Další cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk. - německý jazyk.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk. - německý jazyk."

Transkript

1 Další cizí jazyk Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk - německý jazyk - španělský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď v rámci české státní maturity nebo v rámci mezinárodní maturity International Baccalaureate. Cíle výuky Naší snahou je, aby studenti v druhém cizím jazyce dosáhli jazykových znalostí a komunikačních dovedností, které odpovídají minimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V nižších ročnících (tercie až kvinta) je největší důraz kladen na základní morfologické a syntaktické jevy a na správnou výslovnost. Cílem je nejprve vybudovat pevný a stabilní jazykový základ, na němž by žáci byli schopni ve vyšších ročnících dále stavět. Ve druhé části studia dochází k postupnému prohlubování znalostí a dovedností. Žáci čtou náročnější texty, včetně textů literárních a mediálních, zhlédnou a komentují filmy v daném jazyce, čerpají slovní zásobu ze specifických jazykových oblastí apod. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů K zajištění vytyčených cílů a dosažení minimální požadované úrovně znalostí jazyka slouží vedle dílčích testů a zkoušení interní postupová zkouška (tzv. malá maturita) v kvintě na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tato zkouška se skládá z ústní a písemné části. Písemná část shrnuje doposud probrané učivo se zaměřením na probranou gramatiku. Ústní část prověřuje žákovy vyjadřovací schopnosti v rámci tematických okruhů obsažených v používaných učebnicích, schopnosti porozumění a reakce a základní znalost reálií. V septimě a oktávě jsou studenti připravováni ke složení externí zkoušky s mezinárodně platným certifikátem, kterou mohou složit na německém, francouzském resp. španělském institutu v Praze. Studenti, kteří v septimě a v oktávě studují dvouletý maturitní program International Baccalaureate, si jako jeden ze šesti maturitních předmětů mohou zvolit i druhý cizí jazyk. V takovém případě se pak připravují ke složení komplexní zkoušky na úrovni B1 (IB Standard Level) nebo B2 (IB High Level). Zkouška se skládá z několika externě i interně hodnocených částí. Časová dotace - 3 hodiny týdně v tercii a v kvartě

2 Německý jazyk Učebnice Učebnice: Studio d učebnice a cvičebnice, nakl. Fraus Phonetik aktuell, nakl. Hueber Lesejournal, nakl. Hueber Wiederholungsbuch, nakl. Hueber Sprechübungen, nakl. Hueber Moderní gramatika němčiny, nakl. Fraus Další doporučená literatura: Monika Reimann: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, nakl. Olympia Christine Späth/Marion Kerner: Und jetzt ihr!, nakl. Hueber Slovníky Duden Různé edice děl německé literatury diferencovaná podle úrovně znalostí jazyka, např. od nakladatelství Langenscheidt Různé časopisy, povídkové soubory, aktuální texty z novin a časopisů, internet a další média Německý jazyk tercie Konkrétní cíle Učivo Poznámky První kontakty pozdraví, představí sebe i spolužáky, rozloučí se, umí použít zdvořilostní obraty - německá abeceda a výslovnost - člen určitý a neurčitý podstatných jmen rozumí jednoduchému rozhovoru týkajícího se představování (odkud jsi, co děláš, čím jsi) - časování pravidelných sloves v přítomném čase - osobní zájmena zná země, ve kterých je němčina oficiálním jazykem - práce s mapou Bydlím v, můj dům a moje město reaguje na otázky typu kde bydlíš apod. - užití přídavných jmen a příslovcí pojmenuje jednotlivé části bytu/domu, jeho vybavení dle typu místnosti - základní předložky - zápor nicht - pomocná slovesa haben, sein Lidé, moje rodina a kamarádi dovede popsat sebe, své kamarády, rodinné příslušníky stručně se informuje (otázky typu jaký je, kolik je mu let, kde pracuje) - slovní zásoba - popis osoby - skloňování podstatných jmen - základní číslovky

3 Škola pojmenuje školní věci dokáže popsat předměty (baví mě, zajímá ) Volný čas a koníčky, kdy a kde? dovede popsat, čím se zabývá během týdne domlouvá schůzku, zve, udává místo a termín setkání vypráví o svých koníčcích napíše jednoduchý dopis, zvládne základní ovou komunikaci, telefonický rozhovor Země, města, jazyky zvládne hovořit o městech a pamětihodnostech, rozumí jednoduchému textu s údaji o zemích a jazycích zná základní informace o německy mluvících zemích umí udat zeměpisnou polohu - rozkazovací způsob - zápor kein - modální slovesa - časové údaje - otázky W- - názvy dní, měsíců, ročních období - příslovce místa a času - časování silných sloves - zeměpisné názvy - množné číslo podstatných jmen

4 Německý jazyk kvarta Konkrétní cíle Učivo Poznámky Jídlo a pití dovede v restauraci objednat a zaplatit, zvládá základní obraty - slovní zásoba jídlo a pití pojmenuje základní potraviny - číslovky zná gastronomické zvláštnosti vybraných oblastí - míry a váhy rozumí odlišným mírám a váhám Orientace ve městě, Berlín dotáže se na směr cesty a cestu sám popíše (orientuje se v prostoru, rozumí jednoduchým pokynům: kam jdete/jedete atd.) - stupňování přídavných jmen - perfektum jmenuje klady a zápory života ve svém městě - předložky popíše místo, které má rád připraví program pro studenty z partnerské školy SRN Nákupy dokáže vyjádřit svá přání - budoucí čas sloves zvládne konverzaci při nákupu v obchodě - předložky napíše pozvánku - způsobová slovesa Lidské tělo a zdraví dokáže popsat zdravotní těžkosti - přivlastňovací zájmena zvládne rozhovor u lékaře a nákup v lékárně - perfektum užití, příklady popíše situaci kde jsem byl, co jsem dělal - rozkazovací způsob sloves Prázdniny, cestování zvládne koupit jízdenku, rozumí jednoduchému textu s údaji o ubytování - perfektum nepravidelných sloves - zeměpisné názvy napíše pozdrav z dovolené - jednoduchá souvětí

5 Španělský jazyk Učebnice Sueňa 1 Libro del alumno. Anaya. Sueňa 1 Cuaderno de ejercicios. Anaya Sueňa 2 Libro del alumno. Anaya. Sueňa 2 Cuaderno de ejercicios. Anaya. Další doporučená literatura Gente 1. Difusión. Gente 2. Difusión. Uso de la gramática espaňola Junior (elemental, intermedio, avanzado). Edelsa. Uso de la gramática espaňola (elemental, intermedio, avanzado). Edelsa. Leer en espaňol. Santillana ( serie de adaptaciones de obras literarias). Edelsa. Španělský jazyk tercie Konkrétní cíle Učivo Poznámky Pozdravy a představování se pozdraví, představí sebe i spolužáky (jak se jmenuješ jmenuji se), rozloučí se, umí použít zdvořilostní obraty, hláskuje - španělská abeceda, přízvuk - obraty při představování - rod a množné číslo podstatných jmen, člen určitý a neurčitý dokáže sestavit jednoduchý rozhovoru týkající se představování (odkud jsi, kde žiješ, čím jsi) rozumí výrazům, které používá učitel: Otevřete knihy; Zavřete knihy; Vezměte sešity; Pracujete ve dvojici; Poslouchejte apod. - sloveso llamarse (jmenovat se) - slovesné třídy (-ar, -er, -ir) - přítomný čas sloves hablar (mluvit), vivir (žít, bydlet), ser (být), trabajar (pracovat) - osobní zájmena - profese zná země, ve kterých je španělština oficiálním jazykem - národnosti - mapa Španělska a Střední a Jižní Ameriky Popis osob dovede popsat sebe, své kamarády, rodinné příslušníky, stručně se informuje (otázky typu jaký je, kolik je mu let, kde pracuje) - slovní zásoba: popis osoby, duševní stavy, charakterové vlastnosti přiřazuje k fotografiím osob stručné popisy a krátké charakteristiky - správné užití sloves ser (být) a estar (být, nacházet se)

6 Udání času umí klást otázky: Kolik je hodin, v kolik, do kolika? a zároveň na ně odpovědět domlouvá schůzku, zve, udává místo a termín setkání navrhne text pro svou vizitku, vyplní formulář se základními informacemi o sobě, porozumí krátkému vzkazu a sám ho napíše, přečte, sestaví krátký mail (popř. sms zprávu) Můj dům a okolí pojmenuje jednotlivé části bytu/domu, jeho vybavení dle typu místnosti, správně používá předložky dokáže popsat okolí domu, čtvrť, porovnává dva objekty dotáže se na směr cesty a cestu sám popíše (orientuje se v prostoru, rozumí jednoduchým pokynům: Kam jdete/jedete, pojedete, zahnete, přestoupíte atd.) Můj den popíše jednotlivé činnosti, které za den vykoná, je schopen sestavit krátký text na toto téma a vyplnit podle pokynů informace do diáře přiřazuje obrázky osob v různých situacích k odpovídajícím textům Můj svět podle modelu navrhne vlastní genealogický strom, popíše jednotlivé členy rodiny a vztahy mezi nimi (popř. rodinnou fotografii, obraz) hovoří o svých zálibách, koníčcích, jak využívá volný čas, dokáže vést na toto téma krátký rozhovor V restauraci orientuje se v základních názvech nápojů a potravin, řekne, co obvykle snídá, obědvá a večeří - shoda podstatného a přídavného jména, pozice přídavného jména - nepravidelná slovesa poder (moci), hacer (dělat), tener (mít) - ukazovací zájmena - číslovky (0 30) - otevírací doby obchodů a institucí (slovesa cerrar, abrir) - přítomný čas sloves ir (jít, jet), venir (přijít), llegar (dorazit), quedar (zůstat, sejít se) - názvy dní, měsíců, ročních období - příslovce místa a času - sloveso hay (nacházet se, existovat) - slovní zásoba: části domu, bytu, dopravní prostředky - stupňování přídavných jmen - předložky - přítomný čas sloves seguir (sledovat, jít rovně), cambiar (přestoupit), coger, tomar (vzít, zahnout) - číslovky dělení nepravidelných sloves do skupin a jejich správné užití - zvratná slovesa a zvratná zájmena - krácení vět infinitivem (antes de, después de) - výrazy typu: občas, často, pravidelně, obvykle, nikdy - slovní zásoba pro tématický okruh: rodina, rodinný stav, názvy činností (sportovní a kulturní aktivity) - přivlastňovací zájmena - sloveso gustar (mít rád, líbit se, chutnat), encantar (uchvátit, nadchnout), odiar (nenávidět) - osobní zájmena v pádu - nepravidelné sloveso soler (mít ve zvyku) - slovní zásoba: názvy obchodů, nápojů, potravin (ovoce, zelenina, pečivo, těstoviny, luštěniny, uzeniny, druhy masa a ryb, plody moře, dezerty)

7 je schopen pracovat s autentickými materiály (jídelníček), dokáže si objednat v restauraci (např. sestaví na toto téma krátký rozhovor) porovnává na základě obrázků, textů a vlastní zkušenosti stravovací zvyklosti u nás a ve Španělsku (popř. v Latinské Americe) - nepravidelná slovesa querer (chtít), poder (moci) - rozdílné užití muy mucho (velmi, hodně), výrazy: málo, dost, nic, žádný /á

8 Španělský jazyk kvarta Konkrétní cíle Učivo Poznámky Domácnost, nákupy žádá o pomoc, nabízí ji, přiděluje úkoly, pojmenuje jednotlivé činnosti v domácnosti (zamést, umýt nádobí, nakoupit, vyprat, vyžehlit) - správné užití sloves tener que (muset), deber (mít povinnost), hay que (je třeba), poder (moci) - kladný a záporný rozkaz pravidelných i zná základní konverzační obraty při nakupování, ptá se na cenu, materiál, porovnává jednotlivé produkty cena, kvalita nepravidelných sloves - slovní zásoba: názvy domácích prací, částí oblečení, vyjadřuje souhlas - nesouhlas, libost - nelibost přídavná jména (krátký, dlouhý, teplý, kostkovaný apod.) - superlativ U lékaře je schopen popsat svůj zdravotní stav, pojmenovat části těla, nemoci rozlišuje činnosti, které zdraví prospívají a naopak telefonický rozhovor (telefonuje za pomoci základních konverzačních obratů na témata týkajících se osobních potřeb ( Mohu mluvit s? U telefonu ) a porozumí obratům užívaným při telefonování (Moment, prosím, nepokládejte telefon, předám vás, lituji, zanechte vzkaz, jaké je vaše telefonní číslo apod.) - zvolací věty typu: Qué + podstatné jméno + sloveso tener (mít), Qué + přídavné jméno + estar (být) - užití vazby tener dolor de (mít bolesti čeho)/slovesa doler (bolet) - slovní zásoba: části těla, nemoci, léčba - rozkazovací způsob kladný a záporný - osobní zájmena ve 3. a 4. pádu Návštěvy a výlety navrhuje a sjednává schůzku, upřesňuje místo a termín setkání, nabízí alternativy pozve někoho a sám na pozvání zareaguje (podle modelu navrhne text pozvánky a vlastní stručnou odpověď) domluví se v hotelu na recepci, přeptá se na pokoj, zavazadla, koupí si jízdenku na autobus či vlak, klade dotazy na odjezdy a příjezdy jednotlivých spojů sestavuje itinerář cesty, pracuje s autentickými texty (vlakové jízdenky, nádražní piktogramy, texty z bankomatu) napíše text pozdravu z prázdnin (krátký dopis/ pohled) Návrat z cesty hovoří o událostech, které se staly nedávno či určitým způsobem zasahují do přítomnosti je schopen popsat své zkušenosti (např. sestaví krátký dopis s vyprávěním o svých zážitcích z cest, z návštěvy divadla, kina, jiné akce ) nakreslí plán cesty s vysvětlivkami (vytváří obrázkové mapy ) Životopis - vazba ir a + infinitiv (forma vyjádření budoucího času) - příslovečná určení času - slovní zásoba: cestování, druhy dopravních prostředků, zavazadla, ubytování apod. - počasí (je zima, teplo, sněží, prší), roční období - zdvořilostní obraty, zásady při psaní dopisu - předpřítomný čas (Pretérito Perfecto compuesto) a příslušná časová určení - příčestí a jejich dvojí užití - slovní zásoba: zájmy, koníčky, názvy činností, míst - města a autonomní oblasti ve Španělsku (zvyky, svátky, pokrmy, tradice, architektura, zajímavá místa)

9 podle vzoru sestaví vlastní strukturovaný životopis (popř. životopis některého z členů rodiny či oblíbené osobnosti) vypráví o svých zážitcích (např. Co jsem dělal včera, minulé léto, minulý rok, před třemi lety) převypráví životní příběh určité osoby (např. na základě náhodně vybraného obrázku) Bylo nebylo reprodukuje příběh podle přečteného textu za použití příslušných časů popisuje místa, osoby, události v minulosti hovoří o svých přáních, zálibách, obvyklých činnostech (Když jsem byl malý, chodíval jsem ) a je schopen porovnat minulost s přítomností (Dříve jsem hrával, poslední dobou již nemám tolik času.) dokáže popsat dva děje, které probíhaly zároveň Moje budoucnost táže se na názor jiné osoby a naopak dokáže vyjádřit názor svůj dává najevo souhlas či nesouhlas, pochybuje, ujišťuje sebe i jiné o správnosti určitého tvrzení sepíše krátký text na téma např. můj život, má budoucnost, můj vysněný dům, náš národ za 50 let apod. zároveň je schopen na toto téma vést dialog se spolužáky - jednoduchý minulý čas (Pretérito Indefinido) pravidelných i nepravidelných sloves - časová určení: včera, včera večer, minulý týden, měsíc, rok, v roce 2005 atd. - výrazy typu: primero (nejprve), después (poté), luego (pak), más tarde (později), por último (nakonec) - rozdíl v užití předpřítomného a jednoduchého minulého času - vedlejší věty časové - zásady při psaní životopisu - tzv. souminulý čas (Pretérito Imperfecto) pravidelných i nepravidelných sloves - časová určení typu: tenkrát, denně, každý víkend, často, téměř vždy, nikdy) - vazby de pequeňo (jako malý + vyjádření činnosti) - vedlejší věty časové - antes (dříve) + Imperfecto, ahora (nyní, v současnosti) + Presente - rozdílné užití časů (Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto) - slovní zásoba: flora a fauna, geografie - slovesa creer(věřit, myslet), pensar (myslet), parecer (zdát se) - výrazy tener razón (mít pravdu), estar de acuerdo (souhlasit), a lo mejor (možná) - budoucí čas (Futuro simple) pravidelných i nepravidelných sloves - slovní zásoba: životní prostředí, mimozemské civilizace

10 Francouzský jazyk Učebnice Extra! Méthode de Francais. 1 až 3. Hachette Livre. Extra! Cahier d exercices. 1 až 3. Hachette Livre. Další doporučená literatura Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig: Panorama de la langue francaise 2. + pracovní sešita + udiokazety, CLE International. Francouzský jazyk tercie Konkrétní cíle Učivo Poznámky Pozdravy a představování se pozdraví, představí sebe i spolužáky (jak se jmenuješ jmenuji se), rozloučí se, umí použít zdvořilostní obraty, hláskuje - francouzská abeceda, přízvuk - obraty při představování - rod a množné číslo podstatných jmen, člen určitý a neurčitý - sloveso jmenovat se - slovesné třídy - přítomný čas sloves mluvit, žít, bydlet, být, pracovat - osobní zájmena - profese dokáže sestavit jednoduchý rozhovoru týkající se představování (odkud jsi, kde žiješ, čím jsi) rozumí výrazům, které používá učitel: Otevřete knihy; Zavřete knihy; Vezměte sešity; Pracujete ve dvojici; Poslouchejte apod. zná země, ve kterých je francouzština oficiálním jazykem - národnosti - mapa Francie, Afriky, Tichomoří Popis osob dovede popsat sebe, své kamarády, rodinné příslušníky, stručně se informuje (otázky typu jaký je, kolik je mu let, kde pracuje) přiřazuje k fotografiím osob stručné popisy a krátké charakteristiky Udání času umí klást otázky: Kolik je hodin, v kolik, do kolika? a zároveň na ně odpovědět - slovní zásoba: popis osoby, duševní stavy, charakterové vlastnosti - shoda podstatného a přídavného jména, pozice přídavného jména - nepravidelná slovesa moci, dělat, mít - ukazovací zájmena - číslovky (0 30)

11 domlouvá schůzku, zve, udává místo a termín setkání navrhne text pro svou vizitku, vyplní formulář se základními informacemi o sobě, porozumí krátkému vzkazu a sám ho napíše, přečte, sestaví krátký mail (popř. sms zprávu) - otevírací doby obchodů a institucí - přítomný čas sloves jít, jet, přijít, zůstat, sejít se - názvy dní, měsíců, ročních období - příslovce místa a času Můj dům a okolí pojmenuje jednotlivé části bytu/domu, jeho vybavení dle typu místnosti, správně používá předložky dokáže popsat okolí domu, čtvrť, porovnává dva objekty dotáže se na směr cesty a cestu sám popíše (orientuje se v prostoru, rozumí jednoduchým pokynům: Kam jdete/jedete, pojedete, zahnete, přestoupíte atd.) Můj den popíše jednotlivé činnosti, které za den vykoná, je schopen sestavit krátký text na toto téma a vyplnit podle pokynů informace do diáře přiřazuje obrázky osob v různých situacích k odpovídajícím textům Můj svět podle modelu navrhne vlastní genealogický strom, popíše jednotlivé členy rodiny a vztahy mezi nimi (popř. rodinnou fotografii, obraz) hovoří o svých zálibách, koníčcích, jak využívá volný čas, dokáže vést na toto téma krátký rozhovor V restauraci orientuje se v základních názvech nápojů a potravin, řekne, co obvykle snídá, obědvá a večeří je schopen pracovat s autentickými materiály (jídelníček), dokáže si objednat v restauraci (např. sestaví na toto téma krátký rozhovor) porovnává na základě obrázků, textů a vlastní zkušenosti stravovací zvyklosti u nás a ve Francii - slovní zásoba: části domu, bytu, dopravní prostředky - stupňování přídavných jmen - předložky - přítomný čas důležitých sloves vyjadřujících pohyb a přesun - číslovky zvratná slovesa - výrazy typu: občas, často, pravidelně, obvykle, nikdy - slovní zásoba pro tématický okruh: rodina, rodinný stav, názvy činností (sportovní a kulturní aktivity) - přivlastňovací zájmena nesamostatná - sloveso vyjadřující pozitivní nebo negativní vztah - osobní zájmena samostatná - slovní zásoba: názvy obchodů, nápojů, potravin (ovoce, zelenina, pečivo, těstoviny, luštěniny, uzeniny, druhy masa a ryb, plody moře, dezerty) - nepravidelná slovesa chtít a moci - výrazy a spojení vyjadřující množství: málo, dost, nic, žádný /á apod. - dělivý člen a předložka de po výrazu množství

12 Francouzský jazyk kvarta Konkrétní cíle Učivo Poznámky Domácnost, nákupy žádá o pomoc, nabízí ji, přiděluje úkoly, pojmenuje jednotlivé činnosti v domácnosti (zamést, umýt nádobí, nakoupit, vyprat, vyžehlit) - správné užití spojení se slovesy muset, mít povinnost, je třeba, moci - kladný a záporný rozkaz pravidelných i zná základní konverzační obraty při nakupování, ptá se na cenu, materiál, porovnává jednotlivé produkty cena, kvalita nepravidelných sloves - slovní zásoba: názvy domácích prací, částí oblečení, vyjadřuje souhlas - nesouhlas, libost - nelibost přídavná jména (krátký, dlouhý, teplý, kostkovaný apod.) - superlativ U lékaře je schopen popsat svůj zdravotní stav, pojmenovat části těla, nemoci rozlišuje činnosti, které zdraví prospívají a naopak telefonický rozhovor (telefonuje za pomoci základních konverzačních obratů na témata týkajících se osobních potřeb ( Mohu mluvit s? U telefonu ) a porozumí obratům užívaným při telefonování (Moment, prosím, nepokládejte telefon, předám vás, lituji, zanechte vzkaz, jaké je vaše telefonní číslo apod.) - užití vazby mít bolesti čeho - slovní zásoba: části těla, nemoci, léčba - rozkazovací způsob kladný a záporný Návštěvy a výlety navrhuje a sjednává schůzku, upřesňuje místo a termín setkání, nabízí alternativy pozve někoho a sám na pozvání zareaguje (podle modelu navrhne text pozvánky a vlastní stručnou odpověď) domluví se v hotelu na recepci, přeptá se na pokoj, zavazadla, koupí si jízdenku na autobus či vlak, klade dotazy na odjezdy a příjezdy jednotlivých spojů sestavuje itinerář cesty, pracuje s autentickými texty (vlakové jízdenky, nádražní piktogramy, texty z bankomatu) napíše text pozdravu z prázdnin (krátký dopis/ pohled) Návrat z cesty hovoří o událostech, které se staly nedávno či určitým způsobem zasahují do přítomnosti je schopen popsat své zkušenosti (např. sestaví krátký dopis s vyprávěním o svých zážitcích z cest, z návštěvy divadla, kina, jiné akce ) nakreslí plán cesty s vysvětlivkami (vytváří obrázkové mapy ) Životopis - vazba s infinitivem jako forma vyjádření budoucího času - příslovečná určení času - slovní zásoba: cestování, druhy dopravních prostředků, zavazadla, ubytování apod. - počasí (je zima, teplo, sněží, prší), roční období - zdvořilostní obraty, zásady při psaní dopisu - vyjádření nedávné minulosti - slovní zásoba: zájmy, koníčky, názvy činností, míst - navštívené oblasti a města (zvyky, svátky, pokrmy, tradice, architektura, zajímavá místa)

13 podle vzoru sestaví vlastní strukturovaný životopis (popř. životopis některého z členů rodiny či oblíbené osobnosti) vypráví o svých zážitcích (např. Co jsem dělal včera, minulé léto, minulý rok, před třemi lety) převypráví životní příběh určité osoby (např. na základě náhodně vybraného obrázku) Bylo nebylo reprodukuje příběh podle přečteného textu za použití příslušných časů popisuje místa, osoby, události v minulosti hovoří o svých přáních, zálibách, obvyklých činnostech (Když jsem byl malý, chodíval jsem ) a je schopen porovnat minulost s přítomností (Dříve jsem hrával, poslední dobou již nemám tolik času.) dokáže popsat dva děje, které probíhaly zároveň Moje budoucnost táže se na názor jiné osoby a naopak dokáže vyjádřit názor svůj dává najevo souhlas či nesouhlas, pochybuje, ujišťuje sebe i jiné o správnosti určitého tvrzení sepíše krátký text na téma např. můj život, má budoucnost, můj vysněný dům, náš národ za 50 let apod. zároveň je schopen na toto téma vést dialog se spolužáky - minulý čas složený pravidelných i nepravidelných sloves - časová určení: včera, včera večer, minulý týden, měsíc, rok, v roce 2005 atd. - výrazy typu: nejprve, poté, pak, později, nakonec - vedlejší věty časové - zásady při psaní životopisu - časová určení typu: tenkrát, denně, každý víkend, často, téměř vždy, nikdy; dříve, nyní, v současnosti - imperfektum - dříve, nyní, v současnosti - správné užití časů - slovní zásoba: flora a fauna, geografie - osobní zájmena pro předmět přímý a nepřímý - slovesa věřit, myslet, zdát se, výrazy mít pravdu, souhlasit, možná - budoucí čas pravidelných i nepravidelných sloves - slovní zásoba: životní prostředí, mimozemské civilizace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Aktualizovaný školní vzdělávací program

Aktualizovaný školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Aktualizovaný školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více