6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova"

Transkript

1 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví hoře. Ve 2. a 3. ročníku je zařazen plavecký výcvik v plaveckém bazénu na Rašínově ulici pod vedením plavecké školy. Učivo a výstupy jsou rozděleny do dvou období. Předmět je svou podstatou zaměřen na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole a na poznání možností rozvoje zdravotně orientované zdatnosti. Pohybové vzdělání přechází od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Pohybové aktivity jsou dále podporovány různými sportovními akcemi v průběhu celého školního roku třídní a mezitřídní turnaje ve vybíjené, soutěž ve šplhu atp. 2.stupeň Na 2.stupni se vyučuje Tělesná výchova jako samostatný předmět v 6 9. ročníku vždy 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení,další pohybové činnosti c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. V 7.ročníku se žáci účastní týdenního lyžařského výcviku. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků 229

2 sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně vyžaduje dodržování pravidel Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání 230

3 Tělesná výchova 1.období = ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků, Délka a intenzita pohybu - spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu preventivní a korektivní pohybové činnosti s pomocí učitele a rodičů Rozvoj schopností poznávání Příprava organismu Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení - uplatňuje základní přípravu organismu před pohybovou činností za pomoci učitele - zvládá uklidnění organismu po ukončení činnosti za pomoci učitele - uplatňuje prvotní dovednost napínacích a protahovacích cvičení Zdravotně zaměřené činnosti Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly, pohyblivosti. Koordinace pohybu Správné držení těla Správné zvedání zátěže Průpravná,kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití Přebíhání nízkých překážek Stoupání, lezení, přelézání, seskoky na žebřinách Chůze s obměnami, ve dvojicích vyhýbání a různé obratnostní dovednosti Překážková dráha Vybíhání, seskoky, po obratu seběhnutí z šikmé lavičky Drobné závodivé hry - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla za pomoci učitele - uplatňuje správné zásady při zvedání zátěže za pomoci učitele - využívá osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu - přebíhá nízké překážky (lavičky, části bedny) - stoupá, leze,přelézá, seskakuje na žebřinách - chodí na lavičce nebo kladince s obměnami, jednotlivě i ve dvojicích - překonává překážkovou dráhu - vybíhá, seskakuje, po obratu sbíhá ze šikmé lavičky - tvořivě využívá honiček při pohybové činnosti Environmentální výchova Vztah člověka a prostředí 231

4 Hygiena při TV Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla za pomoci učitele Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity - užívá vhodné oblečení a obuv při pohybových aktivitách za pomoci učitele Bezpečnost při pohybových činnostech Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách a umývárnách Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnost při pohybových činnostech - užívá šaten a umýváren v souladu s bezpečnostními pravidly za pomoci učitele - uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém prostředí za pomoci učitele - zná hlavní zásady 1. pomoci v podmínkách TV Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Pohybové hry Hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry a aktivity Využití hraček a netradičního náčiní při cvičení Pohybová tvořivost - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích - uplatňuje za pomoci učitele netradiční pohybové hry - tvořivě využívá za pomoci učitele hraček a netradičního náčiní při cvičení - využívá pohybové tvořivosti Rozvoj schopností poznávání Kreativita Poznávání lidí Člověk a svět práce Výtvarná výchova Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení s náčiním a na nářadí, odpovídající velikosti a hmotnosti - zvládá osvojované pohybové dovednosti na úrovni svých pohybových předpokladů - zvládá průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed, vzad, stoje na rukou - zvládá průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu, přeskoku a roznožky přes kozu našíř 232

5 Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Základy estetického pohybu Vyjádření melodie a rytmu pohybem Jednoduché tance - soustředí se na rytmický a hudební doprovod - vnímá a používá rytmus, tempa a melodie - vyjadřuje pohybem různé činnosti, představy, nálady, rytmy, melodie atd. - seznamuje se s jednoduchými tanci, vzájemným chováním při tanci Hudební výchova Průpravné úpoly Přetahy a přetlaky - využívá přetahy a přetlaky a ručkování při pohybových hrách za pomoci učitele Základy atletiky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky nebo do výšky Hod míčkem - poznává zjednodušené startovní povely a signály - zařazuje do pohybového režimu vytrvalý běh - skáče do dálky z 30cm pásma - hází kriketovým míčkem do dálky Český jazyk Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - ovládá držení míče jednoruč nebo obouruč, odráží míč o zeď, dribluje na místě - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce za pomoci učitele - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti prováděné ve skupině za pomoci učitele - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech za pomoci učitele - užívá zjednodušená herní pravidla za pomoci učitele (vybíjená, přehazovaná, minikopaná) Multikulturní výchova Lidské vztahy Poznávání lidí 233

6 Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - ovládá držení míče jednoruč nebo obouruč, odráží míč o zeď, dribluje na místě - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce za pomoci učitele - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti prováděné ve skupině za pomoci učitele - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech za pomoci učitele - užívá zjednodušená herní pravidla za pomoci učitele (vybíjená, přehazovaná, minikopaná) Multikulturní výchova Lidské vztahy Poznávání lidí Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu Chování v dopravních prostředcích při přesunu Chůze v terénu Ochrana přírody - chová se adekvátně v dopravních prostředcích s ohledem na vlastní bezpečí za pomoci učitele - zvládá chůzi i běh v terénu na kratší vzdálenost po vyznačené trase - využívá přírodní prostředí s ohledem na jeho ochranu a vlastní bezpečí s pomocí učitele Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Plavání Základní plavecká výuka 234

7 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ v TV Základní tělocviční názvosloví osvojených činností Smluvené povely Signály - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci - reaguje na startovací povely - reaguje na smluvené signály Rozvoj schopností poznávání Organizace při TV Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - uplatňuje hlavní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy za pomoci učitele Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Zásady jednání a chování Fair play Olympijské ideály a symboly - jedná v duchu fair-play - rozlišuje základní olympijské ideály a symboly Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností Pravidla her, závodů a soutěží - dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje s pomocí učitele Multikulturní výchova Lidské vztahy Měření a posuzování pohybových dovedností Měření výkonů Základní pohybové testy - změří s pomocí učitele základní pohybové výkony - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám s pomocí učitele Kreativita Zdroje informací o pohybových činnostech Práce s PC,encyklopediemi - poznává zdroje informací o zdraví Český jazyk 235

8 Tělesná výchova 2.období = ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků Délka a intenzita pohybu - podílí se na utváření pohybového režimu - uplatňuje kondičně zaměřené činnosti - projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti Příprava organismu Zdravotně zaměřené činnosti Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení Správné držení těla Správné zvedání zátěže - uplatňuje zásady přípravy organismu před pohybovou činností - uplatňuje zásady uklidnění organismu po ukončení činnosti - vhodně vybere v návaznosti na vlastní svalová oslabení preventivní a korektivní cvičení - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla - uplatňuje správné zásady při zvedání zátěže Průpravná,kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti. Koordinace pohybu Přebíhání malých překážek Stoupání, lezení a přelézání na žebřinách Odrazy na trampolínce Šplh po tyči Přeskoky se švihadlem Vytrvalostní běh - přebíhá malé překážky (lavičky, různě sestavené díly bedny) - cvičí ve visu s využitím stoupání, lezení a přelézání - provádí výskoky a skoky s odrazem - šplhá po tyči a sunem slézá - provádí přeskoky s krátkým švihadlem, probíhá pod dlouhým švihadlem - běží po dobu 12 min 236

9 Hygiena při TV Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla - užívá vhodné oblečení a obuv při pohybových aktivitách Bezpečnost při pohybových činnostech ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVED- NOSTÍ Pohybové hry Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách a umývárnách Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV Hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry a aktivity Využití hraček a netradičního náčiní při cvičení Pohybová tvořivost - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - využívá šaten a umýváren v souladu s bezpečnostními pravidly - uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém prostředí - adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - zorganizuje nenáročné pohybové hry, vytváří varianty osvojených her - tvořivě uplatňuje netradiční pohybové hry a aktivity -tvořivě využívá hraček a netradičního náčiní při cvičení - projevuje v souladu s činností, vlastními předpoklady úspěchem či neúspěchem samostatnost, odvahu, vůli pro zlepšení pohybové dovednosti (výkonu) Kooperace a kompetice Kreativita Poznávání lidí Člověk a svět práce Výtvarná výchova 237

10 Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení s náčiním a na nářadí, odpovídající velikosti a hmotnosti - vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly atd. (kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou s dopomocí, akrobatické kombinace) Kreativita - uplatňuje průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku, přeskok 2 až 4 dílů bedny s odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku, průpravná cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo, chůze po kladince s doprovodnými pohyby paží, drobné poskoky, obraty Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Základy estetického pohybu Vyjádření melodie a rytmu pohybem Jednoduché tance - reaguje na rytmický a hudební doprovod - uplatňuje zásady estetického pohybu - tvořivě vyjadřuje rytmus a melodii pohybem - uplatňuje taneční kroky (poskočný, přísunný, přeměnný) Kreativita Poznávání lidí Hudební výchova Průpravné úpoly Základy atletiky Přetahy a přetlaky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky nebo do výšky Hod míčkem - využívá přetahy, přetlaky a ručkování při pohybových hrách - uplatňuje běžeckou abecedu, rychlý běh do 60 m - uplatňuje vytrvalostní běh do m, běh v terénu do 15 minut, nízký start na povel, polovysoký start - uplatňuje skok do dálky z rozběhu, odraz z břevna - uplatňuje hod míčkem z rozběhu Poznávání lidí Kooperace Výchova ke zdraví 238

11 Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - přihrává míčem jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), přihrává vnitřním nártem (po zemi, obloukem), uplatňuje pohyb s míčem a bez míče, zastavení, chytání míče jednoruč, obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy, vedení míče (driblingem, nohou), střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním nártem na branku - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce - udrží míč pod kontrolou družstva, dopraví míč z obranné poloviny do útočné a zakončí střelbou, řeší situace jeden proti jednomu Kooperace a kompetice - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu : Chování v dopravních prostředcích při přesunu Chůze v terénu Ochrana přírody - uplatňuje průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (přehazovaná, florbal, malá kopaná, minibasketbal) - adekvátně se chová v dopravních prostředcích s ohledem na vlastní bezpečí a kulturu cestování - zvládá chůzi v terénu do 10 km, chůzi a běh po vyznačené trase i podle jednoduché mapky v přehledném terénu - aplikuje pohybové dovednosti s využitím přírodních překážek - využívá přírodní prostředí s ohledem na jeho ochranu a vlastní bezpečí Poznávání lidí Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 239

12 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ v TV Základní tělocviční názvosloví osvojených činností - využívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví (základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, základní pojmy spojené s hudebním rytmickým doprovodem a používaným náčiním, základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi sportovních kolektivních her, základní pojmy týkající se běhů, skoků a hodů, základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody, pojmy spojené s pravidly her) Rozvoj schopností poznávání Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Český jazyk Smluvené povely Signály -správně reaguje na startovací povely - cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení -správně reaguje na smluvené signály Organizace při TV Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - rozlišuje vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, základní označení a vybavení hřišť, části běžecké dráhy a skokanských sektorů - orientuje se v základní organizaci utkání (losování, zahájení, počítání skóre, ukončení utkání) - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Zásady jednání a chování Fair play Olympijské ideály a symboly Pravidla her, závodů a soutěží - jedná v duchu fair-play - respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - formuluje základní olympijské ideály a rozlišuje symboly - dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 240

13 Měření a posuzování pohybových dovedností Měření výkonů - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky Rozvoj schopností poznávání Základní pohybové testy - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti Zdroje informací o pohybových činnostech Práce s informačními zdroji - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě bydliště - samostatně získává potřebné informace Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 241

14 Tělesná výchova 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Bezpečnostní řád v TV, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí, improvizované ošetření poranění a odsun zraněného, správné hygienické návyky při TV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví. - plní zodpovědně pokyny učitele. Rozvoj schopnosti poznávání Kreativita Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Přírodopis Zeměpis Význam pohybu pro zdraví Rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky volí vhodný pohybový program Poznávání lidí Kooperace a kompetice Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní pohybovou činností zatěžovanými svaly - chápe, že různá cvičení mají různé účinky, je informován o svých pohybových přednostech a nedostatcích - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech - zaujímá správné cvičební polohy Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce 242

15 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Gymnastika Atletika Akrobacie Přeskoky Cvičení s náčiním Cvičení na nářadí Rychlý běh - běh na 60m a 100m Vytrvalý běh - běh na 400, 800 v časovém limitu Skok do dálky - předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách, předvede základní obraty a rovnovážné postoje, předvede různé druhy chůze a rovnovážné polohy, dovede stoj na rukou bez výdrže - předvede roznožku přes kozu našíř a skrčku přes kozu našíř - zvládá cvičení se švihadlem - kruhy předvede houpání s obraty, svis vznesmo, svis střemhlav s dopomocí - trampolína - předvede základní skoky - hrazda zvládá výmyk a přešvih únožmo - posiluje a zvyšuje průpravu na vytrvalostní běh - v souladu s individuálními předpoklady reaguje na povel, uplatňuje maximální výkon - zvládá základní techniky skoku do dálky Rozvoj schopností poznání Kreativita Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Člověk, podpora a ochrana zdraví Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Hod míčkem Základy rytmické gymnastiky Cvičení s náčiním - zvládá základní techniku hodu míčkem (5 krokový cyklus) - zvládá základní estetické držení těla - předvede šplh na tyči Rozvoj schopností poznání Kreativita Člověk, podpora a ochrana zdraví Hudební výchova Český jazyk Kondiční formy cvičení Tanec - vysvětlí pojem kruhový trénink - zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou, ví, že cvičení s hudbou má své zdravotní a relaxační účinky Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 243

16 Sportovní hry Florbal Fotbal Přehazovaná Vybíjená Ringo Ochrana přírody Příprava turistické akce - chůze se zátěží v mírně náročném terénu - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba),zvládá utkání zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče - chápe význam přehazované pro pozdější výuku odbíjené, hraje přehazovanou, zvládá základní pravidla pro přehazovanou - hraje vybíjenou, zvládá základní pravidla pro vybíjenou, hází s protilehlou nohou vpředu - vysvětlí základní pravidla pro ringo, hraje ringo - ví jak se chovat v přírodě, zvládá naplánovat výlet do přírody a chůzi se zátěží v mírně náročném terénu Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Člověk, podpora a ochrana zdraví Občanská výchova Přírodopis ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHY- BOVÉ UČENÍ v TV Organizace sportu a pohybových dovedností Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace - zná názvosloví činností v TV, reaguje na smluvené signály a povely, komunikuje ve skupině Kooperace a kompetice Člověk, podpora a ochrana zdraví Český jazyk Fyzika Pravidla osvojování pohybových činností Hry, závody, soutěže - účastní se sportovních soutěží pořádaných školou, městem Brnem Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Měření - měří sportovní výkony spolužáků 244

17 Tělesná výchova 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Bezpečnostní řád v TV, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí Improvizované ošetření poranění a odsun zraněného Správné hygienické návyky při TV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví. - plní zodpovědně pokyny učitele. Rozvoj schopnosti Kreativita Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Význam pohybu pro zdraví Rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky volí vhodný pohybový program Poznávání lidí Kooperace a kompetice Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní pohybovou činností zatěžovanými svaly - chápe, že různá cvičení mají různé účinky. Ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební polohy Výchova ke zdraví Zdravotně orientovaná zdatnost Rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem Fyzika 245

18 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Gymnastika Akrobacie - zvládá základní obraty a stoj na rukou s dopomocí, předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách, dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede využít gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné držení těla Člověk, podpora a ochrana zdraví Přeskoky Cvičení s náčiním Cvičení na nářadí - předvede roznožku přes kozu našíř skrčku přes kozu našíř s oddáleným můstkem - zvládá cvičení se švihadlem a míčem - kruhy předvede houpání s obraty, svis vznesmo, svis střemhlav s dopomocí, zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích - trampolína - předvede základní skoky odrazem snožmo + s roznožením skrčením přednožmo - hrazda předvede svis střemhlav, výmyk jednonož s dopomocí a přešvih ve vzporu na hrazdě Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Atletika Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Rychlý běh Vytrvalý běh Skok do dálky a do výšky Základy rytmické gymnastiky Cvičení s náčiním Kondiční formy cvičení - běh na 60m a 100m - běh na 800, 1500m v terénu - zvládá základní techniky skoku do dálky a do výšky (výška flopem) - dovede rozpoznat estetický a neestetický pohyb - předvede šplh na tyči na čas - vysvětlí pojem kruhový trénink, sestaví jej pro sebe Tanec - vysvětlí zdravotní a relaxační účinky cvičení s hudbou, vyjmenuje základní druhy cvičení a pohybu s hudbou, zatančí lidový tanec,polkový krok Výchova ke zdraví Hudební výchova 246

19 Sportovní hry Florbal Fotbal - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba). Zvládá utkání zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče). Předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka nohou. Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Občanská výchova Přehazovaná Vybíjená - hraje přehazovanou, zvládá základní pravidla pro přehazovanou, při utkán smečuje obouruč,blokuje samostatně a ve dvojici. - hraje vybíjenou, zvládá základní pravidla pro vybíjenou, hází s protilehlou nohou vpředu Kooperace a kompetice Basketbal - Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná základy herních systémů (osobní obranný systém, útočný obranný systém). Zná základní herní kombinace. Používá při hře osobní obranu Lyžování Sjezdové lyžování, bezpečnost pohybu v zimné horské krajině, jízda na vleku, technika bruslení - zvládá základní lyžařské dovednosti, jízdu na vleku, zná zásady pohybu v horské zimní krajině, základní dovednosti v bruslení Člověk, podpora a ochrana zdraví 247

20 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHY- BOVÉ UČENÍ v TV Organizace sportu a pohybových dovedností Táboření Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály gesta, značky, vzájemná komunikace V nestandardních podmínkách (LVK), výstroj a výzbroj výběr a ošetřování Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla - zná názvosloví činností v TV, reaguje na smluvené signály a povely, komunikuje ve skupině - ví, jak se chovat na LVK, umí si zvolit správnou výzbroj a výstroj Kooperace a kompetice Český jazyk Občanská výchova Výchova ke zdraví Pravidla osvojování pohybových činností Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Hry, závody, soutěže Měření, vedení evidence výkonů - účastní se sportovních soutěží pořádaných školou, městem Brnem - měří sportovní výkony spolužáků, zapisuje do evidence 248

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. Člověk a zdraví 5.8.1. Tělesná výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova je v naší škole nejdůležitější formou pohybového učení žáků. Je

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

5.8.2 Tělesná výchova (TV)

5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesnou výchovu chápe škola jako nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků, je hlavním zdrojem poznatků

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá ve skupinách,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována na chápání vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody, je utvářena a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Tělesná výchova Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci patnáct hodin v 6. 9. ročníku. Tyto hodiny se dělí na hodiny praktické, které jsou věnovány klasické TV s plněním osnov ZŠ, další hodiny jsou

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Tělesná výchova. Cíle

Tělesná výchova. Cíle Tělesná výchova Tělesnou výchovu vyučujeme ve všech ročnících jako samostatný předmět. Všechny žáky bez ohledu na individuální dispozice vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali pokud

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

6.09. Tělesná výchova - TEV

6.09. Tělesná výchova - TEV 6.09. Tělesná výchova - TEV Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více