Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu V sobotu 23. ledna 2010 se v Městském domě v Přerově konal již tradiční farní ples farností Přerov a Předmostí. Všem organizátorům patří vřelý dík za pěkný zážitek. Únor 2010 Číslo 2 Ročník 16 Úvodník Jacek Brończyk, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Liturgika Slavení neděle jako výzva... Rosteme ve víře - Rok kněží Identita kněze a očekávání věřících vůči kněžím Rosteme ve víře Kapitolky z dějin naší spirituality Učitelé modlitby Tichá noc Klášter Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Duchovní obnova 2010 Rodina, technologie a etika Slovo z Charity Tříkrálová sbírka 2010 Postní almužna Sliby se slibují a mají plnit o Vánocích Jen tak ve stručnosti Světec měsíce Svatý Valentin Přečetli jsme a doporučujeme... Anselm Grün Jsi požehnáním Informace... a mnoho dalšího... Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

2 Koncem ledna bylo zveřejněno poselství Svatého otce Benedikta XVI. ke Světovému dni sdělovacích prostředků. Ten připadá každoročně na neděli před slavností Seslání Ducha Svatého. Letos tedy na Téma se začleňuje do průběhu Roku kněží. Připomíná, že komunikace a digitální svět nabízejí knězi nové možnosti, jak vykonávat službu Slova. Uprostřed velkých kulturních změn, zvláště patrných ve světě mládeže, jsou způsoby komunikace, které otevřel technologický vývoj (např. multimedia, internet, archiv RTV, komunikátory atd.), nástrojem pro výkon hlavního úkolu každého kněze, jímž je zvěstovat Krista. Digitální svět otevírá nové perspektivy Pavlovu nabádání: A běda, kdybych evangelium nehlásal!. Zároveň však může šířící se multimediálnost i různorodost funkcí komunikace skrývat riziko, způsobené především pouhou potřebou upozornit na sebe. Proto vhodné využití digitálních prostředků musí kněz spojit s důkladnou teologickou přípravou a jasnou kněžskou spiritualitou, živenou neustálým spojením s Pánem. Plodnost kněžské služby pramení především ze setkání s Kristem, kterému nasloucháme v modlitbě, hlásáme svědectvím života a milujeme ve svátostech, především v Nejsvětější Eucharistii a ve Svátosti smíření. Ať nám digitální prostředky budou vždy pomůckou v prohloubeni vztahu s Pánem. Jacek Brończyk, jáhen Kancionál a jeho nové písně setkání varhaníků a sbormistrů se uskuteční ve velkém sále kurie olomouckého Arcibiskupství. Více info na plakátcích. Únor v liturgii Svátek Uvedení Páně do chrámu Byla to odvaha říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky. Doma si v těžkých chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím bleskům bouřek. Modlili se u nich a věřili, že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které byly pro člověka nepřemožitelné. Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým událostem té doby bylo to maličké děťátko opravdu jen jako mihotavý plamének hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům a temnotám rozbouřených živlů. I dnes se toto maličké děťátko navenek nijak neliší od ostatních dětí, a přesto je Světlem, které osvítí národy. (P. Josef Porubčan, Každý den s Bohem ) Sv. Blažej, biskup a mučedník Sv. Agáta, mučednice Sv. Pavel Miki a druhové, mučedníci Sv. Apollonie, panna a mučednice Sv. Scholastika Panna Maria Lurdská Popeleční středa Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (svátostina popelec) s formulí: Pamatuj, že prach jsi a v prach se o- brátíš (srov. Gn 3,19), nebo Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (v našich krajích jívových ratolestí - kočiček ) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (od masa a půst újmy - jen jednou za den úplné nasycení). Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější skutky, žíněné roucho a popel, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési duchovní gymnastiky, ale je především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem. Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: modlitba, odříkání - půst a almužna - tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasických forem se v současné době v řadě zemí rozšiřuje např. ekologický půst - omezení zbytečných jízd autem apod. Můžeme se také např. rozhodnout nepít alkohol, nekouřit, nejíst sladkosti, dražší pokrmy a pochutiny, a peníze, které ušetříme, věnovat na charitní dílo. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti Svátek Stolce svatého Petra Sv. Polykarp, mučedník Jaroslav Branžovský Strana 2 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

3 Erfurtský biskup H. Aufderbeck napsal: Neděli potřebujeme nejen proto, abychom byli křesťany, ale také proto, abychom vůbec byli lidmi. Slavení neděle je pro křesťana důležité, není to otázka povinnosti, ale jeho existence jakožto věřícího člověka. Církev i její údy, aby mohly žít, tak je třeba shromáždění, jen tak církev existuje a působí ve světě jako svátost. Neděle má i všelidský rozměr, jestliže je církev sacramentum mundi, tak neděle je svátostí pro současného člověka. Vzkříšení jako naděje pro svět Neděle je slavností Kristova vítězství a jeho vzkříšení je trvalou kosmickou událostí: svět není pod mocí zla a smrti, v Kristu je dána světu naděje do budoucnosti. Křesťané v neděli slaví velikou naději, že všechno dobré, co se kdekoliv na světě děje, je Kristem přijato a tudíž nikdy nebude ztraceno. Zlo utrpení a smrt nemají poslední slovo. Tato naděje při nedělním slavení se vztahuje na celé stvoření (eklesiologický aspekt), které očekává zjevení Božích synů (Řím 8,19-21); nejen člověk, ale stvoření slaví neděli. Slavení neděle jako dne vzkříšení a proměny přemáhá bezutěšenost a beznaděj světa. Den Páně jako svoboda pro všechny Tento den patří Pánu závazek bohoslužby. Neděle je dnem, který učinil Pán (Ž 118, 24), to je důvod k slavnosti. Neděle poukazuje na Krista a na jeho univerzální vládu nad světem a dějinami. Jeho moc je zjevením jeho osvobozujícího působení v Duchu, který je plodem Velikonoc: Kde je Duch, tam je svoboda. Poselství o osvobození je adresováno všem lidem, neděle je dnem svobody, kterou je třeba realizovat v konkrétních situací života. Svoboda ke konání dobra spočívá v realizaci svého posvěcení, aby neděle se stala dnem spásy pro všechny viz. 2 Kor 6,2. Den odpočinku vnímá život jako dar Den odpočinku platí celému stvoření, vyjadřuje solidaritu celého stvoření. Člověk přijal do Boha svoji svobodu, vnímejme ji jako dar a úkol, člověk by se neměl stát otrokem práce (otázka sociální). Člověk by neměl propadnout úzkostlivé starostlivosti a hektickému tem- Pokora? Pýcha?. Slavení neděle jako výzva dnešnímu člověku pu života, život není nějakým útěkem do aktivity. Neděle relativizuje práci (člověk není pracovní jednotkou, která má podávat výkony), neděle je protestem proti zotročování člověka prací, naznačuje solidaritu mezi lidmi, vede ke smysluplnému využívání času, vede člověka k pochopení toho, že důležitější je být než mít. Den shromáždění jako výraz jednoty a pokoje skrze smíření Bůh v Kristu smířil svět se sebou a církev je pověřena pokračovat v tomto díle. Církev je plodem usmíření a má je realizovat, pokud ona sama se stává místem a prostorem usmíření, pokoje, jednoty, odpuštění a vzájemného přijetí. Křesťané by měli být otevřeni vůči sobě i jiným, citliví k potřebám druhých a světa. Neděle je i obžalobou všeho toho, co narušuje mír, jednotu, smíření a lásku. Den bohoslužby je službou světu Neděle žije bohoslužbou, kterou slaví křesťané zástupně za celé stvoření. Liturgie církve je viditelným vyjádřením liturgie kosmu. Liturgie varuje před nesprávnou autonomií stvoření, která vede k soběstačnosti, konzumu a užívání věcí bez pocitu vděčnosti a bez vědomí zodpovědnosti. Člověk zapomněl, že by měl přijít a Bohu za jeho dary poděkovat. Obdivuje se a slouží technickému pokroku, hospodářským a politickým úspěchům, sportovním výkonům, své nečinnosti a lenosti, svým cestám a majetku; toto je jeho pravý kult. Nedělní slavení eucharistie, kde plody země a lidské práce se stávají tělem Kristovým, nám ukazuje pravou službu a hodnotu světa. Jacek Brończyk, jáhen Biblická pokora je v prvé řadě skromností v protikladu k marnivosti a ješitnosti. Skromný člověk nepodléhá domýšlivosti, je zdrženlivý při spoléhání na svůj úsudek. Pokora je protikladem pýchy v duchovním smyslu. Pokorný uznává, že vše, co vlastní, obdržel od Boha. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? (1Kor. 4,7). Ovocem pokory je bázeň Boží. Bázeň Boží není strach z Boha, ale respekt před Bohem, úcta k Bohu. Český jazyk není tak bohatý, aby vyjádřil dokonale to, co je schopno vyjádřit v jiném jazyce přesněji. Proto Ježíš Kristus učí v podobenstvích a dává příklad ke snadnějšímu pochopení. Žehná dětem a říká: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží (Mk 10,14). Proto dává za příklad malé děti, protože ony jsou bezprostřední, upřímné a opravdové, prosté pýchy a marnosti. Pokora Syna Božího je výrazem jeho Lásky. Proto v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe (Fil 2,3) A co bychom mohli říci o těch věřících, kteří přijdou do kostela, sednou si hned na první místo v lavici. Ten, kdo přijde později, musí pěkně poprosit, aby si mohl taky sednout. Tak musí udělat každý, třebas ta věřící osoba vystoupí pětkrát, dokud se nezaplní tato lavice. A ke svatému přijímání tato první věřící osoba nejde, ale ráda uvolní cestu sousedům a po svatém přijímání se historie opakuje. Zde neplatí, že první budou posledními? František Adamík Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010 Strana 3

4 Identita kněze a očekávání věřících vůči kněžím Kněz je především křesťanem, který přijal pastýřské poslání je zvláštním způsobem určen a zasvěcen službě lidem, aby ve své osobě reprezentoval Krista přítomného v křesťanském společenství. Kněz propůjčuje Kristu nejen svoje ústa a ruce, ale také svoje srdce, aby se v něm mohli lidé skrze hlásání Božího slova a slavení svátostí hmatatelně setkávat s Kristem. Toto reprezentování Krista může mít řadu podob. Něteré jsou nám důvěrně známé, jako například předsedání eucharistii a udílení svátostí, jiné zůstávají jakoby skryté: doprovázení lidí v těžkých osobních situacích, práce v oblasti diakonie nebo organizování aktivit pro mládež, shánění finančních prostředků atd. Kromě toho často zapomínáme, že kněží nepůsobí jenom ve farnostech, ale také v řeholních komunitách, ve školách, v charitě i v jiných oblastech církevního a společenského života. Jestli se jedná o dojem pozitivní nebo negativní, to záleží na řadě okolností, především na podvědomém očekávání. Pokud kněz toto očekávání někdy dokonce šablonu naplní, je to v pořádku; pokud něčím pozitivním překvapí, ještě lépe; pokud ovšem očekávání zklame, je odsouzen. Na českém venkově lidé předpokládají, že kněz je mírný, laskavý, ochotný a skromný člověk. Kromě toho se musí vyznat v otázkách života a smrti a musí se důstojně zhostit svých kultovních povinností. Farář, který umí každého přátelsky vyslechnout a potěšit, je v obci uznáván. Jestliže nadto z významných životních událostí (křest, svatba, pohřeb) umí udělat skutečnou slavnost, stane se vyhledávanou osobou. Když se navíc umí decentně, a přitom se spontánní samozřejmostí pohybovat ve společnosti a pronést smysluplné kázání, nedají na něj lidé dopustit. Pokud by ovšem farář vystupoval jako nadutý a nedůtklivý byrokrat a k tomu jezdil v drahém automobilu, lidé se mu raději vyhnou. Je-li typem konfliktním anebo člověkem, který třeba i z moci úřadu vymáhá svá práva (nebo i práva církve!), nebude asi nikdy milován, i kdyby byl zbožný a inteligentní. Očekávání věřících vůči kněžím nejsou ve všech zemích stejná. Například v Bavorsku nebo v Rakousku se nestává, že by lidé zahrnuli kněze spontánními otázkami, které by se týkaly jejich osobního nebo duchovního života. Pokud je kněz farářem, očekává se od něj především moudré vedení a dobrá reprezentace farní obce, poctivě připravená kázání a schopnost spolupracovat s farníky. Lidé jsou spokojeni, když kněz plní jejich očekávání. Ale ne vždy je to ku prospěchu věci. Pokud kněz příliš podlehne těmto očekáváním, přestane být svobodný a stane se otrokem své role. Pokud by byla kněžská identita určována pouze očekáváním věřících či představených, nebo vnitřními ambicemi samotného kněze, může se velmi lehce zhroutit. Pravá identita kněze je postavena na vztahu k Ježíši Kristu a jeho církvi. Jacek Brończyk, jáhen Církevní mateřská školka v Kojetíně. Myšlenka církevní mateřské školy v Kojetíně neutichla, naopak se stává víc a víc realitou. Se záměrem mít v Kojetíně takové zařízení přišli samotní rodiče. Proč jim tedy toto přání nesplnit? Je zajímavé, že Kojetín podobné církevní zařízení už měl, a dokonce v tom samém domě, ve kterém bude mateřská školka umístěna i nyní. Bylo to ve 20. letech minulého století, kdy tato budova sloužila jako klášter Milosrdných sester sv. Kříže. Dnes nese název Dům sv. Josefa a je majetkem Nadačního fondu Josefy a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a Františky Bíbrové, tedy nadace pojmenované po lidech, kteří vložili své finanční prostředky do projektů pomoci lidem tak, že zakoupili a vydržovali nemovitosti pro konkrétní zařízení. Zřizovatelem školky je Arcibiskupství olomoucké. V září minulého roku byla na Krajský úřad Olomouckého kraje zaslána žádost o zápis do rejstříku školských právnických osob a rejstříku škol a školských zařízení. Nyní očekáváme kladné vyjádření. Na konci listopadu došlo ke schůzce zástupců nadačního fondu, Arcibiskupství olomouckého a projektové firmy. Při tomto setkání se projednávaly potřebné úpravy místností, aby byly splněné všechny potřebné podmínky spojené s provozem školky. V měsíci prosinci se podařilo vybudovat bezbariérový přístup do budovy Domu sv. Josefa. Hlavním investorem veškerých budoucích úprav je nadační fond. Nyní probíhá výběrové řízení na ředitele Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně. Rodiče z Kojetína a okolí získají v nové mateřské škole pomocné výchovné prostředí podporující rozvoj křesťanských hodnot, bratrské lásky, přátelství a pomoci a upevňování hodnotového systému na základě evangelních rad (pravdy, dobra, lásky, sebepoznání, úcty, pokory, čistoty, tolerance ). Věřím, že tato zpráva potěší především rodiče, jejichž děti by v tomto zařízení mohly být umístěny, ale i další, kteří se těší z každého dobrého díla. Líbí-li se někomu záměr církevní školky v Kojetíně, vyjadřuje nám sympatie nebo chce i finančně pomoci, upřímně děkujeme za každou pomoc i podporu. Číslo bankovního účtu u České spořitelny: /0800. ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Církevní mateřské školy..v Kojetíně. s nástupem do funkce Podmínky: praktikující katolík, vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání pedagogického směru a pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb. Přihlášky zasílejte do 15. února 2010 na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9, Olomouc K přihlášce připojte: Ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti, Vaši představu o církevní mateřské škole v rozsahu do tří stran. Za nadační fond Mgr. Pavel Ryšavý Strana 4 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

5 Učitelé modlitby Pročítáme-li legendy o životě a utrpení svatých, mezi nimi i našich národních patronů, často v nich nacházíme svědectví o jejich modlitbě, ať ve smyslu pouhého konstatování, nebo s autentickým textem modlitby či slovy, které jim vkládá do úst sám autor legendárního vyprávění. Známá je např. modlitba umírajícího sv. Cyrila nebo Václavova ranní modlitba před odchodem do kostela, kde byl posléze úkladně zavražděn. Také se staroboleslavským Palladiem se pojí vyprávění o tom, kterak sv. Jan Nepomucký k němu putuje, aby si vyprosil od Matky Boží posilu ke svému hrdinnému zápasu. Je známo, že rovněž sv. Jan Sarkander putoval do polské Čenstochové a posléze jsa zmučen, v olomouckém vězení jazykem obracel listy breviáře, když ruce měl obě vykloubené, a neustále vzýval svatá jména Ježíš, Maria, Anna. Jedny z nejkrásnějších modliteb-rozjímání vkládá do úst prvnímu známému poustevníkovi v Čechách nám již dobře známý (z předchozích Kapitolek ) jezuita P. Bedřich Bridel ve svém Životě sv. Ivana : Měj se dobře světe, an v tobě dobře nikdá není: měj se dobře, jest jen v tobě samé hoře, daremní tvá naděje, darmo lákáš, darmo vábíš, darmo jest na třtinu se spoléhati..., tímto způsobem loučí se Ivan s dosavadním světským životem. A poté, co dojde na místo svého budoucího přebývání, zdraví je: Vítejte pustiny, v nichžto sám jediný, budu přebývati, Bohu děkovati, že mne vysvobodil, když jho světa shodil, přetrhl Pán veliký všechny marné pletky... Vítej i, má laňko, ó má hospodyňko, tobě má jeskyňka otevře okýnka! Vítejte lahůdky, mé milé jahůdky, co vynáší pole, bude na mém stole!... A právě na tomto místě, které mu Bůh skrze anděla ukázal, touží dojít ke svému Pánu po Řebříčku do nebe : Ó nejjasnější králi, nepřemožený císaři, jak tebe všechno chválí, velikomocný mocnáři!... Všechen tvor svými hlásky Pána svého vychvalují, jsou svědkové tvé lásky, jak mohou, Boha oznamují. Ach! Já samotný mlčím, až jsem v tvé chvále oněměl, nepovídám, nekřičím, jako bych jazyka neměl. Propůjč mně, Pane, ústa, dej tolik, Bože, jazyků, ať tato místa pustá nejsou bez chvály, bez křiku! Právě tyto věty, které vytryskly z kněžského srdce Bridelova v době, kterou ještě i dnes považují někteří do jisté míry za dobu temna, mohly se ozývat, jak si autor představoval, i z úst Ivanových. Toto nádherné dílko, plné vroucí lásky k Bohu i obdivu k Jeho dílu stvoření, mohu všem čtenářům vřele doporučit (stejně tak až v takřka mystické vytržení ústící skladbu Co Bůh? Člověk? ). Zhruba ze stejného období se nám však uchovaly i autentické modlitby, jichž používala zakladatelka pražského kláštera bosých karmelitek, ctih. Matka Marie Elekta, která zemřela v pověsti svatosti r Jedná se o Sentence nalezené mezi písemnostmi v její pozůstalosti. Je známo, že již dávní mniši a poustevníci užívali v různých životních situacích úryvky z Písma sv. jako pomůcku k udržování bdělosti srdce, v boji proti zlým myšlenkám, v pokušeních apod. Plnili tak příkaz modlete se bez ustání a zároveň používali proti útokům zlého ducha osvědčené zbraně, která je o- střejší, než každý dvousečný meč. Ze střelných modliteb užívaných touto následovnicí sv. Terezie z Avily a velikánkou duchovního života lze příkladmo uvést následující (cit. dle Michael Špaček: Střelné modlitby v pozůstalosti ctih. Marie Elekty a v tradici církve, Karmel 1/1999): - Miluji Tě, můj Pane, víc než sebe a nade všechno! (srov. Dt 6,5) - Pozdě jsem si Tě zamiloval, kráso tak dávná a tak nová! (sv. Augustin: Vyznání ) - v těžkostech: Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy! (Ž 24,18) - v nebezpečích: Pán je mé světlo a má spása, koho bych se bál? (Ž 26,1) - proti smyslnosti: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti! (Ž 50,12) - proti mlsnosti: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst! (Mt 4,4) - ve chvílích smutku: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš? Doufej v Boha, vždyť zase Ho budu chválit! (Ž 42,5) - při únavě a omrzelosti: Pozvedni mě podle Svého slova, oživ mě na Své cestě! (Ž 118, 28.37) Máme zde tedy konkrétní příklady a s nimi i návod, jak zapracovat Boží slovo do svého života, aby byl zase o krůček více nasměrován k Bohu v každodenním upřímném úsilí o svatost. Vždyť pokud vyvíjíme v tomto směru jakoukoli snahu, setkáváme se stále znovu a znovu s překážkami a nástrahami a procházíme tak opravdovým duchovním bojem (srov. název klasické duchovní příručky V. Skupoliho, který zemřel v pověsti svatosti v r. 1610). Je třeba, abychom se proto chopili nejúčinnějších zbraní, mezi něž slovo našeho Pána rozhodně patří. (Dá-li Bůh, vrátíme se ještě k tomuto tématu v některém z příštích pokračování našich Kapitolek ). P. Miroslav Jáně Tichá noc. V prosincovém 11. čísle našeho časopisu jsem vám přiblížil v článku Píseň z nebes historii vzniku koledy Tichá noc. Koleda zazněla v našich chrámech i o loňské půlnoční, a tak hluboké prožitky této vánoční písně, jejíž text přebásnil do kancionálů Václav Renč, doplňuji fakty o době jejího vzniku a tvůrcích. Co tedy víme o místě, době a autorech této koledy? Oberndorf-Laufen ve středověku osídlily rodiny obchodníků, loďařů a překupníků, kteří po řece Salzach, jež obě místa rozdělovala, vozili sůl ono bílé zlato, těžené v jeskyních a horách u Halleinu. V Laufen-Oberndorfu ji překládali na větší lodě a po řekách Inn a Dunaj přepravovali do Německa a celého Rakouska. V Laufenu, na západním břehu Salzachu, byly úřady, školy, bydleli zde majitelé loďařských firem a lodí, prostě bohaté městečko. Zato Oberndorf na východním břehu byl vesnicí, osídlenou lodníky chudinou. Přibližně čtvrtstoletí před vznikem koledy byla ovšem krajina kolem 20km vzdáleného Salcburku poznamenána váleč- Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010 Strana 5

6 nou bídou. Mnoho zdejších lidí zahynulo již v roce 1792 v rakouské armádě za vpádu Francouzů, další doma při bídě, nemocech a válečných trampotách. To byl jen začátek strastí, jež se v krátkosti nedají ani popsat; vždyť jen v Salcburku se v letech změnila vláda pětkrát. Po porážce Napoleona (1815) Vídeňský kongres změnil hranice států v Evropě. Oddělil Laufen, který připadl Bavorsku, od Oberndorfu, ten zůstal Rakousku a toto rozhodnutí bylo horší než povodně a požáry. Loďaři v Oberndorfu byli bez práce i lodí, krajinou ko-lem táhly tisíce francouzských vojáků, kteří drancovali, brali živobytí, ničili domy, verbovali do armády a decimovali obyvatele. Nikdy nebyla taková bída, jako tenkrát. Lidé se utíkali k Bohu, k církvi, do kostelů a kaplí, a nalézali tam ve víře atmosféru pokoje, posilu, pohled do věčnosti a jistotu spásy, s níž k nim přicházel Kristus, Spasitel. Navíc arcibiskup Hieronym Colloredo povolil při sborových zpěvech místo latiny jejich mateřskou řeč němčinu. Tohle lidé dobře přijali a chodili do kostela rádi. Takové bylo tedy pozadí doby a nálada mezi lidmi, když Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber zkomponovali koledu Tichá noc. Je jasné, že i život obou autorů byl událostmi doby limitován. Joseph Mohr, autor textu Tiché noci, původně básně s názvem Píseň z nebes, se narodil do velmi chudých poměrů 11. prosince 1792 v Salcburku jako nemanželské dítě. Matka Anna Schoiferin se živila pletením a prodejem svetrů a žila zde s matkou, Josephem a jedním adoptivním dítětem. Po Josephovi se jí narodily ještě další dvě děti, každé s jiným mužem. Nebyl to však u ní jen nedostatek dobrých mravů a citu pro rodinný život. Polovina Salcburčanů neměla totiž žádný majetek, a aby se zamezilo jeho dalšímu úbytku, byl vydán úřední zákaz sňatků. Lidé se neženili, nevdávali, rodiče nedávali tak věno, a děti, ty se rodily jako nemanželské. Nic nepomohlo. Rakousko zažilo v r státní bankrot. Joseph dostal jméno Mohr po zběhlém vojákovi z rakouské armády, kterého nikdy nepoznal. Kmotrem při křtu mu byl salcburský kat. U nemanželského dítěte to byl zvyk doby a kat si částečně vylepšoval svou pověst. Chudý člověk nesměl tehdy po určitou dobu založit rodinu a vychovávat děti v manželství, natož nechat je studovat. Mohr měl to štěstí, že se svého ministranta ujal dómský vikář Johann Nepomuk Hiernlem. Financoval jeho studia na akademickém gymnáziu a mladý Joseph zato hrál na housle a zpíval ve dvou sborech: univerzitním a benediktinského kláštera v Salcburku. Při studiích byl premiantem, vystudoval teologii a roku 1815 byl vysvěcen na kněze. Nejprve byl poslán jako pomocný kněz (tento institut se tak opravdu jmenoval) 100 km jihozápadně od Salcburku do vesnice Mariapfarr, kde složil onen text slavné koledy jako vzpomínku na jediné Vánoce, prožité se svým dědečkem. A potom putoval z jedné vesnice do druhé, překládán pro svou blízkost lidem a velké sociální cítění s nimi. Tak se dostal i do Oberndorfu, kde spolu s Gruberem Tichou noc uvedli poprvé na půlnoční mši svaté Až v roce 1837 ve 45 letech byl jmenován kaplanem ve vesnici Wagrain, dnes lyžařském centru Evropy. Tenkrát zde žili lidé roztroušeně po horách, kde chovali svůj dobytek. Kaplan Mohr i zde působil jako lidumil a díky zkušenostem z vlastního dětství mu ležel na srdci osud zdejších dětí, to jak dřeli doma i jinde. S pomocí sponzorů zde vybudoval školu, do níž chodilo až 170 dětí a získával prostředky na jejich další studia. Dodnes můžete navštívit Mohr Schule i faru, v níž bydlel, a 4. prosince 1848 zemřel. Nastydl, když nesl poslední pomazání umírajícímu na samotě v horách. Zápal plic jej zkosil v nedožitých 56 letech. Zemřel v takové chudobě, že museli prodat i jeho kytaru, na které kdysi poprvé hrál koledu Tichá noc, aby byl zaplacen pohřeb. Jeho hrob ve Wagrainu zdobí jen prostý kříž. Joseph Mohr byl vzdělaný, moudrý a zbožný člověk, zapálený pro Krista, jen se narodil ve zlé době. Franz Xaver Gruber je autorem melodie Tiché noci. Ani s ním se okolnosti nemazlily. Na svět přišel jako páté ze šesti dětí 25. listopadu 1887 v osadě Steinpointsölde u Hochburgu, severně od Salcburku. Otec Josef a matka Anna pracovali jako tkalci, jejich děti také neměly jiné východisko, než dřinu, až na Franze, jeho studia podporoval učitel Andreas Peterlechner, který ve svém žáku objevil hudební talent a začal ho učit hře na varhany. Podle vyprávění hrál Franz na ně poprvé samostatně jako dvanáctiletý. V roce 1806 složil učitelské zkoušky, a když v Arnsdorfu zemřel v jedné osobě učitel, kostelník a varhaník, nastoupil na jeho místo. Budova školy zde byla jednoposchoďová, v přízemí se učilo a v patře byl učitelský byt, v němž bydlela vdova po bývalém učiteli Strana 6 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

7 se dvěma dětmi ze dvou předcházejících manželství. Dvacetiletý Gruber si onu dvojnásobnou o 13 let starší vdovu zřejmě z praktické pohnutky vzal. Měli spolu ještě dvě děti a on sám zde učil přes dvacet let. Byl zde také kostelníkem, varhaníkem a v sousední vsi Oberndorf byl varhaníkem výpomocným. Jeho pedagogické schopnosti ocenila inspekční kontrola v kraji jako nejlepší ze všech. Dnes je Gruberova škola nejstarší v Rakousku, v níž se nepřetržitě učí a jeho byt je přeměněn na muzeum. Gruber se proslavil i po stránce umělecké, hudební. Zkomponoval mnoho hudebních děl s církevní tematikou. Tichou noc napsal během Štědrého dne 1818 pro kostel v nedalekém Oberndorfu. (Tyto okolnosti jsem podrobně objasnil v prosincovém čísle. - pozn. autora) Úspěšný byl pro něj rok 1820, kdy při třísetletém výročí posvěcení poutního kostela v Arnsdorfu poprvé zazněla hudba jedné z Gruberových mší. Z venkovského varhaníka se stal uznávaným skladatelem, který prezentoval Krista hudbou. Jeho osobní život se ovšem odvíjel jinak, dost tragicky. Zemřela jeho první žena. Gruber se oženil podruhé s o dvacet let mladší žačkou. Měli spolu deset dětí, z nichž přežily jen čtyři. Když zemřela druhá žena, oženil se potřetí se starší vdovou. Byly to ztráty tvrdé a bolestné, s nimiž se musel vyrovnávat. Roku 1829 odchází z Arnsdorfu do nedalekého Berndorfu, kde učil až 130 dětí. Poté ještě působil ve městě Hallein jako varhaník a dirigent chóru až do své smrti roku V muzeu města se zachovalo i jeho několik zajímavých obrazů. Franz Xaver Gruber je pohřben naproti kostelu, v němž hrával. Končí dvoudílné vyprávění o vzniku dnes nejznámější koledy ve světě. Byla napsána z hluboké víry v Boží pomoc a lásku v době, kdy duše lidí potřebovaly pohladit a povzbudit. To se oběma autorům povedlo. Její poselství nebylo a není určeno jen malému společenství tenkrát, ono je nadčasové i pro dnešního člověka. Díky Bohu za ni! Rostislav Dočkal KLÁŠTER KONGREGACE SESTER NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE III. ŘÁDU SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI V PŘEROVĚ (11. část) Deportace sester Šimková po příchodu do kláštera v doprovodu předsedy Okresního národního výboru Rosmuse a okresního církevního tajemníka Valenty nechala svolat sestry a byl jim přečten přípis KNV o důvodech jejich přestěhování. Následující den přišla do kláštera komise ONV spolu s OCT k provedení soupisu majetku kongregačního domu. (Protokol uvádí tento nemovitý majetek: Dům č.p. 670 v Přerově, Šířava 7- klášterní budova; dům č.p. 289 v Přerově - toho času hudební škola, celková výměra pozemku 3; 34; 24 ha. Jako cenné předměty jsou v protokolu uvedeny: škrabka na brambory, míchací stroj v kuchyni, lednička, sporák a kamna. Z dobytka je pak uvedeno: 3 krávy, 2 jalovice, 1 prasnice, 2 sviňky a 1 vepř. Podepsáni jsou: představená s. M. Jindřiška Knapová, za kongregaci s. M. T. Hrušková, zmocněnkyně Antonie Šimková, OCT Metoděj Valenta, komise ONV Otto Kratina, Jan Ostrčil, Alfréd Půrer.) Pod dohledem zmocněnkyně si sestry balily věci. Bylo jim povoleno vzít si sebou potraviny, osobní potřeby, šatstvo, obuv, textilie všeho druhu, lůžkoviny, kuchyňské zařízení, nádobí; mohly si vzít šicí stroje a vybavení krejčovské dílny. Rozměrnější nábytek však měl být ponechán na místě. V úterý 13. září po ranní mši svaté, která byla v 5.30 hod, odjely sestry v 6.30 hod z Přerova. Rozloučit se s nimi přišlo přibližně 70 Přerovanů. Do nového domova ve Filipově v okrese Rumburk dorazily po 15. hodině. Po odjezdu sester byly za přítomnosti místní představené sestry M. Jindřišky Knapové a sestry M. Terezie Hruškové naloženy již předem sbalené věci a dopraveny šesti nákladními auty do Filipova. Zbývající část inventáře, která nemohla být momentálně odvezena, byla uskladněna na půdu kláštera a odvezena koncem září Veškeré chovné zvířectvo z kláštera bylo předáno místnímu státnímu statku. Dohodnutá částka za něj ve výši Kčs staré měny však nebyla kongregaci nikdy uhrazena. Ještě téhož dne byl představenou protokolárně předán kostel svatého Michaela zástupci Římskokatolického far. úřadu v Přerově P. Františku Boráňovi. Seznam odsunutých sester Z kláštera v Přerově na Šířavě bylo do Filipova deportováno celkem 24 sester. Byly to: Ludmila Knapová *1896; Anna Badziňáková *1924; Arnošta Černošková *1883; Marie Früdbegová *1927; Marie Hrušková *1903; Ludmila Hutová *1917; Marie Jalůvková *1897; Marie Knapová *1916; Marie Kováčová *1886; Anna Lapšanská *1925; Marie Mišalová *1923; Marie Novotná *1915; Růžena Otrhálková *1909; Růžena Pluskalová *1901; Marie Procházková *1903; Terezie Pustějovská *1892; Anna Rašková *1914; Otilie Holensová *1905; Ludmila Stoklásková *1905; Marie Stretavská *1923; Ludmila Uhlířová *1900; Marie Votavová *1922; Felicita Roseová *1914 a Jiřina Minářová *1928. Podle pokynů SÚC v Praze neměly být stěhovány ty sestry, které se rozhodnou vystoupit z řádu a dále novicky a čekatelky. Tyto měly být předány referátu V/I ONV k zařazení do pracovního poměru. Ze šířavské komunity se takto rozhodlo na doporučení ordinárního komisaře odejít domů k rodičům šest novicek a čtyři čekatelky, neboť většina z těchto dívek byla doposud neplnoletých. Mnohé však s kongregací i nadále udržovaly kontakt. Zabrané budovy Po násilném odchodu sester z šířavského kláštera byly rozhodnutím vládní dislokační komise ze dne 3. října 1950 uprázdněné budovy přerovského mateřince a domu ve dvoře přiděleny ministerstvu národní obrany. Za užívání těchto budov mělo ministerstvo platit nájemné Náboženskému fondu (později přejmenovanému na Náboženskou matici), který byl správcem zabaveného klášterního majetku. V prosinci 1957 převedla Náboženská matice bezplatně do vlastnictví ministerstva národní obrany všechny nemovitosti a pozemky jím užívané v šířavském mateřinci. V září 1958 podstoupilo ministerstvo národní obrany šířavský klášter ministerstvu školství, které zde zřídilo učňovskou školu. Nyní v této budově sídlí Integrovaná střední škola. Budovu bývalé klášterní měšťanské školy na Trávníku, v níž se momentálně nacházel hudební ústav, a přilehlý pensionát ponechala dislokační komise k dispozici ONV v Přerově. 17. července 1952 se ONV vzdal užívání těchto budov a předal je pro potřebu posádkové správy Přerov. Ta je 23. srpna 1955 předala MNV, který v ní opětovně zřídil hudební školu, jež se zde nachází doposud. (Pokračování příště) Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Měsíc únor nám nabízí dvě významné události. První z nich je svátek Uvedení Páně do chrámu - lidově se mu říká Hromnice, a také začátek doby postní, ke kterému neodmyslitelně patří Popeleční středa. Uvedení Páně do chrámu Když uplynulo čtyřicet dní od Ježíšova narození, přinesli ho Maria a Josef do chrámu, aby obětovali dvě holoubata, jak to přikazoval Mojžíšův zákon. V chrámě byl velmi starý muž jménem Simeon. Ten vzal dítě do náruče a děkoval Bohu za to, že mohl uvidět na vlastní oči Spasitele světa: Nyní propustíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy světlo, jež bude zjevením pohanům, slávou pro tvůj lid Izrael. Na základě Simeonova proroctví o tom, že Ježíš je světlem národů, se zrodila lidová tradice svěcení svící, zvaných hromniček, jejichž světlo, připomínající Ježíše Krista, mělo člověka ochraňovat v těžkých situacích. Lidé si například hromničky zapalovali a stavěli do okna při velké bouřce, aby je Ježíš chránil. Popeleční středa a doba postní Popeleční středa je prvním dnem čtyřicetidenní postní doby, kdy má člověk příležitost k tomu, aby se pozastavil a podíval se na to, jak jedná, a zda by se dalo v jeho životě něco zlepšit či napravit. Na Popeleční středu se všichni věřící scházejí v kostele, aby společně zahájili postní dobu. Přijímají na čelo znamení popela, kterému říkáme popelec. Každý se zamýšlí nad slovy kněze: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. A nebo také nad slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu. - Co tato slova mohou znamenat pro mne? Zamysli se, jestli svými slovy a skutky děláš radost lidem kolem sebe a Pánu Ježíši. Zjistíš-li, že bys mohl či mohla něco zlepšit, snaž se o to! Nezapomeň také na svátost smíření, abys mohl či mohla radostně prožít Velikonoce. Strana 8 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

9 Kalendář akcí Milí mladí přátelé, v tomto roce nás čeká (dá-li Pán) několik akcí většího rozsahu, které jsou určeny pro vás, popř. pro vaše zástupce. Jedná se zejména o následující: února arcidiecézní fórum mládeže v Kroměříži Kromě toho se předpokládají také různé akce setkání zástupců děkanátů na děkanátní úrovni (např. únorový 27. března děkanátní setkání mládeže - sobota před ANANAS) i mimo, takže buďte ve střehu Květnou nedělí Asi není nutné zdůrazňovat, že uvedené července arcidiecézní setkání mládeže v Moravské Třebové aktivity jsou jen jakousi třešničkou na (přípravný team už od 19.7., dortu, vzájemným sdílením a povzbuzením, možno se hlásit již nyní) protože náš život se neodehrává od akce k akci ; vždyť jeho těžištěm je především srpna celostátní setkání animátorů v Kroměříži každodenní poctivé úsilí o upevňování našeho vztahu s Kristem, doslova vrůstání v Něj to je potom opravdový křesťanský život, o který nám jde především Na cestu takovým životem vám všem žehná Váš kaplan P. Miroslav Jáně Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010 Strana 9

10 V Přerově se připojíme k podpoře Národního týdne manželství Národní týden manželství - největší celostátní iniciativa na podporu manželství v ČR, se bude konat v týdnu února Posláním NTM je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Již čtvrtý ročník NTM je zaměřený na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. Srdečně vás zveme v neděli 14. února 2010 od 14:30 hodin do Centra SONUS v Přerově, kde se uskuteční v rámci Národního týdne manželství DEN PRO MANŽELSTVÍ. PROGRAM: 14:30-15 hodin předání dětí pečovatelům pro děti je připraven samostatný program 15 15:15 hodin slavnostní zahájení, úvodní slovo Ing. Pavla Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého Kraje 15:15-16 hodin VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A OBRÁZ- KŮ s tematikou MANŽELSTVÍ V ČASE, prezentace programů CPR Ráj a CPRŽ Olomouc, občerstvení hodin přednáška a svědectví psycholožky Mgr. Ireny Smékalové na téma: MANŽELSTVÍ JE KRÁSNÁ DŘINA hodin možnost posezení a popovídání u kávy a čaje Pokud budete potřebovat hlídání dětí, ozvěte se na telefon: nebo STŘEDISKO CPR RÁJ OÁZA v Předmostí (v prostorách místní fary) Koordinátorkou střediska OÁZA je Veronika Zapletalová, tel , PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM OD 1 ÚNORA 2010 ÚTERÝ VÝTV. DÍLNA PRO ST. DĚTI, MLÁDEŽ a DOSPĚLÉ h Enkaustika malba horkým voskem na papír vyrobíme si zajímavé obrázky či originální rámečky na fotky. S sebou starou žehličku (nenapařovací), fotky. Cena 100 Kč dospělí, 60 Kč děti, mládež Fimo technika, která vás chytne a nepustí -150 Kč dospělí, 100 Kč mládež Hodiny malba na sklo, jednotná cena pro všechny 170 Kč Tkané taštičky -100 Kč dospělí, 50 Kč děti, mládež Výroba vitráží technikou tiffany - pro začátečníky řezání skla, práce s pájkou, cena 200 Kč ČTVRTEK DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MALÝMI DĚTMI 8 12 h. přísp.30 Kč/rodina - cvičení s dětmi, divadélko, jednoduché výtvarné činnosti, 2x měsíčně přednáška či beseda Naše rodinná oslava svědectví, inspirace a tipy pro slavení s dětmi, Otisk rukou dětí do keramické hlíny - památka na dětství, Pozor na to se skřítkem Pozorníčkem interaktivní program pro děti o bezpečném chování. Lektor se snaží na děti aktivně působit, aby se samy dokázaly úrazu vyhnout, či správně jednat v krizových situacích Popáleniny, Šetrná domácnost ekologie doma KLUBKO h. - pro děti od 7 do 10 let - kroužek je ekologicky a tvořivě zaměřený. Příspěvek 35 Kč. Poznávání přírody hravou a zážitkovou formou, vytváření zajímavých výrobků recyklací již použitých materiálů a z přírodních materiálů, tematické vycházky, v zimě krmení zvířátek, na jaře a v létě příměstský tábor, letní stanový tábor v Jeseníkách SMALT V PECI h. 1x měs. tentokrát Příspěvek 150 Kč. SOBOTA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO RODINY h. 2x za měsíc Hrátky s drátky pro všechny generace, rodiny s dětmi, cena 90kč dospělí, 40kč děti, mládež Ptačí klec z proutí s keramickým ptáčkem pro všechny generace, cena za 1 klec a ptáčka 120kč NAPŘÍČ PRAVĚKEM JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Předmostí, pro děti od 7 do 11 let, denně od 8 do 16,30 hodin, bohatý program + strava. Cena 950 Kč. Přihlášky a info u koordinátorky. Kapacita omezená. Všichni, kdo mají zájem o kurz pletení z proutí (pedigu), ať se přihlásí, termín kurzu bude dohodnut po společné domluvě. Podrobnosti k jednotlivým programům budou vždy na plakátku a na webu: Hana Školoudová Strana 10 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

11 DUCHOVNÍ CVIČENÍ Exerciční domě v Kolíně Postní duchovní obnova pro všechny P. Josef Hladiš SJ Základ postupu duše P. Josef Tichý SJ Postní duch. obnova pro děvčata od 15 let (cena500 Kč) P. MUDr. Jiří Korda Bůh, já a rozlišování hnutí P. Jan Adamík SJ Postní duchovní obnova pro všechny P. Josef Čupr SJ Ignaciánská duchovní obnova pro všechny P. Josef Čupr SJ V sobotu 23. ledna 2010 se v Městském domě v Přerově konal farní ples, na kterém předtančení polonézy předvedli mládežníci farnosti. Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010 Strana 11

12 Tříkrálová sbírka 2010 Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí Kč. Z toho v samotném Přerově se vybralo Kč. Náš velký dík patří všem, kteří pomohli s realizací sbírky, především koledníkům a dětem z farností, vedoucím skupinek a studentům, bez jejichž pomoci a spolupráce by sbírka nebyla možná. Děkujeme také všem, kdo nepřehlédli naši výzvu, neváhali otevřít svá srdce a přispěli do kasiček koledníků. Martina Krejčířová Postní almužna Milí farníci, bratři a sestry, již brzy nám opět nastane postní doba. Vloni jste se poprvé setkali s možností zapojit se během této doby do akce Postní almužna. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. Chcete-li se zapojit, můžete si tedy dobrovolně vzít (na Popeleční středu nebo v 1. neděli postní) v kostele skládací schránku, která slouží k připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby. Svou almužnu pak do ní budete vkládat po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik budete ve svém postním snažení úspěšní (je možné se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná a ušetříte tak peníze (u dětí je možné a vhodné, aby kromě toho, co si odřeknou ze svých peněz, měly možnost do schránky přidat ještě například lístek se svou prosbou za konkrétní nemocné, chudé atp.). Na Květnou neděli můžete schránky přinést do kostela na mši svatou. V postní době roku 2009 se v přerovském děkanátu vybralo celkem Kč. Tato částka se vrátila zpět do Oblastní charity Přerov, jejímž prostřednictvím byla přerozdělena mezi potřebné, a to ve spolupráci s děkanem a kněžími z přerovského děkanátu. Z této částky byla poskytnuta pomoc 2x rodinám s dětmi z farnosti Troubky, 1x rodině s dětmi z farnosti Přerov a 1x rodině s dětmi (Hranice), která byla postižena povodní. Chceme touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se do této postní aktivity zapojili. Věříme, že Postní almužna i v tomto roce přinese mnoho dobrého jak pro ty, kteří se jí budou účastnit, tak pro ty, kterým pomůže ať již přímo nebo prostřednictvím charitního díla. Za Oblastní charitu Přerov Eva Tkadlecová Sliby se slibují... a mají se plnit o Vánocích. Uplynul téměř měsíc od prvního setkání se s. Malvínkou a již opět s radostí jedeme do Kroměříže. Po cestě vzpomínám na jeden z výletů se svými žáky. Na klenot naší barokní kultury Šporkův Kuks. Zbytky bývalého špitálu a lázní navštěvují dnes lidé kvůli pozoruhodné galerii l2 soch ctností a l2 soch neřestí. Jsou výtvorem Matyáše Bernarda Brauna. Uvědomuji si, že s. Malvína těch 12 ctností pěstovala v sobě po celý dlouhý život - víru, naději, lásku, trpělivost, moudrost, cudnost, statečnost, pilnost, štědrost, upřímnost, zdrženlivost a spravedlnost. Že moji návštěvu s. Malvínka očekávala, jsem poznala podle označení dveří, kterými mám k ní vstoupit. Nechala na ně nalepit pohled se dvěma něžnými koťátky. Ta pozornost! Po tichém zaklepání vstupuji do milého a útulného pokojíčku. Princeznička učitelka za mnou přišla, zní veselý hlásek na přivítání. K tomuto výroku ji jistě přiměl můj bílý klobouk. Usedám do křesla po milém objetí. A již se střídá vzpomínání se zpěvem. Na pokoj přicházejí také s. Hedvika, Markéta i Cherubínka. Předávám jim poštu z DD Radkova Lhota i za zemřelého pana faráře Zíbala. A také pamětní hrníčky. Pak následuje zvídavá otázka: Navštívila jste již naši kapli? Ještě ne. Byla zamčena. Až příště. Netuším, že ji navštívím až při rozloučení se s ní na jaře 10. března příštího roku A ukázal Vám pan ředitel Skácel moje alba?" Také ještě ne. Ale jistě tak učiní. Projdeme se po pokojíčku. Poslouchám vyprávění o její rodné vesničce Další nostalgické vzpomínání na 96 letou sestru M. Malvínu. Myslíku. Je v kraji na severní Moravě. Kraj Leoše Janáčka i Petra Bezruče. Chudý kraj v blízkosti Lysé hory, Smrku, Tanečnice. S. Malvínka se narodila jako druhá ze 6 sourozenců. Při křtu dostala jméno Anděla. Tatínek - krejčí - brzy zemřel a maminka ve 34 letech ovdověla. Od l4 let musely i děti pracovat u sedláků. V 16 letech začala pracovat v nemocnici v Ostravě. Seznámila se zde s Milosrdnými sestrami sv. Kříže a rozhodla se vstoupit do kláštera. Maminka jí rozhodnutí rozmlouvala. Ani její pláč nepomohl. Nakonec jí ve 20 letech dala požehnání. Tak se poprvé dostala do provinčního Domu sester sv. Kříže. Následovalo dokončení měšťanské školy v Bystřici pod Hostýnem. Dva roky pracovala v nemocnici v Kroměříži a v roku 1941 ukončila ošetřovatelskou školu.v nemocnici v Ostravě - Zábřehu ošetřovala vojáky a působila i na operačním sále 13 let. Bombardování,osvobození. Když odmítla účast ve volbách, byla za trest přemístěna na onkologické oddělení do Paskova. V roce 1962 byla jako nepohodlná sestra" přestěhována do charitního domova v Chorýni a po 20 letech do DD v Radkově Lhotě. V 90 letech si jí chtěla vzít k sobě neteř, ale ona odmítla se slovy: Jsem slabá, celá křivá a samá vráska. Nikomu se tam ukazovat nebudu. A co na to v Radkově Lhotě?" 30 jejich zaměstnanců a obyvatel udělalo špalír a dovedli mě do jídelny. To mne velmi překvapilo a potěšilo. Opět uběhly 2 hodiny a já se rozloučila. Dověděla jsem se, že 17. října bude mít 96 let. To ji musím navštívit. (Pokračování příště) Emílie Charbutová - Vaško Strana 12 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

13 Rok 2009 Přerov Předmostí Celkový stav na začátku roku Stav účtu na začátku roku Dluhy k 1. lednu Příjmy roku Sbírky Dary Příjmy za církevní činnosti 8 1 Příspěvek státu či obce Nájmy a ostatní příjmy Přijaté půjčky Výdaje roku Bohoslužebné výdaje 33 3 Mzdové výdaje Režijní výdaje Opravy Odeslané sbírky Na potřeby diecéze , ,- Havarijní fond , ,- Na seminář , ,- Na církevní školství , ,- Na charitu , ,- Svatopetrský haléř , ,- Na misie , ,- Na Svatou zemi 4.427, ,- Na TV Noe , ,- Na papežskou návštěvu , ,- Dary a charitativní výdaje 84 2 Nákup majetku a ostatní výdaje Vrácené půjčky Celkový stav na konci roku Stav účtu na konci roku Dluhy k 31. prosinci Rok 2009 Přehled pastoračních údajů a financí za rok 2009 vidíte v tabulkách. K některým údajům dále uvádím hlavní položky. Částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tisících korun. Dluhy k : půjčky od farníků 363. Stav účtu na konci roku: dary na kapli v Dluhonicích 44. Rok 2009 Přerov Předmostí Křty 58 2 Biřmování 0 0 Svatby 12 0 Přerov Pohřby Dluhy k : Náboženství splátky střechy fary 1.106, půjčky od farníků 205. Nájmy a ostatní příjmy: nájmy 109, na režijní výdaje fary 64, za reklamu 16. Režijní výdaje: topení 165, vodné-stočné-dešťová voda 56, tisk časopisu 31, elektřina 43, telefon a internet 11, Katolický týdeník 24, poplatky bance 3. Opravy: splátky střechy fary 400, opravy výměníkové stanice 23, opravy v bočním křídle fary 22, oprava garáže 11, podlaha a výmalby kaple na faře 9, opravy varhan 5, oprava vrat u fary 3. Nákup majetku a ostatní výdaje: modernizace ozvučení 36, katechetické materiály 19, počítač a software 16, svatostánek do kaple na faře 15, dveře na Sonus 13, bible 8, předplatné časopisů 7. Dary a charitativní výdaje: dary na pomoc po povodních v Hustopečích 82, dar Centru pro rodinu děkanátu Přerov v Pavlovicích 2. Dluhy k : zbývající splátky střechy fary 706, půjčky od farníků 165. Stav účtu na konci roku: dary na bohoslovce 6, na střechu fary 5. Předmostí Dary: na kapli v Dluhonicích 12. Příspěvek státu či obce: kraj 500, ministerstvo kultury 347, arcibiskupství 150. Režijní výdaje: plyn 30, elektřina 32, vodné-stočné-dešťová voda 7, poplatky bance 2, odvoz odpadu 2, kontrola komínů a ostatní 3. Opravy: fasáda kostela 1.308, oprava střechy fary 12, archeologický průzkum 7, montáž žaluzií věže 6, výmalba kostela 5, opravy na faře 5, oprava vodoměru a plynového kotle 2. Dary a charitativní výdaje: dar Centru pro rodinu děkanátu Přerov v Pavlovicích 2. Nákup majetku a ostatní výdaje: skříň do zákristie 10, modernizace ozvučení 7, koberce na faru 6, ostatní 1. Církevní školka: Arcibiskupství vyhlásilo výběrové řízení na funkci ředitele církevní mateřské školy v Přerově se stejnými podmínkami jako v Kojetíně, viz str. 4. Zároveň probíhají jednání o pronájmu prostor pro naši školku, která jsou poněkud komplikovanější, než jsme předpokládali, takže konečné umístění církevní mateřské školy v Přerově dosud jasné není. Prosím o modlitbu. Předmostí: Aktivity Centra pro rodinu Ráj na faře v Předmostí pokračují pravidelným programem, viz str. 10. Velkou akcí bude týdenní jarní příměstský tábor pro děti v termínu jarních prázdnin, vzhledem k omezené kapacitě doporučuji rodičům přihlásit své děti co nejdříve. Dále na faře v Předmostí připravila Oblastní charita Přerov pro seniory přednášku zdravotní sestry paní Olgy Župkové ve středu 17. února od 13:00 hod. na téma: Jak udržovat své tělo v pohodě a zdraví. Postní duchovní obnova: Proběhne letos jako obvykle první postní sobotu a povede ji P. Bedřich Horák. Prosím, přihlaste se co nejdříve, ať víme, s kolika účastníky počítat. Děkuji. Podrobný program je v minulém čísle časopisu. 40DA Čtyřicet dnů bez alkoholu, akce zvláště vhodná pro postní dobu, běží také letos. Více najdete na: P. Pavel Hofírek Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010 Strana 13

14 Sv. Valentin z Terni, biskup a mučedník Narodil se ve třetím století a spravoval diecézi v Terni. Byl významným hlasatelem evangelia a misionářem. Na jeho přímluvu docházelo k uzdravením a zázrakům. Za Aureliova pronásledování byl uvězněn, mučen a z příkazu prefekta Placida Furiuse mu byla setnuta hlava. Byl zabit pravděpodobně roku 268 tajně v noci, protože jeho vrahové se chtěli vyvarovat pouličních nepokojů. Jeho úcta se dostala už ve 4. století do Říma. Je patronem mládeže, cestujících, včelařů, za dobrý sňatek, vzýván proti moru. Je zobrazován s ochrnutým dítětem (stejně jako Valentin Římský). Někteří učenci se domnívají, že Valentin Římský a Valentin z Terni jsou jedna osoba. Sv. Valentin Římský, kněz a mučedník Valentin byl římský kněz. Pro svou dobročinnost požíval úcty i mezi pohany. Císař Klaudius II. zrušil kvůli válkám veškerá zasnoubení i manželství, aby měl Řím dostatek vojáků. Valentin však dál tajně oddával, a tak ho nechal císař uvrhnout do žaláře. Akta o tom vypravují: Císař mluvil k němu vlídně řka: Slyším tě chváliti jako muže moudrého; proto tím více se podivuji, že si libuješ v pošetilé a bohaprázdné pověře křesťanské. A krom toho: křesťané jsou nepřáteli říše. Valentin odpověděl: Křesťané nejsou nepřáteli říše. Já sám chovám k tobě a k lidu lásku, jsem poslušen zákonů říšských a modlím se za tebe i za celou říši. Jeden z přítomných rádců císařových se otázal Valentina: A co soudíš o našich bozích? Valentin odpověděl neohroženě: Tito bohové vaši buďto nikdy nežili, anebo trávili svůj život v oplzlostech a prostopášnostech; sami vaši spisovatelé a básníci tak vypravují. Císař řekl k Valentinovi: Je-li Kristus pravý Bůh, dokaž! Valentin odpověděl: Přesvědčíš se o tom, ale dříve třeba, abys pokání činil, v Krista věřil a křest přijal. Císař přerušil soudní řízení a odevzdal Valentina náměstku Kalpurniovi s rozkazem, aby Valentina vyšetřoval dále. Kalpurnius odevzdal jej soudci Asteriovi. Valentin přiveden byv do obydlí Asteriova, uviděl tam sošky domácích bůžků i zvolal: Kéž by Ježíš Kristus, světlo pravé, vyvedl obyvatele tohoto domu ze tmy bludu! Kéž by je osvítil, aby poznali jediného a pravého Boha! Asterius řekl: Uvěřím v tvého Krista, dokážeš-li, že on každého osvěcuje. Mám v domě dívku, slepou již po dvě léta. Otevře-li jí Kristus oči, uvěřím. I přivedli nevidomou dívku. Valentin pozdvihnuv ruce k nebi, modlil se takto: Bože všemohoucí, Otče Pána našeho Ježíše Krista! Tys poslal Syna svého na svět, aby nás ze tmy k pravému světlu přivedl, volám k tobě, abys tuto služebnici svou ráčil osvítiti světlem moudrosti své. A když dokončil modlitbu, slepá dívka ihned prohlédla. S úžasem Asterius padl na kolena a prosil Valentina o výuku ve víře křesťanské a o křest. Zvěst o zázračném uzdravení nevidomé dívky roznesla se rychle po celém městě. Pohané zuřili; hnali se k domu Asteriovu, vedrali se dovnitř, ztloukli Valentina, vyvlekli ho za město k silnici Flaminiově a sťali mečem. Stalo se to pravděpodobně roku 269. Je patronem zasnoubených dvojic, šťastného sňatku, lásky, zamilovaných, mladých lidí; cestujících, turistů; proti moru, mdlobám, epilepsii, infekčním chorobám, nákaze; epileptiků; včelařů, výrobců pohledů a blahopřání. V kalendáři je památka sv. Valentina 14. února. Jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme. Jsi požehnáním Anselm Grün Pokud bychom měli někomu vysvětlit pojem požehnání, asi bychom řekli, že jde o formu modlitby, při které přejeme a vyprošujeme někomu, nebo nějakému společenství Boží dary, ochranu a pomoc. Zároveň Bohu děkujeme za přijaté dary, jeho ochranu a pomoc. Autor se ve své knize snaží podělit o své zkušenosti s žehnáním a klade si otázku, proč dnes roste potřeba získat požehnání. Říká, že když o ně člověk prosí, touží uchýlit se pod Boží ochranu a zcela konkrétně zakusit, že Bůh je s ním. Žehnat je oprávněn každý křesťan, a protože je sám Bohem požehnán, stává se také požehnáním pro druhé. Požehnání pak vnáší do zranitelného a křehkého lidského života život božský. Žehnání je víc než slovní modlitba a vyjadřuje se gestem. Lidé tedy mohou vnímat žehnání svými smysly. Autor se zamýšlí ve své knize nad tím, jak požehnání vykládají biblické příběhy a také vybírá z pokladů žehnacích modliteb, které užívá církev. Upozorňuje nás také na různé formy žehnání spojené s určitými denními událostmi, např. u stolu, na cestu, ranní a večerní požehnání a na jejich význam. Nabízí také několik vhodných žehnacích modliteb. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2007, má 87 stran, cena 99 Kč. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Strana 14 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

15 Celodenní postní duchovní obnova s P. Bedřichem Horákem Téma: Proč se postit? Umění přijímat Boží dary. Centrum Sonus a kostel sv. Vavřince v Přerově - Sobota 20. února Začátek v 9:00 Přihlásit se můžete v Přerově na faře nebo v zákristiích přerovských kostelů. Příspěvek na občerstvení: 50,- Kč. Všechny na duchovní obnovu srdečně zveme. dokončení ze str.16 Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na první přijímání Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Fara v Přerově Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na duben, květen a červen 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 14:00 Fara v Předmostí Ptačí klec z proutí s keramickým ptáčkem tvořivé odpoledne pro rodiny CPR Ráj Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje Pondělí :30 Centrum Sonus Liturgika s jáhnem 18:45 Fara v Předmostí Katecheze pro dospělé v Předmostí Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Fara v Přerově Schůzka akolytů Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 9:00 Fara v Předmostí Šetrná domácnost, přednáška Mgr. Petry Kolaříkové CPR Ráj 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:00 Přerov, sv. Vavřinec Společná modlitba za kněze 19:45 Centrum Sonus Modlitby matek Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá v latině 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :30 Přerov, Šířava Ekumenická postní bohoslužba Pondělí 8.3. Fara v Předmostí Napříč pravěkem, jarní týdenní příměstský tábor, viz str :30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé na Sonusu Úterý :00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro školní děti Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 17:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Pondělí :00 Centrum Sonus Setkání společenství seniorů 17:30 Centrum Sonus Liturgika s jáhnem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 19:45 Centrum Sonus Modlitby matek Pátek Slavnost sv. Josefa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010 Strana 15

16 Centrum pro rodinu Ráj v Pavlovicích všechny zve na Den pro manželství v neděli 14. února 2010 od 14:30 v Přerově v centru Sonus, viz str. 10. Příležitost ke svaté zpovědi na začátku postní doby bude v pátek 19. února od 16:00. Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá v latině 9:00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:00 Centrum Sonus Karneval pro děti Pondělí :00 Předmostí, kostel Mše svatá se společným udělováním svátosti pomazání nemocných 18:45 Fara v Předmostí Katecheze pro dospělé v Předmostí Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek Fara v Pavlovicích Ananas, víkendový program pro děti Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 14:00 Fara v Předmostí Hrátky s drátky, tvořivé odpoledne pro rodiny CPR Ráj 17:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Neděle :30 Centrum Sonus Den pro manželství CPR Ráj, viz str. 10 Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 16:00 Centrum Sonus Setkání společenství seniorů 17:30 Centrum Sonus Liturgika s jáhnem 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé na Sonusu Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa Popeleční středa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 13:00 Fara v Předmostí Jak udržovat své tělo v pohodě a zdraví - přednáška zdravotní sestry paní Olgy Župkové pro seniory Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 9:00 Fara v Předmostí Pozor na popáleniny se skřítkem pozorníčkem, hravý naučný program pro děti CPR Ráj 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé 18:00 Fara v Předmostí Smalt v peci, výtvarná dílna CPR Ráj 19:45 Centrum Sonus Modlitby matek Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Svatá zpověď na začátku postní doby Sobota :00 Centrum Sonus Celodenní duchovní obnova na Sonusu Neděle :00 Centrum Sonus Setkání animátorů mládeže děkanátu Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu 16:00 Centrum Sonus Přednáška Křesťanské akademie dokončení na str. 15 Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov 2 telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Miroslav Jáně, J. Brończyk, jáhen, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka březnového čísla je 24. února Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Číslo 2, Ročník 16, Únor 2010

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více