6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova"

Transkript

1 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví hoře. Ve 2. a 3. ročníku je zařazen plavecký výcvik v plaveckém bazénu na Rašínově ulici pod vedením plavecké školy. Učivo a výstupy jsou rozděleny do dvou období. Předmět je svou podstatou zaměřen na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole a na poznání možností rozvoje zdravotně orientované zdatnosti. Pohybové vzdělání přechází od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Pohybové aktivity jsou dále podporovány různými sportovními akcemi v průběhu celého školního roku třídní a mezitřídní turnaje ve vybíjené, soutěž ve šplhu atp. 2.stupeň Na 2.stupni se vyučuje Tělesná výchova jako samostatný předmět v 6 9. ročníku vždy 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení,další pohybové činnosti c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. V 7.ročníku se žáci účastní týdenního lyžařského výcviku. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků 229

2 sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně vyžaduje dodržování pravidel Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání 230

3 Tělesná výchova 1.období = ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků, Délka a intenzita pohybu - spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu preventivní a korektivní pohybové činnosti s pomocí učitele a rodičů Rozvoj schopností poznávání Příprava organismu Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení - uplatňuje základní přípravu organismu před pohybovou činností za pomoci učitele - zvládá uklidnění organismu po ukončení činnosti za pomoci učitele - uplatňuje prvotní dovednost napínacích a protahovacích cvičení Zdravotně zaměřené činnosti Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti,síly, pohyblivosti. Koordinace pohybu Správné držení těla Správné zvedání zátěže Průpravná,kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití Přebíhání nízkých překážek Stoupání, lezení, přelézání, seskoky na žebřinách Chůze s obměnami, ve dvojicích vyhýbání a různé obratnostní dovednosti Překážková dráha Vybíhání, seskoky, po obratu seběhnutí z šikmé lavičky Drobné závodivé hry - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla za pomoci učitele - uplatňuje správné zásady při zvedání zátěže za pomoci učitele - využívá osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu - přebíhá nízké překážky (lavičky, části bedny) - stoupá, leze,přelézá, seskakuje na žebřinách - chodí na lavičce nebo kladince s obměnami, jednotlivě i ve dvojicích - překonává překážkovou dráhu - vybíhá, seskakuje, po obratu sbíhá ze šikmé lavičky - tvořivě využívá honiček při pohybové činnosti Environmentální výchova Vztah člověka a prostředí 231

4 Hygiena při TV Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla za pomoci učitele Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity - užívá vhodné oblečení a obuv při pohybových aktivitách za pomoci učitele Bezpečnost při pohybových činnostech Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách a umývárnách Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnost při pohybových činnostech - užívá šaten a umýváren v souladu s bezpečnostními pravidly za pomoci učitele - uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém prostředí za pomoci učitele - zná hlavní zásady 1. pomoci v podmínkách TV Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Pohybové hry Hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry a aktivity Využití hraček a netradičního náčiní při cvičení Pohybová tvořivost - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích - uplatňuje za pomoci učitele netradiční pohybové hry - tvořivě využívá za pomoci učitele hraček a netradičního náčiní při cvičení - využívá pohybové tvořivosti Rozvoj schopností poznávání Kreativita Poznávání lidí Člověk a svět práce Výtvarná výchova Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení s náčiním a na nářadí, odpovídající velikosti a hmotnosti - zvládá osvojované pohybové dovednosti na úrovni svých pohybových předpokladů - zvládá průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed, vzad, stoje na rukou - zvládá průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu, přeskoku a roznožky přes kozu našíř 232

5 Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Základy estetického pohybu Vyjádření melodie a rytmu pohybem Jednoduché tance - soustředí se na rytmický a hudební doprovod - vnímá a používá rytmus, tempa a melodie - vyjadřuje pohybem různé činnosti, představy, nálady, rytmy, melodie atd. - seznamuje se s jednoduchými tanci, vzájemným chováním při tanci Hudební výchova Průpravné úpoly Přetahy a přetlaky - využívá přetahy a přetlaky a ručkování při pohybových hrách za pomoci učitele Základy atletiky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky nebo do výšky Hod míčkem - poznává zjednodušené startovní povely a signály - zařazuje do pohybového režimu vytrvalý běh - skáče do dálky z 30cm pásma - hází kriketovým míčkem do dálky Český jazyk Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - ovládá držení míče jednoruč nebo obouruč, odráží míč o zeď, dribluje na místě - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce za pomoci učitele - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti prováděné ve skupině za pomoci učitele - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech za pomoci učitele - užívá zjednodušená herní pravidla za pomoci učitele (vybíjená, přehazovaná, minikopaná) Multikulturní výchova Lidské vztahy Poznávání lidí 233

6 Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - ovládá držení míče jednoruč nebo obouruč, odráží míč o zeď, dribluje na místě - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce za pomoci učitele - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti prováděné ve skupině za pomoci učitele - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech za pomoci učitele - užívá zjednodušená herní pravidla za pomoci učitele (vybíjená, přehazovaná, minikopaná) Multikulturní výchova Lidské vztahy Poznávání lidí Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu Chování v dopravních prostředcích při přesunu Chůze v terénu Ochrana přírody - chová se adekvátně v dopravních prostředcích s ohledem na vlastní bezpečí za pomoci učitele - zvládá chůzi i běh v terénu na kratší vzdálenost po vyznačené trase - využívá přírodní prostředí s ohledem na jeho ochranu a vlastní bezpečí s pomocí učitele Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Plavání Základní plavecká výuka 234

7 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ v TV Základní tělocviční názvosloví osvojených činností Smluvené povely Signály - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci - reaguje na startovací povely - reaguje na smluvené signály Rozvoj schopností poznávání Organizace při TV Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - uplatňuje hlavní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy za pomoci učitele Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Zásady jednání a chování Fair play Olympijské ideály a symboly - jedná v duchu fair-play - rozlišuje základní olympijské ideály a symboly Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností Pravidla her, závodů a soutěží - dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje s pomocí učitele Multikulturní výchova Lidské vztahy Měření a posuzování pohybových dovedností Měření výkonů Základní pohybové testy - změří s pomocí učitele základní pohybové výkony - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám s pomocí učitele Kreativita Zdroje informací o pohybových činnostech Práce s PC,encyklopediemi - poznává zdroje informací o zdraví Český jazyk 235

8 Tělesná výchova 2.období = ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim žáků Délka a intenzita pohybu - podílí se na utváření pohybového režimu - uplatňuje kondičně zaměřené činnosti - projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti Příprava organismu Zdravotně zaměřené činnosti Příprava organismu před pohybovou činností Uklidnění po zátěži Napínací a protahovací cvičení Správné držení těla Správné zvedání zátěže - uplatňuje zásady přípravy organismu před pohybovou činností - uplatňuje zásady uklidnění organismu po ukončení činnosti - vhodně vybere v návaznosti na vlastní svalová oslabení preventivní a korektivní cvičení - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla - uplatňuje správné zásady při zvedání zátěže Průpravná,kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti. Koordinace pohybu Přebíhání malých překážek Stoupání, lezení a přelézání na žebřinách Odrazy na trampolínce Šplh po tyči Přeskoky se švihadlem Vytrvalostní běh - přebíhá malé překážky (lavičky, různě sestavené díly bedny) - cvičí ve visu s využitím stoupání, lezení a přelézání - provádí výskoky a skoky s odrazem - šplhá po tyči a sunem slézá - provádí přeskoky s krátkým švihadlem, probíhá pod dlouhým švihadlem - běží po dobu 12 min 236

9 Hygiena při TV Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla - užívá vhodné oblečení a obuv při pohybových aktivitách Bezpečnost při pohybových činnostech ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVED- NOSTÍ Pohybové hry Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru Bezpečnost v šatnách a umývárnách Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek První pomoc v podmínkách TV Hry s různým zaměřením Netradiční pohybové hry a aktivity Využití hraček a netradičního náčiní při cvičení Pohybová tvořivost - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - využívá šaten a umýváren v souladu s bezpečnostními pravidly - uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém prostředí - adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - zorganizuje nenáročné pohybové hry, vytváří varianty osvojených her - tvořivě uplatňuje netradiční pohybové hry a aktivity -tvořivě využívá hraček a netradičního náčiní při cvičení - projevuje v souladu s činností, vlastními předpoklady úspěchem či neúspěchem samostatnost, odvahu, vůli pro zlepšení pohybové dovednosti (výkonu) Kooperace a kompetice Kreativita Poznávání lidí Člověk a svět práce Výtvarná výchova 237

10 Základy gymnastiky Průpravná cvičení Akrobacie Cvičení s náčiním a na nářadí, odpovídající velikosti a hmotnosti - vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly atd. (kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace, průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, stoj na rukou s dopomocí, akrobatické kombinace) Kreativita - uplatňuje průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku, přeskok 2 až 4 dílů bedny s odrazem z trampolínky, roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku, průpravná cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo, chůze po kladince s doprovodnými pohyby paží, drobné poskoky, obraty Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Základy estetického pohybu Vyjádření melodie a rytmu pohybem Jednoduché tance - reaguje na rytmický a hudební doprovod - uplatňuje zásady estetického pohybu - tvořivě vyjadřuje rytmus a melodii pohybem - uplatňuje taneční kroky (poskočný, přísunný, přeměnný) Kreativita Poznávání lidí Hudební výchova Průpravné úpoly Základy atletiky Přetahy a přetlaky Rychlý běh Motivovaný vytrvalý běh Skok do dálky nebo do výšky Hod míčkem - využívá přetahy, přetlaky a ručkování při pohybových hrách - uplatňuje běžeckou abecedu, rychlý běh do 60 m - uplatňuje vytrvalostní běh do m, běh v terénu do 15 minut, nízký start na povel, polovysoký start - uplatňuje skok do dálky z rozběhu, odraz z břevna - uplatňuje hod míčkem z rozběhu Poznávání lidí Kooperace Výchova ke zdraví 238

11 Základy sportovních her Manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Herní činnosti jednotlivce Spolupráce ve hře Průpravné hry Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů - přihrává míčem jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), přihrává vnitřním nártem (po zemi, obloukem), uplatňuje pohyb s míčem a bez míče, zastavení, chytání míče jednoruč, obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy, vedení míče (driblingem, nohou), střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním nártem na branku - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce - udrží míč pod kontrolou družstva, dopraví míč z obranné poloviny do útočné a zakončí střelbou, řeší situace jeden proti jednomu Kooperace a kompetice - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech Turistika a pobyt v přírodě Přesun do terénu : Chování v dopravních prostředcích při přesunu Chůze v terénu Ochrana přírody - uplatňuje průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (přehazovaná, florbal, malá kopaná, minibasketbal) - adekvátně se chová v dopravních prostředcích s ohledem na vlastní bezpečí a kulturu cestování - zvládá chůzi v terénu do 10 km, chůzi a běh po vyznačené trase i podle jednoduché mapky v přehledném terénu - aplikuje pohybové dovednosti s využitím přírodních překážek - využívá přírodní prostředí s ohledem na jeho ochranu a vlastní bezpečí Poznávání lidí Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 239

12 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ v TV Základní tělocviční názvosloví osvojených činností - využívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví (základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, základní pojmy spojené s hudebním rytmickým doprovodem a používaným náčiním, základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi sportovních kolektivních her, základní pojmy týkající se běhů, skoků a hodů, základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody, pojmy spojené s pravidly her) Rozvoj schopností poznávání Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Český jazyk Smluvené povely Signály -správně reaguje na startovací povely - cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení -správně reaguje na smluvené signály Organizace při TV Základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - rozlišuje vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, základní označení a vybavení hřišť, části běžecké dráhy a skokanských sektorů - orientuje se v základní organizaci utkání (losování, zahájení, počítání skóre, ukončení utkání) - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Zásady jednání a chování Fair play Olympijské ideály a symboly Pravidla her, závodů a soutěží - jedná v duchu fair-play - respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - formuluje základní olympijské ideály a rozlišuje symboly - dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 240

13 Měření a posuzování pohybových dovedností Měření výkonů - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky Rozvoj schopností poznávání Základní pohybové testy - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti Zdroje informací o pohybových činnostech Práce s informačními zdroji - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole a v místě bydliště - samostatně získává potřebné informace Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 241

14 Tělesná výchova 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Bezpečnostní řád v TV, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí, improvizované ošetření poranění a odsun zraněného, správné hygienické návyky při TV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví. - plní zodpovědně pokyny učitele. Rozvoj schopnosti poznávání Kreativita Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Přírodopis Zeměpis Význam pohybu pro zdraví Rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky volí vhodný pohybový program Poznávání lidí Kooperace a kompetice Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní pohybovou činností zatěžovanými svaly - chápe, že různá cvičení mají různé účinky, je informován o svých pohybových přednostech a nedostatcích - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech - zaujímá správné cvičební polohy Člověk, podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce 242

15 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Gymnastika Atletika Akrobacie Přeskoky Cvičení s náčiním Cvičení na nářadí Rychlý běh - běh na 60m a 100m Vytrvalý běh - běh na 400, 800 v časovém limitu Skok do dálky - předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách, předvede základní obraty a rovnovážné postoje, předvede různé druhy chůze a rovnovážné polohy, dovede stoj na rukou bez výdrže - předvede roznožku přes kozu našíř a skrčku přes kozu našíř - zvládá cvičení se švihadlem - kruhy předvede houpání s obraty, svis vznesmo, svis střemhlav s dopomocí - trampolína - předvede základní skoky - hrazda zvládá výmyk a přešvih únožmo - posiluje a zvyšuje průpravu na vytrvalostní běh - v souladu s individuálními předpoklady reaguje na povel, uplatňuje maximální výkon - zvládá základní techniky skoku do dálky Rozvoj schopností poznání Kreativita Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Člověk, podpora a ochrana zdraví Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Hod míčkem Základy rytmické gymnastiky Cvičení s náčiním - zvládá základní techniku hodu míčkem (5 krokový cyklus) - zvládá základní estetické držení těla - předvede šplh na tyči Rozvoj schopností poznání Kreativita Člověk, podpora a ochrana zdraví Hudební výchova Český jazyk Kondiční formy cvičení Tanec - vysvětlí pojem kruhový trénink - zná základní druhy cvičení a pohybu s hudbou, ví, že cvičení s hudbou má své zdravotní a relaxační účinky Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 243

16 Sportovní hry Florbal Fotbal Přehazovaná Vybíjená Ringo Ochrana přírody Příprava turistické akce - chůze se zátěží v mírně náročném terénu - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba),zvládá utkání zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče - chápe význam přehazované pro pozdější výuku odbíjené, hraje přehazovanou, zvládá základní pravidla pro přehazovanou - hraje vybíjenou, zvládá základní pravidla pro vybíjenou, hází s protilehlou nohou vpředu - vysvětlí základní pravidla pro ringo, hraje ringo - ví jak se chovat v přírodě, zvládá naplánovat výlet do přírody a chůzi se zátěží v mírně náročném terénu Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Člověk, podpora a ochrana zdraví Občanská výchova Přírodopis ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHY- BOVÉ UČENÍ v TV Organizace sportu a pohybových dovedností Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, vzájemná komunikace - zná názvosloví činností v TV, reaguje na smluvené signály a povely, komunikuje ve skupině Kooperace a kompetice Člověk, podpora a ochrana zdraví Český jazyk Fyzika Pravidla osvojování pohybových činností Hry, závody, soutěže - účastní se sportovních soutěží pořádaných školou, městem Brnem Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Měření - měří sportovní výkony spolužáků 244

17 Tělesná výchova 7. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Bezpečnostní řád v TV, první pomoc při TV a sportu v různém prostředí Improvizované ošetření poranění a odsun zraněného Správné hygienické návyky při TV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - v tělocvičně předchází možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví. - plní zodpovědně pokyny učitele. Rozvoj schopnosti Kreativita Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Význam pohybu pro zdraví Rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky volí vhodný pohybový program Poznávání lidí Kooperace a kompetice Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní pohybovou činností zatěžovanými svaly - chápe, že různá cvičení mají různé účinky. Ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích - uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební polohy Výchova ke zdraví Zdravotně orientovaná zdatnost Rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem Fyzika 245

18 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Gymnastika Akrobacie - zvládá základní obraty a stoj na rukou s dopomocí, předvede kotoul vpřed a vzad ve vazbách, dovede z osvojených cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede využít gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti a pro správné držení těla Člověk, podpora a ochrana zdraví Přeskoky Cvičení s náčiním Cvičení na nářadí - předvede roznožku přes kozu našíř skrčku přes kozu našíř s oddáleným můstkem - zvládá cvičení se švihadlem a míčem - kruhy předvede houpání s obraty, svis vznesmo, svis střemhlav s dopomocí, zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích - trampolína - předvede základní skoky odrazem snožmo + s roznožením skrčením přednožmo - hrazda předvede svis střemhlav, výmyk jednonož s dopomocí a přešvih ve vzporu na hrazdě Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Atletika Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Rychlý běh Vytrvalý běh Skok do dálky a do výšky Základy rytmické gymnastiky Cvičení s náčiním Kondiční formy cvičení - běh na 60m a 100m - běh na 800, 1500m v terénu - zvládá základní techniky skoku do dálky a do výšky (výška flopem) - dovede rozpoznat estetický a neestetický pohyb - předvede šplh na tyči na čas - vysvětlí pojem kruhový trénink, sestaví jej pro sebe Tanec - vysvětlí zdravotní a relaxační účinky cvičení s hudbou, vyjmenuje základní druhy cvičení a pohybu s hudbou, zatančí lidový tanec,polkový krok Výchova ke zdraví Hudební výchova 246

19 Sportovní hry Florbal Fotbal - zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, střelba). Zvládá utkání zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, přihrávka, odebírání míče). Předvede základní činnosti brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka nohou. Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Občanská výchova Přehazovaná Vybíjená - hraje přehazovanou, zvládá základní pravidla pro přehazovanou, při utkán smečuje obouruč,blokuje samostatně a ve dvojici. - hraje vybíjenou, zvládá základní pravidla pro vybíjenou, hází s protilehlou nohou vpředu Kooperace a kompetice Basketbal - Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná základy herních systémů (osobní obranný systém, útočný obranný systém). Zná základní herní kombinace. Používá při hře osobní obranu Lyžování Sjezdové lyžování, bezpečnost pohybu v zimné horské krajině, jízda na vleku, technika bruslení - zvládá základní lyžařské dovednosti, jízdu na vleku, zná zásady pohybu v horské zimní krajině, základní dovednosti v bruslení Člověk, podpora a ochrana zdraví 247

20 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHY- BOVÉ UČENÍ v TV Organizace sportu a pohybových dovedností Táboření Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály gesta, značky, vzájemná komunikace V nestandardních podmínkách (LVK), výstroj a výzbroj výběr a ošetřování Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla - zná názvosloví činností v TV, reaguje na smluvené signály a povely, komunikuje ve skupině - ví, jak se chovat na LVK, umí si zvolit správnou výzbroj a výstroj Kooperace a kompetice Český jazyk Občanská výchova Výchova ke zdraví Pravidla osvojování pohybových činností Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností Hry, závody, soutěže Měření, vedení evidence výkonů - účastní se sportovních soutěží pořádaných školou, městem Brnem - měří sportovní výkony spolužáků, zapisuje do evidence 248

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika reaguje na povely učitele, snaží se o správné

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.:

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.: 7. 1. I.stupeň Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ 517 93 IČO 70979723 tel.:494 664 109 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 7. 1. 8. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

Ročník IV. A. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky. Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu

Ročník IV. A. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky. Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 3 Září - červen Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Poznatky z TV a sportu, komunikace,

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost organizace

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Časová Učivo Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce Průřezová témata obor ročník ČINNOSTI KOMPETENCE K UČENÍ IX.-VI. Komunikace v TV - základní tělocvičné osvojovaných

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 3 14. září - 8. prosince Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační,

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy Předmět: Tělesná výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Činnosti ovlivňující zdraví Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Tělesná výchova - Tercie

Tělesná výchova - Tercie - Tercie Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 8. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 8. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.6.1. Tělesná výchova 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.1.6.1. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA - l. ROČNÍK Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za pomoci uč. Je dodržuje. Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru. Reaguje na základní pokyny, signály

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

Člověk a zdraví Sportovní výchova

Člověk a zdraví Sportovní výchova Časová dotace: 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více