Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad 1633-1945"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 28 č. archivní pomůcky 8739 Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad inventář Mgr. Jiří Vozar Zámrsk 2012

2 O b s a h Úvod... 3 I. Dějiny původců fondu... 4 II. Dějiny fondu III. Archivní charakteristika fondu IV. Stručný rozbor obsahu fondu V. Záznam o zpracování fondu Prameny a literatura Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Inventární seznam I. Merveldtové II. Asseburg III. Černín IV. Kinský V. Kleist VI. Pergen VII. Příbuzné a jiné rody - neznámí a neurčení odesilatelé a adresáti Fondové oddělení Rodinný archiv Schaffgotschů Bělohrad Rejstříky Rejstřík osobní Rejstřík místní Tiráž

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původců fondu Merveldtové Rod Merveldtů pocházel z Vestfálska. Jméno obdržel podle bažin ležících severozápadně od města Dülmen, které se nazývaly Marefeldon. První známý příslušník rodu Merveldt, který se jmenoval Heinrich, se objevil v r mezi úředníky biskupa z Münsteru. Heinrich Merveldt měl syny Bernharda a Hermanna. Bernhard se objevuje r jako purkrabí v Dülmen, Hermann je uveden v letech jako úředník v Münsteru a purkrabí v Dülmen. Hermann měl syny Johannese a Hermanna, kteří působili jako rytíři ve službách města Osnabrücku. Hermann měl syny Johannese, Hermanna a Heinricha, kteří se stali zakladateli třech velkých větví rodu Merveldtů. Johannes se uvádí v letech jako rytíř a číšník biskupa z Münsteru. Založil linii dědičných číšníků, keří přestali používat rodové jméno a podle svého čestného úřadu se nazývali pouze Schenk. Do roku 1400 žili v okolí Dülmen. Hermann je uveden v letech jako purkrabí ve Strombergu. Založil linii Merfeld, která měla bohatou historii a založila různé nové větve. Heinrich je uveden v letech jako rytíř a purkrabí ve Strombergu. Stal se zakladatelem linie, která pokračuje až do dneška a zachovala si jméno a znak starého rodu Merveldtů. O Heinrichovi a jeho potomcích není mnoho známo. Patřili jako zbrojnoši a rytíři k posádce biskupské zemské pevnosti Stromberg, od poloviny 14.století byli také purkrabí ve Wolbecku. Společné připojení k rytířstvu a vstup do vyšší státní služby způsobily silné povznesení sociální a politické situace šlechty a vytvořily podmínky pro její nový vzestup. Kolem roku 1400 vstoupili také Merveldtové do správní služby knížectví. Hermann Merveldt, který je uveden v letech , vykonával funkci maršála biskupa z Münsteru, byl purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Měl syny Hermanna a Everharda. Jeho syn Hermann uvedený v letech získal roku 1430 jako léno panství Westerwinkel u Herbern, roku 1434 se stal maršálem biskupa z Münsteru, roku 1436 byl hejtmanem ve Strombergu. Roku 1438 se oženil s Richmod von Asswede. Everhard uvedený v letech získal po smrti svého bratra panství Westerwinkel a stal se purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Oženil se s Gödeke von Hövel. Everhard měl syny Everharda, Hermanna, Dietricha a dcery Richmod, Annu a Idu. Everhard uvedený v letech získal Wolbeck a Westerwinkel, v r se oženil s Elisabeth von Westrem. Hermann a Dietrich uvedení v letech odešli do Livoňska

5 Richmod uvedená v letech byla vdovou po Heinrichu Buckovi, Anna uvedená v r se provdala za Gebharda von Hövel. Ida byla abatyší v klášteře v Überwasser, zemřela v r Everhard Merveldt bydlel na zámku Wolbeck. Dostal se do těžkých hospodářských potíží kvůli neštěstím všeho druhu a dluhům svého syna Dietricha. Jeho situace se tak zhoršila, že musel prodat panství Westerwinkel. Dietrich Merveldt uvedený v letech zastával funkci hejtmana ve Wolbecku a Sassenbergu. V r se oženil s Gertrud von Nagel. Měl bratra Everharda uvedeného k r a sestru Idu, která byla dámou z nadačního ústavu v Nottuln. Zemřela v r Dietrich Merveldt zase povznesl rodový majetek. Nechal postavit ve Wolbecku nádherný zámek. Osud tomu ale chtěl, že se nemohl radovat ze svého díla. Zemřel ve svém úředním bytě ve Wolbecku, teprve později se vdova Gertrud von Nagel přestěhovala s dětmi na zámek Dietrich Merveldt měl syna Hermanna a dcery Elisabeth a Agnes. Hermann uvedený v letech se v roce 1555 oženil s Ursulou von Diepenbrock, dědičkou Westerwinkelu. V r po smrti otce Diepenbrocka přešel zámek Westerwinkel do majetku Merveldtů, kteří jej vlastní až do současnosti. Ursula Merveldt zemřela v r Dietrich Merveldt uzavřel druhé manželství v r s Marií von der Recke. Jeho sestra Elisabeth zemřela svobodná v r a Agnes uvedená v letech se provdala za Adriana von der Heggen. Dietrich Hermann ( ), jediný syn z druhého manželství Hermanna Merveldta, se stal nástupcem svého otce. Byl krajským hejtmanem ve Wolbecku jako všichni jeho potomci až do zrušení úřadu v r Kromě toho zastával funkce knížecího komořího, tajného rady, kancléře a nejvyššího maršála. Westfálského míru se zúčastnil jako zplnomocněnec kolínského kurfiřta. V r se oženil s Gertrud von Ketteler zu Sythen, která zemřela v r Podruhé se oženil v r s Kornelií von Droste-Vischering. Ta zemřela v r Jeho syn Theodor Hermann ( ) se na státní službu připravoval universitním studiem v Kolíně. Jako jeho otec byl také tajným radou, dvorním maršálem a krajským hejtmanem ve Wolbecku. Pokračoval v majetkové politice svého otce. V roce 1667 vyvázal Westerwinkel z lenního svazku, takže se stal jeho svobodným majetkem. Dne 17.února 1668 jej císař Leopold dědičně povýšil do stavu svobodných pánů. Theodor Hermann Merveldt se v r oženil s Hedwigou Annou Sophií svobodnou paní von Westerholt-Lembeck ( ). V r uzavřel druhé manželství s Margaretou von Harstall. Z prvního manželství se narodily děti Hedwig Anna Sophia, Theodor Burchard, Anna Maria, Adolf Bernhard, Goswin Hermann Otto, Klara a Franz. Hedwig Anna Sophia (*1650) se v r provdala za Theodora Ludolfa von Galen Ermelinghof. Anna Maria Margareta ( ) byla nadační dámou v Nottuln

6 Adolf Bernhard ( ) se stal kanovníkem v Münsteru a proboštem v Xanten. Goswin Hermann Otto ( ) se v r stal velkopřevorem Maltézského řádu pro Německo a říšským knížetem z Heitersheimu. Klara (*1659) a Franz (*1664) zemřeli v dětském věku. Nástupcem Theodora Hermanna se stal jeho syn Theodor Burchard Merveldt ( ). Zastával řadu významných funkcí, byl hejtmanem ve Wolbecku, dvorním maršálem v Münsteru, tajným radou, komořím a nejvyšším dvorním maršálem. Císař Karel VI. jej 20.prosince 1726 povýšil do stavu říšských hrabat. Theodor Burchard se oženil v r s Annou Sophií Theodorou svobodnou paní von Westerholt zu Lembeck ( ). Dalším majitelem panství byl jeho syn Ferdinand Theodor ( ). Působil jako hejtman ve Wolbecku, tajný rada, válečný rada a nejvyšší dvorní maršál. Zvětšil rodový majetek o rytířské statky Coppel, Angelmodde, Daerl a Hove. Největší význam měl jeho sňatek se svobodnou paní Marií Josefou Annou Theodorou Gabrielou von Westerholt zu Lembeck v r Její otec zemřel v r. 1702, a tím vymřel tento rod v mužské linii. Hrabě koupil dědické podíly čtyř sester své manželky a stal se jediným majitelem zámku Lembeck a rytířských statků Hagenbeck a Empte. Vytvořil z panství Lembeck fideikomis. Ferdinand Theodor Merveldt měl sourozence Marii Annu Agnes, Maximiliana Heinricha, Burcharda, Hedwigu Henricu Sophii, Idu Marii, Isabellu Theodoru a Friedricha Christiana. Marie Anna Agnes ( ) se v r provdala za Johanna Hermanna Franze hraběte von Nesselrode. Maximilian Heinrich Burchard ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Osnabrücku a proboštem v Xanten. Hedwig Henrica Sophia byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst. Ostatní sourozenci Ida Marie (*1680), Isabella Theodora (*1692) a Friedrich Christian (*1694) zemřeli v dětském věku. Ferdinand Theodor Merveldt ( ) měl děti Annu Sophii, Franze Arnolda, Burcharda Alexandra, Hedwigu Isabellu, Marii Alexandrinu, Hermanna Adolfa, Rosu Marii, Clemense Augusta, Klaru Franzisku, Maxe Ferdinanda a Sophii Ludoviku. Anna Sophia ( ) byla dámou z nadačního ústavu v Metelen. Franz Arnold Merveldt ( ) byl původně kanovníkem, potom se této funkce vzdal a stal se hejtmanem ve Wolbecku, tajným a zemským radou. V roce 1747 se oženil se Sophií svobodnou paní von Fürstenberg. Burchard Alexander Merveldt (*1714) byl kanovníkem v Münsteru. Hedwig Isabella (*1715) byla dámou z nadačního ústavu v Borghorst. Marie Alexandrina (*1716) byla slečnou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, Hermann Adolf (*1718) byl rytířem Maltézského řádu. Rosa Maria (*1720) zemřela v dětském věku. Klara Franziska (*1725) byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst, Max Ferdinand (*1727) působil jako kanovník v Hildesheimu. Sophia Ludovika (*1730) byla - 6 -

7 dámou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, v r se provdala za svobodného pána Ferdinanda von Galen. Franz Arnold Merveldt ( ) zemřel bezdětný a panství přešlo na jeho mladšího bratra Clemense Augusta Merveldta ( ). Clemens August také zastával významné funkce. Byl tajným radou, hejtmanem ve Wolbecku, nejvyšším dvorním maršálem a komořím. Kromě toho jej kníže jmenoval nejvyšším kuchmistrem, lovčím a místodržícím pevnosti Recklinghausen a propůjčil mu titul Excelence. V r měl pochybnou nákladnou čest, protože musel na svém dvoře v Münsteru přijmout a pohostit švédského krále Gustava a jeho bratra Heinricha Adolfa s doprovodem. Clemens August Merveldt se v r oženil s Marií Antonií svobodnou paní Wolff- Metternich ( ). V r se oženil s Annou Marií Christinou Margaretou Fuest ( ). Z prvního manželství měl děti: Marii Sophii, Augusta Ferdinanda, Klemense, Klaru Ludoviku, Maximiliana, Marii Alexandrinu, Marii Theresii, Paula Burcharda, Clementinu Marii a Antonii. Marie Sophie (*1754) byla nadační dámou ve Freckenhorstu, v r se provdala za Klemense von Vittinghoff-Schell. Klara Ludovika (*1761) byla abatyší v klášteře v Langenhorst. Maximilian Merveldt ( ) byl rakouským generálem jezdectva. Marie Alexandrina (*1766) se v r provdala za Edmunda Antona von Loe zu Wissen. Marie Theresie (*1767) byla nadační dámou v Langenhorst a Fröndenbergu. Paul Burchard Merveldt ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Hildesheimu. Po sekularizaci kapituly vstoupil do státní služby království vestfálského. Později byl tajným radou a komořím v Hannoveru. Poslední léta svého života strávil na statku Hardehausen, který si koupil. Paul Merveldt adoptoval jako svého syna Armanda Jeana Baptistu de Terrés, který potom používal jméno Merveldt, a odkázal mu všechen svůj majetek. Clementina Marie Merveldt ( ) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Antonie ( ) se v r provdala za Adolfa Heinricha svobodného pána von Droste-Vischering. Klemens Merveldt (*1761) zemřel v dětském věku. Z druhého manželství Clemense Augusta Merveldta a Anny Marie Fuest se narodila dcera Sophie Marie Clementina ( ), která byla nadační dámou ve Freckenhorstu. Novým majitelem panství se stal August Ferdinand Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl posledním hejtmanem Wolbecku, komořím, tajným válečným radou a radou panství. August Ferdinand Merveldt prožíval pohnutou dobu přelomu století. Byla to doba napoleonských válek. Mírem v Lunéville v roce 1801 se Rakousko a Prusko zřekly oblastí na levém břehu Rýna, odstoupily je Francii. Světská knížata žádala odškodnění, proto byl v roce - 7 -

8 1803 vydán Základní výnos říšské deputace.většina duchovních knížectví byla zbavena svých vlastnických práv, došlo k sekularizaci. Největšího zisku docílilo Prusko v severozápadním Německu, velká území získaly také jihoněmecké státy. Po míru v Tylži roku 1807 vytvořil Napoleon na území Vestfálska, části Saska a Hesenska Vestfálské království, králem se stal jeho bratr Jérome. Po porážce Napoleona v bitvě u Lipska v roce 1813 král Jérome uprchl do Francie a tím období Vestfálského království skončilo. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 připadlo Vestfálsko Prusku. Když Prusové obsadili Münster, vzdal se August Ferdinand Merveldt svých úřadů. Prusové si ale brzo uvědomili, jak cenná a prospěšná pro novou vládu by byla spolupráce s vysokým úředníkem, který tak dobře zná poměry v zemi. Král Friedrich Vilém III. jej 2.listopadu 1802 jmenoval členem organizační komise, přičemž mu udělil dalekosáhlé výsady. August Ferdinand se vzdal úřadu hejtmana ve Wolbecku a současně v dopise adresovaném ministru Steinovi si zakázal, aby byl jmenován zemským radou kraje Münster, což mu ministr navrhoval. V r jej král jmenoval tajným válečným radou a radou panství opět s mnoha výsadami. V r byl jmenován universitním kurátorem a předsedou administrativního výboru. Také Francouzi se snažili získat jeho služby. Napoleon jej jmenoval členem zastupitelstva kraje Lippe. Později se August Ferdinand Merveldt stále více stahoval ze státní služby. Když jej v roce 1826 chtěl král Friedrich Vilém III. pověřit zastupováním ministra Steina jako maršálka zemského sněmu nastávajícího prvního vestfálského zemského sněmu, odmítl, protože úřad byl pro něho příliš těžký, neboť už mu bylo 68 let. Ve svých domácích záležitostech provedl mnohá zlepšení. Založil nadaci, která zajiš'tovala přiměřený příjem vdovám z rodu Merveldtů. Fideikomis rozšířil o rytířský statek Ostendorf. Pečlivě se staral o pořádání rodinného archivu, ale později byly výsledky této práce ztraceny. Nejslavnějším představitelem rodu Merveldtů byl Maximilian Merveldt ( ), který vynikl jako rakouský generál jezdectva za napoleonských válek. Narodil se 29.června 1764 ve Vestfálsku. V r vstoupil jako podporučík do dragounského pluku arcivévody Leopolda z Toscany, v r byl jmenován nadporučíkem. V r byl povýšen do hodnosti majora a současně byl jmenován členem generálního ubytovacího štábu. Bojoval v holandské armádě. V r se stal členem generálního štábu v Nizozemí. Ve válečném tažení v r se mnohokrát vyznamenal, zejména v bitvě u Neerwinden. Císař jej v tomto roce jmenoval podplukovníkem. Maximilian Merveldt se stal členem generálního štábu anglicko-holandské armády a později náčelníkem generálního štábu arcivévody z Yorku, který velel obléhající armádě. V tomto postavení se v r vyznamenal při obléhání Valenciennes, v bitvě u Famars a při obléhání Dunkerque (Dünkirchen) ve Francii. V r obdržel za své zásluhy rytířský kříž řádu Marie - 8 -

9 Terezie a byl jmenován plukovníkem. V r se vyznamenal v bitvě u Landrecy a dále u Tournay. Tam bojoval s anglickými generály Harcourtem a Dundasem se 16 eskadronami těžké jízdy a svými 4 eskadronami husarů proti Francouzům a vyznamenal se útokem na pravé nepřátelské křídlo. Statečnost a zdatnost, s jakou bojoval, získala mu důvěru vévody z Yorku a také anglického krále a ministerstva. V r se zúčastnil jednání v Anglii o dalším pokračování války. Námaha vojenské služby podryla zdraví Maximiliana Merveldta. Koncem roku 1794 těžce onemocněl a začátkem roku 1795 požádal o uvolnění z generálního štábu a zařazení jako druhého plukovníka do jezdeckého pluku. Také jako velitel pluku měl možnost se vyznamenat. V r bojoval v bitvě u Wetzlaru v Německu, kde se svým plukem rozhodl střetnutí. Téhož roku byl povýšen na generálmajora. V r se zúčastnil diplomatických jednání v Leoben o předběžných podmínkách míru ve válce mezi Francií a Rakouskem. Dohoda byla podepsána na zámku Eggenwald u Leoben. Maximilian Merveldt byl jedním z účastníků mírových jednání v Campo Formiu a podepsal definitivní mírovou dohodu 17.října 1797 v Campo Formiu mezi Francií a Rakouskem. V letech bojoval v Německu úspěšně v různých bitvách, zejména v r v bitvě u Offenburgu. V r bojoval v bitvách u Augsburgu, Friedbergu a Biberachu. Měl za úkol udržovat spojení mezi hlavní armádou pod vedením generála Kraye a sbory knížete Reusse, což se mu po různých bojích podařilo. Koncem roku 1800 byl jmenován polním podmaršálem. V r odjel s diplomatickým posláním do Berlína. Odtud se však musel vrátit, převzal vedení sboru s rozkazem pomáhat sjednocení ustupující armády arcivévody Ferdinanda s Rusy a na výšinách u Neuburgu a Ingolstadtu zaujmout postavení. Později měl spolu s generálem Kutuzovem odvrátit útok Francouzů mezi řekami Lechem a Dunajem. Ke spojení s hlavní armádou už nedošlo, protože byla poražena v bitvě u Slavkova. V r odjel Maximilian Merveldt jako vyslanec do Petrohradu a zůstal tam do r V té době se oženil s Marií Theresií Dietrichstein. Po svém návratu z Ruska v r odjel do Haliče, kde převzal vedení vojenského sboru. Ve válce v r měl krýt Bukovinu a část Haliče. V r odjel z Haliče na Moravu, kde převzal vedení divize. Zde zůstal až do roku 1813, kdy byl jmenován velitelem Terezína a generálem jezdectva. Potom byl povolán k hlavní armádě na saské hranice, kde převzal velení 2.armádního sboru a vyznamenal se v bitvě u Nollendorfu, ke které došlo 17.září Zúčastnil se také bitvy u Lipska, kde byl první den bojů 16.října 1813 zraněn a zajat. Napoleon jej propustil na čestné slovo s příkazem, aby odevzdal císaři mírové návrhy

10 Císař František jej jmenoval v prosinci 1813 velícím generálem na Moravě. Toto místo ale nenastoupil, protože byl jmenován mimořádným velvyslancem v Londýně, kam odjel v lednu Zemřel 5.července 1815 v Londýně. Anglická vláda si ho velmi vážila a chtěla ho nechat pohřbít na státní útraty v opatství ve Westminsteru. Na přání své manželky však byl pohřben v rodinné hrobce v kapli sv. Michaela u Lembecku. August Ferdinand Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Theresií hraběnkou von Pergen ( ). V r se podruhé oženil s Antonií svobodnou paní von Twickel ( ). Z prvního manželství se narodily děti: Sophie Franziska, Ferdinand Anton, Karl Friedrich, Klara, Maximilian, Amalia, Maria Theresia. Dalším majitelem panství se stal Ferdinand Anton Merveldt ( ). Byl vládním radou ve vládě v Münsteru a komořím. Král jej jmenoval 15.října 1840 dědičným maršálem v knížectví Münster. V r se Ferdinand Anton Merveldt oženil se Sophií Ludovikou svobodnou paní von Ketteler (*1802). Jejich jediná dcera zemřela v dětském věku. Panství přešlo na Ferdinandova mladšího bratra Karla Friedricha ( ). Ten studoval v Göttingen práva, v r se zúčastnil tažení do Ruska a tam upadl do zajetí. V r se vrátil a vstoupil do pruských vojenských služeb. Armádu opustil v r jako major. V r koupil statek Seppenhagen a byl zvolen zemským radou kraje Beckum. V r získal statek Freckenhorst. V r se oženil s Marií Theresií svobodnou paní Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1828). Podruhé se oženil v r s Marií svobodnou paní von Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1833), potřetí se oženil v r s Marií Antonettou svobodnou paní von Vittinghoff-Schell ( ). Věnujme nyní pozornost sourozencům Ferdinanda Antona Merveldta ( ). Sophie Franziska (*1786) se v roce 1808 provdala za Franze Josefa Antona hraběte von Spee. Klara ( ) byla čestnou nadační dámou v Brně. Maximilian ( ) byl rakouským generálmajorem, Amalia ( ) byla představenou chudobince, sirotčince a školy v Koblenzi. Marie Theresie (*1802) zemřela v r Zaměřme se nyní na Maximiliana Merveldta ( ), který patřil mezi nejvýznamnější představitele rodu Merveldtů. Sloužil v armádě, v roce 1831 byl povýšen do hodnosti rytmistra, v r dosáhl hodnosti majora. V roce 1837 byl povýšen do hodnosti podplukovníka, v r se stal plukovníkem. V roce 1848 byl jmenován generálmajorem. V témže roce mu byl udělen inkolát v Čechách. V r byl pověřen diplomatickou misí jet do Holandska na korunovaci krále Viléma III., kterému měl pogratulovat k nástupu na trůn a předat mu Řád sv. Stanislava. Krátce po návratu z Holandska 26.května 1849 v Koblenzi zemřel

11 Maximilian Merveldt se oženil s Octavií Černín z Chudenic ve Vinoři. Octavie Černín měla sestru Marii (*1806) a bratra Ottokara (*1809). Marie Merveldt se v r provdala za Josefa hraběte Kinského, komořího a majora. Ottokar Černín ( ) dosáhl hodnosti dvorního rady při všeobecné dvorské komoře a stal se členem panské sněmovny rakouské Říšské rady. Byl majitelem panství Vinoř. V r se oženil s Rosinou hraběnkou Colloredo-Wallsee ( ), majitelkou panství Dymokury. Z manželství Maximiliana Merveldta a Octavie Černín se narodily děti Paul, Antonie a Franz. Paul Merveldt ( ) sloužil v armádě. V roce 1860 byl povýšen do hodnosti poručíka, v r dosáhl hodnosti rytmistra. Zemřel v roce Antonie Merveldt ( ) žila v Ischlu. Franz Merveldt ( ) studoval práva na universitě ve Vídni a potom vstoupil do státních služeb. V r vykonával konceptní praxi na místodržitelství ve Vídni, v r byl jmenován konceptním praktikantem na Okresním úřadě v Hietzingu, v roce 1868 byl přeložen jako konceptní praktikant na Okresní hejtmanství v Sechshaus. V r byl jmenován konceptním adjunktem a místodržitelství ve Vídni mu přidělilo práci ve III.oddělení. V r získal místo provizorního okresního komisaře v St. Pölten, v r byl jmenován koncipistou a v prosinci 1873 okresním komisařem v St. Pölten. V r byl jmenován místodržitelským sekretářem v Grazu ve Štýrsku. V r byl pověřen vedením Okresního hejtmanstvím v St. Johann a v r byl jmenován okresním hejtmanem v St. Johann. V březnu 1878 však byl přeložen jako okresní hejtman do Leoben ve Štýrsku. V r byl jmenován vládním radou při zemské vládě v Klagenfurtu, v r byl jmenován dvorním radou při zemské vládě v Salzburku. V lednu 1886 se stal dvorním radou při místodržitelství v Grazu, v červenci 1886 byl jmenován zemským presidentem ve Slezsku. V r se stal místodržitelem v Horním Rakousku. V r se stal místodržitelem v Tyrolsku a současně byl jmenován tajným radou. V r jej císař odvolal z úřadu místodržitele na vlastní žádost a přeložil jej do důchodu. Současně jej jmenoval doživotním členem panské sněmovny. Po odchodu ze státních služeb se Franz Merveldt věnoval veřejné činnosti. Byl předsedou Společnosti pro novější dějiny Rakouska, členem nadace Léčivé místo pro nemocné tuberkulózou kůže a několika dalších spolků. Zemřel v r ve Vídni. Věnujme nyní pozornost dětem z druhého manželství Augusta Ferdinanda Merveldta ( ) a Antonie Twickel. Ferdinanda Paulina Maria (*1807) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Korff-Schmising. Maria Sophia (*1808) se v r provdala za Josefa Franze hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Augusta Charlotte (*1812) se v r provdala za Augusta svobodného pána von Korff-Harkotten. Huberta Maria Theresa (*1814) se v

12 r provdala za Augusta svobodného pána von Nagel-Doornick. Clemens August ( ) byl správcem úřadu v Salzkotten. Oženil se s Berthou Bismarck, v r se podruhé oženil s Jenny Theresií Sorga ( ). Mechtilde (*1817) zemřela v r Dietrich Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Kamprath (*1830). Antonia Maria ( ) se v r provdala za Konrada svobodného pána von Romberg-Bladenhorst. Karl Friedrich Merveldt ( ) měl ze třetího manželství s Marií Antonettou von Vittinghoff-Schell děti Marii Antonii Theresii, Paulinu, Ferdinanda Antona, Maximiliana Friedricha a Marii Sophii. Maria Antonia Theresia ( ) byla nadační dámou. Paulina (*1838) zemřela asi v r jako salesiánka. Maria Sophia se narodila v r Dalším majitelem panství byl Ferdinand Anton Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl doživotním členem panské sněmovny, komořím, zámeckým hejtmanem v Münsteru a dědičným maršálem knížectví Münster. V r se oženil s Mathildou hraběnkou Wolff-Metternich ( ). Zemřel bezdětný a majitelem panství se stal jeho bratr Maximilian Friedrich ( ). V r se oženil s Luisou svobodnou paní von Landsberg- Velen ( ). Měli děti Marii Sophii (*1872), Ferdinanda Karla, Elisabeth Marii, Friedricha Augusta, Maximiliana Josefa a Franze Karla. Panství převzal nejstarší syn Ferdinand Karel Merveldt (*1873). Sloužil v armádě, dosáhl hodnosti rytmistra. Bojoval v 1.světové válce jako velitel švadrony reservního husarského pluku a různých praporů pěchoty. V r se oženil v Paderbornu s hraběnkou Idou, rozenou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim, vdovou po svém zemřelém bratrovi Maximilianu Josefovi. Elisabeth Maria (*1876) se v r vdala za Paula svobodného pána von Nagel. Friedrich August Merveldt (*1878) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Elisabethou svobodnou paní von Fürstenberg (*1888). Měli děti Everworda Ferdinanda (*1912, zemř. 1912), Marii Luisu (*1913) a Marietheresu Piu (*1914). Maximilian Josef Merveldt (*1880) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Idou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim (*1884). Měli děti Marii Charlottu (*1910) a Brigittu Elisabeth (*1913). Franz Karl Merveldt (*1884) se v r oženil s Helene von Blücher (*1892). Měli děti Johanna Dietricha (*1915) a Elisabeth Sophii (*1920). Věnujme nyní pozornost Dietrichu Merveldtovi, protože se stal zakladatelem větve, která později žila v Čechách. Narodil se v r v Münsteru. V r se v Uherském Ostrohu oženil s Marií Kamprath, dcerou obročního místního velkostatku. Měli děti Hubertu nar. v r ve Vaska v Uhrách, Paulinu nar. v r v Breznici v Chorvatsku, Augusta nar v r v Breznici a Mathildu nar. v r v Breznici. Dietrich Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. Zemřel v r v Čanjevu v Chorvatsku. Jeho manželka Marie (*1830)

13 zemřela v r ve Varaždinu v Chorvatsku. Huberta, Paulina a Mathilda Merveldt žily ve Varaždinu. Paulina zemřela ve Varaždinu v r jako františkánka, Huberta a Mathilda zemřely zde v r August Merveldt sloužil v armádě. V r byl jmenován poručíkem, v r dosáhl hodnosti nadporučíka, v r byl povýšen do hodnosti rytmistra. V r ukončil aktivní vojenskou službu a v r byl jmenován majorem. Po odchodu z armády se věnoval správě velkostatku Bělohrad. August Merveldt se v r v Bělohradu oženil s Helenou von der Asseburg. Rod Asseburg pocházel z Dolního Saska, v letech 1717 a 1747 byl povýšen do stavu svobodných pánů, v r v království Prusko získali hraběcí titul pro Augusta Ludwiga von der Asseburg, dvorního lovčího a majitele panství na Meisdorfu a Falkensteinu. V r získali povolení používat jméno Falkenstein, mohl ho používat každý majitel panství. Tak se vytvořila linie Asseburg-Falkenstein. Bernhard Friedrich Asche Wolf von der Asseburg získal pro sebe a v Charlottenburgu podle práva prvorozenectví v mužské linii dědičně hraběcí titul. Egbert von der Asseburg a jeho manželka Maria Agnes roz. hraběnka von Solms-Baruth získali v Berlíně hraběcí titul pro svoji osobu. Helena von der Asseburg se narodila v r v Nejdku. Měla sestru Annu (*1859) a bratra Friedricha (*1861). Rodiči Heleny von der Asseburg byli Bernhard Friedrich Asche Wolf hrabě von der Asseburg a Anna roz. svobodná paní von Kleist. Rodiči Bernharda Asche Wolf von der Asseburg ( ) byli Ludwig von der Asseburg ( ) a Bernardine hraběnka roz. von Kerssenbrock. Rodiči Anny roz. von Kleist ( ) byli Heinrich baron von Kleist a Anna roz. Veith. Anna von der Asseburg koupila v r panství Bělohrad. August Merveldt a Helena von der Asseburg měli děti Bernharda nar v Hradci Králové, Paula nar ve Welsu v Rakousku a Annu Marii nar ve Welsu. Anna von der Asseburg zemřela v r v Bělohradě. Panství zdědila její dcera Helena Merveldt. Anna von der Asseburg ustanovila ve své závěti z a v dodatcích z 15., 16. a na základě fideikomisní substituce, že dědičkou po Heleně Merveldt se stane její dcera Anna Marie Merveldt pod podmínkou, že zůstane v evangelické církvi. Pokud by zemřela dřív než její matka, nebo by vystoupila z evangelické církve, potom připadne jmění po Heleně Merveldt jejímu bratru Friedrichovi von der Asseburg, který má vyplatit dětem Heleny Merveldt, to znamená Bernhardu, Paulu a Anně Marii, finanční podíl. Tuto poslední vůli Anny von der Asseburg dědicové napadli, protože povinný díl Heleny Merveldt nemůže být žádnou fideikomisní substitucí omezen. Krajský soud v Jičíně v r rozhodl, že fideikomisní

14 substituce se týká částky , 27 Kč, to znamená částky, o kterou dědictví Heleny Merveldt převyšuje její povinný díl po její matce. Bernhard Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. V r se v Chotělicích oženil se Sophií Mensdorff-Pouilly. Měli děti Annu nar v Chotělicích, Bernadettu nar v Lázních Bělohradě, Paula nar v Chotělicích a Eleonoru nar v Praze. Paul Merveldt studoval na soukromém gymnasiu ve Feldkirchu, kde v r složil maturitu. V letech sloužil jako dobrovolník u hulánského pluku v Pardubicích. Na podzim roku 1912 se zapsal na právnickou fakultu Karlovy university v Praze. V letech navštěvoval universitu v Leyven (Löwen) v Belgii. V lednu 1913 byl jmenován kadetem 11.pluku hulánů, v červenci a srpnu vykonal u tohoto pluku vojenské cvičení. V červenci 1914 složil v Praze první státní zkoušku pro historická práva. Když vypukla 1.světová válka, byl povolán k 11.hulánskému pluku v Terezíně. Sloužil zde jako velitel transportu na frontu a zpět. V prosinci 1914 byl odvelen k pluku na frontu v Karpatech, kde bojoval do března V únoru 1915 obdržel stříbrnou medaili za statečnost II.třídy. V březnu 1915 byl povýšen do hodnosti poručíka. Koncem března 1915 byl pluk přeložen na hranice v severní Bukovině, kde stál většinou v zákopech a v květnu a červnu sváděl těžké boje s velkými ztrátami. Od 1.července 1915, kdy byl velitel eskadrony na dovolené, velel Paul Merveldt 1.eskadroně. Padl 15.července 1915 v bojích u Sinkowa na Dněstru. Byl pohřben na hřbitově v Jarkovci. Krátce po své smrti v červenci 1915 byl vyznamenán vojenským záslužným křížem III.třídy s válečnou dekorací. V prosinci 1915 po získání úředního povolení byly jeho ostatky exhumovány a 23.prosince 1915 byl pohřben na hřbitově v Lázních Bělohradě. Anna Marie Merveldt žila v Bělohradě. Její matka Helena Merveldt zemřela v Bělohradě. Podle její závěti zdědil Bernhard Merveldt kruhovou cihelnu v Šárovcově Lhotě a část pozemků a lesů. Anna Marie Merveldt obdržela ostatní nemovitosti a zbývající pozemky a lesy. Zejména získala zámek a Anenské slatinné lázně. Helena Merveldt odkázala svému manželovi Augustu Merveldtovi doživotní rentu Kč ročně. Tuto rentu mu mají platit Bernhard a Anna Marie Merveldt, každý platí polovinu, to znamená Kč. Vyplácení renty je zajištěno zástavním právem na nemovitostech, které Bernhard a Marie Anna Merveldt zdědili. Oba dědici jsou povinni po smrti svého otce Augusta Meveldta platit svým tetám Hubertě a Mathildě Merveldt ve Varaždinu dohromady měsíčně Kč. Pokud jedna z nich zemře, sníží se renta na Kč. Helena Merveldt v závěti uvádí, že odkázala Anně Marii Merveldt větší díl velkostatku než jejímu bratrovi, protože podle závěti Anny von der Asseburg z r byla

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace)

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace) Příběh jihlavského rodu Risenfelderů V jihlavském okresním archivu lze nalézt několik dokumentů,které umožňují rekonstruovat životní osudy mnoha příslušníků rodu Risenfelderů 1. Jde především o sbírku

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 337 č. archivní pomůcky 8835, 8836 V e l k o s t a t e k C h o t ě b o ř 1650-1949 inventář Mgr. Jiří Vozar Zámrsk 2011 O b s a h Úvod... 3 I. Dějiny původce

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 222 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINA Á 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Vojenství v Těšíně PRÁZDNINY

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Slezská.mareurn o. \ll

Slezská.mareurn o. \ll Slezská.mareurn o \ll r Jiří Stibor: Jak se dostali potomci kozáků do Radkova (Genealogie hrabat Razumovských) Viktor Palivec: Heraldika a medicína Miroslav Pavlů: Do Vaší knihovny K heraldice baronů z

Více

Ve službě císaře a krále. C. a. k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí 1

Ve službě císaře a krále. C. a. k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí 1 Ve službě císaře a krále C. a. k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí 1 Jan Županič Podobně jako všechny složky státní správy podunajské monarchie prošla i její zahraniční služba během 19. století pronikavými

Více

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC Úvodní strana rukopisného pojednání Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera o Hranicích. Konec 20. let 18. st. Archiv města Brna. VÁCLAV BEDNÁŘ

Více

Příběh rodiny Huga Salm-Reifferscheidta Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy

Příběh rodiny Huga Salm-Reifferscheidta Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy STUDIE Dita Jelínková securitas imperii Příběh rodiny Huga Salm-Reifferscheidta Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy Úvodem Předkládaná studie se zabývá osudem hraběte Huga Salm-Reifferscheidta,

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočky Olomouc Číslo listu NAD : 1416 Evid. číslo pomůcky : 1593 LENNÍ DVŮR KROMĚŘÍŽ Díl V. S P I S Y L É N O L O M O U C K Ý CH B I S K U P Ů A A R C I B

Více

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry DĚJINY ČESKÉ chronologický přehled Panovníci a hlavy státu Územní, národnostní a státoprávní poměry Jiné významné události zhruba od 4. stol. př. n. 1. České země zhruba od 4. stol. př. n. 1. osídleny

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Jindřich Korner Osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského a jeho návštěva Polné

Jindřich Korner Osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského a jeho návštěva Polné Jindřich Korner Osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského a jeho návštěva Polné Kdo byl Jošt Lucemburský? Nejstarší ze tří synů moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského (*1322, 1375),

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2002 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově Přerov 2002 SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově 2002 ISBN 80 238 9973 2 Obsah Ivan Krška Nálezy z doby neolitu

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Gymnázium Ostrov. Práce do soutěže Eustory. Hudba je také zbraň. Osudy vojáků-muzikantů z Buzuluku na fotografii. Jiří Klůc

Gymnázium Ostrov. Práce do soutěže Eustory. Hudba je také zbraň. Osudy vojáků-muzikantů z Buzuluku na fotografii. Jiří Klůc Gymnázium Ostrov Práce do soutěže Eustory Hudba je také zbraň Osudy vojáků-muzikantů z Buzuluku na fotografii Jiří Klůc vedoucí práce: Mgr. Ivan Machek 2015 Prohlašuji, že jsem tuto práci napsal sám a

Více

Zeptejme se našich předků

Zeptejme se našich předků Zeptejme se našich předků Zajímavé osobnosti na Hranicku ÚVOD Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace Zeptejme se našich předků, kterou vydal Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Karel Richter. Sága rodu Kinských

Karel Richter. Sága rodu Kinských Karel Richter Sága rodu Kinských Věnováno památce Dr. Norberta Kinského, ministra zahraničních věcí Maltézského řádu a purkrabího maltiněh řádového hradu. Obsah Předmluva 6 Úvod 7 Kořeny rodokmenu 8 Chlumecký

Více

Obce Raspenava, Luh a Lužec. Popis a dějiny těchto míst

Obce Raspenava, Luh a Lužec. Popis a dějiny těchto míst Obce Raspenava, Luh a Lužec Popis a dějiny těchto míst 1. DÍL Podle nejspolehlivějších pramenů sepsal Anton Fr. Ressel 1914 Titulní list, předmluva, obsah, opravy a doplňující dodatky budou přiloženy k

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážený čtenáři.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážený čtenáři. ÚVODNÍ SLOVO Vážený čtenáři. Máte v rukou publikaci o založení hasičstva na zlatohorsku. Tedy od založení až po současnost. V roce 1878 byl v Cukmantlu založený hasičský sbor občany německé národnosti.

Více

Vzpomínky na dětství prožité v přerovské židovské ulici sepsal Ignaz Briess v pokročilém věku na žádost svých potomků. V tomto svém jediném

Vzpomínky na dětství prožité v přerovské židovské ulici sepsal Ignaz Briess v pokročilém věku na žádost svých potomků. V tomto svém jediném Vzpomínky na dětství prožité v přerovské židovské ulici sepsal Ignaz Briess v pokročilém věku na žádost svých potomků. V tomto svém jediném literárním díle načrtl poutavý obraz každodenního života moravských

Více

Genealogie rodu Thun

Genealogie rodu Thun Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bakalářská práce 2008 1 University of Pardubice Faculty of Philosophy Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bachelor paper

Více

Počátky Grandhotelu Pupp.

Počátky Grandhotelu Pupp. Sborník muzea Karlovarského kraje 17 / 2009 63 Počátky Grandhotelu Pupp. Stanislav Burachovič Motto: Karlovarský hotel Pupp je vskutku pozoruhodností a vhodným námětem pro esej. Takový esej, jenž by postihl

Více

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi ČESKO-ANGLICKÉ GYMNASIUM Třebízského 1010 370 06 České Budějovice Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi Středoškolská odborná činnost Autor: Hana Pexová Konzultant: PhDr. Jana Zahradníková Obor:

Více

Město Hostinné patří mezi nejstarší města

Město Hostinné patří mezi nejstarší města historie 1597 2012 1 Město Hostinné patří mezi nejstarší města nacházející se na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš. Za 750 let jeho existence zde vznikla celá řada historicky cenných a architektonicky

Více