ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012"

Transkript

1 Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již vědí, jak to ve škole chodí, ale pro naše prvňáčky je to poprvé, kdy na záda dostanou aktovku a vykročí do školy. Naše redakční rada přeje všem žákům, studentům a hlavně těm nejmenším v novém školním roce mnoho úspěchů a radosti. Zdena Lédlová Citát S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský Památník padlých Ždírec nad Doubravou Během léta byla v podstatě ukončena rekonstrukce areálu památníku padlých. Firma Dlažba Vysoké Mýto dokončila kamenické práce a Kamenictví Hlinsko provedlo repasi státního znaku a zlacení písma. Firma ELOV V. Městec provedla nasvícení pomníku a Služby města osadily lavičky, koše, vlajkové stožáry, informační tabuli a upravily terén celého areálu, včetně osetí trávou. Zbývá vysadit okrasné stromy, živé ploty a provést výsadbu květin. To ovšem bude řešeno až na jaře 2013 v rámci revitalizace městské zeleně z dotace operačního programu Životní prostředí. Náklady rekonstrukce se doposud vyšplhaly na 670 tis. Kč. Pokud dopadne vše tak, jak má, obdrží město na akci dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj částku 443 tis. Kč. Jan Martinec Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 6. září 2012 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 11. zasedání zastupitelstva města, začátek v hod. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané Poptávkové řízení č. 5/2012 Rada města vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci akce č. 5/2012 Osvětlení přechodů pro chodce na Chrudimské a Brodské ulici dle projektu spol. DMC H. Brod. Výsledek měření kvality ovzduší v ZŠ a MŠ Rada se seznámila s protokolem o stanovení koncentrace škodlivin v prostorách základní a mateřské školy, které provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava dne (pokračování na str. 2)

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) v šesti prostorách pavilonů č. 1, 2, 3 a v tělocvičně. Měřením bylo zjištěno, že ani v jednom měřeném vzorku nebyla zjištěna větší koncentrace azbestu nad povolenou hranici. Ve třech vzorcích v pavilonu č. 2 a 3 byla zjištěna nadnormativní koncentrace prachových částic, především sádrovce. Starosta informoval radu o opatřeních, přijatých vedením školy ke zmenšení koncentrací prachu. Jedná se o malování a tapetování obou pavilonů a následný generální úklid. Škola zakoupí čističku vzduchu a speciální vysavač na odstranění prachových částic. Město zajistí brigádníky na pomoc s úklidem. Rada města: 1) bere na vědomí výsledky měření kvality ovzduší v ZŠ a MŠ 2) schvaluje opatření navržená k likvidaci nadlimitního prachu 3) rozhoduje o poskytnutí částky ve výši Kč ZŠ a MŠ Ždírec na malování a tapetování 2. a 3. pavilonu; práce na základě objednávky ZŠ a MŠ Ždírec n.d. provede Jaromír Brychta, Ždírec n.d. 4) souhlasí s přijetím brigádníků na provedení úklidu během prázdnin v rozsahu a čase dle potřeby prací. Příspěvek na činnost Rada města souhlasí s tím, aby SDH Ždírec n.d. využil částku Kč, určenou na zajištění dětského dne, na nákup dresů pro mladé hasiče. Osvobození od poplatku Rada města rozhoduje v souladu s předchozími usneseními rady města, že MUDr. Helena Silvestrová, bytem Ždírec n.d. bude osvobozena od poplatku za držení psa v období od do Důvodem osvobození od platby poplatku je převzetí psa z útulku. Sběr papíru Rada města: 1) bere na vědomí údaj o celkové hmotnosti papíru odevzdaného žáky ZŠ a MŠ Ždírec n.d. za školní rok 2011/2012 2) v souladu s dřívějším usnesením rady souhlasí s provedením úhrady ve výši Kč za sebraný papír na účet Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Investiční akce I/ Oprava střechy objektu kabin, Ke Stadionu 152 Rada města rozhoduje, že opravu střechy objektu kabin v areálu stadionu Na Kopaninách provede fa Klempířství Pavel Kertis, Ždírec n.d., cena za dílo Kč vč. DPH. II/ Oprava střechy na budově Brodská 120 Rada města rozhoduje, že výměnu střešní krytiny a okapů na části budovy Brodská 120 provede fa INKLEZ Havlíčkův Brod, cena za dílo Kč. III/ Vzduchotechnika ve výdejně stravy MŠ Rada města souhlasí s nabytím majetku, tj. vzduchotechniky ve výdejně stravy MŠ v hodnotě Kč, do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Náklady na provoz kanalizace v roce 2011 Rada města: 1) bere na vědomí vyúčtování nákladů na stočné v roce 2011, 2) rozhoduje, že stočné za vypouštění splaškových vod do veřejné kanalizace pro rok 2012 bude zachováno ve výši roku Příspěvek narozenému dítěti Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku Anně Marii Hanauerové, trvale bytem Údavy od Různé: a) Rada města se seznámila s informací Povodí Labe, a.s., že souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 490/75 v k.ú. Sobíňov, PZ I JIH; cena pozemku bude určena znaleckým posudkem. b) Rada vzala na vědomí poděkování paní Jelínkové a Chalupové za gratulaci k životnímu jubileu. Výběr ze zápisu z 35. schůze rady města, konané Poptávkové řízení č. 5/2012 Rada města schvaluje výběr dodavatele osvětlení dvou přechodů pro chodce, kterým je vítěz veřejné soutěže spol. RAISA s.r.o. Kolín a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Cena činí Kč. Rozpočtové opatření č. 5/2012 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012, kterým se zvyšují příjmy města o ,61 Kč a výdaje o Kč. Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Rada města schvaluje změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku města Ždírec nad Doubravou dle přílohy. Žádosti o prodej pozemků Rada města projednala možnosti prodeje části pozemku parc.č. 342/206 dle návrhu městského úřadu. Rada s návrhem souhlasí a předloží ho zastupitelstvu města k rozhodnutí. Rada dále projednala žádost p. Černého na prodej zbytku původní cesty o výměře 194 m 2 na hranici k.ú. Ždírec n.d. a Kohoutov na Borovičkách. Rada s prodejem souhlasí a postoupí žádost k rozhodnutí zastupitelstvu města. Pasport hřbitova Rada města schvaluje záměr účasti na projektu pasportizace městského hřbitova, zpracovávaného v rámci partnerství MAS Boskovicko PLUS a MAS Havlíčkův kraj. Investiční akce I/ Oprava střechy objektu kabin, Ke Stadionu 152 Rada města schvaluje provedení generální opravy střechy objektu kabin v areálu stadionu čp.152; práce provede fa Klempířství Pavel Kertis, Ždírec n.d., cena za dílo Kč vč. DPH. II/ Likvidace náhrobků opuštěných hrobů Rada města rozhoduje, že likvidaci 80 opuštěných hrobů na městském hřbitově Horní Studenec provede sdružení Korejs Zvolánek, cena za dílo 53 tis. Kč. III/ Nátěry v pavilonech ZŠ č. 2 a 3 Rada města souhlasí s provedením nátěrů stropů latexovým nátěrem v pavilonech ZŠ č. 2 a 3, práce provede Jaromír Brychta, Ždírec n.d., cena činí 5 tis. Kč vč. DPH za 1 učebnu. IV/ Opravy kanalizace a místní komunikace v Novém Studenci Rada města schvaluje opravu místní komunikace a výstavbu dešťové kanalizace v Novém Studenci na pozemku p.č. 763/2 u domů čp. 27, 28, 47 a 42. Práce provede Josef Marek, Ždírec n.d. Náklady akce: kanalizace do 100 tis. Kč, komunikace do 60 tis. Kč. V/ Prodloužení chodníku ve Žďárské ulici, chodník u památníku padlých Rada města schvaluje stavbu chodníku na Žďárské ulici v šíři 2 m a délce 30 m od pomníku padlých kolem pozemku č. 317/2 a chodníku šíře 1,2 m a v délce 35 m kolem pozemku p.č. 317/2. Městský úřad zajistí předložení cenových nabídek na stavbu chodníků od možných dodavatelů. 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Nákup výstroje SDH Rada města: 1) projednává žádost SDH Ždírec n.d. na zakoupení výstroje v hodnotě 49 tis. Kč 2) schvaluje zakoupení požadované výstroje ve IV. čtvrtletí Návštěva Velkých Pavlovic Rada města: 1) schvaluje účast delegace města na otevření Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích dne a schvaluje úhradu nákladů s tím spojených 2) schvaluje účast Klubu seniorů na Velkopavlovickém vinobraní dne a schvaluje úhradu nákladů na dopravu. Různé 1) Rada města se seznámila s informací spol. EKO KOM o množství odevzdaného vytříděného komunálního odpadu a o finanční odměně za odpad v roce Na území města bylo odevzdáno celkem 181,965 t odpadů a odměna od spol. EKO KOM činila Kč. 2) Rada města projednala nabídku na vybavení kuchyně školní jídelny multifunkčním zařízením FRIMA VarioCooking Center 211, které by nahradilo stávající elektrickou pánev a elektrický kotel; vhodnost využití a potřebnost nákupu zařízení posoudí ZŠ a MŠ. 3) Rada města se seznámila se zápisem z VI. zasedání výboru pro kulturu a sport. 4) Rada města se seznámila s nabídkou Kinoservisu Olomouc na instalaci DVD projektoru do sálu kina. Městský úřad zjistí podrobnosti k možné úpravě promítání digitálně zpracovaných filmů. Výběr ze zápisu z 36. schůze rady města, konané Rozpočtové opatření č. 6/2012 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012, kterým se zvyšují příjmy města o Kč a výdaje o Kč. Zvýšené výdaje jsou kryty zvýšenými příjmy rozpočtu za uplynulé období. Monitoring hospodaření města k Rada města bere bez připomínek na vědomí: 1) monitoring hospodaření města za 1. pololetí 2012, výši uhrazených splátek a ukazatel dluhové služby, 2) plnění rozpočtu města k Žádost o prodej pozemku Rada města se seznámila se žádostí manželů Linhartových o prodej části pozemku parc.č. 315/45 v Údavech. Rada žádost předloží k projednání zastupitelstvu města s tím, že prodej nedoporučí z důvodu částečného znemožnění budoucího přístupu k domu na st. 49. Projekt spolupráce Rada města: 1) souhlasí s účastí na projektu spolupráce mezi MAS Havlíčkův kraj a MAS MOST Vysočiny při realizaci projektu propagace obou MAS, 2) souhlasí s účastí města na projektu spolupráce mezi MAS: Hřbitovy naše kamenná historie. Investiční akce I/ Rekonstrukce náměstí 9. května Rada města: 1) bere na vědomí architektonický návrh rekonstrukce náměstí 9. května, 2) schvaluje objednání projektu rozvodů VO a elektropřípojky vodního prvku na náměstí u spol. Citelum a.s. Praha, 3) schvaluje zpracování projektu přípojky vody a kanalizační přípojky vodního prvku na náměstí u spol. DRUPOS HB s.r.o., 4) pověřuje starostu jednáním o cenových nabídkách za projektové práce dle bodu 2) a 3). II/ Výstavba přechodů pro chodce Nové Ransko, Údavy, Kohoutov, Benátky Rada města se seznámila s cenovým návrhem spol. DMC Havlíčkův Brod s.r.o. na zpracování projektu řešení přechodů pro chodce na silnicích I. třídy v místních částech města: Nové Ransko Kč, Údavy Kč, Benátky Kč. Přechod Kohoutov je stavebně v daném prostoru u autobusových zastávek neřešitelný bez záboru sousedních pozemků cenový návrh Kč, vše vč. DPH. Rada pověřuje starostu jednáním s projektantem o termínu realizace projektů a dořešení cenové nabídky. III/ Rekonstrukce ulic Mírová a Na Kopaninách 3 Rada města souhlasí s návrhem ceny projektu na rekonstrukci ulic Mírová a Na Kopaninách od společnosti DMC Havlíčkův Brod s.r.o. ve výši Kč vč. DPH. Rada pověřuje starostu jednáním s projektantem o termínu realizace projektu a dořešení cenové nabídky. IV/ Památník padlých práce mimo rozpočet stavby 1) Rada města se seznámila s cenovými návrhy na zlacení nápisů na pomníku padlých a na repasi státního znaku a rozhoduje, že zakázku zadá Pavlu Svobodovi, Kamenictví Hlinsko za cenu Kč za kompletní práce vč. DPH, který podal nejnižší cenovou nabídku za poptávané práce. 2) Rada města schvaluje objednání víceprací odvoz suti a dovoz a rozprostření ornice v areálu památníku padlých u spol. Dlažba Vysoké Mýto, cena za dílo Kč vč. DPH. V/ Pamětní deska Kohoutov Rada města: 1) se seznámila s kladným vyjádřením Ministerstva obrany a Krajského úřadu Kraje Vysočina k umístění pamětní desky na budově Hasičské zbrojnice Kohoutov, 2) rozhoduje, že město zadá výrobu a montáž desky Marku Skalovi, Kamenictví Haska Vyžice, za cenu Kč za kompletní práce vč. DPH, který podal nejnižší cenovou nabídku za poptávané práce. Různé 1) Rada města bere na vědomí poděkování paní Vařečkové za dar k životnímu jubileu. 2) Rada bere na vědomí informaci o zahájení kontroly Oblastním inspektorátem práce Jihlava v IC a městské knihovně. 3) Rada města se seznámila s podklady o výši příspěvků města v oblasti sportu, které připravil Bc. Málek pro jednání finančního výboru se zástupci SK DEKORA dne Jan Martinec

4 Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Vosecký Pavel tel , Suchý František tel Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Ing. Bohumír Nikl Sběr starého papíru Město Ždírec nad Doubravou společně se ZŠ a MŠ Ždírec n.d. uspořádá ve školním roce 2012/2013 několik kol sběru starého papíru. 1. kolo proběhne už 5. září. Sběrné nádoby na papír budou přistaveny u Služeb města Ždírec nad Doubravou. Třiďme odpad, vyplatí se to. Ing. Bohumír Nikl Na aktuální téma Osvědčení o úspoře emisí Město Ždírec nad Doubravou dostalo za rok 2011 od společnosti EKO KOM, a.s., Osvědčení o úspoře emisí. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: emise CO 2 ekv. 221,042 tun, Osvětlení přechodů pro chodce Ve veřejné soutěži podala nejnižší nabídku na osvětlení přechodů pro chodce na Chrudimské ulici u základní školy a na Brodské ulici u Magic baru společnost RAISA Kolín. Vlastní práce zahájila firma v polovině srpna a stavby budou dokončeny do konce září. Náklady obou staveb činí 250 tis. Kč. Osvětlení speciálními svítidly zvýší významně bezpečnost chodců na obou přechodech. úspora energie MJ. V roce 2011 jsme z celkového množství komunálního a směsného odpadů provozem tříděného sběru vytřídili 181,965 t složek využitelných k recyklaci. Za toto vytříděné množství jsme obdrželi od společnosti EKO KOM, a.s., Kč. Tyto peníze jdou zpět do systému tříděného systému v našem městě. Ing. Bohumír Nikl Hřiště mateřské školy Během července byla dokončena kompletní rekonstrukce hřiště u mateřské školy. Odborné zednické práce prováděla firma pana Štěpánka, veškeré ostatní práce potom zaměstnanci Služeb města. Náklady na výstavbu pískoviště, pergoly, tříkolkové dráhy a hrací prvky se vyšplhaly přes 600 tis. Kč. Teď už jen zbývá, aby zhoustl trávník a odpověď na otázku skupiny Katapult: A co děti, mají si kde hrát? bude jasná. Ano! 4

5 Na aktuální téma Bezpečný chodník Žďárská ulice Společnost Strabag dokončila o prázdninách výstavbu chodníků, veřejného osvětlení a lávky pro pěší na Žďárské ulici. Celkové náklady stavby včetně projektových prací a dozorových prací dosáhly 6,5 mil. Kč a město obdrží dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2,174 mil. Kč. Jan Martinec Pro držitele psů Držitel psa, který platí poplatek podle Obecní vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, článku 5, bodu 1b a 2b má nárok na 100 ks sáčků na psí exkrementy v roce Jedná se o majitele psů, kteří mají trvalý pobyt v bytových domech ve Ždírci nad Doubravou a jejich místních částí. Sáčky na exkrementy se vydávají v podatelně na MěÚ. Informace podá paní Brychtová, tel Poděkování firmě Stora Enso Building and Living ve Ždírci n. D. za sponzorský dar Českému svazu ochránců přírody ZO Krucemburk, poskytnutím hoblovaného sušeného řeziva pro výrobu ptačích budek. Za ČSOP Křížová Glosr Vladimír Sbírka šatstva a prádla Dům s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou upozorňuje občany, že charitativní sbírka šatstva bude probíhat od 15. října do 28. října 2012 v prostorách garáže za Městskou knihovnou a informačním centrem. Prostor garáže bude otevřen nepřetržitě a označen nápisem CHARITA. Veřejná služba ve Ždírci n.d. Město Ždírec nad Doubravou má na rok 2012 z Úřadem práce České republiky podepsanou smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby. Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě nemají trvalé zaměstnání a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením vhodného zaměstnání. V letošním roce je změna týkající se veřejných služeb, což jsou povinné práce pro obec. Dosud je vykonávali jen nezaměstnaní lidé, kteří byli v hmotné nouzi a zajišťovali je samotné obce. Podle nových pravidel je zajišťují a organizují krajské pobočky úřadu práce. Ty se mohou dohodnout na zabezpečení služby nejen s obcemi, ale případně s dalšími subjekty. Po dvouměsíční evidenci na úřadu práce totiž kdokoliv může dostat výzvu k nástupu na veřejnou službu. Pokud odmítne, bude z řad nezaměstnaných vyškrtnut. Současně přijde o podporu v nezaměstnanosti, stát za něj přestane platit sociální a zdravotní pojištění. Znovu může požádat až za půl roku. Práce pro veřejnou službu jsou pro nezaměstnané bez finanční odměny. Město Ždírec nad Doubravou zaměstnává na veřejnou službu v letošním roce už 9 zaměstnanců. Pracují ve službách města při úklidu veřejných prostranstvích, při úklidu chodníků a stezek a při ošetřování veřejné zeleně. Pracují nejen ve Ždírci n.d., ale i v našich okolních obcích. Touto cestou bych chtěl všem, kteří vykonávají veřejnou službu pro Město Ždírec n.d., poděkovat za vykonanou práci Ing. Bohumír Nikl Stora Enso Wood Product s.r.o. si dovoluje pozvat na Den s za provozu. Vstup do pro od 6 let pouze v doprovodu. 8:00 do 12:00 hodin 5

6 Co nového na Vysočině... Vzd lávejte se pro r st v kraji Vyso ina Projekt navazuje na probíhající národní projekt Vzd lávejte se pro r st! a je zam ený na vzd lávání zam stnanc t ch zam stnavatel, kterým se poda ilo p ekonat hospodá skou recesi. Jejich ekonomická aktivita se musí shodovat s CZ-NACE podporovaným tímto projektem. Zam stnavatel m lze na základ žádosti proplácet náklady na vzd lávací aktivity (akreditované kurzy i kurzy šité na míru) a osobní náklady zam stnanc po dobu školení. Cílové skupiny: zam stnanci v d lnických a ostatních profesích - nižší, st ední a vrcholový management OSV zam stnanci zam stnavatel - poskytovatel sociálních služeb (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a pe ující fyzické osoby, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením a p íjemc m a p ísp vku na pé i) Více informací naleznete na www stránkách Krajské pobo ky ÚP R v Jihlav nebo na tel.: , Projekt Vzd lávejte se pro r st v kraji Vyso ina je realizován Ú adem práce - R, krajskou pobo kou v Jihlav ve spolupráci s dalšími kontaktními pracovišti v Kraji Vyso ina. Projekt je financovaný z prost edk Evropského sociální fondu a státního rozpo tu eské republiky prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost. MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Vážení občané, společně s obecním zpravodajem se Vám dostal do rukou dotazník. Prosím, nevyhazujte jej do koše, ale pokuste se ho vyplnit. O co se vlastně jedná a proč na Vás někdo chce odpovědi na otázky? Od roku 2006 působí v našem regionu Místní akční skupina Havlíčkův kraj (MAS), která se snaží prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu získávat dotace na projekty na venkově. Příští rok končí plánovací období a již teď se připravují pravidla pro období Pokud chceme i nadále na našem území čerpat z evropských fondů dotace, musíme mít zpracovanou Integrovanou rozvojovou územní strategii a podrobný Strategický plán MAS Havlíčkův kraj. Tomuto zpracování předchází důkladné zmapování potřeb v terénu. Někdo může namítnout, že ho evropské peníze nezajímají, čerpat je nechce a stejně ví, že nic neovlivní. Ať již máte názor jakýkoliv, věnujte 10 minut svého času zamyšlení nad tím, co by se dalo ve Vašem okolí vylepšit, co by mohlo být pro Vaše místo, kde žijete, prospěšné. Když nebudeme čerpat my, budou čerpat jiní a my budeme jen přihlížet. S Vaším panem starostou jsem domluvena, že dotazník obdržíte a vyplněný jej můžete odevzdat na městský úřad (podatelna, poštovní schránka), nebo do městské knihovny. Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete stanovit priority a cíle pro blízkou budoucnost. S přáním hezkého zbytku léta Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Slovo hejtmana V létě si více všímáme přírody, máme na to přece jen více času už proto, že dny jsou delší. Při častých diskusích o přírodě jsem si opět připomněl, že nejlépe prospějeme rozvoji krajiny i zemědělcům konzumací českých produktů. Jednou ze základních potravin v našem jídelníčku jsou brambory. To je známý a pro nás samozřejmý fakt stejně jako skutečnost, že každý třetí český brambor vyroste na Vysočině. Ne tolik známý je fakt, že už od roku 1923 funguje u nás Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. Ústav se zabývá agrotechnikou, výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou, šlechtěním a ochranou brambor. Poskytuje také poradenské služby. I jeho zásluhou je vysoká kvalita této naší oblíbené poživatiny na našich polích i talířích. V srpnu jsem zahajoval v Oudoleni na Havlíčkobrodsku odborný bramborářský seminář spojený s výstavou vzorků hlíz raných odrůd brambor a přehlídkou odrůdových pokusů brambor. Díky příznivým podmínkám i odborníkům se u nás bramborám daří. A ty naše vysočinské jsou i chuťově nedostižné. Kdo má možnost porovnání, jinou bramboru už chtít nebude. Ale pozor, protože jsou tak dobré, je možno se jich přejíst, což se mi podařilo při ochutnávce na bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě. Příroda našeho kraje a zemědělská výroba patří k sobě a nelze je oddělit. A o potravinářských produktech to na Vysočině platí dvojnásob. Je dobře, že si častěji i při nákupech všímáme původu potravin a že díky mnoha i našim propagač- 6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ním akcím už více preferujeme poživatiny české nebo ještě lépe regionální. Pomáháme tím nejen zemědělcům, ale zároveň ovlivňujeme stav přírody. S blížícím se podzimem pro mě končí čtyřleté období ve funkci hejtmana Kraje Vysočina. Vzpomínky a pocity z této etapy mého života jsou vesměs pozitivní. Především jsem se za tu dobu na všech úrovních potkal v našem kraji s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat pro společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci v obchodě a ve firmách nejrůznějšího zaměření na všech místech jsem nalézal lidi, kterým o něco jde a umí zabrat. Také proto se cítíme na Vysočině příjemně a vnímáme, že náš kraj je regionem vlídných a schopných lidí. Rád bych všem našim občanům velmi poděkoval a popřál jim do dalšího období pevné zdraví a časté pracovní i soukromé radosti. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Nový průvodce zavede turisty do všech pivovarů Vysočiny Po několika úspěšných publikacích se Kraj Vysočina rozhodl rozšířit nabídku turistických materiálu. Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje pro návštěvníky našeho regionu průvodce s názvem Pivovary na Vysočině. Reaguje tím na aktuální trend cestovního ruchu, kdy se velké procento turistů zajímá o gastronomii v jednot-

7 Co nového na Vysočině... livých částech Česka a v mnoha případech o zlatavý mok a jeho výrobu. Kraj Vysočina má v daném odvětví co nabídnout. Pivovarů, ať již velkých nebo jen malých rodinných, jsou v kraji téměř dvě desítky. Informační materiál bude obsahovat podrobnou mapu s popisem jednotlivých výroben, nabídku služeb a nebudou chybět ani fotografie a kontaktní údaje. Z dlouholetých zkušeností víme, že na veletrzích cestovního ruchu a obdobně tematicky zaměřených akcích, kde se pohybují potenciální návštěvníci Vysočiny, je největší zájem o mapy. Proto se dá předpokládat zájem nejen o publikaci Pivovary na Vysočině, ale i o další dvě připravované publikace z dílny Vysočina Tourism. Publikace doplní rozsáhlou sadu propagačních materiálů, v rámci které je možno zmínit např. mapy jezdeckých stezek po Vysočině, mapa Adrenalin na Vysočině, Zima na Vysočině nebo Památky UNESCO na Vysočině. Průvodce Pivovary na Vysočině by měl být hotový na sklonku roku Zájemci si budou moci vyzvednout materiál v sídle Kraje Vysočina, Vysočina Tourism nebo ho mohou dostat při aktivitách pořádaných Krajem Vysočina a na veletrzích cestovního ruchu. Ing. Tomáš Škaryd radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Helena Novotná Kalinovo náb. 605, Havlíčkův Brod tel MUDr. Hana Novotná Bechyňovo nám. 2, Přibyslav tel MUDr. Jitka Smejkalová Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod tel MUDr. Vladimír Mottl Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice MUDr. Jan Konývka Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíců června a července 2012 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel v době od 3.25 hodin do 3.35 hodin dne rozbil skleněnou výplň okna výlohy a vnikl do benzínové čerpací stanice Benzina Ždírec nad Doubravou. Prohledal prostory prodejny a odcizil cigarety různých značek. Poškodil zboží, dveře do skladu a pokladnu. Poškozeným způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne ve Ždírci nad Doubravou vnikl do oploceného zemědělského areálu. Nezjištěným způsobem odstranil visací zámek od skladu pneumatik a vnikl dovnitř. 7 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: Ze skladu odcizil celkem 34 pneumatik různých rozměrů na osobní automobily. Poškozené akciové společnosti způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 5.30 hodin dne v oploceném areálu lomu Sloupno, firmy M Silnice, nezjištěným předmětem vypáčil víčko nádrže u zaparkovaného nákladního vozidla zn. Man a odčerpal 100 litrů motorové nafty. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 6.30 hodin dne přestřihl oplocení a vnikl na pozemek firmy ZAPA beton ve Ždírci nad Doubravou. Nezjištěným způsobem odstranil visací zámek z mříží na dveřích kanceláře firmy, samotné dveře vypáčil a vnikl do kanceláře. Kancelář prohledal a odcizil příruční plechovou pokladnu s finanční hotovostí Kč. (pokračování na str. 8)

8 Černobílá kronika (pokračování ze str. 7) Krádeže Neznámý pachatel v době od 5.30 hodin do hodin dne z parkoviště před firmou Slévárna a modelárna Nové Ransko, odcizil zaparkované osobní motorové vozidlo zn. Škoda Fabia combi. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 7.45 hodin dne odcizil na nezajištěné stavební parcele v ulici V Údolí ve Ždírci nad Doubravou HAKI lešení. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 2.55 hodin dne odcizil osobní motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, které bylo zaparkováno a uzamčeno před domem v ulici Stará ve Ždírci nad Doubravou. S vozidlem pachatel odcizil osobní doklady, doklady k vozidlu a platební kartu, které poškozený ponechal uvnitř auta. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Poškození cizí věci Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne v obci Nové Ransko nezjištěným způsobem povalil zděný rozvodný elektrický pilíř, čímž došlo k jeho poškození. Poškozené firmě ČEZ Distribuce a.s. způsobil škodu ve výši Kč. Sprejerství Neznámý pachatel dne od hodin do 6.30 hodin dne postříkal omítku černým sprejem na přední stěně motorestu s restaurací zvanou U Navrců ve Ždírci nad Doubravou, místní části Nové Ransko. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. pprap. Marie Perková, vrchní asistent Neznámá historie Rybník Řeka Rybník Řeka se svými 65 hektary vodní plochy patří k velkým rybníkům na Vysočině. Své zvláštní jméno dostal po řece Doubravě, která jím protéká. Jeho vznik je doložen do prvé poloviny 15. století. Je starší než nepříliš vzdálený rybník Velké Dářko. Jeho travnatá pláž přechází do mírně klesajícího dna z bílé opuky. Pláž je na severní straně a protější stranu rybníka tvoří hluboký masiv Raneckého lesa. Jeho přírodní podmínky tvoří ideální místo pro koupání, vodní sporty a pro rekreaci. V roce 1906 se na Řeku téměř denně chodil koupat se svojí rodinou profesor T. G. Masaryk, pozdější náš první prezident, který byl v nedalekém Krucemburku na letním bytě. Pod hrází rybníka byl hamr a starý mlýn, později přeměněný na hájovnu a nájemní byty, místo, kde se narodil můj otec a děda zde byl hajným. Budova později vyhořela a nebyla již obnovena. V roce 1932 zde Lesní družstvo z Přibyslavi vybudovalo kabiny a otevřelo restauraci. Naproti v lese byly pro potřeby rekreantů postaveny víkendové domky. Tímto se Řeka stala vyhledávaným rekreačním místem. V letošním roce, 16. června, se zde uskutečnil první závod dračích lodí O pohár rytíře Střely. Závod pořádal Městys Krucemburk společně s Perunem Hluboká a těšil se velké účasti diváků. Jako divák tohoto závodu jsem si připomenul několik vzpomínek na bývalý letní život na rybníku Řeka. Rybník byl v době mého dětství a mládí, pokud jsme neměli jiné povinnosti, místem našich radovánek. V té době zde bývalo mnohem méně návštěvníků než dnes. Na pláži byly jen malé skupinky lidí od sebe vzdálených. Bylo to dáno především tím, že nebylo tolik dopravních prostředků jako dnes. Jezdilo se jen na kolech, motocyklech a sem tam nějaký automobil. Také chyběly moderní stany, používaly se po německé armádě. Kabiny měli pronajmuté stálí letní hosté, zbytek sloužil pro převlékání návštěvníků. Po rybníku se dalo jezdit na loďkách, byly zde ukotveny prámy, pozůstatky bývalé plavecké dráhy, na kterých jsme s oblibou plavali. Na pláži bylo volejbalové hřiště. Pamětníci vzpomínají, že na vodě naproti restauraci byl taneční parket, kde se tancovalo. Každé léto se zde pořádala Benátská noc s bohatým programem. Na Benátskou noc mám jednu vzpomínku z roku 1947, který byl mimořádně suchý a teplý. Indiáni přepadli tábor osadníků, to byla jedna část programu, na který si matně vzpomínám. Vím, že nás však trápila jiná věc. V té době se zbytky banderovců snažili projít přes naši republiku do Německa. Strach mezi námi kluky vykonal své. Za každým keřem a stromem jsme viděli banderovce. Další moje vzpomínka je z roku 1956, kdy se na Řece konal Družstevní den a součástí programu byl seskok parašutistů Jehličky a Kaplana na hladinu rybníka, v té době mistrů světa, kteří později tragicky zahynuli. Několikrát se také uvažovalo přeměnit rybník Řeku na údolní přehradu. Vzpomínám na rok 1953, kdy se zde začaly vrtat sondy a zaměřovala se výška budoucí hráze. 8 Přehradě by musela zřejmě ustoupit Hluboká a část Starého Ranska včetně Raneckého rybníka, naštěstí k tomu nedošlo, a tak zůstal zachován krásný kus přírody. Stala se však další špatná věc pro návštěvníky. V roce 1957 byla zrušena restaurace a kabiny, a to vše přeměněno na pionýrský tábor pelhřimovských kartáčoven. Byla také obsazena část pláže, kde byly postaveny stany a rekreantům zbývala jen hráz a zadní část pláže. Tato situace trvala deset roků a pak se vše vrátilo k původnímu účelu. Vše bylo opraveno, znovu otevřena restaurace a z kabin se zřídilo ubytování a postaveny sociální objekty. Z Řeky se tak stalo opět hodně vyhledávané a navštěvované místo. Ke stanování byla využita stráň nad pláží. V současné době je restaurace provozována pod zajímavým názvem restaurace Moře u rybníka Řeka. V průběhu léta zde vystupuje řada známých umělců v bohatém kulturním programu. Věřím, že závody Dračích lodí, pokud se zde budou konat pravidelně a stanou se tradicí, přilákají mnoho návštěvníků rybníka Řeky. Pavel Vomela

9 Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Já to dokážu... V úterý 19. června 2012 žáci 1. a 2. stupně naší školy pokračovali ve druhé části projektu Já to dokážu..., jehož první část proběhla na podzim 2. listopadu Žáci se zaměřili na budování vztahů ve třídním kolektivu i vzájemně mezi sebou, na šikanu, agresivitu a záškoláctví, na nebezpečnost alkoholu, kouření, užívání drog a kriminalitu mládeže a dospělých. Deváté ročníky také diskutovaly o rizicích autostopu. Žáci ve skupinách vytvářeli příběhy, např. o nebezpečí šikany, a plakáty, nebo sehráli scénky, které měly naznačit řešení určité krizové situace. Žáci se do zvolených aktiv se zájmem zapojili. Nebáli se otevřeně hovořit a sdělovat si své zkušenosti a postřehy k daným tématům. Doufáme, že tento projekt přispěje k prevenci rizikového chování u žáků naší školy. Markéta Zrzavá, Věra Josková Orientační běh 1. stupeň Závěr školního roku si žáci 1. stupně již tradičně zpestřili orientačním během. V pondělí soutěžilo na trati v lesích u Pobočenského rybníka celkem 30 týmů. Při plnění úkolů si družstva ověřila své znalosti o České republice, vyzkoušela si orientaci na mapě, zopakovala si zásady poskytování první pomoci, nechybělo ani prověření vědomostí z matematiky, prokázání znalosti Morseovy abecedy a zkouška zručnosti jednotlivých členů družstva. O vítězném družstvu rozhodl nejvyšší počet získaných bodů za splněné úkoly. V případě dosažení stejného počtu bodů určil pořadí čas v cíli. Gabriela Glosrová Pořadí Družstvo Jména Body Matěj Hejduk 5.A, Viktor Čejka A, Natálie Linhartová, Anna Dymáková 3.B, Dominika Štefáčková, 55 1.B Michal Bičík 5.A, Sabina Brabcová 4.B, Daniel F. Lédl 3.A, Jiří 53 Burdun 2.A, Radek Klement 3.B. 15 Hana Beranová 5.A, Michal Bílek 4.A, Soňa Nekovářová 3.A, Denisa Červinková 2.A, Jiří Havel 1.A 53 SPORTOVNÍ DEN 2. STUPNĚ V pátek se opět uskutečnil sportovní den pro žáky 2. stupně, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky. Třída 7.A vytvořila dva týmy, které se utkávaly nejen se soupeři, ale i vzájemně mezi sebou. Soutěžící změřili své síly, předvedli svoji taktiku a ukázali také svoji touhu po vítězství v přehazované nebo volejbalu, florbalu, fotbalu, ve štafetě lenochoda na čas a v závěrečné běžecké štafetě na 10 x 200 m. Zástupci jednotlivých tříd také prokázali své znalosti v olympijském kvízu. Všichni zúčastnění se dokázali na hřišti vybudit k co nejlepším výkonům. Celý sportovní den skončil s těmito výsledky: KATEGORIE 6. a 7. ROČNÍKY: Pořadí místo PŘEHAZOVANÁ: 7.A 6.B 6.A 7.B FOTBAL: 7.A 6.B 7.B 6.A FLORBAL: 6.A 7.A 7.B 6.B OLYMPIJSKÝ KVÍZ: 7.B 7.A 6.A, 6.B 9 ŠTAFETA NA 10 x 200 m: 7.A 6.A 7.B 6.B ŠTAFETA V LENOCHODU: 9.B 7.B 9.A KATEGORIE 8. a 9. ROČNÍKY: Pořadí místo PŘEHAZOVANÁ: 8.A 9.B 9.A FOTBAL: 9.B 9.A 8.A FLORBAL: 9.B 8.A 9.A OLYMPIJSKÝ KVÍZ: 9.B 8.A 9.A ŠTAFETA NA 10 x 200 m: 8.A 9.B 9.A ŠTAFETA V LENOCHODU: 9.B 7.B 9.A Soutěžícím děkujeme za jejich předvedené výkony v jednotlivých disciplínách a doufáme, že se u podobné akce sejdeme v příštím školním roce. Za přípravu a zorganizování celého sportovního dne děkujeme pí uč. Renatě Jarošové, a také všem vyučujícím 2. stupně, kteří se podíleli na uskutečnění celé akce. Pedagogové 2. stupně (pokračování na str. 10)

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) Sportovní den 2. stupně florbalisté ze 6.A Sportovní den 2. stupně vítězové ve fotbalu ze 7.A Změna termínu jarních prázdnin v roce 2013 MŠMT povolilo v souladu s 24 odst. 3 zákona č. 561/2004, školský zákon ve znění pozdějších předpisů změnu v organizaci školního roku 2012/13 pro Kraj Vysočina. Tato změna se týká termínu jarních prázdnin, který byl pro všechny školy a školská zařízení na území Kraje Vysočina změněn z původního termínu března na února Tento termín je závazný a již nebude ve vyhlášce upravován. Tato změna je vyvolána z důvodu pořádání mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, které se koná od 7. do 17. února Díky souladu obou termínů tak budou moci organizátoři využít volných kapacit škol a školských zařízení v okolí Nového Města na Moravě pro zajištění ubytování a stravování dobrovolníků, kteří budou pomáhat se zjištěním průběhu mistrovství světa. Jiří Novák Známe les? V pondělí uspořádala Nadace dřevo pro život akci pro šest desítek dětí ze Základní školy Ždírec nad Doubravou, pod názvem Do lesa s lesníkem s podtitulem Den dřeva. Smysl, proč se nadace rozhodla přivést děti 4. a 5. tříd ZŠ Ždírec nad Doubravou do lesa, vysvětlil ředitel Nadace dřevo Sportovní den 2. stupně vítěz ve fotbalu, 9.B pro život Ing. Stanislav Polák: Akce, pořádaná naší nadací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky, společností Stora Enso Wood Product Ždírec s.r.o., městem Ždírec nad Doubravou a LČR, má přiblížit les dětem a ukázat jim i učitelům les očima lesníka. Chceme les představit jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůraznit jeho hospodářské a sociální souvislosti. Dalším nezanedbatelným přínosem této akce je její praktické využití při naplňování Slavnostní zahájení 10 Zasadíme stromek

11 Naše škola Poznáváme stromy Výroba budky Návrh šatů ŠVP pro základní školy, jehož součástí je environmentální výchova a ekologie. Akce proběhla pod záštitou společnosti Stora Enso WP. V lese nedaleko Krucemburku děti přivítalo troubení lesních rohů. Akci zahájil ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák spolu se zástupci Stora Enso WP panem Františkem Vomočilem a Pavlem Urbanem. Poté se děti rozeběhly k šesti stanovištím, kde se pod dohledem odborníků lesních pedagogů a specialistů společnosti Stora Enso dozvěděly příběh lesa a samy si vyzkoušely, jak se les pěstuje. Při hrách a ukázkách se seznámily s myslivostí a péčí o lesní zvěř. Zkusily si změřit výšku stromu, zjistit jeho stáří a objem a naučily se hledat v lesnických mapách. Konec života stromu v lese a začátek jeho proměny na předměty denní potřeby dětem přiblížil dřevorubec i dělník s koněm, který jim předvedl praktickou ukázku přibližování pokácených kmenů v těžkém lesním terénu. Děti si pokácené kmeny přeměřily a mohly si vyzkoušet jejich označení pomocí lesnického náčiní. Jedno ze stanovišť připravila společnost Stora Enso. Název byl velice výstižný Kreativní dílna. Stanoviště mělo za cíl seznámit děti se zpracováním kulatiny a ukázat širokou škálu využití dřeva. Činnosti byly ryze praktické. Děti se rozdělily do dvou skupin a každá z nich pracovala s typickým produktem společnosti Stora Enso. První skupina dětí 11 Vedoucí skupin předvedly šaty vyráběla dřevěné ptačí budky a druhá tvořila z papírových pytlů lesní šaty. Oba tyto výrobky byly následně zařazeny do soutěže, která byla vyvrcholením celé akce. Pomoc učitelů a zaměstnanců Stora Enso byla minimální, protože šikovnost a kreativita dětí byla nad očekávání. Všechny děti pracovaly s velkým zaujetím a jejich výtvory byly vskutku překrásné. Finální modely papírových šatů nakonec předvedly paní učitelky na pomyslném předváděcím molu a vítězné týmy si odnesly drobné ceny. Podle slov pedagogů, a hlavně dětí samotných, se akce moc líbila a prožily ji se zaujetím. Podle slov všech organizátorů se můžeme těšit na další pokračování i v příštím roce. Materiál byl převzat z internetových stránek města Ždírec n.d. Anna Horáková Ochrana člověka za mimořádných událostí Žáci I. stupně si 26. června zopakovali, co všechno vědí o chování a jednání při mimořádných situacích. Páťáci se podobné soutěže zúčastnili již po desáté, pro prvňáčky je to stále ještě nové a mnohdy neznámé. Proto jsou děti rozděleny rozlosováním do skupin, ve kterých jsou zastoupeny všechny ročníky. Někteří mladší žáci ale už teď dokáží v lecčem předčít ty starší. (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) Vítězové: Pořadí Skupina Jména Body Klára Andrýsková 5.A, Klára Mikulecká A, Pavel Prudký 1.B, Jiří Pavlíček 3.A, 74 Tomáš Hořínek 2.A Andrea Červinková 5.A, Matyáš Coufal 5.A, Nicollas Mastil 1.B, Petra Huličníková A, Monika Pabousková 4.A, Daniel Hegr 70 4.A Terezie Němcová 5.A, Antonín Lemberk 4.A, Michaela Hospodková 3.A, Vojtěch 68 Doležal 2.A, Veronika Lázničková 1.A Michal Vavroušek 5.A, Leona Pelikánová 5.A, Petr Šťastný 3.A, Tomáš Peterka 2.B, 68 Pavlína Havelková 2.A, Jiří Dopita 1.A Václav Pavlíček 5.A, Dominik Fidler 3.B, Filip Netolický 3.B, Sabina Slanařová 2.B, 68 Nela Ptáčníková 1.B Hana Adamová Ochrana člověka, 1. místo Ochrana člověka, 2. místo Ochrana člověka, 3. místo Výsledky sběru papíru V úterý 26. června se za účasti starosty pana Jana Martince a místostarosty Ing. Bohumila Nikla konalo vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru papíru. Žáci, ale i jejich rodiče a příznivci, byli velice pilní a celkovými kg získali pro školu nemalou finanční částku, která byla připsána na účet sdružení rodičů, odkud byly peníze použity kromě obvyklých odměn letos poprvé i na příspěvky na exkurze tříd. Nejlepší jednotlivci z I. stupně: 1. Klára Andrýsková 5.A 2. Petr Truhlář 4.B 3. Daniel Lédl 3.A 4. Patrik Provazník 2.B 5. Adam Rybáček 5.A 6. Jiří Kafka 2.A 7-8. David Vašek 1.B, Ladislav Vašek 3.A První místo ve sběru získala 5.A Druhé místo získala 3.B 12

13 Naše škola Třetí místo získala 2.A Nejlepší jednotlivci z I. stupně Nejlepší jednotlivci z II. stupně: 1. Tereza Glancová 9.B 2. Ondřej Bradáč 6.A 3. Veronika Musilová 6.B Pořadí nejlepších tříd: 5.A, průměr na žáka 201 kg 3.B, průměr na žáka 177 kg 2.A, průměr na žáka 172 kg Anna Horáková Nejlepší sběračky z druhého stupně Nejlepší sběrač 2. stupně Vyřazení žáků devátých tříd Se základní školou se 28. června slavnostně rozloučili žáci 9.A a 9.B. Sešli se se svými rodiči, známými, učiteli a představiteli města v sále kina. Po představení všech žáků a následném šerpování se žáci podepsali do knihy. Jejich třídní učitelky z druhého stupně Marcela Vomelová a Lucie Myšková, rovněž i jejich bývalé třídní z prvního stupně Věra Benešová a Soňa Voralová, se s nimi srdečně rozloučily a popřály jim hodně úspěchů v budoucím studiu. Ředitel školy Jiří Novák, zástupkyně Martina Hojná a další učitelé se též připojili k rozloučení. Přítomným se představili i tři žáci z páté třídy, kteří odcházejí na víceletá gymnázia. Anna Horáková 13 Deváté třídy se rozloučily s naší školou (pokračování na str. 14)

14 Naše škola (pokračování ze str. 13) Deváté třídy se rozloučily s naší školou Mateřská škola Horní Studenec Blíží se konec školního roku a s ním také uzavření naší MŠ. Díky počasí, které nám přálo, jsme navštěvovali známé okolí. Šli jsme do Podmoklan na návštěvu k Němcovým, kde nás mile přivítali. Paní Němcová nám ukázala jejich hospodářství prasata, králíky, kačeny a seznámila děti i s krmením pro ně. Děti si plnými doušky užily i skákání na trampolíně a jízdu na čtyřkolce. Chodili jsme také k rybníčku, kde děti bedlivě pozorovaly vývoj žab. Zavítali jsme také na návštěvu k papouškům. Sledovali jsme jejich pestré zbarvení, různé velikosti a poslouchali jsme i jejich dorozumívání. Nesměly chybět ani hry na zdejším hřišti a na našem pískovišti. Poslední dny školního roku jsme také věnovali balení hraček a ostatních věcí, u kterých děti statečně asistovaly jsme se společně rozloučily a za naší školkou se už navždy zavřely dveře. Jana Dočekalová Rozloučili se i žáci z páté třídy Sportovní okénko ŠANCE PRO NEJMENŠÍ FOTBALISTY SK DEKORA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU pořádá také v září 2012 nábor do svých přípravných družstev. Nabídka je určena pro mladé fotbalisty ročníků 2005 a mladší. Přijďte si vyzkoušet fotbalový trénink! Kdy? Každý čtvrtek od hodin Kde? Fotbalový areál Na Kopaninách Dále probíhá nábor ročníků: 1998, 1999, 2000 a 2001 Kdy? Každé úterý a čtvrtek od hodin Kde? Fotbalový areál Na Kopaninách Bližší informace: tel: Další informace: 14

15 Sportovní okénko Z ODDÍLU KOPANÉ... STARŠÍ + MLADŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁCI Lukáš Bříza (2000) Richard Job (2000) Jan Navrátil (2000) Jan Stejskal (2000) Jiří Veselský (2000) Matěj Hejduk (2001) Antonín Lemberk (2001) Ondřej Musil (2001) Václav Pavlíček (2001) Adam Rybáček (2001) Aleš Bílek (2000 střídavý start TJ Sokol Rozsochatec) Miloš Polánský (2000 střídavý start S. K. Rváčov) Matěj Běhounek (2000 střídavý start Sokol Havlíčkova Borová) STARŠÍ ŽÁCI Lukáš Culek (1998) Martin Culek (1998) Ondřej Dostál (1998) Josef Klement (1998) David Křivohlavý (1998) Rozpis žáci podzim 2012 Kolo Datum Čas st ml Utkání Odjezd 1 SO ŽDÍREC Žďár n.s. 2 SO Bedřichov ŽDÍREC NE ŽDÍREC Velká Bíteš 4 SO ŽDÍREC M. Budějovice 5 SO Humpolec ŽDÍREC 8.15 UT 6 NE ŽDÍREC Kamenice n.l. 7 NE Pelhřimov ŽDÍREC SO ŽDÍREC Pacov 9 SO Vrchovina ŽDÍREC 7.30 X 10 NE ŽDÍREC Telč 11 SO Jaroměřice ŽDÍREC 6.45 UT umělá tráva, X hřiště Radešínská Svratka Ondřej Pospíšil (1999) Radek Šedivý (1999) Lukáš Dočekal (1999 hostování TJ Sokol Sobíňov) Daniel Kučera (1999 hostování TJ Sokol Sobíňov) Jakub Bílek (1998 střídavý start TJ Sokol Rozsochatec) Josef Jelínek (1998 střídavý start TJ Sokol Rozsochatec) Adam Dubský (1999 střídavý start S. K. Rváčov) TRENÉŘI Jiří Veselský, Luboš Bříza DOROST V sobotu 23. června se dorostenci již tradičně jako každý rok zúčastnili turnaje ve Velkých Pavlovicích. Utkání se hrála za velkého vedra 2x20 minut. Ve vyrovnaném turnaji obsadili 3. místo a brankář Radim Fousek cenu pro nejlepšího brankáře turnaje. Výsledky: SK Dekora Koryčany 2:1 (0:1) Branky: 30. Tlustý, 40. Cimpl SK Dekora Velké Pavlovice 0:0 SK Dekora Řečkovice 0:2 (0:1) SK Dekora Heřmanův Městec 1:4 (0:3) V přípravném utkání podali dorostenci v prvním poločase špatný výkon, když obdrželi branku už v 1. minutě a v 10. minutě jsme už prohrávali 0:2. Ve druhém poločase dostali příležitost všichni hráči z lavičky a v závěru utkání jsme aspoň zkorigovali výsledek. Sestava: Fousek Novák D., Novák T., Kolář, Ondráček M. Fajt, Tlustý, Dvořák, Říha Cimpl, Kratochvil, střídali: Pecina, Vomela M., Vomela R., Sýkora, Doležal, Beran O Ledeč n.s. SK Dekora 1:0 (0:0) V prvním soutěžním utkání dorostenci po bojovném výkonu prohráli, když k tomuto utkání nemohlo nastoupit z různých důvodů 10 dorostenců a museli nastoupit 2 starší žáci. Jen škoda neproměněné penalty v prvním poločase a neproměnění vyložené šance v poslední minutě utkání. Domácí rozhodli o těsné výhře po přísně nařízené penaltě. Sestava: Fousek Novák T., Tlustý, Kolář, Novák D. Říha, Cimpl, Kratochvil (78. Dostál), Ondráček M. Sýkora, Křivohlavý, ŽK: Kratochvil, Kolář SK Dekora Měřín 5:0 (3:0) V tomto utkání podali dorostenci dobrý výkon, ale brankový rozdíl mohl být ještě výraznější při lepším proměňování vyložených šancí. Branky: 20. Cimpl, 27. Cimpl, 34. Kratochvil, 62. Pátek P., 84. Kratochvil Sestava: Fousek Sýkora, Tlustý, Kolář, Novák D. Říha (88. Beran O.), Pátek P. (79. Holas), Dvořák (39. Pecina), Ondráček M. (86. Dostál) Cimpl, Kratochvil Pavel Pátek ASPV... OHLÉDNUTÍ... O nejšikovnějšího prvňáčka 2011/2012 červen Ve čtvrtek 21. června 2011 se konal již IX. ročník soutěže O nejšikovnějšího prvňáčka. V ranních hodinách zaplavilo hřiště ZŠ slunce a o něco později se k němu přidali prvňáčci spolu s organizátory. 15 děvčat a 24 chlapců mělo spoustu energie, a v mžiku dokázali, jak dobře ji umí využít. Příležitostí měli více než dost. Běh na 50 m a 200 m je trochu unavil, ale dětem stačí tak málo na vyhledání nových sil. S chutí se pustily do hodu do dálky a skoku z místa. Pak už jen stačilo přijít na to, jak udělat do minuty co nejvíce dřepů. Děti si užily krásného počasí a vládla mezi nimi velmi dobrá nálada. No a výsledek? ČERVEN 2012 Děvčata: 1. místo Barbora Plevová 70 b. 2. místo Dominika Štefáčková 58 b. 3. místo Nela Ptáčníková 57 b. Chlapci: 1. místo Adam Bažout 97 b. místo Jan Lemberk 75 b. místo David Vašek 63 b. (pokračování na str. 16)

16 Sportovní okénko (pokračování ze str. 15) Nestává se často, aby závodníci obhájili kompletně celý stupeň vítězů, ale tomuto ročníku se to zdařilo. Jediný rozdíl byl v počtu bodů, a to znamená, že jejich červnový výkon byl o mnoho lepší. ZÁŘÍ 2011 Děvčata: 1. místo Nikola Pálková 47 b. 2. místo Nela Ptáčníková 40 b. 3. místo Barbora Plevová 37 b. Chlapci: 1. místo Adam Bažout 70 b. 2. místo Jan Lemberk 59 b. 3. místo David Vašek 47 b. Dětem gratulujeme, cvičitelům a organizátorům děkujeme a samozřejmě nemůžeme zapomenout, že fandily také paní učitelky třídní a deváťáci, kteří se stali spoluorganizátory. O nejšikovnějšího deváťáka 2011/2012 Deváťáci byli nejdříve organizátory, a pak se z nich stali závodníci. Právě oni to byli, kteří před devíti lety zahájili tradici soutěže. Proto jsme pro ně připravili zkoušku, jak na tom jsou se svou kondicí. Bohužel nás zklamal jejich nezájem, a tak se obhajoby zúčastnila pouze část. Nikdo nedosáhl na stupeň vítězů z první třídy, ale snaha byla. Zúčastnilo se 8 děvčat a 12 chlapců. Absolvovali naprosto stejné disciplíny jako prvňáčci a myslím, že byli zdatní. Vyhlášení bylo slavnostní a to: Děvčata: 1. místo Michaela Culková 2. místo Denisa Knobová 3. místo Lucie Pochopová Chlapci: 1. místo Lukáš Kučera 2. místo Marek Klátil 3. místo Jaroslav Sýkora Závodníkům gratulujeme. 16 XV. VŠESOKOLSKÝ SLET MEZI HVĚZDAMI V PRAZE Ve dnech jsme se zúčastnily, jako hosté, XV. Všesokolského sletu v Praze, se skladbou Mezi hvězdami. Naše výprava čítala 12 účastníků sletu a dvě cvičitelky. Odjížděly jsme ve složení: K. Andrýsková, K. Bažoutová, M. Hanzalová, T. Musilová, V. Musilová, B. Ondráčková, K. Polánská, L. Redlichová, N. Redlichová, M. Stará, L. Titzová, B. Uchytilová pod vedením D. Bartoňové a L. Vápeníkové. Ubytované jsme byly v ZŠ Laudova v Řepích. Slet jsme společně s ostatními zahájily průvodem z Václavského náměstí na Staroměstské náměstí. Náročné secvičování v následujících dnech nám zpříjemnilo poznání Prahy navštívily jsme ZOO, Petřín, Zrcadlové bludiště, letiště Ruzyně. Pro cvičence byl také program Sokol Gala, který se nám moc líbil. Několikrát nás cvičitelky vzaly za odměnu do bazénu a do McDonalďs. Konečně nastal poslední den pobytu a s ním naše vystoupení. V Synot Tip Aréně panovala úžasná atmosféra a přijeli nás podpořit i rodiče. Všichni jsme se snažili podat co nejlepší výkon, a naši skladbu diváci odměnili velkým potleskem, a to byla právě ta pověstná třešnička. Pobyt v Praze se nám líbil, i když celý slet

17 Sportovní okénko provázela obrovská vedra a k tomu veliké bouřky. Po týdenním odloučení jsme se vyčerpané těšily domů. Veronika Musilová a Lenka Redlichová Letošní XV. Všesokolský slet, bychom zakončily poděkováním. V první řadě děvčatům, bez kterých bychom nemohly nacvičování vůbec zahájit, za jejich plné nasazení a pilné nacvičování, které bylo mnohdy pěkně náročné. Trpělivým rodičům, kteří nám své děti svěřili a plně naši snahu zúčastnit se na sletu 2012 podpořili a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří naše snažení podpořili finančně. Výsledek našeho snažení jste měli možnost shlédnout v Synot Tip Aréně (areál Slávie) nebo v přímém přenosu v televizi. Věříme, že se vám vystoupení líbilo tak jako nám. Děvčata přijela unavena, ale plna dojmů a věříme, že se zážitkem na celý život. Budeme se těšit na další spolupráci, sletem totiž naše práce neskončila. cvičitelky ASPV Začíná školní rok 2012/ Odbor SPV zahajuje večerní cvičení Dle kalendáře se prázdniny nachýlily ke svému závěru, hodně vysoké teploty se rychle měnily za ty nízké, léto připomínalo spíše nestálé dubnové počasí, a tak si nejsem jistá, zda mohu říci... a je tu podzim. Začal školní rok 2012/13 a s ním i pravidelné cvičení odboru ASPV. Touto cestou zvu širokou veřejnost do místní tělocvičny ZŠ, kde se od ŘÍJNA budou konat cvičební hodiny... MLADŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt STARŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt STARŠÍ ŽENY Po a Čt MLADŠÍ ŽENY Po a Čt MLADŠÍ ŽÁCI Út a Pá STARŠÍ ŽÁCI Út a Pá CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Út a proto, zamyslete se nad tím, kam jste na konci května uložili botasky a cvičební úbor, vyjměte vše ze skříně, vložte do batohu a HURÁ DO TĚLOCVIČNY! Na účast vaši a vašich ratolestí se těší celý cvičitelský sbor. Členské příspěvky zůstaly stejné jako v loňském roce: ŽACTVO 100 Kč DOSPĚLÍ 200 Kč DŮCHODCI 150 Kč RODIČE A DĚTI RODIČ 150 Kč DÍTĚ 70 Kč NA ROK! Informace o změnách cvičebních hodin vás bude informovat cvičitel, který vede vámi vybranou hodinu. Na shledanou v tělocvičně. Za kolektiv Dana Vavroušková 17 ZAHÁJENÍ CVIČENÍ Cvičitelka p. Marková oznamuje, že v září zahájí cvičení starších žen v Domě s pečovatelskou službou. PŘIPRAVUJEME... soutěž O nejšikovnějšího prvňáčka NOHEJBALOVÉ AKTUALITY Ždírecký nohejbal je stále aktivní V rozjeté sezóně venkovních turnajů DEKORA, Nohejbal Ždírec nad Doubravou nezahálí! Hráli jsme na těchto turnajích: Možděnice 1. místo Přibyslav 9. místo Lučice 5. místo Ostružno 3. místo Údavy 1. místo Ždírec n.d. 1. místo Žižkovo Pole 5. místo Vepřová 2. místo Sezóna 2012 pokračuje turnaji: KRUPÁ SVOB. HAMRY od 7.00 hod. Blažek RVÁČOV VETERÁNI! Standa Marek LEŠTINA RVÁČOV mladí STUDENEC Dobiáš Jiří ŽIŽKOV H. B. rodinný turnaj V. Matuš Kontakt na oddíl nohejbal SK: Foto a výsledky z jednotlivých turnajů od roku 2007 dosud najdete na: (pokračování na str. 18)

18 Sportovní okénko (pokračování ze str. 17) O další foto se s námi podělil Radek Krunert najdete na: nohejbal_zdirec ZVEME PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE MEZI NÁS (věk nerozhoduje) Cyklistický závod Okolo Libice 2012 V sobotu 18. srp na 2012 byl odstartován již 9. ročník cyklistického závodu Okolo Libice Cyklistický závod měří 30 km, s převýšením více jak 220 m a jede se po silnici, polních a lesních cestách v okolí Libice n.d. V teplém letním počasí se na start postavilo 105 závodnic a závodníků. Tohoto závodu se zúčastnili i závodníci ze Ždírce n.d. a z KPC Ždírec n.d. V cyklistickém peletonu známých jmen se závodníci ze Ždírce n.d. neztratili. V kategorii juniorů (15-18 roků) obsadil Marek Nikl 2. místo a Petr Dymáček 3. místo. Za to jím patří velká gratulace. Ing. Bohumír Nikl Okolo Libice 2012 kategorie juniorů 1. místo Martin Gregor, SK Chotěboř, 2. místo, Marek Nikl, Ždírec n.d. A 3. místo Petr Dymáček, Ždírec n.d. Cyklistická časovka SLOUPNO HORNÍ VESTEC 2012 OÚ Sloupno společně s Klubem přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou pořádají cyklistickou časovku SLOUPNO HORNÍ VESTEC. Jsou připraveny 2 trasy: pro silniční i horská kola Datum konání: :00 sobota Délka trasy: silniční kola 5100 metrů, převýšení 208 m horská kola 3300 metrů, převýšení 208 m Místo srazu: Sloupno 460 m n.m. sportovní areál, prezentace hodin Start: Cíl: Startovné: od hodin po 1 minutě od autobus. zastávky na křižovatce nejvyšší kopec Železných hor Vestec 668 m n.m. 50 Kč, děti do 15 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby!), v ceně je 1 pivo či limo. Bohatá tombola a občerstvení v cíli. Ceny: OÚ Sloupno věnuje putovní pohár pro vítěze a vítěz je oprávněn používat 1 rok titul Král Železných hor Vyhlášení výsledků bude uskutečněno po ukončení akce ve Sloupně ve sportovním areálu. Občerstvení pro diváky i jezdce bude připraveno. Další informace na Kontakt: Leoš Pradáč Jar. Slanař V OBDOBÍ LETNÍCH VENKOVNÍCH TURNAJŮ TRÉNINKY NOHEJBALU NEJSOU případní zájemci o nohejbal mohou přijít mezi nás na jednotlivé turnaje viz info nahoře. Mirek Ilich, Nohejbalový oddíl SK DEKORA SDH Ždírec n.d. MLADÍ HASIČI: První cenný kov je doma! V posledním čísle novin jsme Vás informovali o úspěchu našich mladých hasičů, kteří se umístili na krásném sedmém místě na soutěži Havlíčkobrodské dětské ligy v konkurenci s 21 týmy. Netrvalo to dlouho a slavíme další úspěch, a to mnohem větší. 30. června 2012 se v Chotěboři konal první ročník soutěže o Pohár starosty Sboru dobrovolných hasičů Chotěboř v požárním útoku mladých hasičů. SDH Ždírec nad Doubravou nasadil do soutěže rovnou tři družstva v kategorii mladších. Šanci tak dostaly všechny naše děti, které pravidelně chodí v pátek trénovat. Jako první nastoupilo na start družstvo B, které i přesto, že nastříkalo, dostalo bohužel smolně neplatný pokus. Tým C, který se skládá z našich nejmenších hasičů, zaběhl útok v krásném čase a obsadil tak bramborové čtvrté místo. Musíme říci, že jsme na naše budulínky byli řádně pyšní, protože v jejich nízkém věku se umístit na čtvrté příčce bylo velkým úspěchem. Posledním zástupcem našeho sboru byl náš černý kůň a to družstvo A, které nás nezklamalo a zaběhlo si v čase 21,59 s pro druhé místo a získalo tak cenné stříbrné medaile. Všichni jsme měli ohromnou radost, která se nedá ani popsat slovy. A protože se všechny děti tak snažily, za odměnu jsme jim koupili zmrzlinu nebo ledovou Úspěšná soutěž Chotěboř Trénování na hasičském cvičišti

19 SDH Ždírec nad Doubravou Odpolední osvěžení při ukázce techniky tříšť. Rozhodně bychom chtěli také zmínit, že zájem rodičů mladých hasičů se zvyšuje a jezdí nás podporovat na soutěže nebo se zajdou podívat i na trénink, čehož si velice vážíme. Děkujeme jim za to a doufáme, že jejich podpora bude i nadále stoupat. První prázdninový týden jsme s mladými hasiči využili k celodennímu tréninku a přenocování na hasičském cvičišti. Nocování se zúčastnilo 20 dětí a 9 vedoucích. Od devíti hodin do oběda jsme trénovali požární útok a stavění základny. K obědu si děti pošmákly na guláši, který nám uvařil náš hasičský šéfkuchař a jako vždy bylo jídlo na jedničku. Protože sluníčko pořádně připalovalo, rozhodli jsme, že přerušíme trénink a seznámíme naše děti s hasičskou technikou, kterou využívá naše výjezdová jednotka. Ukázku výbavy Liaz jsme završili stříkáním z vodního děla, což děti ve velkém horku velice ocenily a začaly tak vodní radovánky, které trvaly do večerních hodin. Kolem šesté jsme si zapálili oheň a opekli si dobrou klobásku. Děti nám večerní hodiny zpříjemnily různými scénkami a hrami. K naší smůle se začal zvedat vítr a naše nocování pod stanem nám kazilo i hřmění v dáli. Raději jsme všechny spacáky přestěhovali do boudy. Počasí se nakonec umoudřilo a před desátou hodinou děti ulehly do spacáků venku pod stanem. Netrvalo to dlouho a přišla na řadu noční stezka odvahy, na kterou se hasiči moc těšili. Svůj strach překonali všichni a stvrdili to i svým podpisem do kroniky mladých hasičů. Ráno děti probudila vůně Frantíkových toustů a s úsměvem a dobrou náladou vstávaly. Protože sluníčko zase začalo brzo pálit, vypustili jsme plánovaný trénink a kolem dvanácté hodiny jsme ohlásili rozchod a tím zároveň vypukly hasičské měsíční prázdniny. Od začátku srpna se opět rozeběhly naše tréninky. Za zmínku určitě stojí 19 Ranní vstávání na soustředění exhibice našich dětí na Rebel Havlíčkobrodské lize. Jedno z kol se konalo u nás ve Ždírci nad Doubravou a děti měly tu čest zde předvést požární útok. Všechno proběhlo podle pravidel a děti tak dostaly za odměnu památeční zlatou medaili a mohly vystoupit na stupeň vítězů. Na konci srpna nás čeká důležitá soutěž a to další kolo Havlíčkobrodské ligy mladých hasičů. Tentokrát se koná v Libici nad Doubravou a půjde o noční SDH Údavy soutěž. Už jenom z tohoto důvodu se děti nemohou dočkat. Týden nato nás čeká závěrečná soutěž dětské ligy a to 9. září v Kameni, kde bude zároveň vyhlášeno konečné pořadí ligy. Prozatím se naše Áčko drží na krásném čtrnáctém místě, ale stále máme před sebou dvě soutěže a můžeme se posunout na přednější příčky. Držte nám proto palce a pokud budete mít čas, přijďte nás podpořit, budeme se těšit. Kolektiv vedoucích MH Ždírec n.d. Oslavy 110. výročí založení SDH Údavy Za krásného letního počasí jsme v sobotu 30. června důstojně oslavili 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Údavech. Přípravy tohoto slavnostního dne trvaly půl roku, ale průběh akce potvrdil, že to nebyla marná práce. Sjelo se k nám 14 sborů z okolních obcí a dorazilo i několik set návštěvníků, kteří si to nechtěli nechat ujít. Po poledni vyšel od hasičské zbrojnice slavnostní průvod s mažoretkami, kočáry, historickou technikou a zástupci hasičských sborů s jejich prapory. Po průchodu obcí se všichni zúčastnění shromáždili na hřišti za bývalou školou, kde proběhl hlavní program. Zástupci města v čele se starostou Janem Martincem ocenili činnost údavského sboru a předali starostovi SDH Miloslavu Pátkovi nový spolkový prapor. Ten byl poté posvěcen farářem Piotrem Balewiczem. V dalším průběhu oslav byli oceněni (pokračování na str. 20)

20 SDH Údavy (pokračování ze str. 19) Slavnostní průvod u zbrojnice mnozí členové sboru za dlouholetou aktivní činnost, i celý sbor, který je jediným spolkem působící v obci. V závěru slavnostní části byla též pokřtěna publikace o historii obce a SDH Údavy, kterou sbor k letošnímu výročí vydal. Po oficiální části už došlo na hasičské soutěže, konkrétně netradiční požární útok PS 8. Po loňských nezdarech domácích týmů jsme si to letos vynahradili a zvítězili ve všech kategoriích, včetně pivní štafety. Zkrátka jsme byli připraveni ve všech Účastníci oslav směrech. A to i proto, že při organizaci oslav pomohli všichni členové sboru i jejich rodinní příslušníci, a navíc mnoho našich příznivců. Všem patří poděkování za celodenní dřinu při zabezpečení programu a občerstvení pro stovky návštěvníků. Večer už proběhl nesoutěžně s živou hudbou a tancem, napětí z organizačního stresu vyprchalo a oslavenci i hosté se mohli věnovat nespoutané zábavě. Oldřich Milt Starosta J. Martinec předává starostovi sboru M. Pátkovi slavnostní prapor Vítězní údavští muži v soutěži PS 8 Centrum pro rodinu Doubravka Oznamujeme příznivcům a přátelům CpR Doubravka, že otevíráme dne Koncem října plánujeme bazárek podzimního a zimního dětského oblečení a obuvi. Organizační náležitosti budou upřesněny na našich stránkách V případě, že se chcete zapojit do vedení některých aktivit, nebo do přípravy dalšího ročníku v našem Centru organizační schůzka se koná v 19 hodin v CpR na ul. Žďárská 32. Přejeme krásné babí léto a těšíme se na Vás! Za kolektiv klubu maminek Iva Blažíčková 20 Kultura GALERIE DOUBRAVKA zve na výstavu hlineckého fotoklubu pod názvem Volná tvorba členů fotoklubu Hlinečan Hlinsko Výstava bude zahájena VERNISÁŽÍ v pondělí od hodin. Krátký úvod přednese předseda fotoklubu, poté bude následovat malé občerstvení a volná diskuse s účastníky zahájení. Všichni autoři jsou členy fotoklubu, jejich tvorba je zaměřena na krajinu, krajinný detail, makrofotografie, figurální kompozice, technika v krajině, technika v průmyslových objektech a výtvarná reportáž. Členové fotoklubu soutěží individuálně a v rámci fotoklubu v tzv. Mapových okruzích (Vysočina a Turnovský MO). Výstava potrvá od do

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Havlíčkův kraj o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1) Základní údaje o společnosti...2 2) Představení společnosti, její poslání...3 3) Členská základna k 1. 1. 2010...4 4) Činnost o.p.s. v roce 2010...5

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 I Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 Přítomen: Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr.Hájek Otto.Bc.Janáček Jakub, evole František, Ing. Šmíd Karel, Štukhejl

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více