6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova"

Transkript

1 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví hoře. Ve 2. a 3. ročníku je zařazen plavecký výcvik v plaveckém bazénu na Rašínově ulici pod vedením plavecké školy. Učivo a výstupy jsou rozděleny do dvou období. Předmět je svou podstatou zaměřen na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole a na poznání možností rozvoje zdravotně orientované zdatnosti. Pohybové vzdělání přechází od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Pohybové aktivity jsou dále podporovány různými sportovními akcemi v průběhu celého školního roku třídní a mezitřídní turnaje ve vybíjené, soutěž ve šplhu atp. 2.stupeň Na 2.stupni se vyučuje Tělesná výchova jako samostatný předmět v 6 9. ročníku vždy 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení,další pohybové činnosti c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. V 7.ročníku se žáci účastní týdenního lyžařského výcviku. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků 229

2 sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně vyžaduje dodržování pravidel Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání 230

3 Tělesná výchova 1.období = ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků, Délka a intenzita pohybu - spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu preventivní a korektivní pohybové činnosti s pomocí učitele a rodičů Rozvoj schopností poznávání Příprava organismu Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení - uplatňuje základní přípravu organismu před pohybovou činností za pomoci učitele - zvládá uklidnění organismu po ukončení činnosti za pomoci učitele - uplatňuje prvotní dovednost napínacích a protahovacích cvičení Zdravotně zaměřené činnosti Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly, pohyblivosti. Koordinace pohybu Správné držení těla Správné zvedání zátěže Průpravná,kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití Přebíhání nízkých překážek Stoupání, lezení, přelézání, seskoky na žebřinách Chůze s obměnami, ve dvojicích vyhýbání a různé obratnostní dovednosti Překážková dráha Vybíhání, seskoky, po obratu seběhnutí z šikmé lavičky Drobné závodivé hry - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla za pomoci učitele - uplatňuje správné zásady při zvedání zátěže za pomoci učitele - využívá osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu - přebíhá nízké překážky (lavičky, části bedny) - stoupá, leze,přelézá, seskakuje na žebřinách - chodí na lavičce nebo kladince s obměnami, jednotlivě i ve dvojicích - překonává překážkovou dráhu - vybíhá, seskakuje, po obratu sbíhá ze šikmé lavičky - tvořivě využívá honiček při pohybové činnosti Environmentální výchova Vztah člověka a prostředí 231

4 Hygiena při TV Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla za pomoci učitele Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity - užívá vhodné oblečení a obuv při pohybových aktivitách za pomoci učitele Bezpečnost při pohybových činnostech Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách a umývárnách Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnost při pohybových činnostech - užívá šaten a umýváren v souladu s bezpečnostními pravidly za pomoci učitele - uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém prostředí za pomoci učitele - zná hlavní zásady 1. pomoci v podmínkách TV Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Pohybové hry Hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry a aktivity Využití hraček a netradičního náčiní při cvičení Pohybová tvořivost - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích - uplatňuje za pomoci učitele netradiční pohybové hry - tvořivě využívá za pomoci učitele hraček a netradičního náčiní při cvičení - využívá pohybové tvořivosti Rozvoj schopností poznávání Kreativita Poznávání lidí Člověk a svět práce Výtvarná výchova Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení s náčiním a na nářadí, odpovídající velikosti a hmotnosti - zvládá osvojované pohybové dovednosti na úrovni svých pohybových předpokladů - zvládá průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed, vzad, stoje na rukou - zvládá průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu, přeskoku a roznožky přes kozu našíř 232

5 Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Základy estetického pohybu Vyjádření melodie a rytmu pohybem Jednoduché tance - soustředí se na rytmický a hudební doprovod - vnímá a používá rytmus, tempa a melodie - vyjadřuje pohybem různé činnosti, představy, nálady, rytmy, melodie atd. - seznamuje se s jednoduchými tanci, vzájemným chováním při tanci Hudební výchova Průpravné úpoly Přetahy a přetlaky - využívá přetahy a přetlaky a ručkování při pohybových hrách za pomoci učitele Základy atletiky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky nebo do výšky Hod míčkem - poznává zjednodušené startovní povely a signály - zařazuje do pohybového režimu vytrvalý běh - skáče do dálky z 30cm pásma - hází kriketovým míčkem do dálky Český jazyk Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - ovládá držení míče jednoruč nebo obouruč, odráží míč o zeď, dribluje na místě - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce za pomoci učitele - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti prováděné ve skupině za pomoci učitele - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech za pomoci učitele - užívá zjednodušená herní pravidla za pomoci učitele (vybíjená, přehazovaná, minikopaná) Multikulturní výchova Lidské vztahy Poznávání lidí 233

6 Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - ovládá držení míče jednoruč nebo obouruč, odráží míč o zeď, dribluje na místě - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce za pomoci učitele - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti prováděné ve skupině za pomoci učitele - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech za pomoci učitele - užívá zjednodušená herní pravidla za pomoci učitele (vybíjená, přehazovaná, minikopaná) Multikulturní výchova Lidské vztahy Poznávání lidí Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu Chování v dopravních prostředcích při přesunu Chůze v terénu Ochrana přírody - chová se adekvátně v dopravních prostředcích s ohledem na vlastní bezpečí za pomoci učitele - zvládá chůzi i běh v terénu na kratší vzdálenost po vyznačené trase - využívá přírodní prostředí s ohledem na jeho ochranu a vlastní bezpečí s pomocí učitele Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Plavání Základní plavecká výuka 234

7 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ v TV Základní tělocviční názvosloví osvojených činností Smluvené povely Signály - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci - reaguje na startovací povely - reaguje na smluvené signály Rozvoj schopností poznávání Organizace při TV Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - uplatňuje hlavní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy za pomoci učitele Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Zásady jednání a chování Fair play Olympijské ideály a symboly - jedná v duchu fair-play - rozlišuje základní olympijské ideály a symboly Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností Pravidla her, závodů a soutěží - dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje s pomocí učitele Multikulturní výchova Lidské vztahy Měření a posuzování pohybových dovedností Měření výkonů Základní pohybové testy - změří s pomocí učitele základní pohybové výkony - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám s pomocí učitele Kreativita Zdroje informací o pohybových činnostech Práce s PC,encyklopediemi - poznává zdroje informací o zdraví Český jazyk 235

8 Tělesná výchova 2.období = ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků Délka a intenzita pohybu - podílí se na utváření pohybového režimu - uplatňuje kondičně zaměřené činnosti - projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti Příprava organismu Zdravotně zaměřené činnosti Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení Správné držení těla Správné zvedání zátěže - uplatňuje zásady přípravy organismu před pohybovou činností - uplatňuje zásady uklidnění organismu po ukončení činnosti - vhodně vybere v návaznosti na vlastní svalová oslabení preventivní a korektivní cvičení - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla - uplatňuje správné zásady při zvedání zátěže Průpravná,kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti. Koordinace pohybu Přebíhání malých překážek Stoupání, lezení a přelézání na žebřinách Odrazy na trampolínce Šplh po tyči Přeskoky se švihadlem Vytrvalostní běh - přebíhá malé překážky (lavičky, různě sestavené díly bedny) - cvičí ve visu s využitím stoupání, lezení a přelézání - provádí výskoky a skoky s odrazem - šplhá po tyči a sunem slézá - provádí přeskoky s krátkým švihadlem, probíhá pod dlouhým švihadlem - běží po dobu 12 min 236

9 Hygiena při TV Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla - užívá vhodné oblečení a obuv při pohybových aktivitách Bezpečnost při pohybových činnostech ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVED- NOSTÍ Pohybové hry Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách a umývárnách Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV Hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry a aktivity Využití hraček a netradičního náčiní při cvičení Pohybová tvořivost - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - využívá šaten a umýváren v souladu s bezpečnostními pravidly - uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém prostředí - adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - zorganizuje nenáročné pohybové hry, vytváří varianty osvojených her - tvořivě uplatňuje netradiční pohybové hry a aktivity -tvořivě využívá hraček a netradičního náčiní při cvičení - projevuje v souladu s činností, vlastními předpoklady úspěchem či neúspěchem samostatnost, odvahu, vůli pro zlepšení pohybové dovednosti (výkonu) Kooperace a kompetice Kreativita Poznávání lidí Člověk a svět práce Výtvarná výchova 237

10 Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení s náčiním a na nářadí, odpovídající velikosti a hmotnosti - vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly atd. (kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou s dopomocí, akrobatické kombinace) Kreativita - uplatňuje průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku, přeskok 2 až 4 dílů bedny s odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku, průpravná cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo, chůze po kladince s doprovodnými pohyby paží, drobné poskoky, obraty Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Základy estetického pohybu Vyjádření melodie a rytmu pohybem Jednoduché tance - reaguje na rytmický a hudební doprovod - uplatňuje zásady estetického pohybu - tvořivě vyjadřuje rytmus a melodii pohybem - uplatňuje taneční kroky (poskočný, přísunný, přeměnný) Kreativita Poznávání lidí Hudební výchova Průpravné úpoly Základy atletiky Přetahy a přetlaky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky nebo do výšky Hod míčkem - využívá přetahy, přetlaky a ručkování při pohybových hrách - uplatňuje běžeckou abecedu, rychlý běh do 60 m - uplatňuje vytrvalostní běh do m, běh v terénu do 15 minut, nízký start na povel, polovysoký start - uplatňuje skok do dálky z rozběhu, odraz z břevna - uplatňuje hod míčkem z rozběhu Poznávání lidí Kooperace Výchova ke zdraví 238

11 Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - přihrává míčem jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), přihrává vnitřním nártem (po zemi, obloukem), uplatňuje pohyb s míčem a bez míče, zastavení, chytání míče jednoruč, obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy, vedení míče (driblingem, nohou), střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním nártem na branku - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce - udrží míč pod kontrolou družstva, dopraví míč z obranné poloviny do útočné a zakončí střelbou, řeší situace jeden proti jednomu Kooperace a kompetice - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu : Chování v dopravních prostředcích při přesunu Chůze v terénu Ochrana přírody - uplatňuje průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (přehazovaná, florbal, malá kopaná, minibasketbal) - adekvátně se chová v dopravních prostředcích s ohledem na vlastní bezpečí a kulturu cestování - zvládá chůzi v terénu do 10 km, chůzi a běh po vyznačené trase i podle jednoduché mapky v přehledném terénu - aplikuje pohybové dovednosti s využitím přírodních překážek - využívá přírodní prostředí s ohledem na jeho ochranu a vlastní bezpečí Poznávání lidí Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 239

12 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ v TV Základní tělocviční názvosloví osvojených činností - využívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví (základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, základní pojmy spojené s hudebním rytmickým doprovodem a používaným náčiním, základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi sportovních kolektivních her, základní pojmy týkající se běhů, skoků a hodů, základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody, pojmy spojené s pravidly her) Rozvoj schopností poznávání Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Český jazyk Smluvené povely Signály -správně reaguje na startovací povely - cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení -správně reaguje na smluvené signály Organizace při TV Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - rozlišuje vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, základní označení a vybavení hřišť, části běžecké dráhy a skokanských sektorů - orientuje se v základní organizaci utkání (losování, zahájení, počítání skóre, ukončení utkání) - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Zásady jednání a chování Fair play Olympijské ideály a symboly Pravidla her, závodů a soutěží - jedná v duchu fair-play - respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - formuluje základní olympijské ideály a rozlišuje symboly - dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 240

13 Měření a posuzování pohybových dovedností Měření výkonů - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky Rozvoj schopností poznávání Základní pohybové testy - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti Zdroje informací o pohybových činnostech Práce s informačními zdroji - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě bydliště - samostatně získává potřebné informace Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 241

14 Tělesná výchova 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Bezpečnostní řád v TV, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí, improvizované ošetření poranění a odsun zraněného, správné hygienické návyky při TV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví. - plní zodpovědně pokyny učitele. Rozvoj schopnosti poznávání Kreativita Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Přírodopis Zeměpis Význam pohybu pro zdraví Rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky volí vhodný pohybový program Poznávání lidí Kooperace a kompetice Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní pohybovou činností zatěžovanými svaly - chápe, že různá cvičení mají různé účinky, je informován o svých pohybových přednostech a nedostatcích - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech - zaujímá správné cvičební polohy Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce 242

15 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Gymnastika Atletika Akrobacie Přeskoky Cvičení s náčiním Cvičení na nářadí Rychlý běh - běh na 60m a 100m Vytrvalý běh - běh na 400, 800 v časovém limitu Skok do dálky - předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách, předvede základní obraty a rovnovážné postoje, předvede různé druhy chůze a rovnovážné polohy, dovede stoj na rukou bez výdrže - předvede roznožku přes kozu našíř a skrčku přes kozu našíř - zvládá cvičení se švihadlem - kruhy předvede houpání s obraty, svis vznesmo, svis střemhlav s dopomocí - trampolína - předvede základní skoky - hrazda zvládá výmyk a přešvih únožmo - posiluje a zvyšuje průpravu na vytrvalostní běh - v souladu s individuálními předpoklady reaguje na povel, uplatňuje maximální výkon - zvládá základní techniky skoku do dálky Rozvoj schopností poznání Kreativita Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Člověk, podpora a ochrana zdraví Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Hod míčkem Základy rytmické gymnastiky Cvičení s náčiním - zvládá základní techniku hodu míčkem (5 krokový cyklus) - zvládá základní estetické držení těla - předvede šplh na tyči Rozvoj schopností poznání Kreativita Člověk, podpora a ochrana zdraví Hudební výchova Český jazyk Kondiční formy cvičení Tanec - vysvětlí pojem kruhový trénink - zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou, ví, že cvičení s hudbou má své zdravotní a relaxační účinky Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 243

16 Sportovní hry Florbal Fotbal Přehazovaná Vybíjená Ringo Ochrana přírody Příprava turistické akce - chůze se zátěží v mírně náročném terénu - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba),zvládá utkání zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče - chápe význam přehazované pro pozdější výuku odbíjené, hraje přehazovanou, zvládá základní pravidla pro přehazovanou - hraje vybíjenou, zvládá základní pravidla pro vybíjenou, hází s protilehlou nohou vpředu - vysvětlí základní pravidla pro ringo, hraje ringo - ví jak se chovat v přírodě, zvládá naplánovat výlet do přírody a chůzi se zátěží v mírně náročném terénu Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Člověk, podpora a ochrana zdraví Občanská výchova Přírodopis ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHY- BOVÉ UČENÍ v TV Organizace sportu a pohybových dovedností Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace - zná názvosloví činností v TV, reaguje na smluvené signály a povely, komunikuje ve skupině Kooperace a kompetice Člověk, podpora a ochrana zdraví Český jazyk Fyzika Pravidla osvojování pohybových činností Hry, závody, soutěže - účastní se sportovních soutěží pořádaných školou, městem Brnem Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Měření - měří sportovní výkony spolužáků 244

17 Tělesná výchova 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Bezpečnostní řád v TV, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí Improvizované ošetření poranění a odsun zraněného Správné hygienické návyky při TV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví. - plní zodpovědně pokyny učitele. Rozvoj schopnosti Kreativita Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Význam pohybu pro zdraví Rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky volí vhodný pohybový program Poznávání lidí Kooperace a kompetice Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní pohybovou činností zatěžovanými svaly - chápe, že různá cvičení mají různé účinky. Ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební polohy Výchova ke zdraví Zdravotně orientovaná zdatnost Rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem Fyzika 245

18 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Gymnastika Akrobacie - zvládá základní obraty a stoj na rukou s dopomocí, předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách, dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede využít gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné držení těla Člověk, podpora a ochrana zdraví Přeskoky Cvičení s náčiním Cvičení na nářadí - předvede roznožku přes kozu našíř skrčku přes kozu našíř s oddáleným můstkem - zvládá cvičení se švihadlem a míčem - kruhy předvede houpání s obraty, svis vznesmo, svis střemhlav s dopomocí, zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích - trampolína - předvede základní skoky odrazem snožmo + s roznožením skrčením přednožmo - hrazda předvede svis střemhlav, výmyk jednonož s dopomocí a přešvih ve vzporu na hrazdě Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Atletika Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Rychlý běh Vytrvalý běh Skok do dálky a do výšky Základy rytmické gymnastiky Cvičení s náčiním Kondiční formy cvičení - běh na 60m a 100m - běh na 800, 1500m v terénu - zvládá základní techniky skoku do dálky a do výšky (výška flopem) - dovede rozpoznat estetický a neestetický pohyb - předvede šplh na tyči na čas - vysvětlí pojem kruhový trénink, sestaví jej pro sebe Tanec - vysvětlí zdravotní a relaxační účinky cvičení s hudbou, vyjmenuje základní druhy cvičení a pohybu s hudbou, zatančí lidový tanec,polkový krok Výchova ke zdraví Hudební výchova 246

19 Sportovní hry Florbal Fotbal - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba). Zvládá utkání zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče). Předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka nohou. Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Občanská výchova Přehazovaná Vybíjená - hraje přehazovanou, zvládá základní pravidla pro přehazovanou, při utkán smečuje obouruč,blokuje samostatně a ve dvojici. - hraje vybíjenou, zvládá základní pravidla pro vybíjenou, hází s protilehlou nohou vpředu Kooperace a kompetice Basketbal - Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná základy herních systémů (osobní obranný systém, útočný obranný systém). Zná základní herní kombinace. Používá při hře osobní obranu Lyžování Sjezdové lyžování, bezpečnost pohybu v zimné horské krajině, jízda na vleku, technika bruslení - zvládá základní lyžařské dovednosti, jízdu na vleku, zná zásady pohybu v horské zimní krajině, základní dovednosti v bruslení Člověk, podpora a ochrana zdraví 247

20 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHY- BOVÉ UČENÍ v TV Organizace sportu a pohybových dovedností Táboření Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály gesta, značky, vzájemná komunikace V nestandardních podmínkách (LVK), výstroj a výzbroj výběr a ošetřování Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla - zná názvosloví činností v TV, reaguje na smluvené signály a povely, komunikuje ve skupině - ví, jak se chovat na LVK, umí si zvolit správnou výzbroj a výstroj Kooperace a kompetice Český jazyk Občanská výchova Výchova ke zdraví Pravidla osvojování pohybových činností Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Hry, závody, soutěže Měření, vedení evidence výkonů - účastní se sportovních soutěží pořádaných školou, městem Brnem - měří sportovní výkony spolužáků, zapisuje do evidence 248

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více