Tělesná výchova. Cíle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělesná výchova. Cíle"

Transkript

1 Tělesná výchova Tělesnou výchovu vyučujeme ve všech ročnících jako samostatný předmět. Všechny žáky bez ohledu na individuální dispozice vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali pokud možno trvalý kladný vztah ke sportu nebo jiné jim přiměřené podobě fyzické aktivity. Studenti si v Tělesné výchově osvojují dovednosti a návyky, které jim dávají možnosti kultivovat vlastní osobnost a zodpovědně pečovat o své tělo. Vyučovací předmět Tělesná výchova integruje některé tematické okruhy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách, Techniky relaxace). Tělesná výchova se také výrazně podílí na naplňování cílů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, zvláště tematických bloků Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kooperace a kompetice. Cíle Zaměřuje se zejména na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže sedavého způsobu života i pobytu ve škole, na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu a na prožitek radosti z pohybu. Ve výuce je rovněž kladen důraz na poznávání zdraví jako důležité životní hodnoty, zásad zdravé životosprávy a také na rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit. Prostředky, kterými ověřujeme dosažení cílů k individuálnímu hodnocení motorických schopností žáků, jejich kondiční připravenosti a vytrvalosti vzhledem k jejich věku používáme pohybový program OVOV 1 a sadu atletických, gymnastických a plaveckých limitů pro jednotlivé ročníky, viz níže na začátku plaveckého výcviku v kvartě a na jeho konci v kvintě provádíme měření plaveckých limitů a zhodnocení plaveckých dovedností; úspěšnost našeho plaveckého výcviku posuzujeme především podle toho, kolik studentů se posunulo do vyšší, příp. nejvyšší kategorie (začínající plavec, dobrý plavec, výborný plavec) stejně jako u ostatních předmětů hodnotíme studentův přístup s využitím porgovské stupnice A-D, F; při tomto hodnocení učitelé věnují velkou pozornost osobnímu zlepšení, při jehož posuzování vycházejí vždy z individuálních schopností studenta Časová dotace a organizace výuky 2 hodiny týdně v primě až oktávě výuka probíhá odděleně pro chlapce a dívky v kvartě a v kvintě probíhá výuka plavání v rozsahu cca jednotek (po 60 minutách) 1 OVOV je pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Obsahem je společný testový základ pro všechny věkové kategorie (věk 7 až 66+). Zahrnuje: sprint na 60m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby, plavání nebo skákání přes švihadlo, trojskok, kliky, lehy-sedy, hod míčkem a běh na 1000m nebo dribling.

2 Tělesná výchova - prima až oktáva Konkrétní cíle respektuje pravidla bezpečnosti a ohleduplnosti v konkrétních podmínkách jednotlivých pohybových aktivit předchází možným poraněním či úrazům sebe sama i ostatních vhodnými osvojenými způsoby rozhodování, chování a jednání usiluje v rámci svých možností o aktivní podporu zdraví v případě potřeby je schopen poskytnout základní první pomoc rozcvičí a připraví se vždy náležitě vzhledem ke konkrétní pohybové činnosti myje a převléká se, udržuje okolo sebe pořádek rozumí nejzákladnějšímu názvosloví, respektuje a užívá je při vyzvání (signálu, povelu) vhodně reaguje (zastaví a ztichne při zvuku píšťalky, zařadí se ) rozumí základním mechanismům vzniku svalových dysbalancí i jejich hlavním příčinám zvládá základní preventivní, korektivní, kompenzační a relaxační cviky posoudí vhodnost/nevhodnost konkrétních cviků, volí vhodné cviky vzhledem k jejich zacílení rozumí základním souvislostem tělesných pohybů a dechu, provádí cvičení plynule dle rytmu vlastního dechu zvládá dle svých individuálních předpokladů osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je při samostatných pohybových činnostech a při individuálních i kolektivních herních činnostech jedná v duchu fair play: zná a dodržuje pravidla jednotlivých disciplin, rozpozná zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje odlišnosti druhých změří základní atletické výkony v jednotlivých disciplinách, porovná je s jinými výkony (zejm. se svými předchozími), ale v zásadě chápe jejich relativní povahu uplatňuje adekvátní metody rozcvičení a základní tréninkové metody pro běhy, skoky a hody rozumí základnímu názvosloví, užívá je ovšem s citem pro přirozenou řeč, reaguje adekvátně na konkrétní pokyny uplatňuje adekvátní metody rozcvičení rozumí praktickému významu obratnostních prvků základní gymnastiky sleduje určené prvky pohybové činnosti spolužáků a spolupracuje s nimi, pomáhá jim a Učivo - pohybové hry soutěživé, štafetové, běžecké - kondiční a estetické formy cvičení - kruhový trénink, cvičení na hudbu/tance - atletika - běhy - atletická abeceda - běžecká cvičení - sprinty - vytrvalostní běhy - štafety - cvičení na rozvoj výbušné síly - cvičení obratnosti - atletika - skoky - odrazová cvičení pro skok daleký - odrazová cvičení pro skok vysoký - skok daleký - skok vysoký - atletika hod kriketovým míčkem - vrh koulí - gymnastika - technika pohybu - dopomoc - názvosloví, posilovací a kompenzační cvičení - gymnastika - akrobacie - kotouly, jejich modifikace a vazby - stoje na lopatkách, na hlavě, na rukou s dopomocí - přemet stranou - sestavy z osvojených prvků - přeskoky, skoky na trampolíně, průpravná cvičení pro nácvik odrazu, skrčka, roznožka - hrazda - náskok do vzporu, přešvihy, výmyk, kotoul, seskoky, podmet - šplh - plavání - dýchání do vody, splývání, šlapání vody - technika plaveckých způsobů

3 zároveň koriguje vlastní činnost uplatňuje adekvátní metody zahřátí, protažení, rozcvičení a relaxace dohodne se se spoluhráči na spolupráci během hry a dodržuje zvolenou taktiku využívá vhodných cviků zdravotní TV ke kompenzaci jednostranné zátěže jednotlivých sportovních her přijímá prohry i vítězství se sílícím vědomím vrtkavosti štěstěny a pomíjivosti dílčích úspěchů rozumí strhující dynamice hry, do níž se aktivně zapojuje, ovšem vnímá také stinné stránky výkonnostního a vrcholového pojetí sportovních her jedná v duchu fair play: zná a dodržuje pravidla her, rozpozná zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje respektuje odlišnosti druhých a chová se k nim ohleduplně zachází šetrně se sportovním náčiním, podílí se aktivně na jeho údržbě, stejně jako na přípravě a úklidu hracích ploch a sportovišť přistupuje zodpovědně k případné možnosti reprezentovat školu (kraul, prsa, znak) - startovní skok, potápění a plavání pod vodou - kondiční plavání - hry a soutěže ve vodě - dopomoc a záchrana tonoucího, základy první pomoci - úpoly - přetahy, přetlaky - pády - základy sebeobrany - sportovní hry - basketbal, florbal, fotbal, házená, vybíjená, volejbal, softbal, netradiční sportovní hry (frisbee, ringo) - herní činnosti jednotlivce - herní kombinace základy - průpravné hry - hra se zjednodušenými pravidly - hry bez zjednodušených pravidel - kondiční trénink - pravidla sportovních her - rozcvička, strečink, relaxace, masáže - základy první pomoci Hodnocení v Tělesné výchově (prima-kvarta) 1) Hodnocení přístupu - stejně jako u ostatních předmětů hodnotí učitel studentův přístup s využitím porgovské stupnice A-D, F. 2a) Hodnocené výkony - 50% známky Rozdělení učiva do trimestrů ročníku a pořadí jednotlivých tematických bloků si určuje učitel.

4 Atletika limity pro jednotlivé disciplíny sprint 60 m prima sekunda tercie kvarta dívky 10,5s 14,5s 10,1s 14,0s 9,9s 13,8s 9,8s 13,6s chlapci 10s 14s 9,6s 13,8s 9,2s 13,3s 8,8s 13,0s skok daleký prima sekunda tercie kvarta dívky 310cm 190cm 330cm 210cm 350cm 230cm 370cm 250cm chlapci 340cm 220cm 360cm 240cm 380cm 260cm 400cm 280cm hod míčkem prima sekunda tercie kvarta dívky 28m 14m 30m 17m 33cm 20m 37m 23m chlapci 35m 16m 40m 20m 45m 24m 50m 28m vytrvalostní běh dívky 800m prima sekunda tercie kvarta 3:45min 5:30min 3:30min 5:15min 3:20min 5:05min 3:10min 4:55min chlapci 1000m 4:15min 5:36min 4:00min 5:19min 3:50min 5:09min 3:40min 4:59min Plavání limity pro jednotlivé disciplíny - na začátku kurzu plavání v kvartě se provádí kontrolní měření, jehož obsahem je výchozí úroveň plaveckých dovedností a čas na 25m volným způsobem - na konci prvního bloku plavání se měří a vyhodnocují výkony dle přiložené tabulky a také dosavadní zvládnutí techniky plaveckých způsobů plavání 25m kraul 100m volný způsob dívky 30s 50s 2:15 4:15 chlapci 25s 45s 2:00 4:00

5 OVOV - měření jednotlivých disciplín pohybového programu OVOV se provádí v průběhu školního roku - výsledná známka je dána součtem bodů za jednotlivé disciplíny hodnocení podle celkového výsledku testu Věk Známka chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky Gymnastika šplh šplh Prima sekunda tercie kvarta dívky 11s nevyšplhala 10s nevyšplhala 9,5s nevyšplhala 9s nevyšplhala chlapci 10s nevyšplhal 8,5s nevyšplhal 7s nevyšplhal 6s nevyšplhal 2b) Hodnocené dovednosti - 50% známky Gymnastika: prostná kotoul vpřed, vzad, letmo, jejich modifikace a vazby - stoje na lopatkách, na hlavě, na rukou s dopomocí - přemet stranou - skoky (čertík, nůžky, jelení, kadet) - dívky - sestavy z osvojených prvků - přeskoky - skrčka, roznožka - hrazda - náskok do vzporu, přešvihy, výmyk, kotoul, seskoky, podmet - kladina - chůze, poskočná chůze, obraty, poskoky a skoky (čertík), váha předklonmo, přechody do nižších postojů a poloh - dívky Sportovní hry: - basketbal, florbal, fotbal, házená, vybíjená, volejbal, softbal, netradiční sportovní hry (frisbee, ringo) - herní činnosti jednotlivce dle jednotlivých her - herní kombinace dodržování taktiky a strategie družstva - pravidla sportovních her

6 Rozcvička, atletická abeceda, posilovací a kompenzační cviky, strečink: - předvedení cviků, názvosloví a vysvětlení základních významů jednotlivých cviků Fair play a respektování rozdílů mezi spolužáky Při stanovování požadavků a při hodnocení dovedností přihlíží učitel TV k individuálním schopnostem studenta, především k jeho možnostem zlepšit se. Hodnocení v Tělesné výchově (kvinta-oktáva) 1) Hodnocení přístupu - stejně jako u ostatních předmětů hodnotí učitel studentův přístup s využitím porgovské stupnice A-D, F. 2a) Hodnocené výkony - 50% známky Rozdělení učiva do trimestrů ročníku a pořadí jednotlivých tematických bloků si určuje učitel. Atletika limity pro jednotlivé disciplíny sprint 100 m kvinta sexta septima Oktáva dívky 15,5s 19,5s 15,3s 19,3s 15,0s 19,0s 14,8s 18,8s chlapci 13,5s 17,5s 13,3s 17,3s 13,0s 17,0s 12,8s 16,8s skok daleký kvinta sexta septima Oktáva dívky 380cm 260cm 390cm 270cm 400cm 280cm 410cm 290cm chlapci 420cm 300cm 440cm 320cm 460cm 340cm 480cm 360cm skok vysoký kvinta sexta septima Oktáva dívky 115cm 85cm 120cm 90cm 125cm 95cm 130cm 100cm chlapci 135cm 105cm 140cm 110cm 145cm 115cm 150cm 120cm kvinta sexta septima oktáva vrh koulí dívky 3kg 6m 3,59m 7m 4,59m 8m 5,59m 9m 6,59m chlapci 4kg 9m 5,61m 10m 6,61m 11m 7,61m 12m 8,61m

7 vytrvalostní běh dívky 800m kvinta sexta septima oktáva 3:00min 4:45min 2:57min 4:42min 2:53min 4:37min 2:50min 4:35min chlapci 1500m 5:45min 7:06min 5:35min 6:56min 5:25min 6:46min 5:15min 6:36min Plavání limity pro jednotlivé disciplíny - na začátku druhého kurzu plavání v kvintě se provádí kontrolní měření, jehož obsahem je výchozí úroveň plaveckých dovedností a čas na 50m prsa - na konci druhého bloku plavání se měří a vyhodnocují výkony dle přiložené tabulky a také zvládnutí techniky plaveckých způsobů prsa, kraul a znak plavání 25m kraul 50m prsa 100m volný způsob vzdálenost uplavaná pod vodou dívky 25s 45s 55s 1:20 2:00 4:00 18m 8m hoši 20s 40s 50s 1:15 1:45 3:45 20m 10m OVOV - hodnocení podle celkového výsledku testu - měření jednotlivých disciplín pohybového programu OVOV se provádí v průběhu školního roku - výsledná známka je dána součtem bodů za jednotlivé disciplíny Věk Známka chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky Gymnastika šplh na tyči (na laně - hoši septima a oktáva) šplh kvinta sexta septima oktáva dívky 8,5s nevyšplhala 8,4s nevyšplhala 8,3s nevyšplhala 8,2s nevyšplhala hoši 5,5s nevyšplhal 5s nevyšplhal 9s* nevyšplhal * 7s* nevyšplhal * *na laně

8 2b) Hodnocené dovednosti v TV - 50% známky: Gymnastika: prostná kotoul vpřed, vzad se zášvihem, letmo, jejich modifikace a vazby - stoj na lopatkách, na rukou - přemet stranou, vpřed - skoky (čertík, nůžky, jelení, kadet) - dívky - sestavy z osvojených prvků - přeskoky - skrčka, roznožka, odrazy i z malé trampolíny - hrazda - přešvihy, výmyk, seskoky, podmet, přednos, toč vzad, toč jízdmo vpřed, vzepření vzklopmo i jízdmo - hoši - kruhy svisy vznesmo a střemhlav, houpání se seskokem vzadu - kladina - chůze, poskočná chůze, obraty, poskoky a skoky (čertík), váha předklonmo, přechody do nižších postojů a poloh - dívky Sportovní hry: - basketbal, florbal, fotbal, házená, volejbal, badminton, softbal, nohejbal (hoši), netradiční sportovní hry (frisbee) - herní činnosti jednotlivce dle jednotlivých her - herní kombinace dodržování taktiky a strategie družstva - pravidla sportovních her Plavání: - zvládnutí techniky plaveckých způsobů kraul, znak, prsa - zvládnutí způsobu dopomoci tonoucímu a základů první pomoci Rozcvička, atletická abeceda, posilovací a kompenzační cviky, strečink: předvedení cviků, názvosloví a vysvětlení základních významů jednotlivých cviků sestavení série posilovacích či kompenzačních cviků zaměřených na dané svalové skupiny Fair play a respektování rozdílů mezi spolužáky Při stanovování požadavků a při hodnocení dovedností přihlíží učitel TV k individuálním schopnostem studenta, především k jeho možnostem zlepšit se.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

6.13 Tělesná výchova. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

6.13 Tělesná výchova. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 6.13 Tělesná výchova 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu regenerace a kompenzace jednostranné zátěže působené pobytem ve

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova 6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova Obecné cíle výuky TV : Předmět TV a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k zodpovědnosti za své a seznámila je se všemi základy běžných sportovních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro čtyřletá gymnázia a SOŠ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 17 668/91-20

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více