Zpravodaj Magistrátu města Opavy květen 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Magistrátu města Opavy květen 2001"

Transkript

1 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy květen 2001 Z obsahu: Hospodaření města Opavy v roce 2000 Sdružení pro výstavbu komunikace Možnosti využití fondů EU Pět let Hlásky Soutěž o nejkrásnější okno Majáles 2001 Nabídka škol Z historie Krátké zprávy Kulturní kalendář Z jednání Rady a Zastupitelstva statutárního města Opavy RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 45. zasedání dne projednala zejména bod: Dostavba trolejbusového depa Opava-Kylešovice Rada města schválila po projednání dostavbu trolejbusového depa v Opavě-Kylešovicích, a to v předložené variantě B, která znamená úsporu 30 mil. Kč z původních cca 105 mil. Kč na nynějších cca mil. Kč. Skutečné náklady budou zřejmé po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby. ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 14. zasedání dne projednalo mj. i tyto body programu: Zpráva o činnosti finančního výboru ZMO za období od Zastupitelstvo města poprvé od jejich zřízení vyslechlo a následovně vzalo na vědomí Zprávu o činnosti výboru finančního, investičního, kontrolního a výboru prevence kriminality. Z funkce člena investičního výboru ZMO odvolalo zastupitelstvo města Ing. Jaromíra Kleina a za nového člena zvolilo Ing. Jindřicha Moslera. Dále pak byl zastupitelstvem města zvolen novým členem výboru prevence kriminality ZMO p. Antonín Plachý. Závěrečný účet města za rok 2000 a návrh na finanční vypořádání Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2000 a současně upravené finanční vypořádání dle návrhu RMO. Konkrétně se jednalo o navýšení o tis. Kč na pořízení ÚPD v přenesené působnosti obce. V závěru projednání tohoto bodu pak zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Zastupitelstvo města vyslovilo po projednání souhlas se vstupem Statutárního města Opavy do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a také s finančním vkladem do Sdružení ve výši Kč, který bude čerpán z prostředků OHA MMO z položky předprojektová příprava (S1). Zástupcem města Opavy v tomto Sdružení pak zastupitelstvo města jmenovalo náměstka primátora Ing. arch. Pavla Mališe. Vyslovením souhlasu se vstupem města do tohoto Sdružení tak zastupitelstvo města podpořilo aktivní účast Opavy na přípravě a realizaci dotčené komunikace, která má strategický význam pro hospodářský rozvoj nejen měst a obcí na její trase, ale i pro celý náš region. Technická mapa města Opavy Zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s pořízením fotodokumentace pro technickou mapu a s pořízením I. části Technické mapy města Opavy. Zásady přidělování finančního příspěvku na bytovou výstavbu v roce 2001 Zastupitelstvo města schválilo Zásady přidělování finančního příspěvku na bytovou výstavbu v roce 2001 podle důvodové zprávy s účinností od RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 46. zasedání dne projednala mj. tyto body programu: Městské lesy rozbor hospodaření Rada města schválila rozbor hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Opava za rok 2000 a do doby dopracování závěrů hospodaření za rok 2000 odročila projednávání bodu Plán hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Opava na rok Stanovisko k úpravám pozemků u družstevních domů Rada města po projednání pověřila vedoucí majetkoprávního odboru MMO k zahájení jednání se zástupci SBD Stavbař a SBD Rozvoj za účelem zjištění stanovisek družstevníků k užívání městských pozemků a terénních úprav příslušejících k domům ve vlastnictví bytových družstev. Vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu (Ki) Rada města schválila zvýšení maximálního nájemného z bytu pro období od do o koeficient Ki 1,04 pro celé území města včetně městských částí a současně uložila majetkoprávnímu odboru oznámit prostřednictvím správců bytového fondu zvýšení maximálního nájemného nájemníkům obecních bytů a oznámení zveřejnit na úřední desce. Výsledky vyhlášení grantů na provozování Denního stacionáře pro těžce mentálně a tělesně postižené děti. Rada města schválila výsledek vyhlášení grantu na zřízení Denního stacionáře pro těžce mentálně a tělesně postižené děti pro Oblastní charitu Opava, Přemyslovců 26, Opava a současně pronájem nebytových prostor v přístavbě MŠ Neumannova Oblastní charitě Opava za účelem zřízení Denního stacionáře pro těžce mentálně a tělesně postižené děti za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor od JUDr. Tomáš Elis, tajemník Na letošních Opavských velikonočních trzích byl i přes nepřízeň počasí zájem nejen o prodejní stánky, ale též o pestrý kulturní program. Foto: Ing. J. Kravar 1 HLÁSKA květen 2001

2 Hospodaření města Opavy v roce 2000 Rozpočtové hospodaření Statutárního města Opavy skončilo v minulém roce přebytkem ,76 tis. Kč. Mimo tento přebytek má ještě město k dispozici zůstatek finančních prostředků v tzv. fondu rezerv a rozvoje ve výši ,5 tis. Kč. Přebytek hospodaření má v zásadě dvě hlavní příčiny: n nedočerpání plánovaných výdajů n překročení příjmů z prodeje nemovitého majetku města a příjmů z prodeje akcií. Část zůstatku finančních prostředků bude použita ke zvýšení rozpočtu r. 2001, který v prosinci 2000 již schválilo Zastupitelstvo statutárního města Opavy. Plánované příjmy městského rozpočtu včetně krátkodobého financování byly splněny na 111,65 % a plánované výdaje pouze na 92,76 % nedočerpáním výdajů. Toto nedočerpání je součástí rozpočtového přebytku a příslušné částky budou dočerpány v rámci letošního rozpočtu. Pro informaci uvádíme některé významné výdajové položky hospodaření roku 2000: n dotace pro DPMO 55,06 mil. Kč (z toho provozní ztráta 37,53 mil. Kč) n dotace na provoz Slezského divadla 41,25 mil. Kč n provoz Městské policie 14,48 mil. Kč n provoz Magistrátu města Opavy 66,67 mil. Kč n údržba a opravy komunikací 33,99 mil. Kč n provoz mateřských škol 9,28 mil. Kč n provoz základních škol 22,81 mil. Kč n provoz školních jídelen 27,87 mil. Kč n provoz jeslí 3,4 mil. Kč n údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace školských zařízení 13,72 mil. Kč n čištění města, provoz krytého bazénu, veřejné osvětlení a jiné služby Technických služeb 48,41 mil. Kč n výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí 10,9 mil. Kč n rekonstrukce komunikací 33,58 mil. Kč n zachování a obnova kulturních památek 20,05 mil. Kč n změny technologií vytápění 20,87 mil. Kč Výše uvedený přehled je pouze výběrový. Celkové provozní výdaje města činily 584,17 mil. Kč, investiční výdaje města pak 171,71 mil. Kč. Zadlužení města k bylo 98,89 mil. Kč a k ,69 mil. Kč. Výdaje podle kapitol (v tis. Kč) skutečnost k Vnitřní správa ,- Finanční ,3 Školství, kultura, prevence kriminality ,4 Sociální ,- Majetkoprávní ,- Výstavba a doprava 525,2 Bytová 2,2 Hlavního architekta 4 452,1 Investiční ,8 Městská policie ,9 Vnější vztahy 4 817,6 Životní prostředí ,6 Městské části 9 940,8 Podniky a organizace ,6 Mylné platby a nerozúčtované zálohy 5 578,2 VÝDAJE CELKEM ,7 Příjmy (v tis. Kč) skutečnost k Daňové příjmy celkem ,7 z toho - daň z příjmů právnických osob (obec) ,- - daň z příjmů právnických osob (20 % stát.výn./obyv.) ,7 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé práce ,8 - daň z příjmů fyzických osob z podnikání ,5 - daň z nemovitostí ,5 - správní poplatky 9 010,5 - místní poplatky 9 047,7 - sankční poplatky životního prostředí 259,3 - ostatní daňové příjmy 200,7 Nedaňové příjmy celkem ,9 z toho - z poskytování služeb a výrobků ,2 - nájemné ,- - příjmy z úroků na bank. účtech 6 250,9 - výnosy z cenných papírů 382,5 - pokuty 1 964,7 - přijaté vratky transferů 6 778,4 - z prodeje neinvestičního majetku 6 582,- - ostatní 4 138,2 Běžné příjmy celkem ,6 Kapitálové příjmy celkem ,1 z toho - z prodeje majetku ,2 - přijaté investiční dary a příspěvky 242,9 Vlastní příjmy celkem ,7 Přijaté dotace celkem ,8 z toho - běžné dotace ,9 - kapitálové dotace ,5 - převody z vlastních fondů hospod. činnosti ,4 PŘÍJMY CELKEM ,5 Krátkodobé financování celkem ,2 z toho - převody z vlastních rezervních fondů ,2 Dlouhodobé financování celkem ,9 - přijaté půjčky Státní fond životního prostředí 1 661,7 - splátky úvěrů a půjček ,4 - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity ,- - aktivní dlouh. oper. řízení likvidity 685,6 Financování celkem ,1 CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ ,6 Výdaje celkem ,7 Příjmy celkem + krátkodobé financování ,7 Odpočet daně za r a mylných plateb na ZBÚ 293,3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,7 Založeno Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Za účasti zástupců zakládajících obcí a měst, významných podnikatelů našeho regionu i vzácných hostů se konala dne 19. dubna 2001 v Městském domu kultury Petra Bezruče ustavující schůze Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Tato akce byla označena jako historický mezník, který by měl nastartovat cestu k hospodářskému rozvoji našeho regionu. Po slavnostním přivítání účastníků náměstkem primátora města Opavy Mališem se ujal slova krnovský místostarosta Vrzal, který podrobně seznámil přítomné s cíli Sdružení korespondujícími s potřebami západní části Moravskoslezského kraje v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, jako je napojení na sí evropských dálnic D47 u nás a A4 v Polsku a jejich propojení komunikací I/11 - I/57. Za hlavní cíle činnosti Sdružení označil tyto kroky: l vytvoření podmínek pro nastartování předprojektové a projektové dokumentace pro výstavbu komunikace I/11-I/57 l zabezpečení podmínek pro přípravu projektů a realizaci stavby. Náměstek primátora města Ostravy Stuchlík zdůraznil význam jednotného postupu regionu vůči centru, tzn. státu. Chceme spolupracovat se státem, sdružit prostředky všech partnerů, kteří mají zájem o spolupráci a nastartovat tento proces. Město Ostrava pochopilo Ing. Miroslav Drössler vedoucí finančního a rozpočtového odboru důležitost napojení ve směru na západ na polskou dálnici A4 a proto se zapojilo do partnerské spolupráce s Opavou, Krnovem a dalšími obcemi na trase komunikace I/11-I/57. V následujících vystoupeních hostů, kterými byli např. poslanec PČR Krajíček, náměstek hejtmana Wantula, technický ředitel ŘSD Brno Nekula a další, zazněla slova na podporu činnosti Sdružení. Na základě důkladné analýzy současného stavu a potřeb regionu je třeba najít konsenzus zastupitelstev všech zúčastněných obcí a prosazovat jejich společnou vůli výstavbu komunikace I/11-I/57. Dobrá projektová příprava je nezbytným podkladem nejen k realizaci, ale i pro získání finančních prostředků z fondů Evropské Unie. Poté proběhla volba do orgánů Sdružení. V sedmičlenném předsednictvu zasednou Ing. Stuchlík, náměstek primátora města Ostravy, Ing. arch. Mališ, náměstek primátora města Opavy, Ing. Vrzal, místostarosta Krnova, Ing. Branžovský, starosta Velké Polomi, Ing. Kozelek, místostarosta Města Albrechtice, Ing. Svatoš, ředitel Dopravoprojektu Ostrava a p. Jordánová, starostka Hrabyně, v revizní komisi Ing. Odložilík, starosta Úvalna, p. Halfar, starosta Mokrých Lazců a Ing. Dobřecký, starosta Holasovic. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora HLÁSKA květen

3 K možnostem využití strukturálních fondů Evropské unie Ve dnech 3. a 4. dubna tr. se v Ostravě uskutečnil seminář, pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj na téma Jak mohou struktur ální fondy pomoci vašemu regionu. Jeho obsahem bylo seznámení se strategií, programováním a zaváděním příslušných programů, využívajících prostředků ze strukturálních fondů EU, které budou i pro Českou republiku k dispozici po jejím vstupu do Evropské unie navíc k prostředkům, získaných z fondu Phare. Z tohoto zdroje má ČR pro období přiděleno celkem 237 milionů EUR (asi 8,5 miliardy Kč). Semináře se zúčastnilo pět předvstupních poradců delegace Evropské komise v Praze, krajští zastupitelé, představitelé samosprávy měst a obcí Ostravského k raje, vysokých škol, podniků aj. Závěry semináře jsou plně využitelné i pro naše město k přípravě různých projektů v rámci Strategického plánu rozvoje města Opavy. Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., primátor města Opavy Granty ze Společného fondu malých projektů Phare CBC Ve dnech 10. a schválil Regionální řídicí výbor Společného fondu malých projektů Phare CBC (RŘV SFMP Phare CBC) přidělení grantů na tzv. malé projekty předložené neziskovými organizacemi z území česko-polských euroregionů. Z české části Euroregionu Silesia bylo předloženo 54 projektů, z toho 20 z území města Ostravy (vzhledem k tomu, že město Ostrava není euroregionem a není ani členem žádného z česko-polských euroregionů, je reprezentováno v Euroregionu Silesia). Předložené projekty byly nejprve posouzeny odbornou porotou a poté tzv. Podvýbory seřazeny podle priorit daného euroregionu. O konečném přidělení grantů pak za účasti zástupců Evropské komise rozhodl společný česko-polský Regionální řídící výbor, který přidělil granty v celkové výši 374 tisíc EUR. Pro získání představy, kdo a na jaké projekty může žádat o grant, uvádím některé z úspěšných českých žadatelů našeho regionu, včetně názvu projektu a výše grantu: Magistrát města Opavy, projekt: Kulturní výměny Opava-Racibórz EUR město Hradec n/mor., Školní výlety dětí z Baborowa do Hradce nad Mor EUR město Horní Benešov, Dny kultury města H.Benešov a města Pszów EUR obec Bolatice, Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic EUR obec Velké Hoštice, Značení cykloturistické trasy EUR Slezská univerzita Opava, Studie proveditelnosti nadnárodního bakalářského studia programu Evropská studia pro studenty z ČR a PR EUR Gymnázium Hlučín, Gymnazisté se poznávají EUR Den Opavy v Ratiboři ZŠ Mokré Lazce, Partnerstvím k ochraně životního prostředí EUR Správa sportovně-rekreačního areálu Hlučín, Podpora cest. ruchu a sportu EUR Římskokatolická farnost v Opavě-Kateřinkách, Spolupráce s klubem katolické inteligence v Raciborzi EUR občanské sdružení Natura Opava-Czech Republic, Příroda bez hranic EUR TJ NH Ostrava-Klub stolního tenisu, Mezinárodní turnaj ve stolním tenise EUR Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky přidělené Evropskou unií na rok 1999, žadatelé musí své projekty realizovat nejpozději do poloviny dubna roku Koncem letošního roku bude zároveň vyhlášeno další kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z finančních prostředků roku 2000 v celkové výši 1 milión EUR, přičemž termíny realizace těchto projektů budou v letech 2002 a Na závěr připomeňme základní podmínky pro čerpání prostředků z tohoto fondu: vhodnými projekty jsou projekty neinvestičního charakteru s přeshraničním dopadem, přičemž žadatel musí být neziskovou organizací a na projektu se musí podílet vlastním vkladem ve výši nejméně 25 % z celkových nákladů projektů. Počet projektů podaných jedním žadatelem není omezen a žadatel může získat granty i na více projektů. Podrobnější informace a metodická pomoc při zpracování projektů budou opět k dispozici na sekretariátě Euroregionu Silesia (budova Magistrátu města Opavy, 2. patro). Ing. Jana Galuszková tajemnice Euroregionu Silesia a místopředsedkyně RŘV SFMP Phare CBC Spolupráce mezi partnerskými městy Opavou a Ratiboří se stala již vžitou tradicí. Vyvrcholením této spolupráce je vzájemná prezentace měst v akci věnované představení partnerského města v oblasti kultury, sportu, ale i v oblasti veřejného života. Partnerská města se v úloze hostitele pravidelně střídají. Loňského roku bylo hostitelem město Opava, letos na přelomu května a června bude hostitelem město Ratiboř. Pro kulturní program souborů i jednotlivců, pro sportovní klání v různých disciplínách a pro oficiální část jsou v letošním roce vyhrazeny tři dny. 30. května budou probíhat sportovní utkání škol, 2. června bude společné jednání zastupitelstev obou měst, společenské a sportovní akce s účastí členů zastupitelstev obou měst a vyvrcholení bude 3. června na náměstí v Ratiboři v podobě kulturního programu pro širokou veřejnost. Občané města se podrobné informace dozví z plakátů. Ing. Václav Žampa, odbor vnějších vztahů Ratibořsko se představuje na videu V minulém roce zajistil odbor rozvoje a zahraniční spolupráce Městského úřadu v Ratiboři vytvoření půlhodinového videosnímku s názvem Knížecí sídelní město Ratiboř. Poutavou formou zachycuje mnohé zajímavosti Ratiboře a okolí významné kulturní památky města jako gotickou zámeckou kapli sv. Tomáše, městské muzeum, věznici, kostely, klášter cisterciánů v Rudě, unikátní přírodní rezervaci Lenczok s rozlohou téměř 400 hektarů ale též zvyky při slezské svatbě a velikonocích i tradiční pohostinnost. Stručně je zaznamenána také pohnutá historie Ratibořska i jeho dávných vztahů s Opavskem až k současnému Euroregionu Silesia. Autorem scénáře zdařilého snímku, který je k dispozici vedle polské verze též ve verzích anglické, české a německé, je E. Kozak. Komentář k české verzi namluvil Ing. Josef Kravar. Ing. Jaromír Breuer Opavsko na výstavě URBIS Statutární město Opava spolu s městem Krnov představilo 24, 28. dubna v Brně na letošním 8. ročníku mezinárodního veletrhu technologií a služeb pro města a obce a investičních možností URBIS 2001 lokality, které připravily pro zájemce investory v oblasti obytných i průmyslových objektů. Obě města nachystala pro účastníky veletrhu přehlednou formou nabídku investičních možností na vymezených lokalitách pomocí přehledných panelů a prostřednictvím velkoplošného projekčního zařízení. Ing. Václav Žampa, odbor vnějších vztahů Setkání primátora s úspěšnými sportovci V minulém měsíci se primátor Jan Mrázek setkal s opavskými sportovci, kteří letos poprvé dosáhli mimořádných úspěchů v nejvyšších soutěžích: s družstvem hokejistek HC Slezan Opava, které zvítězilo v první lize a stalo se mistrem České republiky v ledním hokeji a s družstvem kuželkářů KK Hagemann TJ Opava, kteří se stali mistry České republiky v kuželkách. Primátor sportovcům i jejich trenérům Stanislavu Plánkovi a Jaromíru Hendrychovi, předsedovi klubu, blahopřál k vynikajícím výsledkům a poděkoval za výbornou reprezentaci našeho města. 3 HLÁSKA květen 2001

4 Ohlédnutí za pěti lety Hlásky První číslo Hlásky, zpravodaje Magistrátu města Opavy, vyšlo počátkem května 1996 (o rok dříve, než obdobný zpravodaj Ostravská radnice). U jejího zrodu byl záměr vydavatele poskytovat občanům Opavy zdarma věcné informace nejen o činnosti správy města i jeho zastupitelů, a to za co nejnižší náklady. Až do prosince 1998 za vydávání Hlásky zodpovídala náměstkyně primátora Mgr. Jiřina Bouchalová, která řídila její redakční radu. Problematikou zpravodaje se několikrát zabývala Rada města Opavy i Zastupitelstvo města Opavy. V prvých letech se Hláska občas stala terčem emotivních vystoupení několika zastupitelů i kritiky některých regionálních novinářů, nechápajících zásadní rozdíl mezi posláním nepolitického zpravodajského měsíčníku a komerčních regionálních deníků i týdeníků. Od prvního čísla Hlásky se postupně zlepšovala její grafická úprava, kvalita papíru i obsah. Ten se ustálil na seriózních informacích o hospodaření města Opavy, z jednání Rady a Zastupitelstva města Opavy, o činnosti Euroregionu Silesia, zahraničních i vnitrostátních vztazích města, životním prostředí, o bytové problematice, bezpečnosti, dopravě, zaměstnanosti, kulturních událostech i kapitolách z historie města. Obsah Hlásky byl mírně pozměněn na základě výsledku čtenářské ankety, provedené v březnu 1999, s ohledem na průběžné sledování obdobných zpravodajů, zejména z Ostravy a Liberce, i dle aktuálních potřeb magistrátu. Od počátku roku 1999 odpovídá za vydávání Hlásky náměstek primátora Ing. arch. Pavel Mališ. Na současné podobě Hlásky se kromě autorů příspěvků aktivně podílí redakční rada ve složení: Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Ing. arch. Pavel Mališ, Ing. Václav Klučka, JUDr. Tomáš Elis, Ing. Jaromír Breuer, Ing. Lubomír Měch, Ing. Václav Žampa, Mgr. Petr Rotrekl a RNDr. Ronald Raszka. Styk s autory a psaní textů zajiš uje Silvie Tyronová. Nelze zapomenout na velmi dobrou spolupráci se zaměstnanci opavské tiskárny OPTYS Print, s.r.o., bez níž by zpravodaj, nyní vycházející v nákladu 26 tisíc výtisků, nemohla počátkem měsíce doručovat Česká pošta do každé opavské domácnosti. Od prvního čísla do letošního 56. dubnového čísla přinesla Hláska mnoho stran informací z výše uvedených oblastí, včetně zvláš důležitých zpráv v mimořádném čísle, které vyšlo v červenci 1997 krátce po katastrofální povodni. Hlásku nyní naleznou na Internetu také zájemci v celé České republice a v zahraničí. Stále častěji ji využívá i regionální tisk. Redakční rada Hlásky Soutěž Hlásky SOUTĚŽ K 5. VÝROČÍ HLÁSKY Celkový počet stránek Hlásky od č. 1/1996 do čísla 4/2001 včetně byl Jméno a příjmení: Adresa: U příležitosti 5. výročí zpravodaje Magistrátu města Opavy vyhlašuje redakční rada Hlásky soutěž v odhadu celkového počtu stránek Hlásky, otištěných od 1. čísla Hlásky, vydaného v květnu 1996 do 56. čísla včetně, které vyšlo počátkem dubna Váš odhad spolu se jménem a adresou napište do kupónu otištěného v tomto čísle Hlásky. Ten vystřihněte a odevzdejte na podatelně magistrátu (v přízemí radnice vlevo) do 31. května Z odevzdaných kupónů, na nichž bude uveden správný počet stránek nebo počet, který je nejbližší správnému počtu stránek, budou redakční radou Hlásky vylosováni tři soutěžící, kteří obdrží hodnotnou publikaci o Opavě. Správnou odpově a jména výherců otiskneme v červencovém čísle Hlásky. Opavsko na mezinárodním veletrhu v Katovicích Euroregion Silesia, opavský okres i město Opava byly díky spolupráci s městem Ratiboř poprvé zastoupeny na GLOBU 2001, 8. mezinárodním veletrhu turistiky, turistického a sportovního vybavení. Veletrh se na Katovickém výstavišti konal ve dnech dubna tr. za účasti asi 350 vystavovatelů. Jak nám sdělil pan Richard Barvík z referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Opavě, ve velkém stánku Slezského vojvodství byly též zastoupeny euroregiony Těšínské Slezsko a Beskydy. Polští účastníci zajistili vystoupení různých uměleckých souborů a ukázky lidových zvyků. O expozici v hlavním pavilonu byl značný zájem a mnozí z návštěvníků měli konkrétní dotazy týkající se památek, cyklotras a dalších zajímavostí i možností ubytování v našem kraji. jb Soutěž O nejkrásnější okno roku 2001 Plánujete v letošním roce vyzdobit svá okna a balkóny květinami? Chcete mít krásné okno a ještě k tomu něco vyhrát? Máte možnost přihlásit se do pátého ročníku soutěže O nejkrásnější okno, kterou vyhlašuje odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy. Je tedy nejvyšší čas, připravit se na výsadby, aby naše město v letních měsících opět krásně rozkvetlo. Výherci v jednotlivých kategoriích budou odměněni poukazem na výběr nových rostlin. PODMÍNKY SOUTĚŽE A. pro rodinné a bytové domy: I. Kategorie (okno), II. Kategorie (balkón). III. Kategorie (předzahrádka) 1. Přihlásit do soutěže se může každý občan starší 18 let, bydlící na území města Opavy včetně městských částí, který podá přihlášku s kupónem do na Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Mezi 2001 Trhy Přihláška do soutěže musí obsahovat: l jméno a příjmení l adresu s přesným popisem okna (balkónu, předzahrádky) l soutěžní kupón z Hlásky 3. Okno, balkón, terasa nebo předzahrádka musí být viditelně z ulice vyzdobeny výsadbou letniček, případně kombinací s trvalkami v truhlících nebo v jiných vhodných nádobách. 4. Kontroly výsadeb a jejich fotodokumentace budou probíhat během července a srpna.vyhodnocení soutěže bude zveřejněno v říjnové Hlásce. 5. Hodnocení výsadeb provede komise složená z pracovníků odboru ŽP, odboru hlavního architekta a zahradního architekta. 6. Hodnocen bude estetický dojem, kvalita výsadby a nápaditost. 7. Nejzdařilejší výsadby budou vyhodnoceny a první tři místa v každé kategorii oceněna. B. pro školy, podnikatelské subjekty: IV. Kategorie 1. Přihlásit do soutěže se mohou školy, podnikatelské subjekty typu prodejny, restaurace nebo jiné služby na území města Opavy včetně městských částí, které podají přihlášku s kupónem nejpozději do na Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Mezi Trhy Přihláška do soutěže musí obsahovat: l název subjektu l adresu subjektu s popisem soutěžního místa l soutěžní kupón z Hlásky 3. Vstup do budovy z ulice (náměstí) musí být vyzdoben výsadbou letniček a trvalek ve vhodných mobilních nádobách. HLÁSKA květen

5 Majáles 2001 Za branami Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (SU) pořádá letos již sedmý Majáles, hlásící se tentokrát především k myšlence festivalu Mezi ploty. Spontánní studentská tvorba Majálesu 2001 na poli divadelním, výtvarném a hudebním hodlá propojit informačně, ale hlavně kulturně místní sociální a neziskový sektor. Navíc je akcí charitativní; výtěžek bude věnován Psychiatrické léčebně a Oblastní charitě Opava. Program akce Majáles 2001 Za branami Pátek 18. května Majálesový průvod městem aneb Kdo zastaví sedmihlavou saň? (občerstvení, bubeníci, žongléři, gymnastky..) Sraz průvodu v hod. na Ptačím vrchu. Zahájení - Zuzana Lapčíková a Včelaran (atrium Slezské univerzity na Masarykově třídě), předkapela cimbálová muzika Sekerášé (Opava). Sobota 19. května Festival Za branami (Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 68). Začátek hod. Hudební scéna (fotbalové hřiště ústavu, konec hod.): K 30. výročí a Overself (Dvůr Králové nad Labem), Psychonaut a Luza (Opava), Čankišou (Brno). Divadelní scéna (Kulturní dům léčebny, konec hod.): 1. Kinderdrill (režie Marta Hejhálková): Popoludnie na pláži (A. Christie) a Krokodýl Evžen a jeho přátelé. 2. J. B. Mikuno Teatr Slaski: Bezva rande 3. Vladan Tomeček: Uvaděč 4. Divadelní pásmo klientů PL Neděle 20. května Filmové představení (Klub Mrkev, Dolní náměstí) od hod. Nabídka škol Základní škola Ilji Hurníka v Opavě s rozšířenou výukou hudební výchovy Děti, které navštěvují naši školu, mají o dvě hodiny více hudební výchovy a učí se již od první třídy hře na flétnu (snad nejoblíbenější dětský hudební nástroj). Škola má 3 pěvecké sbory: SLUNÍČKA (1. 2. třída), CVRČCI (3. 5. třída), DOMINO (6. 9. třída), které se pravidelně zúčastňují mnoha soutěží u nás i v zahraničí a spolupracují se současnými hudebními skladateli: P. Ebenem, I. Hurníkem, B. Chilcottem (Anglie). Děti také účinkují ve Slezském divadle v Opavě. Cvrčci zvítězili v celostátní soutěži ve Svitavách a Domino v loňském roce navštívilo prestižní mezinárodní soutěž v Cantonigros ve Španělsku. Letos v červnu odjíždějí naši žáci na Mezinárodní festival dětských sborů do Kanady. O přijetí na ZŠ Ilji Hurníka se můžete informovat na tel. čísle Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Základní škola Englišova v Opavě se sportovními třídami Rodičům, kteří mají zájem, aby jejich dítě prožilo v příjemném kolektivu dětství plné pohybu, nabízíme možnost studia na nejúspěšnější škole se sportovními třídami v ČR. Úterý 22. května Netradiční módní přehlídka (Horní náměstí) od hod. Mechanický pomeranč. Filmová projekce exkluzivně pro Majáles 2001 (Klub Mrkev) od hod. DISCO SHITS aneb Párty s nestárnoucími hity (Klub Mrkev) od hod. Středa 23. května aneb Zkuste si to sami. (Horní náměstí) Začátek v hod. Zábavné i vážné odpoledne pro vidomé i nevidomé, postižené i zdravé s mnoha atrakcemi a soutěžemi. Ve spolupráci s Charitou Opava, Spolkem nezávislost, ELIM Křes anskou společností pro evangelizaci a diakonii, Armádou spásy Azylovým domem Samaritán, Ligou etnických menšin. Filmové představení (Klub Mrkev). Od hod. Zapomenutý orchestr země snivců (bývalý kostel sv. Václava) od hod. Koncert experimentálního hudebního tělesa (Praha). Ve spolupráci s o.s. Bludný kámen. Čtvrtek 24. května Autorské čtení Zdeňka Zapletala z nového románu Půlnoční pěšci (UK Čajovna Bludný kámen) od hod. ve spolupráci s o.s. Bludný kámen. Švábi?!: Grotesky. Divadelní představení studentů SU a DDM (atrium SU) od hod. BAUDELAIRE (režie Blanka Fišerová) (atrium SU) od hod. Pátek 25. května DVOIKA TROIKA (atrium SU) od hod. Asociace studentů a přátel Slezské univerzity Naše škola vytváří prostor pro harmonický rozvoj dětí při zachování vysokých nároků na výchovu a vzdělání. V odborných učebnách (počítačových, fyziky, chemie, cizích jazyků, přírodopisu, českého jazyka, pracovních činností, keramické dílny, hudební výchovy, výtvarné výchovy.) jsou žáci připravováni pro další studium na středních školách a učilištích. Pod vedením kvalitních pedagogů a trenérů se žáci sportovních tříd naučí základům hlavních sportovních odvětví, projdou systematickou výukou atletiky, míčových her (košíkové, odbíjené, kopané), sportovní gymnastiky, plavání, lyžování, florbalu a dalších. V každém ročníku absolvují dva týdny na sportovních soustředěních, jedno v zimě na lyžích, druhé na jaře nebo na podzim v přírodě. Ve vyšších ročnících je soustředění kombinováno s přípravou na atletickém stadionu. Talentové zkoušky pro děti 4. a 5. ročníku (od nástup do páté a šesté třídy) proběhnou v pondělí v 8.00 hod. na atletickém stadionu přímo na ZŠ Opava, Englišova. Vezměte si s sebou sportovní oblečení a obuv. Mgr. Jan Škrabal, ředitel školy Volná místa v mateřských školách ve školním roce Rodiče, kteří zmeškali zápis do mateřských škol v Opavě, upozorňujeme na počty volných míst v jednotlivých mateřských školách: MŠ Šrámkova 10 MŠ Riegrova 10 MŠ Heydukova 3 MŠ Gudrichova 1 MŠ Zborovská 6 MŠ 17. listopadu 18 MŠ Jateční 8 MŠ Neumannova 4 MŠ Krnovská 23 MŠ Mostní 7 MŠ E. Beneše 10 MŠ Vávrovice 3 MŠ Sadová 6 MŠ Na Pastvisku 16 MŠ Komenského 6 MŠ Havlíčkova 21 MŠ Otická 6 MŠ Čajkovského 8 MŠ Komárov 2 Ostatní MŠ, které nejsou v tomto seznamu, mají naplněnou kapacitu a nemohou přijímat nové děti. Přednostně se přijímají děti za městnaných matek, pak matek na mateřské dovolené, které mají předškolní dítě a jestli ani tehdy není MŠ naplněna, pak i děti matek na mate řské dovolené, které jsou mladší 5 let. Mgr. Miroslava Halámková, vedoucí odboru školství a kultury Z HISTORIE Opava v době kongresu monarchů v roce 1820 V uplynulém roce tomu bylo 180 let od události, díky níž jméno města Opavy vešlo ve známost ve všech světadílech a vstoupilo do světové historie. Tolik nadnesená slova kronikáře města Erasma Kreuzingera ( ) v německy psané kronice města Opavy, kterou vydal tiskem vlastním nákladem v roce O Opavském kongresu bylo už napsáno několik prací (J. A. Schwerdfeger, H. Reuter, J. Polišenský, M. Myška), vycházejících z archivních i jiných pramenů u nás i v zahraničí. Dnes si však uve me část z toho, co napsal městský kronikář o svém městě v době kongresu: Kongres se konal v důsledku státních změn, zvláště díky revoluci v Neapoli, a to od 20. října do 20. prosince 1820 za přítomnosti pěti hlavních mocností Evropy. Ruský car Alexandr I., rakouský císař František I. a pruský král Fridrich Vilém III. se osobně dostavili v doprovodu svých znamenitých diplomatů. Kongres se zabýval především otázkou Neapole. Názory na tuto otázku se různily. Rusko, Rakousko a Prusko měly v úmyslu potlačit neapolskou ústavu rakouskými zbraněmi, zatímco Anglii se intervence nelíbila a Francie přislíbila souhlas s úmluvou proti Neapoli za jistých podmínek. Neapol se snažila v nótě z 1. října 1820, zaslané jménem krále obojí Sicílie všem evropským dvorům, ospravedlnit nový stav svého království. 5 HLÁSKA květen 2001

6 O vlastním jednání kongresu se Kreuzinger ve svém pojednání nezmiňuje pozornost věnuje hostům a jejich bydlení a také městu Opavě jako hostitelce: Monarchové a jiné vysoce postavené osobnosti přijížděly do Opavy následovně: Jeho majestát císař František I. přibyl do Opavy 18. října a opustil ji s Jejím majestátem císařovnou Karolínou 26. prosince Ruský car Alexandr I. přijel 20. října a odcestoval se svou sestrou 28. prosince Pruský král Fridrich Vilém III. se do Opavy dostavil 7. listopadu a opustil ji 21. listopadu Dne 21. října přijel do Opavy pruský korunní princ a odjel se svým doprovodem 24. listopadu Dne 5. listopadu přijel Její majestát císařovna Karolína. 9. listopadu 1820 ruská velkokněžna, sestra Alexandra. Dne 15. listopadu arcivévoda Rudolf, kardinál a arcibiskup olomoucký, který odjel 23. prosince. Dne 3. prosince ruský velkokníže Mikuláš. Dne 19. října 1820 sem přijel státní a konferenční ministr kníže Metternich. Dne 25. října 1820 pak pruský státní kancléř hrabě Mitrovský, gubernátor Moravy a Slezska. Dne 16. listopadu 1820 se dostavil komandant Moravy a Slezska baron Kühnmeier. Dne 17. listopadu 1820 hrabě Bellegarde, prezident Dvorské vojenské rady ve Vídni. Dne 19. listopadu 1820 přijel do Opavy dědičný princ z Výmaru a jeho cho. Kromě tří monarchů, diplomatického sboru a zplnomocněnců bylo v Opavě ještě ubytováno přes 300 šlechticů nejvyšších hodností z Ruska, Anglie, Francie, Pruska, Holandska, Saska, Bavorska, Bádenska, Vitemberska, Itálie apod., statkáři, c.k. úředníci, obchodníci, dvorní herci, hudebníci, nepočítaje v to osoby, patřící k doprovodu. V tuto dobu navíc ještě přicházeli do Opavy cizinci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Za ubytování se platilo velmi dobře a ve zlatě, takže ve městě zůstalo mnoho peněz. O bydlení v době kongresu a jeho placení sestavil kronikář seznam 83 domů od č. 1 do č. 421 se jmény či hodnostmi 125 hostů. Vedle uvedených osobností bylo v Opavě ještě mnoho jiných hostů, ale nebylo možné je všechny podchytit. K nim ještě patří početné služebnictvo, rovněž ubytované v městských domech. Byli to komorníci, dvorní služebníci, sluhové, obslužní myslivci, královští myslivci, vozkové, jízdní sluhové, stájoví pacholci, podomci, pomocníci, umývači vozů, stolní kuchaři, dvorní kuchaři, kuchyňští pomocníci, cukráři a jejich pomocníci, osobní sluhové, sluhové, kancelářští dveřníci, kancelářští sluhové. Aby mohli chodit tito vysocí a nejvznešenější hosté v tuto roční dobu také na procházky, byla cesta od Lichtenštejnovy zámecké zahrady až k Lichnovského ohradě vysypána žlutým pískem. A odtud dále až ke kylešovickému svahu byla cesta pokryta prkny. Byla denně zametána a udržována v čistotě. Na konci zámecké zahrady hned přes hradební příkop byl postaven most. Na této promenádě bylo denně vidět ruského cara a rakouského císaře. U malých kasáren na Panské ulici byla zřízena hlavní strážnice. Celé město bylo každý večer osvětleno dvojnásobným počtem svítidel. Na všech náměstích a ulicích panoval úzkostlivý pořádek a čistota. Ruský car dal rozdělit za svého pobytu mnoho tisíc zlatých mezi chudé. Kudy šel, nechával rozdávat peníze mezi prosebníky. V době kongresu byla Mezi trhy postavena velkolepá slavobrána od 2. poschodí domu č. 316 až k domu č. 139 a široký jízdní pruh se dvěma chodníky pro chodce. Slavobránu vybudoval podle návrhu stavitele Jiřího Friče stolař Karel Vršický za zl. a vybarvil ji malíř Ondřej Müller. Při velkém osvětlení, které překonalo všechna dosavadní, svítilo na této čestné bráně po obou stranách lamp. U hlavní strážnice bylo vidět různé figury z svítících lamp. Dům č. 130 na Dolním náměstí byl ozdoben odshora dolů transparenty a osvětlen 800 lampami. Uprostřed se honosily tři bohyně vítězství, z nichž každá měla na svém štítu orla jednoho z monarchů s nápisem: Bůh stále žehnej Svaté alianci. Tuto výzdobu nechal zhotovit za zl. krajský hejtman z Bruntálu, statkář ze Stěbořic. Na slavobráně před zámkem, kterou nechal postavit za zl. kníže Lichtenštejn, svítilo lamp a stále se zde točilo velké barevné kolo. Na návrší u nynějšího kiosku byl odpálen velký ohňostroj. Na osvětlení cest bylo za kongresu vynaloženo liber (1 libra = 1/2 kg pozn. M.P.) oleje na svícení. Vyzdobené, ale přece jen provinční město Opava se nakrátko proměnilo v město velkého světa, ve kterém se na jedné straně jednalo na nejvyšších úrovních o osudových otázkách jednoho království, na druhé straně se otevřelo k dosud nevídané společenské zábavě na plesech, v divadle, na střelnici, na honech Zásluhu na připravenosti Opavy na tuto událost mělo nepochybně vedení města v čele s vynikajícím purkmistrem Janem Josefem Schösslerem, za jehož působení ( ) vystupovala Opava ze středověkého sevření a otevírala se všestranně modernizaci. Nicméně urozená sešlost v době kongresu tohoto osvícenského starostu do své společnosti nepřijala. Opavský kongres situaci v Itálii nevyřešil, proto bylo svoláno další jednání do Lublaně, kde byl další kongres zahájen 27. ledna 1821 za přítomnosti rakouského a ruského panovníka a pruských zmocněnců. PhDr. Magda Plačková 1. snímek: V roce 1820 se v Opavě sešli: zleva pruský král Fridrich Vilém III., rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I. (Z kroniky lidstva 1992.) 2. a 3. snímek: Opava v roce 1820 akvarely J. Fritze. (Z fotoarchivu Slezského zemské muzea.) KRÁTKÉ ZPRÁVY Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy V květnu vychází 1. číslo 27. ročníku Vlastivědných listů, které vydává Matice slezská. V novém čísle naleznete na 56 stranách pojednání o moravskoslezském papírenském průmyslu, cyklistickém ruchu na Opavsku, o desátém výročí Ostravské univerzity, o historii divadelnictví v Šumperku i o osudech československého opevnění ve Slezsku. Zajímavé jsou vzpomínky posledního německého purkmistra Opavy Gerharda Stellwaga von Carion ( ) na závěrečné dny jeho vlády v dubnu 1945 i profily řady jubilantů mj. Jaroslava Bakaly, Jindřicha Czenieka, Marie Sedláčkové, Pavla Strakoše, Jiřího Svobody a Reinholda Wolného. Časopis lze zakoupit v Matici slezské, Zemském archivu a v Informačním centru na Horním náměstí v Opavě. jb Poznejte Opavsko Opavská Agentura pro rozvoj cestovního ruchu připravila pro letošní turistickou sezónu zajímavou nabídku krátkodobých poznávacích zájezdů malým autobusem na významná místa Opavska z jeho bohaté historie i současnosti, památky a přírodní krásy. Dvakrát týdně je možné si vybrat z několika okruhů o délce dvou až tří hodin, s odjezdy z Horního náměstí od Hlásky v 9.30 a v 15 hodin. Do jednoho z okruhů je zařazena i prohlídka Ratiboře. Ceny zájezdů se pohybují od 20 do 125 Kč a zahrnují jízdné, vstupné, průvodcovské služby a případně i malé občerstvení. Bližší informace podává a přihlášky přijímá Informační centrum ARCR v Opavě na Horním náměstí, tel. 0653/ Jednatel ARCR Vítězslav Dostál nedávno s akcí Poznejte Opavsko i s 2. ročníkem cyklistického závodu Ví a Farm Tour seznámil české a polské novináře na tiskové konferenci v Ratiboři. jb Slavnostní vojenská přísaha Dne 2. dubna tr. nastoupilo základní nebo náhradní vojenskou službu u Výcvikové základny logistiky generála Píky v Opavě na devětset odvedenců. Většina z nich složí slavnostní vojenskou přísahu v pátek 4. května 2001 ve 14 hodin před Památníkem II. světové války v Hrabyni. Poděkování Technickým službám Na redakci Hlásky se obrátila paní Alena Timová, bydlící na Těšínské ulici v Opavě. Při jarním úklidu požádala v pondělí Technické služby Opava o mimořádný odvoz čtyř popelnic s odpadem. Jak jí přislíbil pracovník střediska odvozu odpadu TSO pan Hendrych, už následující den byl odpad odvezen. Paní Timová by proto ráda veřejně poděkovala pracovníkům TSO za vstřícnost a ochotu. HLÁSKA květen

7 KULTURNÍ KALENDÁŘ NA MĚSÍC KVĚTEN 2001 SLEZSKÉ DIVADLO KRÁL JAN DERNIÉRA sk KRYSAŘ sk. M KDES BYL(A) DNES V NOCI? sk DĚTI DĚTEM mimo LA TRAVIATA (pro velký úspěch mimo opakování derniéry) NA ŠIRÉM MOŘI klub DERNIÉRA sk. S ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA pro školy ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA pro školy KDES BYL(A) DNES V NOCI? sk CARMEN sk LAZEBNÍK SEVILLSKÝ sk. D KRYSAŘ sk LAZEBNÍK SEVILLSKÝ PREMIÉRA sk. P O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy VEČER TANEČNÍHO SOUBORU ZUŠ mimo LAZEBNÍK SEVILLSKÝ sk NETOPÝR uzav. předst LAZEBNÍK SEVILLSKÝ sk LUCERNA DERNIÉRA sk. O ČARODĚJKY ZE SALEMU sk MONSIEUR AMÉDÉE sk TANEČNÍ SHOW PREMIÉRA mimo ČERT A KÁČA sk ČARODĚJKY ZE SALEMU sk CARMEN sk CARMEN sk LAZEBNÍK SEVILLSKÝ sk ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA uzav. předst BALADA PRO BANDITU sk. S CARMEN sk CAREVIČ DERNIÉRA sk. 9 KINO MÍR ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA QUILLS PEREM MARKÝZE DE SADE a NENÍ KRÁL JAKO KRÁL OSUDOVÉ SETKÁNÍ a V ČERVENCI VE STŘEDU SE NEHRAJE! POKÉMON: PRVNÍ FILM SMLOUVA S ĎÁBLEM NEPŘÍTEL PŘED BRANAMI KOSTKA a HANNIBAL a NEHRAJE SE! FUCK ME a TMAVOMODRÝ SVĚT KINO ELEKTRA SVATBY PODLE MARY MUSÍME SI POMÁHAT OTEC RODINY TYGR A DRAK OTESÁNEK a POKÉMON a a a ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA CESTA Z MĚSTA SMLOUVA S ĎÁBLEM FILMOVÝ KLUB KINO ELEKTRA URČENÁ PŘE (ANEB MŮJ POHLAVNÍ ŽIVOT) Fr.1996, režie Arnaud Desplechin. Děj se odehrává v okruhu současných univerzitních intelektuálů, kteří si příliš nepřipouštějí existenční starosti. Zato se trápí vlastní nedostatečností a hledají místo v životě. V snímku neschází ani sarkastický humor či ironie, ani jemné erotické okamžiky PORNOGRAFICKÝ VZTAH Fr., Belgie 1999, režie Rederic Fonteyne. Muž a žena. Každý má své vlastní sexuální touhy a představy. Rozhodnou se je sdílet. Nejdříve jednou, pak častěji. Jde o fyzickou přitažlivost, přesto se mezi ně začíná vkrádat láska a vztah se prohlubuje MILENCI Fr. 1999, režie Jean Marc Barr. Zdánlivě triviální milostný příběh mladé Francouzky Jeane a Jugoslávce Dragana, odehrávající se v dnešní Paříži, je natočen s minimálními výrazovými prostředky v několika reálech a v pařížských ulicích. Tvůrci sledují proměny vztahu od počátečního bezvýhradného okouzlení až po drobné i vážnější rozmíšky, způsobené rozdílnými povahami i životními návyky MARVINŮV POKOJ USA 1996, režie Jerry Zaks. Smrtelná choroba paradoxně po dlouhých letech sblíží dvě sestry, které už neměly v úmyslu se vůbec setkat a jejichž životní styl i hodnoty jsou zcela rozdílné. Besie se stará o starou sklerotickou tetu a o otce, připoutaného na lůžko. Její sestra Lee je rozvedená a bez úspěchů a bez zájmů vychovává své dva syny. Zvláštní sedmnáctiletý Hank se jeví jako zcela nezvladatelný. Film se důsledně vyhýbá sentimentální VÝSTAVY a emocionálně přepjatým momentům, naopak místo citového vydírání preferuje černý humor a sebeironický odstup od vážného tématu. JENNY A JAN HLADÍKOVI tapisérie a grafika. Do JAN MRÁZEK OBJEKTY Z GARÁŽE. Do DU. PAVEL CZUDEK fotografie. Do DU. JAN AMBRŮZ ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ, skleněná instalace. Do Bývalý kostel sv. Václava. OD INDIE PO DNEŠEK fotografická výstava bohaté historie Romů. Ve spolupráci s nadací Člověk v tísni a referátem sociálních věcí OÚ v Opavě. Dům umění, JINDŘICH OTIPKA výstava obrazů. Vernisáž v 17.00, výstava potrvá do ZUŠ Solná 8, Opava. VILÉM REICHMANN fotograf. Od SALVADOR DALÍ faksimilie grafického souboru Zpěvy Maldororovy. Od Refektář DU. DESET LET SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Slezská univerzita ve spolupráci se Slezským zemským muzeem, výstavní budova SZMO, sady U Muzea 1. UMĚLECKÁ LITINA slévárenská produkce umělecké litiny z frýdlantských arcibiskupských železáren a blanenských železáren hrabat ze Salmu. SZMO ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Fr. M. a Muzeem Blansko. Do JAPONSKÉ PANENKY SZMO ve spolupráci s Japonským velvyslanectvím v Praze. Připraveno k příležitosti poslání Mezinár. dne muzeí Muzea staví mosty. Výstavní budova SZMO, sady U Muzea 1. Vernisáž v hod. 100 LET ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ SZMO ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě. Výstavní budova SZMO, sady U Muzea 1. Vernisáž v hod. NARODILI SE PŘED 100 LETY jubilanti Jarmila Glazarová, Marie Grubhofferová, Marie Podešvová, August Scholtis ze sbírek Památníku P. Bezruče. Pořádá SZMO. Památník PB, Ostrožná 35. Od MUZEA STAVÍ MOSTY Mezinár. den muzeí, den otevřených dveří.vstup do expozic a na výstavy zdarma. Pořádá SZMO. Výstavní budova SZMO, sady U Muzea od hod. BIENÁLE SOCHAŘŮ OŽIVLÉ DŘEVO, setkání návštěvníků s umělci Edgardem Baranem, Anatolijem Klučinským a Günterem Rechnem při jejich tvůrčí práci. Pořádá SZMO ve spolupráci se Sdružením umělců Moravy a Slezska a MMO. Arboretum Nový Dvůr, od do UNIVERZITNÍ KLUB ČAJOVNA BLUDNÝ KÁMEN Koncert pěveckého sboru Křížkovský, dirigent Karel Holeš. Dům umění Poslední večeře experimentální divadelní soubor Bílé divadlo uvádí biblickou událost v obraze obraz v události. Každý návštěvník bude součástí Poslední večeře. Představení je součástí festivalu Slezské cimbuří. Moravská kaple DU Jiří Urbánek Jazz Quartet and Dana Vrchovská. Jazzový koncert, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské. Vinárna U Přemka Od Indie po dnešek fotografická výstava bohaté historie Romů. Ve spolupráci s nadací Člověk v tísni a referátem sociálních věcí OÚ v Opavě. Dům umění Michal Viewegh Román pro ženy. Autorské čtení z nové knihy oblíbeného spisovatele. (Kniha vychází 10. května v nakladatelství Petrov.) Bludný kámen Současná světová dokumentární fotografie. O nejaktuálnějších trendech německé, britské a americké fotografie. Přednáška s diapozitivy Mgr. MgA. Tomáše Pospěcha (SU Opava). Pořádá sdružení Opava otevřené město a Spolek přátel Domu umění. Dům umění Literární večer. Setkání s poezií a autory Tomášem Koudelou a Milanem Kozelkou. UK čajovna Bludný kámen Zapomenutý orchestr země snivců koncert experimentální hudby. Ve spolupráci s Asociací studentů a přátel SU, z cyklu soudobá vážná hudba. Kostel sv. Václava Láska jménem hory rumunská putování. Komponovaný pořad o rumunských horách Mgr. Jiřího Kráčalíka. Moravská kaple DU Salvador Dalí videoprojekce životopisného filmu. Zahájení výstavy faksimilií grafického cyklu Zpěvy Maldororovy Salvadora Dalího. Pořádá Spolek přátel DU a Opava otevřené město. Refektář Domu umění Český surrealismus, pořad připravil Spolek přátel DU a Opava otevřené město Koncert v Domě umění, ve spolupráci s agenturou Karel Kostera. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Jaselská 4, Opava (0653/ ) Okresní finále atletického čtyřboje 4. tříd ZŠ, ZŠ Englišova Okresní finále v cyklistice jednotlivců i družstev ZŠ. Prezentace v Městských sadech Parkhotel Zahájení Školy volejbalu pro žačky narozené r. 1989, 1990 a DDM Opava Zahájení + předkola Mistrovství České republiky ve stepu kategorie děti, junioři a hlavní. KD Dolní Benešov Finále Dětská scéna 2001 přehlídka dětských divadelních souborů Loutkové divadlo Okrsková kola v atletickém čtyřboji žáků tříd ZŠ, na určených ZŠ OKÉNKO III. ročník přehlídky divadelních souborů pracujících při DDM Opava. Pohádky o víle Amálce (Vlaštovičky jedničky, Šternberk) Opatrnosti nikdy nezbývá (Hufíci, Opava) Grotesky (Švábi nadruhou, Opava) Staré pověsti české (Stádo, Olomouc) Okrsková kola v minikopané McDonald s Cup. I. kategorie žáků tříd ZŠ, na určených ZŠ Okresní finále Poháru rozhlasu staršího žactva ZŠ. Tyršův stadion. 7 HLÁSKA květen 2001

8 Okrsková kola v minikopané McDonald s Cup. II. kategorie žáků tříd ZŠ, na určených ZŠ Okresní finále Poháru rozhlasu mladšího žactva ZŠ. Tyršův stadion Okresní finále v minikopané McDonald s Cup. I. kategorie žáků tříd ZŠ. Hřiště FC MSA D. Benešov Zábřeh Okresní finále v Olympijském poháru atletický čtyřboj starších žáků ZŠ. ZŠ Englišova Okresní finále v minikopané McDonald s Cup. II. kategorie žáků tříd ZŠ. Hřiště Sokol Kobeřice Okresní finále v Olympijském poháru atletický čtyřboj mladších žáků ZŠ. Tyršův stadion Regionální finále ve vybíjené tříd v otevřené kategorii. ZŠ E. Beneše a ZŠ Šrámkova Regionální finále ve vybíjené tříd v kategorii dívek. ZŠ E. Beneše a ZŠ Šrámkova Uzávěrka soutěže Zdatné děti zaslat na adresu DDM Opava, pí Gellnerová Páteční Den dětí pro členy zájmových útvarů DDM aneb Všichni si hrají. DDM Opava. MAYA Mánesova 1, Opava ( ) Táborová škola Zlaté Hory, víkendový seminář pro vedoucí a instruktory letních táborů a dětských kolektivů a Ráj zvířat Praha, návštěva pražské ZOO, botanické zahrady a pražských památek Originální vázička korespondenční soutěž, úkolem jednotlivce či skupin je zhotovit vázičku. Polepit, pomalovat skleničku či lahvičku a zaslat ji na naši adresu. Vítěze čeká odměna a Starci na chmelu Praha, víkendový pobyt v Praze spojený s návštěvou muzikálu a poznáváním pražských památek. RAJKA Krnovská 69, Opava ( ) Dramatická setkání již druhý ročník setkání dětí z dramatických souborů celé Moravy. Setkání proběhne přímo na Rajce. Bližší informace a přihlášky získáte na výše uvedené adrese Sluneční zrnka víkendový seminář tvořivé dramatiky konaný přímo na Rajce. Lektor Lena Freyová. Budeme si hrát, vykonáme velký výlet do světa pohádek a fantazie. A v noci se budeme bát!!! Seminář je určen pro učitelky MŠ a ZŠ a všechny ostatní zájemce. Přihlášky zasílejte do Máme rádi zvířata, protože jsou... výstava tvořivé práce dětí z MŠ a ZŠ instalovaná v přírodě v krásných interiérech Sadů Svobody v Opavě Den dětí na Rajce báječné sobotní odpoledne plné roš áren, smíchu, her, tančení a taky sladkých odměn. No prostě se vyřádíme! AREKA ( ) Májový den v Arboretu v Novém Dvoře pro celou rodinu ve spolupráci s DDM Opava, Oblastní charitou Opava a agenturou Kostera. Klub VLAŠTOVKA Liptovská 21, Opava Kylešovice Malování na sklo slupovací barvy. (Přezůvky a zástěry k ochraně oděvu s sebou.) Klubovna OR Pionýra sraz 8.30 Pionýrská stezka zábavná soutěž dvojic pro děti a mládež do 18 let spojená s procházkou po raduňském parku a okolí. Sraz před ZŠ v Raduni. Účastnický poplatek, občerstvení zdarma, zajímavé ceny. Přihlášky odevzdávejte osobně každé út, st a čt od hod. v kanceláři klubu na Liptovské ul. Do Bambiriáda v Ostravě celodenní autokarový zájezd pro děti s rodiči na atraktivní přehlídku činnosti dětských sdružení v ČR. Pestrý program pro děti. Přihlášky s účastnickým poplatkem odevzdávejte osobně každé út, st a čt od hod. v kanceláři klubu na Liptovské ul. Do Klubová herna je přístupná každé úterý a středu od do hod. a nabízí výběr zajímavých a netradičních stolních a deskových her. Kromě toho se ve středu v téže době mohou zájemci zúčastnit pestré oddílové činnosti. LOUTKOVÉ DIVADLO Husova 17, Opava a Co vítr vypravoval (Skřítci) a Dřevěný zámeček (Tykadýlka) a Perníková chaloupka (Skřítci) DALŠÍ KULTURNÍ AKCE Slezské cimbuří Mezinárodní divadelní festival, pořádá Věžička. Podrobnosti na samostatných plakátech a v týdeníku Naše Opavsko KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY PS Křížkovský představí díla G. Verdiho, A. Brucknera, W. A. Mozarta, J. Arcadelta, Z. Lukáše, P. Ebena a dalších. V programu vystoupí sólista Slezského divadla Alexandr Vovk, který přednese např. část z Verdiho Requiem Ingemisco. Dům umění. Pořádá PS Křížkovský a UK čajovna Bludný kámen IX. JARNÍ COUNTRY ŠIRÁK Přehlídka trampských a country kapel Country bál hrají kapely Kotva a Karavana STRAŇANKA koncert dechové hudby. Pořádá agentura Mazel, kino Mír Koncert k 100. výročí narození hudebního skladatele a opavského pedagoga prof. ARNOŠTA RYCHLÉHO účinkují: dětský PS Domino, dir. Ivana Kleinová, PS slezských učitelek, dir. Petr Škarohlíd, PS Stěbořice, dir. Karel Kostera, host večera sólista brněnské opery Pavel Kamas. Pořádá Agentura Karel Kostera a Matice Slezská. MDKPB ABONENTNÍ KONCERT VARHANNÍHO CYKLU GEORGIJ AGRATINA Panova flétna (Ukrajina) a ROBERT GRUDZIEŃ varhany (Polsko). Na programu J. S. Bach, G. Agratina, M. Surzyński, G. Swiridow, T. Aberg, L. Woś, R. Giazotto, G. Young. Pořádá odbor ŠaK MMO, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie LITERÁRNÍ VEČER Tomáš Koudela (Jan Vrak) a Milan Kozelka (Olomouc). Pořad uvádí Libor Martínek (SU Opava). Jako host vystoupí Andrea Lexová (el. varhany). Pořádá SU. Čajovna Bludný kámen ARCHIVNÍ KONFERENCE u příležitosti 100. výročí Zemského archivu v Opavě, Minoritský klášter LÁSKA JE PŘÍČINOU literární večer. Účinkují členové Studia Petra Bezruče. Připravila Dr. Z. Pfefferová, Památník PB a HLUČÍN DARKOVIČKY 2001 ukázka bojové činnosti Sil územní obrany AČR k 63. výročí květnové mobilizace. SZMO ve spolupráci s velitelstvím Sil územní obrany AČR v Táboře a Městským úřadem v Hlučíně. Areál čs. opevnění Hlučín Darkovičky Generální nácvik od 9.00 Ukázka bojové činnosti, položení věnců, prohlídka pevností, koncert posádkové hudby, soutěže CAPELA VOCALIS 50členný chlapecký PS ze SRN a chlapecký PS při ZŠ Stěbořice (dir. K. Kostera) ABONENTNÍ KONCERT KOMORNÍHO CYKLU. HUDBA PLYNOUCÍ JAKO HLADINA ŘEKY... indické, japonské a hebrejské písně s nevšedními instrumentálními plochami to je mezinárodní trio Yamuna (Sajuta Kimiko Japonsko, Shepherd (Kanada) a Ivo Sedláček (ČR) s hostem Emilem Heyrovským (ČR). Minoritský klášter. Pořádá odbor školství a kultury MMO. AGENTURA EMY MARTINÍKOVÉ Zacpalova 27, Opava (0653/ ) ZA VŠÍM STOJÍ LÁSKA festival Setkání lidí dobré vůle, kteří pěstují především duchovní hodnoty Praktické cvičení Tajči s ukázkou, Klavírní rozjímání, Pokus o vytvoření netradičního portrétu člověka hledajícího pravdu a naplnění Kristových slov, Kineziologie z našeho cyklu: Aurea bezpečná cesta ke štěstí, Jeviště života v síle pozitivního myšlení, Večerní poezie, Ukázka Taekwon do, Chezed, Koncert pro citeru, kaumbu a hlas, Šamanské bubny Cvičení jógy s Emou Martiníkovou, Za hledači opálů v Austrálii, Energie potravin a zdraví, Správě vidíme jen srdcem..., Význam zdravé výživy v dnešním životě, Ambientní hudba, Minulé životy, Mantry. V průběhu festivalu budete moci shlédnout výstavu obrazů Ing. Hany Víchové pod názvem SVĚTLA LÁSKY. PŘEDNÁŠKY A BESEDY Renesance v Itálii přednáší Mgr. Dana Baštářová. Pro přihlášené posluchače pořádá v rámci letního semestru Univerzity třetího věku Filozofickopřírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Zrcadlový sál FPF SU, Masarykova Existuje slezština? Přednáška a beseda s Doc. Dr. Vladimírem Šaurem. Pořádá StOpa, Klub důchodců na Masarykově tř Proměny opavských parků Matiční diskusní středa. Přednáší Ing. Miroslav Frank, CSs. vedoucí Arboreta Nový Dvůr. Pořádá Matice slezská, odbor v Opavě. Velký sál Matičního domu, Rybí trh Italsko české kulturní vztahy přednáší Mgr. Dana Baštářová. Pro přihlášené posluchače pořádá v rámci letního semestru Univerzity třetího věku FPF SU, Zrcadlový sál FPF SU, Masarykova Umbrie, kulturně historický přehled přednáší PhDr. Eva Klímková, Ph.D. Pro přihlášené posluchače pořádá v rámci letního semestru Univerzity třetího věku FPF SU, Zrcadlový sál FPF SU, Masarykova Novodobá historie opavské posádky přednáška a beseda s pplk. Janem Gašpierikem. Pořádá StOpa, Klub důchodců na Masarykově tř. 25. SPORTOVNÍ NABÍDKA EURORANDO 2001 Klub českých turistů oblast KČT Jeseníky zve všechny příznivce turistiky na pochody pořádané v rámci celoevropského štafetového hvězdicového pochodu. Eurorando s cílem v Štrasburku. Pochody proběhnou z různých konců celé Evropy po trasách dálkových cest vytyčovyných evropskou asociací turistických spolků EWV a to E3, E10 a E8. Na území ČR bude pořádáno celkem 43 pochodů v rámci této významné akce Klubu českých turistů. Start Kružberk Velké sedlo. Informace: 0653/ prezentace: mimina a žáci kadeti a junioři SME CUP 2001 VII. ročník závodů horských kol mládeže Místo konání Stříbrné jezero. Pořádá V. Konečný (0658/ ) Procházka pohádkovým lesem VI. ročník. Akce je vhodná pro děti i mládež v doprovodu dospělých, včetně zdravotně postižených (ZTP, ZTP/P), také mohou přijet postižené děti na vozíčku s doprovodem. Trasa procházky (asi 5 km) povede kolem nádherného jezírka a lesíčkem plným překvapení pohádkových bytostí. Pro zájemce je možnost plnění podmínek a potvrdit si Záznamník Toulavého náprstku. Start u restaurace Rybářská bašta a starého pivovaru ve Stěbořicích u Opavy. HLÁSKA - zpravodaj Magistrátu města Opavy Vydavatel Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, Opava, telefon 0653 / (provolba 756), fax 0653 / , Za vydávání odpovídá Ing. arch. Pavel Mališ Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci Tiskne OPTYS print, s.r.o., Opava V Opavě rozšiřuje Česká pošta, s. p., Opava Registrováno u Okresního úřadu v Opavě pod zn. OP 34. HLÁSKA květen

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

RT MLADÝCH. obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ. za školní rok

RT MLADÝCH. obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ. za školní rok SP RT MLADÝCH obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 SPORT MLADÝCH, o. p. s. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Partneři Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy Opava při vyhlášení ankety Statutární město Opava Moravskoslezské cukrovary

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

RADA STATUTARNfHO MESTA OPAVY USNESENI. z mimoradne 3. schuze. RADY STATUTARNiHO MESTA OPAVY. dne 22. 12. 2014

RADA STATUTARNfHO MESTA OPAVY USNESENI. z mimoradne 3. schuze. RADY STATUTARNiHO MESTA OPAVY. dne 22. 12. 2014 RADA STATUTARNfHO MESTA OPAVY, USNESENI z mimoradne 3. schuze RADY STATUTARNiHO MESTA OPAVY dne 22. 12. 2014 2 3. MRMO 22. 12. 2014 Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 22. 12. 2014

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více