Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad 1633-1945"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 28 č. archivní pomůcky 8739 Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad inventář Mgr. Jiří Vozar Zámrsk 2012

2 O b s a h Úvod... 3 I. Dějiny původců fondu... 4 II. Dějiny fondu III. Archivní charakteristika fondu IV. Stručný rozbor obsahu fondu V. Záznam o zpracování fondu Prameny a literatura Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Inventární seznam I. Merveldtové II. Asseburg III. Černín IV. Kinský V. Kleist VI. Pergen VII. Příbuzné a jiné rody - neznámí a neurčení odesilatelé a adresáti Fondové oddělení Rodinný archiv Schaffgotschů Bělohrad Rejstříky Rejstřík osobní Rejstřík místní Tiráž

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původců fondu Merveldtové Rod Merveldtů pocházel z Vestfálska. Jméno obdržel podle bažin ležících severozápadně od města Dülmen, které se nazývaly Marefeldon. První známý příslušník rodu Merveldt, který se jmenoval Heinrich, se objevil v r mezi úředníky biskupa z Münsteru. Heinrich Merveldt měl syny Bernharda a Hermanna. Bernhard se objevuje r jako purkrabí v Dülmen, Hermann je uveden v letech jako úředník v Münsteru a purkrabí v Dülmen. Hermann měl syny Johannese a Hermanna, kteří působili jako rytíři ve službách města Osnabrücku. Hermann měl syny Johannese, Hermanna a Heinricha, kteří se stali zakladateli třech velkých větví rodu Merveldtů. Johannes se uvádí v letech jako rytíř a číšník biskupa z Münsteru. Založil linii dědičných číšníků, keří přestali používat rodové jméno a podle svého čestného úřadu se nazývali pouze Schenk. Do roku 1400 žili v okolí Dülmen. Hermann je uveden v letech jako purkrabí ve Strombergu. Založil linii Merfeld, která měla bohatou historii a založila různé nové větve. Heinrich je uveden v letech jako rytíř a purkrabí ve Strombergu. Stal se zakladatelem linie, která pokračuje až do dneška a zachovala si jméno a znak starého rodu Merveldtů. O Heinrichovi a jeho potomcích není mnoho známo. Patřili jako zbrojnoši a rytíři k posádce biskupské zemské pevnosti Stromberg, od poloviny 14.století byli také purkrabí ve Wolbecku. Společné připojení k rytířstvu a vstup do vyšší státní služby způsobily silné povznesení sociální a politické situace šlechty a vytvořily podmínky pro její nový vzestup. Kolem roku 1400 vstoupili také Merveldtové do správní služby knížectví. Hermann Merveldt, který je uveden v letech , vykonával funkci maršála biskupa z Münsteru, byl purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Měl syny Hermanna a Everharda. Jeho syn Hermann uvedený v letech získal roku 1430 jako léno panství Westerwinkel u Herbern, roku 1434 se stal maršálem biskupa z Münsteru, roku 1436 byl hejtmanem ve Strombergu. Roku 1438 se oženil s Richmod von Asswede. Everhard uvedený v letech získal po smrti svého bratra panství Westerwinkel a stal se purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Oženil se s Gödeke von Hövel. Everhard měl syny Everharda, Hermanna, Dietricha a dcery Richmod, Annu a Idu. Everhard uvedený v letech získal Wolbeck a Westerwinkel, v r se oženil s Elisabeth von Westrem. Hermann a Dietrich uvedení v letech odešli do Livoňska

5 Richmod uvedená v letech byla vdovou po Heinrichu Buckovi, Anna uvedená v r se provdala za Gebharda von Hövel. Ida byla abatyší v klášteře v Überwasser, zemřela v r Everhard Merveldt bydlel na zámku Wolbeck. Dostal se do těžkých hospodářských potíží kvůli neštěstím všeho druhu a dluhům svého syna Dietricha. Jeho situace se tak zhoršila, že musel prodat panství Westerwinkel. Dietrich Merveldt uvedený v letech zastával funkci hejtmana ve Wolbecku a Sassenbergu. V r se oženil s Gertrud von Nagel. Měl bratra Everharda uvedeného k r a sestru Idu, která byla dámou z nadačního ústavu v Nottuln. Zemřela v r Dietrich Merveldt zase povznesl rodový majetek. Nechal postavit ve Wolbecku nádherný zámek. Osud tomu ale chtěl, že se nemohl radovat ze svého díla. Zemřel ve svém úředním bytě ve Wolbecku, teprve později se vdova Gertrud von Nagel přestěhovala s dětmi na zámek Dietrich Merveldt měl syna Hermanna a dcery Elisabeth a Agnes. Hermann uvedený v letech se v roce 1555 oženil s Ursulou von Diepenbrock, dědičkou Westerwinkelu. V r po smrti otce Diepenbrocka přešel zámek Westerwinkel do majetku Merveldtů, kteří jej vlastní až do současnosti. Ursula Merveldt zemřela v r Dietrich Merveldt uzavřel druhé manželství v r s Marií von der Recke. Jeho sestra Elisabeth zemřela svobodná v r a Agnes uvedená v letech se provdala za Adriana von der Heggen. Dietrich Hermann ( ), jediný syn z druhého manželství Hermanna Merveldta, se stal nástupcem svého otce. Byl krajským hejtmanem ve Wolbecku jako všichni jeho potomci až do zrušení úřadu v r Kromě toho zastával funkce knížecího komořího, tajného rady, kancléře a nejvyššího maršála. Westfálského míru se zúčastnil jako zplnomocněnec kolínského kurfiřta. V r se oženil s Gertrud von Ketteler zu Sythen, která zemřela v r Podruhé se oženil v r s Kornelií von Droste-Vischering. Ta zemřela v r Jeho syn Theodor Hermann ( ) se na státní službu připravoval universitním studiem v Kolíně. Jako jeho otec byl také tajným radou, dvorním maršálem a krajským hejtmanem ve Wolbecku. Pokračoval v majetkové politice svého otce. V roce 1667 vyvázal Westerwinkel z lenního svazku, takže se stal jeho svobodným majetkem. Dne 17.února 1668 jej císař Leopold dědičně povýšil do stavu svobodných pánů. Theodor Hermann Merveldt se v r oženil s Hedwigou Annou Sophií svobodnou paní von Westerholt-Lembeck ( ). V r uzavřel druhé manželství s Margaretou von Harstall. Z prvního manželství se narodily děti Hedwig Anna Sophia, Theodor Burchard, Anna Maria, Adolf Bernhard, Goswin Hermann Otto, Klara a Franz. Hedwig Anna Sophia (*1650) se v r provdala za Theodora Ludolfa von Galen Ermelinghof. Anna Maria Margareta ( ) byla nadační dámou v Nottuln

6 Adolf Bernhard ( ) se stal kanovníkem v Münsteru a proboštem v Xanten. Goswin Hermann Otto ( ) se v r stal velkopřevorem Maltézského řádu pro Německo a říšským knížetem z Heitersheimu. Klara (*1659) a Franz (*1664) zemřeli v dětském věku. Nástupcem Theodora Hermanna se stal jeho syn Theodor Burchard Merveldt ( ). Zastával řadu významných funkcí, byl hejtmanem ve Wolbecku, dvorním maršálem v Münsteru, tajným radou, komořím a nejvyšším dvorním maršálem. Císař Karel VI. jej 20.prosince 1726 povýšil do stavu říšských hrabat. Theodor Burchard se oženil v r s Annou Sophií Theodorou svobodnou paní von Westerholt zu Lembeck ( ). Dalším majitelem panství byl jeho syn Ferdinand Theodor ( ). Působil jako hejtman ve Wolbecku, tajný rada, válečný rada a nejvyšší dvorní maršál. Zvětšil rodový majetek o rytířské statky Coppel, Angelmodde, Daerl a Hove. Největší význam měl jeho sňatek se svobodnou paní Marií Josefou Annou Theodorou Gabrielou von Westerholt zu Lembeck v r Její otec zemřel v r. 1702, a tím vymřel tento rod v mužské linii. Hrabě koupil dědické podíly čtyř sester své manželky a stal se jediným majitelem zámku Lembeck a rytířských statků Hagenbeck a Empte. Vytvořil z panství Lembeck fideikomis. Ferdinand Theodor Merveldt měl sourozence Marii Annu Agnes, Maximiliana Heinricha, Burcharda, Hedwigu Henricu Sophii, Idu Marii, Isabellu Theodoru a Friedricha Christiana. Marie Anna Agnes ( ) se v r provdala za Johanna Hermanna Franze hraběte von Nesselrode. Maximilian Heinrich Burchard ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Osnabrücku a proboštem v Xanten. Hedwig Henrica Sophia byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst. Ostatní sourozenci Ida Marie (*1680), Isabella Theodora (*1692) a Friedrich Christian (*1694) zemřeli v dětském věku. Ferdinand Theodor Merveldt ( ) měl děti Annu Sophii, Franze Arnolda, Burcharda Alexandra, Hedwigu Isabellu, Marii Alexandrinu, Hermanna Adolfa, Rosu Marii, Clemense Augusta, Klaru Franzisku, Maxe Ferdinanda a Sophii Ludoviku. Anna Sophia ( ) byla dámou z nadačního ústavu v Metelen. Franz Arnold Merveldt ( ) byl původně kanovníkem, potom se této funkce vzdal a stal se hejtmanem ve Wolbecku, tajným a zemským radou. V roce 1747 se oženil se Sophií svobodnou paní von Fürstenberg. Burchard Alexander Merveldt (*1714) byl kanovníkem v Münsteru. Hedwig Isabella (*1715) byla dámou z nadačního ústavu v Borghorst. Marie Alexandrina (*1716) byla slečnou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, Hermann Adolf (*1718) byl rytířem Maltézského řádu. Rosa Maria (*1720) zemřela v dětském věku. Klara Franziska (*1725) byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst, Max Ferdinand (*1727) působil jako kanovník v Hildesheimu. Sophia Ludovika (*1730) byla - 6 -

7 dámou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, v r se provdala za svobodného pána Ferdinanda von Galen. Franz Arnold Merveldt ( ) zemřel bezdětný a panství přešlo na jeho mladšího bratra Clemense Augusta Merveldta ( ). Clemens August také zastával významné funkce. Byl tajným radou, hejtmanem ve Wolbecku, nejvyšším dvorním maršálem a komořím. Kromě toho jej kníže jmenoval nejvyšším kuchmistrem, lovčím a místodržícím pevnosti Recklinghausen a propůjčil mu titul Excelence. V r měl pochybnou nákladnou čest, protože musel na svém dvoře v Münsteru přijmout a pohostit švédského krále Gustava a jeho bratra Heinricha Adolfa s doprovodem. Clemens August Merveldt se v r oženil s Marií Antonií svobodnou paní Wolff- Metternich ( ). V r se oženil s Annou Marií Christinou Margaretou Fuest ( ). Z prvního manželství měl děti: Marii Sophii, Augusta Ferdinanda, Klemense, Klaru Ludoviku, Maximiliana, Marii Alexandrinu, Marii Theresii, Paula Burcharda, Clementinu Marii a Antonii. Marie Sophie (*1754) byla nadační dámou ve Freckenhorstu, v r se provdala za Klemense von Vittinghoff-Schell. Klara Ludovika (*1761) byla abatyší v klášteře v Langenhorst. Maximilian Merveldt ( ) byl rakouským generálem jezdectva. Marie Alexandrina (*1766) se v r provdala za Edmunda Antona von Loe zu Wissen. Marie Theresie (*1767) byla nadační dámou v Langenhorst a Fröndenbergu. Paul Burchard Merveldt ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Hildesheimu. Po sekularizaci kapituly vstoupil do státní služby království vestfálského. Později byl tajným radou a komořím v Hannoveru. Poslední léta svého života strávil na statku Hardehausen, který si koupil. Paul Merveldt adoptoval jako svého syna Armanda Jeana Baptistu de Terrés, který potom používal jméno Merveldt, a odkázal mu všechen svůj majetek. Clementina Marie Merveldt ( ) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Antonie ( ) se v r provdala za Adolfa Heinricha svobodného pána von Droste-Vischering. Klemens Merveldt (*1761) zemřel v dětském věku. Z druhého manželství Clemense Augusta Merveldta a Anny Marie Fuest se narodila dcera Sophie Marie Clementina ( ), která byla nadační dámou ve Freckenhorstu. Novým majitelem panství se stal August Ferdinand Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl posledním hejtmanem Wolbecku, komořím, tajným válečným radou a radou panství. August Ferdinand Merveldt prožíval pohnutou dobu přelomu století. Byla to doba napoleonských válek. Mírem v Lunéville v roce 1801 se Rakousko a Prusko zřekly oblastí na levém břehu Rýna, odstoupily je Francii. Světská knížata žádala odškodnění, proto byl v roce - 7 -

8 1803 vydán Základní výnos říšské deputace.většina duchovních knížectví byla zbavena svých vlastnických práv, došlo k sekularizaci. Největšího zisku docílilo Prusko v severozápadním Německu, velká území získaly také jihoněmecké státy. Po míru v Tylži roku 1807 vytvořil Napoleon na území Vestfálska, části Saska a Hesenska Vestfálské království, králem se stal jeho bratr Jérome. Po porážce Napoleona v bitvě u Lipska v roce 1813 král Jérome uprchl do Francie a tím období Vestfálského království skončilo. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 připadlo Vestfálsko Prusku. Když Prusové obsadili Münster, vzdal se August Ferdinand Merveldt svých úřadů. Prusové si ale brzo uvědomili, jak cenná a prospěšná pro novou vládu by byla spolupráce s vysokým úředníkem, který tak dobře zná poměry v zemi. Král Friedrich Vilém III. jej 2.listopadu 1802 jmenoval členem organizační komise, přičemž mu udělil dalekosáhlé výsady. August Ferdinand se vzdal úřadu hejtmana ve Wolbecku a současně v dopise adresovaném ministru Steinovi si zakázal, aby byl jmenován zemským radou kraje Münster, což mu ministr navrhoval. V r jej král jmenoval tajným válečným radou a radou panství opět s mnoha výsadami. V r byl jmenován universitním kurátorem a předsedou administrativního výboru. Také Francouzi se snažili získat jeho služby. Napoleon jej jmenoval členem zastupitelstva kraje Lippe. Později se August Ferdinand Merveldt stále více stahoval ze státní služby. Když jej v roce 1826 chtěl král Friedrich Vilém III. pověřit zastupováním ministra Steina jako maršálka zemského sněmu nastávajícího prvního vestfálského zemského sněmu, odmítl, protože úřad byl pro něho příliš těžký, neboť už mu bylo 68 let. Ve svých domácích záležitostech provedl mnohá zlepšení. Založil nadaci, která zajiš'tovala přiměřený příjem vdovám z rodu Merveldtů. Fideikomis rozšířil o rytířský statek Ostendorf. Pečlivě se staral o pořádání rodinného archivu, ale později byly výsledky této práce ztraceny. Nejslavnějším představitelem rodu Merveldtů byl Maximilian Merveldt ( ), který vynikl jako rakouský generál jezdectva za napoleonských válek. Narodil se 29.června 1764 ve Vestfálsku. V r vstoupil jako podporučík do dragounského pluku arcivévody Leopolda z Toscany, v r byl jmenován nadporučíkem. V r byl povýšen do hodnosti majora a současně byl jmenován členem generálního ubytovacího štábu. Bojoval v holandské armádě. V r se stal členem generálního štábu v Nizozemí. Ve válečném tažení v r se mnohokrát vyznamenal, zejména v bitvě u Neerwinden. Císař jej v tomto roce jmenoval podplukovníkem. Maximilian Merveldt se stal členem generálního štábu anglicko-holandské armády a později náčelníkem generálního štábu arcivévody z Yorku, který velel obléhající armádě. V tomto postavení se v r vyznamenal při obléhání Valenciennes, v bitvě u Famars a při obléhání Dunkerque (Dünkirchen) ve Francii. V r obdržel za své zásluhy rytířský kříž řádu Marie - 8 -

9 Terezie a byl jmenován plukovníkem. V r se vyznamenal v bitvě u Landrecy a dále u Tournay. Tam bojoval s anglickými generály Harcourtem a Dundasem se 16 eskadronami těžké jízdy a svými 4 eskadronami husarů proti Francouzům a vyznamenal se útokem na pravé nepřátelské křídlo. Statečnost a zdatnost, s jakou bojoval, získala mu důvěru vévody z Yorku a také anglického krále a ministerstva. V r se zúčastnil jednání v Anglii o dalším pokračování války. Námaha vojenské služby podryla zdraví Maximiliana Merveldta. Koncem roku 1794 těžce onemocněl a začátkem roku 1795 požádal o uvolnění z generálního štábu a zařazení jako druhého plukovníka do jezdeckého pluku. Také jako velitel pluku měl možnost se vyznamenat. V r bojoval v bitvě u Wetzlaru v Německu, kde se svým plukem rozhodl střetnutí. Téhož roku byl povýšen na generálmajora. V r se zúčastnil diplomatických jednání v Leoben o předběžných podmínkách míru ve válce mezi Francií a Rakouskem. Dohoda byla podepsána na zámku Eggenwald u Leoben. Maximilian Merveldt byl jedním z účastníků mírových jednání v Campo Formiu a podepsal definitivní mírovou dohodu 17.října 1797 v Campo Formiu mezi Francií a Rakouskem. V letech bojoval v Německu úspěšně v různých bitvách, zejména v r v bitvě u Offenburgu. V r bojoval v bitvách u Augsburgu, Friedbergu a Biberachu. Měl za úkol udržovat spojení mezi hlavní armádou pod vedením generála Kraye a sbory knížete Reusse, což se mu po různých bojích podařilo. Koncem roku 1800 byl jmenován polním podmaršálem. V r odjel s diplomatickým posláním do Berlína. Odtud se však musel vrátit, převzal vedení sboru s rozkazem pomáhat sjednocení ustupující armády arcivévody Ferdinanda s Rusy a na výšinách u Neuburgu a Ingolstadtu zaujmout postavení. Později měl spolu s generálem Kutuzovem odvrátit útok Francouzů mezi řekami Lechem a Dunajem. Ke spojení s hlavní armádou už nedošlo, protože byla poražena v bitvě u Slavkova. V r odjel Maximilian Merveldt jako vyslanec do Petrohradu a zůstal tam do r V té době se oženil s Marií Theresií Dietrichstein. Po svém návratu z Ruska v r odjel do Haliče, kde převzal vedení vojenského sboru. Ve válce v r měl krýt Bukovinu a část Haliče. V r odjel z Haliče na Moravu, kde převzal vedení divize. Zde zůstal až do roku 1813, kdy byl jmenován velitelem Terezína a generálem jezdectva. Potom byl povolán k hlavní armádě na saské hranice, kde převzal velení 2.armádního sboru a vyznamenal se v bitvě u Nollendorfu, ke které došlo 17.září Zúčastnil se také bitvy u Lipska, kde byl první den bojů 16.října 1813 zraněn a zajat. Napoleon jej propustil na čestné slovo s příkazem, aby odevzdal císaři mírové návrhy

10 Císař František jej jmenoval v prosinci 1813 velícím generálem na Moravě. Toto místo ale nenastoupil, protože byl jmenován mimořádným velvyslancem v Londýně, kam odjel v lednu Zemřel 5.července 1815 v Londýně. Anglická vláda si ho velmi vážila a chtěla ho nechat pohřbít na státní útraty v opatství ve Westminsteru. Na přání své manželky však byl pohřben v rodinné hrobce v kapli sv. Michaela u Lembecku. August Ferdinand Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Theresií hraběnkou von Pergen ( ). V r se podruhé oženil s Antonií svobodnou paní von Twickel ( ). Z prvního manželství se narodily děti: Sophie Franziska, Ferdinand Anton, Karl Friedrich, Klara, Maximilian, Amalia, Maria Theresia. Dalším majitelem panství se stal Ferdinand Anton Merveldt ( ). Byl vládním radou ve vládě v Münsteru a komořím. Král jej jmenoval 15.října 1840 dědičným maršálem v knížectví Münster. V r se Ferdinand Anton Merveldt oženil se Sophií Ludovikou svobodnou paní von Ketteler (*1802). Jejich jediná dcera zemřela v dětském věku. Panství přešlo na Ferdinandova mladšího bratra Karla Friedricha ( ). Ten studoval v Göttingen práva, v r se zúčastnil tažení do Ruska a tam upadl do zajetí. V r se vrátil a vstoupil do pruských vojenských služeb. Armádu opustil v r jako major. V r koupil statek Seppenhagen a byl zvolen zemským radou kraje Beckum. V r získal statek Freckenhorst. V r se oženil s Marií Theresií svobodnou paní Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1828). Podruhé se oženil v r s Marií svobodnou paní von Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1833), potřetí se oženil v r s Marií Antonettou svobodnou paní von Vittinghoff-Schell ( ). Věnujme nyní pozornost sourozencům Ferdinanda Antona Merveldta ( ). Sophie Franziska (*1786) se v roce 1808 provdala za Franze Josefa Antona hraběte von Spee. Klara ( ) byla čestnou nadační dámou v Brně. Maximilian ( ) byl rakouským generálmajorem, Amalia ( ) byla představenou chudobince, sirotčince a školy v Koblenzi. Marie Theresie (*1802) zemřela v r Zaměřme se nyní na Maximiliana Merveldta ( ), který patřil mezi nejvýznamnější představitele rodu Merveldtů. Sloužil v armádě, v roce 1831 byl povýšen do hodnosti rytmistra, v r dosáhl hodnosti majora. V roce 1837 byl povýšen do hodnosti podplukovníka, v r se stal plukovníkem. V roce 1848 byl jmenován generálmajorem. V témže roce mu byl udělen inkolát v Čechách. V r byl pověřen diplomatickou misí jet do Holandska na korunovaci krále Viléma III., kterému měl pogratulovat k nástupu na trůn a předat mu Řád sv. Stanislava. Krátce po návratu z Holandska 26.května 1849 v Koblenzi zemřel

11 Maximilian Merveldt se oženil s Octavií Černín z Chudenic ve Vinoři. Octavie Černín měla sestru Marii (*1806) a bratra Ottokara (*1809). Marie Merveldt se v r provdala za Josefa hraběte Kinského, komořího a majora. Ottokar Černín ( ) dosáhl hodnosti dvorního rady při všeobecné dvorské komoře a stal se členem panské sněmovny rakouské Říšské rady. Byl majitelem panství Vinoř. V r se oženil s Rosinou hraběnkou Colloredo-Wallsee ( ), majitelkou panství Dymokury. Z manželství Maximiliana Merveldta a Octavie Černín se narodily děti Paul, Antonie a Franz. Paul Merveldt ( ) sloužil v armádě. V roce 1860 byl povýšen do hodnosti poručíka, v r dosáhl hodnosti rytmistra. Zemřel v roce Antonie Merveldt ( ) žila v Ischlu. Franz Merveldt ( ) studoval práva na universitě ve Vídni a potom vstoupil do státních služeb. V r vykonával konceptní praxi na místodržitelství ve Vídni, v r byl jmenován konceptním praktikantem na Okresním úřadě v Hietzingu, v roce 1868 byl přeložen jako konceptní praktikant na Okresní hejtmanství v Sechshaus. V r byl jmenován konceptním adjunktem a místodržitelství ve Vídni mu přidělilo práci ve III.oddělení. V r získal místo provizorního okresního komisaře v St. Pölten, v r byl jmenován koncipistou a v prosinci 1873 okresním komisařem v St. Pölten. V r byl jmenován místodržitelským sekretářem v Grazu ve Štýrsku. V r byl pověřen vedením Okresního hejtmanstvím v St. Johann a v r byl jmenován okresním hejtmanem v St. Johann. V březnu 1878 však byl přeložen jako okresní hejtman do Leoben ve Štýrsku. V r byl jmenován vládním radou při zemské vládě v Klagenfurtu, v r byl jmenován dvorním radou při zemské vládě v Salzburku. V lednu 1886 se stal dvorním radou při místodržitelství v Grazu, v červenci 1886 byl jmenován zemským presidentem ve Slezsku. V r se stal místodržitelem v Horním Rakousku. V r se stal místodržitelem v Tyrolsku a současně byl jmenován tajným radou. V r jej císař odvolal z úřadu místodržitele na vlastní žádost a přeložil jej do důchodu. Současně jej jmenoval doživotním členem panské sněmovny. Po odchodu ze státních služeb se Franz Merveldt věnoval veřejné činnosti. Byl předsedou Společnosti pro novější dějiny Rakouska, členem nadace Léčivé místo pro nemocné tuberkulózou kůže a několika dalších spolků. Zemřel v r ve Vídni. Věnujme nyní pozornost dětem z druhého manželství Augusta Ferdinanda Merveldta ( ) a Antonie Twickel. Ferdinanda Paulina Maria (*1807) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Korff-Schmising. Maria Sophia (*1808) se v r provdala za Josefa Franze hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Augusta Charlotte (*1812) se v r provdala za Augusta svobodného pána von Korff-Harkotten. Huberta Maria Theresa (*1814) se v

12 r provdala za Augusta svobodného pána von Nagel-Doornick. Clemens August ( ) byl správcem úřadu v Salzkotten. Oženil se s Berthou Bismarck, v r se podruhé oženil s Jenny Theresií Sorga ( ). Mechtilde (*1817) zemřela v r Dietrich Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Kamprath (*1830). Antonia Maria ( ) se v r provdala za Konrada svobodného pána von Romberg-Bladenhorst. Karl Friedrich Merveldt ( ) měl ze třetího manželství s Marií Antonettou von Vittinghoff-Schell děti Marii Antonii Theresii, Paulinu, Ferdinanda Antona, Maximiliana Friedricha a Marii Sophii. Maria Antonia Theresia ( ) byla nadační dámou. Paulina (*1838) zemřela asi v r jako salesiánka. Maria Sophia se narodila v r Dalším majitelem panství byl Ferdinand Anton Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl doživotním členem panské sněmovny, komořím, zámeckým hejtmanem v Münsteru a dědičným maršálem knížectví Münster. V r se oženil s Mathildou hraběnkou Wolff-Metternich ( ). Zemřel bezdětný a majitelem panství se stal jeho bratr Maximilian Friedrich ( ). V r se oženil s Luisou svobodnou paní von Landsberg- Velen ( ). Měli děti Marii Sophii (*1872), Ferdinanda Karla, Elisabeth Marii, Friedricha Augusta, Maximiliana Josefa a Franze Karla. Panství převzal nejstarší syn Ferdinand Karel Merveldt (*1873). Sloužil v armádě, dosáhl hodnosti rytmistra. Bojoval v 1.světové válce jako velitel švadrony reservního husarského pluku a různých praporů pěchoty. V r se oženil v Paderbornu s hraběnkou Idou, rozenou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim, vdovou po svém zemřelém bratrovi Maximilianu Josefovi. Elisabeth Maria (*1876) se v r vdala za Paula svobodného pána von Nagel. Friedrich August Merveldt (*1878) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Elisabethou svobodnou paní von Fürstenberg (*1888). Měli děti Everworda Ferdinanda (*1912, zemř. 1912), Marii Luisu (*1913) a Marietheresu Piu (*1914). Maximilian Josef Merveldt (*1880) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Idou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim (*1884). Měli děti Marii Charlottu (*1910) a Brigittu Elisabeth (*1913). Franz Karl Merveldt (*1884) se v r oženil s Helene von Blücher (*1892). Měli děti Johanna Dietricha (*1915) a Elisabeth Sophii (*1920). Věnujme nyní pozornost Dietrichu Merveldtovi, protože se stal zakladatelem větve, která později žila v Čechách. Narodil se v r v Münsteru. V r se v Uherském Ostrohu oženil s Marií Kamprath, dcerou obročního místního velkostatku. Měli děti Hubertu nar. v r ve Vaska v Uhrách, Paulinu nar. v r v Breznici v Chorvatsku, Augusta nar v r v Breznici a Mathildu nar. v r v Breznici. Dietrich Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. Zemřel v r v Čanjevu v Chorvatsku. Jeho manželka Marie (*1830)

13 zemřela v r ve Varaždinu v Chorvatsku. Huberta, Paulina a Mathilda Merveldt žily ve Varaždinu. Paulina zemřela ve Varaždinu v r jako františkánka, Huberta a Mathilda zemřely zde v r August Merveldt sloužil v armádě. V r byl jmenován poručíkem, v r dosáhl hodnosti nadporučíka, v r byl povýšen do hodnosti rytmistra. V r ukončil aktivní vojenskou službu a v r byl jmenován majorem. Po odchodu z armády se věnoval správě velkostatku Bělohrad. August Merveldt se v r v Bělohradu oženil s Helenou von der Asseburg. Rod Asseburg pocházel z Dolního Saska, v letech 1717 a 1747 byl povýšen do stavu svobodných pánů, v r v království Prusko získali hraběcí titul pro Augusta Ludwiga von der Asseburg, dvorního lovčího a majitele panství na Meisdorfu a Falkensteinu. V r získali povolení používat jméno Falkenstein, mohl ho používat každý majitel panství. Tak se vytvořila linie Asseburg-Falkenstein. Bernhard Friedrich Asche Wolf von der Asseburg získal pro sebe a v Charlottenburgu podle práva prvorozenectví v mužské linii dědičně hraběcí titul. Egbert von der Asseburg a jeho manželka Maria Agnes roz. hraběnka von Solms-Baruth získali v Berlíně hraběcí titul pro svoji osobu. Helena von der Asseburg se narodila v r v Nejdku. Měla sestru Annu (*1859) a bratra Friedricha (*1861). Rodiči Heleny von der Asseburg byli Bernhard Friedrich Asche Wolf hrabě von der Asseburg a Anna roz. svobodná paní von Kleist. Rodiči Bernharda Asche Wolf von der Asseburg ( ) byli Ludwig von der Asseburg ( ) a Bernardine hraběnka roz. von Kerssenbrock. Rodiči Anny roz. von Kleist ( ) byli Heinrich baron von Kleist a Anna roz. Veith. Anna von der Asseburg koupila v r panství Bělohrad. August Merveldt a Helena von der Asseburg měli děti Bernharda nar v Hradci Králové, Paula nar ve Welsu v Rakousku a Annu Marii nar ve Welsu. Anna von der Asseburg zemřela v r v Bělohradě. Panství zdědila její dcera Helena Merveldt. Anna von der Asseburg ustanovila ve své závěti z a v dodatcích z 15., 16. a na základě fideikomisní substituce, že dědičkou po Heleně Merveldt se stane její dcera Anna Marie Merveldt pod podmínkou, že zůstane v evangelické církvi. Pokud by zemřela dřív než její matka, nebo by vystoupila z evangelické církve, potom připadne jmění po Heleně Merveldt jejímu bratru Friedrichovi von der Asseburg, který má vyplatit dětem Heleny Merveldt, to znamená Bernhardu, Paulu a Anně Marii, finanční podíl. Tuto poslední vůli Anny von der Asseburg dědicové napadli, protože povinný díl Heleny Merveldt nemůže být žádnou fideikomisní substitucí omezen. Krajský soud v Jičíně v r rozhodl, že fideikomisní

14 substituce se týká částky , 27 Kč, to znamená částky, o kterou dědictví Heleny Merveldt převyšuje její povinný díl po její matce. Bernhard Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. V r se v Chotělicích oženil se Sophií Mensdorff-Pouilly. Měli děti Annu nar v Chotělicích, Bernadettu nar v Lázních Bělohradě, Paula nar v Chotělicích a Eleonoru nar v Praze. Paul Merveldt studoval na soukromém gymnasiu ve Feldkirchu, kde v r složil maturitu. V letech sloužil jako dobrovolník u hulánského pluku v Pardubicích. Na podzim roku 1912 se zapsal na právnickou fakultu Karlovy university v Praze. V letech navštěvoval universitu v Leyven (Löwen) v Belgii. V lednu 1913 byl jmenován kadetem 11.pluku hulánů, v červenci a srpnu vykonal u tohoto pluku vojenské cvičení. V červenci 1914 složil v Praze první státní zkoušku pro historická práva. Když vypukla 1.světová válka, byl povolán k 11.hulánskému pluku v Terezíně. Sloužil zde jako velitel transportu na frontu a zpět. V prosinci 1914 byl odvelen k pluku na frontu v Karpatech, kde bojoval do března V únoru 1915 obdržel stříbrnou medaili za statečnost II.třídy. V březnu 1915 byl povýšen do hodnosti poručíka. Koncem března 1915 byl pluk přeložen na hranice v severní Bukovině, kde stál většinou v zákopech a v květnu a červnu sváděl těžké boje s velkými ztrátami. Od 1.července 1915, kdy byl velitel eskadrony na dovolené, velel Paul Merveldt 1.eskadroně. Padl 15.července 1915 v bojích u Sinkowa na Dněstru. Byl pohřben na hřbitově v Jarkovci. Krátce po své smrti v červenci 1915 byl vyznamenán vojenským záslužným křížem III.třídy s válečnou dekorací. V prosinci 1915 po získání úředního povolení byly jeho ostatky exhumovány a 23.prosince 1915 byl pohřben na hřbitově v Lázních Bělohradě. Anna Marie Merveldt žila v Bělohradě. Její matka Helena Merveldt zemřela v Bělohradě. Podle její závěti zdědil Bernhard Merveldt kruhovou cihelnu v Šárovcově Lhotě a část pozemků a lesů. Anna Marie Merveldt obdržela ostatní nemovitosti a zbývající pozemky a lesy. Zejména získala zámek a Anenské slatinné lázně. Helena Merveldt odkázala svému manželovi Augustu Merveldtovi doživotní rentu Kč ročně. Tuto rentu mu mají platit Bernhard a Anna Marie Merveldt, každý platí polovinu, to znamená Kč. Vyplácení renty je zajištěno zástavním právem na nemovitostech, které Bernhard a Marie Anna Merveldt zdědili. Oba dědici jsou povinni po smrti svého otce Augusta Meveldta platit svým tetám Hubertě a Mathildě Merveldt ve Varaždinu dohromady měsíčně Kč. Pokud jedna z nich zemře, sníží se renta na Kč. Helena Merveldt v závěti uvádí, že odkázala Anně Marii Merveldt větší díl velkostatku než jejímu bratrovi, protože podle závěti Anny von der Asseburg z r byla

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Rodinný archiv Appeltauerů

Rodinný archiv Appeltauerů Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Appeltauerů 1828 1896 Inventář č. EL NAD: 20255 Číslo AP: 598 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rodinný archiv Szalatnayů - Szalatnay & Kröschel, dovoz a vývoz strojů a potřeb pro hospodářství a průmysl v Praze (1815-1931) Prozatímní inventární

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více

Archiv obce Chotiměř (1948) EL NAD č.: AP č.: 435

Archiv obce Chotiměř (1948) EL NAD č.: AP č.: 435 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Chotiměř 1923 1945 (1948) Inventář EL NAD č.: 1476 AP č.: 435 Mgr. Miroslava Hladíková Horšovský Týn 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Drahotín 1924 1938 Inventář EL NAD č.: 1595 AP č.: 390 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef František Duda (1810-1916) Prozatímní inventární seznam NAD č. 308 evidenční pomůcka č. 110 M. Vach Praha 1950 inv. č. obsah ks datace

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Dolany 1870-1949 Inventář EL NAD č.: 1532 AP č.: 561 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Haller Antonín (1868-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 403 evidenční pomůcka č. 141 Mrklasová Otylie Praha 1952 Antonín Haller, sládek,

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863) Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)1898-1951 EL NAD č.: 1180 66 I. Vývoj původce archivního fondu Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 21. července 1886 č. 58157 byl stanoven rozsah živnostenských společenstev,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945)

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//144 Inventář archivní pomůcka č. 9005 NAD č. 144 Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927)

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Jičínský Vilém (1843-1898) Prozatímní inventární seznam NAD č. 565 evidenční pomůcka č. 219 Jílek František Praha 1961 inv. č. obsah ks datace

Více

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Zpracovaly: Aneta Dolská, Lenka Jonášová, Adriana Nováková, Lenka Poláčková Vyučující: Mgr. Helena Uhlířová Škola:

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více