Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vzdělávání ţáků v problematice aktivního pohybu vedoucí k formování a rozvíjení pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví i zdraví svých spoluţáků. Vedeme ţáka k poznávání vlastních pohybových schopností a zájmů, k uvědomění si účinků působení jednotlivých pohybových činností na rozvoj tělesné zdatnosti, k proţívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ţákům je předmět Tělesná výchova zprostředkováván od spontánního pohybu přes řízenou pohybovou činnost vedoucí k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu či jiné pohybové aktivitě jako uvědomělé součásti zdravého ţivotního stylu. Ţáci si osvojují různé pohybové dovednosti v různém prostředí a v různých situacích, uplatňují tvořivost, rozhodování, spolupráci, respektují pravidla hry i bezpečnosti při sportování. Do vyučovacích hodin jsou zařazována i korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně vyuţívána pro všechny ţáky nebo jsou zadávána ţákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Ve 3. a 4. ročníku je v rámci Tělesné výchovy 1x za dva roky celé pololetí školního roku zařazeno plavání, které probíhá v krytém bazénu ZŠ Weberova v Praze 5. Ve všech ročnících je vyučovací předmět Tělesná výchova zařazen jako povinný předmět s dotací dvě hodiny týdně. Na 1. stupni probíhá výuka koedukovaně v rámci jedné třídy. Od 6. ročníku je výuka oddělená chlapci a dívky se spojují do skupin - 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník. Výuka předmětu je realizována většinou v tělocvičně v budově školy. Někdy je vyuţíváno hřiště v blízkém parku nebo přírodní areály na Praze 5, zimním stadion - kluziště apod. Na základě zájmu ţáků je organizován na 2. stupni zimní lyţařský výcvik. Předmět Tělesná výchova úzce souvisí s předměty Prvouka, Člověk a jeho svět, Matematika, Hudební výchova. Předmětem prolínají průřezová téma Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova Kompetence k učení vedeme ţáky k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuálnímu rozvoji vedeme ţáky k proţívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou Kompetence k řešení problémů vedeme ţáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění vedeme ţáky k hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech Kompetence komunikativní vedeme ţáky k vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího druţstva a otevíráme ţákům prostor k diskusi o taktice druţstva

2 Kompetence sociální a personální vedeme ţáky k dodrţování pravidel fair play vedeme ţáky k rozvoji spolupráce uvnitř kolektivu sportovního druţstva Kompetence občanské vedeme ţáky k podpoře aktivního sportování vedeme ţáky k objasnění a podání příkladů potřeby dodrţování hygieny při tělesných aktivitách vedeme ţáky k osvojování zásad poskytování první pomoci při úrazech lehčího charakteru vedeme ţáky k emočnímu i věcnému seznámení se škodlivostí poţívání drog a jiných škodlivin Kompetence pracovní vedeme ţáky k nutnosti dodrţování pravidel ve sportu i v celém ţivotě vedeme ţáky k vyhledávání moţných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace vedeme ţáky k zpracování a prezentaci výkonů Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Tělesná výchova 1.stupeň Očekávané výstupy 1. období ţák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci Očekávané výstupy 2. období ţák podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

3 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 2. stupeň ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Očekávané výstupy ţák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -zatěžovanými svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Očekávané výstupy ţák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ Očekávané výstupy ţák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

4 Prvky zdravotní tělesné výchovy jsou vyuţívány v povinné Tělesné výchově. Očekávané výstupy 1. období žák 1. uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy 2. zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením Očekávané výstupy 2. období žák 3. zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 4. zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 5. upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením Očekávané výstupy 3. období žák 1. uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 2. zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 3. aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení

5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK (1. období) přijímá s porozuměním doporučení o vhodnosti pohybových Začlenění pohybových aktivit do denního reţimu. činností ze strany dospělých; spojuje si tělesný pohyb se zdravím samostatně se převlékne do cvičebního úboru Příprava na tělesnou aktivitu ukáţe správné drţení těla; uţívá správné zapojení dechu v klidu Správné zapojení dechu. i při pohybových aktivitách; pozná a jednoduše popíše nádech a výdech Správné drţení těla provede na pokyn vyučujícího pozor, pohov, v řad nastoupit, Pořadová cvičení - základní postoje a povely rozchod, nástup do řady, do druţstev, vlevo v bok, vpravo v bok, vyrovnat, společný pozdrav napodobuje v souladu se svými individuálními předpoklady Průpravná a koordinační cvičení - rozcvičky na protaţení cviky podle předvedení učitele nebo podle popisu a posílení svalstva, k procvičení koordinace pohybů rozliší a popíše pravidla drobných her a aplikuje je při hrách Drobné hry - hry spojené s během, házením míče, uplatňuje pravidla bezpečnosti při jednotlivých činnostech, pro uklidnění, na hřišti, v přírodě za pomoci učitele je dodrţuje reaguje adekvátně na pokyny, signály a gesta vedoucího (učitele) při drobných hrách provede v souladu se svými individuálními předpoklady: kotoul vpřed z podřepu stojného, ze stoje rozkročného, z chůze kotoul, obrat, druhý kotoul; dva kotouly za sebou převaly stranou v lehu - vzpaţit (válení sudů) chůzi na lavičce vpřed, vzad, obraty kolébku na zádech krok přísunný, poskočný, cval stranou stoj s oporou o lopatku a záloktí (svíčka) vztyk bez pomoci rukou z lehu na zádech a sedu zkřiţmo stoj na jedné noze v rovnováţné poloze cvičení v sedu, přitahování těla k lavičce ze sedu rozkročmo vzpor dřepmo a stojmo u lavičky s drţením se rukama (střídání) pohyby v rytmu říkadel,písní, dvoudobého taktu jednoduché a známé pohyby podle hudebního doprovodu a volné pohybové vyjádření hudby motivovanou a rytmizovanou chůzi a běh v základním tempu Gymnastika - kotouly, převaly stranou v lehu, kolébka na zádech, krok přísunný, poskočný, cval stranou; svíčka, vztyk z lehu a sedu - cvičení rovnováhy - cvičení na lavičce Rytmizace jednoduchých a známých pohybů s hudebním doprovodem. Pohybová improvizace na hudbu

6 1.2 - provede v souladu se svými individuálními předpoklady: přihrávku obouruč ve dvojicích i skupinách na místě vrchní přihrávku jednoruč i obouruč na místě i v chůzi chytání obouruč na místě reaguje na základní startovní povely uţívá v souladu se svými individuálními předpoklady: základní techniku běhu na krátkou i delší trať hodu míčkem horním obloukem do dálky i na cíl z místa hodu míčkem do dálky s rozběhem skoku do dálky z místa snoţmo, s odrazem nízký, polovysoký i vysoký start přeskok lavičky s dopadem na měkkou podloţku v souladu se svými individuálními předpoklady: uplave alespoň 25 metrů libovolným plaveckým způsobem TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK (1. období) Sportovní hry přihrávky Atletika - běh, technika startu, skok daleký z místa odrazem snoţmo, hod míčkem na dálku i na cíl, přeskok s dopadem Plavání - průpravná cvičení na suchu, pro seznámení se s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou - dýchání do vody - pády a skoky do vody z nízkých poloh - obrátka - plavecký způsob prsa, znak, kraul

7 TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK (2. období) do svého denního reţimu zařazuje pod vedením učitele tělesný Začleňování pohybových aktivit do denního reţimu. pohyb, na základě svých zájmů a podle moţností školy zvyšuje svoji fyzickou kondici a úroveň své zdatnosti dodrţuje pravidla hygieny ve sportovním prostředí Hygiena ve sportu uţívá správné drţení těla a zapojení dechu při pohybových Správné zapojení dechu. aktivitách Správné drţení těla provede cviky podle předvedení učitele, popisu i jednoduchého nákresu předvede alespoň 1 cvik vhodný k posílení určité tělesné oblasti a popíše ho správným názvoslovím za pomoci učitele podle pokynů učitele provádí korektivní cvičení, chápe jeho význam zná vlastní svalová oslabení a korektivní cvičení pro něj vhodná popíše pravidla drobných her a dodrţuje je; pozná a upozorní na přestupky proti pravidlům; jedná v duchu fair play; - chlapci dbají na opatrnost při hře vůči dívkám uplatňuje pravidla bezpečnosti při hrách; při úrazu okamţitě uvědomí učitele provede v souladu se svými individuálními předpoklady: dva kotouly za sebou; kotoul vzad stoj na rukou s dopomocí chůzi na lavičce a její kladince s různými obměnami přeskok přes kozu - roznoţka s odrazem z můstku šplh na tyči a laně pohyb v dvoudobém i třídobém taktu volné pohybové vyjádření hudby zhodnotí kvalitu provedení cviku spoluţáka; najde výraznou chybu při provedení cviku - přijme výtku k nesprávně provedenému prvku pozná a správně pojmenuje cvičební nářadí a náčiní zdůvodní význam úpolů pro sebeobranu provede v souladu se svými individuálními předpoklady: přetahy, přetlaky, úpolové odpory Průpravná a koordinační cvičení - rozcvičky na protaţení a posílení svalstva, k procvičení koordinace pohybů - korektivní cvičení Drobné hry - hry spojené s během, s házením míče, pro uklidnění, na hřišti, v přírodě Gymnastika - kotouly - průpravná cvičení pro stoj na rukou, stoj na rukou s dopomocí - cvičení na lavičce a její kladince - přeskok přes kozu - roznoţka - šplh na tyči - s přírazem - šplh na laně Pohyb v dvoudobém, třídobém taktu. Volné pohybové vyjádření hudby. Tanec. Cvičební nářadí a náčiní. Úpoly - význam úpolových sportů - přetahy, přetlaky, úpolové odpory

8 1.8 - provede v souladu se svými individuálními předpoklady: přihrávku obouruč ve dvojicích i skupinách na místě vrchní přihrávku jednoruč na místě i při chůzi chytání obouruč na místě dodrţuje pravidla vybrané míčové hry - spolupracuje se spoluhráčem, uvědomuje si roli protihráče - pozná přestupky proti pravidlům, označí je; hraje v duchu fair play rozpozná základní startovní povely provede nízký i polovysoký start uţívá v souladu se svými individuálními předpoklady: základní techniku běhu na krátkou i delší trať štafetového běhu, běhu přes přírodní překáţky hodu míčkem do dálky s rozběhem hodu míčkem i jinými předměty na cíl hod na koš skoku do dálky s rozběhem hod na koš změří pomocí stopek, pásma výkony a porovná je s předchozími dodrţuje základní pravidla bezpečnosti pobytu v přírodě, na hřišti i ve městě - nevzdaluje se, pohybuje se v daném útvaru, vyčká pokynů vyučujícího v blízkosti silniční komunikace zastaví, počká na učitele - zdůvodní přecházení na světelné znamení odhadne vzdálenost v terénu respektuje základní pravidla ochrany přírody v souladu se svými individuálními předpoklady: uplave alespoň 25 metrů libovolným plaveckým způsobem TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK (2. období) Sportovní hry - příprava - přihrávky, chytání míče - vybíjená - přehazovaná - minikopaná - minibasketbal Atletika - běh střídaný s chůzí,s překonáváním překáţek, štafetový, na krátkou trať ( 60 m), vytrvalostní (7 min) - nízký i polovysoký start - skok do dálky s rozběhem - hod míčkem na dálku s rozběhem - házení různých předmětů do dálky a na cíl - hod na koš Turistika a pobyt v přírodě - chování v přírodě, v dopravních prostředcích - uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce - pozorování přírody, odhady vzdáleností - překonávání přírodních překáţek, chůze v terénu, chůze k vzdálenému cíli Plavání - průpravná cvičení na suchu, pro seznámení se s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou - dýchání do vody - pády a skoky do vody z nízkých poloh - obrátka - plavecký způsob prsa, znak, kraul

9 1.1 - na základě svých znalostí, zájmů a pohybových schopností se spolupodílí na organizaci svého pohybového reţimu přijímá s porozuměním doporučení o vhodnosti pohybových činností ze strany dospělých zjišťuje svou tělesnou zdatnost s pomocí učitele, na základě různých testů a ukazatelů; stanoví postupné konkrétní cíle pro její zlepšení s učitelem a ostatními ţáky zhodnotí plnění stanoveného plánu, zdůvodní příčiny jeho neplnění, v 9. ročníku navrhne moţná řešení k nápravě připraví se na pohybovou činnost, dodrţuje posloupnost přípravy; rozezná její význam pro zdravý rozvoj organismu napodobí a pojmenuje základní cviky, vhodné pro určitou pohybovou činnost - provádí kompenzační cvičení a další pohybové činnosti vhodné pro úvod a závěr cvičební jednotky aktivně odmítá drogy a jiné škodliviny; zdůvodní jejich škodlivý vliv na zdraví člověka na pokyn či upozornění upraví svůj pohybový reţim v závislosti na znečištěném ovzduší dbá pokynů osob nesoucích za ţáka odpovědnost dodrţuje zásady bezpečného chování; předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost popíše zásady poskytnutí předlékařské pomoci při úrazu (od 8. ročníku) zdůvodní význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů dodrţuje pravidla dané pohybové činnosti provede v souladu se svými individuálními předpoklady: kotoul vpřed a vzad stoj na rukou se záchranou přemet stranou se záchranou přeskok přes kozu v základní výšce TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK (3. období) Začlenění pohybových aktivit do denního reţimu. Vhodné pohybové aktivity rekreační či soutěţní. Rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost. Správné zapojení dechu. Správné drţení těla, zvyšování kloubních rozsahů. Tvorba zásobníku průpravných, kompenzačních, protahovacích, vyrovnávacích, relaxačních a dalších cvičení pro úvodní a závěrečnou část hodiny. Vedení části hodin ţáky. Drogy a jiné škodliviny (doping, anabolika). Reakce těla při zhoršení rozptylových podmínek vhodná úprava pohybových aktivit. Vhodné a bezpečné chováním na sportovních akcích konaných ve škole i mimo školu. Zásady bezpečného pouţívání konkrétních sportovních potřeb a nářadí. - zásady poskytnutí předlékařské pomoci při úrazu (od 8. ročníku) Pohybové hry - závody druţstev i jednotlivců s různým zaměřením, netradiční pohybové aktivity Gymnastika - kotoul vpřed a vzad, letmo, vázaný kotoul vpřed a vzad - stoj na rukou se záchranou, - přemet stranou se záchranou - přeskok přes kozu v základní výšce OSV 2 moje tělo, moje psychika převezme vedení průpravné části hodiny s vyuţitím správného názvosloví (6. ročník) OSV 2 zdravé a vyrovnané sebepojetí naplánuje pohybovou aktivitu a začlení ji do reţimu dne (referát) (7. ročník) OSV 4 dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému běh v přírodě (6. ročník) OSV 4 dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému turnaj DDM (7. ročník)

10 2.1 - provede v souladu se svými individuálními předpoklady: šplh na tyči s přírazem (chlapci bez přírazu) rondát se záchranou (od 8. ročníku) kotoul letmo (od 9. ročníku) vázaný kotoul vpřed a vzad (od 9. ročníku) sestaví a provede v souladu s individuálními předpoklady sestavu s minimálně 5 prvky (od 8. ročníku) ukáţe a zdůvodní záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích improvizuje na hudební předlohu zhodnotí kvalitu provedení předepsaného prvku nebo sestavy, najde výraznou chybu při jejich provedení, přijme výtku k provedení prvku zdůvodní význam úpolů pro sebeobranu a brannost; posoudí vhodnost pouţití prvků sebeobrany provede v souladu se svými individuálními předpoklady: přetahy, přetlaky, úpolové odpory jedná v duchu fair play; má radost ze hry, ne z prohry jiného - rozliší sportovní hry podle jejich vhodnosti pro určitý věk, počet hráčů, prostředí rozliší a vysvětlí základní rozdíly mezi druhy sportovních her rozlišuje základní herní činnosti jednotlivce - obranné, útočné, kombinace a uplatňuje je ve hře dodrţuje taktiku doporučenou učitelem, od 8.ročníku navrhne taktiku ovládá základní pravidla vybíjené, košíkové, přehazované, odbíjené a vybraných doplňkových sportovních her a uplatňuje je ve hře podílí se na vedení a rozhodování zápasu zorganizuje samostatně i v týmu turnaj ve stolním tenise a přehazované; spolurozhoduje utkání - sestaví výsledkovou tabuli a podílí se na vyhlášení a zveřejnění výsledků provede základní údrţbu náčiní a úpravu hřišť před a po utkání TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK (3. období) - rondát se záchranou (od 8. ročníku) - šplh na laně a tyči - estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem - tanec - krátká gymnastická sestava (od 8. ročníku) Úpoly - význam úpolových sportů pro sebeobranu a brannost, - přetahy, přetlaky, úpolové odpory Sportovní hry Vybíjená - taktika, rozhodnost, pohotovost Košíková - správný postoj při přihrávce; driblink pravou, levou rukou bez očního kontaktu s balonem; driblinková abeceda; dvojtakt; střelba na koš; driblink se slalomem, obranný pohyb od 8. ročníku - útok, obrana, střelba z dálky, uvolňování hráče s míčem i bez, postupný útok, rychlý protiútok, zónová osobní obrana po celém hřišti Přehazovaná - přehození míče přes síť, rychlá a přesná přihrávka, smeč jedno i obouruč Odbíjená - nácvik přihrávek vrchem, odbíjení spodem od 8.ročníku - přihrávky vrchem i spodem přes síť; podání a jeho příjem spodem i vrchem; nácvik útoku po přihrávce, blokování, smeče Doplňkové sport. hry minikopaná, stolní tenis, florbal Týmová hra dle pravidel a pravidla osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěţí a jejich aplikace při hře od 8.ročníku organizace turnaje OSV 8 komunikace v různých situacích (informování, vysvětlování) najde chybu v provedení předepsaného cviku, vysvětlí ji, zhodnotí provedení OSV 9 rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci správná taktika při přetahování a přetlačování OSV 10 problémy v seberegulaci podřídí se zvolené taktice OSV 8 dovednosti pro sdělování verbální i neverbální pochopení a přijetí pravidel a taktiky her OSV 9 rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů) podřízení se a respektování pravidel hry určených rozhodčím (hra) OSV 10 dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích týmová hra podle pravidel, role hráčů a rozhodčího, respektování vůdčího postavení, pomoc slabšímu

11 3.1 - řídí se základními startovními povely uţívá základy techniky: běhu na krátkou, dlouhou trať štafetového běhu hodu granátem a kriketovým míčkem skoku do dálky aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti; rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty pouţívá pásmo, stopky; změří a zapíše výkony sestaví tabuli rekordů, výsledkovou listinu v rámci skupiny nebo třídy a podílí se na prezentaci výsledků respektuje pravidla silničního provozu, dodrţuje pravidla bezpečného pobytu v přírodě od 9.ročníku - orientuje se v mapě a pomocí mapy v terénu respektuje pravidla ochrany přírody vyhledá slavné české sportovce, vysvětlí význam jejich úspěchu určí nejvýznamnější sportovní události roku vysvětlí význam a tradici pořádání olympijských her TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK (3. období) Atletika - atletická abeceda (lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, odpichy, cval stranou) - nízký a vysoký start - rychlé běhy na krátkou trať, vytrvalý běh na dráze (dle moţností školy) i v terénu - štafetový běh - hody granátem a kriketovým míčkem - skok do dálky - statistická zjištění - měření délky, rychlosti, výšky ( práce se stopkami, pásmem ) Turistika a pobyt v přírodě - základy turistiky, od 9. ročníku orientace v terénu - bezpečnostní pravidla - ochrana přírody Historie a současnost sportu - slavní čeští a světoví sportovci - významné sportovní události

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více