Brno-Zidenice ˇ. Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brno-Zidenice ˇ. Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC V e s e l é s v á t k y v e l i k o n oˇc n í, s p o u s t u p o h o d y, r a d o s t i a d o b r é n á l a d y vám preje ˇ ÚMC ˇ Brno-Zidenice ˇ Veřejná architektonická soutěž na revitalizaci parku a vyhlídky Bílá hora Na svém letošním čtvrtém zasedání RMČ vyhlásila veřejnou ideovou soutěž Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně Židenicích. Tato iniciativa je součástí dlouhodobého plánu radnice na zrekonstruování Bílé hory, tak aby vyhovovala aktuálním potřebám našich občanů jako prostor, který by co nejefektivněji sloužil nejrůznějším volnočasovým aktivitám. Na základě vybrané studie může být následně rozpracována projektová dokumentace, na jejíž realizování budou žádány dotace či granty z EU. S nápadem na takto uspořádanou veřejnou soutěž přišel člen komise bydlení Ing. Petr Kunc a radnice se ideje ujala a rozpracovala ji. Rádi bychom proto dali tímto prostor co nejširší odborné veřejnosti či studentům zabývající se problematikou architektury veřejného prostoru či krajinou. Radnice poskytne vybraným účastníkům finanční ocenění. Toto vyhlášení veřejné soutěže je určeno odborné veřejnosti a studentům oborů blízkých územnímu rozvoji či krajinné architektuře. Každý účastník se této veřejné soutěže může zúčastnit pouze s jednou studií. Soutěže se mohou účastnit autorské týmy a skupiny, každá přihlášená studie musí mít pouze jednoho autora. Vyhlašovatelem budou finančně ocenění autoři nejlepších návrhů, a to v pořadí: 1. místo ,-Kč 2. místo ,-Kč 3. místo 6.000,-Kč Všechny návrhy a výsledek bude prezentován na internetových stránkách vyhlašovatele. Podkladové mapy s vyznačeným územím a fotografie pro nákres studií jsou k dispozici po dobu trvání soutěže na webových stránkách ÚMČ Brno-Židenice či na podatelně tohoto úřadu. Akce se soustředí na soutěžní práce zabývající se situační schématem a se zákresem řešení území, dále na řešení vyhlídky (vizualizace, technický popis, návrh konstrukčního řešení), zákresem do foto či grafickým návrhem na využití veřejného prostranství (hřiště, odpočinková zóna). To vše za předpokladu, že soutěžní návrh musí respektovat stávající územní plán a návrh nového ÚP (varianta I. a II.) a ochranná pásma (vodojem, rezervace ). Všemi návrhy se bude zabývat výběrová komise, která bude sestavena nejen ze zastupitelů městské části, ale i ze zástupců akademické obce či odborné veřejnosti. Lhůta pro doručení studií končí dne v 12:00 hod. Samotné slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne v 10 hod. na úřadě městské části. O průběhu a výsledcích budeme zavčas informovat v našem Židenickém zpravodaji. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 4/2012 ZPRÁVY Blahopřání ke 100. narozeninám Dne starosta městské části Brno-Židenice Ing. Roman Vašina spolu s místostarostou Bc. Karlem Bernáškem navštívili Domov pro seniory na ulici Nopova, kde se významného životního jubilea let právě v tento den dožila paní Jarmila Horová. Oslavenkyně vychovala dva syny, kteří jí její lásku, obětavost a celoživotní starost o ně a jejich rodiny s láskou vrací. Jubilantce, která měla z návštěvy vedení radnice MČ Brno-Židenice velkou radost, starosta i místostarosta popřáli hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Ing. Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice Výkopové práce na ul.šámalova, Krokova a Pastrnkova v termínu od do Na základě žádosti společnosti ELMOZ, a.s. bylo Odborem dopravy MMB vydáno povolení zvláštního užívání komunikace na ul. Šámalova, Krokova a Pastrnkova. Budou zde prováděny výkopové práce za účelem uložení kabelu VN 259 a kabelu NN, a to ve 2 etapách. 1. etapa: od do : ul. Krokova úsek od parc. č v k. ú. Zábrdovice po ul. Šámalovu, ul. Šámalova úsek od ul. Krokovy po or.č. 56 ul. Šámalovy (s protlakem pod komunikací u or. č. 62) 2. etapa: od do : ul. Krokova od p.č v k. ú. Zábrdovice po ul. Pastrnkovu, ul. Pastrnkova - od ul. Krokova po or. č. 69 ul. Pastrnkovy. V souvislosti s těmito pracemi je stanovena přechodná úprava provozu na dotčených komunikacích. Odbor dopravy MMB Program klubu seniorů na 2012 Přednášky se konají každé úterý od 14⁰⁰ hod. v Dělnickém domě Termín Téma Přednášející Srbsko do Ďáblova města p. Vavroš Albánie III. p. Vavroš Jarní procházka kustod po Židovském hřbitově * Pozn.: * Tématická procházka (Židovské náhrobky) sraz ve 14 hod. na Židovském hřbitově Změna programu vyhrazena. Bc. Ladislav Koukal, předseda klubu seniorů Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 31/2012 konaná schválila: doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit stávající změní přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2011. Stávající znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 originálu zápisu. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit stávající změní přílohy obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění, a to na dobu dalších 12 měsíců od nabytí účinnosti citované vyhlášky. Stávající příloha obecně závazné vyhlášky tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. schvaluje paní PaedDr. Annu Velanovou ředitelku Základní školy, Brno, Krásného 24 a paní Evu Vlčkovou ředitelku Mateřské školy Family, Brno, Mazourova 2 jako stálé hosty s hlasem poradním v Komisi školství, bezpečnosti a sportu při RMČ Brno Židenice. souhlasí se zařazením tří členských schůzí v malém sále Místních skupin ČČK č. 51 a 52 působících na území Židenic, do povinného programu roku souhlasí dle přiložené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení s umístěním a realizací stavby Reko MS Brno Chudobova +4 rekonstrukce plynovodních přípojek na pozemcích p. č. 3094/2, ostatní plocha a zeleň, o výměře 47 m2, p. č. 3097/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 570 m2, p. č. 3097/2, ostatní plocha a zeleň, o výměře 31 m2, p. č. 3100/2, ostatní plocha a zeleň, o výměře 41 m2 vše v k. ú. Židenice při ul. Vančurově, za podmínky zabezpečení těchto dotčených pozemků a jejich následného uvedení do původního stavu. 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej nemovitostí objektu Táborská č. or. 16, č. p včetně pozemku p. č. 5437, objektu Táborská č. or. 114, č. p. 223 včetně pozemku p. č. 1965, objektu Táborská č. or. 128, č. p. 327 včetně pozemku p. č. 1954, objektu Táborská č. or. 135, č. p. 316 včetně pozemku p. č vše v k. ú. Židenice formou nabídkového řízení. 2. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej nemovitostí objektu Jeronýmova č. or. 2/Životského č. or. 14, č. p. 195 včetně pozemku p. č. 154 vše v k. ú. Židenice formou nabídkového řízení. Usnesení v bodě 2 nebylo schváleno 1. souhlasí s pronájmem části střechy a společných prostor podkroví o výměře 10 m2 v domě Strakatého č. pop. 3744, č. or. 4 v Brně na pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří (z celkové výměry 510 m2) v k. ú. Židenice společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na dobu určitou 10 let. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši ,00 Kč/rok s každoroční úpravou o částku odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva včetně příloh tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu. 2. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A vyhlašuje ke dni veřejnou ideovou soutěž Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně Židenicích. 2. souhlasí se stanovením výše finančních cen za 1. místo ,-Kč, za 2. místo ,- Kč a za 3. místo 6.000,-Kč. 3. stanoví uzávěrku termínu pro odevzdání studii na den do 12:00 hod. 4. stanoví termín vyhodnocení studii na den v 10:00 hod. 5. schvaluje text vyhlášení soutěže ke zveřejnění, který tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. jmenuje: Pavla Pokorného a Dalibora Ledvinu členy Komise kultury a komunikace s občany (redakční rada Židenického Zpravodaje) Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Český červený kříž skupina č Brno-Židenice POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI která se koná ve středu od 16:00 hod. v Dělnickém domě na Jamborově ulici. Program: 1. Zahájení 2. Pěvecké vystoupení dětí 3. Přednáška Ing. Pavla Musila: "Léčivé byliny" 4. Diskuse na dané téma 5. Přehled činnosti místních skupin 6. Přihlášky na zájezd, který se koná v sobotu dne 26. května 2012 Trasa: zámek Jaroměřice nad Roktnou, Třebíč - prohlídka města a Židovského hřbitova, Budišov - expozice preparovaných zvířat Cena: 300Kč (vratka dle dotace Obecního zastupitelstva) Zveme všechny členy ČČK a zájemce o danou problematiku. Jaroslava Zouharová, předsedkyně MS č. 51 Irena Klepárníková, předsedkyně MS č. 52 strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Stravování seniorů pečovatelská služba V minulosti bylo téma stravování seniorů často probíraným tématem. Hodnotila se kvalita stravy a její pestrost. Pečovatelská služba nyní odebírá stravu pro seniory od dvou subjektů. Jídelna Máj připravuje diety a vývařovna SD Černovice běžnou stravu. Právě u diet jsme v minulých dvou letech zaznamenali pokles zájmu strávníků s odkazem na nevyhovující kvalitu. MČ je zřizovatelem ZŠ Gajdošova 3, která provozuje školní kuchyni pro své žáky a má nevyužitou kapacitu. Současným záměrem vedení MČ je změnit dodavatele dietního stravování pro seniory, klienty pečovatelské služby, z Jídelny Máj právě na ZŠ Gajdošova 3. Ve školní kuchyni dojde k rekonstrukci, která je v každém případě nutná vzhledem ke stáří technického zařízení. Tímto krokem dostane MČ více možností pozitivně ovlivnit kvalitu stravy, škole pomůžeme ekonomicky, vyřeší se občasný problém zastupitelnosti kuchařek v době nemocí a seniorům nabídneme kvalitní dietní stravu. Bc. Karel Bernášek, místostarosta INFORMACE AKTUÁLNĚ Bezpečnost Židenický Zpravodaj 4/2012 Jako každé město městská část i MČ Brno Židenice se potýká s mnoha negativy ohledně bezpečnosti a pořádku. Mnoho podnětů občanů končí odkazem do zahraničí, kde není prý situace toliko neutěšená. Rozdíl ovšem není jen na straně policejních složek, jedna z příčin je i na straně nás občanů. Nedovolil bych si u zahraničních sousedů zaparkovat auto kolem na chodníku, před přechodem, nebo v zákazu stání, atp. Tyto přestupky jsou v Židenicích běžné a námi občany často bez povšimnutí tolerované. Jednoduše policie nemůže být všude a potřebuje spolupráci a informace od nás občanů. Reaguje na podnět každého z nás a nahlášený přestupek je povinna řešit. V zahraničí např. při špatném parkování dostávají řidiči pokutu právě proto, že na přestupek upozorní někdo z okolí. Chceme-li pomoci policii a radnici udržet Židenice bezpečné a čisté je třeba zvednout telefon a zjištěný přestupek (parkování, zakládání černé skládky, atp.) bez prodlení nahlásit PČR (158) nebo městské policii (156). Jde-li o zjištění odpadků v ulicích, zašlete na nebo zatelefonujte p. Svitavskému na telefonní číslo Pokutu si všichni hříšníci pamatují a příště si své chování rozmyslí. Bc. Karel Bernášek, místostarosta 20 let Židenického Zpravodaje Článek ze Židenického Zpravodaje číslo 6/1991: Nálezy v kapličce na Táborské Jistě jste si mezi mnoha lešeními, které zdobí Židenice, všimli i toho na rohu Táborské a Nezamyslovy, kde je opravována kaplička sv.františka. Vznikla právě před sto lety, r a byla důkladně opravena r Nynější opravy se ujala Farní rada při kostele Sv. Cyrila a Metoděje. Ve věžičce byla nalezena kovová schránka s pamětními listy z a Byly tam také noviny z r. 1891, tehdejší mince a lístek o opravě střechy v r Pamětní listy přinesly mnoho zajímavého nejen o kapličce samé, ale i o dobových událostech. Zajímavé je např. vysvětlení názvu Táborské. Židenický obecní výbor (až do r byly Židenice samostatné, byla to největší vesnice na Moravě) se usnesl, aby třída, založená r stavbou prvních domků č. 135 a 136 na židenických pozemcích se jmenovala Táboritská, aby se zachovala památka na první tábor (shromáždění) lidu na Nové hoře poblíž Juliánova demonstrace za české státní právo. Ulice rostla až do r pomalu, domky pak začali stavět podnikatelé. K nim patřil i František Vidlař z Juliánova, původně textilní dělník. (Juliánov, založený r v židenickém katastru na pozemcích zábrdovického kláštera zrušeného Josefem II., byl r spojen s Židenicemi, ale 1867 obce zase odděleny. Byly připojeny k Velkému Brnu v r. 1919). František Vidlař podnikal a získal majetek. Z vděčnosti pojal úmysl zůstaviti v obvodu svého působení nějakou trvalou památku. Obecní výbor se usnesl poskytnout mu zdarma pozemek u kříže vedle nové okresní silnice z Juliánova přes třídu Táboritskou do Brna vedoucí. Vidlař se rozhodl postavit kapli s vížkou. Podpořila ho obecní rada. Spolu s tehdejším starostou Josefem Potácelem získal souhlas zábrdovického faráře P. Leopolda Koláře (kam byly Židenice přifařeny). Zároveň složil 400 zlatých rakouské měny na udržování kapličky. Stavba stála více než zlatých. Začala v červnu 1891, téhož roku byla dokončena a na věžičku zavěšen zvonek a prvně ním zvoněno k modlitbě u přítomnosti četného obecenstva. Kaplička byla vysvěcena ve svátek Sv. Františka z Assisi, tehdy to bylo, podle pamětního listu, v neděli 2. srpna Zároveň se tam konala svatba Vidlařovy dcery Anežky. Pamětní list dále připomíná sčítání lidu v letech Židenice měly obyvatel, z nich Čechů, 4 Poláci a 257 kteří se přiznali k obcovací řeči německé, ač Němců pravých byla nepatrná částka. Přihlásili se pod tlakem německých zaměstnavatelů. Zbývajících 16 obyvatel nepatřilo do západní části Rakousko-Uherska. V tomto období bojů o národní charakter Brna platily Židenice za českou baštu. Židenice a Juliánov měly od r společný hřbitov (nyní Tyršův sad na Gajdošově ulici), předtím se pohřbívalo v Zábrdovicích a později v Černých Polích. R. 1891, jak uvádí pamětní list, byl už společný hřbitov přeplněn. Proto byly založeny nové hřbitovy. Židenický trvá dodnes, juliánovský ještě pamatují starší občané. Byl při Bělohorské ulici a byl zrušen před výstavbou sídliště Juliánov. Pamětní list pak píše s velkým vlasteneckým nadšením o jubilejní výstavě v Praze 1891 a také o návštěvě židenických občanů na ní. O dalších osudech kapličky se dovídáme z 2. pamětního listu: Kaplička, kříž stejně jako okolí utrpěly při bitvě o Brno v r Kaplička byla zasažena ruským granátem. Již předtím 1942 byl zabaven okupanty zvonek, stejně jako zvony z kostela Sv. Cyrila a Metoděje, vysvěceného v r Národní výbor města Brna neposkytl při opravě poškozené kapličky pomoc, přestože převzal povinnost údržby od Židenic v r Po dlouhém jednání Kostelní jednoty při kostele v Židenicích s ředitelstvím stavebního úřadu bylo dáno povolení k opravě a přislíben příspěvek korun. Ostatní náklady, více než korun, převzala Kostelní jednota. List uvádí jména stavitele, řemeslníků a umělců, kteří na opravě za uvedenou úplatu pracovali. Píše také o přemístění kříže z levé strany kapličky na nynější místo, stejně tak jsou vyjmenováni dárci 10 gramů zlata na pozlacovačské práce i dárce nového zvonku. Opravy byly skončeny v září, kříž byl vysvěcen za velké účasti věřících. Kaplička byla předána veřejnosti před svátkem sv. Františka v neděli Pamětní list je podepsán všemi 15 členy Kostelní jednoty. Poznamenáváme ještě, že dříve se kaplička nemohla opravovat, protože všechny prostředky vyčerpala Kostelní jednota na opravu válkou těžce poškozeného kostela Sv. Cyrila a Metoděje. V r byla již napjatá doba, která nepřála veřejné činnosti, zvláště pak církevní. V následujících letech kaplička chátrala a teprve po pádu starého režimu se letos mohlo začít s opravou. Petr Oujezdský Z archivu zpravodaje vybral: Bc. Karel Bernášek, místostarosta KAPSÁŘ Kontakty na muzea a galerie v městě Brně (2. díl) Dům umění města Brna Dům umění, Malinovského 2 Dům pánů z Kunštátu a Galerie G99, Dominikánská 9 tel.: Muzeum českého a slovenského exilu 20. století Štefánikova 22, Brno tel.: Letohrádek Mitrovských Veletržní 19, Brno tel.: Baron Trenck Gallery Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, Brno tel.: , Galerie Brněnského kulturního centra Radnická 2 10, Brno tel.: Galerie architektury Starobrněnská 16/18, Brno tel.: Wannieck Gallery Ve Vaňkovce 2, Brno tel.: , Bc. Karel Bernášek - místostarosta Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 FÓRUM Židenický Zpravodaj 4/2012 Dostupnost akutní lékařské péče pro občany Židenic Zdravotní péče (lůžková i ošetřovatelská) je pro nás občany Židenic největší měrou zajištěna ve Vojenské nemocnici. Ta se v průběhu let integrovala do krajského systému poskytovatelů zdravotnických služeb a poskytuje léčbu nejen pacientům ze spádové oblasti, kam Židenice patří, ale poskytuje tuto léčbu všem, kteří se s důvěrou obrátí na toto zdravotnické zařízení. Na koho se však obrátit, pokud se Vám stane lehčí či snad těžší úraz? Na které zdravotnické zařízení se má občan obrátit, stane-li se mu úraz ve dnech pracovního klidu? Fakultní nemocnice Bohunice tuto péči samozřejmě poskytuje, je však od naší městské části poměrně vzdálena a v případě úrazu je doprava do ní časově náročnější, než by bylo využití některého z bližších zdravotnických zařízení. Pro tento účel je ideální Úrazová nemocnice, která má nejen tradici v řešení těchto zdravotních problémů, ale je pro naše občany i lépe dostupná než traumatologie v Bohunicích. Díky nově vznikající koncepci městského zdravotnictví, na které mám tu možnost se podílet, bude v Úrazové nemocnici zachována chirurgicko-traumatologická péče, a to zejména pro akutní případy, ve kteroukoliv denní či noční dobu. My, občané Židenic, tedy máme k dispozici zdravotnické zařízení, které není od naší městské části příliš vzdáleno a v případě nečekaných či nepříjemných úrazů může poskytnout rychlou a účelnou pomoc. V rámci své činnosti zastupitele města Brna i s ohledem na svou profesi chirurga chci dále podporovat přeměnu Úrazové nemocnice ve funkční traumatologické centrum pro občany přilehlých městských částí. MUDr. Libor Vyskočil, TOP 09 - Židenice Glosy ze zastupitelstva z února 2012 Zneužití práva? Každý člen zastupitelstva má právo (někdy dokonce i povinnost) dbát, aby nebyl porušen nebo porušován zákon. To neznamenán že se má vždy obracet k nejvyšší autoritě (např. k Ústavními soudu). V kauze výtahů se však tak stalo. Odpověď úřadu nemohla být jiná než není důvod k zahájení řízení. Opoziční zpravodaj? Zpravodaj je zřízení MČ. Městská část je vedena na základě výsledků voleb koaličním uskupením, obsah Zpravodaje je řízen redakční radou, která je obsazena (ač tomu být nemusí) podle paritního zastoupení v zastupitelstvu. Dosud, až na jednu výjimku, kterou přisuzuji spíš technickému problému (nedostatku místa) se nestalo, že by došlo k roztržce či bojovému hlasování o obsahu článku ať politického či jiného obsahu. Proto mě zarazil požadavek opozice, mít ve Zpravodaji vlastní stránku. Pokud by se tak stalo, potom navrhuji rozpustit redakční radu. Postačí jeden obecní cenzor. Bc. Ladislav Koukal Legionářský pondělek Dne 27.února 2012 uspořádalo o.s. Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti ve spolupráci se Svazem českých bojovníků v Brně a nakladatelství Ryšavý Šimon v Pamětní síni československých legionářů na Táborské ulici v Brně-Židenicích již 22. Legionářský pondělek, jehož hlavním protagonistou byl kpt. v.v. pan Josef Styx, odbojář, který se nedávno stal po oslavě svých 92. narozenin spisovatelem. Po přivítání hostí se jmenovaný ujal slova a bylo obdivuhodné, že skončil zcela svěží po více, jak dvou hodinách souvislého vyprávění. Vzpomínal na svoji účast v odboji, vysvětloval metodiku výroby a distribuce protistátních letáků v období protektorátu Čechy a Morava. Nezapomínal na své spolubojovníky v odboji, na ty, kteří měli štěstí a období 2. světové války přežili i na ty, kteří skončili na popravištích či ukončili svoji životní pouť v některém z koncentračních táborů. Nepočítal se skutečností, že se někdy spisovatelem stane, nicméně je jedním z posledních, kteří jsou jednak dodnes mezi živými a jednak schopni se ještě jako pamětníci takové práce ujmout. Před několika týdny vyšla kniha, popisující osudy československých odbojářů "Zapadalo slunce nad Breslau naposledy." Toho dne se v místnosti, kde se konala Tomáš Baťa - zakladatel společnosti Baťa a vizionář * / Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemí je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. Tomáš Baťa, 1932 V upomínce 136. výročí narození a 80 let od úmrtí vybral Šimon Ryšavý, knihkupec a nakladatel za účasti hejtmana JMK samotná vernisáž nedalo pohnout, kolik přišlo lidí. To byl také jeden z důvodů této akce, kdy měli posluchači možnost v komorním prostředí slyšet či případně tohoto obdivuhodného pamětníka osobně poznat. Akce splnila svůj účel, pan Styx totiž dostal od židenického nakladatele pana Šimona Ryšavého nový úkol, s jehož plněním již začal a jehož výsledkem bude další práce. Po takové akci je vždy na místě krátké zamyšlení, jak nás pomalu ale jistě opouští generace statečných, kteří neváhali jít do boje za znovuobnovení okupovaného území bývalého Československa a nasazovali pro to také své životy, které často i ztráceli. Takže si lze jen přát, aby zmíněná vitalita panu Josefu Styxovi co nejdéle vydržela. Ing. Miloslav Alexej Fryščok o.s. Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti, předseda Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: Bělohorská Podle polohy ulice pod návrším zvaném Bílá hora Na Bílé hoře (Weissberggasse) Na Bílé, též bílé, hoře (Weissberggasse) Bělohorská (Unterm Weissen Berg) Unterm Weissen Berg Bělohorská, též Pod Bílou horou Škvařilgasse Škvařolova (zatím nezjištěno, o koho šlo) Škvařilova Bělohorská Sestavil Šimon Ryšavý čerpáno z knihy M. Flodrové: Názvy brněnských ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství v proměnách času Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 5/2012 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 INFORMACE Židenický Zpravodaj 4/2012 Jsou v Židenicích, pod Bílou horou skutečně historické podzemní objekty? V roce 2006 zveřejnil v časopise Speleo speleolog Marek Šenkyřík, přezdívaný Poustevník, který se v té době věnoval výzkumům historického podzemí některé svoje poznatky, které získal o historickém podzemí při studiu v různých archivech. (Časopis Speleo je časopis neprodejný, dostávají jej v rámci svého členství jen speleologové, kteří jsou členy České speleologické společnosti. Je to neperiodický občasník. Jeho první číslo vyšlo v březnu 1990 a posední padesáté čtvrté číslo letos zjara. To je v průměru 2,7 čísla na rok. V praxi vychází 2-3 čísla ročně, podle toho, jak se sejdou odborné materiály z nových poznatků). Mimo jiné zde Poustevník píše ve svých poznatcích o práci V. Nečase, který byl na přelomu 60. a 70. let minulého století svědomitým archivářem brněnského Zetoru. V těchto archiváliích se také hovoří o budování protileteckých krytů v Židenicích. Mimo jiné ve Vystavělově písečňáku na jihozápadním svahu Bílé hory byly údajně budovány kryty pro firmu FWO (Flugmotorenwerke Ostmark později Zetor). Dále v Novotepře pro tuto firmu a Pod agátky pro firmu Svet (později MEZ). Kryty ve Vystavělově písečňáku byly snad původně budovány pro nacistickou armádu. Tehdejší Městská správa je začala budovat podle projektu ve zmíněném písečňáku, který byl v té době hluboký 22 m a zabíral rozlohu 60 x 200 m. Měl zde být kryt, sestávající ze tří štol. V září r byly hotové dvě z projektovaných štol do délky 300 m a jedna z nich byla do vzdálenosti cca 25 m vybetonována. Tolik informace z archivu, o kterých se zmiňuje Poustevník. Materiálem, ve kterém byly štoly raženy je vrstevnatý druhohorní písek, který je kompaktní a dají se v něm razit štoly. Pokud jdete z boku, po vrstvách, je těžba celkem pohodová, pokud byste ovšem kopali shora dolů, vzdorují vrstvy jako skála. Pro tuto vlastnost zdejšího písku existují štoly evidentně ještě dnes, i když jsou již nepřístupné. Jak to vím? Jednak chci v dalším textu dokázat, že tam ještě stále jsou, jednak také proto, že jsem v tomto písečňáku, jako dvanáctiletý kluk přežíval přechod fronty. V časném jaru r byly stěny písečňáku provrtány řadou lochů, ve kterých se potom ukrývala řada židenických občanů, kteří se neměli jinak kde ukrýt. V jednom takovém lochu jsem přežíval frontu já a moji rodiče. Řada občanů také obsadila výše zmíněné štoly. Jak písečňák V souvislosti s nedávnou rekonstrukcí podkroví v sídle brněnského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické na Hrnčířské ulici 27 se v přízemí budovy uvolnily prostory pro rozšíření centra denních služeb. Do zrekonstruovaného podkroví byla přesunuta administrativa střediska, čímž se uvolnilo místo mj. také pro denní centrum. Místnost, kterou tímto centrum získalo, tak nabízí kromě většího prostoru pro stávající klienty i volná místa pro klienty nové. Nová místnost bude sloužit jako odpočinkový pokoj, kde klienti budou moci relaxovat v polohovacích křeslech. Centrum denních služeb je určeno pro seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma a potřebují dohled a péči druhé osoby. Služba denního centra se přitom zaměřuje na péči o osoby, které postihla Alzheimerova choroba či jiný typ demence. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny tehdy vypadal jsem se pokusil z paměti načrtnout. Na obrázku níže je zachycen tehdejší pohled na písečňák z Podlomní ulice směrem k severu. (K Malé Klajdovce). Popisované štoly se nacházejí v levém rohu severní stěny dole. Pravou, východní stranu písečňáku tvořila z písku ponechaná sjezdová tretna, dno písečňáku na západní straně bylo v hloubce 22 rn, u východní stěny byla hloubka jen 18 m. Nad severní stěnou vyrůstaly mladé akáty, mezi kterými byla propletena stará ocelová lana, která měla zabránit případnému pádu chodce do písečňáku. Za akátovým stromořadím vedla pěšina na Bílou horu. Vchody vykopaných lochů jsou jen naznačeny. Bylo jich daleko víc, ale já už si to přesně nepamatuji. V průběhu mého tehdejšího přežívání příchodu fronty jsem, jako zvědavý kluk štoly také navštívil. Ty štoly byly cca 8 m široké, jejich strop tvořil oblouk, jehož nejvyšší bod byl ve výši pěti nebo šesti metrů. Středem štoly bylo něco jako průchodní cesta, široká asi 1 m a na zbývajících 3,5 metrech cesty (zleva i zprava) tábořili, lépe řečeno vegetovali lidé, kteří se zde ukrývali, obklopeni svými nejnutnějšími věcmi, lůžkovinami a nádobím s různými vařiči. Štola ležící západněji byla do vzdálenosti asi 25 nebo 30 m vybetonována, zbytek stěn štol byl holý písek, bez jakéhokoliv vyztužení či zajištění. Vstupní zabezpečení bylo tvořeno dřevěnou stěnou, ve které byly dvéře. Tato stěna byla z vnitřku obložena několika vrstvami pytlů s pískem. V tom písečňáku jsme žili v době, kdy už byla v továrnách zastavena práce, zastavila se městská doprava, přestala téct voda z vodovodů a nešla elektřina. Jediné, co tehdy ještě fungovalo, byli pekaři, kteří do poslední chvíle pekli chléb a prodávali ho i bez lístků přídělového systému. Mouku snad měli v zásobě. Pro vodu jsme chodili do jediné studny v okolí. Ta studna s litinovou Rozšíření Centra denních služeb Brno přinese klientům větší pohodlí na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich možnosti a zdravotního stavu. Klient má v centru zajištěnou asistenci s hygienou a asistenci při jídle, včetně možnosti objednání oběda. Služby centra jsou poskytovány ve všední dny v čase od 7.00 do hodin, tel Pokud chce senior zůstávat ve svém domácím prostředí, ale má potíže zvládnout sám péči o sebe nebo svou domácnost a potřebuje pomoc, může se obrátit na pečovatelskou službu. Kvalifikovaná pečovatelka klientům pomůže při zvládání péče o vlastní osobu, se zajištěním stravy, provede běžný úklid, nákup, doprovodí klienta k lékaři, atd. Pečovatelská služba je poskytována ve všední dny od 7.00 do hodin, tel Ing. Lenka Strnadlová Diakonie ČCE - středisko v Brně Hrnčířská 27, Brno, tel pumpou byla na dvoře dnešního domu na Skorkovského ulici č. 85. Lidé stáli na vodu ve frontě, někdy až dvě hodiny. Zpravidla si každý načerpal 2 kýble. A já si nepamatují, že by se studna někdy docela vyčerpala a zůstala bez vody. Proč? To budu řešit v jiném článku tohoto seriálu (pokud to někde někdy vyjde). Ale vraťme se k popisovaným štolám.v těch štolách byla ukryta spousta lidí, kteří zde nejen spali, ale i vařili a vykonávali všechny svoje potřeby. Cirkulace vzduchu zde nebyla zajištěna nijak. Když jsem tam vniknul, měl jsem ke konci štoly pocit, že už nemohu dýchat a tak jsem rychle vyběhl ven. Nicméně, musím říct, že v tomto prostředí žili ti lidé asi 14 dnů, než přešla fronta a oni se mohli vrátit do svých domovů. Jáma písečňáku byla poté opuštěna a zela zde přibližně do přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, kdy byl tento vytěžený písečňák zavezen městskými odpadky, a jeho hrany byly posléze zkoseny do dnešní podoby při terénních úpravách, které prováděly těžké pracovní stroje. V jeho blízkosti se již plánovala zástavba a nefunkční písečňák by ohrožoval bezpečnost jejich budoucích obyvatel. V ulici Podlomní žijí dosud dva vnuci majitele písečňáku, inženýra Vystavěla. Je to paní Vlasta Krejsová a pan Ladislav Vystavěl. Paní Vlastu znám ještě z dětství, tak jsem se s ní jednou, po přečtení Poustevníkova článku, o písečňáku a o štolách rozhovořil. Paní Krejsová mi řekla, že v těch štolách byla ještě jako dvacetiletá, (tj. někdy v r. 1958), než se písečňák začal zavážet. Řekla tehdy doslova: Dodnes mne udivuje jejich velikost a délka! A část té jedné byla vybetonována. Poté byl písečňák zavezen, byly provedeny terénní úpravy a kultivace. Někdy na počátku šedesátých let potom pozemek zavezeného písečňáku prodali panu Belčevovi, občanu bulharské národnosti, který zde pěstoval zeleninu, kterou prodával okolním lidem. Po jeho smrti, někdy na počátku devadesátých let, zde ještě pěstovala a prodávala zeleninu jeho žena, Češka, paní Belčevová. Dnes prý patří pozemek jejich dědicům. Tolik informace paní Vlasty. Rodinu Belčevů pamatuji i já, kupoval jsem od nich také zeleninu. (pokračování příště) Josef Pokorný Pojď se skauty na výpravu za pokladem Židenickým skautům se podařilo rozšifrovat tajnou zprávu, podle které je někde v Mariánském údolí ukrytá truhla s doslova pohádkovým pokladem. Skauti ale nezvládnou objevit poklad sami, a tak hledají několik kamarádek a kamarádů, kteří se nebojí zažít opravdové dobrodružství. Každý odvážlivec bude muset přeprat medvěda, ulovit si něco k obědu a přechytračit strážce pokladu. Pro koho je akce určena: pro děti ve věku od 6 do 13 let (účast rodičů ponecháváme na jejich úvaze) Sraz: v sobotu 21. dubna 2012 v 9:00 na zastávce MHD Stará osada (před rohovou trafikou) Návrat: téhož dne v 15 hodin, na stejném místě S sebou: oblečení do přírody podle počasí, pití, 2 x jízdenka na 45 min., 50,- Kč (strava je zajištěna) Jak se přihlásit: buď em: nebo na tel , nejpozději do středy 18. dubna 2012, více informací naleznete na Za skautské středisko MAFEKING Štěpán Řiháček Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 120 let Sokola v Židenicích Stručný přehled historie a současnost Část 3. Obnovení činnosti Sokola Židenice po 41 letech zákazu činnosti. Od Sametové revoluce po XII. Všesokolský slet. Na Strahově v r.1994 Neočekávaná náhlá změna politické situace způsobená po 17. listopadu 1989 Sametovou revolucí, vybudila v bývalých Sokolech novou naději na obnovení sokolské činnosti a navázání na slavné tradice. Proto hned v lednu 1990 se scházejí v brněnské Redutě a provolání, které odtud vzešlo, stačilo k tomu, aby 41 let potlačovaná touha po sokolských ideálech vyrašila do tvůrčích činů. Skupina židenických Sokolů vytvořila přípravný výbor, který svolal 29.března 1990 ustavující schůzi do židenické sokolovny, kde byl podle původních stanov řádně zvolen nový výbor Jednoty, v čele se starostou br. Jaroslavem Pilou. Výbor se dal ihned do práce, stejně obtížné jako před 100 lety. Hlavními úkoly bylo převzít sokolovnu s přístavkem, přilehlé parcely, hřiště a vytvořit náčelnickou radu, organizační i administrativní složky pro hospodářské záležitosti a připravení podmínek pro tělocvičnou a vzdělávací činnost. Sokolovna byla v dosti špatném stavu, inventář téměř zmizel. Uživateli celého areálu, TJ.Zetor, byla doručena písemná výzva k navrácení sokolského majetku, která byla odmítnuta. Proto byl výbor nucen obrátit se na Krajský obchodní soud, jehož výrok 20.listopadu 1996 zněl ve prospěch Sokola. Spor se táhnul ještě další léta než byl celý areál zapsán do katastru nemovitostí. Zájem mládeže i dospělých byl značný a postupně začaly cvičit všechny věkové skupiny hlavně podle zásad sokolské všestrannosti. Pokrokový přístup cvičitelského sboru umožnil vznik nových oddílů: moderní gymnastiky, šermířského, aerobiku, jógy, stolního tenisu, pobytu v přírodě, florbalu, volejbalu, Eurotýmu a po vybudování lezecké stěny i horolezeckého oddílu. Ustavil se i pěvecký sbor, skupiny zdravotního tělocviku, cvičení rodičů s dětmi, seniorů a dokonce cvičení batolat. Přesto, že výbor se potýkal s nemalými problémy, přijal jako radostnou událost rozhodnutí, že v červenci 1994 bude uspořádán v Praze již XII. Všesokolský slet, který naváže na jedenáct historických sletů. Tím byl dán všemu snažení jasný úkol, směr a cíl. Nadšeně se začalo nacvičovat ve všech odděleních žactva, dorostu i členstva, senioři i rodiče s dětmi. Připravují se hromadné skladby, které jsou koncipovány pro ohromnou plochu Strahovského stadionu. Mimo toho však budou soutěže v podiových vystoupeních, gymnastice a téměř ve všech sportech. O nejlepší umístění budou bojovat hudební a pěvecká tělesa i divadelní a loutkové soubory. Vlastnímu sletu však budou předcházet veřejná cvičení v bratrských jednotách a místní slety v okolních i vzdálených župách, kde budou sletové skladby Po úspěšném vystoupení INFORMACE Židenický Zpravodaj 4/2012 předvedeny. To vše vyžadovalo obrovskou organizační práci i obětavost výborů na všech stupních, trpělivost, obětavost a kázeň u cvičenců a nadšení pro dobrou věc u všech. Je nutno uvážit, že vše se provádělo v osobním volnu a z vlastních nákladů při spartánských podmínkách ubytování i stravování za přízně i nepřízně počasí. Dobrá věc se však podařila, všechny potíže byly překonány a XII. Všesokolský slet v roce 1994 v Praze se uskutečnil. Sjeli se na něj Sokolové z pěti světadílů, zapojili se i v hromadných skladbách a přivezli nám vědomí, kam až sokolská myšlenka dosáhla a přečkala neporušená do dnešních časů. Slet byl zahájen průvodem všech, i zahraničních sokolů s historickými prapory, hudbami a cvičenci v úborech svých skladeb. Pozdravován tisíci diváky vyšel z Václavského náměstí k Národnímu divadlu, po Smetanově nábřeží a Křížovnickou k tribuně u Rudolfina a na Staroměstském náměstí končil. Program vystoupení na Příprava na akademii Strahovském stadionu byl velmi úspěšný, líbil se a utvrdil Sokoly v myšlence, že jdou správnou cestou a Sokol znovu vzlétl! Sokol Brno-Židenice Brněnský slet v r.2000 POZVÁNÍ : Sokol Židenice byl založen r.1892, tedy před 120 lety. Oslaví to tělocvičnou akademií a výstavou 9. května v prostorách své sokolovny na Gajdošově ulici. K této příležitosti bude vydán i almanach. Členstvo se účastní brněnského sletu na stadionu pod Palackého vrchem 17.června a XV. Všesokolského sletu v Praze. Na uvedené akce vás co nejsrdečněji zveme. MLÁDEŽ V FC SLOVAN BRNO Foto vítězného mužstva: Horní řada: Patrik Hlavai, Václav Šindelář st. - trenér, Dan Úradnik, Martin Kropáček, Patrik Farmačka, Ondřej Coufal, Mojmír Hradil - trenér, Radim Pěgřím, Spodní řada: Štěpán Maša, Filip Hoffmann, Filip Kříž, Vojtěch Žáček, David Skřička Na foto nejsou: Grym Adam, Janků David, Ždímal Patrik, Urban Dominik, Prokš Ladislav Pro zimní přípravu si družstvo mladší žáků FC Slovan Brno vybralo prestižní, kvalitně obsazený II. ročník zimní halové ligy mladších žáků v Ivančicích. Turnaje se zúčastnilo 18 týmů hrajících v drtivé většině krajské soutěže. Turnaj probíhal v osmi hracích dnech od listopadu 2011 do března 2012, což umožnilo trenérům prověřit výsledky zimní přípravy hráčů i v zápasech s kvalitními soupeři. Trenéři týmu p. Václav Šindelář st. a ing. Mojmír Hradil dali po dobu trvání turnaje příležitost všem hráčům kádru mladších žáků FC Slovan Brno. Do zápasů naskočili i noví hráči, kteří od jarní části budou reprezentovat náš oddíl. Velmi rádi jsme tyto kluky v našem klubu uvítali. To, že si vybrali náš klub svědčí o dobré práci s mládeží v našem oddíle. Mladší žáci skončili po základní části turnaje na 1. místě. Toto nádherné umístění potvrdili svými kvalitními výkony i ve vyřazovacích bojích. Ve finálovém dni porazili v boji o příčku všechny své soupeře a obsadili 1. místo. Pořadí: 1. Slovan Brno, 2. Dosta Bystrc, 3. Baník Zbýšov, 4. Velké Meziříčí Všem hráčům a pánům trenérům gratulujeme. Poděkování patří i rodičům, kteří pomáhali děti vozit na tento vzdálenější turnaj. Starší žáci se zúčastnili šestého ročníku Korčian halové ligy. Nesporným úspěchem bylo umístění našeho družstva na 2. místě po základní části. Bohužel klukům ve finálovém dni nevyšlo úvodní čtvrtfinálové utkání, ve kterém přes nastřelené tyče a břevno soupeřovi brány podlehlo mužstvu Rousínova. Tento výsledek se odrazil na psychice mužstva, které se bohužel do konce finálového dne nevzpamatovalo a obsadilo v celkovém pořadí 8. místo. Přesto klukům patří dík za dobrou reprezentaci FC Slovan Brno. Kvalitu našeho družstva ocenili organizátoři turnaje i tím, že nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Daniel Fruhvirt a nejlepším trenérem p. Václav Šindelář ml.. Rád bych touto cestou poděkoval Městské části Brno -Židenice, která nejen finančně podporuje náš oddíl, což se projevuje i na velmi dobrých výsledcích všech našich mládežnických týmů v mistrovských soutěžích. Po podzimní části sezony 2011/2012 je družstvo A dorostu na 1. místě krajské soutěže a družstvo B dorostu na 1. místě městského přeboru. Starší žáci obsadili v krajském přeboru, mj. druhé nejvyšší soutěži FAČR, 6. místo a mužstvo mladších žáků nádherné 4. místo. Mužstva starší a mladší přípravky reprezentují náš oddíl a židenickou kopanou v městských soutěžích. Zde je naší snahou zapojit děti do fotbalového dění a umožnit jim naplnění volnočasových aktivit sportovním vyžitím v příjemné kolektivu. Tímto zveme k návštěvě tréninku všechny kluky i holky, kteří budou mít čas a chuť na fotbal. Více informací nejen o výsledcích našich přípravek se můžete dozvědět na krásně vedených webových stránkách Veškeré informace o dění v celém klubu lze najít na ZÁVĚREM BYCH CHTĚL PODĚKOVAT VŠEM TRENÉRŮM A ČLENŮM REALIZAČNÍCH TÝMŮ ZA OBĚTAVOU PRÁ- CI A POZVAT VŠECHNY PŘÍZNIVCE DOBRÉ KOPANÉ NA ZÁPASY NAŠEHO ODDÍLU V JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY. Petr Dvořák, člen výboru FC Slovan Brno strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 KULTURA Židenický Zpravodaj 4/ Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Program DĚLŇÁKU na Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Taneční ples ESO Divadlo na dlani Poprask na laguně PREMIÉRA 1900 Divadlo na dlani Poprask na laguně PREMIÉRA Koncert ZUŠ Krásného 1900 Koncert ČRo Brno 1900 Koncert skupiny UBER Připravujeme na květen 2012: květen středy květen 3. květen Královopolka odpoledne s dechovkou 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 1800 Taneční podvečery s orchestrem MR Swing květen Královopolka odpoledne s dechovkou 1900 Divoké kočky - show květen Groovey Adam Kubát & Pavel Křivák (nejen jako Simon & Garfunkel) 1900 Šujanoviny Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) Královopolka odpoledne s dechovkou Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice NEJLEPŠÍ FESTIVAL ZDARMA! Z jistého rozmaru, snad i z vrozené touhy dělat zvláštní věci, pořádám svou vlastní kulturní akci po názvem FESTIVAL NA KONCI LÉTA. Oproti všem jiným festivalům se tento vyznačuje několika zvláštnostmi. Tou hlavní je, že vstupné je vždy a bez výhrad ZDARMA. Stejně tak kapely vystupují bez nároku na honorář a místo konání se každý rok mění. Co však zůstává, je základní myšlenka pořádní festivalu, která tkví v možnosti dát šanci začínajícím či neznámým kapelám, které by na velké komerční festivaly patrně nikdo nepozval, přesto však stojí za to, je slyšet. Do dnešního dne se konaly už tři ročníky tohoto festivalu, letos organizuji ročník čtvrtý. Festival se koná vždy poslední prázdninový víkend. Tímto bych se chtěl obrátit na všechny muzikanty, kapely, divadelní či recitační kroužky a nabídnout jim možnost na tomto festivalu vystoupit. Akce není žánrově nijak vyhrazena, v minulých ročnících nebyl problém, když v rámci jednoho večera vystoupil houslový virtuos, po něm proběhla jazzová improvizace a večer zakončovala hudební elektronická performace, rocková kapela z Prahy či americký country zpěvák. Proto nezáleží na hudebním směru nebo žánru, který reprezentujete, ale pouze a jen na vaší chuti vstoupit. Rád vám tuto příležitost umožním, jedinou podmínkou je, že vstoupíte bez nároku na honorář (nějaké to občerstvení pro kapely se vždy zařídit podaří). Ozvučení, osvětlení, pódium, plakáty, poplatky a povolení zajišťuji já, pořadatel akce. Minulý ročník proběhl na nádvoří besedního domu na Husově ulici v Brně a jeho součástí byla i soutěž o nejkrásnější pánský knír. Tato soutěž měla nevídaný úspěch, zejména mezi dámským publikem, proto ji plánuji letos opakovat. Festival financuji z vlastních zdrojů, radnice MČ Židenice loňskou akci podpořila finanční dotací ve výši 5.000,- Kč, za což jí tímto velmi děkuji, neboť ze své podstaty se jedná o nevýdělečnou akci a každý příspěvek nebo sponzorský dar vítám. Festival je věnován mé krásné paní jako dar k výročí svatby. Máte-li zájem vystoupit, ozvěte se mi prosím na Ing. Petr Kunc, pořadatel Jaro se hlásí na kurty S blížícím se jarem ožije i hřiště volejbalového oddílu SK Volejbal Židenice na ulici Viniční. Nejprve nás čekají brigády a každoroční nezbytná úprava sportoviště. Koncem dubna pak začíná náš tým bojovat v rámci krajského přeboru II. třídy o co nejlepší pozici v soutěži žen. Troufáme si říct, že vcelku úspěšně. Vždyť v posledních letech jsme již devětkrát v této soutěži zvítězili a nechali za sebou dalších devět týmů. V konkurenci družstev jako jsou Vyškov, Rosice, Křenovice a další chceme uspět i letos. Po polovině sezóny jsme na 1.místě. Každá sezona je pro nás výzva k dobrým výkonům a věříme, že i tento rok se nám podaří důstojně reprezentovat Židenice. Úřadu naší městské části děkujeme za finanční podporu a možnost sportovat a smysluplně trávit volný čas v místě bydliště. Sportu zdar, volejbalu zvlášť! Mgr. Martina Kobzová za kolektiv volejbalového družstva žen SK Volejbal Židenice Žáci ZUŠ hrají v divadle BARKA Na konci měsíce dubna opanují bezbariérové divadlo Barka žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Úvodní představení bude patřit burleskní komedii podle předlohy Jiřího M. Šimka s autorským názvem Nedělej mi naschvály. Seznámíte se s krásnou, leč rozmazlenou slečnou Schválnicí, odhodlaným Honzou a motorizovanou svůdnicí Babetou. Pobaví Vás zmatený tatínek, dominantní maminka a vychovatelé s odlišnou orientací. Komedii umocní scénická hudba The Tiger Lillies. Představení se uskuteční v 10 hodin nebo v 19 hodin. Komediální pohádka Jiřího M. Šimka Schválnosti princezny Schválničky určitě potěší i ty nejmenší diváky a pobaví jejich rodiče. Zlobivá princezna Schválnička trápí své rodiče i vychovatelky. Čertíci Čertoslav a Čertomila Čírtkovi počítají její schválnosti a chystají se odnést Schválničku do pekla, kde už na ni čeká pekelnice Luciferda. Ale v každé správné pohádce je zachránce Honza, který začne princeznu Schválničku vychovávat... Podaří se mu to? Vše se dozvíte na našem představení a v 10 hodin nebo v 18 hodin. Obě představení se uskuteční pod režijním vedením Kamily Olšaníkové a srdečně Vás na ně zvou žáci a studenti literárně dramatického oboru ZUŠ. Kamila Olšaníková, učitelka dramatického oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Zápis nových žáků do hudebního oboru ZUŠ Zápis nových žáků do hudebního oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose se uskuteční od 16. dubna do 15. června 2012, vždy od do hodin v budově ZUŠ, Došlíkova 48 v Brně-Židenicích. Pro školní rok 2012/2013 nabízíme v hudebním oboru výuku přípravné hudební výchovy, kde prostřednictvím nejrůznějších hravých aktivit přibližujeme dětem od 5-ti let svět hudby a rozvíjíme hravou formou jejich hudební schopnosti. V příštím školním roce budeme v hudebním oboru také vyučovat hru na klavír, varhany, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, keyboard, housle, violu, violoncello, Josef Krupička kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, saxofon, trubku, hoboj, klarinet, lesní roh, bicí nástroje, akordeon, sólový a sborový zpěv i výuku hudební kompozice. To, že židenická ZUŠ nabízí žákům kvalitní a smysluplné uplatnění a naplnění volného času, můžeme doložit i nedávným celostátním úspěchem našeho žáka. Josef Krupička ze třídy p. uč. Mgr. Nikolaje Petruka získal ocenění ZLATÝ OŘÍŠEK 2011, partnerem této soutěže pro úspěšné a nadané děti je Česká televize. Více informací o ZUŠ najdete na Mgr. Lenka Jeřábková Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 4/2012 Prázdninový provoz v mateřských školách v městské části Brno-Židenice Název MŠ Adresa MŠ Jméno ředitelky MŠ Pastelky MŠ Kamenáčky MŠ Na osadě MŠ Letní MŠ Family MŠ Nopova MŠ Šaumannova MŠ Sedmikráska Jamborova Brno Kamenáčky Brno Koperníkova Brno Letní Brno Mazourova Brno Nopova Brno Šaumannova Brno Zengrova Brno Telefonní číslo do MŠ Internetová adresa Hana Kratochvílová Dagmar Styxová Datum prázdninového provozu Zavřena z důvodu rekonstrukce Zavřena z důvodu rekonstrukce strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: Kapacita MŠ 50 dětí 75 dětí Bc. Jana Křivánková dětí Hana Šimáčková dětí Eva Vlčková Zavřena z důvodu rekonstrukce 100 dětí Ivana Vyroubalová dětí Dáša Hýblová dětí Ludmila Minaříková dětí Poslední prázdninový týden od do je týdnem přípravným před začátkem nového školního roku a všechny mateřské školy v MČ Brno Židenice budou zavřeny. Ing.Monika Horká, referentka odboru sociálních věcí ZŠ Tyršova Projekt La Ngonpo je tříletý česko-indický vzdělávací projekt, který je zaměřený na multikulturní vzdělávání žáků a studentů a zároveň na osvětu široké české i evropské veřejnosti v oblasti rozvojových témat. Projekt probíhá v letech Žáci se díky projektu mohou seznámit nejen s rozvojovou problematikou, ale mají kontakt s vrstevníky v Indii a mohou vidět, že nikdo na světě není tak rozdílný a že jsme si všichni rovni. V letošním roce pokračuje projekt na Tyršově základní škole znovu v osmé třídě. Žáci spolupracují s partnerskou školou v provincii Ladakh na severu Indie a svoje dojmy z originálních hodin vedených podle metodiky La Ngonpo sdílí se všemi pomocí webu, kam vkládají po každé hodině své obrázky, tvorbu nebo odpovědi na různé úkoly. Vzájemným sdílením se tak mohou dozvědět něco nového nejen o žácích z Ladakhu, ale i o spolužácích ze své třídy, což je určitě přínosné. Díky komunikaci v anglickém jazyce si žáci procvičí cizí jazyk a dorozumí se se všemi bez problémů. Projekt je realizován prostřednictvím Projekt La Ngonpo na Tyršově základní škole Council of Elders Rada starších (Hrdinský příběh - živý obraz) 8. třída, Tyršova základní škola ŠKOLSTVÍ Multikulturního centra v Praze a díky němu se nám podařilo dohodnout na konci února 2012 kreativní workshop, který se našim žákům z osmé třídy moc líbil. V budoucnu plánujeme další spolupráci s multikulturním centrem. Aby toho nebylo málo, navštívila nás skupina polských filmařů, kteří točí dokumentární filmy vztahující se k problematice La Ngonpo. Žáci z 8. třídy a 9.B se zapojili a vzniká tak originální svědectví o tom, jak se žije mladým lidem v České republice a v Indii. Filmaři byli se spoluprácí spokojeni a plánují se vrátit na jaře a dokument dotočit. Výsledkem filmu bude pohled do českých a indických rodin a do běžného dne žáků základní školy. Budou mezi nimi rozdíly, nebo je život v Indii úplně jiný? Nechme se překvapit. Letošní rok jsme se s žáky věnovali už dvěma modulům modulu Kruh, kde žáci zachycovali, co vše je obklopuje a co je k životu podstatné, a modulu Hrdina, ve kterém si uvědomili, že člověk nemusí být slavný, aby byl hrdinou. V současné době dokončujeme modul Migrace, tento modul je zajímavý v tom, že přibližuje problém emigrantů a uprchlíků a jejich těžkosti při odcestování do jiné země. Žáci by po tomto modulu měli pochopit, že ne všichni lidé dobrovolně odcházejí ze svého domova, ale že někdy nemohou jinak. Měli by pochopit, že válka je zlo, že ničí lidem život. Nástěnka La Ngonpo na chodbě naší školy průběžně ukazuje, co se zrovna u nás a v Indii řeší za zásadní téma. Fotografie pod článkem pochází z modulu Hrdinové. Žáci se pokusili vytvořit živý obraz z jednoho hrdinského příběhu, který jsme společně v hodině rozebírali. Posuďte sami, jak se jim to povedlo. Mgr. Lenka Dvořáková

9 Židenický Zpravodaj 4/2012 ZŠ Gajdošova Od září letošního roku budou moci žáci na ZŠ Gajdošova navštěvovat kromě běžných tříd také 6. ročník Montessori, a to především díky podpoře Magistrátu města Brna, městské části Brno Židenice, vedení školy a zájmu rodičů. Jde o první šestou třídu tohoto typu ve státní základní škole v České republice (v Praze je soukromé osmileté gymnázium). Základní pilíř alternativní pedagogiky Montessori tvoří projektové vyučování, které motivuje žáky k samostatné práci a získávání trvalých znalostí a dovedností vlastní cestou poznání. Prostřednictvím připraveného prostředí, které bude navazovat na sedmiletou zkušenost tříd Montessori ročníku na této škole, budou moci žáci v práci pokračovat. V učebně 6. třídy naleznou dostatek potřebné literatury a speciálních Montessori pomůcek pro ZŠ Gajdošova Hotel Santon nad brněnskou přehradou hostil účastníky 1. ročníku soutěže Životní prostředí našima očima, která byla vyhlášena moravskou Nadací Veronica. Promítnutí vítězných snímků a předání cen se zde uskutečnilo 22. února Téma zpracovávali žáci druhého stupně základních škol v kategoriích prezentace a krátký film. Nadace Veronica, jejíž aktivity jsou zaměřeny na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí, ŠKOLSTVÍ II. stupeň Montessori na ZŠ Gajdošova výuku matematiky, českého jazyka, přírodovědných a humanitních předmětů. Připravené prostředí povede žáky k vlastnímu objevování poznatků, svobodné a nerušené činnosti, práci s chybou, plánování aktivit i sebehodnocení v duchu principů Montessori pedagogiky. Výuka bude nadále probíhat v blocích. Projektová práce propojí český i anglický jazyk, matematiku s přírodovědnými a humanitními předměty. Své místo naleznou také předměty oblasti Umění a kultury. Na základě dobrých zkušeností bude pokračovat komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky formou individuálních pohovorů. Zachována zůstane slovní forma pololetního a závěrečného hodnocení. Šestá třída Montessori přijme od září 2012 několik nových žáků, kteří jsou schopni samostatné i týmové práce. Zápis do 6. třídy proběhne 25. a od 15,00 do 17,00 hod. na ZŠ Gajdošova 3. Pokud Vás tato možnost a nabídka způsobu vzdělávání oslovila, kontaktujte nás na adrese rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy. V případě zájmu též nabízíme možnost navštívit výuku ve stávajících třídách Montessori. Za kolektiv učitelů budoucí 6. třídy Mgr. Pavla Vantuchová Žáci z Montessori třídy předali své zkušenosti oslovila se žádostí o účast také žáky bývalé Montessori třídy na ZŠ Gajdošova (v současné chvíli žáky 6.A). Děti se soutěže vůbec nezúčastnily, ale vzhledem k tomu, že se od druhé až do páté třídy v Montessori prostředí věnovaly rozsáhlejším projektům s tematikou vody, ukázaly svým vystoupením, jak jsou schopni uchopit, dlouhodobě zpracovávat a své výsledky prezentovat na vysoké úrovni i žáci v mladším školním věku. Nyní se ohlíželi zpět, hovořili více o svých zkušenostech, dojmech a zážitcích nejen z vlastní projektové práce, ale také z velkého množství exkurzí, zajímavých besed a především z účasti v programech slavnostních konferencí ke Světovému dni vody v letech 2010 a 2011, kde své práce prezentovali. Také se k těmto zážitkům moc ráda vracím. PaedDr. Dagmar Bulová, učitelka v Montessori třídě ZŠ Gajdošova ZŠ Kamenačky Dřevěný svět na Jezírku v lesích za Soběšicemi Dne 22. února 2012 se třídy druháčků z Masarykovy základní školy Kamenačky vypravily do Soběšic do ekologického centra Jezírko. V dopoledním programu nazvaném Dřevěný svět se děti seznámily se zpracováním dřeva, druhy stromů, jejich škůdci a se vším, co se ze dřeva vyrábí. Zahrály si soutěživé hry a podívaly se do lesa. Nedílnou součástí tohoto programu byla i ruční dílna, ve které si zcela samostatně upekly bramborové placky. Ochutnávka placek byla doplněna výborným bylinkovým čajem. Dýchlo na nás rodinné prostředí a teplo kamen, kde se topilo jak jinak než dřevem. Všichni jsme po návratu měli příjemný pocit s nevšedními zážitky, z příjemného a zajímavého prostředí. Mgr.Ivana Nekudová a Mgr. Marcela Hojačová Žáci MZŠ Kamenačky na exkurzi v elektrárnách Dukovany a Dalešice V rámci výuky fyziky jezdí naši žáci každoročně na exkurzi. Byli již v elektrárně Dlouhé Stráně, v Kníničkách a letos se žáci 8. a 9. třídy vypravili na exkurzi do atomové elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Obě exkurze jsou velmi zajímavé a poutavé. V Dukovanech nás zaujal monument chladicích věží, v dalešické elektrárně jsme měli možnost být přímo v provozu, kde jsme mohli vidět modely elektrárny. Byli jsme také v hrázi 90 m pod její korunou a prohlédli jsme si originál turbíny, která je vystavena venku před elektrárnou. Naše znalosti se upevnily, vidět takovou elektrárnu ve skutečnosti je skvělé. Mgr. Marie Vaňková Noc v MZŠ Kamenačky Den po pololetním vysvědčení strávili žáci 1.A a 4.B z MZŠ Kamenačky noc ve škole. Na začátku se zabydleli ve svých třídách, společně povečeřeli výbornou pizzu a poté hráli bojovou hru. Školu zažili tak, jak ji neznají. Po školních chodbách se pohybovali ve tmě s baterkami a hledali označené body a plnili rozmanité úkoly. Před spaním si poslechli pohádku na dobrou noc a pak už se jim krásně spalo až do rána. Ráno obdrželi diplomy a dárečky na památku na noc strávenou ve škole. Mgr. Kateřina Horáková Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 INZERCE Židenický Zpravodaj 4/2012 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: Prodám samostatnou garáž v objektu garáží na ul. Marie Kudeříkové 11a. Cena 249tis. Kč. Tel.: Prodám RD v Židenicích na ul. Klíny. Dům je polořadový s velkou zahradou. Volný ihned. Tel.: Prodáváte byt, dům či zahradu? Pronajímáte byt nebo dům? RM reality mají toto v malíku - zavolej a brzy budeš v balíku! Vaníčkova 3, Brno. Tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Doučím AJ v Židenicích, tel.: VÝKUP ŽELEZA a PAPÍRU, Bubeníčkova 11 v areálu Hyunday, po-ne 8-18h, tel.: Malby nátěry Onderka tel.: , Mimořádná jarní akce: V měsíci dubnu kniha Kulturní průvodce po MČ Brno-Židenice jen za 35 Kč + další slevy knih Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, Brno. Tel: Uzávěrka inzerce do čísla 5/2012 je Příjem inzerce: tel.: Matematické třídy na ZŠ SIROTKOVA Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 10. května v 8⁰⁰ hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Informace jsou k dispozici na Sběratelský antikvariát Smetana, Židenice, Táborská 172, prodává a vykupuje: knihy, staré pohlednice a mapy, svaté obrázky, grafiku, plakáty, reklamy a noty. Také gramodesky různých žánrů. Dále hračky vyrobené do r naší i zahraniční výroby, společenské hry, loutky, figurky, angličáky zn. Matchbox, Corgi a jiné. Při větším množství zboží zajistíme odvoz. Tel.: , Nabízím byt 3+kk v OV na ul. Došlíkova. Po GO. Cihla, 3.patro/4, garáž. Uvolnění ihned. Tel.: Doktor koupí byt ihned hotově i zadlužený Tel.: NOVÁ Pedikůra-Manikůra. Pedikůra 150,-Kč - kuří oko 20,-Kč Manikůra 120,-Kč. P-schine, 100,-Kč. Permanentní lak. 150,-Kč Vaníčkova 3. Tel.: , Těšíme se na Vás! ATV Moravia s.r.o. Opravujeme: televizory, LCD, LED, plazmy, rádia, věže, videa, comba, DVD, MW trouby a jiné. V záruce opravujeme zn. FUNAI, SENCOR, TOSHIBA, DAEWOO, SANYO a Smarton. Najdete nás na adrese: Táborská 236, Brno Tel , Pracovní doba: Po-Čt hod., Pá hod. Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace U Zoologické zahrady 46, Brno Telefon: Fax: Web: : Jarní otvírání aneb Velikonoce v zoo Tradiční otevírání Zoo Brno po zimě. Pro návštěvníky bude připravena jízda na ponících, komentované krmení u vybraných expozic, soutěžní stezka o ceny a především velikonoční jarmark v prostorách areálu Dětské zoo - návštěvníci budou moci nejen zhlédnout, ale si i vyzkoušet ruční výrobu tradičních velikonočních dekorací. Zejména malé děti potěší i tradiční symboly jara v podobě malých kuřátek a dalších jarních mláďat , 14.00: Oslavy Dne Země v Zoo Brno Představení kampaně EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) 2011/2012 věnované záchraně velkých zvířat jihovýchodní Asie. Zahájení proběhne ve v přednáškovém sále tématickou prezentací týkající se letošní kampaně, jejich cílů a informacemi jak můžete pomoci i Vy. V areálu zoo bude rozmístěna soutěžní stezka s touto tématikou. V prodejně upomínkových předmětů (1.patro Restaurace u Tygra) bude možno zakoupit propagační předměty spojené s kampaní. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO Otevírací doba Zoo Brno v měsíci březnu: denně od hod. Pokladny se uzavírají v hod. Masarykova demokratická akademie s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí vždy v 17 hodin na Pedagogické fakultě MU Brno, Poříčí 9 (zasedací místnost v 1.poschodí budovy Poříčí 7) Živé hodnoty T.G.M Co je nového ve fyzice OSN a aktuálnost její reorganizace Změna programu vyhrazena strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 Židenický Zpravodaj 4/2012 INZERCE Přijďte se podívat na zrekonstruované moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu. Ukážeme Vám novou dotřiďovací linku na tříděný odpad. Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu. Společnost SAKO Brno, a.s. pořádá při příležitosti oslav Dne Země DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ do provozovny v Brně Líšni na Jedovnické 2 v neděli 15. dubna 2012 Prohlídky provozu probíhají po skupinách v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků ve skupině omezený. Doporučujeme zajistit si místo na prohlídce na: tel.: , PROGRAM: Film o rekonstrukci zařízení na energetické využívání odpadu Prohlídka provozu Ukázka vozové techniky Soutěže pro děti Realitní a developerská společnost DS REAL STAV s.r.o. Viniční 82, Brno - Židenice, tel ; ZAJISTÍME PRO VÁS: - prodej a pronájem bytů, rodinných domů, pozemků, komerčních prostor a hal - výstavbu bytů, kanceláří a rodinných domů Již od roku 2001 poskytuje našim klientům profesionální služby v oblasti kompletního realitního servisu. Více informací na Spojení MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č.8, autobusů č. 55, 75. Změna programu vyhrazena. Buďte akční celé jaro Jarní servisní prohlídka od do pro Váš vůz ŠKODA Začněte novou sezonu s profesionální péčí a budete celé jaro k nezastavení. Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní prohlídku ŠKODA a získejte jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať už Vaše cesty povedou kamkoli. ŠKODA Service ŠKODA Originální díly ŠKODA Originální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTONOVA Brno, s.r.o. Masná 418/ Brno Tel.: JSA_2012_MRO_D2_DYN_ d45d243fab720f550f3b9c1a2_indd 1 1/13/2012 1:06:24 AM Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 4/2012 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Velikonocní zvyky ˇ Velikonoční svátky, jsou okruhem křesťanských památných dnů, jimiž se připomíná a oslavuje Ježíšova poslední večeře (Zelený čtvrtek), jeho ukřižování (Velký pátek), pohřbení ( Bílá sobota) a zmrtvýchvstání (velikonoční neděle hod Boží velikonoční). O velikonočním pondělí si věřící připomínají zjevení vzkříšeného Krista dvěma učedníkům jdoucím do městečka Emauzy. Velikonoční neděle je první neděle po prvním jarním úplňku, u většiny pravoslavných počítáno podle juliánského kalendáře. V některých církvích Velikonocím předchází čtyřicetidenní půst a následuje velikonoční doba. Velikonoce jsou považovány za vyvrcholení křesťanského roku liturgického, zpočátku navazovaly na židovský svátek pesach. Jsou spjaty s četnými lidovými křesťanskými i předkřesťanskými zvyky. Vlastní velikonoční svátky začínají na Zelený čtvrtek. Po ranní mši se až do Vzkříšení na Bílou sobotu symbolicky zamykaly zvony. Zvony umlkaly a místo nich se používaly různé hrkače, klepače a řehtačky, se kterými obcházeli chlapci vesnici. S hrkáním se začínalo v poledne a končilo v poledne na Bílou sobotu, kdy se po Vzkříšení opět rozezněly zvony. Na Velký pátek ráno se chodívalo omýt studenou vodou k potoku. Věřilo se, že omytím proudící vodou se načerpá nová síla a nový život z probouzející se přírody. Zelený čtvrtek Tento den se dodržuje přísný půst je povoleno pouze jedno syté bezmasé jídlo, nesmí se jíst pokrmy, které obsahují nějakou část z teplokrevných zvířat. Jí se tedy pouze zelenina - proto Zelený čtvrtek. Jedno z dalších vysvětlení označení Zeleného čtvrtku je takovéto: Kristus se modlil na zelené louce v zahradě getsemanské na Olivové hoře. Tento den by se měly proutkem posvěceným na Květnou neděli pošlehat peřiny i podlaha. A jako ochrana proti čarodějnicím: v novém hrnečku přinést z kostela svěcenou vodu, namočit v ní věchýtek slámy a vykropit jí celé obydlí. Velký pátek Velký pátek je hustě obestřen kouzlem lidové poezie. Věří se, že tento den se země otevírá a vydává své poklady. Také že se na několik hodin otvírá Blaník, kde spí Blaničtí rytíři, kteří se vzbudí, bude-li národ potřebovat jejich pomoc. Nesmělo se hýbat zemí, proto se nekonaly žádné práce na poli. Bílá sobota Bílá sobota je posledním dnem čtyřicetidenního půstu. Bílou se nazývá podle bílého oblečení těch, kteří jsou tento den křtěni. Říká se jí také den světla. Hlavním cílem všech činností se tento den i v předchozí den je očista duše, těla i obydlí. Lidé se připravují na večerní mši a do té doby musí být všechno i doma umyté a nablýskané (takový velký jarní úklid). Večer se obléknou do svátečních šatů a jsou připraveni navštívit slavnou mši - VZKŘÍŠENÍ. Dříve hospodyně uhasila doma všechny ohně a s sebou ke kostelu vzala polínko. Tam jej v posvěceném ohni zapálila, přenesla domů a rozdělala s ním oheň. Boží hod velikonoční Při mši o velikonoční neděli světí kněz pokrmy, které sebou do kostela hospodyně přinášely v bílém ubruse, šátku či košíčku a pokládaly k oltáři. Tyto posvěcené pokrmy si hospodyně odnesly zpět domů a rodina je snědla při slavnostním obědě. Věřilo se, že když pocestný zabloudí a vzpomene si, s kým jedl velikonočního beránka, najde cestu domů. Vaječné skořápky se nezahazovaly, ale sypaly se do zahrádky na zem nebo k ovocným stromům. V neděli velikonoční se chodily řezat vrbové proutky na pomlázku. Podle zručnosti pletaře se volily počty prutů. Pletly se ze tří, čtyř, pěti, šesti až osmi prutů. Pondělí velikonoční Je dnem uvolnění a veselí, dnem vzývajícím nový život a zajišťujícím zdraví. Pošlehávání čerstvými pruty, většinou umně spletenými do pomlázky (označení pomlázka je od slova pomladit), má zajistit předání posilující životadárné mízy stromů, z kterých byly vzaty. Časně ráno chlapci chodívají po vesnici a vlastnoručně upletenou pomlázkou vyplácejí místní děvčata, aby jim zajistili zdraví a radost ze života na celý rok. Na oplátku jsou obdarováváni barvenými vejci nejčastěji červené barvy symbolem krve Ježíšovy, malovanými voskem pomocí špendlíkové hlavičky, nebo zdobenými kousky slámy. Velikonoce nejsou posledním zvykem v jarním období. Na sv. Jiří (24. 4.) kromě toho, že vylézají z děr hadi a štíři, bylo zvykem obcházet katastr obce. U hraničního kamene obyčejně některý z chlapců dostal výprask, aby si pamatoval hranice obce. Netradičně zdobená velikonoční vajíčka OMALOVÁNKA Materiál: vyfouknutá vajíčka, krepový papír, nůžky, lepidlo na papír + štětec Návod: 1. Vytvoříme si z krepového papíru proužky cca 1cm. 2. Z těchto proužků smotáme ruličky. 3. Vejce potřeme lepidlem a připravenými ruličkami jej obtáčíme. 4. A máme hotovo. Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/9 ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Název Dotace z rozpočtu MČ Brno-Židenice na sociální činnost a v rámci programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více