasicích jediný, podle písemných pramenù z 18. století, stával v našem mìsteèku, v dnešní èásti zvané Mariánov, ještì jeden malý kostelík, na jehož místì byla v pozdìjší dobì postavena olejárna. Pøesnou podobu ani polohu kostelíka není již možné zjistit, stejnì tak kdy nebo kým byl postaven. V blízkém okolí Kvasic u Nové Dìdiny byl archeology v 19. století objeven velkomoravský kostelík i s pohøebištìm, datovaný do jedenáctého století. Opus me na chvíli architektonické památky a vra pokraèování na str. 7 Velkomoravská keramika ze støední doby hradištní (9. století) zdobená vlnicí.

7 strana 7 KAPITOLY Z NAŠÍ HISTORIE dokonèení ze str. 6 me se k samotnému názvu našeho mìsteèka. Kvasice jsou pùvodem starou rodovou osadou a samotný název vznikl z rodového jména. V rodu tvoøili èlenové Slovanská osada. rodiny takzvanou zádruhu s nedílným a spoleèným majetkem. Nazýval-li se praotec Kvas, nazývali se jeho potomci, jakož i èeleï a osada Kvasici. Pokud se rodová osada usadila pevnì v urèitých hranicích, nesla jméno Kvasice. Tato jména se oznaèují jako jména èelední a jedná se o nejstarší vsi vùbec. Pokud se budeme zajímat o vznik našeho mìsteèka nemìli bychom zapomenout ještì na jednu a to starší verzi. Podle faráøe Matìje Moritze, pùsobícího u nás v 18. století, vznikl název mìsteèka podle kolonie kmene Kvádù. Oznaèil Kvasice pøímo za jejich bájné sídlo. Uvádí rozklad názvu Qua ssitz, jako jméno složené ze dvou substantiv, a to Kvádi a sídlo, nìmecky Quaden Sitz. Z toho odvozuje, že Kvádové zde umístili svou opevnìnou osadu chránìnou pøírodou, z jedné strany výbìžky hor a z druhé tokem a bažinami Moravy. Moritz onu dobøe chránìnou polohu nazýval Železná vrata. Byl to bažinatý ostrov, obklopený rameny Moravy, který i v pozdìjších dobách pùsobil nemalé problémy dobyvatelùm. Tuto zatím nijak nepodloženou verzi vzniku názvu našeho mìsteèka uvádím pouze jako zmínku ze starších písemných pramenù a lze ji chápat jako povìst. Z období osídlení slovanskými osadníky pochází nejen jména osad, ale také pojmenování rùzných míst, která byla pro tehdejší lid nìjakým zpùsobem významná. V okolí našeho mìsteèka známe hned dvì místa, jejichž názvy pravdìpodobnì pocházejí z období osídlení našeho kraje. Prvním místem je kopec Vrážisko na severozápad od mìsteèka, s nadmoøskou výškou 222 metrù nad moøem. O samotném názvu i kopci se traduje nìkolik verzí, jedna z nich hovoøí o bývalém obìtišti (Vráž obì ), druhá popisuje Vrážisko jako feudální popravištì. Ani jedna z obou verzí se nikdy nepotvrdila, a z archeologického hlediska èi z písemných dokladù. Ve Slovníku starých slovanských názvù zjistíme, že Vráž znamená pahorek, vrch, svah a jde o pojmenování vertikálního èlenìní zemského povrchu, jež se jeví jako vyvýšenina. Mimo jiné tento název také znamená osadu na úboèí ve svahu vyskytující se na starém sídelním prostoru. O takovém osídlení na úpatí Vrážiska máme archeologicky potvrzené zprávy. Druhé takové místo najdeme na opaèné stranì našeho mìsteèka a jedná se také o kopec. Tentokrát o významu jeho názvu není pochyb, jedná se totiž o vrch Strážný, který se tyèí nad øekou Moravou s širokým výhledem do okolí. Název vznikl ze slova stráž, støežení, strážnice, úkolem takového místa bylo støežit a dohlížet na klidný chod na kupeckých stezkách. Na takovýchto vyvýšených místech nad osadou stávaly hlídky, které mìly za úkol v pøípadì nebezpeèí obyvatele varovat ohnìm nebo kouøem. Od jedenáctého století nám do historie vnáší svìtlo písemné prameny, pøevážnì listiny olomouckých biskupù. V tìchto listinách jsou v souvislosti s majetkovým uspoøádáním poprvé zaznamenány názvy nìkterých osad. Pod letopoètem 1131 v nich nacházíme také první zmínku o Kvasicích. Další pro naše mìsteèko významná zmínka je z roku 1248, kdy je znám první majitel Kvasic - Ondøej z rodu Benešovicù. Nejen o tomto známém rodu, ale i o dalších majitelích kvasického panství si povíme v dalším pokraèování. Petr Klapil

8 strana 8 Životní osudy Zaslechnu-li jméno Josef Krasický, hned se mi vybaví obrázek namalovaný na stìnì chodby babièèina domku, ve kterém dnes bydlím. V dìtství jsem pøed ním rád postával a obdivoval mistrovsky vymalovanou pøírodní scenérii, kdy se na louce pase srna se svým malým kolouškem. Tenkrát jsem se zvìdavì ptal na autora nástìnného obrázku, který i po tolika letech neztratil nic ze svého kouzla. Obrázky Josefa Krasického zdobí mnoho domù v Kvasicích, a už v podobì nástìnných maleb nebo jednoduchých perokreseb vìtšinou s výjevy ulièek a staveb našeho mìsteèka. Josef Krasický patøí mezi rodáky a osobnosti, jejichž osudy jsou úzce spjaty s Kvasicemi, ve kterých se také 5. bøezna v roce 1900 narodil. Osud mu v jeho malíøském životì pøíliš nepøál, nemohl studovat umìleckou školu jako jeho starší bratr Marcel a následoval svého otce v øemesle malíøe pokojù. Vrozený talent s láskou prohluboval a malování nebo pøevážnì kreslení se vìnoval celý svùj život. V mládí se spøátelil s Jindøichem Spáèilem a z jejich spolupráce vzniklo hned nìkolik knížek ilustrovaných Krasického perokresbami. Historický text Spáèilùv a perokresby Krasického nám ještì dlouho budou pøipomínat, jak naše mìsteèko vypadalo v minulosti. V roce 1943 vychází Mlýn pod køíbem, 1969 Z èasù dávných i nedávných, 1972 Naše mìsteèko Kvasice. Dále ilustroval mnoho novinových èlánkù a kvasickou kroniku. Krasický nejen rád kreslil, ale již od dìtství v nìm rostla touha hrát divadlo. Není divu, že se stává známým a dlouholetým ochotníkem, vždy od divadla loutkového, které se svým bratrem Marcelem sám vyrábìl a poté s ním hrál vlastní pohádky, je jen malý krùèek na jevištì. První jeho divadelní role ve tøinácti letech byla postava Svatonì ve høe Svatoò a Milena, která mìla pro velký úspìch nìkolik repríz. Pùsobil pøes 40 let v ochotnickém divadle pøi osvìtové besedì ve Kvasicích, kde si zahrál milence, šlechtice, otce, dìdy, sluhy, faráøe, mistra Jana Husa a dokonce i Krista na Golgotì. Jeho divadelní èinnost byla zamìøena více smìry, navrhoval a dìlal kulisy, pomáhal líèit herce a dokonce i režíroval hry. Šíøe jeho zájmù byla velká, rád cestoval, a tak se nìkolikrát vrací na Podkarpatskou Rus, kde se zajímá o život zdejšího lidu a prostøedí, ve kterém žijí. Na cestách nechybí skicák, díky nìmuž vznikají pìkné perokresby a poutavé èlánky z míst, kde, jak sám øíkával, se zastavil èas. Láska k památkám v nìm prohloubila zájem o historii a èinnost muzejní, a proto se stává v roce 1947 spoluzakladatelem a správcem Kvasického muzea. Toto muzeum je nejprve v domì s èíslem popisným 18 a pak se až do svého zániku stìhuje do pøízemí zámku. V muzeu bylo díky Krasickému i Spáèilovi shromáždìno mnoho zajímavých pøedmìtù, týkajících se historie Kvasic. Je velká škoda, že muzeum, jež je perlou každého starého mìsteèka, už u nás není a pøedmìty ještì dosud alespoò zèásti zachované spoèívají v depozitáøi muzea v Kromìøíži, ukryté pøed zraky nás všech. Jen málo z toho, co Josef Krasický udìlal pro naše mìsteèko, je shrnuto v tomto malém medailonku a pevnì vìøím, že jsou ještì lidé, kteøí si na Josefa Krasického i jeho dílo rádi vzpomenou. Petr Klapil prvním èísle Kvasických novin jsme otiskli èlánek vìno- V vaný našim památným stromùm, kde jste se mohli doèíst také o jasanové aleji vedoucí podél staré cesty z Kvasic do Tlumaèova. Je smutné, když èlovìk pøi procházce tak pìknou alejí, která odolává èasu a stromy jen pomalu odumírají, zjistí, že oni pamìtníci neunikli pozornosti vandalù. V letošním roce museli kvasiètí hasièi vyjíždìt již tøikrát ke sta- POŽÁRY STROMÙ Témìø tropické teploty v sobotu svádìly spíše k lenošení nìkde u vody, pøesto se soutìže v požárním útoku zúèastnilo sedm družstev mužù a pìt družstev žen ze sborù dobrovolných hasièù z okolních obcí okrsku Kvasice. Rozvinout a spojit sto metrù hadic, nasát vodu z nádrže a otvorem o prùmìru pìt centimetrù srazit dva terèe v co nejkratším èase Soutìž v požárním sportu o Pohár starosty obce Kvasice Poøadí družstev: muži ré aleji, aby zde uhasili zapálený strom, který pak konèí tak, jak vidíte na snímku. Ve dvou pøípadech se strom nepodaøilo zachránit, stalo se tak v únoru a èervnu. V bøeznu skonèil výjezd o nìco lépe a strom se hasièùm zachránit podaøilo. A tak pøièinìním lidské hlouposti, èi snad jiné vlastnosti, která se tìžko dá vysvìtlit, pøicházíme o cenné pøírodní památky, jež nám jsou nejen svìdectvím historie, ale také krásným a ušlechtilým doplòkem naší krajiny. Dutiny starých stromù bývají nìkdy již odumøelé, to však neznamená, že by strom nemohl rùst nìkolik dalších let. Odumøelá èást v dutinì stromu bývá suchá, lehce se mùže vznítit, jak se také stalo v èervenci v parèíku pøed obecním úøadem, kde byl zapálen jeden z kaštanù. Díky rychlému zásahu našeho všímavého obèana pøípad neskonèil smutnì. Nejenže nemuseli vyjíždìt hasièi, ale také strom byl zachránìn. Oni lidé, kteøí tak bezohlednì a nemilosrdnì berou život starých stromù do svých rukou, by se mìli nad svým jednáním zamyslet. Pøipravují naše mìsteèko o krásu, na kterou je po právu hrdé, a navíc se i oni sami vystavují nebezpeèí postihu za své konání. Redakce se beze zbytku podaøilo všem soutìžícím družstvùm. V požárním sportu jsou zaøazeny disciplíny 100 m pøekážek, štafeta 4x100 m a královnou je právì požární útok, jenž má dlouholetou tradici. Zpùsob provedení a dosažený co nejkratší èas svìdèí o pøipravenosti jednotky pøi skuteèném zásahu. Poprvé se pøedvedlo na této soutìži celkem úspìšnì kvasické družstvo dorostu, které bylo sestaveno v èervenci letošního roku, tedy po jednom mìsíci pøíprav. Jiøí Š astný starosta Sboru dobrovolných hasièù Kvasice ženy 1. Kvasice - 28,32 s 1. Kvasice - 30,42 s 2. Karolín - 29,74 s 2. Kostelany - 30,65 s 3. Bìlov - 32,07 s 3. Karolín - 38,32 s 4. Baøice - 32,27 s 4. Sulimov - 44,01 s 5. Kvasice D - 32,51 s 5. Baøice - 56,62 s 6. Nová Dìdina - 49,13 s 7. Sulimov - 51,73 s

9 strana 9 Èeský zahrádkáøský svaz Vyhodnocení soutìže Komise základní organizace Èeského zahrádkáøského svazu v Kvasicích ve složení: Eliška Bartùsková pøedsedkynì, Ing. Zdenìk Onderka, Marie Gregorová èlenové a Dagmar Štìbrová èlenka Sboru pro obèanské záležitosti obce Kvasice, provedla vyhodnocení soutìže O nejlepší kvìtinovou výzdobu oken a úpravu pøedzahrádek s tìmito závìry: V obci Kvasice je pøevážná vìtšina majitelù rodinných domkù, kteøí vzornì peèují o vzhled a úpravu svých obydlí. Z velkého množství krásnì kvìtinami vyzdobených oken a pøedzahrádek bylo pro komisi tìžké vybrat ty nejlepší, ale nakonec se komise shodla na tìchto obèanech: 1. místo (odmìna 300,-Kè) paní Helena Zikmundová, Krajina 193 za pìknou kvìtinovou výzdobu oken a vzornì udržovanou pøedzahrádku K životním osudùm 2. místo (odmìna 200,-Kè) paní Marie Rybová, Osmek 600 rovnìž za kvìtinovou výzdobu oken a pìknì udržovanou pøedzahrádku Zapoèatá série Životní osudy slibuje pìkné a zajímavé ètení. Pøimlouvám se, aby byla zmínìna také rodina Proskowetzù. Za našich školních èasù nám tendenènì vtloukali, jak si zlá šlechta, a zvláštì ta s nìmeckými jmény poèínala bezohlednì, vykoøis ovala poddané a zamìstnance, potírala všechno èeské a nakonec kolaborovala s Nìmci. Doma jsem ovšem slýchal nìco jiného. Moje babièka, která u rodiny Proskowetzových našla v mládí práci, o nich vždy mluvila s úctou a uznáním. V historických písemnostech dnes nacházím plno odkazù, svìdèících o tom, jak byli Proskowetzové schopní, tvoøiví a šlechetní lidé. Pro naše mìsteèko, a nejen pro nì, udìlali velmi mnoho. Domnívám se, že ještì žijí pamìtníci, kteøí by mohli vyprávìt. Pøi svých èastých cestách po kvasickém høbitovì se rád zastavuji u hrobky Proskowetzù. Tam mne zaujala nejen neobvyklá tabulka, vyjadøující vdìk Spolku proti opilectví svým zakladatelùm, ale nejvíce jméno JUDr. Max Ritter von Proskowetz, K. u K. Consul, 1851 z Kwassitz, 1898 zu Fort Wayne. Vrtalo mi vždy hlavou, kdo byl a proè zemøel v daleké Americe. Odpovìï mi donesla až náhoda v r na výstavì S mapou i puškou - Objevitelské a lovecké výpravy støedoevropské šlechty v Muzeu knihy ve Žïáru nad Sázavou. Tam jsem v jedné vitrínì našel nìkolik vystavených dobových cestopisných knih a tento text: Rodák z Kvasic Max Proskowetz z Proskowa a Marsdorffu ( ) pocházel z èeské prùmyslnické rodiny nobilitované v r Vystudoval práva a zemìdìlství, ale jeho vášní byly daleké cesty. Od r byl rakouským konzulem v Chicagu, zemøel pøi železnièním neštìstí v Indianì. Publikoval díla o zemìdìlství a cestopisy. Na cestì do Moskvy a Uzbekistánu zachycoval slovem i kresbou exotické kraje Støední Asie. Knihu Von Newastrand nach Samarkand vìnoval osobní dedikací hrabìti Aloisovi Leopoldovi Lexovi z Aehrenthalu, pozdìjšímu ministru zahranièí Rakousko-Uherska. Pramen: Durch Russland auf neuen Galeise nach Inner-Asien. Wien und Olmütz Zámecká knihovna Doksany. Podobných faktù o lidech, kteøí se ve Kvasicích narodili a žili, by se dalo jistì vyhledat plno a domnívám se, že nejen mne zajímají. Václav Dosoudil 3. místo (odmìna 100,-Kè) paní Božena Frühbauerová, Kromìøížská 625 za peèlivì udržovanou pøedzahrádku, bohatou a pestrou kvìtinovou výsadbu Vítìzùm této soutìže výbor ZO ÈSZ Kvasice blahopøeje. Uveøejnìné odmìny jim budou pøedány na schùzi výboru, kam budou pozváni. Rovnìž za povšimnutí a uznání stojí kvìtinová úprava nìkterých veøejných budov jako napø. budova, v níž sídlí Èeská pošta (o úpravu peèuje paní Hrabalová) a budova Obecního úøadu Kvasice. Všem obèanùm, kteøí peèují o pìkný vzhled okolí svého bydlištì, dìkujeme za jejich snahu a pøejeme jim, aby se v pøíštích letech umístili na vítìzných místech. Za výbor ZO ÈZS Kvasice Zdenìk Špaèek - jednatel 2 Ohlasy ètenáøù 2 Ohlasy ètenáøù 2 Ohlasy ètenáøù 2 Ohlasy ètenáøù 2 Eva Honigschmid Vážený pane inženýre, z Bavorska Vás zdraví stará Kvasièanka. Paní Veverková Anna mi poslala. Všechny èlánky mì velice zajímaly. Hlavnì kapitola stromù. Jako mladá holka jsem se obèas šla podívat na liliovník. Loni pøi procházce pøes park jsem ho marnì hledala, byla jsem smutná. Promiòte, že Vás obtìžuji, ale jako stará Kvasièanka mám odvahu Vás o nìco poprosit. Máte-li možnost obstarat liliovník snad už nìkolika rokù starý, samozøejmì na mùj úèet též vysazení. Na vesnièce, ve které už 30 let bydlíme, vysázel soused krásný tulipánokvìtý strom a pokaždé, když rozkvete, sedívám u okna a vzpomínám kvasického stromu. Dovolte, abych Vás upozornila na krásný starý platan u nás ve velké tovární zahradì, také ten strom byl mým milovaným pohledem. Bohudíky ještì stojí. Nemohla jsem najít døezovec ve slovníku. Vzpomínám na povodeò roku 1930, mìla jsem 10 let. Nedalo se jezdit do Tlumaèova, bylo tam jedno jezero. Letos bude mùj pobyt v Kvasicích velice krátký. Moje neteø / pravnuèka Emanuela Proskowetze / a její rodina mì prosili, abych jim ukázala Kvasice. Bude to asi 22. nebo 23. záøí. Budu Vám velice vdìèná za odpovìï, zdravím Vás a zùstávám pro Kvasické obèany vždy paní Evièka.

10 strana 10 V A R O V Á N Í Tytam jsou doby, kdy jsme slýchávali zprávy o užívání drog ve spojitosti s velkými mìsty. V souèasné dobì není problém sehnat témìø jakoukoli drogu i v malých mìstech èi na vesnici. Nedaleké Otrokovice se dokonce v posledních letech umis ují na pøedních místech v republice v poètu závislých osob. Drtivou vìtšinu uživatelù tvoøí mladí lidé ve vìku let. Proè tomu tak asi je? Dìti dnes mají více volného èasu, ménì povinností v domácnosti, svou roli hraje i televize a pøedevším veliká touha experimentovat a objevovat nové vìci. Pøestože v posledních letech narùstá protidrogová osvìta, poèet dìtí, které mají s drogou zkušenost, dramaticky stoupá. I na naší škole pøiznalo experiment s drogou témìø 30 % žákù 2. stupnì. Pøevážnì se jedná o kouøení marihuany, ale objevují se i jiné drogy, pøedevším tzv. taneèní droga extáze. Nárùst poètu závislých a snižování vìkové hranice mají za následek zøizování nových center a institucí, které se snaží tìmto dìtem a jejich rodièùm pomáhat. Na každé škole pùsobí metodik prevence patologických jevù, v Kromìøíži je možné navštívit Poradenské centrum pro mládež nebo Støedisko výchovné péèe. A co udìlat pro to, aby se tyto øádky netýkaly našich dìtí? Pøedevším hlídat jejich volný èas, vìdìt, s kým se stýkají, snažit se podnìcovat rozvoj zájmù a koníèkù, komunikovat s nimi a øešit jejich problémy. Pokud ovšem dítì školou povinné tráví vìtšinu volného èasu v rùzných restauracích, hernách, na pochybných diskotékách a toulá se po nocích, je na nejlepší cestì rozšíøit neradostnou statistiku drogovì závislých. Mgr. Vìra Janoštíková metodik prevence patologických jevù Základní školy Kvasice Mateøská škola Kvasice 1. záøí je pro dìti vždy den plný oèekávání. Dìti se tìší po krásných prázdninách na kamarády, na hraèky i na své paní uèitelky. S úsmìvem jsme si pøi prohlížení fotografií vzpomnìli na pìkné pásmo plné milých písnièek pro maminky, kterým se dìti rozlouèily s mateøskou školou. Písnièkami otevíráme i nový školní rok. V nìm se objeví akce osvìdèené i úplnì nové. Z tìch nových se mùžeme tìšit na programy ekologického zamìøení, fotografický kroužek aj. Z osvìdèených a oblíbených se vrací plavání a výjezdy na Tabarky, protože se nám podaøilo díky ing. Kubíkovi zajistit dopravu. Také systém dramatické výchovy zaène v záøí a bude pokraèovat. Oporu najdeme v roèním plánu, kde na sebe jednotlivé aktivity pìknì navazují, mají smysl a øád. Tak nároèný program vyžaduje podporu a organizaèní pomoc ze strany všech pracovníkù mateøské školy, Obce Kvasice i rodièù. Vìøíme, že spoleènì vytvoøíme našim dìtem ty nejlepší podmínky pro jejich zdravý rozvoj. Hana Soukupová øeditelka MŠ Kvasice Vlasta Stránská zástupkynì øeditelky MŠ Kvasice Školní rok ve školní družinì Školní družina je zaøízení, které nabízí dìtem mladšího školního vìku škálu zájmových èinností, zdokonaluje jejich dovednosti, prohlubuje školní znalosti a plní funkci sociální. Družina bývá v provozu i o prázdninách a organizuje akce i ve volných dnech. Školní rok v naší školní družinì je pestrý a zajímavý. Zájem o pobyt v ní je u dìtí veliký. Nabízíme jim èinnosti, které je baví, ale také jim umožòují rekreaci a odpoèinek. Dosahujeme pìkných výsledkù v esteticko výchovné a pracovnì technické èinnosti. Zúèastòujeme se výtvarných soutìží, podílíme se na výzdobì školy, zhotovujeme pøáníèka a dáreèky pro budoucí prvòáèky. Výrobky našich dìtí byly vidìt také na velikonoèní výstavì. Pobyt v družinì zpestøujeme i zajímavými výlety do nejbližšího okolí - navštívili jsme muzeum ve Vrbce a v Kromìøíži, zámek a parky v Kromìøíži, byli jsme na exkurzi v èistírnì odpadních vod a firmì REMIVA, na zajímavé besedì v místní knihovnì a na besedì s pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny Kromìøíž. Kvasiètí florbalisti. Hodnì èasu vìnujeme sportovní èinnosti, nebo dìti pohyb potøebují. Poøádáme rùzné olympiády, závody, turnaje. Ve florbalu jsme se utkali se školní družinou Tlumaèov, s dìtským aerobikem jsme jeli soutìžit až do Napajedel. Letos poprvé jsme prožili s dìtmi víkend v pøírodì, ve støedisku Domu dìtí a mládeže. Na dìti èekal pohádkový les, koupání, hry a soutìže. V novém školním roce se mohou dìti tìšit na novinku. A to na celoroèní hru Cesta do pohádkového mìsta a Zálesácký rok. Kamila Willertová, vedoucí Pohádkový víkend základna DDM Sluníèko na Štìrkovišti. vychovatelka školní družiny

11 ????? Noví prvòáèci o slavnostním rozlouèení P v mateøských školách a krásnì proslunìných prázdninách se 42 nových prvòáèkù vydalo na svou první cestu do školy v oèekávání nìèeho pøevratného a nového. Zmìna prostøedí pøi vstupu do základní školy, je velkým náporem na psychiku dítìte. Tráví zde celé hodiny v neobvyklých situacích pøi uèení. Dìti nastupují školní docházku s urèitým oèekáváním, které se týká uèitele, spolužákù, školního prostøedí. U nìkterých dìtí mùže dojít k jistému zklamání, které vyplývá z toho, že je dítìti vìnováno mnohem ménì pozornosti než v rodinì. Takové dìti reagují buï pasivitou (stáhnou se do sebe, minimálnì komunikují), nebo zvýšenou aktivitou, kterou se snaží upoutat na sebe pozornost uèitele i spolužákù (mluví, vykøikují). Úprava takového chování pøedpokládá velmi citlivou a nároènou práci pro uèitele a rodièe. Uèení klade znaèné nároky na nervovou soustavu dítìte, proto dobrá adaptace na školní prostøedí hraje v životì školáka významnou úlohu. Smìlé, samostatné dìti, které se rychle sžívají s novým prostøedím a rychle se pøizpùsobují novým požadavkùm, reagují soustøedìnou pozorností a zájmem. Dìti nesmìlé, uzavøené potøebují více pozornosti ze strany uèitele, ale i rodiny. Po nástupu do školy je nejdøíve období pøípravy na ètení a psaní, které nelze uspìchat. Dìti si v nìm zvykají na nové prostøedí, na školní práci a uèí se pracovat pod vedením uèitele. Uèí se rozlišovat zvukovou stránku slova, pozorují obrázky, hovoøí o nich. V prùbìhu každé vyuèovací hodiny se støídají rùzné formy práce. V pøípravì na psaní nejdøíve žáci napodobují kresebné cviky, které motivujeme obrázkem a øíkankou. Aby dítì dobøe prospívalo, je tøeba, aby si osvojilo nìkterá pravidla duševní hygieny. Na jejich dodržování se musí pøirozenì podílet i okolí dítìte. Je nutno mít pravidelný režim (jídlo, spánek, odpoèinek). Proto je velmi dùležitý jednotný výchovný postup rodiny a školy. Pøejeme všem prvòáèkùm úspìšný vstup do školního života. Mgr. Jana Štìbrová uèitelka základní školy Škola zaèíná. K v í z Prvòáèky pøišli pøivítat i jejich starší kamarádi. strana 11 Odpovìdi na otázky èitelnì oznaète køížkem spoleènì se jménem, adresou a vìkem na lístek, který odstøihnete a vhodíte do schránky Kvasických novin. Uzávìrka soutìže je 12. øíjna Ze správných odpovìdí vylosujeme za pøítomnosti zastupitele obce výherce, který obdrží hodnotnou cenu. Jméno výherce uveøejníme v èísle 4/2003 Kvasických novin. Malá nápovìda: Odpovìdi na otázky najdete v Kvasických novinách 2/2003. Pøejeme Vám hezkou zábavu 1. Kdo objevil nejvìtší nalezištì kamenných nástrojù ve Kvasicích? A Jindøich Spáèil B I. L. Èervinka C František Pøikryl 2. Jakým zpùsobem byli pohøbíváni lidé v mladší dobì bronzové? A - Tìla pohøbívali v rakvích a popel ukládali i s milodary do vìtších nádob, popelnic, na ty navršili zeminu do výšky 1 až 2 metru, tak vznikly malé mohyly B - Tìla spálili a popel ukládali i s milodary do vìtších nádob, popelnic, na ty navršili zeminu do výšky 1 až 2 metru, tak vznikly malé mohyly C - Tìla spálili a popel ukládali i s milodary do vìtších nádob, popelnic, na ty navršili zeminu do výšky 1 až 2 metru, tak vznikly malé pyramidy 3. Kde byla nalezena bronzová sekera s ouškem? A Za Novým Dvorem B Za Novou Dìdinou C Za Starým Dvorem 4. Kde v okolí vybudovali Keltové svá sídlištì, které bylo v roce 1921 narušeno regulací øeky Moravy? A - nad pravým bøehem potoka Kotojedky z obou stran katastrálních hranic Kvasic a Bìlova B - nad levým bøehem Moravy z obou stran katastrálních hranic Kvasic a Bìlova C - nad pravým bøehem Moravy z obou stran katastrálních hranic Kvasic a Bìlova 5. Kde se nachází nejznámìjší slovanské mohylové pohøebištì v našem okolí? A U Bìlova B U Vrbky C U Kvasic 6. Kolik a v kterém roce bylo objeveno v pohøebišti u Nové Dìdiny v trati zvané Kostelík kostrových hrobù? A 140, 1920 B 143, 1922 C 142, 1921?????

12 strana 12 $ TOUR DE KVAS 2003 Dne 23. srpna 2003 poøádali èlenové z hokejbalového klubu HbC Kvasice Knight s, neoficiální a neobvyklou cyklistickou vyjížïku na starých kolech v maskách s názvem TOUR DE KVAS Zúèastnilo se 21 soutìžících v pøevlecích, 2 mimo soutìž, kameraman a øidiè doprovodného vozidla. Trasa vyjížïky nebyla nijak dlouhá, ale na druhou stranu nijak lehká. Start byl na zahrádce U Petøíkù, kde byla i prezence všech úèastníkù. Cestu do Støížovic zvládli všichni bez vìtších potíží, ani do Trávníka to nebyl žádný vìtší problém. Peloton se zaèal dìlit až stoupáním po cestì z Trávníka do Tìšòovic, ale vždy pøed znaèkou obce se všichni seøadili, abychom jeli spoleènì. Na cestì z Tìšòovic na Vrbku se projevily první technické potíže kol. Nejprve jeden závodník ztratil pedál a vzápìtí druhému praskla na kole pøední duše. Ale i pøes tyto problémy byli oba odhodláni dojet do cíle. Cestou na Vrbku odpadl jediný závodník, z dùvodu únavy a zbytek vyjížïky strávil v doprovodném vozidle. Poslední zastávkou pøed cílem byl Karolín. Celá vyjížïka byla zakonèena pøibližnì v 19 hodin, kdy byly seèteny hlasy za originalitu kola a pøevleku a také nejvíce vypitých piv ve vyjížïce. Odmìnìn byl i první odpadlík a také nejmladší úèastnice. Cílem vyjížïky bylo pobavit nejen sebe, ale i ostatní, kteøí mohli sledovat náš peloton. Josef Stašiak Kupon pro vyplnìní kvízu s pøedcházející strany Kdo to ví odpoví A B C Jméno: Pøíjmení: Adresa: Vìk: $ Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l Kviz l

13 Výlet do Prahy za kulturou Jak jistì víte, obecní úøad v letošním roce uspoøádal dva zájezdy na muzikály do Prahy. První zájezd se konal 31. kvìtna 2003 do divadla Kalich na muzikál Galileo Galilei. Všem zúèastnìným se pøedstavení velmi líbilo. V sobotu 21. èervna odjel první autobus v 7:00 hodin do Prahy, tentokrát na muzikál Kleopatra. Po pøíjezdu do Prahy jsme se rozešli po památkách a opìt se sešli v 18:00 hodin pøed divadlem Broadway. Zde jsme zhlédli krásné vystoupení našich zpìvákù, pøedevším vystoupení Moniky Absolónové jako Kleopatry, která sklidila bouølivý potlesk. Krásné divadlo, umìlecká výprava, atmosféra, jednou vìtou nezapomenutelný kulturní zážitek. Po cestì autobusem domù jsme vstøebávali zážitky z uplynulého dne. K tomu pøispìla i bezpeèná jízda øidièù pana Štanglici a pana Zavadila. Obecní úøad chce i nadále poøádat zájezdy za kulturou. Vše záleží jen na Vás, obèanech Kvasic. V pøíštím èísle novin naleznete anketní lístek, ve kterém se Vás zeptáme na informace, které obecnímu úøadu pomohou pøi realizování kulturních zájezdù. Milena Hájková JAK SI UDRŽET DLOUHO ZDRAVÉ ZUBY? Není to vùbec tìžké, jak se nìkomu zdá. Zuby mají pro èlovìka velký význam. Nejenom estetický (jak vypadá èlovìk bez zubù?!), ale také pomáhají pøi mluvení a hlavnì pøi jídle. Když nìkdo nemùže potravu dobøe pokousat, mùže to vést až k celkovým onemocnìním zažívacího ústrojí.letité zkušenosti i výzkum ukázaly, že zuby mohou vydržet lidem až do pozdního vìku. Dìdiènost v tomto hraje vesmìs malou roli (napø. paradentóza není dìdièná!). Nejdùležitìjší je správná technika èistìní zubù, vhodný kartáèek, pravidelné èistìní i mezizubních prostorù, dobrá je žvýkaèka bez cukru po každém jídle a pøimìøená skladba jídelníèku. Ale a chceme nebo ne, všechno je potøeba zkontrolovat, pøípadnì opravit, aby to dlouho fungovalo. Proto je dobré chodit na preventivní prohlídky ke svému zubnímu lékaøi 2x roènì, což hradí zdravotní pojiš ovna. S prohlídkami je vhodné zaèít v dìtském vìku už tehdy, když se dítìti objevily první zoubky. Seznámení se s prostøedím ordinace je pro dítì urèitì lepší než hned první návštìva s bolestivým zoubkem. Døíve probíhaly prohlídky dìtí organizovanì na školách, nyní mají zdraví svých potomkù ve svých rukou jen a jen rodièe. Stav zubù našich dìtí je dnes horší než pøed lety, v pomyslném evropském žebøíèku jsme nìkde na jeho konci. Je tedy na nás všech, aby se toto zmìnilo a abychom se v zubním zdraví zaøadili co nejdøíve k tìm nejvyspìlejším zemím. MUDr Josef Kuèera ml. strana 13 INFORMACE O REFLEXNÍ TERAPII Milí obèané, vzhledem k tomu, že jsem zaèala aplikovat v masérnì pod kostelem reflexní diagnostiku a reflexní terapii, dovolte mi pár slov k tomuto zpùsobu ošetøení. v v v Reflexní terapie je jedna z nejúèinnìjších metod alternativní medicíny, která využívá skuteènosti, že všechny orgány nebo èásti tìla mají svoje reflexní místo (reflexní plošku) na chodidle. Existují ještì jiná reflexní místa kromì chodidel napø. ruce, uši, pøedloktí, podkolení, oèi atd, ale ty z rùzných dùvodù nejsou tak výhodné. Používají se pouze v nìkterých pøípadech ruce napøíklad, když nemáme možnost se zout nebo je noha amputována atd. Uši jsou více využívány pro možnost trvalé stimulace zavádìnými jehlami atd. v v v Komunikace prostøednictvím kùže (reflexních plošek) je skuteènì reflexní, protože reflexní ploška okamžitì reaguje na dysfunkci orgánu nebo èásti tìla zvýšenou citlivostí (bolestí pøi zmáèknutí).napøíklad po štípnutí komárem je na dotyk okamžitì bolestivá ploška sleziny, která je hlavním orgánem lymfatického systému. Podobnì i opaènì, když zmizí dysfunkce orgánu, ztratí se bìhem nìkolika sekund i bolest z pøíslušné reflexní plošky. v v v Ve skuteènosti kùže, která je nejvìtším orgánem lidského tìla, zabezpeèuje komunikaci mezi vnitøním a vnìjším svìtem.toho využívají všechny reflexologické techniky. v v v Reflexní terapie co nejvíce využívá pøi léèbì pacientových samoléèebných schopností. Proto ošetøuji pouze ty, kteøí o to mají zájem. Ti také obvykle velmi dobøe spolupracují a výsledek bývá pøekvapivý. Bolesti se odstraní mnohdy již v prùbìhu prvního ošetøení. Vždy je však nutné mít na pamìti, že všechny zpùsoby léèení, a už jsou jakékoliv, jsou jenom nadstavbou harmonické osobnosti lékaøe nebo léèitele. Eva Louèková Soukromé masérské zaøízení SOMATIC Kvasice zahajuje od každodenní provoz v masérnì pod kostelem. Provozní doba: O Z N Á M E N Í Zpùsoby ošetøení: Pondìlí 8 12 h Úterý h Støeda zavøeno Ètvrtek 8 12 h Pátek h Sobota na dohodu Reflexní diagnostika Reflexní terapie Uvolnìní krèní páteøe Reponace žeber Emocionální odblokování krèní páteøe psychoterapie Olejové masáže rehabilitaèní, rekondièní, relaxaèní Jóga thai masáž nejstarší originální masérské techniky Thajsko, Kambodža Objednávky k ošetøení na telefonním èísle , mobil Eva Louèková, Bc., fyzioterapeut žákynì Ing. J. Janèi, CSc.

14 strana 14 POZVÁNKA Èeský zahrádkáøský svaz Kvasice Vás zve v sobotu 27. záøí 2003 na Výstavu ovoce, zeleniny a kvìtin. Tuto výstavu organizuje Územní rada ÈZS Kromìøíž a bude instalována ve skleníku Kvìtné zahrady v Kromìøíži. Na výstavì bude ovoce, zelenina a kvìtiny z celého okresu Kromìøíž. Autobus odjíždí ve 14 hodin od budovy Renaultu a hradí ho ZO ÈZS Kvasice. Vstupné je 10,-Kè, pro dìti v doprovodu dospìlých je zdarma. K hojné úèasti Vás zve výbor ZO ÈZS. Za výbor ZO ÈZS Kvasice Zdenìk Špaèek-jednatel Výstava slamìných ozdob Pøestože léto ještì neskonèilo, ráda bych Vás pozvala již nyní na výstavu slamìných vánoèních ozdob. Výstava se uskuteèní v sobotu 8. listopadu a nedìli 9. listopadu Na výstavì mùžete zhlédnout výrobky pana Zuzky ze Zlína, vyzkoušet si šikovnost svých rukou a za pomoci odborníka si vánoèní ozdobu sami vyrobit. Vystavované ozdoby budou i k prodeji. Pøijmìte moje pozvání a pøijïte se podívat. Tìším se na vidìnou v obecní klubovnì na výstavì slamìných vánoèních ozdob. Milena Hájková Informace o hokejbalovém klubu HbC Kvasice Knight s Neoficiální zaèátky klubu sahají pøibližnì do roku 2000, kdy jsme vybudovali v areálu školního pozemku vlastní hokejbalové høištì. Toto høištì se stávalo terèem her dospívající mládeže a bylo zrušeno z dùvodu èastých oprav. Klub HbC Kvasice Knight s byl založen na základì zaèínající amatérské hokejbalové ligy, která se bude hrát v Kromìøíži na høišti místních druholigových Dragons. O této lize se v souèasné dobì ještì jedná, ale podle informací z vedení HC Dragons by tato liga mìla zaèít koncem záøí V souèasné dobì má klub HbC Kvasice Knight s pøibližnì 20 èlenù, kteøí jedenkrát týdnì jezdí na tréninky na hokejbalové høištì do Kromìøíže. Bìhem naší pùlroèní èinnosti jsme zakoupili 2 brankáøské výstroje a klub je základnì vybaven k tomu, aby mohl hrát amatérskou ligu. Všechny vìci a èinnost klubu byly financovány z vlastních prostøedkù. Do budoucna bychom chtìli založit i mládežnický klub. Josef Stašiak Oddíl házené zahajuje sezónu 2003/2004 I v letošním roce budou všechna tøi družstva hrát mistrovská utkání. Již 19. srpna zaèaly pravidelné tréninky pod vedením tìchto trenérù: Miniházená, pøípravka Hana Podaná, Marta Gazdová, Petra Kochaníèková, Helena Vysloužilová Mladší a starší žaèky Ivana Machovská, Vìra Matìjíèková, Josef Ondra Starší žaèky zahájily sezónu jako první 6. záøí ve Veselí nad Moravou. Dále následují utkání mladších i starších žaèek podle rozpisu, které jsou na nástìnce házené. Pro oddíl nastala složitìjší situace, protože družstva mladších a starších žaèek nehrají ve stejném místì, proto budeme muset øešit dopravu osobními auty, tak jak tomu bylo dosud u družstva miniházené. Naše mini budou hrát v této sezónì formou turnajù jako v minulém roce. Potøebovali bychom posílit naši základnu družstev miniházené a mladších žaèek dìvèaty od první tøídy a staršími. Již dva roky chodí za námi dìvèata z Tlumaèova a nyní zaèínají i z Otrokovic. Tréninky miniházené se konají každé úterý a pátek od 15:30 hodin a v 17 hodin nastupují k trénování mladší a starší žaèky na høišti házené za Sokolovnou. PØIJÏTE SE PODÍVAT I S RODIÈI. Chtìla bych dìvèatùm popøát do pøíští sezóny hodnì úspìchù a pozvat nejen rodièe, ale i ostatní obyvatele Kvasic na utkání na domácím høišti. Podpoøíte a povzbudíte tím naše hráèky. Anna Tomaníková

15 Fotbalová sezóna 2002/2003 skonèila v Kvasicích úspìšnì pro mládežnické celky. Velmi dobøe si vedli starší žáci pod vedením trenérù pánù Marcela Vojtáška a Milana Otýpky. V krajské soutìži skupiny B obsadili v koneèné tabulce velmi pìkné tøetí místo a z okresních soupeøù nechali za sebou silné celky Zborovic a Morkovic. Mladší žáci, za které nastupovali také chlapci vìkem patøící ještì do pøípravky, hráli pod vedením trenéra pana Jiøího Hégra. Projevili sice dostatek bojovnosti, ale vìtšinou na vìkem starší soupeøe nestaèili a obsadili s jedenácti body dvanácté místo. Dorostenci pod vedení trenéra pana Ludvíka Vybírala hráli krajskou soutìž skupinu B a v koneèném úètování obsadili pìkné páté místo. Za obìtavou práci a dosažené výsledky patøí všem dobrovolným trenérùm mládežnických celkù uznání a podìkování. I. mužstvo mužù nezaèalo soutìž I. A tøídy skupiny B dobøe a po polovinì soutìže bylo na nelichotivém dvanáctém místì se ziskem dvanácti bodù. Výbor se rozhodl ještì v prùbìhu podzimní èásti udìlat zmìnu na postu trenéra a místo pana Foukala pøišel k celku pan Jiøí Penner. Vidina možného sestupu a také nový trenér dokázali mužstvo v jarní èásti soutìže vyburcovat k lepším výkonùm. Závìr soutìže pak pøinesl šòùru osmi utkání bez porážky a mužstvo se dokázalo probojovat v koneèné tabulce na osmé místo. V pøípravì na novou sezónu 2003/2004, došlo v I. mužstvu mužù k nìkolika zmìnám. Z kádru byl uvolnìn hráè Židlík, který odešel na roèní hostování do celku Zdounek, které jsou vážnými aspiranty na postup do I. A tøídy. Na hostování do Tìšnovic odešli hráèi Pospíšil a Drobìna. Do oddílu byli získáni na pøestup hráèi, kteøí již nìkolik sezón ve Kvasicích hostovali a to Igor Sedlák a Radim Simerský. Z dorostu pøešel do prvního mužstva Adam Kokotík a na post náhradního brankáøe vìkem ještì dorostenec Jiøí Blažek. Na hostování pøišli výmìnou za dorostence dva mladíci z Jiskry Otrokovice Jiøí Bittner a Ondøej Štìpaník. Z SK HS Kromìøíž pøišel na hostování Ota Škrabal a Martin Polišenský. Cílem mužstva pro novou sezónu je umístit se v první polovinì tabulky. Antonín Foltýn FC KVASICE MUŽI I. A tøída skupina B - PODZIM 2003 strana 15 KOLO DATUM ZAÈÁTEK SOUPEØ NEDÌLE hod. LUŽKOVICE - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - PRAKŠICE NEDÌLE hod. BOJKOVICE - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - UH. OSTROH NEDÌLE hod. MLADCOVÁ - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - JALUBÍ NEDÌLE hod. J. OTROKOVICE - KVASICE NEDÌLE hod. NEDAKONICE - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - BØEZOLUPY SOBOTA hod. SPYTIHNÌV - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - BØESTEK SOBOTA hod. PROVODOV - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - NEDACHLEBICE DOROST KRAJSKÁ SOUTÌŽ skupina B - PODZIM 2003 KOLO DATUM ZAÈÁTEK SOUPEØ NEDÌLE hod. ÚJEZDEC - KVASICE SOBOTA hod. KVASICE - OSTR. N. VES NEDÌLE hod. BOJKOVICE - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - UH. OSTROH NEDÌLE hod. ZDOUNKY - KVASICE hø. Troubky NEDÌLE hod. KVASICE - ŠUMICE SOBOTA hod. TUPESY - KVASICE NEDÌLE hod. FC BABICE - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - HLUK SOBOTA hod. BÁNOV - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - STRÁNÍ NEDÌLE hod. POLEŠOVICE - KVASICE NEDÌLE hod. KVASICE - NEDACHLEBICE ŽÁCI KRAJSKÁ SOUTÌŽ skupina B - PODZIM 2003 KOLO DATUM ZAÈÁTEK SOUPEØ SOBOTA st hod. KVASICE - O. N. VES ml hod STØEDA ml hod. KVASICE - ÚJEZDEC st hod SOBOTA st hod. ZBOROVICE - KVASICE ml hod SOBOTA st hod. KVASICE - BABICE ml hod SOBOTA ml hod. HLUK - KVASICE st hod. høištì Hluk II STØEDA ml hod. BOJKOVICE - KVASICE st hod SOBOTA st hod. KVASICE - MORKOVICE ml hod SOBOTA ml hod. KVASICE DOL. NÌMÈÍ st hod NEDÌLE st hod. J. OTROKOVICE - KVASICE ml hod. høištì Erbenova SOBOTA ml hod. KVASICE - UH. OSTROH st hod SOBOTA st hod. STRÁNÍ - KVASICE ml hod SOBOTA ml hod. KVASICE - BÍLOVICE st hod SOBOTA st hod. SYNOT C - KVASICE ml hod. høištì umìlá tráva St. Mìsto

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více