školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

2 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Platnost od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 2

3 - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Cílové zaměření vzdělávací oblasti CIZÍ JAZYK Výuka cizím jazykům na základní škole vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa, připravuje je jak k praktickému užívání jazyka, tak k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i mimo oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Žáci by měli postupně chápat a zároveň interpretovat slyšené i čtené cizojazyčné texty a přiměřeně na ně reagovat. Měli by vést rozhovor v rámci nejběžnějších situací každodenního života s použitím správné výslovnosti a napsat nejpoužívanější typy sdělení s respektováním gramatických pravidel. Žáci se seznamují s reáliemi zemí příslušné jazykové oblasti, zvyky a tradicemi. Žáci si osvojí učební postupy potřebné k efektivnímu studiu cizích jazyků. Mají příležitost zvyšovat celkovou úroveň svého vyjadřování i vzájemného chování a současně rozvíjet intelektuální, etickou, emocionální a estetickou složku osobnosti. Rozšiřují si všeobecný kulturní obzor, který je předpokladem k formování jejich postojů a porozumění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a respektu a k úctě ke kulturním hodnotám jiných národů. je na naší škole vyučován na prvním stupni 3 hodiny týdně ve ročníku a na druhém stupni 3

4 3 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku, 4 hodiny týdně v 6. a 9. ročníku. Na prvním i druhém stupni probíhá výuka převážně v domovských učebnách. Příležitostně v učebně výpočetní techniky či vjazykové knihovně. Při výuce anglického jazyka směřujeme podle standardů pro základní vzdělávání k dosažení jazykové úrovně A2 společného referenčního evropského rámce (na konci 9. ročníku) a k dosažení jazykové úrovně A1 společného referenčního evropského rámce (na konci 5. ročníku). Výuku cizího jazyka na naší škole členíme do 4 propojených etap: 1. etapa (3. ročník) je koncipována jako úvodní seznámení se s cizím jazykem. Jde především o probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka prostřednictvím 3měsíčního audio-orálního kurzu. Metody a formy práce jsou založeny na imitaci, tvořivých činnostech, hře, pozorování a poslechu. Výuka je propojena s mateřským jazykem, hudební, pohybovou a výtvarnou výchovou, z nichž žák přebírá některé techniky a obohacuje je novými prvky. Učitel využívá nahrávek, říkanek, básniček, písniček a jednoduchých textů. Vyučující rozvíjí představivost dětí, podněcuje a oceňuje jejich aktivitu. Ve 2. etapě (4.-5. ročník) se soustřeďuje větší pozornost na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka, zvládnutí vztahů mezi zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměrených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné miminum. Slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmů dětí tohoto věku. Učitel pracuje se stejnými metodami a formami práce jako ve 3. ročníku s větším využitím textů v interpretaci rodilých mluvčí a s technikami dramatické výchovy. Vyučující rozvíjí představivost dětí a oceňuje nejen jejich aktivitu, ale i invenci a tvůrčí přístup k činnostem. Ve 3. etapě (6.-7.ročník) jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a prostředku získávání dalších poznatků. Pozornost se věnuje rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Žáci si začínají uvědomovat odlišnosti struktur studovaného cizího jazyka a srovnávájí ho s mateřským jazykem. Spolu s uplatňování metod a forem práce z předchozí etapy se zavádějí i takové, které vyžadují uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva a samostatnější práci žáků. Ve 4. etapě (8.-9. ročník) se výuka soustřeďuje na komplexní rozvoj řečových dovedností, přičemž se na rozvoj čtení s pozoruměním a písemné vyjadřování klade ještě větší důraz než v předchozí etapě. Stále více se pracuje s autentickými materiály různého druhu (zvukovými i tištěnými), uplatňuje se snaha využívat informací z cizojazyčných zdrojů pro obohacení výuky ostatních předmětů, čímž dochází k výraznějšímu propojení s mateřským jazykem a dalšími humanitními a přírodovědnými předměty. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. S rozšiřováním rozsahu osvojovaného učiva a se zvyšováním celkové intelektuální úrovně žáků učitel více uplatňuje tvořivost a samostatnost žáků. Soustavná pozornost se věnuje osvojování účinných studijních dovedností a návyků, včetně autokorekce, práce ve dvojicích a skupinách. V posledním roce výuky dochází i k logickému utřídění učiva všech šesti let. Pro rozvoj klíčových kompetencí žáků jsou používány následující výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení Učitel: - nabízí žákům všechny dostupné aktuální jazykové materiály a upozorňuje na informace na www stránkách - průběžně učí žáky vyhledávat, třídit a zaznamenávat požadované údaje a následně je prezentovat před třídou - využívá motivačních cvičení a sebehodnotících aktivit - prezentuje ve výuce různé metody a formy práce, prostřednictvím nichž u žáka vzbuzuje zájem o studium - upevňuje u žáka sebedůvěru, pomáhá mu uvědomit si pokrok a naopak odstranit slabá místa - vštěpuje žákovi smysl a cíl učení - chápe důležitost komunikovat anglicky pro další studium i praktický život - je veden k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby a srovnává s mateřským jazykem či jinými jazyky - dostává takové úkoly, kde samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných textů - získává důvěru ve své jazykové schopnosti a návyky nutné k samostatné práci s jazykem - samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných textů Kompetence k řešení problémů Učitel: 4

5 - poskytuje žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k variantám - učí žáka zacházet s nekompletními informacemi a vede ho k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu - simuluje modelové situace, se kterými se žák může setkat v praktickém životě - vede žáky k vyjádření vlastního názoru a k umění prezentovat výsledky jejich práce - umožní volný přístup k informačním zdrojům - je schopen pochopit problém - vyhledá příslušné informace - je schopen řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí - se nebojí mluvit anglicky s cizím člověkem - se naučí opsat obsah myšlenky, chybí-li mu slovní zásoba Kompetence komunikativní Učitel: - vede žáky k výstižnému a souvislému projevu - vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky - vede žáky k aktivitám, které žáci vykonávají individuálně, ve dvojicích, v týmu atd. - komunikuje na odpovídající úrovni - naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje - rozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce - osvojené dovednosti v anglickém jazyce využívá k navázání kontaktu či vztahu - respektuje pravidla komunikace Kompetence sociální a personální Učitel: - hodnotí žáka způsobem, který mu umožňuje vnímat jeho vlastní pokrok - vede žáka k tomu, aby na základě jasných kritétií byl schopen sám hodnotit své činnosti - podněcuje žáka k vlastnímu postoji - párovým a skupinovým řešením úkolů rozvíjí své schopnosti spolupracovat - podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry týmu - je schopen sebekontroly a sebehodnocení Kompetence občanská: Učitel: - vede žáka k prezentaci jeho myšlenek a názorů - vede žáka k diskuzi - vede žáka k vzájemnému naslouchání si - respektuje názory ostatních - získává představu o zvycích v anglicky mluvících zemí a porovnává je se zvyky českými - srovnává ekologické a enviromentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a ČR Kompetence pracovní: Učitel: - zohledňuje rozdíl ve znalostech a pracovním tempu žáka - zohledňuje individuální zvláštnosti žáka - plánuje práci žáka a učí jej efektivní organizaci a práci s časem - učí se efektivně organizovat svou práci - akceptuje pravidla práce a aktivit - adaptuje se na různé formy činností a způsoby práce - pracuje systematicky a v daném časovém rozpětí 5

6 3. ročník 3. ročník 3 týdně, P Pozdravy a poděkování žák pozdraví a rozloučí se, představí se umí poděkovat pochopí obsah rozhovoru dvou osob rozumí jednoduchým textům v učebnici Pozdravy a poděkování - Hello, Good morning, Goodbye - poděkování - Thank you - představení se - What s your name? My name is.../i am... Barvy odpovídá na jednoduché otázky pojmenuje základní barvy rozumí jednoduchým textům v učebnici Barvy - základní barvy - barvy duhy - It s... - Is it...? - Yes, it is./no, it isn t. - What s your favourite colour? Čísla počítá do 20 ptá se na věk a odpovídá Čísla - čísla How old are you? I m... Pokyny učitele používá základní pokyny a rozumí jim Pokyny učitele - běžné pokyny k výuce Školní potřeby a zařízení třídy odpovídá na jednoduché otázky pojmenuje běžné školní předměty Školní potřeby a zařízení třídy - základní školní potřeby žáka a zařízení třídy - What s this? A (red) pen. - What colour is the...? It s... Zvířata odpovídá na jednoduché otázky určí a pojmenuje domácí zvířata Zvířata - oblíbená zvířata - It s... - Is it a...? Yes, it is./no, it isn t. - There is/are... - člen a/an 6

7 3. ročník Sloveso TO BE odpovídá na jednoduché otázky používá sloveso TO BE- jednotné číslo, kladná věta podle poslechu doplní chybějící informace do textu Sloveso TO BE - kladná věta - 1. osoba čísla jednotného - 3. osoba číslo jednotného Přídavná jména odpovídá na jednoduché otázky vyjádří pocity a nálady mluví jednoduše o pocitech jiných lidí Přídavná jména - big, little, small, long, short - happy, sad, hungry, thirsty, angry, scared, tired - Are you + příd.jméno? Yes, I am./no, I am not. - How are you? I am fine. Thank you. Lidské tělo jednoduše popíše vzhled člověka pojmenuje základní části těla Lidské tělo - základní části lidského těla, barvy vlasů - I have got... - You have got... Sloveso HAVE GOT odpovídá na jednoduché otázky používá sloveso HAVE GOT- jednotné číslo, kladná věta podle poslechu doplní chybějící informace do textu Sloveso HAVE GOT - kladná + záporná věta, otázka + odpověď - 1. osoba čísla jednotného - 2. osoba čísla jednotného - 3. osoba čísla jednotného Rodina odpovídá na jednoduché otázky představí členy své rodiny rozumí jednoduchým textům v učebnici Rodina - členové úzké rodiny - Who is this? This is... - How many (brothers) have you got? - I haven t got. Oblečení odpovídá na jednoduché otázky mluví o oblečení, které nosí on a jeho kamarádi rozumí jednoduchým textům v učebnici Oblečení - oblečení do školy - Have you got...? Yes, I have./no, I haven t. - Whose...? It s Jane s. Jídlo odpovídá na jednoduché otázky vyjádří, jaké má a nemá rád jídlo podle poslechu doplní chybějící informace do textu rozumí jednoduchým textům v učebnici Jídlo - základní potraviny, jídlo - Do you like...? Yes, I do. / No, I don t. - I like. I don t like. 7

8 3. ročník Divoká zvířata odpovídá na jednoduché otázky používá vazbu there is/are pojmenuje a určí divoká zvířata rozumí jednoduchým textům v učebnici Divoká zvířata - vazba there is / are - slovní zásoba: divoká zvířata Aktivity, pomůcky, soutěže Aktivity Pomůcky básničky, písničky, říkanky Obrazový materiál, kartičky, obrázky, nahrávky, jazykové hry, skládanka, CD, kazety, DVD, video, časopisy, výukové programy 4. ročník 3 týdně, P Oblíbené věci chápe základní pokyny učitele Sporty čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci hovoří o tom, co umí dělat ovládá a fráze daného oblasti zeptá se na počet chápe základní pokyny učitele Oblíbené věci - oblíbené věci dětí - Is there...? Yes, there is./no, there isn t. - Are there...? Yes, there are./no, there aren t. Sporty - sportovní schopnosti - Can you...? Yes, I can./no, I can t. 8

9 4. ročník Byt/dům pojmenuje místnosti v bytě či domě jednoduše popíše svůj dům či byt lokalizuje místa a předměty čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci ovládá a fráze daného oblasti používá sloveso TO BE - kladná věta zeptá se, zda se někde něco nachází chápe základní pokyny učitele Byt/dům - zařízení bytu či domu, místnosti - předložkové vazby: on, in, under, next to, behind - Where is the...? Zdraví a nemoci pojmenuje nemoci čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci ovládá a fráze daného oblasti chápe základní pokyny učitele Zdraví a nemoci - běžné nemoci - I have got a... - rozkazovací způsob Obchody a místa ve městě čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci ovládá a fráze daného oblasti používá sloveso TO BE - kladná věta chápe základní pokyny učitele Obchody a místa ve městě - orientace ve městě, místa ve městě - Where s the...? It s next to/opposite. - Turn right/left. Prázdniny mluví o tom, co lidé právě dělají čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci ovládá a fráze daného oblasti chápe základní pokyny učitele Prázdniny - přítomný čas průběhový - kladná věta, jednotné číslo Počasí mluví o počasí čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci ovládá a fráze daného oblasti používá sloveso TO BE - kladná věta chápe základní pokyny učitele Počasí - druhy počasí - What s the weather like? It is... - Is it...? Yes, it is./no, it isn t. 9

10 4. ročník Škola vyjádří čas a zeptá se, kolik je hodin čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci ovládá a fráze daného oblasti zná názvy předmětů vyjmenuje dny v týdnu používá sloveso HAVE GOT-kladná věta chápe základní pokyny učitele Škola - názvy předmětů, určování času, rozvrh hodin - When have we got...? It s... Televize vyjádří čas a zeptá se, kolik je hodin hodnotí, zda má něco nebo někoho rád čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele vyhledá v textu požadovanou informaci ovládá a fráze daného oblasti určí svůj oblíbený program počítá do 100 chápe základní pokyny učitele Televize - druhy televizních programů, žánry Aktivity, pomůcky, soutěže Aktivity Aktivity Pomůcky Písničky, básničky, říkanky Obrazové materiály, kartičky, nahrávky, obrázky, jazykové hry, video, CD, kazety, DVD, časopisy, výukové programy 5. ročník 3 týdně, P 10

11 5. ročník Představování představí sebe a svého kamaráda ptá se, kde lidé žijí a odkud pocházejí, a odpoví popíše, odkud je a kde žije hláskuje pravopisnou podobu slov používá abecední slovník učebnice seznamuje se s dvojjazyčným slovníkem v jednoduchých textech rozpozná známá jména, slova a fráze vyplní jednoduchý formulář (jméno, bydliště, věk) čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty sestaví krátký rozhovor na dané téma Představování - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdravy, představování Číslovky čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma Číslovky počítání, telefonní čísla Ve třídě vytvoří jednoduchý pokyn ze školního prostředí a pokyn rozpozná čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty sestaví svůj rozvrh Ve třídě - pokyny ve třídě - rozkazovací způsob, slovesa - zařízení třídy - školní pomůcky Abeceda hláskuje pravopisnou podobu slov čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty Abeceda - hláskování - tvoření množného čísla 11

12 5. ročník Rodina popíše, odkud je a kde žije napíše jednoduchý text pohlednice mluví jednoduše o své rodině a nejbližších rozumí jednoduchým informacím v rámci telefonního rozhovoru jednoduše popíše svůj domov rozumí nejzákladnějším frázím týkajícím se jeho osoby, rodiny a okolí čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty Rodina - členové rodiny - osobní údaje, věk, oblíbené věci - sloveso to be - oznamovací věta, otázka, zápor, stažené tvary - státy - přivlastňovací zájmena - přivlastňovací pád s - dny v týdnu Můj svět popíše, odkud je a kde žije mluví jednoduše o své rodině a nejbližších rozumí jednoduchému neformálnímu dopisu rozumí jednoduchým údajům v textu s obrázky hovoří o svých školních předmětech podá časové informace, kdy se co odehrává čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty Můj svět - barvy, přídavná jména - elektronické přístroje, zvířata - sloveso have got - oznamovací věta, zápor, otázky - názvy vyučovacích předmětů - školní rozvrh Čas podá časové informace, kdy se co odehrává ptá se na každodenní činnosti a hovoří o nich čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty Čas - časové údaje a časové předložky - rozvrh dne - slovesa (get up, have, listen, take, start, finish, watch, read...) - přítomný čas prostý - oznamovací věta, zápor, otázka - volnočasové aktivity Můj dům jednoduše popíše svůj domov čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty Můj dům - předložky místa - There is/are... - místnosti v domě, nábytek, rozmístění 12

13 5. ročník Mé město hovoří o tom, co může a musí dělat orientuje se ve městě a jeho plánu jednoduše popíše cestu čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty Mé město - orientace ve městě - pojmenování míst - vazba there is/are (kladná a záporná věta, otázka) - sloveso can (kladná a záporná věta, otázka) Lidé popíše vzhled členů rodiny hovoří o tom, co právě dělá čte a rozumí jednoduchým textům z učebnice jednoduše komunikuje na dané téma píše jednoduché, gramaticky správné věty Lidé - popis osoby (členů rodiny, kamaráda) - přítomný čas průběhový - oznamovací věta, zápor, otázka - oblečení - rozdíl v použití přítomného času průběhového a přítomného času prostého - dotazy na cenu (how much is/are) Aktivity, pomůcky, soutěže Aktivity Pomůcky Písničky, básničky Audio nahrávky, DVD, CD, video, kartičky, jazykové hry, slovníky, časopisy, mapa, výukové programy 6. ročník 3+1 týdně, P Můj život podá stručnou informaci o jiných lidech pojmenuje měsíce v roce a rozumí, o který měsíc se jedná zeptá se a odpoví na datum narození s použitím frekvenčních příslovcí hovoří o své práci v domácnosti čte nahlas a foneticky správně přiměřeně dlouhé texty píše gramaticky správné věty Můj život - přítomný čas prostý (klad, zápor, otázka) - řadové číslovky - datum, narozeniny - měsíce a roční období - domácí práce - frekvenční příslovce 13

14 6. ročník Zvířata popíše své domácí zvíře čte nahlas a foneticky správně přiměřeně dlouhé texty mluví o zvířeti - vzhled, místo, kde žije, potrava píše gramaticky správné věty Zvířata - přítomný čas průběhový (klad, zápor, otázka) - popis oblíbeného zvířete - zájmena v pozici předmět - sloveso must - What/Where/When/How/Who? Prázdniny zeptá se ostatních, co v poslední době dělali vyjadřuje se v minulém čase čte nahlas a foneticky správně přiměřeně dlouhé texty píše gramaticky správné věty Prázdniny - minulý čas protý: sloveso být, základní pravidelná a nepravidelná slovesa (klad, zápor, otázka) - dopravní prostředky - stručný popis prázdnin - řešení problémů - historie dopravních prostředků Jídlo dokáže si najít jednoduché informace v jídelním lístku pohovoří o svém jídelníčku napíše jednoduchý kuchařský recept a rozumí mu vnímá rozdíly mezinárodní kuchyně čte nahlas a foneticky správně přiměřeně dlouhé texty objedná si jídlo v restauraci píše gramaticky správné věty Jídlo - základní potraviny - použití určitých a neurčitých členů - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - some/any - stručný recept Svět seznamuje se zeměpisnými reáliemi Velké Británie hovoří o rozdílnostech věcí porovnává skutečnosti pomocí stupňování přídavných jmen čte nahlas a foneticky správně přiměřeně dlouhé texty má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti píše gramaticky správné věty Svět - základní zeměpisné pojmy - otázka How...? - základní zeměpisné reálie Velké Británie a USA - počasí - stupňování přídavných jmen (2. a 3. stupeň) - kniha rekordů Zábava čte nahlas a foneticky správně přiměřeně dlouhé texty vyjadřuje se v budoucím čase vyjmenuje své oblíbené televizní pořady píše gramaticky správné věty Zábava - druhy televizních pořadů a filmů - budoucí čas going to (klad, zápor, otázka) - tvoření příslovcí - sloveso have to + infinitiv - spojení Why don t we / Shall we Aktivity, pomůcky, soutěže Aktivity 14

15 6. ročník Pomůcky Písničky, básničky, jednoduchá dramatizace Audio nahrávky, obrazový materiál, CD, kazety, DVD, video, jazykové hry, slovníky, časopisy, výukové programy 7. ročník 3 týdně, P Úvod pracuje s dvojjazyčným slovníkem píše gramaticky správné formulace Úvod - opakování přítomného času prostého a přítomného času průběhového Můj život porovná život současnosti s životem v minulosti hovoří o svém životě v minulosti sestaví jednoduchý rodokmen shrne jednoduchý příběh sestaví text v logickém sledu událostí pracuje s dvojjazyčným slovníkem píše gramaticky správné formulace používá minulý čas prostý Můj život - opakování minulého času prostého (sloveso být, pravidelná a nepravidelná slovesa) - moje rodina (rodinní příslušníci, vyprávění o rodině) - použití slovesa like (likes and dislikes) - rodinný život ve Velké Británii Svět budoucnosti popisuje plány do budoucna vyjadřuje se v budoucím čase nabídne pomoc druhým jednoduše vyjadřuje svůj názor pracuje s dvojjazyčným slovníkem píše gramaticky správné formulace rozumí informacím v poslechových textech, které se týkají probíraného tématu Svět budoucnosti - budoucí čas will - použití will pro rozhodnutí, nabídka pomoci - má budoucnost (plánování) 15

16 7. ročník Doba a místo hovoří o svém životě v minulosti pracuje s dvojjazyčným slovníkem obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu používá minulý čas průběhový píše gramaticky správné formulace rozlišuje použití minulého času prostého a minulého času průběhového rozumí informacím v poslechových textech, které se týkají probíraného tématu Doba a místo - minulý čas průběhový (klad, zápor, otázka) - použití minulého času prostého a minulého času průběhového - přírodní katastrofy - základní informace o historii Velké Británie Londýn podá informace o směru cesty rozumí významu značek přednese krátké sdělení či zprávu pracuje s dvojjazyčným slovníkem rozezná nejznámější památky Londýna seznamuje se s mapou Londýna rozumí běžným nápisům, např. ulice, nádraží zeptá se na cestu píše gramaticky správné formulace používá přítomný čas prostý pro plánovanou budoucnost rozezná nejznámější památky New Yorku Londýn - základní informace o pamětihodnostech Londýna - členu určitý u názvů - použití členu určitého a neurčitého - some/any/every + - body / - thing - použití přítomného času průběhového pro vyjádření budoucnosti - pamětihodnosti New Yorku - orientace ve městě Zážitky přednese krátké sdělení či zprávu pracuje s dvojjazyčným slovníkem používá v jednoduchých větách předpřítomný čas píše gramaticky správné formulace rozumí informacím v poslechových textech, které se týkají probíraného tématu Zážitky - předpřítomný čas (klad, zápor, otázka) - předpřítomný čas (ever, never, just) - vyprávění o zážitcích - významné osobnosti Velké Británie 16

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny 5. Učební osnovy - II. stupeň 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura Hodinová dotace: 6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny Vzdělávací

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více