Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad 1633-1945"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 28 č. archivní pomůcky 8739 Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad inventář Mgr. Jiří Vozar Zámrsk 2012

2 O b s a h Úvod... 3 I. Dějiny původců fondu... 4 II. Dějiny fondu III. Archivní charakteristika fondu IV. Stručný rozbor obsahu fondu V. Záznam o zpracování fondu Prameny a literatura Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Inventární seznam I. Merveldtové II. Asseburg III. Černín IV. Kinský V. Kleist VI. Pergen VII. Příbuzné a jiné rody - neznámí a neurčení odesilatelé a adresáti Fondové oddělení Rodinný archiv Schaffgotschů Bělohrad Rejstříky Rejstřík osobní Rejstřík místní Tiráž

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původců fondu Merveldtové Rod Merveldtů pocházel z Vestfálska. Jméno obdržel podle bažin ležících severozápadně od města Dülmen, které se nazývaly Marefeldon. První známý příslušník rodu Merveldt, který se jmenoval Heinrich, se objevil v r mezi úředníky biskupa z Münsteru. Heinrich Merveldt měl syny Bernharda a Hermanna. Bernhard se objevuje r jako purkrabí v Dülmen, Hermann je uveden v letech jako úředník v Münsteru a purkrabí v Dülmen. Hermann měl syny Johannese a Hermanna, kteří působili jako rytíři ve službách města Osnabrücku. Hermann měl syny Johannese, Hermanna a Heinricha, kteří se stali zakladateli třech velkých větví rodu Merveldtů. Johannes se uvádí v letech jako rytíř a číšník biskupa z Münsteru. Založil linii dědičných číšníků, keří přestali používat rodové jméno a podle svého čestného úřadu se nazývali pouze Schenk. Do roku 1400 žili v okolí Dülmen. Hermann je uveden v letech jako purkrabí ve Strombergu. Založil linii Merfeld, která měla bohatou historii a založila různé nové větve. Heinrich je uveden v letech jako rytíř a purkrabí ve Strombergu. Stal se zakladatelem linie, která pokračuje až do dneška a zachovala si jméno a znak starého rodu Merveldtů. O Heinrichovi a jeho potomcích není mnoho známo. Patřili jako zbrojnoši a rytíři k posádce biskupské zemské pevnosti Stromberg, od poloviny 14.století byli také purkrabí ve Wolbecku. Společné připojení k rytířstvu a vstup do vyšší státní služby způsobily silné povznesení sociální a politické situace šlechty a vytvořily podmínky pro její nový vzestup. Kolem roku 1400 vstoupili také Merveldtové do správní služby knížectví. Hermann Merveldt, který je uveden v letech , vykonával funkci maršála biskupa z Münsteru, byl purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Měl syny Hermanna a Everharda. Jeho syn Hermann uvedený v letech získal roku 1430 jako léno panství Westerwinkel u Herbern, roku 1434 se stal maršálem biskupa z Münsteru, roku 1436 byl hejtmanem ve Strombergu. Roku 1438 se oženil s Richmod von Asswede. Everhard uvedený v letech získal po smrti svého bratra panství Westerwinkel a stal se purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Oženil se s Gödeke von Hövel. Everhard měl syny Everharda, Hermanna, Dietricha a dcery Richmod, Annu a Idu. Everhard uvedený v letech získal Wolbeck a Westerwinkel, v r se oženil s Elisabeth von Westrem. Hermann a Dietrich uvedení v letech odešli do Livoňska

5 Richmod uvedená v letech byla vdovou po Heinrichu Buckovi, Anna uvedená v r se provdala za Gebharda von Hövel. Ida byla abatyší v klášteře v Überwasser, zemřela v r Everhard Merveldt bydlel na zámku Wolbeck. Dostal se do těžkých hospodářských potíží kvůli neštěstím všeho druhu a dluhům svého syna Dietricha. Jeho situace se tak zhoršila, že musel prodat panství Westerwinkel. Dietrich Merveldt uvedený v letech zastával funkci hejtmana ve Wolbecku a Sassenbergu. V r se oženil s Gertrud von Nagel. Měl bratra Everharda uvedeného k r a sestru Idu, která byla dámou z nadačního ústavu v Nottuln. Zemřela v r Dietrich Merveldt zase povznesl rodový majetek. Nechal postavit ve Wolbecku nádherný zámek. Osud tomu ale chtěl, že se nemohl radovat ze svého díla. Zemřel ve svém úředním bytě ve Wolbecku, teprve později se vdova Gertrud von Nagel přestěhovala s dětmi na zámek Dietrich Merveldt měl syna Hermanna a dcery Elisabeth a Agnes. Hermann uvedený v letech se v roce 1555 oženil s Ursulou von Diepenbrock, dědičkou Westerwinkelu. V r po smrti otce Diepenbrocka přešel zámek Westerwinkel do majetku Merveldtů, kteří jej vlastní až do současnosti. Ursula Merveldt zemřela v r Dietrich Merveldt uzavřel druhé manželství v r s Marií von der Recke. Jeho sestra Elisabeth zemřela svobodná v r a Agnes uvedená v letech se provdala za Adriana von der Heggen. Dietrich Hermann ( ), jediný syn z druhého manželství Hermanna Merveldta, se stal nástupcem svého otce. Byl krajským hejtmanem ve Wolbecku jako všichni jeho potomci až do zrušení úřadu v r Kromě toho zastával funkce knížecího komořího, tajného rady, kancléře a nejvyššího maršála. Westfálského míru se zúčastnil jako zplnomocněnec kolínského kurfiřta. V r se oženil s Gertrud von Ketteler zu Sythen, která zemřela v r Podruhé se oženil v r s Kornelií von Droste-Vischering. Ta zemřela v r Jeho syn Theodor Hermann ( ) se na státní službu připravoval universitním studiem v Kolíně. Jako jeho otec byl také tajným radou, dvorním maršálem a krajským hejtmanem ve Wolbecku. Pokračoval v majetkové politice svého otce. V roce 1667 vyvázal Westerwinkel z lenního svazku, takže se stal jeho svobodným majetkem. Dne 17.února 1668 jej císař Leopold dědičně povýšil do stavu svobodných pánů. Theodor Hermann Merveldt se v r oženil s Hedwigou Annou Sophií svobodnou paní von Westerholt-Lembeck ( ). V r uzavřel druhé manželství s Margaretou von Harstall. Z prvního manželství se narodily děti Hedwig Anna Sophia, Theodor Burchard, Anna Maria, Adolf Bernhard, Goswin Hermann Otto, Klara a Franz. Hedwig Anna Sophia (*1650) se v r provdala za Theodora Ludolfa von Galen Ermelinghof. Anna Maria Margareta ( ) byla nadační dámou v Nottuln

6 Adolf Bernhard ( ) se stal kanovníkem v Münsteru a proboštem v Xanten. Goswin Hermann Otto ( ) se v r stal velkopřevorem Maltézského řádu pro Německo a říšským knížetem z Heitersheimu. Klara (*1659) a Franz (*1664) zemřeli v dětském věku. Nástupcem Theodora Hermanna se stal jeho syn Theodor Burchard Merveldt ( ). Zastával řadu významných funkcí, byl hejtmanem ve Wolbecku, dvorním maršálem v Münsteru, tajným radou, komořím a nejvyšším dvorním maršálem. Císař Karel VI. jej 20.prosince 1726 povýšil do stavu říšských hrabat. Theodor Burchard se oženil v r s Annou Sophií Theodorou svobodnou paní von Westerholt zu Lembeck ( ). Dalším majitelem panství byl jeho syn Ferdinand Theodor ( ). Působil jako hejtman ve Wolbecku, tajný rada, válečný rada a nejvyšší dvorní maršál. Zvětšil rodový majetek o rytířské statky Coppel, Angelmodde, Daerl a Hove. Největší význam měl jeho sňatek se svobodnou paní Marií Josefou Annou Theodorou Gabrielou von Westerholt zu Lembeck v r Její otec zemřel v r. 1702, a tím vymřel tento rod v mužské linii. Hrabě koupil dědické podíly čtyř sester své manželky a stal se jediným majitelem zámku Lembeck a rytířských statků Hagenbeck a Empte. Vytvořil z panství Lembeck fideikomis. Ferdinand Theodor Merveldt měl sourozence Marii Annu Agnes, Maximiliana Heinricha, Burcharda, Hedwigu Henricu Sophii, Idu Marii, Isabellu Theodoru a Friedricha Christiana. Marie Anna Agnes ( ) se v r provdala za Johanna Hermanna Franze hraběte von Nesselrode. Maximilian Heinrich Burchard ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Osnabrücku a proboštem v Xanten. Hedwig Henrica Sophia byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst. Ostatní sourozenci Ida Marie (*1680), Isabella Theodora (*1692) a Friedrich Christian (*1694) zemřeli v dětském věku. Ferdinand Theodor Merveldt ( ) měl děti Annu Sophii, Franze Arnolda, Burcharda Alexandra, Hedwigu Isabellu, Marii Alexandrinu, Hermanna Adolfa, Rosu Marii, Clemense Augusta, Klaru Franzisku, Maxe Ferdinanda a Sophii Ludoviku. Anna Sophia ( ) byla dámou z nadačního ústavu v Metelen. Franz Arnold Merveldt ( ) byl původně kanovníkem, potom se této funkce vzdal a stal se hejtmanem ve Wolbecku, tajným a zemským radou. V roce 1747 se oženil se Sophií svobodnou paní von Fürstenberg. Burchard Alexander Merveldt (*1714) byl kanovníkem v Münsteru. Hedwig Isabella (*1715) byla dámou z nadačního ústavu v Borghorst. Marie Alexandrina (*1716) byla slečnou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, Hermann Adolf (*1718) byl rytířem Maltézského řádu. Rosa Maria (*1720) zemřela v dětském věku. Klara Franziska (*1725) byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst, Max Ferdinand (*1727) působil jako kanovník v Hildesheimu. Sophia Ludovika (*1730) byla - 6 -

7 dámou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, v r se provdala za svobodného pána Ferdinanda von Galen. Franz Arnold Merveldt ( ) zemřel bezdětný a panství přešlo na jeho mladšího bratra Clemense Augusta Merveldta ( ). Clemens August také zastával významné funkce. Byl tajným radou, hejtmanem ve Wolbecku, nejvyšším dvorním maršálem a komořím. Kromě toho jej kníže jmenoval nejvyšším kuchmistrem, lovčím a místodržícím pevnosti Recklinghausen a propůjčil mu titul Excelence. V r měl pochybnou nákladnou čest, protože musel na svém dvoře v Münsteru přijmout a pohostit švédského krále Gustava a jeho bratra Heinricha Adolfa s doprovodem. Clemens August Merveldt se v r oženil s Marií Antonií svobodnou paní Wolff- Metternich ( ). V r se oženil s Annou Marií Christinou Margaretou Fuest ( ). Z prvního manželství měl děti: Marii Sophii, Augusta Ferdinanda, Klemense, Klaru Ludoviku, Maximiliana, Marii Alexandrinu, Marii Theresii, Paula Burcharda, Clementinu Marii a Antonii. Marie Sophie (*1754) byla nadační dámou ve Freckenhorstu, v r se provdala za Klemense von Vittinghoff-Schell. Klara Ludovika (*1761) byla abatyší v klášteře v Langenhorst. Maximilian Merveldt ( ) byl rakouským generálem jezdectva. Marie Alexandrina (*1766) se v r provdala za Edmunda Antona von Loe zu Wissen. Marie Theresie (*1767) byla nadační dámou v Langenhorst a Fröndenbergu. Paul Burchard Merveldt ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Hildesheimu. Po sekularizaci kapituly vstoupil do státní služby království vestfálského. Později byl tajným radou a komořím v Hannoveru. Poslední léta svého života strávil na statku Hardehausen, který si koupil. Paul Merveldt adoptoval jako svého syna Armanda Jeana Baptistu de Terrés, který potom používal jméno Merveldt, a odkázal mu všechen svůj majetek. Clementina Marie Merveldt ( ) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Antonie ( ) se v r provdala za Adolfa Heinricha svobodného pána von Droste-Vischering. Klemens Merveldt (*1761) zemřel v dětském věku. Z druhého manželství Clemense Augusta Merveldta a Anny Marie Fuest se narodila dcera Sophie Marie Clementina ( ), která byla nadační dámou ve Freckenhorstu. Novým majitelem panství se stal August Ferdinand Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl posledním hejtmanem Wolbecku, komořím, tajným válečným radou a radou panství. August Ferdinand Merveldt prožíval pohnutou dobu přelomu století. Byla to doba napoleonských válek. Mírem v Lunéville v roce 1801 se Rakousko a Prusko zřekly oblastí na levém břehu Rýna, odstoupily je Francii. Světská knížata žádala odškodnění, proto byl v roce - 7 -

8 1803 vydán Základní výnos říšské deputace.většina duchovních knížectví byla zbavena svých vlastnických práv, došlo k sekularizaci. Největšího zisku docílilo Prusko v severozápadním Německu, velká území získaly také jihoněmecké státy. Po míru v Tylži roku 1807 vytvořil Napoleon na území Vestfálska, části Saska a Hesenska Vestfálské království, králem se stal jeho bratr Jérome. Po porážce Napoleona v bitvě u Lipska v roce 1813 král Jérome uprchl do Francie a tím období Vestfálského království skončilo. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 připadlo Vestfálsko Prusku. Když Prusové obsadili Münster, vzdal se August Ferdinand Merveldt svých úřadů. Prusové si ale brzo uvědomili, jak cenná a prospěšná pro novou vládu by byla spolupráce s vysokým úředníkem, který tak dobře zná poměry v zemi. Král Friedrich Vilém III. jej 2.listopadu 1802 jmenoval členem organizační komise, přičemž mu udělil dalekosáhlé výsady. August Ferdinand se vzdal úřadu hejtmana ve Wolbecku a současně v dopise adresovaném ministru Steinovi si zakázal, aby byl jmenován zemským radou kraje Münster, což mu ministr navrhoval. V r jej král jmenoval tajným válečným radou a radou panství opět s mnoha výsadami. V r byl jmenován universitním kurátorem a předsedou administrativního výboru. Také Francouzi se snažili získat jeho služby. Napoleon jej jmenoval členem zastupitelstva kraje Lippe. Později se August Ferdinand Merveldt stále více stahoval ze státní služby. Když jej v roce 1826 chtěl král Friedrich Vilém III. pověřit zastupováním ministra Steina jako maršálka zemského sněmu nastávajícího prvního vestfálského zemského sněmu, odmítl, protože úřad byl pro něho příliš těžký, neboť už mu bylo 68 let. Ve svých domácích záležitostech provedl mnohá zlepšení. Založil nadaci, která zajiš'tovala přiměřený příjem vdovám z rodu Merveldtů. Fideikomis rozšířil o rytířský statek Ostendorf. Pečlivě se staral o pořádání rodinného archivu, ale později byly výsledky této práce ztraceny. Nejslavnějším představitelem rodu Merveldtů byl Maximilian Merveldt ( ), který vynikl jako rakouský generál jezdectva za napoleonských válek. Narodil se 29.června 1764 ve Vestfálsku. V r vstoupil jako podporučík do dragounského pluku arcivévody Leopolda z Toscany, v r byl jmenován nadporučíkem. V r byl povýšen do hodnosti majora a současně byl jmenován členem generálního ubytovacího štábu. Bojoval v holandské armádě. V r se stal členem generálního štábu v Nizozemí. Ve válečném tažení v r se mnohokrát vyznamenal, zejména v bitvě u Neerwinden. Císař jej v tomto roce jmenoval podplukovníkem. Maximilian Merveldt se stal členem generálního štábu anglicko-holandské armády a později náčelníkem generálního štábu arcivévody z Yorku, který velel obléhající armádě. V tomto postavení se v r vyznamenal při obléhání Valenciennes, v bitvě u Famars a při obléhání Dunkerque (Dünkirchen) ve Francii. V r obdržel za své zásluhy rytířský kříž řádu Marie - 8 -

9 Terezie a byl jmenován plukovníkem. V r se vyznamenal v bitvě u Landrecy a dále u Tournay. Tam bojoval s anglickými generály Harcourtem a Dundasem se 16 eskadronami těžké jízdy a svými 4 eskadronami husarů proti Francouzům a vyznamenal se útokem na pravé nepřátelské křídlo. Statečnost a zdatnost, s jakou bojoval, získala mu důvěru vévody z Yorku a také anglického krále a ministerstva. V r se zúčastnil jednání v Anglii o dalším pokračování války. Námaha vojenské služby podryla zdraví Maximiliana Merveldta. Koncem roku 1794 těžce onemocněl a začátkem roku 1795 požádal o uvolnění z generálního štábu a zařazení jako druhého plukovníka do jezdeckého pluku. Také jako velitel pluku měl možnost se vyznamenat. V r bojoval v bitvě u Wetzlaru v Německu, kde se svým plukem rozhodl střetnutí. Téhož roku byl povýšen na generálmajora. V r se zúčastnil diplomatických jednání v Leoben o předběžných podmínkách míru ve válce mezi Francií a Rakouskem. Dohoda byla podepsána na zámku Eggenwald u Leoben. Maximilian Merveldt byl jedním z účastníků mírových jednání v Campo Formiu a podepsal definitivní mírovou dohodu 17.října 1797 v Campo Formiu mezi Francií a Rakouskem. V letech bojoval v Německu úspěšně v různých bitvách, zejména v r v bitvě u Offenburgu. V r bojoval v bitvách u Augsburgu, Friedbergu a Biberachu. Měl za úkol udržovat spojení mezi hlavní armádou pod vedením generála Kraye a sbory knížete Reusse, což se mu po různých bojích podařilo. Koncem roku 1800 byl jmenován polním podmaršálem. V r odjel s diplomatickým posláním do Berlína. Odtud se však musel vrátit, převzal vedení sboru s rozkazem pomáhat sjednocení ustupující armády arcivévody Ferdinanda s Rusy a na výšinách u Neuburgu a Ingolstadtu zaujmout postavení. Později měl spolu s generálem Kutuzovem odvrátit útok Francouzů mezi řekami Lechem a Dunajem. Ke spojení s hlavní armádou už nedošlo, protože byla poražena v bitvě u Slavkova. V r odjel Maximilian Merveldt jako vyslanec do Petrohradu a zůstal tam do r V té době se oženil s Marií Theresií Dietrichstein. Po svém návratu z Ruska v r odjel do Haliče, kde převzal vedení vojenského sboru. Ve válce v r měl krýt Bukovinu a část Haliče. V r odjel z Haliče na Moravu, kde převzal vedení divize. Zde zůstal až do roku 1813, kdy byl jmenován velitelem Terezína a generálem jezdectva. Potom byl povolán k hlavní armádě na saské hranice, kde převzal velení 2.armádního sboru a vyznamenal se v bitvě u Nollendorfu, ke které došlo 17.září Zúčastnil se také bitvy u Lipska, kde byl první den bojů 16.října 1813 zraněn a zajat. Napoleon jej propustil na čestné slovo s příkazem, aby odevzdal císaři mírové návrhy

10 Císař František jej jmenoval v prosinci 1813 velícím generálem na Moravě. Toto místo ale nenastoupil, protože byl jmenován mimořádným velvyslancem v Londýně, kam odjel v lednu Zemřel 5.července 1815 v Londýně. Anglická vláda si ho velmi vážila a chtěla ho nechat pohřbít na státní útraty v opatství ve Westminsteru. Na přání své manželky však byl pohřben v rodinné hrobce v kapli sv. Michaela u Lembecku. August Ferdinand Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Theresií hraběnkou von Pergen ( ). V r se podruhé oženil s Antonií svobodnou paní von Twickel ( ). Z prvního manželství se narodily děti: Sophie Franziska, Ferdinand Anton, Karl Friedrich, Klara, Maximilian, Amalia, Maria Theresia. Dalším majitelem panství se stal Ferdinand Anton Merveldt ( ). Byl vládním radou ve vládě v Münsteru a komořím. Král jej jmenoval 15.října 1840 dědičným maršálem v knížectví Münster. V r se Ferdinand Anton Merveldt oženil se Sophií Ludovikou svobodnou paní von Ketteler (*1802). Jejich jediná dcera zemřela v dětském věku. Panství přešlo na Ferdinandova mladšího bratra Karla Friedricha ( ). Ten studoval v Göttingen práva, v r se zúčastnil tažení do Ruska a tam upadl do zajetí. V r se vrátil a vstoupil do pruských vojenských služeb. Armádu opustil v r jako major. V r koupil statek Seppenhagen a byl zvolen zemským radou kraje Beckum. V r získal statek Freckenhorst. V r se oženil s Marií Theresií svobodnou paní Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1828). Podruhé se oženil v r s Marií svobodnou paní von Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1833), potřetí se oženil v r s Marií Antonettou svobodnou paní von Vittinghoff-Schell ( ). Věnujme nyní pozornost sourozencům Ferdinanda Antona Merveldta ( ). Sophie Franziska (*1786) se v roce 1808 provdala za Franze Josefa Antona hraběte von Spee. Klara ( ) byla čestnou nadační dámou v Brně. Maximilian ( ) byl rakouským generálmajorem, Amalia ( ) byla představenou chudobince, sirotčince a školy v Koblenzi. Marie Theresie (*1802) zemřela v r Zaměřme se nyní na Maximiliana Merveldta ( ), který patřil mezi nejvýznamnější představitele rodu Merveldtů. Sloužil v armádě, v roce 1831 byl povýšen do hodnosti rytmistra, v r dosáhl hodnosti majora. V roce 1837 byl povýšen do hodnosti podplukovníka, v r se stal plukovníkem. V roce 1848 byl jmenován generálmajorem. V témže roce mu byl udělen inkolát v Čechách. V r byl pověřen diplomatickou misí jet do Holandska na korunovaci krále Viléma III., kterému měl pogratulovat k nástupu na trůn a předat mu Řád sv. Stanislava. Krátce po návratu z Holandska 26.května 1849 v Koblenzi zemřel

11 Maximilian Merveldt se oženil s Octavií Černín z Chudenic ve Vinoři. Octavie Černín měla sestru Marii (*1806) a bratra Ottokara (*1809). Marie Merveldt se v r provdala za Josefa hraběte Kinského, komořího a majora. Ottokar Černín ( ) dosáhl hodnosti dvorního rady při všeobecné dvorské komoře a stal se členem panské sněmovny rakouské Říšské rady. Byl majitelem panství Vinoř. V r se oženil s Rosinou hraběnkou Colloredo-Wallsee ( ), majitelkou panství Dymokury. Z manželství Maximiliana Merveldta a Octavie Černín se narodily děti Paul, Antonie a Franz. Paul Merveldt ( ) sloužil v armádě. V roce 1860 byl povýšen do hodnosti poručíka, v r dosáhl hodnosti rytmistra. Zemřel v roce Antonie Merveldt ( ) žila v Ischlu. Franz Merveldt ( ) studoval práva na universitě ve Vídni a potom vstoupil do státních služeb. V r vykonával konceptní praxi na místodržitelství ve Vídni, v r byl jmenován konceptním praktikantem na Okresním úřadě v Hietzingu, v roce 1868 byl přeložen jako konceptní praktikant na Okresní hejtmanství v Sechshaus. V r byl jmenován konceptním adjunktem a místodržitelství ve Vídni mu přidělilo práci ve III.oddělení. V r získal místo provizorního okresního komisaře v St. Pölten, v r byl jmenován koncipistou a v prosinci 1873 okresním komisařem v St. Pölten. V r byl jmenován místodržitelským sekretářem v Grazu ve Štýrsku. V r byl pověřen vedením Okresního hejtmanstvím v St. Johann a v r byl jmenován okresním hejtmanem v St. Johann. V březnu 1878 však byl přeložen jako okresní hejtman do Leoben ve Štýrsku. V r byl jmenován vládním radou při zemské vládě v Klagenfurtu, v r byl jmenován dvorním radou při zemské vládě v Salzburku. V lednu 1886 se stal dvorním radou při místodržitelství v Grazu, v červenci 1886 byl jmenován zemským presidentem ve Slezsku. V r se stal místodržitelem v Horním Rakousku. V r se stal místodržitelem v Tyrolsku a současně byl jmenován tajným radou. V r jej císař odvolal z úřadu místodržitele na vlastní žádost a přeložil jej do důchodu. Současně jej jmenoval doživotním členem panské sněmovny. Po odchodu ze státních služeb se Franz Merveldt věnoval veřejné činnosti. Byl předsedou Společnosti pro novější dějiny Rakouska, členem nadace Léčivé místo pro nemocné tuberkulózou kůže a několika dalších spolků. Zemřel v r ve Vídni. Věnujme nyní pozornost dětem z druhého manželství Augusta Ferdinanda Merveldta ( ) a Antonie Twickel. Ferdinanda Paulina Maria (*1807) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Korff-Schmising. Maria Sophia (*1808) se v r provdala za Josefa Franze hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Augusta Charlotte (*1812) se v r provdala za Augusta svobodného pána von Korff-Harkotten. Huberta Maria Theresa (*1814) se v

12 r provdala za Augusta svobodného pána von Nagel-Doornick. Clemens August ( ) byl správcem úřadu v Salzkotten. Oženil se s Berthou Bismarck, v r se podruhé oženil s Jenny Theresií Sorga ( ). Mechtilde (*1817) zemřela v r Dietrich Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Kamprath (*1830). Antonia Maria ( ) se v r provdala za Konrada svobodného pána von Romberg-Bladenhorst. Karl Friedrich Merveldt ( ) měl ze třetího manželství s Marií Antonettou von Vittinghoff-Schell děti Marii Antonii Theresii, Paulinu, Ferdinanda Antona, Maximiliana Friedricha a Marii Sophii. Maria Antonia Theresia ( ) byla nadační dámou. Paulina (*1838) zemřela asi v r jako salesiánka. Maria Sophia se narodila v r Dalším majitelem panství byl Ferdinand Anton Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl doživotním členem panské sněmovny, komořím, zámeckým hejtmanem v Münsteru a dědičným maršálem knížectví Münster. V r se oženil s Mathildou hraběnkou Wolff-Metternich ( ). Zemřel bezdětný a majitelem panství se stal jeho bratr Maximilian Friedrich ( ). V r se oženil s Luisou svobodnou paní von Landsberg- Velen ( ). Měli děti Marii Sophii (*1872), Ferdinanda Karla, Elisabeth Marii, Friedricha Augusta, Maximiliana Josefa a Franze Karla. Panství převzal nejstarší syn Ferdinand Karel Merveldt (*1873). Sloužil v armádě, dosáhl hodnosti rytmistra. Bojoval v 1.světové válce jako velitel švadrony reservního husarského pluku a různých praporů pěchoty. V r se oženil v Paderbornu s hraběnkou Idou, rozenou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim, vdovou po svém zemřelém bratrovi Maximilianu Josefovi. Elisabeth Maria (*1876) se v r vdala za Paula svobodného pána von Nagel. Friedrich August Merveldt (*1878) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Elisabethou svobodnou paní von Fürstenberg (*1888). Měli děti Everworda Ferdinanda (*1912, zemř. 1912), Marii Luisu (*1913) a Marietheresu Piu (*1914). Maximilian Josef Merveldt (*1880) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Idou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim (*1884). Měli děti Marii Charlottu (*1910) a Brigittu Elisabeth (*1913). Franz Karl Merveldt (*1884) se v r oženil s Helene von Blücher (*1892). Měli děti Johanna Dietricha (*1915) a Elisabeth Sophii (*1920). Věnujme nyní pozornost Dietrichu Merveldtovi, protože se stal zakladatelem větve, která později žila v Čechách. Narodil se v r v Münsteru. V r se v Uherském Ostrohu oženil s Marií Kamprath, dcerou obročního místního velkostatku. Měli děti Hubertu nar. v r ve Vaska v Uhrách, Paulinu nar. v r v Breznici v Chorvatsku, Augusta nar v r v Breznici a Mathildu nar. v r v Breznici. Dietrich Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. Zemřel v r v Čanjevu v Chorvatsku. Jeho manželka Marie (*1830)

13 zemřela v r ve Varaždinu v Chorvatsku. Huberta, Paulina a Mathilda Merveldt žily ve Varaždinu. Paulina zemřela ve Varaždinu v r jako františkánka, Huberta a Mathilda zemřely zde v r August Merveldt sloužil v armádě. V r byl jmenován poručíkem, v r dosáhl hodnosti nadporučíka, v r byl povýšen do hodnosti rytmistra. V r ukončil aktivní vojenskou službu a v r byl jmenován majorem. Po odchodu z armády se věnoval správě velkostatku Bělohrad. August Merveldt se v r v Bělohradu oženil s Helenou von der Asseburg. Rod Asseburg pocházel z Dolního Saska, v letech 1717 a 1747 byl povýšen do stavu svobodných pánů, v r v království Prusko získali hraběcí titul pro Augusta Ludwiga von der Asseburg, dvorního lovčího a majitele panství na Meisdorfu a Falkensteinu. V r získali povolení používat jméno Falkenstein, mohl ho používat každý majitel panství. Tak se vytvořila linie Asseburg-Falkenstein. Bernhard Friedrich Asche Wolf von der Asseburg získal pro sebe a v Charlottenburgu podle práva prvorozenectví v mužské linii dědičně hraběcí titul. Egbert von der Asseburg a jeho manželka Maria Agnes roz. hraběnka von Solms-Baruth získali v Berlíně hraběcí titul pro svoji osobu. Helena von der Asseburg se narodila v r v Nejdku. Měla sestru Annu (*1859) a bratra Friedricha (*1861). Rodiči Heleny von der Asseburg byli Bernhard Friedrich Asche Wolf hrabě von der Asseburg a Anna roz. svobodná paní von Kleist. Rodiči Bernharda Asche Wolf von der Asseburg ( ) byli Ludwig von der Asseburg ( ) a Bernardine hraběnka roz. von Kerssenbrock. Rodiči Anny roz. von Kleist ( ) byli Heinrich baron von Kleist a Anna roz. Veith. Anna von der Asseburg koupila v r panství Bělohrad. August Merveldt a Helena von der Asseburg měli děti Bernharda nar v Hradci Králové, Paula nar ve Welsu v Rakousku a Annu Marii nar ve Welsu. Anna von der Asseburg zemřela v r v Bělohradě. Panství zdědila její dcera Helena Merveldt. Anna von der Asseburg ustanovila ve své závěti z a v dodatcích z 15., 16. a na základě fideikomisní substituce, že dědičkou po Heleně Merveldt se stane její dcera Anna Marie Merveldt pod podmínkou, že zůstane v evangelické církvi. Pokud by zemřela dřív než její matka, nebo by vystoupila z evangelické církve, potom připadne jmění po Heleně Merveldt jejímu bratru Friedrichovi von der Asseburg, který má vyplatit dětem Heleny Merveldt, to znamená Bernhardu, Paulu a Anně Marii, finanční podíl. Tuto poslední vůli Anny von der Asseburg dědicové napadli, protože povinný díl Heleny Merveldt nemůže být žádnou fideikomisní substitucí omezen. Krajský soud v Jičíně v r rozhodl, že fideikomisní

14 substituce se týká částky , 27 Kč, to znamená částky, o kterou dědictví Heleny Merveldt převyšuje její povinný díl po její matce. Bernhard Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. V r se v Chotělicích oženil se Sophií Mensdorff-Pouilly. Měli děti Annu nar v Chotělicích, Bernadettu nar v Lázních Bělohradě, Paula nar v Chotělicích a Eleonoru nar v Praze. Paul Merveldt studoval na soukromém gymnasiu ve Feldkirchu, kde v r složil maturitu. V letech sloužil jako dobrovolník u hulánského pluku v Pardubicích. Na podzim roku 1912 se zapsal na právnickou fakultu Karlovy university v Praze. V letech navštěvoval universitu v Leyven (Löwen) v Belgii. V lednu 1913 byl jmenován kadetem 11.pluku hulánů, v červenci a srpnu vykonal u tohoto pluku vojenské cvičení. V červenci 1914 složil v Praze první státní zkoušku pro historická práva. Když vypukla 1.světová válka, byl povolán k 11.hulánskému pluku v Terezíně. Sloužil zde jako velitel transportu na frontu a zpět. V prosinci 1914 byl odvelen k pluku na frontu v Karpatech, kde bojoval do března V únoru 1915 obdržel stříbrnou medaili za statečnost II.třídy. V březnu 1915 byl povýšen do hodnosti poručíka. Koncem března 1915 byl pluk přeložen na hranice v severní Bukovině, kde stál většinou v zákopech a v květnu a červnu sváděl těžké boje s velkými ztrátami. Od 1.července 1915, kdy byl velitel eskadrony na dovolené, velel Paul Merveldt 1.eskadroně. Padl 15.července 1915 v bojích u Sinkowa na Dněstru. Byl pohřben na hřbitově v Jarkovci. Krátce po své smrti v červenci 1915 byl vyznamenán vojenským záslužným křížem III.třídy s válečnou dekorací. V prosinci 1915 po získání úředního povolení byly jeho ostatky exhumovány a 23.prosince 1915 byl pohřben na hřbitově v Lázních Bělohradě. Anna Marie Merveldt žila v Bělohradě. Její matka Helena Merveldt zemřela v Bělohradě. Podle její závěti zdědil Bernhard Merveldt kruhovou cihelnu v Šárovcově Lhotě a část pozemků a lesů. Anna Marie Merveldt obdržela ostatní nemovitosti a zbývající pozemky a lesy. Zejména získala zámek a Anenské slatinné lázně. Helena Merveldt odkázala svému manželovi Augustu Merveldtovi doživotní rentu Kč ročně. Tuto rentu mu mají platit Bernhard a Anna Marie Merveldt, každý platí polovinu, to znamená Kč. Vyplácení renty je zajištěno zástavním právem na nemovitostech, které Bernhard a Marie Anna Merveldt zdědili. Oba dědici jsou povinni po smrti svého otce Augusta Meveldta platit svým tetám Hubertě a Mathildě Merveldt ve Varaždinu dohromady měsíčně Kč. Pokud jedna z nich zemře, sníží se renta na Kč. Helena Merveldt v závěti uvádí, že odkázala Anně Marii Merveldt větší díl velkostatku než jejímu bratrovi, protože podle závěti Anny von der Asseburg z r byla

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rodinný archiv Szalatnayů - Szalatnay & Kröschel, dovoz a vývoz strojů a potřeb pro hospodářství a průmysl v Praze (1815-1931) Prozatímní inventární

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Jičínský Vilém Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Jičínský Vilém (1843-1898) Prozatímní inventární seznam NAD č. 565 evidenční pomůcka č. 219 Jílek František Praha 1961 inv. č. obsah ks datace

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Josef František Duda Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Josef František Duda (1810-1916) Prozatímní inventární seznam NAD č. 308 evidenční pomůcka č. 110 M. Vach Praha 1950 inv. č. obsah ks datace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Haller Antonín Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Haller Antonín (1868-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 403 evidenční pomůcka č. 141 Mrklasová Otylie Praha 1952 Antonín Haller, sládek,

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918 Pro většinu z nás Prusko je Berlín. My jsme byli v Prusku a přitom 700 km východně od Berlína. Mnohým včetně mne to vrtalo hlavou, takže jsem se ponořil do literatury a konečně trochu pochopil, jak to

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Herrmann Max Časové rozmezí: 1909-1938 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 1167 Evidenční číslo pomůcky: 1438 Zpracovala:

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. ing. Schnirchové

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. ing. Schnirchové Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea ing. Schnirchové ((1791) 1811 1896 (1947)) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS NAD č. 233 evidenční pomůcka č. 88 E. Čakrtová Praha 1951 inv. č. sign.

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_19 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Historický nástin vývoje vlastnictví lesů do roku 1938 Ing. Gabzdil Charakteristika historického vývoje vlastnictví lesů Lesy byly na počátku historické

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

stažení. Existuje právo na náhradu za chatu postavenou na pozemku poplatku za výmaz z obchodního rejstříkumůže vozidlo taxislužby

stažení. Existuje právo na náhradu za chatu postavenou na pozemku poplatku za výmaz z obchodního rejstříkumůže vozidlo taxislužby půjčka žádost o rozvod formulář ke stažení. Veľmi pekne vás prosím o půjčka žádost o rozv stažení radu, resp. - jakou roli hraje likvidátor půjčka žádost o rozvod formulář ke stažení. Může si soused pořídit

Více

Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979

Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 4108 č. archivní pomůcky 8887 Rodinný archiv Hiltlů, Studenec 1874-1979 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původců fondu 4 II.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města VÝZNAMNÉ A POPULÁRNÍ OSOBNOSTI SVÉ DOBY jiné vnímání za života a po smrti proměnné v čase PŘÍMÝ VLIV NEPŘÍMÝ VLIV finanční podpora výstavby objektů inspirace myšlenkami, nové pohledy publicita spojená

Více