5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 noviny 5/2011 Velikonoční tradice v lidové jizbě. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulém měsíci Vaše dotazy směřovaly k tématu nemocnice Kyjov a jistě obdobně tomu bude i v tom květ novém. Důvodů je několik. Nemocnice Kyjov je největším zaměstnavatelem okresu Hodonín a druhou nejrozsáh lejší nemocnicí v kraji, ke které drží své zřizovatelské funkce Rada Jihomorav ského kraje. Je spádová až pro 180 ti síc pacientů tohoto regionu. V posled ních týdnech se kolem tohoto zařízení vyrojilo mnoho otazníků, které staros tové, občané i samotní pacienti nemo hou nechat bez povšimnutí, neboť se jim nedostává adekvátních odpovědí. Základním problémem je tak špatná a zcela nedostatečná komunikace. Útržkovitě se dozvídáme o kritické statice jednoho z pavilonů, kde jsou dnes umístěny centrální operační sály, CT a rentgeny. Podotýkám, že tato bu dova není starší 10 let. Údajně hrozí až její demolice. To by znamenalo pro další existenci nemocnice fatální ná sledky. Srdce nemocnice by se tak zastavilo. A toto přirovnání je více než symbolické. Jiné zdroje mluví o rekon strukci, další o pouhém vyztužení. Tak i tak bude muset být zvolena krizová varianta a operativa se bude muset dočasně přesunout do jiných částí ne mocnice. Již samotné její částečné omezení bude znamenat obrovský vý padek finančních prostředků v tomto roce i v letech následujících. Znamená to rozumné, odpovědné a cílevědomé vedení nemocnice v této složité době, které dokáže svým jed náním a chováním podnítit lékaře, ses třičky a celý personál nemocnice k ma ximální sounáležitosti a pomoci. To se zatím nedaří. A přitom personál je zdra vým základem nemocnice. Východisko z této situace je dle mého názoru jediné a má ho v rukou hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Vždy stál za Nemocnicí Kyjov jako za páteřní nemocnicí JmK. Pod poroval její obnovu, rozvoj i maximální spektrum její činnosti. Jsem si jistý, že nenechá vlajkovou loď zdravotnictví Ji homoravského kraje pomalu se potá pět. Starostové tohoto regionu jsou připraveni být mu maximálně ku pomoci v řešení této krizové situace. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Kyjovský okruh bude strana 3 / Farmářské trhy strana 7 / Dny sociálních služeb strana 8 Kyjovské noviny / květen 2011 strana 1

2 Radnice Ocenění práce pedagogů Kyjovská radnice u příležitosti Dne učitelů uspořádala slavnostní setkání. Ke Dni učitelů pozvala radnice zástupce školských zařízení z regio nu. Tradičně tak jeho prostřednictvím zástupci města poděkovali pedago gickým pracovníkům. Téměř padesát kantorů přivítali zástupci radnice v čele se starostou Františkem Luklem, jenž hovořil mimo jiné o informacích Svazu měst a obcí ČR, které úzce souvisí s ob lastí školství. Sdružení dlouhodobě usiluje o to, aby v rámci rozpočto vého určení daní bylo zakompono váno i kritérium počtu žáků, kteří na vštěvují základní školy, jež daná obec zřizuje. Domníváme se, že je to pod statné kritérium, neboť vypovídá ne jenom o kvalitě dané školy, ale také konečně přispěje dané obci finanční prostředky na provozní a mzdové vý daje pedagogů. I v té nejmenší obci by mělo zastupitelstvo mít možnost zvážit, zda li bude mít školu a pokud ano, aby mělo dostatečné finanční prostředky na krytí jejího provozu, pronesl starosta František Lukl. Ředitelům základních a mateř ských škol, základních uměleckých škol i Domů dětí a mládeže byla pře dána symbolická ocenění, přičemž oficiální přijetí na radnici završil také společný přípitek. Poděkování v Radniční galerii předával mimo jiné starosta František Lukl i vedoucí odboru školství a kultury Ilona Pecháčková. Váleční veteráni Kyjovska převzali na radnici ocenění Místostarosta města Antonín Kuchař zajel popřát ke Dni učitelům přímo do kyjovských základních škol. V rámci projektu péče o válečné veterány II. světové války probíhají v regionu koncerty Ondráše, z nichž jeden z posledních se uskutečnil v Ky jově. Při té příležitosti město připra vilo na radnici slavnostní akt oce nění válečných veteránů Kyjovska. Krajský koordinátor péče o vá lečné veterány II. světové války Franti šek Trávníček společně se zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a České obce legionářské připravili setkání 6 význačných osob, které se zapsaly do historie zdejšího regionu. Účastníci bojů ve druhé světové válce obdrželi diplomy, ale i medaile, které předal z pověření ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu předseda rozhodčí rady Jan Kux. Blahopřání připojili zástupci rad nice, kraje i Parlamentu ČR. Ocenění byla předána Jarmile Špačkové, Danuši Ištokové a Vladi míru Rajdovi z Kyjova, dále Josefu Svobodovi z Bohuslavic, Stanislavu Šmídovi z Vracova a dodatečně bylo předáno také Dušanu Orlíkovi z Ha luzic. strana 2 Kyjovské noviny / květen 2011

3 Úředníci vyráží na bicyklech To tu ještě nebylo, kyjovští úřed níci na kolech. Nápad, který vzešel ze strany odboru životního prostředí vzbudil velký zájem novinářů. Není totiž obvyklé úřadovat na bicyklu. Práce na úřadě, to není jen sedět v kanceláři, ale často i vyrazit na povinné kontrolní vyjížďky. Pakliže jsou na území města, zdá se být po hodlnější nasednout na kolo, než využívat služební automobil. Potřeba vyplynula z žádosti jedné naší vedoucí, že při místních obhlídkách, jako jsou povolování ká cení stromů či řízení na stavebním úřadě, je někdy problém najít místo k zaparkování auta. To je pravda, Ky jov je opravdu velmi dopravně zatíže ný. Kývli jsme tedy na kolo, což je docela oblíbený dopravní prostředek a myslím, že dostupnost s jeho po mocí může být ve městě velice dob rá, pohodlná i bezpečná, uvedl mís tostarosta Antonín Kuchař. Oblíbený dopravní prostředek tedy nabývá na zcela novém významu a sympatické rozhodnutí úředníků oceňují i obyva telé města. Ještě jsem se s tím nesetkala a myslím si, že je to dobrý nápad. Když může policie jezdit na koni, tak proč by nemohli úředníci jezdit na kolech, že jo, souhlasila Zdena Smišovská. Podle místostarosty Kuchaře rada města rozhodla, že pro služební cesty budou zaměstnanci využívat kola služební, tedy ta, která nabízí město ve svém cyklocentru. My to určitě vítáme, protože cyklopůjčovnu provozujeme druhým rokem, takže nyní mohou bicykly najít ještě širší uplatnění. Je pravda, že ta myšlenka nás napadla už v době, kdy jsme kola pořizovali, takže jsem ráda, že nyní je naši úředníci mohou využívat i v rámci pracovní doby, řekla Ilona Pecháčková, vedoucí odboru školství a kultury. Dva nové odbory na MěÚ V rámci personální optimalizace se mění struktura Městského úřadu v Kyjově. Občané mohli změnu zazna menat v souvislosti se vznikem dvou nových odborů. Ještě nedávno jediný odbor rozvoje a investic má dnes dvě samostatné složky, rozdělené na roz voj města a komunální hospodářství. Dva nové odbory začaly samostatně fungovat od 1. března. Odbor rozvoje města se zabývá primárně investicemi města, dotační politikou, rozvojovými dokumenty města i celého regionu. Odbor komu nálního hospodářství pod svou čin nost zahrnuje veškeré služby, které se týkají provozu města. Tedy ze jména úklidu, údržby, zeleně i očisty města, přičemž následně pod něj bude přiřazeno i koupaliště, pohře biště a do budoucna i správa měst ského stadionu, vysvětlil Milan Ja goš, tajemník MěÚ Kyjov. Právě odbor komunálního hospo dářství bude prioritně sloužit pro komunikaci s veřejností. Sem se mo hou občané obracet například s při pomínkami ohledně údržby města. V projektu personální optimalizace budeme pokračovat do podzimu le tošního roku s tím, že to nastavení organizační struktury by mělo být jasné až v podzimních měsících. Sa mozřejmě cílem je racionalizace čin nosti, to znamená i nějaké vnitřní úspory, na druhou stranu by měl jít vidět i větší komfort služeb pro kli enty, dodal Jagoš. Radnice také uvažuje o založení samostatné organizace pro údržbu města. Snižování počtu zaměstnanců řeší podle tajemníka přirozenými od chody zaměstnanců například do penze. V současné době zaměstnává 135 úředníků, 23 osob v dělnických profesích a 16 strážníků. Kyjovský okruh bude Postavili se za něj zastupitelé i starosta Na mimořádném jednání zastupitelstva města se jednalo o budoucnosti mezinárodních motocyklových závodů. Kyjovský okruh se již několik let jezdí v ulicích města. Jeho organizá toři a příznivci přicházeli s očekává ním, zda li se vůbec další ročník uskuteční. Poté, co měli v předcho zím jednání zastupitelstva města Kyjova jeho členové výhrady k loň skému konání motocyklových zá vodů ve městě, zvedla se vášnivá diskuse a tento bod programu byl od sunut na samostatné jednání. Jeho výsledek organizátory může těšit. Musím odpovědně říct, že pořa datelé Kyjovského okruhu udělali velký krok dopředu v tom smyslu, aby některé negativní zkušenosti z mi nula eliminovali. Jde především o to, že se snížil počet kubatur, že se sní žil počet jezdců, že postavili zod povědné pracovníky ať už do role jednotlivých traťových komisařů, tak i realizačního týmu. Zastupitelstvo města vnímá, že je jen málo akcí, které přitáhnou do Kyjova tolik di váků ze širokého okolí i zahraničí, na druhou stranu naprosto vnímáme i otázku bezpečnosti a především možnost tolerance a akceptovatel nosti občanů města. Ať už se závo dem mají negativní zkušenosti nebo se k němu nevyjadřují. Jsme přesvědčeni o tom, že Kyjovský okruh 2011 se posunul zpět k těm počát kům, kdy šlo o přehlídku a závod osobností. Sezná mil jsem se s jednotlivými podmín kami, které nám organizátoři dali a stanovili, což mě naplňuje určitým optimismem, že bychom mohli další Kyjovský okruh připravit ku prospě chu města, řekl kyjovský starosta František Lukl. Ten dokonce prohlá sil, že pokud se objeví zásadní ne dostatky, vyvodí z nich své další se trvání na postu starosty, přičemž stejně se vyjádřili i další zastupitelé. Ilustrační foto Podle Lukla zastupitelé vnímají skutečnost, že tak rozsáhlá sportovní akce přitáhne do města diváky z okolí i ze zahraničí, přes to nechtějí zanedbat strán ku bezpečnostní, o které se v souvislosti se závody nej více spekulovalo. Proto byli určeni zastupitelé, kteří budou zodpovídat za prů běh závodů. Určitě je to pro nás velmi významné rozhodnutí a máme z něho radost. Vypracovali jsme podrobný manuál k pořádání letošního ročníku a snažili jsme se zastupitele přesvědčit, že ta omeze ní, která jsme učinili, tedy snížení počtu kubatur, počtu jezdců a skon čení samotného nedělního závodu do 16. hodiny, budou ku prospěchu akce i obyvatel města, prohlásil Miroslav Frodl, organizátor motocy klových závodů. Souhlas s konáním závodů vy jádřili zastupitelé svým hlasováním, které bylo v tomto poměru 19:2:2 (pro, proti, zdržel se). Byl také usta noven tzv. realizační tým, který bude zaštiťovat konání závodů. Tvořit ho budou vybraní zastupitelé Michaela Moudrá, Jiří Frolec, Ivo Pojezný, Ivan Kocka a Kamil Filípek. Omezí provoz nočních podniků v Kyjově vyhláška? Na jednom z posledních zase dání zastupitelstva se strhla vášnivá diskuse kolem provozoven s výher ními hracími přístroji. Postupně se do ní začínají zapojovat také provo zovatelé těchto podniků, kteří se chtějí bránit proti omezování chysta nou vyhláškou. Devadesát procent barů, kaváren nebo hospod nebude moci bez vý herních hracích automatů vůbec exis tovat, tvrdí jejich provozovatelé. Au tomaty totiž často provoz dotují, město chce ale jejich činnosti zabrá nit omezením otvírací doby a zpřís něním podmínek, které vymezí, kde takové podniky na území města mo hou či nemohou být. Nařízení by pro mě znamenalo, že bych muset propustit deset lidí a nemohl bych se věnovat tomu, co mě baví. Tedy propagaci cyklostezek nebo provozu letní zahrádky, což je opravdu koníček, který si na sebe nevydělá. Automaty to zkrátka dotují a vzhledem k tomu, že jsem nechtěl nikdy žádnou dotaci a ani jsem ji ne dostal, je to pro mě jediná pomoc, komentoval provozovatel jednoho ky jovského podniku Petr Kukulka. Téma začalo být aktuální poté, co se ně kteří obyvatelé soustavně obraceli na zastupitele s prosbou o vyřešení ru šení nočního klidu. I proto chce rad nice najít po předložení argumentů legislativní komise vhodnou dobu, kdy všechny podniky v Kyjově budou zavírat v určenou dobu. Už se o tom docela mluví mezi lidma, a tak jsem posbíral názory mladších i starších. Většinou se jim to nelíbí, říkat, kdy mají jít spát. To už tady bylo a není to vhodné. Měla by lépe pracovat městská policie. Tedy na provozovnu zajít a udělat tam zápis, aby bylo podložené, zda se ty stížnosti zakládají na pravdě, dodal Kukulka. Zastupitelé se shodli na tom, že je nutné vyhlášku projednat do de tailu a odložili bod na příští zase dání v červnu. Chtějí znát také dopad z hlediska konkrétních provo zoven a finanční dopady na rozpočet města. Samozřejmě, že z výherních hracích přístrojů plynou městu dosti značné finanční prostředky. Ale i bez těchto prostředků jsme schopni si představit rozpočet města, nicméně znamenalo by to jisté omezení. Znovu tedy musíme dát na pomy slné váhy peníze, které to městu při nese, ale i problémy, uvedl Antonín Kuchař, místostarosta Kyjova. Petr Kukulka by rád viděl i různo rodý pohled na provozovatele. Dá vat nás do stejné branže jako pa sáky, feťáky či prodavače pervitinu, to nechceme, protože to není prav da. Jsou provozovatelé lepší i horší, nicméně ekonomická situace v této republice je dána tak, že ty provo zovny bez automatů existovat ne mohou. Současně v této době probíhá i petice, jejíž iniciátory jsou provozo vatelé podniků, kterých by se mohlo omezení dotknout. Sami návštěvníci tak mohou vyjádřit svůj názor na da nou problematiku. Kyjovské noviny / květen 2011 strana 3

4 Nemocnici v Kyjově v minulém měsíci navštívila vdova po hudeb ním skladateli Karlu Svobodovi paní Vendula Auš Svobodová. Společně s kolegy z nadačního fondu Kapka naděje se zde ofi ciálně podílela na předání pří strojů potřebných pro péči o pa cienty dětského oddělení. Známý nadační fond Kapka naděje po máhá třiceti nemocnicím po celé České republice, do Kyjova ale jeho podpora zamířila vůbec po prvé. Jsme samozřejmě nesmírně rádi za takovou štědrost. Přístro je, které jsme obdrželi, nám jed nak doplňují nezbytné vybavení a navíc umožňují provádět vy šetření, která jsme doposud ne mohli provádět. Jde například o vyšetřování nejmenších dětí po mocí ultrazvuku, těšil se z na dačního daru Jan Trubačík, primář dětského oddělení Nemocnice Kyjov. O tom, jak může vypadat takové vy šetření, se hosté z nadace následně přesvědčili na jednotce intenzivní péče určené pro nejmenší pacienty. Tato nová mikrokonvexní sonda je pro nás ohromným přínosem, pro tože díky ní můžeme vyšetřit děti ně kolika věkových kategorií, včetně novorozenců, kterým vyšetřujeme ultrazvukem hlavičku, mozek a led viny. Sonda umožňuje podrobné vy šetření, kromě toho ale samozřejmě slouží i dalším mým kolegům, na příklad endokrinologovi k vyšetření štítné žlázy nebo kardiologovi k vy šetření srdíčka, dodala Elen Černá, lékařka novorozeneckého oddělení v kyjovské nemocnici. Kapku naděje čekají další plány stejně jako dětské oddělení nemoc Zdravotnictví Vendula Auš Svobodová přivezla dar od Kapky naděje Od července tohoto roku budou ženy v nemocnici Kyjov vyšetřovány na novém mamografu. Mamografie je základní vyšetřovací metoda prsou a provádí se na speciálním přístroji, který využívá tzv. měkké rentgenové záření. Je vhodná nejenom pro vyšet řování žen s příznaky onemocnění prsu, ale také pro screening, vyhle dávání časných stádií rakoviny u žen od určitého věku. Za vhodných okol ností je možné odhalit nádor již od velikosti několika milimetrů, kdy je snáze léčitelný a vede k vyšší kva litě a vyšší délce života pacientky. Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii let je na prvním místě. Každo ročně je v naší zemi diagnostiko váno nových případů a asi žen ročně na následky ná doru prsu zemře. Na mamografické vyšetření má u nás právo žena ve věku od 45 let každé dva roky. Kyjov Ředitelka nadace Vendula Auš Svobodová při návštěvě dětského oddělení v Kyjově. nice Kyjov, které je nyní podle pri máře přístrojově vybaveno na vysoké úrovni, jen potřebuje rekonstruovat oddělení i ambulance. O svých plánech do budoucna hovořila i Vendula Auš Svobodová, ředitelka nadačního fondu Kapka naděje. Moc by se mi líbilo, kdyby děti nebyly nemocné vůbec, ale to samozřejmě nejde. Kapka naděje je tady proto, aby poskytovala nějaký nadstandard nejenom pro jejich lé kaře, ale i pro děti a jejich rodiče, protože těch programů máme hod ně. V nejbližší době nás čeká chari tativní koncert v rámci mezinárod ního filmového festivalu ve Zlíně, kde vystoupí Monika Absolonová s živou kapelou. Finanční dar z jeho výtěžku bude směřován do zlínské nemocni ce, rovněž na novorozenecké oddě lení. Kyjovská nemocnice pořizuje nový mamograf patří mezi 67 screeningových center v republice. Doposud zde provedli té měř screeningových mamo grafií a diagnostikovali přes 300 zhoubných nádorů. Screeningová pracoviště podlé hají přísným požadavkům na kvalitu přístrojového vybavení. Mamografy nesmí být starší osmi let, proto se v Kyjově chystají pořídit letos nový mamograf. V současné době je vět šina screeningových center vyba vena digitálními mamografy, u nichž je sice vyšší pořizovací cena, ale ženy jsou zatěžovány menší dávkou zá ření, obraz je kvalitnější, je možnost s ním dále pracovat. Přispět na mamograf mohou ná vštěvníci chystaného Hospitalfestu v sobotu 7. května odpoledne. Ne mocnice Kyjov připravila akci v sou vislosti s 65. výročím zahájení činnosti dnes jednoho z páteřních zdravotnických zařízení v rámci Jiho moravského kraje. red Názory a stanoviska K dopravě v Brandlově ulici Před časem vysílala televize záběr z policejního auta, které se snažilo dostihnout bezohledného ignoranta za volantem. Jeden z policistů pronesl velmi bezprostředně: Ten řidič jede jako dobytek!. Přitom němá tvář je v tom zcela nevinně. V naší Brandlově ulici žádný policista nic podobného nepronáší. Ne, že by neměl důvod, ale příslušný orgán se zde jaksi nevysky tuje. Před několika lety jsme na tom ne byli až tak zle. Díky doporučení policej ního ředitele, který sem vyslal svého náměstka, aby posoudil situaci, byla zde snížena rychlost a doporučil i další opatření, která by zvýšila bezpečí pro vozu. Nic z toho se ne uskutečnilo, zůstala jen ta rychlost. Po Brandlovce se nejez dilo samozřejmě čty řicítkou, z naivností jsme už vyléčeni, ale řidiči pak se v globále vešli do padesátky. Ten, kdo žije ve frek ventovaných ulicích, a takových je jenom v Kyjově dost, ocení, jak lépe se pak přechází přes ulici, i výjezd aut je snazší. Samo zřejmě zůstává špína, prach, hluk, ovzduší zamořené výfukovými plyny a exhalacemi z ojetých pneumatik, ná por na psychiku, obavy o děti a staré lidi. Náš relativní klid však neměl dlouhé trvání. Podnět vyšel ze zastupitelstva města, přidaly se další spřátelené in stituce včetně policie a najednou se snížená rychlost na Brandlovce jevila nadbytečnou. Pro informaci například v Hodoníně je v jedné ulici snížena rych lost na 30 km/hod. Že by tamější za stupitelstvo bylo odpovědnější? A tak se teď naší ulicí jezdí podle hesla Co to dá!. Přitom počet vozi del se nejméně zdvojnásobil, přibylo Ilustrační foto Muzeum kamionů a nákladních aut v ulici bratru 80 až 100 za den důsledek podnika telských aktivit v Kelčanech, přibylo motocyklů, začerněných a jiných aut. Zdravotnické ústavy by měly více po zornosti věnovat kvalitě života obyva tel u exponovaných silnic, neboť nepří znivý stav se musí nutně odrážet na jejich zdravotním stavu, a to i psychic kém, na délce jejich života, jakými ne mocemi víceméně trpí. Máme prostě tu smůlu, že ulice dříve klidné se tak zásadně proměnily. Bylo by jistě vý hodné vybudovat si rodinná sídla v klid ných částech města, neřku li v chrá něné krajinné oblasti, leč na to nejsou vždycky prostředky, případně konexe. A teď fakta: je stře da, 16 hodin, ulicí pro jíždějí vozidla, pře vážně ven z města. Za půl hodiny projelo 294 aut, 18 kamionů a nákladních aut, mo tocykly, autobusy. A pár čísel z ukazatele rychlosti: 55, 52, 52, 48, 54, 57, 57, 50, 63, 56, 59, 50, 54, 81, 64, 60, 55, 55, 61, 52, 50, 49, 72, 55, atd. Řidiči, kteří používáte k jízdě ulic, podobných jako je naše Brandlovka, zvažte, prosím, dle svých rozumových schopností, jak moc hodláte obtěžovat a zatěžovat život obyvatel. Je lákavé, že na své pouti takovou ulicí potkáte spíše strážce pokladu než pořádku, přesto apeluji na Vaši slušnost a ohle duplnost a přimlouvám se, aby jste respektovali vyhlášku a případně ještě nějaký ten kilometr ubrali. Budeme Vám za to vděčni. PS.: Ten světelný strašák (ukaza tel) na Brandlově ulici je zatím ještě vidět. Ovšem, jak již naši předkové vě děli, Dřevo se listem odieva. Dopis, jméno autora v redakci Muzeum před Velikonoci Taťána Martonová při středo věké hře zvané vrhcáby. Předchůdce dřevěné tabulky, na níž je možné psát rytím do voskovému povrchu. Velikonoční předváděčky v muzeu přinesly také ukázku výroby panenek z kukuřičného šústí. Děti si v muzeu mohly vyzkoušet také výrobu kraslic. strana 4 Kyjovské noviny / květen 2011

5 Osobnosti Opustili nás Miroslav Tichý a Zdeněk Vašíček Během dvou dubnových dnů odešly dvě významné osobnosti Kyjova malíř a fotograf Miroslav Tichý (1926) s filozofem a historikem Zdeňkem Vašíčkem (1933). Shodou okolností byla jejich ži votní dráha v mnohém podobná. Oba byli přátelé a budoucí filozof Vašíček velmi rád diskutoval s Tichým, který se v roce 1948 vrátil ze studií na AVU v Praze. Oba byli silnými individuali tami a sbližoval je hloubavý postoj k životu, společnosti a umění. Byli citliví na osobní svobodu, odmítali vnucování jim cizích názorů a ideolo gií a byli alergičtí na projevy totality. Zdeněk Vašíček jako chartista odešel po tříletém vězení ( ) za rozvracení republiky v roce 1981 do emigrace, aby tam jako bývalý dělník a skladník přednášel na čty řech předních evropských univerzi tách. Pocházel ze staré kyjovské ob chodnické rodiny, která vlastnila na kyjovském náměstí železářství, založené jeho dědečkem. Ten byl členem řady čes kých spolků, které při spěly k vítězství české radnice v roce Snad po svých před cích Zdeněk zdědil svou odolnost, bojové ho ducha a smysl pro pravdu (i historickou). To mu právě kompliko valo život, když zcela otevřeně a bez auto cenzury odhaloval fa lešné kapitoly nejen naší historie a vytaho val kostlivce ze skříní, které měly být navě ky uzavřeny. Vašíček i jako chartista měl poněkud zvláštní postavení, které Jan Tesař označil jako disident mezi disidenty. V roce 2010 se stal Vašíček čestným ob čanem města Kyjova. Miroslav Tichý odešel do vnitřní emigrace a dal otevřeně najevo (svými názory i zevnějškem), že nemá s totalitním režimem pranic společ ného. Proto byl občas odsunut do psychiatrické léčebny a jedinou ces tou pro něho bylo ignorovat režim a ponořit se do svého vlastního vnitř ního světa, který oživoval fotografo váním dívek a žen v banálních situa cích všedního života. V roce 2005 ho porota v jihofrancouzském městě Ar les poctila hlavní cenou Objev roku. Autor až brutálně pravdivých foto grafií, které šokovaly diváky absencí všech technických vymožeností, zůstá val k poctám zcela netečný. Arles spus tila lavinu výstav v galeriích po celé Evropě i v zámoří. Nic ale nezměnilo postoje Tichého, který se do smrti izo loval od veřejnosti ve svém malém domku na rohu Svatoborské ulice v Kyjově. Zemřel 12. dubna Vzdor světové slávě jeho fotografií čeká dosud jeho dílo malířské na skutečné zhodnocení. PhDr. Zdeněk Vašíček se narodil v Brně, pocházel z ky Zdeněk Vašíček při předání čest ného občanství města Kyjova. jovské obchodnické rodiny, vystu doval FF Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v archivu v Kroměříži, v mu zeu v Trutnově, Moravském muzeu v Brně, kde přednášel muzeologii na MU. V roce 1972 byl odsouzen na tři roky za podvracení republiky a pra coval pak jako dělník a skladník. V roce 1981 odešel do emigrace a přednáší na univerzitách v Římě, Bochumi, Cambridgi a Paříži, kde se na několik let usazuje. Od r publikuje v úctyhodném počtu pade sáti domácích a zahraničních časo pisů a vydává knihy: Archeologie, jak a proč (1976), System of Analytical Archeology (1977), Morfometrika artefaktu (1977), Archeologie včera a dnes (1981), Mezi všemi minu Archiv města Kyjova M. Tichý s malířem Vladimírem Vašíčkem, Svatobořice, Tisíce dětí po celé Evropě i letos zamířily do knihoven a dalších míst, aby prožily napínavou Noc s Ander senem. Pod tímto názvem se dobro družství odehrála více jak na tisíci místech a jedním z nich byla i Měst ská knihovna v Kyjově. Spacák, kari matka, svačina a především zájem dovědět se něco nového. S takovým vybavením zamířily necelé dvě de sítky školou povinných dětí do měst ské knihovny, kde je čekala pohád ková Noc s Andersenem noc plná příběhů, zajímavých kvízů i povídání. Děti mají tuto akci rády, neboť jim nabízí jednotlivé aktivity, jako kvízy a různá čtení. Dánský spisova tel Andersen napsal 156 pohádek, navíc na letošní rok připadne sté vý ročí narození Václava Čtvrtka, takže v rámci noci využíváme jeho literární postavičky jako například Manku, Cipíska, či Rumcajse, které budou k dětem promlouvat, uvedla Marie Ježková, ředitelka Městské knihovny Kyjov. Jedenáctý ročník dnes už ce loevropské akce proběhl i ve spolu lostmi (1978), L Archeologie, l histoire, le pas sé (Paříž 1994), Obrazy minulosti (1996), Přijetí pod mínek (1997), Pod mínka volby (2003). Je nositelem Ceny F. X. Šaldy.... Krajiny, do nichž Vašíček jako průvodce zavádí své čtenáře, jsou stvořeny jeho schopností vystupovat za hranice různých oborů věd o člověku a pro cházet se na nejistém terénu mezi nimi.... (M. Petříček, LN 2003)... Šlo o skutečného filozofa, vzdě laného a duchovního člověka. Byl to člověk otevřený a sta tečný. A vtipný.... (J. Chuchma, DNES 2011) Miroslav Tichý se narodil 20. listopadu 1926 v Kyjově Nětči cích v rodině pánského krejčího. V r ma turoval na Klvaňově gymnáziu a v letech studoval na AVU v Praze v ateliéru Jána Želibského. Po návratu do Kyjova vy stavoval své obrazy v roce 1956 s Richar dem Fremundem, Bo humírem Matalem, Vladimírem Vašíčkem, Vladislavem a Idou Va Knihovna Zůstat v knihovně přes noc se hned tak někomu nepoštěstí. práci se ZOO Hodonín. Odborná pracovnice vzdělávacího a výukového centra připravila zajímavé povídání o přírodě, děti čekalo promítání sním ků, ale i možnost seznámit se s ně kterými zvířaty blíže. Jsem tady už potřetí. V minulých ročnících mě to moc bavilo, a tak jsme s kamarád kou zase šly a ještě jsme vzaly naše sourozence. Je to znovu velice za jímavé povídání, různé kvízy, pouš Miroslav Tichý před objektivem fotografa Jaroslava Brabce. culkovými. V roce 1957 vystavil v Ky jově pět olejů a dvě kresby s dalšími výtvarníky regionu (Jiřinou Adam covou, Josefem Konečným, Františ kem Kudláčkem, Josefem Proko pem a dalšími). Třetí a poslední byla jeho účast na výstavě mladých výtvar níků v Brně v roce V 60. letech opouští malbu, pár let se věnuje ještě kresbě a začíná fotografovat aparáty vlastní konstrukce. Jeho hlav ním (a jediným) tématem jsou dívky a ženy, zachycené v jejich všedním životě na ulici, v obchodech, v par ku, na koupališti. Výstavy v Seville, a pak hlavní cena Objev roku v Ar les, otevřely fotografiím Tichého cestu do světových galerií, zatímco jeho dílo malířské je mimo pozornost kritiků a kurátorů.... Jan Freiberg o Tichém: Oživil rovinu umění soukromého, původ ního, politicky nekorektního, existu jícího samo pro sebe a nikoliv pro umění ve smyslu angažované pro mluvy. Tichý tady zkrátka je a jeho fotografie se nás dotýkají. Budeme se jen nějakou dobu hádat proč... Jiří Dunděra Děti prožily napínavou Noc s Andersenem Součástí byla také odborná přednáška pracovnice hodonínské ZOO. tíme si filmy, je to prostě takové zábavné, neskrývala nadšení Mar kéta Sedláčková, účastnice Noci s Andersenem. Spokojené děti si také odnesly průkazky a další drobné dárky, ale především plno zážitků, které umocnilo i netradiční nocování v knihovně. V povídání i soutěžích děti pokračovaly také v sobotu ráno. Po slední spáči pak knihovnu opustili hodinu před polednem. Kyjovské noviny / květen 2011 strana 5 Foto archiv J. Dunděry Archiv rodiny Hebnarové

6 Děti, mládež a škola I když byla nervozita před soutěží Vyletěla holubička na pódiu znát, cim bálová muzika Friška s uměleckým vedoucím primášem Davidem Vašul kou se snažila soutěžící co nejvíce podpořit. Kyjovská holubička opět po roce zazpívala Celým pořadem vtipně provázel moderátor Ladik Šimeček. V první a druhé kategorii obsadily první místo zpěvačky Ema Menšíková a Babeta Růžičková, za III. kategorii se umís til na 1. místě Jaroslav Měchura, ve IV. Soňa Vacenovská. Nejlepší zpěvačkou V. kategorie byla Eliška Pekárková a v poslední VI. kategorii Klára Kazíková. Vítězové ze IV. VI. ka tegorie postoupili do regionální sou těže Zpěváček Slovácka, která se ko nala 17. dubna v Lužicích. Odtud vítě zové míří do celostátního kola sou těže Zpěváček 2011 do Velkých Losin. Vybraní zpěváčci budou účinko vat i na Slováckém roku v sobotním dopoledním dětském pořadu. Foto archiv skautů KYJOV PLNÝ POHÁDEK Začátkem dubna patřil kyjovský park pohádkovým bytostem z čes kých i zahraničních pohádek. Pod tak tovkou skautů zde děti soutěžily v mnoha disciplínách, aby pomohly princezně s dlouhým nosem. Na kaž dém stanovišti na děti čekala jedna pohádková postava. Mohly se tu se tkat s tradičními pohádkovými posta vami krále, princezen, Červené kar kulky, ale i s novodobým Harrym Potterem, oblíbeným Bořkem sta vitelem, nesmrtelným kovbojem Wo ody i mnoha dalšími. O tom, že některé disciplíny byly obzvlášť oblí bené, svědčily dlouhé řady dětí před nimi. Mezi favority dětí patřila pa voučí síť a provazová lávka. Malé slečny a parádnice si přišly na své při disciplíně nazvané malování prin cezny. Zdatní bojovníci si mohli vy zkoušet svou mušku při střelbě ze vzduchovky, samozřejmě pod do hledem dospělého. Za svou snahu a úspěch pak byli všichni po zásluze odměněni. Celé akce se zúčastnilo přes 60 dětí i se svými rodiči. Při jela si dokonce zasoutěžit i skupina skautů z dalekého Hluku. Na další podobnou akci pořádanou skauty se může kyjovská veřejnost těšit už v září tohoto roku. Zuzana Borkovcová, Skauti Modráčci zpívají třicet let Na přelomu let byl zalo žen Dětský pěvecký sbor Modráčci při Zá kladní škole J. A. Ko menského v Kyjově. Jeho sbormistr Eduard Cvrkal převzal v polo vině dubna ocenění z rukou místostarosty Antonína Kuchaře za přínos, vznik a dlouho dobý rozvoj pěveckého tělesa a stovek dětí, kterým vtiskl lásku k písni. Slavnostního koncertu, který se uskutečnil v kině Panorama se zúčastnily nejen tři desítky dětí, které v současné době pěvecký sbor navštěvují, ale také vysloužilci, kteří byli součástí prvních společných vy stoupení. Já velmi ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem zpívala s Modráčky. Tím jejich životem žiji pořád, protože později zpívala i moje dcera. Teď jsem měla možnost se vrátit i s ní, takže je to pro mne velmi silný zá žitek dneska, popsala atmosféru v den koncertu učitelka ZŠ Újezd Eva Pokorná, bývalá členka pěveckého sboru Modráčci. Modráčci koncertují často v Ky jově a okolí, zejména při tradičních adventních koncertech, koncertech pro školy, účastní se ale také pěvec kých přehlídek v rámci celé České republiky a sbírají ocenění mezi ama térskými soubory. Modráčci také vy dali svou desku s názvem Láska opravdivá. Dnes pracují pod vedením sbormistrů Eduarda Cvrkala a Marie Žákové. SESTRY MÁČELOVY jsou dnes žákyněmi základní školy v Bohuslavi cích, kam je přivezli rodiče z Japonska (maminka Japonka, otec pochází z Bohu slavic). Zajímavostí je například i fakt, že se děti dorozumívají společně se spo lužáky a svými pedagogy především anglicky, ale snaží se také učit český jazyk, což jde oběma dívkám podle jejich třídní učitelky i podle spolužáků velmi dobře. A jak je vidět, jsou v dobré partě kamarádů. NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE VYPUKLA DINOSAUROMÁNIE V tradičním termínu, tedy v závěru vyučovacího roku, se v prostorách zá kladní umělecké školy uskutečnila ver nisáž výstavy s názvem Dino. Jak již název napovídá, byla zasvěcená mezi dětmi velmi populárním druhohorním plazům. Řecký výraz dinosaurus v pře kladu znamená strašný ještěr, avšak živí či umělí dinosauříci, kteří opano vali chodby školy, strach příliš nena háněli. Byli spíše roztomilí, stejně jako další umělecké výtvory. Vše přitom bylo součástí výtvarného projektu s názvem DINO. Tento projekt je prvním ze dvou v letošním roce. Je určen žákům do čtvrté třídy, kteří se na námětu dino saurů naučili veškeré výtvarné činnos ti, které se v tomto věku mají znát, uvedla Dagmar Pucharová, učitelka vý tvarného oboru ZUŠ v Kyjově. Výtvarná projektová výuka kyjovské ZUŠ vychází z promyšlené skladby na vazujících úloh. Jednodušší celky vytvá řejí výtvarné řady a složitější zase vý tvarné projekty. Na stěnách a chodbách tak nyní návštěvník může spatřit nej různější ztvárnění dinosauří kůže, zuby, drápy a dokonce i dobře utajenou snůšku vajec. Přijdou se podívat ma minky i tatínci a my jim budeme roz dávat perníčky a cukroví s námětem dinosaurů, těšila se Lucie Gajdová, žačka výtvarného oboru. Další po dobná akce spojená nejen s kostýmy, výkresy, ale i dárečky či tématickým ob čerstvením, se v umělecké škole usku teční i v závěru školního roku. em CHCETE VÍCE MATEMATIKY? Základní škola Újezd, příspěvková organizace města Kyjova nabízí formou volitelných předmětů od 6. třídy rozší řenou výuku informatiky a výpočetní techniky a rozšířenou výuku matema tiky. Přijímací zkoušky do tříd s rozšíře nou výukou se budou v ZŠ Újezd konat 11. května Bližší informace zís káte na webových stránkách školy strana 6 Kyjovské noviny / květen 2011

7 Gagarin inspiroval školáky Let prvního člověka do ves míru se stal inspirací pro školní regionální projekt, jehož organi zaci zaštítila ZŠ Dr. Joklíka v Ky jově. Nápad dal možnost stov kám dětí zapřemýšlet nad tím, jak vznikla naše země nebo zda existují mimozemské civilizace. Školní chodby ovládly mimo zemské civilizace. Zamířily sem z různých koutů vesmíru, ale především zásluhou výtvarných prací dětí 10 škol z jihomorav ského regionu. Slavnostní ver nisáž se konala účelně v den, kdy poprvé v dějinách lidstva člověk podnikl cestu do vesmíru. Právě na počest tohoto památ ného letu bylo zvoleno téma naší výstavy a tím je vesmírná mise. Přesně 12. dubna před 50 lety totiž legendární Jurij Alexejevič Gagarin vzlétl do kosmu a poprvé viděl pla Žáci kyjovské základní školy před svojí výtvarnou prací vesmírnou bránou. netu Zemi z opačné strany, uvedla Miluše Habáňová, zástupkyně ředi tele. Projekt byl soutěžní a z dvou set prací vybrala jak dětská porota, tak i učitelé několik nejlepších, které se objevily i v propagačním materiálu. Ved le výtvarných prací žáci připravili i pre zentaci o vývoji a vzniku vesmíru. Jedna z nejlepších byla i práce Kristíny Půčkové a Domenicy Russo. Vítězný obraz vesmírné krajiny Romany Bejdové z hodonínské ZŠ Vančurova. Kyjovské noviny / květen 2011 Placená inzerce / strana 7

8 strana 8 Kyjovské noviny / květen 2011

9 Kyjovské noviny / květen 2011 Placená inzerce / strana 9

10 strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / květen 2011

11 Nejvyšší GRAND čas zadat účinnou reklamu! Řešíte svou bytovou situaci, stavíte dům, plánujete rekonstrukci a potřebujete zajistit výhodné financování? úvěry na bydlení hypoteční úvěry půjčky přefinancování hypotéky úroková sazba již od 3,7 % Právě pro Vás je tu firma Aleš Mezík, tel Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / květen 2011 Placená inzerce / strana 11

12 Kultura Kyjovský Vinařský spolek připravil již 48. přehlídku vín Josefský košt i letos proběhl za podpory Vinařského fondu České re publiky a otevřel návštěvníkům sku tečné špičky z regionu. Připraveno k ochutnání bylo celkem 480 vzorků vín malovinařů i významných regio nálních pěstitelů a výrobců vinné révy. Starosta Kyjova letos předal ceny dvě za nejvýše hodnocený Müller Thurgau 2010 a Zweigeltrebe 2010 kyjovskému vinaři Kamilu Valentovi. Cena Vinařského spolku putovala do Svatobořic Mistřína Josefu Duf kovi za Ryzlink vlašský 2010 pozdní sběr. Potřetí v Kyjově vystavoval a uspěl také mladý úspěšný malovinař Aleš Rajsigl ze Skoronic. Jeho 4 dodané vzorky mu vynesly cenu za nejlepší kolekci vín. Aleš Rajsigl vystavoval v Kyjově už v loňském roce, když zís kal cenu za víno s největším počtem bodů za Ryzlink vlašský 2007, který je právě součástí letošní oceněné kolekce. V roce 2009 si z Josef ského koštu odnesl pro změnu cenu Galerie moravských vín za nejlépe hodnocený Ryzlink rýnský. Ocenění si z letošního koštu od nesl i Stanislav Martínek (na fotogra fii vpravo). Otevírání sklepů na Šištótě České kořeny v Kyjově O tom, že české kořeny sahají sku tečně všude, hovoří dokumentární cyk lus kameramana Tomáše Kubáka. Spolu s autorským týmem vyrazil v loňském roce zdokumentovat život Čechů ve Švýcar sku. Film má za se bou moravskou premiéru. Cílem projektu, jehož další díl po pražské premiéře zamířil také do Kyjova, je ukázat životní příběhy Če chů žijících v za hraničí. Kyjovskou premiéru přijela z Luzernu podpořit svou účastí Majka Cron, jedna z protagonistek doku mentu České kořeny ve Švýcarsku. Když vidím váš film, člověk si uvědomí, že za těch 40 roků, co jsem žila jinde, se vůbec nic nepřetrhalo, že tady člověk pořád ještě kořeny má, přesto všechno, komentovala po premiéře jedna z filmovaných osob ností Majka Cron, která sice žije ve Švýcarsku, ale pochází z Valaška, kam také občas jezdí. Dokument odpovídá na otázky, jak všestranně žijí Češi ve světě v sou časné době, jaký je jejich názor na bývalou vlast, co dokázali vytvořit během svého živo ta, jak vychovávají svoje děti či jaký vztah dnes mají ke své rodné vlasti. Doufáme, že pokud se nám bude dařit pokra čovat dalšími díly, Návštěvu Kyjova zakončila Majka Cron podíváme se za (uprostřed) ve vinném sklípku. krajany i mimo Ev ropu, máme rozjednáno natáčení v Kanadě a již jsme začali natáčet v Rakousku ve Vídni, prozradila členka autorského týmu Martina Fi alková s tím, že po moravské premi éře České kořeny zamíří začátkem května do Basileje a Luzernu. Otevírání sklepů na Šištótě každoročně provází velká sláva. Nejprve se mužské sbory z okolních vesnic, včetně domácího z Kyjova sejdou před radnicí, pak průvodem míří ke kyjovským sklepům, kde se letos ženy Traga čnice postaraly o program například tím, že přítomným pánům měřily veli kost břicha. RADNIČNÍ GALERIE V KVĚTNU NABÍDNE VÝSTAVU OBRAZŮ LADISLAVA SCHOVANCE Město Kyjov zve zájemce umění na výstavu s názvem Umění zrca dlo duše, pořádanou pod záštitou starosty města. Slavnostní verni sáž výstavy se uskuteční v pátek 6. května od v prostorách Rad niční galerie. V programu vystoupí řada umělců. Zazní skladby Zdeňka Pololáníka v přednesu sólistky opery Olgy Procházkové s klavírním do provodem Františka Šmída, poezii Paula Claudela přednese herečka Danuše Hostinská Klichová, verni sáž obohatí duchovní hudbou mladí umělci Petr a Ondřej Šprtovi a závěr bude patřit žákům ZUŠ Kyjov. Ladislav Schovanec, rodák z ne dalekých Strážovic a v současnosti žijící na předměstí Paříže, je uznáva ným umělcem i držitelem několika prestižních evropských cen. red V díle Ladislava Schovance vy vstává v barevných seskupeních s ne uvěřitelnou sílou výrazu kouzelná krása světa a přírody. V jeho obra zech se dávají do pohybu mračna, pronikají paprsky svítání, kladou se stíny Jeho cykly, z nichž cituji, Krá lovna víry, Večery v Alpách, jsou vy nikající syntézou vědomí člověka a umělce XXI. století... Prof. Antonio Malmo strana 12 Kyjovské noviny / květen 2011

13 Kulturní, vzdělávací a společenský servis MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV pátek od 7.00 do náměstí u kašny a městská tržnice 1. FARMÁŘSKÉ TRHY Čeká na vás prodej zeleniny, ovoce, přísad, květin, uzenářských výrobků, vajec, trdelníků, sýrů, medu a medových výrobků, cukrovinek, koření a bylin, bramborových placek, langošů aj. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první pátek v měsíci (tj , 1. 7., 5. 8., 2. 9., ). neděle ve divadelní sál OD SRDÍČKA Pořad věnovaný Dni matek a 35. výročí souboru Kyjovánek. V pořadu vystoupí mimo jiné i DFS Marjánek z Mariánských lázní. pondělí v Galerie Čajovna DK Kyjov JIŘÍ DUNDĚRA FANTAZIE, POEZIE, KRESBY A KOLÁŽE Vernisáž výstavy. Průvodní slovo Jan Navrátil, v hudebním programu vystoupí žáci ZUŠ Kyjov (vstup volný, výstava potrvá do 27. května). úterý v divadelní sál Seriál dechových hudeb DRIETOMANKA DH Drietomanka se řadí mezi nejstarší na Slovensku, kapelní kem je Jaroslav Múdry ml. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří ocenění na Zlaté křídlovce jako nejlepší zahraniční dechovka. V roce 2004 získala 3. místo z ME dechových hudeb. pátek v 8.45 a divadelní sál JAK SE KROTÍ PRINCEZNA Divadelní pohádka B. Šimkové v podání herců DAP Praha. Jednoduchý příběh je vystavěný na situacích dětem srozumitel ných a známých, postavy umožňují dětem zaujmout k nim stanovisko, fandit anebo s nimi nesouhlasit a třeba i pomáhat tím, že se zapo jují do hry. Pohádce nechybí napětí, kouzla, humor a vtipné písničky. středa v divadelní sál MIROSLAV SURKA trumpeta, ONDŘEJ HÁJEK piano Uslyšíte nejkrásnější melodie z muzikálů Jesus christ Superstar, West side story, Chicago, Les Misérables, Hello, Dolly! Mamma Mia!, a Star is Born, Kabaret, Evita, Cats, Shrek, Dracula úterý v divadelní sál SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ Vystoupení oblíbené travesti skupiny Screamers. Zábavný pořad plný smíchu a hlavně obdivuhodných pěvec kých i tanečních výkonů. V mnoha originálních a exkluziv ních převlecích se představí známá sestava pánů alias Lili, Saša, Nadja, Paula a Valerie, pod vedením moderátora skupiny Ládi Černého. pátek MAJÁLES Pořádají studenti Klvaňova gymnázia. neděle v divadelní sál MINIMISS ročník tradiční soutěže dívek tříd z Kyjova a okolí. V průběhu soutěže se představí zájmové kroužky z DDM. Pořádá Dům dětí a mládeže Kyjov ve spolupráci s MKS Kyjov a městem Kyjovem (informace neděle v Masarykovo náměstí KÁCENÍ MÁJE Kácení máje se Slováckým souborem Kyjov. pondělí v zámek Milotice, freskový sál CONCENTUS MORAVIAE XVI. mezinárodní hudební festival 13 měst KATEŘINA ENGLICHOVÁ harfa, VILÉM VEVERKA hoboj, IVO KAHÁNEK klavír Zazní skladby R. Schumanna, L. Janáčka, J. L. Dusíka, P. Ebena, P. Haase, P. Zemka. V neobvyklé nástrojové kombinaci zazní sólové i komorní skladby pěti českých skladatelů tří století a jedna ze slavných Romancí pro hoboj a klavír Roberta Schumanna (předprodej vstupenek v info centru a MKS Kyjov). Připravujeme na červen XII. ročník tradičního festivalu Mezi smrky, Divadelní pouť v městském parku, Kyjov kaple sv. Josefa Kalasanského Concentus Moraviae: Trio Prisma: Clara Nováková flétna, Adrian Van Dongen violoncello, Timothy Lissimore klavír. RADNIČNÍ GALERIE pátek v UMĚNÍ ZRCADLO DUŠE Vernisáž výstavy obrazů Ladislava Schovance. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM neděle od do sál nové přístavby muzea KURZ LIDOVÉ VÝROBY, TENTOKRÁT SÍŤOVÁNÍ Přihlásit se můžete telefonicky na tel. č nebo formou přihlášky, která je k dispozici na pokladně muzea nebo na webových stránkách GALERIE DOMA pátek v NÁVRAT IDIOTA II. Vernisáž květnové výstavy U Ježů s názvem Miloslav Inocenc Černý Návrat idiota II. Výstavu slav nostně zahájí Pavla Ježová, inte ligentní úvodní slovo: Barunka von Lungowitz, prudce inteligentní umělecký text: Harry Moudrý, bazálně primitivní performance: Harry Moudrý & Miloslav Černý. Výstava potrvá do MĚSTSKÁ KNIHOVNA úterý v studovna čítárna Literární beseda se spisovatelkou SIMONOU MONYOVOU středa v studovna čítárna Ing. Zdeněk Zamazal a přednáška NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MINIMUM LÉČIVÝCH ROSTLIN NAŠEHO KLIMATICKÉHO PÁSMA pondělí v studovna čítárna Karel Reidl a přednáška IMUNITNÍ SYSTÉM A JAK O NĚJ PEČOVAT BYLINNÝMI PRODUKTY čtvrtek v studovna čítárna Literární beseda spojená s autorským čtením spisovatelky Aleny Bartošíkové na téma JARNÍ ZVYKOSLOVÍ A PŘÍBĚHY Z KOPANIC A HORŇÁCKA středa v studovna čítárna Josef A. Zentrich a přednáška LETNÍ LÉČIVÉ BYLINY NA NAŠICH ZAHRÁDKÁCH DALŠÍ POZVÁNKY neděle 8. května v kostel Nanebevzetí Panny Marie DEN MATEK Koncert pěveckého smíšeného sboru Cantus Morkovice. Srdečně zve MO KDU ČSL Kyjov. neděle 22. května v Centrum sociálních služeb, Palackého ul. PROBLÉMY NAŠEHO ŠKOLSTVÍ Přednáška Michaely Šojdrové z Kroměříže. SKLADBA SUDÝCH VYSÍLACÍCH HODIN Začátky vysílání: premiérová hodina, 20.00, 22.00, 24.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, reprízy PONDĚLÍ Magazín Kyjov Magazín Hodonín Magazín Sport premiéra ÚTERÝ Magazín Kyjov Magazín Hodonín premiéra Magazín Sport STŘEDA Magazín Kyjov premiéra Magazín Hodonín Magazín Sport ČTVRTEK Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony premiéra PÁTEK NEDĚLE Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony Od soboty mohou být pořady Regiony nahrazeny programovými přílohami, začátek vysílání 50 minut po celé Programové PŘÍLOHY Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným 10. díl Příprava na výběrové řízení, řeč těla vysílání od do Partner na Vaší cestě ke zdraví 10. díl Kožní odd. Nemocnice Kyjov vysílání od do Kam za zdravím 5. díl Gynekologie Nem. Hodonín vysílání od do Město Uherské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným 11. díl Zkušenosti nezaměstnaných, výhody pro zaměstnavatele vysílání od do Podnikatelský EXPRESS Okénko do podnikatelské sféry regionu INPOST, spol. s r.o. Tradice pod novou střechou vysílání od do VOMA s.r.o. Reprezentativní prodejna společnosti v komplexu Rezidence Hradební zahajuje svůj provoz vysílání od do Každou sudou hodinu, vždy po prvním zpravodajském magazínu Kyjovské noviny / květen 2011 strana 13

14 Neděle v ČERTOVA NEVĚSTA ČR, 2011, režie: Zdeněk Troška, hrají: Sa bina Laurinová, David Suchařípa, Franti šek Němec, Eva Josefíková V tomhle království chybí ke štěstí jen následník trůnu. Královna se trápí a pro potomka je ochotná i upsat peklu. A protože čert ni kdy nespí, čeká je půlnoční dostaveníčko v Čertově mlýně. 90 minut, přístupný. Neděle ve OREL DEVÁTÉ LEGIE USA/UK 2011, režie: Kevin Macdonald, hrají: Channing Tatum, Jamie Bell, Do nald Sutherland... V roce 140 n. l. se dva muži, římský voják Marcus a jeho otrok Esca, vydávají na nebezpečnou cestu na sever za hranice dosud známého světa. 114 minut, titulky, přístupný. Bijásek Středa v 9.30 a v KRTEK A OREL Pásmo pohádek pro nejmenší děti: Školní výlet Vodník Čepeček svatba Krtek a orel Dorotka a plamínek Jak se Žofka stala ředitelkou ZOO Cvrček a bombardon. 67 minut. Filmový klub Středa v VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC ČR, 2010, režie: Vít Klusák, hrají: Vít Klu sák, Stanislav Vojkovský, Petr Vaněk, Pa vel Franc, Jiří Nezhyba... Jediný český autor zabývající se vlivem korporací na život české společnosti bohužel dospívá k tomu, že jejich devastující vliv je vý razně podpořen mocenskými zájmy čes kých politiků. 82 minut, přístupný. Čtvrtek 5., pátek v ZKUS MĚ ROZESMÁT USA, 2011, režie: Dennis Dugan, hrají: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Brooklyn Decker Ve filmu po žádá plastický chirurg, který chodí s mno hem mladší učitelkou ze školy, svou věr nou asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak pomohla urovnat jednu neuváže nou lež. 116 minut, titulky, přístupný. Čtvrtek 5., pátek ve VARIETÉ USA, 2011, režie: Steve Antin, hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam Gigandet, Julianne Hough The Burles que Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka bojuje, aby udržela chátrající divadlo při životě, čelí všem druhům finančních i uměleckých výzev. Zdá se, že díky osob ním problémům herců a nabídce boha tého obchodníka, který chce koupit tohle místo, se dobré časy z klubu nadobro vytratily minut, titulky, přístupný. Sobota 7., neděle v RYCHLE A ZBĚSILE 5 USA, 2011, režie: Justin Lin, hrají: Vin Die sel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jor dana Brewster, Tyrese Gibson Nohou za šlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Vše se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria. 100 minut, titulky, ne vhodný do 12 let. Program kina Kino Panorama Kyjov /květen 2011 Sobota 7., neděle ve CZECH MADE MAN ČR, 2011, režie: Tomáš Řehořek, hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Pí sařík, Milan Šteindler, Pedja Bjelac Příběh sleduje jednu nečítankovou kari éru. Od otloukánka z chudé rodiny alko holika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, kon vence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. 85 minut, nevhodný do 15 let. Film a škola Středa v 8.00, v 10.00, v SÍLA LIDSKOSTI NICHOLAS WINTON ČR/Slovensko, 2002, režie: Matěj Mi náč, hrají: Nicholas Winton, Karel Reisz, Simon Wiesenthal... Příběh o iniciativě mladého sira Wintona, který v roce 1939 zachránil před smrtí 669 českých a slo venských dětí. Vypravil osm vlakových sou prav s dětmi z okupované Prahy do Lon dýna. Dokument je poselstvím pro naši rozbouřenou dobu a jedinečným vyjádře ním, jak čelit společenskému zlu. Filmový klub Středa 11. v KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ ČR, 2011, režie: Viliam Poltikovič, hrají: Jaroslav Dušek. Film se natáčel více než jeden rok. Uvidíme v něm ukázky z diva delních her, setkání s mentálně postiže nými, s delfíny, komunikaci s kameny, stavbu ekologického hliněného domu, chození po žhavých uhlících a mnohé další. 75 minut, nevhodný do 12 let. Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14., neděle v MEDVÍDEK PÚ USA, 2010, režie: Stephen J. Anderson, Don Hall. Pú nachází vzkaz od Kryštůfka Robina, který zní: Odešel sem. Moc prá ce. Brzo zpet. Sova ale celý vzkaz po chopí zcela jinak a tvrdí, že jejich přítele uneslo strašlivé stvoření, zvané Brzo pet. 70 minut, české znění, přístupný. Čtvrtek 12., pátek ve VODA PRO SLONY USA, 2011, režie: Francis Lawrence, hrají: Robert Pattinson, Reese Witherspoonová, Christoph Waltz, James Frain Student veteriny Jacob se zamiluje se do Marleny, hvězdné účinkující v cirkusu minulé éry. Společně odhalí krásu ve světě velkých kousků a spojí se díky vášni ke slonovi. Přeze všechno, včetně hněvu Marlenina nebezpečného manžela Augusta, Jacob a Marlena najdou životní lásku. 120 mi nut, titulky, nevhodný do 12 let. Film a škola Pátek v 9.30 KATKA ČR, 2010, režie: Helena Třeštíková. Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběr ným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího mar ného zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Chtěla se lišit. Píše se rok 1996 a devatenáctiletá Katka žije v tera peutické komunitě v Němčicích s nadějí na obyčejný život touží mít přítele, jed nou i rodinu. Happy end se však nekoná. Sobota ve OBŘAD USA, 2011, režie: Mikael Hĺfström, hra jí: Anthony Hopkins, Colin O Donoghue, Alice Braga, Ciarán Hinds Film inspi rovaný skutečnými událostmi sleduje skeptického amerického studenta kněž ského semináře. Během svého pobytu v Římě se seznámí s neortodoxním kně zem, který mu ukáže i temnou stranu jeho víry. 93 minut, titulky, přístupný Neděle 15. ve ČERNÁ LABUŤ USA, 2011, režie: Darren Aronofsky, hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder Příběh Niny, newyorské baleríny, jejíž život je plně po hlcen tancem. Šéf baletu se rozhodne pro novou premiéru sezóny, Labutí jezero, vyměnit stávající primabalerínu Beth Macintyre a Nina je jeho jasnou volbou. 101 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Filmový klub Středa v CESTA ZA HORIZONT Švýcarsko/Rumunsko, 2011, režie: Ale xandre Iordachescu, hrají: Alysson Para dis, Guillaume Depardieu, Carlo Brandt. Jonathan Vogel by si přál vrátit se do mi nulosti a vyhnout se nehodě, při níž při šel o končetinu. Dozví se, že renomovaný profesor genetiky Stivlas Karr objevil re voluční genovou terapii, která umožňuje regeneraci lidského těla. Nechá se u pro fesora přijmout, aby se podrobil klinic kým testům. 90 minut, titulky Čtvrtek 19. Pátek v NA VLÁSKU 3D USA, 2010, režie: Nathan Greno, Byron Howard. Animovaná hudební komedie plná efektů o dívce, která má kouzelné zlaté vlasy dlouhé víc než 70 stop. Prin cezna Rapunzel je unesena z hradu svých rodičů jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity pro vést velký husarský kousek minut, české znění, přístupný. Čtvrtek 19., pátek ve NEZNÁMÝ Británie/Německo, 2011, režie: Jaume Collet Serra, hrají: Liam Neeson, Diane Krugerová, January Jonesová Doktor Martin Harris se jednoho dne probudí po automobilové havárii v Berlíně a zjistí, že vlastní žena ho nepoznává a cizí muž pře vzal jeho identitu. Úřady mu nevěří. Pro následují ho záhadní zabijáci a Martin je proti všem sám, unavený a na útěku. 113 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Sobota 21, neděle v ČERTOVA NEVĚSTA ČR, 2011, režie: Zdeněk Troška, hrají: Sa bina Laurinová, David Suchařípa, Franti šek Němec, Eva Josefíková V tomhle království chybí ke štěstí jen následník trůnu. Královna se trápí a pro potomka je ochotná i upsat peklu. A protože čert ni kdy nespí, čeká je půlnoční dostaveníčko v Čertově mlýně. 90 minut, přístupný. Sobota 21, neděle ve KAZATEL 3D USA, 2011, režie: Scott Stewart, hrají: Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q, Lily Collins, Steven Moyer Příběh se točí kolem legendárního kněze bojovníka z poslední Války upírů, Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz který žije v tajnosti mezi ostatními utis kovanými lidmi v antiutopických obezdě ných městech, kde vládne církev. Když je jeho neteř unesena skupinou krvežíz nivých upírů, kněz poruší svůj posvátný slib a vydá se na fanatickou výpravu, aby ji našel dřív, než z ní udělají jednu z nich. 104 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Filmový klub Středa 25. v NORSKÉ DŘEVO Japonsko, 2011, režie: Anh Hung Tran, hrají: Rinko Kikuchiová, Ken ichi Matsu yama, Kiko Mizuhara, Tetsuji Tamayama. Toru Watanabe zaslechne píseň skupiny Beatles a vzpomene si na svou první lásku Naoko, která teď chodí s jeho nej lepším přítelem. V tu chvíli se přenese o dvacet let zpět a ocitne se ve světě rozjitřených vztahů, náhodných známostí na jednu noc, vášně, zmaru a touhy. 133 minut, titulky, nevhodný do 15 let. Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle v PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D USA, 2011, režie: Rob Marshall, hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Kevin R. McNally Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své minulosti, není si jistý, zda jde o lásku nebo zda tato žena jen hraje na city a využívá ho. Pátek ve NESVÉPRÁVNÉ LÁSKY ČR, 2011, režie: Katka Hornová, hrají: Pavla Dohnálková, Štěpán Bobalík, Jana Galečková, Roman Sedláček... Zrealizo vat partnerský vztah není nic složitého... Tedy, nejste li klienty sociálního zařízení. Film vypráví, zpočátku komediální formou, dva příběhy lidí s mentálním hendike pem. V prvním dvojice fyzicky vyzrálých mladých lidí hodlá poměrně naivním způ sobem ukončit svůj vztah: Ten platonický teda. Příběh druhý nás zavede do gen derově homogenního prostředí, kde vět šinová společnost vztahy vidět nechce. Příběhy se vzájemně prolnou a nekončí zrovna happyendem. 50 minut + 10 mi nut dokument z filmového festivalu MP PFF 2010, české znění, přístupný. Čtvrtek 26., sobota 28., neděle ve ÚTĚK ZE SIBIŘE USA, 2011, režie: Peter Weir, hrají: Dra gos Bucur, Colin Farrell, Ed Harris, Ale xandru Potocean, Saoirse Ronanová Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Drama založené na skutečné události z roku 1940 popisuje útěk mezinárodní sku pinky vězňů z ruského gulagu. 133 mi nut, titulky, nevhodný do 12 let strana 14 Kyjovské noviny / květen 2011

15 Společenská rubrika JUBILANTI Josef Bílík Jiřinka Navrátilová Květoslava Pešlová Anežka Hradilová Naděžda Aberlová Ilustrační foto Upozornění Poděkování Inzerce 96 let 91 let 91 let 85 let 80 let INFORMACE O ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO CESTOVNÍHO DOKLADU Před nadcházející letní sezónou chceme upozornit držitele cestovních pasů, zejména rodiče malých dětí, že dochází ke změně zákona o cestov ních dokladech, a to tak, že dne 1. července 2011 se ruší zapiso vání dětí mladších 10 let do cestov ních pasů rodičů. Pokud byl zápis dítěte v cestovním pase jeho rodiče proveden před dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu dítě překročit státní hranice bez vlast ního cestovního pasu společně s ro dičem, v jehož cestovním pasu je za psán. Tato možnost je omezena a to pouze do 26. června Z výše uvedeného vyplývá, že zá pis dítěte v cestovním pasu jeho ro diče, který byl proveden před dnem 1. července 2011, pozbývá plat nosti dne 26. června Po tomto datu musí všechny děti, bez ohledu na jejich věk, cestovat s vlastním cestovním pasem. red DĚKUJI VEDENÍ KYJOVSKÉ RADNICE v čele se starostou Františkem Luklem, že nenechalo padnout motocyklový závod Kyjovský okruh. S chladnou hlavou přijalo od pořadatelů upravený harmo nogram, který má zabránit pochy bení z loňského ročníku. Proto se těším, že příznivci motoristic kého sportu využijí šance vidět v Kyjově kvalitní soutěž a ve dnech 3. a 4. září přijdou podpo řit nejen kyjovského závodníka Lu káše Běliče, ale i další kvalitní jezdce. Ještě jednou díky. Lubomír Bělič, Kyjov PRONAJMU BYT 3+1 v centru Ky jova. Tel.: Pro toto čtení byly vůbec poprvé otevřeny veřejnosti prostory milo tické fary. Umění bez hranic spojilo obec Milotice s příhraničními partne ry, přičemž se opět potvrdilo, že celý projekt se po velkém úspěchu rozvíjí dál a jeho součástí bylo také me zinárodní autorské čtení. Pro tyto účely se mohli návštěvníci vůbec poprvé podívat i do nádherných pro stor milotické fary. U nás v Miloticích realizujeme projekt v rámci přeshraniční spolu práce fondu malých projektů Umění bez hranic a zdálo se nám velmi vhodné umístit mezinárodní autorské čtení právě sem. Prostory barokní fary byly dlouhou dobu nepřístupné veřejnosti, ale farníci byli tak laska ví, že to tady upravili, udělali pořá dek, vymalovali, vytáhli krásné nád herné obrazy i zatopili v kamnech, takže jsme svědky jistě nádherné pre miéry, uvedla no vinku Jaroslava Kun dratová, pracovnice Komunitního centra Milotic. Hostem se tkání byla nejenom cimbálová muzika, která se postarala o vynikající atmo sféru, ale i výrazné osobnosti našeho regionu. Své knihy zde jednotlivými úryvky představili na příklad kyjovský lé Dnes si prosím podržte klobouky, protože vám chceme nabídnout ob jev, který boří zavedené mýty a tra dice. Stovky, snad tisíce let se na celém světě oře, aby se vypěstovalo obilí. Dělá se to tak od nepaměti a jinak to přece nejde, vždyť je to vy zkoušené. Proč by se jinak lidé lopo tili s pluhem, zapřahovali koně či voly, kupovali a živili traktory? Dříve to dělali pro to, protože nic lepšího neznali, ale proč to dě láme dnes, je těžké říct. Proč stále pokračujeme ve způ sobu hospodaření, který může fun govat jen díky dotacím, tedy takovým, který více peněz spolkne než vydělá? Proč stále ještě hospodaříme způso bem, který je neefektivní a jehož ná sledkem půda stále více chudne? Buď proto, že jako lidé rádi zůstá váme ve starých zvycích, a nebo také proto, že někdo žije z toho, že se prodávají traktory, benzín, hnojiva... Do spekulací a politiky se míchat nechceme. Chceme vám však před Region Mezinárodní autorské čtení se poprvé konalo v nádherných prostorách milotické fary V rámci přeshraniční spolupráce obec Milotice uspořádala mezinárodní autorské čtení. kař a spisovatel Jiří Dunděra, Jan Holcman a také zahraniční host Haimo Handel. Pro dne šek jsem zvolil poválečné téma, které popisuje vlastně dobu po válečnou v Rakousku z pohle du dívky. Tato doba je popiso vána z pohledu změn, okupace i odcházejích vojsk z Rakous ka. Podobná myšlenka se mi zdá velice zajímavá, hlavně v této ob lasti setkávání našich regionů z Česka a Rakouska. Podle mě je velmi důležitá společná vý měna poznatků a jazyků, i když naše dějiny jsou rozdílné. Ovšem zase ne natolik, aby chom si nemohli porozumět, konstatoval rakouský host Haimo Handel. Nápad mezinárodní spolupráce se rozvinul natolik, že pokračuje výměn Milotická fara se poprvé otevřela veřejnosti. Bezorebné pěstování obilí ložit výtažek z dlouholeté praxe dvou pěstitelů, kteří nezávisle na sobě objevili podobnou metodu, jak bezo rebně pěstovat obilí (a která byla už dále na mnoha místech vyzkoušena). Výnos vyšší, postupné zkvalitňování půdy, nižší náklady, méně práce a šetrnost k přírodě jsou společné znaky obou pěstitelů. Prvním z nich je Masanobu Fukuoka, který pěstoval rýži v Ja ponsku. Jeho výzkum se řídil jednou základ ní myšlenkou: Co všechno mohu přenechat přírodě, aby udělala sama? Nezávisle na něm vyvinul podobnou metodu Marc Bonfils pro pěstování ozimé pšenice v podmínkách Evropy. Metoda obou pěstitelů je po stavena na kombinaci výsevu jetele a obilí a na dodržování určitých zá sad, kdy přesně co zasít a kdy skli dit. V čase letního slunovratu se pše ničná zrna umístí ve vzdálenosti 60 cm od sebe na povrch půdy, která je pokryta porostem trvalé je Jedním z hostů mezinárodního čtení byl také kyjovský lékař a spisovatel Jiří Dunděra. ným pobytem rakouských a českých školáků. Projekt se skládá ze tří částí. První částí je autorské čtení, druhá část se uskuteční 27. května na základní škole v Miloticích, kam přijedou děti z rakouského Drasenho fenu a budou předvádět své výtvarné a literární práce. Za měsíc se role hostitelů vymění, takže 24. června pojedeme do Rakouska zase my. No a třetí částí bude sochařské sympo zium chystané na července v konírně zámku v Miloticích, v rámci kterého se tentokrát bude zpracová vat dřevo, uvedl milotický starosta Josef Levek. Podle něj je jedním z cílů navázat osobní kontakty v pří hraničí a rozšířit tyto vazby i do ob lastí kulturně společenského života na obou stranách hranice. teliny. Tím dostane pšenice čas na vytvoření hlubokého kořenového sys tému. Vzdálenost 60cm je důležitá, aby si rostliny navzájem nekonkuro valy. Přes léto a podzim rostliny na čerpají z půdy sodík, draslík, hořčík, fosfor a stopové prvky. Zároveň pro bíhá intenzivní fotosyntéza. Přes zimu rostliny odpočívají. Nový výsev zaséváme začátkem léta přímo do dozrávajícího porostu pšenice. Žně probíhají v obvyklém čase. Strniště po první sklizni chrání mladé vý honky sklizně nové. Slámu a plevy vrátíme zpátky na pole jako mulč. Výnos je udáván okolo 150q/ha. Popis metody a dalších argu mentů je více rozepsán ve sloven ském překladu knihy Marka Moodyho Virtuóz pšeničného poľa. Od prvních zveřejnění metody samozřejmě při bylo pěstitelů, kteří ji úspěšně vy zkoušeli. Podrobnější informace mů žete dále získat v ekoporadně. Pokud byste se s námi chtěli podělit o vaše zkušenosti, také je rádi uvítáme. Petr Kubala, Ekoporadna Kyjovské Slovácko v pohybu Kyjovské noviny / květen 2011 strana 15

16 Sociální věci Jubileum kyjovského Centra služeb pro seniory Před padesáti lety se nastěhovali první obyvatelé dnešního Centra služeb pro seniory do budovy tohoto zařízení. Padesát let od zahájení činnosti Ústavu sociální péče pro dospělé v Kyjově, který kdysi doplňovaly dvě desítky lůžek v Domově České kato lické charity v Kyjově na Palackého ulici, si připomněli současní zaměst nanci společně se starosty okolních obcí, zástupci kraje i Parlamentu ČR. Dnes je zařízení příspěvkovou orga nizací Jihomoravského kraje s kapa citou 71 uživatel a s jeho historií se zájemci mohli seznámit v rámci dne otevřených dveří. Na Hodonínsku je to podobné, jako tady na Kyjovsku. Aktuální po ptávka je přibližně dvojnásobná, než kolik současná zařízení poskytují. Je pravda, že jak bude stárnout po pulace, tak rozšiřování kapacit je do budoucna nezbytně nutné. Jiho moravský kraj teď investuje téměř 800 milionů korun právě do navý šení a rozšíření kapacit, ale zároveň i do zvýšení kvality sociálních služeb pro seniory v těchto zařízeních, uvedl Zdeněk Škro mach, senátor za Hodonínsko. Obyvatelé cen tra v průměru dosa hují stáří necelých 83 let a služby do mova si pochvalují, jako například Anež ka Krejčová, oby vatelka domova, původem ze Svato bořic Mistřína: Ve lice dobře tady vaří, já pořád přibírám. Ludmila Baue rová z Lovčic si zase pochvaluje pes trý program: Mám dobrou spolubyd lící. Jinak chodím do zpěvu, cvičíme nebo vyrábíme různé věci. Počet zájemců o umístění do domova je stále nad kapacitními možnostmi. Situaci by ale mohla odlehčit přístavba a tím pádem i roz šíření Centra služeb pro seniory, což potvrdil jeho ředitel Jan Letocha. Ak Senátor Zdeněk Škromach společně s ředitelem centra Janem Letochou při prohlídce domova. tuální už to je. Během měsíce, jen co nám rada kraje schválí potřebné dokumenty, požádáme o výběrové řízení, vybereme dodavatele a někdy koncem srpna nebo září, pokud to dobře půjde, bychom mohli zahájit stavbu. Navýšíme současný stav přesně o 60 míst. Vznikne část pro seniory, část pro zvláštní režim a část na odlehčovací službu, která je úplně nová a v okrese Hodonín taková Návštěvníci si mohli zakoupit některý z výrobků zdejších obyvatel. lůžka ještě nejsou, prozradil Leto cha. V zařízení vznikne také 28 no vých pracovních míst. Rozpočtové investiční náklady stavby činí 90 mi lionů korun s tím, že dovybavení bude stát ještě dalších osm milionů. Před pokládá se, že pokud bude stavba podle plánu zahájena ještě letos v září, první obyvatelé by se do nové části domova mohli stěhovat v polo vině roku Z Kyjova do Vilšan Nadace Dětem z Vil šan i v letošním roce uspořádala benefiční ples na pomoc dětem z ukrajinského dětského domova. Sdružení je tvo řeno dobrovolníky, kteří rozdali dětem veselé balónky a drobné dárky, pro jejich rodiče pak ve čer uspořádali zajímavé společenské setkání. Program přinesl nejen prezentaci o ukrajin ském zařízení a životě tamních dětí, ale i krajové speciality samozřejmě z Ukrajiny. Od prvního plesu se to posu nulo hlavně k tomu, že jsme realizo vali, co jsme slíbili, tzn. zrekonstruo vali umývárky a koupelny pro děti v dětském do mově ve Vilšanech a ví cekrát jsme navštívili tento ústav a zhodnotili potřeby dětí a vůbec ústavu do dalšího fungo vání, zhodnotil činnost nadace její místopřed seda Pavol Záremský. Nadace se chce v bu doucnu věnovat také otázce uplatnění a pří padně dalšího umístění dětí, které v domově odrostou. O ži votě dětí z ukrajiny se můžete více dočíst na webových stránkách na dace Tam také můžeme průběžně sledovat jednot livé aktivity nadace. Navštivte webové stránky Informačního centra Svaz tělesně postižených hodnotil uplynulou sezónu Setkání se zúčast nily přes dvě stovky čle nů nejenom z Kyjova, ale i okolních obcí. Činnost této organizace stále nabývá na významu po máhá nejen seniorům, členská základna se v tomto regionu postup ně omlazuje. Setkání za hájila ředitelka hodonín ské organizace Karla Zbořilová, pod jejímiž křídly aktivně funguje také pobočka v Kyjově. Místní organizace dnes tvoří téměř 300 členů nejenom z Kyjova, ale i dvanácti okolních obcí. Zajišťujeme pro ně velice různorodou čin nost, většinou zkouší me, o co je zájem a sna žíme se zavádět i nové věci. V nabídce jsou re habilitační akce, cvičení a plavání v bazénu, cvi čení v tělocvičně, krátké turistické výšlapy i tur naje v kuželkách, řekla Karla Zbořilová, ředitel ka Svazu tělesně posti žených Hodonín. Úvod setkání zúčastněným okořenili klienti Domova Horizont, kteří společně se svými vychovateli připravili kulturní program, a pak už se pouze a jen diskutovalo, mimo jiné o současné situaci v sociální oblasti a chystané reformě ministerstva práce a sociálních věcí. Sál kyjovského Domu kultury praskal ve švech organizace se stále rozšiřuje. Kulturním vystoupením klientů Domova Horizont bylo zahájeno výroční setkání. Svaz tělesně postižených spolu pracuje s obcemi například také na bezbariérovosti, smyslem organi zace je pomoc zdravotně znevýhod něným v jejich životě tak, aby mohli vést plnohodnotný život jako ostatní lidé. strana 16 Kyjovské noviny / květen 2011

17 Sport Docela zajímavá a krátká historka Začalo to v květnu roku 2009, když jsem přijel za Emilem Nečesán kem do Kyjova, abych mu pomohl se trochu skamarádit s elektrickou dvoumetrovkou Funtana. Emil měl již trochu zkušeností s pilotáží větroňů i menších akrobatických modelů a jeho syn Kuba v té době létal s jed noduchou polystyrenovou kačenou (amfibie s tlačným motorem) a byl nesmírně hrdý na to, že se mu ob čas podařilo hladce přistát. To byl pro následující historku takříkajíc oka mžik nula, úplný začátek Kubovy pi lotní kariéry. První doslova zlomová situace nastala, když Kuba poprvé dokázal v otcově kanceláři viset s pokojovým akrobatickým modelem a Emil bys tře pochopil, že bude daleko rozum nější začít rozvíjet synovy pilotní do vednosti, než se věnovat své vlastní pilotní kariéře. Ono to totiž těm mla dým všechno jde nějak lépe a rych leji. Chce to kus odvahy si tento fakt přiznat a Emil ji naštěstí měl. Jako úspěšný podnikatel měl dostatek prostředků, aby mohl Kubův pilotní VÝROČNÍ ZPRÁVA Š.K Sokol Kyjov za rok 2010 Šachový klub má v současné době 23 členů, z toho 18 dospělých a 5 žá ků. Soutěže družstev: A družstvo ob sadilo v KP II. celkově 4. místo. B druž stvo vyhrálo OP I., ale s ohledem na A mužstvo nepostoupilo do KP II. Druž stvo C v OP II. obsadilo 2. místo hor ším skóre za vítězem června jsme pořádali MČR družstev mladších žáků, kterého se zúčastnilo 28 druž stev z celé ČR. Turnaj se podařilo fi nančně zajistit zásluhou hejtmana JmK Michala Haška a starosty Kyjova Fran tiška Lukla. Organizačně se akce vy dařila zásluhou členů štábu obětavých dobrovolných pracovníků, z nichž mu sím jmenovat Evžena Klimka, Antonína Káčerka a Ladislava Jurutku. Do Kyjova přijelo na tři dny 320 hráčů a hráček, a to i s doprovodem dospělých. Soutěže jednotlivců: mladší žáci Ma rek Jagoš, Michael Malík a Jakub Str nad hráli seriál VC Zlínského a VC Jiho moravského kraje. Marek Jagoš obsa dil 1. místo VC Zlína a 1. místo VC Brna. Pro veřejnost pořádáme každou po slední sobotu v měsíci šachový turnaj rapid dvakrát 2O minut na sedm kol. Součástí této série byl Svatováclavský přebor okresu Kyjov pod patronátem sta rosty města ( ) na DK Kyjov, který vyhrál náš hráč Arnošt Poláček. Ivan Pařízek, předseda Š.K.1923 Sokol Kyjov kumšt dále rozvíjet na dal ších větších a náročnějších modelech. V září 2009 na soutěži EXFC ve Znojmě se Kuba trochu neskromně dal slyšet, že by na příští EXFC chtěl také létat a oba jsme se ho snažili takříkajíc uzem nit, ale jeho elán a sebedů věra neznala mezí. Snažili jsme se mu vysvětlit, že jeho současné létání s malými akrobaty je něco úplně ji ného než létání s třímetrov kami, ale asi nám moc nevěřil. Přes zimu Kuba hodně dřel nejen na simulátoru, ale i v desetistupňo vém mrazu na letišti a hned brzy na jaře vyletěl nejdříve s dvoumetrovou elektrickou Funtanou, která se mu bohužel rozsypala ve vzduchu, a pak začal létat s elektrickým Jakem o roz pětí 2,2 m. S tímto modelem také absolvoval celý seriál čtyř soutěží v kategorii F3M sportsman, ve kte rém obsadil jedno třetí, dvě druhá a jedno první místo. Na mistrovství re publiky v Brně již poprvé nasadil tříme trového komposito vého Jaka a skončil na 4. místě jen pro to, že se kvůli po časí nelétala volná sestava. Celá tato historka by se také dala nazvat za 16 měsíců od polystyré ňáku k třímetrovce a nenapsal jsem ji jen proto, abych po psal, co otec a syn Nečesánkovi doká 2x foto archiv rodiny zali. Je to v každém případě úspěch, se takto rychle vypracovat do sou těžní špičky. Byly to stovky hodin tréninku na letišti i na simulátoru, značné finanční prostředky a hodně pochopení a podpory ze strany Emi lovy manželky. Jinak Kuba je docela normální čtr náctiletý kluk, který občas odmlouvá rodičům a puberta s ním začíná clou mat, ale je nesmírně ctižádostivý a pilný v přípravě. Zatím je to tak tro chu rychlokvaška (on mi ten název určitě promine), za tak krátkou dobu se ani nedají získat všechny potřebné zkušenosti, ale on si nepochybně uvě domuje, že bez táty je zatím absolutní nula a má proto všechny předpok lady k tomu, aby se stal všestran ným pilotem. Byl bych rád, kdyby se stal příkladem i pro jiné mladé piloty a hlavně tatínky, kteří mají obavy z toho, že dostat se na špičku zna mená mnoho let pilné práce a odří kání. Otec a syn Nečesánkovi doká zali, že pokud je dostatek dobré vůle, píle a finančních prostředků, tak to jde neuvěřitelně rychle. Jiří Havel Krasobruslařka Veronika Kyněrová má za sebou úspěšnou sezónu Přestože v Kyjově se dají pro vozovat lední sporty pouze v pří padě déletrvajících mrazů, má naše město i jednu krasobruslařskou na ději. Je jí Veronika Kyněrová, která v nedávno skončené sezoně potvr dila další výkonnostní vzestup. Byť se to nezdá, je krasobruslení tvrdý sport. V hokejové konkurenci je totiž toto odvětví odstrkovanou Popelkou, která může trénovat pouze v brzkých ranních hodinách. Také dvanáctiletá žákyně šesté třídy zá kladní školy Doktora Joklíka svému oblíbenému sportu obětuje velmi mnoho. Šestkrát až osmkrát týdně dojížděla do Hodonína a víkendové volno trávila účastí na závodech. Na krasobruslení se mi líbí, že je to krou žek, kde je řada věkově blízkých kamarádů. Trénování mě moc baví a nejvíc asi náročné skoky. Svému oblíbenému sportu se věnuji už čtyři roky a umístění v poslední sezoně byla již výrazně lepší, i když to bylo bez medaile, hodnotí nedávno skon čenou sezonu usměvavá blondýnka. Veronika Kyněrová během se zony změnila i klubovou příslušnost, když z původního Krasa Hodonín přešla do konkurenčního Klubu kra sobruslení SVČ KK Baník Hodonín. Ten vznikl na konci roku 2010 z nad šení rodičů a přátel krasobruslení za podpory tamního Střediska vol ného času. Svým názvem zároveň navázal na baníkovskou tradici, která má nejen na jižní Moravě stále dobré jméno. V éře Baníku Hodonín totiž závodníci dosahovali výrazných úspěchů a velkému zájmu se těšilo i každoroční soutěžní klání O zlatý hrozen. Nyní po skončení premié rové sezony čeká mladé krasobrus laře měsíční oddych, poté ale znovu nastoupí do takzvané suché pří pravy. Nyní budu hlavně odpočívat. Ná sledovat bude nějaké soustředění a přitom chci i různě sportovat. Kra sobruslařský vzor nemám, ale roz hodně bych se v budoucnosti chtěla stát trenérkou, dodala jediná kyjov ská krasobruslařka, která znovu na led vyjede až začátkem srpna. Do té doby se bude připravovat v tělocvič nách, v přírodě a vynechat nemůže ani nezbytnou baletní průpravu. em VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE KYJOVA 2010 Žáci do 15 let Natálie Kolajová, Atletický klub Kyjov Michal Kůřil, oddíl biketrialu AVZO ČR STČ ZO Kyjov Pavel Gruber, oddíl CK Sokol Dacom Pharma Kyjov Dorost Petra Horáková, TCP Kyjov Michal Jedovnický, TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Rostislav Ingr, TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Družstvo Družstvo U18 junioři TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Přípravka A FC Kyjov 1919 Družstvo žáků CK Sokol Dacom Pharma Kyjov Uznání za zásluhy Josef Pazourek, Atletický klub Kyjov Róbert Sivák, TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Dana Mezihoráková, TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Nejlepší sportovní akce Mistrovství ČR O kyjovský pohár v biketrialu, AVZO ČR STČ ZO Kyjov Tubanak 2010, TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice, CK Dacom Sokol Pharma Kyjov Mistrovství ČR družstev ml. žáků v šachu, Šachový klub ŠK 1923 ATLETICKÝ KLUB KYJOV Běh osvobození Vacenovic Vacenovice Přípravka dívky 500 m: 3. Monika Leciánová Přípravka hoši 500 m: 6. Lukáš Hanák, 9. Jan Hanák Mladší žákyně 500 m: 1. Anna Výletová, 3. Tereza Rybaříková, 5. Dominika Budíková, 7. Klára Balážová Starší žákyně 1000 m: 1. Natálie Kolajová, 3. Markéta Sedláčková Mladší hoši 200 m: 2. Hynek Hajný, 3. Tomáš Cibulka Foto archiv města NATÁLIE KOLAJOVÁ byla oce něna na kyjovské radnici za své sportovní úspěchy. Koncem března skončila třetí na mistrovství ČR v přespolním běhu v kategorii mlad ších žákyň. Stala se také mistryní Moravy v běhu na 800 metrů star ších žaček. Patří také mezi sportovce, kteří byli nominováni a oceněni v an ketě Sportovec Kyjova za rok Kyjovské noviny / květen 2011 strana 17

18 Tenisový oddíl TK Kyjov informuje V těchto dnech vrcholí příprava te nisových kurtů na zahájení letošní letní sezony, dokončuje se také roz vrh tréninků dětí, mládeže i dospě lých. Po sestavení a schválení sou pisek jednotlivých družstev nastává důležitá organizační práce. To zna mená připravit rozpis zápasů, ná stěnku s potřebnými informacemi pro hráče, zajistit objednávku a dovoz míčů a podobně. I v letošním roce je důraz kladen na práci s dětmi a mlá deží. V rámci našeho tenisového klubu je tato činnost organizována v pěti skupinách, kterými jsou teni sová školička, přípravka, mladší žac tvo, starší žactvo a dorost. Družstva mladšího žactva, staršího žactva a dorostu absolvují soutěže druž stev řízené Jihomoravským tenisovým svazem, soutěží družstev minitenisu a babytenisu se nezúčastňujeme, protože nám to nedovolí kapacitní podmínky. V těchto kategoriích se ně kteří hráči zúčastňují jen v rámci tur najů jednotlivců. Zápasy družstev se hrají od konce dubna do konce června o sobotách a nedělích, vždy od Pak násle duje období turnajů jednotlivců orga nizovaných většími kluby po celé re publice, a to jak formou letních, tak i pak zimních halových turnajů, neboť tenis se již stal celoročním sportem. Obstát v konkurenci silných pro fesionálních klubů je pro nás stále náročnější, protože jsme asi jediný klub, jehož družstva tvoří jen vlastní odchovanci. A zde je nutno ocenit práci trenérského kolektivu, který pracuje ve složení: Marie Leciánová, Vladimír Rajsigl, David Lecián, Jiří Do stál a také rodičů, kteří plní funkci kapitánů jednotlivých družstev, jako například Petr Dostál (dorost), Petr Kostiha (starší žactvo), Marie Leciá nová (mladší žactvo). I další rodiče nám pomáhají formou dopravy hráčů osobními auty na kurty soupeřů (na příklad Brno, Zlín, Bystřice p. H. aj.), přičemž naznačené vzdálenosti dá vají tušit, že jde často téměř o ce lodenní akci. Marie Leciánová, trenérka TK Kyjov Družstvo dospělých TCP Kyjov má před sebou HISTORICKOU PREMIÉRU VE DRUHÉ LIZE V tenisové sezóně 2011 si druž stvo dospělých TCP Kyjov poprvé ve své historii zahraje II. tenisovou ligu. Vedení oddílu proto vyzývá všechny příznivce tenisu, aby přišli podpořit kyjovské tenisty v soutěžních zá pasech, které se budou hrát v are álu TCP Kyjov Boršov, Za Humny. Všechny domácí zápasy mají jed notný začátek v (více infor mací na Rozpis domácích zápasů TCP Kyjov ve 2. lize: TCP Kyjov TK DEZA Valašské Meziříčí TCP Kyjov TC Brno TCP Kyjov TK Slávia Orlová Foto archiv klubu Devítiletá Simona Slivková SE VÝRAZNĚ PROSADILA Tenistce Simoně Slivkové, jež je hráčkou babytenisu věkové katego rie 2002 se výrazně daří. Za dopro vodu svého tatínka se zúčastnila 9 turnajů jednotlivců v halách TCP Ky jov, TC MJ Tenis Brno,TC Brno, Jis kra Strážnice a LTC Hodonín. V silné konkurenci, kterou častokrát bylo i přes 20 dívek a chlapců, vždy úspěšně bojovala a získala tato cenná umístění: 4. místo, 5. místo a dvakrát 6. místo. Nejcennější je vý sledek z 2. dubna, kdy se konal zá věrečný turnaj TC MJ Brno Masters, kam se z 26 hráčů po čtyřech tur najích probojovalo 8 nejlepších. Si monka se zúčastnila jen 2 turnajů, přesto ji bodový zisk vynesl mezi hráče, kteří body nasbírali i až ze čtyř turnajů. Tato osmička byla tvořena hráčkami Prostějova a brněnských velkoklubů, a tak o to je její výsle dek cennější. V letošní letní sezóně bude Simona Slivková startovat za družstvo babytenisu LTC Hodonín a v příštím roce pak další získané cenné zkušenosti uplatní v našem družstvu mladšího žactva. Při jejím zápalu pro tenis, bojovnosti a teni sové šikovnosti bude pro družstvo vý raznou posilou. Marie Leciánová, trenérka TK Kyjov Mladší žáci hokejbalového HBK Kyjov jsou mistry Moravy V polovině letoš ního dubna si měs to Kyjov připsalo další výrazný spor tovní úspěch, o kte rý se ziskem titu lu Mistra Moravy zasloužili mladší žáci klubu HBK Kyjov. Výborná parta hráčů v do mácím dvojzápase porazila druhý tým tabulky SHC Opava 6:0 a 3:0, a tak si ziskem dalších šesti bodů již dopředu zajistila, že už ji v tabulce republikového pře boru nemůže nikdo předběhnout. Hráči Kyjova prochází celou stávající soutěží suverénně, když všech 24 zá pasů dokázali vyhrát. Soupeřům při tom nastříleli 302 branek a inka sovali pouhých 14. V posledních osmi utkáních přitom nebudou hrát jen o udržení neporazitelnosti, ale v květnu kluky čeká i boj o celore publikové medaile. Na tomto nema lém dílčím úspěchu mají podíl hráči David Kučera, Jiří Náhlík, Maarten Přikryl, Jakub Fraňo, Matěj Fraňo, Aleš Kmenta, Tomáš Fiala, Aleš Pů ček, Matyáš Svoboda, Daniel Maca lík a Tomáš Pichler (další podrobnosti na kyjov.cz). Oddíl HBK Kyjov i v tomto období stále pro vádí nábor hráčů do všech věkových kategorií (od 6 let), více informací nabízí rovněž klubová internetová stránka. Ivo Bajko, HBK Kyjov BOXERSKÝ MARATON pokračoval před nedávnem ve Svatobořicích Mistříně. Téměř šedesát borců přijelo poměřit své síly v sedmém kole ob lastní soutěže jižní Moravy v boxu. Své talentované svěřence tady předsta vilo 15 jihomoravských oddílů, z nichž Ti nejlepší boxují v soutěžích žáků, kadetů, juniorů a mužů. Kyjov reprezentoval František Poláček (vlevo). Foto archiv klubu DALŠÍ ZLATO A STŘÍBRO PRO KYJOVSKÉ KARATE Letošní 2. kolo Národního poháru Goju Ryu pořádal hodonínský karate klub ŠIN MU. Ačkoliv se nejmladším ky jovským karatistům v kategoriích žáků medailově příliš nevedlo, dokázali zís kat alespoň několik bodů do celkové nominace na Mistrovství ČR. Naopak v kategorii dorostenců si kluci vedli nadmíru úspěšně. David Horňák vítězně prošel všemi souboji a stanul tak zaslouženě na 1. místě. Matěj Třešňák po několika vítězných soubojích nakonec podlehl soupeři a skončil těsně pod stupni vítězů. Do minik Skalický nastupoval v těžší vá hové kategorii dorostenců. I on se ví tězně probojoval až do finále, kde v souboji o první místo podlehl zkuše nějšímu soupeři a z Hodonína si odvezl stříbro za 2. místo. Více informací na stránkách klubu kyjov.cz KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Jiskra Kyjov Úterní vycházky za každého počasí Milotice, Vracov (odjezd 8.32, bus) Bílovice nad Svitavou, Bílovice (odjezd 7.24, vlak) Mistřín, Šardice (odjezd 8.10, bus) Čeložnice, Zavadilka, Moravany (odjezd 8.23, bus) Blatnice, Ostrožská Lhota (odjezd 8.38, vlak) sobota 7. května Klub českých turistů odbor Vřesovice zve na 10. ročník turistické akce PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM SLOVÁCKEM Akce je zařazena do soutěže O zlatého turistu. Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Eduard Mezera, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / květen 2011

19 HO11SH128 HO11SH112 HO11SH113 HO11SF111 Kostelec. Prodej krásné zděné chaty Šardice. Prodej nového pěkného domu Bzenec. Výrazná sleva! Prodej domu Kyjov. Byt 1+kk, přízemí,blízko centra s vinným sklepem zařízené k celoroč 5+kk s velkou zahradou. Dům je vhod na hlavní třídě, objekt vhodný pro byd města, vhodný k rekonstrukci. K bytu nímu bydlení. ný i k podnikání. lení i komerční účely. náleží i pozemek za domem , Kč tel , Kč tel , Kč tel , Kč tel HO10SH102 HO10SH124 HO11SF118 HO11SH117 Kyjov. Prodej hezkého bytu 2+1 o pod Dubňany. Prodej 2 gener. domu v Dub Svatobořice Mistřín. K prodeji dům Milotice. Hezký dům v Miloticích s te lahové ploše 60 m 2 na žádaném místě ňanech velikosti 3+1 a 4+1 s venk. po 4+1 po částečné rekonstrukci. K domu rasou avýhledem na barokní zámek. blízko centra města. sezením, garáží a zahrádkou náleží zahrada 800 m 2. Pozemek 840 m , tel , Kč tel , Kč tel , Kč tel HO11SL105 HO11SF119 HO11SH116 HO11SF109 Koryčany. Prodej stavebního pozemku Dubňany. Prodej velmi pěkného rekon Archlebov. Nabízíme Vám stárší čás Kyjov. Hezký byt 2+1, 56 m 2 v Kyjově se zahradou v klidné části města. struov. bytu 2+1 v OV s balk. blízko tečně zrekonstruovaný rodinný dům na sídlišti U Vodojemu v klidné části v klidné části města Pozemek k domu 1000 m 2. kousek od centra města , Kč tel , Kč tel , Kč tel , Kč tel Ceny nemovitostí jsou včetně právních služeb, znaleckého posudku a poplatků. NOVÉ Michaela Šalšová Nabízí tyto služby: pedikúra, manikúra, depilace, thajská masáž nohou Kyjov, Svatoborská 28 (v průchodu vedle České spořitelny) mobil: Kyjovské noviny / květen 2011 Placená inzerce / strana 19

20 Květnová nabídka vše z vlastní produkce! Rostliny pro vás pěstujeme již 20 let Více jak 60 druhů muškátů a dalších rostlin do truhlíku i na záhon. dřeviny, trvalky a skalničky dovezené přímo z Holandska pokojové rostliny největší výběr v novém skleníku řezané květiny a svatební kytice, nejlevnější tůje na živý plot zeminy, hnojiva, postřiky, květináče, plasty, keramika, atd. přísada paprika a rajče za 8 Kč reservé parkovací místa pro zákazníky přímo před prodejnou Najdete nás pouze v jedné centrální prodejně na ulici Svatoborská 403 (u kina směrem k Budvarce) v Kyjově gardenia.cz tel , strana 20 Kyjovské noviny Placená / květen inzerce 2011

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D K V Ě T E N 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

PF 2010 LEDEN 2010 DO ROKU 2010 HODNĚ ÚSMĚVŮ!

PF 2010 LEDEN 2010 DO ROKU 2010 HODNĚ ÚSMĚVŮ! TRIO MAKABARA Barbora Janová / Kateřina Uličná / Marie Vostatková Strhující vokální trio absolventek Deylovy konzervatoře v Praze. Zatím největším úspěchem bylo vítězství v mezinárodní soutěži ve Spojených

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více